Sunteți pe pagina 1din 7

c 


   
 

În problematica studiului înlocuirii echipamentelor, un aspect important îl reprezintă
determinarea momentului optim de înlocuire a echipamentelor din cauza uzurii fizice şi morale.
Din punct de vedere economic, uzura echipamentelor determină reducerea treptată atât a
performan elor cantitative cât şi calitative. Pe de altă parte, înlocuirea presupune costuri
suplimentare legate de achizi ionarea şi instalarea echipamentului nou. Prin urmare, momentul
optim de înlocuire trebuie ales astfel încât să se realizeze cel mai bun compromis între
performan ele sistemului şi costul de înlocuire. Având în vederea că reducerea performan elor
se produce treptat, în evolu ia echipamentelor se pot identifica mai multe Ästări´ în func ie de
performan e şi gradul de uzură. Momentul trecerii de la o stare la alta nu poate fi cunoscut cu
certitudine, dar poate fi definit cu ajutorul probabilită ilor. In aceste condi ii, metoda Monte
Carlo poate fi utilizată pentru simularea evolu iei performan elor utilajului şi analiza unor
politici de înlocuire a echipamentelor.

c  

Firma TEHNIK doreşte să determine momentul înlocuirii unui echipament foarte


important pentru activitatea firmei. Costul înlocuirii echipamentului este de 700 u.m. Conducerea
firmei caracterizează starea echipamentului în func ie de venitul realizat zilnic. În Tabelul nr. 1,
sunt prezentate stările echipamentului definite pe baza veniturilor zilnice înregistrate la mai multe
echipamente de acelasi tip utilizate în trecut, când înlocuirea s-a efectuat în starea 5.

Tabel nr. 1
c   
 
    
  Foarte bună Bună Satisfăcătoare Sub medie Nesatisfăcătoare
  400 320 280 190 80

În Tabelul nr. 2 este prezentată matricea probabilită ilor de trecere de la o stare la starea
următoare, construită de specialiştii firmei pe baza observa iilor efectuate asupra func ionării
echipamentului.
Tabelul nr. 2
   

 0,9 0,3 0 0 0
 0 0,8 0,4 0 0
 0 0 0,7 0,5 0
 0 0 0 0,6 0,6
 0 0 0 0 1

Firma doreşte să utilizeze simularea pentru a analiza venitul net mediu zilnic, pentru patru
variante de înlocuire a echipamentului:
·? ±arianta 1: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 2;
·? ±arianta 2: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 3;
·? ±arianta 3: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 4;
·? ±arianta 4: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 5.

ü 
1. Obiectivul simulării constă în evaluarea variantelor de înlocuire în condi iile evolu iei
probabiliste a stării echipamentului.
2. Criteriul de evaluare este venitul net mediu zilnic. Pentru fiecare variantă de înlocuire venitul
mediu zilnic va fi calculate astfel:
·? Se determină suma veniturilor zilnice generate prin 500 de itera ii de simulare;
·? Se determină numărul total de înlocuiri generate prin 500 de itera ii de simulare;
·? Se calculează costul total de înlocuire = (numărul total de înlocuiri) * 500 u.m;
·? ±enitul net total = suma celor 500 de venituri zilnice ± costul total de înlocuire;
·? ±enitul net mediu zilnic = venitul net total / 500.
Simularea evolu iei stării echipamentului se va realiza pe baza matricei probabilită ilor
de tranzi ie. Pentru fiecare linie a matricei probabilită ilor de tranzi ie se determină
distribu ia de probabilitate cumulată şi se construieşte intervalul de numere aleatoare asociat
fiecărei tranzi ii.
Tabelul nr. 3
Starea curentă c       ! 
    
1 0,9 0,9 [0; 0,9)
1 2 0,3 1 [0,9; 1]
2 0,8 0,8 [0; 0,8)
2 3 0,4 1 [0,8; 1]
3 0,7 0,7 [0; 0,7)
3 4 0,5 1 [0,7; 1]
4 0,6 0,6 [0; 0,6)
4 5 0,6 1 [0,6; 1]

3. n Figura nr. 4 sunt prezentate datele de intrare pentru simularea cu EXCEL.


4. Pentru ob inerea venitului net mediu zilnic pentru cele patru politici de înlocuire,
simularea se va executa de patru ori, fiecare execu ie cu 500 de itera ii. Acest lucru se va
realiza automat prin Data şi Table. Aceste instrumente ne permit să continuam simularea pentru
ob inerea distribu iilor celor patru medii de selec ie. Simularea pentru ob inerea datelor
necesare calculului mediei de selec ie a venitului zilnic corespunzatoare unei politici de
înlocuire s-a
realizat în zona A19 : E519. La itera ia 1, în celula C20, s-a considerat că echipamentul se află
în
starea imediat precedentă stării de înlocuire înscrisa în celula F3. Pentru generarea venitului
asociat stării echipamentului, în celula D20 s-a folosit func ia:
=±LOOKUP(C20, $B$12:$C$12, 2).
În celula E20, s-a decis dacă se face înlocuirea, prin compararea starii echipamentului din
celula C20 cu starea de înlocuire specificată în F3. Dacă s-a făcut înlocuirea, echipamentul trece
în starea 1, indiferent de starea de înlocuire. Daca nu s-a decis înlocuirea în celula E20 se va
înscrie valoarea 0. La itera ia 2 şi următoarele, starea echipamentului din coloana C se stabileşte
astfel: dacă la itera ia precedentă s-a decis înlocuirea, starea echipamentului va fi 1, altfel starea
echipamentului depinde de starea din itera ia precedentă şi de numărul aleator generat la
itera ia respectivă( Figura nr. 5).

5. Datele ob inute dupa 700 de itera ii de simulare sunt utilizate în zona H23:N23,
pentru a calcula suma veniturilor zilnice, numărul total de înlocuiri, costul total de înlocuire,
venitul net total, venitul net mediu zilnic pentru înlocuirea echipamentului când ajunge în starea
2( Figura nr.6) .

6. În Figura nr. 7 sunt prezentate rezultatele aplicării comenzilor Data şi Table cu scopul
de a se repeta automat cele 700 de itera ii de simulare pentru ob inerea a câte 100 de medii de
selec ie pentru venitul net zilnic corespunzător celor 4 politici de înlocuire. Deci în total se
realizează 700*100*4=280000 itera ii de simulare. Cele 100 de medii de selec ie generate
pentru fiecare din cele patru politici de înlocuire sunt necesare pentru creşterea preciziei venitului
net
mediu zilnic.

7. În Figura nr. 8 sunt reprezentate grafic mediile calculate în zona I128:L128 pe baza
mediilor de selec ie ale veniturilor nete corespunzătoare celor patru politici de înlocuire.
Rezultă ca cel mai mare venit net mediu zilnic se ob ine dacă înlocuirea se efectuează când
echipamentul ajunge în starea 2.
±  

VV
V V 
V 

V
V
V
±  

 
V