P. 1
ancai

ancai

|Views: 636|Likes:
Published by macanete

More info:

Published by: macanete on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

FACULTATEA DE G EOG RAFIE SI G EOLOG IE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE DOMENIUL GEOGRAFIA MEDIULUI

IMPACTUL SISTEMIC AL ACTIVITATII DE PREPARARE A SUBSTANTELOR MINERALE UTILE ÎN JUDETUL SUCEAVA
Rezumatul tezei de doctorat

Conducator stiintific Prof. univ. dr. em. Irina Ungureanu

Doctorand ing. Anca Ionce

Iasi 2010

1

CUPRINS p. Partea I. Introducere. Cadru l na tural si cont extul social - economic al extractiei si preparari i substantelor minerale utile 1. 2.

Introducere. Motivatia studiului...............................................................................................
Cadrul natura l al judetului Suceava ........................................................................................

2 3

Partea a II-a. Activitatile d e extractie, preparare, va lorificare a subst antelor minerale utile si impactul lor sistemic 1. Minereurile neferoase/feroase. Activitati de extractie si preparare . Efecte sistemice 1.1. Ac tivitati de extractie si preparare a minereurilor neferoase/feroase...................... 1.2.Efecte sistemice ale activ itatii de preparare a minereurilor neferoase 1.2.1.Impactul poluantilor specifici asupra aerului, apelor, solului ............................ 1.2.2.Impactu l poluantilor specifici asupra ecosistemelor terestre si acvatice.......... 1.2.3. Impactul poluantilor specifici asupra asezarilor umane.................................... 1.2.4. Influenta unor conditii naturale asupra impactului sistemic al poluantilor......... 2. Minereurile nemetalifere. Acti vitati de extractie si preparare. Efecte sistemice 2.1.Acti vitati de extractie si preparare a minereurilor nemetalifere ................................. 2.2.Efect e sistemice ale activitatii de preparare a minereurilor neferoase 2.2.1. Impact ul poluantilor specifici asupra aerului, apelor, solului.............................. 2.2.2. Impact ul poluantilor specifici asupra ecosistemelor terestre si acvatice............ 2.2.3. Impact ul poluantilor specifici asupra asezarilor umane ..................................... 2.2.4.Influenta unor conditii naturale asupra impactului sistemic al po luantilor.......... Partea a III -a. Calitatea actuala a mediului în judetul Suceava sub impactul activitatilor de preparare a substantelor minerale u tile 1. Sisteme generale de supraveghere si evaluare a poluarii si calitatii mediului....................... 2. Cuantificarea nivelului de poluare. Evaluarea impacturilor specifice .................................... 3. Calitatea actuala a mediului în arealul unitatilor de preparare a substantelor minera le utile din judetul Suceava ............................................................................................................... 4. Reducerea impactului sistemic, reabilitari ecologice 4.1. Metode de reducere a impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile .............................................................................................................................................. 4.2. For me actuale de atenuare a impactului activitatii de preparare a minereu lui complex, a minereului de mangan, a sulfului, a sarii geme, a baritinei.............. 4.3. Masuri st rict necesare pe termen scurt, medi u si lung de limitare a impactului acti vitatilor de preparare a substantelor minerale utile....................................... 4.4. Re abilitarea ecologica a areal elor degradate prin activitati miniere în judetul Suceava.............................................................................................................. Concluzii generale ........................................................................................................................... Bibliogra fie selectiva ...................................................................................................................... . 28 29 36 21 22 25 26 27 10 11 17 19 20

43 45 45 47 49 61

2

Partea I. Introducere. Cadrul natural si contextul socio- economic al extractiei si prepararii substantelor minerale utile 1.Introducere. Motivatia studiului Ce le doua categorii de resurse naturale care abunda- una regenerabila, padurile si una neregenerabila, mine rala, au dus - firesc- la dezvoltarea preponderenta în judetul Suceava a doua ramuri de activitate: cea de exploa tare si prelucrare a masei lemnoase si cea de exploatare- preparare a substan telor minerale utile. Ca în toate amplasamentele unde se rea lizeaza exploatarea si prepararea unor resurse minerale, o seama de probleme de mediu au aparu t si se res imt mai mult sau mai putin acut: degradarea peisajelor naturale, poluarea apei si aerului, impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice, a sanatatii populatiei, precum si efecte de natura socio- economica . Cu motivatia analizei acest or probleme a fost realizata si lucrarea de fata. Ea se întemeiaza pe observatiile si datele adunate în cei sapte ani de activitate în industria miniera din judetul Suceava si în cei 17 ani de activitate în domeniul protectiei mediulu i, în care m-am ocupat preponderent de impa ctul multiplu produs de activitatile min iere. Cunoasterea detaliata a acestora, de la prospectiuni pâna la reab ilitari si în special a prepararii substantelor minerale utile, mi-a permis sa identific principalele lor caracteristici si forme generatoare de r isc sever pentru mediul natural si pen tru sanatatea uma na. Cun oscând capacitatea de impact complex a secventei preparare din valorificarea substantelor minerale utile, analiza care a reprezentat obiectivul principal al luc rarii noas tre sa oprit asupra uzinelor de preparare Tarnita (minereu complex si bar ita), Fundu Moldovei (minereu complex), Iacoben i (minereu de man gan), Calimani(sulf), Pârtestii de Jos (sare gema). În ceea ce priveste documentarea adaugata sau precedând observatiile si studiile personale directe, lucrarea se bazeaza pe consultarea unui volum mare de studii si cercetari efect uate de -a lungul timpului, pub licate în format scris sau electronic sau existen te în arhivele diferitelor institutii. În evaluarea impactului sistemic al ac tivitatii de prep arare a substantelor minerale ut ile din judetul Suceava, pentru acuratetea rezu ltatelor, nu am f olosit analizele p roprii ale operatorilor minieri ci rezultatele provenind din trei surse fiabile: Agentia pen tru Protectia Mediului Suceava, Sectorul de Gospodarire a Apelor Suceava si SC GEOMOLD SA Câmpulung Moldoven esc (care m-a sprijinit înde osebi în analizarea probelor prelevate pen tru evaluarea poluarii solului la Uzina de Preparare Tarnita), care au efectuat sistematic analize ale apei, aerului si solului. De asemenea, în analiza evolutiei calitatii factorilor de mediu, (pentru comparatie si completari de serii de informatii) am utilizat si rezultatele unor institute de specialitate care s -au axat doar pe unele elemente si au vizat perioade scurte de timp. Concluzi ile lucrarii au la baza evaluarile impa ctului asupra unor factori de med iu efectuate de catre institute de specialitate, completate însa cu studiul propriu asupra unor segmente insuficient acoperite- calitatea solului în arealul de influenta a l activitatii Uzinei de Preparare Tarnita, drenajul acid al rocilor la depozitele de steril uzina l, evaluarea riscului pent ru iazurile de decantare precum si observatiile directe de-a lungul celor peste 20 de a ni de implicare ca geolog, inspector de mediu, con silier pe probleme de protectia solului, subsolului si refacerea ecosistemelor în problema tica de mediu generata de indus tria miniera . Pentru accesul neconditionat la informatia solicitata si pe ntru sprijinul acordat în analizarea probelor necesare evaluarii calitatii apei si solului în siturile miniere cu activitate sistata, multumesc în mod deosebit structurilor de conducere ale Agentiei pentru Protectia Med iului Suceav a, Sectorului de Gospodarire a Apelor Suceava, precum si SC GEOMOLD SA Câ mpulung Moldovenesc. Îmi exp rim întreaga gratitudine fata de persoanele c are m-au s prijinit si sfatuit, care mi-au oferit suportul moral de a finaliza aceasta lucrare, care m-au îndrumat în momentele dificiledoamnei profesor univ. em. dr. Irina Ungureanu conducatorul acestei lucrari, sub a carei 3

atenta îndrumare am reusit sa orientez. Din punct de vedere geologic. Flor in Florea. ad ica regiuni care si-au încheiat evolutia de arii labile înainte de începutul Mezo zoicului. Platforma Moldoveneasca este cea mai veche unitat e de platforma. ?Zona de orogen. 2. ce suporta depozite paleozo ice. 4 . În arhitectura actua la a Orogenului carpatic se disting mai multe zone de structuri care de fapt corespund unor etape structogenetice bine definite din evolutia acestui segment montan. zona molasei pericarpatice.europene. Morosanu pentru spijinul în reprezentarea grafica a rezultatelor analizelor efect uate. J. mezozoice. Un prim ansamb lu îl co nstituie domeniul consolidat. Figura nr. dec i nu au mai fost afectate de cutarile Orogenezei Alpine.1 Harta geologica a zonei (dupa Harta geologica 1:1000000 a Institutului de Geologie si Geofizica(b) ( 1978) ?Delimitata la est de râul Prut. structurez si sintetizez rezultatele muncii mele din ultimii douazeci de ani. la vest de Muntii Car patii Orientali.. care este alcatuita. domnu lui ing. zona flisulu i. De asemenea. dintr -un soclu cristalin rigid pe neplenizat. care corespunde marginii active a placii continentale euro –asiatice si inc lude arii cutate în Orogeneza Alpina. Începând de la vest la est se delimitea za: zona cristalino-mezozoica. ea reprezinta continuarea spre vest a Platformei est. Cadrul natural al judetului Suceava Substratul geologic al judetului Suceava se încadreaza în doua ansambluri geostructurale majore (figura 1). neozoice si cuaternare (V. la nord de o portiune din granita tarii iar la sud de catre Depresiunea Bârladului. Mutihac et al. as dori s a îi multumesc domnului ing. Acestora li se adauga zona vulcanitelor neogene si depresiunile intramontane.2004). fiind consolidata în Proterozoicul Mediu. Ce l de-al doilea ansamblu îl constituie domeniul alpin.dr.

depresionara. Tanasa. 5 . În aria montana joasa. I. Contrastele climatice temporale si spatiale sunt accentuate de o dina mica atmosferica foarte activa si de interven tia factorului uman în mediul natural. În zona montana înalta vânturile bat predominant din sectoarele vestic sau nord . valea Suhai (cu o frecventa mai redusa însa aici). depozitarea deseurilor la suprafata sau în spatii subterane). Fu ndu Moldovei.Depresiunea Dornelor. sau pe vai. Pârâul Lesu. la Cacica. în comuna Dorna Arini) si sunt preparate la UP Iacobeni. cuartite ce formeaza un orizont reper în Cristalinul Car patilor Orientali. Holdita. sedimen tare si c onsum de masa geologica. directiile predominante ale vântului sunt conforme cu orientarea respectivelor forme de relief. la viteze mai mar i de 3 m/s atingând capacitatea sa maxima depolua toare. a naturii mediului geolog ic. Activitatile de exploatare a minereurilor corelate cu cele de preparare. Ulm (recent intrat în exploatare. se gaseste un important zacamânt de sare gema.Pârâul Câinelui. voita sau involuntara. excavari subterane.în masivul Calimani. Mestecanis. Acu mularile de sulf nativ (exploatate si preparate în instalatiile construite in situ) din masivul vulcanic Calimani s-au format dupa încheierea eruptiilor de lave. au condus la schimbari/ dezechilibre în mediul geologic prin: defrisari masive. Ciocanesti (Tolovan. cladiri industriale. situate pe amplasamente foarte apropiate din necesitati economice. Zacamintele de man gan din judetul Suceava sunt localizate în cuartitele negre din baza unitatii epimetamorfice.Dealu Negru.48 0 latitudine nordica si 250. este distributia în altitudine a valorilor temperaturii aerului . dispersie si propagare a poluan tilor proveniti din activitatile miniere (si nu numai). prin defrisari masive. a rocilor din respectivele areale. Zacamintele de mangan se grupeaza în mai multe sectoare: Cârlibaba (zacamântul Dadu). Tot aici sunt cantonate si zacamintele de baritina exploatate în sectoarele miniere Ostra. 2006). Oita). în zonele depresionare. Cristea.26 0 longitudine estica determina o clima temperat-continentala.preparare a substantelor minerale utile. extinderi ale intravilanului localitatilor. etc.vestic. situat la mar ginea estica a acesteia.vest sunt cele mai frecvente în zona de podis. Nepomuceni. Ampla desfasurare pe verticala a reliefului jude tului explica variab ilitatea manifestarilor climatice. care det ermina anumite tipuri de stratificare termica a atmosferei. Vântul constituie princip alul vector al noxelor. în urma unor reactii chimice între gazele vulcan ice emanate si apele subterane ce au circulat p rin depozitele afânate . Capraria). î n judetul Su ceava .frecventa si durata inversiunilor ter mice accentueaza caracterul po luator al no xelor provenite din activitatea de exploatare. ca proces geologic. dar si o actiune indirecta de transformare. s-a exercitat o actiune directa de eroziune. v ântul contribuie si la dispersia noxelor. Saru Dornei ( Dealu Rusului).est. de vârsta badeniana. În zona de molasa. executarea de fundatii si lucrari de constructii (ba raje. sunt cantonate mineralizatiile de sulfuri polimetalice singenetice exploatate în perimetrele miniere : Lesu Ursului. Manaila. Bud ui. Sunt urmate ca frecventa de cele din directia sud. Alunis si pre lucrate la UP Tarnita. transport. amenajari ale bazinelor hidrografice . Mihaila. locuinte. valea Moldovei. Argestrut.În cristalinul Carpatilor Orientali. V. Daca în general distributia pe verticala a temperaturii aerului este normala (valorile de temperatura scad odata cu altitudine a. administrative.Al. Pozitia judetului Suceava între 47 0. I. Iacobeni (Arsita.Pârâul Ursului. în care ultimele doua secole au adus modificar i profunde ale caracteristicilor suprafetei active. Importanta pentru procesele de emisie. fapt ce favorizeaza dispersia poluantilor în zonele de emisie). din emanatii reci de gaze . Con sideram ca. în evaluarea impaculu i ac tivitatii de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava importanta este si analiza succinta a fenomenului de alterare. Prin desfasurarea activitatilor miniere. Concomitent. p ropagarea acestora urmarind cu prioritate directia vâ ntului. diguri. iar vitezele cele mai mari le au tot vânturile dominante (D. Clima. destelen iri. etc. Vâ nturile care bat din directia nord. s i prelucrate la uzine le de preparare de la Tarnita si Fundu Moldovei.

prin „spalarea” ei si diminuarea pe aceasta cale a concentratiilor noxelor din aer (dar vehiculând noxele respective catre sol. fenomen evident la haldele de steril din Ca limani. unde depaseste 1000 mm. Precipitatiile atmosferice actioneaza direct asupra gradului de poluare al atmosferei.a celorlalte elemente ale peisajului natural. Aceasta unitate se dispune de la granita de nord a tarii pâna la culoarul Bârgau.Precipitatiile atmosferice prezinta o distributie si un regim ca re depind de distributia lunara si anuala a temperaturii. unitatea include munti cristalini. cu înclinarea si expozitia sa diferita. acestea detin un potential ridicat de erodabilitate. fiind extrem de neomogena sub aspectul genezei reliefului specific. Individualizarea formelor de pe cuprinsul jude tului s -a facut concomiten t cu definirea în timp a principalelor trasaturi ale peisajului. unde se înregistreaza mai putin de 600 mm anual. etc. ape de suprafata. orientate nord -vest . ceea ce a si generat caracteristici extrem de difer ite ale morfologiei montane: masive cristaline înalte si semete. de flis si vulcanici. spre valea Siretului. cu îna ltimea si gradul sau de fragmentare. Relieful. în diseminarea unor variate resurse ale subsolului (Geografia României. culmi de flis prelun gi si joase (cca. Harta geomorfologica a jud. accelerând procesele de spalare a terenurilor decopertate si a haldelor. a impus un anumit mod de asociere.). între Pietrosul Calimanilor (2100 m altitudine) si albia Siretului (233m) (figura 2). depasind 2000 m în centru.2. De asemenea. la iazurile de decantare de la Tarnita si Fundu Moldovei. în procesele metalogenetice. vegetatie. Suceava (dupa Atlasul Geografic autori: Tufescu et. al. în peisajul geografic aparând pre gnanta influenta litologiei si a structurii geologice: în masivitatea si configuratia culmilor si a masivelor . aceasta dispozitie având explicatia în istoria geologica înde lungata si complicata.sud-vest catre est. 800 m în Obc inele 6 . Jude tul Suceava este situat în partea de nord-est a tarii.sud-est. prin modul de manifestare a precipitatiilor lichide . 1983).nord -est.. Aria montana apartine grupe i nordice a Carpatilor Orientali. Figura nr. din Calimani. în desfasurarea bazinelor hidrografice. 1985) Pr incipala caracteristica a teritoriului jude tului Suceava este marea diversitate a formelor de relief si dispunerea lor sub forma de fâsii paralele.Dorna -valea Moldovei. Re lieful. în particularitat ile scurgerii sau în diversificarea proceselor pedogenetice. Conform sursei citate. Cantitatea anuala de precipitatii sca de dinspre vest. de regimul vân turilor si de specificul reliefului. în intercalarea unor depresiuni sau culoare de vale.

intensificarea dezagregarii mecanice. râu rile Suceava. valoare superioara celei medii pe tara.etc. ca rezultat al activitatii de preparare a minereurilor au fost construite iazuri de decantare. în primul rând pe versantii cu înclinare puternica. Ex ploatarea si prelucrarea substantelor minerale utile. Ostra) au introdus în peisaj e xcavatii de zec i de metri adâncime. Dens itatea retelei hidrografice este de 0. relevante în evaluarea impactului sistemic al activitatii de preparare a substantelor minerale utile sunt si însusirile calitativ genetice ale acestuia. înc linarii accentuate a terenurilor. Figura nr. Moldova. 65% din suprafata totala a judetului) . În special de spadurirea a avut ca efect. Bistrita (figura 3). 3. temperaturi reduse. pe Moldova) favorizeaza si maresc persistenta noxelor specifice. maguri si dykeuri în centru (Tibles. De asemenea. Climatul montan specific acestor zone. orientate transversa l în roci dure (pe Bistrita.) sectoarele înguste. Suprafata totala a luciilor de apa din judet este de 5542.Bârgau). Aria de podis .361 /km2.Corni (incluzând si culo arul Moldova . Astfel asocierea frecventa a reliefului structural cu cel petrografic.Exploatarile miniere de suprafata (Calimani. Somuzu Mare.cu precipitatii mai abundente.Humorului în est. amplifica aceste fenomene. a utilitatilor. precum si forme p ozitive de dimen siuni impresionante. depozitelor de materiale si de reziduuri. a eroziunii torentiale.63 ha (reprezinta 0. dirijeaza curenti de aer spre zone locuite . frecventa pe faciesurile mai putin rezistente ale cristalinului si pe flis a depresiunilor de eroz iune diferentiala (Fundu Moldovei. având ca finalitate amplasarea constructiilor industriale. umiditate accentuata. Calimani).Siret). este reprezentata de subunitati ale Podisului Moldovei si anume Podisul Sucevei si Pod isul piemon tan Ciungi. precum si dens itatii mari a vailor . Pr incipalele cursuri de apa ce strabat judetul Suceava sunt: Siretul si afluentii sai. au condus la o accentuata antropizare a peisajului. cailor de acces . cu preponderenta în aria montana. Reteaua hidrografica a judetului Suceava însumeaza 3092 km. Pe lânga caracteristicile dimensionale ale reliefului. rezultate în urma depozitarii materialului steril (ha lde de steril). Frecventele despaduriri si desteleniri. Apele de suprafata si subterane.furnizoare ale unor impor tan te cantitati de apa necesare activitatii de prelucrare. Câmpulung Moldovenesc. platouri vulcanice care ab ia depasesc 800 m în vest (Oas). adaugate fragmentarii ver ticale a reliefului. a eroziunii areolare (Tarnita.Reteaua hidrografica a judetului Suceava 7 .sunt factori care amplifica procesele de versant.

O trasatura importan ta a râurilor sucevene este ca îsi au obârsia în regiunea de munte iar cele mai importante (Bistrita, Moldova, Suceava) strabat pe distante de 80-100 km cele trei trepte mari d e relief. Aceasta particularitate corelata cu trecerea de la rocile dure din regiunea de munte la cele moi din regiunea subcarpatica si de platforma, confera profilelor o concavitate pronuntata. Prin executarea lucrarilor de constructie a minelor (galerii, suitori, pu turi) se produce asecarea si de tensionarea orizonturilor acvifere freatice si de adâncime. La apele subterane se adauga apele de infiltratie care patrund de la su prafata în lucrarile subterane. Comp ozitia chimica a acestor ape, denumite „ape de mina”, variaza functie de natura rocilor pe care le strabat. Astfel, de exemplu, apa cantonata în formatiunile cristaline din perimetrul minier Lesu Ursului- Tarnita este caracterizata de prezent a ionilor metalici ce provin din alterarea sulfurilor polimetal ice. În perimetrul minier Dealu Negru, concentratia ionica a apelor de mina se încadreaza în tipul sulfato- bicarbonic- calco- magnezian. În cariera Negoiul Românesc s -au evidentiat acumulari subterane de apa în cursul excavatiilor de pe flancu l sudic al carierei, în zona izvoarelor pârâului Puturosu, în roca silicioasa cu cao lin si andez ite alterate, cu sulfuri. La Salina Cac ica, în subteran, s -au interceptat numeroase izvoare cu caracter bicarboniccloruric- sodic. De mentionat sunt si acv iferele care se formeaza în corpul iazurilor de decantare. Urmarirea nivelului acestora este deosebit de importanta pentru monitorizarea stabilitatii depozitelor de steril uzina l. Acumularea unor „pungi” de a pa, dato rita neexploatarii co recte a iazului de decantare, poate conduce (si evenimentele produse la iazurile de decantare Tarnicioara, Valea Strajii, Poart a Veche, Pârâul Cailor a confirmat acest fap t) la fenomene de subsidenta, cu alunecarea materialului steril, uneori cu consecinte catastrofale pentru ecosistemele, infrastructura sau comunitatile umane din zonele limitrofe. În peisajul n atural, prin acu mularea apelor pluviale si a izvoarelor interceptate de lucrarile miniere de suprafata, în cuva carierelor au aparut „lacuri” artificiale- cum s-a întâmplat în car ierele Ostra (exploatare baritina) sau Manaila (exploa tare minereu cuprifer); apa din acestea este contamina ta cu sarur i ale metalelor grele, bariu, etc. De asemenea, lacuri artificiale apar si în spatele digurilor de coada datorita exploatarii incorecte a iazurilor de decantare construite pe vai naturale, cum este cazul la iazul de decantare Valea Strajii (ce a deservit UP Tarn ita), acumulare de apa care constituie un factor de risc pentru stab ilitatea depozitului de steril uzinal.

Tipurile de ecosisteme din jude tul Suceava sunt conditionate de formele de relief variate si de elementele pedo -climatice, dispunându-se etajat, dinspre zona de podis spre cea munte. ? Ecosist eme forestiere Avâ nd în vedere preponderenta reliefului înalt, ponder ea maxima a habitatelor o constituie padurile, care reprezinta o resursa naturala importanta a judetului. Suprafata totala a padurilor reprezinta cca. 49, 2 % din suprafata totala a judet ului, respectiv 95,9 % din fondul f orestier al judetului Suceava, care este de 435.482 ha. ? Pa jistile alpine se întâlnesc la peste 1600 m în muntii Calima ni, Suhard, Giumalau si Barnar. În Rarau, ele coboara pâna la 1500 m. O mentiune speciala, având în vedere impactul deosebit ne gativ pe care l-a avut si îl are activitatea miniera trebuie facuta referitor la Parcul National Caliman i, care se întinde pe o suprafata de 24.041 ha si care cuprinde ecosisteme diferite: paduri de ames tec de molid si fag în defileul Muresu lui, paduri de molid în amestec cu zâmbru, jnepenisuri si ienuparete iar la peste 1800 m, pajisti alpine. ? Turbarii si mlastini. În zona coniferelor se interca leaza turbariile cu Sphagnum din bazinul Dornelor (Poiana Stampei, Cosna) si de la Sarul Dornei, cunoscute sub numele de tinoave. Sunt turbarii înalte, caci sunt instalate în depresiune la altitudini de 900 - 1000 m. ? Ec osisteme de lunca . Intrazonal, în sesurile Siretului, Sucevei si Moldovei, de la iesirea din munte a acestor râuri, apare o asociatie de plante higrofile lemnoase (salcie, plop, arin) sau ierboase (rogoz, pipirig, izma, picior ul cocosului, coada calului).
8

? Eco sisteme acvatice , pot fi diferentiate dupa cine tica ape i în doua grupe majore: curgatoare care reprezinta med iul lotic (pâraie, râuri) si stagnante (lacuri, balti, mlastini, etc. ), care reprezinta med iul lentic. Activitatea miniera, îndeosebi ce a de preparare a minereurilor, este mare consumatoare de apa- ceea ce p resupune si evacuarea unor cantitati însemnate de ape contaminate, insuficient epurate, în apele naturale. Ace st fapt coroborat cu defrisarile pentru constructiile miniere care modifica regimul de curgere, deb itul si chimismul apelor de suprafata si subterane, noxele eliminate în atmosfera în cursul procesului productiv, conduc la degradarea ecosistemelor acvatice si terestre (fapt demonstrat îndeosebi de studiile de caz efectuate de ICAS Câ mpulung Moldovenesc la Tarnita si în Calimani). Populatia judetului Suceava Judetul Suceava, prin diversitatea formelor sale de relief, prin reteaua hidrografica densa, resursele minerale, varietatea res urselor vegetale si animale, a fost un tinut locu it din timpuri vechi. Cu o populatie de aproape 714.000 locu itori loc uitori estimata la nivelul anului 2008, judetul Suceava ocupa locu l sapte pe tara, din punct de vedere demografic. Repartitia populatiei prezinta mari diferentieri. În unele comune din partea vestica, aproape exclusiv montana a jude tului, da torita conditiilor na turale dens itatea populatiei este frecvent sub 40 locuitor i/ km2, în timp ce în Podisu l Sucevei dens itatea depaseste 100 si chiar 150 locu itori/ km2. Populati a ocupata (la nivelul anului 2007) era de 243.600 persoane, din care cele mai multe în agricultura si silvicultura, urmate de industrie, si apoi de co mert, învatamânt, transpo rturi etc. În industria e xtractiva lucreaza cca. 2% din numarul total al salar iatilor din judetul Suceava (figura 4).

35.14%

48.06%

16.80%
agricultura si silvicultura industrie comert, învatamânt s.a

Figura nr. 4. Do meniile ocupa tionale ale populatiei în jud. Suceava (dupa Anuaru l Statistic, 2008)

Re teaua de asezari . În prezent judetul Suceava are urmatoarea organizare administra tiv - teritoriala: 5 municipii (Suceava, Falticen i, Radauti, Câ mpulung-Moldovenesc, Vatra-Dornei); 11 orase (Gura Humorului, Siret, Solca, Brost eni, Cajvana, Do lhasca, Frasin, Liteni, Milisauti, Salcea si Vicovu de Sus); 98 comune si 379 sate. Ac tivitati economice traditionale Judetul Suceava ocupa un loc distinct în economia româneasca datorat diversitatii si -în unele cazuri- abundentei bogatiei resurselor sale naturale. Peste 52 % d in suprafata judetului este acoperita de paduri, respectiv cca. 7% din suprafata tarii, în sub sol se gasesc z acaminte de mangan , minereuri c uprifere, sulf, barita, sare, gaze naturale, ape minerale, mine reu uranifer,

9

etc. iar cca. 42% din suprafata este reprezentata de terenuri arab ile, major itatea fiind situate de-a lungul vailor Siretului, Moldovei si Sucevei. Ac tivitati economice moderne Anal izele statistice arata ca în perioada actuala activitatile care contribuie cel mai mult la dezvoltarea economico- sociala a judetului Suceava sunt indisolubil legate de exploa tarea padurilor, dezvoltarea turismului si revigorarea agriculturii în care, sectorul cresterii animalelor ocupa un loc prioritar. În ceea ce priveste activitatea miniera, dupa 1990 aceasta s-a redus drastic, ramânând în exploatare, în afara carierelor si balastierelor pen tru r oci de constructie, doar mina de sare de la Cacica, cea de uraniu d e la Crucea, cariera Ma naila pe ntru minereu cuprifer si cariera Ulm pentru minereu de mangan. În judetul Suceava activitatea de preparare a substantelor minerale utile s-a desfasurat sau se mai desfasoara în urmatoarele unitati miniere (figura 5): - Sucursala Salina Cacica – Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos (în activitate) - Uzina de Preparare a minereului de mangan si comp lex(în activitate), la Iacobeni; - Uzina de Preparare a baritei si minereului complex Ta rnita(activitate sistata); - Uzina de Preparare a minereului complex Fundu Moldovei(activitate sistata) ; - Exp loa tarea Miniera Calima ni – exploatare si preparare a sulfului (activitate sistata).

Figura nr.5 Amplasamentul unitatilor de preparare a s.m.u. din judetul Suceava

10

Deci. mineralizatiile de sulfuri polimetalice din Cristalinul Carpat ilor Orientali apar sub forma de lentile sinmetamor fice si sub forma de filoane hidrotermale. Lesu Ursului. 10 -15% din mineralele de Cu si 25-30% din blen da (ZnS) ramân concrescute în special cu pirita. remacinate si separate. Minereurile de Cu. Pr incipalele minerale sulfurice ce compun minereurile de cupru . Cea ma i mare parte a lucrarilor miniere de deschidere. ? Minereul de mangan este cantonat în nivelul de cuartite negre al grupului de TulghesTg2. concordanta cu cuartitele negre. pregatire si abataj se desfasoara în pachetul de cuartite negre si în corpurile de mine reu si numai unele în sisturile din culcu s. Fundu Moldovei ? Fluxul tehnologic de preparare a minereului neferos la U. Sterilul uzinal rezultat în urma p rocesu lui de preparare este depozitat în iazurile de decantare Ostra. dificultatea datorându-se în primul rând concresterii intime a particulelor de s ulfuri pe ntru desfacerea carora este necesara o mac inare avansata. valorificare a substantelor minerale utile si impactul lor s istemic 1. Efecte sistemice Activitati de extractie si preparare a minereuri lor neferoase si feroase ? Din punc t de vedere genetic. Manaila. Tarnita si U. Prasca. dar si între ele. Mineralele utile de la Lesu Ursului se desfac de steril la finetea de macinare 0.08 mm.macinarea minereuluiflotarea sau concentrarea. Tarnit a cuprinde mai multe faze. Tonigaresti. Câ inelui. Forma de zacamânt este aceea de lentila sa u lentila strat. Ce le compacte se prepara mai greu.Pr. zincoase.Partea a II -a. Activitatea a fo st întrerupta de la începutul anului 200 2. preparare. Isipoa ia. în instalatia de la uzina de preparare mecano. Ca racteristicile geo. silicati de man gan) si din minereuri secundare (oxizi si hidroxizi de mangan). în vederea obtinerii ef icien te a concentratelor cuprifere.zinc sunt: calcoz ina.filtrarea si ex pedierea concentratelor. P.Zn din punct de vedere al regimu lui de flotatie se considera a fi dintre cele mai dificile. 1. au fost utilizate minereurile exploa tate prin lucrari miniere subterane de la Crucea. iar în cea de la uzina de preparare Fundu Moldovei zacamintele de la Dealu Negru. Tarnicioara si Valea Strajii. metamorfozate. Dup a continutul de pirita si alte sulfuri de fier minereurile sunt fie compacte fie de impregnatie. Minereul de mangan este dur. concresterile de minerale utile trebuie flotate.chimica de la Tarnita. Însa. Fundu Moldovei . pirotina.îngrosarea. b lenda. dupa cum urmeaza: receptia minereului. Ex tractiile de metale sunt de 80% Cu în concentrat de Cu si 65% Zn în concentrat de Zn. Minereur ile neferoase si feroase. 11 .sfarâmarea minereului. Activitati de extractie si preparare. Fluxul tehnologic de preparare a minereului complex la U. calcopirita. Minereul cuprifer provenit din sectorul Dealu Negru a fost prelucrat în vederea obtinerii concentratului cupros si a concentratului de pirita. Activitatile de extractie. ? Fluxul tehnologic de preparare a minereului cuprifer la U. P. P. la Uzina de Preparare Fundu Moldovei. Poarta Veche. P. Mineralizatiile sunt de origine vulcanogen -sedimentara. la aceasta finete. Prezinta tendinte de desprindere în zonele de contact cu roca sterila din acoperis sau în zonele de oxidare( de întrepatrundere a minereului primar cu cel secundar). Puzdra.1. pirita. compact si se excaveaza greu. Valea Putnei. s i sunt constituite din minereuri primare (carbonati.miniere ale zacamintelor influenteaza metodele de preparare ale acestora. Astfel.

? Fluxul tehnologic de preparare a minereului de ma ngan la U. s-a constatat încadrarea ac estuia în limitele prevazu te de standardele în vigoare . oxizii de azot si hidrogenul sulfurat.1993 sa fie oprita si trecuta în conservare. solului ? Impactul poluantilor specifici asupra aerului ? Activitatea Uzinei de Preparare Tarnita s-a desfasurat. din lipsa solicitarii sarurilor de mangan pe piata interna la un nivel apropiat capacitatii puse in functiune. aproape pe toata perioada sa de functionare.5 % Cu si concentrat piritos cu 48% S. apelor.1. P. determinari efectuate de catre laboratorul Frasin în anul 2000 si masuratorile Agentei pentru Protectia Mediului Suceava ulterior anului închiderii sectiei de barita si pâna la închiderea sectiei de neferoase în 2007. în perioada de act ivitatea a ac esteia s-au realizat o serie de studii si anume : determinari efectuate de laboratorul Frasin al S. Întrucât impactul activitatii celor doua sectii s-a resimtit în acelasi areal.flotarea si filtrarea. de la 01.macinarea. activitatea de preparare a baritinei reducându-se semnificativ.10 % Cu este depozitat în iazurile de decantare Dealu Negru si Pârâul Cailor. oxizii de sulf . principa lele noxe potential poluan te degajate în atmosfera în zona obiectivului erau pulberile în suspensie.2. Sterilul uzinal rezultat a fost depozitat în iazul de decantare Valea H ajului. 1. Începând cu anul 1992. “Bucovina” Vatra Dornei (1994). Iacobeni Initial „Uz ina de saruri” Iacoben i a fost pusa în functiune în 1989 pentru valorificarea superioara a zacamintelor indigene de mangan si producerea de compusi chimici de mangan. Tehnologiile ap licate pentru obtinerea sarurilor de mangan. 12 . Efecte sistemice ale activitatii de preparare a minereurilor neferoase/feroase 1. Dup a anul 2000. având aceleasi depozite de steril uzinal. la o capacitate de 1400 t/an de sarur i acide (sulfati) si de 1200 t/an de saruri bazice (carbonati).2. de Institutul de Cercetari Biologice Iasi. pâna la oprirea definitiva .M. În urma prelucrarii minereurilor neferoase cuprifere în instalatia de preparare prin procedeul de concen trare prin flotare selectiva se obtine au urmatoarele concentrate: concentrat cupros cu 14. Uzina de saruri Iacobeni a functionat cu intermitenta ca. Impactul poluantilor specifici asupra aerului. vo i trata aici asp ectele legate de poluarea factorilor de mediu de catre activitatea în ansamblu a Uzinei de Preparare Tarnita.2006). Fluxu l tehnologic de preparare a minereului comporta urmatoarele faze: receptia minereului. cu aceeasi receptori ai noxelor evacuate în timpul prepararii celor doua tipuri de minereuri. Sterilu l uzinal rezultat în urma procesu lui de preparare a minereurilor neferoase cuprifere cu un continut de 0. au fost: • Obtinerea sulfatului de mangan si a carbonatului de mangan cristalizat • Obtinerea carbonatului de mang an tehnic cristalizat • Obtinerea oxidului de mangan. Statiunea de cercetari “ Stejarul” (1995 si 1996). cu doua sectii de flotare: sectia de preparare a minereurilor neferoase (19652007) si sectia de preparare baritina (1968. Pentru conturarea unei imagini asupra nivelului poluarii aerului din zona obiectivului Uzina de Preparare Tarnita.08 .Ca pacitatea nominala (proiectata) a uzinei de preparare a fost de 500 t/zi pe doua lin ii tehnologice. din determinarile efectuate de catre APM Suceava pen tru indicatorul pulberi sedimentabile( 2001. Pr in natura proceselor de productie desfasurate în cadrul Uzinei de Preparare Tarnita.2003).sfarâmarea minereului-însilozarea.

având în vedere ca activitatea de preparare a sarur ilor de mangan a fost de foarte scurta durata (cca 3 ani). precum si pozitiona rea depozitelor de steril (fie pe cursuri de apa. toate acestea reprezinta poten tiale. Breaza. Brateasa. aceste concentratii se datoreaza antrenarilor de material din microiazuri si din depoz itul de 13 . Acest an coincide cu reducerea substantiala a activitatii în acea sta incinta. 2006 se datoreaza activitati i industriale din acest municipiu. am prelevat si analizat personal probe de apa din cursul p. rezultatele au fost comparate cu valorile maxime admise prin standardele si normativele î n vigoare. pen tru obtinerea concentratului de cupru. În ceea ce priveste aciditatea precipitatiilor. cu pâraie c u debit semnificativ si cu bazine de receptie întinse. com. pentru a evidentia efectul scurgerilor de steril uzinal si de material antrenat de pe platforma industriala.2008 pentru urmarirea calitatii precipitatiilor din zona Iacobeni. Brateasa. principa la noxa potential poluanta din cadrul obiectivului o cons tituie pulberile în suspensie degajate de la operatiile de p relucrare a minereului de mangan. si la o capacitate mica de productie. dupa care pH-ul precipitat iilor a început sa creasca usor. a rezultat faptul ca cel mai important agent poluant din zona îl constituie pulberile în suspen sie. cu spijinul laboratorului APM Suceava.1999. În prezent sunt în deru lare probe tehnologice la instalatia de flotare a minereului cuprifer exploatat din cariera Manaila.M. ? Impactul poluantilor specifici asupra apelor Ramura prepararii minereurilor utilizeaza cantitati importante de apa. Prelevarea si prelucrarea rezultatelor analizelor au fost efectuate de catre SC ANDEZI TUL SRL Câmpulung Moldovenesc. în incinta fostei uzine de preparare a sarurilor de mangan.? În zona de influenta a E. datorita faptului ca majoritatea proceselor tehnologice de concentrare a substantelor minerale uti le se realizea za în mediu umed. la indicatorul zinc aratând o c restere constanta dupa înc hiderea activitatii. Determinarile efectuate de catre APM Suceava în perioada 1992.si reale -surse de poluare a apelor de suprafata si sub terane. pentru fiecare compus analizat. din microiazuri . pe tronsonul din zona de influenta a uzinei – aval de iazurile de decantare. cum sunt iazurile de decan tare Ostra si Poarta Veche).Fundu Moldovei (activitatea de exploatare. deci în perioada de functionare a uzinei.probe din pârâul Brateasa. dintr-un studiu efectuat de c atre SC ANDEZITUL SRL în anul 2000. ap artinând Uzinei de Preparare Tarnita pe ambele maluri ale pârâului Bra teasa. cum sunt iazurile de decan tare Tarnicioara si Valea Strajii. Re teaua hidrografica de altfel este densa în arealul uzine i. este de remarcat faptul ca rezultatele analizelor pen tru indicatorii cupru si zinc arata depasiri constante ale acestor parametri. 1995. În urma investigatiilor efectuate si a prelucrarii rezultatelor ana lizelor. Ploile acide de la Câ mpulung Moldovenesc în an ii 2004. În perioada urmatoare. depozitele de concentrate si micro iazurile (care preluau sterilul uzinal în momentul aparitiei de disfunctionalitati la conductele de transport al acestuia de la uzina spre iazurile de decantare) situa te pe malul dre pt al p. ? În incinta industriala Iacobeni. valorile masurate în punctele de observatie Câ mpulung si Pojorât a au aratat ploi acide în perioada de activitate maxima a instalatiei. au fost prelevate si analizate. releva faptul ca dupa anul 1996 acestea nu au mai avut caracter acid. fie în imediata vecinatate a acestora. Pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor de suprafata din zona de influenta a uzinei (contaminate direct sau indirect cu cele tehnologice) . ? Amplasamentul instalatiilor de flotare a minereului polimetalic si a baritinei.preparare a acesteia fiind sistata în anul 2002) . de pe depozitele de concentrate de zinc si pir ita.în anul 2003 – îna intea înch iderii sectiei de prelucrare a baritei.

se constata o depasire atât pentru ionii de Fe. III Figura nr. Cu(mg/l) Activitate sistata 2007 0.3 0.15 0.chimici ai ap elor pârâului Pârâul Cailor. p. cât si pentru cei de Cu si Zn în anu l 1998. Constituie o exceptie apele pluviale care spala platforma industriala Iacoben i si care se încarca cu suspensii. . emisaru l apelor pluviale care spala incinta industriala.1 0. I val.2 0. nu au fost observate exfiltra tii. situat pe malul pârâu lui Brateasa. Evolutia continutului în ioni de cupru. Valea Strajii si Poarta Veche (figura 6) .pentru cursul de apa Pârâu l Cailor. a exfiltratiilor provenite de la iazul de decantare Dealu Negru au condus la urmatoarele concluzii: . depasiri la ionii de cupru. cl.pentru râul Moldova. iazul Valea Hajului nu mai functioneaza. precum si exfiltratiilor din iazurile de decantare Tarnicioara. care este emisarul exfiltratiilor de la iazul de decantare Pârâul Cailor precum si a apelor preluate de sonda inversa de pe plaja depozitului precum si rezultatele analizelor parametrilor fizicochimici ai râului Moldova.concentrat zincos.45 0. cl.6. Tonigaresti.25 0. Cursul pârâului Valea Hajului subtraverseaza printr-o galerie corpul iazului. lim. receptorul acest or ape( figurile 33-34). ca urmare a sistarii activitatii Uzinei de saruri de mangan. lim. ca urmare a unei avarii la conducta de hidrotransport a sterilului iar dupa închiderea activitatii. da torita aportului de ape impurificate (exfiltratiile active din corpul iaz ului de decan tare) continutul în ioni de Fe si Cu depaseste limitele maxime admisibile prevazute de Ordinul 161/ 2006 pen tru aprobarea Normativului privind clas ificarea calitatii ape lor de suprafata în vederea stabilirii starii ecolog ice a corpurilor de apa si dupa închiderea activitatii uzine i de preparare. lim. obtinerea de concentrate de oxizi de mangan. cl.35 0. ? Uzina de Preparare Iacobeni În activitatea de preparare a minereurilor din incinta industriala Iacobeni (granularea minereului de mangan . II val. procesele tehnologice desfasurându-se în med iu uscat. Func tionarea incorecta a sistemului de colectare a apelor pluviale a condus la încarcarea în ioni de Mn si Fe a râului Bistrita. pârâul B rateasa ? Uzina de Preparare Fundu Moldovei Re zultatele analizelor parametrilor fizico. ceea ce semn ifica o buna asecare a depozitului de steril uzinal.05 0 1993 1994 1998 2000 2001 2002 2005 2006 2007 val. valoarea sens ibil egala a concen trasiei aces tui element si amonte de uzina se poate explica prin aportul afluentului de stânga al râului Moldova.4 0. 14 . prepararea prafului de curatat) nu se utilizeaza ape industriale în retetele de fabricatie. Aceasta era unicul consumator de apa industriala din cadrul incintei Iacobeni. Din august 1993. contaminat de apele de mina din perimetrul minier cu acelasi nume.

namolul de la statiile d e epurare a apelor industriale si menajere.sterilul depus în iazurile de decantare a tulburelii rezultate de la flotatiile de minereuri neferoase si de barita. cel putin pentru viitorul apropiat. La prelucrarea si interpretarea datelor s-au avut în vedere valorile de alerta. precum si scurgerile de material steril din ce în ce mai frecvente din iazul de decantare Tarnicioara. existenta celor patru iazuri de decantare. Argumen tul principal îl constituie faptul ca amplasamentul analizat este situat în extravilanul localitatii si nu se preconizeaza. deja produse.deseurile solide (de productie. Cu ajutorul SC GEOMOLD SA Câmpulung Moldovenesc si al laborato arelor SC MINBUCOVINA SA si APM Suceava. Poarta Veche.pulberile se dimentabile antrenate de pe plajele si digurile iazur ilor de decantare. . etc. Analize ale compo zitiei sterilulu i depozitat au relevat un co ntinut în mangan eficient economic. ca si. Singurul studiu anterior asupra calitatii solului în aceasta zona a fost realizat în anul 1996. . . o analiza a calitatii solului er a necesara. de combustibil lichid usor utilizat la centrala termica si de la operatiile de alimentare a mijloacelor auto si a utilajelor terasiere stationare. . aferente terenurilor încadrate în categoria “mai putin sensibile”. dintre care trei prezentând fenomene de drenaj acid al rocilor (Tarnicioara. schimbarea destinatiei suprafetelor respective. . abundenta. ceea ce a condus la valorificarea în indus tria metalurgica a peste jumatate din corpul depozitului. . cu riscul reprezentat de acestea (în caz de alunecare) pentru comunitatile din aval (localitatea Ostra). sunt urmatoarele: . Determinarea concentratiilor a fost efectuata prin metode spectrale de emisie. în sensul prevederilor Ord.).pe acesta crescând o vegetatie spontana. respectiv de interventie. Re zultatele analizelor probelor de sol prelevate (pentru indicatorii cupru si bariu) sunt redate în modelarile din figurile 7-8: 15 . slamu l de carbid de la generatoarele de acetilena. am analizat calitatea solului în zona de influenta a uzinei de preparare. menajere. din iazul de decantare Poarta Veche. în luna mai 2005.scurgerile accidentale de produse petroliere de la depozitele de carburanti.756/1997 al MAPPM.pulberile sedimentabile de la operatiile de sfarâmare (antezdrobire) a minere ului neferos si a baritinei. de catre Institutul de cercetari Biologice Iasi . ierboasa.pulberile se dimentabile antrenate de pe platformele de depozitare a concentratelor.Statiunea de Cercetari “ Stejarul” Piatra Neamt. Valea Strajii). am relua t analizele respective. ? Impactul poluantilor specifici asupra solului ? Sursele potentiale de poluare a solului din cadrul arealului ocupat de activitatea de preparare a minereurilor neferoase si nemetalifere Tarnita. cât si pentru actualizarea informatiei cu privire la calitatea solului în aria de influenta a uzinei de preparare. Atât pentru cunoasterea modului de evolutie al efectelor negative. Avâ nd în vedere amploarea activitatii ce s-a desfasurat în incinta Tarnita.

7 .Figura nr.UP Tarnita .Distributia conti nutului de cupru în sol 16 .

Distributia continutului de bariu din sol 17 .Figura nr. 8. UP Tarnita .

scurgerile accidentale de produse petroliere (carburanti si lubrifian ti) de la depozitul de carburanti si de la operatiile de alimentare a mijloacelor auto si a utilajelor terasiere stationare. Scaderea ulterioara a concentratiilor s-a produs ca urmare a spalar ii acestor urme de catre ploi ori a înde partarii lor (este o pasune particulara) de catre proprietarul terenului. mult pe ste pragul de interventie pentru mangan. a rezultat ca prin natura proceselor de prelucrare desfasurate în cadrul perimetrului.na molul de la stat ia de epurare a apelor menajere.în perimetrul zonei de poluare cu cele doua elemente. acestea afecteaza calitatea legumelor cultivate si a pasunii ce asigura hrana animalelor . pentru adâncimea 0-5 cm si în an ul 2002. la precipitatii abundente.se contureaza o zo na de poluare a solului cu bariu si cup ru. . Ulterior. deseurile solide menajere. precum si o cres tere semnificati va. u tilizate în procesul de preparare. sunt iazurile de decantare Dealu Negr u si Pârâul Cailor. precum si determinarilor de laborator efectuate. prezenta carierei de baritina Ostra. pot fi re tinute urmatoarele: . Actiunea acestora se manifesta în special asupra apelor freatice si de suprafata si. precum si de unele substante tensioactive (cianuri. Ana lizele efectuate la Agentia pentru Protectia Mediului Suceava pe probe de sol prelevate de pe o pasune situata aval de iazul de decantare Dealu Negru. ultimul an de activitate al instalatiei de preparare . inclusiv iazurile de decantare si. Valorile. xan tati). în ma i mica ma sura. zonelor limitrofe acesteia si iazurilor de decantare. asupra solului. . . Re levant însa ar fi u n studiu a supra calitatii solului din gospodariile limitrofe platformei industriale. 18 .pulberi sedimentabile degajate de la centrala termica. a acestuia. merisor si am iden tificat si gentiane. Zonele a fectate (cu valori mai mari decât pragul de alerta) sunt situate în vecinatatea sectiilor de prelucrare si a digur ilor iazurilor de decantare.zgurile provenite de la centrala termica. începând cu 2007.În concluzie.2. Impactul poluantilor specifici asupra ecosistemelor terestre si acvatice Po trivit tehnologi ilor aplicate în prepararea minereurilor neferoase. am urmarit evolutia ca litatii solului aval de incinta industriala.s ub pragul de interventie ale c oncentratiei metalelor aval de iazul d e decantare Dealu Negru. au fost urmatoarele : . 1.2. . indirect. se considera ca cei mai impor tanti poluanti din zona sunt reprezentati de ionii metalelor grele proveniti din mineralizatiile neferoase si de baritina prelucrate. au relevat atinger ea pragului de alerta pentru Cu si Pb. se constata o crestere a concentratiei acestuia în sol. sursa principala constituind-o activitatea de prelucrare a minereurilor. de la obtinerea concentratelor de oxizi de mang an si a prafului de curatat “LUX” .slam de c arbid de la generatoarele de acetilena. se datoreaza probab il faptului c a în aceasta zona scurgerile de material steril de pe depozit sunt colectare într-un sant de garda. de la granularea minereului de mangan. Pe aceasta pasune creste afin. se distinge un areal de poluare semnificativa (cu valori ale concentratiilor mai mari decât pragul de interventie) cu o suprafata de 6 ha. odata cu încetarea activitatii. suprafata corespunzatoare amplasamentului uzinei. ? Principa lele surse potentiale de poluare a solului.dupa sistarea activitatii în anul 2002. existen te în cadrul arealului de desfasurare a activitatii Uzinei de Preparare Fundu Moldovei. Desi concentratia în fier nu este normata. prin Agentia pen tru Protectia Mediului Suceava. depasirile la suprafata solului pe ntru cupru si plumb datorându-se unor antrenari accidentale. ? Sursele potentiale de poluare a solului din cadrul inc intei industriale Iacobeni . probabil datorita asocierii oxizilor de fier cu oxizii de mangan prelucrati la Iacobeni. dat fiind faptul ca valorile pentru Pb si Cu depasind pragurile de alerta în stratul superficial al acestuia. . elementele analizate fiind fierul si manga nul.

si care necesita investigatii aparte. de catre apele pluviale. asupra vegetatiei si a asezarilor umane. pin. mesteacan. al râului Neagra din Ca limani) sau chiar senzatia iritanta provocata la contactul cu apa). respectiv 100%. Într-un studiu efectuat de catre cercetatorii din cadrul Statiunii Experimentale de Cultura Molidului Câmpu lung Moldovenesc asupra gradului de afectare a ecosistemelor forestiere din zona Tarnita prin activitatea de preparare. spumarea apei. afectând ecos istemele acvatice. Peste 50 % din a rborii studiati se încadreaza în clasa de vatamare II. mai ales în jurul surselor de poluare. resimtite în special în albiile minore ale pâraielor Tarnicioara. s-au so ldat cu esec în proportie de 90 %. aceasta s-a prins în proportie de 80. gunoi de grajd si p amânt.molidul reprezinta specia cea mai puternic afectata de catre factorii de stres din zona. la majoritatea s-a constatat un grad de defoliere între 25% . functie de distanta fata de sursele de poluare si altitudine. . în cazul producerii de accidente sau avarii cu consecinte catastrofale (ruperea digurilor iazurilor de decan tare si deplasarea în masa a sterilului ha lda t). brad). . Brateasa.efecte asupra asezarilor umane si a mediului na tural în general. probabil da torita existentei sarurilor de mangan. cu integrarea depozitului în peisajul local. etc. în sensul ca suprafetele ocupate de iazuri sunt practic compromise. unde înainte de a se semana vegetatie ierboasa. probabil si da torita neutiliza rii în procesul tehnologic de preparare a minereului cu prifer de la UP Fundu Moldovei a cianurilor.pe iazul de decan tare Ostra ( UP Tarnita).2001) Alte aspecte care sunt de remarcat în ceea ce priveste fixarea vegetatiei pe iazurile de decantare ce a u deservit unitatile de preparare a minereurilor neferoase (cuprifere) si feroase (mangan).pe iazul de decantare Valea Hajului ( UP Iacobeni) vegetatia ierboasa s-a instalat imediat dupa sistarea depunerii de steril.efecte indirecte asupra solului s i a vegetatiei.datorita ponderii reduse în compozitia arboretelor.efecte date de antrenarea. .. Straja. . îngrasaminte foliare si îngrasaminte cu microelemente pentru vita de vie. Efectul produs de poluarea chimica a apei cel mai frecven t consta în influenta diverselor substante poluante 19 . în vederea realizarii unei ecologizari eficiente. specie naturala principala în edificarea ecosistemelor forestiere din zona Tarnita. Un alt efect frecvent întâlnit si sesizat este cel reprezentat de modificarea caracterelor organoleptice ale apei. s-a ajuns la ur matoarele concluzii: .60 %. în apropierea surselor de poluare si pe directia de difuzare a poluantilor de catre vânturile dominan te în lungul vaii. . . al pâraielor Valea Strajii si Brateasa de la Tarnita. modificari vizibile de turbiditate si culoare. rosii.încercarea facuta în anul 2001 de a vegeta cu plantatie arboricola ( molizi) iazurile de decantare Dealu Negr u. refacerea solului si implicit a vegetatiei necesitând perioade foarte îndelungate (cca. este robusta. Barbu I. . vegetatia arboricola de pe treptele inferioare ale depozitului (arin. fagul este mai putin afectat. prin intermediul apelor f reatice contamina te cu fluidele din iaz si cu pu lberile sedimentab ile antrenate de pe plajele si dig urile acestora. sunt urm atoarele: .. . de terminând reactii sen zoriale dezagreabile (gust si miros particular. a sterilului de pe taluzurile din a val a le digurilor de amorsare si de înaltare. s -a realizat un pat din rumegus.bradul.actiunea directa asupra solului.90%.UP Tarnita. se dovedeste a fi foarte sensibil la poluare. Pârâul Ca ilor.cum este cazul pârâu lui Cailor.care stau la baza obtinerii îngrasamintelor chimice pentru solurile pod zolice. 60-100 ani s -au mai mult). de la Fundu Moldovei.Efectele sterilului depus in iazurile de decantare asupra med iului natural sunt comp lexe si se produc pe mai multe ca i si sub divers e forme: .dezvoltarea spontana a vege tatiei naturale la baza iazurilor de decantare de la Fundu Moldovei.IV (arbori bolnavi). Zonele de risc poten tial sunt localizate la baza versantilor si pe directi a de circulatie a maselor de aer (Popa I.UP Fundu M oldovei si Tarnicioara. .efecte ale e misiilor de gaze de combustie sau provenite din oxidarea sulfurilor metalice.

1.3. toate primariile raspund ca nu exista. persoane care ridica azi procentul de saracie. În vederea unei e valuari preliminare mai realiste. în mod special a pestilor.Primaria comunei Fundu Moldovei este nemultumita de tergiversarea demararii lucrarilor de reabilitare ecologica a siturilor miniere din localitate: numa i în zona rezidentiala exista unitatea de preparare a minereului cuprifer. am conceput un chestio nar adresat comun itatilor locale în care se desfasoara sau s-au desfasurat activitati de preparare a substantelor minerale utile si anume în localitatile Ostra . un singur investitor a deschis o afacere în zona. e chilibrul ecologic al diferitelor biocenoze din apa este atât de sensibil încât schimbar i infime. c u persistenta poluarii si a consecintelor sale asupra utilizarii apei în diferite scopuri. cu exceptia Ordinului nr. cu iazul de decantare 20 . unde au functionat uzine le de preparare minereuri ne feroase si feroase.exploatarea si prepararea substantelor minerale utile. oportunitatile dupa închiderea Uzinei de Preparare Tarnita nu s -au materializat printr-un program de reconversie sociala. c u atât mai mult cu cât la noi nu exista o legislatie co mpleta specifica acestui segment. pe care l am avansat primariilor din comunele respective. care sunt foarte sens ibili la poluarea chimica.2). dar persistente. fiind declarata zona defavorizata.. sunt de specificat urmatoarele: .o fabrica de cherestea si suban samble de lemn. Re feritor la câteva din raspunsurile da te de comunitatile din localitatile Ostra. dar si economic. în princ ipal.A. cu un aport însemnat de persoane din afara localitatatii. Influenta n u e ste dramatica. În adevar.asupra proceselor biologice care se petrec în apele naturale. Iacobeni. Din interpretarea datelor determinar ilor efectuate în cadrul laboratorului de analize biologice al SGA Suceava au rezultat. . Fundu Moldovei.ca impact social. asa cum prevedea legislatia. SGA Suceava.la întrebarea daca exista vreun studiu de baza privind sanatatea populatiei din zona afectata de minerit. 191/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatatea umana. Studiul biocenozelor întocmit de specialistii Serviciului de Gospodarire a Apelor Suceava în cursurile de apa ce au tangente cu Uzina de Preparare Fundu Moldovei. comunitatea din localitatea Ostra este cea mai afectata de activitatea miniera. . în noua uzina de preparare a minereului cuprifer. Se poate produce astfel o distrugere a microorganismelor din apa si ca atare oprirea sau încetinirea fenomenelor naturale de autopurificare a apei. specialisti min ieri din co munitate( 30 de persoane). Fundu Moldovei s i Iacobeni. El este cunoscut sub denumirea generala de efect ecologic. în compozitia apei pot duce la perturbari profunde si cu consecinte din cele mai importante.pg. 2007. care se refera la evacuarea unor substante periculoase în mediul acvatic. Impactul poluantilor specifici asupra asezarilor umane Evalua rea impactului a supra fact orului uman este dif icila. Che stionarul se refera la modul prin care se asigura implicarea comun itatii loca le în dezvoltarea proiectului minier. confirma influenta negativa a activitatii de prelu crare asupra calitatii ecos istemelor acvatice din zona. care a condus la dezvoltarea excerbata a unui s ingur tip de activitate.2. la interactiunea comunitate. prin distrugerea florei si faunei acvatice. Uneori pot aparea si consecinte economice din cele mai grave. urma toarele : „Scaderea gradului saprob în aval de UP Tarnita este datorata prezen tei iazurilor de decantare care influenteaza biocenoza acvatica. caracteristic unui sistem biotic” (C N „Apele Române” S. acest lucru fiind datorat în primul rând puterii de adaptare a macronevertebratelor acvatice si în al do ilea rând procesului de autoepurare natural. Pârtestii de Jo s. Studiul biocenozelor acvatice pârâul Brateasa . Saru Dornei. .comunitatea este solicitata sa se implice în lucrarile de reabilitare ecologica iar la Iacobeni au fost angajati.operator minier precum si la probleme de sanatate si securitatea muncii.

2. fenomenul de dispersie a poluantilor atmosferici este atenuat de dominarea climatului de adapost. astfel încât influenta activitatii miniere din acest punct de vede re asupra calitatii solului este greu decelabila. De asemenea. care a deservit Uzina de Preparare Fundu Moldovei.). atât direct cât si prin afluentii sai pr. Iazu l de decantare Dealu Negru. Poarta Veche (2003). etc. propa garea si dispersia noxelor atmosferice de la Uzina de Preparare Tarnita. 1. de viteze mici ale vântului. Gura Humorului. s-au resimtit puternic si în afect area stabilitatii iazurilor de decantare Tarnicioara( 2002. Reteaua hidrogra fica este bine reprezen tata.60 m3/ s. factor ce contribuie la stagnarea noxelor . umez eala relativ ridicata. Astfel de izvoare au fost iden tificate în zona iazului de decantare Tarnicioarapatru. Scaldatori. Recep torul tuturor evacuarilor de ape impurificate este pârâul Brateasa. • Influenta apelor de suprafata si subterane În situa tia uzinei de preparare de la Tarnita. datorita precipitatiilor abundente. La acestea se adauga infrastructura de transport. Din punct de vedere pedologic. o are stabilitatea iazurilor de decantare. 2006. pârâul Pietrii.Dealu Negru si tre i perimetre miniere de e xploatare a minereului cuprife r. 2005. Influenta unor co nditii naturale asupra impactul ui sistemic al poluantilor • Influenta conditiilor climatice Fenomenele de risc climatic si meteorologic din ultimii an i. de alimentare cu energie electrica . 2008). când. pârâul Valea Strajii. 1995) arata ca pe o halda de steril provenita de la exploa tarea 21 .zise.au antrenat mase mari de steril în apele de suprafata . si numeroase izvoare ce au contact cu depozitele de steril uzinal sau instalatiile propriu. în zona iazului de decantare Poarta Veche -cinci. Re feritor la dinamica aerului implicata în emisia. Prezenta în zona a unor secvente de substrat calcaros. O importanta deosebita pentru securitatea zonelor locuite. asigurarea cu apa potabila a populatiei . vine în sprijinul fixarii ma i rapide a vegetatiei spontane pe solurile afectate de activitatea miniera Iacobeni Re zultatele unui studiu efectuat pentru stab ilirea compozitiei floristice a fitocenozelor instalate pe ha lde de steril în conditii edafice limitate.. de exemplu. es te de relevat faptul ca zona se caracterizeaza printr-o frecventa r idicata a circulatiei aerului d e tip mu nte. un altul strabate incinta sectiei de flotare minereu polimetalic. 2007. de cursuri de apa cu debite variind între 20. • Influenta tipurilor de sol Solurile prezen te în cele doua areale în care sunt situate instalatiile de preparare a minereurilor cuprifere. au în general valori de pH situate în domeniile moderat si slab acide. Brateasa. se estimeaza a fi afectate 120 de gospodarii si operatori economici. cu halde ce se „revarsa” spre gospodariile cetatenilor. pe iazul de decantare Valea Strajii trei.vale. care este sursa de alimentare cu apa potabila pentru numeroase localitati din aval (Câmpulung Moldovenesc.în anul 2006 fiind imine nta evacuarea populat iei din comuna Ostra care îsi au locu intele de-a lungu l cursului pr. pe o perioada de trei ani (Anca Ionce. etc. un rol important în amplitudinea impactului activitatii miniere asupra factorului de mediu „apa” îl are si marimea bazinelor hidrografice din zona. Mar gareta Grudnick i. În cazul unei avarii catastrofale la iazul de decantare Tarnicioara. precum si riscul producerii acciden telor tehnice la sistemul de hidro transport al sterilulu i. etc. Dealu Negru (2008). respectiv în timpul nop tii a celor din aval. precum si acumularea de apa din spatele iazului de decantare Valea Straji i.4. s. Inversiunile termice. solurile care apar în cadrul zonei Iacobeni apartin raionu lui pedogeografic al Obcinei Mestecanisului. car e conduce la poluarea în timpul zilei a zone lor din amonte. pîrâul Tarnicioara.UP Tarnita si UP Fundu Moldovei. este amplasat pe malul drept al râului Moldova. Pentru verificarea sigurantei de functionare a iaz urilor au fost efectuate în ultima perioada o serie de studii si expertize de specialitate.

Fluxurile tehnologice de preparare a minereurilor nemetalifere ? Fluxul tehnologic de p reparare a sulfului la E.minereului de mangan . Suceava. Re zervele de roca cu sulf din sectorul Negoiul Româ nesc au fost calculate initial si confirmate în anul 1971 pentru exploatare în subteran. sistem utilizat în Galitia rasariteana. din jud. dar ulterior s -a deschis cariera. de uzura prematura a parcu lui auto. sarea de la Cacica s-a exploatat initial prin dizolvare în bazine subterane. pe o suprafata de 1 mp.tratarea termica a concentratului de sulf.Greben si Alunis.macinarea umeda si clasarea minereului. Dificultatile tehn ice întâmpinate de exploa tarea selectiva. sulful fiind prezent ca impregnatii. argile. mai complicata decât cea anticipa ta. Minereurile nemetalifere. Calimani s-a desfasurat dupa urmatoarea tehnologie : concasarea minereului de sulf. 22 . a excavatoarelor. deoarece contine un procent mare de impur itati terigen e. Si ceilalti oxizi ( Al2 O3 si Fe 2 O3) au o actiune negativa în cursul procesului de concen trare a sulfatului de bariu. Activitati de extractie si preparare. s. în pre zenta reactivilor de flotatieîngrosarea concentratului flotat . reprezentate prin fâsii de treapta la echidistanta de 10 m. dar ponderea lor fiind mai re dusa au o influenta mai mica. aceasta si din cauza proportiei ridicate pe care o are în substanta minerala utila. a forezelor si mai ales de volumul ma re de descopertaca si de poluarea si degradarea med iului . la care se adauga morfologia corpurilor de roca cu sulf. cu ridicari continue a coloanelor de exploatare. s-au dezvoltat . Acestia sunt bine dezvoltati în pre zent. 2. Exploatarea cu sonde s -a asimilat la sfârsitul anilor ’50 . arata ca ex ploa tarea în cariera a acestui zacamânt nu era adecvata. racirea si ex peditia sulfului tehn ic. Mineralizatiile de baritina din perimetrele Ostra . si un numar de opt molizi (Picea abies). f iind situate de obicei în imediata apropiere a contactului tec tonic dintre formatiunile cristaline si sedimentarul mezozoic. echivalente cu treptele de exploa tare în ut il. calcit. ? Extractia minereu lui de baritina s-a realizat din cariera Ostra si din mina Alunis. la nord de confluenta cu pr. ce p ot ajunge în anumite zone la 40 %.a). Viola odorata.depoz itarea. care au rezistat în proportie de 90%.7 %. gips. ceea ce a impus recalcularea rezervelor prin metoda sectiunilor orizontale. fiind amplasata aproximativ în centrul co munei. ? Zacamântul de sare gema la Cacica se situeaza pe teritoriul comunei cu acelasi nume. afirmatie sprijinita si de consumul mare de carburanti. cuiburi si filonase . Incinta Salinei Ca cica este localizata pe versantul stâng al pârâului Cac ica. În activitatea de preparare. Sarea gema din acest zacamânt este de ca litate inferioara. pe lânga vegetatia ierboasa (Achillea millifolium. Continutul med iu de NaCl este de 84.Clife se gasesc cantonate în gnaise le de Rarau sub forma de lentile. Lamium album. Blândetu. Metoda de exploatare este cea prin dizolvare cinetica.flotatia minereu lui în su spensie apoasa. Efecte sistemice 2. de clima nefavorab ila cariere i. M. Activitatile de ex tractie si preparare a minereurilor nemetalifere ? Muntii Ca limani reprezinta singurul loc din tara unde s -au acumulat zaca minte de sulf exploatabile. cuiburi si impre gnatii. principlalul component daunator este considerat dioxidul de siliciu.1. Tussilago farfara. Plantago lanceolata. fiind alcatuite din marne. filoane. Datorita continutului mare de material insolubil.

2. ? Fluxul tehnologic de preparare a baritei la U. Oda ta cu diminuarea activitatii în incinta miniera (urmata de sistarea definitiva în anul 1997). Aici. a carui baza este un PC profesional echipat cu toate interfetele A/D si D/A necesare si conec tate la PLC care controleaza toate intrarile si iesirile cum sunt secvente. preponderent spre nord. hidrogenul sulfurat si particulele solide. astfel încât în anul 2003 activitatea sectiei de preparare a minereurilor nemetalifere a fost sistata. Faze le fluxului tehnologic de preparare sunt: receptia minereului brut. fapt ce a creat conditii de crestere a aciditatii precipitatiilor în zonele Caliman i –incinta si Gura Haitii în 1996.îngrosare. faunei si omului.zisa.flotarea sau con centrarea propriu. Efecte sistemice ale activitatii de preparare a minereurilor nemetalifere 2. poluantii raspândindu-se circular. Tarnita a fost pus în functiune în anul 1968 prin prelucrarea mine reului din cariera Ostra si din lucrarile miniere subterane Alunis Greben si Holdita. Sarea tratata si sortata se ambaleaza conform cerintelor beneficiar ilor. pe valea Negrei Sarului. 23 . sunt analizele efectuate în perioada 1990. functionarii unei statii de asfalt si a centralelor termice ale unitatilor industriale din Vatra Dornei. Semnificativa e ste si valoarea ridicata a aciditatii precipitatiilor din anul 2001 la Ortoaia (Dorna Arini). preponderent. aceasta pe fondul frecventei ridica te a inversiun ilor termice în Depresiunea Dornelor.însacuirea si expedierea concentratului.sfarâmarea minereului.2. Procesul de evaporare utilizat se bazeaza pe principiul “multiplu efect sub va cuum” în trei trepte legate în paralel . sortul de minereu din cariera a început sa scada pâna aproape la disparitie. saramu ra bruta este supusa unui procedeu de purificare (epurare) necesar eficientizarii procesului de evaporare –recristalizare . alarme etc. de la rezervorul de saramura aflat în gura putului pe un saleduct suprateran. Procesul de uscare se realizea za într-un uscator “ în pat fluidizat” cu aer cald iar sarea rezultata din aceasta secven ta a f luxului tehnologic este condusa la sectia de clasare -ambalare . în per ioada 1995-1996 sulful tehnic nevalorificat de la depozitul Argestru (Vatra Dornei) a fost transportat pe platformele superioare ale haldelor de steril Puturosu si Pinu. pe componenta descendenta a circ ulatiei munte – vale. pâna în incinta d e preparare Pârtestii de Jo s.1992 de catre Laboratorul de Cercetari Acvacultura si Ecologie Acvatica din Piatra Neamt. solului ? Impactul poluantilor specifici asupra aerului ? În zona Calimanilor .filtrare calcinare.un numar mult mai mare de analize efectuate de catre ICPMSN Cluj Nap oca. care se poate datora însa.1.7 km. Re zultatele obtinute de catre acest institut în primii doi ani au surprins trasaturile generale ale poluarii aerului pe platforma industriala.? Fluxul tehnologic de preparare a sarii în Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos este urmatorul: saramura (sarea în solutie) extrasa din subteran. Def initor ii pentru nivelul de poluare a a tmosferei în perioada de functionare a unitatii de exploatare si preparare a sulfului. Impactul poluantilor specifici asupra aerului. Aceste noxe au avut o puternica actiune toxica asupra florei. fapt confirmat ulterior printr .macinarea minereului. Dup a purificare (epurare) saramura este dirijata la instalatia de evaporare. în special în timpul nop tii si în prima parte a d iminetii. Începând cu anul 1985. apelor. pe o distanta de cca 4. este condusa gravitational. Principa lele noxe emise în atmosfera au fost : dioxidul de sulf.micronizare. Întreaga instalatie este supravegheata printr-un sistem DCS. P.2. unitatea miniera reprezinta singura sursa majora de poluare a aerului.

cea mai impor tanta sursa potential poluanta a constituit-o centrala termica. Cu un aport impor tant de aciditate si fier dizolvat participa si apele rezultate din exfiltratiile iazului de decantare Dumitrelu care.9.1016 mg/l) si fier (88.4. astfel încât. Agentia pentru Prot ectia Med iului Suceava a monitorizat calitatea apelor din fântâni. ? Afectarea calitatii apei datorita activitatii Sucursalei Salina Cacica Oda ta cu demararea probelor tehnologice în instalatia de recristalizare a sarii de la Pârtestii de Jos (1993). acest lucru fiind deo sebit de important atât pentru factorii naturali ai mediului câ t si mai ales. în functie de încarcarea apelor din freatic în cloruri.pe traseul râului Neagra Sarului. este caracterizat prin urmatoarele conditii hidrochimice cu influenta negativa majora asupra râului Neagra Saru lui : pH puternic a cid (2. ca urmare a sesizarilor facute de cetatenii din imediata vecinatate a uzinei. c oncentratii foarte ridicate de sulfati (883.Barnar (Brosten i) de urmarire a calitatii râu lui Bistrita de catre Sectorul de Gospodarire a Apelor Suceava.1736 mg/l). aval de confluen ta cu pârâul Haita. prin intermediul pârâului Dumitrelu.pentru sanatatea comunitatatii umane care locuieste în imediata vecinatate a instalatiei. ajung în ac elasi emisar principal. comparativ cu cel al Neag rei Saru lui. 20 m de centrala termica . apa se încadreaza în clasa I de calitate . la Gura Negrii. .efectul negativ al apelor impurificate se resimte în sch imbarea calitatii recep torului final. aciditate totala s i reala foarte mare (14. hidrocarburi. ultimul afluent cu aport însemnat de noxe. pâna la varsarea în râul Bistrita.chimice ale apei si sedimentelor sale sa se manifeste pe o distanta relativ redusa. Deb itul mare al râului Bistrita.3.222 mg/l).pâna la Cheile Zugreni (cca. Prin modernizar ea centralei termice de la instalatia de cristalizare a sarii de la Cacica în se nsul trecerii acesteia de pe combustibil solid pe combustibil lichid si utilizându -se pacura cu un continut de sulf sub 1%. conturându-se.9 iar dupa preluarea apelor acide (la statia de pompe Dumitrelu) ajunge la un pH= 2. emisiile de noxe au fost reduse substantial. face ca influenta acesteia din urma asupra caracteristicilor fizico.5. ? Impactul poluantilor specifici asupra apelor ? În ceea ce priveste degradarea calitatii apelor care traverseaza perimetrul minier Calimani precizam urmatoarele: . Dumitrelu. încarcare minerala globa la mare (rezidu u fix : 1440 . . 15 km). ca re la origine (la captare) are un pH =5. în sectiunea din aval de chei.5 mva l/l). 4 unitati pH mai mari decât amonte de confluen ta cu acest pârâu iar continutul de sulf total din sedimente reprezinta numa i 5.? În Incinta de preparare a sarii de la Pârtestii de Jo s. Cea mai apropiata locuinta este amplasat a la cca.5 respectiv 5. râul Neagra Sarului. caracteristicile hidrochimice si geochimice ale acestui râu înregistreaza un proces destul de important de ameliorare. azot si carbon. 24 .5. doua zone (figura 9).p ârâul Puturosu în care ajung apele care spala car iera si haldele d e steril.7) .2.84% d in cel gasit în sedimente în statia din amonte de conf luenta.5.16. pH-ul apei si sedimentelor este cu cca.2. de la confluenta cu p. poluantii caracteristici evacuati în procesul de arde re a pacurii f iind pulberile si oxizii de sulf.2.3.

cât si.10 ori fata de anul 1992 .în zona I-a. . sunt : . influentei majore a apelor pârâului Inata asupra freaticului si implicit asupra calitatii apelor din fântân i.Figura nr.ha lde le constituite din depozitarea materialului inert. nivelul clorurilor a scazut fata de 1992. precum si a sterilulu i rezultat din fluxul tehnologic . el încadrându-se în majoritatea cazurilor în limitele de concentratie admise. rezultat din decopertarea minereului si a rocilor sterile sau slab mineralizate. Zonele cu concentra tii în cloruri a freaticului din loc. În perimetrul industrial Caliman i.în partea sud-estica a zonei I continuturile mai redus e de cloruri fata de restul zonei se datoreaza atât cresterii distantei fata de incinta. rezulta valori foarte mari pentru pentru major itatea metalelor totale analizate si valor i foarte mici ale pH-lui pentru probele de 25 .în zona a II -a. . Pârtestii de Jos Interpretarea analizei probelor de ape prelevate din fântâni a permis mai multe concluzii dintre care principalele sunt: .rezultate din procesul de spalare a solului de catre apele pluviale si din aluviuni le pâraielor. . . Din analiza probelor de steril reco ltate din zona Calimani.de pozitele superficiale . ? Impactul poluantilor specifici asupra solului ? Calitatea solului a suferit modificari semnificative în arealul Ex ploatarii Miniere Calimani datorita produsilor toxici emisi din toate fazele f luxului tehno logic.poluarea maxima se încadreaza într -un teritoriu delimitat de incinta si santul de scurgere al apelor pluviale .9. categoriile de materiale depozitate care constituie surse de noxe. poluarea cu cloruri a fântânilor a crescut de cca . în principa l.

situa ta în imediata vecinatate a incintei de prelucrare unde.79 9. unde atât molidisul cât si jnepenisul sunt uscate.27 17 . 26 . datorita apelor puternic acide ce spala haldele (pH de 2. Impactul poluantilor specifici asupra ecosistemelor terestre si acvatice ? Incinta miniera Calimani . trebuie sa mentionam faptul ca nu s -a urmarit.07 0. apa râului Neag ra Sarului prezinta modificari ale proceselor de receptare a poluantilor si chiar o degradare a proceselor de dezintoxicare (autoepurare).24 30 . cu exceptia zonei iazului de decantare. plan tele cu flori si un po m fructifer. prin analize.24 0.79 Din analiza variatiei pH-ului pentru solul afectat (martor si steril din area lul Caliman i) rezulta ca mentinerea la valori extrem de mici a acestuia se datoreste prezentei sulfului si react iilor de oxidare a acestuia. În urma desfasurarii acestei activitati vegetatia forestiera a suferit atât un impact direct.21 Cd tot. Zn tot. (ppm) 0. se remarca încercari timide de revegetare naturala pe halda Ilva. Proportiile impa ctului industrial asupra structurilor naturale vii sunt foarte mari. reco ltat din zona limitrofa haldei de steril Puturosu (proba martor este de la Gura Haitii)( tabelul nr. Din analiza zoop lanctonului pe toate cursurile de apa ce izvorasc din muntii Calimani. prezenta sa accidentala neputând a fi concludent a pentru caracterizarea hidrobiologica a arealului inves tigat. însa sunt zone unde s -a constat efectul nociv al deversarilor de saramura: culturi afectate din gospodariile cetatenilor. prin înlaturarea vegetatiei arborescente si arbustive cât si unul indirect.1 9. s -a constatat o rata de prindere destul de ridica ta pentru puietii de jneapan si zâmbru.pe halda de steril si pen tru solul polua t. a demonstrat importanta refacerii ec osistemului forestie r pentru reintegrarea zonei Caliman i în landsaftul local. s-au uscat legumele. (ppm) 19. 1. exercitându. 2.1) : Tabel nr.0).2 (ppm) (ppm) 97.9 43087 33658 8579 Mn tot.02 20.efecte de uscare totala în zonele afectate de scurgerile d e steril de pe halde.29 17. reactii cu impact direct în transformarea metalelor în ioni mobili.Compozitia solului si a sterilului din zona EM Cal imani Denu m.54 19.96 Cr tot. Re feritor la calitatea ecosistemelo r acvatice.2.efecte distrugatoare asupra padurii aflate la baza taluzurilor haldelor . Re zultatele unor experimente de reconstructie ecologica.15 9. Cele mai vizibile efecte sunt pe partea estica a haldei Ilva. . exprimate prin schimbarile comp ozitiei calitative si cantitative a florei algale. în gropi cu humus forestier. Cu tot. realizate de ICAS Câmpulung Moldoven esc.05 6. datorita înfundarii canalizarii din incinta si deversarii accidentale de ape tehnologice în curtea aces tei familii.75 Sulf e le m. o serie de poluanti rezultati din procesul tehnologic de obtinere a sulfului tehnic au degradat calitatea apelor aval de exploatare.02 3.545 Ni tot. calitatea solului din zona de influenta a activitatii de exploatare si preparare a sarii. Un exemplu este cel al suprafetei de teren din curtea familiei Gorcea Vasile.2.se asupra tuturor formelor de organizare biotica si au fost constatate de multi specialisti.78 Co tot.38 10. prin plantarea pe platf orma superioara a halde i Pinu a d ifer ite specii lemnoase. Proba Halda steril Sol a fectat pH Martor 2. Fe total (%) (ppm) 8. (ppm) 1323 138. favoriza te de modificarile con tinui ale pantei taluzu rilor. Astfe l. ocupa 1% din suprafata Parcului National Cali man i. acesta este foarte slab dezvoltat sub aspect calitativ si ca ntitativ. (ppm) 36. Datorita impactului acestora.154 3. (ppm) 19. Cu toate acestea.14 22. ? În ceea ce priveste sursele potentiale de influenta negativa asupra indica torilor de calitate ai s olulu i si subsolului ca urmare a desfasurarii activitatii Instalat iei de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos. concretizat prin: .

. care se manifesta prin emanatii de aerosoli din cariera si din halde . în iu lie 1987. . prin comp aratie cu alte localitati unde sunt unitati de preparare: . deschid noi posibilitati de dezvoltare economica a comunitatii. prin antrenari de pulberi si hidrotransport de pe acestea.chimice ale apelor de suprafata sunt afectate de apele meteorice ce percoleaza depozitele de steril minier si platformele industriale precu m si de ape le evacuate si cele exfiltrate din i azul de decantare.oportunitatile eco –turistice favorizate de ex istenta Parcului National Calimani. nu mai sunt evacuate în emisar (pârâu l Solonet) ape tehnologice uzate.satul Gura Haitii. a sezar ile umane se afla înca sub influenta sa remanenta.Primaria Saru Dornei. efectele înch iderii activitatii nu au avut repercusiuni profunde asupra nivelului ec onomic al comunitatii. influentata.activitatea desfasurata în Calimani a atras dezvoltarea unor retele de utilitati. Cuantificarea aportului la poluare a l celor doi f actori (natural si antropic) este o problema deosebit de complexa.3. . Pr in noua tehnologie de preparare. instalatia de prelucrare functionând în circu it înch is.2.activitatea traditionala. de crestere a animalelor. existând gospodarii la distan ta de cca. caracteristicile fizico.acesta este situa ta în zona rezidentiala a localitatii. influenta negativa a activitatii de prelucrare a s arii. a megalitului cu gravuri din valea Paltinu.apa . care necesita studii aprofundate privind regimul de curgere si alimentare a a pelor freatice din zona. . În mod frecvent. cu sistemul de exploatare prin dizolvare cinetica în zacamânt.comunitatea locala este cooptata în pro gramul de ecologizare. finalizata în anul 2000. la rândul ei. Din acest motiv. Impactul poluantilor specifici asupra asezarilor umane ? Desi sunt situate la distante relativ mari de perimetrul minier Caliman i.la Exploatarea Miniera Calimani. majoritatea lucratorilor a fost din alte zone.constructor.? Poluarea Solonetului cu ape contaminate cu cloruri provenite de la instalatie este confirmata si de studiul biologic efectuat de specialistii Serviciului de Gospodarire a Apelor Suceava. La chestionarul adresat administratiei pu blice locale. de parametrii cantitativi si ca litativi ai ape lor freatice si de adâncime. ? În ceea ce priveste activitatea Instalatiei de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos. Se poate vorbi de o influenta cu efect c umulativ a factorului natural la poluarea din zona. a ramas si a capatat amploare. a sitului Natura 2000 Tinovul Saru Dornei precum si de descoperirea. canal si ca i de co municatie. minerii localnici preferând sa lucreze la sectoarele miniere de exploatare a manganului. supravegherea ca litatii apelor de suprafata.comunitate locala functionând corect. 2. caruia i se suprapune. cu caracter masiv. care integreaza masivul Calima ni în arealul “civilizatiei megalitice”. prin crearea de „ferme ecologice”. aceasta a avut un punct de vedere oarecum deoseb it referitor la impactul pe care l-a avut activitatea miniera asupra comunitatii. comunicarea între proiectant. încarcate cu cloruri (princ ipalul agent poluant din zona). aflate în aceeas i zona si active înca. 5 m de instalatii (figura 10): 27 .

Astfel.4. caracterizata prin cantitati importante de precipitatii. si datorita modului de manifestare al acestora. ecosisteme forestiere. exploatare si transport. în cursul pârâului Solonet si pe terenurile agricole. jnepenisuri).2. Zona de impact maxim se afla situa ta în bazinul râului Neagra Sarului. Un alt element reclamat era zgomotul produs de ce le doua ventilatoare ale turnului de racire.dezghet. corelate cu lipsa stratului de zapada (cca. afect ând culturile si scurgeri accidentale d e saramura din saleduct. sunt de remarcat urmatoarele aspecte : . Surse de impact negativ se afla în toate etapele tehnologice: desc opertare si haldare. care debuseaza spre nord în compartimentul Sarul Dornei al Depresiunii Dornelor . De asemenea. 18. în aceeasi incinta. în grad ini.monitorizarea gradului de afectare a factorilor de mediu prin activitati de preparare este transparenta pen tru comunitat ea locala. 10. populatia a facut numeroase sesizari privind scurgerile de saramura d in instalatiile de preparare care au salinizat apa din fântânile limitrofe.Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos Înca de la înc eputul activitatii în aceasta instalatie. scurgeri de ape încarcate cu cloruri si având temperatura de cca. accelerând procesele de levigare în special pe terenurile decopertate si pe halde. . ecosisteme acvatice. fenomenele de înghet.Figura nr.la întrebarile “ Ce întreprinde compania pentru promovarea unei dezvoltari durabile” si “ Ce se întreprinde pentru a se asigura ca economi a locala nu va deveni dependenta de activitatile miniere” . Datorita climei. raspunsurile sunt concrete: dezvoltarea turismului de agre ment si terapeutic. 500C. precum si asigurarea cu apa potabila a locuitorilor din Cacica si a loc uitor ilor din zona ide ntificata ca zona I de afectare a freaticului din localitatea Pârtestii de Jo s. se remarca un potential ridicat de erodab ilitate. prin amenajarea subteranului în incinta Cacica pentru vizitare si tratare cu aerosoli salini. amenajarea unui strand cu saramura. Ace ste aspecte negative au fost remed iate dupa retehnologizare. au fost afectate ecosisteme subalpine (pajisti. 2. Sucursala Salina Cacica obtinând de altfel si Certificat ISO 14001 : 2004 privind implementarea sistemu lui de management de mediu. În raspunsur ile la Chestionarul pr ivind implicarea/interactiunea d intre operatorul minier si comunitate pe care l -am conceput. nu putea sa nu aiba consecinte devastatoare asupra ecosistemelor din zona. Influenta unor conditii naturale asupra impactul ui sistemic al poluantilor ? Amplasarea în caldera masivului vulcan ic Calimani a unei lucrari de anvergura celei de exploatare si preparare in situ a zacamântului de sulf. preparare.6 zile fara strat 28 .

av ând în vedere faptul ca domeniul solurilor forestiere se s itueaza în general în aval de cariera si de pricipalele halde de steril. Partea a III-a.de catre operatorii minieri prin: . în labo ratorul propriu. Iacobeni. inclusiv pe cele sarate. ? Zacamântul Cacica. Programele de monitorizare a mediului la uzinele de preparare a substantelor minerale utile de pe teritoriul judetului Suceava sunt organizate pe doua module: ? Monitorizarea calitatii factorilor de med iu. permeabilitatea redusa a patului albiilor si concentrarea rapida a scurgerii în albii cu sectiune transversala modesta. Cacica. care include: explorarea. aces ta es te destul de redus. Mg. elaborarea proiectului. este de remarcat dinamica accentuata a apelor de suprafata care. râul Bistrita pentru U.Tarni ta. cel care traverseaza zona si capteaza toate izvoarele din arealul Cacica. pe fondul na tural deja existent.dezghet/ an) produc cele mai de amploare modificari în conf iguratia haldelor de steril. Factorul natural declansator/ favorizan t al impactului negativ al poluantilor specifici este cel geologic (structural si pe trograf ic).P. Pârâul Solonet. Un cumul de conditii interactive favorizant e face sa actioneze concomitent cu alimentarea bogata din precipitatii. pe pâraie mici. De ac eea o saraturare suplimentara a solului. pre lucrarea minereului. formate în intervale scurte. în primul rând. conduce la dezechilibre ale ecosistemelor terestre. 29 .de zapada din cele 63. Efectul ploilor acide este partial contracarat de componentii cu caracter bazic (carbonati de Na. vehiculeaza volume poluate importante.P. râu l Moldova pentru U. contribuie din plin la ridicare a gradului de poluare din zona. exploatarea minei. Calitatea actuala a mediului în judetul Suceava sub impactul activitatilor de prepara re a substant elor minerale utile 1. Forajele executate în incinta Pârtestii de Jos au aratat ca si apele subterane au continuturi mari în cloruri (233-570 mg/l). râul Neagra Sarului pentru E. Reteaua hidrografica din zona este puternic afectata de acumularile de sare din zona care încarca atât apele de suprafata cât si freaticul si apele subterane de adâncime. Pârtestii de Jos. a tât areolar cât si pe trasee definite. Sub a spectul po luarii solului din zona intereseaza. ceea ce genereaza debite apreciabile. În aceasta cl asa sunt incluse solurile care au ca orizont de diagnostic un orizont salic sau un orizont natric si care sunt tipice pentru zonele în care se gasesc acumulari naturale de sare sau care sunt contaminate în urma desfasurar ii activitatilor de extractie si de prelucrare a sarii.M. în perioada de activitate a uzinei. Sisteme generale de supraveghere si evaluare a poluarii si calitatii mediului Monito rizarea mediului în domeniul industriei miniere este necesara în cadrul tuturor etapelor ciclului de viata al unei investitii miniere .determinari sistematice.P. transportul si închiderea minei. În ceea c e priveste implicarea apelor în impactul sistemic al poluantilor.8 zile cu fenomene de înghet. Fundu Moldovei. s tarea solonceacurilor si soloneturilor. Ca ) ai solurilor din zona . Valorificarea zacamântului si impactul negativ aferen t pot fi interpretate drept consecinte (secundare) ale unui impuls dat de oferta naturala. al solului si ecosistemelo r naturale si antropice. În ceea ce prives te rolul regulator al solului în regimul scurgerii apelor. traverseaza localitatile Pârtestii de Sus. c u debite temporare sau permanente. al calitatii ap elor uzate evacuate si al emisarului f inal (pârâul Br ateasa pentru U. p rezenta sarii într -o structura sinclinala favorizând si amp lificând efecte poluante la nivelul ap elor de suprafata si sub terane. Calimani si pârâul Solonet pentru Instalatia de recristalizare a s arii Pârtestii de Jos ).

nu s-a mai facut o monitorizare a acestuia. ce a deservit UP Cali mani. - 2. IPROMIN S. 30 . Monitoriza rea are toate sansele sa reprezinte o parte integrant a a strategiilor de administrare a DAR. atât în perioada de activitate cât si în perioada postînchidere.C.Fras in). din lipsa de fonduri. a realizat o analiza a poluarii a tmosferei cu pulberi sedimentabile în punctele critice de pe Vaile Suha si Moldova (sectorul Tarnita . ca urmare a aparitiei exfiltratiilor cu încarcare mare în Fe din iazul de decantare Tarnicioara. analize sistematice a le calitatii a erului nu s-au efectuat decât în pe rioadele de activitate ale acestora. cu o exceptie si anume când. Astfel. se urmaresc prin masuratori topografic e lunare ale reperelor montate pe taluzul si berma depozitului. din localitatea Pârtestii de Jos. de obicei. modificar i si îmbunatatiri. de asemenea. Bucuresti a realizat un studiu asupra cauzelor si solutiilor de eliminare a efectelor exfiltratiilor prin corpul barajului valea Tarnicioara si a poluarii chimice a pârâului Brateasa (M. Aceasta contamina re. printr-un proiect PHARE „Achizitie de echipa mente pentru reteaua de monitorizare a depozitelor de deseuri provenite din industria extractivamonitor izarea factorilor de mediu pentru 5 iazuri de decantare din zona Bucovina”. în perioada 2002-2003. Institutul de Cercetari Biologice IasiStatiunea de Cercetari „ St ejarul” Piatra Nea mt. o monitoriza re – dar nu sistematica. în anii 1995 si 1996. ? Urmarirea stabilitatii iazurilor de decantare. în subordinea caruia se afla uzina. S. la U. Dracea. în emisa r. în baza unui Contract de cercetare stiintifica cu Sucursala Miniera Gura Humorului. Evaluarea impacturilor specifice Evaluarea impac tului asupra mediului produs de activitatile miniere este un proces complex. În arealul si zone le de influenta ale u zinelor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. 2003). sau dupa 1990. • Deformatiile. Poarta Veche si Valea Strjii ce au deservit UP Tarnita. P. s -au rea lizat foraje pentru piezometre.determinari ale cantitatii de pulberi sedimentabile în incinta si în zona de influenta a uzinei. care trebuie sa aiba la baza o serie de indicatori atât de mediu.ecologici. Cuantificarea nivelului de poluare. în luna augus t 2009. în vederea elaborarii uno r studii de impac t asupra mediului. Tarn ita.A.chimice a le calitatatii apelor reziduale evacuate de la instalatia de recristalizare a sarii. Ea trebuie sa se concen treze pe cei mai adecvati indicatori de performanta si.economici. Pâna în prezent nu a existat o monitorizare a DAR. în functie de regimul meteosinoptic si de desfasurarea fazelor în procesul de productie.deplasarile orizontale ale corpului iazului.s-a efectuat doa r la Sucursala Salina Cacica. si doar pe perioade de terminate de timp. Apa de scurgere care dreneaza lucrarile miniere si depozitele de steril mineral este contaminata ca rezultat al reactiilor ch imice cu rocile expuse în urma operatiunilor miniere. ca urmare a unor comenzi din partea operatorilor economici catre institutii de specialitate. pentru iazurile de decantare Dealu Negru si Pârâul Cailor ce au deservit UP Fund u Moldovei si pen tru iazul de decantare Dumitrelu.pârâul Solonet.. reprezentativi pentru f unctionarea norm ala a unui sistem. Desi fen omenul a continuat si dupa anul 2003. oxidarea su lfurilor metalice în conditii ac ide . trebuie sa fie parte a planului integrat care va sta la baza oricaror actiuni. Practic. Ac esti indicatori. • Pentru urmarirea nivelului ape lor subterane d in corpul iazurilor de decantare din jude tul Suceava.câ t si socio. foraje pentru inclinometre si câte un modul Data Logger pentru colectarea informatizata a datelor pentru iazurile de decantare Tarnicioara.cunoscuta ca Drenajul Acid al Rocilor (DAR) implica.coord. unde se fa c de terminari fizico. Stabilitatea iazur ilor este monitorizata prin masurarea defor matiilor si prin controlul adâncimii apei subterane.

ap ei. ca rezultat al raportului dintre valoarea ideala si valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate. reabilitarea ecologica a siturilor miniere).flora. a emisiilor atmosferice. rezultând urmatoarele grupe de activitati care afecteaza mediul: .matricea II: transformarea terenului si constructiilor (incinte industriale. .nealocarea de fonduri pentru remedierea. estetic si interesul oamenilor( sanatate si securitate. influenta canalizarii.chimice ale: solului.ecosisteme 1 Foarte importa nt(zone 1 reduse Poluare majora 2 rezidentiale. filtrare. fauna..etc. adaptata dupa matricea Leopold. acumularea scurgerilor de produse petroliere si uleiuri uzate. Am adaptat matricea la specificul activitatii de preparare a substantelor minerale utile. depozitare. matriceala.caracteristici fizico. Grila de apreciere a amplitud inii magnitudinii si importantei impactului (indicele de impact) Ma gnitud ine Nota Impo rtanta Nota I Im pact Indice Im pact M Mediu antrop izat. . periculos formelor de viata MxI 1. baraje.2. cabluri de tensiune electrica.relatii eco logice. . deversari de material steril datorate unor eveniment e climatice deosebite. metoda (ilustrativa) de apreciere globala a starii de calitate a mediului.mediu d egradat.factori culturali: utilizarea terenurilor.sunt evaluati cantitativ si calitativ. Modelul matriceal general de evaluare globala a impactului asupra mediului.economic.matricea V: acciden te si factori de risc (accidente operationale. descarcare ape u zate tehnologice . 2002). recreere. constructii de pozite materii prime si reziduuri preparare. condensatori cu PCB). Metoda presupune parcurgerea mai multor etape de a precier i sintetice. flotare.5 2 6 -10 31 .macinare. . reprezinta una dintre cele mai bune modele de evaluare globala a impactului activitatilor de preparare a substantelor minerale utile asupra f actorilor de mediu da torita posibilitatilor mari de a lua în analiza o gama foarte mare de componente de mediu si diverse forme de activitati care pot genera impact asupra mediului ( V.modificarea debitului si cur surilor apelor de suprafata. Aceasta metoda se bazeaza pe calcu larea unui indice de poluare g lobala. metodele de evaluare globala a impactului fiind multicriteriale. retele de transport). sfarâmare. . utilitati.matricea I: modificarea habitatelor. diguri.alterarea stratului superficial. factorul politico. . a zgomotului si vibratiilor. acidifier ea resurselor de apa. aerului. Tabelul nr. depuneri pulberi sedimentabile. Ca racteristicile de mediu care se urmaresc într -o analiza a impact ului sunt: . drumuri.matricea III: procese de prelucrare (receptie minereu. . descarcare ape uzate menajere. bazate pe indicatori de calitate capabili sa reflecte o stare generala a unuia din factorii de mediu analizati si apoi corelarea acestora printr -o metoda grafica (Rojanschi V.matricea IV: depo zitarea si tra tarea deseurilor (amp lasarea si depozitarea deseurilor tehnologice.mediu grav afecta t de activitatea umana. Pentru evaluarea impactului produs de activitatile de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. am ales doua metode: ? O metoda cantitativa . ecosisteme distruse Semnifi cativ . scurgeri din conducte tehnologice. cum ar fi: salinizarea resurselor de apa. depozite de substante si preparate chimice periculoase). considerati spec ifici pentru factorii de mediu analizati. rezervatii naturale) Important Major. 2002). ? O metoda calitativa . expediere preparat minier). metoda Leopold. Rojans chi. alterarea hidrologiei subterane. Bra n Florentina.

5 3 2. 5 2 1. ramâne înca pen tru EM Calimani si UP Tarnita.81 3.03 1. umane în limite adm isibile 16-20 Mediu natural nesemnificativ afectat 5 Neimport ant 5 21-25 Valorile amplitudini i magnitudinii si ale importantei impactului le-am stabilit pe baza evaluarii efectelor poluan tilor specifici activitatii de procesare a substantelor minerale utile pentru fiecare unitate de preparare în parte. c a rezultat a l efectelor sistemice ale activitatilor de preparare a substan telor minerale utile din judetul Suceava.03 1. precum si Uzina de Preparare Fundu Moldovei. datorita retehnologizarilor dar si reducerii activitatii. asupra caracteristicilor si conditiilor de mediu existente în fiecare areal. producând tulburari 11-15 formelor sensibile de viata Poluare redusa 4 Ma i p utin imp ortant 4 Mediu -mediu afectat de activitatea umana. IPG 3. producând disco nfort Scazut . în figura 95 este prezen tata o co mparatie a indici lor de poluare globala calculati pentru cele cinci unitati de procesare. umana. periculos pentru formele de viata.mediu sup us efectului activit. a legislatiei aparute în anul 2008 referitor la deseurile din industria e xtractiva si de preparare precum si a celei referitoare la inves tigarea mediului geologic contaminat.04 3. 5 0 Uz ina de prepar are Fundu M oldovei Sal ina Caci ca U zi na de pr eparar e Tar nita Exploata rea m ini era Cali m ani U zi na de pr eparare Iacobeni 2.11 . Valoarea indicilor de poluare globala pen tru unitatile de preparare a substan telor minerale utile din judetul Suceava Se observa faptul ca. 5 1 0. da torita obligativitatii respectarii nor melor de mediu. Pentru o evaluare globala a starii de calitate a med iului. la care amplasarea iazului 32 . evaluarea indicilor de poluare globala indicând un mediu grav afectat de activitatea umana. indicele de poluare globala pentru cele doua unitati de prelucrare ramase în activitate.79 IPG Figura nr. adaptat dupa matricea Leopold (figurile 12-16) este de remarcat fap tul ca cele mai expuse accidentelor si factorilor de risc sunt Exploa tarea Miniera Calimani si Uzina de Preparare Tarnita. prin intro ducerea sistemu lui de managemen t al mediului la Sucursala Salina Cacica. cele doua unitati fiind urmate îndeaproape de UP Fundu Moldovei.Uzina de Preparare Iacobeni si Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos denota un mediu supus efectului activitatii umane în limite admisib ile. Situatia cea ma i grava.Polua re de nivel med iu 3 Im portan ta medie 3 Ma re -m ediu afectat de ac tivit. În ceea ce priveste modelul matricea l general de evaluare globala a impactului asu pra mediului.

000 m3 de apa în amonte de b araj. Fundu M old ovei A. din cauza blocarii cu aluviuni a intrarii în galeria de subtraversare a iazului de decantare. lucrarile începând în anul 2008. 15 15 13 16 21 0 10 12 16 15 U.m. Suceava 33 17 50 60 18 70 80 valori im pact . care au antrenat material steril spre cursul p. în zona Scaldatori s-au acumulat circa 100. La U. ca urmare a ploilor torentiale.P. cât si în pe rioada post închidere. Iacobe ni D. Relatii ecologice 18 20 30 40 Matricea I. Factori culturali U. Tarnita masuri de stabilizare au demarat numai pentru iazul de decantare Tarnicioara. data fiind magnitudinea poluarii. Modificarea regimului Figura nr.chimice 13 12 13 IM Calim ani B. În ac est context. pr in care erau exfiltratii cu un debit de aproximativ u n 1 m3 /s. Din punct de vedere a l modificarii regimului.P. acumularea de apa din precipitatii a condus la activarea unei sonde inverse inactive de pe plaja iazu lui si totodata a aparut o ravena adânca în corpul taluzului principal.12.u. Brateasa. Conditii biologice 15 15 16 Salina Cacica C. T arnita 13 14 14 U. Valori medii ale impactului actiunii „modificarea regimului” în un itatile de preparare a s.de decantare Dea lu Negru si a instalatiei de prelucrare în intravilan constituie o permanenta sursa de nesiguranta pentru locuitorii din zona . Acest eveniment atrage sever atentia asupra necesitat ii monitor izarii stab ilitatii iazului de decantare atât pe durata executarii lucrarilor de reconstructie ecologica. În vara anului 2008 însa. Caracteristici fizico. din jud.P.P. impactul este semnif icativ la EM Calimani. în zona barajului de coada de la Tarnicioara.

P. Conditii biologice Salina Ca cica C. Tarnita 14 12 13 U.chimice IM Calim ani 9 6 16 9 14 15 B. Iaco beni 20 30 40 50 60 70 valor i im pact Matricea III. Tra nsform area Te re nului si a constructiilor Figura nr. din jud .Valori medii ale impactului actiunii „procese de prelucrare” în unitatile de preparare a s.P. Factori culturali D.13 14 12 15 16 0 10 14 14 12 17 16 0 10 12 12 13 U. Relatii ecologice 14 13 17 U.u.P. Suceava 18 12 16 U. Valori medii ale impactului actiunii „transformarea constructiilor” în unitatile de preparare a s.13. Fundu M oldo vei A. Suceava 34 . Relatii ecologice U.P. T arnita 12 10 15 U. Factori culturali 16 18 17 15 18 18 D.14.m. Iacobeni 20 30 40 50 60 70 80 valori im pact Matrice a II.m.P. Conditii biologice Salina C acica C. Procese de pre lucrare Figura nr. Caracteristici fizico. Fundu Moldov ei A. Caracteristici fizico.chimice 13 11 13 IM Calim ani B. di n jud.u.P.

Suceava În afara interpretarilor prin referinte matriceale în expresie spatiala cel putin pâna în perioada actua la aceste rezultate nu pot fi redate.m. di n jud. Factori culturali 19 17 18 18 18 18 D. Conditii biologice Salina Cacica C. Relatii ecologice U. Iacoben i 9 10 20 30 40 50 valori im pac t M atr ice a V. Re latii ec ologic e 11 12 U. Tarnita 15 14 16 U.u.P. Conditii biologice Salina Cacica C. Fundu Moldovei A.P. 35 .15. din jud. Factori cul tura li 9 D. Cara cte ristici fizico.P. ca si precaritatea infor matiei cantitative la nivelul unuia si aceluias i element de refer inta.P. Caracteristici fizico. Tarnita 8 9 8 13 11 0 6 9 9 U.P. Suceava U. Iacobe ni 0 10 20 30 40 50 60 70 80 valori impact M atri ce a IV. De pozita re a si tra ta re a de se urilor Figura nr. Fundu Moldove i 7 9 9 A. la care se adauga lipsa de omogenitate/ coerenta a datelor în diferitele unitati de preparare descurajeaza prelucrarea informatica si fac inco mpatibil demersul cu oricare program de calculator. Accide nte si facto ri de ri sc Figura nr.14 16 15 17 20 14 14 13 U.m.u.chimice 15 18 16 IM Calim ani B. Dificultatile importante la nivelul catitatii de informatie pe factori naturali.Valori medii ale im pactului actiunii „depozitarea deseuri lor” în un itatile de preparare a s.Valori medii ale impactului actiunii „accidente si factori de risc” în unitatile de preparare a s.16.P.chi m ic e IM Calim ani 7 8 12 9 11 B.

aer. si care nu a fost luat în calcul decât o singura data. Neagra Sarului.drenajul acid al rocilor. Sectorul de Gospodarire a Apelor Suceava si Directia Apelor „ Siret” Bacau pentru determinarea starii ec ologice a cursurilor de apa (indicatori fizico. în anul 20 02.care au deservit Uzina de Preparare Tarnita si în iazurile Dealu Negru si Pârâul Ca ilor.50 unit . ca urmare a apa ritiei unei exfiltratii puternice pe taluzul depozitului si care a impurificat chimic apa p. sol.00 Ta rnic ioar a Vale a Str ajii Po arta Vec he Dea lu N egru P ârâu l Ca ilor NTPA 0 01/ 1998 F ara d ate Figura nr.00 1 . sunt redate în figurile 17-20: 9 .50 6 . pe domeniile: apa.00 5. în vederea identificarii unor prioritati de actiune si a masurilor cele mai ef iciente pentru limitarea/remedierea problemelor de mediu.DAR. Brateasa. au fost mentionate exfiltratii acide din depozit într -un studiu realizat de catre SC ICPM SA Baia Mare în 1993.Calitatea actuala a med iului în arealul unitatilor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava Pe baza cuantificar ii nive lului de poluare rezultat din desfasurarea a ctivitatii de p reparare a substantelor mine rale utile în cele cinci uni tati economice de profil din jude tul Suceava . interpretând si operând datele rezultate din analizele efectuate de: Agentia pentru Protectia Mediului Suceava pe probe de sol din zonele afectate de activitatile miniere. este Acid Rock Drainage. Ulterior închiderii obiectivului nu s-au mai produs. Re zultatele ana lizelor probelor prelevate din exfiltratii (media anuala ponderata). Valea Strajii.6 5 5 . P oarta Veche.5 3 8. Dealu Ne gru si Pârâul Cailor.deseuri.pH 6.00 6 .00 5 .00 2 .73 5. am considerat posibila si ne cesara o analiza SWOT. Pentru fiecare domeniu în parte am lua t în considerare stadiul f iecarei u nitati de preparare la nivelul anu lui 2008.0 0 5.7 7 2003-activ 2008-i nactiv u ni 3 . la iazul de decantare Tarnicioara.chimici si biologici) receptoare finale ale apelor impur ificate la trecerea pr in perimetrele miniere (respectiv râurile Bistr ita. urmarind si analizând DAR. Pentru iazul de decantare Dumitre lu. care a deservit Uzina de Preparare Calimani.00 5.17. conservarea biodiversitatii si cel soc ial.ce au deservit Uzina de Preparare Fundu Moldovei. urmarind legislatia de mediu existen ta în domeniu.00 6.00 0 . Moldova).3.Drenajul acid al rocilor l-am remarcat ca fiind prez ent în iazurile de decantare Tarnicioara. Valea Strajii. la iazurile de decantare Tarnicioara.00 4 .00 8 .00 7 . 50 5 . Valoarea pH – DAR iazuri de decantare 36 . APM Suceava asupra aciditatii/alcalinitatii precipitatiilor din judet. Poarta Veche. ? Întrucât un aspect pe care îl consider foarte important în eva luarea starii de siguranta a iazurilor de decantare.00 6. atât pe perioada functionarii lor cât si dupa închiderea unitatilor. am analizat în timp ac est fenomen. evaluând riscul pent ru iazurile de decantare care au deservit uzinele de preparare a substantelor minerale utile.

00 700 . 00 500 . Concen tratia ionilor de zinc – DAR iazuri de decan tare 37 . 00 900 .00 Tarnicioara Valea Straj ii Poarta Vech e Dealu Negru Pâr âul Cailor NTPA 001/ 1998 3.43 13. 00 15. 90 5. 00 0. 35 0. 28 Fara dat e 0.70 2.20 0.00 N TPA 001 / 199 8 Po ar ta Veche D ealu N eg ru Pâr âu l C ailo r Figura nr.80 0.18. 00 6.96 0. 31 Tarn i ci oar a Valea Str aj ii 14.40 77. 00 10. 70 1. 00 932. 00 5.03 2003-acti v 2008-i nacti v 163. 00 800 . 87 78. 00 200 . 00 30. Concen tratia ionilor de fier – DAR iazuri de decantare m g/ l 40. 00 2003-activ 2008-inactiv 25. 00 38. 00 600 .19. 90 0.00 1. 00 20.00 35. 00 300 .50 Figura nr.50 F ara d ate 100 .m g /l 1000 . 16 6. 00 400 . 17 5.

în arealele unitatilor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. coroborat cu aparitia lacului din spatele depozitului. 40 0.exfiltra tia de la baza iazului de decantare Valea Strajii (U. cu un debit consta nt. impune necesitatea unui studiu urgent de verificare a stabilitatii. lacul acumulat în spa tele iazului denota un drenaj ineficient. 00 Tarni cioara Val ea Str ajii Po arta Veche Dealu Negru Pâ râul Cailo r NTPA 001/ 1998 0.001/2002 si sunt rezultatul fenomenelor de drenaj min ier acid. precum si pe cele proven ite din observatiile directe pe parcursul celor 17 ani de urmarire a comportamentului iazurilor de decantare. 60 0. ceea ce. care este stabilizat si înierbat).99 2003-acti v 2008-i nactiv 0. 60 1.35 0.00 1.3: Tabel nr. Tarnita) are un aspect artezian.exfiltra tiile din iazuri au în general o încarcatura în metale grele peste limitele stabilite de normativul NTPA.3.10 Fara date 0.56 0.17 0.25 0. 80 0. ? Evenimentele produse datorita precipitatii lor abundente din ultimii ani.4 5-9 10. Am rea lizat evaluarea calitativa a riscului de med iu pentru iazurile de decantare aferente unitatilor de preparare Tarnita (cu exceptia iazului de decantare Ostra. arata necesitatea urgenta a evaluarii riscului de mediu pentru iazurile de decantare. Grila de cuantificare a nivelurilor de risc pe care am utilizat-o. Fundu Moldovei si Calima ni.10 0. 20 1. respectiv al biosolubil izarii sulfurilor din steril.P. 20 . este redata în tabelul nr .m g/ l 1. Ceea ce a ramas dupa valorificarea iazului de decantare Valea Hajului (UP Iac obeni) este asecat si înierbat. Cuantificarea nivelurilor de risc Nota 1. prezinta o tasare si o asecare mai b una. . Fundu Moldovei). exfiltratiile oprindu-se în perioadele secetoase. 20 Figura nr. Concentratia ionilor de cupru – DAR iazuri de decantare Ana lizând datele obtinute în urma analizelor efectuate.iazul de decantare Dealu Negru (U.14 15-19 20-25 Niveluri de risc Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 38 . 40 1.44 1. .P. iar exfiltra tia de la baza taluzului principal semnifica acumularea unui volum de apa care poate determina glisareacorpului iazului în aval. fiind un iaz de coasta. se pot formula urmatoarele concluzii: . de dimens iuni mai mici.24 0. 00 0.

Evaluarea riscului la iazul de decantare Valea Strajii . este în strânsa legatura cu gradul de afect are a structurii galeriei. când numai datorita interven tiei rapide ca ntitatea de steril scurs prin galerie a fost relativ mica .4.UP Tarnita Nr. a analizelor. cratere ( sufozii cu antrenari de steril). pe baza observatiilor directe. Natura pe ricolului Probabilitate a Gravitatea Nivelul risc 1. blocând si drumul judetean FrasinBrosteni. 7. De asemenea. crt. 3. Valea Strajii si Dealu Negru este prezentata în tabelele 4 -6. 2. 4. Evaluarea riscului la iazul de decantare Tarnicioara . surpari. cedarea galeriei de subtraversare Sca ldatori ruperi sau strapungeri ale digului principa l ruperi ale digului de capat Tarnicioa ra rupe ri ale digului de capat Scaldatori exfiltratii -DAR -de ape cu antrenari de steril. conform relatiei (OM nr. 3. crt. ar afecta grav gospodariile situa te de -a lungul vaii în loca litatea Ostra. 5. Nefunctionarea (înfundarea) sistemului d e drenare al pârâului Scalda tori (în situatia producerii unor precipitatii abunden te sau a cedarii canalului de subtraversare) determina colec tarea apelor pluviale pe platforma iazului si cres terea brusca a nivelului hidrostatic din masa de steril. Valea Strajii afectarea stabilitatii iazu lui de acumularea de apa din spatele digului de capat rupe ri sau strapungeri ale digului principal colmatare a putului colector al apelor p. am tinut cont de faptul ca antrenarea depozitului pe cursul de apa Brateasa. 2. afectând totusi calitatea apei p. Cedarea galeriei de subtraversare ar conduce la subducerea masei de steril spre valea pârâului Bratea sa (cum s-a întâmplat în anul 2001.Problemele iden tificate. 6. Natura per icolului Probabilitate a Consecinte Nivelul de risc 1.184/ 1997) : R= P x G Unde: R= riscul aparitiei unu i eveniment P= probabilitatea aparitiei G= gravitatea (consecinta) perico lului Evaluarea riscului la iazurile de decantare Tarnicioara. Brateasa). marimea bazinului colector al ramurii Scaldatori si geometria iazului de decantare.UP Tarnita Nr. precu m si probabilitatea producerii evenimen telor cu risc de mediu si consecintele acestora sunt introduse în matricea de evaluare calitativa a riscu lui si a nive lurilor de risc pentru fiecare depozit de steril uzinal în pa rte.5. dat fiind configuratia vaii (îngusta) si volumul mare de material din iaz. influe ntând în mod sensibil stabi litatea digurilor iazului. 4. 2 3 2 3 3 5 5 3 6 15 15 9 39 . Tabel nr. a istoricu lui comport arii iazurilor de decantare din punctul de vedere al stabilitatii. cedarea galeriei de deviere a cursului p. ravene (santuri). alunecari de teren co lmatari la gratarele de protectie de la intrarile în tunelurile de subtraversare Tarnicioara si Scaldatori avarii la sonda inve rsa 3 4 2 3 3 5 5 3 3 3 15 20 6 9 9 4 4 16 4 3 12 Nive lul max im de gravitate atribuit pericolului de cedare a galeriei de subtraversare Scaldatori precum si celui de cedare a digului principal. Tabel nr. Informatiile detinute se combina într-o estimare a riscului.

crt. ravene (santuri). 3. constituie un risc permanentpentru comunitatea locala. care preia apele limpezite de pe plaja iazului si le dirijea za spre p. alunecari de teren înspre gospodariile situa te în vecinatatea depoz itului 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 9 12 9 20 16 Disfunctionalitatile iazului de decantare Dealu Negru.m. c olmatarea putului colector al acestor ape prezinta risc pentru stabilitatea depozitului prin surp lusul de ape care ar veni.m. ? În ceea ce priveste analiza SWOT pen tru activitatea de preparare a s. Am a preciat ca destul de mare probabilitatea de colmatare a putului colector si ca mare cea de avarie la sonda inversa.5 m) . ca urmare a c apacitatii insuficien te sau a inexistentei • Asuma rea obligatiilor de mediu impuse sisteme lor de epurare a apelor în acest dome niu de Directivele reziduale Europene • Utilizarea unui volum foarte mare de • Transpunerea Directivelor Europene în apa în procesul de preparare domeniul „ apa” în legislatia (procesarea minereurilor are loc în româneasca mediu umed) • Retehnologiza rile aplicate la Instalatia 40 . urmate de deplasarea materialului înspre cursul râului Moldov a. în „ lacul” deja acumulat în spatele digului de capat si care are deja dimensiuni semnificative (2. su rpari. cratere (sufozii cu antrenari de steril). prin versan t.u. la care preluarea apelor pârâului cu acelasi nume se face prin galerie ocolitoare.6. alunecari de teren avarii la so nda inversa 3 3 9 4 3 12 În cazul iazului de decantare Valea Strajii. data fiind pozitionarea acestuia pe malul râului Moldova.m. Valea Strajii tinâ nd cont de frecventa precipitatiilor abundente din areal si de lipsa supravegherii si a posibilitatii de interventie rapida (accesul la iaz este îngreunat de ruperea drumului).. cratere ( sufozii cu antrenari de steril). 2. s urpa ri exfiltratii -DAR -de ape cu antrenari de steril. Valea Strajii exfiltratii -DAR -de ape cu antrenari de steril.un esantion a acesteia este redat mai jos: ANALIZA SWOT pentru activitatea de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava Domeniul Apa Puncte tari Puncte slabe • Restrângerea activitatii uzinelor de • Poluarea apelor de suprafata si preparare s. Persona lul care supravegheaza iazurile Dealu Negru si Pârâul Cailor nu dispune de mijloace de interventie rapida în caz de avarii.5. Evaluarea riscului la iazul de decant are Dealu Negru .. în imediata apropiere a gospodariilor.u. ca un aport permanent. surse de poluare a subterane din arealul uzinelor de apelor de suprafata si subterane preparare s. 6. 4.UP Fundu Moldovei Nr. Amânarea masurilor de stabilizare. avarii la sonda inversa ruperi sau strapungeri ale digului principa l nepreluarea izvorului de pe versantul amon te si dirijarea lui în afara co rpului iazului ravene (sa nturi). Tabel nr. Natura per icolului Probabilitatea Consecinte Nive lul de risc 1.9 ha si adâncime de 7.u.reabilitare ecologica a iazului accentueaza ravenarile adânci de pe taluz ul principal. 5.

de saramura si steril uzinal în emisar( Ca limani. sunt amplasate în apropierea sau pe cu rsuri • Existenta su rselor de finantare externe de apa.impleme ntare a inundatiilor tehnologiilor pe rformante de epurare a apelor tehnologice uzate • Efectele poluarii ap ei asupra starii de sanatate a populatiei • Nesiguranta iazurilor de decantare a sterilului uzina l poate sa afecteze starea ecologica a apelor de suprafata • Riscul neîndeplinirii angajamen telor asumate în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana Domeniul Sol. Cailor) Neimplemen tarea programului de monitorizare a calitatii apelor în pe rimetrele miniere în timpul realizarii lucrarilor de ecologiza re • • • Oportunitati Riscuri • Promova rea la nivel national. mari consumatoare de apa si de investitii pe cursuri de apa depoz itele de steril uzinal. care asigura elimina rea evacuarilor acc identale de ape tehnologice Alocarea fondurilor pe ntru remedierea eco logica a perimetreleor miniere PietriceluNegoiu Românesc Calimani si pe ntru stabilizarea reabilitarea ecologica a iazului de decantare Tarnici oara • Deversari accidentale de ape de racire cu temperaturi ridicate. p. neacoperite da r afectate de scurgerile 856/ 2008 din zona de activitate a uzinelor de • Capacitatea de regenerare a solului în preparare ( Tarnita.Deseuri Puncte tari Puncte slabe • Implementarea Directivei 2006/21/CE • Degradarea solurilor în arealele de a Parlame ntului European si a activitate a unitatilor de preparare Consiliului Eu ropei privind ge stionarea minereuri deseurilor din industriile extractive.• de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos .preparare a Moldovei) sau accentuarea saraturarii minereului de mangan. Tarnita. Calimani. a lucrarilor preparare. Fundu Moldovei) modalitatile de investigare si evaluare a • Greutati financiare în sustinerea poluarii solului si subsolului ( HG lucrarilor de reabilitare ecologica a 1408/ 2007) si de refa cere a zonelor în terenurilor de gradate de activitatea care solul. Ta rnita) Fenomenul de drenaj acid al rocilor are repercu rsiuni asupra calitatii emisarilor(p. prin • Dat fiind faptul ca unitatile de programe guvernamentale. • Emiterea pache tului legislativ privind Tarnita. Fundu Moldovei. su stinute de (Cacica) tehnologiile putin poluante • Modificarea reliefului z onei (Calimani. p.B rateasa. 57 0 C). acestea sunt zone predispuse pentru cercetare . în apa de suprafata (instalatia de recristalizare a sarii. Fundu zonele de exploatare . • Acidifierea suplimentara a solurilor prin emiterea Hotarârii de Guvern nr. Valea Strajii. subsolul si ecosistemele miniera terestre au fos t afectate (HG 1403/ • Aborda rea amenajarii terenurilor 41 . Cacica ) Depozitarea si manipularea de fectuoasa a substantelor poluante utilizate în prep ararea minereurilor (rea ctivi de flotare) si a produselor pe troliere (Calimani.râul Moldova.

în anul 1997. este materiale bituminoase. Fundul (populatia rezidenta în zona Moldovei. Orizonturi 201 3. a relatiilor si ide ntitatilor actiunilor de dezvoltare a zonelor locale (Ostra.2020 . Ostra) • Înfiintarea .• Alocarea de fonduri pentru reabilitarea eco logica a perimetrelor miniere PietriceluNegoiu Românesc Calimani 2007) de grada te în perspectiva limitata. dezvoltarea monoindus triala conduce la someri fara • Acces la informatie. de catre • Afectarea starii de sanatate a companiile miniere.P. cel implicat în proces ul de productie. Ostra. a Agentiei • Poten tiale tensiuni între co munitatile Nationale pentru Dezvoltar ea si Implementarea Programelor de locale si luc ratorii migranti. prevazutape termen mediu Tarnita. costurile vietii cresc. pe troliere. fapt ce se rasfrânge negativ asupra populatiei neimplicate în proiectele industriale • Poluarea estetica Oportunitati Riscuri • Crearea de retele de utilitati. uleiuri uzate. Iacobeni) Domeniul social Puncte tari Puncte slabe • Dezvoltarea geo turismului(Ca cica) • La sistarea activitatii. datorita • Impactul asup ra siguran tei salariilor mai mari din sectorul minier • Posibilitatea accesarii de fonduri co munitatilor adiacente uzinelor de 42 . regulilor si alternativa locala practicii internationale.Calimani.2030. prin • Conflicte generate de utilizarea si consultarea populatiei la dezvoltarea proiectelor miniere gestionarea terenurilor (Fundul Moldovei. • În Strategia Nationa la pentru substante pericu loase (produse Dezvoltare Durabila a României. azbest. având ca unic scop productia. prin degradarea indusa antropic • Existenta su rselor externe de finantare • Alunecari de teren pentru reabilitarea ecologica a s iturilor contaminate • Contaminarea so lurilor cu metale grele. Iacobeni) miniere si atenuarea impactului social • Activitatea unitatii miniere genereaza produs de restructurarea sectorului ve nituri mari pentru un segment al minier populatiei. . Cacic a) elaborarea unui Program National • Inexistenta ghidurilor de investigare si privind Protectia si Conservarea evaluare a siturilor contaminate Solului • Nerespectarea catego riei de folosinta • Aparitia de tehnologii noi de tratare adecvate pentru terenurile redate în depozitare a sterilului uzinal si a unor circuitul economic noi oportunitati de valorifica re a acestora (U. etc. de care populatiei. ca re pot Reconstructie a Zonelor Miniere care duce la reconfigurarea structurilor are drept scop promovarea masurilor si sociale. prin expunere directa beneficiaza si comunitatile locale (luc ratorii minieri) si indirecta (Cacic a. cf. fara implica rea în prob lemele comunitatilor locale Oportunitati Riscuri • Existenta su rselo r externe de finantare • Modificarea calitatii naturale a pentru gestionarea deseurilor solurilor. ca urmare. Pârtestii de Jos) amplasamentului unitatilor de preparare) • Cresterea nivelului de trai. Bros teni.

reabilitari eco logice 4. P. de doi ani. în anu l 1999. Ta rnita. ? Cadrul legislativ Ca metoda si ca baza de implementare a unor metode tehnice de reducere a impactului activitatilor miniere asupra factorului ecologic. pentru a pregati un studiu al sferei de activitate. cu sprijinul Cons iliului Mon dial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabila (WBCSD).externe pentru regenerarea eco nomica a zonelor miniere socio - • • preparare ( U.atât cea extractiva cât si cea a prepararii substantelor mine rale utilereprezinta un sector important al economiei.operare a unitatilor de preparare substante minerale. Pent ru elaborarea unei politici adecvate în acest domeniu este necesar ca mai întâi sa se cunoasca ex istenta si importanta problematicii acestor situr i si apoi.economic. ca un prim pa s. Acest studiu recomanda Proiectul pentru Minerit. are preva zute tehnologii performante de prelucrare. noua dintre cele mai mari co mpanii miniere ale lum ii au lansat Initiativa Globala pentru Minerit. Metale si Dezvoltare Durabila (IMMDD) si sfera sa de activitate un proces de cercetare si consultare independent. P.emis în decembrie 2001. din ratiuni economice. Tratarea fiecarui sit trebuie sa se faca în functie de impactul sau asupra mediului. 2 Directiva 1996/61/CE asupra prevenirii si reducerii integrate a poluarii mediulu i (Directiva IPPC). este imperios necesara existenta unei legislatii adecvate. ? Metode tehnice de reducere a impactului activitatilor de preparare a substantelor minerale utile ? În perioada de constructie. cu reducerea volumului de material steril uzinal prin filtrarea acestuia. este necesar sa fie selectata optiunea tehnologica cea mai performa nta ecologic. care se deschide în incinta industriala din comuna Iacobeni apartinând SC MINBUCOVI NA SA. unitatea de preparare a minereului polimetalic Manaila. cunoasterea lor cât mai completa si într-un cadru de deplina transparenta. fiind sursa de materii prime si co mbustibili pentru celelalte ramuri economice. În acest sens. Activitatea de preparare este strâns legata de cea de exploatare a resurselor. în vederea obtinerii de concentrate de Cu si Zn. Reducerea impactului sistemic. de gr adul de risc si de utilizarea dorita.P. într -un sir de eforturi initiate de catre compan iile miniere cu scopul de a schimba perceptia publicului asupra efectelor distructive ale mineritului.document care contine informatii în legatura cu articolului 16 alin. Iacobeni. cu utilizarea unor reactivi cu grad redus de toxicitate. lansat în 2000 si care urmarea sa explice car e es te cea mai buna metoda prin care sectorul poate contribui la e volutia catre modele durabile de dezvoltare economica. instalatiile de prelucrare fiind. de a întelege mai bine modalitatea de remed iere a acestor efecte si de a pregati sectorul pentru Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabila care urma sa se tina la Johanne sburg. tinându-se cont si de „ Documentul de Referinta asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Metalelor Neferoase” . Metode de reducere a impactului ac tivitatii de preparare a substantelor minerale utile Industria miniera. Fundu Moldovei. Aceasta cunoastere trebuie sa se bazeze pe o inventariere s i cercetare sistematica a siturilor potential degradate cu stabilire a u nor prioritati în privinta necesitatilor de remediere. asupra factorului socio. asupra sanatatii populatiei. în general. În spiritul celor mentionate. U. Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos) Nerespectarea legislatiei de mediu da torita problemelor sociale Lipsa atractivitatii inves titionale în zone cu grave probleme de mediu 4. amplasate în imediata apropiere a zonelor de extractie a substantelor minerale utile. Sa încheiat un contract cu Institutul International pentru Mediu si Dezvoltare (IIED).1. rezultând astfel turte de namol filtrat cu o 43 . U.

de la introducerea minereului brut si prepararea reactivilor.7. În scurt timp (per ioada 1997-1998) numarul angajatilor s-a redus cu aproape 60 %.umiditate de 6. prin demararea în anul 2008 a activitatii de reconstructie ecologica în perimetrele miniere Tarnita si Calimani. organizar i de santier si noi tipuri de deseuri produse pe amplasamente. Deos ebit de importan ta este elaborarea unui Plan de interventie în caz de urgenta.3 21 11. s-a initiat un program de reducere accelerata a locurilor de munca în industria miniera. tehnologie care este determinata de tipul substantei minerale utile preparate: minereu complex. de constructie. care s-au manifestat puternic în zonele monoindus triale. 2008.prelucrare a masei lemnoase. Tabel nr. sare. Direc tia Judeteana de Statistica Suceava este prezentata rata somajului (tabel 7). ceea ce ar reduce considerabil pier derile de pe flux. în localitatile în care activitatea majoritara a fost cea miniera În toate localitatile mentionate. din co muna Ciocanesti. exploat are. realizându -se si o monitorizare au toma ta a cantitatii si tipurilor de noxe evacuate în mediu. Procesul a surprins însa autoritatile nepregatite sa faca fata problemelor sociale asociate. 44 . Toate aceste aspecte indica necesitatea implementarii unu i pro gram de monitorizare a surselor potentiale de emisii de noxe în mediu si utilizarea acestuia ca un instrument de management al riscului. dupa sistemul APELL . cu scopul de a favoriza reorganizarea si efortul de restructurare. Metodele de reab ilitare eco logica nu trebuie sa devina la rândul lor factori de poluare. ? Instrumente socio -economice pentru reducerea impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile Începând cu anul 1997. sulf.asa cum se întâmpla în situatia particulara a siturilor miniere cu activitate sistata din judetul Suceava. ? La închiderea activitatii de preparare a substantelor minerale utile . s-a resimtit o relaxare a presiunii somajului. emis de Institutul National de Statistica Bucuresti. o parte din populatia activa gasindu-si un loc de munca conform pregatirii profesionale. ? Introducerea controlului si reglarii automate a proceselor de preparare a minereur ilor cu ajutorul calculatoarelor de proces este o metoda care ar asigura supravegherea întregului proces de flotare. este necesar sa se adopta metode de remediere a zonei afectate.63% care vor fi depoz itate în cuva amenajata (impermeab ilizata) a unei vechi car iere. traditional miniere . înch idere si abandonare pe termen lung a activitatii miniere. Populatia activa/ someri la nivelul anului 2008 Localitate a Brosteni Cacica Iacobeni Ostra Pâ rtestii de J os Saru Dornei Po pulatie activa 2175 1121 1842 1063 919 1961 Some ri 410 268 227 219 104 156 Rata somajului ( %) 19 24 12. ? Reducerea la minimum a reziduurilor din industria de prelucrare a substantelor miner ale utile Este deosebit de importanta stabilirea unei metodologii mana geriale care sa asigure un mangementul ambiental sigur al reziduurilor de decantare în faze le de proiectare. Oita. În Anuarul statistic al judetului Suceava. activitatea preponderenta în prezent este cea de exploa tare. pâna la obtinerea concentratelor si elimina rea sterilului. baritina. care sa tina cont de particularitatile fiecarui tip de tehnologie utilizata în procesul de flotatie. mangan .3 8 În localitatea Saru Dornei. practic abandonate. cu structuri într -o faza avansata de degradare ceea ce implica (la preluarea de catre constructor a acestor perimetre în vederea executarii lucrarilor de remediere) realizarea unor noi retele de utilitati.

planur ile si programe le nationale de dezvoltare.91% CaCO 3.3. elimina o sursa de poluare a solului. ci doar o diminuare a acestuia. a sar ii geme. consumurile mari de energie.Transportul slamului tehnologic în subteran. a minereului de mangan. înc hiderea sectiei de prelucrare lapte ( la toate aceste unitati economice lucra populatia bastinasa). unde mestecenii avanseaza pe taluz. multi lucratori de la UP Tarnita. Ra ta somajului foarte ridicata din comuna Cacica se datoreaza pe de o parte închiderii instalatiei de preparare din aceasta localitate. nu a însemnat si stoparea impactului asupra mediului. contaminarea solului cu produse petroliere. randamentele mici. 4% H2O.68% NaCl. 4. în comuna Pârtestii de Jos (unde se afla noua instalatie de recristalizare a sarii). constând în rambleerea unora din camerele de exploatare uscata a sarii. continuturile slabe în sulf ale zacamântului si „solutia“ de eficientizare a productiei prin realizarea inacceptabila a unei fabrici de acid sulfuric în plin Parc National-. din iazul de decantare Dumitrelu sau cu taluzul carierei cu roca purtatoare de mineralizatii de sulf la zi. din 1997 pâna în anul 2008. a baritinei Re structurarea sectorului minier. de pozitari de deseuri miniere. acolo unde a mai ramas steril nevalorificat vegetatia s-a f ixat abundent. unde . Masur i strict necesare pe termen scurt.) dar o remediere în sensul îmbunatatirii ca litatii sitului poa te ajuta regenerarea naturala. precu m si din considerente financiare (apartamentele le-au ramas în proprietate) au ramas în zona. mediu si lung de implementare a masurilor sale. un numar de actiuni pe termen scurt. ? În ceea ce priveste prepararea sulfului tehnic în Calima ni. 4. ca re însa nu poate învinge în lupta cu depozite de steril puternic agres iv. med iu si lung de limitare a impactului activitatilor de preparare a substantelor minerale utile În completarea obiectivelor ce deriva din strategiile. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României. pe seama naturii. ca acela din haldele Puturosu si Pinu. reducerea cu aprox. Iacobeni. ? Deo sebit de eficace se dovedeste a fi însasi viata naturala. Desigur. aceasta s-a dovedit a fi foarte costisitoa re.2. ? Cu ocazia lucrarilor de închidere a doua orizonturi de exploatare subterana la Salina Cacica. sau iazul de decan tare Pârâul Cailor.În schimb. din cauza nerentabilitatii sale economice si a reducerii subventiilor bugetare. de asemenea. etc. a sulfului.2005. pentru umplerea golurilor de exploat are. având în vedere co ntinutul acestuia: 30. acolo unde conditiile pedoclimatice i-au permis integrare a în peisaj a zonelor afectate de activitati miniere închise: iazul de decan tare Valea Hajului. având locuintele în colonia miniera construita în centrul localitatii.2030 stabileste directiile princ ipale de actiune pentru însusirea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile.figura 109) precum si ha lda de slam tehnologic situata pe malul stâng al pârâului Solonet. aprobata prin HG 615/ 2004 a identificat. Orizonturi 20132020. în comuna Ostra. 45 . luc rari rea lizate în perioada 2003. este improriu a se urmari o reconstituire a calitatii initiale a arealului afectat de activitatea miniera (daca se are în vedere numai antropizarea solului. Forme actuale de atenuare a impactului activitatii de preparare a minereului complex. 3. 51. s-au dezafectat si clad irile vechii instalatii de preparare prin evaporare (exist au aici 1 0 evaporatoare încalzite cu combusti bil petrolier. asa cum s-a vazut si din analiza calitatii mediului în arealul unitatilor de prelucrare a minereurilor în judetul Suceava. ridicând rata somajului. mod ificarea morfologiei zonei prin excavari. Atenuarea impactului produs de activitatea miniera a fost lasata. 13. au condus la sistarea activitatii. co nditiile de exploatare nerentabile e conomic.78% Mg (OH) 2. Strategia pentru Industria Miniera. ma terii prime nevalorifica te. 70 % a activitatii de exploatare a sarii. freaticului si apei pârâ ului Solonet.

Cor oborând cele doua Strategii. în vederea limitarii impa ctului activitatilor miniere: a) P e termen scurt se impune: • Reevaluarea legislatiei si realizarea unui pachet legislativ unitar care sa stabileasca un cadru de implementare a strategiei globale care va facilita trecerea sectorului minier la economia de piata. prin plantare cu vegetatie lemnoasa. din punctul de vedere al starii mediului si al starii segmentului social în domeniul industriei miniere. Ce rcetarea s. pr in reducerea emisiilor si gasirea unor solutii de valorificar e a deseurilor miniere. care pot inform a destul de precis asupra starii de stabilitate a acestuia. Dupa anul 2006. o evaluare socio . Universitatea “Ste fan cel Mare” Suceava si Insitutul de Chimie Macromoleculara “ Petru Poni” Iasi. În acest sens. mediu si lung.Negoiu Românesc.2008 de catre Univers itatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi.a desfasurat în perimetrul minier Calimani. Guvernul trebuie sa implemen teze actiuni si masuri pentru a asigura reabilitarea adecvata a mediului. Sunt zone unde dezvoltarea monoindustriala a dus la accentuarea severa a saraciei dupa închiderea unitat ilor miniere (cum este localitatea Ostra).Proiectul de cercetare “Reconstructia ecologica prin procedee de micoremediere a solurilor degradate din activitatile miniere” derulat în perioada 2006.deseuri. oferind protectie sociala personalului minier disponibilizat. în parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi. însa fonduri s-au alocat p entru reabilitarea ecologica a doar 21 perimetre (doua proiecte sunt în derulare: unul pentru perimetrul minier Pietricelu. social . si de zvoltând/ implementând programe pen tru a stimula cresterea economica în loca litatile miniere si a absorbi anga jatii redundanti din industria miniera. perimetre pentru care sunt emise Hotarâri de Guvern de sistare a activitatii. c) Pe termen lung . putem preciza câteva masuri strict necesare. energie. dar cu rep ercusiuni po zitive si asupra ca litatii med iului. care ar putea fi de interes pen tru sectorul privat. . un inventar al acestora. Totusi. Un prim pas îl constituie aparitia a doua Hotarâri de Guvern: 1408/ 2007.Ca limani si unu l vizând doar un segmen t din arealul Uzinei de Preparare Tarnitasi an ume iazul de decantare Tarnicioara). de dezvoltare a acestor regiuni. în arealul de influenta al unitatilor de preparare a substan telor minerale utile din judetul Suceava. în parteneriat public –privat. privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului si 1403/ 2007. consider deosebit de importanta co laborarea dintre institutiile de cercetare si operatorii mine ri în vederea identificarii tehno logiilor celor ma i performante din punct de vedere al eficientei economice (randamente mari.economica a starii comunitatilor din zonele în care activitatea miniera a fost închisa ar putea fi baza de plecare pentru implementarea unor proiecte.Proiectul derulat de ICAS Câmpulung Moldovenesc în perioada 1993.2003 de reconstructie ecologica a haldelor de steril. Este în curs de derulare pro cedura de ident ificare preliminara a siturilor contaminate/potential contaminate. pe s ite-ul Agentiei Nationale pe ntru Protectia Med iului gasindu-se. Încercari în acest sens sunt: .etc. consumur i mici de apa. Deo seb it de atent trebuie urmarita si tratata problema exfiltra tiilor (Drenajul Acid al Rocilor) din corpul d epozitelor de steril uz ina l. pe termen scurt. În jude tul Suceava s -au închis 71 de perimetre miniere dupa 1991. si având în vedere analiza SWOT realizata pe domeniile: apa. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi. Deo seb it de utila este si elaborarea/ implementa rea unor metode eco logice de remediere a locatiilor miniere în care a fost sistata activitatea. va promova un proces de restructurare transparent si participativ si va specifica drepturile si raspunderile comunitatilor miniere. privind refacerea zonelor în care solul. Guvernul a trebuit sa se concentreze asupra restructurarii facilitatilor de productie ale caror operatiuni vor înceta. aer. sol.). c onservarea biodiversitatii. litic b) Pe termen mediu. în momentul de fata cu o sit uatia es te dezastruoasa. în faza pilot. 46 . redistribuind resursele financiare minelor cu potential de profitabilitate. s ubsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. atenuând costul social asociat procesului de restructurare.

“Ecorem” din Belgia.88 ha din care cca.colaboreaza ca partener în acest proiect. O masura pe care o cons ider necesara este cea . Ideea de „turism minier”. 0. de catre firma de consultanta si management pe probleme de mediu. si anume aceea a elaborarii unui Program National privind protectia si conservarea solului. de „geoparcuri”. ? Uzina de preparare Iacobeni . conform principiilor dezvoltarii durabile. 1.4% P.ecologizarea iazului de d ecantare Tarnicioara în 2008. În toata aceasta perioada de la închidere.cea mai veche unitate de preparare a mine reurilor din judetul Suceava. a dezvoltarii unui mediu de afaceri atractiv în fostele regiuni miniere. cuprifer (Fundu Moldovei) si sulfului (Calimani) . atât pe platforma Cacica precum si pe platforma Pârtestii de Jos. Din luna mai 2009 Agentia pent ru Protectia Mediului Suc eava. aceste lucrari miniere reprezentand doar cca. a redus sursele de salinizare în special ale apelor de suprafata si freatice. O alta masura. constructia de diguri de beton la gurile galeriilor si pozarea de conducte pentru evacuarea apelor de mina si a gazelor emanate din subteran).Aplicarea fitoremedierii în România”. cu implementarea practica în judetele Maramures si Gorj a fos t depus spre f inantare. 100 ha de haldele de steril. la care a fost sistata activitatea sec tiei de preparare a baritei în anu l 2003 si a celei de preparare a minereului cuprifer în anul 2007. au redus nesemnif icativ impactul negativ asupra mediului. cca. Reabilitarea ecologica a arealelor degradate prin ac tivitati miniere în judetul Suceava ? Forme incipiente de reabilitare ecologica Desi pentru cele trei unitati de preparare a minereului c uprifer si baritei (Tarnita). care a deservit Uzina de Preparare Tarnita. 10 ha de iazul de decantare a sterilului uzinal. în per ioada de practic abandonare dintre momentul sistarii activitatii si ce l al luarii masurilor de remediere ecologica .2020. se distrug.4. d esi initial pre supunea si eco logizarea iazului de decantare. activitate ce a generat si sterilul de flotatie depozitat în iazul de decantare Valea Hajului. 47 . ? Uzina de Preparare Tarnita .Proiectul „ Consolidarea potentialului de aplicare a tehnicilor durabile de remediere a mediului. pe termen lung. este cea stipulata în Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a României. ? Exp loatarea Miniera Calimani .. o cantitate însemnata din acesta a fost valorifica ta în industria metalurgica. 4. au fost emise Hotarâri de Guvern (imed iat dupa închiderea lor).2%S). ? Sucursala Salina Cacica. a avut în perioada 1989. pozitionat pe valea pârâu lui cu acelasi nume. în pofida amplasarii incintei miniere în interiorul Parcului National Calimani. Închiderea sec tiei de preparare a sarurilor de mangan. toate provenind din activitatea de explorare geologica. 5 % din activitatea miniera din areal. 66 ha sunt ocupate de cariera. pâna în anul 2008 nu au fost deblocate fondurile necesare demararii lucrarilor de remediere ecologica. 9. în 14 perimetre miniere si 2004 -2005 în 5 per imetre miniere. 30 ha de platforma industriala. se întinde pe o suprafata de 492. utilitati care. prin care sunt alocate fonduri pentru reabilitarea ecologica. a carei activitate de exploatare/ preparare a sulfului a fost sistata în anul 1997. vehiculata dar nepusa în practica. La înch iderea unei unitati miniere ramân constructii. Închiderea în anul 2003 a lucrarilor miniere subterane (prin ramb leerea acestora. prin lucrarile de retehnologizare ale ins talatiei de recristalizare a sarii si prin cele de ecologizare. a beneficiat de alocarea de fonduri pen tru stabilizarea.1993. ulterior. în aprilie 2008. ar putea fi foarte utila.Orizonturi 2013. constituind în continuare o sursa majora de poluare a tuturor factorilor mediului natural din zona centrala a muntilor Calimani. a bia în anul 2008 masurile s-au pus în practica.3% Fe.2001. în timp ce ar putea fi utilizate în dezvoltarea unor afaceri care ar ocupa forta de munca disponibilizata din miner it. si doar pentru perimetrul minier Caliman i si pe ntru iazul de decantare Tarnicioara.2030. dat fiind continutul rentabil economic î n mang an a sterilului ( 15% Mn. Lucrari de dezafectare-închidere -reabilitare ecologica în jude tul Suceava s-au realizat în perioadele 1999. o secventa de preparare a sarurilor de mangan.

dupa închiderea acestora.cu probleme deosebite în proiectarea lucrarilor de stabilizareecologiza re. Desi ex ista un cadru de reglemen tari care se adreseaza institutiilor de resort. ultimul iaz activ al Uzinei de Preparare Tarnita. SC CONVERSMIN SA. totusi acestora le lipseste capacitatea corespunzatoare de monitor izare si execu tare a lucrarilor de refacere a mediului. 7. sunt si problemele legate de amenaja rea iazurilor de decantare si de monitorizarea postînchidere al acestora. pe baza experientei inter nationale). Lucrari de stabilizare. care au deservit Uzina de Preparare Fundul Moldovei. sunt necesare la iazul de decantare Dealu Negru care a deservit Uzina de Preparare Fundu Moldovei. precum s i acoperirea întregii suprafet e a taluzului cu un strat de protectie din material filtrant. operatorilor minieri cu capital de stat. Aces t fapt necesita o atentie deosebita. precum si impactul de mediu si efectele rezultate ca urmare a activitatilor de exploatare si preparare a resurselor minerale. cu repercusiun i majore asupra comunitatilor din aval.9 ha. care a de servit de aseme nea UP Fundul Moldovei. reactivi. si Valea Strajii care a deservit Uzina de Preparare Tarnita.factor de risc deosebit pe ntru stabilitatea iazului. ? Refacerea mediului a fectat de exploatarile minier e . Finantarea cheltuielilor de închidere si reconstructie ecologica a zonelor afectate a fost preluata de Guvern.? Perspectiva reabilitarii ecologice a arealelor degradate Avându-se în vedere pierderile considerabile înregistra te de industria miniera dupa 1990. sunt: ? Monitorizarea gradului de stabilitate a depozitelor de steril uzinal. este construit pe valea pârâului cu acelas i nume. datorita faptului ca la baza digului princ ipal se semnaleaza exfiltra tii ce se mentin în general co nstante si cu continut r idicat în me tale grele ca r ezultat al fenomenelor de drenaj minier acid. 2. concentrate etc. • Lucrari complexe rec lama si situa tia iazului de decantare Poarta Veche ce a deservit Uzina de Preparare Tarnita. sunt: ? Continuarea e xploatarii resurselor minerale solide în conditii de protectie a mediului la standarde internationale (a fost elaborat "Manualul de management de mediu în sectorul minier".5 m. a nive lului apei subterane din corpul iazului de decantare (deoarece cresterea nivelului acesteia poate conduce la fenomene de sufozie si la crearea conditiilor de alunecare a masei de steril). care este dirijat printr -o galerie de subtraversare a depozitului. • Lucrari complexe impune si iazul de decantare Valea Strajii. începând cu anul 1998 s-a procedat la trecerea în conservare si ulterior la înc hiderea definitiva a unor mine si car iere. dar pentru care din lipsa fondurilor nu se cunoaste data începerii. unde sunt gospodarii. pe lânga dezafectarile sub atenta supraveghere a instalatiilor care mai pot contine materialul supus flotarii. având o adâncime de cca. titulari de lice nta. ? Lucrari masive de reprofilare pen tru a stopa scurgerea de material steril catre cursul râului Moldova. întrucât eva luarea riscului pentru aceste depozite a relevat un potential ridicat de destab ilizare în caz de calamitati naturale. iaz de coasta care prezinta exfiltratii puternice . cedarea galeriei creând o cale de s curgere a materialului steril spre aval.. în vederea prega tirii ve getarii acestuia. precum si datorita „lacului” de apa format în spatele digului de coada. acumulare de apa ce ocupa o suprafata de cca. Monitorizarea este deosebit de importanta pentru iazurile Dealu Negru si Pârâul Cailor. Mas urile care trebuie lua te în contextul atât al desfasurarii activitatilor miniere cât si al remedierii siturilor m iniere.ecologizare necesar a fi realizate în arealele un itatilor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. care ofera un ghid pentru abordarea probleme lor de mediu în industria miniera. are în derulare un proiect de realizare a unui lab orator pe teritoriul judetului Suceava care sa monitor izeze calitatea factorilor de mediu în zonele miniere cu activitate sist ata. prin aloca ri buge tare de stat si respectiv dintr-un împrumut acordat de Banca Mondiala. Principalele as pecte care se urmaresc în reab ilitarea ecologica a arealului pe care se desfasoara activitatea de preparare a minereurilor neferoase si nemetalifere. ? Iazul de decantare Pârâul Cailor. societate din cadrul Ministerului Economiei care se ocupa de reabilitarea ecologica a perimetrelor miniere din fonduri de la bugetul statului. Pe lânga lucrari de consolidare a p eretilor 48 .

aerului. care este transpusa în legislatia româneasca pr in Hotarârea de Guvern nr 856/ 2008. în Proiectele tehnice de realizare a lucrarilor de închidereecologizare a siturilor miniere. Concluzii generale Mineritul poate fi înteles în contextul dezvoltar ii durab ile daca impactul sau negativ complex este bine gestionat. a tehnologiilor existente cu altele performante. au fost promovate doua hotarâri de guvern: HG 1408/ 2007 privind 49 . sociale si economice în toate etapele proiectului de miner it. faunei. doar la sistarea activitatii lor. degradarea solului.închidere. când aspectele de mediu au început sa fie luate sistematic în considerare. instalatii de transformatoare electrice. În toate amp lasamen tele unde se realizeaza exploa tarea si prepararea unor resurse minerale apar si probleme de mediu. Practic. solului. de la prospectare la dezvoltare. Ca urmare a necesitat ii investigarii prejudiciilor aduse mediului geologic de catre activitatile poluatoare. se contureaza câteva concluzii: ? Cadrul legislativ • Dupa 1990. În contextul de zvoltar ii durab ile. care „stabileste cadrul legal privind liniile directoare. a provocat la grave dezechilibre ale ecosistemelor terestre si acvatice. se impune o supraveghere permanenta a functionalitatii acestuia. iar impactul pozitiv este maximizat si co rect distribuit.galeiei. sau efectuat diferite studii de cuantificare a gradului de poluare pe care îl produceau unitatile de preparare. cu propuneri de schimbare. lipsa unei legislatii care sa reglementeze problemele de mediu (primul act normativ a aparut în anul 1995 si nu exista obligativitatea obtinerii autorizatiei de mediu pentru operatorii economici. precum si impac turi de natura socio. rezu ltate ca urmare a gestionarii deseurilor din industriile ex tractive”. precum si a oricaror riscuri asupra sanatatii populatiei. si pentru stabilirea unor obligatii de mediu ce trebuiau prevazute ulter ior. a sanatatii populatiei. florei si peisajului. impact nega tiv asupra ecosistemelor terestre si acvatice. degradarea ca litatii apelor ce strabat situr ile miniere si poluarea aerului. care se manifesta prin degradarea terenurilor naturale. punându-se mereu interesul economic înaintea celui pentru mediu. prin care sa li se impuna respectarea unor norme în acest domeniu) a determinat tergiversare a luarii uno r masuri reparatorii pe ntru zonele afectate de activitatea miniera. în special asupra apei. depozite de combustibili. precum si din reziduurile organice rezultate din grupurile sociale sau din gospodariile anexe. Degradarea si p oluarea siturilor miniere nu sunt provocate exclusiv de extractie/ preparare ci pot proveni si din alte activitati sau infrastructuri conexe mineritului: trans porturi. poluarea apei si aeru lui. bilanturi de mediu s-au realizat pentru unitatile miniere. Din prezen tul studiu referitor la impactul activitatilor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. Re glementarile de med iu în domeniul minier au demarat cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului Eu ropean si a Consiliu lui Eu ropei din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industria extractiva. ateliere mecan ice. dupa emiterea unor Hotarâri de Guvern care aprobau sistarea activitatii. exploatare si extractie. închidere si chiar post. Aceste bilantur i nu au ur marit evolutia calitatii factorilor de mediu din zone le miniere ci au reprezentat doar o baza pentru stabilire a u nor masur i orientative de închidere a activitatilor de preparare. Dezvoltarea intensa a unitatilor miniere în judetul Suceava. cu tehnologii neperformante. mineritul trebuie sa integreze toate dimen siunile de mediu. în vederea emiterii a vizului de înch idere.economica. masurile si procedurile si pen tru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a o ricaror efecte negative asupra mediului. care ar trebui facute în regim de urgenta. (dupa caz). preparare. Totusi.

procesul de disponibilizare a fortei de munca din sectorul minier a înc eput din anul 1993. pe baza determinarilor efectuate în anul 1994 de catre laboratorul S. Odata cu închiderea ultimului sector de exploatare a minereului complex din zona Lesu Ursului (perimetru l minier Isipoaia. ? Evaluarea impactului sistemic al prepararii substantelor minerale utile si al evolutiei unitatilor de preparare dupa închidere • În evaluarea impactului sistemic al activitatii de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava am pornit de la cele câteva studii realizate de institute de specialitate. precum si de cele efect uate ulterior pentru elaborarea prezentului studiu. iar în anul 2003 s-au închis Uzina de Preparare Fundul Moldovei si sectia de producere a concentratului de bar ita de la UP Tarnita. care regleme nteaza metodele d e investigare a contaminar ii acestora si HG 1403/ 2007 privind refacerea zonelor în care solul. urmata de închiderea oficiala.un sprijin deo sebit de important. În urma investigatiilor efectuate si a prelucrar ii rezultatelor analizelor pen tru calitatea apei pârâului Brateasa care este receptorul tuturor scurgerilor de ape impurificate din incinta miniera. sunt de remarcat urmatoarele: concentratile de fier tot al tind sa scada dupa închiderea activitati. nepretabilitatea prepararii tipului de zacamânt polimetalic de la Mana ila în fluxul tehnologic existent la Tarnita. analizele SGA Suceava care monitorizeaza calitatea principalelor surse de apa di n judet si SC GEOMOLD SA. a rezultat ca emisiile de pulberi (de la oper atiile de prelucrare uscata a minereurilor. “Bucovina” Vatra Dornei. ? Uzina de Preparare Tarnita Pentru factorul de mediu aer. precum si costurile enorme pe care le-ar f i presupus retehnologizarea uzinei. ca re cuprindea si unitatea de preparare a sulfului Ca limani. în schimb rezultatele analizelor pentru indicatorii cupru si zinc arata depasiri 50 . pentru evaluarea calitatii solulu i la Uzina de Preparare Tarnita precum si pentru evaluarea în timp a calitatii exf iltratiilor din iazurie de decantare. ulterior reducându-se pâna la stadiul de „fara efecte decelabile cazu istic”. cân d din motive economice dar si ca urmare a incidentelor ecologice (scurgerea unei cantitati însemnate de acid sulfur ic în râul Bistrita) s-a înch is activitatea sectiei de preparare a sarurilor de mangan de la Iacobeni. si nu a solului sau apei (analizele pentru aces ti doi factori realizându-se doar pe baza de comenzi). în 1997 (practic în 1995) a Exploatarii Miniere Calimani. în anul 2006).modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului. confirmate în mare parte de cele efectuate în perioada 1995-1996 de catre Statiunea de cercetari “ Stejarul” Piat ra Neamt. remediere si/ sau reconstructie ecologica a zonelor în care solul. Calimani si Pârtestii de Jos. din antrenari de praf de pe digurile si plajele iazurilor de decantare sau de pe platformele tehnologice). • Am inventariat sursele de poluare a mediului pen tru perioada de activitate a unitatilor de preparare a substantelor minerale u tile ca si pe cele ra mase dupa închiderea activitatii la uzinele de la Tarnita.M. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate (act normativ care stabileste cadrul legal pe ntru desfasurarea activitatilor de curatare. Iacobeni. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate). la care se adaugau cos turile de transport (distanta dintre cariera Manaila si UP Tarnita este de peste 150 km) au determinat închiderea si a sectiei de preparare a concentratelor de cupru si zinc. utilizând apoi analizele pe care le-am efectuat la APM Suceava. ? Consecinte social economice si ecologice ale reglementarilor legale • În judetul Suceava. Fundu Moldovei. având în vedere ca agentia este unitatea care monitor izeaza calitatea aerului si nivelul rad ioactivitatii în judet. urmarind evolutia calitatii factorilor de mediu în arealele de influenta ale acestora. au avut impact negativ semnificativ asupra aerului în perioada functionarii în special a sectiei de preparare a baritei. am analizat probele prelevate la APM Suceava si SC GEOMOLD SA Câ mpulung Moldovenesc.

respectiv 8. Rezultatele analizelor au relevat urmatoarele: . Valorile mari ale concentratiei pen tru ionii metalici sunt determina te de antrenarile de material steril din depozit sau de concentrate si steril uzinal de pe platforma industriala. Avâ nd în vedere amploarea activitatii ce s-a desfasurat în incinta Tarnita. iar în mai 2005. precum s i exfiltra tiilor din iazurile de decantare Tarnicioara. datorita aportului de ape impurificate (exfiltratiile active din corpul iazului de decantare) continutul în ioni de Fe si Cu depaseste limitele maxime admisibile prevazute de Ordinul 161/ 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea ca litatii ape lor de suprafata în vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa si dupa închiderea activitatii uzinei de preparare. cum au fost ce le din vara anului 2008.S-a constatat ca scaderea gradului saprob în aval este datorata prezentei iazurilor de decan tare care influenteaza biocenoza acvatica. în lab oratorul caruia au fost efect uate determinari pentru reprezentantii urmatoarelor verigi trofice: fitoplancto n. prezenta carierei de baritina Ostra. sursa principala constituind-o activitatea de prelucrare a minereurilor. macronevertebrate (bentos). cu riscul reprezentat de acestea în caz de alunecare. zooplancton. respectiv în cel elaborat de catre Sectorul de Gospodarire a Apelor Suceava. toa te concentratiile acestor elemente fiind mai mici decât pragul de interventie. pentru comun itatile din aval (localitatea Ostra). înspre cursurile de apa. pe malurile râului Moldova . am ana lizat calitatea solului în zona de influenta a Uzinei de Preparare Tarnita. inclusiv iazurile de decantare si. Scaderea ulterioara a concentratiilor s -a produs ca ur mare a spalar ii acestor urme de catre ploi ori a înde partarii lor (este o pasune part iculara) de catre proprietarul terenului.constante ale acestor parametri. Zonele afect ate (cu valori mai mari decât pragul de alarma) sunt situate în ava l de iazurile de decantare. Zonele afectate (cu valori mai mari decât pragul de alerta) sunt situate în vecinatatea sectiilor de prelucrare si a digur ilor iazurilor de decantare. dintre care trei prezentând fenomene de drenaj acid al rocilor (Tarnicioara. la precipitatii abundente. existenta celor patru iazuri de decantare. . se resimte cel mai p regnant în impurif icarea calitatii acestui curs de apa . dat fiind amplasamentul acesteia dar si al iazului de decantare Dealu Negru în zona reziden tiala. situat pe malul p ârâului Brat easa. la precipitatii abundente. ? Uzina de Preparare Fundul Moldovei Influenta activitatii de sfasurate în cadrul Uzinei de Preparare Fundul Moldovei.zonele de poluare cu plumb si zinc au suprafete mici (cca 2. si din iazul de decantare Poarta Veche. Efectele negative ale poluantilor specifici activitatii de preparare asupra ecosistemelor terestre si acvatice au fost relevate în studiile întoc mite de Institutul de Cercetari si Ame najamente Silvice Câmpulung Moldovenesc. 51 . Pe aceasta pasune cresc afin. al laboratorului APM Suceava si cel al SC MINBUCOVINA SA. sursa principala constituind -o iazurile de decantare.000 m2). pen tru vege tatia forestiera. pentru adâncimea 0-5 cm. în ma i mica ma sura. la indicatorul zinc aratând o crestere constan ta dupa închiderea activitatii. În ceea ce prive ste ca litatea solului studiul efectuat în anul 2000 de catre SC ANDEZI TUL SRL Câmpulung Moldovenesc contureaza o zona de poluare poten tial semnifica tiva a solului cu cupru. Poarta Veche. Valea Strajii). a sterilului. Analizele efectuate la Agentia pentru Protectia Mediului Suceava pe probe de sol prelevate de pe o pasune aval de iazul de decantare Dealu Negru. Valea Straji i si Poarta Veche. precum si scurgerile de material steril din ce în ce mai frecvente din iazul de decantare Tarnicioar a. aceste conc entratii se datoreaza antrenarilor de material din microiazuri si din depozitul de concentrat zincos. Pen tru cursul de apa Pârâul Ca ilor. cu ajutorul SC GEOMOLD SA Câmp ulung Moldovenesc . Valorile în general reduse ale metalelor aval de iaz ul de decantare Dealu Negru se datoreaza probabil fap tului c a în aceasta zona scurgerile de material steril de pe depozit sunt colectate într-un sant de garda. merisor si am identificat si gentiene. de pasirile la suprafata solului pe ntru cupru si plumb datorându-se unor antrenari accidentale. au relevat atingerea pragului de alerta pentru Cu si Pb.000 m2 .se contureaza o zo na de poluare a solului cu bariu si cup ru.

mezosaproba ( grad saprob 74%). însa. pentru urmarirea calitatii precipitatiilor din zona Iacobeni.Re levant ar fi un studiu pentru calitatea solului din gospodariile limitrofe platformei industriale. si dupa sistarea activitatii. Pe lânga neren tabilitatea zacamântului. Scaderea nesemnificativ a a gradului de curatenie al apei nu constituie un factor limitativ pentru dezvoltarea biocenozei acvatice. nu este mult afect ata.. mult peste pragul de interventie. asupra tuturor factorilor de mediu. zonele de contaminare sunt restrân se la suprafete mici situate în apropierea surselor de emisie. înca. am urmarit evolutia calitatii solului aval de incinta industriala. Determinarile efectua te în anul 2005 de catre SC ANDEZITUL SRL Câmpulung Moldoven esc pentru parametrul pulberi sedimentabile arata ca ponderea pulberilor sedimentab ile colectate care depasesc valoarea limita de 17 g/m2/luna impusa de STAS 12574/87 este data de emisi ile de la operatiile manipulare a minereului si de la granulare Determinarile efectuate de catre APM Suceava în perioada 1992 . constatându -se degradarea acesteia în Pârâul Cailor. în care s-a depozitat sterilul uzinal. sub forma ionului Mn 2+ . în perioada 19891993. pe lânga faptul ca pPârâul Cailor are un debit mic. ? Exp loatarea Miniera Calimani Pr in conturarea zacamântului de sulf din Ca limani. În ceea ce priveste aciditatea p recipitatiilor. mobilitatea sa geochimica crescând usor în medii cu pH acid. Având în vedere impactul deosebit pe care EM Calimani l-a avut si îl are. se realizeaza în bune conditii si procesul de autoepurare. se constata o crestere a concentratiei acestuia în sol.Cailor. a fost demarata o activitate care s-a dovedit un esec. Cu ajutorul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.se pe termen lung struct urile naturale si întregul peisa j. ? Uzina de Preparare Iacoben i Activitatea în aceasta unitate a avut un segme nt semnificativ poluant. precum si o crest ere semnificativa. distrugându-se formatiuni geomorfologice unice.2006 se datoreaza numai activitatii industriale din acest municipiu. aval confluenta cu p. Parcul National Calimani. dupa care pH-ul precipitatiilor a început sa creasca usor. care nu influenteaza major calitatea apei. este relevata si de evaluarea biocenozei cursurilor de apa din zona. releva faptul ca dupa anul 1996 acestea nu au mai avut caracter acid. Influenta iazurilor de decantare. la aproximativ 10 m de malul râului Bistrita. începând cu 20 07 (probabil datorita asocierii oxizilor de f ier cu oxizii de mangan prelucrati la Iacobeni). Aceasta se poate explica da torita debitului mic al Pârâului Ca ilor care se varsa în Moldova. elementele analizate fiind fierul si manga nul. principalul element potential poluant al solurilor este manganul. Î n urma desfasurarii proceselor de preparare a oxizilor de man gan la Uzina de P reparare Iacobeni. Acest an coincide cu reducerea substantiala a activitatii în acea sta incinta. Datorita acestui fapt. Desi concentratia în fier nu este normata. valor ile pH masurate în punctele de observatie Câ mpulung si Pojorât a au aratat ploi acide în perioada de activitate maxima a instalatiei. Ca litatea apei râului Moldov a. s -au efectuat de -a lungul timpului numeroase studii de evaluare a impactului pe care îl are 52 .1999. reprezinta el însusi un factor de risc pentru sanatatea populatiei si a med iului. 1995. cu repercusiuni grave asupra mediului: exploat area si prepararea sulfului tehnic. Pentru aceasta a fost construit iazul de decantare Valea Hajului. nu rezulta ape uzate care prin descarcarea în reteaua hidrografica sa se constituie într-un factor poluant semnificativ (cu exceptia apelor pluviale care spala platforma industriala si care se încarca cu suspensii). când aici s-a desfasurat activitatea de preparare a sarurilor de mangan. precum si amplasarea sitului minier în Parcul National Calimani. Datele de laborator au relevat faptul ca pentru activitatea de preparare de la Iacobeni. nemaiîntâlnite în alte zone vulcaniceformatiunile de pseudo-carst cunoscu te sub denumirea Pesterile Luanei si periclitându. Amplas amentul instalatiei între case. ceea ce duce la concluzia ca. tehn ologiile poluante utilizate în toate fazele de productie au adus grave prejudicii unei zone protejate. Ploile acide la Câ mpulung Moldovenesc în anii 2004.2008. Prin particularitatile sale manganul prezinta o mobilitate redusa în soluri cu pH neutru. pentru mangan. râul încadrându-se în zona ß.

produse ca urmare a modificarilor continui a pantei taluze lor.aceasta activitate. vegetatia forestiera situat a într -o banda de latimi diferite (5-25 m) es te uscata. da torita suprafetelor întinse afectate prin exploatarea mine reului de sulf la suprafata si depozitar ilor de steril cu continut mare d e sulf (care în urma unor reactii fotochimice este oxidat la dioxid de sulf. în sectiunea Barnar (Brosteni) de urmarire a calitatii râului Bistr ita de catre Sectorul de Gospodarire a Apelor Suceava. precum si o micsorare a latimii med ii a inelului anual cu 9. Cele ma i vizibile efecte sunt pe partea es tica a halde i Ilva. datorându-se în parte si emisiilor de la centrala termica a municipiulu i Vatra Dornei. datorita apelor puternic acide care spala haldele. în raport cu perioada anterioara deschiderii ex ploatarii.pâna la Cheile Zugreni (cca. acesta se încadreaza în clasa I de calitate. iar în contact cu nucleele de ceata se transforma în aerosoli de acid sulfuric). mai mult.chimice ale apei si sedimentelo r sale sa se manifeste pe o distanta relativ redusa. anorgan ice.3 %. substante organice. randamentul fotosintetic cunoaste o diminuare si se resimte si asupra vegetatiei forestiere din zone mai înde partate. ca si analizele efectuate de catre Agen tia pentru Protectia Mediului Suceava pentru parametrul pH al precipitatiilor. motiv pentru care s-a impus normarea limitelor maxime ad mise pentru diferite substante poluante (metale. pesticide). înlaturarea vegetatiei forestiere si dezgolirea unor mari suprafete. Nume roasele cercetari efectuate pentru determinarea nivelului de poluare a aerului în zona de influen ta a unitatii de preparare. releva fap tul ca.ca urma re a propagarii în atmosfera a pulberilor si noxelor gazoase din cariera si halde. Este de remarcat. prin defrisarea. Cursurile de apa sunt puternic poluate prin dizolvarea acestor impurificatori foarte toxici care au un puternic impact asupra biocenozelor . unde atât molidisul câ t si jnepenisul sun t uscate. reactii cu impact direct în transformarea metalelor în ioni mobili. se constata înca prezenta ploilor ac ide. Solul contaminat cu metale grele.efecte de uscare totala în zonele afectate de scurgerile de steril de pe halde. 15 km). a caror depasire conduce la modificari irecuperabile ale ecosistemelor . si dupa sistarea activitatii. sunt deversate cantitati însemna te de ape impurificate cu suspen sii. Deb itul mare al râului Bistrita. (probe-martor si steril din arealul Ca limani) rezulta ca mentinerea extrem de scazuta a acestuia se datoreaza prezentei sulfului si react iilor de oxidare a acestuia. care prin inter mediul pârâului Dumitrelu ajung în acelasi emisar pr incipal. implicit a alimentatiei umane. industriale si urbane constituie sursa principala de po luare a vegetatiei. face ca influenta acestuia din urma asupra caracteristicilor fizico. cu grave repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei. În urma desfasurar ii acestei activitati vegetatia forestiera a suferit atât un impact direct. Astfel la molid. ca urmare a activitatilor miniere. . cât si unul indirect.spre exemplu în orasul Vatra Dornei. Referitor la calitatea ecosistemelor acvatice se constata ca din procesul tehnologic de obtinere a sulfului tehnic au rezultat o serie de poluanti care au modificat calitatea apelor aval de exploatare. s tudii utilizate în aceasta lucrare si completate cu anal ize efectuate de catre SGA Suceava pentru râu l Bistrita. Efectul nega tiv al apelor impurificate se resimte în sch imbarea calitatii receptorului final. comparativ cu cel al râului Neagra Sarului. Datorita impactului acestor surse de impurificare Neagra Sarului prezinta în 53 . valor ile mai reduse ale acestui indicator prezente înca. produse pâna la distan te destul de mari de sursa de poluare. cu ioni de hidrogen si metale care provin din spalarea haldelor de steril de catre precipitatii si cur surile izvoarelor care le traverseaza. Cu un aport important de aciditate si fier dizolva t participa si apele rezultate din exfiltratiile iazului de decantare Dumitrelu. râul Neagra Sarului. Din analiza variatiei pH-ului pentru solul afectat. referitor la care mentionez câteva aspecte: . De pe platforma industriala a exploatarii minereului de sulf Calimani. Ca urmare. situat la cca. zâmbru si jneapan se constata o diminuare de 25 %. cresterea semnificativa a pH-ului precipitatiilor dupa sistarea activitatii Exp loatarii Miniere Calimani.efecte distrugatoare asupra vegetatiei aflate la baza taluzelor haldelor . 45 km de incinta miniera Calimani. .

în functie de încarcarea apelor din freatic în cloruri. calitate influentata. 2004) a impus.prin schimbarile compozitiei ale flor ei algale. 54 . daca exista un dialog între cei doi actori. în evaluarea sistemica a impac tului activitatii de preparare a su bstantelor minerale utile.în zona a II -a nivelul clorurilor a scazut fata de 1992.operator minier privind modul în care garanteaza operatorul minier participarea comunitatii în pro gramele sale de dezvoltare. soldate cu modificari negative. Situatia sociala creata în regiunile min iere . a condus dupa 1990 si în judetul Suceava. Cuantificarea aportului celor doi factori (natural si antropic) este o problema deosebit de complexa. de parametrii ca ntitativi si calitativ i ai apelor freatice si de adâncime. interactiunea comunitate. înregistrând „pierderi pe ste nivelul subventiilor.priva t. Re iese clar.calitative si cantitative. Cresterea continuturilor de cloruri în zonele afectate în ultima perioada. cu efect major . am conceput un chestionar adresat co munitatilor locale în care se desfasoara ori s -au desfasurat activitati de preparare a substantelor minerale utile si anume localitatile Ostra. Che stionarul se refera la modul în care este asigurata implicarea comunitatii loca le în dezvoltarea proiectului minier. În acest sens. Saru Dornei. el încadrându-se în majoritatea cazurilor în limitele de concentratie admise . în final.10 ori fata de anul 1992 . supravegherea calitatii apelor de suprafata.si cel mai eviden t. în sensul degradarii a proceselor naturale de dezintoxicare (autoepurare). bugetul asigurarilor sociale de stat. Es te important de stiut. doua zone. cu scopul de a favoriza reorganizarea si efortul de restructurare. Fundu Moldovei. pe fondul scadereii volumului productiei din ulti mii ani. Iacobeni. bugetele locale si bugetele fondurilor speciale” ( Strategia pentru Industria Miniera. la implemen tarea unui program de reducere accelerata a locurilor de munca în industria miniera. careia i se suprapune.cursul sau modificari a le receptarii. . principalul.pe de o parte de dispo nibilizarile masive iar pe de alta parte de lipsa unor sectoare co mplementare alternative activitatii miniere. Pârtestii de Jos) sau nu departe de acestea (Ostra).financiara a companiilor/societatilor miniere proprietate de stat.factor de mediu.economica a starii comunitatilor din zonele în care activitatea miniera a fost închisa. . care necesita studii aprofundate privind regimul de curgere si alimentare a apelor freatice d in zona. actiuni care sa asigure reducerea si prevenirea impa ctului soc io. influenta cumulativa a factorului natural la poluarea din zona. • Nerent abilitatea economica a proiectelor miniere dezvoltate exacerbat înainte de 1989. afect at de activitatea de preparare a sarii prin recristalizare. în parteneriat public .în zona I.sursa de poluare a fântânilor din zona I-a este incinta de preparare Pîrtesti . este dovada evidenta a deteriorarii grave a modului de functionare a utilajelor.închidere O eva luare socio. poluarea cu cloruri a fântânilor a crescut de cca. Pârtestii de Jos. cum es te perceputa aceasta de comunitatile locale. ca de altfel în întreaga tara. la rândul ei. Mentionez câteva din principalele concluzii rezultate din interpretarea rezu ltatelor analizelor probelor de ape prelevate din fântâni : . care a continuat sa se degradeze. avâ nd în vedere ca o parte din unitatile miniere îsi au amplasame ntele în zone rezidentiale (Iacobeni. conturându-se. obligatii neachitate la bugetul de stat. Agentia pentru Protectia Mediului Suceava a monitorizat calitatea apelor din fântâni. ? În cazul Sucursalei Salina Cacica. pe care l-am avansat primariilor din comunele respective. Oda ta cu demararea probelor tehnologice în instalatia de recr istalizare a sarii Pârtestii de Jos (1993) si ca urmare a sesizarilor facute de cetaten ii din imed iata vecinatate a uzinei. ar putea fi baza de plecare pentru implementarea unor proiecte. de dezvoltare a acestor regiun i. este apa. influenta negativa a activitatii de prelucrare a sarii. ca prioritate a strategiei pentru industria miniera.economic. ? Nivelul si modul de conlucrare al actantilor în perioada post.precum si situa tia economico.

desi declarata zona defavorizata. zona nefiind cooperativizata în perioada comunista.monitorizarea gradului de afe ctare a activitatii de preparare asupra fact orilor de mediu este disponibila pentru comunitatea locala. specialistii miner i localnici preferând sa lucreze în sectoarele miniere de exploat are a manganului. ? Cu privire la co municarea dintre operatorii minieri. ar dori sa se faca o monitorizare a calitatii factorilor de mediu.pentru bolnavii de pneumoconioza dobândita în timpul activitatii prestate la unitatea min iera. . Fundu Moldovei.daca au existat sau exista conflicte între cei doi actori.comunitatea din localitatea Ostra este cea mai afectata de proiec tul minier. preponderent de crestere a animalelor .la întrebarea daca exista vreun studiu de baza privind sanatatea populatiei din zona afectata de minerit. UP Fundu Moldovei si UP Iacobeni.administra tiile locale confirma existenta unei co municari între operatorul minier si comunitate. Saru Dornei si Pârtestii de Jos.comunitatea este solicitata sa se impl ice în lucrarile de reabilitare ecologica de la iazul de decantare Tarnicioara si EM Calimani. care a condus la dezvoltarea excerbata a unui singur tip de activitate. persoane care azi agraveaza nive lul de saracie. specialisti minieri din co munitate (30 de persoane).ca impact asupra calitatii mediului. doar în zona de activitate a Sucursalei Salina Cacica. se asigura tratament în Spitalul de pneumoconioze Frasin. doua din amplasamentele miniere se gasesc în zona rezidentiala a localitatilor.profesionala. un singur investitor a deschis o afacere în zona.Fundu Moldovei si Iacoben i. asa cum prevedea legislatia. dupa închiderea Uzinei de Preparare Tarnita oportunitatile nu s-au materializat printr-un program de reconversie socio. ? Cu privire la impactul asupra sanatatii umane . Din ac est motiv.economic . este în faliment financiar si judiciar. . au desfasurat activitatile traditionale. efectele închiderii activitatii nu au avut repercusiuni profunde asupra nivelului economic al co munitatii. în noua uzina de preparare a minereului cuprifer. iar la Iacobeni au fost an gajati. cu halde ce se „revarsa” spre gospodariile cetatenilor. cu iazul de decantare Dealu Negru si tre i perimetre miniere de exploatare a minereului cuprife r. aceasta din urma fiind informata refer itor la demersurile unitatii miniere si ale lichidatorului (SC MINBUCOVI NA SA. major itatea localnicilor însa. ? Cu privire la nivelul de implicare în lichidari/ ecologizari . ? Cu privire la impactul asupra mediului .comunitati locale . Re feritor la raspunsurile date de comun itatile din localitatile Ostra.o fabrica de cherestea si subansamble de lemn.Primaria comunei Fundu Moldovei este nemultumita de tergiversarea demararii lucrarilor de reabilitare ecologica a siturilor miniere din localitate (numai în zona rezidentiala exista unitatea de preparare a minereului cuprifer. aflate în aceeasi zona. sun t de specificat urmatoarele: ? Cu privire la impactul social. cu un aport însemnat de persoane din afara populatiei localnice. care detine UP Tarnita. ale carei rezultate sa le fie comunicate. fapt relevat si de numarul cel mai mic de someri. Iacobeni. daca de exemplu evaluarile de impact de mediu sunt disponibile pentru co munitate. ponderea mare a lucratorilor a fost din alte zone. .la Exploatarea Miniera Calimani. . daca a ex istat sau exista un dialog între cei doi despre rezu ltatele si implica tiile rezultatelor monitorizarii efectuate de unitatea miniera. ? Cu privire la avantajele derivate din activitatea miniera/ lichidari/ reabilitari ecologice 55 . toate localitatile considera ca acesta se resimte negativ.exploatarea si prepararea substantelor minerale utile. în co muna mai existând 8 perimetre de explorare geo logica abandonate). toate primariile raspund însa negativ. fiind preluata de un lich idator).

a situlu i Natura 2000 „ Tinovul Saru Dornei” precum si a megalitului cu gravuri din valea Paltinu. s-a dezvoltat turismul de agrement si terapeutic. el releva faptul ca cele mai exp use accidentelor si factorilor de risc sunt Exploa tarea Miniera Calimani si Uzina de Pre parare Tarnita. periculos pentru orice forma de viata.activitatile desfasurate în zonele Ostra. . depozitele de steril uzinal sunt în mare parte situate în zona rezidentiala a localitatii. adaptat d upa matricea Leop old. prin amenajarea pentru vizitare si tratare cu aerosoli salini a subteranului în incinta Cacica. deschid noi posibilitati de dezvoltare economica a co munitatii din Saru Dornei. ? Cu privire la solutii de dezvoltare durabila . Fundu Moldovei. 2002). metoda ilustrativa de apreciere globala a starii de calitate a mediului (Rojan sch i. au atras dezvoltarea unor retele de utilitati. Iacoben i) activitatea unitati de preparare a substantelor de preparare a substantelor minerale utile am constatat urmatoarele aspecte: . . si ? O metoda calitativa. vegetatie). probabil si din ca uza fapt ului ca unitatea de preparare. la Saru Dornei. . dar îl prives te ca având o valoare nesemnificativa în comparatie cu valoarea determinata prin ana lize (aer.Uzina de Preparare Iacoben i si Instalatia de recristalizare a sarii Pârtestii de Jos denota un mediu supus efectului activitatii umane în limite admisibile . indicele de poluare globala pentru cele doua unitati de prelucrare ramase în activitate. în aceeasi incinta. canal si cai de comunicatie.oportunitatile eco. precum si Uzina de Preparare Fundul Moldovei la care amplasarea iazului de dec antare Dealu Negr u si a instalatiei de prelucrare în intravilan este o permanenta sursa de nesiguranta pentru locu itorii din zona.în zonele în care activitatea de preparare a substantelor minerale utile nu s-a e fectuat preponderent cu populatia bastinasa (Saru Dornei) sau unitatea miniera este înca activa (Iacobeni. Situatia cea mai grava ramâne înca pentru EM Calimani si UP Tarnita. care integreaza masivul Calimani în arealul “civilizatiei megalitice”. Ana lizând aspectele relevate de raspunsurile la chestionarele pe care le-am adresat comunitatilor locale din localitatile unde si-au desfasurat (Saru Dornei. Ostra.cea mai vociferanta si nemultumita de impactul activitatii miniere este populatia din Fundu Moldovei. am ales doua metode : ? O metoda cantitativa.ca urmare a lucrar ilor de reabilitar e ecologica realizate de Salina Cacica în perioada 2003. matriceala (adap tata dupa matricea Leopold). Pârtestii de Jos. apa. datorita retehnologizarilor dar si reducerii ac tivitatii. de exe mplu. evaluarea indicilor de poluare globala indicând un mediu grav afectat de activitatea umana.satul Gura Haitii (descoperit în iulie 1987).Calimani. raspunsurile la chestionar sunt dest ul de subiective. urmate îndeaproape de UP Fundu Moldovei. Fundu Moldovei) sau îsi desfasoara (Pârtestii de Jos. Din analiza indicilor de poluare globala se observa faptul ca. 56 .2005. Cacica).apa. prin intro ducerea sistemului de management al mediului la Sucursala Salina Cacica si datorita obligativitatii respectarii nor melor de mediu precum si legislatiei aparute în anul 2008 refer itor la deseurile din industria extractiva si de preparare ca si a celei referitoare la investigarea med iului geologic contaminat. În ceea ce priveste modelul matriceal general de evaluare globala a impactului asupra mediului.turistice favorizate de existenta. - ? Eva luarea integrata a impactului • Pentru evaluarea integrata a impactului produs de activitatile de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava.un studiu privind starea de sanatate a populatiei din loc alitatile cu instalatii de preparare a substantelor minerale utile o consider deosebit de utila. Parcului National Calimani. amenajarea unui strand cu saramura. populatia es te de ac ord ca impactul p rodus de EM C alimani e ste nega tiv.

exfiltra tiile din iazuri au. când nu a mai fost desfacere pe piata pentru concentratul de pirita. am putut formula urmatoarele concluzii: . • Întrucât un aspect pe care îl consider foarte important în evaluarea starii de siguranta a iazurilor de decantare. se gaseste expusa în conditii favorizant e drenajului minier acid o cantitate mai mare de pirita decât în zona inferioara a iazurilor. pentru domeniile: apa. prezinta o tasare si o asecare mai buna. ca urmare a aparitiei une i exfiltratii puternice pe taluzul depozitului. de dimens iuni mai mici. arata necesitatea 57 . o încarcatura în metale grele peste limitele stabilite de normativul NTPA . • Pe baza cuantificarii nivelului de poluare rezultata din desfasurarea activitatii de preparare substante minerale utile în cele cinci unitati economice de profil din judetul Suceava. conservarea bi odiversitatii si social . corobo rat cu aparitia lacului din spatele depozitului. din cauza blocarii cu aluviuni a intrarii în galeria de subtraversare a iazului de decantare. Brateasa) este Acid Rock Drainage. în general. .exfiltra tia de la baza iazului de decantare Valea Strajii are un aspect artezian cu un debit constant. care a impurificat chimic apa p. ca urmare a ploilor torentiale. acumularea de apa din precipitatii a condus la activarea unei sonde inverse inactive de pe plaja iazului si totodata a aparut o ravena a dânca în corpul taluzului principal prin care erau exfiltratii cu un debit d e aproxim ativ un 1 m3 /s. am analizat acest fenomen de drenaj acid al rocilor atât pe perioada de functionare a depozitelor de steril uzinal. precum si observatiile directe pe parcursul celor 17 ani de urmarire a co mportamentului iazurilor de decantare. SC MINBUCOVINA SA dec izând transportul acestuia pe haldele de steril. în arealele unitatilor de preparare a substantelor minerale utile din judetul Suceava. În partea superioara a iazurilor (cu exceptia iazului de decantare Poarta Veche de la UP Tarnita). lacul acumulat în spatele iazului de nota un drenaj ineficient iar exfiltra tia de la baza taluzului principal semnifica acumularea unui volum de apa care poate duce la glisarea corpului iazului în aval. ceea c e. atât pentru perioada de activitate cât si pentru perioada de conservare a iazurilor de decantare.deseuri. Brateasa. În acest context. în zona barajului de coada Tarnicioara. am considerat necesara si posibila realizarea unei analize SWOT .chimice ale calitatii exf iltratiilor. în anul 2002. Am realizat analizele fizico.Nelua rea masurilor de stabilizare decât pentru iazul de decantare Tarnicioara. Interpretând rezultatele obtinute în urma analizelor efectuate. în vara anului 2 008. Acest eveniment atrage atentia asupra necesitatii monitorizarii stabilitatii iazului de decantare pe perioada executarii lucrarilor de reconstruc tie ecologica dar si în per ioada post închidere. în zona Scaldatori sau acumulat circa 100. minerale care contribuie la neu tralizarea partiala a apelor subterane. aer.001/2002 si sunt rezu ltatul fenomenelor de drenaj min ier acid. sol. la laboratorul APM Suceava. ? Evalu area riscului de mediu • Evenimentele produse datorita precipitatiilor abundente din ultimii ani.DAR.000 m3 de apa în amonte de baraj. si care nu a fost luat în calcul decât o singura data (la iazul de decantare Tarnicioara.lucrarile au început în anul 200 8.iazul de decan tare Dealu Negru. câ t si dupa închiderea acestora. respectiv al biosolubilizarii sulfurilor din steril. . conduce la ideea necesitatii unui studiu de verificare a stabilitatii.încarcatura de metale grele a exfiltra tiilor de la baza iazurilor este în general mai mica decât a exfiltratiilor din zona superioara a taluzului datorita prezentei în steril a mineralelor carbonatice cu potential de neutralizare a aciditatii. care au a ntrenat material steril spre cursul p. în sterilul de pus dupa anul 1996. . exfiltratiile oprindu-se în perioadele secetoase. fiind un iaz de coasta. în vederea identificarii unor actiuni prioritare si a masurilor necesare pentru limitarea/remedierea problemelor de mediu.

ravene (santuri). pe care depozitarea sterilu lui uzinal a încetat în anul 1975. surpari. Metodele de reducere a impa ctului dupa încetarea activitatii uzinelor de preparare a substantelor mine rale utile. datorita amplasamentului unitatilor de preparare. Amânarea masurilor de stabilizare . ? În cazu l iazului de decantare Valea Strajii. ? Pentru iazul de decantare P oarta Veche. ? Galeria de subtraversare a iazului de decantare Pârâul Cailor. nivelul riscului este c el mai mar e. în imediata apropiere a gospodariilor. este realizarea unei baze de date accesibla populatiei. Fundul Moldovei si Calimani. ? Pentru iazul de decantare Tarnicioara. arata ca principalul risc pentru destab ilizarea depozitului îl reprezinta nefunc tiona litatea putului colector al apelor amonte de corpul iazului. s-a produs o sufozie pe taluzul principal. nivelul maxim de gravitate atribuit pericolului de cedare a galeriei de subt raversare Scaldatori precum si celui de cedare a digului principal. Iazul de decantare Valea Hajului (ceea ce a ramas dupa valorificarea acestuia) este de asemenea asecat si înier bat. fiind un iaz de coasta de mici dimens iuni (motiv pentru care si notele pentru gravitatea eve nimentelor sunt mici). este în strânsa legatura cu gradul de afectare a str ucturii galeriei. ? Disfunctionalitatile iazului de decantare Dealu Negru. pe lânga antrenarile de material steril de pe taluzul acestuia. la care preluarea apelor pârâului cu acelasi nume se face prin galerie ocolitoare. ca un aport permanent.reab ilitare ecologica a iazului accentueaza ravenarile adânci de pe taluzu l princ ipal. data fiind pozitionarea acestuia pe malul râului Moldova. având în vedere faptul ca orice eveniment ecologic negativ afecteaza. prin versan t. Acest studiu poate fi un punct de pornire pentru întocmirea acestei baze de datede uz public. cu marimea bazinului co lector al ramur ii Scaldatori si cu ge ometria iazului de decantare. ceea ce constituie un semnal al slab irii structurii acesteia. ? Istoricul evenimentelor petrecute în ultimii ani la iazul de decantare Dumitre lu. cu antrenare de material spre cursul pârâului Brateasa si blocarea unui drum judetean.motiv pentru care. cu rezultatele monitorizarii starii de stabilitate a acestora si a calitatii factorilor de mediu afectati de existenta iazurilor de decantare. cratere (sufozii cu antrenari de steril). ? Metode de reducere a impactului • Metodele de reducere a impac tului activitatii de preparare a substantelor minerale utile trebuie sa aiba la baza u n pachet legislativ ferm si clar. am realizat evaluarea calitativa a riscului de mediu pentru iazurile de decantare aferente unitatilor de preparare Tarnita(cu excep tia iazului de decantare Ostra. Evaluarea riscului de mediu a releva t necesitatea realizarii unui Plan de urgenta care sa puna accent pe comunicarea riscu lui catre comunitatile locale .evaluarii riscului de mediu pentru iazurile de decantare. în anul 2005. prin colmatarea acestei sonde cu deseuri menajere depozitate pe platforma superioara a depozitului de catre Primaria comunei Ostra si prin reactivarea unor izvoare amonte de corpul iazului. Nivelul de risc cel mai mare este dat de exfiltratii -DAR-de ape cu antrenari de steril. prin care este d irijata apa cursului omonim . concretizate prin Manuale de închidere. cu dep lasarea materialului înspre cursul râului Moldova. r iscul c el mai mare îl reprezinta blocarea sondei inv erse.5 m). 58 . pentru acest element. starea de siguranta a populatiei. pre zinta exfiltratii.9 ha si o adîncime de 7. în acelasi context. care este stab ilizat si înierbat). În sensul acesta. Deosebit de importanta. da torita precipitatiilor abundente. constituie un risc pentru comunitatea locala. alunecari de teren. cu istoricul comportamentului de pozitelor de steril uzinal. c olmatarea putului colector al acestor ape prezinta risc pentru stabilitatea depozitului. sunt în genere specificate în pachetul de legi privind normele si regulamentele activitatilor extractive si de închidere si reconstructie ecologica a mine lor. prin surplusul de ape care ar veni. în „ lacul” deja acumulat în spatele digului de capat si care are deja dimensiuni semnificative (2.

mai ales. adicatratarea probleme lor de mediu prin folosirea plantelor. a minereului complex la UP Iacobeni. Aplicarea fitoremedierii în România ”. Am procedat astfel la identificarea unor zone afectate de activitatea miniera –si care sa nu fie prinse în programele cu finantare de la bugetul statului pentru proiectele de sistare a activitatii în perimetrele miniere-. acolo unde acest lucru este posibil. pentru fitoextractie (absorbtia si concentrarea unor substan te din mediul înc onjurator în masa plantelor).Activitatea de preparare a substantelor minerale utile este o activitate complexa prin natura proceselor tehnologice pe care le presupune si a reactivilor utilizati în procesul de flotatie (unii fiind încadrati la categoria substante chimice periculoase).91% CaCO 3.rezultând astfel si o cantitate mare de ape uzate-. “Ecorem” din Belgia. ca partener. cu nivel umiditate foarte scazut ce vor fi depozitate într-o halda ecologica. fiind acum faza de cartare a acestor suprafete (Tarnita si Calimani). toate acestea conduc la ideea ca efectul asupra mediului si populatiei. atât în fa za de constructie. în fa za de înch idere. rezultând turte de namol. fitostimulare (instensificarea activitatii microbiene din sol în vederea degradarii contaminantilor prin adaugarea unor organisme la radacina plan telor. freaticului si apei pârâ ului Solonet. 4% H2O. Agen tia pentru Protectia Mediului Suceava colaboreaza. cu impa ct redus. De aceea se impune o atentie deosebita.78% Mg (OH) 2. 3. ape tehnologice cu continut mare de cloruri care au afectat calitatea freaticului din zona Pârtestii de Jos . în timpul functionarii unitatilor dar mai ales în cazul producerii unor accidente sau avarii este deosebit de grav. analizarea evenimentelor petrecute la perimetre miniere reabilitate ecologic.postînchidere.Tra nsportul slamului tehno logic în subteran pentru umplerea golurilor de exploat are elimina o sursa de poluare a solului. 13. a volumului de deseuri poluante.operare cât si. Re tehnologizarea instalatiei de recristalizare a sarii a redus semnificativ poten tialele scurgeri de saramura. în comun a Pârtestii de Jos (unde se afla noua instalatie de recristalizare a sarii). având în vedere co ntinutul acestuia: 30. enumar câteva: 59 . m-au condus la concluzia ca elaborarea Proiectelor de reabilitare ecologica a oricarui sit minier trebuie sa se întemeieze p e principiul ca lucrarile de remediere nu trebuie sa devina la rândul lor surse de impact. Din luna mai 2009 . cu implementarea practica în judetele Maramures si Gorj. ? Mas urile actuale de reducere a impactului • Se poate afirma ca masurile actuale de atenuare a impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile în judetul Suceava au demarat cu lucrarile de închidere a doua orizonturi de exploatare subterana la Sucursala Salina Cacica . Urmarirea comportamentului în timp al iazurilor de decantare.68% NaCl. în acest proie ct. • Dintre masurile pe care le cons ider imediat necesare pentru limitarea impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile. În acelas i sens . În luna aprilie 2008 a fost depus spre finantare un proiect de catre firma de consulta nta si management pe probleme de mediu. a volumului mare de apa utilizata. fitostabilizare (reducerea mobilitatii substantelor în med iu). poate ajuta mai bine la stabilizarea în timp si integrarea în peisaj (unitatile de preparare îsi au amplasamentele în zone de munte sau de deal). Obiectivul acestui proiect este alegerea uneia sau mai multor locatii contaminate de activitatea miniera si testarea unei noi tehnici de ecologizare – fitoremedierea . tehnologie care reduce volumul masei de steril. realizate în perioada 20032005. este o metoda de prelucrare performanta. Alegerea unor metode neconventionale de reabilitare ecologica. fitotransformare (modificarea chimica a substantelor din me diu). cu utilizarea unor reactivi ecologici. 51. „ Consolidarea potentialului de aplicare a tehnicilor durabile de remediere a mediului. introducerea unei tehnologii noi. care vor fac ilita re zistenta lor în med iul poluat). când s -au dezafectat si cladirile vechii instalatii de preparare prin evaporare precum si halda de slam tehnologic situata pe malul stân g al pârâu lui Solonet.

în care dezvoltarea monoindustriala.Întocmirea. la informatiile curente. Ostra). creând o acuta stare de nesiguranta a populatiei (Fundu Moldovei.Elaborarea si implementa rea. preparatelor chimice sau reziduurilor pericu loase ramase în incintele unitatilor de preparare (cum s-au descoperit. în primul rând al comunitatilor loca le. a scurgerilor active de material steril an trenat de pe iazurile de decantare si reactivarea piezometrelor de observare a nivelului freatic în corpul depozitelor de steril uzinal. în special pentru amplasamen tele unde au functionat unitati de preparare a substan telor minerale utile. ulei uzat. sunt necesare masuri imediate de limitar e. . Po luarea si riscu l pentru comunitatile umane sau pentru ecos istemele naturale din siturile miniere nu dispar odata cu încetarea activitatii de exploatare si preparare a substantelor mine rale utile ci c ontinua si dupa încetarea aces tora. lucru care nu est e pos ibil în momentul d e fata.Inventarierea tuturor substantelor. azbest. Situr ile respective ramân în continuare surse de poluare si de risc. da nastere la tensiuni sociale. 10 ani de la închiderea activitatii în incinta miniera Caliman i). Neluarea în seama a acestor riscuri a condus uneori la înregistrarea unor accidente sau chiar catastrofe. Con siliul Stiintific al Parcu lui National Calimani nu a putut accepta unele solutii propuse de proiectant.reabilitare ecologica la iazul de decantare Tarnicioara si în perimetrul minier Pietricelu. la cca. Ev enimentele din ce în ce mai frecvente. • Dialog permanen t între factorii implicati într-un proiect de reabilitare ecologica. de catre operatorii minieri a Planului de gestionare a deseurilor si a Planului de preven ire a accidentelor majore.Evaluarea socio. . în perioada de (practic) abandonare dintre momen tul sistarii activitatii si cel al aplicarii masurilor de remediere eco logica.Calimani. se distrug. dat fiind faptul ca zo nele miniere în discutie sunt practic ale lichida torului lui SC MINBUCO VINA SA. petrecute în ultimii ani.Pâna la alocarea fondurilor pentru reabilitarea ecologica a siturilor m iniere. ??? În finalul concluziilor si al întregii lucrari constatam si af irmam ca: 1. comentata dar nepusa în practica. 2000). ideea de „turism minier”. unitate aflata în faliment. de catre fiecare operator minier. La închiderea unei unitati miniere ramân infrastructuri care.O alta masura pe care o consider strict necesara vehiculata. când au început sa se desfasoare lucrarile de stabilizare. . De asemenea . impus de experiente directe si severe:în anul 2008.activitatea miniera.a dus la accentuarea saraciei dupa închiderea unitatilor miniere). si sunt prinse în proiecte aprobate prin ho tarâri de guvern dar pentru care nu exista fonduri.des tabilizarea si antrenarea unor cantitati mari de steril uzinal. reziduuri petroliere. • Realizarea unui cadru legislativ care sa faciliteze accesarea de fonduri prin programul POS Mediu (Program Operational Sectorial de Mediu) pentru reabilitarea e cologica a s itur ilor degradate. . în timp ce ar putea fi utilizate pentru localizarea si de zvoltarea unor afaceri care ar ocupa for ta de munca disponibilizata din minerit. 2. Lipsa acestor fonduri necesare demararii p roiectelor de închide re s i ecologizar e. ar putea fi mult ma i bine fructificata. fie direct asupra comunitatilor omenesti (Oros. pe cât posibil.Negoiul Românesc. abandonarea unor cantitati impor tante de 60 . ca urmare a descoperirii unor cantitati de deseuri periculoase care nu fusesera identificate în momentul întocmiri i documentatiei.economica a starii comun itatilor din zonele în care activitatea miniera a fost închisa. . este si cea a dezvoltarii unui mediu de afaceri atractiv în fostele regiuni miniere. fie din punct de vedere ecologic.. ar putea fi baza de plecare pentru implementarea unor proiecte. a unui sistem de monitor izare a factorilor de mediu în aria sa de activitate si facilitar ea accesului public. Dami an. în parteneriat public –privat de dezvoltare a acestor regiuni (în judet este tipica situatia comunei Ostra. de „ geoparcuri”.

„Dim itrie Cantemir”. „Carac teristicile inversiunilor termice în Depresiunea Dornelor” . Anastasiu N..Apostol.. Geol.ANDEZITUL SRL Câmpulung Moldov enesc. Bucuresti 4. Bucuresti 17. Tom III.Bacauanu V.Ceres.Brana V. „ Zacaminte nemetalifere din Romania”. este acela de a cons trui un început pentru crearea unei baze de date de monitorizarea impactului activitatii de preparare a substantelor minerale utile în judetul Suceava. pe sol si în reteaua hidrografica.Brândus C. Industry and Economics. Didactica si Pedago gica. trebuie aplicate în toate fazele si pe toata perioada duratei de cercetare. „Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at L ocal Level”.Botnariuc si Vadineanu. Ionesi L. „Podisul Moldovei” . Division of Tehnology. precum si între proiectantul tehnol ogiei de preparare si cercetatorii în domeniul protectiei mediului. Oxford:Clarend on Press 12. Auty R. „Petrologie sed imentara”.2003). „ Moartea Bradului”. în industria miniera. (1999). Oradea 9. Tehnica. Bucuresti. (2008) „Intensificarea contributiei min eritului la dezvoltarea durabila din România: un cadru legal si politic” ca parte a asistentei juridice acordate Fundatiei Soros si Camerei Deputatilor a Parlamentului României.Turism. Mikesell R.geogr. „ Exploa tarea si valorificarea zacamintelor de substantelor minerale utile solide”.41. Bucuresti 16. 113 -114. 14. I. „Va lea Moldove i”.Barbu..4. (arhiva APM Suceava) 7. (1992). Volumul X III. (2006).. (1958). XXXVIII. Apavaloaie M.. Documentatie pentru încetarea definitiva a activitatii de exploatare a sarii.. Ed.. 15. pentru care am parcurs studii de specialitate si am facut investigatii proprii timp de 17 a ni. în sta re uscata. „ Raport privind starea mediului 2004 .preparare a substantelor minerale utile. (1991). „ Rolul factorilor climatologici în poluarea si depoluarea atmosferei în Muntii Calimani”. 30-31.. . De aceea.Bercia I. Bu curesti 61 . Analele Universitatii Oradea . Ed. Pârv ulescu.. sc urgeri d e reziduuri petroliere. Analele Inst.. Ed. Bucuresti 18. „ Contri butii la cuno asterea regiunii Vatra Dornei . Universitatea „Alexandru Ioan Cuza Iasi” 10. nr. Didactica si pedagogica.2008” 3.Apostol L. Technical Report No. Tehnica. United Nations Programme.cadru legal”. Stiintifica si enciclopedica . Grasu C. (1982). „Anuar privind calitatea med iului în judetul Suceava 1991-2003 2. pg. Lucr. „Ecologie” .Almasan B. (2001). Bercia Elena. (1984). Ed. (1970).. Semin.prospectare.concentrate de metale la închiderea unitatilor de preparare.. Editura pentru Turism.Iacobeni” . 8. „ Mining en clave to economic catalyst: large minera l projects in developing coun tries” în The Brown Journal of World Affairs. (1988). Bucure sti 13. Preocuparile privind protectia mediului. Auty R. (2002 .Agentia pentru Protectia Med iului Suceava. (1987). 3.exploatare. obiectivul central al acestei lucrari. Sport.Barbu N.Yup ari Aguado An ida. Bibliografie selectiva 1. folosita ca sursa de apa potab ila pen tru comunitatile din zona de influenta a acestor unitati. Ed. ANDEZITUL SRL Câmpulung Moldovenesc. în implementarea programului " Exploa tarea resurselor naturale . Ed. ed itia toamna/iarna.. Agentia pentru Pro tectia Mediului Suceava. la orizonturile I s i II. I. Bilanturi de mediu pentru UP Iacobeni si UP Fundu Moldovei .. „ Sustainable Development in Mineral Economies”. atragând atentia asupra necesitatii real izarii unui dialog între proiectant-operator minier-comunitate locala. cat si pe perioada postînchidere a unitatii miniere. d in perimetrul Cac ica I.APELL For Mining. Ed.. Didactica si pedago gica.(1967)... Fac ultatea de Geografie. (1982 ).. (arhiva AP M Suceava) 6. (1980). (1998). Bucuresti 20. Bucure sti 5. „ Geologia Carpatilor Orientali”.Bancila I. L. 177-178. (1993).Bastida Ana Elizabeth. Ed. I 11. Bucuresti 19.. „ Obcinele Bucovinei”. Nr. atrag atentia asupra necesitatii urgentarii masur ilor impuse de rezultatele analizei impactului produs de activitatile miniere. 2 1-23.

Tehnica Bucuresti 27. (Arhiva A PM Suceava) 50. Ed.. Barbut Carmen.. (1988). Universitatii „Stefan cel Mare”. Laboratorul de Acvacultura si Ecologie Acvatica Piatra Nea mt (1993). Ed.Grasu C. Saf.A. Ed. procese si produse de poluare”. (1995 ). vol. (2002). „Plan de înce tare a activitatii carierei Ostra” (Arhiva APM Suceava9 39. Poghire P . Bucuresti 34. Stiintifica si Encicloped ica.. Ed. (1984). Baia Mare 37.Donisa I.Crowson P . (2002). „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pâna astazi”.Girfford. Filipoiu M. „ Geochimie”. Ed. „ Anuaru l Statistic al Judetului Suceava” 51. Florea Cornel .studiu fizico -geografic”.. To ma I.Costache Gh.Oros V.Hosk in W . USA.Ichim I. „ Cum s a construim si sa implemen tam un s istem de management de mediu în conformitate cu ISO 14001”. „ Plume Rise Predicatio ns”. „ Pag ini din istoria mineritului”. Suceava 25. Ed. Tailings and Mine Waste international co nference on tailings and mine waste. Baia Mare..R. Turbulent Diffusion – Typ ing Schemes: A Rewiev. (2005 ).Damian Gh. (1975).H. Editura Unive rsitatii de Nord Baia Mare 29. „ Issues and Policies for the Minerals Industry” (Londra icMining Journal Books) 28.. (1996). Bucuresti 23.Harworth Mining Consultancy.E.. Coduri de procedu ra (material consultativ) 44. (1996). Bucuresti 32. (1997)..M. Bucure sti tenth the of Proceedings ?03. „Flisul carpatic. „Valea Bistritei”. Ed. Ed. Bucuresti 35. „Contributii privind stabilirea impactului produs de activitatile miniere asupra ecosistemelor din zona Calimani”. Manage mentul med iului în sectorul minier. (1983). (1972). „Istoria culturii si civilizatiei”. „Contributii la amenajarea iazurilor de decantare din industria miniera”.Închiderea si ecologi zarea perimetrului mini er Calimani” . (2000). (1976).. A. . Eco nomica.Ditoiu Valeria.Ionescu C.Condurache I. (2005).... Astride Mining.(arhiva APM Suceava) 49.R.S. Tehnica .Chirita V.ICPM S.Hotarâ rea Guvernului Româ niei nr. Bucuresti 31..1987). Bucuresti 47.. De va 36.Gonta Al...Petrog rafie si consid eratii eco nomice ”. „Depresiunea Dornelor .A.Ionescu M...Briggs. Ed. Adevarul S. „Cultura Industriei . „Stabilitatea iazurilor de decantare ”. (1975). (2003). Ministerul Minelor Petrolului si Geologiei .EM Calimani” (arhiva APM Suceava) 48.Ins titutiile”. Didactica si Peda gogica. Giurescu D. F. Baia Mare .. Bucuresti 43.Gabr ian. Ed Infomin. (2008). Ed. I. „Apele subterane si captarea lor”.A.. Editura Junimea ... G.C.Gheta D.Studiu geomorfologic” . „Mine c losure: The 21st approach”.. (1985. (1968)... Academiei R.21. Tsukamoto T.. „Problema prevenirii si combaterii poluarii în ind ustria miniera”.A. Bucur esti 52. „ Studiu si analiza de impact. A. Stiintifica. Bo ston 22. (1979). DEG ENGINEERING SRL. In: Lectures on Air Pollution and Environmental Impact Analyses.Fru mosu L. Nucl.Oficiul de documen tare si publicatii tehnice. Albatros . Bucuresti 42. Bastida E (et al) (Haga: Kluwer Law International) 45. Tehnica. (1982). „ Tehnologia lucrarilor miniere”.. I. (2000). 40. Iasi 24. Bucuresti 26. Hatton C.Gandrabu ra E. (2004). „Probleme globale ale omen irii”..) American Meteorogical Society.Brown L. curs Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iasi 38.Direc tia Judeteana de Statistica Suceava.Filipek L. (2005).Institutul de Cercetari Biologice Iasi.Drîmba O. Haugen. Maria Montessori. „Reabilitarea ecologica si managemen tul siturilor degradate din ind ustria miniera”..Florea N. Iasi 30.ICPM S. „ Imp actul activitatilor desfasurate la Uzina de Prepar are Tarnita.13 october 2003. Colorado.A. (ed. Ed.Stiinsifica si encicloped ica.(2003). „ Passive trea tment of acid rock drainage (ARD):state of the practice ”. Catan a C. Balkema Publishers 33. C. Gusek J. teza de doctorat. (2002).(2006).. Ed. „Muntii Stînisoara..Fodor D. 12. A.. „ S atul în Mo ldova medievala . în Internationa l and Comparative Mineral Law and Policy : Trends and Prospects. Bucuresti 41. D.Institutul Nat ional de Statistica Bucuresti. „Memoriu tehnic .. Editura Tehnica. I. . Incinta Fra sin s i Autobaza Frasin asupra unor factori de mediu (aer si sol)”.Cojocaru.. Ciudalbu O.Statiune a de Cercetari “Stejar ul” Piatra Neamt. Grinea D. Ed.615/ 2004 de aprobare a Strategiei pentru Industria Miniera 46.Economia si ecologia valorificarii me talelor din deseuri”. II. (1986)..Giurescu C. (2003). 62 . „Surse.

Ionita I. (1983).. Rusu C... Bucuresti 72.... Ontario. (1978). Du mitrescu I. Comunica ri si ref. in Preprints of Papers. „ Protectia mediului înconjurator si industria miniera”. Bucuresti 79..A... „Valea Bistritei” . „Masivul Giumalau .Pietraru Janeta. Anul XV 67. Bucu resti 66. Mihaila D.Ontario Ministry for Northern Development and Mine.Papacostea Petre. nr. Moraru R. Bucuresti 87. Bucuresti 77. Ed. 1996 ) 65. Rankama K. Bucuresti 55. „Epurarea apelor uza te ind ustriale”. (1984). Mediul înconjurator. .planta . (2000). Northern Terr itory.. Craio va 62. Ed.. Sport -Turism. Academiei R. Ed. Bu cu resti 81. 6 -7 noiembrie 2008 60.Lazar Maria. „Consideratii asupra riscurilor clima tice în judetul Suceava”.53.Popp N. Bucure sti 85.IPROMIN S. Bucu resti 63 . (1970).. Stiintifica si enciclo pedica. Bucuresti 69. (2005). „Mun tii Stînisoara. sterilelor si deseurilor menajere”.. Vol. Efectul poluarii cu metale grele asupra sistemului sol .(1993).„ Judetele Patriei-Judetul Suceava ”.. Mihut A.. zgurilor. Scrisul Românesc. Marszalek A. J. (2006).Ionesi L. (1973). Tehnica.ed. R. Soc iety ofoEcono mic Geologist s Ne wsletter Nr. „Norme pentru proiec tarea. G. Naturii. „Masivul Rarau.. Deva 68.Lesenciuc D.A. Ed.(1976). Economica. (1971). .( 1996).A.Sahama Th. Geologie Geo grafie.Seghedin.(1972). „ Determinarea cauzelor si stab ilirea solutiilor de elimi nare a efectelor exfiltratiilor prin corpul barajului valea Tarn icioara si a poluarii chimice a pârâului Brateasa”. Tehnopress.(2002) „Sustainable Developmen t and the Minerals Industry ”. Volumul 13 83.Lupchian Maria Magdalena. „ Geologia României”.S. Malacea. (1985). (1991). I. Ed. Ed.Naum. „ Politici si strategii de mediu“. A II-a. Rojanschi V. (1969). Academiei R. Rauta C. Ed. Ed. Ed. (2006). Iosep I. Medrea N .Lazarescu I.R. Ed.. Budui V. Bucuresti..Jensen J. cenusilor. Babus G. Richards. (1982). Sudbury. (1983). (2002). Teh nica. „Ecologica l risk assessment of contaminated land”.Pârvu C. Academiei R. „ Impa ctul industriei miniere asupra mediului si rec onstructia eco logica a zonelor afectate”. (2008). Iasi 63... lucrare republicata în CLPEP M Internet Journal..S. Tr . (21 -24 April. „Evaluar ea riscului ec ologic”. Bucu resti 70. Sport -Tu rism. „Flisul pal eogen din bazinu l vaii Moldovei”.2 61... Can ada 73. nr. . (1972). Bucuresti 54. (1970). 6 78.Iosep I. „Preven tative and Remedial Environmental Engineering Measure to Control Acid Mine Drainage in Australia”. R... Ed Didactica si pedagogica.. „ Câteva consideratii geografice privind populatia si asezarile omenesti din judetul Suceava”. Bucuresti 86. II. (2001)..Studiu geomorfologic”. Didactica si Pedagogica.S. Neda C. Puiu St. Negulescu Maria. Ed. Bucuresti.. Seria St. „Evaluarea gradului de v atamare a ecosistemelor forestiere din zona Tarn ita prin tehnici GIS de analiza spatiala” . Ed. Anul 116. (2003). Ceres.Popa I .Porof M..Al. Stratulat Maria I uliana. (2006). Sectiunea Geografie.R. execu tia si exp loatarea iazurilor de decantare din industria miniera” 58. (1991). „Rezervatiile naturale din Bucovina” . „Dictionar enciclop edic de mediu”... (2004). Pa ulencu D. Studiu de geografie fizica”. „ Biologia apelor impurificate”. Teh nica. „ Studiul geochimic al apelor de suprafata s i subterane din judetul Suceava ”.. Bucure sti 76..Scurtu I.. (1989).solutii de viitor”. T.Pauliuc S.. (1979). Rauta C. Ed.. stud iu geomorfologic”.anima l din unele zone ale României. Sectiunea Geografie. Engineering To morrow To day.. 2. si colab.. Infomin. 48.. Suceava 56. Bucuresti 82. Monitorul Oficial. Academiei R.... Cârstea S. Analele Univ.R.. Bucuresti 75. 1. „Biologia solului”. Ed.R. „Geochimia”. (2003).S. Dinu C. Fechet Ro xana Magdalena. „Proiectarea uzinelor de preparare”.A. Analele Universitatii Bucuresti. Stefan cel mare Suceava .S. Tehnica. project „Liberation”.. (2004)..Negu lescu C. si co lab. de geografie. A. Antoniu R. Ed. „ Prevenirea si combaterea poluarii solului“. „Ha lde pentru depozitarea slamurilor. (2001). Barbu I . Mutihac V.. Nationa l Engineering Con ference. Babut S. „ Disparitati teritoriale ale dinamicii populatiei în judetul Suceava”. Ed. (2002). Tan asa I.. Ed.. G .Obre janu Gr. Bucuresti 74. Academiei Române. Analele Unive rsitatii „Stefan cel Mare” Suceava. Denmark 59.ODPT. Rev ista Padurilor. Darwin. luc rare p rezentata la Conferinta interna tionala „Mineritul în Româ nia. nr.1. Bucu resti. teza de doctorat 80. Bucuresti 71. Razumov K.IPROMIN S. Anul XX 64. „Pedologie”. Bucuresti 84. Goldan T.Lacatusu R. Mesman M. Rehabilitation of Mines Gu idelines for Proponen ts Version 1. Ed.. (arhiva APM Suceava) 57. „Geologie structurala”. Criste a I. Bran Florina. Tha Da rwin Summit. „Tipur i de relief vulcanic” .

..Ungureanu Irina.Ungureanu Al. Anul XV 96. „Orasele din Moldova. Orizonturi 20 13 . Gherasie I.mmediu. Bucuresti 93. Ed. (2006). (1997).. Academiei RSR. Institutu l de Geogra fie. „Geografia mediului”. Ceres. Geografia Carpatilor si Subcarpatilor”.ro www. Ed.2020 .Studiu de g eografie economica ”. Bucuresti 90. . (1983)..Trelea S.bio.minind. Stiinsifica si enciclopedica.2030 89. Ed. „ Silvicultura pe baze ecosistemice”. „ Repartitia spatiala a populatiei în sec torul mont an al vaii Moldovei”.Ungureanu Irina. Risoprint. Ed.ea.gov.Stoica C.. „ Geogr afia României”.Unive rsitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi 95. (2005).Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României.( 2002). Tehnica. Bucure sti www.uaic.. „ Bazele ecologiei genera le”.Stugren B.au/industry/sustainable/mini ng/boo klets 64 .. Vol. Ed. „Geografia regionala a României. Vlad I. Academiei Republicii Socialiste Român ia. „Avifauna Depresiunii Radauti”. si colab.IGeografia fizica. (1982). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi 94.Universitatea din Bucuresti. Sect. Analele Universit atii „Stefan cel Mare” Suceava. (2004). Bucu resti 91. „Sarea si sarurile de potasiu si magneziu din Romania”. Geografie. (1980). Vasilcu Despina.ro www. (1981).ro www. Cluj Napoca 92.88. Ed . Donita N. Bucuresti 95. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->