Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea Tehnica ͞Gheorghe Asachi͟ din Iasi

Facultatea de Construsctii si Instalatii

Energii neconventionale

Student:ing Dutcovici Paula


Cuprins
Introducere
Ce este energia?
Rezervoare de energie
Energia solara
Taina Soarelui
Razele Solare
Energia apelor sau hidroenergia, energia mareelor si a valurilor
Energia fluxului si a refluxului
Biomasa
Energia valurilor "vesnic miscatoare"
Ce fel de centrale hidroelectrice exista?
Soarele în calitate de pompa
Energia vântului sau energia eoliana
Energia atomica
Motorul atomic
Helioenergia
Caldura din interiorul Pamântului
2 

Va f apa- iaa i p i f a aii a a 
 s-a
i aa sa i a i -
asa
ai
a sa
ai
ia  ia saa i
sa N
ai i i
ii a i asa i s-a aa a si  ia aa
Tsi a
ai fi
 ss  i p a 
 si sa pa 

p  ia saa a aii i  a i asa 
i "a 
a as"-  ia
a a fi si fi a "a 
a as"-  ia a sa a a iia s î sa a ia a pi

î pi  ia f i i
p f i  ia aiaii s
isi

p a
ai pa i a
C s  ia?
Fia i i a 
-a fa i i si  aa 
ai ifi f
 
 i Asa -a
 is i  î ii  a
sa
a  si 
s
î a
pa aasa
O sis
 î ai aa sa si
pa s a i if  sia
sa ap ii aa p i
p ia a i a asa  i 
ia B
i sa si
pa 
 a asa p
asa asa i  i

i asa Pi a a a 
 si ai
 î a i  i
i
ia a î i 
a a pa a ai a a ai si ia a
 i
Lif  a aj  s afa i a asa i  i

a ia 2a 


 sa a ii a spi psi iiaa fsiii î paia a
î a i f  i- a  ii a
i
E ia s a si a ia a a
 
a s  i ifi i
f
 Taa  ia pa i - f
a î aa E ia s apaiaa
 a fa 
a i

ë   

E ia pa fi i a "i i
i" O
 pia i a p a
aa î aia i -a p ai
Zaa
i  a  p sisi i
i as 
p s 
 a  i Ua i 
ai pis
a a i as 
as
 a s  i 
ai a a  i
Dsi î ia î i si i a a aifiia  i Ni
a
 a aifiia- a
aa  i- p 
ai aia
spi i   ia i - i a
 
 
E ia saa s a i 
ai si ss  i  a ia
aai a 
aa pa ai si i
asa T ii apa a
 ii sa p
i a sf
aa asia i iia i ai si ia
ai
 aa a ia 
Pi ipa
 apa a  i sa s fsia f ai
sa i aia i fi si a sf
aa a i i iia

ccc c 
Sa î as if
ifi i i a i pa
 s Î
f i a i
p si  ii spaf
ai a a si a sai
s î as î
 ifi a p aa i E ia as si î 
a
fapi a 
isf i pa
 s s î pa a Sa î

ifi aa  s aa s
ai aa aaa  s ia a s
ai 
Asaa Sa s ssa pi
aa a 
ai
 i f
  i
N
ai aa i i i Pa
 i p a i fsi
î a î -
i fi
a
asa  ia fi si a fi sp a s pa sp aasi
 p
si  ia i a
i p a a ia a
î p sa iia
î
i
ii a i pi î i
a i sa a spiaia fi i a a sa
Aaii Sai ifia - î sia "pai a  s i p
pa
 " a aa Sa -a isa -a isa p Pa
a ii fa a si ii
fa Ca s a faa 
a iaa  s s-a pasa pi
spaii  a U i si
Dia
 Sai s 1 390 000 k
 A
i i
a isa a a Pa
 a
L a s 
ai 394 000 k
 Spafaa Sai a 
paa 6000 C
Nii s sa a sa a pa isa a aasa 
paa a î
sa sia a si iia E ia 
a aa Sa î - s a s 400
siia  kW P a ia aasi  i a i as 11 600 iia 
  a  p s a
A sp a  ia i p Pa
  a Sa fis s asp s
 a î ai as Î -a a apap a i a  i p
Pa
 isi as is a Sai P i pa
 ii s fa i
pa 
si 
 i sp aasa aia Î sa  ia Sa  ia p a 
aspa s aa  s? Daa a fi aai i 
ai sp a  a 
asf isipa Sa a fi i sa aa si sa s a sf
 î sa î 

3000-4000 a i Î a 
iia a i î 
a a fi i sa s a sf

î - î a si Sa a ii s-a pa î a 
 i
p aasa
p 
a S-a fa 
as ip a sa pi  aiaia saa s
i pia ia
Î a î a 1849 
ai
 100 a i î 
a a fs a saa asa

ia i
iia a i i ii  ii Sai Pi p ia sa p 
aai a s a aa  iasa a ia 
ii asi
ii
s i s spafaa Sai si  ia 
a ia s a sf
a p
p î
 i 
ia
Ui a apa ia aii f
aia Sa s aa î a
s sa a i i i sa i i î 
ai sa a  a
 ajaa i
ai a iai  i Ca aaa a aa i a sa
asa ia
 Sai a i sa s
is  ia 30 
i p a
p a 
psa pii p 
a  ii iaia i î s a 45 

iia  a i Sa a i
 si i p a a asai a aj 
i 
 p Asaa î aaa i i aa i i pia i a
aiaii sa
Dspia aiai iaii a s a paa a i aa aiai a a
aii a fi ssa  ii sa fap a î s
a a i siaa aiaii
Sai f
a i "ai" a saa a j
aa a fiai pia 
1600 a i a asa a s î a
pa
A ia î i
ii a i a
 ii sii a a aj s a î a f 
 a a
 î Sa
G a  i saa s afa ia î a i Sai  î
 iii  psi i sa si 
pai  a
iia  a a 
aii 
 a si a- ia a
i i î a
i i î

a aia s aja ias a iai  i Pi a sf
aa i si 
a
 i î i s aja a ia  i aa aa a a
a i aa a 15   i a
P  i
p îi a aj Sai 
si i sa a?
Ca aaa a
 i a aiaii sa a aasi i sia a sf
aa
î i a 500 
iia   i î fia s a Î sa
a a
i pi
a a  ii sa s i - f a
a i 
ia
  i
D  a a î sa aasa  i?
Sii a a a î a asp s a aasa î a a a spi a ia  î
i
ii a i i a aiaii sa Pas 
a spia i a 
 i î i i si a a 
  a fs î a fa î sa p fi
 a a siaii pi ipi Î pi
  p
fi f
 i si a
si a sf
ai a ia a  ii a aa
aia si p fi s
C a  
ai fi 
is
ë  
Ra 
is spafaa i a s a a Sai î i  a is  a
spaii s
i a aj s a pa a asa O a aaa a i a  i
aia a s asa aspa i pa
 s 1 * 10 kW (10 000
iia
kW Pa  a i a i pa
 s s p

paa ii p pa a
C s î a
pa as a  i? Ca
ai
a pa i aasa  i
s i a a
sfa 
a pa a a sa fii pi a
a
sfa S-a sa ii a a i  Sa s afa a 60 a aspa
i i p spafaa Pa
 i aj a 0% i aiaia saa ia a 
î i a 5 a a 20% D aa i
i aa î i si saa i 
Sa s afa a i a sa s 

ai pi a a i  
s afa aspa api s E a si î s î pi
 a a a
sa a a
sfa i i sa aa pi - paa

ai asa î a
ia a
Di  ia saa 
ai 40% aj a spafaa Pa
 i 60% fii 
a s ia a
sfa ia 
ai 2 5% s a sf
a î  ia i ia 
ai
0 04% i  i s a sf
a î  i iaia i a î 
a apaii
ap C a
ai pi 15% i î    i i  i 
si i s  i i a 1-2% s " s
aa" a pa 
P ppaaa api a pi i 
i  ii sa a spaii
i i ia as aa a s 
a a aia si
piaii i i saai
a iiaa pa sa ( sa a a
  i iia
E ia saa s aia s si pa a i p a faa 
si iii
 i ai si a pa a 
ii i ii 
a asa p apa
aa si aa Daia ai si  ii apa i i
ii 10 a i
a a
 pa i sa sa a aii i a s faa a
a
iaa as sis
 
p i ai sa sa s a a 3 - 4 5 a i
i i 30 f i a a paa
i ii
ai
i
Pa i sa fss f ai p a a sf
a i
 ia i a sai i iia 2 sia pa i sa s a i

ai i a
i i 
 i  ii sa pia ps 50% i
fia a 
2 200 pi i 
i pa i sa s-a ps ps 12000 

 awai  i 90% i aasa fii a s


isa i i i ii isi i
a i s fii fsia p ai
 aa i ia S ii
 a
 a s  a i
psi aa i sia pa i sa  ia
ia i a p aasa a fii 
ai s
pa a a i a i

si iii fsii
D 
p p  p ia pi 
ia paa iiaa a
î aia api
 aj a
iaa s-a pa aia î - si s si a
a af si î a iiai a - aR
a ia s ass î - a
 afia  api saa fa a Sa fa pa
a i 
a s 
a ia  i pi sa î 900-1200kW/
p/a 
2 saai p i aia api i pisi 

 
 
 
 
 
 

þisaa i a a spafi
ai si a  sii f
a 
 i  a ia a i i
ii a i i p sa fi apaa i s ispii 
E ia ai sa i
isaa spafaa a ai si i faii 
psi  s spafaa api
Dispii p apaa  ii ai s i saaa i a
a i
paa sa i a P i a a a aj i apaa  ii ai a si
 a a aj p
i
pa ia si fii aspa a iai
ai
s i i a ii fsi i sia ispii  apa si
 fi a 
ia_
Di -
i s
 i - pias s s i aa î f aia s
afa i a i i - a s as -a  i fiasa ia
as i
Vas -s  î a  i pa 
ai a i 
ai a î apa s
s sp
ai si a Î is saii i p is i p is a ap

 a si î a i a a i spa s as sa 
a a ia 
 i R i si  ia
ai si apa i U i a
S iia aj a 300
iia  kiwai as si apa p "p"
p a ps 2000
iia kiwai p a  i ia
O
 a î aa î a 
 sa fsasa î spi sa  ia i
Pii s a a pi a î is f î s a Js s s 
s i ai î pa i si iS 
a D a i î s a
24  ap fi s pasaa î s s a iii Pa
 i
pa î as f s a
pifia  a i si iia i api a î ai
a
 10
i D a i î s 24  ai fi s a
as p s i î aaa i a pa a ai
N ps 
a ai as î ai
i a pa aa s saa Dpa
 a p î  a s-a iia a 8000 
iia kiwai a
 pass 100 000 i apaiaa  a i i î
f i p î  pa
 s Î iia fsiii asi i a i i 
sa  i 
 ia fa a ia pi
ii pasi
2a ai si s a

aii Vi s i s pipis s i si s
a
a sii Oa a i i s pa s  aai
a
 i aa i a i  a a a sa
ii si jasCa
 i isips î as a s sfsi a 
E ia fi si fi s a i pi f
 a  ii a 
s as aii a sa Riiaa ai s p aa fa 
aai a L ii si a Sai Î fia p a a i aasa fa s 6

iia  i
ai
ia a fa a iaii a î s
aa p î a a i
spafaa a ai 
ai
 saa Di - aa ia aaa a
ai
 0 
i 0 53
i s aaa i f i L ii si 0 24
i i f i
Sai E ia
a s i   i s î is

Op
ii 
iia kW s pa fi p  pa
 s

ï
 
Bi
asa pi a 
p  a a aii Ca f
a pasa a
 ii Sai î f
a i
ia i
asa s  i 
ai ppa si
 i sa ss p Pa
 Ea asi a a a a i si  i
aia
 si i sai
ia
 si s sa i
i

Bi
asa s iiaa î spi  i i

 spiii a 

a fi Asai 
si i i i
asa pa fi iia î ifi spi - 
a î aia î api p a pa  ii i si 
si ii
p a
 i

Bi
asa s paa i aa ia a ps si si ii i
a ia si ia i si si a 
Lisa ss i
asa i 


si si 
(ji 
 s asii s 
pa aii  i sai pp apia faa sai a p

si a i si a a - i paias ia i
si a f
 a i
a (
 
si apa ( a
 si i a i i a pifia a api
si i sia
si a 
`  

  
aa ia p  i 


ia
f
 aa p i a
f
 aa p ia a i a
s  i a pa fi
iia a f i aa
a
a sf
aa i
ia a i
asi ip i a p iis
iia p 
a is
Caaa  a p isp  ai
 a  a ai şi
 sa sa ai
 a si
p a a sa a î a p 
f i a s i  i
i a ai p i

 
 


 


 


Bi 
s ps i fa
  si sa 

s 
 s s sa ai
ii 
a s 
pi
a s
psi iiaa Daia i i sa 
iia aaa  ia a
ii s
ai iiaa a a a 
i
Pii s pai i si sa ps ja a si 
pa ii
 pa a si p
si i si fsi C
ai iia
si p pa p s 
 s si s 
 Di p 
  i s psi i sa s i a pi si i ji sa saa pa
ai 
pai si i  i

  
- þasa aa (i si 
i - ps 2000
 
- þasa aa a pa s - 1800
 
- þasa aa a pai - 1600
 
- Ca iaa  ii a
a î i
asa sa - 25000*10 18 J
- Csa a aa a i
asi - 400000
i 
- Via a
aii  ii a i
asa sa - 3000*10 18 J p a
(95TW
- C s
 a a a a ipi  i - 400*10 18 J p a
(22TW
- Uiiaa  ii i
asi - 55*10 18 J p a (1 TW


ï

 

Biis- s 
si i as
a a is- a a s i a
i p i i ii a si asi
i a i
a þa aa is p
fsi 
si ii iis faa a fi sa
ifiai saBiis-
s 
si i
ai fii i p  a 
isii CO2 a
is- p aa p si s i
iaa a a
 i fii iia si 
 i si a ia 

ï
  
Bia - s 
si i i f
a i
ia fii aasi a a
ai i asi i ai spias
Bia - s fsi a a ai a a i a i a
si ppii
ifi aasa sa i sa pa (E100
Pa i iia p a sa p ii ia -i i a ii

isii a aa f sa P ai a i fii a
ai
iia 
asi a i aa 
 si pia p a f i a
 ia 

ï
 
Bi a- s a ps pi s
p a
aii a i (ii a i
a
si a si
 aj i a s a i i C
p  pi ipa
a i a-i s 
a si ii a 
þa i i a p
i iiaa asia p ps 
si i fii  a
i ss  i  a i 2 ai a i  psa a
si i a- s a sf
a i iia
cccc c c 
cc 
 cccc cc 
cccccc
 cc c 
cc

ccccccccc cc c 


c 
cc c c 
 c
ccc c
ccc 
 
 

 
þisaa i a a spafi
ai si a  sii f
a 
 i  a ia a i i
ii a i i p sa fi apaa i s ispii 
E ia ai sa i
isaa spafaa a ai si i faii 
psi  s spafaa api
Dispii p apaa  ii ai s i saaa i a
a i paa
sa i a P i a a a aj i apaa  ii ai a si 
a a aj p
i
pa ia si fii aspa a iai
ai s i
i a ii fsi i sia ispii  apa si fi 
a 
ia
E ia pa fi apaa pi paaa  ii p ia a i
pasaa p iaa a
asi apa a ifi i i sa a  ii i i
aa i 
a E ia
a a i f a iai a a
Sai si L ii p
si a 
a a aii s
Ap Oa i Pa a i i
 s p ia  i a pa fi
aifia p pa  i i Pi ipa ss  i
a î sia pi a i  iii aa s f a
a
 i ai if  
pa a si ap
ai şi
i 
þa s p  aia î a 
i  ia p 
a
pii i a p aj  i a 14 -18

i  siaii  i 
a ap
ai Pi ipi iia  ii
a î a

a
i af si a ss fsi î p i  
a
ai
ss s î a
 ajaa  ai î i i a s fa psi i apaa
 ii api a şa as siaii a a 
p (a f a si a i
(a f
P  aifia fii a  ii
a s sa şi a 
i
 iii aa î pi
  a
pii a
a s fi  pi 8
ia
î a ia  s is ai aa (  sa a s 
 i
 a pi - si fa î s As iii aa apa 
ai
î 20  a i (a 
p 
i aa i a Fa i þaii
Bia ii SUA Ca ai î N Asaii î s Ci i
Ca iaa  i isp i i a aas ss a a pa fi aifia
i a î  i
a
i a p ia 100000 i
ai

  i i a i a afa î f i î p p


 A a apia  ia f ia a a 
a a pa i aa
 a i pi aa a ps 0
ii   
C a
a
i p kw a p s  i
ai
a 
 i î i a Asf  a
a
i s afa î f i î
Fa a (î sa Ra f
a  aaşi 
 a saa î Gf
Sai þa apaiaa sa s 240 þW şi a fs si î piaa 1961-
1966 pi "Cas" p  si as
 a î Gf L þ 
Sþi î Rsia (î sa Kisaa f
a i T
a şi Ka 2a
þaa Ba  400 þW a pi ia 
i þii A a
pi p i a
 aji p 
 S-E a þaii Bia ii p 
 Gfi
F  SUA şi Ca aa i i a  si 
ai ppii şa
C ii
ai i s pii   ii i i s i 
ai Asf
s-a aa   a i  i
 ia 100
10
a i
 şi 
i 
/s p i
p  a a pa fi  i i i ia 2
ii
kw
E ia i a ii s iia î - i  80 þW i Fia (SUA
a þia
i pi fsia i Fii
E ia ai s î -a a faa i
ia Es i sa 

sa s si a Î


ai apa
ia î is î a pai sa 

s pia þaa Baia ai ai pass î ai


a pa i i

i p  î a a i î spia î 


isfa sia   apa
pi   si ai s p a i î ia ia i aps
sfa î p
a a faa a-si si
a iia s î s s s ai
î a 12-18
i
E ia saa a ai s
a ifsa î i ia ia a s fa
a
Tsi î
 pai aasa  i s fss apap Da i
î
piia fsia  ii ai Î pi
  fap a as i 
 i s fa i a  ia ai s iiaa a î a î a
ai s î a si sa î i
p si a ia
i si 
ai i
pa s
fap a ia 
pa a  as i saaii aj aa a
pa
s s s 
p si 
i sa a sf
a
 ia ai î
 i

   
 
 


P  pa
 s isa a a i a sa s
  a 
aaa asa 
p Pa
  isa a i a sa fi a f i fia
i aa s sis i a -s sa
a  iii  a i
spi 
Eisa si si aaisii a fa sa apa
 a
ii a a 
ia pa E p fi s i pa p i aa 

a p- ps 50 000 kW p


iji- 5000- 50 000 kW p

ia- pa a a 5000 kW E s p î


pai si pa aa apa a
ia-
s 25 
i a
iji- 25-5 
i a
a- ps 5 

i T i 


aa a a as î
paii si i
i a aa fa
 a D as
 a a i i p fi aaj sa i ai

 !


 

1% i î a a spafaa a i pa


 s s apia  i a a asa
si
isaa a a i
 ia si 
ai 29% s paa sa Î fia
a aa a sa apa a spafaa a 449 000 k
 apa sa
api
ai 6 þai Caspi 99 000 k
 apa i aasa a ia a a
spafaa sai ia 62 000 k
s apa p spaf
asi i
i ai f  pa si p si si
p p spafaa si
N
ai 3 000 k
 apa s s pi a ii i î api î a 
Pa  ia aa a i p  pa
 s s
si
aa a 500
iia kW D 
ai
ai   i iaia
isp Afia (204
iia kW 
aa Asia 110
iia kW Epa si
A
ia S  55
iia kW si î sfsi Asaia 18
ikW

 
" 
  
 

E ia ia a s a i f
  i  a ia fsia i
i
pi sa i i
i a p 
ai a a D
ai
i a i
 i i s fsi i  a i sa  i
p a i
p a p iia a i 
 ia f ia ia 1% i a 
iia psa
Ca
ai
a p 
a a i
piia  ia ia a sa fi fsia p
ssa i a iia s i sis a pii a i
2
ppi 
i a i s  fap f
 f
a i
ai

 i i  a i
p a a aa isi i a i 2

p a i a i  i a a i i i si sa
  a sf
aa si a a fai p
A
pasaa a i  i sa i a  aaa a i i
 i p i i
pa ia si aspa si i i aa si
appia aa isi i a i
T i i a a si aii
aj i a i - aa ia a sa
f iaa  i i ia 2 a i 
a i i s 
fsi i
p a pa i sa si aii p a f ia sa 
iia i i i a sa s i faa a 
La fii a i i  i i i
 si a pa si ip i i

isa aiaa i iia


V s  i 
ai p i siii a aii Rasfi fi 
piaa a sai sai pa
 si ii a si i sipii fa

 a i p ia-
ai aspa 
i
 as
ai a 
Pa i pi fa
 ia sa La ia 4-5
i p
s a i si
i
a ai Î i i aa a a aa
î iaa fa sa fs asa f a a a a
i pai U  9-
10
i p s a ia p spafaa pi i s p  psi 
api
ai k p fia
 paa U  sfa 20
i p s a
s a aaa f a Psi a asia aj a 30 k p fia
 paa
Ea p a
i pai sa a  p apisi si aa
ii si
 p as Eisa i a ai i si
ai
ai ps 30
i p
s a Asa s a a E s paii i aai i is as fa
sa ai i p si Fa psi ii pa pasi 200-250 k p

 paa O ai pa aj î aa 20 


i si aa 40
i
 i sa î f î i
p a a i psi  150 
Di fii as
 a a a is aa s s a î sa
a
i ia s pasaa i
p  ii Asf s s si p a î i as

ai a a i i 103 a a aai a p ii A ii si Fa i
ia 250 000 pai sai si a iss i - a
400 a ii s
si as
 a a aif a a i î i i 1949 i Jap ia is 
1300 as psasi si apa
P a a s ssa  i aa si i 
i a ia i 
a s i saa i ai a si a  i siaa a i p
i
pii ia sa paa fi paaa p a spi i ss aii a  i
ia p
aa ajaa aa a i 2
 aaii as
a si i 
i a  s a 
ai  i i saa a
s a 
ai a pii  ii i  ia 150% i 1990 2 199 

p piaa
 iaa a  ii i 
a ipa i j 3
iia ai
E ia ia a  ssa p ia p
iaa i ii aia
 iaii si i fi iaii sa Tsi p a ia a i aiaa i i
p
ii s i sa a i  ia aa a  ssa i 
i a 2
  p  ai p ia a a i i ai aa i j 
60% i i
p a i Cia si asa a pa fi i sfii p a i 
sa f i a apaia
ai
a C a asa  ia a si sa-si
aap aii i
 aai - si pa si a fss as ip 
 i C
p a sis
i 1 Pa - F
a si pia s s iaa
p a asi a fa ai saa As si s ppi fiai ip 
 a i 2 Naa - C i  a i asi a si pi

a ia 3 Pi - Asi a sa ssi si is a a a sa


i
spi 4 F ai - Asi a is a
a ia a ai ia C

f i aa  i a ia a ? Sis


 s aaa p pi ipi si
p
Va p i
isa pa a a a  ai aa a i
Sis

a i a i 
p a si 
ipia ia a ai a
i a a a ai i C i i s fi
a s
is sp i
a ai a i aii si fsi api aj i i DC-AC
i a i 
ia apaia fi i a i i  a ai (
AC sp isi ii E ia ia a C f
a aisi A E ff a
Ba a 2 siii Ba Sa s 2 ai a i Epa  ia p ia i
 a i a aj a 65000 þW ia s
 sa i siii fi
60-0
 2 
aii 8 a i a fi i saaa p 110000 þW i
 a i Daa asa s-a a p  asa i p 
 i a s a si iai i i i p a f ia  i p 
ii 
spaii f

ii i pi i Ca
ai aa a ia a i G
a ia
s Wsfaia - i a Si f  s 
 a 65 i saaii 
apaia 180
iia kW p a (aia sfii p 50000 spaii
C
ai
a pa
 ia  i i s fi
a F G

a i aa 40% i a a i i saa i 
 (Epa SUA si
Ci a O i a a i si s-a a p fa iaa 
p  p 
s iii 
 aj i i paa C a i aa a pi
sa aia i pa  a 100 kW a 5 þW/ ia U s psi i iai
s pa i aii p a i pi
ai
ai 2 sia 
a asa a
pa sa s i
pi i - piaa 60-0
 (si
aa p 8 a i pa 
p si 
p  
a fi
a si aa i

p 
a i - a i i sapi ssi aas a
 fii
ai p aa a a aj 
paai si 
pii 
Fsia  ii i a î p i a
ai a a a iia P 
aasa s-a fsi a i saaii aipa i i si apa
ii  Da 
 appi
 i
pi as  s 
ai
 paa  i 
 ii i ( ia i î a aa i  i a 
 iii Es si
fis i aa apap pi
ii a si aa
ii   p sa s ia a î 

a ip
 Tsi  ia "a i a as" 
s 
i î

 is i  s saa C f


a aa
iia i P P
Laa  pa sa a i i
ai
a  i  i 
 ia
i a  as ai î aa 
a Asf a ia 
i p s a s p
 i  p fia ki
 spafaa 2 2
iia kW p a 2a a 10
i
p s a p a a 5
iia kW Spia ii i a i
as
pa p aipi i saaii i  8 i ia sa ii i 3 i
sps pa i saaii 2 i
V s i   i si Fa i s si
a apap î
p
a a 2aa- ap  fi a
i pai î i - p a î -
iiai sapa
a i a  si ii ai
P a pa i sa paa fi iiaa î i a  i i
 i sa fi sa sa sf
 api
ai aasi p
O aa î a i s  sa s Oa a aa i  sa
p 
i sa  Eisa a

ii 
i  E isi
isa
î aipi ai a î
ajiaa ai p
p p  aaa api apa
fsia î s
 a
 i si aapa i Ca
ai a a fsi  ia
 i pa asi a ii aa 
pi ai
 aa apa a i pa aii
 pai 
E ia ia psa  aa ia a a 
a sa fi iijaa î
i saaii spia p s
p a api î i si i  Oi 

aa sa fi fsi î 
ia ai aa a aii ia i  sa fi pasa î
 a a a ai i asf î a î pia ipsi  

 
si i a sa f i fsi i  p a a 
Ca iai i pia i  i s afa î a aia î a Di
aasa i a ia a ia i p
sa fsi
a is fa
 a ia ssia i
Î i a apaiai ipi i saai fa ia a s 
i 
paa i 
ii faa pa aa a i E s 

ii si î

paai pi a i 
i sa iai
 
  
E ia 
aapi a aa i a i fi si i s a Es
pa a  a ia si pa fi fsia i spi i s i aia
i i sia sa p pa iia

Uiiaa ia a 


a a s ass a ai a ki
i i
aa sai s p fi fsi p i ai ia apiaii paa

 iia ia a  ii 
a Oa
 ii a fsi i a
a i a a
a a
ii a i p f iaa api i
ai sa ai
Asai apa i a s apaa si iiaa i sai i a a
2 sis

 s sis fa a i i a 
a si s i 
 f i  apa fi i Apa s asa a spafaa pi - sis

a i ia a a sa


 i i p pa ai sa  aaa a
spafaa
Apiaii aii 
a s fa aia E i i aia i 
(i i ia sa ia a  i i as sa pa i s saa
 i aia api i saii psi p
si i  ps
i sia 
s pasiaa api
P
p 
i
Pi
ii i
i ai sai s a 
paa sa a 10°-16°C
P
i - psa 
paa aasa pi
ai iiaa a a ai i
i
p i ii si
ai saa a a ai aa P
p 
a s fss 
aasa ppia p a i ai si ai aii
P
p 
i 
a s 
ps i i pai iaa si

aa s p
pa 
ia ppi-isa si sis
 ai
 a a
U iaa si
s a sa
  i aa ja i spiaa i pa i paa
spiaa a sai s i appia aii U fi -  a apa sa 
si apa si a i - ia pi i si a sa sa aa aa si
2a a p
pa a s
i aa a
aa fi i a sis
i 
ai
 a a Vaa ps s i sa ia aa i
i aa i i i
aiii pa fi fsia a i aia api sii  ssa aia apa aa
As
 a iaj fss

ai pi a  i 
paai sis
 asi
 i ai si s 

ai fii p aia i P a a fap a
 
iss  i si a i  paa#   

 
E ia 
aa a p ia ias p pa iia
Apap 8000 þW s psi -a 
apa
 i T ia ai
iiaa ss i
a a i ii pa 
pa fsi aa
 i a i aa sai s i i sa sa ia a i
a
a
2 ia ai isa a ipi i i 
a i a si p aa 
a i
Ui p aa a i fss apa a 
pai fa
ai -
ai
 182
°C A  i i - ssa ia sa pi psiaa si apiaa
api fi i i Vapii p i f i  i si aa iia N
isa 
isii i s
ifiai ia 
 ii a ii a si
sf a apa s  50 i
ai
ii a i i  iiaa 
si ii
fsii E ia psa asf sa api
ai 4-6 i/KW
Ui i a iiaa apa a 
pai
ai
ii i 10 si 182 °C Apa
fi i isi aa  ia 
ia i fi s a p  fi 
sa - 
ai asa s iiaa ia i i fia p
i a sa
ip a - aj i sis
 si
a aii Fi s a s
 apa si p i
isa i ia api  sa si as i -
 Da i i a s aaa p i i  isa ii 
f 
isii Eiiaa psa asf sa a 5 pa a a 8 i p KW
E s 
ai s i a i a p aa a i
Dsi i 
a s asa
a a s 
 i aii a 
pi a si ifiai spia a si
i a  sa i i fi iia
iiaa ia i a s a api ai iiaa i  sa
C p
fa i Epa
S pa si
a a pa a i a 2030-2050 i  ii i 
 i  ii

a p
i pi s
ifiai a iia i
 ai a
 s  sia ai a a a ss 
a i
pa 
Ap fss  i 
aa
P ia 
a a Ti 4000 i sa  i a


   $ 
 $ 

Pi O
  c a 
a s 
aa sa i sa iiaii
si i a pa fi aa ia si 
 i sia sa 2 ps
  ai ia 
aa s as pa a a ii iia i 
s pa i  ssa i fi ia  i a si a a a 
-a fa 
ss  a i O piai p aia  ai ia 
aa a fi
si fap a aa 
aa i saaa s pa
a p apaiaa 
i ai a i spi 
Pi   c a 
a s 
aa fap a  ia aa s
aa p 
i i ja si  a ia 2 ps a 
a 
s afa  iii
 i si i ap/i E ia 
aa
s si
ai ifi a  ii a a aa i 
si iii fsiiCa s
isi  ia 
aa si i a apa aa a fs fsi i s
 p spaa si i ai i i 1904 fii i isaa pi
a iia i
a pii iiaii ( a a ai
 a 4 i

 Î i
p fisi ii i a
i s aja  i D aasa  i aa
s  a
ai spa si
ai 
i a 
 iii saa ppa i
pa
 s pi î
a
asa iia î a a fi i aa p ia sa
fa sp p aa si iaa sa sp spi is aa si
a
U a i pi ipa aaisii a i 
si i s a iaa  i p
a asa i aa î i
p aii Î aasa pi i a 
si i a
i
 a a
U ki a
 a i i aa 29 900 000 kW  i ia ki a

i ia 1 500 000 kW E ia i a î - k  i a aj 
p a ai a ais
i
p 10
i ia  ia aii a
î - ki a
 i s sfii a p a iia 
 î a 
1
iia  a î ai
a 65
i O aa ia 
ia  apaia
 600 000 kW s
a î 24  i i i a  O aa ia
 aasi p a f i aa 
si i a
i s
a î - a
api
ai  a a i As ai s p si si
p i 
paa i î 

D a i s-a si p a a
ps 
ai a i
a
i? D 
ai a
ap aia a i si a iii
(pii  si
i a i ai si s
p? Pa
fii a 
si i a
i î spia a i si i a fi 
 fa
a?
N a i s 
 a î ppi 0 0005% saa pa
 i s

p i a i Î a ia aa si j
aa
ai
a a i s
ass î saa pa
 asa a
a apa i sa s asa p 
si i
a- i (i ppi 0 0008%
þa ia a ii si ii s 
 
piaa þi  a i
 i fa
ia î ia i a si î ifii ai i i
ii 
a
ija aia i iaii sa si 
ai pa aa s faa ps

a i ppi-is spaaa a ii


ai sa i a 
i aii sa
aas- afa a i Ua i
ai a i ipi pi ipai- a i
238 si a i 235 i a p 
si i a s fss a i 235
Ci i ipi ai a ii a î a i ipii s i p  
i
i is 
 i i spaa ii A
 i ip a i si a
 ia
ip s s s 
ai pi
asa si aasa if a a ia-a ia pass
1% Tsi si  a p
fsi a spaaa ipi a i
 
ai aasa if a Spaaa ipi a i s faa fsi 
 a i
ai i 
ps sa f- afa a i Ps 
spaa i pa  a
ii i p a s i afa 
a i î a sa is apap 
 a i 238 ps 
sia  s
ias  i ia aa apa
2aa   ia ia i a î p î a a
i s
ai
s
pa 
ai  ia psa i a i i si 
 ia ia a a 
i
þ a
i
P 
a aii 
asi i a sp ai a 
a a
i s

 a
 ia Fsia  ii a
i si psi iiaa
i fapiii  i s
i p a a 
ai î paa a i a sis
i
sa D aa î a ai 
ii sa a ii si i i ii aa aa i s a
 aa p 
 a a  
i a
 i si a ia 
a
i Pi
 ss î as 
 i s  sa ps p a

pi
 s
ai 
 a
i isa pi i p 
i 
a
i %
  


Ra Sai asa 


a

ai i s i pi
a a apap 
fi  i p a fss asai 
 E ia a sa sa
i ia a ipsa i saaa  a i sa aa is a
apa a a  ii sa î  s pa a fi  a ia pi i
A fi ipsi s s sa si
 a  i sa i  pa
 î s a a i p a  f i a î a î i
p
 ii pi pa Sa ii apa aspa i ii i i D as
 a
a fi ipsi s s sa fi si î i i 
 i p a s î a
sa as Aasa ipsa s i a si  iii iai O aa
iia as
 a pa fi sia 
ai a  isa p 
aasa iii sp aa s
a apa si si p f aii
si a Ca p a a i sa a asi asp i
ai
a a ia si î fap a isa î a
asi i si apaa  si
jiiasa aj aa sa p
s 
 si î a iai
ai sa
a sf
a
 ia a sa î  i

 

 
 " 

Sa pa 
î aa Pa
 i a 
asi  ia
 
sa  i a asapa 
 sa î apa sa s s asa 
Î -a a  asi  ii s a 
ai a a fi i pi sfii 
p a asi a i 
 iii i
p 
 s si
i ii Da s s
sa aj i a as   i Ea s afa a
a a i
 pa
 Î

i a fia 30-40 


i a i
 sp  Pa
 i 
paa
s  a î  i iiaa 
paii s fa
ai  ia î a
pai
ai p ifa aa fii  ifa
i Ap - i 
a ja a
 a i
 api
ai 3 k

paa ai î
i 100 a ia a 
a i
 a 15 k
pa fi ps a  î aa psi iia i î 

ai  i  a D aa î p i as  i a i 


 i i a i Pa
 i s asi i fsiii a a piai
piai a is pi pi si apai sai s Î - f sa a
 ia a i Pa
 i s pai i pia ia Tsi aasa  i
s iiaa a a 
i aa s a a iiaa
a  î aa psi i i i Pa
 i
E ia apaa s f
a iia i ia i ai  a fi
fsia a paa
ii sai ( si a
paj f a 
i p a
a 
 i  a sa i sa si aii p sa A ia
a
 ia  a i pa fi fsia a f a i f
a  i