Sunteți pe pagina 1din 4

CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

1. Definiţia actului juridic civil


Prin act juridic civil se înţelege o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de
a produce efecte juridice, respectiv, de a naşte, modifica ori stinge un raport
juridic civil concret.

2. Clasificarea actelor juridice civile

1. Acte unilaterale, bilaterale şi multilaterale


Este unilateral acel act juridic civil care este rezultatul voinţei unei singure
părţi. Sunt acte civile unilaterale: testamentul, acceptarea succesiunii, renunţarea la
o moştenire, denunţarea unui contract, oferta, promisiunea publică de recompensă,
confirmarea unui act anulabil, purga.
Este bilateral actul juridic civil care reprezintă voinţa concordantă a două
părţi. Exemplul tipic de act civil bilateral este contractul civil, precum: vânzarea-
cumpărarea, donaţia, mandatul, împrumutul, depozitul etc.
Este multilateral actul juridic care este rodul acordului de voinţă ce provine
de la trei sau mai multe părţi. Este un asemenea act contractul civil de societate .

2. Acte cu titlu oneros şi acte cu titlu gratuit


Este cu titlu oneros acel act juridic civil în care, în schimbul folosului
patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmăreşte obţinerea altui folos
patrimonial. Este un asemenea act contractul de vânzare-cumpărare contractul de
antrepriză, contractul de locaţiune (şi cel de închiriere), contractul de rentă viageră
(şi cel de vânzare cu clauză de întreţinere), împrumutul cu dobândă etc.
Este comutativ acel act cu titlu oneros ,la a cărui încheiere părţile
cunosc existenţa si întinderea obligaţiilor lor. Un asemenea act este contractul de
vânzare-cumpărare ori contractul de antrepriză.
Este aleatoriu acel act cu titlu oneors la a cărui încheiere părţile nu
cunosc întinderea obligaţiilor, existând şansa unui câştig şi riscul unei pierderi,
datorită unei împrejurări viitoare incertă. Sunt aleatorii: contractul de rentă viageră,
contractul de vânzare cu clauza întreţinerii, jocul sau prinsoarea.
Este cu titlu gratuit acel act juridic civil prin care se procură un folos
patrimonial fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb . exemple:
donaţia, comodatul, împrumutul fără dobândă, mandatul gratuit, depozitul nere-
munerat, legatul.
Este liberalitate acel act cu titlu gratuit prin care dispunătorul îşi
micşorează patrimoniul prin folosul patrimonial procurat. Sunt liberalităţi donaţiile
şi legatele.
Este act dezinteresat acel act cu titlu gratuit prin care dispunătorul
procură un avantaj patrimonial fără a-şi micşora patrimoniul. Sunt acte
dezinteresate : mandatul gratuit, depozitul neremunerat, comodatul etc.

3. Acte juridice civile constitutive, translative şi declarative


Este constitutiv1 acel act juridic civil care dă naştere la un drept subiectiv
civil care n-a existat anterior. Ca exemple pot fi citate ipoteca convenţională (care
creează dreptul real accesoriu numit ipotecă), amanetul ori gajul sau instituirea
unui uzufruct.
Este translativ actul juridic civil care are ca efect strămutarea unui drept
subiectiv civil dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu. Sunt translative, spre
exemplu, contractele de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb etc.
Este declarativ actul juridic civil care are ca efect consolidarea ori
definitivarea unui drept subiectiv preexistent. Partajul (împărţeala) este un
asemenea act.

4. Acte juridice civile de conservare, de administrare şi de dispoziţie


Este act de conservare acel act juridic care are ca efect preîntâmpinarea
pierderii unui drept subiectiv civil. Ca acte de conservare pot fi menţionate :
întreruperea unei prescripţii prin acţiunea în justiţie, înscrierea unei ipoteci sau a
unui privilegiu, somaţia.
Actul de administrare (iar nu administrativ sau de administraţie) este acel
act juridic civil prin care se realizează o normală punere în valoare a unui bun ori a
unui patrimoniu. Ca exemple de acte de administrare pot fi menţionate : închirierea
unui bun, în anumite condiţii, culegerea fructelor, reparaţiile de întreţinere,
asigurarea unui bun etc.
Este de dispoziţie actul juridic civil care are ca rezultat ieşirea din
patrimoniu a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcină reală (ipotecă,
gaj). Sunt acte de dispoziţie, spre exemplu, vânzarea-cumpărarea şi donaţia.
5. Acte juridice civile patrimoniale şi nepatrimoniale
Este patrimonial actul juridic civil care are un conţinut evaluabil în bani. De
regulă, sunt asemenea acte cele ce privesc drepturile reale şi de creanţă. Bunăoară,
sunt patrimoniale contractele de vânzare-cumpărare, de donaţie, de împrumut etc.
Este nepatrimonial actul juridic civil care are Un conţinut neevaluabil în
bani. Spre exemplu, este un act nepatrimonial convenţia (înţelegerea) părinţilor
unui copil din afara căsătoriei în sensul ca acesta să ia numele de familie al unuia
dintre ei sau numele lor reunite.

6. Acte juridice civile consensuale, solemne şl reale


Este consensual actul juridic civil care se încheie prin simpla manifestare de
voinţă. Actul consensual reprezintă, regula, din punctul de vedere al formei în care
se încheie actele juridice civile.
Solemn este acel act juridic la a cărui încheiere manifestarea de voinţă
trebuie să îmbrace o anumită formă prescrisă de lege. Forma specială, solemnă
pentru un asemenea act este o condiţie de valabilitate (e forma cerută ad
validitatem ori ad solemnitatem). Ca acte solemne, menţionăm donaţia, ipoteca
convenţională şi testamentul.

1
Publicităţii imobiliare îi sunt supuse, în principiu, numai actele constitutive şt cele translative; a se vedea în acest
sens art.20, alin.(1) din legea nr.7/1996
Este real actul juridic civil care nu se poate încheia decât dacă manifestarea
de voinţă este însoţită de remiterea (predarea) bunului. Ca acte reale menţionăm :
împrumutul, depozitul, darul manual.

7. Acte juridice civile între vii şl pentru cauza de moarte


Actul între vii — inter vivos — este actul juridic civil care-şi produce
efectele necondiţionat de moartea autorului ori autorilor lui. Majoritatea actelor
civile este formată din actele între vii.
Actul pentru cauză de moarte — mortis causa — este actul juridic civil de
a cărui esenţă este faptul că nu-şi produce efectele decât la moartea autorului. Este
act — mortis causa — testamentul.
Această clasificare prezintă importanţă juridică în ce priveşte capacitatea de
a fi încheiate, ca şi în ce priveşte forma în care se pot încheia.

8. Acte juridice civile subiective şi acte condiţie


Este act subiectiv acel act juridic civil al cărui conţinut este determinat prin
voinţa autorului ori autorilor lui. Marea majoritate a actelor •civile intră în această
categorie.
Este act-condiţie acel act juridic la a cărui încheiere părţile îşi exprimă
voinţa doar în privinţa naşterii actului, conţinutul lui fiind predeterminat de norme
de la care părţile nu pot deroga.Este un asemenea act contractul de închiriere supus
Legii nr. 114/ 1996 (în anexă la acest act normativ fiind contractul de închiriere
tip).

9. Acte juridice civile pure şl simple şi acte afectate de


modalităţi
Este pur şi simplu actul juridic civil care nu cuprinde o modalitate : termen,
condiţie ori sarcină. Unele acte civile sunt incompatibile cu modalităţile ; este
cazul actului de opţiune succesorală (acceptarea ori renunţarea la moştenire) ori
actul de recunoaştere a filiaţiei.
Este afectat de modalităţi actul juridic civil care cuprinde o modalitate.
Unele acte civile sunt esenţialmente acte afectate de modalităţi; cităm, în acest sens
: contractul de împrumut, contractul de vânzare cu clauză de întreţinere (în care
este prezent termenul), contractul de asigurare; contractul de donaţie cu sarcină .

10. Acte juridice civile principale şl accesorii


Este principal actul juridic civil care are o existenţă de sine stătătoare, soarta
sa nedepinzând de soarta juridică a altui act juridic.
Este accesoriu acel act juridic a cărui soartă juridică depinde de soarta altui
act juridic, principal. Ca acte accesorii menţionăm : clauza penală, fidejusiunea,
gajul, ipoteca convenţională, arvuna.

11. Acte cauzale şi acte abstracte


Este cauzal acel act juridic a cărui valabilitate implică analiza cauzei ori
scopului său; dacă scopul este imoral, ilicit ori lipseşte, însuşi actul juridic este
lovit de nulitate.
Este abstract (necauzal) actul juridic civil care este detaşat de elementul
cauză, valabilitatea sa neimplicând analiza acestui element.

12. Acte juridice civile strict personale şi acte ce pot fi


făcute şl prin reprezentare
Este strict personal actul juridic civil care nu poate fi făcut decât personal,
fără a putea fi încheiat prin reprezentare. Este cazul testamentului. Majoritatea
actelor juridice civile este formată din actele ce pot fi încheiate personal, dar pot fi
încheiate şi prin reprezentant (mandatar).

13. Acte juridice civile numite (tipice) şi acte nenumite


(atipice)
Este numit (sau tipic) actul juridic civil care are o denumire stabilită de
legea civilă, precum şi o reglementare proprie. Majoritatea actelor civile este
formată din acte numite, tipice (contractele civile şi actele unilaterale).
Este nenumit (sau atipic) actul juridic civil care nu se bucură de o
reglementare şi de o denumire proprii. De lege lata, un asemenea act este
contractul de vânzare cu clauză de întreţinere. în practică, se mai întâlnesc
asemenea acte şi în aşa-zisele „prestări de servicii".

14. Acte juridice civile cu executare dinte-o dată (uno ictu) şi


cu executare succesivă
Este cu executare dintr-o dată (uno ictu) actul juridic a cărui executare
presupune o singură prestaţie din partea debitorului. Se mai numeşte şi act cu
executare instantanee. Darul manual, spre exemplu, ca varietate de donaţie, este un
asemenea act.
Cu executare succesivă este acel act a cărui executare presupune mai multe
prestaţii eşalonate în timp. Ca exemple de asemenea acte menţionăm contractul de
închiriere şi contractul de rentă viageră.