Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea din Bacău

Facultatea de Ştiinţe Economice

PROIECT
ECONOMETRIE

ELEVI: GRUPA:

1)

A) Alegeţi din Anuarul Statistic sau din orice revistă de specialitate 2 caracteristici
care să se afle într-o anumită relaţie de interdependenţă, pentru care să existe minim 10
perechi de valori. Găsiţi modelul care caracterizează cel mai bine legătura dintre cele două
variabile alese şi estimaţi o variabilă în funcţie de cealaltă pe baza ecuaţiei de regresie.
Calculaţi şi interpretaţi intensitatea legăturii atât pe baza graficului cât şi cu ajutorul
indicatorului adecvat; testaţi semnificaţia indicatorului calculat.
Enunţ: Despre 10 societăţi comerciale se cunosc preţul la produse electrocasnice şi
cantitatea cumpărată de produse electrocasnice. Se cere:
a) găsiţi modelul care caracterizează cel mai bine legătura dintre cele două variabile alese
şi estimaţi o variabilă în funcţie de cealaltă pe baza ecuaţiei de regresie;
b) calculaţi şi interpretaţi intensitatea legăturii atât pe baza graficului, cât şi cu ajutorul
indicatorului adecvat ; testaţi semnificaţia indicatorului calculat.

a)
Societăţi xi yi Xi2 xiyi Y2i
comerciale preţ (mii/lei) cantitate
cumpărată (u.m)
1 6,2 4,2 38,44 26,04 17,64
2 10,9 4,8 118,81 52,32 23,04
3 8,5 5 72,25 42,5 25
4 12,8 3,2 163,84 40,96 10,24
5 18,2 5,5 331,24 100,1 30,25
6 12,9 4,1 166,41 52,89 16,81
7 17,4 5,4 302,76 93,96 29,16
8 10,5 2,9 110,25 30,45 8,42
9 13,5 7 182,25 94,5 49
10 15,1 5,3 228,01 80,03 28,09
TOTAL 126 47,4 1714,26 613,75 237,65

20
18
16
cantitate cumparata

14
12
x
10
y
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pret

y=a+bxi
 ∑ yi = n a+ b∑ xi  4 7,4 = 1 0a + 1 2 b6
 ⇒
 ∑ i i ∑ i ∑ i  6 1,73 5= 1 2 a6+ 1 7 1,246b
2
y x = a x + b x
a=3,102
b=0,13 y=3,102+0,13xi
b>0 ⇒ legătură directă.
INTERPRETARE: în medie la creşterea cu o unitate a preţurilor, avem o creştere cu
0,13 u.m a cantităţilor cumpărate.

b)
n∑xy − ∑x ∑ y 10 × 613 ,75 −126 × 47 ,4
rxz = = =
[n∑x 2 2
][
− ( ∑x ) n ∑ y − ( ∑ y )2 2
] [10 ×1714 ,26 − (126 ) ][10 × 237 ,65 − ( 47 ,4) ]
2 2

6137 ,5 − 5972 ,4 165 ,1


= = = 0,407 ≈ 0,41 ∈ ( 0,2;0,5)legaturasl aba
(17142 ,6 −15876 )( 2376 ,5 − 2246 ,76 ) 405 ,37

r=R
r2=R2
r2=0,412=0,1681 sau 16,81%
INTERPRETARE: variaţia cantităţilor cumpărate este influenţată în proporţie de
16,81% de variaţia preţurilor, restul de 83,91 fiind influenţa altor factori neincluşi în
model.

B) Efectuaţi un tabel cu dublă intrare pentru o populaţie statistică de 40 elemente


distribuite în acelaşi timp după două caracteristici între care să existe o legătură de
interdependenţă. Estimaţi legătura dintre cele două caracteristici găsind ecuaţia de regresie,
apoi calculaţi şi interpretaţi intensitatea legăturii atât pe cale grafică cât şi cu ajutorul
indicatorului potrivit.
Enunţ: Pentru preţurile şi cantităţile cumpărate în timpul a 40 de zile se dau
următoarele:

xi yi cantitate cumpărată (u.m) TOTAL xfx xyfxy xi2fx


preţ(lei)
0 -1 2 2 -3 4 4 -5 6 6 -7 8 8 -9 10 ∑f xy

0 -2,5 5 4 0 0 0 0 4 10 10 25
5 -7,5 10 3 8 0 2 0 13 97,5 307,5 731,25
10 -12,5 15 0 3 7 0 2 12 150 775 1875
15 -17,5 20 0 1 3 0 0 4 70 315 1225
20 -22,5 25 0 0 0 4 3 7 157,5 1237,5 3543,75
TOTAL 7 12 10 6 5 40 485 2645 7400
xIfY 7 36 50 42 45 180
2
y fy 7 108 250 294 405 1064
Graficul??????????????????????????????????????????????????????????????
???????
y=a+bxi

 ∑ yi fy = ∑ fx a +y b∑ xi fx  1 = 84 a + 04 b 8 5
 ⇒2 
 ∑ xi yi fx = y a∑ xi fx + b∑ xi fx  2 = 64 a4+87 5b54 0 0
a=-0,32
b=0,626 ≈ 0,63 y=-0,32+0,63xi

b>0 legătură directă.
INTERPRETARE: în medie la creşterea cu o unitate a preţurilor, avem o creştere cu
0,63 u.m a cumpărărilor.

b)
rxz =
∑ f ∑xyf − ∑xf ∑ yf
xy xy x y
=
40 × 2645 − 485 ×180
[∑ f ∑x f − (∑xf ) ][∑ f ∑ y f
xy
2
x x
2
xy
2
y − ( ∑ yf y )
2
] [40 × 7400 − ( 485 ) ][40 ×1064 − (180 ) ]
2 2

105800 − 87300 18500


= = = 0,74 ∈ ( 0,5;0,75 )legatura ..de..o.. int ensitate ..medie
( 296000 − 235225 )( 42560 − 32400 ) 24849
r=R
r2=R2
r2=0,742=0,54 sau 54%
INTERPRETARE: variaţia preţurilor influenţează în proporţie de 54% variaţia
cumpărărilor, restul de 46% fiind influenţa altor factori neincluşi în model.
2)
A) Alegeţi din Anuarul Statistic sau din orice revistă de specialitate o serie
cronologică formată din cel puţin 10 termeni. Efectuaţi graficul seriei şi tasaţi vizual
trendul acesteia. Precizaţi ce tip de serie este; calculaţi şi interpretaţi toţi indicatorii
absoluţi, relativi şi medii ce caracterizează relaţiile existente între termenii seriei. Verificaţi
relaţiile ce există între indicatorii calculaţi cu bază fixă şi cei calculaţi cu bază în lanţ, acolo
unde este posibil.
Enunţ: Exporturile de automobile la SC.X pe perioada a 10 luni se prezintă astfel:

xi yi Spor absolut cu Indicele cu Ritmul de creştere Valoarea absolută


luna exporturile baza (+/-)mii lei baza (%) (+/-)(%)
fixă în lanţ fixă în lanţ fixă în lanţ fixă în lanţ
∆i / o ∆i / i −1 Ii / o I i / i −1 Ri / o Ri / i −1 Ai / o Ai / i −1
1 180 - - 100,0 - - - -
2 820 640 640 455,6 455,6 355,6 355,6 1,8
3 118 -64 -702 65,6 14,4 -35,6 -85,6 8,2
4 540 360 422 300 457,6 200 357,6 1,9
5 295 115 -245 163,9 54,6 63,9 -45,4 5,4
6 328 148 33 182,2 111,2 82,2 11,2 1,8 3
7 400 220 72 222,2 122,0 122,2 22,0 3,3
8 710 530 310 394,4 177,5 294,4 78 4
9 620 440 -90 344,4 87,3 244,4 -12,7 7,1
10 500 320 -120 277,8 80,6 177,8 -19,4 6,2
TOTAL 4511 X 320 X 277,7 X X X

900
dreaptă
800
700
- serie
600
cronologică
500 x
de intervale;
400 y
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indicatori absoluţi:
• Sporul absolut:
∆i / o =yi-yo
∆i / i −1 =yi-yi-1
INTERPRETARE: putem afirma că exportul variază de la o lună la alta, scăderea
maximă producându-se în luna a-2-a faţă de luna 1 cu 702. Pe toate cele 10 luni exportul
de automobile a fost cu 320 mai mult.

Indicatori relativi:
• Indicele:
yi yi
Ii / o = I i / i −1 =
yo yi /1
INTERPRETARE: în toate cele 10 luni, indicele a crescut cu 277,7%.

• Ritmul:
∆i / o ∆i / i −1
Ri / o = ×100 Ri / i −1 = ×100
yo y i −1

• Valoarea absolută:
∆i / o ∆i / i −1
Ai / o = Ai / i −1 =
Ri / o Ri / i −1

Indicatori medii:
=∑
yi 4511
• Nivelul mediu: y = = 451,1 INTERPRETARE: în medie, pe
n 10
parcursul celor 10 luni s-au realizat 451,1 exporturi de automobile.

• Sporul mediu: ∆=
∑∆ i / i −1
=
320
= 35,5 ≈ 36 INTERPRETARE:????
n −1 10 − 1

• Indicele mediu de creştere:


yn 500
I = n −1 × 100 = 10 −1 × 100 = 9 2,77 × 100 = 1,12 × 100 = 112 % INTERPRETARE:????
yo 180

• Ritmul mediu de creştere al sporului: R = I % − 100 = 112 − 100 = 12%


B) Estimaţi trendul seriei cronologice folosind metodele mecanice şi cel mai potrivit
model analitic. Demonstraţi care este cel mai bun model de ajustare calculat şi extrapolaţi
tendinţa pentru următoarea perioadă.

xi yi ti yt1 yt2 ti yiti ti2 yit3 ti3 yiti2 ti4 yit4


luna exporturi
1 180 0 180 180 -9 -1620 81 289 -729 14580 6561 482
2 820 1 216 202 -7 -1512 49 325 -343 40180 2401 389
3 118 2 252 226 -5 -1260 25 361 -125 2950 625 329
4 540 3 288 253 -3 -864 9 397 -27 4860 81 301
5 295 4 324 283 -1 -324 1 433 -1 295 1 304
6 328 5 360 317 1 360 1 469 1 328 1 304
7 400 6 396 355 3 1188 9 505 27 3600 81 409
8 710 7 432 398 5 2160 25 541 125 17750 625 509
9 620 8 468 446 7 3276 49 577 343 30380 2401 641
10 500 9 504 499 9 4536 81 613 729 40500 6561 806
TOTAL 4511 3420 3159 5940 330 4510 155423 19338 4474

yn − yo 500 − 180
∆= = ≈ 36 în medie anual s-a înregistrat o creştere cu 36 exporturi de
n −1 9
automobile.
yn 500
I = n −1 × 100 = 10 −1 × 100 = 9 2,77 × 100 = 1,12 × 100 = 112 % în medie anual s-a
y0 180
înregistrat o creştere a exporturilor de automobile de 1,12 ori (sau la 112%).
R = I % − 100 = 112 − 100 = 12% în medie s-a înregistrat o creştere a exporturilor de
automobile cu 12%.

Metode mecanice:
1) metoda de ajustarea a sporului mediu
Yti =yo+ ∆t i

Yt1 =180+36ti
2) metode de ajustare cu indicele
ti
yt = y 0 × I
yt 2 = 180 ×1,12 ti
Metode analitice:
1) ecuaţia liniară
y=a+bti
 ∑ yi = n +a b∑ ti  4 5 1 1= 1 0 a+ 0 b
 a = 4 5 1 ,1

 ⇒  => yt3=451,1+18ti

 ∑ yi ti = a∑ ti + b∑ ti
2  5 9 4 =
0 0 a + 3 3 0 b
 b = 1 8
2) ecuaţia parabolei
y=a+bti+cti2

 ∑ yi = n + b∑ tia+ c∑ ti
2

 2  4 = 1 a5+ b 0 + 03 1c 3 1  a = 30 , 4 1 4 8
 3  
 ∑ y tii = a∑ ti + b∑ ti + c∑ ti ⇒  5 = a09+ 3 b+ c40 3 ⇒0 0b = 1 8
 2 2 3 4  1 = 31 a+ b03+21 c 089 c = 4,063 203 8
y ∑ tii = a∑ ti + b∑ ti + c∑ ti  

yt4=318,44+18ti+4,02ti2

Cel mai bun model de ajustare


τ
ν= ×100
y

τ=
∑( y i −Y ) 2
n
τ1
ν1 = ×100
y
τ2
ν2 = ×100
y
τ3
ν3 = ×100
y
τ4
ν4 = ×100
y

y=
∑y i
=
4511
= 451 ,1
n 10

(yi-yt1)2 (yi-yt2)2 (yi-yt3)2 (yi-yt4)2


0 0 826281 40717161
364816 381924 1352569 2499561
17956 11664 59049 257049
63504 82369 321489 210681
841 144 87616 86436
1024 121 106929 106929
16 2025 139129 101761
77284 97344 342225 7225
23104 30276 76729 3171961
16 1 52441 36735721
TOTAL 548561 605868 3334457 83894485
548561 246 ,88
τ1 = = 246 ,88 ⇒ν1 = ×100 = 54 ,7
9 4561 ,1
605868
τ2 = = 259 ,45 ⇒ν1 = 57 ,5
9
3334457
τ3 = = 608 ,68 ⇒ν 3 = 134 ,9
9
83894485
τ4 = = 3053 ,13 ⇒ν 4 = 676 ,8
9
ν1 cel mai mic => cea mai bună metodă este trendul parabolic care se utilizează
pentru realizarea de previziuni.
3) Alegeţi un fenomen complex la nivelul unei grupe compuse din 3 subgrupe, pentru
două perioade de timp. Calculaţi şi interpretaţi dinamica relativă şi absolută atât la nivelul
fiecărei subgrupe, cât şi la nivelul întregii rupe. Descompuneţi variaţia fenomenului
complex pe factori de influenţă; verificaţi descompunerea geometrică şi cea analitică;
interpretaţi rezultatele.
Enunţ: La nivelul unui judeţ sunt prezentate vânzările din perioada curentă şi
perioada de bază a 3 magazine.

Magazine Unitatea Cantităţi Preţ unitar i1/0q i1/0p i1/0v


de vândute de vânzare
măsură per.bază per.curentă per.bază per.curentă
qo q1 po p1
01 L 4800 4600 80 135 0,958 1,686 1,615
02 Kg 1900 1540 45 180 0,810 4,0 3,24
03 buc 5480 5900 25 50 1,076 2,0 2,152
TOTAL X X X X 0,964 2,041 1,967

po × qo p1 × q1 q1po
vo = v1 =
100 100 mii lei

mii lei mii lei

3840 6210 3680


855 2772 693
1370 2950 1475
6065 11932 5848

q1 p1
i q1/ 0 = i p1 / 0 = i v1 / 0 = i q1/ 0 × i p1 / 0
q0 p0

I v1/ 0 =
∑q p 1 1
=
11932
= 1,967 sau196,7%
∑q p 0 0 6065
∆ 1 / 0 = 11932− 6065= 5867m ii..lei
v

I v( q ) 1/ 0 =
∑q p 1 0
=
5848
= 0,964 sau 96,4%
∑q p 0 0 6065
v( q )
∆ 1/ 0 = 5848− 6065= − 217m ii..lei
I v( p )1/ 0 =
∑q p1 1
=
11932
= 02,041sau 204 ,1%
∑q p1 0 5848
v( p )
∆ 1/ 0 = 11932− 5848= 6084m ii..lei
INTERPRETARE: vânzările pe total pe societate au crescut de 1,967 ori, aducând un
spor absolut al vânzărilor de 5867 mii lei, obţinut în exclusivitate pe seama creşterii
preţului de vânzare. Dacă preţul nu s-ar fi modificat sau ar fi rămas constant, atunci
volumul vânzărilor ar fi scăzut cu 3,6 respectiv 217 mii lei.