Sunteți pe pagina 1din 12

Butu –Test -Auto SRL

FISA POSTULUI
Nume şi prenume : ______________________________
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Femeie de serviciu
2. CODUL FUNCŢIEI : 6696
3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de
muncă;
4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii generale
5. RELAŢII ORGANIZATORICE :

�relaţii ierarhice : - se subordonează : directorului

- are în subordine : nu are angajaţi în subordine

� relaţii funcţionale : - cu personalul firmei

� relaţii de colaborare : - cu personalul firmei

6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :

- lucrează la sediul societăţii;


- utilizează : - echipament de protecţie;
- scule şi utilaje cu acţionare manuală : cărucioare pentru curăţenie, găleţi, mopuri,
dispozitive pentru curăţat geamuri, şpacluri, mături, făraşe etc.;
- utilaje cu acţionare electro-mecanică : aspiratoare de praf, aspiratoare vacuumate
pentru praf şi lichide, ergodiscuri pentru curăţarea suprafeţelor lavabile moi şi tari,
automate de curăţat pardoseli etc.;
- utilaje acţionate prin motoare cu ardere internă : maşini de măturat, utilaje pentru
dezăpezire, utilaje de curăţat cu jet de lichide sub presiune etc.;
- substanţe dezinfectante;
- accesorii: rezerve pentru mopuri, raclete, sisteme pentru curăţat geamuri etc.;
- materiale : carpe, lavete, bureţi etc.

7. CERINŢELE POSTULUI :

Cunoştinţe : tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi


scule şi utilaje cu acţionare manuală, modalităţi de indepărtare a murdăriei,
materiale şi produse pentru curăţat.
Deprinderi : indemanare, precizie, rigurozitate, deţinerea abilităţilor fizice
necesare indeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă.
Alte cerinţe : responsabilitate, disciplină, echilibru şi stăpanire de sine,
corectitudine.

1
8. ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICI :
Generale :
� se informează permanent şi işi insuşeşte activităţile şi priorităţile zilnice,
diversele tipuri de operaţii de curăţire, tipurile şi parametrii funcţionali ai sculelor
şi utilajelor, materiile prime şi materialele de bază folosite;
� urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin
procedurile specifice de lucru;
� aplică normele igienico-sanitare
- realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi in special a toaletelor, diverselor
suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, manerelor, uşilor, barelor de susţinere prin
utilizarea substanţelor dezinfectante adecvate locului de dezinfectat in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare;
- menţine igiena şi starea de sănătate personală şi efectuează periodic controlul
stării de sănătate proprii.
Specifice :
� utilizează sculele şi utilajele cu acţionare manuală
- identifică sculele şi utilajele cu acţionare manuală in funcţie de tipul operaţiei de
realizat, natura murdăriei de inlăturat şi in concordanţă cu tipul suprafeţei de
curăţat;
- montează corect elementele componente şi accesoriile sculelor şi utilajelor cu
acţionare manuală, verifică permanent inainte de utilizare starea de curăţenie şi
lipsa deteriorărilor pentru asigurarea calităţii operaţiilor de curăţare;
- utilizează corect şi cu atenţie sculele şi utilajele cu acţionare manuală evitand
degradarea acestora şi distrugerea suprafeţelor de curăţat;
- utilizează sculele şi utilajele cu acţionare manuală impreună cu substanţele
(produse acide, produse alcaline, diluanţi etc.) şi materialele specifice, in funcţie de
natura murdăriei de inlăturat (aderentă/neaderentă, hidrosolubilă/nehidrosolubilă,
emulsionabilă/solubilă cu dizolvant/cu posibilitate de descompunere din punct de
vedere chimic), conform instrucţiunilor de lucru, in corelaţie cu scopul urmărit
(curăţire calcar, rugină, grăsimi şi cruste in bucătării, ulei şi grăsimi in ateliere
industriale, ceară şi resturi de soluţii pentru tratarea pardoselilor etc.) şi
particularităţile spaţiului de curăţat (suprafeţe lavabile moi - mochete, covoare etc.,
suprafeţe lavabile tari - gresie, marmură, PVC, linoleum etc. , pereţi interiori etc.)
� utilizează utilaje cu acţionare electro-mecanică
- asamblează părţile componente ale utilajelor in conformitate cu instrucţiunile
tehnice specifice, conectează furtunele de racordare şi asamblează ferm tuburile de
aspirare;
- utilizează utilajele cu acţionare electro-mecanică in funcţie de specificul acestora,
cu respectarea instrucţiunilor de folosire menţionate de producători;
- utilizează utilajele cu acţionare electro-mecanică in corelaţie cu natura
suprafeţelor de curăţat şi tipul operaţiei de curăţire de efectuat;
- montează, demontează şi curăţă elementele de colectare a murdăriei, piesele şi
accesoriile după deconectarea utilajelor de la sursa de alimentare cu curent electric;
- goleşte recipientele colectoare ale murdăriei.
� utilizează utilaje acţionate prin motoare cu ardere internă :
2
-pune in funcţiune utilajele după verificarea preliminară a parametrilor specifici de
pornire, controlează şi degajează zona de curăţat in vederea protejării elementelor
active ale acestora şi pentru asigurarea continuităţii operaţiei de efectuat;
- utilizează utilajele acţionate prin motoare cu ardere internă in funcţie de scopul
urmărit, cu respectarea condiţiilor generale de folosire menţionate de producători;
- utilizează utilajele acţionate prin motoare cu ardere internă cu respectarea NPM şi
PSI, a regulilor specifice inscrise in documentele tehnice şi instrucţiunile de
folosire şi a regulilor privind staţionarea temporară supravegheată/nesupravegheată
in timpul lucrului;
- goleşte, după oprire, containerele colectoare ale murdăriei.
� pregăteşte operaţia de curăţare
- identifică prin observare directă particularităţile spaţiului de curăţat prin
evaluarea tuturor elementelor relevante pentru efectuarea curăţeniei cum ar fi :
dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafeţe de curăţat, zone cu grad ridicat de
murdărie, obstacole de indepărtat etc.;
- pregăteşte spaţiul pentru curăţat prin aplicarea unor metode specifice pentru
asigurarea funcţionalităţii cum ar fi : indepărtarea mobilierului pe durata
curăţeniei, inlăturarea gunoaielor dure şi voluminoase etc.;
- protejează obiectele ce nu pot fi indepărtate pe parcursul curăţeniei, pentru
evitarea deteriorării acestora cu folii de pvc, hartie etc.;
- selectează utilajele şi produsele pentru curăţenie ce vor fi folosite in corelaţie cu
scopul urmărit, tipul spaţiului de curăţat, natura murdăriei şi posibilitatea de
inlăturare a acesteia, factorii care influenţează curăţirea (concentraţia soluţiei de
curăţat, timpul de acţiune necesar, temperatura, acţiunea mecanică).
� curăţă incintele societăţii
- realizează curăţenia zilnică intr-o succesiune prestabilită in corelaţie cu tipul
spaţiului de curăţat, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei de inlăturat prin utilizarea
unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate şi a unor
proceduri specifice in funcţie de aderenţa murdăriei (măturare, aspirare - pentru
murdării neaderente, spălare cu diverse soluţii - pentru murdării aderente);
- asigură şi intreţine starea de curăţenie a grupurilor sanitare cu respectarea
normelor igienico-sanitare in vigoare;
- colectează, sortează şi depozitează gunoiul in spaţii special amenajate;
- realizează curăţenia periodică prin operaţii de curăţire executate cu utilizarea de
materiale şi utilaje specifice, in concordanţă cu natura murdăriei de inlăturat,
natura suprafeţei şi tipul spaţiului de curăţat;
- curăţă toate obiectele de mobilier şi elementele greu accesibile (diverse, rame,
pervazuri,tocurile uşilor) din interiorul incintelor;
- spală suprafeţele vitrate cu substanţe specifice.
� intreţine echipamentele de lucru
- verifică periodic din punct de vedere al integrităţii şi montării corecte a
accesoriilor echipamentele de lucru;

3
- selecţionează echipamentele in vederea recondiţionării/casării in cazul apariţiei
semnelor de uzură; - aplică procedurile de intreţinere (control presiune pneuri,
curăţare filtru de apă, curăţare filtru de aer, ştergere lamele etc) după deconectarea
echipamentului de la sursa de alimentare cu curent electric şi dezactivarea tuturor
comenzilor utilajelor;
- informează electromecanicul sau electricianul despre defectarea echipamentelor
de lucru.
9. ALTE ATRIBUŢIUNI :
� respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei in domeniu,
procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente in unitate,
dispoziţii, decizii, circulare si hotărari ale Conducerii;
� respectă atribuţiile stabilite in prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini
stabilite de conducătorul ierarhic superior;
� asimileaza cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a
legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;
� in cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii
sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv in zilele nelucrătoare, prin
prelungirea programului de muncă săptămanal, la solicitarea conducerii;
� respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării
atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
� răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor,
maşinilor-unelte, sculelor, echipamentelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare.
10. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN
MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ :
1 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si
masurile de aplicare a acestora ;
2 Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte
persoane participante la procesul de munca ;
3 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune
tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala ;
4 Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca
suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
5 Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca ;

4
6 Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator
scopului pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul
destinat pentru pastrare; Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele,
substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie ;
Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste
dispozitive; Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau
persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de
munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,
in domeniul sau de activitate; Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu
angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor; Sa dea relatiile solicitate de organele de control
si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca

7
11. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare
in limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă,
răspunderea patrimonială sau penală după caz.

Data _____________

Director general Femeie de serviciu


_________________ ___________________

5
- aplică procedurile de intreţinere (control presiune pneuri, curăţare filtru de apă,
curăţare filtru de aer, ştergere lamele etc) după deconectarea echipamentului de la
sursa de alimentare cu curent electric şi dezactivarea tuturor comenzilor utilajelor;
- informează electromecanicul sau electricianul despre defectarea echipamentelor
de lucru.
9. ALTE ATRIBUŢIUNI :

� respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei in domeniu,


procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente in unitate,
dispoziţii, decizii, circulare si hotărari ale Conducerii;

� respectă atribuţiile stabilite in prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini


stabilite de conducătorul ierarhic superior;

� asimileaza cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a


legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;

� in cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii


sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv in zilele nelucrătoare, prin
prelungirea programului de muncă săptămanal, la solicitarea conducerii;

� respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării


atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;

� răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor,


maşinilor-unelte, sculelor, echipamentelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare.

10. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN


MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ :
8 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si
masurile de aplicare a acestora ;
9 Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte
persoane participante la procesul de munca ;
10 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune
tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala ;
11 Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca
suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
12 Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca ;
13 Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator
scopului pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul
destinat pentru pastrare;
6
14 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie ; Sa nu procedeze la
scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive; Sa
coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate; Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
securitatii si sanatatii in munca

11. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare


in limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă,
răspunderea patrimonială sau penală după caz.

Data _____________

Director general Femeie de serviciu


_________________ ____________________

7
Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din
data de_______

ASOCIATIA DE PROPRIETARI ..................................


I IDENTIFICAREA POSTULUI : „FEMEIE DE SERVICIU” cod COR
(Clasificarea Ocupaţiilor din România )- 913201

II DESCRIEREA POSTULUI :
- executa lucrări de curăţenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociaţiei
de proprietari si zona aferenta (spatii verzi, trotuar).
- executa lucrări suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului
menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociaţiei de proprietari si zona
aferenta (spatii verzi, trotuar)

III COMPETENTE PERSONALE:


• sa aibă însuşiri de personalitate :seriozitate/responsabilitate, loialitate ,hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva,
sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie,
capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, dârzenie etc.);
• nu sunt restrictii cu privire la sex, dar să poată mânui tomberoanele pentru
gunoiul menajer
• sa nu aibă antecedente penale;
• sa semneze si sa accepte contractul de confidenţialitate si de munca.

IV POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :


a. ierarhice (pe verticală) - se subordonează administratorului si preşedintelui
asociaţiei
b. relaţii organizaţionale (orizontale) – i-a la cunoştinţa de doleanţele membrilor
asociaţiei de proprietari si in măsura in care acestea corespund cu cerinţele
sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la îndeplinire in ordinea
priorităţilor

V SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:


• este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor
sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
• este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care
le are in gestiune;
• răspunde nemijlocit pecuniar, administrativ sau penal, după caz, daca prin
nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa, aduce direct sau
indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociaţiei sau membrilor acesteia.

VI ATRIBUTII:

8
• sa mature zilnic holul si scara imobilului,
• sa spele cel puţin o data pe săptămână holul si scara imobilului
• sa mature sau/si sa spele holul, scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel
puţin o data pe zi) pentru a îndepărta urmele de noroiul depus ca urmare a
intemperiilor
• sa şteargă praful si pânzele de păianjen din holul si scara imobilului ori de cate
ori este nevoie in vederea menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;
• sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea menţinerii
aspectului de curăţenie a imobilului;
• sa menţină curăţenia la gheena şi la balcoanele de pe etaje de folosinţa comuna
(de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe împreună
cu reprezentanţii firmei de prestări servicii de salubritate la descărcarea gunoiului
menajer;
• sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului;
• săptămânal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a
tomberoanelor având obligaţia sa anunţe administratorul iar in lipsa acestuia
preşedintele asociaţiei de necesitatea efectuării de reparaţii sau de înlocuire a
tomberoanelor;
• sa anunţe de îndată administratorul iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei
orice neregula constatată cu privire la starea pereţilor interiori sau exteriori
(infiltraţii de apa de la inundaţii, conducte sparte, fisurări, degradări datorate uzurii
sau lovirii accidentale sau nu, etc.)
• sa asigure curăţenia din zona spaţiului verde aferenta imobilului (sa tundă iarba,
să ude spaţiul verde, sa strângă ori de cate este nevoie hârtiile, crengile, frunzele,
etc. de pe spaţiul verde)
• sa duca la îndeplinire si sa respecte deciziile instituţiilor locale cu privire la
curăţenia trotuarului aferent imobilului (ex. : spălarea trotuarului, înlăturarea
zăpezii, etc.)
• sa menţină curăţenia din subsolul imobilului;
• sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea menţinerii curăţeniei si pentru a
constata daca au intervenit defecţiuni la reţeaua de alimentare cu apa rece potabila,
A.C.M., energie termica, canalizare (ex.: scurgeri, inundaţii, , etc.) sau pătrunderi
forţate in subsol
• sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, întreţinerii
spaţiului verde, colectarea şi debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) având
obligaţia sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni,
• dacă primeşte bani are dreptul de a-şi achiziţiona singur materialele necesare
desfăşurării activităţii cu obligaţia de a se încadra în plafonul stabilit şi de a
justifica cheltuielile făcute cu documente legale (conform legislaţiei în vigoare, ex.
: factură fiscală şi chitanţă);
• să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociaţie sau vizitatori;
• sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului sau
preşedintele asociaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
• sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si
9
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau
pierderea lor;
• sa fie cinstit , loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
• sa respecte instrucţiunile de folosire a ascensorului si sa anunţe de îndată orice
defecţiune la societatea care asigura întreţinerea ascensorului cat şi administratorul
iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei
• sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul; (conform.art.6 alin.(1) si (2) din OG nr.60/1997 orice
persoana care observa un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc
pompierii , primarul sau politia , după caz , si sa ia masuri , după posibilităţile
sale , pentru limitarea si stingerea incendiului .
• conform art.23 lit. b , c, f, din OG 60/1997 , angajatul trebuie sa utilizeze ,
potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase, instalaţiilor ,utilajele,
maşinile, aparatura si echipamentele de lucru.; sa acorde ajutor , atât cat este
raţional posibil, oricărui alt salariat , aflat intr-o situaţie de pericol.
• Conform art.12 NGPM/2002 angajaţii vor desfăşura activitatea in aşa fel încât sa
nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie
sau alţi angajaţi , in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei
muncii primita de la angajatorul sau; in acest scop angajatul are următoarele
obligaţii :
a) sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si
masurile de aplicare a acestora.
b) Sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului iar in lipsa acestuia
preşedintele asociaţiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de
alţi angajaţi.
c) Sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si
sănătăţii in munca , atât timp cat este necesar , pentru realizarea oricărei sarcini sau
cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale.
d) Sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
• sa informeze de îndată administratorul iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei
despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut
• sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

VII RESTRICTII :
• nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine
de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in
prevederile legale;
• sa asigure păstrarea secretului profesional privind, activităţile ce se desfăşoară in
cadrul asociaţiei de proprietari;
• este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu
10
sau pe timpul serviciului ;
• la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar
celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

VIII CONDITII DE DESFASURARE A ACTIVITATII :


a. program – nenormat până la asigurarea curăţeniei stabilite de fisa postului (nu
mai mult de 8 ore pe zi);
b. Salarizarea –conform hotărârii adunării generale

IX MENTIUNI SPECIALE :
- facilităţi speciale - conform contractului de munca, anexelor la fişa postului,
reglementarilor organizaţionale
Prezenta fisa este anexa la contractul de munca.
Am luat la cunoştinţa

Data……… Semnătura …………… Asociatia de Proprietari

11
12