P. 1
Identitate culturala

Identitate culturala

|Views: 95|Likes:
Published by funkyrmx

More info:

Published by: funkyrmx on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Identitate cultural

i globalizare

³Europa nu este un teritoriu bine determinat, ci o hart mental ,un spa iu imaginat. Conceptul de Europa a fost adesea redefinit potrivit cu perspective geopolitice i ideologice.´ (William Walace)

Realitatea este diferit . Ea reflect nu numai faptul c , din punct de vedere istoric, statele actuale s-au format (în majoritate) ca manifestare a ethosului na ional, ci i faptul practic c limba i cultura majorit ii îi asigur acesteia un ascendent în raport cu celelalte identit i etno-culturale. Aceast diferen este ast zi echilibrat de o alt component a dreptului interna ional, prin care au fost codificate drepturile minorit ilor na ionale i protec ia identit ilor culturale minoritare. Prin urmare, inferioritatea numeric nu confer automat statutul de ³minoritate na ional ´, subiect al sistemului interna ional de protec ie: ³minoritatea´ mai trebuie s fie nedominant . Statele unde principiul nondiscrimin rii este aplicat consecvent al turi de alte instrumente de protec ie a minorit ilor na ionale au reu it s realizeze între norma de drept i realitatea practic a ascenden ei culturii majorit ii. Frontierele statelor na ionale actuale ³decupeaz ´ un teritoriu prin care, pe de o parte, se determin o anumit majoritate na ional i anumite minorit i. Federalizarea Europei aduce o schimbare fundamental . Dac suveranitatea statelor na ionale nu va mai ³administra´ drepturile i libert ile individuale (incluzând statutul cet eniei europene i principiul egalit ii între cet eni, acestea intrând sub competen a federal ), atunci frontierele statelor federale nu vor mai exista pentru a face distinc ii etno ± culturale. Popoarele în sensul lor ini ial de comunit i etno-culturale, nu vor mai fi separate în majorit i i minorit i prin frontiere. Desigur, comunit ile multiculturale ale Europei Federale î i vor administra via a conform competen elor specifice. Astfel, conceptul de ³minoritate na ional ´ î i va pierde relevan a. Se poate imagina i altfel. O Europ federal ar fi o Europ a minorit ilor etnice ± fiind obligat dar i apt s construiasc un model de convie uire multicultural (multi ± identitar ). În cadrul federa iei, statele trebuie s aib siguran a (confortul) recunoa terii identit ii i intereselor fire ti. Europa poate fi privit ca un spa iu de fermenta ie multicultural în care se manifest cel mai pregnant voca ia echilibr rii i concilierii dilemelor i conflictelor între individualism i comunitarism, între spiritul analitic i cel sintetic, între universalism i particularism.

producând prosperitatea global . Vrem s demonstr m c globalizarea are preponderent efecte pozitive.Uniunea European : ± spa iu de fermenta ie multicultural . ± cu respira ie spiritual comun . O societate ar trebui s urm reasc instituirea unui echilibru între putere i dreptate. ³for a´ i ³dreptul´ nu pot fi separate. sau importan a ³Diplomei cavalerilor ioani i´ pentru istoria românilor. Globalizarea creeaz o civiliza ie a pie ei globale în care puterea. Globalizarea instituie comer ul liber i mobilitatea capitalului. dreptate. Negator 1: Bun ziua! M numesc Iordache Andreea i reprezint echipa negatoare. M numesc Zl vog Maria i reprezint echipa afirmatoare. precum i no iunea de ³echilibru de puteri´). ± formeaz sentimentul de identitate european / cultural . Globalizarea este o for a progresului. ± furnizoare de echilibru intelectual i punte de comunicare între actorii unei lumi postglobalizate. Îmi permit s sus in c locul ³statelor mici ³ în istorie este la fel de important ca i cel al ³Statelor mari´. V mul umesc pentru aten ie ! Dau cuvântul echipei negatoare. Situa ia Statelor Unite din prezent (for politic dominant . pe documente (este cunoscut tradi ia ³desc lecatului´ în rile Române. Accept m modul cum a definit F. c. b. in s salut publicul care particip la aceast dezbatere. Argumentele noastre sunt urm toarele: a. bog ia i democra ia liberal sunt r spândite pe întreg globul. M refer aici la expresia lui Nicolae Iorga: ³locul românilor în istoria universal ´. arbitru al conflictelor interna ionale) este un rezultat al evenimentelor petrecute în decursul celui de-al doilea r zboi mondial (atunci apare împ r irea în ³State Mari´ i ³State mici´. ± î i asum idealul de a ini ia construc ia viitoarei civiliza ii umane. Drepturile rilor mici se întemeiaz pe tradi ii istorice. puterea de a f uri legile i de a urm ri respectarea lor apar ine elitelor sociale i nu maselor. Furuyama ³globalizarea´: r spândirea modelului economic i politic capitalist în întreaga lume. Norma de drept are i un caracter constrâng tor. Profesor Doina Sterpu Dezbatere ³Karl Popper´ Mo iune 1: Înainte de orice. în m sur s aduc prosperitate i s duc la dispari ia conflictelor. Dreptatea f r putere nu ar fi de fapt. . În orice societate.

Cehia. Pe scurt. ce e de înv at din aceste experien e ? Istoria nu apar ine numai marilor actori ai globaliz rii (³statelor puternice´). Democra ia occidental este. cât i statelor mari. incontestabil. Aceasta arat c globalizarea (în eleas ca aplicare a unui model func ional) are preponderent efecte pozitive. dac statele mici ar fi egale cu statele mari. ele nu ar mai fi deloc state mici ? N2: Nu am sus inut acest lucru. de i foste comuniste. Chestionare ± încruci at afirmatoare: A2: Ai afirmat c România avea un statut de ³stat mic´ în cel de-al doilea r zboi mondial. Egalitatea în drepturi îng duie atât statelor mici. s î i dezvolte propria identitate cultural . de i imperfect . o ar care nu poate s decid jocul evenimentelor. A2: Mul umesc. A2: tii c România a fost de partea unui stat dominant.Ca argument prin citat. Inten ia mea este cea de a relua argumentul potrivit c ruia globalizarea aduce prosperitate. care consider c . catastrofe naturale. M refer la Ungaria. R spândirea democra iei occidentale este preferabil fa de r spândirea teocra iei islamice. iar resentimentele fa de globalizare fac posibil s r cia. oamenii traverseaz de-a lungul existen ei momente istorice importante (r zboaie. l-a cita pe Jose de Broucker. Ai putea s define ti no iunea de ³stat mic´ ? N2: ³Stat mic´ se refer la orice ar care nu exercit o domina ie asupra altor state. prefaceri culturale). Serbia în timpul r zboiului din Iugoslavia). care este ocupat de trupe str ine. de i au o via scurt în raport cu marile evenimente ale istoriei.: România i Polonia în timpul celui de-al doilea r zboi mondial. A2: Nu crezi c . Al doilea argument ar fi acela c democra ia liberal de tip occidental. V mul umesc! Dau cuvântul echipei afirmatoare. în egal m sur ³statelor mici (ex. Polonia. superioar statului teocratic islamic. care este declarat învins sau care este obligat s pl teasc datorii de r zboi. ci. . Afirmator 2: Bun ziua ! M numesc Brudaru Adrian i reprezint echipa afirmatoare. cum s-au descurcat. Ei î i vor pune urm toarele întreb ri: cum au tr it ei evenimentele. evenimente politice i culturale. cunosc prosperitatea economic . ce-au sim it. i anume a Germaniei naziste ? N2: R spunsul meu este c România a fost obligat s participe la r zboi al turi de Germania i împotriva Rusiei. Argumentul meu este bazat pe un exemplu: rile care. reprezint cel mai dezvoltat model de stat ap rut în istorie. au preluat modelul economic occidental.

consider c ³statele mari´ i ³statele mici´ nu pot fi egale. Cristina Paidos . nu de statele mici. care. Dreptatea nu presupune atât putere. ³libertate a opiniei´. Statele Unite nu pot avea o domina ie nelimitat . Istoria omenirii este un lan de crime. Nu putem fi siguri c un anumit tip de stat se poate transpune în condi ii de reu it în realitate. ar tând c adoptarea modelului economic occidental nu a reprezentat întotdeauna un succes. ci doar s ar t m c acesta nu poate fi în eleas f r globalizare. dar nu a construit argumente de sine st t toare. Oricum. i renun ând la politicile de for . Mai apoi. un actor ³important´ al globaliz rii. violen e i r zboaie (vezi Hamlet de W. Na ionalismul i r zboaiele nu vor disp rea niciodat . cât în elepciune i respect fa de ³identitatea cultural ´ a celuilalt. arat c orice stat dezvoltat va cunoa te i dec derea. Insist pe no iunile de ³societate civil ´. iar evolu ia monedei ³euro´ comparativ cu ³dolarul´ este semnificativ . în lucrarea ³ ocul civiliza iilor´.Shakespeare). l-a cita pe Samuel Huntington. Mai întâi a vrea s fac o ³respingere´. Privitor la ³chestionarea încruci at ´. Dup cum a spus i Montespuieu: ³Puterea absolut corupe în mod absolut´. Negatorul 2 nu a f cut decât s resping argumentele noastre.Negator 2. dar aceasta nu înseamn c democra ia i dreptatea nu sunt posibile. Profesori: Corneliu Panaite. A spune c raportul dintre ³Globalizare´ i ³Identitate cultural ´ este cel dintre întreg i parte i ascult de o logic specific . Exist o lupt pentru întâietate. Au existat istorici i sociologi americani care au criticat interven iile Statelor Unite în Iugoslavia sau în Irak. ³nesupunere civic ´. Noi nu vrem s neg m identitatea cultural . adoptarea modelului-capitalist este inevitabil . Superputerile nu î i pot men ine locul lor decât adoptând m suri democratice. Dreptul interna ional nu poate fi instituit de c tre statele mari. având ca scop argumentarea. M-a referi aici la Turcia i China. Am convingerea c r spândirea modelului economic capitalist în lumea întreag nu este posibil . Afirmator 3: Consider c echipa noastr ar trebui s câ tige. f r a deveni o teocra ie. ³Financial times´ arat c economia american este cuprins de recesiune. Negator 3: Mul umesc pentru cuvântul acordat! Felicit atât pe afirmatori cât i pe negatori pentru efortul depus. Bun ziua! M numesc Fanaragiu Alina i reprezint echipa negatoare. Excluderea ³statelor mici´ de pe tabla de ah a istoriei nu poate avea decât efecte negative. Pacea nu poate fi men inut decât de c tre o putere.

Cercet torii români sus in. În timp. VIII-IX. În genere. negustorii i c rturarii Imperiului Roman s-au întâlnit în aceste teritorii cu limba b tina ilor. Romania este teritoriul european pe care se vorbesc limbi romanice. Conceptul de limb român poate fi definit în dou feluri: limba român actual (dacoromâna) i limba român istoric (str româna). 105 ± 106. se admite c procesul de constituirea a limbilor romanice s-a încheiat în secolul al IX-lea. Din familia limbilor romanice. locuitorii vor vorbi o latin dialectal . iar altele au r mas limbi regionale. prin convie uirea dintre daci i romani. cu deosebire de natur lexical . ci latina popular (având. Transformarea dialectal se produce în toate provinciile supuse Romei. sarda (în insula Sardinia ± Italia). astfel încât varianta de origine s nu mai poat fi în eleas de vorbitori. gramaticale. în urma celor dou r zboaie decisive din perioada 101 ± 102. Meyer ± Lubke). dialectele se transform în limbi romanice pe toat întinderea Romaniei. mai ales dup cucerirea Daciei de c tre romani.Originea i dezvoltarea limbii române ÄLimba este intaiul semn distinctiv si cel mai caracteristic al unui popor´ (Al. traca sau traco-daca. franceza. româna. lexicale). Latina popular adus în Dacia i Moesia de armata. coloni tii. limbile se modific . În timp. cu argumente lingvistice. Pentru limba român . precum: catalana (în Spania). ca orice varietate oral . În urma unei perioade îndelungate de coexisten i de bilingvism. dialectele retoromane (în Elve ia) sau dalmata (limb care a disp rut). portugheza. s-au propus mai multe date: formarea limbii române ar fi durat pân în secolele VI-VII. s-a vorbit de o limb nou . dintre care unele au devenit limbi na ionale fac parte: italiana. limba b tina ilor transmi ând limbii înving toare unele elemente din structura lor. spaniola. Acest proces s-a încheiat în jurul anului 600 (dup W. limba român era deja format . Limbile romanice nu continu direct limba clasic . Când s-au acumulat multe modific ri (fonetice. Zub) Tr s turi generale Poporul român i limba român s-au format pe teritoriul vechii Dacii. în primele secole ale mileniului întâi dup Hristos. administra ia. c în jurul secolului VII. Limba român actual cunoa te un amplu proces de prefaceri pe o durat de aproape dou mii de ani. . particularit i fa de limba scris ).

Aromânc din Dobrogea Românc din Meglen Texte aromâne Proverbe Armânlu nu chiare Arbineslu-i frate cu al vdarea.Dialectele limbii române De re inut este faptul c toate evolu iile importante de la latin spre român caracterizeaz toate ipostazele str românei: nucleul central este dacoromâna. arm nu. culegi furtun . Aromânul nu piere. furtun adun¶i. Bulgaria. Dac semeni vânt. la nord de Salonic). vecinii no tri numindu-i vlahi. Se laud ca un Arb na . vorbit în rile balcanice: Grecia. Se-alvd ca Arbines. în Nordul M rii Adriatice). iar aromânii .Piatra care se rostogole te nu prinde aca . iar cele trei inele (ipostaze) sus-dun rene sunt aromâna (macedoromâna. Cheatra e si-arucutea te muscl¶u nu.ar(u)mânu. . To i românii din nordul i din sudul Dun rii se simt români. Albania. meglenoromâna (vorbit de românii din Câmpia Meglen. pe malul Vardarului. Vimtu seamin¶i. unele republici din fosta Iugoslavie). mu chiu. deoarece istroromânii î i zic rumeri. istroromâna (vorbit în Peninsula Istria. Arb na ul (Albanezul) e frate cu lauda de sine.

trei sute fiurini i dus l -a pre sufit hrani. italian . turc . . ke-l¶va de fiorini i i-a dus în pod. Dialectele din sudul Dun rii au fost influen ate de contactul cu limbile greac .Text istroromân S racul cu vecinul ho (fragment) ÄUn siromah dob ndit-a din lot.. bulgar . albanez . fiindc voia s -i ie pentru mare nevoie.´ p zeasc . tristo Un s rac a câ tigat din vânat.... degetul cel mare a spus odat : ÄAi s dejun m!´ Cel de lâng el a întrebat: ÄCu ce?´ Mijlociul a zis: ÄCu ce-au dat Domnul!´ Cele patru dialecte au tr s turi gramaticale i lexicale asem n toare. dar i destule diferen e.´ Texte meglenite Un joc (fragment) ÄPulicaru zeist zis-au vrin ora: Ai s ruciom! Lantu di pan di iel¶ ntribat-au: Cu i? Mijlucanu zis-au: Cu i dat-au Domnu´. s -i ire za mare potribe. croat . macedonean .

.´ (Din T. Am s erat ieu din copchil rii î n¶am p ît ca¶n zâua a ee. în lib rtate i am venit pe la Stavre ti i m¶am însurat atunci..´ (Din Candrea. Graiul muntenesc Text din Teleorman ÄBis rica noastr a fost f cut d Giagârtu ± era maiur ± i s vez Ãmneata cum.´ (Dup G. Atun a.. Densu ianu i Speran ia ± Graiul nostru) Graiul din Maramure Cozacii ÄAmu or si cinci ai. tare gre os jib p ntu halubele cele cu bond¶e negre.. Weigand ± Dritter lahresbericht) . Apoi odat o zin¶it c l re î ceia cozaci în sat. dar bur¶e ii n¶or m i fert.ghini în g nd. moldovenesc.Graiurile limbii române Important este faptul c dacoromâna cunoa te cinci graiuri: muntenesc (st la baza form rii limbii române literare). Papahagi ± Graiul Maramure ului) Graiul b n ean Poveste ÄO fost odat un mo ¶o bab . cri ean. Ceea ce merit s re inem este c locuitorii români care locuiesc în provinciile numite cândva: Muntenia. Apoi avea n¶i te bond¶e. Densu ianu i Speran ia ± Graiul nostru) Graiul moldovenesc Text tecucean Ä i sâ hii.. Eu eram b iat. s¶or dus la p dur¶e s cul¶eag bur¶e i. Banat. i-or l p dat nafar ¶n-col. tocm¶atunci a f cut Giagârtu i bis rica. d¶e cân o fo¶Cozacii p¶aici. Prim var .. m rog dun itale? Iaca µntâmplaria! Dumniz u ori ini mai tii i p cat a dat pisti capu n¶eu! Ni i nu. c î p cal avea i agiungea pân p coad . Or ven¶it acas cu bur¶e i î i-or pus s fearb . Moldova. Maramure se în eleg perfect. am dobândit un fecior i când era fecioru meu d doi ani. parcâ-n¶luasâ min îli. b n ean. Doamn¶e. Cri ana. Oamen¶ii d¶intâi o fugit t la p dure ¶apoi s¶o¶ntors înapoi.´ (Din Candrea. La doi ani. maramure ean... î or fost tar¶e s raci. M i.

De i istoria popula iei care locuie te în spa iul dintre Prut i Nistru a cunoscut. începând din 1812. Influen e lingvistice a) Limba latin Limba român ± Äplaneta Saturn a galaxiei romanice´ (Matilda CaragiuMario eanu) ± este o limb de origine latin . . no iuni importante (a face ± facere). clasele de conjugare ale verbelor. elemente cosmice (soare ± solem). pronumele personal. în valuri succesive. În structura gramatical .Pretinsa limb moldoveneasc nu este de fapt decât româna literar scris cu un alfabet rusesc u or modificat. no iuni legate de universul material al omului (cas ± casa). deoarece are structura gramatical i fondul principal lexical de origine latin . fiin e umane (b rbat ± barbatus). con tiin a apartenen ei lor la spa iul etnospiritual românesc nu va fi în bu it niciodat . tipurile de adjective. Sunt de origine latin : p r ile corpului omenesc (cap ± caput). numeralele de la 1 la 10. moduri i timpuri. principalele conjunc ii i prepozi ii. româna conserv din latin clasele de declinare ale substantivului. st pânirea str in .

româna se dezvolt în afara acestei influen e. b) Substratul daco-moesian Dezvoltate în condi ii diferite. Româna a r mas prea mult timp o limb popular . . qui es în caelis. cât i impunerea mai rapid a unor inova ii din vorbire. Izolarea i caracterul popular au favorizat ± în compara ie cu evolu ia celorlalte limbi romanice ± atât p strarea unor elemente arhaice. vorbitorii de român nu au mult vreme contact cu celelalte limbi romanice i pierd mai ales leg tura cultural cu reperul latinei culte.Pentru a în elege cât de vizibil sunt asem n rile limbilor romanice surori. que estas en los cielos. sfin easc -se numele t u. que votre regne vienne. maghiar . structuri sintactice i modele stilistice din latina medieval . Recuperarea fondului cultural latin se va produce masiv de abia în secolele al XVIII-lea i al XIX-lea. preiau permanent cuvinte. que votre nom soit sanctifie. înconjura i de popoare care vorbeau limbi din alte familii (limbi slave. venga a nos el tu reino. sanctificetur nomen tuum. fiat voluntas tua. care e ti în ceruri. limbile romanice au suferit influen a substratului (a limbii vorbite de popula iile cucerite de romani) i a altor limbi cu care popula ia roman sau romanizat a venit în contact. latina casa camisia campus cohort homo tempus calidus româna cas c ma câmp curte om timp cald italiana casa camisa campo corte uomo tempo caldo spaniola casa camisa campo corte hombre tiempo caldo portugheza casa camisa campo corte homona tempo caldo franceza chez chemise champ cour homme temps chaud Începând din secolul al X-lea. s analiz m câte un scurt fragment biblic: ÄPater noster. et in terra´ (latina) ÄPadre nuestro. adveniat regnum tuum. que votre volonte soit faite sur la terre comme au ciel´ (franceza) ÄTat l nostru. precum în cer. fac -se voia ta. în cursul secolelor. sicut in caelo. a a i pe p mânt´ (româna). limbi turcice) i având o confesiune (ortodox ) care nu utiliza latina în biseric . qui etes aux cieux. În vreme ce franceza. sanctificado sea el tu nombre. hagare tu voluntad asi en la tierra como en el cielo´ (italiana) ÄNotre pere. italiana spaniola etc. vorbit . vie împ r ia ta.

Gr. Grigore Brâncu sus ine existen a a 88 de cuvinte autohtone sigure. la care se adaug i transmiterea unor sensuri speciale i a unor construc ii gramaticale). printre care noteaz : abur balt c ciul fluier ghiuj gu m gar mugur pup z scrum ap zgard argea barz c tun gard grap jum tate m gur murg ra sâmbure vatr baci basc copac gata gresie mal m rar n pârc rânz strugure vatr balaur a bucura copil ghimpe groap mare mânz noian sarb d strung viezure baleg bucurie druete ghionoaie grumaz maz re mo pârâu a sc p ra opârl zar Toponime dacice Arge Bârsei Bucegi Bucure ti Buz u Carpa i Ciuca Ia i (Ovidiu Drâmba. din familia limbilor trace (indoeuropene): aceasta nu a fost consemnat în scris i pare oricum a nu fi l sat multe urme (circa 100-150 de cuvinte. substratul îl constituie limba daco-ge ilor. Elemente dacice În lucrarea sa.În cazul limbii române. Vocabularul autohton al limbii române. Brâncu ) Motru Mure Olt Prut Tisa Onomastic dacic Baciu Balt Bârsan Bârzu Brad Bucur Buzatu Ciuc Curp n Goga Scrumeda Zar .

chiar anterioare form rii limbii române. . îi transmit anumite caracteristici. a ezate din secolul al VII-lea în estul Europei i convie uind cu popula ia romanizat . când p trund din sud. ulterior. prin slavon . în genere prin intermediul slav. în secolul al VI-lea. Slavona bisericeasc a fost acceptat de Constantinopol ca limb liturgic (al turi de greac i latin ) i a primit în secolul al IX-lea un alfabet. Individualitatea limbii române este confirmat i de existen a substratului slav. c) Substratul slav Influen a slav s-a exercitat pe cale popular ± prin contacte cu popula ii slave. dar i pe cale cult . reprezint în jur de 20% din vocabularul limbii române. IX. Nou-veni i în Moldova i Muntenia. timp de mai multe secole. care era limba bisericeasc i a cancelariei în rile române. multe datând dup sec. Circa 1470 de elemente slave vechi (sec. numit alfabetul chirilic. al VII-lea ± al XII-lea) i derivatele lor.Latina dun rean a primit o serie de influen e din greac .. au intrat în român unele cuvinte din greaca medie (bizantin ). c reia. slavii înva limba daco-romanilor.

ce mo teniser cultura greac i roman . medicina arab era capabil de opera ii complexe. Influen a arab este reflectat i în limbajul specific al diferitelor tiin e sau în vorbirea cotidian . . Astrologii arabi au f cut observa ii asupra stelelor. geografia i medicina. chimi tii au distilat alcoolul i au produs siropuri i elixiruri. soarelui i lunii i au introdus un nou sistem de m surare a timpului.Ärâul repede´ Camena ± Äpiatr ´ Dâmbovi a ± Ärâul cu stejari´ Târgovi te ± Älocul târgului´ Zlatna ± Älocul cu aur´ Dan ± Äd ruitul´ Radu ± Äveselul´ Pârvu ± Äcel dintâi´ Bogdan (sinonimul numelui grecesc Theodor) ± Ädarul lui Dumnezeu´ Vla ca ± Ä ara vlahilor´ Vl sia ±Äcodrul românilor´. dar luaser contact i cu cultura indian i chinez . Matematicienii arabi au adoptat cifra zero i cifrele indiene (cunoscute ast zi ca Äcifre arabe´). interesul lor pentru cinci domenii: matematica. geografii au realizat cele mai bune h r i ale timpului. au transmis Europei. începând cu secolul VIII. Al i termeni slavi: plug precupe ov z maslu secer bivol jude stare târg coco cneaz utrenie vam gâsc a blagoslovi vecernie d) Influen a arab Arabii. au dezvoltat geometria i au creat algebra. astrologia. tiin ele naturale.Slavii traduc multe cuvinte daco-romane în limba lor: Bistri a .

în al doilea rând.Cuvinte arabe din vocabularul românesc: alcov algoritm asasin baldachin capora fanfar l ut marochin rie sofa tambur zenit alcool almanah azimut cablu caravan fes l mâie muselin al tarif zero alchimie amiral azur cafea cifr hazard magazin papagal erbet turban zar algebr arsenal bazar camfor chitar iasomie marc sirop talisman zah r e)Influen a turc Influen a turc a început s se manifeste asupra limbii române prin secolul al XVI-lea. dup ce ara Româneasc i Moldova au devenit vasale Imperiului Otoman. Asemenea împrumuturilor de origine turc . în: aerisi agonisi chivernisi hiritisi (a felicita) tacticos nevricos economicos (iconomicos) molipsi plictisi sinchisi zaharisi . limba român s-a îmbog it în primul rând pe plan strict lexical i. de exemplu. i cele grece ti se pot recunoa te. s-a exercitat asupra limbii române influen a greceasc . fie caracter oficial. de influen a greac modern . E vorba mai întâi de influen a greac bizantin (secolele VII ± XV) i. numit neogreac (secolele XVI ± XIX). în domeniul form rii cuvintelor prin procedeul deriv rii cu sufixe. în: politicos politicos simandicos sau Ä ± isi´. tot dup partea lor final . f) Influen a greac Paralel cu influen a turc . În timpul epocii fanariote (1711 ± 1821). uneori. apoi. Cuvintele împrumutate din turc au avut fie caracter popular. Ä ± icos´.

Vocabularul limbii române s-a îmbog it cu un num r apreciabil de neologisme luate direct din latin pe cale livresc . La constituirea vocabularului neologic românesc au contribuit destul de multe limbi: latina savant (gra ie.Elemente de origine neogreac pot fi clasificate. Astfel. pe de alt parte. în func ie de caracterul lor cult: diat (testament) rig plastograf efor epitrop partid caligrafie tipografie catagrafie sau popular i familiar: taifas ifos(e) fandosi sindrofie lefter Câteva Äneogrecisme´ r mase în limb se folosesc numai în expresii mai mult ori mai pu in cunoscute: Äa da cu tifla´. g) Influen e moderne exercitate asupra lexicului românesc y Latina savant Vizeaz activitatea cronicarilor no tri. rus i neogreac . a reprezentan ilor Äcurentului latinist´. în secolul al XIXlea. iar.i da ifose´ etc. corifeilor Ä colii Ardelene´). Un num r relativ mic de termeni neologici au p truns în române te înc din secolului al XVII-lea i al XVIII-lea prin intermediul limbilor polon . în func ie de domeniul în care s-au folosit. pe de o parte. a fi (a se afla) la ananghie´. Äclarus´ a fost o dat mo tenit i a devenit Ächiar´. XVII ± XVIII). i a dat Äclar´. în special. italiana (sec. a corifeilor Ä colii Ardelene´. germana ( vabii i sa ii care s-au stabilit în Ardeal). Aceste neologisme trebuie deosebite cu grij de cuvintele pe care le-am mo tenit din aceea i limb i care (datorit vechimii lor foarte mari) au evoluat mult din punct de vedere fonetic i chiar semantic. iar a doua oar a fost împrumutat ca neologism. Procesul de modernizare i de îmbog ire masiv a lexicului românesc a început în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea i în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Äa. .

pictur . skeet. set. tenor. vivace etc. aib . oper (muzical ). ambigen. duet. . boiler. scor. y Germana Termeni tehnico. trio. piano. wolfram etc. partitur . fini . moderato. smoching. rege. crescendo. polo. graif r. start. cantabil. mandolin . ut. borma in . upercut volei etc. outsider. insul . andante. ofsaid. duz . ring. val . gol. presing. picup. bridge. traduce. premiu. rugbi. biblie. liter . suporter. alto. handicap. fasung. solfegiu. allegro. baschet. pauperitate. bowling. hen . matri . aproba. pianissimo. tezaur. alt r. prob . satisface. fabul . pictor. golf. allegretto. in . drosel. intermezzo. testimoniu. grazioso. meci. dribling. elibera. dribla. dormita. solo. bariton. adnota. y Franceza eau de toilette chateau d¶eau champ de bataille diabete sucre douche ecossaise racine carree ap de toalet castel de ap câmp de b taie diabet zaharat du sco ian r d cin p trat y Italiana Termeni muzicali: adagio. cocs. cnocaut. colocviu. fault. scherzo. rol .tiin ifici: bli . chitar . tenis. vibrando. dirttrank. diesel. fotbal. bomfaier. tumultuoso. ghem. cabalin. spicher etc. flaut. flautist. electrocar. val . y Engleza Prin intermediul limbii franceze: dancing. tec r.Alte astfel de dublete etimologice numim: frupt ± fruct b ic ± vezic femeie ± familie b trân ± veteran arin (nisip) ± aren Alte neologisme care se explic exclusiv prin latin : adagiu. foraiber. gater. dormitor. sportsman. electrobuz. base-ball. omite. uzufruct etc. Termeni sportivi: aut.

spre exemplu: activist cursant doctorantur instructaj revizionism transfocator agregat defectologie economism magistral prospect ultraimperialism aspirantur dezinforma ie empiriocriticism mecanizator suprematism centrism dezinformare exponat procuratur textolog combinat dezinsec ie gazoanalizator radiofica ie textologie Cuvinte compuse împrumutate din limba rus : agrobiologie. adeseori. Când neologismele ruse ti con ineau r d cin sau alte elemente formative de origine latin . Iat . un termen interna ional. sânt în marea lor majoritate de origine francez ori au. economici. fotocamer . dup 23 august 1944. Împrumuturile de cuvinte sunt mai pu in numeroase decât calcurile lingvistice. militari. fotoaparat. s-a spus la noi exclusiv satelit artificial. agrotehnic . româna s-a îmbog it cu câteva mii de cuvinte. influen a francez devine direct în primele decenii ale secolului al XIX-lea. influen a francez . inginer-mecanic.i vocabularul în toate domeniile vie ii materiale i spirituale. indiscutabil. adic în secolul al XVIII-lea. ele au fost perfect i rapid asimilate de limba român .y Rusa Influen a limbii ruse s-a manifestat asupra limbii române. filozofici. Doina Sterpu Cea mai puternic dintre toate influen ele moderne exercitate asupra limbii noastre r mâne. Atest rile arat c . aproape exclusiv pe cale scris . administrativi. medicali i tiin ifici. general-maior etc. Hristea). Manifestat la început. care p rea îns prea str in de limba noastr (Th. o etimologie multipl (inclusive fran uzeasc ). iar mul i tineri români înst ri i merg s studieze la Paris ori se . Chiar i un cuvânt cum este sputnik nu s-a impus în român decât dup ce a p truns în alte limbi europene. prin intermediul fanario ilor i al ru ilor. i anume prin intermediul traducerilor. agrometeorologie. hidroagregat. Se poate spune c termenii no tri politico-sociali. inginer-economist. modernizându. în felul acesta. care nu implic decât adoptarea unui sens nou ori copierea unei Ästructuri´ lexicale sau frazeologice. Gra ie ei. devenind. Profesori: Livia Ciuperc . preferându-se o combina ie de dou neologisme latine ti unui singur element lexical. când încep s soseasc în România unii emigran i francezi. juridici. agrozootehnic . fotoreporter. la început.

economic i mai ales cultural care au existat aproape f r întrerupere între Fran a i ara noastr . în primul rând. în româna modern . influen a francez s-a putut manifesta din plin asupra limbii române atât în domeniul vocabularului. în aceast privin . au fost create înc din anul 1775. dar nimeni nu a întocmit un inventar complet ori m car cvasiexhaustiv al acestora. adic traduceri literale dup unit i frazeologice fran uze ti care au o structur identic ori foarte asem n toare. ceea ce a determinat amploarea influen ei de care ne ocup m aici au fost. Datorit acestor condi ii. cât i al frazeologiei. Unele din aceste unit i frazeologice sunt împrumuturi directe. eau de toilette) ± castel de ap (dup frc. château d¶eau) . cele mai multe unit i frazeologice sânt de provenien francez .familiarizeaz cu limba i cultura francez chiar în ara noastr . Unele condi ii. ceea ce a însemnat. Exemple: ± ap de toalet (dup frc. care pot fi g site în dic ionarele române ti i fran uze ti. F r nici o exagerare. Dintre acestea pot fi citate: ± artist liric ± bal mascat ± calcul renal ± cordon ombilical ± cordon sanitar ± critic literar ± dans macabru ± director general ± decret guvernamental ± for motrice ± jurnal de bord ± metabolism bazal ± monolog interior ± parez intestinal ± plac turnant ± petrol lampant ± tonus muscular etc Alte frazeologisme române ti moderne constituie calcuri. rela iile de ordin politic. care se ocup cu studiul îmbin rilor constante de cuvinte. Pe lâng numeroasele traduceri care s-au f cut din francez . se poate spune c . figurând deci ca echivalente reale ori poten iale ale unor cuvinte. printre altele i introducerea limbii franceze ca limb obligatorie. când domnitorul Alexandru Ipsilanti a reorganizat înv mântul din ara Româneasc dup model francez. denumite ³sintagme stabile´.

Numai a a se explic faptul c noi rostim : ± automobil (nu otomobil ) ± bacalaureat ± certificat ± convoi ± mercerie ± pension ± sergent ± septicemie etc. diabète sucré) ± du sco ian (dup frc. în pronun area româneasc literar .± câmp de b taie (dup frc.etc. tour d¶ivoire) ± a pierde din vedere (dup frc. champ de bataille) ± diabet zaharat (dup frc. ceea ce a dus la apari ia unor forme duble nediferen iate semantic: ± santim i centim < frc. pension . hypothèse de travail) ± materie cenu ie (dup frc. pierre angulaire) ± r d cin p trat (dup frc. faire acte de présence). desigur. etc. iar aspectul lor graphic s-a impus. foulard ± antet < frc. acela i termen fran uzesc a fost o dat împrumutat pe cale direct sau oral i alt dat pe cale scris . douche écossaise) ± focar de infec ie (dup frc. Cât prive te împrumuturile lexicale propriu-zise (singurele care au fost mai mult studiate). adic livresc . începând cu structural or morfo-sintactic i terminând cu particularit ile de ordin semantic sau apartenen a la anumite domenii de activitate. i numeroase cazuri când pronun area din francez s-a men inut în limba român . foyer d¶infection) ± ipotez de lucru (dup frc. Toate aceste calcuri pot fi clasate dup diverse cirterii. falaise ± fular < frc. Majoritatea împrumuturilor lexicale de origine francez au p truns în limba român pe calea scris . adeseori. centime ± pansion i pension < frc. se donner en spectacle) ± a face act de prezen (dup frc. cum dovedesc exemplelede felul lui: ± co mar <frc. Exist . racine carrée) ± turn de filde (dup frc. acestea sunt extrem de numeroase. cauchemare ± falez < frc. matière grise) ± piatr unghiular (dup frc. en-tête. perdre de vue) ± a se da în spectacol (dup frc. Uneori.

fiind sim ite ca inculte. în limba noastr . echivalente perfecte din punct de vedere semantic.± semplu i simplu < frc. simple În multe cazuri. revers Cele mai multe neologisme pe care le-am împrumutat din francez au r mas în limb i aceasta este principala dovad c ele erau mai mult ori mai pu in necesare. eclatant (str lucitor). inubliabil (de neuitat). utilizând un termen care nu este prea potrivit. la verbele: ± a acu a (a na te) ± a badina (a glumi) ± a efasa (a terge) ± a flana (a hoin ri) ± a sermona (a dojeni). ne-am obi nuit s le spunem barbarisme. deplasat ). Numai în mod excep ional cele dou forme s-au specializat din punctual de vedere al sensului. În imensa lor majoritate. etc. la substantivele: ± cristianism (cre tinism) ± istorien (istoric) ± insumisiune (nesupunere) ± plezanterie (lucru amuzant) ± sensiblerie (sensibilitate excesiv . etc. dar care nici nu poate fi eliminat. Profesori: Oana Untu. bord ± rever i revers < frc. formele p trunse pe cale oral au fost eliminate. celelalte instalându-se definitive în limba literar . Doina C pit nescu . aceste neologisme sunt înregistrate i în recentele noastre dic ionare: ± afaziologie ± buscula ± evenimen ial ± recamier ± semiotician ± supercampion. având în vedere c se folose te în mai multe limbi i în primul rând în francez . etc. de unde noi l-am împrumutat. întrucât nu corespund unor necesit i reale ori nu au. O serie de împrumuturi recente sau foarte recente au o sfer de circula ie restrâns i par lipsite de perspective generaliz rii. impardonabil (de neiertat). sau la adjectivele: ± afolat (înnebunit). Astfel: ± bor i bord < frc. transformându-se în unit i lexicale distincte. froasat (ofensat) Unor asemenea fran uzisme i a altor neologisme de prisos. Ne referim spre exemplu .

-i christianus.-ae infernum.-a.-i baptizare caelum.-is diabolus.-onis rogatio. Tocmai de aceea s-a scris c poporul român este roman fiindc este cre tin i este ce tin fiindc este roman.-onis calenda.-ae pietas.-ae sanctus.-i crux.-i basilica.-onis lex. Român înger a boteza cer cruce p cat preot diavol biseric infern episcop evanghelie miracol cre tin altar Dumnezeu drac rug ciune lege credin sfânt a se închina rug ciune colind pietate Rusalii Latin angelus.Influen a limbii latine asupra lexicului cre tin românesc Istoria cre tinismului în spa iul carpato-danubiano-pontic se confund cu îns i geneza poporului român.-um inclino.-i altar. Aici cre tinismul devine un element de identitate etnic i de afirmare a apartenen ei la un spa iu lingvistic i spiritual.-i episcopus.legis credentia.-cis peccatum.-ii miraculum.-are rogation.-i praebiter. un factor de personalizare i individualizare fa de alte popoare i culturi. La o privire mai atent .-i evangelium. dar ajunse în limba român prin filier slav .-is Domini Deus draco.-atis Rosalia .terminologia cre tin în limba român permite o clasificare destul de clar a cuvintelor de origine latin i greac .

spero = Cât timp respir.vidi vici = Am venit. sper Incognito (nomine) = (Cu numele) necunoscut In corpore = în totalitate Magna / summa cum laude = cu mare laud Mea culpa = din vina mea Non multa.Cr ciun Pa ti p gân Expresii latinesti mo tenite în român Creatione Paschae paganus. distingem patru categorii. trebuie epuizate posibilit ile de a explica cuvântul respectiv prin latin . Între diversele cuvinte latine ti mo tenite sau posibil latine ti. la fiecare categorie intervenind criterii diferite în stabilirea sau acceptarea etimologiei române ti: a. am v zut. cuvinte pentru care s-au propus diverse etimoane.-a. . ci mult Perpetuum mobile = Tot timpul în mi care Veni. nevrând Cuvinte de origine latin mo tenite doar în limba român Înainte de a c uta explicarea originii unui cuvânt românesc. sed multum = Nu multe. refuz Volens nolens = vrând. am învins Veto = M opun.-um i folosite în contexte actuale Rara avis = pas re rar Sine qua non = f r care nu se poate Stricto senso = sens strict Statu quo = situa ie neschimbat Tabula rasa = foaie curat (peiorativ) Te Deum = pe tine Dumnezeu te l ud m Ad kalendas Graecas = la calendele grece ti Ad litteram = la litera (c r ii) Alma mater = mam hr nitoare Casus belli = caz de r zboi Consensu omnium = acord unanim Corpus delecti = obiectul delictului Cui prodest? = cui îi folose te? De iure /de facto = de drept / de fapt Dixi! = Am spus! Dum spiro. toate latine ti .

de al ii ca fiind formate pe teren românesc . erectare. lepidare frementare. arratare. adreptare.b. fragmentare frementare<frementum oblitare aquosus aratura armare balteatus blanditia affundare ingrassiare padulosos albitia febrosus . ratare lapidare. adrectare. erettare reiterare. cuvinte considerate de unii ca mo tenite din latin . cuvinte considerate de unii ca provenind din latin . Iat câteva dintre cuvintele de origine latin pe care le g sim doar în limba român . cuvinte pentru care s-a dat o etimologie latin . liquidare. d. adratare. dar s-a sus inut i provenien a lor din alte limbi. analizate conform categoriilor enun ate: Limba român a) sprânceana cump t a ar ta a lep da a fr mânta a uita b) apos ar tur arm b l at blânde e a (se) afunda a îngr a p duros albea fioros Limba latin supercilium compitum<computum arrectare. c. iar de al ii ca împrumuturi din latina savant .

dreptate nepo el geam t Fecior sarb toare mioar mior iepar tr gaci tun sudoare c) prat rut viper d) cum tru mort ciune afin farmec. -acis tonus sudor pratum ruta vipera commater mortician daphne pharmacum. pharmacare dexter extraneus Profesor : Alla Apopei . a fermeca zestre str in directatem nepotellus gemitus fetiolus servatoria agnelliola agnelliolus equarius trahax.

Dac fondul de cuvinte al limbii române este în cea mai mare parte de origine latin . Bochos. încercând s demonstreze latinitatea românilor prin prezen a a 57 de substantive i 30 de verbe latine în limba român (2). Sunt prezentate urm toarele nume: Gregorius Ulubejowicz de Soczawa. De asemenea. redactat pentru comisul coroanei poloneze Marcu Matczynski (1677). indirect. Este semnificativ faptul. Aceasta demonstreaz . este ³Bia ocerka´ (Cetatea Alb ) (8).i redacta marile sale romane istorice. Kutrzeba (3). Sienkiewicz pentru a. Cucerirea Rusiei ro ii (Gali ia oriental ) în 1387 de c tre Vladislav Jagello (5) deschide drumul unor posibile interferen e lingvistice i culturale românopolono-ruse. polon i rus (care pot fi reg site pe lista de cuvinte care este anexa lucr rii noastre). Un istoric român citeaz un document polon din 1610. Denumirile de ³ ara Moldavei´ i ³Muntenia´ sunt cuprinse în titlul lucr rii.Documente istorice feritoare la influen a culturilor slave asupra limbii române În 1684. negustori bulgari. armeni. putem invoca lucrarea lui St. moldoveni. Haceris i Bohdan de Corathyn (Corint). Miron Costin scrie ³Poema polon ´ pentru regele Ioan Sobieski. exist termeni diferi i pentru bisericile ortodoxe (Cerka´. Wilenka Gierbowicz. Paulus . ³Cerkiew´) i pentru bisericile catolice (³Ko ció ´. ³Ortodoksyjny´ (4). De aici îl preia H. ar tând c în Moldova locuiau împreun greci. Am încercat s demonstr m existen a unor elemente comune între limbile române. Miron Costin. c în limba polon . Termenul polon. ³Ko cio y´. atestate de c tre documentele polone. Costa et Dedul de Kotnar (Cotnari). în care are loc un proces între polonul Paul Lacki i negustorii moldoveni. ³Ko cio am´). nu pot fi neglijate influen ele slave. prezint geografia i organizarea politic a rilor române ti. materializat în sute de campanii militare. ru i din Moldova. Exist o tenta ie polon a ³R s ritului´ (Wschód). Termenul român ³ortodox´ are în polon echivalen ele: ³Prawos awny´. ru i polonezi. Czolowski atest existen a lui ³Vlad Walachus´ (1407) i a lui ³Wassil aus der Walachey´ (1448). Sunt de remarcat cele dou titluri ale lucr rii: ³Historia polskimi rytmami o woloskiey ziemi i Moltanskiey´ i ³Opisanie ziemi Moldawskiey i Multanskiey´ (1). Documentele publicate de c tre Al. prezent i la Jan D ugosz. Alexa Husczyn Grecus. Cronicarii poloni Joachim Bielski i Stanis aw Sarnicki (secolul al XVI-lea) atest faptul c la Cetatea Alb avea loc nego ul cerealelor din Podolia (7). locuitori ai Moldovei (6). existen a unor m n stiri moldovene ti foarte vechi. în lucrarea ³Chronica ziem Moldowskich y Multanskich´.

Exist . 1. Acest popor nume te p mântul pe care-l populeaz ara Româneasc ( ara Românilor). având în nord Alpii Carpatini i împrejmuindu-se în partea de sud pe Câmpia Dun rii i litoralul nord-vestic al M rii Negre. Boczka Kossowici. luarea Tetraevangheliarului de la Humor de c tre cazaci. Istoria rela iilor moldo-polone ofer informa ii noi referitoare la cultura român veche. Ele nu trebuie s fi ignorate de c tre un istoric având con tiin a meseriei sale. Un alt document relateaz urm toarele evenimente care au avut în Moldova: venirea lui Timu Chmelnicki cu cazacii în Moldova în 1653. Bucure ti. ³În spa iul dintre cursurile apelor Tisa i Nistru. Documentul demonstreaz . o continuitate a limbii i a locuirii în spa iul moldovean. Mai întâi. Alexandru Piru. Ca i documentele polone. Evenimentele se încheie cu lupta dintre partida Gheorghe tefan ± Gheorghe Racokzi i Timu Chmelnicki. 1977. tr ie te o mas compact a unui popor a c rui denumire originar . f râmi at de noii etnografi în câteva denumiri locale. Ca i în literatura actual referitoare la globalizare. polon i rus . i de natur exclusiv religioas . . implicit. care era închis în m n stirea de la Humor.Czulowicz de Romanskie (Roman). Ibidem. a identit ii culturale) este mijlocit de clarificarea imaginii celuilalt (a Rusiei. la latinitatea limbii i a poporului român. indirect. Miron Costin. 130. În lista de cuvinte pe care am oferit-o ne-am limitat la termenii moderni din limbile român . Kutuzov) (13). eliberarea de c tre Chmelnicki a doamnei lui Vasile Lupu. existen a unor nume i a ez ri moldovene ti în secolul al XVII-lea. p. Existen a unor termeni comuni în limbile român i rus a fost demonstrat i reluat în diferite lucr ri. cunoa terea de sine (a românilor. a str inului). cu privire la documentarea modernit ii limbii ruse (ideea dup care influen a limbii ruse asupra limbii române este foarte veche. Istoria literaturii române de la origini pân la 1830. cu privire la r pirile de teritoriu moldovean care au avut loc între 1774-1776 i 1806-1812 (r zboaiele ruso-turce au f cut celebri generali ru i ca Rumijan ev. trebuind s fie dep it ). Cercetarea realizat asupra rela iilor româno-ruse din punctul de vedere al imagologiei i al istoriei mentalit ilor (11) reprezint o noutate. Pe de alt parte. scrierile ruse prezint importante dovezi cu privire la continuitatea românilor. nu se g se te pe nici o hart geografic cuprinzând spa iul indicat. 130. Potemkin. cf. Dzorman Mihailovitz de Berlad (Bârlad) (9). în urma c reia Tetraevangheliarul este recuperat (10). 2. Istoria Principatelor Române ara Româneasc i Moldova scris de Spiridon Nicolaevici Palauzov în 1859 (12) are o dubl însemn tate. p. ei în i i numindu-se Români´ (14). Suvorov.

p. Gh. Buzatu. Cf. II. Historiae Polonicae. Cf. Bucure ti. 97. p. 48. coord. Românii în istoria universal . Cracovia. Wiedza Powszechna. Studii de istorie economic i social . 1903. Jan D ugosz. 122. Profesor: Corneliu Panaite . 5. 7. Editura ³Al. Agrigoroaie. ibidem. Editura Enciclopedic . 1975. 9. Ibidem. 10. p. Însemn ri despre istoria românilor într-o sintez ap rut în limba rus în 1859. Interpret ri române ti.. 724-725. ibidem. Zdzis aw Skar y ski. postfa . op. 83-84. I.P. Czolowski. 1122-1124. p. 721-729. cit. 14. tefan Kutrzeba. I. p. col. Handel Polski ze wschódem w Wiekach rednych (Comer ul oriental al Poloniei în Evul Mediu). p. 15-26. Gorovei i Maria Magdalena Székely. p. Cuza´. Cf. cf. 85. 4. Cf. P. p. ibidem. 1994. 1971. Warszawa. 722. 6. 1711. Ia i. Alexandru Andronic. 12. Panaitescu. Cf. p. P. p. Al.P. Cf. 1987. I. Cf. 8. Capro u. 194. Bucure ti. V. Cristian. S ownik minimum rumu sko-polski i polsko-rumu ski. I. N. Leipzig. ibidem. Editura Meridiane. Panaitescu. Grigora . Biserici i m n stiri vechi din Moldova (pân la mijlocul secolului al XV-lea). note i comentarii de tefan S. 94. 13. p. cf. 11.3.

influente moderne (latina savanta. influenta greaca g. Identitate culturala si globalizare II. Trasaturi generale 2. Dialectele limbii romane 3. influenta araba e. germana. Influenta limbii latine asupra lexicului crestin roman. Expresii latinesti folosite in contextul actual IV. influente lingvistice a. Graiurile limbii romane 4. engleza. limba latina b. Originea si evolutia limbii romane 1. franceza. substratul daco-moisian c. influenta turca f. Documente referitoare la influenta culturilor slava asupra limbii romane . substratul slav d.Identitate cultural Cuprins i globalizare I. rusa) III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->