Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE DEPOZIT

IN DOCURI SI ANTREPOZITE

Incheiat astazi ..................


la ......................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ............................., str. .................................... nr. ......................,
bloc ..............., scara ..............., etaj ............, apartament ..........., judet/sector ..........................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................., sub nr. ......................
din ......................................, cod fiscal nr. ............................... din ........................., avand contul
nr. .........................., deschis la ............................., reprezentata de ............................................ cu
functia de ........................................., in calitate de deponent, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ..............................................., str. ......................................... nr. .........., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ........................., posesoarea autorizatiei
nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ............................, codul fiscal
nr. ............................... din ..............................., avand contul nr. .................................., deschis
la ..............................., reprezentata de ................................., cu functia de ..............................., in
calitate de deponent, pe de o parte, si
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ......................................, str. ........................................ nr. .........,
bloc ..............., scara .............., etaj ..........., apartament .........., judet/sector ............................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ......................................., sub nr. ...........................
din ....................................., cod fiscal nr. ........................ din ................................, avand contul
nr. .........................., deschis la ..........................., reprezentata de ............................................. cu
functia de ........................................., in calitate de depozitar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ................................................., str. .................................... nr. ............, bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ........................, posesoarea autorizatiei
nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ..........................., codul fiscal
nr. ....................................... din .........................., avand contul nr. ..............................., deschis
la .................................., reprezentata de ................................, cu functia de ............................, in
calitate de depozitar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul incredinteaza depozitarului bunurile specificate in anexa, care face parte integranta din
prezentul contract. Toate bunurile din anexa au fost descrise si estimate conform
actului ............................................. pus la dispozitie de deponent, din care un exemplar a fost lasat
depozitarului.
2.2. Depozitarul asigura pastrarea bunurilor in depozitul (proprietate/concesiune/detinut cu chirie etc.) situat
in ................................ str. ................................... nr. ........., sectorul/judetul ...................... .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face la data de ............................ pe baza de proces-verbal, care va
face parte integranta din prezentul contract. In procesul-verbal se vor mentiona: denumirea si
caracteristicile bunurilor; cantitatea, calitatea si modalitatile de ambalare a lor; pretul unitar si valoarea
bunurilor; alte mentiuni (daca bunurile sunt perisabile sau neperisabile, termenul de garantie sau durata
de pastrare si data ambalarii etc.) .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitului este de ............. cu incepere de la data de .............. si pana la data de ............... .
3.2. Durata depozitului este obligatorie pentru depozitar si facultativa pentru deponent, care isi poate retrage
bunurile, la cerere, cu un preaviz de .......................... zile.
IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Pretul depozitarii este de ............................... lei pe ..................... si va fi indexat lunar/trimestrial/
semestrial etc. in raport de ....................................., aceasta urmand a face obiectul actului (actelor)
aditional, separat, incheiat intre parti.
4.2. Plata pretului depozitarii se va face
astfel: ....................................................................................................................................................... ...
.................................................................................................................................................. .
4.3. Neplata pretului depozitarii la termenul convenit il autorizeaza pe depozitar sa calculeze si sa perceapa
penalitati de intarziere de ........................ % pe ....................., calculate la valoarea pretului depozitarii,
sa rezilieze contractul si sa ceara depozitarului sa-si ridice bunurile.
4.4. Pretul depozitarii ramane definitiv si irevocabil platit depozitarului chiar in cazul in care restituirea
bunurilor se face inainte de implinirea termenului convenit pentru depozitare.
4.5. In caz de restituire a bunurilor, in cursul unei eventuale prelungiri tacite a duratei contractului,
depozitarul nu va putea fi obligat sa le restituie decat in schimbul pretului convenit, in caz contrar,
bunurile ramanand la depozitar drept amanet, pana la data efectuarii platii si se va ingriji de pastrarea
lor.
4.6. Daca, in termen de doua luni de la data scadentei, deponentul nu plateste suma cuvenita depozitarului,
acesta are dreptul sa ceara scoaterea la vanzare a bunurilor, conform prevederilor Codului civil.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Deponentul se obliga:
a) sa plateasca la termenul convenit pretul depozitarii;
b) sa ridice bunurile la termen sau oricand, la cererea sa, dupa preaviz;
c) sa elibereze spatiile de depozitare la termenul stabilit prin contract sau in termen de ...................
dupa plata pretului, daca este in intarziere de plata.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ........., din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o
noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
- in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu
inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,
asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ..................... (zile,
ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de .......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil
indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .............. exemplare, din care .....................
astazi ........................., data semnarii lui.

DEPONENT,

DEPOZITAR,

S-ar putea să vă placă și