Identitate cultural

i globalizare

³Europa nu este un teritoriu bine determinat, ci o hart mental ,un spa iu imaginat. Conceptul de Europa a fost adesea redefinit potrivit cu perspective geopolitice i ideologice.´ (William Walace)

Realitatea este diferit . Ea reflect nu numai faptul c , din punct de vedere istoric, statele actuale s-au format (în majoritate) ca manifestare a ethosului na ional, ci i faptul practic c limba i cultura majorit ii îi asigur acesteia un ascendent în raport cu celelalte identit i etno-culturale. Aceast diferen este ast zi echilibrat de o alt component a dreptului interna ional, prin care au fost codificate drepturile minorit ilor na ionale i protec ia identit ilor culturale minoritare. Prin urmare, inferioritatea numeric nu confer automat statutul de ³minoritate na ional ´, subiect al sistemului interna ional de protec ie: ³minoritatea´ mai trebuie s fie nedominant . Statele unde principiul nondiscrimin rii este aplicat consecvent al turi de alte instrumente de protec ie a minorit ilor na ionale au reu it s realizeze între norma de drept i realitatea practic a ascenden ei culturii majorit ii. Frontierele statelor na ionale actuale ³decupeaz ´ un teritoriu prin care, pe de o parte, se determin o anumit majoritate na ional i anumite minorit i. Federalizarea Europei aduce o schimbare fundamental . Dac suveranitatea statelor na ionale nu va mai ³administra´ drepturile i libert ile individuale (incluzând statutul cet eniei europene i principiul egalit ii între cet eni, acestea intrând sub competen a federal ), atunci frontierele statelor federale nu vor mai exista pentru a face distinc ii etno ± culturale. Popoarele în sensul lor ini ial de comunit i etno-culturale, nu vor mai fi separate în majorit i i minorit i prin frontiere. Desigur, comunit ile multiculturale ale Europei Federale î i vor administra via a conform competen elor specifice. Astfel, conceptul de ³minoritate na ional ´ î i va pierde relevan a. Se poate imagina i altfel. O Europ federal ar fi o Europ a minorit ilor etnice ± fiind obligat dar i apt s construiasc un model de convie uire multicultural (multi ± identitar ). În cadrul federa iei, statele trebuie s aib siguran a (confortul) recunoa terii identit ii i intereselor fire ti. Europa poate fi privit ca un spa iu de fermenta ie multicultural în care se manifest cel mai pregnant voca ia echilibr rii i concilierii dilemelor i conflictelor între individualism i comunitarism, între spiritul analitic i cel sintetic, între universalism i particularism.

in s salut publicul care particip la aceast dezbatere. arbitru al conflictelor interna ionale) este un rezultat al evenimentelor petrecute în decursul celui de-al doilea r zboi mondial (atunci apare împ r irea în ³State Mari´ i ³State mici´. dreptate. Negator 1: Bun ziua! M numesc Iordache Andreea i reprezint echipa negatoare. producând prosperitatea global . bog ia i democra ia liberal sunt r spândite pe întreg globul. b. M refer aici la expresia lui Nicolae Iorga: ³locul românilor în istoria universal ´. Norma de drept are i un caracter constrâng tor. V mul umesc pentru aten ie ! Dau cuvântul echipei negatoare. Situa ia Statelor Unite din prezent (for politic dominant . puterea de a f uri legile i de a urm ri respectarea lor apar ine elitelor sociale i nu maselor. Profesor Doina Sterpu Dezbatere ³Karl Popper´ Mo iune 1: Înainte de orice. Drepturile rilor mici se întemeiaz pe tradi ii istorice. Argumentele noastre sunt urm toarele: a. c. O societate ar trebui s urm reasc instituirea unui echilibru între putere i dreptate. ³for a´ i ³dreptul´ nu pot fi separate. ± furnizoare de echilibru intelectual i punte de comunicare între actorii unei lumi postglobalizate. Globalizarea creeaz o civiliza ie a pie ei globale în care puterea. M numesc Zl vog Maria i reprezint echipa afirmatoare. Vrem s demonstr m c globalizarea are preponderent efecte pozitive. Furuyama ³globalizarea´: r spândirea modelului economic i politic capitalist în întreaga lume. sau importan a ³Diplomei cavalerilor ioani i´ pentru istoria românilor. ± î i asum idealul de a ini ia construc ia viitoarei civiliza ii umane. precum i no iunea de ³echilibru de puteri´). Globalizarea este o for a progresului.Uniunea European : ± spa iu de fermenta ie multicultural . Globalizarea instituie comer ul liber i mobilitatea capitalului. . pe documente (este cunoscut tradi ia ³desc lecatului´ în rile Române. ± cu respira ie spiritual comun . în m sur s aduc prosperitate i s duc la dispari ia conflictelor. Accept m modul cum a definit F. Îmi permit s sus in c locul ³statelor mici ³ în istorie este la fel de important ca i cel al ³Statelor mari´. Dreptatea f r putere nu ar fi de fapt. ± formeaz sentimentul de identitate european / cultural . În orice societate.

Argumentul meu este bazat pe un exemplu: rile care. Pe scurt. ci. Serbia în timpul r zboiului din Iugoslavia). care este ocupat de trupe str ine. o ar care nu poate s decid jocul evenimentelor. catastrofe naturale. . Chestionare ± încruci at afirmatoare: A2: Ai afirmat c România avea un statut de ³stat mic´ în cel de-al doilea r zboi mondial. Polonia. ce-au sim it. incontestabil. Ei î i vor pune urm toarele întreb ri: cum au tr it ei evenimentele. de i foste comuniste. prefaceri culturale). oamenii traverseaz de-a lungul existen ei momente istorice importante (r zboaie.Ca argument prin citat. Ai putea s define ti no iunea de ³stat mic´ ? N2: ³Stat mic´ se refer la orice ar care nu exercit o domina ie asupra altor state. l-a cita pe Jose de Broucker. A2: tii c România a fost de partea unui stat dominant. de i imperfect . Inten ia mea este cea de a relua argumentul potrivit c ruia globalizarea aduce prosperitate. de i au o via scurt în raport cu marile evenimente ale istoriei. Cehia. M refer la Ungaria. Al doilea argument ar fi acela c democra ia liberal de tip occidental.: România i Polonia în timpul celui de-al doilea r zboi mondial. iar resentimentele fa de globalizare fac posibil s r cia. au preluat modelul economic occidental. evenimente politice i culturale. reprezint cel mai dezvoltat model de stat ap rut în istorie. V mul umesc! Dau cuvântul echipei afirmatoare. ele nu ar mai fi deloc state mici ? N2: Nu am sus inut acest lucru. cât i statelor mari. R spândirea democra iei occidentale este preferabil fa de r spândirea teocra iei islamice. superioar statului teocratic islamic. ce e de înv at din aceste experien e ? Istoria nu apar ine numai marilor actori ai globaliz rii (³statelor puternice´). Egalitatea în drepturi îng duie atât statelor mici. Aceasta arat c globalizarea (în eleas ca aplicare a unui model func ional) are preponderent efecte pozitive. în egal m sur ³statelor mici (ex. s î i dezvolte propria identitate cultural . Democra ia occidental este. care consider c . A2: Mul umesc. cunosc prosperitatea economic . care este declarat învins sau care este obligat s pl teasc datorii de r zboi. Afirmator 2: Bun ziua ! M numesc Brudaru Adrian i reprezint echipa afirmatoare. A2: Nu crezi c . cum s-au descurcat. dac statele mici ar fi egale cu statele mari. i anume a Germaniei naziste ? N2: R spunsul meu este c România a fost obligat s participe la r zboi al turi de Germania i împotriva Rusiei.

Excluderea ³statelor mici´ de pe tabla de ah a istoriei nu poate avea decât efecte negative. dar aceasta nu înseamn c democra ia i dreptatea nu sunt posibile. violen e i r zboaie (vezi Hamlet de W. care. ar tând c adoptarea modelului economic occidental nu a reprezentat întotdeauna un succes. ³libertate a opiniei´. Pacea nu poate fi men inut decât de c tre o putere. i renun ând la politicile de for . Afirmator 3: Consider c echipa noastr ar trebui s câ tige. Nu putem fi siguri c un anumit tip de stat se poate transpune în condi ii de reu it în realitate. consider c ³statele mari´ i ³statele mici´ nu pot fi egale. Na ionalismul i r zboaiele nu vor disp rea niciodat . nu de statele mici. Bun ziua! M numesc Fanaragiu Alina i reprezint echipa negatoare.Negator 2. Insist pe no iunile de ³societate civil ´. Au existat istorici i sociologi americani care au criticat interven iile Statelor Unite în Iugoslavia sau în Irak. având ca scop argumentarea. cât în elepciune i respect fa de ³identitatea cultural ´ a celuilalt. ³nesupunere civic ´. Mai întâi a vrea s fac o ³respingere´. Negatorul 2 nu a f cut decât s resping argumentele noastre. arat c orice stat dezvoltat va cunoa te i dec derea. Noi nu vrem s neg m identitatea cultural . Privitor la ³chestionarea încruci at ´. Dreptatea nu presupune atât putere. dar nu a construit argumente de sine st t toare. Dreptul interna ional nu poate fi instituit de c tre statele mari. în lucrarea ³ ocul civiliza iilor´. un actor ³important´ al globaliz rii. Profesori: Corneliu Panaite. Dup cum a spus i Montespuieu: ³Puterea absolut corupe în mod absolut´.Shakespeare). Am convingerea c r spândirea modelului economic capitalist în lumea întreag nu este posibil . Istoria omenirii este un lan de crime. Oricum. Exist o lupt pentru întâietate. Statele Unite nu pot avea o domina ie nelimitat . adoptarea modelului-capitalist este inevitabil . Negator 3: Mul umesc pentru cuvântul acordat! Felicit atât pe afirmatori cât i pe negatori pentru efortul depus. Mai apoi. Superputerile nu î i pot men ine locul lor decât adoptând m suri democratice. ³Financial times´ arat c economia american este cuprins de recesiune. iar evolu ia monedei ³euro´ comparativ cu ³dolarul´ este semnificativ . l-a cita pe Samuel Huntington. Cristina Paidos . M-a referi aici la Turcia i China. f r a deveni o teocra ie. A spune c raportul dintre ³Globalizare´ i ³Identitate cultural ´ este cel dintre întreg i parte i ascult de o logic specific . ci doar s ar t m c acesta nu poate fi în eleas f r globalizare.

franceza. se admite c procesul de constituirea a limbilor romanice s-a încheiat în secolul al IX-lea. În urma unei perioade îndelungate de coexisten i de bilingvism. limba român era deja format . spaniola. Cercet torii români sus in. Transformarea dialectal se produce în toate provinciile supuse Romei. dintre care unele au devenit limbi na ionale fac parte: italiana. În genere. lexicale). româna. iar altele au r mas limbi regionale. VIII-IX. Limba român actual cunoa te un amplu proces de prefaceri pe o durat de aproape dou mii de ani.Originea i dezvoltarea limbii române ÄLimba este intaiul semn distinctiv si cel mai caracteristic al unui popor´ (Al. . În timp. dialectele retoromane (în Elve ia) sau dalmata (limb care a disp rut). s-a vorbit de o limb nou . în primele secole ale mileniului întâi dup Hristos. dialectele se transform în limbi romanice pe toat întinderea Romaniei. 105 ± 106. Latina popular adus în Dacia i Moesia de armata. traca sau traco-daca. ci latina popular (având. sarda (în insula Sardinia ± Italia). Când s-au acumulat multe modific ri (fonetice. limba b tina ilor transmi ând limbii înving toare unele elemente din structura lor. limbile se modific . Conceptul de limb român poate fi definit în dou feluri: limba român actual (dacoromâna) i limba român istoric (str româna). mai ales dup cucerirea Daciei de c tre romani. Zub) Tr s turi generale Poporul român i limba român s-au format pe teritoriul vechii Dacii. coloni tii. negustorii i c rturarii Imperiului Roman s-au întâlnit în aceste teritorii cu limba b tina ilor. locuitorii vor vorbi o latin dialectal . cu argumente lingvistice. c în jurul secolului VII. precum: catalana (în Spania). administra ia. portugheza. astfel încât varianta de origine s nu mai poat fi în eleas de vorbitori. Din familia limbilor romanice. particularit i fa de limba scris ). în urma celor dou r zboaie decisive din perioada 101 ± 102. Limbile romanice nu continu direct limba clasic . Acest proces s-a încheiat în jurul anului 600 (dup W. s-au propus mai multe date: formarea limbii române ar fi durat pân în secolele VI-VII. gramaticale. Pentru limba român . Meyer ± Lubke). Romania este teritoriul european pe care se vorbesc limbi romanice. În timp. prin convie uirea dintre daci i romani. cu deosebire de natur lexical . ca orice varietate oral .

Aromânul nu piere. Albania. iar aromânii . Aromânc din Dobrogea Românc din Meglen Texte aromâne Proverbe Armânlu nu chiare Arbineslu-i frate cu al vdarea. meglenoromâna (vorbit de românii din Câmpia Meglen. To i românii din nordul i din sudul Dun rii se simt români. unele republici din fosta Iugoslavie). vecinii no tri numindu-i vlahi. deoarece istroromânii î i zic rumeri. Se laud ca un Arb na .Dialectele limbii române De re inut este faptul c toate evolu iile importante de la latin spre român caracterizeaz toate ipostazele str românei: nucleul central este dacoromâna. Arb na ul (Albanezul) e frate cu lauda de sine. iar cele trei inele (ipostaze) sus-dun rene sunt aromâna (macedoromâna.Piatra care se rostogole te nu prinde aca . arm nu. furtun adun¶i. Bulgaria. la nord de Salonic). Cheatra e si-arucutea te muscl¶u nu. Se-alvd ca Arbines.ar(u)mânu. în Nordul M rii Adriatice). istroromâna (vorbit în Peninsula Istria. vorbit în rile balcanice: Grecia. pe malul Vardarului. culegi furtun . . mu chiu. Vimtu seamin¶i. Dac semeni vânt.

albanez . trei sute fiurini i dus l -a pre sufit hrani.´ p zeasc . croat . turc . dar i destule diferen e. . bulgar .´ Texte meglenite Un joc (fragment) ÄPulicaru zeist zis-au vrin ora: Ai s ruciom! Lantu di pan di iel¶ ntribat-au: Cu i? Mijlucanu zis-au: Cu i dat-au Domnu´. ke-l¶va de fiorini i i-a dus în pod. Dialectele din sudul Dun rii au fost influen ate de contactul cu limbile greac ..Text istroromân S racul cu vecinul ho (fragment) ÄUn siromah dob ndit-a din lot. s -i ire za mare potribe... degetul cel mare a spus odat : ÄAi s dejun m!´ Cel de lâng el a întrebat: ÄCu ce?´ Mijlociul a zis: ÄCu ce-au dat Domnul!´ Cele patru dialecte au tr s turi gramaticale i lexicale asem n toare. tristo Un s rac a câ tigat din vânat. fiindc voia s -i ie pentru mare nevoie. macedonean .. italian .

Graiurile limbii române Important este faptul c dacoromâna cunoa te cinci graiuri: muntenesc (st la baza form rii limbii române literare).. parcâ-n¶luasâ min îli. î or fost tar¶e s raci. Am s erat ieu din copchil rii î n¶am p ît ca¶n zâua a ee. cri ean. Cri ana.. Densu ianu i Speran ia ± Graiul nostru) Graiul din Maramure Cozacii ÄAmu or si cinci ai. Apoi avea n¶i te bond¶e. am dobândit un fecior i când era fecioru meu d doi ani... Oamen¶ii d¶intâi o fugit t la p dure ¶apoi s¶o¶ntors înapoi.. Eu eram b iat. b n ean. m rog dun itale? Iaca µntâmplaria! Dumniz u ori ini mai tii i p cat a dat pisti capu n¶eu! Ni i nu. Prim var . Weigand ± Dritter lahresbericht) . c î p cal avea i agiungea pân p coad . tocm¶atunci a f cut Giagârtu i bis rica. în lib rtate i am venit pe la Stavre ti i m¶am însurat atunci.´ (Din T. maramure ean. Graiul muntenesc Text din Teleorman ÄBis rica noastr a fost f cut d Giagârtu ± era maiur ± i s vez Ãmneata cum. d¶e cân o fo¶Cozacii p¶aici. Apoi odat o zin¶it c l re î ceia cozaci în sat. moldovenesc. Doamn¶e. Or ven¶it acas cu bur¶e i î i-or pus s fearb . dar bur¶e ii n¶or m i fert. Atun a.ghini în g nd.´ (Din Candrea. s¶or dus la p dur¶e s cul¶eag bur¶e i. Densu ianu i Speran ia ± Graiul nostru) Graiul moldovenesc Text tecucean Ä i sâ hii. Ceea ce merit s re inem este c locuitorii români care locuiesc în provinciile numite cândva: Muntenia. Banat.. Moldova. tare gre os jib p ntu halubele cele cu bond¶e negre. Maramure se în eleg perfect... Papahagi ± Graiul Maramure ului) Graiul b n ean Poveste ÄO fost odat un mo ¶o bab .´ (Din Candrea. La doi ani.´ (Dup G. i-or l p dat nafar ¶n-col. M i.

tipurile de adjective. numeralele de la 1 la 10. începând din 1812. no iuni importante (a face ± facere). De i istoria popula iei care locuie te în spa iul dintre Prut i Nistru a cunoscut. pronumele personal. În structura gramatical . în valuri succesive. no iuni legate de universul material al omului (cas ± casa). deoarece are structura gramatical i fondul principal lexical de origine latin . moduri i timpuri. Influen e lingvistice a) Limba latin Limba român ± Äplaneta Saturn a galaxiei romanice´ (Matilda CaragiuMario eanu) ± este o limb de origine latin . st pânirea str in . .Pretinsa limb moldoveneasc nu este de fapt decât româna literar scris cu un alfabet rusesc u or modificat. româna conserv din latin clasele de declinare ale substantivului. clasele de conjugare ale verbelor. fiin e umane (b rbat ± barbatus). elemente cosmice (soare ± solem). principalele conjunc ii i prepozi ii. con tiin a apartenen ei lor la spa iul etnospiritual românesc nu va fi în bu it niciodat . Sunt de origine latin : p r ile corpului omenesc (cap ± caput).

que votre regne vienne. latina casa camisia campus cohort homo tempus calidus româna cas c ma câmp curte om timp cald italiana casa camisa campo corte uomo tempo caldo spaniola casa camisa campo corte hombre tiempo caldo portugheza casa camisa campo corte homona tempo caldo franceza chez chemise champ cour homme temps chaud Începând din secolul al X-lea. sicut in caelo. sanctificetur nomen tuum. adveniat regnum tuum. sfin easc -se numele t u. sanctificado sea el tu nombre. s analiz m câte un scurt fragment biblic: ÄPater noster. a a i pe p mânt´ (româna). vie împ r ia ta. fac -se voia ta. structuri sintactice i modele stilistice din latina medieval . maghiar . venga a nos el tu reino. limbi turcice) i având o confesiune (ortodox ) care nu utiliza latina în biseric . vorbit . limbile romanice au suferit influen a substratului (a limbii vorbite de popula iile cucerite de romani) i a altor limbi cu care popula ia roman sau romanizat a venit în contact. vorbitorii de român nu au mult vreme contact cu celelalte limbi romanice i pierd mai ales leg tura cultural cu reperul latinei culte. que estas en los cielos. que votre volonte soit faite sur la terre comme au ciel´ (franceza) ÄTat l nostru. înconjura i de popoare care vorbeau limbi din alte familii (limbi slave. Româna a r mas prea mult timp o limb popular . precum în cer. preiau permanent cuvinte. qui es în caelis. în cursul secolelor. Recuperarea fondului cultural latin se va produce masiv de abia în secolele al XVIII-lea i al XIX-lea. româna se dezvolt în afara acestei influen e. que votre nom soit sanctifie. hagare tu voluntad asi en la tierra como en el cielo´ (italiana) ÄNotre pere. cât i impunerea mai rapid a unor inova ii din vorbire. b) Substratul daco-moesian Dezvoltate în condi ii diferite. care e ti în ceruri. Izolarea i caracterul popular au favorizat ± în compara ie cu evolu ia celorlalte limbi romanice ± atât p strarea unor elemente arhaice. . et in terra´ (latina) ÄPadre nuestro. În vreme ce franceza. qui etes aux cieux.Pentru a în elege cât de vizibil sunt asem n rile limbilor romanice surori. italiana spaniola etc. fiat voluntas tua.

la care se adaug i transmiterea unor sensuri speciale i a unor construc ii gramaticale). substratul îl constituie limba daco-ge ilor. Elemente dacice În lucrarea sa.În cazul limbii române. Gr. printre care noteaz : abur balt c ciul fluier ghiuj gu m gar mugur pup z scrum ap zgard argea barz c tun gard grap jum tate m gur murg ra sâmbure vatr baci basc copac gata gresie mal m rar n pârc rânz strugure vatr balaur a bucura copil ghimpe groap mare mânz noian sarb d strung viezure baleg bucurie druete ghionoaie grumaz maz re mo pârâu a sc p ra opârl zar Toponime dacice Arge Bârsei Bucegi Bucure ti Buz u Carpa i Ciuca Ia i (Ovidiu Drâmba. din familia limbilor trace (indoeuropene): aceasta nu a fost consemnat în scris i pare oricum a nu fi l sat multe urme (circa 100-150 de cuvinte. Brâncu ) Motru Mure Olt Prut Tisa Onomastic dacic Baciu Balt Bârsan Bârzu Brad Bucur Buzatu Ciuc Curp n Goga Scrumeda Zar . Grigore Brâncu sus ine existen a a 88 de cuvinte autohtone sigure. Vocabularul autohton al limbii române.

IX. în secolul al VI-lea. multe datând dup sec. slavii înva limba daco-romanilor. Individualitatea limbii române este confirmat i de existen a substratului slav. timp de mai multe secole. Nou-veni i în Moldova i Muntenia. dar i pe cale cult . . prin slavon . în genere prin intermediul slav. Circa 1470 de elemente slave vechi (sec. când p trund din sud. îi transmit anumite caracteristici. al VII-lea ± al XII-lea) i derivatele lor.Latina dun rean a primit o serie de influen e din greac . c) Substratul slav Influen a slav s-a exercitat pe cale popular ± prin contacte cu popula ii slave. chiar anterioare form rii limbii române. reprezint în jur de 20% din vocabularul limbii române. c reia. Slavona bisericeasc a fost acceptat de Constantinopol ca limb liturgic (al turi de greac i latin ) i a primit în secolul al IX-lea un alfabet. au intrat în român unele cuvinte din greaca medie (bizantin ). numit alfabetul chirilic. ulterior. a ezate din secolul al VII-lea în estul Europei i convie uind cu popula ia romanizat .. care era limba bisericeasc i a cancelariei în rile române.

dar luaser contact i cu cultura indian i chinez . începând cu secolul VIII. au dezvoltat geometria i au creat algebra. tiin ele naturale. medicina arab era capabil de opera ii complexe.Slavii traduc multe cuvinte daco-romane în limba lor: Bistri a . Influen a arab este reflectat i în limbajul specific al diferitelor tiin e sau în vorbirea cotidian . Matematicienii arabi au adoptat cifra zero i cifrele indiene (cunoscute ast zi ca Äcifre arabe´). Astrologii arabi au f cut observa ii asupra stelelor. astrologia. au transmis Europei.Ärâul repede´ Camena ± Äpiatr ´ Dâmbovi a ± Ärâul cu stejari´ Târgovi te ± Älocul târgului´ Zlatna ± Älocul cu aur´ Dan ± Äd ruitul´ Radu ± Äveselul´ Pârvu ± Äcel dintâi´ Bogdan (sinonimul numelui grecesc Theodor) ± Ädarul lui Dumnezeu´ Vla ca ± Ä ara vlahilor´ Vl sia ±Äcodrul românilor´. chimi tii au distilat alcoolul i au produs siropuri i elixiruri. geografia i medicina. soarelui i lunii i au introdus un nou sistem de m surare a timpului. geografii au realizat cele mai bune h r i ale timpului. ce mo teniser cultura greac i roman . . interesul lor pentru cinci domenii: matematica. Al i termeni slavi: plug precupe ov z maslu secer bivol jude stare târg coco cneaz utrenie vam gâsc a blagoslovi vecernie d) Influen a arab Arabii.

numit neogreac (secolele XVI ± XIX). dup ce ara Româneasc i Moldova au devenit vasale Imperiului Otoman. apoi. f) Influen a greac Paralel cu influen a turc . de exemplu. în: politicos politicos simandicos sau Ä ± isi´. tot dup partea lor final . s-a exercitat asupra limbii române influen a greceasc . de influen a greac modern . limba român s-a îmbog it în primul rând pe plan strict lexical i. Ä ± icos´. în: aerisi agonisi chivernisi hiritisi (a felicita) tacticos nevricos economicos (iconomicos) molipsi plictisi sinchisi zaharisi . Cuvintele împrumutate din turc au avut fie caracter popular. E vorba mai întâi de influen a greac bizantin (secolele VII ± XV) i. în al doilea rând. i cele grece ti se pot recunoa te.Cuvinte arabe din vocabularul românesc: alcov algoritm asasin baldachin capora fanfar l ut marochin rie sofa tambur zenit alcool almanah azimut cablu caravan fes l mâie muselin al tarif zero alchimie amiral azur cafea cifr hazard magazin papagal erbet turban zar algebr arsenal bazar camfor chitar iasomie marc sirop talisman zah r e)Influen a turc Influen a turc a început s se manifeste asupra limbii române prin secolul al XVI-lea. uneori. Asemenea împrumuturilor de origine turc . fie caracter oficial. În timpul epocii fanariote (1711 ± 1821). în domeniul form rii cuvintelor prin procedeul deriv rii cu sufixe.

Procesul de modernizare i de îmbog ire masiv a lexicului românesc a început în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea i în primele decenii ale secolului al XIX-lea. italiana (sec. g) Influen e moderne exercitate asupra lexicului românesc y Latina savant Vizeaz activitatea cronicarilor no tri. Aceste neologisme trebuie deosebite cu grij de cuvintele pe care le-am mo tenit din aceea i limb i care (datorit vechimii lor foarte mari) au evoluat mult din punct de vedere fonetic i chiar semantic. Un num r relativ mic de termeni neologici au p truns în române te înc din secolului al XVII-lea i al XVIII-lea prin intermediul limbilor polon . XVII ± XVIII).i da ifose´ etc. a fi (a se afla) la ananghie´. a corifeilor Ä colii Ardelene´. Äa. în special. . Vocabularul limbii române s-a îmbog it cu un num r apreciabil de neologisme luate direct din latin pe cale livresc . Äclarus´ a fost o dat mo tenit i a devenit Ächiar´. iar a doua oar a fost împrumutat ca neologism. în func ie de domeniul în care s-au folosit. pe de o parte. Astfel. i a dat Äclar´. în func ie de caracterul lor cult: diat (testament) rig plastograf efor epitrop partid caligrafie tipografie catagrafie sau popular i familiar: taifas ifos(e) fandosi sindrofie lefter Câteva Äneogrecisme´ r mase în limb se folosesc numai în expresii mai mult ori mai pu in cunoscute: Äa da cu tifla´. rus i neogreac . pe de alt parte. iar. în secolul al XIXlea. La constituirea vocabularului neologic românesc au contribuit destul de multe limbi: latina savant (gra ie. germana ( vabii i sa ii care s-au stabilit în Ardeal). a reprezentan ilor Äcurentului latinist´. corifeilor Ä colii Ardelene´).Elemente de origine neogreac pot fi clasificate.

dribling. electrocar. wolfram etc. duz . rege. picup. tenor. biblie. fini . insul . golf. upercut volei etc. boiler. rol . testimoniu. flautist. traduce. pianissimo. bomfaier. ring. cocs. premiu. pauperitate. gater. aib . vivace etc. bridge. in . tezaur. smoching. y Franceza eau de toilette chateau d¶eau champ de bataille diabete sucre douche ecossaise racine carree ap de toalet castel de ap câmp de b taie diabet zaharat du sco ian r d cin p trat y Italiana Termeni muzicali: adagio. crescendo. cabalin. fault. ambigen. prob . skeet. allegretto. fasung. vibrando. gol. flaut. cantabil. uzufruct etc. hen . cnocaut. pictur . solo.tiin ifici: bli . tumultuoso. presing. spicher etc. tec r. set. dormita. dirttrank. tenis. intermezzo. alt r. ofsaid. grazioso. dormitor. trio. start. y Engleza Prin intermediul limbii franceze: dancing. pictor. Termeni sportivi: aut. mandolin . outsider. sportsman. piano. scor. baschet. moderato. electrobuz. diesel. chitar . handicap. duet. meci. val . val . bowling.Alte astfel de dublete etimologice numim: frupt ± fruct b ic ± vezic femeie ± familie b trân ± veteran arin (nisip) ± aren Alte neologisme care se explic exclusiv prin latin : adagiu. scherzo. ghem. ut. aproba. . rugbi. drosel. elibera. graif r. dribla. fabul . borma in . colocviu. solfegiu. liter . alto. allegro. oper (muzical ). satisface. base-ball. foraiber. fotbal. partitur . andante. suporter. polo. omite. y Germana Termeni tehnico. bariton. matri . adnota.

care nu implic decât adoptarea unui sens nou ori copierea unei Ästructuri´ lexicale sau frazeologice. influen a francez devine direct în primele decenii ale secolului al XIX-lea. i anume prin intermediul traducerilor. ele au fost perfect i rapid asimilate de limba român . iar mul i tineri români înst ri i merg s studieze la Paris ori se . aproape exclusiv pe cale scris . un termen interna ional. modernizându. Chiar i un cuvânt cum este sputnik nu s-a impus în român decât dup ce a p truns în alte limbi europene. Se poate spune c termenii no tri politico-sociali. militari. Profesori: Livia Ciuperc . spre exemplu: activist cursant doctorantur instructaj revizionism transfocator agregat defectologie economism magistral prospect ultraimperialism aspirantur dezinforma ie empiriocriticism mecanizator suprematism centrism dezinformare exponat procuratur textolog combinat dezinsec ie gazoanalizator radiofica ie textologie Cuvinte compuse împrumutate din limba rus : agrobiologie.y Rusa Influen a limbii ruse s-a manifestat asupra limbii române. devenind. o etimologie multipl (inclusive fran uzeasc ). la început. fotoreporter. fotocamer . fotoaparat. adeseori. influen a francez . Iat . Hristea). inginer-mecanic. care p rea îns prea str in de limba noastr (Th. româna s-a îmbog it cu câteva mii de cuvinte. în felul acesta. sânt în marea lor majoritate de origine francez ori au. economici. prin intermediul fanario ilor i al ru ilor.i vocabularul în toate domeniile vie ii materiale i spirituale. Doina Sterpu Cea mai puternic dintre toate influen ele moderne exercitate asupra limbii noastre r mâne. filozofici. agrotehnic . agrozootehnic . administrativi. juridici. general-maior etc. agrometeorologie. dup 23 august 1944. Când neologismele ruse ti con ineau r d cin sau alte elemente formative de origine latin . medicali i tiin ifici. Împrumuturile de cuvinte sunt mai pu in numeroase decât calcurile lingvistice. s-a spus la noi exclusiv satelit artificial. indiscutabil. când încep s soseasc în România unii emigran i francezi. Atest rile arat c . inginer-economist. adic în secolul al XVIII-lea. Manifestat la început. preferându-se o combina ie de dou neologisme latine ti unui singur element lexical. Gra ie ei. hidroagregat.

F r nici o exagerare. adic traduceri literale dup unit i frazeologice fran uze ti care au o structur identic ori foarte asem n toare. figurând deci ca echivalente reale ori poten iale ale unor cuvinte. Exemple: ± ap de toalet (dup frc.familiarizeaz cu limba i cultura francez chiar în ara noastr . economic i mai ales cultural care au existat aproape f r întrerupere între Fran a i ara noastr . Unele din aceste unit i frazeologice sunt împrumuturi directe. cât i al frazeologiei. influen a francez s-a putut manifesta din plin asupra limbii române atât în domeniul vocabularului. care se ocup cu studiul îmbin rilor constante de cuvinte. denumite ³sintagme stabile´. printre altele i introducerea limbii franceze ca limb obligatorie. Datorit acestor condi ii. care pot fi g site în dic ionarele române ti i fran uze ti. château d¶eau) . ceea ce a determinat amploarea influen ei de care ne ocup m aici au fost. ceea ce a însemnat. în primul rând. eau de toilette) ± castel de ap (dup frc. rela iile de ordin politic. cele mai multe unit i frazeologice sânt de provenien francez . când domnitorul Alexandru Ipsilanti a reorganizat înv mântul din ara Româneasc dup model francez. au fost create înc din anul 1775. în româna modern . Pe lâng numeroasele traduceri care s-au f cut din francez . se poate spune c . Dintre acestea pot fi citate: ± artist liric ± bal mascat ± calcul renal ± cordon ombilical ± cordon sanitar ± critic literar ± dans macabru ± director general ± decret guvernamental ± for motrice ± jurnal de bord ± metabolism bazal ± monolog interior ± parez intestinal ± plac turnant ± petrol lampant ± tonus muscular etc Alte frazeologisme române ti moderne constituie calcuri. dar nimeni nu a întocmit un inventar complet ori m car cvasiexhaustiv al acestora. în aceast privin . Unele condi ii.

se donner en spectacle) ± a face act de prezen (dup frc. Numai a a se explic faptul c noi rostim : ± automobil (nu otomobil ) ± bacalaureat ± certificat ± convoi ± mercerie ± pension ± sergent ± septicemie etc.± câmp de b taie (dup frc. centime ± pansion i pension < frc. champ de bataille) ± diabet zaharat (dup frc. i numeroase cazuri când pronun area din francez s-a men inut în limba român . iar aspectul lor graphic s-a impus. începând cu structural or morfo-sintactic i terminând cu particularit ile de ordin semantic sau apartenen a la anumite domenii de activitate. cum dovedesc exemplelede felul lui: ± co mar <frc. cauchemare ± falez < frc. tour d¶ivoire) ± a pierde din vedere (dup frc. foulard ± antet < frc. adic livresc . douche écossaise) ± focar de infec ie (dup frc. acestea sunt extrem de numeroase. perdre de vue) ± a se da în spectacol (dup frc.etc. Uneori. acela i termen fran uzesc a fost o dat împrumutat pe cale direct sau oral i alt dat pe cale scris . foyer d¶infection) ± ipotez de lucru (dup frc. Majoritatea împrumuturilor lexicale de origine francez au p truns în limba român pe calea scris . diabète sucré) ± du sco ian (dup frc. hypothèse de travail) ± materie cenu ie (dup frc. pierre angulaire) ± r d cin p trat (dup frc. Toate aceste calcuri pot fi clasate dup diverse cirterii. racine carrée) ± turn de filde (dup frc. în pronun area româneasc literar . ceea ce a dus la apari ia unor forme duble nediferen iate semantic: ± santim i centim < frc. pension . Exist . adeseori. en-tête. Cât prive te împrumuturile lexicale propriu-zise (singurele care au fost mai mult studiate). desigur. falaise ± fular < frc. etc. faire acte de présence). matière grise) ± piatr unghiular (dup frc.

ne-am obi nuit s le spunem barbarisme. Profesori: Oana Untu. O serie de împrumuturi recente sau foarte recente au o sfer de circula ie restrâns i par lipsite de perspective generaliz rii. deplasat ). etc. etc. impardonabil (de neiertat). Doina C pit nescu . Ne referim spre exemplu . la verbele: ± a acu a (a na te) ± a badina (a glumi) ± a efasa (a terge) ± a flana (a hoin ri) ± a sermona (a dojeni). de unde noi l-am împrumutat.± semplu i simplu < frc. aceste neologisme sunt înregistrate i în recentele noastre dic ionare: ± afaziologie ± buscula ± evenimen ial ± recamier ± semiotician ± supercampion. revers Cele mai multe neologisme pe care le-am împrumutat din francez au r mas în limb i aceasta este principala dovad c ele erau mai mult ori mai pu in necesare. în limba noastr . Astfel: ± bor i bord < frc. dar care nici nu poate fi eliminat. celelalte instalându-se definitive în limba literar . fiind sim ite ca inculte. În imensa lor majoritate. având în vedere c se folose te în mai multe limbi i în primul rând în francez . etc. Numai în mod excep ional cele dou forme s-au specializat din punctual de vedere al sensului. echivalente perfecte din punct de vedere semantic. transformându-se în unit i lexicale distincte. eclatant (str lucitor). la substantivele: ± cristianism (cre tinism) ± istorien (istoric) ± insumisiune (nesupunere) ± plezanterie (lucru amuzant) ± sensiblerie (sensibilitate excesiv . formele p trunse pe cale oral au fost eliminate. întrucât nu corespund unor necesit i reale ori nu au. inubliabil (de neuitat). sau la adjectivele: ± afolat (înnebunit). froasat (ofensat) Unor asemenea fran uzisme i a altor neologisme de prisos. utilizând un termen care nu este prea potrivit. simple În multe cazuri. bord ± rever i revers < frc.

dar ajunse în limba român prin filier slav . Aici cre tinismul devine un element de identitate etnic i de afirmare a apartenen ei la un spa iu lingvistic i spiritual. Român înger a boteza cer cruce p cat preot diavol biseric infern episcop evanghelie miracol cre tin altar Dumnezeu drac rug ciune lege credin sfânt a se închina rug ciune colind pietate Rusalii Latin angelus.-i crux.-i praebiter.-i basilica.Influen a limbii latine asupra lexicului cre tin românesc Istoria cre tinismului în spa iul carpato-danubiano-pontic se confund cu îns i geneza poporului român.-i baptizare caelum. un factor de personalizare i individualizare fa de alte popoare i culturi. Tocmai de aceea s-a scris c poporul român este roman fiindc este cre tin i este ce tin fiindc este roman.-ae infernum.-are rogation.-i evangelium.-onis calenda.-um inclino.-onis lex.legis credentia.-cis peccatum.-is diabolus.-is Domini Deus draco.-i episcopus.-onis rogatio.-ae sanctus.terminologia cre tin în limba român permite o clasificare destul de clar a cuvintelor de origine latin i greac .-i christianus.-ae pietas.-a.-atis Rosalia .-i altar.-ii miraculum. La o privire mai atent .

.-um i folosite în contexte actuale Rara avis = pas re rar Sine qua non = f r care nu se poate Stricto senso = sens strict Statu quo = situa ie neschimbat Tabula rasa = foaie curat (peiorativ) Te Deum = pe tine Dumnezeu te l ud m Ad kalendas Graecas = la calendele grece ti Ad litteram = la litera (c r ii) Alma mater = mam hr nitoare Casus belli = caz de r zboi Consensu omnium = acord unanim Corpus delecti = obiectul delictului Cui prodest? = cui îi folose te? De iure /de facto = de drept / de fapt Dixi! = Am spus! Dum spiro. la fiecare categorie intervenind criterii diferite în stabilirea sau acceptarea etimologiei române ti: a. ci mult Perpetuum mobile = Tot timpul în mi care Veni. trebuie epuizate posibilit ile de a explica cuvântul respectiv prin latin . sed multum = Nu multe. refuz Volens nolens = vrând.Cr ciun Pa ti p gân Expresii latinesti mo tenite în român Creatione Paschae paganus. toate latine ti . nevrând Cuvinte de origine latin mo tenite doar în limba român Înainte de a c uta explicarea originii unui cuvânt românesc. am v zut. Între diversele cuvinte latine ti mo tenite sau posibil latine ti. spero = Cât timp respir.-a.vidi vici = Am venit. sper Incognito (nomine) = (Cu numele) necunoscut In corpore = în totalitate Magna / summa cum laude = cu mare laud Mea culpa = din vina mea Non multa. am învins Veto = M opun. distingem patru categorii. cuvinte pentru care s-au propus diverse etimoane.

erettare reiterare. ratare lapidare. fragmentare frementare<frementum oblitare aquosus aratura armare balteatus blanditia affundare ingrassiare padulosos albitia febrosus . cuvinte considerate de unii ca mo tenite din latin . d. adrectare.b. adreptare. analizate conform categoriilor enun ate: Limba român a) sprânceana cump t a ar ta a lep da a fr mânta a uita b) apos ar tur arm b l at blânde e a (se) afunda a îngr a p duros albea fioros Limba latin supercilium compitum<computum arrectare. c. cuvinte pentru care s-a dat o etimologie latin . adratare. erectare. iar de al ii ca împrumuturi din latina savant . arratare. liquidare. de al ii ca fiind formate pe teren românesc . lepidare frementare. cuvinte considerate de unii ca provenind din latin . dar s-a sus inut i provenien a lor din alte limbi. Iat câteva dintre cuvintele de origine latin pe care le g sim doar în limba român .

-acis tonus sudor pratum ruta vipera commater mortician daphne pharmacum.dreptate nepo el geam t Fecior sarb toare mioar mior iepar tr gaci tun sudoare c) prat rut viper d) cum tru mort ciune afin farmec. pharmacare dexter extraneus Profesor : Alla Apopei . a fermeca zestre str in directatem nepotellus gemitus fetiolus servatoria agnelliola agnelliolus equarius trahax.

moldoveni. ru i din Moldova. Sunt prezentate urm toarele nume: Gregorius Ulubejowicz de Soczawa. Documentele publicate de c tre Al. Kutrzeba (3). ru i polonezi. redactat pentru comisul coroanei poloneze Marcu Matczynski (1677). Denumirile de ³ ara Moldavei´ i ³Muntenia´ sunt cuprinse în titlul lucr rii. locuitori ai Moldovei (6). De aici îl preia H.i redacta marile sale romane istorice. Cronicarii poloni Joachim Bielski i Stanis aw Sarnicki (secolul al XVI-lea) atest faptul c la Cetatea Alb avea loc nego ul cerealelor din Podolia (7). Costa et Dedul de Kotnar (Cotnari). Wilenka Gierbowicz. Miron Costin scrie ³Poema polon ´ pentru regele Ioan Sobieski. ³Ko cio y´. Sienkiewicz pentru a. Aceasta demonstreaz . în care are loc un proces între polonul Paul Lacki i negustorii moldoveni. putem invoca lucrarea lui St. Un istoric român citeaz un document polon din 1610. materializat în sute de campanii militare. Cucerirea Rusiei ro ii (Gali ia oriental ) în 1387 de c tre Vladislav Jagello (5) deschide drumul unor posibile interferen e lingvistice i culturale românopolono-ruse. nu pot fi neglijate influen ele slave. Paulus . Este semnificativ faptul. ³Ortodoksyjny´ (4). negustori bulgari. atestate de c tre documentele polone. ar tând c în Moldova locuiau împreun greci. existen a unor m n stiri moldovene ti foarte vechi. Exist o tenta ie polon a ³R s ritului´ (Wschód). polon i rus (care pot fi reg site pe lista de cuvinte care este anexa lucr rii noastre).Documente istorice feritoare la influen a culturilor slave asupra limbii române În 1684. Bochos. Termenul polon. c în limba polon . prezint geografia i organizarea politic a rilor române ti. Alexa Husczyn Grecus. este ³Bia ocerka´ (Cetatea Alb ) (8). Haceris i Bohdan de Corathyn (Corint). Termenul român ³ortodox´ are în polon echivalen ele: ³Prawos awny´. Miron Costin. încercând s demonstreze latinitatea românilor prin prezen a a 57 de substantive i 30 de verbe latine în limba român (2). De asemenea. în lucrarea ³Chronica ziem Moldowskich y Multanskich´. Dac fondul de cuvinte al limbii române este în cea mai mare parte de origine latin . exist termeni diferi i pentru bisericile ortodoxe (Cerka´. prezent i la Jan D ugosz. ³Cerkiew´) i pentru bisericile catolice (³Ko ció ´. armeni. Sunt de remarcat cele dou titluri ale lucr rii: ³Historia polskimi rytmami o woloskiey ziemi i Moltanskiey´ i ³Opisanie ziemi Moldawskiey i Multanskiey´ (1). Am încercat s demonstr m existen a unor elemente comune între limbile române. ³Ko cio am´). indirect. Czolowski atest existen a lui ³Vlad Walachus´ (1407) i a lui ³Wassil aus der Walachey´ (1448).

Istoria Principatelor Române ara Româneasc i Moldova scris de Spiridon Nicolaevici Palauzov în 1859 (12) are o dubl însemn tate. Pe de alt parte. Un alt document relateaz urm toarele evenimente care au avut în Moldova: venirea lui Timu Chmelnicki cu cazacii în Moldova în 1653. p. . o continuitate a limbii i a locuirii în spa iul moldovean. În lista de cuvinte pe care am oferit-o ne-am limitat la termenii moderni din limbile român . având în nord Alpii Carpatini i împrejmuindu-se în partea de sud pe Câmpia Dun rii i litoralul nord-vestic al M rii Negre. ei în i i numindu-se Români´ (14). Bucure ti. a identit ii culturale) este mijlocit de clarificarea imaginii celuilalt (a Rusiei. luarea Tetraevangheliarului de la Humor de c tre cazaci. cunoa terea de sine (a românilor. trebuind s fie dep it ). la latinitatea limbii i a poporului român. ³În spa iul dintre cursurile apelor Tisa i Nistru. Istoria rela iilor moldo-polone ofer informa ii noi referitoare la cultura român veche. tr ie te o mas compact a unui popor a c rui denumire originar . Dzorman Mihailovitz de Berlad (Bârlad) (9). 2. Evenimentele se încheie cu lupta dintre partida Gheorghe tefan ± Gheorghe Racokzi i Timu Chmelnicki. Miron Costin. Existen a unor termeni comuni în limbile român i rus a fost demonstrat i reluat în diferite lucr ri. cf. nu se g se te pe nici o hart geografic cuprinzând spa iul indicat. f râmi at de noii etnografi în câteva denumiri locale. Kutuzov) (13). Boczka Kossowici. Acest popor nume te p mântul pe care-l populeaz ara Româneasc ( ara Românilor). Ca i documentele polone. Potemkin. p. Alexandru Piru. indirect. 130. scrierile ruse prezint importante dovezi cu privire la continuitatea românilor. Istoria literaturii române de la origini pân la 1830. în urma c reia Tetraevangheliarul este recuperat (10). care era închis în m n stirea de la Humor. Ibidem. 1. Documentul demonstreaz . Ca i în literatura actual referitoare la globalizare. existen a unor nume i a ez ri moldovene ti în secolul al XVII-lea. Ele nu trebuie s fi ignorate de c tre un istoric având con tiin a meseriei sale. Exist . Mai întâi. Suvorov. polon i rus . Cercetarea realizat asupra rela iilor româno-ruse din punctul de vedere al imagologiei i al istoriei mentalit ilor (11) reprezint o noutate. cu privire la documentarea modernit ii limbii ruse (ideea dup care influen a limbii ruse asupra limbii române este foarte veche. 1977. implicit. 130. i de natur exclusiv religioas .Czulowicz de Romanskie (Roman). cu privire la r pirile de teritoriu moldovean care au avut loc între 1774-1776 i 1806-1812 (r zboaiele ruso-turce au f cut celebri generali ru i ca Rumijan ev. eliberarea de c tre Chmelnicki a doamnei lui Vasile Lupu. a str inului).

p. Bucure ti. 94. Cf. Cf. Historiae Polonicae. ibidem. 15-26. I.P. I. 724-725. col. Cristian. 83-84. Warszawa. Cf. Gorovei i Maria Magdalena Székely. V. Capro u. 1711. I. Ibidem. note i comentarii de tefan S. 4. S ownik minimum rumu sko-polski i polsko-rumu ski. 722. 1987. p. Profesor: Corneliu Panaite . p. N. 721-729. Editura ³Al. 48. 6. 8. Wiedza Powszechna. Gh. Românii în istoria universal . Al. 122. ibidem. Cf. Jan D ugosz. Leipzig. II. cf. Czolowski. I. Interpret ri române ti.. Cf. 1122-1124. 1971. 97. Panaitescu. p. Bucure ti. Însemn ri despre istoria românilor într-o sintez ap rut în limba rus în 1859. cit. 1975. 10. Zdzis aw Skar y ski. P. P. Biserici i m n stiri vechi din Moldova (pân la mijlocul secolului al XV-lea). cf. 12. p. Handel Polski ze wschódem w Wiekach rednych (Comer ul oriental al Poloniei în Evul Mediu). 85. 1994. Alexandru Andronic. tefan Kutrzeba. 194. Agrigoroaie. Grigora . 11. Cuza´. Studii de istorie economic i social . Cf. 7. coord. Cracovia.3. p. p. Ia i. p. 9. p. p. Editura Enciclopedic . 1903. 14. ibidem. Cf. Panaitescu. Editura Meridiane. ibidem.P. op. p. 13. 5. postfa . Buzatu.

influenta araba e. Expresii latinesti folosite in contextul actual IV. engleza. influenta turca f. influente lingvistice a. substratul daco-moisian c. Originea si evolutia limbii romane 1. Identitate culturala si globalizare II. influente moderne (latina savanta. Influenta limbii latine asupra lexicului crestin roman. influenta greaca g. franceza. Documente referitoare la influenta culturilor slava asupra limbii romane . Dialectele limbii romane 3. Graiurile limbii romane 4. limba latina b.Identitate cultural Cuprins i globalizare I. rusa) III. substratul slav d. Trasaturi generale 2. germana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful