Sunteți pe pagina 1din 54

METODOLOGIA ELABORĂRII

PROIECTELOR DE INTERVENŢIE
Universitatea « Al.I.Cuza » Iasi
Facultatea de Filosofie
Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala

MEPI
Conf.univ.dr. Stefan COJOCARU

SOCIOLOGIE II
ASISTENTA SOCIALA II

Formularul proiectului
2006-2007/ SEMESTRUL 1
Numele « Eu am o viaţǎ înainte »
proiectului

Precizare: Formularul de elaborare a proiectului şi cel de evaluare reprezintă o adaptare a


Formularului utilizat pentru elaborarea cererilor de finanţare în Programul Phare a Uniunii
Europene. Alegerea acestei metodologii a fost determinată de faptul că aceasta este bine
elaborată, pe de o parte, şi reprezintă oportunităţi pentru adaptarea cunoştinţelor viitorilor
profesionişti la nevoile existente şi viitoare în dezvoltarea managementului prin proiecte.

STUDENT
Numele si prenumele HURDUC MIHAELA
se completeaza cu majuscule
Facultatea FILOSOFIE
Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Anul de studiu II

Semestrul
Adresa de e-mail :
Punctajul obtinut Activitate la seminar Proiectul propus
(se completeaza de catre prof.):

Media :
DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Titlu
« Eu am o viaţă înainte » integrarea socio profesională a tinerilor proveniţi din centrele de
plasament
2. Locul de desfăşurare
Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui

3. Suma totală a proiectului


Bugetul se exprimă în Euro

% din suma totală


Contribuţia partenerilor 17. 540 17. 1
Contribuţia solicitată 83. 772 82. 9
Total 101. 312 100

4. Rezumat
Maximum o pagină (includeţi informaţii cu privire la (a) obiectivele proiectului, (b) grupul ţintă
şi (c) activităţile principale).

Proiectul “EU AM O VIAŢĂ ÎNAINTE” îşi propune integrarea socio-profesionalǎ a 18


tineri cu vârsta cuprinsǎ între 18 si 20 de ani proveniţi din centrele de plasament. Tinerii vor fi
selectaţi din Centrul de palasament nr. 1 Vaslui. Faptul cǎ aceşti tineri provin dintr-un mediu
instituţionalizat face din ei o categorie de persoane vulnerabile şi dependente; de aceea scopul
principal pe care şi-l propune proiectul “
Eu am o viaţǎ înainte” este pregǎtirea acestor tineri pentru o viaţǎ independentǎ din toate
punctele de vedere dar în special : economic, profesional şi sentimental.
Copiilor din instituţie le este greu sǎ sǎ-şi gǎseascǎ un rost în viaţǎ, sǎ aibǎ un loc de muncǎ,
sǎ se cǎsǎtoreascǎ şi sǎ aibǎ copii la rândul lor. Proiectul urmǎreşte sprijinirea acestor tineri în a-
şi dezvolta gradul de independenţǎ pentru a evitarea şi prevenirea etichetǎrii.
Cuvintele cheie care formeazǎ cadrul proiectului “Eu am o viaţǎ înainte” sunt: socializare,
integrare profesionalǎ , cont propriu şi muncǎ în echipǎ.
Grupul ţintǎ este reprezentat de 18 tineri cu vârsta cuprinsǎ între 18 şi 20 de ani care provin
din Centrul de plasament Nr. 1 Vaslui.
Putem vorbi de 2 tipuri de beneficiari : beneficiari direcţi care sunt reprezentaţi de cei 18
tineri proveniţi din centrele de plasament şi beneficiari indirecţi care sunt reperezentaţi de:
familiile celor 18 tineri, comunitatea, societate şi sistemul de asistenţǎ care se ocupǎ cu protecţia
copiilor aflaţi în centrele de plasament.
Pentru a putea rezolva problemele care le ridicǎ aceasta categorie de beneficiari iniţiatorii
proiectului “ Eu am o viaţǎ înainte “ isi propun o serie de activitǎţi şi obiective.
OBIECTIVE
1. Înfiinţarea unui numǎr de 2 apartamente sociale pentru un numǎr de 18 tineri cu vârsta
cuprinsǎ între 18 şi 20 de ani care provin din Centrul de plasament nr.1 din Vaslui pe o perioadǎ
de 2 luni de la începerea proiectului
2. Integrarea socio-profesionalǎ a 18 tineri cu vârsta cuprinsǎ între 18 şi 20 de ani
proveniţi din Centrul de plasament nr. 1 din Vaslui pe perioada derulǎrii proiectului
3. Informare cu privire la riscul şi efectele abandonului copiilor în centre de plasament
pe o perioadǎ de 5 luni de la derularea proiectului
4. Creşterea reacţiei sistemului de asistentǎ socialǎ cu privire la tinerii care depǎşesc
vârsta legalǎ de şedere în centrele de plasament pe perioada de derulare a proiectului
5. Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare dintre cei 18 tineri proveniţi din centrele de
plasament şi familiile acestora pe perioada derulǎrii proiectului
În scopul îndeplinirii obiectivelor menţionate sunt propuse urmǎtoarele tipuri de activitǎţi
:
* Identificarea şi amenajarea apartamentelor în care se vor desfǎşura activitǎţile
* Semnarea de contracte cu primǎria Vaslui şi cu reprezentanţi ai mass-media locale
* Formarea echipei care va lucra la proiect
* Selectarea celor 18 tineri din Centrul de plasament nr. 1 din Vaslui
* Selecţia voluntarilor
* Activitǎţi de socializare, educative, de cunoaştere a grupului , de petrecere a timpului liber
* oferirea unui climat cat mai apropiat de cel familial
* implicarea voluntarilor
* exersarea abilitǎţilor de relaţionare prin : deschiderea unui centru de copiere Xerox si initierea
unui site
* acţiuni de deprindere a unei vieţi independente cum ar fi: gestionarea banilor, cumparerea şi
pregǎtirea meselor zilnice, cǎutarea unui loc de muncǎ, cum sǎ se prezinte la un interviu pentru
un loc de muncǎ,cursuri de calificare şi recalificare, continuarea studiilor
* redactarea unor pliante cu privire la riscul şi efectele abandonului copiilor în centrele de
plasament
* campanii de ajutorare a centrului din care provin

În concluzie proiectul “ Eu am o viaţǎ înainte” îşi propune sa actioneze în vederea protejǎrii


unei categorii de tineri aflaţi în situaţii dificile şi supuşi riscului de a lua decizii greşite în ceea ce
priveşte viţa lor.
Pentru acest proiect se iau în calcul riscurile cauzate de nesiguranţǎ, nesocializare, mediu de
provenienţǎ si legaturile pe care le au aceşi tineri cu familiile de origine.

3. Obiective
Maximum 5 obiective.

Nr.crt. Obiectiv
1 Creearea unui număr de 3 apartamente sociale pentru un număr de 18 tineri cu vârsta
cuprinsă între 18 si 20 ani care provin din Centrul de plasament nr. 1 Vaslui pe o
perioadă de 2 luni de la începerea derulării proiectului.

2 Integrarea socio-profesională a 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20 ani care


provin din centrul de plasamnet nr. 1 Vaslui pe perioada desfǎşurǎrii proiectului

3 Informarea tinerelor din centrele de plasament din judeţul Vaslui cu privire la


riscurile şi efectele abandonului copiilor în centrele de plasament, pe o perioadă de 5
luni

4 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei 18 tineri şi familiile lor, pe perioada de 10 luni

5 Cresterea reacţiei autorităţilor locale cu privire la tinerii care provin din centrele de
plasament pe perioada defǎşurǎrii proiectului
4. Justificare
Maximum o pagină. Oferiţi următoarele informaţii:

6.1. Argumentaţi de ce este necesar proiectul propus


Misiunea unui centru de plasament este asigurarea , pe o perioadǎ determinatǎ de timp,
a accesului copiilor abandonaţi la educaţie, gǎzduire şi ingrijire, reabilitare, pregǎtirea in
vederea integrǎrii/reintegrǎrii familiale.
Pe o perioadǎ determinatǎ de timp acesta este aspectul care demonstreazǎ faptul cǎ
sistemul de asistentǎ socialǎ în domenilu copiilor aflaţi în plasament este incomplet, practic
pǎrǎseşte copilul exact într-un moment când are nevoie, serviciile fiind superficiale la acest
nivel.
Copiii care provin din centrele de plasament pot ajunge in una din urmatoarele situaţii:
copii ai strǎzii, delicvenţi, persoane cu un comportament antisocial.
Proiectul de faţǎ vine în întampinarea acestor fenomene având un caracter în primul rand
preventiv şi apoi de incluziune socialǎ şi integrare profesionalǎ.
Nu în ultimul rând modul de rezolvare a unor probleme in ceea ce priveşte acest domeniu
poate veni ca un mod de imbunataţire a imaginii tǎrii nostre in randul ţǎrilor din Uniunea
Europeanǎ.

6.2. Relevanţa proiectului în raport cu DOMENIILE PROPUSE.


Proiectul este necesar si viabil aplicat pe acestǎ categorie de beneficiari deoarece tinerii
sunt receptivi la nou si pot asimila destul de usor unele informaţii şi deprinderi.
Aplicabilitatea acestui proiect poate fi doveditǎ într-o oarecare masurǎ si prin succesul pe
care l-a avut sistemul asistenţilor maternali. Proiectul de faţǎ poate fi vǎzut ca o extindere a
proiectului asistentilor maternali.
Sistemul plasamentului poate fi vǎzut ca o verigǎ dintr-un “lanţ trofic” al problemelor
sociale. Efectele asupra tinerilor care sunt daţi afarǎ din centrele de plasament pot fi:
* sarǎcia
* discriminarea
* marginalizarea
* şomaj in rândul tinerilor
* trafic de fiinţe umane
* sarcini nedorite
* exploatarea copiilor prin muncǎ
E de ajuns ca o singurǎ “piesǎ din acest domino” sǎ se declanşeze pentru a le putea
declanşa pe toate celelalte.
În ceea ce priveste sistemul acesta al palsamentului efectele negative vin ca o cauzǎ a
lipsei unor modele sociale pe care sǎ le urmeze care duc la achizitionarea unor comportamente
deviante aproape ireversibile.
5. Prezentarea problemei
Maximum 7 pagini
7.1. Identificarea cauzelor care au dus la apariţia problemei

În contextul în care în societate fiecare se confruntǎ cu probleme uele din aceste efectele
acestor probleme îşi pun amprenta şi asupra copiilor. Climatul familial este încǎ de la naştera
copilului un factor vital în ceea ce priveşte dezvoltarea lui normalǎ în toate ariile de referinţǎ dar
mai ales pe plan afectiv.
Societatea actualǎ oferǎ un suport favorabil pentru « rupturile » de orice gen din cadrul
familiei. Sǎrǎcia , criza economicǎ, creştera ratei şomajului, plecarea la muncǎ în strǎinǎtate sunt
doar câţiva din factorii care duc la schimbarea valorilor şi concepţiilor despre familia
tradiţionalǎ.
De multe ori aceşti factori tind sǎ ducǎ unele mame în situaţia dispertatǎ de a-şi abandona
copii.
În limbaj juridic se declarǎ abandonat un copil care în condiţiile legii se aflǎ în grija unei
instiţii de ocrotire socialǎ sau medicalǎ de stat sau privatǎ , ca urmare a faptului cǎ pǎrinţii în
mod voluntar s-au dezinteresat de el pe o perioadǎ mai mare de 6 luni.
Dezinteresul în acest context este definit ca încetarea oricǎrei legǎturi între pǎrinţi şi
copii, legǎturi care sǎ dovedeascǎ existenţa unor raporturi afective normale.de regulǎ prin
abandon copilul este martorul pierderii propriei identitǎţi.
Prin acest val de abandonuri provocat de condiţiile de viaţǎ şi modificǎrile conceptuale
asupra familiei se îngroaşǎ numǎrul copiilor din centrele de plasament care devin neîncǎpǎtoare
şi supraţncǎrcate. Astfel soluţia ca aceste centre sǎ se mai rarefieze ar fi ca cei mai mari din aceşi
copii, care se cede despre ei cǎ sunt capabili sǎ se descurce , sunt daţi afarǎ din instituţii pentru a
face loc celor mai mici. Acest sistem de asistenţǎ socialǎ este un ciclu continuu care lasǎ mereu
pe dinafarǎ pe cei mai mari de 18 ani. Aceştia pǎrasesc centrele de plasament fǎrǎ însǎ nici o
perspectivǎ.
Toţi aceşti adolescenţi sunt rezultatul unui mod de intervenţie superficial sau incomplet
deoarece ei practic sunt de douǎ ori abandonaţi : odatǎ de familie şi odatǎ de instituţie.
Centrele de plasament au aparţinut iniţial bisericii ulterior devenind în mare mǎsurǎ
independente. Punctul de origine al acestor progrese alarmante a numǎrului de copii care sunt
abandonaţi în centrele de plasameny l-a reprezentat anul 1968 an în care în urma unui decret
emis s-au interzis prin lege întreruperile de sarcinǎ.
Dupǎ 1989 odatǎ cu liberalizarea avorturilor s-a crezut cǎ numǎrul copiilor din plasament
va scǎdea dar a crescut fiind invocate diverse motive . dintre aceste motive de o frecvenţǎ mai
mare se « bucurǎ » urmǎtoarele :
* Familii dezorganizate
* Familii cu unul sau mai mlţi copii handicapaţi
* Familii cuprinse de anumite boli cronice
* Familii numeroase şi care nu au suficient spaţiu de locuit
* Familii cu ambii pǎrinţi în situaţie de şomaj
* Mame singure necǎsǎtorite
* Copii abandonaţi direct în maternitate
Statisticile spun de la sine cǎ problema copiilor institiţionalizaţi este cu adevǎrat o problemǎ :

Statistica copiilor din centrele de plasament şi in asistenţǎ maternalǎ :

35
30 centre de
plasament
25
publice
20 centre de
15 plasament
private
10
asistenta
5 maternala
0
2003 2004 2005 2006

Dinamica numǎrului de copii din centrele de plasament publice pe grupe de vârstǎ :

160
140
120 sub 1 an
1-2 ani
100
3-6 ani
80
7-9 ani
60 10-13 ani
40 14-17 ani
20 peste 18
0
2002 2003 2004 2005
7.2. Efectele nerezolvării problemei asupra grupului ţintă, asupra comunităţii, asupra
societăţii

Asupra grupului ţintǎ:


Grupul ţintǎ este reprezentat de tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani , vârsta legalǎ şi
maximǎ de sedere într-un centru de plasament. Efectele asupra grupului ţintǎ pot fi analizate pe
termen lung şi pe termen scurt.
Pe termen scurt : neintegraţi în societate se vor simţi discriminaţi . plasamentul lasǎ urme
adânci ei sunt incapabili uneori sǎ se angajeze în relaţii cu persoane care i-ar putea ghida spre o
adaptare socialǎ , creşte sentimentul de nesiguranţǎ şi insecuritate , se cred lipsiţi de valoare,
scade respectul de sine, sunt stigmatizaţi şi etichetaţi.
Pe termen lung trecerea bruscǎ de la un mediu instituţionalizat la un mediu independent
poate duce la vagabondaj, stare psihicǎ precarǎ, vulnerabilitate, condiţie fizicǎ nu prea bunǎ,
incapacitate de a fi independent sau de a-şi forma familie şi a avea copii la rândul lui.
Asupra comunitǎţii:
Fǎrǎ îndoialǎ vagabondajul afecteazǎ atât individul cât şi comunitatea. Fǎrǎ îndoialǎ un
om fǎrǎ locuinţǎ sau profesie reprezintǎ o primejdie pentru securitatea publicǎ. Iar astfel de
peroane au un cuvânt important de spus în ceea ce proveşte imaginea comunitaşii în care de aflǎ.
Asupra societǎţii :
Pe termen lung un tânǎr vagabond nu înrârzie sǎ devinǎ un delicvent. Vagabondajul este
şcoala primarǎ a delicventului. Foamea , frigul, anturajul, te învaţǎ repede sǎ furi, sǎ fii violent,
fenomene care sunt în total contrast cu acel cadru organizat pe nume instituţie. Tot ceea ce a fost
învǎţat în ani de zile se poate pierde în câteva zile.

7.3. Teorii care explică problema socială identificată


1. Teoria ataşamentului
Teoria ataşamentului spune cǎ dragostea de mamǎ este o bazǎ a securitǎţii sociale. Fǎrǎ
bazǎ nu se poate construi nimic durabil. In momentul în care un om nesigur cum este un copil
crescut într-o instituţie este pus în faţa unei realitǎţi ca cea a strǎzii aceastǎ nesiguranţǎ se
transformǎ într-o vulnerabilitate exageratǎ.

2. Teoria îngrijirii
Autoîngrijirea constituie forma fireascǎ de garantare şi asigurare a condiţiilor normale de
viaţǎ într-o societate care funcţioneazǎ normal. Pentru grupurile marginalizate, dependente sau
vulnerabile, autoîngrijirea este imposibilǎ şi de aceea protecţia comunitarǎ şi asistenţa socialǎ
sunt indispensabile. În aceastǎ situaţie se aflǎ şi tinerii care pǎrǎsesc centrele de plasament.

3. Teoria creşterii şi îngrijirii în cadrul familiei de origine

Dupǎ ani de experienţǎ s-a ajuns la concluzia cǎ cel mai bine pregǎtit pentru viaţa de
adult este copilul crescut în familia de origine. În afara familiei copilul este de regulǎ nefericit,
discriminat şi incapabil sǎ se ataşeze şi sǎ se stabileascǎ.

4. Teoria identitǎţii
În orice caz de abandon copilul este martorul pierderii propriei identitǎţi
7.4. Posibile soluţii pentru rezolvarea problemei

Consider cǎ acest ciclu instituţional ar trebui sǎ continuie si dupǎ vârsta de 18 dar cu o


mai mare libertate de gândire şi mişcare.
De exemplu aceşti tineri ar trebui incluşi într-un program de apartamente sociale unde ei
sǎ locuiascǎ împreunǎ cu o mamǎ socialǎ.
Vor fi supuşi unei terapii de grup unde vor fi învǎţaţi sǎ fie independenţi.
Aceşti tineri vor fi învǎtǎţi sǎ se gospodǎreascǎ singuri , mama socialǎ având un rol
important ea va fi adultul care va face diferanţǎ între libertate şi limite.
Vor fi incluşi în acest proiect şi voluntari care vor arǎta tinerilor beneficiari cum este
viaţa de adolescent , astefel tinerii vor avea conact şi cu persoane neutre din punct de vedere al
implicǎriii în proiect. Aceste întâlniri şi cu persoane strǎine vor avea rolul de a creşte gradul de
socializare şi comunicare a tinerilor beneficiari ai proeictului.
Vor urma cursuri de calificare si recalificare şi vor învǎţa singuri sǎ lupte pentru a fi
cunoscuţi, acceptaţi şi plǎcuţi într-un grup.
Programul le asigura baza materialǎ ei trebuie sǎ o dezvolte pe cea emoţionalǎ şi
profesionalǎ. Mai mult ca orice acest proiect le va da şansa de a fi proprii lor finanţatori şi
angajaţi prin deschiderea unui centru xerox şi a unei sǎli de tehnoredactare.
Vor desfǎşura deasemenea o campanie de prevenire a abandonului copiilor în instituţie.
Se vor ajuta singuri nu vor mai fi dependenşi ci se vor auto educa în ceea ce priveşte
dependenţa controlatǎ şi responsabilǎ.

7.5. Argumente pentru necesitatea intervenţie


Adolescenţii fǎrǎ adǎpost înseamnǎ vagabonzi care pot forma bande, anturaje
periculoase, tentaţii, droguri, violenţǎ, furturi sau poate crime.
Intervenţia este mai mult decât necesarǎ imediat dupǎ ieşirea de sub protecţia copilului
dupǎ ieşirea din centrul de plasament pentru prevenirea unor fapte ilegale şi a creşterii oemanilor
strǎzii.
Dacǎ un lucru se vrea a fi fǎcut de calitate atunci trebuie fǎcut pânǎ la capǎt adicǎ copii
din centrele de plasament nu trebuie abandonaţi în momentul critic cân au cea mai mare nevoie
de un sfat din partea unui profesionist.

7.6. Tipuri de intervenţie recomandate pentru rezolvarea problemei

Intervanţia reprezintǎ o acţiune din partea unui actor social care în felul acesta
influienţeazǎ un alt actor social.
Pentru acest proiect se vor folosi mai multe tipuri de intervanţie:

Intervenţia peronalizatǎ:
* Are drept obiectiv modificarea situaţiei clientului prin acţiuni externe la nivelul individului
* Acţiunile sunr concepute de astfel încât sǎ se obţinǎ cel mai mare grad de participare a
clientului
* Depaşirea stǎrii de vulnerabilitate
* Evaluarea mijloacelor realiste de care dispun clienţii

Intervenţia structuratǎ:
* presupune acţiune asupra structurii cǎreia îi aparţine clientul
* caracteristica clienţilor este cǎ se gǎsesc în poziţii sociale defavorizate
* se urmǎreşte modificarea acestor grupuri prin creearea condiţiilor de acces la poziţii mai bine
appreciate social

Intervenţia sistemicǎ:
* are la bazǎ ideile teoriei sistemelor –un sistem este definit ca un ansamblu de elemente
interdependente şi care intareacţioneazǎ
* o caracteristicǎ importantǎ este tendinţa sistemului de a menţine echilibrul

Intervenţia la nivelul mediului de origine :


* urmǎreşte activitatea reţeleai de sprijin a mediului social sin care face parte clientul
* cauza vulnerabilitǎzii este transmiterea vulnerabilitǎţii din instituţie
* intervenţia rupe clientul din mediul lui obişnuit

Intercenţia participativǎ:
* clientul participa la intervenţie

Intervenţia planificatǎ:
* plan client-asistent social
* se pune accent pe valorile clientului
* asistentul social ajutǎ clientul sǎ înţeleagǎ cǎ evenimentele care au dus la apariţia problematicii
sunt trecatoare şi pot fi îndepǎrtate

Intervenţia bazatǎ pe oportunitǎţi:


* are rolul de a construi cu clientul o imagine realǎ a şanselor le are pentru rezolvare
* oportunitatea se formeazǎ prin interacţiunea individului cu mediul
* client dinamic

Intervenţia globalǎ:
* poate da rezultate doar atunci când este utilizatǎ ca metoda de educare, modificarea atitudinilor
şi modului de gândire a clientului

7.7. Prezentaţi demersurile pe care le-aţi întreprins pentru documentare şi sursele


bibliografice

* Ştefan Cojocaru , “Metode apreciative în asistenţa socialǎ. Ancheta , supervizarea şi


managementul de caz”, editura Polirom, Iasi 2005

* Şoitu Honţiu , Curs de dezvoltare umanǎ

* Dumitrana Magdalena, “ Copilul Instituţionalizat “ , editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ R. A “ ,


Bucuresti

* Vasile Miftode , “ Tratat de asistenţǎ socialǎ volumul I . Fundamente teoretice şi


metodologice” , editura Fundaţiei AXIS , Iaşi , 2003

* Vasile Miftode , “ Demersuri ale asistenţei sociale . Forme şi strategii de protecţie a grupurilor
defavorizate “ , editura EIDOS , Botoşani, 1995
6. Populaţia şi grupurile ţintă
Maximum 3 pagini

8.1. Includeţi o listă a grupurilor ţintă anticipând numărul de beneficiari direcţi şi indirecţi

Grupul ţintǎ este reprezentat de 18 tineri cu vârtsa cuprinsǎ între 18 si 20 de ani care
provin din centrul de plasament nr. 1 Vaslui.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt;
* Familiile celor 18 tineri
* Comunitatea din oraşul Vaslui
* Sistemul de asistnţǎ socialǎ local
* partenerii proiectului
* centrele de plasament din judeţul Vaslui
* managerul de proiect şi echipa de implementare
* voluntarii implicaţi în proiect
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi reprezentaţi de cei 18 tinei care provin din
centrul de plasament nr. 1 Vaslui.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt reprezentaţi de:
* familiile celor 18 tineri- pentru cǎ se va încerca stabilirea unei legaturi între familiile celor 18
tineri si ei
* comunitatatea din oraşul Vaslui- pentru cǎ acest proiect va minimaliza într-o oarecare mǎsurǎ
efectele negatibve ale ieşirii din centrele de plasament adicǎ copii strǎzii, violenţǎ, perturbarea
liniştii publice
* sistemul local de asistenţǎ socialǎ- pentru cǎ acest proiect poate fi o alternativǎ viabilǎ la
rezolvarea acestei probleme a tinerilor care pǎrǎsesc centrele de plasament
* partenerii proiectului- pentru cǎ implicarea într-un asemenea proiect va fi un punct tare ca
imagine şi popularitate în rândul vasluienilor
* managerul şi echipa de implementare – pentru cǎ vao acumula experienţǎ şi abilitǎţi
manageriale
* voluntarii- pentru cǎ vor acumula experienţǎ şi vor face practicǎ într-un mediu atǎt de apropiat
lor

8.2. Menţionaţi criteriile de selecţie a grupurilor ţintă

Criteriile de selecţie a grupului ţintǎ sunt:


* tineri cu vârsta cuprinsǎ între 18 şi 20 de ani
* tineri care provin din centrul de plasament nr. 1 Vaslui
* tineri care urmeazǎ sǎ pǎrǎseascǎ centrul de plasament
* tineri care nu au nici o legǎturǎ cu famila de origine
* 8 fete şi 8 bǎieţi
* beneficiari voluntari
8.3. Menţionaţi motivele care au stat la baza alegerii grupurilor ţintă

Statisticele susţin faptul cǎ tinerii care provin din centrele de plasament sunt predispuşi
unui numǎr de riscuri cum ar fi: viciile de tot felul, volenţa, infracţionalitatea, lipsa banilor şi a
unui loc de muncǎ, lipsa unei locuinţe
Tinerii care provin din centrele de plasament nu dispun de de deprinderi de viaţǎ
independentǎ ceea ce reprezintǎ un factor de risc , acest proiect vine în întâmpinarea
problemelorcu care se confruntǎ aceşti tineri.
Proiectul în care vor fi implicaţi reprezintǎ o perioadǎ de tranziţie care sǎ-I ajute sǎ facǎ
faţǎ cerinţelor unei vieţi independente.
Tinerii se aflǎ la o vârstǎ critica când se lasǎ influienţaţi de anturaj şi de cei care îi
înconjoarǎ , alegându-şi modele nu tocmai potrivite de urmat,. De aceea ei se aflǎ în situaţia în
care au nevoie de sfatul unor persoane imparţiale, al unor specialişi.

8.4. Importanţa proiectului pentru grupurile ţintă

Pentru tinerii implicaţi în proiect acesta va fi o adevǎratǎ şansǎ dea putea deprinde unele
aptitudini de viaţǎ independentǎ foarte necesare pentru viitorul lor.
Pentru familiile acestor tineri proiectul va fi o şansǎ dea lua legǎtura cu copii lor şi de a
încerca sǎ-I integreze în familie.
Pentru comunitate acest proiect va fi un proiect care va antrena mai multe forţe printer
care şi comunitatea care va beneficia indirect de qmpuţinarea copiilor strǎzii a cerşetorilor, a
infracţiunilor.
Pentru sistemul local de asistenţǎ socialǎ acest proiect va fi o alternativǎ de rezolvare
parţialǎ a problemei copiilor instituţionalizaţi.
Pentru parteneri implicarea şi atragerea de fonduri pentru proiect va însemna
sensibilizarea opiniei publice deci un punct în plus la imagine şi la publicitate.
Pentru centrele de plasament campania de informare a tinerilor şi sponsorizǎrile de pe
urma spectacolului de teatru vor duce la ameliorarea temporala a situaţiei lor.
7. Descrierea detaliată a activităţilor
Maximum 10 (zece) pagini. Includeţi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi. Atenţie -
nu confundaţi descrierea detaliată a activităţilor cu planul de acţiune (vezi punctul 1.10).
Activităţile trebuie să descrie ceea ce trebuie făcut pentru fiecare obiectiv în parte , cine va
desfăşura activitatea şi cine este responsabil de îndeplinirea ei

OBIECTIVUL NR. 1 Creearea unui număr de 2 apartamente sociale pentru un număr de 18


tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20 ani care provin din Centrul de plasament nr. 1 Vaslui pe o
perioadă de 1 lună de la începerea derulării proiectului.

A. 1. 1 Identificarea a 4 apartamente în oraşul Vaslui


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect şi pimăria Vaslui reprezentată de primar
Detaliere: managerul de proiect se va prezente în audienţă la primarul oraşului Vaslui pentru a-i
expune proeictul şi pentru a semna unn contract de colaborare cu primăria oraşului Vaslui. În
acel contract va fi stipulat faptul că primăria Vaslui va pune la discpoziţie 2 apartamente pentru
transformarea acestora în apartamente sociale. După obţinerea aprobării privind relaţia de
parteneriat, pimarul Vaslui va oferi informaţii despre apartamente din patrimoniul local care sunt
disponibile. Celelalte 2 apartamente vor fi pentru centru in care va lucra echipa de implementare
şi pentru centrul xerox şi sala de tehnoredactare.
În alegerea apartamentelor se va ţine cont de: numărul de camere deprefereat trebuie să
fie cu cel puţin 3 camere. Poziţionarea în oraş şi starea clădirii şi a apartamentelor.

A. 1. 2 Evaluarea stării apartamentelor


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect şi o echipă de specialişti
Detaliere: managerul de proiect va alege prin licitaţie o firmă care va putea pune la discpoziţie o
echipă de profesionişti care se va ocupa de evaluarea celor două apartemente (gradul de
rezistentă, identificarea îmbunătăţirilor ce trebuie făcute)
În urma acestei evaliuări se vor alege 2 apartamente din oraşul Vaslui.

A. 1. 3 Semnarea contractului de parteneriat cu primăria Vaslui


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect şi pimarul oraşului Vaslui
Detaliere: După obţinerea aprobării din partea primăriei şi după evaluarea şi alegerea celor 2
apartamente se va semna contractul de colaboare dinte peimăria Vaslui şi managerul de proeict.
Contractul se va semna pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire.

A. 1. 4 Stabilirea echipei responsabile cu amenajarea celor 3 apartamente


Responsabil; managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect şi reprezentaţi ai firmelor de construcţii din Vaslui
Detaliere: managerul de proiect va organiza o licitaţie la care se vor prezenta reprezentanţi ai
frimelor de construcţii din Vaslui. În urma acestei licitaţii se va alege o firmă care va îndeplini
următoarele criterii: asiguarea forţei de muncă, raportul calitate preţ şi terminarea lucrărilor în
timp optim.

A. 1. 5 Semnarea contractului cu firma de construcţii care a câştigat licitaţia


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect şi directorul firmei de construcţii
Detaliere:în urama licitaţiei se va semna un contract cu firma care a câştigat. Firma câştigătiare
s-a ales pe criterii de calitate a serviciilor şi a unui preţ rezinabil in ceea ce priveşte metru pătrat
de renovare. Se va semna un contract între managerul de proiect şi directorul firmei de
construcţii . contractul se va semna pe o perioadă de 1 lună. La sfârştul acestei perioade lucrările
trebuie terminate complet.

A. 1. 6 Amenajarea celor 4 apartamente


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, firme de mobilă şi electrocasnice
Detaliere: în urma unei licitaţii vor fi alese 2 firme: o firmă de mobiliei şi o formă de
elecrtocasnice. Firma de mobiliei va pune la dispoziţie următoarele: paturi etajate, birouri,
scaune. Mese, dulapuri, cuiere.
De la fima de electrocasnice se vor procura: maşini de spălat, frigidere, aragaze şi hote,
aspiratoare, fier de călcat, calculatoare.
În cazul ambelor fime se va ţine conr de : raportul calitate preţ, marime, număr, culoare,
material, preţ.

A. 1. 7 Evaluarea lucrărilor de amenajare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, echipa de evaluare, directorul firmei de construcţii, directorii
firmelor de mobilă şi electrocasnice.
Detaliere: echipa care sa făcut evaluarea iniţială a apartamentelor va evalua caliatea renovării şi
calitatea mobilierului şi a electrocasnicelor.
În acest moment managerul de proiect va putea face eventualele contestaţii asupra lucrărilor şi
obiectelor.
După evaluare se vor face şi plăţile nesesare pentru fiecare firmă în parte.

OBIECTIVUL NR. 2 Integrarea socio-profesională a 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20


ani care provin din centrul de plasamnet nr. 1 Vaslui

A. 2. 1 Recrutarea şi instruirea echipei de implementare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managereul de proiect, asistent social, psiholog, medic, pofesor delimba şi literatura
română, profesor de informatică, asistent maternal, economist
Detaliere:în urma anunţurilor din mass-media locală cu privire la posturile disponibile
managerul de proiect va alege în urma unui concurs un: asistent social, psiholog, medic,
profesori, asistenti maternali.
Criteriile de selecţie a personalului sunt: să aibă minim 12 clase, să fie înscrişi in bazele de date
ale AJOFM Vaslui .
Asistentul social şi psihologul vor fi angajaţi full-time.
Pentru medic se va colabora cu Direcţia de sănătate publică Vaslui iar el va lucra part-
time.Pentru profesori se va colabora cu inspectoratul Şcolar Vaslui şi va lucra part-time.
Pentru asistenţii maternali se va colabora cu DGASPC Vaslui.
Instruirea de bază a personalului se va face în instituţiile de provenienţă

A. 2. 2 Semnarea contractelor individuale de muncă


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: angajatorul şi angajaţii
Detaliere: în urma acordurilor de colaborare şi a concursului de nagajare se vor semna
contractele individuale de muncă în funcţie de timpul de muncă full-time sau part-time.
A. 2. 3 Semnarea unui contract cu centrul de plasament nr. 1 din Vaslui
Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, asistent social, directorul centrului de plasament
Detaliere: managerul de proiect împreună cu asistentul social se vor prezenta la directorul
centrului de plasament pentru prezentarea proiectului şi semnarea unui contract de colaborare.
Asistentul social va fi respomsabil cu informarea directoru;ui cu privire la beneficiile şi
avantajele(materiale şi emţionale) pe care le vor avea cei 168 tineri care vor fi selectaţi.
Contractul se va semna între managerul de proiect şi directorul centru;io de plasament.

A. 2. 4 Recrutarea celor 4 asistenţi maternali


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: asistent social, DGASPC,asistenţi maternali
Detaliere: se va stabili o relaţie de colaborare între managerul de caz şi DGASPC Vaslui.
Asistentul social va organiza întâlniri cu asistenţii maternali şi în funcţie de dosarele lor şi pe
baza interviurilor se vor alege 2 asistente maternale şi 2 asistenţi maternali.
Aceştia vor fi direct instruiţi de DGASPC Vaslui.

A. 2. 5 Formarea grupului de 18 tineri


Responsabil:asistent social
Implicaţi: psiholog, asistent social, tinerii din centrul de plasament nr, 1 Vaslui
Detaliere:asistentul social va fi cel care se va ocupa cu evaluarea fiecărui tăr din centru de
plasamnet. Psihologul va fi cel care se va ocupa de alcătuirea portretelor psihologice ale tinerilor.
El va analiza grupul pe considerente de compatibilitate şi comportament..
Criteriile de selecţie sunt:
* să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 20 de ani
* să prezinte simptome de inadaptare socială
* să nu aibă nici un fel de legătură cu familia de origine
* să fie incapabil de a-şi găsi un loc de muncă
* să fie incapabil sa-şi asigure o locuinţă dupa plecarea din cewntrul de plasament
* să fie compatibil cu grupul
În final f\grupul va trebui să cuprindă 18 tineri care să indeplinească criteriile de mai sus,
grupul va fi format din 9 fete şi 9 băieţi.

A. 2. 6 Semanarea contractelor cu beneficiarii


Responsabil: asistentul social
Implicaţi: asistentul social, cei 18 tineri si managerul de proiect
Detaliere: după formarea grupului de 18 tineri acestora li se va aduce la cunostiinţă drepturile şi
responsabilităţile pe care le au în cadrul acestui program asistentul social va fi cel care în cadrul
unor întâlniri le va comunica acste drepturi şi responsabilităţi.
Contractele vor cuprinde drepturile şi responsabilitâţile atât a beneficiarilor cât şi a furnizorilor
de servicii sociale.
Se va pune accent mai ales pe responsabilităţile beneficiarilor. Printre acetse
responsabilităţi se numără: respectarea programului de întâlniri, păstrarea nunurilor din
apartamente in condiţie bună, menţinerea unei atmosfere placute în cadrul apartamentelor
sociale.

A. 2. 7 Familiarizarea celor 18 tineri cu apartamentele în care vor locui


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, asistent social, cei 18 tineri
Detaliere: cei 18 tineri împreună cu managerul de proiect şi asistntul social vor vizita
apartementele sociale şi apoi se vor stabili acolo.li se vor prezenta facilităţile de care dispun şi de
asemenea se va face repartizarea pe camere şi partamente.
Ceole 4 apartamente vor fi organizare astfel: un apartamnet va fi pentru amenafarea
birourilor pentru echipa de implementare şi pentru centrul de multi plicare xerox, un apartament
va fi pentru cei 9 băieţi si vor sta câte 3 în camară şi un apartament va fi pentru cele 9 fete care
vor sta tot câte 3 în cameră.

A. 2. 8 Familiarizarea tinerilor cu părinţii sociali


Responsabil: psiholog
Implicaţi: psiholog, părinţii sociali, cei 18 tineri
Detaliere: psihologul va organiza 3 întâlniri la cre vor participa cei 18 tineri şi părinţii sociali.
Vor fi întâlniri de cunoaştere, familiarizare şi adaptare a fiecărei părţi la noul statut.
Aceste acţiuni au rolul de a creea un cadru cât mai apropiat de cel familial.

A. 2. 9 Pregătirea celor 18 tineri pentru o viaţă independentă


Responsabil: părinţi sociali, medic
Implicaţi: părinţi sociali, medic , cei 18 tineri
Detaliere: acţiunile de deprindere a unei vieţi independente(gestionarea banilor. Cumpărarea şi
pregătirea meselor zilnice, igiena zilnică) vor fi făcute de către parinţii sociali împreună cu cei 18
tineri.
Părinţii sociali îi vor învăţa toate acestea nefiind nevoiti să facă treaba în locul lor astfel
prevenind şi vindecând starea de dependenţă a celor 18 tineri.
Părinţii sociali vor fi cei care vor oferi sfaturi şi îi vor asculta atunci când tinerii se
confrtuntă cu probleme.
Medicul va fi responsabil cu educarea tinerilor în ceea ce priveste igiena zilnică şi
metodele de contracepţie. Deasemenea el îi va inscrie pe lista lui de pacienţi pe toţi cei 18 tineri
astfel devenind medicul lor de familie.

A. 2. 10 Înfiinţarea unui centru xerox “ Dupli-Plass”


Responsabil:jurist
Implicaţi: jurist, managerul de proiect
Detaliere: centrul xerox se va deschide în unul din apartamentele puse la dispoziţie de către
primărie. Acest apartament va fi în apropierea liceului “ Stefan Procopiu “ din Vaslui.
Managementul de proiect va semna un contract de colaborare cu un jurist care se va
ocupa cu actele necesare înfiinţării unei firme. Acest centru va rolul de a asigura o bază de
autofinanţare după terminarea celor 12 luni de proiect. La acest centru vor lucra 5 din cei 18
tineri iar profitul va fi folosit pentru a se administra singuri. Ei vor fi responsabili de cum îşi vor
administra banii pentru:alimente, haine, produse sanitare şi alte cheltuieli.

A. 2. 11 Dotarea centrului xerox şi a sǎlii de tehnoredactare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, reprezentantul unei firme de aparate xerox
Detaliere: managerul de caz va organiza o licitaţie în urma căreia având în vedere raportul
calitate preţ se va alege o firmă de la care se vor procura 4 aparate xerox şi un calcularor cu
imprimantă. Sala de tehnoredacatre va fi dotatǎ cu 9 calculatoare aici la început se vor ţine
cursurile de ulilizare pc.
După licitaţie se va semna un contrcat cu reprezentantul firmei de la care se va procura
echipamentul de mai sus.
Birourile vor fi amenajate şi renovate de aceleaşi firme care s-au ocupat de amenajarea şi
renovarea apartamentelor sociale.
A. 2. 12 Instruirea tinerilor care vor lucra la Xerox
Responsabil: specialist
Implicaţi: cei 5 tineri , specialist
Detaliere: se vor organiza 5 întâlniri în csdrul cărora specilaistul le va arăta celor 5 tineri cum se
manevrează şi cum se lucrează cu asparatele de xerox.
La sfârşitul acestui curs de instruire tinerii vor da un examen practic în urma căruia vor obţine o
diplomă.

A. 2. 13 Deschiderea oficială a centrului xerox “Dupli-Plass”


Respnsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, cei 18 tineri, reprezentant din partea primăriei, preot, directorul
centrului de plasamnet, pǎrinţii sociali

A. 2. 14 Semnarea unui contract cu AJOFM Vaslui


Responsabil: manageru de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, reprezentant al AJOFM Vaslui
Detaliere: În funcţie de pregătirea fiecărui tânăr aceştia vor umrma cursurile de calificare sau
recalificare organizare de AJOFM Vaslui şi vor fi introduşi în bazele de date ale AJOFM.

A. 2. 15 Continuarea studiilor
Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect si Inspectoratul şcolar Vaslui
Detaliere: pentru cei care optează pentru continuarea studiilor se vor asigura condiţiile şi
resursele necesare. Se va semna un contract cu Inspectoratul Şcolar Vaslui pentru asigurarea
rechizitelor.
În cazul în care vor fi cazuri care vor dori să continue studiul la nivel superior costurile de
şcolarizare vor fi acoperite de Inspectoratul scolar Vaslui doar în cazul în care aceşti tineri vor
ocupa locuri la buget.

A. 2 . 16 Cum să găseşti un loc de muncă?


Responsabil: profesor de limba română
Implicaţi: profesor de limba română, cei 18 tineri
Detaliere: managerul de proiect va semna un contract de colaborare cu Inspectoratul Scolar
Vaslui care va pune la discpoziţie un profesor de limba română .
Se vor organiza întâlniri cu tinerii, la aceste întâlniri tinerii vor fi învăţaţi de către
profesor următoarele: cum să scrie un cv, o scrisoare de intenţie , o scrisoare de recomandare,
cum să se prezinte la un interviu, bunele maniere.
La sfârşitul acestui curs foiecare din cei 18 tineri va trebuie să prezinte un portofoliu cu
toate elementele învăţate la curs şi dovada că s-a prezentat la cel puţin un interviu pe perioada
desfăşurării cursului.

A. 2. 17 Formarea unui grup suport


Responsabil: psiholog
Implicaţi: psiholog, cei 18 tineri , un tânăr provenit din centrul de plasament
Detaliere: psihologul va organiza întâlniri odată pe lună. La aceste întâlniri fiecare îşi va spune
povestea şi va încerca să îi încurajeze pe ceilalţi.
Psihologul va avea rol de mediator.
La aceste întâlniri va fi prezent şi câte un tânăr provenit din centrul de plasament care s-a realizat
pe plan familial şi material. Aceste va împărtăşi celor 18 tineri din experienţa pe care el a trăit-o.
A. 2. 18 Înfiinţarea unui site “ Eu am o viaţă înainte”
Responsabil: profesor de informatică
Implicaţi: profesor de informatică, cei 18 tineri
Detaliere: timp de 3 luni profesorul va ţine cursuri de utilizare a calculatorului, aceste cursuri se
vor ţine gratuit la Casa de cultură a sindicatelor din Vaslui.
La sfârşitul acestui curs tinerii vor primi o diplomă iar examenul final va fi reprezentat de
prezentarea de către tineri a unui site. Acest site va conţine: informaţii cu privire la centrul de
plasament din care provin, povestea fiecăruia, discuţii online, materiale publicitare cu privire la
centrul de multiplicare “ Dupli-Plass”, prezentarea proiectului în care sunt implicaţi.

A. 2. 19 Recrutarea voluntarilor
Responsabil: asistent social
Implicaţi: asistent social, psiholog
Detaliere: voluntarii care vor dori să se implice în acest proiect vor fi aleşi pe bază de interviu .
Criteriile de selecţie a voluntarilor sunt:
* vârsta între 18 şi 20 de ani
* abilităţi de comunicare şi socializare
* cunoaşterea caracteristicilor vârstei
* Maximul de voluntari necesari proiectului este de 20. Aceşti tineri vor fi implicaţi în mai multe
activităţi. Cea mai importantă acţiune va fi socializarea cu aceşti tineri.
*Voluntarii vor ieşi fiecare cu câte un tânăr, va încerca să-l integreze în grupul lui de prieteni, iar
tânărul va încerca să se facă plăcut şi acceptat .
* Voluntarii vor nota într-un raport săptămânal locul unde au fost cu tânărul şi motivul pentru
care ei au considerat că trebuie să vadă acel loc.
Tinerii vor avea ocazia să-şi facă noi prieteni şi să socializeze şi cu alte persoane care
sunt din afara apartamentelor sociale.
Tinerii vor ieşi cu voluntarii odara pe săptămână dar dacă doresc pot ieşi de mai multe
ori. Pentru o întâlnire pe săptămână banii de buzunar vor fi asiguraţi de proiect.

A 2.20 Instruirea voluntarilor


Responsabil: psiholog
Implicaţi: psiholog, voluntarii
Detaliere: se vor organiza 5 întâlniri cu voluntarii sub egida unui curs de foemare a voluntarilor.
La sfârşitul acestui curs de formare voluntarii vor trebui să ştie aspecte psihologice şi emoţionale
ale instituţionalizării şi metode de socializare cu cei 18 tineri.
Întâlnirile din a 3-a lună vor fi mai intense apoi ele se vor desfăşura odată pe lună pentru
depunerea raporturilor şi trasarea noilor sarcini.

A. 2. 21 Excursie de grup
Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: voluntari, cei 18 tineri, managerul de proiect, părinţii sociali
Detaliere: se va organiza o excursie de 2 zile la mănăstirile din nordul Moldovei . Pentru această
excursie se va semna un contract de colaborare cu Inspectoratul scolar va pune la dispozitie 2
microbuze.
Cazarea şi masa vor fi asigurate de manăstirea Secu.

A. 2. 22 Evaluarea periodică a gradului de atingere a obiectivului


Responsabil: asistent social
Implicaţi: asistent social, psiholog
Detaliere: evaluarea periodică se va face odată la 3 luni şi se vor verifica progresele făcute de
către tineri: dezvoltarea capacităţii de comunicare, scăderea gradului de dependenţă a celor 18
tineri, cunoştiinţele acumulate.

OBIECTIVUL NR. 3 Informarea tinerelor din centrele de plasament din judeţul Vaslui cu
privire la riscurile şi efectele abandonului copiilor în centrele de plasament, pe o perioadă de 5
luni

A. 3,1 Stabilirea echipei care va lucra la acestă campanie de informare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi : voluntari, cei 18 tineri, managerul de proiect, psiholog, asistent social
Detaliere: echipa care se va ocupa de campania de informare va fi formată din cei menţionaţi
mai sus. În acestă camapanie vor fi implicaţi şi cei 18 tineri pentru a se simţi utili pentru mediul
din care provin şi pentru a da un exemplu celor din centrele de plasament cuprinse în campanie.

A. 3. 2 Stabilirea grupului ţintă căruia îi sunt adresate mesajele din campanie


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: mangerul de proiect, asistent social, directorii centrelor de plasamet din judeţul Vaslui
Detaliere: managerul de proiect va organiza o întâlnire cu toţi directorii centrelor de plasament
din judeţ şi le va prezenta în ce constă camopania de informare. După primirea aprobării se va
stabili grupul ţintă. Grupul ţintă va fi format din tinerele din centrele de plasament din judeţul
Vaslui cu vârsta cuprinsă între 15 si 20 de ani.
A. 3. 3 Stabilirea metodelor de informare
Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: asistent social, psiholog, voluntari, cei 18 tineri
Detaliere: pemtru această campanie se va pune accent pe ingeniozitatea şi abilităţile voluntarilor
şi a celor 18 tineri. Pentru campania de informare vor fi folosite pliante şi afişe.

A. 3. 4 Elaborarea materialeleor necesare campaniei de informare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: voluntari, cei 18 tineri, psiholog
Detaliere: conţinutul pliantelor şi afiselor vor fi elaborate de către voluntari impreună cu cei 18
tineri sub supravegherea psihologului.
Conţinutul pliantelor va cuprinde informaţii cu privire la riscurile şi efectele abandonuluicopiilor
în centrele de plasament. Deasemenea vor cuprinde 2 poveşti relevante: povestea unui tânăr care
trăieşte într-un centru de plasament şi povestea unui tânăr provenit din centru de plasament şi
care este realizat din punct de vedere familial, material şi emoţional.

A. 3. 5 Distribuirea materialelor din campanie


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, voluntari, cei 18 tineri
Detaliere: un grup format din voluntari, tineri din grupul ţintă şi managerul de proiect se vor
deplasa în centrele de plasament din Judeţul Vaslui pentru desfăşurarea campaniei de informare.
În fiecare centru se vor organiza întâlniri cu grupul ţintă, se va discuta liber, se vor pune
întrebări, se vor împărţi pliante şi se vor pune afişe în fiecare centru.

A. 3. 6 Stabilirea partenerilor de campanie


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect si partenerii
Detaliere: managerul de proiect va semna un contract cu o tipografie din Vaslui pentru tipărirea
afişelor şi pliantelor.
Deasemenea seva semna cu contract de colaborare cu DGASPC Vaslui pentru a asigura un
microbuz pentru deplasarea echipei de informare la fiecare din centrele de plasament din judeţul
Vaslui.

A. 3. 7 Monitorizarea campaniei de informare


Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: odată pe lună managerul de proiect va primi rapoarte din partea grupului care se va
ocupa de campania de informare. Aceste rapoarte vor cuprinde informaţii cu privire la: centrul la
care s-a făcut informarea, numărul de tineri care au participat la întâlniri, numărul de pliante şi
afişe distribuite.
A. 3. 8 Evaluarea rezultatelor campaniei de informare
Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, psiholog, asistent social
Detaliere: la sârşitul campaniei de informare echipa formată din asistent social şi psiholog se
vor deplasa în centrele de plasament implicate pentru a cerceta feed-back-ul din partea celor care
au fost implicaţi în campanie.
Rezultatele vor fi evaluate prin: chestionare, interviuri şi focus grup.

OBIECTIVUL NR. 4 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei 18 tineri şi familiile lor, pe perioada de
10 luni

A. 4. 1 Stabilirea grupului ţintă


Responsabil: asistentul social
Detaliere: grupurile ţintă vor fi formate din cei 18 tineri proveniţi din centrele de plasament şi
părinţii acestora.

A. 4. 2 Semnarea unui contract cu Poliţia Vaslui


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: managerul de proiect, Poliţia Vaslui
Detaliere: managerul de proiect va semna un contcat de colaborare cu Poliţia Vaslui Biroul
Evidenţa Populaţiei. Acest birou va fi responsabil de găsirea acelor părinţi despre care copii nu
ştiu nimic.

A. 4. 3 Pregătirea ambelor părţi pentru eventualele întâlniri


Responsabil: psiholog
Implicaţi: psiholog, grupurile ţintă, asistent social
Detaliere: separat se vor organiza întâlniri cu părinţii care au fost găsiţi şi care au fost de acord
să participe la program şi separat cu tinerii ai căror părinţi sunt incluşi în proiect.
În primul rând de părinţi se va ocupa asistentul social care va derula anchete sociale si va semna
contractele cu părinţii, apoi psihologul va fi cel care îi va informa pe părinţi cu privire la copiii
lor şi cu privire la activităţile pe care le vor desfăşura împreună.
Tinerii vor participa la întâlniri cu psihologul pentru a putea fi pregătiţi emoţional pentru
întâlnirea cu părinţii.
Aceste întâlniri vor avea loc de 4 ori pe lună timp de 2 luni.
După aceste întâlniri pregătitoare se va stabili data întâlnirii dintre părinţi şi copii.

A. 4. 4 Întâlnirea dintre părinţi şi copii


Responsabil: psiholog
Implicaţi: părinţi, copii, psiholog
Detaliere: întâlnirea va fi una comună în care fiecare copil va lua contact cu părinţii lui. Vor
avea loc discuţii libere între copil şi părinţi.
Psihologul va avea rolul de a observator, el va fi responsabil cu evaluarea punctelor tari şi a
domeniilor care vor trebui mai bine detaliate.

A. 4. 5 Creşterea abilităţilor de comunicare


Responsabil: managerul de proiect
Implicaţi: psiholog, părinţi, copii
Detaliere: pentru creşterea gradului de comunicare şi încredere se vor organiza întâlniri dese
între părinţi şi copii , 4 pe lună. Părinţii vor fi liberi să-şi viziteze copilul de câte ori vor dori.
Atât tinerii cât şi părinţii vor lua contact cu mediul fiecăruia: locuinţa, localitatea, rudele,
prietenii.
Din acest moment depinzând de relaţiile stabilite se vor putea întâlni şi în afara întâlnirilor
organizate în cadrul programului.

A. 4. 6 Monitorizarea gradului de atingere a obiectivului


Responsabil: psiholog, asistent social
Implicaţi: copii, părinţi, asistent social, psiholog
Detaliere: monitorizarea gradului de atingere a obiectivului se va face odată la 3 luni.
Se va avea ca reper : numărul de părinţi care participă la program, numărul de tineri implicaţi,
interesul fiecărei părţi pentru activităţi.

A. 4. 7 Evaluarea rezultatelor activităţilor


Responsabil: psiholog, asistent social
Implicaţi: asistent social, psiholog, copiii, părinţii
Detaliere: evaluarea rezultatelor se va face la sârşitul celor 12 luni de proiect şi va consta în
aplicarea unor chestionare şi organizarea unui focus-grup.
Deasemenea se vor analiza cazurile în care părinţii vor dori reintegrarea copiilor în familie.

OBIECTIVUL NR. 5 Cresterea reacţiei autorităţilor locale cu privire la tinerii care provin din
centrele de plasament

A. 5. 1 Implicarea instituţiilor de asistenţă socială din judeţ în proiect


Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: managerul de proiect va prezenta proiectul într-o întâlnire cu institiţiile de asistenţă
socială de stat din Vaslui se va încerca semnarea de contracte cu fiecare dintre ele.
Contracte cu: DGASPC., AJOFM, Cantina de ajutor social din Vaslui, Inspectoratul Şcolar
Vaslui, Direcţia de sănătate publică Vaslui.
A. 5. 2 Concretizarea proiectului într-un eventual proiect de lege
Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: managerul de proiect împreună cu colaboratorii vor încerca să concretizeze toate
eforturile acestui proiect într-un proiect de lege care va fi înaintat spre evaluare şi analizare
autorităţilor de stat din domeniul asistenţei sociale.

A. 5. 3 Campanie de sensibilizare a opiniei publice –piesǎ de teatru


Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: managerul de proiect va organiza un spectacol de binefacere la care va fi invitat
Teatrul “ Victor Ion Popa” din Bârlad. Banii strânşi din vânzarea biletelor vor fi donaţi centrelor
de plasament din Judeţul vaslui.Costurile necesare închirieii Casei de cultură Vaslui vor fi
acoperite de către Primăria Vaslui.
Deasemenea vor amplasa şi urne în centrele comerciale şi scolile şi liceele din Vaslui, se vor
putea dona bani şi obiecte care le-ar putea fi necesare centrelor de plasament.
A. 5. 4 Implicarea mass-media în proiect
Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: mangerul de proiect va organiza o qntâlnire cu reprezentanţii mass-media locale. În
urma acestei întâlniri va semna contracte de colaborare cu : ziarul Adevărul de Vaslui,
televiziunea locală Antena 1 şi radioul local Radio Unison.
În urma semnării contractelor de colaborare în fiecare lună atât în ziar cât şi la radio se va
prezenta povestea unui copil care trăieşte în centru de palsament pentru sensibilizarea opiniei
publice şi ca un mijloc de a putea semnala părinţii copilului.
Televiziunea locală va face un reportaj pe lună în care va prezenta câre un centru de plasament
din judeţ.

A. 5. 5 Evaluarea rezultatelor
Responsabil: managerul de proiect
Detaliere: evaluarea rezultatelor va avea ca reper: fondurile strânse, numărul celor implicaţi,
interesul autorităţilor locale , implactul pe care l-a avut campania în mass-media.

8. Durata şi planul de acţiune

10.1. Durata de derulare a proiectului va fi de _12__ luni.

Notă: Planul de acţiune nu trebuie să includă date (calendaristice), ci să înceapă cu “luna 1”,
“luna 2”, etc. Este recomandabil să se prevadă o marjă de siguranţă pentru planul de acţiune.
Planul de acţiune nu trebuie să conţină o descriere detaliată a activităţilor, ci doar titlul acestora
(vă rugăm să vă asiguraţi că acestea sunt exact cele enumerate la punctul 1.9).

10.2. Planul de acţiune

Planul de acţiune de punere în practică a proiectului trebuie să fie suficient de detaliat pentru a
oferi informaţii cu privire la pregătirea şi punerea în practică a fiecărei activităţi. Planul de
acţiune trebuie să fie redactat în următoarea formulă:

Activitatea Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.1. 1 Identificarea a 4 apartamente X
în oraşul Vaslui

A.1. 2 Evaluarea stării X


apartamentelor

A.1. 3 Semnarea contractului de X


parteneriat cu primăria Vaslui

A.1. 4 Stabilirea echipei X


responsabile cu amenajarea celor 3
apartamente
A.1. 5 Semnarea contractului cu X
firma de construcţii care a câştigat
licitaţia

A.1. 6 Amenajarea celor 3 X X


apartamente

A.1. 7 Evaluarea lucrărilor de X


amenajare

2. 1 Recrutarea şi instruirea echipei X


de implementare

A.2. 2 Semnarea contractelor X


individuale de muncă

A.2. 3 Semnarea unui contract cu X


centrul de plasament nr. 1 din
Vaslui

A.2. 4 Recrutarea celor 4 asistenţi X


maternali

A.2. 5 Formarea grupului de 18 X


tineri

A.2. 6 Semanarea contractelor cu X


beneficiarii
A.2. 7 Familiarizarea celor 18 tineri X
cu apartamentele în care vor locui
A.2. 8 Familiarizarea tinerilor cu X X X X
părinţii sociali
A.2. 9 Pregătirea celor 18 tineri X X X X X X X X
pentru o viaţă independentă
A.2. 10 Înfiinţarea unui centru X
xerox “ Dupli-Plass
A.2. 11 Dotarea centrului xerox şi a X
celor 2 birouri
A.2. 12 Instruirea tinerilor care vor X X
lucra la Xerox

A.2. 13 Deschiderea oficială a X


centrului xerox “Dupli-Plass
A.2. 14 Semnarea unui contract cu X
AJOFM Vaslui

A.2. 15 Continuarea studiilor X X X X X X X X X X X X

A.2. 16 Cum să găseşti un loc de X X


muncă?
A.2. 17 Formarea unui grup suport X
A.2. 18 Înfiinţarea unui site “ Eu X X X
am o viaţă înainte”

A.2. 19 Recrutarea voluntarilor X

A.2 20 Instruirea voluntarilor X X

A.2. 21 Excursie de grup X

A.2. 22 Evaluarea periodică a X


gradului de atingere a obiectivului

A.3. 1 Stabilirea echipei care va X


lucra la acestă campanie de
informare

A.3. 2 Stabilirea grupului ţintă X


căruia îi sunt adresate mesajele din
campanie
A.3. 3 Stabilirea metodelor de X X
informare
A.3. 4 Elaborarea materialeleor X
necesare campaniei de informare
A.3. 5 Distribuirea materialelor din X X X
campanie
A.3. 6 Stabilirea partenerilor de X
campanie

A.3. 7 Monitorizarea campaniei de X X X X X X


informare
A.3. 8 Evaluarea rezultatelor X
campaniei de informare
A.4. 1 Stabilirea grupului ţintă X
A.4. 2 Semnarea unui contract cu X
Poliţia Vaslui
A.4. 3 Pregătirea ambelor părţi X X X X
pentru eventualele întâlniri
A.4. 4 Întâlnirea dintre părinţi şi X X X X X X X
copii

A.4. 5 Creşterea abilităţilor de X X X X X X X


comunicare

A.4. 6 Monitorizarea gradului de X X X X X X X X X X X


atingere a obiectivului
A.4. 7 Evaluarea rezultatelor X
activităţilor
A.5. 1 Implicarea instituţiilor de X X X X X X X X X X X X
asistenţă socială din judeţ în proiect
A.5. 2 Concretizarea proiectului X X X X
într-un eventual proiect de lege
A.5. 3 Campanie de sensibilizare a X X
opiniei publice
A.5. 4 Implicarea mass-media în X
proiect
A.5. 5 Evaluarea rezultatelor X
REZULTATELE ANTICIPATE
Rezultatele trebuie să fie direct legate de obiectivele şi activităţile propuse.

9. Impactul estimat asupra grupurilor ţintă


Maximum două pagini. Includeţi informaţii cu privire la:

11.1. Modul în care proiectul va ameliora situaţia grupurilor ţintă

Prin acest proiect se urmǎreste formarea deprinderilor de viaţǎ independentǎ pentru cei18
tineru implicaţi în proiect care sunt proveniţi din centrul de plasament nr. 1 Vaslui.
Acest proiect se axeazǎ mai mult pe latura educativǎ , proiecul poate fi vazut sşi ca un
curs de formare pentru o viaţǎ pe cont propriu.
La sfâeşitul proiectului se anticipeaza ca cel puţin 16 din tinerii implicaţi în proiect sa
aibǎ un loc de muncǎ bine platit astfel încât sǎ se decurce pe cont propriu adica sǎ-şi asigure :
locuinţǎ, hranǎ, îmbrǎcǎminte, transport etc.
Proiectul va avea un impact pozitiv asupra grupului ţintǎ pentru cǎ se merge în principal pe
scǎderea gradului de dependenţǎ sip e responsabilizarea beneficiar direct sau indirect.
Deasemenea proiectul va avea un impact pozitiv şi asupra centrelor de plasament din
judeţul Vaslui efectele campaniei de informare şi fondurile primite în urma spectacolului de
teatru
anticiparea rezulatelor proiectului în functie de obiective:
Obiectivul 1.

Creearea unui număr de 3 apartamente sociale pentru un număr de 18 tineri cu vârsta cuprinsă
între 18 si 20 ani care provin din Centrul de plasament nr. 1 Vaslui pe o perioadă de 1 lună de la
începerea derulării proiectului.
Indicatori cantitativi valoare Indicatori calitativi valoare
•Numărul de 4 •starea clădirilor în Stare relativ bunǎ
apartemente sociale care se află cladirile se aflǎ într-
puse la dispozitie de apartamentele o zona bunǎ a
către primărie oraşului

•numărul camerelor 3 starea celor Stare bunǎ a


fiecărui apartament 4apartamente apartamentelor
în parte poţionare bunǎ în
blocul de locinţe
luminozitate ,
cǎldurǎ
•numărul tinerilor 18 dotarea adecvată a Partamente sunt
care vor putea locui apartamentelor dotate cu paraturǎ
în aceste electrocasnicǎ
apartamente necesarǎ

•numărul de 20 •calitatea lucrărilor Existenţa unui


muncitori implicaţi de amanajare şi terman de garanţie
în amenajarea şi renovare de 2 ani pentru
renovarea lucrarile efectuate
apartamentelor
•numărul firmelor 5 •relaţia dintre Relaţie deschisǎ
care s-au prezentat managerul de între managerul de
la licitaţie proiect şi proiect şi
reprezentantul reprezentantul
firmei de construcţii firmei de construcţii
comunicare
•numărul de firme 1 •eficienţa cu care Terminarea lucrǎrii
care s-au ales pentru lucrează echipa de la data stabilitǎ
lucrări muncitori

timpul în care se vor 1 lunǎ •demersurile firmei


termina lucrările pentru a păstra
raportul calitate preţ
Obiectivul nr. 2 Integrarea socio-profesională a 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20 ani
care provin din centrul de plasamnet nr. 1 Vaslui
Indicatori cantitativi valoarea Indicatori cantitativi valoarea
•numărul membrilor 8 • feed-back-ul din feed-back pozitiv
echipei de partea grupului ţintă din partea grupului
implementare ţintǎ

•numărul de tineri 18 • gradul de Interes sporit din


care sunt beneficiari participare a partea voluntarilor
direcţi ai acestui voluntarilor şi a şi a pǎrinţilor sociali
proiect părinţilor sociali pentru proiect

•numărul de 4 •gradul de adaptare acomodarea tinerilor


asistenţi maternali a tinerilor la noile la condiţiile de
implicaţi condiţii de locuit şi locuit şi de muncǎ
muncă

• numărul de 20 • implicarea tinerilor Deschişi la discuţii


voluntari implicaţi în discuţii creştera gradului de
comunicare şi
socializare
• numărul tinerilor 5 • creşterea gradului Fiecare din cei 18
care lucrează la de comunicare şi tineri va avea cel
xerox socializare a puţin un prieten din
grupului ţintă afara apartamentelor
sociale
•numărul tinerilor 10 • concordanţa dintre fiecare tânǎr va
care si-au găsit un locurile de muncă şi lucra in locul care se
loc de muncă abilităţile pe care le va potrivi cel mai
au tinerii bine cu dorinzele lui
dar cel mai mult
care va corespunde
cu pregǎtirea lui
•numărul de tineri 5 • gradul de pregătire Tinerii vor avea
care îşi continuă pentru o viaţă baza în ceea ce
studiile independentă priveşte viaţa
independentǎ
• numărul 5
întâlnirilor de grup

• frecvenţa Odatǎ pe lunǎ timp


întâlnirilor de grup de 5 luni

• frecvenţa Odatǎ pe sǎptǎmânǎ


întâlnirilor cu timp de 12 luni
voluntarii

Obiectiv 3 Informarea tinerelor din centrele de plasament din judeţul Vaslui cu privire la
riscurile şi efectele abandonului copiilor în centrele de plasament, pe o perioadă de 5 luni
Indicator cantitativ Valoarea Indicatori calitativi valoarea
•numărul de pliante 500 •interesul tinerelor Prezenţa tinerilor în
distibuite (300) pentru întâlnirile numǎr mare la
organizate pentru întâlniri
informare

• numărul de afişe 100 • adaptarea Tinerii înzeleg


folosite pentru mesajelor la nivelu mesajul pliantelor şi
campania de de înţelegere a afişelor
informare (100) tinerelor

• numărul de 20 •calitatea Calitate bunǎ testatǎ


voluntari implicaţi informaţiilor prin reacţia tinerilor
(20)

•numărul de întâlniri 10 •gradul de implicare Deschidere la


cu grupul ţintă (10) în discuţii cu discuţii
voluntarii

• numărul de centre 9 • gradul de Întâlniri dinamice


cuprinse în deschidere a cu întrebǎri din
campania de grupului ţintă în a partea tinerelor
informare (5) discuta despre
problemele pe care
le au

• frecvenţa La fiecare centru de • feed-back primit Feed-back pozitiv


întâlnirilor cu 2 ori pe durata din partea grupului
grupul ţintă (la proiectului ţintă
fiecare centru de 2
ori pe lună)

• numărul 4 • gradul de receptare Rezultate bune a le


partenerilor a mesajelor chestionarelo care
implicaţi în pliantelor cuprin informaţii
campania de din întâlniri
informare (7)
•numărul de 300 • atitudinea grupului Interesate de
chestionare aplicate ţintă faţă de întâlniri
(300) campania de
informare

Obiectiv 4 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei 18 tineri şi familiile lor, pe perioada de 10 luni
Indicatori cantitativi Valoarea Indicatori calitativi valoarea
•numărul de părinţi 10 •gradul de implicare Interesaţi cer sfatul
cu care s-a putu lua a părinţilor în specialiştilor din
legătura activităţile copiilor cadrul echipei de
implementare
• numărul de 32 • gradul de Tinerii frecventeazǎ
întâlniri parinţi- implicare al tinerilor întâlnirile cu pǎrinţii
copii organizate în activităţile cu
părinţii

•frecvenţa 4 pe lunǎ timp de 8 • interesul fiecărui Grad normal


întâlnirilor pcrinţi- luni copil de a socializa
copii cu părinţii

• numărul de părinţi 8 • interesul fiecărui Interes normal de


care frceventează părinte de a socializare
întâlnirile socializa cu copilul caracteristic oricǎrei
său relaţii pǎrinte copil

• numărul de tineri 8 • respectarea Atât pǎrinţii cât şi


care frecventează orarului şi copii respectǎ
întâlnirile programului regulile întâlnirilor
întâlnirilor

• creşterea Familiarizarea şi
capacităţii de cunosterea între cele
comunicare a 2 pǎrţi
părinţilor şi copiilor

•creearea unei Efectuarea de


legături permanente întâlniri în afara
între părinţi şi copii celor organizate în
cadrul proiectului

Obiectiv 5 . Cresterea reacţiei autorităţilor locale cu privire la tinerii care provin din centrele de
plasament
Indicatori cantitativi Valoarea Indicatori calitativi valoarea
•numărul 10 •atitudinea Implicarea în
emisiunilor de radio colaboratorilor faţa proiect
şi televiziune de grupul ţintă

•frecvenţa La fiecare post • rezultatele Strângerea de


emisiunilor de radio odatǎ pe lunǎ timp spectacolului de fonduri pentru
şi televiziune de 10 luni teatru centrele de
plasament din judeţ
• numărul articolelor 5 • calitatea Raiting bun
din ziar emisiunilor de radio
şi televiziune

• numărul de 1500 • calitatea articolelor Calitate buna alese


spectatori prezenţo din ziar în urma unui
la piesa de teatru concurs între
voluntari
• sumele strânse din 3000 euro • feed-back-ul din Feed-back bun
donaţii partea opiniei pozitiv
publice

• numărul 3 • feed-back-ul din Luarea unor mǎsuri


colaboratorilor din partea autorităţilor în ceea ce priveşte
mass-media centrale din policicile sociale în
domeniul asitenţei domeniu
sociale
• numărul de 4
colaboratori

11.2. Modul în care proiectul va spori abilităţile manageriale şi/sau tehnice ale grupurilor
ţintă sau ale partenerilor (dacă este cazul)
Pentru manager fiind primul proiect va fi cel decisive în sensul cǎ va descoperi dacǎ are
abilitǎţi de lider şi de manager si dacǎ se poate descurca în asemenea peoiecte sau dacǎ poate
face faţa situaţiilor dificile care pot intervene în cadrul unui asemenea proiect.
Proiectul va dezvolta abilitǎţile manageriale ale managerului de proiect , proiectul
necesitând în primul rând formarea unei echipe eficiente si cunoaştera deprinderilor de
conducere, deasemnea proiectul va necesita multa bibliografie despre subiectul principal al
proiectului, legislaţie, deprinderi de comunicare, în funcţie de rezultatele proiectului posibiliatea
de a fi cooptat în alte proiecte similare.
Pentru echipa de implementare.proiectul reprezintǎ o şansa de afirmare şi de perfecţionare, dat
fiind faptul cǎ sunt tineri absolvenţi , acumularea de de experienţǎ în domeniu, în funcţie de
recomandǎrile de la managerul de proiect şansa de alucra sau e a colabora şi la alte proiecte.
Pentru parteneri acest proiect reprezintǎ şansa de a stabili relaţii de colaborare cu alte instituţii,
şansa de perfecţionare a serviciilor pe care le furnizeaza, şansa de a fi membru al unei reţele mai
largi de parteneri cu care ar mai putea colabora în viitor.
Pentru voluntari acest proiect le va da sansa sǎ facǎ parte dintr-un colectiv tânǎr şi sa facǎ
practicǎ într-un cadru apropiat de ei ,sporirea capacitǎţilor de comunicare , iniţiativǎ ,
responsabilizare , punt tare în CV.

11.3. Modul în care proiectul va contribui la dezvoltarea dvs. Profesională

Prin acest proiect am acumulat urmǎtoarele:


* informaţii cu privire la regulile şi principiile generale ale elaborarii unui proiect
* informaţii despre tema proiectului şi grupul ţintǎ prin bibliografia studiatǎ
* informaţii cu privire la conceptele de cooperare şi colaborare
* am descoperit unele resurse active care pot fi valorificate în judeţul Vaslui
În urma acestui proiect as putea beneficia de :
* un parafraf în CV-ul meu
* o recomandare pentru un loc de muncǎ în domeniu
* orientarea spre un domeniu profesional de viitor

10. Factori de risc in obţinerea rezultatelor


Maximum trei pagini. Fiţi specifici şi cuantificaţi rezultatele folosind indicatorii stabiliţi

Ca în orice activitate şi în realizarea acestui proiect sunt factori de risc aceşti factori de
risc trebuie identificaţi şi contracaraţi prin luarea unor mǎsuri de siguranţǎ. Factorii de risc
trebuie analizaţi în funcţie de cei implicaţi în proiect adicǎ de beneficiarii direcţi şi indirecţi dar
şi în funcţie de indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliţi.
Factori de risc în funcţie de cei implicaţi în proiect
În ceea ce priveşte partenerii şi încheierea de contracte cu ei poate sǎ aparǎ riscul ca
aceştia sǎ nu urmǎreascǎ aceleasi obiective cu cele ale proiectului astfel se pot desface
contractele pe parcursul proiectului sau partenerii pot încǎlca principilu confidenţialitǎţii .
Mǎsuri de siguranţǎ pentru a evita acest risc trebuie sǎ se facǎ contrcate explicite şi detaliate în
ceea ce priveşte drepturile şi mai ales responsabilitǎţile , iar partenerii trebuie aleşi cu seriozitate
şi responsabilitate.

În ceea ce priveşte echipa de implementare a proiectului exista riscul ca aceasta sa nu


fie selectatǎ pe criteriul pregǎtirii profesionale ci qn funcţie de alte criterii ducând la
ineficieţaactivitǎţilor. Deasemenea poate aparea riscul ca echipa sǎ nu fie compatibilǎ.
Masuri de siguranţǎ pentru evitarea acestor riscuri selecţia echipei de implementare se va face
pe baza unor criterii stricte şi de calitate , iar riscul incompabilitǎţi este prevenit prin selecţia unei
echipe tinere deci în concluzie deschisǎ la nou şi la schimbare.
Din punct de vedere al grupului ţintǎ poate apǎrea riscul ca cei 18 tineri sǎ fie reticenţi
şi rezistenţi la noile schimbǎri din viaţa lor, la noile sisteme de reguli şi responsabilitǎţi.
Mǎsuri de siguranţǎ pentru evitarea acestui factor de risc cei 18 tineri trebuie sǎ fie
clienţi voluntari ai serviciilor oferite prin acest proiect.

În ceea ce priveşte voluntarii existǎ riscul ca ei sǎ nu pǎstreze unele informaţiii confidenţiale


Mǎsuri de siguranţǎ pentru a evita acest risc volunrarii trebuie atent selecţionaţi şi instruiţi de
cǎtre cel care este responsabil cu aceastǎ activitate.

Din punctul de vedere al familiilor celor 18 tineri ar putea aparea riscul ca ele safie
reticente la propunerea de a-şi vedea copilul, sau deasemenea ar mai putea exista riscul ca multe
din familii saǎ nu fie gǎsite.
Masuri de siguranţǎ pentru evitarea acestor factori de risc trebuie facute investigaţii foarte bune
prin intermediul profesioniştilor.

Factori de risc din punct de vedere al indicatorilor:


obiectivul 1.
Creearea unui număr de 2 apartamente sociale pentru un număr de 18 tineri cu vârsta cuprinsă
între 18 si 20 ani care provin din Centrul de plasament nr. 1 Vaslui pe o perioadă de 1 lună de la
începerea derulării proiectului.
Indicatori Factori de risc Mǎsuri de siguranţǎ
•starea celor 4 apartamente starea proastǎ a celor 4 evaluarea corectǎ a
•dotarea adecvată a apartamente aparamentelor înainte de
apartamentelor lucrǎri de amenajare proaste semnarea contractului cu
•relaţia dintre managerul de lipsa de comunicare dintre primǎria
proiect şi reprezentantul managerul de proiect şi alegearea celei mai bune
firmei de construcţii responsabilul firmai de firme în urma ueni licitaţii
•eficienţa cu care lucrează construcţii alegeraea unui bun
echipa de muncitori echipa de muncitori colaborator pe criterii de
•demersurile firmei pentru a ineficientǎ calitate
păstra raportul calitate preţ corelaţia inadecvata dintre control şi evaluǎri
calitate preţ inopinate, reguli şi mǎsuri
implicarea managerului de
proiect în activitatea de
renovare şi amenajare

Obiectivul 2 Integrarea socio-profesională a 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20 ani care


provin din centrul deplasamnet nr. 1 Vaslui
Indicatori Factori de risc Mǎsuri de siguranţǎ
• feed-back-ul din partea feed-back negativ din partea printre crieriile de selecţie
grupului ţintă grupului ţintǎ sǎ fie şi criteriul ca clientul
• gradul de participare a grad scǎzut de participare a sǎ fie voluntar
voluntarilor şi a părinţilor voluntarilor si a parinţilor criterii stricte de selecţie a
sociali grad scazut de comunicare voluntarilor grad de
• creşterea gradului de şi socializare pregǎtire ridicat
comunicare şi socializare a neconcordanţǎ între ceea ce implicarea beneficiarilor în
grupului ţintă vor tinerii sǎ facǎ în sensul activitaţi dinamice
• concordanţa dintre locurile unui loc de muncǎ şi evaluarea corectǎ a fiecǎrui
de muncă şi abilităţile pe calitǎţile de care dispun tânǎr
care le au tinerii

Obiectivul 3 Informarea tinerelor din centrele de plasament din judeţul Vaslui cu privire la
riscurile şi efectele abandonului copiilor în centrele de plasament, pe o perioadă de 5 luni

Indicatori Factori de risc Mǎsuri de siguranţǎ


•interesul tinerelor pentru interes scǎzut pentru campanie de informare
întâlnirile organizate pentru întâlnirile de informare puternicǎ , factori de
informare neadaptarea mesajelor la atragere
• adaptarea mesajelor la nivelul de înţeleger al evaluarea preliminarǎ a
nivelu de înţelegere a tinerelor mesajelor care urmeazǎ sǎ
tinerelor atitudine negativǎ a die tehnoredactate
• atitudinea grupului ţintă tinerelor faţǎ de campania creearea unei campanii de
faţă de campania de de informare informare atractive
informare

Obiectiv 4 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei 18 tineri şi familiile lor, pe perioada de 10 luni
Indicatori Factori de risc Mǎsuri de siguranţǎ
•gradul de implicare a grad scǎzut de implicare a profesionişti care sǎ discute
părinţilor în activităţile pǎrinţilor cu pǎrinţii
copiilor interes scǎzut în ceea ce întâlniri preliminare şi
• interesul fiecărui părinte priveşte întâlnirile dintre pregatitoare
de a socializa cu copilul său copii şi pǎrinţi sancţiuni creative pentru cei
• respectarea orarului şi nerespectarea programului care întârzie la întâlniri
programului întâlnirilor de întâlniri

11. Efectul de multiplicare


Maximum o pagină. Descrieţi posibilităţile de multiplicare a proiectului şi de extindere a
rezultatelor în alte comunităţi.

Astfel de apartamente sociale pot fi construite în fiecare oraş şi localitate unde sunt centre
de plasament şi resurse necesare adicǎ posibili parteneri., urmǎrindu-se ca aceste apartamente
sociale sǎ fie adevǎrate alternative pentru copii din centrele de plasament. Între fiecare centru de
plasament şi un astfel sistem de apartamente sociale putând exista o interdependenţǎ secvenţialǎ
în sensul cǎ “ output-urile” centrelor de plasament vor deveni “ imput-urile” apartamentelor
sociale.
Efectul de multiplicare în judetul Vaslui posibile zone de implementare a proiectului:
* Centrul de plasament de tip familial Moara Grecilor cu o capacitate de 20 de copii
* Serviciul alternativ de protecţie de tip familial Bârlad (case şi apartamente) capacitate 20
* Centrul de plasament de tip familial pentru copii cu handicap Bârlad capacitate 48
* Serviciul alternativ de tip familial Negreşti (case) capacitate 18
* Centrul de plasament « Elena Farago » Bârlad capacitate 56
* Centrul de plasament nr.8 Huşi capacitate 113
* Centrul de plasament nr.9 Negreşti capacitate 111

12. Auto-susţinere (durabilitatea proiectului)


Maximum trei pagini. Descrieţi astfel încât să faceţi deosebirea dintre următoarele aspecte ale
auto-susţinerii:

14.1. Auto-susţinerea financiară (cum va continua proiectul după încetarea finanţării pe


care o veti obtine?)
Dupǎ terminarea perioadei de implementare a proiectului adica l-a sfârşitul celor 12 luni
de proiect apartamentele sociale împreunǎ cu echipa de implementare va intra în subordinea
DGASPC Vaslui . DGASPC Vaslui nu va prelua doar idea în sine a proiectului ci va prelua şi o
parte din finanţare, supervizarea şi monitorizarea activitǎţilor din cadrul proiectului. Aceasta
pentru a întâmpina riscul ca standardele de calitate ale serviciilor oferite prin acest proiect sǎ
scadǎ sau sǎ nu înregistreze nici o îmbunǎtǎţire.
Pentru autofinanţarea s-a recurs la urmatoarele:
* Parteneriate cu : DGASPC Vaslui, Inspectoratul Şcolar Vaslui, Direcţia de sǎnǎtate publicǎ
Vaslui , Primǎria Vaslui
* Creearea unui centru Xerox creearea unei sǎli de tehnoredactare
Cei acre vor lucra la aceste douǎ centre vor fi plǎtiţi iar profitul va fi pus într-un cont la o
bancǎ pentru asigurarea finanţarii urmǎtoarei etape la proiectului adicǎ celǎlalt lot de beneficiari
Deasemenea pe mǎsurǎ ce tinerii vor avea un loc de muncǎ adicǎ vor dispune de resurse
financiare suma de bani sǎptǎmânali va scǎdea
* Cea mai bunǎ metodǎ de auto-finanţare ar fi ca proiectul sǎ devinǎ o parte din politicile publice
locale
Din banii astfel economisiţi şi acumulaţi se va asigura durabiliatea proiectului.

14.2. Auto-susţinerea instituţională (în ce măsură vor exista la sfârşitul proiectului


structuri care să asigure continuarea acestui proiect? Vor aparţine rezultatele
proiectului comunităţii locale?

Avǎnd în vedere faptul cǎ toţi partenerii sunt instituţii de stat deci non- profit proiectul va putea
fi în continuare susţinut de aceste instituţii în calitate de parteneri.
* Primǎria va continua sǎ asigure chiria pentru cele 4 apartamente .
* DGASPC Vaslui va prelua apartamente sociale.
* Direcţia de sǎnǎtate publicǎ Vaslui va asigura în continuare un medic de familie.
* Inspectoratul Şcolar Vaslui va asigura profesori necesari cursurilor.
Având în vedera faptul cǎ contribuţia partenerilor este de aproximativ 18 % şi au ajutat
proiectul la în puncte cheie rezultatul proiectului va aparţine şi partenerilor însǎ în cea mai mare
mǎsurǎ rezultatele proiectului fie ele reuşite sau esecuri trebuie atribuite managerului de proiect
şi echipei de implemantare pentru cǎ întreaga putere de decizie a sta în mǎna lor.
Într-o mai mare sau mai kicǎ mǎsurǎ rezultatele vor aparţine fiecǎrui beneficiar în parte.

14.3. Auto-susţinerea la nivelul politicilor (dacă este cazul) (care va fi impactul proiectului
la nivelul structural – de ex. Vor fi create o legislaţie mai bună, coduri de bună practică,
metodologii de lucru etc?)

Prin evaluarea rezultatelor finale la sfǎrşitul celor 12 luni de activitate se poate ajunge la
concluzia cǎ :
* Din punct de vedere legislativ apartamentele sociale ar putea fi o bunǎ alternativǎ la sistemul
de asistenţǎ socialǎ atǎt la nivel local cît şi naţional
* Tot din punct de vedere legislativ ar trebui adopatǎ o lege prin care tinerii care urmeazǎ sǎ
pǎrǎseascǎ un centru de plasament sa treacǎ mai întâi printr-un fel de curs de pregǎtire pentru o
viaţǎ independentǎ
* Demonstrarea faptului cǎ astfel de proiecte sunt eficiente poate duce printr-un sistem de
politici sociale la multiplicarea lor pe plan naţional

13. Parteneri
Maximum trei pagini.
15.1. Precizaţi criteriile care au stat la baza alocării rolurilor fiecărui partener

Rurile pentru fiecare partener în parte au fost atribuite în funczie de atribuţiile pe care le
au fiecare în parte. Deasemenea un criteriu foarte important în ceea ce priveşte alegerea
partenerilor a fost gradul în care scopurle lor ca parteneri coincid cu scopurile proiectului.
Dupǎ cum de vede toţi partenerii sunt instituţii de stat asta s-a şi dorit pentru cǎ inspirǎ o anumitǎ
încredere şi siguranţǎ faţa de instituţiile profit care cautǎ sǎ aibǎ un câştig material din
15.2. Precizaţi modalităţile pe care le folosiţi pentru atragerea partenerilor

În primul rând la fiecare din parteneri managerul de proiect va merge într-o audienţǎ în
cadrul cǎreia prezintǎ proiectul, obiectivele acestuia şi scopul pentru care ar dori sǎ aibǎ ca
partener instituţia reprezentatǎ de cel cu acre discutǎ.
Deasemenea partenerilor li se vor prezenta avantajele implicǎrii într-un asemenea proiect,
fiind instituţii non profit anvantajele vor fi mai mult în ceea ce priveşte imaginea fiecǎrei
instituţii, creearea de noi posibilitǎâi de colaborare, formarea unei reţele de parteneri, ivirea unor
noi şanse de parteneriat şi nu în ultimul rǎnd partenerii se vor implica într-un scop nobil.

15.3. Justificaţi implicarea fiecărui partener în derularea proiectului

Fiecare partener va avea un rol bine stabilit în ceea ce priveşte proiectului. Astfel partenerii se
justificǎ :
* Primǎria Vaslui:
* Asigurǎ chiria pentru cele 4 apartamente
* Asigurǎ chiria pentru casa de culturǎ din Vaslui pentru spectacolul de teatru
DGASPC Vaslui:
*Va plǎti din fonduri proprii cei 4 asistenţi sociali care vor fi angajaţi pentru proiect
* Dupǎ cele 12 luni va prelua apartamentele sociale
Inspectoratul Şcolar Vaslui:
* Va plǎti din fonduri proprii cei 2 profesori de informaticǎ şi de limba şi literatura romǎnǎ
*Va asigura un microbuz din programul transport şcolar pentru deplasarea la centrele de
plasament din Judeţ
* Din cadrul liceelor din vaslui vor fi selectaţi şi voluntarii
Direcţia de sǎnǎtate publicǎ Vaslui;
* Va plǎti din fonduri proprii un medic care va face consultaţii gratuite celo 18 tineri şi va fi
medicul lor de familie

14. Resurse umane necesare


Puteţi să folosiţi un număr nelimitat de pagini

16.1. Prezentaţi echipa propusă pentru punerea în practică a proiectului (faceţi referire la
poziţiile care vor exista în cadrul proiectului: nu este nevoie să includeţi nume aici)

Echipa de implementare este formatǎ din : manager de proiect, asistent social, psiholog,
economist şi personal de întreţinere.
Managerul de proiect va ocupa funcţia de conducere iar ceilalţi vor fi subordonaţi lui.
Ca colaboratori vor fi şi : medic el se va ocupa cu evaluarea stǎrii de sǎnǎtate a
beneficiarilor, informarea beneficiari cu privire la mijloacele de contracepţie şi bolile venerice.
Toţi beneficiarii vor fi trecuţi pe lista lui de pacienţi el va fi mediculde familie al beneficiarilor ;
profesor de informaticǎ care se va ocupa de cursul de calculatoare ce va avea ca drept finalitate
creearea unui site « Eu am o viaţǎ înainte » , tot el se va ocupa de evaluarea finalǎ a
beneficiarilor şi cu înmânarea diplomelor de calificare. ; profesor de limba românǎ el va instru
beneficiarii cu privire la metodele de redactare a unui cv a unei scrisoare de intenţie, de
recomandare, scrisoare oficialǎ şi formlǎ şi cum sǎ te prezinţi la un interviu ;specialist în
aparate xerox el va fi cel care îi va instrui pe tinerii care vor lucra la xeroxul « Dupli-Plass », tot
el va fi cel care se va ocupa de evaluarea celor care participǎ la curs şi înmânarea diplomelor de
calificare.

16.2 Prezentaţi organigrama cu toate posturile necesare derulării proiectului

Manager de
proiect

Personal de
Asistent social Psiholog Economist
întreţinere

Voluntari
20

16.3 Prezentaţi fişele post pentru fiecare poziţie pe care o propuneţi în cadrul proiectului

FIŞA DE POST NR. 1

Date de identificare a postului:


Denumirea postului: manager de proiect
nume şi prenume: A. C
pregǎtirea impusǎ ocupantului: absolvent de studii superioare , licenţiat în ştiinţe socio-umane,
master în managementul proiectelor
relaţii cu alte posturi: ocupǎ funcţia de conducere, se subordoneazǎ consiliului de de coordonae
a proiectului, comunicǎ cu colaboratorii, partenerii şi angajaţii sǎi
Rolul postului
Asigurǎ managementul proiectului, coordoneazǎ sistemul de activitǎţi care sta la baza proiectului
şi realizeazǎ evaluarea activitǎţilor desfǎşurate în scopul atingerii obiectivelor propuse

Atribuţii generale ale postului

* Obţine fondurile necesare derulãrii proiectului


* Se ocupǎ cu managementul proiectului
* Asigurǎ respectarea legislaţiei în vigoarea cu privire la copii din centrele de plasament
* Planificǎ activitǎţile care urmeazǎ sǎ se desfǎşoare pe parcursul proiectului
* Monitorizeazǎ şi evalueazǎ periodic activitǎţile şi angajaţii
* Rectuteazǎ, selecteazǎ şi angajeazǎ echipa de implementare
* Întocmeşte împreunǎ cu consiliul de coordonare a proiectului regulamentul de ordine interioarǎ
* Promoveazǎ scopurile proiectului
* Supervizeazǎ activitatea echipei de lucru
Atribuţii specifice ale postului:

* Identificǎ apartamentele necesare pentru proiect


* Evaluaeaza starea apartamentelor
* Semneazǎ contractul de parteneriat cu primǎria Vaslui
* Stabileşte echipa care se va ocupa de amenajare
* Semneazǎ contractile cu firma de construcţii, cea de mobilier şi cea de electrocasnice
* Evalueazǎ lucrǎrile de amenajare
* Recruteazǎ şi instruieşte echipa de implementare
* Semneazǎ contractile individuale de muncǎ
* Semneazǎ contracte cu : AJOFM, DGASPC, DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,
POLIŢIA VASLUI, INSPECTORATUL ŞCOLAR, CENTRUL DE PLASAMENT NR. 1
VASLUI
* Organizeazǎ deschiderea oficialǎ a centrului Xerox
* Organizeazǎ excursia de grup
* Stabileşte echipa care va lucra la campania de informare
* Stabileste colaboratorii de campanie
* Semneazǎ contracte cu: radio Unison. Antena 1 Vaslui, ziarul Adevǎrul de Vaslui
* Implicǎ instituţiile de asitenţǎ socialǎ din Vaslui în proiect
* Monitorizeazǎ campania de informare
* Stabileşte prioritǎţile în desfǎşurarea activitǎţilor
* Transmite noile decizii
* Gestioneaza fondurile pentru fiecare activitate,
* Gestioneazã plata salariilor
* Aprobã sau respinge propunerile echipei care va derula acţiunile.

Competenţe
* Are drept de semnǎturǎ în actele bancare şi cele oficiale
* Poate încheia contracte cu colaboratorii, furnizorii, partenerii
* Poate încheia contracte de muncǎ
* Poate face recomnadǎri angajaţilor dacǎ este necesar

Evaluare
Este evaluat de consiliul de coordonare a proiectului care este format din : asistent social, medic,
psiholog si contabil

Abilitǎţi specifice postului


* Capacitatea de a lucra în echipǎ
* Capacitatea de a se adapta la situaţii neprevǎzute
* Bun administrator
* Spirit managerial
* Abilitaţi de comunicare
Timp de lucru
full-time

FIŞA DE POST NR. 2


Elemente de identificare a postului:
Denumirea postului: asistent social
nume şi prenume: e. t
pregǎtirea impusǎ ocupantului: absolvent de studii superioare de specialitate de preferat tânǎr
absolvent
relaţii cu alte posturi:
Se subordoneazǎ managerului de proiect
Comunicǎ şi colaboreazǎ cu toţi ceilalţi mambri ai echipei de implementare
Rolul postului
Asigurǎ îndeplinirea activitǎţilor din proiect care se axeazǎ pa latura socialǎ a problemei şi care
se suprapune pe abilitaţile si cunoştiinţele unui asistent social.

Atribuţii generale ale postului


* Respectǎ codul etic şi Deontologic a asistentului social
* Promoveazǎ principiul confidenţialitǎţii informaţiilor doândite prin exercitarea funcţiei
* Este la current cu legislaţia din domeniul protecţiei copiilor din centrele de plasament
* Elaboreazǎ planurile de individualizate de intervenţie
* Asigurǎ evaluarea beneficiarilor incluşi în proiect
* Asigurǎ evaluarea nevoilor beneficiarilor incluşi în proiect
* Asigurǎ managementul de caz
* Colaboreazǎ cu DGASPC Vaslui

Activitǎţi specifice ale postului

* Recruteazǎ cei 4 asistenţi maternali


* Formeazǎ grupul ţintǎ a celor 18 tineri
* Semneazǎ contractul cu beneficiarii proiectului
* Recruteazǎ voluntarii
* Monitorizeazǎ gradul de atingere a obiectivelor ce ţin de aria lui de lucru
* Respectǎ regulamentul de ordine interioarǎ
* Acordǎ asistenţǎ grupului ţintǎ
* Organizeazǎ şi susţine întâlniri de evaluare şi consiliere
* Elaboreazǎ lunar rapoarte de evaluare
* Respectǎ termenele pentru activitǎţile de care este responsabil
* Dǎ dovada de spirit innovator şi de iniţiativǎ
* Lucreazǎ în cadrul echipei interdisciplinare

Competenţe
* Rǎspunde de calitatea serviciilor oferite
* Ia decizii pe aria sa de competenţe
* Face recomandǎri echipei interdisciplinare

Abilitǎţi

* De comunicare
* De a nu discrimina
* De a lucra în echipǎ dar şi individual
*De a-şi asuma reusitele dar şi esecurile

Evaluare
Evaluarea se va face de cǎtre managerul de proiect odatǎ la 3 luni iar evaluarea finalǎ se va face
la sfârşitul celor 12 luni de proiect
Timp de lucru
Full-time

FIŞA DE POST NR. 3


Elemente de identificare a postului
Denumirea funcţiei: psiholog
Nume si prenume: C V
Pregǎtirea impusǎ ocupantului: absolvent de studii superioare de specialitate, licenţiat în
psihologie de preferat tânǎr absolvent

Relaţii cu alte posturi


Se subordoneazǎ managerului de proiect
Comunicǎ şi colaboreazǎ cu toţi ceilalţi mambri ai echipei de implementare
Rolul postului
Asigurǎ îndeplinirea activitǎţilor din proiect care se axeazǎ pe latura psihologicǎ a problemei şi
care se suprapune pe abilitǎţile si cunoştiinţele unui psiholog.

Atrubuţii generale ale postului:


* Respectǎ codul Deontologic al psihologilor
* Cunoaşterea programului şi modalitǎţilor de lucru cu grupurile ţintǎ
* Colaboreazǎ şi lucreazǎ cu echipa interdisciplinarǎ
* Asigurǎ evaluarea psihologicǎ
* Pǎstreazǎ confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin exercitarea funcţiei
* Promoveazǎ obiectivele şi scopul proiectului

Atribuţii specifice ale postului:


* Implicarea în formarea grupului ţintǎ
* Familiarizarea celor 18 tineri cu pǎrinţii sociali
* Formarea unui grup de support
* Instruirea voluntarilor
* Elaborarea materialelor necesare campaniei de informare
* Pregatirea copiilor şi pǎrinţilor pentru eventualele înâlniri
* Organizarea de întâlniri între pǎrinţi şi copii
* Monitorizarea progreselor
* Evaluarea rezulatelor întâlnirilor
* Evaluarea psihologicǎ iniţialǎ a beneficiarilor
* Faciliteazǎ întâlnirile cu familia
* Monitorizeazǎ permanent întâlnirile dintre copii şi pǎrinţi

Competenţe
* Responsabil de calitatea serviciilor pe care le oferǎ
* Ia decizii pe aria sa de competente
* Face recomandǎri echipei interdisciplinare în urma şedinţelor de terapie, având ca suport
informaţiile pe care le-a obţinut

Abilitǎţi
* De comunicare
* De a nu discrimina
* De a lucra în echipǎ dar şi individual
* De a-şi asuma reusitele dar şi esecurile

Evaluarea
Evaluarea se va face de cǎtre managerul de proiect odatǎ la 3 luni iar evaluarea finalǎ se va face
la sfârşitul celor 12 luni de proiect
Timp de lucru
full-time

FIŞA DE POST NR. 4


Elemente de identificare a postului
Denumirea postului: economist
Nume şi prenume: A G
Pregǎtirea impusǎ ocupantului: absolvent de studii de specialitate superioare, de preferat tânǎr
absolvent
Relaţii cu alte posturi:
Se subordoneazǎ managerului de proiect
Comunicǎ şi colaboreazǎ cu toţi ceilalţi membri ai echipei de implementare
Rolul postului
Postul este creeat în vederea derulǎrii operaţinilor de administrare a bugetului şi de gestinonare a
resurselor financiare.

Atribuţii generale:
* Respectǎ regulamentul de ordine interioarǎ
* Respectǎ programul întâlnirilor cu managerul de proiect
* Respectǎ codul deontologic
* Acţioneazǎ conform legii
* Reprezintǎ centrul la instituţiile la care se plǎtesc taxe şi impozite

Atribuţii specifice:
* Întocmeşte bilanţul de platǎ
* Întocmeşte statele de platǎ
* Se ocupǎ cu plata taxelor şi impozitelor
* Se ocupǎ cu actele necesare înfiinţǎrii centrului de multiplicare “Dupli-Plass”
* Ţine contabilitatea centrului Xerox
* Prezintǎ rapoarte managerului de proiect

Competenţe:
* Rǎspunde de calitatea serviciilor pe care le oferǎ
* Ia decizii pe aria sa de competenţǎ
* Este responsabil de bilanţurile contabile pe care le întocmeşte

Abilitǎţi specifice postului:


* De comunicare
* De administrare a bunurilor materiale
* De administrare a resurselor financiare
* Abilitatea de a lucra individual
* Dinamism
* O bunǎ comunicare cu managerul de proiect
Evaluare
Evaluarea se va face de cǎtre managerul de proiect odatǎ la 3 luni iar evaluarea finalǎ se va face
la sfârşitul celor 12 luni de proiect.
Timp de lucru
Part-time

FIŞA DE POST NR. 5


Elemente de identificare a postului
Denumirea postului: personal de întreţinere
Nume şi prenume: O P
Pregǎtirea impusǎ ocupantului: absolvent de studii medii
Rolul postului
Postul a fost creeat în vederea asigurǎrii curǎţeniei zilnice în birourile sediului.

Atribuţii generale ale postului:


*Respectǎ regulamentul de ordine interioarǎ
* Colaboreazǎ cu angajaţii
* Atribuţii specifice postului:
* Asigurǎ curǎţenia zilnicǎ la sediu
* Poate da informaţii atunci când personalul de la centru nu este present
* Se ocupǎ de corespondenţǎ

Competenţe
* Se ocupǎ cu curǎţenia zilnicǎ
Abilitǎţi
* De comunicare
* indemânare

16.4 Prezentaţi, în cazul voluntarilor, lista responsabilităţilor şi modul de organizare a structurii


acestora
Criterii de selecţie :
* se vor alege pe bazǎ de interviu
* sǎ aibǎ între 18 şi 20 de ani
* abilitǎţi de comunicare şi socializare
* cunoaşterea caracteristicilor de vârstǎ

Calitǎţi :
* participare activǎ
* angajament
* iniţiativǎ
* entuziasm
* abilitǎţi organizatorice
* spirit de echipǎ
* inovativitate

Responsabilitǎţi :
* sǎ respecte programul de întâlnire cu asistentul social
* sǎ respecte regulamentul de ordine interioarǎ
* sa prezinte rapoarte lunare asistentului social
* sǎ respecte drepturile, demnitatea şi intimitatea beneficiarilor proiectului

Activitaţi :
* participarea la cursurile de instruire susţinute de cǎtre asistentul social
* vor fi în numǎr de 20 şi vor fi subordonaţi asistentului social
* tehnoredactarea mesajelor care vor fi incluse în pliante
* împǎrţirea de pliante
* participarea la campania de informare din centrede de plasament din judeţul Vaslui
* realizarea mesajelor care vor fi cuprinse în materialele informative
* participarea la şedinţa de organizare a campaniei de informare
* participarea la un concurs de articole despre beneficiarii proiectului cel mai bun articol va fi
publicat în ziarul Adevǎrul de Vaslui
* vânzarea de bilete pentru spectacolul de teatru
* organizarea zilelor de naştere a beneficiarilor
* participarea la întâlniri de familiarizare şi socializare cu beneficiarii
* ieşiri în oraş cu beneficiarii
* includerea beneficiarilor în grupul lor de prieteni
* participarea la excursia de grup
* promovarea şi mediatizarea proiectului

15. Evaluarea proiectului


Puteţi să folosiţi un număr nelimitat de pagini
17.1. Precizaţi metodele pe care le veţi folosi pentru evaluarea impactului asupra
grupului ţintă

obiectivul 2
Integrarea socio-profesională a 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 si 20 ani care provin din
centrul de plasamnet nr. 1 Vaslui
Activitatea Metode de evaluare
2. 1 Recrutarea şi instruirea echipei de Interviu-se vor aplica interviuri tuturor
implementare celor care se vor prezenta pentru ocuparea
A.2. 4 Recrutarea celor 4 asistenţi posturior
maternali Interviu- se vor aplica interviuri tuturor
celor care se vor prezenta pentru ocuparea
posturilor vacante
A.2. 5 Formarea grupului de 18 tineri Documentarea- va exista o colaborare
între asistentul social al proiectului şi cel
din centrul de plasament în urma acestei
colaborǎri se vor studia dosarele
eventualilor benefciari
Interviul- fiecare tǎnǎr propus va fi supus
unui interviu
A.2. 7 Familiarizarea celor 18 tineri cu Observaţia- se va observa reacţia celor 18
apartamentele în care vor locui tineri la nou, la un alt mediu
A.2. 8 Familiarizarea tinerilor cu părinţii Observaţia – se va observa reacţia tinerior
sociali la ideea de pǎrinte, de reguli de alt mediu
A.2. 9 Pregătirea celor 18 tineri pentru o Observaţia- se va observa gradul de
viaţă independentă implicare şi deschiderea spre a învǎţa a
celor 18 tineri
Interviu- se vor aplica interviouri
pǎrinţilor sociali în eventualitatea de a afla
noutaţi despre cei 18 tineri, nevoi şi dorinţe
focus-grup- masurarea impactului pe care
îl au asupra lor pǎrinţii sociali
A.2. 19 Recrutarea voluntarilor Interviu- se va aplica un interviu fiecǎrei
persoane care va dori sǎ fie voluntar în
cadrul proiectului.
A.2 20 Instruirea voluntarilor Chestionar- mǎsurarea gradului de
receptare a mesajului cursului de instruire
A.2. 21 Excursie de grup Observaţia- se va observa reacţia tinerilor
la nou şi modul lor de a se comporta în
societate
A.2. 22 Evaluarea periodică a gradului de Chestionare – se vor aplica cgestionare
atingere a obiectivului atǎr celor 18 tineri cǎt şi voluntarilor pentru
a mǎsura gradul lor de implicare
Interviu- se vor aplica interviuri celo 18
tineri pentru a testa gradul lor de
acomodare şi dificultǎţile cu care se
confruntǎ
Obiectivul 3 Informarea tinerelor din centrele de plasament din judeţul Vaslui cu privire la
riscurile şi efectele abandonului copiilor în centrele de plasament, pe o perioadă de 5 luni
Activitate Mod de evaluare
A.3. 7 Monitorizarea campaniei de Documentarea – managerul de proiect se
informare va documenta cu privire la modul de
implematare a campaniei de informare
Observaţia- managerul de proiect va
obserav modul de implementare a
campaniei de informare
A.3. 8 Evaluarea rezultatelor campaniei de Chestionare se vor aplica chestionare în
informare toate centrele de plasament care au fost
cuprinse în campanie

Obiectivul 4 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre cei 18 tineri şi familiile lor, pe perioada de 10 luni
Activitatea Modul de evaluare
A.4. 3 Pregătirea ambelor părţi pentru Interviu-se vor aplica interviuri atât
eventualele întâlniri pǎrinţilor cât şi copiilor
A.4. 6 Monitorizarea gradului de atingere a Observaţia- cela care va organiza
obiectivului întâlnirile dintre pǎrinâi şi copii va observa
comportamentul celor 2 pǎrţi
Interviu- se vor aplica interviuri copiilor şi
pǎrinţilorpentru a testa impactul pe care îl
au întâlnirile asupra lor

Obiectivul 5 Cresterea reacţiei autorităţilor locale cu privire la tinerii care provin din centrele de
plasament
Activitatea Modul de evaluare
A.5. 5 Evaluarea rezultatelor Documentarea-managerul de proiect se va
documenta cu privire la distribuirea
fondurilor cǎtre centrele de plasament
Interviu- cu partenerii

17.2. Precizaţi indicatorii cantitativi şi cei calitativi stabiliţi pentru fiecare obiectiv în parte
biectiv Indicatori
Cantitativi Calitativi
•Numărul de apartemente •starea clădirilor în care se află
Creearea unui număr de sociale puse la dispozitie de apartamentele
3 apartamente sociale către primărie (3) •starea celor 3 apartamente
pentru un număr de 18 •numărul camerelor fiecărui •dotarea adecvată a
tineri cu vârsta cuprinsă apartament în parte (3) apartamentelor
între 18 si 20 ani care •numărul tinerilor care vor •calitatea lucrărilor de amanajare
provin din Centrul de putea locui în aceste şi renovare
plasament nr. 1 Vaslui apartamente (18) •relaţia dintre managerul de
pe o perioadă de 1 lună •numărul de muncitori proiect şi reprezentantul firmei de
de la începerea derulării implicaţi în amenajarea şi construcţii
proiectului. renovarea apartamentelor (20) •eficienţa cu care lucrează echipa
•numărul firmelor care s-au de muncitori
prezentat la licitaţie (5) •demersurile firmei pentru a păstra
•numărul de firme care s-au raportul calitate preţ
ales pentru lucrări (1)
•timpul în care se vor termina
lucrările (1 lună)
2. Integrarea socio- •numărul membrilor echipei de • feed-back-ul din partea grupului
profesională a 18 tineri implementare (8) ţintă
cu vârsta cuprinsă între •numărul de tineri care sunt • gradul de participare a
18 si 20 ani care provin beneficiari direcţi ai acestui voluntarilor şi a părinţilor sociali
din centrul de proiect (18) •gradul de adaptare a tinerilor la
plasamnet nr. 1 Vaslui •numărul de asistenţi maternali noile condiţii de locuit şi muncă
implicaţi (4) • implicarea tinerilor în discuţii
• numărul de voluntari • creşterea gradului de comunicare
implicaţi (20) şi socializare a grupului ţintă
• numărul tinerilor care • concordanţa dintre locurile de
lucrează la xerox (5) muncă şi abilităţile pe care le au
•numărul tinerilor care si-au tinerii
găsit un loc de muncă (10) • gradul de pregătire pentru o viaţă
•numărul de tineri care îşi independentă
continuă studiile (5) • gradul de implicare a fiecărui
• numărul întâlnirilor de grup tânăr
(5)
• frecvenţa întâlnirilor de grup
(odată pe lună timp de 5 luni)
• frecvenţa întâlnirilor cu
voluntarii (odată pe saptămână
timp de 12 luni)
3. Informarea tinerelor •numărul de pliante distibuite •interesul tinerelor pentru
din centrele de (300) întâlnirile organizate pentru
plasament din judeţul • numărul de afişe folosite informare
Vaslui cu privire la pentru campania de informare • adaptarea mesajelor la nivelu de
riscurile şi efectele (100) înţelegere a tinerelor
abandonului copiilor în • numărul de voluntari •calitatea informaţiilor
centrele de plasament, pe implicaţi (20) •gradul de implicare în discuţii cu
o perioadă de 5 luni •numărul de întâlniri cu grupul voluntarii
ţintă (10) • gradul de deschidere a grupului
• numărul de centre cuprinse în ţintă în a discuta despre
campania de informare (5) problemele pe care le au
• frecvenţa întâlnirilor cu • feed-back primit din partea
grupul ţintă (la fiecare centru grupului ţintă
de 2 ori pe lună) • gradul de receptare a mesajelor
• numărul partenerilor implicaţi pliantelor
în campania de informare (7) • atitudinea grupului ţintă faţă de
•numărul de chestionare campania de informare
aplicate (300)
4. •numărul de părinţi cu care s-a •gradul de implicare a părinţilor în
Îmbunătăţirea relaţiilor putu lua legătura (10) activităţile copiilor
dintre cei 18 tineri şi • numărul de întâlniri parinţi- • gradul de implicare al tinerilor în
familiile lor, pe perioada copii organizate (30) activităţile cu părinţii
de 10 luni •frecvenţa întâlnirilor pcrinţi- • interesul fiecărui copil de a
copii (4 pe lună timp de 8 luni) socializa cu părinţii
• numărul de părinţi care • interesul fiecărui părinte de a
frceventează întâlnirile(10) socializa cu copilul său
• numărul de tineri care • respectarea orarului şi
frecventează întâlnirile (10) programului întâlnirilor
• creşterea capacităţii de
comunicare a părinţilor şi copiilor
•creearea unei legături permanente
între părinţi şi copii
5. Cresterea reacţiei •numărul emisiunilor de radio •atitudinea colaboratorilor faţa de
autorităţilor locale cu şi televiziune (10) grupul ţintă
privire la tinerii care •frecvenţa emisiunilor de radio • rezultatele spectacolului de
provin din centrele de şi televiziune ( la fiecare post teatru
plasament odată pe lună) • calitatea emisiunilor de radio şi
• numărul articolelor din ziar televiziune
(5) • calitatea articolelor din ziar
• frecvenţa articolelor (odată pe • feed-back-ul din partea opiniei
lună) publice
• numărul de spectatori • feed-back-ul din partea
prezenţo la piesa de teatru autorităţilor centrale din domeniul
(700) asitenţei sociale
• sumele strânse din donaţii (50
milioane)
• numărul colaboratorilor din
mass-media (3)
• numărul de colaboratori (5)
17.3. Precizaţi metodele pe care le veţi folosi pentru măsurarea gradului de atingere a
obiectivelor propuse

Ealuarea finalǎ a proiectului va consta în:


statistici cu privire la beneficiari ex: numǎrul tinerilor care au un loc de muncǎ, numarul tinerilor
care s-au integrat în familie, numǎrul tinerilor care şi-au continuat studiile
statistici cu privire la echpa de lucru gradul de implicare, succese, eşecuri
compararea rezultatelor anticipate cu rezultatele obţinute

17.4. Precizaţi motivele care au stat la baza alegerii metodologiei propuse

Pentru evaluarea rezultatelor proiectului s-au folosit urmatoarele:


Pentru evaluǎrile iniţiale si cele de pe parcurs:
interviul
chestionarul
documentarea
focus grup
S-au folosit aceste metode pentru ca sunt uşor de aplicat şi de înteles de cǎtre subiecţii care le
sunt aplicate şi nu în ultimul rǎnd rezultatele acestor metode de evaluare sunt uşor de cunatificat
şi sintetizat.nu în ultimul rǎnd metodele de evaluare au fost alese în funcţie de scopul pe care îl
urmǎrea fiecare evaluare în parte.
Pentru evaluarea finalǎ s-au folosit:
statistici cu privire la beneficiari
statistici cu privire la echipa de implemantare
compararea rezultatelor anticipate cu cele obţinute
S-au folosit aceste metode pentru evaluarea tutoroe actorilor implicaţi în proiect.
BUGETUL PROIECTULUI
Puteţi să folosiţi un număr nelimitat de pagini. Oferiţi un buget pentru întreaga durată de desfăşurare a proiectului. Notă: Bugetul trebuie să fie
realizat în concordanţă cu cerintele formulate in tabel.

16. Bugetul
ATENŢIE! Din contribuţia solicitată se vor acoperi si taxele pentru salarii

Bugetul Proiectului Perioada totala a proiectului

Cheltuieli Unitatea Nr. de unităţi Valoare unitară Suma solicitată Contribuţia Total
(Euro) partenerilor
pe proiect
1. Resurse umane
1.1 Salarii ( cheltuieli totale)
1.1.1 Personal full time
1. 1. 1. 1 . manager de proiect Luna 12 500 6000 0 6000
1. 1. 1. 2. asistent social Luna 11 300 3300 0 3300
1. 1. 1. 3. contabil Luna 11 300 3300 0 3300
1. 1. 1. 4. psiholog Luna 11 300 3300 0 3300
1. 1. 1. 5. personal de întreţinere Luna 11 150 1650 0 1650
1.1.2 Personal part time
1. 1. 2. 1 asistent maternal(2) Oră 360 2.5 0 900 900
1. 1. 2. 2 profesor de limba română Oră 24 2.5 0 60 60
1. 1. 2. 3 profesor de informatică Oră 48 2. 5 0 120 120
1. 1. 2. 4 specialist în xerox Oră 32 2. 5 80 0 80
1. 1. 2. 5 voluntari(20) Oră 2160 1 0 2160 2160
1. 1. 2. 6 medic Oră 200 2. 5 0 500 500
1.2 Diurne
1.2.1 apă minerală Buc. 120 0. 7 84 0 84
1.2.2 sandwis Buc 240 1 240 0 240
Subtotal Resurse umane 21694
2. Transport
2.1. Transport: benzină Litru 120 1 120 0 120
Subtotal Transport 120

3. Echipamente şi accesorii
3.1 Achiziţionare sau închiriere de autovehicule
3.1. 1 închiriere microbuz Zi 30 60 0 1800 1800
3.2 Mobilier, calculatoare
3.2.1 birou Buc. 7 44 308 0 308
3.2.2 scaun ergonomic Buc 5 30 150 0 150
3.2.3 scaun normal Buc. 25 10 250 0 250
3.2.4 masă şedinţă Buc 1 60 60 0 60
3.2.5 dulap mic Buc. 5 40 200 0 200
3.2.6 calculator Buc. 12 500 6000 0 6000
3.2.7 pat etajat Buc. 6 300 1800 0 1800
3.2.8 pat simplu Buc. 6 150 900 0 900
3.2.9 noptieră Buc. 18 25 450 0 450
3.2.10 draperie Buc. 8 20 160 0 160
3.2.11 aparat xerox Buc. 3 1000 3000 0 3000
3.2.12 dulap mare Buc 9 50 450 0 450
3.2.13 jaluzele verticale m 10 20 200 0 200
3.2.14 licenţă calculator Buc. 3 350 1050 0 1050
3.2.15 licenţă program contabilitate Buc. 1 350 350 0 350
3.2.16 cuier Buc 3 40 120 0 120
3.2.17 dulap papuci Buc 2 30 60 0 60
3.2.18 dulap suspendat Buc. 2 50 100 0 100
3.2.18 imprimantă Buc. 2 300 600 0 600
3.3 Piese de schimb/Echipamente pentru maşini,
unelte
3.4 Altele
3.4.1 aragaz Buc. 2 120 240 0 240
3.4.2 hotă Buc. 2 60 120 0 120
3.4.3 frigider Buc. 2 200 400 0 400
3.4.4 maşină de spălat Buc. 2 220 440 0 440
3.4.5 fier de călcat Buc. 2 30 60 0 60
3.4.6 aspirator Buc. 3 50 150 0 150
3.4.7 televizor Buc 2 100 200 0 200
Subtotal Echipamente şi accesorii 19618

4. Sediu/costuri strict aferente proiectului


4.2 Chiria pentru sediu
4.2.1 apartamente sociale(2) Lună 10 400 0 4000 4000
4.2.2 sediu Lună 11 200 0 2200 2200
4.2.3 xerox + sală de caclulatoare Lună 10 200 0 2000 2000
4.3 Consumabile – accesorii pentru birou
4.3.1 top hartie Buc 500 3 1500 0 1500
4.3.2 set pixuri Buc 4 1,5 6 0 6
4.3.3 set creioane Buc 4 1,5 6 0 6
4.3.4 set marker Buc 4 1,5 6 0 6
4.3.5 set folii Buc. 2 3 6 0 6
4.3.6 set dosare Buc. 2 5 10 0 10
4.3.7 perforator Buc. 2 2 4 0 4
4.3.8 capsator Buc. 2 2 4 0 4
4.3.9 lampă birou Buc 5 5 25 0 25
4.3.10 ştampilă Buc. 1 7 7 0 7
4.3.11 chitanţier Buc. 3 5 15 0 15
4.3.12 facturier Buc. 2 5 10 0 10
4.3.13 balanţă contabilă Buc. 2 5 10 0 10
4.3.14 monetar Buc. 2 5 10 0 10
4.3.15 casă de marcat Buc. 1 100 100 0 100
4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire,
întreţinere)
4.4.1 internet Lună 11 9 99 0 99
4.4.2 telefon Lună 11 5 55 0 55
4.4.3 electricitate Luna 11 15 165 0 165
4.4.4 întreţinere Lună 11 10 110 0 110
4.4.5 încălzire Lună 4 90 320 0 320
4.4.6 apă Lună 11 60 660 0 660
4.4.7 gaz Lună 11 10 110 0 110
Subtotal Sediu/costuri strict aferente proiectului 11438
5. Alte costuri/Servicii
5.1 Publicaţii
5.2 Studii, lucrări de cercetare Nr. Site 1 100 100 0 100
5.3 Costuri pentru audit Lună 3 100 300 0 300
5.4 Costuri pentru conferinţe/seminarii Lună 11 60 660 0 660
Subtotal Alte costuri/Servicii 1060
6. Imobile şi construcţii
6.1 Achiziţionări de teren
6.2 Achiziţionări de clădiri
6.3 Lucrări de construcţii, amenajari, renovari etc Metri 160 250 40000 0 40000
pătraţi
Subtotal Imobile şi construcţii 40000
7. Altele
7.1 set lavete Buc 10 1 10 0 10
7.2 soluţie wc Buc 3 2 6 0 6
7.3 soluţie geam Buc. 3 2 6 0 6
7.4 soluţie pentru praf Buc. 3 2 6 0 6
7.5 mătură Buc. 2 2 4 0 4
7.6 găleată+mop Buc. 2 5 10 0 10
7.7 deodorant cameră Buc. 4 2 8 0 8
7.8 set lengerie Buc. 36 7, 5 270 0 270
7.9 pernă Buc. 18 3 54 0 54
7.10 pătură Buc. 18 7 126 0 126
7.12 set oale Buc. 2 15 30 0 30
7.13 set tigăi Buc. 2 14 28 0 28
7.14 set pahare Buc. 2 10 20 0 20
7.15 set căni Buc. 2 10 20 0 20
7.16 set (linguri, furculite, cuţite) Buc. 2 10 20 0 20
7.17 set farfurii Buc. 2 10 20 0 20
7.18 covor Buc. 8 60 480 0 480
7.19 pliante Buc. 500 0,07 350 0 350
7.20 afişe Buc. 100 0,6 60 0 60
7.21 carduri Buc. 18 3 54 0 54
7.22 bani săptămanali Săptăma 40 50 2000 0 2000

7.23 bilete teatru Buc. 1500 2 0 3000 3000
7.24 închiriere casa de cultură Vaslui Ore 5 100 0 500 500
7.25 trupa de teatru Nr.specta 1 300 0 300 300
col
Subtotal Altele 7382

8. Costuri totale 101 312


17. Surse de finanţare anticipate pentru proiect
Oferiţi informaţii cu privire la sursele de finanţare anticipate pentru acest proiect. NOTA: pentru contributiile partenerilor evaluati ceea ce pun in
proiect in euro si realizati o descriere a contributiei acestora (exemplu : primaria pune la dispozitie un spatiu evaluat la o contributie din partea
acesteia la 75euro/luna ; in total aceasta contributie pe 12 luni este de 900 euro).

Bugetul asteptat Suma % din suma totala a proiectului


1. contributia solicitata finantatorului 83 772 82,9%
2. contributia partenerilor, din care
2.1. partener 1 Primria Vaslui 12000 11.8%
2.2. partener 2 DGASPC 900 0,8%
2.3. partener 3 Directia de sanatate publica 500 0,5%
2.4. partener 4 Inspectoratul Scolar Vaslui 4140 4%
Total general 101 312 100%
18. Detalierea categoriilor cuprinse în buget
Număr nelimitat de pagini.
Vă rugăm să detaliaţi şi să justificaţi costurile menţionate în buget (inclusiv contribuţia din alte
surse). Estimaţi în bani contribuţia în natură.

Resurse umane
În cadrul proiectului vor fi angajaţi un asistent social, un manager de proiect, un psiholog,
un contabil şi personal de serviciu toţi cu normă întreagă(full time). Cu jumătate de normă vor
lucra : un medic, un profesor de infoermatică, un profesor de informatică, un specialist în aparate
xerox şi doi asistenţi maternali.
Medicul va fi plătit de Direcţia de sănătate publică Vaslui va lucra timp de 11 luni 5 ore
pe săptămână.
Cei doi asistenţi maternali(un bărbat şi o femeie) vor fi plătiţi de DGASPC Vaslui, vor
lucra în cadrul proiectului 3 luni, 5 zile pe săptămână , 3 ore pe zi.
Peofesorul de română va fi plătit de Inspectoratul scolar Vaslui, va ţine cursul timp de o
lună câte 6 ore pe săptămână.
Profesorul de infoematică va fi platit deasemenea de Inspectoratul scolar Vaslui , va ţine
cursul timp de 2 luni câte 6 ore pe săptămână.
Specialistul în aparate xerox va fi plătit din suma solicitată va ţine cursul timp de 1 lună
câte 8 ore pe săptămână.
Diurnele se vor face în medie 8 deplasări în afara oraşului Vaslui la fiecare deplasare vor
participa maxim 15 persoane cărora li se vor asigura o sticlă de apă minerală pentru fiecare
deplasare în total 120 de sticle. Deasemenea pentru fiecare deplasare în afara oraşului se vor
asigura fiecărei persoane câte 2 sandwis-uri , 30 pentru fiecare deplasare, un toatl de 240.
Cheltuielile cu resursele umane reprezintă 21, 4 % din suma totală a proiectului.

Transport

Deplasările se vor face la toate centrele de plasament din judeţul Vaslui şi anume :
Centrul de plasament de tip familial Moara Grecilor cu o capacitate de 20 de copii
Serviciul alternativ de protecţie de tip familial Bârlad (case şi apartamente) capacitate 20
Centrul de plasament de tip familial pentru copii cu handicap Bârlad capacitate 48
Serviciul alternativ de tip familial Negreşti (case) capacitate 18
Centrul de plasament « Elena Farago » Bârlad capacitate 56
Centrul de plasament nr.8 Huşi capacitate 113
Centrul de plasament nr.9 Negreşti capacitate 111
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Vaslui capacitate 160
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi de auz Vaslui capacitate 76
Se vor face cel putin câte două
deplasări la fiecare din centrele mai sus
menţionate , deplasările vor avea loc în
3 oraşe : Bârlad, Huşi şi Negreşti.
Distanţele între Vaslui şi aceste oraşe
sunt :
Vaslui → Bârlad 60 km
Vaslui → Huşi 40 km
Vaslui → Negreşti 40 km
Distanta dus întors între localităţile
vizare este : Vaslui-Bârlad 120 km * 2
deplasări =240 km ; Vaslui-Huşi 80 km
* 2 deplasări=160 km ; Vaslui –
Negreşti 80 km * 2 deplasări = 160 km.
Total km deplasări : 560 km
Total km de rezervă : 140
Total km :700
Maşina închiriată are un
consum de 10% deci se vor consuma
10 litri de benzină la 100 de km rezultă
un consum de 70 de litri de benzina+ o
rezervă de 50 de litri de benzină se ajunge la un total de 120 de litri de benzină care ajunge la o
sumă de 120 de Є.
Cheltuielile cu transportul reprezintă 0, 11 % din suma totală a proiectului.

Echipamente şi accesorii

Pentru deplasările care vor fi făcute în oraşul Vaslui şi în afara oraşului se va semna un
contract cu Inspectoratul şcolar Vaslui care va pune la dispoziţie un microbuz « Transport
şcolari » .
Mobilierul şi echipamentele electrocasnice sunt necesare dotării şi amenajării celor 4
apartamente.
Cheltuielile cu : mobilierul, aparatele electrocasnice şi echipamentele vor fi acoperite din
suma solicitată.
Fiecare apartament social va fi dotat cu : aragaz, maşină de spălat, hotă, frigider,
aspirator, televizor, fir de călcat.
Sediul va dispunde de 3 calculatoare isr sala de calculatoare unde se vor ţine cursurile de
informatică şi se vor tehnoredacta materiale va dispune de 9 calculatoare.
Centrul xerox va fi dotat cu 3 aparate xerox si o imprimantă cu scaner.
Cheltuielile cu echipamente si accesorii reprezintă 19, 3 % din suma totală a proiectului.

Sediu / costuri strict aferente proiectului

Chiria pentru cele 4 apartamente cu 3 camere va fi asigurată de către Primăria Vaslui în


calitate de partener la proiect ; chiria pentru un apartament a fost estimată la 200 Є pe lună.
Cele 4 apartamente vor fi împărţite astfel : 2 apartamente sociale, 1 sediul, 1 centrul
xerox şi sala de calculatoare.
În ceea ce priveşte întreţinerea apartamentelor doar întreţinerea sediului va fi achitată din
suma solicitată iar întreţinerea pentru celelalte 3 apartamente va fi asigurată din veniturile celor
18 tineri adică : salariul de la xerox, de la sala de tehnoredactare, din salariile proprii din banii
alocaţi săptămânali.
Cheltuielile cu sediu şi alte costuri reprezintă 11, 2 % din suma totală a proiectului.
Alte costuri /servicii

Finalitatea cursurilor de informatică va fi creearea unui site, din suma solicitată va fi


asigurată plata spaţiului virtual necesar site-ului care va avea o valabilitate de un an şi va costa
100 Є.
Site-ul va cuprinde anunţuri publicitare pentru centrul xerox şi sala de tehnoredactare,
prezentarea proiectului, prezentarea partenerilor, date de contact, articole ale celor 18 tineri şi a
voluntarilor despre centrele de plasament, persoanele de aici, cazuri de succes, forum de discuţie.
Evaluarea activităţilor se va face de către o comisie de audit care va veni odată la 4 luni timp de
12 luni .
Cheltuielile cu servicii si alte costuri reprezintă 1 % din suma totală a proiectului.

Imobile / construcţii

Firma de construcţii care a câştigat licitaţia se va ocupa de renovarea celor 4


apartamente ; renovarea constă în : văruit, gresie, faianţă. Firma va practica un preţ de 200 Є
pentru metru pătrat. Costurile pentru renovare vor fi acoperite din suma solicitată.
Cheltuielile cu renovarea apartamentelor reprezintă 39, 79 % din suma totală a proiectului.

Altele

Din suma solicitată vor fi acoperite cheltuieli necesare : materialelor pentru personalul de
întreţinere, seturi pentru pat, seturi de veselă.
Pliantele vor fi A 4 şi se vor tipări un număr de 500 de plinate care se vor distrubui în
centrele de plasament din judeţul Vaslui .
Afişele vor fi tip A 0 şi se vor pune în toate centrele de plasament vizitate , la sediile
partenerilor şi în toate şcolile şi liceele din oraşul Vaslui.
Se va oraganiza un spectacol de teatru susţinut de trupa de teatrului « Victor Ion Popa »
din Bârlad. Spectacolul va fi organizat de voluntari împreună cu primăria şi casa de cultură
« Constantin Tanase » care va asigura chiria sălii de spactacol.
Biletele se vor pune în vânzare pein intermediul voluntarilor.
Fondurile strânse din vanzarea biletelor vor fi donate centrelor de plasament din judeţul Vaslui.
Costurile neceare acestor cheltuieli reprezintă 7, 2 % din suma totală a proiectului.