Sunteți pe pagina 1din 27

Manipularea datelor

Obiective:

Dupa parcurgerea acestei lectii, ar trebui sa puteti face urmatoarele:


• Sa descrieti fiecare comanda DML
• Sa inserati înregistrari într-un tabel
• Sa reactualizati înregistrarile dintr-un tabel
• Sa stergeti înregistrari dintr-un tabel
• Sa controlati tranzactiile.

Scopul lectiei:
În aceasta lectie veti învata cum sa inserati înregistrari într-o tabela, sa
reactualizati (modificati) înregistrarile existente în tabela si sa stergeti înregistrari dintr-o
tabela. Veti mai învata si cum sa controlati tranzactii cu comenzile COMMIT,
SAVEPOINT si ROLLBACK.

Limbajul de manipulare a datelor (DML)

• O comanda DML este executata când:


- Adaugati noi înregistrari la tabela
- Modificati înregistrari existente într-o tabela
- Stergeti înregistrari existente dintr-o tabela
• O tranzactie consta dintr-o colectie de comenzi DML care
formeaza o unitate logica de lucru

Limbajul de manipulare a datelor

Limbajul de manipulare a datelor (DML) este partea de baza a SQL. Când doriti
sa adaugati, sa modificati sau sa stergeti date dintr-o baza de date, executati o comanda
DML.
O colectie de comenzi DML care formeaza o unitate logica de lucru se numeste
tranzactie.

1
Considerati o baza de date din domeniul bancar. Atunci când un client al bancii
doreste sa transfere bani dintr-un depozit într-un cont curent, tranzactia ar putea consta în
3 operatii separate: scade suma din depozit, creste suma din contul curent, înregistreaza
tranzactia în jurnalul de tranzactii. Serverul Oracle trebuie sa garanteze ca toate cele 3
comenzi SQL sunt executate în asa fel încât sa mentina echilibrul necesar între conturi.
Atunci când, din anumite cauze, una dintre comenzile tranzactiilor de mai sus nu se
executa, atunci celelalte comenzi ale tranzactiilor trebuie sa fie anulate.

Adaugarea unei noi înregistrari într-un tabel:

“...insereaza o noua
Adaugarea
Adaugareaunei
uneinoi
noiînregistrari
înregistrariîntr-un
într-untabel
înregistrare în baza de
tabel
date DEPT ...”
50DEVELOPMENTDETROITNoua înregistrare
50DEVELOPMENTDETROITNoua înregistrare

DEPT
DEPT
DEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEW DEPT
DEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEWDEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEW
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO40OPERATIONSBOSTON
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO40OPERATIONSBOSTON
40OPERATIONSBOSTON50DEVELOPMENTDET
ROIT

Graficul de mai sus ilustreaza adaugarea unui nou departament în tabelul DEPT.

COMANDA
COMANDAINSERT
INSERT
Puteti
Puteti adauga
adauga noi
noi înregistrari
înregistrari într-un
într-un tabel
tabel folosind
folosind comanda
comanda
INSERT.
INSERT.
INSERT
INSERT INTO
INTO tabel
tabel[(coloana
[(coloana[,coloana...]
[,coloana...])])]
VALUES
VALUES (valoare
(valoare[,valoare...]
[,valoare...]););

Folosind
Folosind aceasta
aceasta sintaxa,
sintaxa, sese poate
poate insera
insera inin tabel,
tabel, doar
doar oo
înregistrare
înregistrareodata
odata

2
Prin intermediul comenzii INSERT se pot introduce noi înregistrari într-un tabel.
În descrierea sintaxei:
tabel este numele tabelului (bazei de date).
coloana este numele coloanei din tabelul respectiv.
valoare este valoarea corespunzatoare coloanei.

Nota : Folosind clauza VALUES, aceasta comanda adauga numai câte un rând odata la
un tabel.

Inserarea
Inserareaunor
unornoi
noiînregistrari
înregistrari
Inserarea
Inserareaunei
uneinoi
noiînregistrari
înregistraricontinând
continândvalori
valoripentru
pentrufiecare
fiecarecoloana.
coloana.
Valorile se dau în ordinea prestabilita a coloanelor din tabel.
Valorile se dau în ordinea prestabilita a coloanelor din tabel.
Precizarea
Precizareacoloanelor
coloaneloreste
esteoptionala.
optionala.

SQL>INSERT
SQL>INSERTINTO
INTO dept(deptno,
dept(deptno,dname,
dname,loc)
loc)
22 VALUES
VALUES (50,
(50, ‘DEVELOPMENT’,DETROIT’);
‘DEVELOPMENT’, DETROIT’);

Valorile
Valorilede
detip
tipcaracter
caractersau
saudata
datatrebuie
trebuieîncadrate
încadratede
deghilimele
ghilimelesimple.
simple.

Deoarece se poate insera o noua înregistrare care contine valori pentru fiecare
coloana, lista coloanelor nu este necesara în sintaxa INSERT.
Totusi, daca aceasta nu este precizata, valorile trebuiesc enumerate conform
ordinii coloanelor din tabel.

SQL> DESCRIBE dept


Name Null? Type
_________________ ________ _________
DEPTNO NOT NULL NUMBER(2)
DNAME VARCHAR2(14)
LOC VARCHAR2(13)

Pentru claritate, precizati lista coloanelor în sintaxa INSERT.


Încadrati doar sirurile de caractere si datele între ghilimele simple; nu încadrati si valorile
numerice.

3
Inserarea
Inserareadedeînregistrari
înregistraricu cuvalori
valoride
deNULL
NULL
SQL>INSERT
SQL>INSERT
Metoda implicita: INTO
INTO coloanei
Omiterea dept(deptno,
dept(deptno,
din lista. dname)
dname)
Metoda
22 implicita:
VALUES Omiterea coloanei din
(60, lista.
‘MIS’);
VALUES (60, ‘MIS’);
11row created.
row created.

SQL>INSERT
Metoda explicita:
SQL>INSERT
Metoda INTO
explicita:Specificarea
Specificarea dept
INTO cuvântuluidept cheie
cuvântului cheieNULL.
NULL.
22 VALUES
VALUES (70,
(70, ‘FINANCE’,NULL);
‘FINANCE’, NULL);
11row created.
row created.
Metode de inserare a valorilor NULL:

Metoda Descriere
Implicita Omiteti coloanei din lista.
Explicita Specificati cuvântul cheie NULL în lista de dupa VALUES.

Specificati sirul vid (‘’) în lista de dupa VALUES; numai pentru siruri de
caractere si pentru valori de tip data.

Asigurati-va ca pentru coloana vizata este permisa valoarea NULL.


Serverul Oracle aplica automat toate constrângerile de integritate, de domeniu si
tip pentru date. Orice coloana care nu este specificata explicit în lista, va primi o valoare
nula în noua înregistrare.

SQL>INSERT
SQL>INSERTINTO Inserarea emp(empno, ename,
ename,job,
job,mgr,
INTOInserareaunor valori
valorispeciale
emp(empno,
unor speciale mgr,
22 hiredate, sal, comm, deptno)
hiredate, sal, comm, deptno)
33 VALUES
Functia (7196,
(7196,‘GREEN’, ‘SALESMAN’,
FunctiaSYSDATE
VALUES SYSDATEfurnizeaza
furnizeaza data
datasisitimpul
‘GREEN’, curent
‘SALESMAN’,
timpul curent
7782, SYSDATE, 2000, NULL,
7782, SYSDATE, 2000, NULL, 10);10);

11row
rowcreated.
created.
Inserarea de valori speciale folosind functii SQL:
Se pot folosi pseudocoloane pentru a introduce valori speciale în tabele.

Exemplul de mai sus înregistreaza informatia pentru angajatul Green în baza de


date EMP. Pentru a introduce data si ora curenta în câmpul HIREDATE este folosita
functia SYSDATE.
Se poate de asemeni folosi functia USER la introducerea de valori într-un tabel.
Functia USER furnizeaza numele utilizatorului curent.
Verificarea datelor adaugate in tabel:

4
SQL> SELECT empno, ename, job, hiredate, comm
2 FROM emp
3 WHERE empno = 7196;

EMPNO ENAME JOB HIREDATE COMM


_____ ______ ________ ________ ________
7196 GREEN SALESMAN 01-DEC-97

Inserarea
Inserareaunor
unorvalori
valorispecifice
specificede
detip
tipdata
datacalendaristica
calendaristica
SQL>INSERT
Adaugarea unui INTO
INTO emp
Adaugarea unuinou
nouangajat:
SQL>INSERT angajat: emp
22 VALUES
VALUES (2269,
(2269,‘AROMANO’,
‘AROMANO’,‘SALESMAN’,7782,
‘SALESMAN’,7782,
TO_DATE(‘FEB-3 , 1997’, 'MON DD,
TO_DATE(‘FEB-3 , 1997’, 'MON DD, YY'), YY'),
1300,
1300,NULL,
NULL,10);
10);
11row
rowcreated.
created.

EMPNO
EMPNO ENAME JOB MGR
ENAME JOB MGR HIREDATE
HIREDATE SAL SAL COMMCOMM
DEPTNO
Verificarea adaugarii:
DEPTNO
Verificarea
________ ____adaugarii:
________ ________________ ______ ______________ ______ __________ __________
__
2296
2296 AROMANO
AROMANO SALESMAN
SALESMAN 7782 7782 01-DEC-97 1300
01-DEC-97 1300
1010

Inserarea de valori de tip data calendaristica:


Formatul DD-MON-YY este de obicei folosit pentru a insera o valoare de tip data
calendaristica. Cu acest format, secolul este implicit cel curent. Deoarece data contine de
asemenea informatii despre timp, ora implicita este 00:00:00.
Daca o data calendaristica necesita specificarea altui secol sau ora, trebuie folosita
functia TO_DATE.
Exemplul din figura înregistreaza informatia despre angajatul Aromano în baza de
date EMP. Câmpul HIREDATE primeste valoarea February 3, 1997.

5
Inserarea de valori folosind variabile de substitutie:
Inserare de valori folosind variabile de substitutie
Se poate scrieInserare
o comanda de INSERT
valori folosind
care sa variabile de substitutie
permita utilizatorului sa adauge valori
interactiv folosind
SQL>INSERT variabilele de substitutie
INTOprindept(deptno, SQL*Plus.
dname, loc)
Crearea
Crearea2unui
unui script
SQL>INSERT
Exemplul
script interactiv
de maiINTO folosirea
dept(deptno,
sus înregistreaza
interactiv prin folosirea variabilelor
dname,
informatia de
pentru
variabilelor de substitutie
loc)
un departament
substitutie SQL*Plus
în tabelul
SQL*Plus
VALUES
DEPT.2 NumarulVALUES (&department_id,
(&department_id,
departamentului, numele ‘&department_name’,
‘&department_name’,
si locatia sunt cerute interactiv utilizatorului.
33 Pentru valori de tip data calendaristica
'&location');
'&location');sau sir de caractere, ampersandul si numele
variabilei sunt încadrate de ghilimele simple (apostroafe).

Enter
Entervalue
valuefor
fordepartment_id:
department_id:80
80
Enter
Enter value for department_name:EDUCATION
value for department_name: EDUCATION
Enter value for location: ATLANTA
Enter value for location: ATLANTA
11row
rowcreated.
created.

ACCEPT
ACCEPT Creareadepartment_id
unui script
department_id PROMPT
cu 'Introduceti
interactiv
PROMPT 'Introduceti
Crearea unui
numarul script cu interactiv
departamentului:'
numarul departamentului:'
ACCEPT
ACCEPT memoreaza department_name
valoarea
ACCEPTmemoreaza valoarea într-o PROMPT
PROMPT'Introduceti
variabila
department_name 'Introduceti
ACCEPT numele într-o variabila
departamentului:'
PROMPT
PROMPT afiseaza textul specificat.
numele
afiseaza textullocation departamentului:'
specificat.
ACCEPT
ACCEPT location PROMPT'Introduceti
PROMPT 'Introducetiorarul:'
orarul:'
INSERT
INSERTINTO
INTO dept(deptno,
dept(deptno,dname,
dname,loc)
loc)
VALUES
VALUES (&department_id,'&department_name',
(&department_id,'&department_name',
'&location');
'&location');

Crearea unui script pentru manipularea datelor:

Comanda împreuna cu variabilele de substitutie pot fi salvate într-un fisier si


acesta poate fi executat. De fiecare data când se executa fisierul, sunt cerute valori noi
pentru variabile. Prin intermediul comenzii SQL*Plus ACCEPT, mesajele afisate la
cererea introducerii valorilor pot fi modificate.

6
Exemplul din figura înregistreaza informatia pentru un departament, în tabelul
DEPT. Utilizatorului îi sunt cerute numarul departamentului, numele si locatia acestuia,
folosind mesajele de prompt stabilite în ACCEPT.

Introduceti numarul departamentului: 90


Introduceti numele departamentului: PAYROLL
Introduceti orasul: HOUSTON

1 row created.

Parametrul de substitutie SQL*Plus nu trebuie precedat de & când este referit


într-o comanda ACCEPT. Pentru a continua o comanda SQL*PLUS pe linia urmatoare se
foloseste o linie. (-)

Copierea înregistrarilor dintr-un alt tabel:

Comanda INSERT poate fi folosita pentru a adauga înregistrari într-un tabel,


valorile pentru câmpuri fiind extrase dintr-un tabel existent. Pentru aceasta se foloseste,
în locul clauzei VALUES, o subinterogare.

Copierea
Copiereaînregistrarilor
înregistrarilordintr-un
dintr-unalt
alttabel
tabel
Folositi
Folositicomanda
comandaINSERT
INSERTcu
cuoosubinterogare.
subinterogare.
SQL>
SQL>INSERT
INSERTINTO INTO managers(id,
managers(id,name,
name,salary,
salary,hiredate)
hiredate)
SELECT empno, ename, sal, hiredate
SELECT empno, ename, sal, hiredate
FROM
FROMemp emp
WHERE
WHEREjob job=='MANAGER';
'MANAGER';
33rows created.
rows created.
Nu
Nusesemai
maifoloseste
folosesteclauza
clauzaVALUES.
VALUES.
Numarul
Numarul coloanelor din clauzaINSERT
coloanelor din clauza INSERTtrebuie
trebuiesasacorespunda
corespundacelor
celordin
din
subinterogare.
subinterogare.

Sintaxa este urmatoarea:

INSERT INTO tabel [ coloana ( , coloana ) ]


Subinterogare;
unde: tabel este numele tabelului (bazei de date).
coloana este numele coloanei din tabelul în care se
face inserarea.
subinterogare este subinterogarea care returneaza
înregistrarile în tabel.
Numarul si tipul câmpurilor (coloanelor) din lista specificata în comanda INSERT trebuie
sa corespunda numarului si tipului valorilor din subinterogare.

7
Modificarea datelor dintr-un tabel

“...modifica o înregistrare
în tabelul EMP...”

Modificarea datelor dintr-un tabel:


EMP
EMP
EMPNOENAMEJOB...DEPTNO7839KINGPRESIDENT107698BLAKEMANAGER307782CLARKMANAGER1075
Figura de mai sus arata modificarea numarului departamentului pentru Clark din
EMPNOENAMEJOB...DEPTNO7839KINGPRESIDENT107698BLAKEMANAGER307782CLARKMANAGER1075
66JONESMANAGER20
10 în 20. . .. .. .
66JONESMANAGER20
Actualizarea înregistrarilor:
EMP
Înregistrarile existente pot fi modificate folosind comanda UPDATE.
EMPNOENAMEJOB...DEPTNO7839KINGPRESIDENT10
7698BLAKEMANAGER307782CLARKMANAGER207566J
ONESMANAGER20. . .

COMANDA
COMANDAUPDATE
UPDATE
Actualizati
Actualizatiînregistrarilor
înregistrarilorexistente
existentefolosind
folosindcomanda
comandaUPDATE.
UPDATE.
UPDATE
UPDATE tabel
tabel
SET
SET coloana
coloana==valoare
valoare[,coloana=valoare
[,coloana=valoare] ]
[WHERE conditie
[WHERE conditie];];

Daca
Dacaeste
estenevoie,
nevoie,sesepot
potmodifica
modificamai
maimulte
multeînregistrari
înregistrarisimultan.
simultan.

În sintaxa de mai sus:

tabel este numele tabelului (bazei de date).


coloana este numele coloanei din tabelul în care se face modificarea.
valoare este noua valoare sau o subinterogare ce produce noua valoare petru
coloana ce se modifica.
conditie identifica înregistrarile care trebuie modificate si este alcatuita din
expresii, nume de coloane, constante, subinterogari si operatori de
comparare.

8
Puteti avea confirmarea operatiei de modificare prin interogarea tabelului, afisând
rândurile modificate.

Nota: În general, folositi cheia primara pentru a identifica o singura înregistrare.


Folosirea altor coloane poate determina modificarea mai multor înregistrari.
De exemplu, identificarea unei singure înregistrari în tabelul EMP prin nume poate fi
periculoasa, deoarece pot exista mai multi angajati cu acelasi nume.

Comanda UPDATE modifica anumite înregistrari daca este specificata clauza


WHERE. Exemplul urmator transfera angajatul cu numarul 7782 (Clark) la
departamentul 20.

Actualizarea
Actualizareaînregistrarilor
înregistrarilordintr-un
dintr-untabel
tabel
Daca
Dacafolositi clauza
clauzaWHERE,
SQL>UPDATE
folositi EMP
WHERE, o anumita înregistrare sau anumite înregistrari sunt
SQL>UPDATE EMPo anumita înregistrare sau anumite înregistrari sunt
modificate
22 SET deptno
modificate SET deptno==20
20
33 WHERE empno = 7768;
WHERE empno = 7768;
11row updated.
row updated.

Daca
Dacaomiteti clauza WHERE,
SQL>UPDATE
omiteti sunt
suntmodificate
employee toate
toateînregistrarile dintr-un tabel.
Dacaclauza
omitetiWHERE,
SQL>UPDATE employee
clauza WHERE, modificate
vor fi modificateînregistrarile dintr-un
toate înregistrarile dintabel.
baza
2
de date.
2 SET
SET deptno = 20;
deptno = 20;
14 rows updated.
14 rows updated.
SQL>SELECT ename, deptno
2 FROM employee;

ENAME DEPTNO
______ ______
KING 20
BLAKE 20
CLARK 20
JONES 20
MARTIN 20
ALLEN 20
TURNER 20
...
14 rows selected.

Nota: Tabelul EMPLOYEE contine aceleasi date ca si EMP.

9
Actualizarea
Actualizareaînregistrarilor
înregistrarilorfolosind
folosind
subinterogari
subinterogari dupa mai multecâmpuri
dupa mai multe câmpuri
Modifica
Modificapentru
pentruangajatul
angajatulnumarul
numarul7698
7698departamentul
departamentulsisislujba
slujbaastfel
astfel
încât sa
SQL>
încât coincida
sa UPDATE
coincidacu cele ale angajatului
emp
cu cele ale numarul 7499.
angajatului numarul 7499.
SQL> UPDATE emp
SET
SET (job,
(job,deptno)
deptno)==
(SELECT
(SELECTjob,
job,deptno
deptno
FROM emp
FROM emp
WHERE
WHEREempno
empno==7499)
7499)
WHERE
WHERE empno = 7698;
empno = 7698;
11row updated.
row updated.

Modificarea înregistrarilor folosind


subinterogari dupa mai multe câmpuri

În clauza SET a unei comenzi UPDATE pot fi implementate subinterogari


dupa mai multe câmpuri.
UPDATE tabel
SET (coloana, coloana, ... ) =
(SELECT coloana, coloana,
FROM tabel
WHERE condition)
WHERE condition;

Actualizarea
Actualizareaînregistrarilor
înregistrarilorfolosind
folosindvalori
valoridintr-un
dintr-unalt
alttabel
tabel
Folositi
Folositi subinterogari
subinterogari înîn comenzi
comenzi UPDATE
UPDATE pentru pentru aa actualiza
actualiza
SQL> UPDATE
înregistrariledintr-un
SQL> UPDATE employee
tabel pe baza
employeevalorilor din alt tabel
înregistrariledintr-un
SET tabel pe baza
deptno = valorilor
(SELECT din alt tabel
deptno
SET deptno = (SELECT deptno
FROM
FROMemp emp
WHERE
WHEREempnoempno==7788)
7788)
WHERE
WHERE job =
job = (SELECT job
(SELECT job
FROM
FROMemp emp
WHERE
WHEREempnoempno==7788);
7788);
22row updated.
row updated.

10
Actualizarea înregistrarilor folosind valori dintr-un alt tabel:

Puteti folosi subinterogari în comenzi UPDATE pentru a modifica înregistrari


dintr-un tabel. Exemplul de mai sus arata cum se fac actualizari în tabelul EMPLOYEE
pe baza valorilor din tabelul EMP. Este schimbat numarul de departament pentru toti
angajatii cu aceeasi slujba ca a celui cu numarul 7788; noul lor numar de departament
devenind egal cu al acestuia.

Actualizarea
Actualizareaînregistrarilor:
înregistrarilor:
Incalcarea
Incalcarea constrângeriide
constrângerii deintegritate
integritate
SQL>UPDATE
SQL>UPDATE emp
emp
22 SET
SET deptno
deptno==55
55
33 WHERE deptno = 10;
WHERE deptno = 10;

UPDATE
UPDATE emp emp
**
ERROR
ERRORatatlineline11
ORA-02291:
ORA-02291:integrity
integrityconstraint
constraint(USR.EMP_DEPTNO_FK)
(USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - parent key not found
violated - parent key not found

Departamentul
Departamentulcu
cunumarul
numarul55
55nu
nuexista.
exista.

Incalcarea constrângerii de integritate:

Daca încercati sa atribuiti unui câmp o valoare care este legata de o constrângere
de integritate, va rezulta o eroare.
În exemplul de mai sus, departamentul cu numarul 55 nu exista în tabelul parinte,
DEPT, si astfel veti obtine eroarea parent key violation ORA-02291.
Nota: Constrângerile de integritate asigura ca datele adera la un set predefinit de
reguli. O lectie urmatoare va dezvolta acest subiect mai pe larg.

Stergerea unei înregistrari dintr-un tabel

Figura de mai jos ilustreaza stergerea departamentului DEVELOPMENT din


tabelul DEPT (presupunând ca nu exista constrângeri definite pe tabelul DEPT).

11
Stergerea
Stergereaînregistrarilor
înregistrarilordintr-un
dintr-untabel
tabel
OO anumita
anumita înregistrare
înregistrare sau
sau anumite
anumite înregistrari
înregistrari sunt
sunt sterse
sterse daca
daca folositi
folositi clauza
clauza
WHERE.SQL>DELETE
WHERE. FROM department
SQL>DELETE FROM department
22 WHERE
WHERE dname
dname=='DEVELOPMENT';
'DEVELOPMENT';
11row deleted.
row deleted. COMANDA
COMANDADELETE DELETE
Puteti
Puteti
DELETEsterge
stergeînregistrari
înregistrari
[FROM] existente
existentedintr-un
dintr-untabel
tabel tabelfolosind
folosindcomanda
comanda
Toate DELETE
DELETE.
înregistrarile [FROM]
dintr-un tabel sunt stersetabel
daca omiteti clauza WHERE.
DELETE.
[WHERE
Toate înregistrarile
[WHERE conditie];
dintr-un tabel sunt sterse daca omiteti clauza WHERE.
conditie];
SQL>DELETE
SQL>DELETE FROM FROM department;
department;
44rows
rowsdeleted.
deleted.

Stergerea înregistrarilor:

Puteti sterge înregistrari dintr-un tabel folosind DELETE.


În sintaxa:
tabel este numele tabelului (bazei de date).
conditie identifica înregistrarile care trebuie sterse si este
alcatuita din expresii, nume de coloane, constante,
subinterogari si operatori de comparare.

“sterge o înregistrare din


tabelul EMP”

Stergerea
Stergereaunei
uneiînregistrari
înregistraridintr-un
dintr-untabel
tabel
DEPT
DEPT
DEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEW
DEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEW
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO40OPERATIONSBOSTON50DEVELOPMENTDETROIT60MIS. .
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO40OPERATIONSBOSTON50DEVELOPMENTDETROIT60MIS. .
.
.

DEPT
DEPTNODNAMELOC10ACCOUNTINGNEW
YORK20RESEARCHDALLAS30SALESCHICAGO40OPER
ATIONSBOSTON60MIS. . .

12
13
Puteti sterge anumite înregistrari prin specificarea clauzei WHERE în comanda
DELETE. Exemplul de mai sus sterge departamentul DEVELOPMENT din tabelul
DEPARTMENT. Va puteti asigura ca stergerea s-a facut corect, încercând afisarea
rândurilor sterse printr-un SELECT.

SQL> SELECT *
2 FROM department
3 WHERE dname = 'DEVELOPMENT';
no rows selected.

Exemplu:
Stergeti toti cei angajati dupa data de 1 Ianuarie, 1997.
SQL> DELETE FROM emp
2 WHERE hiredate > TO_DATE('01.01.97', 'DD.MM.YY');
1 row deleted.

Daca ati omis clauza WHERE, toate rândurile din tabel vor fi sterse. Cel de-al
doilea exemplu din figura sterge toate rândurile din tabelul DEPARTMENT, deoarece nu
a fost specificata nici o clauza WHERE.

Nota: Tabelul DEPARTMENT contine aceleasi date ca si DEPT.

Stergerea
Stergereaînregistrarilor
înregistrarilorfolosind
folosindvalori
valoridintr-un
dintr-unalt
alttabel
tabel
Folositi
Folositisubinterogari
subinterogariînîncomanda
comanda DELETE
DELETEpentru
pentruaasterge
stergeînregistrarile
înregistrarile
dintr-un
dintr-un tabel pe baza valorilor din alt
tabel pe baza valoriloremployee tabel
din alt tabel
SQL>
SQL>DELETE
DELETE FROM FROM employee
22 WHERE
WHERE deptno
deptno==
33 (SELECT
(SELECTdeptno
deptno
44 FROM dept
FROM dept
55 WHERE
WHEREdname
dname=='SALES');
'SALES');
66rows deleted.
rows deleted.

Stergerea înregistrarilor folosind valori dintr-un alt tabel:

Puteti folosi subinterogari pentru a sterge înregistrari dintr-un tabel, folosind


informatiile din altul. Exemplul de mai sus sterge toti angajatii care sunt în departamentul
30. Subinterogarea cauta în tabelul DEPT numarul de departament pentru SALES, apoi
furnizeaza numarul de departament interogarii principale, care sterge înregistrari din
EMP pe baza acestuia.

Incalcarea constrângerii de integritate:


Daca încercati stergerea unei înregistrari care contine un câmp cu o valoare legata
de o constrângere de integritate, veti obtine o eroare.

14
În exemplul de mai jos se încearca stergerea departamentului cu numarul 10 din
tabelul DEPT, dar aceasta provoaca o eroare, deoarece numarul de departament este
folosit ca si cheie externa în tabelul EMP. Daca înregistrarea parinte pe care încercati sa o
stergeti are înregistrari fii, atunci veti primi un mesaj de eroare: child record found
violation ORA - 02292.

Stergerea
Stergereaînregistrarilor:
înregistrarilor:
Incalcarea
Incalcarea constrângeriide
constrângerii deintegritate
integritate
SQL>DELETE
SQL>DELETE FROM
FROM dept
dept
22 WHERE
WHERE deptno
deptno==10;
10;

DELETE
DELETE FROM
FROM dept
dept
**
ERROR
ERRORatatlineline11
ORA-02292:
ORA-02292:integrity
integrityconstraint
constraint(USR.EMP_DEPTNO_FK)
(USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - child record found
violated - child record found

NuNuputeti
putetisterge
stergeooînregistrare
înregistrarecare
carecontine
contineoocheie
cheieprimara
primarafolosita
folositacacacheie
cheieexterna
externa
înînalt tabel.
alt tabel.

Tranzactii

Constau dintr-un grup format din urmatoarele comenzi:

• Comenzi DML care se constituie într-o schimbare consistenta a


datelor
• O comanda DDL
• O comanda DCL

Tranzactii în baze de date:

Serverul Oracle asigura consistenta datelor pe baza tranzactiilor. Tranzactiile va


ofera mai multa flexibilitate si control la modificari aduse datelor si asigura consistenta
datelor în eventuala cadere a sistemului sau în cazul unei erori a procesului utilizator.
Tranzactiile constau din comenzi DML care se constituie într-o schimbare
consistenta asupra datelor. De exemplu, un transfer de fonduri între doua conturi ar trebui
sa includa debitul unui cont si creditul celuilalt cu o aceeasi suma de bani. Ambele actiuni
ar trebui fie sa reuseasca împreuna, fie sa esueze împreuna. Operatia de creditare nu ar
trebui sa poata fi efectuata fara ca cea de debit sa aiba succes

15
16
Tipuri de tranzactii

Tip Descriere
Limbaj de manipulare Consta din orice numar de comenzi DML pe care serverul Oracle le
a datelor (DML) trateaza ca o singura entitate sau unitate logica de lucru.

Limbaj de definire a Consta dintr-o singura comanda DDL


datelor (DDL)

Limbaj de control al Consta dintr-o singura comanda DCL


datelor (DCL)

Tranzactii în baze de date

• Încep odata cu executia primei comenzi SQL executabile


• Se termina la aparitia unuia dintre urmatoarele evenimente:
- COMMIT sau ROLLBACK
- Executia unei comenzi DDL sau DCL ( automatic commit)
- Deconectarea utilizatorului
- Caderea sistemului

Când începe si când se termina o tranzactie?

O tranzactie începe când este întalnita prima comanda SQL executabila si se


termina la aparitia unuia dintre evenimentele:
• O comanda COMMIT sau ROLLBACK
• O comanda DDL, de exemplu CREATE
• O comanda DCL
• Utilizatorul iese din SQL*Plus
• 'Pica' sistemul.

Dupa ce se încheie o tranzactie, urmatoarea tranzactie va începe automat la prima


comanda SQL executabila întâlnita.
O comanda DDL sau DCL este commited (modificarile facute sunt salvate)
automat si de aceea încheie în mod implicit o tranzactie.

17
Avantajele COMMIT si ROLLBACK

• Asigura consistenta datelor


• Ofera posibilitatea revederii schimbarilor facute înainte de a le
salva
• Grupeaza operatii relationate logic

Comenzi pentru controlul explicit al tranzactiilor:

Puteti controla logica tranzactiilor folosind comenzile COMMIT, SAVEPOINT si


ROLLBACK.

INSERT UPDATE INSERT DELETE

COMMIT Savepoint A Savepoint B


Controlul
Controlultranzactiilor
tranzactiilor
ROLLBACK to Savepoint B

ROLLBACK to Savepoint A

ROLLBACK

Comanda Descriere

Încheie actuala tranzactie facând ca toate modificarile sa devina


COMMIT
permanente (salveaza modificarile)

Marcheaza un punct de întoarcere (savepoint) în cadrul tranzactiei


SAVEPOINT nume
curente
Comanda ROLLBACK încheie tranzactia curenta pierzându-se toate
ROLLBACK [TO modificarile temporare (pending changes) asupra datelor.
SAVEPOINT name] ROLLBACK TO SAVEPOINT name sterge savepoint-ul si toate
schimbarile de dupa el (temporare).
Nota: SAVEPOINT nu este ANSI standard SQL.

18
Procesarea implicita a tranzactiilor

• Un commit (salvarea modificarilor) automat are loc în


urmatoarele circumstante:
- Este data o comanda DDL
- Este data o comanda DCL
- O parasire normala a mediului SQL*Plus, fara a da explicit
o comanda COMMIT sau ROLLBACK
• Un rollback automat are loc în conditiile unei terminari anormale
a sesiunii SQL*Plus sau în cazul unei 'caderi' de sistem.

Stare Circumstante
Comanda DDL sau DCL
Commit automat Iesire normala din SQL*Plus, fara o comanda COMMIT sau
ROLLBACK explicita

Rollback automat Terminare anormala a SQL*Plus sau cadere sistem

Nota: În SQL*Plus mai este disponibila si o a treia comanda. Comanda SQL*Plus


AUTOCOMMIT poate fi setata ON sau OFF. Daca este setata pe ON, fiecare comanda
DML individuala duce la salvarea modificarilor, imediat ce este executata. Nu se mai
poate reveni la situatia dinainte (un rollback nu mai este posibil). Daca este setata pe
OFF, COMMIT poate fi data explicit. De asemeni, COMMIT este executata odata cu o
comanda DDL sau la iesirea din SQL*Plus.
Caderile sistemului: Când o tranzactie este întrerupta de o cadere a sistemului,
întreaga tranzactie este automat pierduta (este 'rolled back'). Aceasta împiedica eroarea sa
determine schimbari nedorite asupra datelor si reface starea bazelor din momentul
ultimului COMMIT. (explicit sau implicit). Astfel, SQL*Plus pastreaza integritatea
tabelelor (bazelor de date).

Salvarea modificarilor:

Fiecare modificare efectuata în timpul tranzactiei este temporara pâna când apare
un 'commit' (pâna la 'salvarea' tranzactiei).

Starea datelor înainte de un COMMIT sau ROLLBACK:


• Operatiile de manipulare a datelor afecteaza initial buffer-ul bazei de date; de
aceea, starea initiala a datelor poate fi refacuta.
• Utilizatorul curent poate urmari schimbarile facute prin interogarea tabelelor.
• Alti utilizatori nu pot vedea modificarile facute de utilizatorul curent. Serverul
Oracle instituie o consistenta la citire pentru a se asigura ca fiecare utilizator
vede datele asa cum existau ele în momentul ultimei salvari.
• Înregistrarile afectate sunt protejate (locked); alti utilizatori nu pot face
modificari asupra lor.

19
Starea datelor înainte de COMMIT sau ROLLBACK

• Starea anterioara a datelor poate fi refacuta.


• Utilizatorul curent poate revedea rezultatul operatiilor DML
folosind comanda SELECT.
• Alti utilizatori nu pot vedea rezultatul comenzilor DML date de
utilizatorul curent.
• Înregistrarile modificate sunt protejate (locked); alti utilizatori nu
pot modifica datele din aceste înregistrari.

Starea datelor dupa COMMIT

• Modificarile asupra datelor din baza de date devin permanente.


• Starea anterioara a datelor nu mai poate fi refacuta.
• Toti utilizatorii pot vedea rezultatele.
• Înregistrarile protejate (locked) sunt deblocate pentru modificare
si pot fi schimbate de alti utilizatori.
• Toate savepoint-urile sunt sterse.

Puteti salva toate modificarile prin folosirea comenzii COMMIT. Dupa


executarea unui COMMIT:
• Modificarile datelor sunt salvate în baza de date.
• Starea anterioara a datelor nu mai poate fi refacuta.
• Toti utilizatorii pot vedea rezultatele tranzactiei.
• Protectia înregistrarilor modificate este înlaturata; aceste înregistrari pot fi
modificate de alti utilizatori
• Toate savepoint-urile sunt sterse.

20
Salvarea
Salvareamodificarilor
modificarilor
SQL>UPDATE
Faceti
Facetimodificarile.
SQL>UPDATE
modificarile. emp
emp
22 SET
SET deptno
deptno==10
10
33 WHERE
WHERE empno = 7782;
empno = 7782;
11row updated.
row updated.

Salvati
Salvatimodificarile
modificarile
SQL>COMMIT;
SQL>COMMIT;
Commit
Commitcomplete.
complete.

Exemplul de mai sus modifica tabelul EMP si seteaza numarul de


departament pentru angajatul numarul 7782 (Clark) la 10. Apoi face ca
modificarea sa devina permanenta prin comanda COMMIT.

Exemplu:
Creati un nou departament ADVERTISING cu cel putin un angajat. Salvati modificarile
facute.

SQL> INSERT INTO department(deptno, dname, loc)


2 VALUES (50, 'ADVERTISING','MIAMI');
1 row created.

SQL> UPDATE employee


2 SET deptno = 50
3 WHERE empno = 7876;
1 row updated.

SQL> COMMIT;
Commit complete.

21
Starea
Stareadatelor
datelordupa
dupaROLLBACK
ROLLBACK
Anulati
Anulatimodificarile
modificariletemporare
temporarefacute
facutefolosind
folosindcomanda
comandaROLLBACK.
ROLLBACK.
Modificarile asupra datelor sunt pierdute.
Modificarile asupra datelor sunt pierdute.
Starea
Stareaanterioara
anterioaraaadatelor
dateloreste
esterefacuta.
refacuta.
Protectia
Protectia asupra înregistrarilor implicateeste
asupra înregistrarilor implicate esteridicata.
ridicata.
SQL> DELETE
SQL> DELETE FROM FROM employee;
employee;
14 rows deleted.
14 rows deleted.
SQL>
SQL>ROLLBACK;
ROLLBACK;
Rollback
Rollbackcomplete.
complete.

Stergerea modificarilor (refacerea starii initiale):

Puteti anula modificarile temporare folosind comanda ROLLBACK. Dupa un


ROLLBACK:
• Modificarile facute sunt pierdute.
• Starea anterioara a datelor este refacuta.
• Protectia asupra înregistrarilor implicate este ridicata.

Exemplu:
Încercând sa stergeti o înregistrare din tabelul TEST, puteti sterge accidental întreg
tabelul. Puteti corecta greseala, iar apoi sa dati comenzile corecte si sa salvati
modificarile.

SQL> DELETE FROM test;


25,000 rows deleted.
SQL> ROLLBACK;
Rollback complete.
SQL> DELETE FROM test
2 WHERE id = 100;
1 row deleted.
SQL> SELECT *
2 FROM test
3 WHERE id = 100;
No rows selected.
SQL> COMMIT;
Commit complete.

22
Anularea modificarilor pâna la un savepoint:

Anularea
Anulareamodificarilor
modificarilorpîna
pînalalaun
unpunct
punctmarcat
marcat(Marker)
(Marker)
Creati
Creati un
un marcaj
marcaj înîn tranzactia
tranzactia curenta
curenta folosind
folosind comanda
comanda
SAVEPOINT.
SAVEPOINT.
Anulati
Anulati modificarile
modificarile pîna
pîna lala acel
acel marcaj
marcaj folosind
folosind comanda
comanda
ROLLBACK
ROLLBACK TO SAVEPOINT.
TO SAVEPOINT.
SQL>
SQL>UPDATE
UPDATE. .. .. .
SQL>
SQL>SAVEPOINT
SAVEPOINTupdate_done;
update_done;
Savepoint created.
Savepoint created.
SQL>
SQL>INSERT.
INSERT.. .. .
SQL>
SQL>ROLLBACK
ROLLBACKTO TOupdate_done;
update_done;
Rollback complete.
Rollback complete.

Puteti crea un marcaj în cadrul tranzactiei curente folosind comanda SAVEPOINT.


Astfel, tranzactia poate fi împartita în sectiuni mai mici. Puteti apoi anula modificarile
temporare pâna la acel marcaj folosind comanda ROLLBACK TO SAVEPOINT.
Daca creati un al doilea savepoint cu acelasi nume ca unul anterior, savepoint-ul anterior
este sters.

Rollback la nivel de comanda

• Daca o singura comanda DML esueaza în timpul executarii ei, se


reface starea dinaintea acelei comenzi.
• Serverul Oracle implementeaza un savepoint implicit.
• Toate celelalte modificari sunt mentinute.
• Utilizatorul ar trebui sa încheie tranzactiile explicit, printr-o
comanda COMMIT sau ROLLBACK.

Rollback la nivel de comanda:

Se poate anula o parte din tranzactie printr-un rollback implicit daca este detectata o
eroare la executia unei comenzi. Daca o singura comanda DML esueaza în timpul
executiei unei tranzactii, efectul ei este anulat printr-un rollback la nivel de comanda, dar
schimbarile facute de comenzile DML anterioare în tranzactie nu vor fi anulate. Ele pot fi
salvate (commited) sau anulate (rolled back) în mod explicit de catre utilizator.
Oracle executa o comanda COMMIT implicita înainte si dupa orice comanda DDL.

23
Deci, chiar daca comanda voastra DDL nu se executa cu succes, nu puteti anula
comenzile anterioare pentru ca serverul a executat un commit (a salvat modificarile).
Terminati-va tranzactiile explicit, prin executarea unei comenzi COMMIT sau
ROLLBACK.

Consistenta la citire

• Consistenta la citire garanteaza o vedere consistenta a datelor în


fiecare moment.
• Schimbarile facute de un utilizator nu intra în conflict cu
schimbarile realizate de un altul.
• Asigura ca, pentru aceleasi date:
- Cei care citesc datele sa nu-i astepte pe cei care le modifica;
- Cei care modifica datele sa nu-i astepte pe cei care le citesc.

Consistenta la citire:

Utilizatorii bazei de date o acceseaza pe aceasta în doua moduri:


• Operatii de citire (comanda SELECT);
• Operatii de scriere (comenzile INSERT, UPDATE, DELETE).
Consistenta la citire este necesara pentru ca:
• Cei care citesc/modifica datele sa aiba o vedere consistenta a datelor;
• Cei care citesc datele sa nu vada datele care sunt în curs de modificare;
• Cei care modifica datele sa aiba siguranta ca schimbarile în baza de date se
fac în mod consistent;
• Schimbarile facute de un utilizator sa nu intre în conflict sau sa afecteze
schimbarile facute de un altul.
Scopul consistentei la citire este sa asigure ca fiecare utilizator vede datele în starea în
care erau la ultima salvare, înainte sa înceapa o operatie DML.

Implementarea consistentei la citire:


Consistenta la citire este implementata în mod automat. Este pastrata o copie partiala a
bazei de date în segmente rollback.
Când se realizeaza o operatie de adaugare, actualizare sau stergere asupra bazei de date,
serverul Oracle scrie o copie a datelor dinainte de modificare într-un segment rollback.
Toti utilizatorii, cu exceptia celui care a initiat modificarea, vad înca baza de date în
starea de dinainte de începerea modificarii; ei vad datele din segmentul rollback.
Înainte ca schimbarile sa fie salvate în baza de date, numai utilizatorul care modifica
datele vede baza de date modificata, toti ceilalti vazând datele din segmentul rollback.
Aceasta garanteaza ca utilizatorii citesc consistent datele care nu sufera schimbari în chiar
acel moment.
Când o comanda DML este salvata, schimbarea facuta în baza de date devine vizibila
oricui executa o comanda SELECT. Spatiul ocupat de 'vechile' date din segmentul
rollback este eliberat pentru a fi reutilizat.
Daca tranzactia este anulata, schimbarile sunt la rândul lor anulate.

24
• Versiunea originala mai veche a datelor din segmentul rollback este scris
înapoi în tabel.
• Toti utilizatorii vad baza de date asa cum era înainte de a începe
tranzactia.

Protectia la scriere (locking)


Lacatele Oracle:
• Previn interactiunile destructive între tranzactii concurente
• Nu necesita actiuni din partea utilizatorului
• Folosesc în mod automat cel mai mic nivel de restrictionare
• Sunt valabile pe durata unei tranzactii
• Sunt de doua moduri:
- Exclusive;
- Partajate.
Ce sunt lacatele?

Lacatele sunt mecanisme care previn interactiunea destructiva între tranzactii ce


acceseaza aceeasi resursa: fie un obiect utilizator (de ex. tabele sau înregistrari), fie
obiecte sistem care nu sunt vizibile utilizatorilor (de ex. structuri de date partajate si
înregistrari "data dictionary").

Cum protejeaza Oracle datele

Protejarea unei baze de date Oracle este automatizata în întregime si nu necesita actiuni
din partea utilizatorului. Implicit, protejarea are loc pentru toate comenzile SQL cu
exceptia lui SELECT. Mecanismul implicit de protectie în Oracle foloseste în mod
automat cel mai mic nivel aplicabil de restrictionare, astfel furnizând cel mai mare grad
de concurenta existent, precum si integritate maxima a datelor. Oracle permite si
protejarea datelor manual de catre utilizator.

Modurile de protectie

Oracle foloseste doua moduri de protectie într-o baza de date multiutilizator.


Mod de protectie Descriere
Împiedica partajarea unei resurse.
exclusiva Prima tranzactie care blocheaza resursa în mod exclusiv este singura
(lacat exclusiv) tranzactie care poate modifica resursa pâna când lacatul exclusiv este
anulat.
Permite resursei sa fie partajata.
Mai multi utilizatori care citesc datele le pot folosi în comun prin
partajata crearea unor lacate partajate ce împiedica accesul concurent pentru
(lacat partajat) scriere (care necesita un lacat exclusiv).
Mai multe tranzactii pot obtine lacate partajate pentru aceeasi
resursa.

25
Rezumat
Comanda Descriere

INSERT Adauga o înregistrare noua la tabel.


Modifica înregistrari existente în
UPDATE
tabel.
Sterge înregistrari existente din
DELETE
tabel.
Face ca schimbarile sa devina
COMMIT
permanente.
SAVEPOINT Permite întoarcerea la un savepoint.
Anuleaza toate schimbarile
ROLLBACK
temporare.

Rezumat:

Puteti manipula datele dintr-o baza de date utilizând comenzile: INSERT, UPDATE si
DELETE.
Puteti controla modificarile datelor utilizând comenzile: COMMIT, SAVEPOINT si
ROLLBACK.
Serverul Oracle garanteaza o vedere consistenta a datelor în orice moment.
Protejarea poate fi implicita sau explicita.

Trecerea în revista a exercitiilor

• Inserarea de înregistrari în tabele


• Actualizarea si stergerea înregistrarilor din tabele
• Controlul tranzactiilor

În aceste exercitii, veti adauga noi înregistrari la tabelul MY_EMPLOYEE, veti actualiza
si sterge date din tabel si va veti controla tranzactiile.

26
Exercitii:

Inserarea de date în tabelul MY_EMPLOYEE.


1. Executati scriptul lab9_1.sql pentru a crea baza de date MY_EMPLOYEE, care va fi
folosita pentru laborator.
2. Descrieti structura tabelului MY_EMPLOYEE pentru a identifica numele câmpurilor.
3. Adaugati prima înregistrare a tabelului din exemplul de mai jos. Nu folositi lista
coloanelor în clauza INSERT.
ID LAST_NAME FIRST_NAME USERID SALARY
1 Patel Ralph rpatel 795
2 Dancs Betty bdancs 860
3 Biri Ben bbiri 1100
4 Newman Chad cnewman 750
5 Ropeburn Audry aropebur 1550
4. Introduceti în tabelul MY_EMPLOYEE si al doilea rând de date din exemplul de mai
sus. De data aceasta, specificati coloanele explicit în clauza INSERT.
5. Verificati adaugarea la tabel.
6. Creati un script numit loademp.sql pentru a insera înregistrari în tabelul
MY_EMPLOYEE interactiv. Cereti utilizatorului numele mic(FIRST_NAME),
numele de familie (LAST_NAME) si salariul fiecarui angajat. Concatenati prima
litera a numelui mic si primele 7 caractere ale numelui de familie pentru a crea userid.
7. Inserati urmatoarele doua înregistrari în tabel, prin intermediul scriptului creat.
8. Verificati adaugarile.
9. Salvati modificarile.
Stergerea si actualizarea datelor din tabelul MY_EMPLOYEE.
10. Modificati numele de familie al angajatului cu ID = 3 în Drexler.
11. Modificati salariul la 1000 pentru toti cei cu salariul mai mic decat 900.
12. Verificati modificarile facute.
13. Stergeti-o pe Betty Dancs din tabelul MY_EMPLOYEE.
14. Verificati modificarile.
15. Salvati toate modificarile temporare.
Controlul tranzactiilor de date asupra tabelului MY_EMPLOYEE.
16. Inserati în tabel ultima înregistrare rulând scriptul creat la punctul 6.
17. Verificati adaugarea.
18. Marcati un savepoint în cadrul tranzactiei.
19. Stergeti toate înregistrarile din tabel.
20. Verificati ca tabelul este gol.
21. Anulati cea mai recenta operatie DELETE fara a anula si INSERT -ul anterior.
22. Verificati ca rândul nou este intact.
23. Salvati adaugarea, facând-o permanenta.

27