Sunteți pe pagina 1din 20

Verificat şi actualizat de

Comisia de admitere
şi Oficiul juridic

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE
ÎN
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”GR.T.POPA” DIN IAŞI
SESIUNEA IULIE 2010

METODOLOGIA PROPRIE

I. CRITERII GENERALE

1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se fac în conformitate


cu:
- prevederile L egii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- prevederile Ordonanţei d e U rgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, a probată cu
modificări prin Legea nr.441/2001 cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr .1004/2002 privind stim ularea e levilor şi
studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale
organizate pentru învăţământul preuniversitar;
- Hotărârea nr. 749 din 24/06/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului
domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a
specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.
- Hotărârea Guvernului nr .366/2007, privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Ordinului MECTS privind criteriile generale de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul
universitar 2010/2011;

2. Concursul de admitere în învăţământul superior de stat se organizează de


către universitate pe domenii de licenţă, la următoarele specializări:
A. Specializările din domeniul Sănătate (reglementate se ctorial şi
general):
2

- Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)


- Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 c redite – durata studiilor
6 ani)
- Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
- Moaşe (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
- Asistenţă Medicală Generală Iaşi (reglementată sectorial, 240 credite –
durata studiilor 4 ani),
- Asistenţă Medicală Generală Botoşani ( reglementată sectorial, 240
credite - durata studiilor 4 ani)
- Asistenţă Medicală Generală Bacău (reglementată sectorial, 240 credite -
durata studiilor 4 ani)
- Radiologie şi imagistică (reglementată general, 180 credite – durata
studiilor 3 ani)
- Laborator c linic (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3
ani)
- Audiologie şi protezare auditivă (reglementată general, 180 credite –
durata studiilor 3 ani)
- Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (reglementată general, 180 credite
– durata studiilor 3 ani)
- Tehnică dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3
ani)
- Asistenţă dentară (reglementată general, 180 c redite – durata studiilor 3
ani)
- Asistenţă de farmacie (reglementată general, 180 credite – durata
studiilor 3 ani)
- Nutriţie şi dietetică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3
ani)

B. Domeniul ştiinţe inginereşti aplicate:


- specializarea Bioinginerie - 240 credite (durata studiilor 4 ani).

3. Admiterea la studii supe rioare pe ntru toate ciclurile universitare (atât


pentru locurile finanţate de bugetul de stat cât şi pentru locurile cu taxă în lei sau în
valută) în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” din Iaşi se realizează
numai prin CONCURS DE ADMITERE.

Concursul de admitere se va desfăşura în două sesiuni:


- sesiunea iulie;
- sesiunea septembrie.
3

A. ÎN SESIUNEA IULIE

a. PENTRU DOMENIUL SĂNĂTATE

Concursul de admitere din sesiunea iulie constă în susţinerea unei teze


(test gilă), pentru:
- locurile subvenţionate de la bugetul de stat;
- locurile cu taxă în lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate
pentru sesiunea septembrie 2010, candidaţilor absolvenţi ai învăţământului
superior de stat care doresc să urmeze a II- a facultate în regim cu taxă, (în lei)
la specializările: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

b. PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,


specializarea Bioinginerie, în sesiunea iulie, se va organiza concurs de admitere
prin selecţie de dosare, pentru:
- locurile subvenţionate de la bugetul de stat;
- locurile cu taxă în lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate
pentru sesiunea septembrie 2010, candidaţilor absolvenţi ai învăţământului
superior de stat care doresc să urmeze a II- a facultate în regim cu taxă, (în lei)
la specializarea Bioinginerie.

B. ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE

Concursul de admitere din sesiunea septembrie reprezintă un concurs


prin selecţie de dosare, (atât pentru domeniul Sănătate cât şi pentru domeniul
Ştiinţe inginereşti aplicate), pentru:
- locurile rămase neocupate în sesiunea iulie;
- locurile (cu taxă în lei), destinate asistenţilor (asistentelor) medicali
(medicale) cu ve chime în m uncă (în dom eniul sănătăţii) de cel puţin 5 ani, pe ntru
completarea studiilor;
- locurile rezervate candidaţilor absolvenţi ai învăţământului superior de
stat (licenţiaţi) care doresc să urmeze a II- a facultate în regim cu taxă, reprezentând
5% din totalul locurilor cu taxă (în lei) la specializările: Medicină, Medicină Dentară,
Farmacie şi Bioinginerie;
- locurile destinate studiului pe cont propriu valutar (cu taxa în valută).
Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii
de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

4. Pentru specializările:
- Asistenţă medicală generală şi Moaşe (reglementate sectorial), formează împreună
un trunchi comun de studiu (cu 240 de credite) al Facultăţii de Medicină;
4

- Radiologie şi imagistică, L aborator c linic, Audiologie şi protezare auditivă


(reglementate g eneral), formează împreună alt trunchi comun de studiu (cu 180 de
credite) al Facultăţii de Medicină.
- Tehnică dentară şi Asistenţă dentară, formează împreună alt trunchi comun de
studiu (cu 180 de credite) al Facultăţii de Medicină Dentară.
Candidaţii care doresc să urmeze cursurile uneia din specializările incluse în
trunchiuri comune de studiu, se vor înscrie la concursul de admitere pentru trunchiul
comun corespunzător specializării; candidaţii care vor fi declaraţi admişi vor urma
cursurile primilor doi ani (pentru trunchiurile Facultăţii de Medicină) şi respectiv un
an (pentru trunchiul Facultăţii de Medicină Dentară) după care, în funcţie (şi în
ordine) de media (primul criteriu) primilor doi ani (pentru trunchiurile Facultăţii de
Medicină) sau primului an (pentru trunchiul Facultăţii de Medicină Dentară) şi
optiunea (al doile a c riteriu) exprimată la înscrierea la c oncursul de a dmitere, vor
putea să se înscrie şi să urmeze specializarea dorită.
Menţionăm că dacă în urma concursului de admitere nu sunt declaraţi
admişi un minimum de 50 de candidaţi la specializările reunite în trunchiuri
comune, acestea nu vor putea funcţiona, candidaţii putând opta pentru alte
specializări, la care această condiţie este întrunită, în limita locurilor rămase
neocupate (disponibile) şi în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

5. Se p ot înscrie la c oncursul de a dmitere pentru toate c iclurile de studii


universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
Cetăţenii din ţările menţionate mai sus (inclusiv cetăţenii români) care nu
susţin sau nu promovează concursul de admitere (test grila) în sesiunea iulie 2010 se
pot înscrie la concursul de admitere (prin selecţie de dosare) din sesiunea septembrie,
fie p e locurile rămase neocupate în sesiunea iulie, fie pe locurile prevăzute d e
Senatul Universităţii pentru studii pe cont propriu valutar.
Pentru înscriere la a cest c oncurs, cetăţenii din ţările menţionate mai sus
(cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene) trebuie să obţină
avizul Biroului Senat.

6. Cetăţeni ai Republicii Moldova:


-a. care au urmat şi absolvit liceul în România se pot însc rie la concursul de
admitere atât pe locurile finanţate de la bugetul de stat prevăzute de MECTS special
pentru aceşti candidaţi, cât şi pentru locurile cu taxă;
-b. care a u urmat şi absolvit liceul în Republica Moldova, vor ur ma
protocolul precizat anual de MECTS pentru a se înscrie la concurs pe locuri finanţate
de la bu getul de stat (cu bursă sau fără bursă) prevăzute special pentru aceşti
candidaţi. Candidaţii ce nu sunt incluşi în protocolul MECTS se pot însc rie la
concurs pentru locurile cu taxă.
5

7. Cetăţenii etnici români din diaspora vor urma protocolul precizat anual de
MECTS pentru a se înscrie la concurs pe locuri finanţate de la buge tul de sta t ( cu
bursă sau fără bursă) prevăzute special pentru aceşti candidaţi. Candidaţii ce nu sunt
incluşi în protocolul MECTS se pot înscrie la concurs pentru locurile cu taxă.

8. Cetăţeni ai statelor care nu aparţin Comunităţii Europene (non-UE) care


doresc să studieze în Universitatea noastră vor urma protocolul precizat anual de
MECTS pentru a se inscrie la concurs pentru locurile cu taxă în valută ca cetăţeni ai
statelor care nu aparţin Comunităţii Europene (non-UE).

9. Absolvenţii învăţământului superior (cu diplomă de licenţă) se pot înscrie


la concurs de admitere pentru a doua specializare atât în se siunea iulie (concursul
include şi la această categorie de candidaţi, susţinerea testului grilă) cât şi în
sesiunea septembrie (concurs prin selecţie de dosare) astfel:
- dacă prima specializare a fost urmată în regim cu studii finanţate de la buget se
pot înscrie la concurs (pentru a urma a 2-a specializare) doar pe locurile cu taxă.
- dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă de studiu, se pot înscrie la
cea de a doua specializare pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
Admiterea la a doua specializare are loc odată cu a celorlalţi candidaţi,
conform condiţiilor prevăzute în Metodologia proprie, putându-se înscrie absolvenţi
cu diplomă de licenţă de la orice specializare.
Pentru aceastặ categorie de candidaţi se alocă 5 % din locurile cu taxă pentru
sesiunea septembrie 2010 la specializările: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi
Bioinginerie.

10. Asistenţii (asistentele) medicali (medicale) cu o vechime de cel puţin 5 ani


în câmpul muncii (în domeniul Sănătate) se pot înscrie la concurs pentru continuarea
studiilor pe locuri cu taxă (prevăzute special pentru aceşti candidaţi) în sesiunea
septembrie.

11. Un c andidat poa te pa rticipa la mai multe c oncursuri de admitere din


instituţii diferite de învăţământ superior dar poate fi admis la o singur ă specializare
pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidatul a dmis la m ai m ulte unive rsităţi, pe locuri bugetate, trebuie să
opteze pentru specializarea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat,
prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maximum 5 zile de la
data începerii noului an universitar.

12. Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări în


cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi
acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări, în conformitate
cu decizia Senatului Universităţii.
6

13. Numărul de locuri aprobat va fi publicat imediat după primirea Ordinului


MECTS.

14. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la


olimpiadele şcolare internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere,
pe locurile finanţate de la bugetul de stat la două facultăţi în instituţii de învăţământ
superior de stat, potrivit Hotărârii de Guvern nr.1004/2002.
De asemenea, mai au dreptul de a fi înmatriculaţi, fără admitere, pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care
au obţinut premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe
grupe de ţări, recunoscute de MECTS, în cel puţin unul din ultimii doi ani de
şcolarizare, indiferent de disciplina la care au primit distincţia respectivă.
Lista olimpiadelor şi concursurilor, precum şi listele nominale cu elevii
premiaţi la olimpiade şi concursuri vor fi transmise de către MECTS Universităţii
noastre.
Absolvenţii de liceu care se înscriu în condiţiile de mai sus vor adresa cereri
scrise decanatului facultăţii, iar Biroul Senatului va decide asupra solicitărilor.
Lista candidaţilor declaraţi reuşiţi pe baza prevederilor prezentului articol
va fi afişată la 24 ore după expirarea termenului de înscriere la concurs, cu
precizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat rămas la dispoziţia
celorlalţi candidaţi. De asemenea va fi transmisă, până la 1 octombrie, MECTS lista
nominală a olimpicilor acceptaţi, cu precizarea specializării la care aceştia sunt
admişi, concursul sa u olim piada la c are a u primit distincţia şi anul obţinerii
distincţiei.

15. Pentru candidaţii de etnie rromă, î n afara locurilor special a locate de


MECTS, se acordă, din numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat, câte 3 locuri
(fără taxă) la specializările: Medicină generală, Medicină Dentară, Farmacie,
Bioinginerie, Moaşe şi Asistenţă medicală generală, precum şi câte 1 loc la fiecare
specializare reglementată general (180 de credite).
Prezentul articol se aplică numai pentru sesiunea iulie.
Neocuparea acestor locuri de către etnicii rromi prin neprezentare sau
neândeplinirea condiţiilor de medie (nota la testul grilă mai puţin de 5) va conduce la
ocuparea acestor locuri de către ceilalţi candidaţi în ordinea strict descrescătoare a
mediei finale din sesiunea iulie.

16. Taxele de şcolarizare:


- pentru locurile cu taxa (în lei) şi pentru studii pe locurile pe cont propriu valutar (cu
taxa în va lută) pentru cetăţeni ai statelor din Comunitatea Europeană vor fi stabilite
de Senatul UMF.
- pentru cetăţeni ai statelor care nu aparţin Comunităţii Europene (non-UE) taxele de
şcolarizare vor fi stabilite anual de către MECTS.
7

Taxa de şcolarizare pentru cei ce vor studia pe locurile cu taxă în lei va fi


calculată astfel încât să se acopere cheltuielile de şcolarizare pentru un an de studii,
în acord cu alocaţia pentru locurile finanţate de la buget. Cuantumul acesteia va f i
anunţat prin afişare cu cel puţin 30 zile înainte de începerea concursului de admitere.
Locurile finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) şi, în continuare, locurile
cu taxă în lei, se vor ocupa pe durata anului I de studiu, în funcţie de rezultatele
obţinute la concursul de admitere.
Din anul II de studiu, facultăţile vor face la începutul fiecărui an
universitar un clasament al studenţilor în ordine descrescătoare a punctajul
obţinut în anul precedent, în vederea ocupării întâi a locurilor finanţate de la
bugetul de stat (fără taxă) şi apoi a locurilor cu taxă, conform Hotărârii Senatului
UMF şi a Regulamentului de burse şi taxe.
Statutul de student fără taxă nu poate depăşi durata normală a studiilor la
specializarea respectivă.
Statutul de student cu taxa în valută se păstrează pe toată durata ciclului
de studiu pentru care a fost admis în urma susţinerii concursului de admitere.
În organizarea formaţiunilor de studiu nu se face distincţie între categoriile
(fără taxă sau cu taxă) de studenţi admişi.
La înscrierea în anul I (în prima săptămână de şcoală) se achită 1/3 din
taxa anuală de şcolarizare.

17. Taxa de înscriere pentru concursul de admitere se va stabili prin hotărâre


a Biroului Senat şi afişată cu 30 zile înainte de concurs.
Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidaţi până la vârsta
de 26 de ani:
 candidaţii orfani de ambii sau unul dintre părinţi,
 cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial,
 copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei,
 candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989,
 copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat),
 salariaţii şi copiii salariaţilor din cadrul U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi.

18. Limita de vârstă maximă a candidaţilor care se pot înscrie la concursul de


admitere pentru studii universitare la UMF “GR.T.POPA” Iaşi este de 50 de ani

19. Pentru înscriere la concurs, candidaţii se vor prezenta personal cu:


- buletinul/cartea de identitate (sau adeverinţă de la Evidenţa Populaţiei în
cazul pierderii actului original);
- paşaportul, în cazul cetăţenilor statelor m embre a le U niunii E uropene, a i
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
precum şi cetăţenii statelor dinafara Uniunii Europene care doresc să studieze în
Universitatea noastră.
Actul de ide ntitate c u c are c andidatul s -a pr ezentat la însc riere va f i utilizat
pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.
8

La cererea de înscriere se va anexa un dosar cuprinzând următoarele acte:


 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia şi foaia
matricolă, în original, sau adeverinţa care atestă această calitate şi în care
se menţionează media generală de bacalaureat, notele de la diciplinele din
liceu care necesită calcularea mediei finale şi media multianuală din liceu;
 Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior care doresc să urmeze o
a doua specializare vor depune şi diploma de licenţă, sau diploma
echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată precum şi adeverinţă
din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu
taxă;
 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să
prezinte şi un document eliberat de MECTS (Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) care să confirme că diploma
prezentată îi dă dreptul de a urma studii universitare, precum si o echivalare
a notelor din tara de or igine, in siste mul r omanesc. D e a semenea, a cesti
candidati tr ebuie sa pr ezinte şi o traducere legalizată a diplomei de
bacalaureat şi a foii matricole, ştampilată la Ambasada Română din ţara de
unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
 în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs şi la o altă specializare,
în loc ul diplom ei de bacalaureat sau a a deverinţei, va anexa o copie
legalizată a acesteia şi o adeverinţă care să dovedească înscriererea la
specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 certificat de naştere, în copie legalizată;
 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o t raducere
legalizată a certificatului de naştere, ştampilată la Ambasada Română din
ţara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
 adeverinţa medicală tip de la medicul de familie;
 3 fotografii tip buletin de identitate/paşaport;
 chitanţa ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 candidaţii care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.17, vor depune
la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverinţa de salariat a
părinţilor vizată de Inspectoratul Şcolar de care aparţine, certificat de
revoluţionar etc.
 candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea
preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată
legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.

În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona:


- acordul de a urma studiile în regim cu taxă, dacă au reuşit numai la
această categorie;
- adresa completă şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi pentru
comunicări urgente.
9

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din


motive obie ctive, de legatul care-l reprezintă va p rezenta comisiei de înscriere o
procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor
condiţiilor impuse de Metodologia de admitere.

20. Ora începerii probei, durata de desfăşurare a acesteia şi repartiţia pe săli a


candidaţilor vor fi afişate din timp atât la sediul comisiei de admitere a fiecărei
facultăţi cât şi pe site-ul Universităţii. Totodată vor fi afişate ziua şi orele între care
candidaţii au acces pentru identificarea sălilor de concurs.

21. Admiterea în învăţământul superior, ca ur mare a c oncursului, se face


strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a num ărului de punc te)
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate şi cu taxă) pentru
care se organizează concursul.
Media minimă de admitere este 5 (cinci). Pentru sesiunea iulie a concursului
de admitere, calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut
minim nota 5 (cinci) la testul grilă, întrucât această probă este eliminatorie.

Comisia de admitere afişează la sediul comisiei de admitere a fiecărei


facultăţi, cât şi pe site-ul Universităţii:
a. Lista nominală a candidaţilor admişi pe locurile fără taxă ( finanţate
de la bugetul de stat), întocmită în ordinea descrescătoare a mediilor
finale pentru fiecare specialitate şi categorie de candidaţi.
b. Lista nominală, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, a
candidaţilor care au obţinut media finală sub media minimă de admitere
pentru locurile bugetate, până la media finală minimum 5,00 (cinci), dar
cu nota la testul grilă (pentru Domeniul Sănătate, sesiunea iulie)
minimum 5 (cinci) care pot opta pentru ocuparea locurilor cu taxă,
pentru fiecare specialitate şi categorie de candidaţi; pentru Domeniul
Sănătate, sesiunea iulie, candidaţiii care au obţinut la testul grilă mai
puţin de nota minimă 5,00 (cinci) vor fi excluşi din această listă..
c. Lista în ordine alfabetică ( pentru fiecare specialitate şi categorie de
candidaţi), a tuturor candidaţilor înscrişi cu menţionarea pentru fiecare
candidat a mediei finale obţinute, excepţie făcând pentru Domeniul
Sănătate, sesiunea iulie, candidaţii care la testul grilă au obţinut mai
puţin decât nota minimă 5 (cinci), care vor fi menţionaţi în prezenta listă
dar la care, conform metodologiei, nu se mai calculează media finală.

22. Locurile pentru şcolarizare cu taxă se ocupă tot în ordinea strict


descrescătoare a mediilor. În acest scop, în perioada (1-10 septembrie) se primesc
cererile pentru a studia în regim cu taxă, din partea celor aflaţi sub “linia de
admitere” în regim bugetar, dar care au obţinut media finală minimum 5,00
(cinci) precum şi nota minimă 5 (cinci) la testul grilă. Cererile se soluţionează în
ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri. Dacă se aprobă
10

înscrierea unor candidaţi peste limita numărului de locuri stabilit, candidaţii vor fi
înmatriculaţi fără modificarea formaţiunilor de studiu.
Mediile/punctele obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii
de clasificare numai la instituţia şi specializarea la care aceştia au candidat,
potrivit celor menţionate de candidat în cererea de înscriere.

23. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a


ultimului loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare după cum
urmează:
DOMENIUL SǍNǍTATE
a) Sesiunea iulie:
I. media la testul grilă,
II. media multianuală din liceu,
III. media de la bacalaureat.
b) Sesiunea septembrie:
I. media multianuală din liceu,
II. media de la bacalaureat.

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE


Atât în sesiunea Iulie cât şi în sesiunea Septembrie:
I. media multianuală din liceu,
II. media de la bacalaureat.

Pentru candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de stat, la medii egale


în sesiunea septembrie, au prioritate membrii corpului didactic şi tehnic auxiliar din
U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi, care astfel au posibilitatea să-şi completeze formaţia
profesională.

24. Candidaţii admişi care nu se prezintă pentru înscriere în termen de 5 zile


de la începerea noului an universitar, pierd calitatea de student, locurile rămase libere
fiind ocupate, în ordinea mediilor, de cei aflaţi sub media ultimului admis (“linia de
admitere”) pentru locurile bugetate.

25. Locurile bugetate eliberate din diverse motive (exclusiv şcolarizarea în ani
superiori pentru studenţii cu taxă care au reuşit la actualul concurs de admitere pe
locuri buge tate) pot f i oc upate, în ordinea de screscătoare a m ediilor, de c andidaţi
care au obţinut medii finale între 5,00 (cinci) şi cea a limitei de admitere pentru
locurile buge tate. L ocurile buge tate e liberate astfel până la 15 octombrie pot f i
ocupate de candidaţi din categoria precizată mai sus (indiferent dacă s-au înscris sau
nu în regim cu taxă, în ordinea strict descrescătoare a mediilor), dar nu mai târziu de
01 noiembrie. Candidaţii care au obţinut medii finale între 5,00 (cinci) şi cea a
limitei de admitere pe ntru loc urile buge tate da r care n u s -au înscris c a pl ătitori de
taxă vor primi înştiinţare la domiciliu, iar dacă media finală obţinută le dă dreptul să
11

se înscrie vor reface c ontracost, c onform hot ărârii S enatului U niversităţii, toa te
activităţile practice absentate până la data înscrierii.

26. Concursul de admitere din SESIUNEA IULIE 2010 organizat pentru:

A. PENTRU DOMENIUL SĂNĂTATE

Concursul de admitere din sesiunea iulie constă în susţinerea unei teze


(test gilă), pentru:
- locurile subvenţionate de la bugetul de stat;
- locurile cu taxă în lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate
pentru sesiunea septembrie 2010, candidaţilor absolvenţi ai învăţământului
superior de stat care doresc sặ urmeze a II - a facultate în regim cu taxă, (în lei)
la specializările: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Disciplinele de concurs pentru sesiunea iulie 2010 sunt următoarele:


 Pentru specializările: Medicină şi Medicină Dentară
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
sau
– Chimie organică.
Vezi Capitolul II Bibliografie.
 Pentru specializarea Farmacie
– Chimie organică.
Vezi Capitolul II Bibliografie.
 Pentru specializările: Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Balneo-
fiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Asistenţă Dentară,
Radiologie şi imagistică, Laborator clinic, Audiologie şi protezare
auditivă, Nutriţie şi dietetică
-Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
sau
-Chimie organică.
Vezi Capitolul II Bibliografie.
 Pentru specializarea: Asistenţă de farmacie
-Biologie clasa a IX-a (Biologie vegetală/Botanică)
sau
-Chimie organică.
Vezi Capitolul II Bibliografie.
12

Obs. 1). Testele publicate sunt orientative, teza de concurs poate să


cuprindă şi teste la prima vedere.
2). Caietele de întrebări aferente testului grilă de concurs, sunt redactate
în limba română.
3). Deşi disciplinele de concurs sunt aceleaşi ca şi la specializările
Medicină şi Medicină Dentară, gradul de dificultate al întrebărilor
pentru specializările Moaşe şi Asistenţă Medicală Generală şi
specializările cu 180 credite va fi corespunzător specificului acestor
specializări.
4). Subiectele pentru concurs sunt sta bilite din toa te m anualele
alternative valabile pentru disciplinele şi clasele de liceu - promoţia
2010.

Activităţile preliminare susţinerii probei scrise

a. Înscrierea c andidaţilor la concursul de admitere se organizează de către


secretariatele facultăţilor începând din a 5 -a zi după afişarea rezultatelor la
bacalaureat şi durează 7 zile.
Perioada de înscriere: 12 – 18 iulie 2010
b. Pregătirea sălilor şi a mapelor cu materiale pentru probele scrise.
c. Repartiţia candidaţilor pe săli (după înscrierea ultimului candidat), în
ordinea mărcilor (numărului primit la înscriere a fiecărui candidat), pe calculator.
d. Verificarea finală a băncii de date (cuprinderea integrală a materiei d e
concurs, corectitudinea enunţurilor).
e. Susţinerea tezei (test grilă) va avea loc la 2 zile (necesare organizării
concursului) după finalizarea înscrierilor.
Testul grilă: 21 iulie 2010

Desfăşurarea probei scrise

a. Tragerea la sorţi a subiectelor, pe ntru f iecare f acultate ( specializare) în


vederea întocmirii caietelor (broşurilor) cu subiectele pentru concurs.
b. Multiplicarea caietelor (broşurilor) pentru concurs într-un număr de
exemplare egal cu numărul candidaţilor şi sigilarea acestora în plicuri pentru a putea
fi transportate în siguranţă spre sălile de concurs. Caietele de întrebări aferente
testului grilă de concurs, sunt redactate în limba română.
Procedurile 1 şi 2 se desfăşoară în spaţii închise, special amenajate şi strict
supravegheate de comisia centrală.
c. Distribuirea plicurilor sigilate care conţin caietele (broşurile) cu subiecte la
sălile de concurs de către echipe de cadre didactice alcătuite de comisiile pe facultăţi.
d. Deschiderea la aceeaşi oră în toate sălile de concurs a plicurilor cu subiecte
(ora este stabilită de comisia centrală).
e. Desfăşurarea probei scrise după programul afişat, în ziua, la ora şi în
intervalul de timp stabilit.
13

f. Preluarea sub semnătura candidatului care predă teza, închiderea


(sigilarea) spaţiului cu numele şi numărul de concurs al candidatului, amestecarea şi
închiderea tezelor în plicuri care se sigilează în vederea transportului către comisia
centrală.
g. Transportul tezelor în plicuri sigilate de către comisii desemnate în acest
scop de comisia centrală, către spaţiile special amenajate.
h. Ştampilarea, amestecarea şi codificarea tezelor.
Aceste operaţiuni se desfăşoară în flux continuu, fără nici o pauză, sub
supravegherea Comisiei Centrale de admitere.

Corectarea tezelor

a. Fiecare teză codificată, conţinând răspunsurile candidatului, va fi introdusă


în calculator de două ori de către două echipe diferite. Corectarea şi evaluarea tezelor
se face automat prin scanare şi cu ajutorul unui program de corectură. Pentru fiecare
teză se listează pe o pagină rezultatele corecturii obţinută prin scanare. În paralel se
efectuează, de către altă comisie de corectură, corectura manuală, a tezelor. În final
rezultatele celor două tipuri de corecturi sunt confruntate.
b. E ventuale disc ordanţe între corecturi se direcţionează către comisia de
arbitraj desemnată de comisia centrală care recorectează tezele respective şi
consemnează rezultatul recorectării într-un pr oces-verbal pentru fiecare teză
recorectată.
c. După terminarea acestei operaţiuni, se procedează, de către comisia
facultăţii, la transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură asistată
de calcuator şi verificata de comisia de corectură) şi trecerea notei (cu două
zecimale) pe teză închisă (sigilată).
Convertirea punctajului în notă se face astfel:

puncte ⋅ primite
Nota = 1 + 9 x
punctaj ⋅ max im

d. Teza închisă (sigilată) cu nota consemnată va fi semnată de decanul


facultăţii.
e. Tezele cu notele consemnate şi semnate de către decanul facultăţii se
deschid şi se ordonează alfabetic şi numeric după marca (numărul primit la
înscriere).
f. Întocmirea catalogului (procedură asistată de calculator), consemnând
pentru fiecare candidat nota de pe teză şi verificarea catalogului.
g. Calculul mediei finale pentru domeniul Sănătate, în vederea clasificării se
va efectua astfel:
Pentru specializările: Medicină, Medicină Dentară si Farmacie:
- 60% nota la testul grilă,
- 10% media la bacalaureat,
14

- 30% media multianuală din liceu.


Pentru specializarea Moaşe, Asistenţă medicală generală şi
specializările reglementate general (cu 180 credite):
- 50% nota la testul grilă,
- 20% media la bacalaureat,
- 30% media multianuală din liceu.
h. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului
loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare prevăzute la articolul 23,
după cum urmează:
I. media la testul grilă,
II. media multianuală din liceu,
III. media de la bacalaureat
i. Întocmirea listelor prevăzute la articolul 21 şi verificarea acestora.
Listele nom inale ale candidaţilor cu rezultatele concursului de admitere din
sesiunea iulie 2010 se vor întocmi c onform pr evederilor articolului 21, în lim ita
locurilor alocate, pe specialităţi, ţinând cont şi de prevederile articolului 4 din
prezenta metodologie. Întâi se vor ocupa locurile fără taxă (finanţate de la bugetul de
stat) apoi vor fi întocmite listele candidaţilor care pot opta pe locurile cu taxă, strict
în ordinea descrescătoare a mediei finale ponderate rezultată din nota obţinută la
testul grilă (calculată conform paragrafului c), conform precizărilor de la articolul 21
şi paragrafului g al prezentului articol (privind m odul de c alcul al mediei finale
pentru fiecare specializare); se va întoc mi de asemenea lista tuturor candidaţilor în
ordine alfabetică, după prevederile articolului 21.
j. Afişarea rezultatelor.
Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate şi aprobate de
Comisia de admitere şi după semnarea de către Rector şi decanii facultăţilor se aduc
la cunoştinţă publică prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil, precum
şi pe site-ul UMF U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi. specificându-se ora şi data afişării
k Primirea, prelucrarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului acestora conform
articolului 28.
l. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, prin decizia
Rectorului U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi.

B. PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,


specializarea Bioinginerie medicală, în sesiunea iulie, se va organiza concurs de
admitere prin selecţie de dosare, pentru:
- locurile subvenţionate de la bugetul de stat;
- locurile cu taxă în lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate
pentru sesiunea septembrie 2010, candidaţilor absolvenţi ai învăţământului
superior de stat care doresc să urmeze a II- a facultate în regim cu taxă, (în lei)
la specializarea Bioinginerie.
15

a. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se organizează de către


secretariatul facultăţii începând din a 5-a zi după afişarea rezultatelor la bacalaureat
şi durează 7 zile.
Perioada de înscriere: 12 – 18 iulie 2010
Verificarea bazei de date privind datele personale şi notele disciplinelor pe
baza cărora se va calcula media finală pentru fiecare candidat.

b. Calculul mediei finale pentru dom eniul ştiinţe inginereşti ( specializarea


Bioinginerie):
- 20% media multianuală la Matematică sau Fizică
- 20% media multianuală Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
sau Chimie
- 20% media multianuală la Informatică sau Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei sau Economie
- 40% media de la examenul de bacalaureat

c. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului


loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare prevăzute la articolul 23,
după cum urmează:
I. media multianuală din liceu,
II. media de la bacalaureat

d. Listele nominale ale candidaţilor cu rezultatele concursului de admitere din


sesiunea iulie 2010 se vor întoc mi c onform pr evederilor a rticolului 2 1 pentru
sesiunea iulie, în limita locurilor alocate, pe specialităţi, ţinând cont şi de prevederile
articolului 4 din prezenta metodologie. Întâi se vor ocupa locurile fără taxă (finanţate
de la bugetul de stat) apoi vor fi întocmite listele candidaţilor care pot opta pe
locurile cu taxă, strict în ordinea descrescătoare a mediei finale calculată conform
paragrafului b şi conform precizărilor de la articolul 21; se va întocmi de asemenea
lista tuturor candidaţilor în ordine alfabetică, după prevederile articolului 21.

e. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate şi aprobate de


Comisia de admitere şi după semnarea de către Rector şi decanul facultăţii se aduc la
cunoştinţă publică prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil, precum şi
pe site-ul UMF U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi. specificându-se ora şi data afişării

f. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, prin decizia


Rectorului U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi.

27. Concursul de admitere din SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010 se


organizează conform prevederilor articolului 3 din prezenta metodolgie şi constă în
concurs de admitere prin selecţie de dosare.
a. În această sesiune se scot la concurs (articolul 3):
16

- locurile rămase neocupate în sesiunea iulie;


- locurile (cu taxă în lei), destinate asistenţilor (asistentelor) medicali
(medicale) cu vechime în muncă (în domeniul sănătăţii) de cel puţin 5 ani, pentru
completarea studiilor;
- locurile rezervate candidaţilor absolvenţi ai învặţặmântului superior de
stat (licenţiaţi) care doresc sặ urmeze a II - a facultate în regim cu taxặ, reprezentând
5 % din totalul locurilor cu taxặ (în lei) la specializările: Medicină, Medicină
Dentară, Farmacie şi Bioinginerie..
- locurile destinate studiului pe cont propriu valutar (cu taxa în valută).

b. Înscrierea candidaţilor se va face la sediul fiecărei comisii de admitere pe


facultate, în perioada precizată din timp.

Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior (cu diplomă de licenţă)


vor depune la înscriere un dosar cu următoarele acte:
- certificat de naştere, copie legalizată;
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original;
- diploma de absolvire a primei facultăţi şi foaia matricolă în original
- o adeverinţă din care să reiasă că facultatea a fost absolvită în regim fără
taxă sau cu taxă;
- curriculum vitae;
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând


Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la acest
concurs după obţinerea avizului Biroului Senat.

Verificarea bazei de date privind datele personale şi notele disciplinelor pe


baza cărora se va calcula media finală pentru fiecare candidat.

c. Calculul mediei finale pentru fiecare candidat se va efectua astfel:

- pentru domeniul Sǎnǎtate


- 20% media la examenul de bacalaureat,
- 40% media anilor de liceu,
- 40% media la una din disciplinele de concurs:
• Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi fiziologia omului) sau media
multianuală la Chimie pentru Medicină, Medicină Dentară,
Moaşe, Asistenţă medicală generală, Laborator clinic, Radiologie
şi imagistică, Audiologie şi protezare auditivă, Nutriţie şi
dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară
şi Asistenţă dentară
• media multianuală la Chimie pentru Farmacie
17

• Biologie c lasa a I X-a ( Biologie vegetală/Botanică) sau m edia


multianuală la Chimie pentru Asistenţă de farmacie

- pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate


- 20% media multianuală la Matematică sau Fizică
- 20% media multianuală Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
sau Chimie
- 20% media multianuală la Informatică sau Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei sau Economie
- 40% media de la examenul de bacalaureat

d. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a


ultimului loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare prevăzute la
articolul 25, după cum urmează, pentru ambele domenii (Sănătate şi Ştiinţe
inginereşti aplicate):

I. media multianuală din liceu,


II. media de la bacalaureat

Pentru candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior, la medii egale pentru


ocuparea ultim ului loc în sesiunea septembrie, a u pr ioritate m embrii c orpului
didactic şi tehnic auxiliar din U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi, care astfel au posibilitatea
să-şi completeze formaţia profesională.

e. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate şi aprobate de


Comisia de admitere şi după semnarea de către Rector şi decanii facultăţilor se aduc
la cunoştinţă publică prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil, precum
şi pe site-ul UMF U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi. specificându-se ora şi data afişării.

f. Candidaţilor de claraţi reu şiţi li se acordă termen până la 30 septembrie să


prezinte diplom a de ba calaureat în or iginal; c ei c are u rmează două facultăţi vor
prezenta originalul la specializarea la care au fost admişi fără taxă şi copia legalizată
la cealaltă specializare.

g. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, prin decizia


Rectorului U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi.

28. În ba za a utonomiei unive rsitare, institu ţia d e învăţământ supe rior


organizatoare a a dmiterii e ste singur a în m ăsură să decidă asupra te meiniciei
18

contestaţiilor care se depun în termen de maxim 48 ore, începând cu ora şi data


afişării rezultatelor, i ar rezultatul acestora se comunică în cel mult 24 de ore
după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
Termenul lim ită de depunere a contestaţiilor se a fişează, oda tă cu afişarea
rezultatelor listate al concursului de admitere. Contestaţiile vor fi analizate în aceeaşi
procedură cu c ea d e c orectare a l ucrărilor, c u a lte c adre dida ctice, de semnate de
Comisia centrală de admitere.
Dacă se c onstată, dup ă contestaţii, c ă un te st a f ost f ormulat gr eşit sa u un
răspuns a fost stabilit eronat, tuturor candidaţilor li se acordă punctajul corespunzător
testului în cauză.
Candidatul căruia i s -a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student dacă
obţine o medie generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în
care a cesta o bţine o m edie e gală cu a ultim ului c andidat a dmis ini ţial, se a plică
criteriile de departajare prevăzute la articolul 23.
Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia candidaţilor iniţial
declaraţi admişi nu poate fi modificată.
Este de c ompetenţa C olegiilor de Etică ale universităţilor să analizeze
contestaţiile sau reclamaţiile care se referă la activitatea cadrelor didactice (corectori,
examinatori, supraveghetori, ori membri ai comisiilor de admitere).
În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de cadrele
didactice, comisia de a dmitere solic ită Rectorului întrunirea C olegiului de E tică
pentru a naliza c azului şi lua rea de ciziei c orespunzătoare. C omisia de a dmitere se
poate sesiza şi din oficiu.
Nu se pot de pune şi nu se primesc contestaţii la organele ierarhic superioare
decât privitor la organizarea concursului.

29. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la c erere, p e b aza


actului de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, fără perceperea
unei taxe.
19

II. BIBLIOGRAFIE

Biologie (Anatomia şi fiziologia omului)

Teme solicitate:
- Celule, ţesuturi, organe, sisteme de organe,
- Sistemul nervos (exceptând fiziologia emisferelor cerebrale),
- Analizatori ( exceptând f iziologia analizatorului viz ual, m ecanismul
auzului şi mecanismul echilibrului),
- Sistemul endocrin,
- Sistemul osos (exceptând articulaţiile),
- Sistemul muscular,
- Sistemul digestiv (exceptând alimentaţia echilibrată şi sănătatea),
- Sângele,
- Sistemul circulator,
- Sistemul r espirator ( exceptând e fectele e xerciţiilor f izice şi a le
altitudinii asupra respiraţiei),
- Sistemul urinar,
- Metabolismul şi homeostazia,
- Funcţia de reproducere.

Bibliografie:
• Manualele alternative de Biologie (Anatomia şi Fiziologia omului),
corespunzătoare programelor analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Biologie (Anatomia şi fiziologia omului), U.M.F.Iaşi.

Chimie organică

Teme solicitate:
- Hidrocarburi,
- Derivaţi halogenaţi,
- Compuşi organici cu funcţiuni simple:
- compuşi hidroxilici (alcooli şi fenoli),
- compuşi organici cu azot (amine),
- Compuşi organici cu funcţiuni simple:
- compuşi carbonilici (aldehide şi cetone),
- acizi carboxilici,
- derivaţi funcţionali de acizi,
- Compuşi organici cu funcţiuni mixte:
- aminoacizi, proteine,
- monozaharide, dizaharide şi polizaharide,
- Izomeria compuşilor organici.
20

Bibliografie
• Manualele alternative de Chimie organică, corespunzătoare programelor
analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Chimie organică, U.M.F.Iaşi.

Biologie vegetală

Teme solicitate:
- Clasificarea organismelor vii
- Regnul plantelor
- Compoziţia chimică a materiei vii
- Diversitatea celulară şi histologică
- Celulele procariote şi eucariote
- Învelişurile celulare, citoplasma, plastidele, mitocondriile, nucleul
- Reproducerea celulară, mitoza şi meioza
- Ţesuturi. Organe.Organism.

Bibliografie
• Manualele alternative de Biologie vegetală, corespunzătoare programelor
analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Biologie vegetală, U.M.F.Iaşi.

RECTOR,

Prof.dr. Vasile Astărăstoae OFICIU JURIDIC,

Av. Roxana Ruja