Sunteți pe pagina 1din 3

6

Prezentare de caz

ONE CASE OF RETROPERITONEAL TUMOURS WITH DIFFERENT LOCALIZATION

B. Mastalier*, S. Simion*, Ioana Simion**, C. Popa*, T.D. Potecã*, Sânziana Ionescu***, Alexandra Dobre****

* Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Colentina ** ªef Secþie ATI Spitalul Clinic Colentina *** Absolvent UMF „Carol Davila” **** Studentã anul III UMF “Carol Davila”

UN CAZ DE TUMORI RETROPERTONEALE CU DIVERSE LOCALIZÃRI

Rezumat Este prezentat cazul unei bolnave în vârstã de 61 ani, internatã cu diagnosticul de tumori retrope- ritoneale recidivate, pacientã operatã iniþial în 2006 cu diagnosticul de tumori retroperitoneale, ulterior beneficiind de încã douã intervenþii chirurgicale în 2007 ºi 2008 pentru recidiva tumorilor retroperi- toneale. Examenul ecografic preoperator prezintã anterior de rinichiul drept douã formaþiuni tumorale adiacente cu diametre 14/13/8 cm, respectiv 5/5 cm; caudal rinichiului drept formaþiune solidã relativ omogenã hiperecogenã cu diametru 11/10 cm; for- maþiunile fiind bine delimitate ºi cu slab semnal vascular. Examenul CT este identic cu cel ecografic. Examenul intraoperator confirmã evaluarea preope- ratorie, operaþia constând în excizia tumorilor retroperitoneale. Evoluþie postoperatorie favorabilã. Cuvinte cheie: tumori retroperitoneale, computer tomografie, resecþie.

Abstract:

It is presented the case of a 61 years old female patient admitted with the diagnosis of recurrents retroperitoneal tumors who was operated in 2006 with diagnosis of retroperitoneal tumors, next bene- fiting another two operations in 2007 and 2008 for the same pathology. Preoperative echography pre- sented 3 tumors: 2 located anterior of right kidney with diameters 14/13/8 cm and 5/5 cm, the last locat- ed inferior of right kidney with diameter 11/10 cm; the tumors being well bounded and with low vascular sign. CT examination confirmed the preoperative echography. Intraoperative exam confirme the pre- operative evaluation. The operation consisted in retroperitoneal tumors resection. Postoperative evo- lution was simple.

Key words: retroperitoneale tumours, CT-scan, resection.

PREZENTAREA CAZULUI

Bolnava NS, în vârstã de 61 ani, s-a internat în Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Colentina la data de 30.03.2009 pentru urmãtoarea simptomatologie: disten- sie abdominalã marcatã, dureri abdominale difuze, aste- nie fizicã ºi psihicã marcatã. Aceastã simptomatologie debuteazã de aproximativ 4 luni ºi s-a agravat progresiv. Antecedentele heredo-colaterale nesemnificative. Antecedente personale fiziologice: menarha 13 ani; menopauza fiziologicã 51 ani; sarcini 6 naºteri, 3 pe cale vaginalã. Din antecedentele patologice se reþin colecis- tectomie 1997, excizia tumorilor rertoperitoneale în 2006 apoi în 2007 ºi excizie tumori retroperitoneale ºi his- terectomie totalã în 2008. Examenul general ne prezintã o bolnava cu înãlþimea de 1.63 m ºi greutatea de 80 kg, conºtientã. Examenul pe sisteme ºi aparate nu reþine elemente

Adresa pentru corespondenþã Dr. B. Mastalier Spital Clinic Colentina, Clinica de Chirurgie, Sos. Stefan cel Mare 19-21, Sector 2, Bucureºti

deosebite în afara celor corespunzãtoare vârstei pacien- tei. TA 160/100 mmHg, AV 78b/min. Examenul local (abdominal), pe lângã acuzele su- biective (astenie fizicã ºi psihicã marcate), gãseºte un abdomen destins moderat, dureros moderat spontan ºi la palpare difuz, cu accentuarea durerii la nivelul flancului drept ºi hipogastrului, cu decelarea unor formaþiuni pseudotumorale nedureroase fixate la peretele abdomi- nal posterior, de mari dimensiuni. Tuºeul genital aratã prezenþa unei formaþiuni tumo- rale ce deplaseazã antero-inferior vaginul, fãrã a-l inva- da, nedureroasã la palpare, cu punct de plecare probabil retroperitoneal. Tuºeul rectal deceleazã aceeaºi formaþi- une prezentatã anterior ºi o ampulã plinã cu materii fecale. Probe bioumorale normale (hemoleucogramã, biochi- mie hepato-renalã). Uroculturi negative. Ecg în limitele vârstei. Ecografia abdomino-pelvinã a arãtat un ficat cu LD

INFO Medica 2009, Nr. 3 (149)

B. Mastalier ºi colab.: One case of retroperitoneal tumors

7

13.3cm, LS 6.8cm, L caudat 3.4 cm cu structurã omogenã granular discret hiperecogenã. Colecist nevizualizabil, VP, CBP calibru normal, pancreas infiltrat lipomatos, RD, RS ºi splina ecografic normale, anterior de RD douã formaþiuni tumorale solide, adiacente, cu diametrele 14/13/8 cm ºi 5/5 cm, caudal de RD o formaþiune solidã relativ hiperecogenã neomogenã cu diametrul 11/10 cm, toate cele 3 formaþiuni fiind bine delimitate ºi cu slab semnal vascular. VU mult destinsã, histerectomie cu anexectomie bilateral. La CT se deceleazã aceeaºi situaþie prezentatã de ecografia abdomino-pelvinã. S-a intervenit chirurgical pe data de 01.04.2009 (PO 232) printr-o incizie subcostalã dreaptã prelungitã pararectal drept. Explorarea intraoperatorie deceleazã 3 formaþiuni gigante retroperitoneale, 2 anterior de rinichi- ul drept, a 3-a fiind situatã anterior de emergenþa vaselor iliace comune, nedetectându-se metastaze vizual ºi pal- pator la nivelul viscerelor abdominale, pacienta fiind colecistectomizatã ºi histerectomizatã total cu anexec- tomie bilateral. Se practicã enucleerea formaþiunilor tumorale, piesele fiind trimise pentru examen anatomo- patologic. Operaþia se încheie prin montarea de drenaje subhepatic, retroperitoneal drept ºi Douglas.

de drenaje subhepatic, retroperitoneal drept ºi Douglas. Figura1 . Aspect macroscopic al uneia din piesele de

Figura1 . Aspect macroscopic al uneia din piesele de rezecþie

Examenul histopatologic al pieselor operatorii trimi- se la operaþiile anterioare a arãtat liposarcom nedife- renþiat, cu elemente de miofibrosarcom ºi leiomiosar- com; grad jos spre înalt de diferenþiere (index mitotic 1; index necrotic < 0.5). Evoluþia postoperatorie a cazului a fost favorabilã.

DISCUÞII

Tumorile retroperitoneale constituie un grup rar întâl- nit în practica chirurgicalã, heterogen din punct de ve- dere histologic, ce dezvoltã serioase probleme de diag- nostic ºi tratament, în special datoritã spaþiului în care se dezvoltã. Majoritatea tumorilor retroperitoneale sunt maligne ºi recidivante. Trãsãturile macroscopice ale tumorilor retroperitoneale sunt dependente de þesutul de

origine. Un punct comun îl constituie descoperirea aces- tor tumori în stadii avansate de evoluþie localã, la dimen- siuni mari, moment în care de multe ori este dificilã afir- marea apartenenþei de organ. Histologic, majoritatea tumorilor retroperitoneale primitive provin din þesuturi de origine mezodermalã. Clinic, simptomul predominant este durerea abdomi- nalã ce îmbracã diverse aspecte legate de topografia tumorii, dimensiunile acesteia, raporturi. Dintre semnele clinice constatate cel mai reprezentativ a fost palparea unei tumori abdominale de regulã voluminoasã, celelalte caractere ale tumorilor fiind mai puþin importante în diag- nosticul de tumori retroperitoneale. Ultrasonografia, CT, RMN joacã roluri importante în protocolul diagnostic al tumorilor retroperitoneale. De asemenea, urografia reprezintã o investigaþie disgnos- ticã extrem de utilã. Tratamentul tumorilor retroperitoneale maligne se bazeazã pe enucleerea chirugicalã ori de câte ori este posibilã, urmat de screening regulat pentru eventuale recidive ultrioare. Tratamentul complementar are rezul- tate slabe sau foarte slabe, neinfluenþând semnificativ apariþia recidivelor sau supravieþuirea la distanþã.

CONCLUZII

Prezentãm acest caz considerând cã reprezintã o raritate din punct de vedere al posibilitãþii lui în practica chirurgicalã. Particularitatea cazului este reprezentatã de recidiva tumoralã constantã de mari dimensiuni la un interval aproximativ de un an, de fiecare datã practicându-se enucleerea formaþiunilor tumorale, pacienta beneficiind ºi de tratament complementar, chimio ºi radioterapie. Diagnosticul de tumorã retroperitonealã nu întâmpinã dificultãþi majore, prin utilizarea ecografiei ºi a tomo- grafiei computerizate. Scopul intervenþiei chirurgicale este în primul rând stabilirea rezecabilitãþii tumorale. Laparotomia exploratorie este obligatorie în toate cazurile de tumori retroperitoneale, funcþie ºi de even- tuale contraindicaþii de ordin general. Stabilirea naturii maligne sau benigne este dificilã chiar ºi pentru examenul anatomo-patologic.

Bibliografie

1. Zaima, M., Nagamatsu, K., Mitsuyoshi, A., Murata, S.,

Takeuchi, T., Kobayashi, A. Department of Surgery, Mittsubishi Kyoto Hospital, Japan. “A new strategy for management of retroperitoneal tumors with supradiaphragmatic vena caval thrombi”. Urology (USA)1997, 49:948-50, ISSN: 0090-4295.

2. Blanke, CD., Delgalvis, SC, Nichols, GR. Department of

Medicine, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tenn,

USA. “Late recurrence of seminoma”. South Med J(USA) 1997, 90:653-5, ISSN: 0038-4348.

3. Aeberhard, P., Fasolini F. Department of Surgery,

Cantonal Hospital, Switzerland. “Total mesorectal excision for

cancer of the rectum”. Recent Results Cancer Res 1998; 146:66-

70.

4. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of

Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse,

8

B. Mastalier ºi colab.: One case of retroperitoneal tumors

INFO Medica 2009, Nr. 3 (149)

New York 13210. “Bidirectional spreadof disease via the sub-

A case report”. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1994; 23:

peritoneal space: the lower abdomen and left pelvis”. Abdom

880-3.

Imaging 1993; 18:117-25.

15.

Dellenbach, C., MIiklaw, H., Dallenbach, F.D.,

5. Azais O., Droineau, J., Vandermarcq, P., Barret, D.,

Gasquet, C.C.H.R.U. La Miletrie, Hospital Jean-Bernard,

Poitiers. “Pelvic cystic lymphangioma. Apropos of case in an adult”. J Radiol. 1989; 70:209-12.

6. Szucs, R.A., Turner, M.A. Department of Radiology,

Medical College of Virginia Hospitals, Richmond 23298-0615,

USA. “Gastrointestinal tract involvement by gynecologic dis- eases”. Radiographics 1996; 16:1251-70; quiz 1461-2.

7. Davis, G.D., Brooks, R.A. Department of Pathology, St.

Joseph’s Hospital and Medical Center, Phoenix, Arizona. “Excision of pelvic endometriosis with the carbon dioxide laser laparoscope”. Obstet Gynecol 1988; 72:816-9.

8. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of

Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse,

New York 13210. “Spread of disease via the subperitoneal

space: the small bowel mesentery”. Abdom Imaging 1993; 18:

Dellenbach-Hellweg G. Institute fur Pathology, Mannheim. “Disseminated peritoneal leiomyomatosis. A rare picture” gubertshilfe Frauenheilkd 1989; 49: 201-4.

16. Andronescu, P.D., Simion, S., Andronescu, C., Bacaliuc,

S., Marcov, AL., Tihon, C. “Tratamentul chirurgical al tumorilor pelvisubperitoneale”. Al XIX-lea Congres National de Chirurgie, 18-22 mai 1998, Bucuresti.

17. Andronescu, P.D., Ardelean, M., Gradinaru, V., Ene, V.

“Tumori retroperitoneale de origine nervoasa ale adultului”. Revista de Chirurgie nr. 1, 39-47, 1997, Bucuresti.

18. Popovici, A. – Tumori primitive retroperitoneale. In

Angelescu N.:Tratat de Patologie Chirurgicala, vol. 2. Editura Medicala (Bucuresti), 2001, pag. 1814-1826.

19. Setlacec, D., Proca, E., Popa, C. – Tumorile retroperi-

toneale primitive. Editura Medicala (Bucuresti), 1986.

20. Hoover, H.C. – Retroperitoneal neoplasm. In Oxford

109-16.

Textbook of Surgery on CD-ROM. 1995 AND Electronic

9.

Losch, A., Kainz, C., Gitsch, G., Breitenecker, G.

Publishing B.V. Rotterdam, The Netherlands and Oxford

Department of Gynecopathology, University of Vienna, Austria.

University Press, 1995, pag. 1335-1338.

“Intravenous leiomyomatosis of the uterus”. Gen Diagn Pathol 1995; 141: 75-9.

10. Dallenbach, C., Miklaw, H., Dallenbach, F.D., Dallenbah-

Hellweg, G. Institut fur Pathology, Mannheim. ‘Disseminated

peritoneal leiomyomatosis. A rare disease picture”. Geburtshilfe Frauenheilkd 1989; 49: 201-4.

11. Oliphant, M., Berne, A.S., Meyers, M.A. Department of

Medical Imaging, Crouse Irving Memorial Hospital, Syracuse, New York 13210. “Imaging the direct bidirectional spread of dis- ease between the abdomen and the female pelvis via the sub- peritoneal space”. 12. Hashimoto, M., Okane, K., Hirano, H., Wetarai, J. Deparment of Radiology, Akita University School of Medicine,

Akita City, Japan. “Pictorial review: Subperitoneal spaces of the broad ligament and sigmoid mesocolon-imaging findings”. Clin Radiol 1998; 53: 875-81.

13. Helardot, P.G., Wakim, A, Benammar, S., Habrand, J.L.

Service de Chirurgie Pediatrique, Hospital Saint Vincent de

Paul, Paris, France. “Use of expanders for protection of viscera during irradiation of pelvic tumors in children”. Eur J Pediatr Surg 1995; 5: 27-9.

14. Grabin, O., Hummel, M., Weber, P., Ollier, J.C. Service

de Gynecology et d’Obstetrique, Schiltigheim. “Disseminated peritoneal leiomyomatosis: an exceptionally misleading disease.

21. Ingu, A., Watanabe, A., Ichimiya, Y., Saito, T., Abe, T. –

Retroperitoneal bronchogenic cyst: a case report. Chest, 2002,

121:1357.

22. Andronescu, P.D., Simion, S., Ciomu, N., Angelescu, M.,

Andronescu, C., Bacaliuc, S., Marcov, AL., Tihon, C. –

Tratamentul chirurgical al tumorilor pelvisubperitoneale”. Chirurgia, 2000, 95:37.

23. Mischianu, D., Bana, M., Vlasin, G. – Tumorile retroperi-

toneale – experienta Clinicii Urologie a Spitalului Militar Central. Chirurgia, 2002, 97:139.

24. Târcovean, E., Pleºa, C., Dãnilã, N., Grigoraº, M.,

Niculina, Florea, Neacºu, C., - Lipoame giganteretroperitoneale. Chirurgia, 2000, 95:43.

25. Andronescu, P.D., Ardelean, M., Grãdinaru, V., Ene, V.

“Tumori retroperitoneale de origine nervoasa ale adultului”. Chirurgia, 1997, 92:39.

26. Angelescu, N., Popa, E.,Bordea, A., Aspasia, Spirescu,

Enãchescu, B., Gabriela, Constantin – Retroperitoneal well-dif-

ferentiated liposarcoma-atypical lipoma. Chirurgia, 2002, 97:43.

27. Vanek, V.W., Phillips, A.K. –Retroperitoneal, mesenteric

and omental cyst. Arch Surg, 1984, 119:838.

28. Popescu, I., Georgescu, S., Pietrãreanu, D., Herlea, V.,

Popescu, C. – Probleme vasculo-ureterale in tratamentul tumo- rilor retroperitoneale primitive. Chirurgia, 1999, 94:27.