Sunteți pe pagina 1din 1

Focus

de avatari al studen]ilor, particip la eveni-


mente educa]ionale, a[a cum a fost s`rb`-

TU CINE E{TI |N
torirea a 4 ani de la lansarea Creative
Commons”, spune Carmen Holotescu,
posesoarea avatarului cu numele Cami
Cerminara.

LUMEA VIRTUAL~?
DA SAU NU?
Tot Lara Croft Akula s-a ocupat de or-
ganizarea \n SecondLife a petrecerii “FHM”
Rom\nia, aceasta fiind prima revist` din
lume care a lansat o versiune 3D \n Sec-
|n SecondLife s-a conturat o comunitate ondLife. |n timpul petrecerii revista a fost
oferit` gratuit de c`tre avatarul Ilinc`i
de aproape 30.000 de romåni, Vandici, fata de pe coperta “FHM” aprilie,
avatar ce a fost creat s` semene cât mai mult
care fac afaceri, dar dau [i petreceri cu Ilinca. “Evenimentul a fost un succes, fi-
ind primul care a reu[it s` strâng` un num`r
impresionant de români \ntr-o loca]ie \n
SecondLife, oaspe]ii având ocazia s` vor-
beasc` direct cu membrii echipei
DE SILVIA PAN}URU editoriale”, mai spune Aura Tatu.

|
n via]a real` este Aura Tatu, Al doilea eveniment care a
director de vânz`ri la Neogen, cu un adus \n acela[i loc foarte mul]i
CV impresionant ce con]ine func]ii români a fost cel \n care Cle-
de marketing manager pentru revis- ment Rosher a organizat alegeri
tele “Cosmopolitan”, “FHM”, “Sto- virtuale pe SecondLife. Chiar
ry”, “TV Story” [i “Femeia de Azi”. dac` nu a reu[it s` aduc` nici un
|n via]a virtual` este Lara Croft Aku- politician la referendumul virtu-
la, varianta feminin` a celebrului James al, proiectul s`u a coagulat co-
Bond, care, între un shopping la magazin- munitatea de reziden]i români
ul de armament [i o r`fuial` cu avatarurile din lumea virtual` [i a atras
care o enerveaz`, s-a ocupat de înfiin]area aten]ia mass-mediei, fiind trans-
biroului virtual Neogen [i organizarea pe- mis \n direct pe un canal de tele-
trecerii FHM în SecondLife. viziune.
Lara Croft Akula a luat na[tere din pasi-
unea Aurei Tatu pentru internet [i din PATRON VIRTUAL,
dorin]a de a afla ce forme poate c`p`ta BANI REALI
marketingul online [i cum vor influen]a lu- Un alt proiect interesant
mile virtuale economia viitorului. al unui român de pe SecondLife
“Odat` cu extinderea lumilor virtuale este “Constan]a Mall”, patronul
vom asista la o transformare a mediului de Drago[ Zaoh, \n v\rst` de 29 de
afaceri, atât din punctul de vedere al mo- ani, fiind absolvent al unei fa-
dului în care consumatorii interac]ioneaz` cult`]ii de informatic` din Syd-
cu companiile, cât [i al felului în care an- ney. A lucrat ca inginer IT \n
gaja]ii companiilor interac]ioneaz` nu România, Japonia [i Australia, iar
doar între ei, dar [i cu comunit`]i mai ex- momentan se ocup` doar cu Se-
tinse”, spune Aura Tatu. condLife care \i aduce un venit
|n acest moment, SecondLife are peste consistent. A intrat \n SecondLife
6 milioane de reziden]i, dintre care \n octombrie 2006 [i deja câ[tig`
aproximativ 30.000 sunt români. Succe- bani reali din realizarea de ani-
sul acestei lumi virtuale se datoreaz` fap- ALT~ VIA}~ ale, video, jocuri - \n ma]ii, scripturi [i diverse gadget-uri. Mall-
tului c` satisface dou` aspecte de baz` ale |n universul lumea virtual`3D. ul este 90% pentru distrac]ie [i 10% pentru
fiin]ei umane: dorin]a de socializare [i fo- SecondLife O alt` companie ro- profit, aducându-i trafic \n magazinele
cusul vizual. po]i face mâneasc` care are de unde \[i vinde crea]iile.
|n SecondLife au reprezentan]e com- afaceri, dar gând s`-[i deschid` o Deocamdat` este departe de nem]oaica
panii precum Dell, Cisco sau IBM. Din ex- [i petreceri reprezentan]` pe Sec- devenit` milionar` \n dolari, tot pe Se-
perien]a acestora s-a inspirat Aura Tatu ondLife este Timsoft condLife, dar lui Drago[ afacerile virtuale \i
pentru a crea primul birou al unei companii care activeaz` \n domeniul e-learnig. Car- merg bine \n... via]a real`. A[tept`m cu
române[ti \n acest spa]iu virtual. Nefiind men Holotescu, directorul Timsoft [i rezi- ner`bdare primul român milionar cu se-
orientat` c`tre un profit direct, reprezen- dent cu vechime al SecondLife, este hot`- diul firmei \n SecondLife. Poate fi el, poate
tan]a Neogen din SecondLife reprezint` de r\t` s` exploateze poten]ialul educa]ional fi Aura sau poate fi cineva care acum abia
fapt o transpunere a serviciilor companiei – pe care i-l poate oferi acest spa]iu virtual. se decide la numele avatarului. |n lumea
[tiri, locuri de munc`, anun]uri, matrimoni- “Pe SecondLife prezint cursuri \n grupul virtual`, imagina]ia nu are limite. ❚❚

22 | BusinessWeek | 5 Iunie 2007