Sunteți pe pagina 1din 12

AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile)


reprezintă coloana vertebrală a economiei. La
nivelul Uniunii Europene există peste 23 de mil.
de IMM-uri, care reprezintă 99% din
întreprinderile europene. Prin comparaţie, la
nivelul României sunt peste 500 mii de IMM-uri,
care reprezintă aprox. 99,5% din întreprinderile
româneşti. Astfel se poate afirma că IMM-urile
sunt creatoare nete de locuri de muncă şi
reprezintă o garanţie de coeziune socială şi de
stabilitate.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Accesul la finanţarea adecvată reprezintă una


dintre cele mai mari probleme cu care se
confruntă întreprinderile mici şi mijlocii din
Uniuna Europeană şi implicit în România.

 În contextul actual de încetinire a creşterii


economice şi de criză financiară, IMM-urile se
confruntă cu dificultăţi de accesare a finanţării
într-o măsură mai mare decât alte societăţi, fiind
nevoite de cele mai multe ori să-şi amâne
finanţarea sau chiar să renunţe la obţinerea
acesteia.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 O soluţie a acestor probleme cu care IMM-urile


se confruntă ar fi măsurile de sprijin care implică
ajutoare de stat acordate în conformitate cu
legislaţia comunitară.

 În acest context, IMM-urilor li s-a oferit o atenţie


deosebită şi posibilităţi sporite de acordare a
ajutoarelor de stat.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Într-adevăr, IMM-urile sunt eligibile pentru toate


categoriile de ajutoare permise în conformitate cu
normele UE privind ajutoarele de stat, iar în cazul
acelor categorii de măsuri de ajutor care pot fi
acordate şi întreprinderilor mari, IMM-urile
beneficiază de intensităţi mai ridicate ale
ajutorului.

 Având în vedere faptul că disfuncţionalităţile


pieţei sunt mai mari în cazul întreprinderilor mici
în comparaţie cu întreprinderile mijlocii, pentru
întreprinderile mici s-au stabilit valori mai mari
ale intensităţii ajutorului.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Unul din regulamentele cel mai des aplicate


pentru sprijinirea IMM-urilor este Regulamentul
CE nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87
și 88 din tratat ajutoarelor de minimis
(Regulamentul de minimis).

 Comisia a stabilit prin acest regulament un plafon


sub care se consideră că măsurile de ajutor nu
îndeplinesc toate criteriile articolului 87 alineatul
(1) din tratat şi, prin urmare, nu intră sub
incidența procedurii de notificare prevăzute la
articolul 88 alineatul (3) din tratat.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

Regulamentul de minimis nu se aplică:

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își


desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și
acvaculturii sau în sectorul cărbunelui;

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își


desfășoară activitatea în producția primară de
produse agricole sau în transformarea și
comercializarea produselor agricole;
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

Regulamentul de minimis nu se aplică:

 ajutoarelor destinate activităților legate de


export sau celor subordonate folosirii mărfurilor
naționale în locul celor importate. În special
ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei
rețele de distribuție.
Ajutoarele destinate acoperirii costurilor de
participare la târguri comerciale sau a costurilor
studiilor sau serviciilor de consultanță necesare
pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o
piată nouă nu constituie, în mod normal, ajutoare la
export.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

Regulamentul de minimis nu se aplică:

 ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de


transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor
care efectuează transport rutier de mărfuri în
numele terților;

 ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în


dificultate, în sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate, având în vedere
dificultăţile legate de stabilirea valorii brute
echivalente a ajutorului acordat acestui tip de
întreprinderi.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate


unei întreprinderi nu depășește 200.000 euro pe
durata a trei exerciții fiscale.
 Dacă întreprinderea își desfășoară activitatea în
sectorul transportului rutier, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi
nu depășește 100.000 euro pe durata a trei
exerciții fiscale.
 Aceste plafoane se aplică indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și
indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru
este finanțat în totalitate sau parțial din resurse
de origine comunitară.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Anii care trebuie luati în considerare în acest


scop sunt exerciţiile financiare utilizate în scop
fiscal de întreprinderea din statul membru în
cauză. Perioada relevantă de trei ani trebuie
evaluată pe o bază continuă astfel încât, pentru
fiecare nouă acordare a ajutorului de minimis,
trebuie determinată suma totală a ajutorului de
minimis acordat în exerciţiul financiar în cauză,
precum şi pe perioada ultimelor două exercitii
financiare.
 Ajutoarele care depăsesc plafonul de minimis nu
trebuie fracţionate în părţi mai mici pentru a se
putea încadra în domeniul de aplicare al
prezentului regulament.
AJUTOARE DE STAT PENTRU IMM-URI

 Regulamentul de minimis se aplică numai


ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea
cu precizie a echivalentului-subvenție brut ex
ante, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări
a riscurilor ("ajutor transparent").
 În cazul în care un stat membru intentionează să
acorde ajutor de minimis unei întreprinderi,
acesta trebuie să informeze în scris
întreprinderea respectivă în legătură cu valoarea
potenţială a ajutorului (exprimată ca echivalent-
subvenţie brut) şi în legătură cu caracterul de
minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la
Regulamentul de minimis.