Sunteți pe pagina 1din 3

6

Prezentare de caz
ONE CASE OF RETROPERITONEAL TUMOURS
WITH DIFFERENT LOCALIZATION
B. Mastalier*, S. Simion*, Ioana Simion**, C. Popa*, T.D. Potecã*,
Sânziana Ionescu***, Alexandra Dobre****
* Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Colentina
** ªef Secþie ATI Spitalul Clinic Colentina
*** Absolvent UMF „Carol Davila”
**** Studentã anul III UMF “Carol Davila”

UN CAZ DE TUMORI RETROPERTONEALE CU DIVERSE LOCALIZÃRI


Rezumat Abstract:
Este prezentat cazul unei bolnave în vârstã de 61 It is presented the case of a 61 years old female
ani, internatã cu diagnosticul de tumori retrope- patient admitted with the diagnosis of recurrents
ritoneale recidivate, pacientã operatã iniþial în 2006 retroperitoneal tumors who was operated in 2006
cu diagnosticul de tumori retroperitoneale, ulterior with diagnosis of retroperitoneal tumors, next bene-
beneficiind de încã douã intervenþii chirurgicale în fiting another two operations in 2007 and 2008 for
2007 ºi 2008 pentru recidiva tumorilor retroperi- the same pathology. Preoperative echography pre-
toneale. Examenul ecografic preoperator prezintã sented 3 tumors: 2 located anterior of right kidney
anterior de rinichiul drept douã formaþiuni tumorale with diameters 14/13/8 cm and 5/5 cm, the last locat-
adiacente cu diametre 14/13/8 cm, respectiv 5/5 cm; ed inferior of right kidney with diameter 11/10 cm; the
caudal rinichiului drept formaþiune solidã relativ tumors being well bounded and with low vascular
omogenã hiperecogenã cu diametru 11/10 cm; for- sign. CT examination confirmed the preoperative
maþiunile fiind bine delimitate ºi cu slab semnal echography. Intraoperative exam confirme the pre-
vascular. Examenul CT este identic cu cel ecografic. operative evaluation. The operation consisted in
Examenul intraoperator confirmã evaluarea preope- retroperitoneal tumors resection. Postoperative evo-
ratorie, operaþia constând în excizia tumorilor lution was simple.
retroperitoneale. Evoluþie postoperatorie favorabilã.
Cuvinte cheie: tumori retroperitoneale, computer Key words: retroperitoneale tumours, CT-scan,
tomografie, resecþie. resection.

PREZENTAREA CAZULUI deosebite în afara celor corespunzãtoare vârstei pacien-


tei. TA 160/100 mmHg, AV 78b/min.
Examenul local (abdominal), pe lângã acuzele su-
Bolnava NS, în vârstã de 61 ani, s-a internat în Clinica biective (astenie fizicã ºi psihicã marcate), gãseºte un
de Chirurgie a Spitalului Clinic Colentina la data de abdomen destins moderat, dureros moderat spontan ºi la
30.03.2009 pentru urmãtoarea simptomatologie: disten- palpare difuz, cu accentuarea durerii la nivelul flancului
sie abdominalã marcatã, dureri abdominale difuze, aste- drept ºi hipogastrului, cu decelarea unor formaþiuni
nie fizicã ºi psihicã marcatã. Aceastã simptomatologie pseudotumorale nedureroase fixate la peretele abdomi-
debuteazã de aproximativ 4 luni ºi s-a agravat progresiv. nal posterior, de mari dimensiuni.
Antecedentele heredo-colaterale nesemnificative. Tuºeul genital aratã prezenþa unei formaþiuni tumo-
Antecedente personale fiziologice: menarha 13 ani; rale ce deplaseazã antero-inferior vaginul, fãrã a-l inva-
menopauza fiziologicã 51 ani; sarcini 6 naºteri, 3 pe cale da, nedureroasã la palpare, cu punct de plecare probabil
vaginalã. Din antecedentele patologice se reþin colecis- retroperitoneal. Tuºeul rectal deceleazã aceeaºi formaþi-
tectomie 1997, excizia tumorilor rertoperitoneale în 2006 une prezentatã anterior ºi o ampulã plinã cu materii
apoi în 2007 ºi excizie tumori retroperitoneale ºi his- fecale.
terectomie totalã în 2008. Probe bioumorale normale (hemoleucogramã, biochi-
Examenul general ne prezintã o bolnava cu mie hepato-renalã). Uroculturi negative. Ecg în limitele
înãlþimea de 1.63 m ºi greutatea de 80 kg, conºtientã. vârstei.
Examenul pe sisteme ºi aparate nu reþine elemente Ecografia abdomino-pelvinã a arãtat un ficat cu LD

Adresa pentru corespondenþã


Dr. B. Mastalier
Spital Clinic Colentina, Clinica de Chirurgie,
Sos. Stefan cel Mare 19-21, Sector 2, Bucureºti
INFOMedica 2009, Nr. 3 (149) B. Mastalier ºi colab.: One case of retroperitoneal tumors 7

13.3cm, LS 6.8cm, L caudat 3.4 cm cu structurã omogenã origine. Un punct comun îl constituie descoperirea aces-
granular discret hiperecogenã. Colecist nevizualizabil, tor tumori în stadii avansate de evoluþie localã, la dimen-
VP, CBP calibru normal, pancreas infiltrat lipomatos, RD, siuni mari, moment în care de multe ori este dificilã afir-
RS ºi splina ecografic normale, anterior de RD douã marea apartenenþei de organ. Histologic, majoritatea
formaþiuni tumorale solide, adiacente, cu diametrele tumorilor retroperitoneale primitive provin din þesuturi de
14/13/8 cm ºi 5/5 cm, caudal de RD o formaþiune solidã origine mezodermalã.
relativ hiperecogenã neomogenã cu diametrul 11/10 cm, Clinic, simptomul predominant este durerea abdomi-
toate cele 3 formaþiuni fiind bine delimitate ºi cu slab nalã ce îmbracã diverse aspecte legate de topografia
semnal vascular. VU mult destinsã, histerectomie cu tumorii, dimensiunile acesteia, raporturi. Dintre semnele
anexectomie bilateral. clinice constatate cel mai reprezentativ a fost palparea
La CT se deceleazã aceeaºi situaþie prezentatã de unei tumori abdominale de regulã voluminoasã, celelalte
ecografia abdomino-pelvinã. caractere ale tumorilor fiind mai puþin importante în diag-
S-a intervenit chirurgical pe data de 01.04.2009 (PO nosticul de tumori retroperitoneale.
232) printr-o incizie subcostalã dreaptã prelungitã Ultrasonografia, CT, RMN joacã roluri importante în
pararectal drept. Explorarea intraoperatorie deceleazã 3 protocolul diagnostic al tumorilor retroperitoneale. De
formaþiuni gigante retroperitoneale, 2 anterior de rinichi- asemenea, urografia reprezintã o investigaþie disgnos-
ul drept, a 3-a fiind situatã anterior de emergenþa vaselor ticã extrem de utilã.
iliace comune, nedetectându-se metastaze vizual ºi pal- Tratamentul tumorilor retroperitoneale maligne se
pator la nivelul viscerelor abdominale, pacienta fiind bazeazã pe enucleerea chirugicalã ori de câte ori este
colecistectomizatã ºi histerectomizatã total cu anexec- posibilã, urmat de screening regulat pentru eventuale
tomie bilateral. Se practicã enucleerea formaþiunilor recidive ultrioare. Tratamentul complementar are rezul-
tumorale, piesele fiind trimise pentru examen anatomo- tate slabe sau foarte slabe, neinfluenþând semnificativ
patologic. Operaþia se încheie prin montarea de drenaje apariþia recidivelor sau supravieþuirea la distanþã.
subhepatic, retroperitoneal drept ºi Douglas.
CONCLUZII

Prezentãm acest caz considerând cã reprezintã o


raritate din punct de vedere al posibilitãþii lui în practica
chirurgicalã.
Particularitatea cazului este reprezentatã de recidiva
tumoralã constantã de mari dimensiuni la un interval
aproximativ de un an, de fiecare datã practicându-se
enucleerea formaþiunilor tumorale, pacienta beneficiind
ºi de tratament complementar, chimio ºi radioterapie.
Diagnosticul de tumorã retroperitonealã nu întâmpinã
dificultãþi majore, prin utilizarea ecografiei ºi a tomo-
grafiei computerizate.
Scopul intervenþiei chirurgicale este în primul rând
stabilirea rezecabilitãþii tumorale.
Laparotomia exploratorie este obligatorie în toate
Figura1 . Aspect macroscopic al uneia din piesele cazurile de tumori retroperitoneale, funcþie ºi de even-
de rezecþie tuale contraindicaþii de ordin general.
Stabilirea naturii maligne sau benigne este dificilã
Examenul histopatologic al pieselor operatorii trimi- chiar ºi pentru examenul anatomo-patologic.
se la operaþiile anterioare a arãtat liposarcom nedife-
renþiat, cu elemente de miofibrosarcom ºi leiomiosar-
Bibliografie
com; grad jos spre înalt de diferenþiere (index mitotic 1;
index necrotic < 0.5). 1. Zaima, M., Nagamatsu, K., Mitsuyoshi, A., Murata, S.,
Evoluþia postoperatorie a cazului a fost favorabilã. Takeuchi, T., Kobayashi, A. Department of Surgery, Mittsubishi
Kyoto Hospital, Japan. “A new strategy for management of
retroperitoneal tumors with supradiaphragmatic vena caval
DISCUÞII thrombi”. Urology (USA)1997, 49:948-50, ISSN: 0090-4295.
2. Blanke, CD., Delgalvis, SC, Nichols, GR. Department of
Medicine, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tenn,
Tumorile retroperitoneale constituie un grup rar întâl- USA. “Late recurrence of seminoma”. South Med J(USA) 1997,
nit în practica chirurgicalã, heterogen din punct de ve- 90:653-5, ISSN: 0038-4348.
dere histologic, ce dezvoltã serioase probleme de diag- 3. Aeberhard, P., Fasolini F. Department of Surgery,
Cantonal Hospital, Switzerland. “Total mesorectal excision for
nostic ºi tratament, în special datoritã spaþiului în care se cancer of the rectum”. Recent Results Cancer Res 1998; 146:66-
dezvoltã. Majoritatea tumorilor retroperitoneale sunt 70.
maligne ºi recidivante. Trãsãturile macroscopice ale 4. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of
tumorilor retroperitoneale sunt dependente de þesutul de Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse,
8 B. Mastalier ºi colab.: One case of retroperitoneal tumors INFOMedica 2009, Nr. 3 (149)

New York 13210. “Bidirectional spreadof disease via the sub- A case report”. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1994; 23:
peritoneal space: the lower abdomen and left pelvis”. Abdom 880-3.
Imaging 1993; 18:117-25. 15. Dellenbach, C., MIiklaw, H., Dallenbach, F.D.,
5. Azais O., Droineau, J., Vandermarcq, P., Barret, D., Dellenbach-Hellweg G. Institute fur Pathology, Mannheim.
Gasquet, C.C.H.R.U. La Miletrie, Hospital Jean-Bernard, “Disseminated peritoneal leiomyomatosis. A rare picture”
Poitiers. “Pelvic cystic lymphangioma. Apropos of case in an gubertshilfe Frauenheilkd 1989; 49: 201-4.
adult”. J Radiol. 1989; 70:209-12. 16. Andronescu, P.D., Simion, S., Andronescu, C., Bacaliuc,
6. Szucs, R.A., Turner, M.A. Department of Radiology, S., Marcov, AL., Tihon, C. “Tratamentul chirurgical al tumorilor
Medical College of Virginia Hospitals, Richmond 23298-0615, pelvisubperitoneale”. Al XIX-lea Congres National de Chirurgie,
USA. “Gastrointestinal tract involvement by gynecologic dis- 18-22 mai 1998, Bucuresti.
eases”. Radiographics 1996; 16:1251-70; quiz 1461-2. 17. Andronescu, P.D., Ardelean, M., Gradinaru, V., Ene, V.
7. Davis, G.D., Brooks, R.A. Department of Pathology, St. “Tumori retroperitoneale de origine nervoasa ale adultului”.
Joseph’s Hospital and Medical Center, Phoenix, Arizona. Revista de Chirurgie nr. 1, 39-47, 1997, Bucuresti.
“Excision of pelvic endometriosis with the carbon dioxide laser 18. Popovici, A. – Tumori primitive retroperitoneale. In
laparoscope”. Obstet Gynecol 1988; 72:816-9. Angelescu N.:Tratat de Patologie Chirurgicala, vol. 2. Editura
8. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of Medicala (Bucuresti), 2001, pag. 1814-1826.
Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse, 19. Setlacec, D., Proca, E., Popa, C. – Tumorile retroperi-
New York 13210. “Spread of disease via the subperitoneal toneale primitive. Editura Medicala (Bucuresti), 1986.
space: the small bowel mesentery”. Abdom Imaging 1993; 18: 20. Hoover, H.C. – Retroperitoneal neoplasm. In Oxford
109-16. Textbook of Surgery on CD-ROM. 1995 AND Electronic
9. Losch, A., Kainz, C., Gitsch, G., Breitenecker, G. Publishing B.V. Rotterdam, The Netherlands and Oxford
Department of Gynecopathology, University of Vienna, Austria. University Press, 1995, pag. 1335-1338.
“Intravenous leiomyomatosis of the uterus”. Gen Diagn Pathol 21. Ingu, A., Watanabe, A., Ichimiya, Y., Saito, T., Abe, T. –
1995; 141: 75-9. Retroperitoneal bronchogenic cyst: a case report. Chest, 2002,
10. Dallenbach, C., Miklaw, H., Dallenbach, F.D., Dallenbah- 121:1357.
Hellweg, G. Institut fur Pathology, Mannheim. ‘Disseminated 22. Andronescu, P.D., Simion, S., Ciomu, N., Angelescu, M.,
peritoneal leiomyomatosis. A rare disease picture”. Geburtshilfe Andronescu, C., Bacaliuc, S., Marcov, AL., Tihon, C. –
Frauenheilkd 1989; 49: 201-4. Tratamentul chirurgical al tumorilor pelvisubperitoneale”.
11. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of Chirurgia, 2000, 95:37.
Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse, 23. Mischianu, D., Bana, M., Vlasin, G. – Tumorile retroperi-
New York 13210. “Imaging the direct bidirectional spread of dis- toneale – experienta Clinicii Urologie a Spitalului Militar Central.
ease between the abdomen and the female pelvis via the sub- Chirurgia, 2002, 97:139.
peritoneal space”. 24. Târcovean, E., Pleºa, C., Dãnilã, N., Grigoraº, M.,
12. Hashimoto, M., Okane, K., Hirano, H., Wetarai, J. Niculina, Florea, Neacºu, C., - Lipoame giganteretroperitoneale.
Deparment of Radiology, Akita University School of Medicine, Chirurgia, 2000, 95:43.
Akita City, Japan. “Pictorial review: Subperitoneal spaces of the 25. Andronescu, P.D., Ardelean, M., Grãdinaru, V., Ene, V.
broad ligament and sigmoid mesocolon-imaging findings”. Clin “Tumori retroperitoneale de origine nervoasa ale adultului”.
Radiol 1998; 53: 875-81. Chirurgia, 1997, 92:39.
13. Helardot, P.G., Wakim, A, Benammar, S., Habrand, J.L. 26. Angelescu, N., Popa, E.,Bordea, A., Aspasia, Spirescu,
Service de Chirurgie Pediatrique, Hospital Saint Vincent de Enãchescu, B., Gabriela, Constantin – Retroperitoneal well-dif-
Paul, Paris, France. “Use of expanders for protection of viscera ferentiated liposarcoma-atypical lipoma. Chirurgia, 2002, 97:43.
during irradiation of pelvic tumors in children”. Eur J Pediatr 27. Vanek, V.W., Phillips, A.K. –Retroperitoneal, mesenteric
Surg 1995; 5: 27-9. and omental cyst. Arch Surg, 1984, 119:838.
14. Grabin, O., Hummel, M., Weber, P., Ollier, J.C. Service 28. Popescu, I., Georgescu, S., Pietrãreanu, D., Herlea, V.,
de Gynecology et d’Obstetrique, Schiltigheim. “Disseminated Popescu, C. – Probleme vasculo-ureterale in tratamentul tumo-
peritoneal leiomyomatosis: an exceptionally misleading disease. rilor retroperitoneale primitive. Chirurgia, 1999, 94:27.