Sunteți pe pagina 1din 3

SECŢIUNEA A -

GESTIUNE HOTELIERĂ 1
CAPITOLUL 1
Premisele şi elaborarea
studiului de fezabilitate

~ Obiective 1
Studiind capitolul "Premisele şi elaborarea studiului de fezabilitate"
veţi dobândi cunoştinţele necesare cu privire la:
Z elaborarea studiilor de piaţă hotelieră;
Z conţinutul şi calculul principalilor indicatori proprii activităţii
hoteliere;
Z aplicarea unui sistem de contabilitate hotelieră specific ("Uniform
System of Accounts for Hotels &Restaurants");
Z aprecierea performanţelor în exploatare ale unor hoteluri, prin
comparare cu mediile europene şi mondiale;
Z criteriile şi factorii specifici opţiunilor strategice de stabilire a
tarifelor de cazare, inclusiv reglementările legale din România din
anii 1997-2003;
Z metodele formale şi neformale de stabilire a tarifelor de cazare;
Z estimarea cifrei de afaceri şi a cheltuielilor aferente elaborării
studiului de fezabilitate;
Z evidenţierea rentabilităţii previzionale, prin întocmirea contului
de exploatare previzională şi a tabloului de calcul al cash-flow-
ului, precum şi prin studiul de rentabilitate propriu-zis.
Rezumat 1

Studiul de fezabilitate pentru construirea sau modernizarea unui


hotel este precedat de un studiu al pieţei hoteliere; componentele proprii
acestuia din urmă sunt studiul mediului, analiza ofertei potenţial concurente
prezente şi viitoare, analiza cererii şi - ca rezultantă a acestora - definirea
(conceperea) produsului hotelier alternativ. Conceperea noului produs
hotelier trebuie făcută pe adresa unui (unor) segment(e) de clientelă exact
definite (clientela de bază şi segmentul complementar).
Înaintea elaborării studiului de fezabilitate, trebuie clarificate
conţinutul şi modalitatea de calcul a unor indicatori necesari, specifici
activităţii hoteliere. În considerare sunt luate patru serii de indicatori.
Dintre indicatorii investiţiei, o importanţă particulară prezintă investiţia
specifică pentru o cameră (în SUA, între 37,5 şi 234,8 mii USD, în funcţie
de categoria hotelului). Între indicatorii volumului de activitate se înscriu
rata ocupării camerelor şi tariful mediu real, precum şi RevPar (Revenue per
Available Room). Indicatorii de cheltuieli se referă la cheltuielile de
personal (rata cheltuielilor de personal, numărul de lucrători care revin la o
cameră), costul de achiziţie al materiilor prime alimentare şi băuturilor,
prime-cost, cheltuielile aferente mijloacelor de exploatare (amortizare etc.),
cheltuielile promoţionale. În fine, a patra serie de indicatori, cei de
rentabilitate, cuprind ratele rentabilităţii - calculate pe baza diferitelor
niveluri ale rezultatului, conform tabloului soldurilor intermediare de
gestiune - cash-flow-ul etc.
Sistemul specific de contabilitate hotelieră oferă o modalitate de
evidenţiere a veniturilor şi cheltuielilor (directe şi indirecte) perfect adaptată
nevoilor de informare ale hotelierului şi, totodată, un mijloc de prezentare a
datelor în cadrul studiului de fezabilitate sub forma contului de exploatare.
Principiul sistemului constă în înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor
simultan după natura lor şi pe activităţi (departamente). În acelaşi timp, se
renunţă la repartizarea cheltuielilor indirecte. Prezentarea unor repere pe
structura contului de exploatare sub forma mediilor europene şi mondiale
permite aprecierea nivelului performanţelor activităţii oricărui hotel.
Stabilirea tarifelor condiţionează de asemenea studiul de
fezabilitate. Opţiunile strategice ale sistemului de tarife de cazare sunt
determinate de criterii economice, factorii cererii şi reglementările legale.
Stabilirea propriu-zisă a tarifelor de cazare se face prin intermediul
metodelor formale şi neformale. O dată în plus, atenţie la distincţia tarif
afişat - tarif mediu real.
Studiul de fezabilitate propriu-zis foloseşte prognoza de tarife şi
rată a ocupării din cadrul studiului de piaţă. Baza de calcul este reprezentată
de estimarea cifrei de afaceri - separat pentru fiecare serviciu prestat,
începând cu cazarea - şi de estimarea cheltuielilor - tot aşa, pentru fiecare
tip de cheltuială în parte. Studiul rentabilităţii previzionale marchează
construirea contului de exploatare previzională şi a tabloului de calcul al
cash-flow-ului, care permit în continuare realizarea studiului de rentabilitate
(VAN, RIR etc.). Atenţie la termenul de recuperare a investiţiei şi la pragul
de rentabilitate - la rândul lor, criterii definitorii în selecţia proiectului de
investiţie.

S-ar putea să vă placă și