Sunteți pe pagina 1din 9

CUPRINS

1. ELEMENTELE IMPOZITULUI

2. MODALITĂŢI DE IMPOZITARE

3. IMPOZITUL PE PROFIT ÎN ROMÂNIA

4. IMPOZITUL PE PROFIT ÎN EUROPA

5. CONCLUZIE

6. BIBLIOGRAFIE

1
IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit este un impozit personal, şi face parte, alături de impozitul pe


dividende din categoria impozitelor pe venitul persoanelor juridice. Impozitul pe profit
este cel mai important, deoarece profitul reprezintă principala formă de venit a
societăţilor comerciale.

1. ELEMENTELE IMPOZITULUI

Subiectul şi suportatorul impozitului


Sunt obligate la plata impozitului pe profit toate persoanele juridice române şi toate
persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent in România (toate organizaţiile cu scop lucrativ din România), sau care
realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate in România sau din
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.
În aceeaşi categorie de contribuabili intră şi persoanele juridice străine şi persoanele
fizice nerezidente care desfăşoară activităţi in România într-o asociere fără personalitate
juridică. În cazul persoanelor fizice rezidente care sunt asociate cu persoane juridice
române (fără a da naştere unei persoane juridice), suportatorul impozitului este persoana
juridică română.
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili :
a) trezoreria statului
b) instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii1
c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

1
potrivit Legii nr. 500/2002 privind Finanţele publice şi Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003
privind Finanţele publice locale
2
d) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din producerea si valorificarea
obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult2
e) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate3
f) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociaţiile de locatari
recunoscute ca asociaţii de proprietari4
g) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
h) Fondul de compensare a investitorilor5
i) Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale si organizaţiile patronale pentru
anumite tipuri de venituri (taxe de înscriere, taxe de participare, sponsorizări
primite, venituri din publicitate, etc) şi pentru veniturile realizate într-un an fiscal
care nu depăşesc echivalentul în lei a 15000 de euro.

Obiectul /Sursa impunerii


Este reprezentat de profitul anual impozabil obţinut de persoanele juridice , adică
diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile
(ex:dividendele primite de la o persoană juridică română sau membră a Comunităţii
Europene, etc) si la care se adaugă cheltuielile nedeductibile (ex: amenzi)

Cota de impozitare
În momentul de faţă, în România, se aplică cota unică de impozitare de 16% asupra bazei
de impozitare, excepţie făcând Banca Naţională aRomâniei, care plăteşte un impozit pe
profit de 80% , dar şi contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de
noapte, cazinourilor sau pariurilor sportive care datorează un profit rezultat în urma
aplicării cotei de 5% asupra veniturilor realizate.

2
potrivit Legii nr. 103/1992 privind Dreptul exclusiv al cultelor religioase de producere a obiectelor de cult
3
potrivit Legii învăţămâtului nr. 84/1995 si Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele
măsuri pentru imbunătăţirea finanţării învăţământului superior
4
potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996
5
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii
financiare si pieţele reglementate.
3
Termenul de plată
În cazul în care impozitul pe profit depăşeşte 500 de lei, acesta se plăteşte în 2 tranşe,
datele scadente fiind 31 martie şi 30 septembrie. Pentru fiecare zi de întârziere se aplică o
dobândă de 0,1% din suma ce trebuie plătită.

2. MODALITĂŢI DE IMPOZITARE

Pricipalul scop al persoanelor juridice îl reprezintă obţinerea de bunuri şi servicii


destinate vânzarii şi mai apoi încasărea banilor si realizarea unui profit. În firmă se
realizează valoarea adăugată, care mai apoi se distribuie celor care au participat la
realizarea activităţii economice (distribuirea profitului posesorilor de capital tehnic).
În cazul societăţilor de capital o parte din profit se distribuie acţionarilor sub formă de
dividende, iar o parte rămăne la dipoziţia societăţii in vederea unor noi investiţii.
Astfel, au fost implementate diferite modalităţi de impozitare a profitului realizat de
societăţile de capital:
1. Sistemul clasic, utilizat şi în România, constă într-o dublă impozitare a parţii din profit
destinată acţionarilor (o dată la societate şi o dată la acţionari).
2. Se impozitează numai dividendele, partea din profit rămasă la dispoziţia societăţii fiind
scutită de impozit (stimulează societăţile de capital).
3. Este impozitată numai partea din profit rămasă la dispoziţia societăţii (se încalcă
principiul echităţii fiscale).
4. Dividendele si partea din profit rămasă la dispoziţia societăţii sunt impozitate separat.

4
3. IMPOZITUL PE PROFIT ÎN ROMÂNIA

În România funcţionează, de la 1 ianuarie 2005 cota unică de impunere de 16%. Deşi


pentru unii contribuabili a fost dezavantajoasă, cota unică a adus marirea bazei
impozabile, prin încurajarea investiţiilor străine sau autohtone şi prin dezvoltarea
afacerilor deja existente, aceasta fiind dublată si de simplificarea sistemului fiscal prin
ajustarea acestuia în vederea integrării în Uniunea Europeană (ex: eliminarea unor
facilităţi fiscale),dar şi de diminuarea ponderii în PIB a economiei subterane, unii
contribuabili fiind convinşi să îşi declare profitul datorită coti unice , diminuate faţă de
precedenta cotei de impunere.
Ponderea impozitului pe profit în PIB şi în total venituri 6

mii lei % din PIB % din total venituri


Impozitul 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
pe profit 8355 11438 12821,3 13445,5i 2,5 2,7 2,9 2,32ii 7,68 7,77 19.13 17,7iii7

În ultimii ani sumele încasate de bugetul de stat din impozitele pe profit au crescut,
situaţie datorată pe de o parte adoptării cotei unice de impozitare, iar pe de altă parte
caracterului de pârghie financiară pe care o are impozitul pe profit ( încurajează sau
descurajează activitatea economică ) şi pe care Guvernul l-a folosit în vederea atingerii
unor anumite valori de către unele variabile economice (PIB, rata şomajului, etc).
Pentru anul 2008, legea bugetului de stat prevede un total venituri în valoare de 67.004,7
milioane lei, din care 4.177,3 mil lei sunt veniturile din impozitul pe veniturile
persoanelor fizice.
Pentru 2009 se prognozează o creștere a veniturilor totale acestea ajungând pana la
75.689,7 milioane lei, din care 13.445,5 milioane lei sunt reprezentați de veniturile din
impozitele pe profit, 20.006,115 milioane lei sunt venituri din impozitul pe veniturile
persoanelor fizice

6
Sursa www.mfinante.ro
7
Estimat
5
4. IMPOZITUL PE PROFIT ÎN EUROPA

Înainte de valul de aderare din anul 2004, Uniunea Europeană înregistra o medie a
impozitului pe profit de 38%, aceasta suferind o modificare semnificativă după aderarea
ţărilor central şi est europene, ajungând azi la nivelul de 25,7% , mai ridicat totuşi decât
impozitul pe profit din România,de 16%.
Cotele unice reduse, adoptate de către ţările din Europa de Est şi nu numai au reprezentat
un magnet pentru investiţiile externe ducând astfel la majorarea semnificativă a
veniturilor bugetare ale acestor state cât şi la relansarea activităţilor economice din aceste
ţări.(ex Romania 16%, Ungaria 16%, Polonia 19%, Slovacia 19%, etc)
În UE se practică următoarele cote de impozitare : 8 9

C o te d e im p o z ita re in U E

38 38
40 34 33 33 35 35
35 29 30 27.5 28
30 25 24 26 26 25 25.5 25
25 22 22
19 19
20 1 6 15 16 Co te de im poz itare
%

15 10 12
10
5
0
LE L IA

BR LTA
MA U
IC LGIA

LU LITU IA

PO OLO A

UN DIA
IR C IA

IA
BE I A

RM A

UG A

SU I A

LG I A

A
NL A
FR D A

RO RIA
OV A
SP IA
GR IA
NE IPR

OV IA
RG
GE ANT

RT NI
P D
ES CA

ND
FI ONI

NI
N

SL AC I
R

AN

BU R
AN
OL NIE
HA

A
AN

EN
AN

SL AL
TO
AN

MA

E
ST

GA

MA
IT

A
R

OU
LA
C
CE

A
AU

IT
MB
A

XE
DA
BL

A
RE
PU

MA
RE

S ta te m e m b re U E

Sursa: KPMG Corporate Tax Rate Survey 200

8
În Grecia se aplică atât impozitul pe profit de 22%, cât şi cel de 29% pentru societăţile cu răspundere
limitată
9
În Olanda se aplică cota de 25.5% pentru primii 22689 euro, apoi se aplică o cotă de 29.6%

6
5.CONCLUZIE

Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2008, aprobată de Guvern pe 20 decembrie, propune


venituri totale de 67.004,7 milioane lei, cheltuieli în sumă de 78.867,9 milioane lei şi un
deficit de 11.863,2 milioane leo.
Cu toate că prognoza pe 2009 propune venituri bugetare substanţial mai mari decât cele
din 2008, creşteri înregistrându-se pentru toate categoriile de venituri din impozite directe
sau indirecte, România nu poate ajunge la situaţiile din statele vest-europene, unde
veniturile bugetare reprezintă aproximativ 50% din PIB, (în România veniturile bugetare
prognozate pentru 2009 reprezintă 32,5% din PIB).
Astfel, se poate spune că deşi necesităţile României sunt unele specifice ţărilor dezvoltate
(cheltuieli bugetare mari) , economia este una de ţară în tranziţie, cu rezultate mediocre in
ceea ce priveşte veniturile bugetare.
O soluţie ar fi creşterea numărului de contribuabili prin atragerea de investiţii străine
(acordarea de subvenţii sau de avantaje fiscale), sau creşterea progresivă a cotelor de
impozitare pentru societăţile cu un profit brut peste o anumită limită stabilită de lege.

7
6. BIBLIOGRAFIE

1. I. Văcarel, ˝Finanţe Publice˝, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 2006
2. Ordonanţa de urgenţă nr 138 / 29. dec. 2004
3. Legea bugetului de stat pe anul 2008
4. Legea bugetului de stat pe anul 2009
5. www.bursa.ro
6. www.cotidianul.ro
7. www.hotnews.ro
8. www.newsin.ro
9. www.wall-street.ro
10. www.zf.ro

8
i
ii

iii