Sunteți pe pagina 1din 249

MANUALUL

ORGANIZAŢIEI

Craiova
2008
Grupul de lucru pentru realizarea Manualului Organizaţiei:

Cristian Chiriac – preşedinte Daniela Ţigmeanu – Director executiv


Marian Tudorică – coordonator Diana Răduţ Selişte – coordonator
monitorizare/evaluare Departament Programe
Pr. Adrian Stănulică – coordonator Paula Spătărelu Iancu – consilier juridic
fundraising şi relaţii publice
Mihaela Morăraş – coordonator scriere Elena Oprea – economist
propuneri de finanţare
Daniela Tismonariu - contabil

cu consultanţă din partea


Dnei Susan McBreairty – voluntar US Peace Corps

Asociaţia Vasiliada mulţumeşte doamnei Maria Ilea şi Asociaţiei „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia
pentru sprijinul acordat în elaborarea acestui material

Asociaţia Vasiliada - 2008


3

ARGUMENT
O organizaţie nonguvernamentală puternică este o organizaţie care are
structuri.

Aceasta este o afirmaţie pe care numeroase ONG-uri româneşti încă nu o


iau în considerare. Sub presiunea de a răspunde nevoilor atât de variate şi acute
ale beneficiarilor, ne îndreptăm toată energia şi resursele către ceea ce oferă
organizaţia, către output-ul ei, neglijând input-ul, adică acele eforturi care ar trebui
să fie direcţionate către organizaţie, pentru consolidarea acesteia.

Asociaţia Vasiliada se străduieşte să depăşească această etapă. Parte a


acestui proces a constituit-o proiectul „Sustenabilitate şi calitate – soluţii pentru
credibilitate”, derulat pe parcursul anului 2007, în cadrul Programului PHARE
Societatea Civilă, care ne-a dat posibilitatea să analizăm funcţionarea Asociaţiei în
diferitele aspecte ale activităţii ei şi să identificăm modalităţi de creştere a calităţii şi
stabilităţii programelor acesteia.
„Alege un partener mai bun decât tine!” este sloganul Asociaţiei „Sprijiniţi
Copiii” şi chiar aşa am procedat şi noi, invitându-i să ne asiste în acest proces.

Manualul de faţă este doar unul dintre rezultatele acestui proiect şi este un
instrument de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării Asociaţiei Vasiliada, o
culegere de norme interne şi instrumente de lucru care ghidează activitatea tuturor
celor implicaţi în Asociaţie sub diferite forme şi la diferite niveluri: membri în
Adunarea Generală, în Consiliul Director, salariaţi sau voluntari, prezenţi şi viitori.
Punerea laolaltă şi îmbunătăţirea acestor materiale este rezultatul unei munci în
echipă a celor de mai sus, împreună cu partenerii noştri.

Sperăm ca Manualul să fie de folos şi altor organizaţii nonguvernamentale


din Oltenia şi din ţară, deoarece procesul de dezvoltare organizaţională este în
mare măsură acelaşi. Dorim să fim la rândul nostru de ajutor celor care vor
considera că au nevoie de el.

Considerăm că Manualul are o semnificaţie şi în contextul asistenţei sociale


în Biserica Ortodoxă Română, fiind expresia modalităţii de organizare şi
funcţionare a unei organizaţii aflate sub patronajul Mitropoliei Olteniei, putând fi, din
acest punct de vedere, un instrument de sprijinire în dezvoltarea ONG-urilor cu
profil similar.

Colectivul de autori
4
5

CUPRINS
Argument ................................................................................................................3
Sustenabilitate şi calitate – soluţii pentru credibilitate ....................................................7

Cultura organizaţională
I.1. Prezentarea generală a Asociaţiei Vasiliada. Organigrama .................................. 11
I.2. Statutul .......................................................................................................................14
I.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare ............................................................ 24
I.4. Regulamentul de ordine interioară .......................................................................... 33
I.5. Codul Etic .................................................................................................................. 46
I.6. Consiliul Director – Rol, responsabilităţi, cod de conduită .................................. 49
I.7. Strategia şi planul de acţiune .................................................................................. 51
I.8. Elementele de identitate vizuală ..............................................................................61

Managementul resurselor umane


II.1 Resursele umane interne .........................................................................................65
II.1.1. Recrutarea şi selecţia ........................................................................................................... 66
II. 1.1.1. Criteriile de recrutare şi selecţie a personalului .................................................... 66
II. 1.1.2. Fişe de post corespunzătoare structurii de personal ............................................68
II.1.2. Planificarea şi raportarea activităţilor ..............................................................................105
II.1.2.A. Fişa de planificare lunară a activităţilor ................................................................ 106
II.1.2.B. Raportul lunar de activitate .................................................................................. 108
II.1.2.C. Fişa de planificare săptămânală a activităţilor ..................................................... 110
II.1.2.D. Raportul săptămânal de activitate ....................................................................... 111
II.1.3. Monitorizarea şi evaluarea angajaţilor .............................................................................112
II.1.3.A. Fişa de monitorizare lunară ................................................................................. 112
II.1.3.B. Evaluarea performanţelor personalului. Grila de evaluare .................................. 113
II.1.3.C. Chestionarul de autoevaluare .............................................................................. 115
II.1.3.D. Chestionarul pentru cunoaşterea nevoilor de instruire ........................................ 116
II.1.4. Supervizarea .......................................................................................................................117
II.1.4.A. Planul individual de supervizare .......................................................................... 117
II.1.4.B. Contractul de supervizare .................................................................................... 118
II.1.4.C. Chestionarul de evaluare a supervizării ............................................................... 120
II.1.4.D. Raportul de supervizare ....................................................................................... 121
II.2. Resursele umane externe – Voluntariatul ...........................................................................122
II.2.A. Formularul de inscriere a voluntarului ..................................................................... 122
II.2.B. Fişa voluntarului ...................................................................................................... 124
II.2.C. Contractul de voluntariat ......................................................................................... 125
II.2.D. Fisa de pontaj a voluntarului ................................................................................... 128
II.2.E. Decontul de cheltuieli pentru voluntari .................................................................... 129
II.2.F. Formularul de evaluare a voluntarului ..................................................................... 130

Capitolul III – Comunicarea şi relaţiile publice


III.1. Proceduri de comunicarea internă .......................................................................132
III.2. Procedurile de lucru cu partenerii ........................................................................133
III.3. Procedurile de lucru cu finanţatorii ......................................................................135
III.4. Procedurile de lucru cu mass-media ...................................................................136
6

Capitolul IV- Resursele financiare


IV.1 Donaţiile individuale şi corporatiste. Fundraising ...............................................142
IV.2. Finanţările de la organisme specializate .............................................................145
IV.3. Activităţile economice de tip „întreprindere socială” ........................................148

Capitolul V – Managementul financiar


V.1. Regulamentul financiar ..........................................................................................151
V.1.a. Contractul de sponsorizare ..................................................................................... 161
V.1.b. Procesul verbal de donaţie ...................................................................................... 163
V.1.c. Procesul verbal de donaţie către parohii/enoriaşi ................................................... 164

Partea a II-a
Capitolul VI - Intervenţia în asistenţa socială
VI.1. Acreditarea serviciilor .......................................................................................... 165
VI.2. Codul etic al personalului care oferă servicii sociale ........................................170
VI.3. Carta drepturilor beneficiarilor .............................................................................176
VI.4. Managementul de caz ............................................................................................177
VI.4.1. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor ............................................................................. 178
VI.4.2. Instrumente de intervenţie în asistenţa socială:
VI.4.2.A. Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazului ..................................... 181
A.1. Fişă de identificare a cazului ...................................................................................... 181
A.2. Fişă de referire a cazului către alte instituţii ............................................................... 183
A.3. Fişă de evaluare iniţială ............................................................................................. 184
A.4. Fişă de deschidere a cazului ..................................................................................... 186
VI.4.2.B. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei beneficiarului ............................... 187
B.1. Ancheta socială .......................................................................................................... 187
B.2. Fişa de evaluare socio- medicală (geriatrică) ............................................................ 191
B.3. Anamneza .................................................................................................................. 200
B.4. Fişa psihologică ......................................................................................................... 202
B.5. Fişă de înregistrare a întâlnirilor de caz ..................................................................... 205
B.6. Raport de vizită .......................................................................................................... 206
VI.4.2.C. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor .......................................................... 207
C.1. Planul individualizat de servicii .................................................................................. 207
C.2. Planul de servicii ........................................................................................................ 212
C.3. Planul de intervenţie .................................................................................................. 214
C.4. Contract pentru acordarea de servicii sociale ............................................................ 216
C.5. Act adiţional la contract .............................................................................................. 222
VI.4.2.D. Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor ............................................................ 223
D.1. Fişa de consiliere psihologică .................................................................................... 223
D.2. Fişă individuală de lucru pentru grupul de suport ...................................................... 224
D.3. Fişă individuală de lucru pentru grupul de art – terapie ............................................. 225
D.4. Notă de constatare a schimbărilor ............................................................................. 226
D.5. Raport de monitorizare/evaluare a cazului ................................................................ 227
D.6. Chestionarul privind gradul de satisfacţie a beneficiarului ......................................... 229
VI.4.2.E. Închiderea cazului şi monitorizarea post-servicii ......................................... 231
E.1. Fişă de închidere a cazului ........................................................................................ 231
E.2. Raport de monitorizare post servicii ........................................................................... 232
VI. 5. Compendiu legislativ in asistenta sociala ......................................................... 233

Capitolul VII. Date de contact


Date de contact – Organizaţia centrală şi filialele ............................................................245
Date de contact – Programele sociale ........................................................................... 247
Date de contact – Aşezămintele sociale ..........................................................................248

Capitolul VIII. Bibliografie


7

“SUSTENABILITATE SI CALITATE -
SOLUŢII PENTRU CREDIBILITATE”
- proiect de dezvoltare organizaţională -
Proiect finanţat în cadrul Programului PHARE 2004 - Societatea Civilă,
Componenta 1 – Dezvoltarea Sectorului ONG

Scopul proiectului a vizat creşterea rolului sectorului ONG ca factor esenţial în rezolvarea
problemelor sociale şi în aceeaşi măsură stimularea acestuia pentru a-şi orienta abordarea spre
surse de finanţare constante, alternative ale finanţărilor internaţionale, în vederea creşterii
credibilităţii şi sustenabilităţii acestui sector.

Proiectul a fost implementat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2007, iar grupul ţintă
vizat a fost format din organizaţiile non profit cu specific social din regiunea Olteniei şi angajaţii
acestora, principalul beneficiar al proiectului fiind Asociaţia Vasiliada, în calitate de solicitant de
asistenţă în vederea dezvoltării organizaţionale.

Partenerii proiectului au fost Asociaţia “Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia şi Oficiul Teritorial pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova.

Prin intermediul acestui proiect, Asociaţia Vasiliada şi-a dezvoltat structura organizaţională,
luând fiinţă două noi departamente:
• Departamentul de Dezvoltare şi Fund-raising, responsabil cu obţinerea de finanţări pentru
programele organizaţiei, prin dezvoltarea de activităţi aducătoare de venit şi strângere de
fonduri din comunitate;
• Departamentul Monitorizare/Evaluare/Supervizare, responsabil cu creşterea calităţii
serviciilor oferite.

Obiectivele vizate de proiect au fost:


• Creşterea capacităţii Asociaţiei Vasiliada şi a ONG-urilor din grupul-ţintă de a implementa
standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale;
• Creşterea abilităţilor manageriale şi profesionale ale angajaţilor Asociaţiei Vasiliada şi ale
ONG-urilor cuprinse în grupul-ţintă, precum şi îmbunătăţirea modalităţilor de lucru cu
Consiliul Director;
• Crearea premiselor infrastructurale pentru creşterea stabilităţii financiare a Asociaţiei
Vasiliada şi a ONG-urilor din grupul-ţintă.

Activităţile derulate în cadrul acestui proiect au contribuit la creşterea nivelului de credibilitate,


responsabilitate şi sustenabilitate al Asociaţiei Vasiliada, precum şi al calităţii serviciilor sociale oferite
în judeţele Dolj şi Gorj.

Astfel:
- Asociaţia Vasiliada şi-a creat propria structură de monitorizare/evaluare şi fund-raising;
– Organizaţia a devenit capabilă să dezvolte şi să menţină calitatea unor servicii sociale prin
supervizarea permanentă a acestora de către un departament specializat, prin editarea
Manualului Organizaţiei şi prin raportarea permanentă la acesta ca etalon;
8

– credibilitatea instituţiei a crescut în comunitate deoarece calitatea serviciilor sociale furnizate s-


a îmbunătăţit, iar acreditarea serviciilor sociale a contribuit la consolidarea statutului de
organizaţie nonguvernamentală cu preocupare permanentă pentru beneficiarii săi;
– vizibilitatea organizaţiei a crescut datorită celor două campanii media;
– cele două seturi de materiale informative privitoare la dezvoltare de activităţi economice şi la
strângere de fonduri, redactate de către departamentul specializat al organizaţiei noastre, au
crescut capacitatea organizaţiei de a atrage resurse pentru programele derulate, altele decât
cele provenite prin granturi;
– experienţa acumulată prin derularea campaniei media pentru prevederile 2% şi 3º/oo, au
dezvoltat capacitatea organizaţiei de a iniţia periodic alte evenimente similare;

Rezultatele proiectului:
– o structură organizaţională a Asociaţiei Vasiliada mai bine pregătită pentru a depăşi dificultăţile
cu care se confruntă, în prezent, sectorul ONG, prin înfiinţarea a două noi departamente
funcţionale în cadrul organigramei Asociaţiei;
– un sistem de monitorizare/evaluare/supervizare prin care se va îmbunătăţi în permanenţă
calitatea servicilor şi credibilitatea în comunitate;
– un sistem de accesare a surselor de finanţare alternative finanţărilor nerambursabile;
– personal instruit care va lucra în cadrul acestor departamente, prin:
• consultanţă economică pentru afaceri în vederea iniţierii, conducerii şi dezvoltării unei
afaceri;
• transfer de expertiză economică în domeniul conceperii documentelor strategice pentru
activităţi economice, oferită de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
şi Cooperaţie Craiova (în cadrul a 3 ateliere de lucru);
• instruirea a doi oameni în strângerea de fonduri;
• transfer de expertiză în vederea redactării unui instrumentar operaţional şi metodologic
standardizat şi a implementării lui în activităţile curente, oferit de către Asociaţia
„Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia (în cadrul a 3 ateliere de lucru şi a 2 schimburi de
experienţă);
• evaluare şi recomandări realizate de către experţi reprezentativi la nivel naţional pentru
domeniile noastre de activitate (prevenirea abandonului copilului, îmbunătăţirea situaţiei
rromilor, tineri postinstituţionalizaţi, combaterea discriminarii cauzate de HIV/SIDA,
combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu deficienţe de auz şi a persoanelor cu
dizabilităţi, în general).
– o comunitate şi un mediu de afaceri mai educate în spiritul donaţiei, ca urmare a popularizării
măsurii 2 % în rândul comunităţii şi a măsurii 3 %o în rândul companiilor;
– un Consiliu Director mai implicat în conducerea Asociaţiei şi mai aproape de problemele ei;
– 10 ONG-uri cu specific social şi de dimensiuni mici din zona Olteniei, mai informate în vederea
îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi orientării către surse de finanţare alternative granturilor
internaţionale nerambursabile, prin participarea la un atelier de lucru unde au fost prezentate
rezultatele proiectului şi modelul de dezvoltare al Asociaţiei Vasiliada.

Publicaţii
– 2520 de cataloage de prezentare a produselor realizate de către beneficiarii programelor
sociale în cadrul atelierelor de lucru ale Asociaţiei „Vasiliada”;
– un Manual al Organizaţiei într-un tiraj de 1000 de exemplare;
– realizarea a 1000 de rapoarte anuale de activitate ale Asociaţiei Vasiliada pentru anul 2006;
– 15150 de pliante necesare promovării prevederii 2%;
– 620 de pliante pentru popularizarea oportunităţii 3‰;
– 603 de afişe necesare desfăşurării campaniei de fundraising prin metoda 2%;
– 147 mape de prezentare a Asociaţiei Vasiliada;
9

– un mini-CD de prezentare a modului în care sunt obţinute produsele (280 de exemplare);


– 1 spot TV pentru campaniile de strângere de fonduri
– 1 spot radio pentru campaniile de strângere de fonduri;
– realizarea unui Web-site al Asociaţiei.
– un plan de afaceri necesar demarării după încetarea proiectului a unei activităţi economice,
cuprinzând un studiu de piaţă şi un plan de marketing;
– un plan anual de strângere de fonduri;
– 5 rapoarte de evaluare ale celor mai reprezentativi experţi la nivel naţional, câte unul pentru
fiecare program al Asociaţiei Vasiliada.

“Sustenabilitate şi calitate –soluţii pentru credibiltate” a fost un proiect care a reuşit să


structureze mai bine activitatea Asociaţiei Vasiliada, contribuind într-o mare măsură la îmbunătăţirea
calităţii serviciilor sociale furnizate, creând totodată un cadru de dialog, bazat pe diseminarea
experienţei Asociaţia Vasiliada către alte organizaţii nonprofit din regiunea Olteniei.
11

I.
CULTURA
ORGANIZAŢIONALĂ
I.1. ASOCIAŢIA VASILIADA – PREZENTARE GENERALĂ

Asociaţia Vasiliada este o organizaţie cu caracter creştin şi social, neguvernamental,


democratic, nonprofit şi apolitic, înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, avându-l ca
Preşedinte de onoare pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Olteniei.

Constituirea asociaţiei a avut loc pe data de 20 februarie 2001, dobândind personalitate


juridică prin Hotărârea Judecătorească nr. 45 din 14 iunie 2001 şi fiind înregistrată în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 28/18.06.2001.

Asociaţia „Vasiliada” este un ONG regional acoperind judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi.
Sediul organizaţiei este în Craiova, în incinta Centrului Administrativ Eparhial al Arhiepiscopiei
Craiovei.

Din anul 2002 funcţionează filiale zonale în municipiile Drobeta Turnu Severin şi Tg.-Jiu,
din anul 2006 în municipiul Băileşti, iar din anul 2007 filialele zonale Craiova Sud, Filiaşi şi Târgu
Cărbuneşti, filiale care îşi desfăşoară activitatea pe lângă protopopiatele din localităţile respective.
Tot în anul 2007 s-au înfiinţat primele filiale locale pe lângă parohiile Predeşti, Amărăşti, Goieşti şi
Amaradia – Craiova. Filialele locale ale organizaţiei sunt arondate unei filiale zonale.

Asociaţia derulează programe sociale în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi cu finanţare internă
şi externă.

Viziunea Asociaţiei Vasiliada este o lume în care nimeni nu se simte singur şi părăsit, în
care dragostea lui Dumnezeu şi a semenilor sunt percepute şi împărtăşite; o societate în
care oamenii şi-au recâştigat pacea sufletească, şi-au acceptat condiţia - ceea ce sunt şi
ceea ce au -, iar atunci când doresc mai mult o fac cu discernământ, responsabilitate,
dragoste şi teamă de Dumnezeu.

Valorile Asociaţiei Vasiliada:


ƒ Credinţa
ƒ Dragostea
ƒ Onestitatea
ƒ Solidaritatea
ƒ Implicarea
ƒ Valorizarea
12

ƒ Responsabilitatea
ƒ Profesionalismul

Misiunea Asociaţiei Vasiliada este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor,


grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de
marginalizare/excluziune socială, având la bază dragostea faţă de semeni.

Scopul Asociaţiei Vasiliada este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi respectarea


drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.

Obiective:
Asociaţia Vasiliada îşi desfăşoară activitatea în domeniile social, educaţional, medical şi al
dezvoltării comunitare.
Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune:
1. Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, precum şi servicii de
îngrijire social-medicală conform prevederilor legale în vigoare.
2. Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru
persoanele sau grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate.
3. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi
alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu.
4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi
sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde,
dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-
video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în
vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale.
5. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi
planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local.
6. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi
fenomene sociale.

Grupuri ţintă:

ƒ persoane lipsite de condiţii minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistenţă


medicală, afecţiune familială);
ƒ copii ai străzii şi tineri postinstituţionalizaţi;
ƒ copii şi tineri infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA;
ƒ comunităţi rome cu risc social;
ƒ persoane cu dizabilităţi fizice, psihice şi/sau sociale;
ƒ persoane abandonate sau cu risc de abandon (şcolar, familial, social);
ƒ persoane vârstnice;
ƒ persoane abuzate (fizic, psihic) intrafamilial sau extrafamilial;
ƒ persoane rezidente în instituţii de ocrotire sau de detenţie;
ƒ persoane afectate de calamităţi naturale;
ƒ persoane afectate de droguri, prostituţie, alcool, vagabondaj;
ƒ familii nevoiaşe cu mulţi copii şi/sau monoparentale;
ƒ femei singure însărcinate.
13
14

I.2. STATUTUL ASOCIAŢIEI VASILIADA

Cuprins:

Capitolul I. Denumirea, natura juridică, sediul, durata Asociaţiei.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Capitolul III. Patrimoniul

Capitolul IV. Membrii Asociaţiei; drepturi şi obligaţii

Capitolul V. Organele de conducere

Capitolul VI. Relaţia cu filialele

Capitolul VII. Gestiunea Asociaţiei

Capitolul VIII. Dispoziţii finale


15

CAPITOLUL I.
DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ASOCIAŢIEI

Art. 1. Astăzi, 20 februarie 2001, semnatarii acestui statut s-au întrunit la reşedinţa
Mitropoliei Olteniei din Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3 şi au hotărât înfiinţarea unei asociaţii
cu denumirea: Asociaţia „VASILIADA”.

Art. 2. Asociaţia „VASILIADA” este persoană juridică română, cu scop nepatrimonial,


apolitică, înfiinţată conform Ordonanţei 26/2000.
Asociaţia se înfiinţează sub patronajul Mitropoliei Olteniei şi are ca Preşedinte de Onoare
pe Mitropolitul Olteniei.

Art. 3. Denumirea Asociaţiei este: Asociaţia „VASILIADA” şi va fi înscrisă în toate


documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului şi, dacă este cazul,
contul bancar şi codul fiscal.

Art. 4. Asociaţia îşi are sediul în Craiova, strada Mitropolit Firmilian nr. 3.
Ea poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi, în condiţiile legii.
De asemenea, se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate şi poate
înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale potrivit scopurilor sale.

Art. 5. VASILIADA va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se


în condiţiile prezentului statut.

CAPITOLUL II.
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 6. VASILIADA este o asociaţie cu caracter creştin şi social, neguvernamental,


democratic, independent, nonprofit şi apolitic, având ca scop ajutorarea persoanelor aflate în
dificultate şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale
defavorizate.
Asociaţia va desfăşura activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane, fără
discriminare: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi,
refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate
în dificultate.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în formele şi structurile stabilite prin prezentul statut
având autonomie organizaţională, funcţională şi financiară.
16

Art. 7. Obiectivele Asociaţiei:


Asociaţia Vasiliada îşi desfăşoară activitatea în domeniile social, educaţional, medical şi al
dezvoltării comunitare.
Pentru realizarea scopului său, asociaţia îşi propune:
1. Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, servicii de îngrijire social-medicală,
precum şi servicii educaţionale, conform prevederilor legale în vigoare.
2. Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau
grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate.
3. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de
stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu.
4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării
acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc; editarea de
publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic;
desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme
sociale.
5. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de
acţiune la nivel naţional, judeţean şi local.
6. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale.

Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaţia va desfăşura, în conformitate cu prevederile art.


46, alin (1), lit. d) din O.G. 26/2000 următoarele activităţi economice directe:
– edituri; 221
– tipărire şi activităţi anexe; 222;
– cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; 555
– activităţi ale agenţiilor de turism; 633
– închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; 702
– închirierea altor mijloace de transport; 712
– învăţământ preşcolar şi primar; 801
– activităţi referitoare la sănătatea umană; 851
– asistenţă socială; 853
– activităţi cinematografice şi video; 921
– alte activităţi şi servicii; 930
– cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultura; 011
– creşterea animalelor; 012
– activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor); 013
– activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activităţilor veterinare; grădinărit peisagistic
(arhitectură peisageră); 014
– producţia de ţesături; 172
– finisarea materialelor textile; 173
– fabricarea de articole textile; 175
– fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp);
174
– fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; 203
– fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri; 205
– lucrări de finisare; 454
– comerţ cu ridicata al produselor brute şi al animalelor vii; 512
17

– comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare; 514


– comerţ cu ridicata al altor produse; 519
– activităţi juridice, de contabilitate ţi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de
studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management; 741
– alte forme de învăţământ; 804
– silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe ; 020
– pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe ; 050
– producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; 151
– prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte ; 152
– prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor ; 153
– fabricarea produselor lactate ; 155
– fabricarea produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon ; 156
– fabricarea produselor pentru hrana animalelor; 157
– fabricarea altor produse alimentare ; 158
– fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare ; 176
– fabricarea de articole tricotate sau croşetate ; 177
– fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii; 182
– fabricarea încălţămintei; 193
– tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 201
– fabricarea de produse stratificate din lemn; 202
– fabricarea ambalajelor din lemn; 204
– reproducerea înregistrărilor pe suporţi ; 223
– producţia de mobilier ; 361
– fabricarea jocurilor şi jucăriilor; 365
– fabricarea altor produse n.c.a.; 366
– întreţinerea şi repararea autovehiculelor ; 502
– activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; 511
– comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului ; 513
– comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor; 515
– comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate; 521
– comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine
specializate; 522
– comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a; 524
– comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 525
– comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; 526
– reparaţii de articole personale şi gospodăreşti; 527
– hoteluri; 551
– campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; 552
– restaurante; 553
– activităţi imobiliare cu bunuri proprii; 701
– activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contract; 703
– închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică; 711
– închirierea maşinilor şi echipamentelor; 713
– Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti; 714
– prelucrarea informatică a datelor; 723
– activităţi legate de băncile de date; 724
– alte activităţi legate de informatică; 726
– cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 732
– selecţia şi plasarea forţei de muncă; 745
18

– alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; 748


– administraţie generală, economică şi socială; 751
– învăţământ secundar; 802
– învăţământ superior; 803
– activităţi referitoare la sănătatea umană; 851
– activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; 911
– alte activităţi asociative; 913
– alte activităţi de spectacole; 923
– activităţi sportive; 926
– alte activităţi recreative; 927

Art. 8. În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia va iniţia şi desfăşura orice alte
activităţi pe care Adunarea Generală le consideră necesare şi conforme cu scopul şi obiectivele
Asociaţiei. De asemenea, Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

CAPITOLUL III.
PATRIMONIUL

Art. 9. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 50 milioane de lei,


contribuţia Arhiepiscopiei Craiovei şi a fondatorilor.

Art. 10. Patrimoniul Asociaţiei se va compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti,
titluri de valoare, donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări, finanţări pentru proiecte în acord cu
Statutul Asociaţiei şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate,
dividendele societăţilor comerciale înfiinţate, precum şi din alte surse prevăzute de lege.

Art. 11. Donaţiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de
valoare sau alte drepturi. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al Asociaţiei.

Art. 12. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, dacă
acesta este în concordanţă cu scopul general şi activitatea Asociaţiei. Asociaţia poate refuza orice
donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut.
Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate în aceste condiţii de către Asociaţie sau pentru cele cu
clauză specificată în actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă de modul în care a fost
utilizată donaţia sa, Asociaţia punându-i la dispoziţie un raport.

CAPITOLUL IV.
MEMBRII ASOCIAŢIEI; DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 13. Asociaţia va avea următoarele categorii de membri:


- Membri fondatori;
- Membri asociaţi;
- Membri de onoare.

Membrii fondatori şi membrii asociaţi au drepturi şi obligaţii egale.


19

Art. 14. Poate avea calitatea de membru asociat orice persoană fizică sau juridică, fără nici
o discriminare, care îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos şi care a fost admis prin decizia
Adunării Generale, în condiţiile prezentului Statut.
Pentru dobândirea calităţii de membru, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a. să fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
b. să aibă o comportare demnă şi morală în societate şi organizaţie, în spiritul învăţăturii creştine;
c. să acţioneze pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
d. să respecte obligaţiile care au fost stabilite statutar;
e. să completeze cererea de aderare, în forma adoptată de Adunarea Generală;
f. să prezinte orice alte documente sau referinţe pe care organele de conducere ale Asociaţiei le
solicită.
Cererea de aderare se face în scris şi se adresează Consiliului Director, care va aviza
cererea. În cazul unui aviz favorabil, cererea va fi supusă aprobării Adunării Generale.

Art. 15. În urma propunerii Consiliului Director, Adunarea Generală va decide asupra
candidaturii în prima şedinţă după înregistrarea acesteia. Hotărârea de admitere sau de respingere
va fi luată cu votul a 2/3 din membrii Asociaţiei. Din momentul admiterii, asociatul dobândeşte toate
drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.

Art. 16. Calitatea de membru de onoare este conferită de către Preşedintele de Onoare al
Asociaţiei persoanelor care se evidenţiază prin realizări şi preocupări în domeniile de activitate ale
Asociaţiei sau care se implică susţinut în activităţile Asociaţiei. Membrii de onoare nu plătesc
cotizaţie şi pot participa la şedinţele Adunării Generale, fără drept de vot.

Art. 17. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:


- asociatul renunţă expres la calitatea de membru printr-o notificare adresată Consiliului Director;
- asociatul se află în imposibilitatea de a-şi mai putea exercita activitatea;
- asociatul persoană juridică s-a dizolvat; în acest caz calitatea de membru încetează de drept
pe baza hotărârii de dizolvare;
- asociatul este exclus prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi, la propunerea
Consiliului Director.

Art. 18. Membrii Asociaţiei Vasiliada au următoarele drepturi:


– să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei;
– să ia parte la Adunările Generale şi la orice manifestare a Asociaţiei;
– să se retragă din Asociaţie, fără însă ca în această situaţie să i se restituie cotizaţia sau celelate
donaţii făcute;
– să primească remuneraţia materială pentru activităţile prestate în administraţia Asociaţiei sau în
afară cu aprobarea Consiliului Director.
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
– să-şi pună competenţa în slujba realizării scopurilor Asociaţiei;
– să dovedească o atitudine morală corespunzătoare în societate, familie şi în cadrul Asociaţiei.

CAPITOLUL V.
ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 19. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea
Generală a membrilor Asociaţiei, Consiliul Director şi Cenzorul, conform art. 20 din O.G.
26/2000.
20

Art. 20. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea generală, compusă din
membri fondatori, membri asociaţi şi câte doi reprezentanţi ai filialelor zonale, care au drept de vot.
Persoanele juridice membre îşi vor desemna fiecare câte un reprezentant în Adunarea generală.
Calitatea de membru în Adunarea generală dă dreptul la un singur vot în acest organism.

Art. 21. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală
sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei
dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 22. Adunarea Generală se va întruni anual în şedinţa ordinară, cel târziu în luna martie,
urmând ca, de fiecare dată când este necesar, să se convoace şedinţe extraordinare.
Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Directorul Executiv, care va stabili
data exactă şi ordinea de zi a şedinţei. Convocarea se face în scris, prin scrisoare recomandată
sau fax, cu cel puţin 7 zile înainte de data adunării.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face de către ¼ din numărul
membrilor sau la cererea Preşedintelui, Consiliului Director sau a Cenzorului. Convocarea se va
face cu 5 zile înaintea şedinţei, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi.

Art. 23. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unul din
totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din membrii prezenţi. În cazul în
care, la prima convocare, Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată
în decurs de două săptămâni, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, iar hotărârile vor fi
adoptate cu jumătate plus unul din voturile membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
Hotărârile de modificare a Statutului, hotărârile privind dizolvarea şi lichidarea, precum şi
hotărârile privind admiterea şi excluderea membrilor se vor lua cu votul a două treimi din totalul
membrilor Adunării Generale.

Art. 24. Membrii Adunării Generale vor putea delega dreptul de vot către alt membru, prin
procură scrisă, care se va anexa la procesul verbal al şedinţei. Un membru al Adunării Generale
nu va putea primi mai mult de trei procuri. Membrii care şi-au exprimat dreptul de vot prin
intermediul delegării vor fi consideraţi prezenţi în şedinţă.

Art. 25. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal al şedinţei ce
poate fi consultat la sediul Asociaţiei. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale
actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte
la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Art. 26. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:


– modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;
– aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei propuse de Consiliul Director;
– aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi orice acte interne de organizare;
– alege şi revocă membrii Consiliul Director şi Cenzorul;
– stabileşte criteriile de aderare şi excluderea din Asociaţie;
– aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
– stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei şi cuantumul taxei de înscriere;
– aprobă raportul Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcarea de gestiune
pentru perioada analizată;
– hotărăşte înfiinţarea de filiale, stabilind caracterul zonal sau local al acestora, precum şi, în
cazul filialelor locale, filiala zonală la care acestea sunt arondate;
21

– hotărăşte afilierea la federaţii şi confederaţii;


– aprobă dizolvarea Asociaţiei şi numeşte lichidatorii ;
– stabileşte numărul de membri ai Consiliului Director;
– îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, orice alte activităţi neinterzise de
prezentul statut sau de lege.

Art. 27. Consiliul Director este organul de conducere executivă a Asociaţiei, compus dintr-
un număr impar de membri, maxim 11. Consiliul Director coordonează activităţile Asociaţiei între
sesiunile Adunării generale şi este format din membri aleşi de Adunarea generală, care au un
mandat de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. Dintre membrii Consiliului director se alege un
preşedinte, la propunerea preşedintelui de onoare al asociaţiei. Atribuţiile preşedintelui vor fi
stabilite în Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al asociaţiei. Preşedintele de onoare
poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot.

Art. 28. Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este
nevoie în şedinţă extraordinară, convocată de 2/3 din numărul membrilor săi sau de către
Preşedinte.
Convocarea şedinţelor ordinare se face de către Directorul Executiv, în scris, precizând data, ora,
locul şi ordinea de zi.

28.1. În vederea asigurării unei maxime operativităţi în desfăşurarea activităţilor, se


constituie un Comitet Executiv, format din directorul executiv sau preşedintele Asociaţiei Vasiliada
şi preşedinţii filialelor zonale.
Atribuţiile Comitetului Executiv sunt prevăzute în Regulamentul intern de organizare şi
funcţionare al Asociaţiei Vasiliada.

Art. 29. Consiliul Director ia hotărâri în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor, cu
majoritate simplă. Preşedintele are vot decisiv în cazul parităţii de voturi. Pentru fiecare şedinţă se
întocmeşte un proces verbal.

Art. 30. Consiliul Director are următoarele atribuţii:


a) asigură aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor Asociaţiei aşa cum sunt prevăzute în
prezentul Statut şi aplică strategia şi politica Asociaţiei aşa cum sunt stabilite de Adunarea
Generală;
b) supune aprobării Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, proiectul de
buget pentru anul următor şi execuţia bugetară pentru anul financiar încheiat;
c) hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei şi dă socoteală de actele sale în faţa Adunării
Generale;
d) propune Adunării Generale admiterea şi revocarea membrilor Asociaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către Adunarea Generală;
f) aprobă organigrama Asociaţiei şi politica de personal;
g) decide schimbarea sediului asociaţiei;
h) avizează admiterea şi excluderea de membri ai Asociaţiei.

Art. 31. În cazul încetării, din orice motive, a calităţii de membru al Consiliului Director, locul
vacant va fi ocupat prin alegerea unui nou membru în termen de 60 de zile.

Art. 32. În realizarea scopului său, Asociaţia poate angaja un Director Executiv şi personal
specializat, ale căror atribuţii se vor stabili prin Regulamenul de organizare şi funcţionare al
Asociaţiei şi fişa postului respectiv.
22

Art. 33. Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociaţiei. El este ales de către
Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. După numire, se bucură de independenţă în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

Art. 34. În caz de indisponibilitate a Cenzorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar
de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maximum 3 luni înlocuirea
sa.

Art. 35. Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia Cenzorului orice documente
sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Asociaţiei. Cenzorul
prezintă rapoarte Adunării Generale.

Art. 36. Cenzorul are următoarele atribuţii:


a) verifică activitatea financiar-contablă a Asociaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia şi al
filialelor;
b) verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele
aprobate;
c) prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situaţia financiară a Asociaţiei;
d) are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
e) Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici
un motiv.

CAPITOLUL VI.
RELAŢIA CU FILIALELE

Art. 37. Asociaţia poate constitui filiale zonale şi locale, cu personalitate juridică, înfiinţate
conform legii. Adunarea generală stabileşte caracterul zonal sau local al unei filiale, precum şi, în
cazul filialelor locale, filiala zonală la care sunt arondate.

Art. 38. Fiecare filială este condusă de organe de conducere proprii, care organizează şi
coordonează direct activitatea organizaţiei locale.

38.1 Organele filialei zonale sunt:


• Adunarea generală;
• Consiliul director;
• Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz.
Adunarea generală este compusă din membri fondatori ai filialei, membri asociaţi şi
preşedinţii filialelor locale sau delegaţii acestora, care au drept de vot. Adunarea generală a filialei
zonale se va întruni cel mai târziu în luna februarie.

Consiliul director al filialei zonale este format din membri aleşi de Adunarea generală a
filialei, cu avizul preşedintelui Asociaţiei Vasiliada. Consiliul director al filialei zonale îşi poate mări
numărul de membri cu avizul Consiliului Director al Asociaţiei Vasiliada.

38.2 Organele filialei locale sunt:


• Adunarea generală;
• Consiliul director;
• Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz.
Adunarea generală este compusă din membri fondatori ai filialei şi membri asociaţi.
Adunarea generală se va întruni cel mai târziu în luna ianuarie.

Consiliul director al filialei locale este format din membri aleşi de Adunarea generală a
filialei, cu avizul preşedintelui filialei zonale. Candidaţii pentru postul de preşedinte al filialei locale
23

sunt aleşi dintre membrii Consiliului Director, după obţinerea unui aviz favorabil din partea
preşedintelui filialei zonale.
Consiliul director al filialei locale îşi poate mări numărul de membri cu avizul Consiliului
Director al filialei zonale.

Art. 39. Asociaţia Vasiliada şi filialele sale acţionează unitar, în conformitate cu Strategia de
activitate elaborată la nivel de Asociaţie. Strategia de activitate este elaborată de Consiliul Director
al Asociaţiei, în baza propunerilor Comitetului Executiv, şi este aprobată de Adunarea Generală a
Asociaţiei.

Art. 40. Organizaţia centrală răspunde de respectarea standardelor privind calitatea


serviciilor oferite, precum şi a managementului, monitorizând, evaluând şi supervizând activitatea
filialelor zonale şi locale.

Art. 40. Fiecare filială are posibilitatea de a angaja personal în funcţie de necesităţi şi
posibilităţi, în nume propriu.

Art. 41. Potrivit politicii de monitorizare/evaluare/supervizare stabilită la nivel de Asociaţie,


filialele zonale informează periodic sau la cerere organizaţia centrală cu privire la activitatea
desfăşurată atât la nivelul propriei structuri, cât şi la nivelul filialelor locale arondate.

CAPITOLUL VII.
GESTIUNEA ASOCIAŢIEI

Art. 43. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul


financiar începe pe 01 ianuarie şi se încheie pe 31 decembrie.
Pentru primul an de activitate, exerciţiul financiar începe la data recunoaşterii Asociaţiei ca
persoană juridică.

Art. 44. Gestiunea financiară se ţine de personal calificat şi poate fi controlată de


Preşedintele Asociaţiei, de membrii Consiliului Director şi de organele de control financiar intern.

Art. 45. Asociaţia poate avea conturi în lei şi în valută în condiţiile legii.

Art. 46. Asociaţia poate acorda sprijin financiar altor persoane fizice sau juridice nonprofit
din ţară sau străinătate.

CAPITOLUL VIII.
DISPOZIŢII FINALE

Art. 47. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face în cazurile prevăzute de lege.
În cazul lichidării Asociaţiei Vasiliada, întreg patrimoniul mobil şi imobil al său va trece în
proprietatea Mitropoliei Olteniei- Arhiepiscopia Craiovei, urmând a fi folosit în activitatea de
asistenţă socială a Bisericii.

Art. 48. Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării
Generale în condiţiile legii.

Art. 49. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative


cuprinse în legislaţia în vigoare.
Prezentul statut s-a redactat astăzi, 20 februarie 2001, în 5 exemplare, la sediul din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 3, de către membrii fondatori ai Asociaţiei „VASILIADA”, fiind
semnat de fiecare în parte.
24

1.3. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Cuprins:

Capitolul I. Dispoziţii generale.

Capitolul II. Structura organizatorică. Atribuţii şi responsabilităţi ale structurilor de


conducere.

Capitolul III. Membrii Asociaţiei.

Capitolul IV. Modalitatea de luare a deciziilor.

Capitolul V. Dispoziţii finale.


25

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică în totalitate tuturor membrilor


Asociaţiei Vasiliada, denumită în continuare organizaţie centrală, filialelor zonale şi locale (membri
fondatori, membri asociaţi, membri de onoare), precum şi persoanelor fară calitatea de membru
care desfăşoară activitaţi în cadrul Asociaţiei pe o durata determinată sau nedeterminată de timp.

Art. 2. Prezentul Regulament este adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei


Vasiliada, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, este normativ pentru întreaga Asociaţie
şi filialele sale şi poate fi amendat prin aceeaşi procedură ori de câte este cazul.

Art. 3. Scopul şi obiectivele Asociaţiei Vasiliada şi ale filialelor sale sunt cele prevăzute în
Statut.

Art. 4. Filialele Asociaţiei Vasiliada adoptă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al


organizaţiei centrale, precum şi celelalte regulamente şi proceduri de lucru.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 5. Organizaţia centrală, filialele zonale şi locale au următoarea structură organizatorică:


- Adunarea Generală, ca organ suprem de conducere;
- Consiliul Director, ca organ de conducere executivă;
- Cenzorul, ca organ de control financiar intern.

La nivelul Asociaţiei Vasiliada şi al filialelor sale se constituie un Comitet Executiv, cu rol


consultativ.

Art. 6. Atribuţiile Adunării Generale, Consiliului Director şi Cenzorului din cadrul Asociaţiei
Vasiliada şi ale filialelor sale sunt reglementate prin Statut.

Art. 7. În vederea asigurării unităţii de acţiune şi respectării standardelor de organizare şi


funcţionare, Consiliul Director al organizaţiei centrale poate adopta decizii cu caracter obligatoriu
pentru toate categoriile de filiale, iar Consiliul Director al filialei zonale poate adopta decizii cu
caracter obligatoriu pentru filialele locale arondate.
În situaţia în care o filială zonală sau locală, prin activitatea proprie, se îndepărtează de la
valorile, obiectivele şi strategia de acţiune a Asociaţiei Vasiliada, Consiliul Director al organizaţiei
centrale poate propune Adunării Generale a Asociaţiei desfiinţarea respectivei filiale, cu votul a 2/3
dintre membri. În cazul filialelor locale, propunerea de desfiinţare poate proveni şi de la filiala
zonală la care este arondată, urmând apoi acelaşi circuit.
Întregul patrimoniu al filialei desfiinţate revine organizaţiei centrale. În această situaţie,
lichidatorii sunt numiţi cu aprobarea Consiliului Director al filialei zonale pentru filiala locală şi a
Consiliului Director al organizaţiei centrale pentru filiala zonală.

Preşedinte. Comitet Executiv. Director Executiv – Atribuţii şi responsabilităţi


Art. 8. Adunarea Generală a Asociaţiei Vasiliada şi a fiecărei filiale va alege un preşedinte
dintre membrii Consiliului Director, cu un mandat de patru ani şi posibilitatea de a fi reales.
26

Preşedintele Consiliului Director al fiecărei structuri va exercita şi funcţia de preşedinte a acesteia,


iar preşedintele organizaţiei centrale este şi preşedintele Comitetului Executiv al Asociaţiei.

Art. 9. Principalele atribuţii ale preşedintelui Asociaţiei Vasiliada sunt:


a) asigură fucţionarea Asociaţiei şi a filialelor sale în conformitate cu valorile, obiectivele şi
misiunea Mitropoliei Olteniei.
b) prezidează şedinţelor Consiliului Director, ale Adunării Generale şi ale Comitetului Executiv;
c) convoacă şi coordonează sedinţele Comitetului Executiv;
d) avizează membrii Consiliului Director al filialelor zonale;
e) monitorizează şi supervizează activitatea organizaţiei centrale şi a filialelor zonale şi locale,
informând directorul executiv al organizaţiei centrale cu privire la aspectele sesizate;
f) supervizează operaţiunile financiare ale Asociaţiei şi filialelor sale;
g) reprezintă organizaţia în relaţia cu alte instituţii, finanţatori, parteneri şi colaboratori şi are drept
de semnătură în relaţia cu aceştia;
h) preia atribuţiile Directorului Executiv în situaţia de indisponibilitate a acestuia, când postul este
vacant sau în alte situaţii specifice;

Art. 10. Principalele atribuţii ale preşedintelui filialei zonale sunt:


a) prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
b) participă la şedinţele Comitetului Executiv;
c) avizează membrii Consiliului Director ai filialelor locale arondate;
d) desemnează, dintre membrii organizaţiei zonale, doi reprezentanţi în Adunarea Generală a
organizaţiei centrale;
e) monitorizează şi supervizează activitatea filialei zonale şi a filialelor locale arondate, informând
directorul executiv al filialei zonale cu privire la aspectele sesizate;
f) supervizează operaţiunile financiare ale filialei zonale;
g) reprezintă filiala în relaţia cu alte instituţii, finanţatori, parteneri şi colaboratori şi are drept de
semnătură în relaţia cu aceştia;
h) preia atribuţiile Directorului Executiv al filialei zonale, în situaţia de indisponibilitate a acestuia,
când postul este vacant sau în alte situaţii specifice.

Art. 11. Principalele atribuţii ale preşedintelui filialei locale sunt:


a) prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
b) participă la Adunarea Generală a filialei zonale la care este arondată filiala locală sau delegă o
altă persoană în acest sens;
c) monitorizează şi supervizează activitatea filialei locale;
d) supervizează operaţiunile financiare ale filialei locale ;
e) preia atribuţiile Directorului Executiv al filialei locale, în situaţia de indisponibilitate a acestuia,
când postul este vacant sau în alte situaţii specifice.

Art. 12. Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv sunt:


a) propune Consiliului Director al organizaţiei centrale proiecte de regulamente, politici şi
proceduri, facilitând punerea în practică a acestora, la nivelul filialelor zonale şi locale;
b) participă la elaborarea strategiei şi a planului de acţiune la nivelul Asociaţiei Vasiliada şi al
filialelor sale;
c) facilitează dezvoltarea de noi servicii/activităţi la nivelul diferitelor structuri;
d) se pronunţă cu privire la anumite subiecte, la solicitarea diferitelor structuri ale Asociaţiei;
e) intermediază remedierea situaţiilor sesizate la nivelul filialelor zonale şi locale.
Comitetul Executiv se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitatea
Preşedintelui Asociaţiei Vasiliada sau la iniţiativa a 2/3 dintre membrii acestuia.

Art. 13. Asociaţia Vasiliada şi filialele sale pot desemna/angaja directori executivi şi
personal specializat pentru fiecare structură în vederea realizării obiectivelor propuse.
27

Art. 14. Directorul executiv al Asociaţiei Vasiliada şi cei ai filialelor sale sunt numiţi şi
revocaţi de către fiecare Consiliu Director. Directorii executivi pot fi sancţionaţi disciplinar de către
Consiliul Director al fiecărei structuri, la propunerea preşedintelui respectivei structuri sau ca
urmare a deciziei Consiliului Director al organizaţiei centrale, la propunerea preşedintelui acestuia,
caz în care decizia de sancţionare este însuşită şi pusă în aplicare de către propriul Consiliu
Director.

Art. 15. Atribuţiile directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada şi al filialelor sunt următoarele:
a) pune în aplicare hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, strategia şi planul de acţiune,
adoptate de Adunarea Generală, şi alte politici şi proceduri de organizare şi funcţionare,
stabilite de Consiliul Director, iar în situaţia filialelor, inclusiv cele adoptate de Consiliul Director
al organizaţiei centrale;
b) asigură conducerea operativă a Asociaţiei în intervalele cuprinse între sedinţele Consiliului
Director;
c) prezintă Consiliului Director rapoarte privind activitatea Asociaţiei, precum şi raportul anual de
activitate al Asociaţiei care va fi supus spre aprobare Adunării Generale;
d) organizează şi coordonează activitatea Asociaţiei, respectiv a filialei;
e) răspunde de păstrarea la zi a registrelor Asociaţiei şi răspunde de evidenţa contabilă,
împreună cu personalul specializat, potrivit legislaţiei în vigoare;
f) supune spre aprobare Consiliului Director politica de personal a Asociaţiei, respectiv a filialei;
g) reprezintă organizaţia în relaţia cu alte instituţii, finanţatori, parteneri şi colaboratori şi are drept
de semnătură în relaţia cu aceştia;
h) întreprinde măsuri de administrare şi conservare a patrimoniului Asociaţiei, fiind răspunzător
pentru actele sale; operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea face numai cu semnătura
sa sau a persoanei desemnate de către acesta în mod expres;
i) convoacă şi organizează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale ale fiecărei
structuri;
j) participă, fară drept de vot, la şedinţele Consiliului Director;

Directorul executiv al organizaţiei centrale are şi următoarele atribuţii:


a) participă la şedinţele Comitetului Executiv. În absenţa preşedintelui Asociaţiei Vasiliada, preia
atribuţiile acestuia în Comitetul Executiv;
b) prezintă în Comitetului Executiv aspecte ale funcţionării organizaţiei centrale şi ale filialelor
sale, ca rezultat al monitorizării activităţii acestora. În acest sens, propune Comitetului Executiv
facilitarea remedierii situaţiilor sesizate;
c) asigură respectarea standardelor privind calitatea serviciilor şi managementului de către
filialele zonale, monitorizând, evaluând şi supervizând activitatea acestora şi emite notificări
către filiale, în vederea remedierii situaţiilor sesizate.

Directorul executiv al filialei zonale are şi următoarele atribuţii:


a) asigură respectarea standardelor privind calitatea serviciilor şi managementului de către
filialele locale, monitorizând, evaluând şi supervizând activitatea acestora şi emite notificări
către filiale, în vederea remedierii situaţiilor sesizate;
b) informează preşedintele filialei zonale, în vederea adoptării de către Consiliul Director al
acestuia de decizii cu caracter obligatoriu pentru filiala locale arondată. Situaţiile nerezolvate la
nivel zonal sunt transmise la nivelul organizaţiei centrale.

Art. 16. Directorul executiv al Asociaţiei Vasiliada şi cei ai filialelor sale pot renunţa
unilateral la funcţia deţinută, cu un preaviz de 30 de zile, perioadă în care se va desfăşura auditul
contabil intern, precum şi alte operaţiuni de verificare a activităţii acestora.
28

Departamente. Compartimente. Programe


Art. 17. În cadrul Asociaţiei Vasiliada şi al filialelor sale, activitatea este structurată, din
punct de vedere administrativ, pe Departamente specializate, conduse de un coordonator.
Departamentele pot fi compuse din unul sau mai multe compartimente, în funcţie de amploarea
activităţii.

Art. 18. Asociaţia Vasiliada şi filialele sale au aceeaşi structură pe departamente şi


compartimente, potrivit politicii specifice adoptate de Consiliul Director al organizaţiei centrale.
În cadrul filialelor, înfiinţarea unui departament sau compartiment este decisă de Consiliul
Director propriu, în funcţie de amploarea activităţii respectivei structuri, cu condiţia obţinerii unui
aviz favorabil din partea preşedintelui organizaţiei centrale, în cazul filialelor zonale sau a
preşedintelui filialei zonale, în cazul filialei locale.

Art. 19. Coordonatorii de departament ai organizaţiei centrale monitorizează şi


supervizează activitatea filialelor zonale în domeniul propriu de competenţă. În acest sens, ei
formulează recomandări scrise/verbale sau înştiinţează directorul executiv al organizaţiei centrale,
în vederea emiterii de notificări.
Coordonatorii de departament ai filialelor zonale au aceleaşi atribuţii în raport cu filialele
locale arondate.

Art. 20. Departamentele, compartimentele şi programele îşi încetează activitatea prin


decizia Consiliului Director propriu.

Art. 21. Din punctul de vedere al serviciilor sociale, activitatea este organizată pe programe
sociale specifice unui/unor grupuri-ţintă.

Art. 22. Un program poate avea în componenţă unul sau mai multe aşezăminte sociale
şi/sau alte activităţi specifice care nu se desfăşoară în cadrul aşezămintelor sociale.

Art. 23. Un program este condus de către un coordonator de program. Acesta, împreună cu
echipa sa, se subordonează coordonatorului Departamentului Programe şi colaborează cu
coordonatorii celorlalte departamente, în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice fiecărui
departament. Aşezămintele sociale sunt conduse de către un director, subordonat coordonatorului
de program din care aşezământul face parte.

Art. 24. Toate programele sociale alcătuiesc Departamentul Programe.

Art. 25. Asociaţia şi filialele sale pot angaja personal, conform prevederilor legale.

Art. 26. Angajaţii Asociaţiei Vasiliada şi ai filialelor sale au obligaţia de a respecta


prevederile Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de
Ordine Interioară, precum şi toate politicile şi procedurile interne de organizare şi funcţionare.

Art. 27. Organigrama şi politica de personal a fiecărei structuri sunt aprobate de Consiliul
Director, la propunerea directorului executiv, cu respectarea politicii adoptate la nivel de Asociaţie.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 28. Asociaţia Vasiliada şi filialele zonale au următoarele categorii de membri, conform
prevederilor Statutului: membri fondatori, membri asociaţi, membri de onoare şi membri
29

reprezentanţi ai filialelor. Filialele locale au următoarele categorii de membri: membri fondatori,


membri asociaţi şi membri de onoare.

Art. 29. Pentru a deveni membri asociaţi, persoanele fizice trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute în Statut.

Art. 30. Pentru a deveni membri asociaţi, persoanele juridice trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
- să prezinte organelor de conducere ale organizaţiei Statutul, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, raportul Comisiei de Cenzori şi informaţii privind bugetul şi diverşii parteneri;
- să declare că va respecta principiile pe baza cărora funcţionează Asociaţia Vasiliada şi filialele
sale şi că va acţiona pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
- să aducă dovezi ale experienţei profesionale cu relevanţă pentru activitatea Asociaţiei;
- să prezinte orice alte documente sau referinţe care îi sunt solicitate;
- să completeze Cererea de aderare, în forma aprobată de Adunarea Generală a Asociaţiei
Vasiliada.

Art. 31. Reprezentanţii filialelor zonale în Adunarea Generală a Asociaţiei Vasiliada au


aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii asociaţi ai acesteia. Membrii reprezentanţi ai filialelor
locale în Adunarea Generală a filialei zonale au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii asociaţi
ai acesteia. În cazul excluderii unui membru al unei filiale, aceasta va desemna un alt
reprezentant.

Art. 32. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei Vasiliada şi ai filialelor sale sunt
stabilite prin Statut.

Art. 33. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru are loc în condiţiile prevăzute prin
Statutul Asociaţiei.

CAPITOLUL IV
MODALITATEA DE LUARE A DECIZIILOR

Art. 34. Adunarea Generală a Asociaţiei Vasiliada, respectiv ale filialelor sale, ca organe
supreme de conducere, se întrunesc în şedinţe ordinare anual, la termenele prevăzute în Statut, şi
în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este cazul, fiind legal constituite în prezenţa a jumătate plus
unu din totalul membrilor.

Art. 35. Modalitatea de desfăşurare a Adunării Generale ordinare se realizează conform


Statutului.

Art. 36. În cazul Adunărilor Generale extraordinare, procedura este următoarea:


- în cazul covocării de către 1/4 din membrii organizaţiei, lista cu semnăturile persoanelor care
doresc convocarea şi motivul pentru care se cere convocarea se înaintează directorului
executiv. Acesta va face demersurile necesare în vederea organizării şedinţei;
- în cazul convocării de către preşedinte, Consiliul Director sau cenzor, aceştia vor adresa o
înştiinţare directorului executiv cu privire la ordinea de zi, urmând ca acesta să facă
demersurile necesare în vederea organizării şedinţei.

Art. 37. În cadrul Adunării Generale, hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi. Membrii Adunării Generale vor putea delega dreptul de vot către un
alt membru, prin procură scrisă, care se anexează la procesul verbal al şedinţei. Fiecare membru
prezent la o şedinţă a Adunării Generale poate reprezenta cel mult alţi trei membri. În cazul a mai
mult de 3 delegaţii pentru un singur reprezentant, acesta din urmă va decide care sunt persoanele
pe care le reprezintă, în limitele articolului de faţă, celelalte delegaţii anulându-se.
30

Art. 38. În cadrul Adunării Generale, hotărârile se adoptă prin votul deschis al membrilor,
conform Statutului.

Art. 39. Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este
nevoie în şedinţe extraordinare.

Art. 40. Consiliul Director hotărăşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri, cu majoritate
simplă. Preşedintele are vot decisiv în cazul parităţii de voturi. În cazul neîndeplinirii cvorumului la
şedinţele Consiliului Director, şedinţa se suspendă şi va fi convocată în cel mult 7 zile
calendaristice cu aceeaşi ordine de zi.

Art. 41. Membrii Consiliului Director pot delega dreptul de vot către un alt membru al
Consiliului Director prin împuternicire scrisă. Un membru nu poate reprezenta decât o singură
persoană.

Art. 42. Neprezentarea succesivă a unui membru al Asociaţiei la trei şedinţe ale Adunării
Generale sau Consiliului Director, fără ca acesta să îşi delege dreptul de vot, poate conduce la
retragerea calităţii de membru al Asociaţiei.

Art. 43. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale sau
Consiliului Director este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi,
rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea, inclusiv, nu va putea lua parte la
deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător pentru daunele
cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 44. Hotărârile luate de Adunarea Generală şi Consiliului Director, în limitele legii, ale
Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat
parte la şedinţele respective sau au votat împotrivă.

Art. 45. Hotărârile Adunării Generale sau Consiliului Director, contrare legii, Actului
Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre
asociaţii care nu au luat parte la şedinţe sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă
despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 46. Votul exprimat în Adunarea Generală are caracter public, iar hotărârile acesteia
exprimă voinţa majorităţii membrilor prezenţi (jumătate plus unu).

Art. 47. Deciziile Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal, întocmit


conform modelului prezentat în Anexa 3.

Art. 48. Deciziile Consiliului Director se consemnează într-un proces-verbal întocmit


conform modelului prezentat în Anexa 4.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art. 49. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile Statutului


Asociaţiei, ale altor regulamente, politici şi proceduri adoptate la nivel de Asociaţie, precum şi cu
alte reglementări aplicabile în vigoare.

Art. 50. Prezentul Regulament intră în vigoare la data autentificării modificărilor din Statut.
31

Nr _______ /____________

ANEXA 1

CERERE DE ADERARE

Subsemnatul/a.....................................................................................................................,
posesor/posesoare al/a CI/BI seria .......... nr ................, eliberat de ................................. la data de
............................... CNP ............................ domiciliat în localitatea ..............................................
judeţul ............................ str. ................................................................................ nr. ........ bl. ..........
ap. ........., tel. ............................................... e-mail ........................................, vă rog a-mi aproba
cererea de aderare în cadrul Asociaţiei Vasiliada.

Ca viitor membru al Asociaţiei Vasiliada, mă oblig să îndeplinesc următoarele atribuţii:


- să respect învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe Române;
- să fiu un bun creştin;
- să dovedesc o atitudine morală corespunzătoare în Biserică, familie şi societate;
- să respect prevederile Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi
Regulamentului de Ordine interioară al Asociaţiei Vasiliada;
- să acţionez pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
- să particip la şedinţele Adunării Generale şi la orice manifestare a Asociaţiei, ori de câte ori este
cazul;
- să aduc la îndeplinire toate sarcinile care mi se atribuie;
- să particip şi să mă implic ori de câte ori este nevoie la toate acţiunile Asociaţiei;

Menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului şi regulamentelor Asociaţiei


Vasiliada şi mă angajez să respect scopul Asociaţiei şi să contribui la realizarea acestuia.

Data …………………

Semnătura ……………………………
32

Nr _________/____________

ANEXA 2

CERERE DE ADERARE

.................................................................................................... (denumirea persoanei juridice),


având sediul în ......................................................, str. .........................................., nr................,
bl........, sc......., ap......., judeţul ..............................................., cod fiscal nr...............................,
cont bancar nr........................................................................., deschis la......................................,
reprezentantă de ......................................................................................................, în calitate de
.........................................

declar că doresc să devin membră a Asociaţiei Vasilida.

Ca viitoare membră a Asociaţiei Vasiliada, mă oblig să indeplinesc urmatoarele atribuţii:


- să respect prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei
Vasiliada;
- să acţionez pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
- să deleg o persoană care va participa la şedintele Adunării Generale şi la orice manifestare a
Asociaţiei, ori de cate ori este cazul;
- să particip şi să mă implic ori de cate ori este nevoie la toate acţiunile Asociaţiei;

Persoana care va reprezenta instituţia noastră în cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei Vasiliada este
..................................................................................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria...............
nr. ....................................................., eliberat de ............................................ la data de ..............................
CNP .................................................................................., domiciliat în localitatea.......................................................,
judetul.........................................., str. .......................................................................................................,
nr..............., bl.............., sc................., ap.........., tel.....................................................,
e-mail...........................................................

DATA ……………………………….
SEMNATURA ……………………………….
33

I.4. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ (ROI)

Cuprins:

Introducere

Capitolul I. Dispoziţii generale.

Capitolul II. Drepturile şi obligaţiile structurilor de conducere.

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor.

Capitolul IV. Organizarea timpului de lucru.

Capitolul V. Recompense.

Capitolul VI. Sancţiuni disciplinare.

Capitolul VII. Dispoziţii finale.


34

INTRODUCERE

Prezentul Regulament de ordine interioară (ROI) stabileşte cadrul general privind disciplina
muncii în Asociaţia Vasiliada şi fialele sale, ca o necesitate evidentă pentru derularea, în condiţii
optime, a activităţii interne a Asociaţiei.
Prezentul Regulament intern a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:
1. Codul Muncii, Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (republicată în M.O. nr.
135/14.02.2005);
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Vasiliada;
7. Codul Etic al Asociaţiei Vasiliada.

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prevederile prezentului Regulament de ordine interioară se aplică angajaţilor


Asociaţiei Vasiliada şi filialelor sale, indiferent de forma şi durata contractului de muncă încheiat,
ori de funcţia pe care o îndeplinesc. Consiliile directoare ale filialelor adoptă prezentul ROI, cu
posibilitatea completării acestuia.

Art. 2 Angajaţii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte regulile de disciplina şi protecţia muncii,
precum şi de comportare, cuprinse în prezentul ROI.

Art. 3 Noii angajaţi nu vor putea începe lucrul decât după ce şi-au însuşit normele privind
securitatea muncii, igiena muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, specifice locului lor de muncă,
după luarea la cunoştintă a obligaţiilor care le revin conform fişei postului, a prevederilor din
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a celor din ROI ale Asociaţiei Vasiliada.

Art. 4 În cadrul Asociaţiei Vasiliada este interzisă orice formă de discriminare pe motive de
sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială.
Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe
criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.

CAPITOLUL II
DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE

Art. 5 Managementul în Asociaţia Vasiliada este exercitat pe niveluri de conducere, de


organisme participative şi manageri individuali, potrivit celor prevăzute prin Statut şi Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, şi are următoarele obligaţii:
(1) Să asigure cadrul legal de angajare a personalului organizaţiei, în acord cu prevederile
legale în vigoare (Codul Muncii, Contractul colectiv de muncă la nivel naţional), prin încheierea
contractului de muncă în formă scrisă. Angajarea se consideră definitivă după trecerea termenului
de probă/de încercare/ de stagiu prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare. Clauzele contractului
35

individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin
acte normative ori prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional.
(2) Să solicite la angajare, iar persoana interesată să prezinte, următoarele:
a. buletinul/cartea de identitate;
b. certificatul de naştere;
c. carnetul de muncă, completat la zi ori, în lipsa acestuia, o declaraţie din care să rezulte că
solicitantul nu a mai fost încadrat în muncă/l-a pierdut, în acest ultim caz facând şi dovada
corespunzătoare;
d. actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea, cerute pentru funcţia/meseria ce
urmează a o exercita;
e. actul din care să rezulte starea sănătătii sale, respectiv certificat eliberat de medicina muncii;
f. nota de lichidare, dacă este cazul;
g. alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei/meseriei respective (certificat de cazier
judiciar, livret militar etc);
h. curriculum vitae, cuprinzând datele biografice şi profesionale.
(3) Să informeze persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, cu privire
la cel puţin următoarele elemente:
a. identitatea părţilor;
b. locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în
diverse locuri;
c. sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d. funcţia/ocupaţia, conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte
normative, şi atribuţiile postului;
e. riscurile specifice postului;
f. data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
g. în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
h. durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i. condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
j. salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea
plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
k. durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
l. indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
m. durata perioadei de probă.
Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de
15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea
modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.
În afara clauzelor esenţiale prevăzute anterior, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în
contractul individual de muncă şi alte clauze specifice.
Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a. clauza cu privire la formarea profesională;
b. clauza de neconcurenţă;
c. clauza de mobilitate;
d. clauza de confidenţialitate;
e. clauza de fidelitate.

(4) Să asigure întocmirea şi semnarea contractului individual de muncă şi eliberarea unei


legitimaţii de serviciu, cu fotografie, tuturor angajaţilor.
(5) Să asigure formarea continuă a angajaţilor organizaţiei.
(6) Să asigure dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a organizaţiei, cu scopul de a
îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.
(7) Să organizeze serviciul de pază şi ordine în condiţiile prevăzute de lege.
36

(8) Să se preocupe de dezvoltarea activităţii organizaţiei pentru creşterea vizibilităţii


acesteia.
(9) Să recunoască angajaţilor avantajele şi drepturile stabilite prin legile în vigoare, apărute
ulterior încheierii contractelor lor de muncă.
(10) Să ia măsurile necesare pentru aplicarea următoarelor acte normative: Legea nr. 319
din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă.
Obligaţiile angajatorului şi angajaţilor, precum şi regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în
muncă în cadrul fiecărui punct de lucru vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor, prin afişare.
(11) Să asigure gestionarea raţională a fondurilor materiale şi băneşti ale Asociaţiei.
(12) Să se preocupe de repartizarea şi utilizarea raţională a forţei de muncă, prin
încadrarea diverselor departamente cu personal corespunzător şi suficient.
(13) Să elibereze, la încetarea activităţii, carnetul de muncă, completat la zi.
(14) Să ia măsuri pentru stingerea tuturor obligaţiilor dintre organizaţie şi angajat în cazul
încetării activităţii acestuia.
(15) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de
muncă, poate stabili o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi
90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus
unei perioade de probă, care nu va depăşi:
a. 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b. 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c. 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
d. 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a
contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile
prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în ROI, precum şi în
contractul individual de muncă.
(16) Să asigure angajaţilor timpul de odihnă conform legii şi prevederilor prezentului ROI.
(17) Să comunice de două ori pe an salariaţilor situaţia economică şi financiară a
Asociaţiei, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să
prejudicieze activitatea asociaţiei.
(18) Să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să
afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora.
(19) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.
(20) Să plătească drepturile salariale ale angajaţilor până pe data de 07 ale lunii.
(21) Să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările
prevăzute de lege.
(22) Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
(23) Să asigure confidenţialitatea datelor contractuale şi cu caracter personal ale
salariaţilor;
(24) Să respecte Codul Etic al Asociaţiei.

Art. 6 Angajatorul are următoarele drepturi, corelative obligaţiilor salariaţilor:


(1) să stabilească modul de organizare şi funcţionare a organizaţiei;
(2) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau
în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de
activitate sau de grup de unităţi;
(3) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
(4) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
37

(5) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,


potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi ROI;
(6) să stabilească politica salarială a organizaţiei.

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

Art. 7 Angajaţii au, pe timpul desfăşurării raporturilor de muncă, următoarele obligaţii:


(1) Să cunoască şi să aducă la îndeplinire prevederile contractului de muncă, ale fişei
postului, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Codului Etic şi ale prezentului ROI.
(2) Să prezinte în timp util, actele solicitate în vederea angajării.
(3) Să respecte programul de lucru şi să folosească integral timpul de muncă pentru
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.
(4) Să participe, la solicitarea angajatorului, la toate evenimentele importante ale activităţii
derulate de către organizaţie, în special la cele care au un impact deosebit cu privire la perceperea
imaginii organizaţiei de către mediul extern.
(5) Angajaţii Asociaţiei, în special cei care, prin natura muncii, vin în contact cu publicul, au
obligaţia să aibă o ţinută decentă, o comportare demnă, să dea dovadă de solicitudine,
principialitate, să rezolve cererile/solicitările/sesizările în acord cu procedurile şi la termenele
stabilite de actele normative şi reglementările interne în vigoare. Pretinderea sau primirea de bani
ori de alte foloase de către un angajat, în vederea îndeplinirii unei activităţi privitoare la îndatoririle
sale de serviciu ori după îndeplinirea acesteia constituie infracţiune, atrăgând răspunderea
disciplinară şi penală a celui vinovat.
(6) Să se prezinte la serviciu apţi pentru efectuarea sarcinilor şi a lucrărilor ce le revin, să
dea dovadă de grijă deosebită în folosirea, supravegherea, gestionarea şi păstrarea instalaţiilor, a
utilajelor, a altor materiale şi valori încredinţate.
(7) Să respecte reglementările privind păstrarea secretului de serviciu şi pe cele referitoare
la documentele, datele sau informaţiile, altele decât cele de interes public, precum şi cele
referitoare la datele contractuale angajat-angajator.
(8) Să înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli,
abateri, greutăţi sau lipsuri în legatură cu locul lor de muncă, propunând şi soluţii de remediere, pe
cât posibil.
(9) Să folosească calitatea de angajat al Asociaţiei Vasiliada în mod legitim.
(10) Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare
la desfăşurarea activităţii.
(11) Să realizeze sarcinile ce decurg din funcţiile/posturile deţinute şi să răspundă de
îndeplinirea lor la termenele şi în condiţiile stabilite.
(12) Să respecte procesul tehnologic şi de muncă stabilit pentru Departamentul/locul de
muncă unde îşi desfăşoară activitatea.
(13) Să respecte normele de consum şi standardele de calitate stabilite pentru
lucrările/serviciile care trebuie executate.
(14) Să folosească maşinile, utilajele şi instalaţiile la parametrii prevăzuţi în documentaţiile
tehnice, în condiţii de siguranţă deplină.
(15) Să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii, precum şi pe cele
referitoare la folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a unor
situaţii ce ar putea pune în pericol clădirile, instalaţiile din cadrul Asociaţiei ori viaţa, integritatea
corporală şi sănătatea persoanelor din cadrul Asociaţiei Vasiliada.
(16) Să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea superiorului ierarhic; în caz de
neprezentare la locul de muncă, angajatul are obligaţia de a anunţa superiorul ierarhic, pentru a fi
luate măsurile care se impun.
(17) Să se comporte civilizat şi să întreţină o atmosferă colegială la locul de muncă.
(18) Să se preocupe de perfecţionarea cunoştinţelor lor profesionale.
38

(19) Să nu desfăşoare activităţi comerciale în spaţiile organizaţiei, să nu utilizeze aparatura


şi utilajele Asociaţiei Vasiliada în scopuri personale.

Art. 8 Scoaterea, fără forme legale, sustragerea, distrugerea, deteriorarea ori pierderea
materialelor, a documentaţiilor în format fizic sau digital, a mijloacelor de transport ori a altor
bunuri/valori aparţinând Asociaţiei Vasiliada atrag răspunderea celui vinovat.
La încetarea activităţii, angajatul trebuie să depună toate eforturile pentru stingerea, în termen util,
a tuturor obligaţiilor ce-i revin faţă de Asociaţie.

Art. 9 Gestionarii sau persoanele cu atribuţii de gestionar din cadrul Asociaţiei Vasiliada au
şi următoarele obligaţii specifice, referitoare la recepţia mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar
sau a altor materiale consumabile:
(1) Să anunţe în mod operativ (cel mult 12 ore de la primirea bunurilor/materialelor) comisia
de recepţie şi să semneze, în prezenţa acesteia, documentele de intrare în gestiune.
(2) Să se prezinte la Departamentul Financiar-Contabil pentru atribuirea numerelor de
inventar pentru mijloacele fixe/obiectele de inventar prevăzute în procesul-verbal de recepţie.
(3) Să evidenţieze numerele de inventar pe mijloacele fixe/obiectele de inventar
recepţionate, astfel încât nici unul dintre acestea să nu fie deplasat la/de la locul de folosinţă fără
numărul de inventar inscripţionat pe el.
(4) Să solicite directorului executiv numirea unui specialist pentru verificarea/recepţia acelor
bunuri ale căror caracteristici nu le cunosc.
(5) Să înscrie în notele de intrare-recepţie (NIR) denumirea mijloacelor fixe/obiectelor de
inventar sau materialelor, caracteristicile tehnice, preţul unitar, cantităţile, conform facturii de la
furnizor, astfel încât să se realizeze o identificare corectă în cazul inventarierii gestiunii ori a
mişcării bunurilor respective;
(6) Să procedeze la transferul de obiecte de inventar/mijloace fixe sau cantităţi de materiale
între gestiunile organizaţiei numai pe baza bonurilor de transfer/mişcare;
(7) Să întocmească fişa de magazie pentru toate bunurile pe care le au în gestiune;
(8) Să completeze fişa obiectelor de inventar/a mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă, pentru
bunurile date pe subinventar;
(9) Să întocmească propunerile de casare, în cazul în care constată că bunurile din
gestiune s-au uzat în cadrul procesului normal de folosire şi să înştiinţeze Departamentul
Financiar-Contabil pentru luarea măsurilor necesare.

Art. 10 Gestionarii răspund administrativ, patrimonial sau penal, în cazul în care încalcă
obligaţiile ce le revin conform legii şi normelor interne ale Asociaţiei.

Art. 11 Introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în spaţiile aparţinând Asociaţiei


Vasiliada, în timpul programului de lucru, este interzisă.
Persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa băuturilor alcoolice li se
interzice accesul în instituţie şi li se aplică sancţiunile corespunzătoare, acestea putând ajunge
până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 12 Fumatul este interzis în spaţiile aparţinând Asociaţiei Vasiliada. Persoanelor care
fumează in spatiile in care se desfasoară activitatea Asociaţiei li se aplică sancţiuni disciplinare,
acestea putând ajunge până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 13. Salariatul are următoarele drepturi, corelative obligaţiilor angajatorului:


(1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
(2) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
(3) dreptul la concediu de odihnă anual;
(4) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
(5) dreptul la demnitate în muncă;
39

(6) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;


(7) dreptul la acces la formarea profesională continuă;
(8) dreptul la informare şi consultare;
(9) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului
de muncă;
(10) dreptul la protecţie în caz de concediere;
(11) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
(12) dreptul de a participa la acţiuni colective;
(13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Salariatele gravide, tinerii în vârstă de până la 18 ani şi persoanele cu dizabilităţi
beneficiază de anumite facilităţi şi drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei romane în vigoare

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Art. 13 Programul de lucru al angajaţilor Asociaţiei Vasiliada se stabileşte conform


reglementarilor legislative în vigoare, în funcţie de necesităţile privind realizarea programelor de
activitate ale tuturor locurilor de muncă în condiţii de eficienţă.

Art. 14 Programul de lucru este, de regulă, unitar pentru întregul personal, dar pentru
angajaţii cu sarcini specifice (de exemplu, agenţi de pază), programul de lucru poate fi diferit.

Art. 15 Durata normală a timpului de muncă este de opt (8) ore pe zi, patruzeci (40) de ore
pe săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de cinci (5) zile. În cazul tinerilor în vârstă de
până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Art. 16 Programul de lucru se afişează la loc vizibil. Acesta începe la ora 08,00 şi se
termină la ora 16,00. Pauza de masă este de 30 de minute, între orele 12.00 – 12.30.
În funcţie de specificul punctului de lucru sau al muncii prestate, se poate opta pentru o
repartizare inegală a timpului de muncă sau pentru un alt orar al activităţii, cu respectarea duratei
normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
Pentru punctele de lucru cu specific, programul va fi stabilit de directorul aşezământului, cu
aprobarea directorului executiv al organizaţiei.

Art. 17 Conducerea Asociaţiei Vasiliada poate schimba programul de lucru, în funcţie de


necesităţi şi de sarcinile de serviciu.
Dacă este necesar, angajaţii pot desfăşura activităţi după programul de lucru în baza unui
ordin de serviciu semnat de superiorul ierarhic, pentru a fi recunoscut ca ore suplimentare.

Art. 18 Zilele de repaos săptămânal se asigură pentru toate persoanele încadrate în


muncă, sâmbăta şi duminica.
Pentru categoriile de angajaţi care lucrează în zilele de sâmbătă peste numărul de 40 de
ore săptămânale se va acorda timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Art. 19 Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată numai dacă
efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul organizaţiei, cu acordul salariatului,
cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident, respectiv în alte situaţii de urgenţă determinate
de necesitatea îndeplinirii la timp a unor lucrări sau sarcini specifice corelative cu postul ocupat de
angajat.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
40

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.


Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru
anumite profesii, se va respecta o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8
ore, conform prevederilor stabilite prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative
specifice.
Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
de ore.
Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul
individual de muncă.

Art. 20 Evidenţa prestării muncii suplimentare se ţine pe baza condicii de prezenţă, care va
fi semnată la venirea şi la plecarea de la muncă, cu indicarea orelor suplimentare lucrate şi viza
şefului locului de muncă.
Orele prestate în condiţiile arătate la alineatele precedente se compensează cu timp liber
corespunzător sau se remunerează conform legii.

Art. 21 Munca prestată între orele 22.00 – 06.00 este considerată muncă de noapte.
Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar
de lucru.
Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8
ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea
prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se
desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va
depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează muncă de noapte.
Salariaţii de noapte beneficiază:
a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în
care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea
salariului de bază;
b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de
noapte prestată.
Salariaţii care desfăşoară cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen
medical gratuit înainte de începerea activităţii şi apoi periodic.
Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

Art. 22 Angajaţii care, din diverse motive, nu se pot prezenta la serviciu sunt obligaţi să
anunţe acest lucru, în maximum 24 de ore de la ivirea evenimentului, telefonic/prin orice alt mijloc
de comunicare superiorului ierarhic.
În cazul nerespectării acestei obligaţii angajatul va figura în condica de prezenţă ca absent
nemotivat.
Asociaţia Vasiliada este în drept să desfacă disciplinar contractul de muncă al angajatului
în cazul în care acesta lipseşte nemotivat de la serviciu 3 (trei) zile consecutiv ori 5 (cinci) zile,
cumulat, în cursul unei luni.

Art. 23 În cazul unor evenimente familiale deosebite, angajaţii au dreptul la zile libere
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi
numărul zilelor libere plătite sunt:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) căsătoria unui copil - 2 zile;
41

c) naşterea unui copil - 5 zile plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
d) decesul soţului, copilului, părintilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi;
f) donatorii de sânge - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in
alta localitate - 5 zile.

Art. 24 Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată.
Concediile fără plată, pentru salariaţii Asociaţiei Vasiliada, se obţin în baza unei cereri scrise din
partea angajatului, aprobată de directorul executiv. Un exemplar al cererii se transmite la
Departamentul Financiar-Contabil. Durata concediilor fără plată este de maximum 90 zile într-un
an calendaristic.
Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru
pregatirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior. Acest concediu se poate
acorda şi fracţionat, la cererea salariatului.

Art. 25 În cazul în care angajatul se află în incapacitate temporară de muncă, este obligat
ca în maximum 24 ore de la ivirea incapacităţii să înştiinţeze superiorul ierarhic, iar până la data de
03 a lunii următoare celei pentru care se acordă drepturile băneşti legale să depună actele
doveditoare (certificat medical etc.) la Departamentul Financiar-Contabil.
Nerespectarea acestei obligaţii atrage imposibilitatea acordării la timp a drepturilor băneşti
către persoana în cauză, iar în cazuri mai grave chiar imposibilitatea închiderii situaţiei lunare şi a
efectuării viramentelor către bugetul de stat, lucru ce poate atrage suportarea penalităţilor de către
persoana care a determinat această situaţie.

Art. 26 Sunt zile nelucrătoare: zilele de repaos săptămânal şi zilele de sărbători


legale/religioase. Sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
(1) 1 şi 2 Ianuarie;
(2) Prima şi a doua zi de Paşte;
(3) 1 Mai;
(4) 1 Decembrie;
(5) 25 şi 26 Decembrie – Sărbătoarea Naşterii Domnului;
(6) sărbătorile religioase ortodoxe cu statut de sărbători împărăteşti;
(7) două zile pentru fiecare dintre două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase, legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Constituie zile nelucrătoare cu regim de recuperare în zile de sâmbătă alte sărbători
religioase ortodoxe importante, stabilite de Consiliul Director. Ca excepţie, la anumite puncte de
lucru cu regim specific (de exemplu, sistem rezidenţial), zilele nelucrătoare şi calendarul de
recuperare a acestora este stabilit de conducerea executivă, de la caz la caz.

Art. 27 Prezenţa angajaţilor la serviciu şi timpul de muncă zilnic efectuat se atestă prin
semnarea obligatorie, atât la venire, cât şi la plecarea de la serviciu, a condicii de prezenţă, care
se află la fiecare punct de lucru al organizaţiei.

Art. 28 Şefii departamentelor/cei desemnaţi de aceştia sunt obligaţi să verifice zilnic


prezenţa la serviciu a angajaţilor din departamentul/programul respectiv şi să comunice zilnic
Departamentului Financiar-Contabil întârzierile şi învoirile, iar a doua zi absenţele nemotivate.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale
salariatului.
42

CAPITOLUL V
RECOMPENSE

Art. 29 Pentru aportul deosebit la creşterea eficienţei activităţii organizaţiei, angajaţii pot fi
propuşi pentru acordarea, potrivit dispoziţiilor legale, a următoarelor recompense:
(1) creşteri ale retribuţiei tarifare;
(2) promovarea pe un alt post;
(3) gratificaţii, premii şi alte recompense materiale;
(4) diplome de onoare;
(5) salarii de merit;
(6) distincţii morale şi stimulente materiale, pentru desfăşurarea unor activităţi profesionale de
excepţie.
Recompensele sunt acordate ca urmare a monitorizării performanţelor salariaţilor, în principal în
baza Grilei de evaluare a performanţelor acestora.

Art. 30 Recompensele acordate se notează în dosarul persoanei încadrate în muncă sau se


înscriu în carnetul de muncă, potrivit prevederilor legale, de către Departamentul Financiar-
Contabil.

CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art. 31 Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune
sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
ROI, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Răspunderea penală, administrativă sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru
fapta savârşită dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de muncă.

Art. 32 Sunt considerate abateri disciplinare:


(1) Săvârşirea unor greşeli în organizarea, administrarea/dispunerea executării unor
operaţii/lucrări care au condus sau puteau conduce la întreruperea executării acestora, la
înrăutăţirea calităţii lor, la pagube materiale sau la accidente de muncă;
(2) Nerespectarea obligaţiilor ce decurg din relaţiile de autoritate;
(3) Încălcarea regulilor privind păstrarea secretului de serviciu, inclusiv privind datele contractuale
ale relaţiei angajat/angajator;
(4) Executarea unor lucrări de proastă calitate, ca urmare a nerespectării standardelor de calitate
cerute;
(5) Nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevazută pentru intrarea
în schimb sau parăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului de lucru;
(6) Neluarea măsurilor pentru folosirea corespunzătoare şi întreţinerea bunurilor instituţiei;
(7) Efectuarea unor lucrări care nu au legatură cu obligaţiile de serviciu, în timpul serviciului ori
folosirea fără drept a mijloacelor de transport şi a aparaturii din dotare;
(8) Necompletarea/completarea inexactă a evidenţelor, precum şi comunicarea de date/informaţii
inexacte;
(9) Încălcarea regulilor de conduită în relaţiile de serviciu (injurii/loviri), comportament indecent;
(10) Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului sau în instrucţiunile de la locul
de muncă;
(11) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi a oricăror alte norme interne ale
organizaţiei;
(12) Încălcarea demnităţii altor angajaţi, prin acţiuni de discriminare directă (diferenţă de tratament
a unei persoane în defavoarea alteia, din cauza apartenenţei sale la un anumit sex ori din cauza
43

gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării concediului paternal), de discriminare indirectă


(aplicarea unor criterii/practici în aparenţă neutre care, prin consecinţe, afectează persoanele de
un anumit sex) ori prin hărţuire sexuală (orice formă de comportament în legatură cu sexul, despre
care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanei, dacă acest comportament
este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie care afecteaza acea persoană).

Art. 33 Constituie abateri disciplinare şi următoarele fapte, săvârşite de conducătorii


departamentelor/programelor/aşezămintelor, administratori etc., în măsura în care acestea le revin
ca obligaţii, potrivit reglementărilor în vigoare:
(1) Neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, îndrumare şi control;
(2) Neluarea unor măsuri ferme pentru îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor;
(3) Abuzul de autoritate faţă de personalul din subordine;
(4) Afectarea demnităţii personalului din subordine;
(5) Aplicarea unor sancţiuni nefundamentate;
(6) Tăinuirea unor situaţii/stări de fapt din aria de responsabilitate, fapt care afectează
volumul/calitatea activităţii sau aduce prejudicii de orice fel organizaţiei;
(6) Atribuirea de recompense, cu încălcarea dispoziţiilor legale;
(7) Promovarea unor interese personale în relaţiile cu ceilalţi angajaţi ai Asociaţiei Vasiliada.

Art. 34 Abaterile grave care conduc la desfacerea disciplinară a contractului de muncă


sunt:
(1) Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenţa băuturilor alcoolice;
(2) Consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului/în interiorul instituţiei;
(3) Lipsa nemotivată de la serviciu peste 3 zile consecutiv ori 5 zile, cumulat, în cursul unei luni;
(4) Sustragerea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând Asociaţiei Vasiliada ori angajaţilor
din cadrul organizaţiei;
(5) Folosirea abuziva a spaţiilor organizaţiei în scopuri comerciale sau în interes personal;
(6) Utilizarea unor documente false la angajare;
(7) Săvârşirea unor acte de violenţă sau insulte în spaţiul organizaţiei;
(8) Dezvăluirea unor informaţii confidenţiale legate de activitatea instituţiei, prin care s-au adus
prejudicii acesteia;
(9) Falsificarea unor acte generatoare de drepturi.

Art. 35 Enumerarea faptelor de la art. 32, 33 şi 34 nu este limitativă, ci enunţiativă.

Art. 36 Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate angajaţilor, în raport cu gravitatea


abaterilor, sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de
1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 37 Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare pentru personalul Asociaţiei


Vasiliada:
(1) La sesizarea superiorului ierarhic al autorului abaterii, directorul executiv este obligat să
dispună efectuarea cercetării abaterii. Aceasta cuprinde audierea angajatului învinuit şi verificarea
susţinerilor facute de acesta în apărare. În cazul în care cercetarea, ascultarea angajatului şi
verificarea susţinerilor acestuia în apărare nu au fost efectuate din cauza unor motive întemeiate,
44

cum ar fi: sustragerea în orice mod a angajatului de la îndeplinirea acestei proceduri; refuzul de a
se prezenta la convocarea facută pentru a da o notă explicativă; părăsirea insituţiei etc., constatate
prin procese-verbale de către comisia de analiză, protecţia legală a angajatului, prin această
etapă, încetează.
(2) Cercetarea abaterii disciplinare presupune stabilirea faptelor şi a urmărilor acestora,
împrejurările în care au fost savârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, orice alte date
concludente.
(3) Directorul executiv are competenţă generală în materie, putând aplica orice sancţiune
disciplinară.
(5) Orice sancţiune disciplinară poate fi stabilită în cel mult 30 de zile calendaristice de la
data când cel în drept să o aplice a luat cunoştinţă de savârşirea abaterii, însă nu mai târziu de 6
luni de la data savârşirii faptei.
(6) Decizia de sancţionare, indiferent cui se aplică, trebuie să cuprindă, ca elemente esenţiale:
- numele celui vinovat;
- motivarea în fapt (descrierea abaterii, împrejurările în care s-a produs; urmările ei; gradul de
vinovăţie; antecedentele personale ale făptuitorului);
- motivarea în drept (indicarea textelor din Codul muncii, din alte legi, din ROI etc., care prevăd
obligaţiile de serviciu care au fost încălcate, cât si cele care stabilesc sancţiunea respectivă);
- termenele şi organele la care decizia poate fi atacată;
- data emiterii;
- semnătura organului emitent, respectiv a conducătorului organizaţiei.
(7) Comunicarea în scris a deciziei de sancţionare se face în termen de 5 zile calendaristice de la
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(8) Comunicarea se face recomandat, la domiciliu, cu confirmare de primire, ori personal
celui în cauză, sub luare de semnătura pe copia deciziei, cu specificarea datei înmânării.
(9) Data luării la cunoştinţă prin confirmare de primire a deciziei marchează momentul aplicării
sancţiunii de la care instituţia este îndreptăţită să procedeze la executarea acesteia şi de la care
începe să curgă atât termenul de 30 de zile pentru introducerea contestaţiei, cât şi termenul de
prescripţie a sancţiunii.
(10) Decizia de sancţionare este revocabilă.
(11) Executarea sancţiunii disciplinare “avertisment” se consumă prin însuşi actul comunicării sale
către cei sancţionaţi şi notării ei în dosarul personal al sancţionaţilor.
(12) Împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face contestaţie/plângere în termen de
30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
(13) Exercitarea căii de atac nu suspendă executarea.
(14) Reabilitarea intervine de drept dacă timp de un an de la executarea sancţiunii cel în
cauză nu a mai savârşit nici o abatere. Chiar înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai
devreme de 6 luni de la data executării sancţiunii, conducătorul instituţiei/un alt organ care a
aplicat sanctiunea poate dispune,-daca angajatul nu a mai savârşit nici o abatere, având o
comportare bună, ca sancţiunea să fie considerată a nu fi fost luată (reabilitarea facultativă).
(15) Reabilitarea are efect numai pentru viitor, în sensul că sancţiunea nu va mai fi luată în
considerare, în vederea acordării gradaţiilor, primelor etc.

Art. 38 Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului poate fi dispusă şi în
cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
În această situaţie, se va efectua evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de
evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, precum şi
prin alte proceduri interne. În situaţia în care nu există prevederi referitoare la acest fapt, se va
efectua o cercetare în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute pentru cercetarea prealabilă
disciplinară. Din comisia de cercetare trebuie sa facă parte, obligatoriu, minimum două persoane
cu pregătirea profesională corespunzătoare postului ocupat de persoana cercetată şi cu o vechime
în profesie de cel puţin zece ani. Comisa îşi va stabili procedura de evaluare.
45

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 39 Prezentul ROI este aprobat de către Consiliului Director al Asociaţiei Vasiliada în
şedinţa din data de 21.12.2007.

Art. 40 Conducătorii punctelor de lucru sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă angajaţilor


prevederile prezentului ROI, inclusiv prin afişarea sa în loc vizibil. Salariaţii îl studiază şi semnează
de luare la cunoştinţă.

Art. 41 ROI poate fi modificat, potrivit procedurii prevăzute pentru întocmirea lui, ori de câte
ori necesităţile de organizare şi disciplina muncii din Asociaţia Vasiliada o cer.

Art. 42 Departamentul Monitorizare/Evaluare răspunde de aducerea la cunoştinţă a


prezentului ROI tuturor departamentelor/programelor/aşezămintelor din cadrul organizaţiei.

Art. 43 Prezentul ROI intră în vigoare la data de 01.01.2008.


46

I.5. CODUL ETIC

Cuprins:

Introducere

I. Principii de integritate personală şi profesională

II. Misiune, valori şi scop

III. Legalitate

IV. Deschidere, transparenţă, promptitudine

V. Îmbunătăţire continuă a calităţii

VI. Parteneriate şi colaborări

VII. Responsabilitate în managementul financiar

VIII. Strângere de fonduri

IX. Incluziune şi diversitate

X. Sesizarea şi remedierea încălcărilor Codului Etic


47

Introducere Prezentul Cod Etic reprezintă expresia principiilor promovate şi


respectate în activitatea lor de către membrii Adunării Generale, ai Consiliului Director,
de către angajaţii şi voluntarii Asociaţiei Vasiliada şi ai filialelor sale. Codul Etic este în
concordanţă cu valorile şi viziunea Asociaţiei Vasiliada.

I. Principii de integritate personală şi profesională. Membrii Adunării


Generale, ai Consiliului Director, angajaţii şi voluntarii Asociaţiei Vasiliada şi ai filialelor
sale acţionează în toate situaţiile cu onestitate, integritate şi deschidere. Asociaţia
Vasiliada promovează un mediu de lucru caracterizat prin respect reciproc, integritate,
moralitate şi profesionalism.
II. Misiune, valori şi scop. Asociaţia Vasiliada are o misiune, valori şi scop bine
definite, şi comunicate, îndreptate în sprijinul comunităţii. Toate activităţile Asociaţiei
sunt îndreptate către îndeplinirea misiunii şi scopului acesteia, iar toţi cei care
acţionează în numele Asociaţiei împărtăşesc şi promovează valorile acesteia.
III. Legalitate Asociaţia Vasiliada respectă toate legile şi reglementările în vigoare în
România.
IV. Deschidere, transparenţă, promptitudine. Asociaţia Vasiliada furnizează
informaţii corecte, cuprinzătoare şi la timp tuturor celor interesaţi. Periodic, Asociaţia
Vasiliada comunică public principalele informaţii privind activitatea sa, de ordin
organizatoric, financiar şi referitor la activităţile desfăşurate, prin diferite mijloace de
comunicare cum ar fi comunicatele de presă, newsletter-urile, site-ul Internet şi raportul
anual. Informaţiile furnizate reflectă corect activitatea şi modul de lucru al Asociaţiei. Un
principiu avut în vedere în comunicarea de informaţii este cel al respectării drepturilor
beneficiarilor.
V. Îmbunătăţire continuă a calităţii Asociaţia Vasiliada evaluează în mod regulat
eficienţa serviciilor furnizate şi a managementului organizaţiei, utilizând lecţiile învăţate
în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţii. Asociaţia se adaptează schimbărilor mediului
în care activează şi evoluţiei nevoilor beneficiarilor.
VI. Parteneriate şi colaborări Asociaţia Vasiliada promovează relaţii de parteneriat
şi colaborare cu alte organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice şi mediul de
afaceri. Aceste parteneriate şi colaborări trebuie să servească îndeplinirii misiunii şi
scopului Asociaţiei şi să aibă la bază valori şi obiective comune. Asociaţia Vasiliada
promovează parteneriate şi colaborări bazate pe beneficiul reciproc în activităţile
desfăşurate, transparenţă şi corectitudine în informaţiile furnizate. Asociaţia sprijină, ori
de câte ori este posibil, activitatea, campaniile publice şi dezvoltarea altor ONG-uri şi
instituţii/organizaţii din domeniul social, ale căror valori şi obiective sunt în concordanţă
cu cele proprii.
VII. Responsabilitate în managementul financiar. Asociaţia Vasiliada se
preocupă de utilizarea eficientă a resurselor financiare, urmărind obţinerea unui cât mai
bun raport cost/beneficiu. Rapoartele financiare întocmite către finanţatori, parteneri sau
mass-media reflectă în mod corect şi transparent costul activităţilor desfăşurate.
VIII. Strângere de fonduri În procesul de strângere de fonduri pe care îl desfăşoară,
Asociaţia Vasiliada utilizează informaţii clare şi corecte, iar fondurile obţinute sunt
cheltuite numai în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate.
Donatorii Asociaţiei Vasiliada beneficiază de un tratament deschis, transparent şi
profesionist, respectiv:
48

ƒ au acces la documente privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, la


informaţii cu privire la componenţa Adunării Generale, a Consiliului
Director, a personalului şi voluntarilor Asociatiei Vasiliada şi filialelor
sale;
ƒ au acces la rapoartele financiare întocmite de Asociaţie;
ƒ sunt asiguraţi, prin orice modalitate considerată necesară, cu privire la
utilizarea fondurilor donate în conformitate cu scopul pentru care au fost
oferite;
ƒ este respectat principiul confidenţialităţii donaţiei, atunci când se solicită
acest lucru;
ƒ sunt trataţi într-o manieră profesionistă de către personalul Asociaţiei, cu
care vin în contact;
ƒ primesc recunoaştere, prin diverse mijloace, pentru calitatea de donator;
ƒ sunt încurajaţi să pună întrebări cu privire la activitatea Asociaţiei şi
primesc informaţii clare şi corecte în legătură cu subiectele de care sunt
interesaţi.
IX. Incluziune şi diversitate Asociaţia Vasiliada promovează principiile incluziunii şi
diversităţii atât în ce priveşte membrii Adunării Generale, ai Consiliului Director,
angajaţii şi voluntarii săi, cât şi în ce priveşte beneficiarii serviciilor furnizate.

X. Sesizarea şi remedierea încălcărilor Codului Etic Toţi angajaţii au


obligaţia de a sesiza superiorului ierarhic orice încălcare sau posibilă încălcare a
prezentului Cod Etic, urmând ca acesta să înainteze informaţia directorului executiv. În
situaţia în care respectiva abatere priveşte chiar superiorul ierarhic, angajatul se va
adresa directorului executiv. Toate sesizările de încălcare a Codului Etic sunt prompt
investigate şi sunt luate măsuri corespunzătoare de corectare a acestora.
49

I.6. CONSILIUL DIRECTOR –


ROL, RESPONSABILITĂŢI, COD DE CONDUITĂ

În Asociaţia Vasiliada, Consiliul Director este organul de conducere executivă a activităţilor


Asociaţiei, la diferite niveluri: organizaţie centrală, filiale zonale şi locale.
Consiliul Director de la fiecare nivel se constituie potrivit prevederilor Statutului şi îşi
îndeplineşte atribuţiile specificate în conformitate cu Statut şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Asociaţiei.
În Asociaţia Vasiliada, rolul, procedurile de lucru ale Consiliului Director, precum şi
relaţionarea dintre acesta şi echipa executivă sunt aceleaşi indiferent de nivelul structurii pe care o
reprezintă (central, zonal, local).

Rol şi responsabilităţi
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în Statut, membrii Consiliului Director se implică
în activitatea organizaţiei şi îndeplinesc responsabilităţi în următoarele arii de activitate:

Strategie
Participă la procesul de planificare strategică şi de stabilire a obiectivelor
Asociaţiei pe termen lung.
Preşedinţii filialelor zonale, în calitate de membri ai Comitetului Executiv,
înaintează Consiliului Director al organizaţiei centrale propuneri de includere
în strategia Asociaţiei a unor obiective de atins de către filialele locale
arondate, inclusiv a unor obiective proprii. Consiliul Director al organizaţiei
centrale definitivează strategia Asociaţiei Vasiliada şi o înaintează spre
aprobare Adunării Generale.
Ulterior aprobării strategiei multianuale la nivel de Asociaţie, aceasta devine
obligatorie pentru toate structurile. Anual, Consiliul Director de la diferite
niveluri adoptă, în baza strategiei multianuale, planuri de lucru pentru
structura respectivă.

Financiar
Avizează şi înaintează spre aprobare Adunării Generale a organizaţiei
proiectul de buget pentru exerciţiul financiar următor. În cazul filialelor
zonale, în urma aprobării, preşedintele organizaţiei înaintează bugetul
Consiliului Director al organizaţiei centrale, pentru a fi inclus în bugetul
general al Asociaţiei. Acelaşi procedeu se aplică şi în cazul filialelor locale în
relaţia cu cele zonale;
Analizează trimestrial execuţia bugetară a organizaţiei, asigurându-se de
conformitatea cu bugetul anual aprobat de Adunarea Generală şi de faptul
că programele au fundamentul financiar necesar;
Consolidează stabilitatea financiară a organizaţiei, participând la eforturile
de strângere de fonduri ale acesteia;
50

Juridic
Participă la elaborarea de politici şi proceduri, asigurându-se de
conformitatea legală a acestora.

Reprezentare
Promovează faţă de terţi misiunea Asociaţiei, contribuind la crearea unei
atitudini favorabile faţă de aceasta şi atrăgând sprijin, în acest fel, pentru
activităţile desfăşurate de personal şi voluntari;
Acţionează în numele organizaţiei şi apără interesele acesteia. În vederea
asigurării unei bune coordonări, membrii Consiliului Director se consultă cu
preşedintele cu privire la demersurile pe care le întreprind în beneficiul
organizaţiei;
Facilitează noi contacte cu organizaţii, instituţii, companii, persoane fizice,
potenţiali sponsori sau colaboratori.

Personal
Recrutează directorul executiv şi evaluează activitatea acestuia;
Monitorizează respectarea politicilor, procedurilor şi standardelor de calitate
stabilite la nivel de Asociaţie, sesizând preşedintelui organizaţiei
disfuncţionalităţile apărute.

Cod de conduită a membrilor Consiliului Director


Membrii Consiliului Director al fiecărei organizaţii a Asociaţiei Vasiliada (la nivel central,
zonal, local) respectă toate prevederile prezentului Cod de Conduită:
1. Cunosc şi îndeplinesc responsabilităţile de membru într-un asemenea for de conducere, aşa
cum sunt ele definite în Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în prezenta
politică privind Consiliul Director;
2. Sprijină prin implicare activă eforturile de strângere de fonduri ale organizaţiei;
3. Dedică timp pentru a înţelege cum funcţionează Asociaţia Vasiliada în ansamblu şi organizaţia
din care face parte – misiunea, valorile, scopul, obiectivele, programele acesteia, punctele tari,
punctele slabe, nevoile, poziţia acesteia în domeniul de activitate şi relaţia cu mediul intern şi
extern;
4. Se asigură că activitatea Asociaţia Vasiliada este în concordanţă cu misiunea, valorile, scopul
şi obiectivele stabilite;
5. Se asigură că resursele Asociaţiei Vasiliada sunt utilizate în mod responsabil şi eficient;
6. Se pregătesc şi participă în mod regulat la şedinţele Consiliului Director, precum şi la alte
activităţi la care participarea este necesară sau recomandată;
7. Susţin puncte de vedere şi votează în consecinţă la şedinţele Consiliului Director, în
conformitate cu convingerile proprii; îşi susţin punctul de vedere şi îl argumentează în faţa
celorlalţi membri, dar o dată luată o decizie conform procedurii statutare, o sprijină şi
conlucrează cu ceilalţi membri la aplicarea acesteia; membrul Consiliului Director recunoaşte
calitatea preşedintelui ca reprezentant şi purtător de cuvânt al Consiliului.
8. Recunosc şi respectă confidenţialitatea deciziilor Consiliului Director şi vorbesc în numele
întregului Consiliu atunci când au fost mandataţi pentru aceasta;
9. În îndeplinirea atribuţiilor de membri în Consiliul Director, respectă structura ierarhică în care
este dispus personalul organizaţiei şi acţionează în conformitate cu aceasta;
10. Respectă politica privind conflictul de interese şi se abţin de la comiterea unor acte care pot
periclita imaginea Asociaţiei. În cazul în care asemenea acte se produc, acceptă să
demisioneze.
11. Iau decizii având drept prim criteriu binele întregii Asociaţii.
51

I.7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE


A ASOCIAŢIEI VASILIADA 2007-2013

Fiind o organizaţie puternic ancorată în realităţile sociale din regiunea Olteniei,


caracterizate prin multiple şi complexe nevoi ale unor categorii foarte diverse de beneficiari, ceea
ce provoacă necesitatea unui răspuns adecvat, în conformitate cu misiunea şi valorile organizaţiei;

Ţinând cont de necesitatea integrării acţiunii Asociaţiei Vasiliada în cadrul mai larg al
strategiilor şi planurilor de acţiune întocmite la nivel naţional, sectorial, regional sau judeţean;

Având în vedere contextul şi oportunităţile prezentate de integrarea României în Uniunea


Europeană, dinamica schimbărilor în desfăşurare la nivel legislativ şi instituţional;

Dată fiind nevoia internă de planificare strategică multianuală a activităţii Asociaţiei


Vasiliada, ca urmare a creşterii numărului şi complexităţii serviciilor furnizate în ultimii ani, acest
proces solicitându-i structura organizaţională;

a fost adoptată prezenta STRATEGIE DE DEZVOLTARE A ASOCIAŢIEI VASILIADA.

Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei Vasiliada se integrează, prin obiectivele urmărite, în


alte documente programatice întocmite la nivel naţional, regional sau judeţean, aceasta în
contextul mai larg al strategiilor la nivel european, cum ar fi:

ƒ Strategia Naţională pentru dezvoltarea Serviciilor Sociale;


ƒ Planul Naţional de Dezvoltare în Domeniul Resurselor Umane;
ƒ Pactele Regionale de Ocupare şi Incluziune Socială;
ƒ Planul Regional de Ocupare a Forţei de Muncă;
ƒ Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale (Joint Inclusion
Memorandum - JIM);
ƒ Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare (Joint Assesment
Paper - JAP);
ƒ Strategia de la Lisabona privind Ocuparea.

Prezenta Strategie cuprinde direcţiile de acţiune, obiectivele generale, obiectivele specifice


şi rezultatele aşteptate de realizat de către Asociaţia Vasiliada şi filialele sale în perioada 2007-
2013, în baza acesteia urmând a se elabora strategii pe termen scurt.

SCOPUL Strategiei îl constituie stabilirea direcţiilor viitoare de acţiune ale Asociaţiei


Vasiliada, în vederea îndeplinirii misiunii sale.
52

DIRECŢIILE STRATEGICE urmărite sunt:

I. Dezvoltarea de servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în


dificultate;
II. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Vasiliada;
III. Dezvoltarea relaţiei dintre Asociaţia Vasiliada şi mediul extern.

OBIECTIVELE GENERALE:
I.1. Dezvoltarea serviciilor existente şi iniţiere de noi servicii pentru persoanele
aflate în dificultate, cu prioritate pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele
vârstnice şi comunităţile de etnie romă
I.2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate

II.1. Consolidarea cadrului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Vasiliada


II.2. Consolidarea stabilităţii financiare a Asociaţiei Vasiliada
II.3. Dezvoltarea resurselor umane

III.1. Creşterea participării Asociaţiei Vasiliada la procesul de dialog social din


domeniile de interes
III.2. Promovarea unei comunicări deschise între Asociaţia Vasiliada şi mediul
extern
III.3. Asumarea rolului de organizaţie-resursă pentru mediul ONG din Oltenia şi
pentru alte instituţii/organizaţii cu activitate în domeniul social

Implementarea Strategiei va fi realizată potrivit PLANULUI DE ACŢIUNE.


53

PLANUL DE ACŢIUNE
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Asociaţiei Vasiliada
în perioada 2007-2013

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

Direcţia strategică I
DEZVOLTAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE

- minim 200 de anchete Departament Programe


Obiectivul I.1. I.1.1. Analiza nevoilor şi a
sociale întocmite anual;
Dezvoltarea serviciilor evoluţiei acestora pentru
- cel puţin 1 focus grup anual
existente şi iniţiere de categoriile sociale aflate în
cu beneficiari/specialişti
noi servicii pentru dificultate
din domeniul de interes;
persoanele aflate în
- cel puţin 3 sondaje de 2013
dificultate, cu prioritate
opinie reprezentative la
pentru persoanele cu
nivel local/regional;
dizabilităţi, persoanele
- cel puţin o întâlnire cu anual
vârstnice şi
factorii de decizie din
comunităţile de etnie
comunităţile cărora
rromă
aparţin grupurile ţintă
identificate;
- cel puţin un profil al anual
comunităţii
identificate/grupului
ţintă întocmit;
- cel puţin o analiză de anual
măsurare a impactului
nevoilor asupra fiecărui
grup ţintă identificat şi
de identificare a
gradului de risc social.
54

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

- cel puţin 5 planuri de 2013 Departament Programe


I.1.2. Elaborarea de planuri
acţiune întocmite; Departament
de acţiune şi modele de
- cel puţin 8 modele de 2013 Dezvoltare/Fundraising
intervenţie în vederea
intervenţie elaborate;
îmbunătăţirii calităţii vieţii
- cel puţin un studiu de 2013
beneficiarilor
fezabilitate realizat
pentru fiecare plan de
activitate întocmit
(analiza cost/beneficiu,
analiza SWOT,
identificarea şi alocarea
de resurse).
- cel puţin 10 programe anual Departament Programe
I.1.3. Furnizarea de servicii
sociale în desfăşurare;
integrate pentru
satisfacerea nevoilor
- cel puţin 20 de 2013
identificate ale grupurilor
aşezăminte sociale
ţintă, cu accent pe
funcţionale;
reabilitarea personală,
socială şi profesională a
- cel puţin 1300 de anual
persoanei aflate în
beneficiari;
dificultate
- minim 5 servicii 2013 Consiliile directoare
I.1.4. Contractarea de
contractate; Directorii executivi
servicii sociale de la
Departament Programe
furnizorii publici
- un set de indicatori anual Departament Programe
Obiectivul I.2.
cantitativi şi calitativi Departament
Îmbunătăţirea calităţii
elaboraţi şi utilizaţi; Monitorizare/Evaluare
serviciilor furnizate
- cel puţin un set de periodic
I.2.1. Monitorizarea şi instrumente de
evaluarea continuă a monitorizare şi evaluare
calităţii serviciilor oferite elaborat şi aplicat
55

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

saptamanal, lunar şi
anual;
- cel puţin un studiu anual
anual de analiză a
modului în care sunt
furnizate serviciile în
cadrul fiecărui program.
- o creştere cu cel puţin anual Departament Programe
I.2.2. Îmbunătăţirea
5% a punctajului Departament
serviciilor conform
specific criteriilor de Monitorizare/Evaluare
cerinţelor legislative din
evaluare prevăzute de
standardele de calitate
standardele de calitate;
- servicii adaptate la noile permanent Departament Programe
I.2.3. Adaptarea
standarde de calitate Departament
permanentă a serviciilor
apărute în domeniu; Monitorizare/Evaluare
furnizate la standardele de
calitate din domeniul social

Direcţia strategică II
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A ASOCIAŢIEI VASILIADA

- Manualul Organizaţiei 2007 Departament de


Obiectivul II.1. II.1.1. Elaborarea/
editat; Monitorizare/Evaluare
Consolidarea cadrului îmbunătăţirea
- Manualul Organizaţiei anual
de organizare şi documentelor de
actualizat;
funcţionare al Asociaţiei organizare şi funcţionare a
Vasiliada Asociaţiei: Statut,
regulamente, strategii,
planuri de acţiune, politici,
proceduri, instrumente de
lucru
- instrumentele şi permanent Director Executiv
procedurile de lucru din organizaţie centrală
II.1.2. Îmbunătăţirea
56

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

procesului de management Manualul Organizaţiei Directori executivi filiale


la nivelul diferitelor structuri aplicate la nivelul Departamente/
ale Asociaţiei diferitelor structuri; compartimente
specializate
- 3 filiale zonale înfiinţate 2013 Departament de
şi funcţionale; Monitorizare/Evaluare;
- cel puţin 10 filiale locale Filialele zonale;
II.1.3. Înfiinţarea de noi înfiinţate şi funcţionale;
filiale zonale şi locale în Departament de
judeţele Dolj şi Gorj, - 6 filiale zonale şi 4 filiale anual Monitorizare/Evaluare;
precum şi dezvoltarea locale cu evoluţie Departament de
filialelor existente anuală din punct de Dezvoltare/Fundraising
vedere financiar şi al Departament Programe
serviciilor furnizate;

- cel puţin 30% din anual Departament de


membrii Asociaţiei şi ai Monitorizare/Evaluare;
filialelor sale implicaţi în Departament de
II.1.4. Activarea membrilor diverse activităţi ale Dezvoltare/Fundraising
Asociaţiei şi atragerea de acestora; Departament Programe
noi membri în structurile de anual
la diferite niveluri - cel puţin 3 membri Consiliile Directoare
cooptaţi la nivelul
fiecărei filiale şi al
organizaţiei centrale;
- creştere cu cel puţin 5- anual Consiliile Directoare
Obiectivul II.2.
II.2.1. Creşterea veniturilor 10% a veniturilor totale Directorii executivi
Consolidarea stabilităţii
Asociaţiei ale Asociaţiei Departament de
financiare a Asociaţiei
Dezvoltare/Fundraising
Vasiliada
- creştere cu cel puţin 1- anual Departament de
3% a veniturilor totale Dezvoltare/Fundraising
ale Asociaţiei din
II.2.2. Creşterea volumului
această sursă;
fondurilor atrase din
finanţări publice, donaţii
57

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

individuale şi corporatiste,
granturi, altele decât cele
provenite din fondurile UE
- creştere cu cel puţin 3- anual Departament de
II.2.3. Accesarea fondurilor
5% a veniturilor totale Dezvoltare/Fundraising
Uniunii Europene, potrivit
ale Asociaţiei din
domeniilor de interes
această sursă;
- 1 responsabil cu 2008 Consiliile Directoare
activităţile economice Departament de
cu pregătire în acest Dezvoltare/Fundraising
domeniu;
- întocmirea anuală a cel anual
puţin unui studiu de
fezabilitate privind o
idee de afaceri;
- înfiinţarea unei societăţi 2008
II.2.4. Dezvoltarea de comerciale;
activităţi economice - dobândirea
aducătoare de venit (de tip autosusţinerii financiare anual
întreprindere socială), care în cel mult 1 an de la
să contribuie la înfiinţare;
consolidarea bugetului - cel puţin un parteneriat 2008
Asociaţiei cu o societatea
comercială sau o altă
organizaţie calificată,
care poate sprijini
obiectivul Asociaţiei; 2009, respectiv 2010
- organizarea a 2 ateliere
protejate;
- atragerea a cel puţin 2 2009, respectiv 2010
finanţări nerambursabile
pentru susţinerea
58

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

activităţilor de tip
„întreprindere socială”;
- realizarea unui profit 2010, respectiv 2013
anual brut de cel puţin
10.000 EUR, respectiv
20.000 EUR.
- creştere, în medie, cu anual Consiliile Directoare
Obiectivul II.3. II.3.1. Creşterea numărului
cel puţin 30% a Directorii executivi
Dezvoltarea resurselor de angajaţi ai Asociaţiei în
numărului de angajaţi la
umane concordanţă cu
nivelul diferitelor
dezvoltarea programelor
structuri ale Asociaţiei;
desfăşurate şi a
standardelor aplicabile
serviciilor sociale
- cel puţin 80% din anual Directorii executivi
II.3.2. Formarea continuă şi angajaţi participanţi la Departament de
dezvoltarea aptitudinilor cursuri/seminarii de Monitorizare/Evaluare;
personalului Asociaţiei formare şi instruire; Celelalte departamente
ale organizaţiei
- asistenţi sociali anual
beneficiari ai procesului
de supervizare în
asistenţa socială;
Directorii executivi
II.3.3. Supervizarea - cel puţin 75% din anual
Departament
individuală şi de grup a profesioniştii angajaţi,
Monitorizare/Evaluare
personalului Asociaţiei alţii decât asistenţii
Departament Programe
sociali, beneficiari ai
procesului de
supervizare în
specialitatea proprie;
- creştere, în medie, cu anual Departament Voluntariat
II.3.4. Creşterea numărului cel puţin 10% a Departament Programe
de voluntari şi formarea numărului de voluntari Departament
59

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

acestora implicaţi în activităţile Monitorizare/Evaluare;


Asociaţiei

Direcţia strategică III


DEZVOLTAREA RELAŢIEI DINTRE ASOCIAŢIA VASILIADA ŞI MEDIUL EXTERN

- cel puţin 20 de anual Directorii executivi


Obiectivul III.1. III.1.1. Dezvoltarea de
parteneriate încheiate; Departament Programe
Creşterea participării reţele şi parteneriate cu
- cel puţin 2 reţele iniţiate anual Departament
Asociaţiei Vasiliada la instituţii/organizaţii/mediul
sau la care participă Dezvoltare/Fundraising
procesul de dialog de afaceri
Asociaţia;
social din domeniile de
- cel puţin 3 structuri anual Directorii executivi
interes
locale, regionale sau
naţionale la care
Asociaţia a aderat; 2007
III.1.2. Afilierea la structuri
- aderare la Federaţia Consiliul Director al
locale, regionale, naţionale
Filantropia; organizaţiei centrale
şi internaţionale
- cel puţin o platformă 2013
europeană de ONG-uri
cu profil similar la care
Asociaţia a aderat;
- cel puţin 200 de 2013 Departament
III.1.3. Creşterea
comitete filantropice Monitorizare/Evaluare;
reprezentativităţii şi
funcţionale;
implicării Asociaţiei
Vasiliada la nivelul
comunităţilor locale din
judeţele Dolj şi Gorj
- statut de organizaţie de 2008 Director Executiv
III.1.4. Dobândirea
utilitate publică Departamentul Juridic
statutului de utilitate
dobândit; Departamentul Financiar
publică
60

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE TERMEN RESPONSABIL

Obiectivul III.2. - cel puţin 2 campanii de anual Departament Relaţii


III.2.1. Desfăşurarea de
Promovarea unei relaţii publice; Publice
campanii şi acţiuni de
comunicări deschise - cel puţin 5 acţiuni de anual Departament Programe
informare şi educare a
între Asociaţia Vasiliada informare şi educare a
opiniei publice cu privire la
şi mediul extern opiniei publice;
problematica socială
- cel puţin 3 conferinţe, anual Departament Relaţii
III.2.2. Organizarea de
seminarii, mese Publice
conferinţe, seminarii, mese
rotunde, dezbateri; Departament Programe
rotunde, dezbateri pe teme
de interes în domeniul
social
- cel puţin 15 publicaţii; anual Departament Relaţii
III.2.3. Editarea de
- cel puţin 6 materiale anual Publice
publicaţii, materiale audio-
audio-video;
video sau în format
- website-ul Asociaţiei permanent
electronic
actualizat;
- cel puţin 15 2013 Directorii executivi
Obiectivul III.3. III.3.1. Oferirea de sprijin şi instituţii/organizaţii Celelalte departamente
Asumarea rolului de asistenţă instituţiilor/ sprijinite; ale organizaţiei
organizaţie-resursă organizaţiilor interesate, cu
pentru mediul ONG din preocupări în domeniu
Oltenia şi pentru alte
instituţii/organizaţii cu - cel puţin 5 2013 Directorii executivi
III.3.2. Transferul de
activitate în domeniul instituţii/organizaţii Celelalte departamente
cunoştinţe şi experienţă
social beneficiare ale ale organizaţiei
către instituţiile/
transferului de
organizaţiile interesate, cu
cunoştinţe şi
preocupări în domeniu
experienţă.
61

I.8. ELEMENTELE DE IDENTITATE VIZUALĂ

Principiile de bună practică în funcţionarea organizaţiilor nonguvernamentale prevăd


dezvoltarea şi aplicarea unui set de reguli privind identitatea organizaţiei. Acest lucru este de
natură să sporească gradul de recunoaştere a activităţii organizaţiei de către comunitate, fapt care
conduce la creşterea sprijinirii şi implicării acesteia în activităţile derulate.

Ca expresie a unităţii de misiune şi acţiune, structurile Asociaţiei Vasiliada de la nivel


central, zonal şi local se obligă să respecte o serie de elemente de identitate vizuală. Aceste
elemente promovează cu prioritate denumirea Asociaţiei, iar în secundar denumirea filialei.

I.8.1. Elemente de bază în comunicarea internă şi externă


a) Sigla
Sigla este aceeaşi pentru toate structurile Asociaţiei Vasiliada.
Sigla Asociaţiei Vasiliada, prezentată alăturat, este compusă dintr-o
icoană rotundă cu Sfântul Vasile, având înscrisă deasupra, tot pe
rotund, denumirea Asociaţiei, iar în partea de jos sintagma „Sprijin
pentru cei în nevoie”, totul pe fundal galben.
Sigla are următoarele culori şi fonturi:
Culori: galben C1 M1 Y26 K0 şi vişiniu C28 M100 Y100 K34.
Fonturi: DawnCastle-Rom Bold
Structurile Asociaţiei Vasiliada îşi procură sigla în format electronic de
la Departamentul de Monitorizare/Evaluare al organizaţiei centrale.
Sigla, în formatul de mai sus, este element definitoriu al identităţii tuturor structurilor Asociaţiei
Vasiliada şi este utilizată în cadrul oricărei activităţi şi în orice material de comunicare.

b) Ştampila
Ştampila Asociaţiei Vasiliada, prezentată alăturat, este rotundă şi conţine
următoarele elemente: icoana rotundă a Sfântului Vasile, încadrată deasupra
de numele Asociaţiei, iar în partea de jos de numele oraşului Craiova.
Filialele zonale sau locale ale organizaţiei folosesc aceeaşi ştampilă ca şi
organizaţia centrală, cu aceleaşi elemente, cu deosebirea că textul din partea
de jos reprezintă numele filialei în formula „Filiala ________”.
Ştampila se regăseşte în două formate:
- ştampila principală, având rază de 40 mm;
- ştampila cu rază de 30 mm, folosită în operaţiunile financiare.
Fontul folosit la ştampilă pentru numele Asociaţiei este „DawnCastle-Rom Bold”, cu majuscule, iar
pentru numele filialei este „Helvetica”, având litere de titlu.
Structurile Asociaţiei Vasiliada îşi procură ştampila în format electronic de la Departamentul de
Monitorizare/Evaluare al organizaţiei centrale.
62

c) Antetul
Antetul Asociaţiei, prezentat mai jos, are forma unui dreptunghi şi conţine următoarele elemente:
- sigla Asociaţiei, în marginea din stânga;
- central se găseşte numele Asociaţiei, pe primul rând, iar pe următoarele trei rânduri se regăsesc
adresa acesteia, codul poştal, numărul de telefon şi fax, adresa web şi adresa de e-mail.
Antetul filialelor Asociaţiei, conţine aceleaşi elemente, singura deosebire fiind adăugarea la numele
Asociaţiei a denumirii filialei în formula „ASOCIAŢIA VASILIADA – Filiala _____” şi a datelor de
contact ale acesteia.
Fontul folosit pentru numele Asociaţiei şi al filialei este „DawnCastle-Rom Bold”, cu majuscule, iar
pentru datele de contact se foloseste fontul „Garamond”.
Structurile Asociaţiei Vasiliada îşi procură antetul în format electronic de la Departamentul de
Monitorizare al organizaţiei centrale.

Antetul Asociaţiei Vasiliada

d) Documentele oficiale
Documentele oficiale interne şi externe ale tuturor structurilor Asociaţiei respectă următoarea
structură:
- antet, sub care se adaugă, dacă este cazul, denumirea programului/aşezământului care îl emite,
cu fonturi Arial Black, mărimea 11;
- numărul de înregistrare şi data emiterii;
- conţinutul documentului;
- poziţia şi semnătura emitentului.
Setările paginii sunt: A4, cu margini de 1,5 cm (top), 2 cm (bottom), 2,5 cm (left), 2 cm (right).
Toate documentele sunt redactate cu caractere diacritice şi fonturi „Garamond”, mărimea 13.
Documentele sunt împărţite în paragrafe, cu spaţiere la un rând, alineat de 1, 27 cm.

I.8.2. Produse de informare şi comunicare


Produsele de informare şi comunicare utilizate de Asociaţia Vasiliada respectă un set de
elemente de identitate vizuală, o procedură de realizare şi un standard de calitate.
Aceste produse sunt componente ale strategiei şi planului de lucru ale Asociaţiei. Ele se
caracterizează printr-o unitate de concepţie şi de abordare a problematicii sociale. Respectarea
normelor şi standardelor de calitate este asigurată de către Departamentul de Relaţii Publice al
organizaţiei centrale, care avizează conceptul şi macheta pentru produsele din categoriile de mai
jos.

a) Conceptul pentru campaniile publice


Conceptul pentru campaniile publice de sensibilizare, educare, informare sau fundrasing
desfăşurate de către structurile Asociaţiei Vasiliada este unitar şi este expresia unităţii de acţiune
între structurile zonale sau locale şi organizaţia centrală.

b) Publicaţiile
Următoarele prevederi se referă la afişe, pliante, broşuri, fluturaşi, buletine informative, alte
tipărituri.
63

Pe prima coperta a publicaţiei apare sigla Asociaţiei Vasiliada şi denumirea filialei, dacă este cazul,
precum şi sigla şi denumirea eventualilor parteneri, cu respectarea eventualelor condiţii particulare
solicitate de finanţatorii publicaţiei.

c) Materiale audio/video
Aceste materiale vor promova, pe lângă mesajul specific, sigla şi numele Asociaţiei, datele de
contact şi adresa de website.

d) Siglă specială
Structurile Asociaţiei Vasiliada şi filialelor sale, la nivel de aşezăminte sociale sau programe, îşi pot
crea propriul simbol ca parte integrantă a imaginii lor. Acesta va fi adoptat de Consiliul Director al
organizaţiei proprii, după obţinerea unui aviz de la organizaţia centrală. Propunerea va fi înaintată
cu cel puţin 15 zile înainte de solicitarea aprobării de la Consiliul Director propriu. Utilizarea acestui
simbol special nu va înlocui utilizarea siglei Asociaţiei, ci va fi o componentă complementară de
promovare.

e) Website
Website-ul Asociaţiei Vasiliada are următorul conţinut pentru pagina de deschidere:
- sigla Asociaţiei
- numele Asociaţiei, la care se adaugă sintagma “Organizaţie patronată de Mitropolia Olteniei” şi
sigla Mitropoliei;
Prima pagină are ca elemente obligatorii linkuri către capitolele următoare:
1. “Despre noi”
2. “Ştiri”
3. “Programe sociale”
4. “Aşezăminte sociale”
5. “Sprijiniţi-ne”
6. “Contact”.
Website-ul va promova culorile Asociaţiei şi va respecta toate elementele de identitate vizuală a
Asociaţiei.
Filialele îşi reflectă activitatea pe website-ul central al Asociaţiei, o dată cu dezvoltarea activităţii
putând să aibă inclusiv website propriu. Parametrii acestuia vor fi stabiliţi în acord cu organizaţia
centrală.

f) Bannere
Bannerul va conţine sigla Asociaţiei Vasiliada, precum şi numele organizaţiei (organizaţia centrală,
filiala zonală sau locală) care îl utilizează.
În cazul în care bannerul promovează unul dintre aşezămintele sau programele sociale, acesta va
conţine, pe lângă mesajul de promovat, sigla şi numele Asociaţiei, titlul
programului/centrului/proiectului şi numele eventualilor finanţatori şi parteneri.
În cazul structurilor zonale şi locale, modelul de banner va fi trimis spre avizare Departamentului
de Relaţii Publice al organizaţiei centrale, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea realizării
materialului, cu respectarea prezentelor reguli de identitate vizuală.

g) Panouri pentru afişare temporară


Panourile care anunţă (co-) participarea Asociaţiei Vasiliada la implentarea unui proiect vor fi
instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil. Ele pot fi plasate în
orice alt loc considerat potrivit din punctul de vedere al vizibilităţii. Panoul va fi expus pe perioada
implementårii proiectului şi încă 6 luni după încheierea acestuia.
Următoarele elemente de informare sunt prezenţe obligatorii pe panou:
- Titlul proiectului;
- Sigla beneficiarului proiectului, a finanţatorului proiectului şi a partenerilor din perioda de
implementare;
64

- Valoarea proiectului şi termenul de finalizare, conform contractului.

h) Anunţuri publice, comunicate de presă (în presa scrisă, radio, TV şi on-line)


Lansarea sau închiderea anumitor programe sociale sau alte evenimente importante din viaţa
organizaţiei sunt adesea însoţite de anunţuri publice, care trebuie să respecte următoarele reguli:
- Organizaţia centrală va aviza textul anunţului cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei
prevăzute pentru apariţia acestuia, în cazul în care anunţul aparţine structurilor zonale şi locale;
- Anunţul va conţine sigla Asociaţiei Vasiliada şi numele organizaţiei.
- Adresa de web, www.AsociaţiaVasiliada.ro, va fi indicată ca sursă oficială de informare pentru
toate activităţile derulate de organizaţie.

i) Autocolante
Autocolantele vor fi utilizate pentru a identifica activele organizaţiei (maşini, mobilă, utilaje,
echipamente, rechizite etc.). Ele vor fi plasate la vedere, pe partea din faţă sau laterală a
obiectelor.
Dimensiunea autocolantelor depinde de suprafaţa disponibilă pentru afişare. Autocolantul va
include obligatoriu sigla Asociaţiei Vasiliada.
Proiectul de autocolant este conceput de către organizaţia centrală şi este obligatoriu pentru toate
structurile Asociaţiei.

j) Alte produse
Alte produse de informare şi comunicare ale Asociaţiei (cărţi de vizită, diplome, pixuri, mape,
tricouri) conţin ca elemente obligatorii sigla şi numele Asociaţiei, iar acolo unde este posibil vor
conţine si numele adresei de web: www.AsociatiaVasiliada.ro

Departamentul de Relaţii Publice al Asociaţiei acţionează ca resursă pentru structurile Asociaţiei în


domeniul propriu de competenţă şi răspunde de respectarea de către acestea a prezentelor reguli
de identitate vizuală.
65

II.
MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE

II. 1. RESURSELE UMANE INTERNE


66

II.1.1. Recrutarea şi selecţia

II.1.1.1. Criteriile de recrutare şi selecţie a personalului


Recrutarea salariaţilor în cadrul Asociaţiei Vasiliada urmăreşte atragerea de către
organizaţie a resurselor de muncă în vederea acoperirii necesarului de personal.
În căutarea personalului adecvat activităţii organizaţiei, sunt utilizate mijloace precum:
publicitatea, anunţurile scrise, contactele cu Facultatea de Teologie din Craiova – secţia de
Asistenţă Socială, precum şi alte contacte personale.
La începutul procesului de recrutare, o atenţie deosebită este acordată nevoilor
organizaţiei. În acest sens, are loc procesul de evaluare a postului, definirea prealabilă a acestuia,
precum şi definirea profilului candidatului la ocuparea postului respectiv. Apreciată ca fiind cea mai
simplă şi, în acelaşi timp, cea mai importantă componentă organizatorică, postul este definit ca
fiind „un grup de sarcini, obligaţii şi responsabilităţi similare, pe care le îndeplineşte un salariat”.
Din definiţie rezultă şi elementele care dau substanţă postului, respectiv:
• sarcinile, prin care se înţeleg procese de muncă simple sau componente ale unor
procese de muncă mai complexe;
• responsabilităţile, care îmbracă forma răspunderii juridice pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de către titularul unui post;
• competenţele, care se concretizează în libertatea de decizie pe care o are titularul unui
post în îndeplinirea sarcinilor;
• obiectivele individuale, prin care se estimează, cantitativ şi calitativ, realizările titularului
de post.
Descrierea postului se bazează pe concluziile la care s-a ajuns după analiza lui şi include
următoarele elemente:
• identificarea postului: titlul postului, gradul, poziţia în ierarhie, experienţa şi pregătirea
profesională, salariul;
• un rezumat general al îndatoririlor, respectiv sarcinile esenţiale de îndeplinit în cadrul
postului respectiv;
• atributele actuale, respectiv responsabilităţile majore în ordinea descrescătoare a
importanţei lor.
Descrierea postului apare în practică în documentul cunoscut sub numele de "fişa postului".
Definirea profilului candidatului poate fi considerată ca o primă etapă a gestiunii carierei
unui angajat.
Principalele elemente care se examinează cu prilejul definirii profilului candidatului se
referă la:
• caracteristici fizice: vârstă, sex, prezentare, sănătate;
• experienţă: vechime în ani în acelaşi post, într-un post similar, într-un post apropiat,
într-un post pregătitor sau în unul superior;
• cerinţele specifice: cunoştinţe de specialitate, nivelul cunoştinţelor, actualitatea
cunoştinţelor;
• motivaţia, în termeni de dorinţă, de evoluţie, de securitate, de venituri, de putere, de
perfecţionare;
• trăsături de caracter: impact asupra altora, adaptarea la diferite medii, stabilitatea,
aptitudinea de apartenenţă la grup.
În cadrul Asociaţiei Vasiliada, se practică recrutarea din două surse: interne şi externe
organizaţiei.
Sursele interne ale recrutării se referă la promovarea din randul angajaţilor sau voluntarilor
organizaţiei. Aceasta metodă prezintă un câmp limitat de aplicare şi avantaje multiple, dintre care
amintim: cunoaşterea punctelor slabe şi ale celor forte, selecţia mai rapidă, ataşamentul faţă de
67

organizaţie, cunoaşterea mediului şi a structurii organizaţionale, riscul unor decizii eronate mai mic
şi costul de integrare comparativ mai mic.
Promovarea poate prezenta şi o serie de dificultăţi potenţiale atunci când nu există
personal care să poată răspunde noilor exigenţe, precum si o serie de dezavantaje, dintre care
amintim : inerţia în promovarea noului, exagerarea experienţei în favoarea competenţei, apariţia de
posturi vacante în lant producîndu-se astfel „efectul de unda” şi necesitând noi recrutări şi costuri
de pregătire mai mari.
Recrutarea din surse externe prezintă o serie de :
- avantaje :
• un număr mai mare de candidaţi potenţiali având astfel un număr mai mare de
posibilitaţi de selecţie după criterii de competenţă ;
• comparare între candidaţii interni şi cei externi ;
• sursa potenţială de inovare, idei, suflu nou;
• îmbogăţirea potenţialului uman al organizaţiei;
• reducerea costurilor interne de pregătire.
- dezavantaje:
• recrutare mai dificilă, durată mai mare;
• riscul de a nu răspunde la criteriile de competenţă şi performanţă ;
• cost mai ridicat al recrutării şi, respectiv, al selecţiei şi integrării.

Selecţia personalului
Selecţia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel mai potrivit candidat
pentru ocuparea unui anumit post. Prin selecţie se realizează o triere a candidaţilor, pe baza unei
examinări care ţine seama de pregătirea, aptitudinile şi capacitatea de muncă a fiecărui candidat.
În cadrul Asociaţiei Vasiliada există mai multe modele de selecţie a personalului, ceea ce
implică atât conducerea, cât şi personalul, împărtăşind diferite niveluri de responsabilitate.
În unele situaţii, managerul este singura persoană care ia deciziile, iar în altele, autoritatea
este delegată unui departament sau unei comisii de personal.
Un candidat trebuie selectat, în primul rând, pe baza nevoilor organizaţiei, incluzând
loialitatea faţă de aceasta. Competenţa şi abilitatea de a fi realmente un colaborator, membru al
echipei, sunt luate în considerare în decizia finală având în vedere că abilitatea de a avea grijă de
persoanele asistate şi de personal este esenţială.

Procesul de selecţie a personalului se desfăşoară în mai multe etape:


• alegerea preliminară a solicitanţilor;
• completarea formularului de cerere de angajare;
• intervievarea pentru angajare;
• testarea pentru angajare;
• verificarea referinţelor;
• interviul final;
• decizia de angajare;
• angajarea.

Legislaţie utilă
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare;
Ordin nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului
individual de muncă;
68

II.1.1.2. Fişe de post corespunzătoare structurii de personal

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: DIRECTOR EXECUTIV


2. Poziţia postului: ASOCIAŢIA VASILIADA
3. Nivelul postului: de conducere
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţiei;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţii Asociaţiei Vasiliada;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri din domeniul social;
De reprezentare: reprezintă instituţia în relaţia cu partenerii, colaboratorii şi finanţatorii din
domeniul social.

5. Sarcinile postului în cadrul Asociaţiei Vasiliada


ƒ pune în aplicare hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, strategia şi planul de
acţiune, adoptate de Adunarea Generală, şi alte politici şi proceduri de organizare şi
funcţionare, stabilite de Consiliul Director ;
ƒ asigură conducerea operativă a Asociaţiei în intervalele cuprinse între sedinţele
Consiliului Director;
ƒ prezintă Consiliului Director rapoarte privind activitatea Asociaţiei, precum şi raportul
anual de activitate al Asociaţiei, care va fi supus spre aprobare Adunării Generale;
ƒ organizează şi coordonează activitatea Asociaţiei;
ƒ răspunde de păstrarea la zi a registrelor Asociaţiei şi răspunde de evidenţa contabilă,
împreună cu personalul specializat, potrivit legislaţiei în vigoare
ƒ supune spre aprobarea Consiliului Director politica de personal a Asociaţiei;
ƒ întreprinde măsuri de administrare şi conservare a patrimoniului Asociaţiei, fiind
răspunzator pentru actele sale; operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea face
numai cu semnătura sa sau a persoanei desemnate de către acesta în mod expres;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ reprezintă organizaţia în relaţia cu alte instituţii, finanţatori, parteneri şi colaboratori şi are
drept de semnătură în relaţia cu aceştia;
ƒ convoacă şi organizează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale
Asociaţiei Vasiliada;
ƒ participă, fară drept de vot, la şedinţele Consiliului Director;
ƒ directorul executiv al organizaţiei centrale participă la şedinţele Comitetului executiv. În
absenţa Preşedintelui Asociaţiei Vasiliada, preia atribuţiile acestuia în Comitetul
executiv;
ƒ duce la îndeplinire toate dispoziţiile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al
Asociaţiei.
69

6. Responsabilităţi
Răspunde de atingerea obiectivelor Asociaţiei Vasiliada în domeniul social, potrivit misiunii
încredinţate de organele de conducere ale acesteia;
Răspunde de eficienţa activităţii în cadrul organizaţiei, din punct de vedere calitativ şi
economic;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de unei baze de date cu documentele create personal în format electronic (pe
calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de Consiliul Director şi Adunarea Generală,
aplicându-se sancţiuni disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la
desfacerea contractului individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare;
ƒ Alte cursuri de pregătire în domeniul social şi managerial;
ƒ Experienţă în funcţii de coordonare în domeniul asistenţei sociale;
ƒ Cunoaştere foarte bună a cel puţin limbii engleze;
ƒ Foarte bune cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:

Preşedinte,
70

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR DEPARTAMENT PROGRAME


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT PROGRAME
3. Nivelul postului: de conducere
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţii celorlalte departamente şi
compartimente ale Asociaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie de specificul activităţii;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ coordonează implementarea strategiei şi direcţiilor de acţiune ale Asociaţiei în ceea ce
priveşte programele sociale;
ƒ elaborează planuri de lucru pe termen mediu şi scurt în conformitate cu strategia
organizaţiei cu privire la grupurile ţintă deservite de programele sociale;
ƒ supervizează furnizarea de servicii sociale directe către beneficiarii programelor, prin
supervizarea activităţii coordonatorilor de programe;
ƒ evaluează competenţele coordonatorilor de programe şi avizează evaluarea efectuată
de aceştia pentru personalul din subordine;
ƒ redactează şi/sau participă la redactarea de cereri de finanţare care să aibă drept
beneficiari grupurile ţintă ale programelor Asociaţiei, sub îndrumarea responsabilului de
granturi;
ƒ supervizează întocmirea rapoartelor periodice de activitate, interne şi/sau către
finanţatori;
ƒ coordonează punerea la dispoziţia departamentului specializat a informaţiilor referitoare
la activităţile cu beneficiarii, în vederea mediatizării acestora;
ƒ coordonează rganizarea de evenimente media şi de strângere de fonduri cu referinţă la
activităţile desfăşurate în cadrul programelor sociale, sub îndrumarea responsabilului de
fundraising;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.
71

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor, în conformitate cu standardele
prevăzute de lege;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor ;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare de specialitate;
ƒ Alte cursuri de pregătire în domeniul social şi managerial;
ƒ Cunoaştere foarte bună a cel puţin limbii engleze;
ƒ Foarte bune cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
72

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR PROGRAM


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT PROGRAME
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat coordonatorului Departamentului Programe al Asociaţiei
Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente şi
programe;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie specificul activităţilor de întreprins în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ implementează strategia şi direcţiile de acţiune ale organizaţiei în ceea ce priveşte
asistenţa socială a grupului ţintă ce face obiectul programului respectiv;
ƒ elaborează planuri de lucru pe termen mediu şi scurt în conformitate cu strategia
organizaţiei cu privire la grupul ţintă pe care îl deserveşte;
ƒ coordonează furnizarea de servicii sociale directe către beneficiari, în funcţie de
proiectele şi activităţile pe care organizaţia le are în derulare pentru grupul ţintă
respectiv;
ƒ evaluează competenţele membrilor echipei din cadrul programului şi avizează evaluarea
efectuată de directorul de aşezământ pentru personalul acestuia;
ƒ redactează şi/sau participă la redactarea de cereri de finanţare care să aibă drept
beneficiari grupul ţintă pe care îl deserveşte, sub îndrumarea responsabilului de granturi;
ƒ întocmeşte rapoarte periodice de activitate, interne şi/sau către finanţatori;
ƒ pune la dispoziţia departamentului specializat informaţii referitoare la activităţile cu
beneficiarii, în vederea mediatizării acestora;
ƒ propune şi coordonează organizarea de evenimente media şi de strângere de fonduri cu
referinţă la activităţile desfăşurate în cadrul programului pe care îl coordonează;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea coordonatorului Departamentului Programe.

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor, în conformitate cu standardele
prevăzute de lege;
73

Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor


repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD) ;
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor ;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare de specialitate;
ƒ Participarea la cursuri de specializare pentru lucrul cu persoanele care formează
grupurile ţintă ale programelor le care le coordonează ;
ƒ Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
ƒ Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
74

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: MONITOR-EVALUATOR


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT MONITORIZARE/ EVALUARE/ SUPERVIZARE
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai Asociaţiei Vasiliada;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii instituţiilor publice,
ONG - urilor sau altor persoane juridice, potenţiali sau actuali parteneri ai Asociaţiei
Vasiliada, în funcţie de sarcinile repartizate de superiorul ierarhic;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ este responsabil de consolidarea şi dezvoltarea procesului de monitorizare- evaluare în
cadrul organizaţiei, prin asumarea şi ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce revin
Departamentului de Monitorizare⁄ Evaluare⁄ Supervizare, potrivit deciziilor adoptate pe
linia obiectivelor strategice ale organizaţiei;
ƒ dezvoltă tehnici de monitorizare, evaluare şi supervizare în cadrul Asociaţiei Vasiliada şi
apoi asigură diseminarea acestora către filialele zonale şi locale ale organizaţiei;
ƒ întocmeşte regulamente, proceduri de lucru, instrumente standardizate de lucru;
ƒ este responsabil cu respectarea conformităţii administrative a organizaţiei privind
respectarea disciplinei muncii şi folosirea în cadrul programelor sociale⁄aşezămintelor a
instrumentelor standardizate de lucru ale organizaţiei;
ƒ întocmeşte rapoarte periodice şi anuale pentru conducerea organizaţiei, autorităţi şi
finanţatori;
ƒ întocmeşte raportul anual de activitate al organizaţiei pe baza informaţiilor colectate de
la coordonatorii de departamente;
ƒ participă la redactarea rapoartelor periodice de activitate, precum şi a altor materiale de
prezentare a organizaţiei;
ƒ participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale a
organizaţiei;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

5. Responsabilităţi
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor.
75

Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în


cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

6. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare;
ƒ Cunoştinţe de operare pe calculator;
ƒ Bun nivel de cunoaştere a limbii engleze, astfel încât să poată înţelege şi redacta
documente în această limbă.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
76

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR FUNDRAISING


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE / FUNDRAISING
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
organizaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie de sarcinile repartizate de superiorul ierarhic;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

Sarcinile postului
- coordonează campaniile de atragere a fondurilor;
- elaborează şi menţine o bază de date cu posibilii finanţatorii existenţi şi posibili ai
organizaţiei;
- asistă filialele organizaţiei, coordonatorii de programe şi proiecte în identificarea,
cultivarea şi atragerea surselor de finanţare pentru desfăşurarea activităţii
filialei/programului/proiectului;
- instruieşte personalul filialelor oragnizaţiei, coordonatorii de programe şi proiecte pentru
identificarea, cultivarea şi atragerea surselor de finanţare;
- participă la conceperea materialelor de identitate ale organizaţiei, care vor fi folosite în
scopul atragerii de finanţări, donaţii, sponsorizări;
- elaborează şi menţine un sistem de evidenţă a tuturor finanţărilor primite şi a utilizării
acestora, cooperând pentru aceasta cu personalul filialelor, coordonatorii de programe
şi proiecte şi cu responsabilul financiar al organizaţiei;
- participă la planificarea strategică din cadrul organizaţiei oferind informaţii structurate
despre oportunităţile şi ameninţările existente în mediul extern, cât şi despre punctele
tari şi slabe ale organizaţiei, în procesul de atragere de fonduri ;
- respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
- îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

5. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
77

Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format


electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor.
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

6. Studii şi competenţe necesare


- Studii superioare de specialitate;
- Participarea la cursuri de specializare în domeniul strângerii de fonduri;
- Abilităţi de comunicare;
- Bun organizator;
- Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
78

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR SCRIERE PROPUNERI DE FINANŢARE


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT DEZVOLTARE / FUNDRAISING
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai Asociaţiei Vasiliada, în
vederea cunoaşterii nevoilor şi a obţinerii de fonduri nerambursabile.
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii instituţiilor publice,
ONG - urilor sau altor persoane juridice, potenţiali sau actuali parteneri ai Asociaţiei
Vasiliada, în vederea cunoaşterii nevoilor şi a obţinerii de fonduri nerambursabile prin
redactarea în comun a cererilor de finanţare;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ urmăreşte continuu a oportunităţilor de finanţare prin intermediul internetului, precum şi a
celorlalte mijloace de informare;
ƒ informează periodic directorul executiv asupra noilor oportunităţi de finanţare în
domeniul social;
ƒ stabileşte, împreună cu directorul executiv, obiectivele care urmează să fie incluse în
cadrul cererilor de finanţare;
ƒ coordonează activităţile de scriere de proiecte din cadrul organizaţiei centrale;
ƒ instruieşte şi asistă personalul filialelor organizaţiei, coordonatorii de programe şi
proiecte în redactarea cererilor de finanţare, în vederea susţinerii financiare a
activităţilor;
ƒ propune strategia de lucru pentru redactarea unei cereri de finanţare;
ƒ propune spre aprobare directorului executiv echipa de lucru pentru scrierea proiectelor;
ƒ propune directorului executiv sarcinile pentru restul echipei implicate în redactarea
cererilor de finanţare;
ƒ menţine legătura cu finanţatorii, în vederea cunoaşterii oportunităţilor de finanţare sau
pentru a solicita informaţii suplimentare în vederea redactării cererilor de finanţare;
ƒ studiază în permanenţă mediul de operare al organizaţiei, identificând oportunităţile de
atragere a unor noi finanţatori, în acord cu misiunea acesteia;
ƒ urmăreşte şi informează directorul executiv cu privire la oportunităţi de training pentru
angajaţii organizaţiei;
ƒ participă la sesiuni de instruire sau întâlniri în domeniul finanţărilor, organizate la nivel
local sau naţional;
ƒ menţine o bază de date cu toate cererile de finanţare scrise în cadrul organizaţiei,
indiferent dacă au primit finanţare sau nu, în vederea utilizării lor ulterioare, în funcţie de
oportunităţi;
79

ƒ participă la redactarea rapoartelor periodice de activitate, precum şi a altor materiale de


prezentare a organizaţiei;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

5. Responsabilităţi
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor ;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

6. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare;
ƒ Cunoştinţe avansate de scriere a cererilor de finanţare;
ƒ Cunoştinţe avansate de operare pe calculator: Microsoft Office, alte programe de editare
text. Cunoştinţe sistem de operare Windows, navigare pe Internet;
ƒ Cunoaştere foarte bună a cel puţin limbii engleze;
ƒ Foarte bune cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
80

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: RESPONSABIL ACTIVITĂŢI ECONOMICE


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ŞI FUNDRAISING
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai Asociaţiei Vasiliada;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie de sarcinile repartizate de superiorul ierarhic;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ participă la elaborarea şi dezvoltarea strategiei de dezvoltare în domeniul economic;
ƒ coordonează activităţile economice ale organizaţiei centrale;
ƒ instruieşte şi asistă personalul filialelor organizaţiei, coordonatorii de programe şi
proiecte pentru dezvoltarea unor activităţi aducătoare de profit, în vederea susţinerii
financiare a activităţilor;
ƒ participă la conceperea materialelor de identitate ale organizaţiei, care vor fi folosite în
scopul dezvoltării activităţilor economice;
ƒ coordonează elaborarea planului de afaceri, planului de marketing şi a studiului de piaţă
pentru dezvoltarea activităţilor economice;
ƒ elaborează un catalog al produselor şi serviciilor oferite de organizaţie, precum şi un CD
de prezentare a modului în care sunt obţinute aceste produse şi servicii;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

6. Responsabilităţi
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD) ;
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor.
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.
81

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare:


ƒ Studii de specialitate;
ƒ Cunoştinţe operare PC;
ƒ Bun nivel de cunoaştere a limbii engleze, astfel încât să poată înţelege şi redacta
documente în această limbă.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
82

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR RELAŢII PUBLICE


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
organizaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie specificul activităţii acestuia;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului de responsabil relaţii cu presa


ƒ preluarea zilnică a informaţiilor generatoare de ştiri din cadrul Asociaţiei Vasiliada,
redactarea ştirilor şi a comunicatelor de presă;
ƒ urmăreşte difuzarea acestora la instituţiile de presă locale şi naţionale;
ƒ colectează informaţii, redactează sau coordonează redactarea de articole din cadrul
Asociaţiei Vasiliada, pentru publicaţiile Arhiepiscopiei Craiovei, dar şi pentru alte publicaţii;
ƒ coordonează activităţile de relaţii publice din cadrul organizaţiei centrale;
ƒ instruieşte şi asistă personalul filialelor organizaţiei, coordonatorii de programe şi proiecte
în ceea ce priveşte activităţile din domeniul relaţiilor publice;
ƒ primeşte reprezentanţii mass-media care solicită informaţii despre Asociaţia Vasiliada şi le
oferă informaţii, în limita posibilităţilor, sau îi direcţionează către persoanele care pot oferi
informaţii cât mai detaliate;
ƒ în momentul organizării de evenimente în cadrul Asociaţiei Vasiliada (seminarii, mese
rotunde, conferinţe presă), precum şi alte acţiuni ce presupun prezenţa mass-media este
însărcinat cu:
- asistarea departamentelor/ compartimentelor care organizează
evenimentul în conceperea comunicatului de presă;
- invitarea reprezentanţilor mass-media la eveniment, obţinând de câte
ori este posibil, confirmarea participării;
- primeşte reprezentanţii mass-media, punându-le la dispoziţie mapa sau
materialele de prezentare a evenimentului;
- respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
- îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.
83

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

Studii şi competenţe necesare


- Studii superioare de specialitate;
- Participarea la cursuri de specializare în domeniul relaţiilor publice;
- Abilităţi de comunicare;
- Bun organizator;
- Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
84

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABIL


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABIL
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
organizaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG -
uri, în funcţie de specificul activităţilor întreprinse.
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu celelalte departamente ale
organizaţiei.

5. Sarcinile postului
ƒ menţine evidenţa primară a conturilor organizaţiei la nivel analitic, păstrând copii după
toate documentele ce reflectă fluxuri financiare în şi din acest cont
ƒ menţine evidenţa analitică a cheltuielilor efectuate de către organizaţie, pe categorii de
cheltuieli;
ƒ întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei pentru anul următor;
ƒ coordonează întocmirea de situaţii financiare centralizatoare cu privire la programele,
proiectele şi activităţile sociale derulate de către organizaţie, solicitând şi prelucrând
datele primite;
ƒ colectează şi controlează documentele referitoare la gestiunea intrărilor/ieşirilor de
bunuri, în vederea înregistrării lor;
ƒ menţine evidenţa donaţiilor primite/efectuate de către organizaţie, pe fiecare donator şi
donatar;
ƒ ţine evidenţa consumului de carburant al automobilelor organizaţiei, verificând
corectitudinea întocmirii de către şoferi a documentaţiei aferente curselor;
ƒ colectează de la angajaţii organizaţiei referatele de necesitate pentru efectuarea
diferitelor cheltuieli, pe care le supune aprobării directorului executiv al organizaţiei,
urmând apoi a se ocupa de ridicarea banilor şi de întocmirea decontului de cheltuieli;
ƒ întocmeşte statele de plată şi efectuează plata salariilor pentru angajaţii organizaţiei şi
depune declaraţiile lunare;
ƒ întocmeşte balanţa lunară a organizaţiei, precum şi bilanţul anual;
ƒ urmăreşte legislaţia din domeniul financiar;
ƒ elaborează, la cerere, analize financiare cu privire la activitatea orgnizaţiei, propunând
măsuri de creştere a eficienţei acesteia;
ƒ întocmeşte şi depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă contractele individuale de
muncă ale membrilor departamentelor, echipelor programelor şi proiectelor derulate de
organizaţie;
85

ƒ supervizează întocmirea de către contabilul de proiect a rapoartelor financiare către


finanţatori;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor financiare ale organizaţiei ;
ƒ întocmeşte şi alte situaţii financiare şi îndeplineşte alte sarcini primite din partea
directorului executiv.

5. Responsabilităţi
Răspunde de corectitudinea situaţiilor financiare întocmite;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de toate aspectele legate de contabilitate, taxe si legislaţie financiară;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

6. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii în domeniul economic;
ƒ Experienţă în contabilitatea proiectelor sociale;
ƒ Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
86

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT JURIDIC
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
organizaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare pe probleme juridice cu reprezentanţii
altor instituţii şi ONG-uri, în funcţie de sarcinile repartizate de superiorul ierarhic;
De reprezentare: cu permisiunea directorului executiv, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii, cu privire la aspecte juridice din domeniul asistenţei sociale.

5. Sarcinile postului
ƒ întocmeşte contracte, decizii şi alte acte cu caracter juridic;
ƒ întocmeşte regulamente, rapoarte, referate, adrese, informări de specialitate, potrivit
sarcinilor primite;
ƒ avizează şi contrasemnează, la cerere, documentele cu caracter juridic emise în cadrul
organizaţiei: regulamente, politici şi proceduri, hotărâri, decizii, înştiinţări etc.;
ƒ asigură consultanţă juridică specializată tuturor departamentelor din cadrul organizaţiei;
ƒ urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ în domeniul asistenţei sociale şi
semnalează organizaţiei responsabilităţile care îi revin potrivit acestor dispoziţii,
întocmind rapoarte care vor fi prezentate directorului executiv;
ƒ menţine o bază de date cu actele juridice utile activităţii organizaţiei, în format electronic
sau pe suport fizic;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

6. Responsabilităţi
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la încetarea contractului de
muncă.
87

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare de drept;
ƒ Un minim de experienţă în posturi similare;
ƒ Cunoştinţe de operare pe calculator: Programe juridice (LEX), Microsoft Office, alte
programe de editare text. Cunoştinţe sistem de operare Windows, navigare pe Internet.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
88

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: COORDONATOR VOLUNTARI


2. Poziţia postului: DEPARTAMENT VOLUNTARIAT
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al organizaţiei;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
Asociaţiei Vasiliada;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare pe probleme de voluntariat cu
reprezentanţii altor instituţii şi ONG-uri, în funcţie de sarcinile repartizate de directorul
executiv;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ evaluează nevoia de voluntari a programelor şi proiectelor derulate de organizaţie,
propunând, în acest sens, strategia organizaţiei în domeniul voluntariatului;
ƒ coordonează activităţile de voluntariat din cadrul organizaţiei centrale;
ƒ instruieşte şi asistă personalul filialelor organizaţiei, coordonatorii de programe şi
proiecte în dezvoltarea activităţilor de voluntariat;
ƒ în colaborare cu coordonatorii de programe stabileşte sarcinile pentru fiecare voluntar;
ƒ verifică referinţele sau recomandările voluntarilor;
ƒ participă la recrutarea, intervievarea şi selectarea voluntarilor;
ƒ planifică şi organizează programele de orientare şi instruire a noilor voluntari;
ƒ asigură monitorizarea şi evaluarea voluntarilor, în baza informaţiilor furnizate de
coordonatorii de programe sau proiecte;
ƒ menţine legătura cu voluntarii prin întâlniri periodice;
ƒ menţine o bază de date cu privire la voluntarii organizaţiei, întocmind în acest sens
diferite documente de evidenţă, monitorizare şi evaluare a lor;
ƒ oferă asistenţă voluntarilor, la solicitarea acestora, pentru a facilita îndeplinirea de către
ei a sarcinilor asumate (acomodarea în echipa proiectului, relaţia cu coordonatorii de
programe etc.);
ƒ propune măsuri pentru recompensarea şi motivarea voluntarilor;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

6. Responsabilităţi
Răspunde de respectarea legislaţiei cu privire la voluntariat;
89

Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor


repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor.
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la la încetarea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare;
ƒ Participarea la cursuri de specializare pentru lucrul cu voluntarii;
ƒ Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:

Director executiv,
90

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: DIRECTOR AŞEZĂMÂNT


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat coordonatorului Departamentului Programe;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu angajaţi ai tuturor celorlalte departamente ale
organizaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie specificul activităţilor de întreprins în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ întocmeşte situaţia beneficiarilor din aşezământ şi actualizează lunar situaţia locurilor
disponibile;
ƒ întocmeşte, prin intermediul personalului de specialitate, actele necesare şi asigură
înscrierea beneficiarilor la aşezământ;
ƒ participă la întocmirea stategiei de organizare şi funcţionare, pentru asigurarea calităţii
serviciilor aşezământului;
ƒ aprobă planurile de intervenţie pentru fiecare caz, planuri ce sunt înaintate spre aprobare
coordonatorului de programe;
ƒ participă la recrutarea şi selecţionarea personalului din aşezământ;
ƒ evaluează performanţele personalului din cadrul aşezământului;
ƒ propune spre aprobare coordonatorului de program proiectul de buget al aşezământului
pentru anul financiar următor;
ƒ întocmeşte rapoartele narative şi financiare de activitate către finanţatorii aşezământului,
precum şi către coordonatorul de program;
ƒ asigură un mediu adecvat, precum şi dezvoltarea armonioasă a beneficiarilor
aşezământului;
ƒ răspunde în faţa coordonatorului de program pentru buna funcţionare a aşezământului;
ƒ răspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
ƒ răspunde disciplinar şi material în cazul în care nu a luat la timp măsurile legale ce se
impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
ƒ răspunde de dezvoltarea individuală a beneficiarilor şi de gradul de responsabilitate al
acestora;
ƒ răspunde pentru corectitudinea şi completitudinea documentelor întocmite;
ƒ răspunde pentru corectitudinea datelor înregistrate în răspunsurile transmise persoanelor
fizice sau juridice;
ƒ propune şi intervine în situaţiile ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea beneficiarilor;
91

ƒ organizează, împreună cu personalul aşezământului, activităţi de socializare pentru


beneficiari;
ƒ controlează zilnic condica de prezenţa şi contrasemnează;
ƒ controlează şi verifică inventarul efectuat de către comisia de inventariere;
ƒ organizează acţiuni de strângere de fonduri, sub coordonarea responsabilului de
fundraising şi a coordonatorului de program;
ƒ aprobă graficul lunar de lucru, răspunde de respectarea acestuia şi asigură înlocuirea
personalului pe durata concediului în cazul absenţei;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea coordonatorului de program.

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

CERINŢELE POSTULUI

7. Studii şi competenţe necesare


- Studii superioare de specialitate;
- Abilităţi de comunicare;
- Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
92

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: MEDIC SPECIALIST


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME - AŞEZĂMÂNTUL DE RECUPERARE
„SF. DIMITRIE CEL NOU” FILIAŞI
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului de aşezământ;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi profesionişti din cadrul aşezământului;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG -
uri, în funcţie de specificul activităţilor întreprinse în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte.

5. Sarcinile postului
ƒ examinează persoanele cu afecţiuni medicale, imediat ce acestea se internează în centrul de
recuperare, completând formularul de observaţie în maxim 24 de ore;
ƒ examinează zilnic persoanele cu afecţiuni medicale şi consemnează în foaia de observaţie
evoluţia, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, iar la sfârşit întocmeşte epicriza;
ƒ prezintă directorului de aşezământ situaţia persoanelor cu afecţiuni pe care îi are în îngrijire şi
solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;
ƒ comunică zilnic şi raportează persoanele cu afecţiuni mai grave pe care le are în îngrijire şi
care necesită o supraveghere mai deosebită;
ƒ supraveghează şi controlează distribuirea corectă a medicamentelor;
ƒ supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare, iar la
nevoie le efectuează personal;
ƒ recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al persoanelor cu afecţiuni medicale internate
în aşezământul de recuperare;
ƒ întocmeşte formele de examinare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de
conducerea aşezământului, pentru recuperarea persoanelor avute în îngrijire;
ƒ efectuează o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor internaţi şi a
aparţinătorilor acestora (dacă este cazul);
ƒ controlează prelucrarea sanitară a bolnavului la internarea în aşezământul de recuperare;
ƒ urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului din subordine şi propune directorului de
aşezământ îndepărtarea sau schimbarea temporară a locului de muncă a persoanelor bolnave
sau a purtătorilor potrivit regulamentelor existente;
ƒ oferă consultaţii şi prescrie tratamente de specialitate pacienţilor din Filiaşi şi zonele limitrofe,
în regim ambulatoriu;
ƒ completează zilnic toate instrumentele de lucru specifice postului;
ƒ asigură condiţii de îngrijire în aşezământ şi la domiciliu, prin care se respectă identitatea,
integritatea şi demnitatea persoanelor care beneficiază de serviciile aşezământului;
ƒ organizează activităţi de îngrijire, tratament, recuperare şi reabilitare în raport cu nevoile
beneficiarilor aşezământului;
93

ƒ asigură persoanelor dependente, beneficiarii programelor din aşezământ, un maximum de


autonomie şi siguranţă;
ƒ asigură respectarea normelor P.S.I. şi P.M. la locul de muncă;
ƒ asigură organizarea activităţilor cu caracter educativ-medical, atât în aşezământ, cât şi în afara
acestuia;
ƒ asigură supravegherea şi îngrijirea medicală necesară;
ƒ coordonează activităţile medicale;
ƒ stabileşte modificările aduse activităţilor medicale;
ƒ optimizează utilizarea resurselor pentru activităţile medicale;
ƒ propune şi transmite directorului de aşezământ măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor
medicale;
ƒ întreţine şi supraveghează aparatura din dotare, pentru o bună desfăşurare a activităţii;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ participă la şedinţele cu întreg personalul şi la cele de lucru, pe componenta medicală;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului de aşezământ.

6. Responsabilităţi
Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a persoanelor cu afecţiuni de
ordin medical, desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care
lucrează;
Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare şi
identifică soluţii pentru rezolvarea acestora, asigurându-se de sănătatea beneficiarilor şi a
personalului;
În exercitarea profesiei, îşi organizează activităţile în mod responsabil în conformitate cu
reglementările profesionale şi cerinţele postului în limitele de competenţă;
Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a
normelor de protecţie a muncii în sectorul pe care îl are în grijă;
Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la toate consultările din cadrul
aşezământului pentru recuperarea şi reabilitarea persoanelor asistate şi colaborează cu toţi
membrii personalului în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

7. Studii şi competenţe necesare


a. studii superioare de specialitate;
b. abilităţi de lucru în echipă;
c. cunoştinţe operare P.C.;

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
94

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME - AŞEZĂMÂNTUL DE RECUPERARE
“SF. DIMITRIE CEL NOU” FILIAŞI
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului de aşezământ;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu personalul aşezământului;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie specificul activităţilor de întreprins în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte;
De reprezentare: cu permisiunea superiorilor ierarhici, reprezintă Asociaţia Vasiliada în
relaţiile cu alte instituţii.

5. Sarcinile postului
ƒ organizează vizite la domiciliul beneficiarilor centrului internaţi în aşezământ;
ƒ verifică săptămânal dosarele beneficiarilor din punct de vedere social;
ƒ realizează evaluarea socială a beneficiarilor aşezământului (atât a celor internaţi, cât şi a celor
trataţi ambulatoriu), evaluare efectuată atât la domiciliu, cât şi în cadrul aşezământului de
recuperare;
ƒ identifică nevoile de ordin social ale persoanei asistate, completează şi verifică completarea
fişelor geriatrice, realizează anchete sociale;
ƒ stabileşte, împreună cu echipa interdisciplinară, gradul de dependenţă al persoanei asistate;
ƒ urmăreşte apărarea demnitaţii individuale şi familiale a persoanei îngrijite în cadrul
aşezământului de recuperare, fără discriminări privind originea, etnia, religia, starea materială,
convingerile politice etc;
ƒ participă la întocmirea planului individualizat de servicii a beneficiarilor aşezământului de
recuperare, în colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei multidisciplinare de evaluare;
ƒ urmăreşte evoluţia beneficiarilor din punct de vedere social şi efectuează reevaluarea lunară
sau de necesitate a persoanei asistate;
ƒ monitorizează beneficiarii aşezământului;
ƒ se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea
nivelului profesional al colegilor;
ƒ foloseşte toate instrumentele de lucru specifice postului ocupat, actualizând lunar trimestrial şi
ori de câte ori este nevoie datele beneficiarilor;
ƒ completează lunar, în prezenţa beneficiarului, chestionarul de satisfacţie a persoanelor
asistate;
ƒ întocmeşte planuri şi organizează activităţi psiho-terapeutice şi de terapie ocupaţională pentru
asistaţi, în scopul integrării psiho-sociale a acestora, cu acordul directorului aşezământului şi în
colaborare cu psihologul şi medicul specialist;
95

ƒ respectă principiul confidenţialităţii datelor şi situatiilor legate de persoanele asistate, acestea


fiind comunicate numai echipei interdisciplinare şi numai în condiţii speciale;
ƒ răspunde de dosarele beneficiarilor pe care le are în grijă;
ƒ participă la şedinţele de lucru din cadrul aşezământului, precum şi la şedinţele echipei
multidisciplinare ale aşezământului de recuperare;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini stabilite de directorul aşezământului.

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei, precum şi cele prevăzute în legislaţia în vigoare;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


- Studii superioare de specialitate;
- Abilităţi de comunicare;
- Bun organizator;
- Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
96

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: PSIHOLOG


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME - AŞEZĂMÂNTUL CENTRUL PENTRU
COPII “ARIPI DE LUMINĂ”
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului de aşezământ;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai aşezământului, precum şi cu
angajaţi ai Departamentului Programe;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie specificul activităţilor de întreprins în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte.

5. Sarcinile postului
ƒ informează şi consiliază familiile copiilor HIV+;
ƒ realizează evaluarea psihologică a copilului HIV+ şi a părinţilor pentru stabilirea terapiei
adecvate;
ƒ depistează posibilele tulburări psihologice ale copilului;
ƒ pregăteşte psihologic copilul pentru înfruntarea bolii;
ƒ asigură consiliere familiilor în cazul decesului copiilor HIV+;
ƒ asigură consilierea psihologică pentru familiile în care riscul destrămării familiale sau al
abandonului copilului este crescut (pe baza unui plan de intervenţie stabilit de către
membrii echipei multidisciplinare);
ƒ asigură consilierea şi terapia psihologică pentru copiii care se află în faza terminală a bolii;
ƒ realizează activităţi de psihoterapie, de suport, de relaxare şi activităţi comportamentale cu
beneficiarii aşezământului;
ƒ evaluează progresul intervenţiilor;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ participă la întâlnirile de lucru convocate de către directorul aşezământului;
ƒ realizează raportarea lunară a activităţilor desfăşurate ;
ƒ îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea directorului de aşezământ.

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.
97

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


- Studii superioare de specialitate;
- Abilităţi de comunicare;
- Cunoştinţe de limba engleză, suficiente pentru a citi şi redacta documente în această
limbă;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
98

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCATIV


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME - AŞEZĂMÂNTUL CENTRUL PENTRU
COPII “ARIPI DE LUMINĂ”
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului de aşezământ;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai aşezământului, precum şi cu
angajaţii celorlalte departamente ae Asociaţiei;
De colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţii altor instituţii şi ONG -
uri, în funcţie specificul activităţilor de întreprins în beneficiul categoriei de beneficiari pe
care o deserveşte.

5. Sarcinile postului
ƒ instruieşte beneficiarii Centrului (copii seropozitivi, copii care prezintă risc de abandon
şcolar şi copii neşcolarizaţi) în următoarele activităţi:
- pictură pe sticlă;
- realizarea de obiecte decorative;
- realizarea de felicitări;
- decorarea de vase ceramică;
- realizarea de semne de carte şi alte obiecte;
ƒ organizează activităţi de petrecere a timpului liber: participă împreună cu beneficiarii la
vizionarea unor filme instructiv – educative; facilitează copiilor accesul la calculatoarele
aşezământului; organizează participarea beneficiarilor la spectacole de teatru şi film şi
participă împreună cu copiii la expoziţii, plimbări, excursii şi tabere;
ƒ participă împreună cu beneficiarii la cursurile de alfabetizare susţinute de către profesorii
din cadrul aşezământului;
ƒ participă la întâlnirile convocate de către directorul de aşezământ;
ƒ realizează raportarea lunară a activităţilor desfăşurate;
ƒ contribuie la realizarea revistei “Atitudini Sero...Pozitive”;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea directorului de aşezământ.

6. Responsabilităţi
Răspunde de calitatea muncii, în conformitate cu standardele prevăzute prin procedurile
organizaţiei;
99

Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor


repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


- Studii liceale minimum;
- Participarea la cursuri de specializare conforme cu sarcinile;
- Abilităţi de comunicare;
- Bun organizator;
- Cunoştinţe de operare PC.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
100

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: ADMINISTRATOR


2. Poziţia postului: DEPARTAMENTUL PROGRAME – AŞEZĂMÂNTUL ____________
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului de aşezământ;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai aşezământului şi ai
departamentelor Asociaţie;
Colaborare: desfăşoară activităţi de colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii şi ONG-
uri, în funcţie de sarcinile repartizate de superiorul ierarhic.

5. Sarcinile postului
ƒ aprovizionează aşezământul cu materialele şi hrana necesară, conform prevederilor legale;
ƒ verifică săptămânal obiectele de inventar, mijloacele fixe şi materialele aflate în clădirea
aşezământului;
ƒ comunică în scris conducerii aşezământului eventualele distrugeri care apar în cadrul
aşezământului;
ƒ conduce autoturismul aflat în dotarea aşezământului, notând în foaia de parcurs fiecare
cursă şi prezentând lunar această foaie directorului de aşezământ spre avizare şi
contabilului pentru evidenţierea contabilă şi justificarea cheltuielilor;
ƒ întocmeşte zilnic fişe de magazie şi bonuri de consum pentru toate materialele care sunt
scoase din gestiune;
ƒ primeşte donaţii şi sponsorizări în bunuri materiale numai pe baza procesului verbal de
donaţie, de predare - primire sau a contractului de donaţie sau sponsorizare;
ƒ ţine evidenţa materialelor consumate, având în vedere durata medie de funcţionare sau de
utilizare a bunurilor predate, conform standardelor în vigoare;
ƒ participă la şedinţele cu întreg personalul şi la cele de lucru, pe parte administrativă;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului de aşezământ.

6. Responsabilităţi
ƒ Răspunde de calitatea alimentelor şi a materialelor achiziţionate si recepţionate;
ƒ Răspunde de păstrarea curăţeniei în aşezământ şi în curtea acestuia;
ƒ Răspunde de reparaţiile curente ale aşezământului;
ƒ Răspunde de completarea corectă a instrumentelor de lucru specifice atribuţiilor de
gestiune avute şi de întocmirea la timp a acestora;
ƒ Răspunde de aprovizionarea aşezământului cu cele necesare funcţionării;
101

ƒ Răspunde de patrimoniul instituţiei aflat în inventarul personal;


ƒ Respectă normele de securitate la locul de muncă şi normele de P.S.I. şi P.M.;
ƒ Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces
în cadrul desfăşurării activităţii.

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ studii medii;
ƒ abilităţi de lucru în echipă;
ƒ cunoştinţe operare P.C.;
ƒ cunoştinţe gestiune primară;
ƒ posesor permis auto (cu experienţă) şi disponibilitate pentru deplasări pe distanţe scurte
şi medii.

Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la


supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
102

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului

1. Denumirea postului: SECRETAR


2. Poziţia postului: SECRETARIAT
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai organizaţiei.

5. Sarcinile postului
ƒ preia sau transmite informaţii ce privesc activitatea, prin orice mijloace de comunicare;
ƒ efectuează apeluri telefonice sau răspunde la acestea, direcţionându-le către destinatar,
transmiţând/preluând mesaje;
ƒ efectuează activităţi de birotică: dactilografiat, fotocopiat documente, primire/trimitere
faxuri, e-mailuri etc.;
ƒ primeşte, înregistrează, sortează şi prezintă directorului executiv corespondenţa sortată
urmând ca, în urma dispoziţiei acestuia, fie să o distribuie responsabililor din cadrul
organizaţiei, fie să alcătuiască şi să trimită răspunsuri la aceasta;
ƒ înregistrează toate documentele emise de către departamentele din cadrul organizaţiei
şi asigură trimiterea lor către destinatar;
ƒ păstrează şi arhivează corespunzător documentele primite sau emise de către
organizaţie;
ƒ organizează şi pregăteşte din punct de vedere logistic şedinţele din cadrul Asociaţiei:
− afişează în termenul stabilit (cu 2 zile înainte de data şedinţei) ordinea de zi;
− menţine legătura cu angajaţii, asigurându-se că aceştia vor prezenta la şedinţă
materialele solicitate;
− întocmeşte procesul verbal al şedinţei, răspunzând de semnarea acestuia de către
participanţii la şedinţă, în termen de 2 zile de la data şedinţei;
− întocmeşte, în urma şedinţei, opisul cu deciziile adoptate, urmărind şi semnalând
directorul executiv cu privire la ducerea la îndeplinire a acestora;
ƒ organizează şi pregăteşte alte întâlniri de lucru în cadrul Asociaţiei sau cu parteneri:
− convoacă întâlnirile, comunicând subiectul sau ordinea de zi;
− asigură materialele necesare desfăşurării întâlnirii (redactare, multiplicare,
distribuire);
− întocmeşte procesul verbal sau rezumatul şedinţei, răspunzând de semnarea
acestuia de către participanţi;
ƒ asigură protocolul pentru întâlnirile organizate în cadrul organizaţiei:
− face aprovizionarea cu produsele necesare, obţinând în acest sens documente
justificative;
− păstrează în bune condiţii produsele achiziţionate;
− face oficiul de servire a produselor de protocol în timpul întâlnirii;
ƒ menţine relaţia cu publicul, primind şi îndrumând persoanele care vin la Asociaţie cu
103

diferite solicitări, preluând aceste solicitări şi oferind, ori de câte ori este posibil, anumite
informaţii;
ƒ participă la redactarea rapoartelor periodice de activitate ale Asociaţiei, precum şi a altor
materiale de prezentare a organizaţiei;
ƒ păstrează condica organizaţiei şi întocmeşte lunar pontajul angajaţilor;
ƒ transmite factorilor responsabili din cadrul Asociaţiei defecţiunile intervenite în
funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor din cadrul organizaţiei (calculatoare, xerox,
prize etc.), urmărind remedierea acestora într-un timp cât mai scurt;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea directorului executiv.

Neîndeplinirea sarcinilor menţionate mai sus conduce la supunerea spre analiză a


cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni disciplinare, potrivit legii,
de la avertismentul scris până la desfacerea contractului individual de muncă.

6. Responsabilităţi
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de crearea unei baze de date cu documentele create personal în format
electronic (pe calculator), arhivându-le periodic pe suport de date mobil (CD);
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor.
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.

Cerinţele Postului

7. Studii şi competenţe necesare


ƒ Studii superioare, de preferat în domeniul umanist.
ƒ Cunoştinţe avansate de operare pe calculator: Microsoft Office, alte programe de editare
text. Cunoştinţe sistem de operare Windows, navigare pe Internet.
ƒ Bun nivel de cunoaştere a limbii engleze şi a limbii franceze, suficient pentru a purta o
conversaţie şi a redacta un document.

Ocupantul postului:
Semnătura:
Director executiv,
104

FIŞA POSTULUI

Descrierea Postului
1. Denumirea postului: ŞOFER
2. Poziţia postului: DEPARTAMENT TRANSPORT
3. Nivelul postului: de execuţie
4. Relaţiile postului:
Ierarhice: este subordonat directorului executiv al Asociaţiei Vasiliada;
Funcţionale: întreţine relaţii funcţionale cu ceilalţi angajaţi ai Asociaţiei Vasiliada.

5. Sarcinile postului
ƒ asigură transportul pe teren al personalului organizaţiei, cu aprobarea directorului
executiv;
ƒ asigură întreţinerea maşinii, având în grijă reparaţia, întreţinerea şi alimentarea acesteia;
ƒ efectuează la timp reviziile tehnice periodice pentru autovehiculul dat în folosinţă şi
încheie asigurările necesare;
ƒ întocmeşte corect şi la timp documentaţia necesară efectuării curselor (foi de parcurs,
ordine de deplasare);
ƒ prezintă directorului executiv documentaţia aferentă curselor efectuate, spre a fi
confirmate, iar apoi transmite aceste documente Departamentului Financiar – Contabil al
Asociaţiei Vasiliada, care ţine evidenţa consumului de carburant şi distribuie BVCA;
ƒ participă personal şi cu maşina la toate acţiunile organizaţiei, unde este solicitat;
ƒ sprijină personalul organizaţiei, cu care efectuează cursa, la îndeplinirea sarcinilor
acestora;
ƒ respectă regulamentele, metodologiile şi procedurile de lucru din cadrul organizaţiei;
ƒ îndeplineşte alte sarcini primite din partea directorului executiv.

6. Responsabilităţi
Răspunde de transportarea în siguranţă şi la timp a persoanelor cu care pleacă în cursă;
Răspunde de corectitudinea şi acurateţea completării documentelor aferente cursei;
Răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu eficienţă a materialelor
repartizate spre consum;
Răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;
Răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii desfăşurate.
Neîndeplinirea sarcinilor şi a responsabilităţilor menţionate mai sus conduce la
supunerea spre analiză a cazului de către Asociaţia Vasiliada, aplicându-se sancţiuni
disciplinare, potrivit legii, de la avertismentul scris până la desfacerea contractului
individual de muncă.

Cerinţele Postului
7. Studii şi competenţe necesare
ƒ Permis de conducere categoria B; minim 2 ani experienţă în calitate de conducător auto;
ƒ Studii medii;
ƒ Cunoştinţe de mecanică, suficiente pentru a remedia defecţiuni uşoare ale
automobilului.
Ocupantul postului:
Semnătura: Director executiv,
105

II.1.2. Planificarea şi raportarea activităţilor

Pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor în cadrul fiecărui program, aşezământ sau


proiect a fost stabilit un set de reguli interne de organizare, planificare şi raportare a muncii
realizate de echipele din cadrul unităţilor respective:

1. La începutul fiecărui an calendaristic se înaintează, de către coordonatorii de programe,


un raport de activitate (narativ şi financiar) pe anul anterior, precum şi Planul
activităţilor pe anul în curs (sub forma unui Grafic Gantt). Aceste documente vor fi
concepute atât pentru program, cât şi pentru unităţile înfiinţate în cadrul programului
(aşezăminte, proiecte, alte acţiuni constante etc).

2. Planificarea şi raportarea activităţilor se face săptămânal sau lunar, pe baza unor


instrumente de lucru standardizate. Planificarea şi raportarea săptămânală se
realizează de către echipele multidisciplinare din cadrul aşezămintelor, iar planificarea
şi raportarea lunară se realizează de către coordonatorii de programe.

3. Coordonatorii de programe şi directorii de aşezăminte participă lunar, în prima


săptămână a fiecărei luni, la întâlnirile de lucru organizate de coordonatorul
Departamentului programe, în vederea raportării activităţilor realizate şi rezultatelor
obţinute în luna anterioară, precum şi a prezentării planului de lucru pe luna în curs.

4. Coordonatorul fiecărui program organizează săptămânal şedinţe de lucru cu echipa


multidisciplinară, pentru analiza cazurilor, sau cu toţi angajaţii, pentru analiza urgenţelor
de natură administrativă internă.

5. Toate şedinţele de lucru sunt înregistrate şi semnate de toţi participanţii într-un registru
de şedinţe.
106

Cod II.1.2. A

FIŞĂ DE PLANIFICARE LUNARĂ A ACTIVITĂŢILOR

Unitatea:___________________________________
Perioada:___________________________________

1. Proiecte (acţiuni, evenimente) care vor fi derulate în cadrul unităţii:

Nr. Nume Perioada de Finanţator Colaboratori/parteneri Locul de desfăşurare


crt. proiect implementare

2. Resurse financiare care vor fi utilizate:

prin proiecte
de la Vasiliada
de la Arhiepiscopia Craiovei
sponsorizări, alte surse

3. Resurse materiale din dotarea organizaţiei care vor fi folosite în perioada planificată:

TIP Data folosirii Observaţii


Laptop
Autoturism
Cameră foto
Cameră video
Banner

4. Resurse umane implicate în realizarea activităţilor:

Salariaţi:
Voluntari:
Alţi specialişti:

5. Servicii furnizate beneficiarilor:


Nr. Tip de serviciu furnizat Număr beneficiari
crt.

6. Alte ajutoare materiale oferite beneficiarilor din alte surse:

Nr. Sursa Bunuri oferite Costuri


crt.
107

7. Rezultate care vor fi obţinute, în termeni de indicatori:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Participarea angajaţilor la cursuri, întâlniri de specialitate în perioada planificată:

Nr. Nume Funcţia Nume curs Locaţia Data


Crt.

Coordonator unitate:
Semnătura
108

Cod II.1.2. B
RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Unitatea:___________________________________
Perioada raportată: _________________________

1. Proiecte (acţiuni, evenimente) aflate în derulare în cadrul unităţii:


Nr. Nume Perioada de Finanţator Colaboratori/parteneri Locul de desfăşurare
crt. proiect implementare

2. Resurse financiare utilizate:


prin proiecte
de la Vasiliada
de la Arhiepiscopie
sponsorizări, alte surse (care?)

3. Resurse materiale din dotarea organizaţiei folosite în perioada de raportare:


TIP Data folosirii Observaţii
Laptop
Autoturism
Cameră foto
Cameră video
Banner

4. Resurse umane implicate în realizarea activităţilor:

Salariaţi:
Voluntari:
Alţi specialişti:

5. Servicii furnizate beneficiarilor:


Nr. Tip de serviciu furnizat Număr beneficiari
crt.

6. Alte ajutoare materiale oferite beneficiarilor din alte surse:

Nr. Sursa Bunuri oferite Costuri


crt.
109

7. Rezultate obţinute (în termeni de indicatori):


1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Probleme întâlnite în desfăşurarea activităţilor:

9. Mediatizarea serviciilor:

- în presa scrisă: nume ziar/data, număr pagină, nume articol


- la TV şi radio: nume canal, data, nume emisiune
- internet: adresă web cu articolul
- alte materiale: tip, nume

10. Participarea angajaţilor la cursuri, întâlniri de specialitate:

Nr. Nume Funcţia Nume curs Locaţia Data


Crt.

11. Observaţii:

Coordonator unitate:
Semnătura
110

Cod II.1.2. C

FIŞĂ DE PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ A ACTIVITĂŢILOR

Unitatea: ______________________________________
Coordonator unitate: ____________________________

Numele şi prenumele: ____________________________


Funcţia: _______________________________________
Perioada planificată: ____________________________
OBIECTIVE PROPUSE
O1
O2
O3
O4
O5

ACŢIUNI (pt. obiectivele menţionate) REZULTATE AŞTEPTATE RESURSE NECESARE

Semnătura,
111

Cod II.1.2. D
RAPORT SĂPTĂMÂNAL DE ACTIVITATE
Unitatea: ______________________________________
Coordonator unitate: ____________________________

Numele şi prenumele: ____________________________


Funcţia: _______________________________________
Perioada de raportare: ____________________________

OBIECTIVE ATINSE

REZULTATE OBŢINUTE

REZULTATE PLANIFICATE DAR NEATINSE REZULTATE OBŢINUTE DAR


NEPLANIFICATE

Motivele neîncadrării în planificare

Soluţii propuse

Semnătura:
112

Cod II.1.3. A
II.1.3. Monitorizarea şi evaluarea angajaţilor

PROGRAMUL _____________________________________________

FIŞĂ DE MONITORIZARE LUNARĂ

I. Beneficiari servicii sociale


Beneficiari Număr persoane
- permanenţi
- noi
Total

II. Contracte cu beneficiarii de servicii sociale


Contracte furnizare servicii sociale Număr
- contracte vechi
- contracte noi
Total

III. Tipuri de servicii oferite beneficiarilor


Servicii sociale oferite* Număr beneficiari

Total

* - se vor menţiona tipurile de servicii oferite în cadrul programului.

Data, Coordonator program,


113

II.1.3. B. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PERSONALULUI

În vederea îmbunătăţirii continue a activităţii Asociaţiei Vasiliada şi ca o componentă a


politicii de personal, la nivelul organizaţiei centrale şi filialelor se desfăşoară periodic un proces de
evaluare a performanţelor personalului.

Acest proces se aplică ocupantului fiecărui post din organigrama structurilor Asociaţiei, în
raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor stabilite prin fişa postului.

Procesul se desfăşoară de două ori pe an, la momentul întocmirii bugetului anual de


venituri şi cheltuieli, respectiv la jumătatea exerciţiului financiar în curs, precum şi în alte situaţii în
care acest lucru este necesar.

Evaluarea performanţelor personalului se face pe baza criteriilor din grila de evaluare


prezentată mai jos, de către superiorul ierarhic, respectiv:
ƒ directorul de aşezământ pentru personalul din subordine;
ƒ coordonatorul de program pentru directorul de aşezământ şi personalul care
activează în program, altul decât cel al aşezămintelor sociale;
ƒ coordonatorul Departamentului Programe pentru coordonatorii de programe;
ƒ directorul executiv pentru coordonatorii de departamente;
ƒ Consiliul Director pentru directorul executiv.

Fiecărui angajat i se acordă câte o notă corespunzătoare calificativului obţinut pentru


îndeplinirea fiecărui criteriu de evaluare, după cum urmează: 4 = foarte bine; 3 = bine; 2 =
satisfăcător; 1= nesatisfăcător.

Rezultatele evaluării se comunică ocupantului postului şi superiorului ierarhic, potrivit


circuitului sus-menţionat, având caracter de confidenţialitate. Totodată, ele constituie punct de
plecare pentru stabilirea nivelului salarial şi cariera profesională a angajatului în cadrul organizaţiei,
precum şi pentru sancţiuni disciplinare, ducând până la desfacerea contractului de muncă.

Astfel, un punctaj de minim 42 de puncte oferă salariatului posibilitatea obţinerii unei


recompense de tipul de mai sus, în timp ce un punctaj mai mic de 28 de puncte poate atrage
sancţionarea disciplinară a salariatului, potrivit prevederilor Regulamentului de ordine interioară.
114

GRILA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PERSONALULUI

Cod II.1.3. B

Asociaţia Vasiliada (filiala, dacă este cazul) ______________________


Departamentul: ______________________ Avizat
Programul (dacă este cazul): ______________________ Director
Aşezământul (dacă este cazul): ______________________ executiv
Coordonator
Ocupantul postului: ______________________ departament
Postul: ______________________ Coordonator
program

Criteriul Calificativul
1 2 3 4
1. Rezultatele obţinute
1.1. Cantitatea şi calitatea
lucrărilor şi sarcinilor realizate
1.2. Respectarea termenelor
stabilite în activitate
1.3. Eficienţa în activitate, ca
raport rezultate/resurse utilizate
2. Adaptarea la complexitatea activităţii
2.1. Cunoştinţe teoretice
actualizate din aria de competenţă
2.2. Planificarea activităţii
2.3. Lucrul în echipă
2.4. Adaptarea la schimbare,
găsirea de soluţii (creativitatea)
2.5. Analiza riscurilor şi
consecinţelor activităţii proprii
2.6. Meticulozitate, depăşirea
rutinei
3. Asumarea responsabilităţii
3.1. Implicarea, motivaţia
3.2. Asumarea riscului de decizie
în aria de competenţă
4. Relaţionare şi disciplina muncii
4.1. Respectarea relaţiilor ierarhice
4.2. Bune relaţii cu mediul intern al
organizaţiei
4.3. Corectitudine, integritate
TOTAL

Data evaluării: Evaluator

______________ ___________________
115

Cod II.1.3. C

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări în legătură cu munca dumneavoastră în cadrul Asociaţiei
Vasiliada pe parcursul anului _____________. Vă mulţumim anticipat.

1. La ce departament/program/aşezământ/proiect lucraţi?

................................................................................................................................................................

2. De cât timp lucraţi în organizaţia noastră?

................................................................................................................................................................

3. Pe ansamblu, cât sunteţi de mulţumit de activitatea dumneavoastră în cadrul organizaţiei?

................................................................................................................................................................

4. Vă rugăm să vă evaluaţi activitatea, pe următoarele niveluri:

Excelent Bine Neutru Nu prea bine Slab


Nivelul
productivităţii
Nivelul calităţii
serviciilor furnizate
Nivelul la care sunt
satisfăcute
aşteptările
beneficiarilor

5. Gândindu-vă la aşteptările şi obiectivele dumneavoastră, care din următoarele afirmaţii descriu cel mai bine situaţia
curentă?
- mi-am depăşit aşteptările/obiectivele
- mi-am îndeplinit aşteptările/obiectivele
- mi-am îndeplinit parţial aşteptările/obiectivele
- nu mi-am îndeplinit aşteptările/obiectivele

6. Gândindu-vă la aşteptările beneficiarilor, care din următoarele afirmaţii este cea corectă pentru dumneavoastră?
- întotdeauna depăşesc aşteptările beneficiarilor
- ocazional depăşesc aşteptările beneficiarilor
- muncesc atât cât se aşteaptă de la mine
- muncesc mai puţin decât se aşteaptă de la mine

7. Ce anume vă ajută, în acest moment să furnizaţi servicii de calitate?

8. Ce v-ar ajuta să deveniţi mai performant şi să furnizaţi servicii de o calitate mai bună?

Vă mulţumim pentru timpul acordat!


116

Cod II.1.3. D

CHESTIONAR PENTRU CUNOAŞTEREA NEVOILOR DE INSTRUIRE


Asociaţia Vasiliada este interesată să cunoască nevoile dumneavoastră de instruire la momentul actual. În acest
sens, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări. Vă mulţumim anticipat.

1. La ce departament/centru/proiect lucraţi?
................................................................................................................................................................

2. De cât timp lucraţi în organizaţia noastră?


................................................................................................................................................................

3. Aţi primit, la angajarea în cadrul organizaţiei, instruire în legătură cu poziţia pe care o ocupaţi?
................................................................................................................................................................

4. În general, cât sunteţi de mulţumit, în legătură cu instruirea pe care aţi primit-o pentru poziţia
dumneavoastră curentă?
- foarte mulţumit
- destul de mulţumit
- neutru
- destul de nemulţumit
- foarte nemulţumit

5. Vă rugăm să specificaţi dacă sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:


Complet Parţial Neutru Dezacord Dezacord
de acord de acord parţial total
În meseria mea, este uşor să aplic instruirea pe care am primit-o
Sunt posibilităţi pentru mine să lucrez cu persoane bine pregătite şi să
învăţ de la ele
Sunt posibilităţi pentru mine să particip şi la cursuri care nu ţin de job-ul
meu curent
Există oprtunităţi de dezvoltare personală în cadrul organizaţiei
Sunt încurajat să mă dezvolt personal

6. În ce domenii aţi dori să primiţi instruire/formare în viitorul apropiat?


- conducere/management
- comunicare
- lucru în echipă
- negociere
- abordarea conflictului
- limbi străine
- alte domeniu ....................................................................................................................................

7. Vă rugăm menţionaţi nivelul de satisfacţie pe care îl aveţi în legătură cu următoarele aspecte:


Foarte Destul de Neutru Destul de Foarte
mulţumit mulţumit nemulţumit nemulţumit
Eforturile şefului direct de a vă identifica punctele forte şi punctele slabe
Calitatea iniţierii şi instruirii primite pentru poziţia curentă pe care o aveţi
în cadrul organizaţiei
Sfaturile pe care le primiţi în momentul de faţă de la colegii mai
experimentaţi
Ajutorul conducerii la eforturile dumneavoastră de a vă îmbunătăţii
punctele slabe
Procesul identificării candidaţilor pentru poziţiile libere din departament
Posibilităţi de participare la cursuri
Posibilităţi de promovare

9. Per total, cât sunteţi de mulţumit în legătură cu cariera dumneavoastră în cadrul organizaţiei?
- foarte mulţumit - destul de mulţumit - neutru - destul de nemulţumit - foarte nemulţumit
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
117

II.1.4. Supervizarea asistenţilor sociali

În vederea dezvoltării profesionale a asistenţilor sociali, Asociaţia Vasiliada asigură supervizarea


acestora. Fiecare asistent social beneficiază de serviciile unui supervizor, pe baza unor
instrumente de lucru standardizate. Pentru asigurarea unui cadru colaborativ şi structurat de lucru
în supervizare, se încheie contractul de supervizare, având la bază Planul individual de
supervizare, care cuprinde informaţii asupra procesului, conţinutului şi relaţiei supervizor –
supervizat. În vederea evaluării performanţelor profesionale ale supervizatului în timpul
supervizării, se aplică un chestionar de evaluare a supervizării. Procesul supervizării se încheie
cu un raport de supervizare.
Cod II.1.4. A

PLAN INDIVIDUAL DE SUPERVIZARE

Supervizat:
- nume şi prenume: ..............................................................................................
- instituţia unde îşi desfăşoară activitatea:.........................................................
- funcţia:................................................................................................................
- experienţa în exercitarea profesiei:..................................................................

Supervizor:............................................................
Tipul supervizării:
Scopul supervizării:
Obiectivele supervizării:
Rezulatele aşteptate:
Metodele şi tehnicile folosite:
- oferirea de informaţii direct;
- demonstraţia;
- jocul de rol;
- analiza studiilor de caz;
- învăţarea din experienţă;
- altele ...................................................................................................................
Frecvenţa întâlnirilor:.........................................................................................................

Durata întâlnirilor:..............................................................................................................

Locaţia întâlnirilor:..............................................................................................................

Alte aspecte (dacă este necesar):...........................................................................................

Durata relaţiei de supervizare: ..........................................................................................

Semnătura supervizat____________ Semnătura supervizor____________


Data___________
118

Cod II.1.4. B

CONTRACT DE SUPERVIZARE
(încheiat între supervizor şi supervizat)
1.Părţile contractante:

1. _____________________________________, (numele supervizorului) denumit în continuare

supervizor, domiciliat/locuieşte în localitatea ______________________, str.

____________________________________nr. ______, judeţul ______________, codul numeric

personal ____________________________, posesor al B.I./C.I. seria _____nr. ____________,

eliberat/eliberată la data de _____________ de Secţia de Poliţie

şi

2. _____________________________________, (numele persoanei supervizate) denumit în

continuare supervizat, domiciliat/locuieşte în localitatea ______________________, str.

____________________________________nr. ______, judeţul ______________, codul numeric

personal ____________________________, posesor al B.I./C.I. seria _____nr. ____________,

eliberat/eliberată la data de _____________ de Secţia de Poliţie

având în vedere planul individual de supervizare,

2.Obiectul contractului:
Prezentul contract are ca obiect supervizarea profesională în domeniul asistenţei sociale, prin
acordarea unor servicii de supervizare ce constau în:
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
d) _________________________________________________
e) _________________________________________________
f) _________________________________________________
g) _________________________________________________

3.Principii ale supervizării:


• Acceptul reciproc şi lucrul împreună, pe baza unui plan individual de supervizare, în care
sunt stabilite şi menţionate obiectivele, durata, locul, datele sesiunilor de supervizare.
• Participarea la sesiunile de supervizare, conform planului, respectând limitele de timp,
punctualitatea şi intimitatea.
• Lucrul într-o atmosferă de respect, cu disponibilitate pentru feedback.
119

• Facilitarea unei reflecţii profunde asupra unor aspecte ce privesc direct practica
profesională, precum şi dezvoltarea personală şi profesională, astfel încât să poată fi atins
un înalt grad de profesionalism.

4.Obligaţiile supervizorului:
- păstreză confidenţialitatea în privinţa informaţiilor obţinute în cadrul şedinţelor de
supervizare;
- supraveghează, coordonează şi controlează activitatea profesională a supervizatului;
- oferă sfaturi, suport şi provocări constructive care să ajute procesului de reflecţie în
profunzime asupra aspectelor de practică profesională;
- indică procedurile şi instrumentele de lucru pe care supervizatul trebuie să le urmeze în
exercitarea activităţii profesionale;
- evaluează performanţele profesionale ale supervizatului în timpul supervizării;
- întocmeşte rapoarte asupra activităţii profesionale a supervizatului.

5.Obligaţiile supervizatului:
- participă activ la procesul de supervizare şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual
de supervizare;
- respectă termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de supervizare,
asumându-şi responsabilitatea pentru eficienţa în utilizarea timpului, în utilizarea
informaţiilor şi sfaturilor primite, precum şi orice altă acţiune ca rezultat al supervizării;
- furnizează informaţii corecte cu privire la activitatea profesională şi să permită
supervizorului verificarea veridicităţii acestora;
- anunţă orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa profesională pe
parcursulsupervizării;
- respectă indicaţiile supervizorului cu privire la procedurile şi instrumentele de lucru folosite.

6.Durata contractului:
Durata contractului este de la data de _______________ până la data de ____________.
Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor
serviciilor acordate supervizatului şi, după caz, revizuirea planului individual de supervizare.

7. Încetarea contractului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
- expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
- acordul părţilor privind încetarea contractului;
- forţa majoră, dacă este invocată.

8.Dispoziţii finale
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului
contract.

Prezentul contract de supervizare a fost întocmit astăzi, ____________, în 2 exemplare.

Supervizor, Supervizat,
120

Cod II.1.4. C

CHESTIONAR DE EVALUARE A SUPERVIZĂRII

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări în legătură cu activitatea de


supervizare.

1. Consideraţi că aţi abordat temele care erau de interes major pentru dumneavoastră în
cadrul sesiunilor de supervizare?
- da
- nu

2. Aţi simţit empatie şi suport din partea supervizorului?


- da
- nu

3. Gîndindu-vă la aşteptările şi obiectivele dumneavoastră, care din următoarele afirmaţii


descriu cel mai bine situaţia curentă?
- mi-am depăşit aşteptările/obiectivele;
- mi-am îndeplinit aşteptările/obiectivele;
- mi-am îndeplinit parţial aşteptările/obiectivele;
- nu mi-am îndeplinit aşteptările/obiectivele.

4. Consideraţi timpul alocat sesiunii de supervizare necesar şi suficient?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

5. Consideraţi eficientă comunicarea din timpul supervizarii?


- da
- nu

6. Există teme pe care aţi fi dorit să le abordaţi în cadrul acestei sesiuni, dar cadrul nu a
permis acest lucru?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

7. Care sunt elementele benefice pe care le-aţi sesizat în cadrul sesiunii de supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

8. Care sunt elementele critice pe care doriţi să le subliniaţi referitor la procesul de


supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

9. Ce aţi dori să se schimbe în urmatoarele sesiuni?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
121

Cod II.1.4. D

RAPORT DE SUPERVIZARE

Supervizat:
- nume şi prenume:
- instituţia unde îşi desfăşoară activitatea:
- funcţia:
- experienţa în exercitarea profesiei:

Supervizor:

Tipul supervizării:

Scopul supervizării:

Obiective propuse:

Obiective realizate:

Rezultate planificate:

Rezultate obţinute:

Motivele neîndeplinirii obiectivelor şi rezultatelor:

Recomandări:

Semnătura supervizor __________________

Data ___________
122

II.2. RESURSELE UMANE EXTERNE – VOLUNTARIATUL

Cod II.2. A

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A VOLUNTARULUI

A. Date personale
Nume şi prenume:

Adresa:

Tel.: Mobil: E-mail:

Data şi locul naşterii: Sex:

Loc de muncă şi ocupaţie:

Profesia:

Studii (ultima formă de studii absolvită):

Domenii în care deţine certificate de competenţă:

Participare la cursuri (vă rugăm să le enumeraţi):

A mai activat ca Da Nu
voluntar?
Disponibilitatea de timp Dimineaţa Prânz După Seara Weekend Sărbători
a voluntarului: amiază

Frecvenţa: Săptămânal pentru Ocazional pentru Lunar pentru un


un număr ___ ore un număr ___ ore număr ___ ore
Disponibilitatea de timp De la data de: Până la data de:
a voluntarului: ____________ _______________

B. Voluntarul este interesat de:*


1. Domeniul de activitate
Cultură, artă, recreere Servicii sociale
Apărarea şi promovarea Reprezentarea interselor de
drepturilor cetăţeneşti afaceri şi profesionale
Îmvăţământ, educaţie, Dezvoltare economică şi socială
cercetare
Filantropie şi voluntariat Religie
Sănătate Alt domeniu
Cooperare internaţională
123

2. Tip de activitate
Lucrul cu beneficiarii Servicii sau consiliere
profesională (juridică, contabilă,
psihologică, etc.)
Activităţi de birou (Ex.: lucrul cu Organizarea de evenimente
calculatorul, copiere de
documente, etc.)
Activităţi administrative Îndeplinirea unei funcţii în cadrul
(curăţenie, reparaţii) organizaţiei
Alt tip de activitate

* - cel care va completa formularul va bifa domeniul de activitate sau tipul de activitate de care
voluntarul este interesat.

C. Abilităţi (deprinderi):
Operare Word Excel Internet
computer:
Limbi Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Alta
Străine:
Carnet
Conducere categoria :
Alte deprinderi:

Sunt de acord ca informaţiile privind datele personale şi disponibilitatea de a lucra ca voluntar:


(disponibilitatea de timp, abilităţi şi interes), să fie făcute publice (cu excepţia datei naşterii şi a
coordonatelor de contact).
Da 1 Nu 1

Data completării: __________________

Semnătura voluntarului: __________________


124

Cod II.2. B

FIŞA VOLUNTARULUI

Numele: _______________________________________________________________________
Poziţia în cadrul organizaţiei: _____________________________________________________
Scopul poziţiei: _______________________________________________________________
Responsabilităţi:
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________________
Abilităţi necesare:
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________________
Experienţa necesară:

Relaţiile în cadrul organizaţiei:


- de subordonare faţă de __________________________________________________
- de colaborare cu ________________________________________________________
Data începerii activităţii: __________________________
Programul de lucru şi durata: ______________________
Locul de desfăşurare a activităţii: _______________________________________________
Resurse puse la dispoziţie:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
Semnătura,
125

Cod II.2. C

CONTRACT DE VOLUNTARIAT
Nr._________/Data_____________

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Art. 1. Părţile prezentului contract sunt:
a. Asociaţia Vasiliada, Str. Mitropolit Firmilian, Nr. 3, Craiova, Jud. Dolj, Tel/fax: 0251.533.019, E-
mail: office@AsociatiaVasiliada.ro, reprezentată prin _______________________________,
având funcţia de director executiv, şi

b. ______________________________________________, domiciliat(a) în ______________ str.


_____________________________, nr._____, bl.____, sc.___, et. ___, ap._______ posesor al
B.I./C.I. seria ____ nr.______________ eliberat de __________________________, având codul
numeric personal _______________________, în calitate de voluntar, am încheiat prezentul
contract în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2. Obiectul contractului îl constituie derularea activităţii aferente poziţiei de voluntar în cadrul
Asociaţiei Vasiliada, descrisă în fişa voluntarului, anexată, activitate care urmează să fie
desfăşurată de către voluntar.
Pentru aceasta activitate, voluntarul nu este remunerat.

III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3. Durata prezentului contract este de:
______________________________________________ Timpul de lucru va fi stabilit de comun
acord în functie de specificul sarcinii, dar nu mai mult de 4 ore/zi.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Art. 4. Drepturile voluntarului:
Dreptul de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale atât de către conducerea organizaţiei cât şi de
angajaţi;
Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală,
convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie
economică sau orice alte asemenea criterii;
Dreptul de a avea acces la anumite informaţii despre Asociaţia Vasiliada;
Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului/activităţii de care este
responsabil;
Dreptul de a îşi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul,
experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională;
Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atît la
începutul activităţii cît şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în
domeniu;
Dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu
răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale;
Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele
necesare derulării activităţii;
Dreptul de i se asigura de către organizaţie protecţia muncii (în condiţiile legale), în funcţie de
natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;
126

Dreptul de a fi asigurat de către organizaţie, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de


accident şi de boală care decurg din natura activităţii pe care o desfăşoară; în lipsa asigurării,
costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către organizaţie;
Dreptul de a i se rambursa de către organizaţie, în condiţiile convenite prin contract, potrivit legii,
cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii;
Dreptul la o durată a timpului de lucru de până la 4 ore zilnic, care să nu îi afecteze sănătatea şi
resursele psihofizice;
Dreptul de a i se elibera de către organizaţie un certificat nominal care să ateste calitatea de
voluntar;
Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;
Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii şi premii, în condiţiile legii.

Art. 5. Aceste drepturi ale voluntarului se constituie în obligaţii pentru Asociaţia Vasiliada.
Alte obligaţii ale organizaţiei sunt:
Obligaţia de a organiza o întâlnire de orientare a voluntarului (referitoare la organizaţie în general,
programul în care va activa voluntarul, prezentarea locului de desfăşurare a activităţii, prezentarea
colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.);
Obligaţia de a pune la dispoziţia voluntarului o fişă a voluntarului clară, din care să reiasă
ƒ titlul postului
ƒ scopul şi durata postului
ƒ sarcinile de îndeplinit
ƒ programul de lucru
ƒ numele şi telefonul persoanei căreia i se subordonează direct voluntarul
ƒ modalităţile de raportare
ƒ accesul la echipament
ƒ obligaţia de a desemna o persoană care să supervizeze activitatea voluntarului.

Art. 6. Obligaţiile voluntarului:


Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizaţiei prin fişa voluntarului;
Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului/activităţii
(inclusiv întârzieri, absenţe etc.);
Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii
de voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii;
Obligaţia de a participa la cursurile de formare organizate, iniţiate sau propuse de către
organizaţie;
Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi activităţile organizaţiei;
Obligaţia de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizaţiei;
Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
Obligaţia de a oferi servicii de calitate şi de a solicita sprijin persoanei căreia i se subordonează în
situaţiile în care este nevoit/ă să desfăşoare activităţi într-un domeniu necunoscut sau în care
abilităţile sale sunt limitate;
Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite
prin fişa voluntarului;
Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (beneficiari ai organizaţiei,
alţi voluntari sau personal angajat şi de a îşi oferi serviciile cu respect pentru fiinţa umană şi fără a
discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orintare sexuală, convingeri politice sau religioase,
abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea
criterii);
Obligaţia de a aduce în discuţie cu persoana căreia i se subordonează direct toate situaţiile în care
ar putea să apară conflicte de interese.
Obligaţia de a respecta Statutul Asociaţiei, regulamentele, procedurile şi politicile organizaţiei.
127

Drepturile organizaţiei:

Art. 7. Aceste obligaţii ale voluntarului se constituie în drepturi ale Asociaţiei Vasiliada.

V. RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE

Art. 8. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a


contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.
Art. 9. Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul apariţiei unei modificări a unei
situaţii de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor care revin voluntarului. Renegocierea are
loc la cererea scrisă a oricărei părţi, formulată în termen de 15 zile de la apariţia situaţiei mai sus
menţionate. Contractul poate fi modificat, pentru alte clauze, prin voinţa părţilor prin Act adiţional.
Art. 10. În cazul în care situaţia descrisă la articolul 9 face imposibilă executarea în continuare a
contractului, acesta va fi reziliat de drept.
Art. 11. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a
organizaţiei cu un preaviz de 15 zile.
Art. 12. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de
voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractului nu le pot rezolva
pe cale amiabilă; acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

Voluntar, Director executiv,

(semnătura) (semnătura şi ştampila)


128

Cod II.2. D

FIŞĂ DE PONTAJ A VOLUNTARULUI

Luna ………………….200..

Numele şi prenumele voluntarului………………………………………..…..

Data Nr. ore Actvitatea desfăşurată Semnătura Semnătură


lucrate voluntarului reprezentant
organizaţie

TOTAL
ORE
129

Cod II.2. E

DECONT DE CHELTUIELI PENTRU VOLUNTAR

Nr. Nume şi prenume Tipul cheltuielilor Semnătură


crt. voluntar Tip/Serie/Nr. Data Valoare justificată de primire a
eliberă (lei) banilor
rii

Total plată

Data, Întocmit,
130

Cod II.2. F

FORMULAR DE EVALUARE A VOLUNTARULUI

NOTA: acest chestionar se va completa de către Asociaţia Vasiliada la sfârşitul fiecărei luni sau la
sfârşitul colaborării cu un voluntar. Pentru fiecare voluntar evaluat se va completa un chestionar
separat.

Denumirea organizaţiei:
Numele şi prenumele coordonatorului de voluntari (sau a persoanei care realizeaza
evaluarea):

I. Care au fost activităţile desfăşurate de către voluntar?


1. Mentionaţi categoria profesională* şi activităţile aferente categoriei, desfăşurate
de voluntar

Nr. de
Valoare echivalentă** : Nr. ore de
beneficiari**
lei/lună voluntariat***:
**:
2. Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

Nr. de
Valoare echivalentă** : Nr. ore de
beneficiari**
lei/lună voluntariat***:
**:
3. Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

Nr. de
Valoare echivalentă**: Nr. ore de
beneficiari**
lei/lună voluntariat***:
**:
4. Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

Nr. de
Valoare echivalentă**: Nr. ore de
beneficiari**
lei/lună voluntariat***:
**:
5. Menţionaţi profesia echivalentă şi activităţile aferente, desfăşurate de voluntar

Nr. de
Valoare echivalentă**: Nr. ore de
beneficiari**
lei/lună voluntariat***:
**:
* Vor fi menţionate principalele activităţi desfăşurate de voluntar pe parcursul unei luni. Dacă
activităţile nu sunt specifice unei singure profesii, ele vor fi încadrate în maxim 5 categorii
profesionale. Exemplu: psiholog - participare la terapii, consiliere; secretar - multiplicare materiale,
răspuns la telefoane; lucrător necalificat - curăţenie, distribuire de materiale; etc.
Pentru fiecare categorie se vor completa rubricile: Valoarea echivalentă, Nr. de ore de voluntariat,

Nr. de beneficiari;
131

** valoarea echivalentă profesiei (salariul brut lunar) corespunzătoare unor activităţi similare pe
piata muncii

*** pentru activităţile voluntarului, încadrabile în aceeaşi categorie profesională, pe durata lunii
precedente;

**** Număr estimat de beneficiari (dacă e posibil). Se completează doar dacă sunt diferiţi de cei
mentionaţi în rubrica similară aferentă categoriei anterioare. Dacă sunt aceiaşi, se completează o
singură dată această rubrică (respectiv, pentru prima categorie profesională).

Valoarea totală estimată a activităţii:______________________________

Număr total de ore de voluntariat:________________________________

Număr total de beneficiari:_______________________________________

2. Ce probleme a întâmpinat organizaţia în relaţia cu voluntarul?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Cum a decurs colaborarea cu voluntarul?


Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător

4. Ce v-a plăcut cel mai mult privitor la activitatea voluntarului ?


________________________________________________________________________

6. Ce nu v-a plăcut la activitatea voluntarului?


________________________________________________________________________

7. Este de dorit ca organizaţia să mai desfăşoare activităţi împreună cu voluntarul?

Dacă DA, recomandări pentru voluntar:

Legislaţie utilă
Hotararea de Guvern nr. 1317 din 2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in
domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice
Lege nr. 195 din 20 aprilie 2001 *** Republicată - Legea voluntariatului.
132

III.
COMUNICAREA ŞI
RELAŢIILE PUBLICE

III.1. COMUNICAREA INTERNĂ

În vederea bunei funcţionări a proceselor administrative şi de furnizare a serviciilor sociale,


Asociaţia Vasiliada şi filialele sale îşi stabilesc proceduri de comunicare internă, cu reguli şi
responsabilităţi pentru toate categoriile de personal.

Corespondenţă internă
Fluxul de informaţii între diferitele niveluri ierarhice ale Asociaţiei se desfăşoară pe bază de
documente scrise în format fizic sau electronic, cu respectarea structurii ierarhice.
Documentele scrise în format fizic sunt semnate de către coordonatorul nivelului ierarhic respectiv,
nu sunt ştampilate şi au antet şi număr intern de intrare-ieşire, specifice unităţii emitente.

Documentele în format electronic circulă prin intermediul adreselor de email puse la


dispoziţia salariaţilor de către Asociaţie, pe propriul domeniu web. Documentele primite pe adresa
secretariatului au acelasi regim ca şi cele în format fizic şi urmează acelaşi traseu.

La nivel de aşezământ social, respectiv la sediul organizaţiei centrale şi al filialelor se


constituie câte un secretariat, care este deservit fie de o persoană cu atribuţii exclusive pentru
acest post, fie de către un alt angajat care preia inclusiv aceste atribuţii. Persoana cu atribuţii de
secretar îşi desfăşoară activitatea potrivit fişei postului, înregistrând şi direcţionând documentele
către coordonatorul nivelului ierarhic respectiv.

Întâlnirile de lucru
Pentru o bună comunicare pe parcursul procesului de planificare, implementare,
monitorizare şi evaluare a activităţii Asociaţiei, se organizează întâlniri de lucru, atât la acelaşi nivel
ierarhic, cât şi între diferitele niveluri ierarhice. Întâlnirile de lucru respectă o serie de elemente
legate de periodicitate şi structură. Astfel:
ƒ la nivelul organizaţiei centrale se întâlnesc coordonatorii de departamente şi
directorul executiv – de 2 ori/lună (săptămânile 1 şi 3);
ƒ la nivelul Departamentului Programe coordonatorii de programe se întâlnesc cu
coordonatorul de departament – 1 dată/lună (săptămâna 1);
ƒ la nivelul celorlalte departamente ale Asociaţiei, ritmicitatea întâlnirilor este
variabilă, în funcţie de subiectele ce necesită întâlnirea respectivă;
133

ƒ la nivelul fiecărui program, directorii de aşezământ şi/sau echipele programului/


proiectului se întâlnesc cu coordonatorul de program – 1 dată/ săptămână.

Întâlnirile de lucru organizate la diferite niveluri respectă un anumit standard eficienţă,


respectiv:
ƒ au un plan bine definit de către organizatorul întâlnirii, cuprinzând: participanţii la
sedintă, scopul întâlnirii, subiectele de acoperit şi informaţia ce trebuie colectată
şi analizată;
ƒ au un scop precis, care este urmărit de către coordonatorul întâlnirii pe tot
parcursul acesteia;
ƒ au o ordine de zi ce a fost comunicată în prealabil participanţilor, astfel: cu cel
puţin 1 săptămână înainte pentru întâlnirile lunare, cel puţin 3 zile înainte pentru
întâlnirile bi-săptămânale şi 2 zile înainte pentru întâlnirile săptămânale;
ƒ o durată în timp anterior anunţată;
ƒ concluziile vor fi înregistrate în Registrul de şedinţe, organizat la fiecare dintre
cele trei niveluri ierarhice;
ƒ întâlnirea următoare debutează cu revizuirea îndeplinirii angajamentelor
asumate la întâlnirea precedentă.

Comunicarea între organizaţia centrală şi filialele sale se desfăşoară, de semenea pe


bază de documente scrise în format fizic sau electronic, cu respectarea structurii ierarhice.
Documentele scrise în format fizic sunt semnate de către directorul executiv/preşedintele structurii
respective, sunt ştampilate, au antetul organizaţiei şi număr extern de intrare-ieşire. Dacă
documentele fac referire la aspecte specifice sesizate de departamentele organizaţiei centrale în
exercitarea atribuţiilor lor de monitorizare şi evaluare a filialelor, potrivit art. 19 al ROF,
corespondenţa respectivă va fi semnată de coordonatorii departamentelor respective, având
aceleaşi înscrisuri, mai puţin ştampila. Recomandările conţinute vor fi formulate cu acordul
directorului executiv al organizaţiei centrale.

III.2 PROCEDURILE DE LUCRU CU PARTENERII

Parteneriatul constituie un principiu de bază care caracterizează activitatea Asociaţiei


Vasiliada şi a filialelor sale şi este privit ca o modalitate de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite,
precum şi de creştere a sustenabilităţii acestora.
Partenerii Asociaţiei Vasiliada sunt acele persoane juridice cu care Asociaţia încheie
diferite documente de colaborare cu valoare juridică, precum: convenţii de parteneriat, acorduri de
parteneriat, protocoale de colaborare, contracte de parteneriat.
La baza stabilirii unei relaţii de parteneriat stau valori, obiective şi moduri de acţiune
comune.
Asociaţia Vasiliada şi filialele sale intră în relaţii de parteneriat cu persoane juridice care
prin aportul lor pot conduce la îndeplinirea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei, cu
respectarea principiilor din Codul Etic.

În cazul parteneriatelor încheiate în vederea implementării unor proiecte cu finanţare


nerambursabilă, partenerii sunt implicaţi în pregătirea acesteia şi sunt informaţi cu privire la toate
aspectele tehnice şi financiare ale propunerii de finanţare. După semnarea contractului de
finanţare, Asociaţia Vasiliada, în calitate de solicitant, îşi asumă responsabilitatea de menţinere a
134

unei comunicări continue pe parcursul implementării proiectului. În acest sens, Asociaţia Vasiliada
constituie un comitet de proiect, din care fac parte:
- coordonatorul de proiect;
- responsabilul financiar;
- câte un reprezentant din partea fiecărui partener;
Comitetul de proiect are următoarele atribuţii:
1. Asigură funcţionarea parteneriatului şi atingerea obiectivelor proiectului.
2. Discută şi propune beneficiarului finanţării procedeele de decontare a
cheltuielilor efectuate de parteneri în cadrul proiectului, precum şi de
efectuare a cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie a partenerului.
3. Aprobă detaliile legate de planificarea activităţilor proiectului, potrivit
planului de lucru al proiectului.
4. Aprobă raportul coordonatorului de proiect privind implementarea proiectului
şi planul de activităţi viitoare.
5. Supervizează modalitatea de organizare şi aplicare a procedurilor de
achiziţii publice (fişa de achiziţie, caietul de sarcini etc.).
6. Aprobă proceduri, regulamente şi instrumente de lucru folosite în
implementarea proiectului.
7. Avizează rapoartele tehnice şi financiare către finanţatori.

Convocarea comitetului proiectului se face de către coordonatorul de proiect, cu 5 zile


lucrătoare înainte de data întâlnirii. Deciziile, în cadrul comitetului, se iau prin consens, ori de câte
ori este posibil, sau prin majoritate simplă, în celelalte situaţii.

În cazul serviciilor furnizate în parteneriat public-privat, procedura de lucru este cea


prevăzută la secţiunea III.3. – Procedurile de lucru cu finanţatorii.

Metode şi mijloace de comunicare cu partenerii:


ƒ Comunicarea directă - această metodă se foloseşte de către echipa de proiect în lucrul cu
partenerii pentru informarea acestora cu privire la etapele unui proiect sau acţiune;
ƒ Raportarea - rapoarte narative, financiare, de monitorizare, evaluare şi supervizare;
ƒ Dezbaterea - pentru situaţii neprevăzute din proiect;
ƒ Analiza şi sinteza de informaţii - materialele informative tipărite în timpul proiectului;
ƒ Tehnici şi metode de Management al Calităţii (TQM) Calitatea serviciilor oferite, calitatea
materialelor informative tipărite, metoda analizei de impact şi a rezultatelor obţinute

Asociaţia Vasiliada urmăreşte să înveţe din experienţa partenerilor săi şi să împărtăşească, în


acelaşi timp, propria experienţă celor interesaţi, prin vizite reciproce şi schimburi de experienţă.

Parteneriatele locale şi regionale demonstrează cum instituţiile publice pot colabora


cu ONG-urile în vederea stimularii dezvoltării economice şi sociale, pentru a combate
sărăcia şi a promova incluziunea socială prin intermediul unui vast proces. Adevăratul
succes al parteneriatelor este acela că partenerii vin în permanenţă cu idei noi la
implementarea anumitor programe şi proiecte, contribuind astfel la îmbunătăţirea serviciilor
sociale.
Principiul parteneriatului implică o colaborare strânsă pe bază de dialog sistematic
între toate organismele implicate în administrarea diferitelor fonduri şi programe; consultarea
şi implicarea tuturor partenerilor încă din fazele iniţiale de programare, în etapa de
implementare şi în perioada de sustenabilitate a proiectului.
135

III.3. PROCEDURILE DE LUCRU CU FINANŢATORII

Asociaţia Vasiliada şi filialele sale adoptă şi pune în practică un set de proceduri de lucru în
relaţia cu finanţatorii activităţilor sale, cu respectarea principiilor Codului Etic al Asociaţiei. Aceste
proceduri reglementează modalităţile de comunicare cu finanţatorii Asociaţiei şi responsabilităţile
persoanelor implicate în acest proces.

La nivelul Asociaţiei Vasiliada se pot distinge, din punctul de vedere al categoriilor de


finanţatori:
ƒ finanţatorii instituţionali specializaţi: organismele de asistenţă tehnică pentru programele
Uniunii Europene (PHARE), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (Legea 34,
Programe de Interes Naţional), alte fundaţii şi instituţii care acordă finanţări pe bază de
propuneri de finanţare.
ƒ instituţiile publice care finanţează furnizarea de servicii sociale în parteneriat public/privat
(DGASPC, consilii locale).
ƒ finanţatorii corporatişti, sponsorii şi donatorii individuali.

FINANŢATORII INSTITUŢIONALI SPECIALIZAŢI


Comunicarea cu finanţatorii instituţionali specializaţi se realizează având la bază regulile şi
responsabilităţile stabilite prin contractul de finanţare.
Coordonatorul de proiect, sub supervizarea coordonatorului programului/ Departamentului
Programe din care proiectul face parte, răspunde, potrivit fişei postului de îndeplinirea
responsabilităţilor care revin Asociaţiei în această relaţie de finanţare.
Comunicarea verbală şi corespondenţa scrisă legată de implementarea proiectului în
termenii contractului de finanţare semnat este asigurată de către coordonatorul de proiect, care are
drept de semnătură în relaţia cu finanţatorul. Toate aspectele legate de modificarea termenilor
proiectului iniţial, în ce priveşte activităţile sau bugetul (de tip notificare, addendum), sunt discutate
cu finanţatorul doar după obţinerea acordului directorului executiv. Membrii echipei de proiect nu
pot coresponda cu finanţatorul în numele Asociaţiei.
Rapoartele de evaluare, narative şi financiare, sunt întocmite de coordonatorul de
proiect şi înainte de a fi semnate de directorul executiv şi apoi înaintate finanţatorului, obţin avizul
favorabil al coordonatorului de program, coordonatorului Departamentului Programe (pentru
raportul narativ), respectiv al coordonatorului Departamentului Financiar-Contabil (pentru raportul
financiar). În acest sens, sunt trimise spre aprobare superiorilor de către coordonatorul de proiect
cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru depunere.
Vizitele de evaluare din partea finanţatorului sunt pregătite de coordonatorul de proiect, cu
anunţarea imediată a coordonatorului programului/ Departamentului Programe din care proiectul
face parte asupra datei programate. Acesta din urmă informează directorul executiv.

INSTITUŢIILE PUBLICE
Aceste finanţări sunt acordate, de regulă, în baza unei convenţii de parteneriat, care
prevede responsabilităţile părţilor în ceea ce priveşte activităţile de desfăşurat şi managementul
financiar.
Responsabilităţile Asociaţiei Vasiliada în relaţia cu aceşti finanţatori revin coordonatorului
de program în cadrul căruia se desfăşoară activităţile respective.
Comunicarea scrisă cu finanţatorul pe aspecte legate de desfăşurarea activităţilor potrivit
convenţiei de parteneriat este responsabilitatea coordonatorului Departamentului Programe, care
136

are drept de semnătură alături de coordonatorul de program. Comunicarea verbală se realizează


la nivelul coordonatorului de program şi directorului de aşezământ.
Raportarea narativă şi financiară este responsabilitatea coordonatorului de program,
care împreună cu responsabilul financiar înaintează rapoartele spre aprobarea coordonatorului
Departamentului Programe şi apoi a directorului executiv cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de
termenul limită pentru depunere.

FINANŢATORII CORPORATIŞTI, SPONSORII ŞI DONATORII INDIVIDUALI


Asociaţia Vasiliada, prin Departamentul Dezvoltare/ Fundraising, menţine o comunicare
deschisă şi transparentă cu orice donator din categoriile de mai sus. Responsabilităţile din
perioada anterioară obţinerii finanţării din aceste surse sunt prevăzute în procedura privind
donaţiile individuale şi corporatiste (secţiunea IV.1.).
După obţinerea finanţării, responsabilităţile privind relaţia cu finanţatorul privind activităţile
desfăşurate cu finanţarea respectivă revin coordonatorului de program, iar comunicarea în vederea
cultivării relaţiei cu acesta revine coordonatorului de fundraising.

Filialele Asociaţiei Vasiliada menţin o comunicare scrisă în nume propriu cu finanţatorii din
categoriile de mai sus, sub supervizarea departamentelor specializate de la nivelul organizaţiei
centrale: Departamentul Programe în cazul primelor două categorii de finanţare, respectiv
Departamentul Dezvoltare/Fundraising în ultimul caz.

III.4. PROCEDURILE DE LUCRU CU MASS-MEDIA

INTRODUCERE
În ultimii ani s-a observat în mediul organizaţiilor nonprofit din România o creştere a
interesului faţă de dezvoltarea unei componente de Relaţii Publice.
Această tendinţă, a apărut ca o consecinţă firească a unei nevoi pe care ONG-urile au
început să o simtă din ce în ce mai mult, mai exact nevoia de suport şi sprijin din partea
comunităţii.
Dar cum nimeni nu este dispus să susţină ceva despre care nu ştie nimic, organizaţiile au
trebuit să „iese în public”, să vorbească despre ceea ce fac, arătând o transparenţă totală asupra
misiunii şi activităţii pe care o au.
Rolul Relaţiilor Publice într-o organizaţie nonprofit este acela de a crea premisele pentru un
parteneriat activ cu comunitatea în care şi pentru care îşi desfăşoară activitatea.
Asociaţia Vasiliada a pus un accent important pe componenta de Relaţii Publice încă din
anul 2001 (anul înfiinţării) dezvoltând această componentă treptat, ajungând până la crearea unui
Departament de Relaţii Publice (DRP).
Departamentul are rolul de a elabora direcţiile strategice privind relaţia organizaţiei cu
mediul extern, stabilind totodată procedurile de lucru cu partenerii, finanţatorii şi mass media.
În cadrul acestui departament funcţionează un Coordonator de Relaţii Publice care,
conform organigramei organizaţiei, se subordonează Directorului Executiv şi are relaţii de
coordonare şi colaborare cu coordonatorii de proiecte/programe, şefii de aşezăminte sociale,
precum şi cu directorii executivi ai filialelor Vasiliada.
De asemenea, Departamentul de Relaţii Publice acordă bunul de tipar pentru toate
materialele ce urmează a fi tipărite sau inscripţionate sub sigla organizaţiei (broşuri, pliante,
137

calendare, firme luminoase, baner, etc) şi avizează toate mesajele sau sloganurile care vor fi
folosite în cadrul unor evenimente sau campanii publice.
Fiecare dintre aceste produse va fi elaborat de către echipa programului, aşezământului
social sau a filialei Vasiliada (în acest proces pot solicita sprijinul Coordonatorului de Relaţii
Publice) şi va fi trimis spre avizare DPR, în format electronic, cu cel puţin 48 de ore înainte de a fi
date spre tipărire.
În procesul de elaborare al tuturor produselor de promovare a activităţii organizaţiei, se va
ţine cont de respectarea elementelor de identitate vizuală, prezentate la Capitolul I.

PROCEDURI DE LUCRU CU MASS MEDIA


O relaţie bună cu mass media presupune informarea constantă a jurnaliştilor care se ocupă
de domeniul în care activează organizaţia, precum şi oferirea unui răspuns prompt, concis şi corect
la solicitările formulate de către reprezentanţii presei.
Pentru Asociaţia Vasiliada, procedurile de lucru cu mass media includ următoarele
instrumente de comunicare: ştire, comunicat de presă, conferinţă de presă, interviu.
Ştirea reflectă un aspect nou din activitatea organizaţiei sau un aspect care nu a fost
suficient promovat.
De exemplu, obţinerea unor rezultate deosebite pe parcursul unui proiect; iniţierea unor
activităţi în care sunt implicaţi beneficiarii sau semnarea unui nou parteneriat, pot fi subiecte de
ştiri.
Cum scriem o ştire?
O ştire bine construită răspunde întotdeauna la următoarele întrebări: cine? ce? unde?,
când?, cum?, de ce?.
Este bine ca ştirea să fie scurtă (3-4 fraze) şi să conţină cuvinte simple şi uşor de citit.
Ştirea începe cu o propoziţie sau o frază în care se spune ce este mai important despre
subiectul descris, continuând apoi cu o descriere a activităţii prezentate.
În partea finală a ştirii este recomandat să se vorbească despre contextul în care se
derulează acţiunea promovată.

Î Procedură de lucru
Ştirile sunt redactate în cadrul echipei de proiect sau program, echipei aşezământului social
sau a filialei Vasiliada, care desfăşoară acţiunea promovată. Textul ştirii va fi înaintat, în
format electronic către DRP, cu cel puţin 24 de ore înainte de a fi trimise către mass media.
În funcţie de gradul de interes pe care ştirea îl va putea avea în rândul publicului larg,
coordonatorul de relaţii publice va orienta ştirea către publicarea acesteia pe pagina web a
Asociaţiei Vasiliada, sau către mass media locala, iar atunci când ea este de interes
naţional, va fi transmisă către corespondenţii regionali ai presei centrale şi către diferite
agenţii de presă.
Fiecare ştire va fi însoţită de fotografie în format electronic, precum şi de numele şi datele
de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informaţii jurnalştilor interesaţi de
subiect.
Comunicatul de presă reprezintă o metodă activă de difuzare a informaţiei, în format
scris, simplă şi eficace, cu ajutorul căreia se transmite oficial presei o informaţie despre
organizaţie, activitatea, serviciile sau evenimentul care se doreşte a fi promovat.
Comunicatulde presă este instrumentul care:
- aduce la cunoştinţa mass media producerea unui eveniment;
- înştiinţează că se va produce un eveniment în viitor;
- aduce informaţii suplimentare despre un eveniment deja relatat în presă.
138

Cum scriem un comunicat de presă?


Un bun comunicat de presă trebuie să răspundă întrebărilor: cine? ce? unde?, când?,
cum?, de ce?.
Titlul comunicatului trebuie să fie scurt şi perctant (de preferat cu verb inclus) şi să indice,
în acelaşi timp, despre ce este vorba în text
În primul paragraf trebuie să se regăsească informaţiile cheie, în general răspunsurile la
întrebările de mai sus. Umătoarele paragrafe se construiesc ca susţinătoare de informaţie, adică
dezvoltă elementele principale cuprinse în paragraful de început. Ordonarea informaţiei se face în
sensul descreşterii importanţei.
În comunicatul de presă poate fi inserat un citat care să conţină opinia uneia dintre
persoanele cheie din cadrul organizaţiei, evenimentului sau proiectului despre care se vorbeşte în
comunicat.
Finalul comunicatului trebuie să conţină detalii despre evoluţia, impactul sau schimbările pe
care le poate genera în comunitate, evenimentul pe care îl promovaţi.
De asemenea, este necesară menţionarea persoanei de contact care, în cazul unor
solicitări, poate oferi mai multe informaţii.Comunicatul de presă va fi redactat într-un document
word, cu antetul Asociaţiei Vasiliada. Dacă evenimentul promovat se desfăşoară în parteneriat cu
alte instituţii, siglele acestora vor fi poziţionate în partea de jos a paginii.
Este recomandat ca textul comunicatului sa aibă maximum una sau două pagini şi să nu
conţină mai mult de 00 de cuvinte (specialiştii în PR susţin că un comunicat de presă nu ar trebui
să conţină mai mult de 300 de cuvinte).

Sunt situaţii în care media, în special cele electronice, vor publica textul comunicatului de
presă fără modificări sau cu foarte puţine modificări. În acest caz, este de preferat ca
subiectul să fie prezentat exact în forma în care se doreşte a fi publicat.

Î Procedură de lucru

Comunicatul de presă este redactat în cadrul echipei de proiect sau program , echipei
aşezământului social sau a filialei Vasiliada care desfăşoară proiectul sau evenimentul
promovat, şi trimis, în format electronic, DRP cu cel puţin 48 de ore înainte de a fi emis
către presă.
Coordonatorul de relaţii publice poate aduce completări sau modificări la forma şi conţinutul
comunicatului primit.

Conferinţa de presă are ca scop:


- promovarea sau aducerea la cunoştinţa publicului larg a unui eveniment care suscită
interes;
- economisirea timpului,prin oferirea posibilităţii jurnaliştilor de a adresa întrebări direct
persoanelor implicate în eveniment;
- furnizarea informaţiilor despre un anumit proiect de mare anvergură mai multor mijloace
de comunicare în masă, simultan.

Când organizăm o Conferinţă de presă?


- când evenimentul pe care dorim să îl anunţăm este suficient de important încât să
impună o prezentare detaliată în faţa presei;
- au survenit anumite modificări în structura sau activitatea organizaţiei, care necesită
clarificări în faţa presei;
139

- când în presă au apărut o serie de informaţii asupra cărora organizaţia doreşte să facă
anumite precizări;
- atunci când organizaţia se bucură de un prestigiu suficient pentru a atrage un număr
reprezentativ de ziarişti.

Î Procedură de lucru

În cadrul Asociaţiei Vasiliada, conferinţa de presă este organizată doar în situaţia în care
toate celelalte metode de comunicare cu mass media se dovedesc a fi ineficiente.

Decizia organizării unei conferinţe de presă se ia în cadrul DRP. Coordonatorii de


programe, aţezăminte sociale sau directorii executive ai filialelor Vasiliada, comunica DRP
intenţia de a organiza o conferinţa de presă cu cel putin 48 de ore înainte de data la care
se doreste susţinerea acesteia.

Faţă de celelalte metode de lucru cu mass media, conferinţa de presă pesupune o


pregătire mult mai mare.

Astfel, trebuie avut în vedere ca informarea jurnaliştilor cu privire la susţinerea conferinţei


de presă să aibă loc cu cel puţin 24 de ore inainte, prin transmiterea unui scurt comunicat
de presă, în care se vor preciza subiectul şi motivele organizării conferintei, data, ora şi
locaţia unde va avea loc, precum şi numele şi funcţia celor care vor susţine conferinţade
presă.

Se va avea în vedere identificarea unei săli în care va avea loc conferinţa de presă, precum
şi amplasarea în sală a unor elemente de identitate vizuală ale organizaţiei si/sau ale
evenimentului promovat : baner, afiş, poster, etc.

Jurnaliştii prezenţi vor primi o mapă de presă care va conţine: copie a comunicatului de
presă, scurtă descriere a evenimentului promovat (max. 2 pag.), materiale tipărite despre
eveniment (pliante, broşuri, calendare, etc,), o poveste de succes* (se prezintă un rezultat
neaşteptat sau un alt aspect deosebit din proiect) CV-ul organizaţiei, coli pentru notiţe
(inscripţionate cu antetul organizaţiei şi numele evenimentului), pix.

De ce este important să avem o poveste de succes?

Un exemplu bun poate valora cat o mie de cuvinte!

Întotdeauna jurnaliştii sunt interesaţi de rezultatele concrete ale unui proiect, vor exemple
despre felul în care intervenţia unui proiect a reuşit să schimbe viaţa beneficiarilor, iar redactarea
unei poveşti de succes poate satisface această curiozitete a jurnaliştilor.

Cum scriem o poveste de succes?

Ca şi în cazul celorlalte materiale de presă, atunci când scriem o poveste de succes este bine
să avem în minte întrebările: cine?, ce?, unde?, când?, cum? Şi de ce? O poveste de succes
va trebui:

- sa descrie problema (problemele) pe care proiectul/activitatea ta a fost conceput sa le


abordeze. Acesta este DE CE si CE din ceea ce faci.
140

- sa utilizeze ca exemplu experienta unui individ sau a unei comunitati. Povestile despre
oameni sunt interesante pentru toate tipurile de cititori. Proiectele descrise fara oameni
nu sunt captivante. Acesta este CINE din povestea ta.

- sa revizuiască interventiile concepute pentru a ajuta individul sau pentru a imbunatati


situatia. Acesta este CUM si CE din povestea ta - si probabil si CAND de asemenea.

- sa descrie rezultatele si de ce activitatea ta a fost una de success. Scrii o poveste de


success. Spune de ce interventia este un success, in ce mod a ajutat individul
indentificat anterior ca si mediul sau comunitar. Persoana descrisa exemplifica mii de
alte persoane care au fost ajutate in acelasi mod.( acesta este de asemenea CUM si
CE).

Încheie povestea cu o privire spre viitor. Orice cititor care a fost captivat de povestea ta pana acum
va dori sa stie „Ce se va intampla mai departe”.

Este de preferat să avem în vedere evitarea următoarelor practici nerecomandate:

- Evita incercarea de a include o descriere completa a proiectului tau, aranjamentele de


finantare si administrare a acestuia, etc. Aceste descrieri vor distrage atentia de la
povestea pe care speri sa o spui si poate, de fapt, sa plictiseasca cititorul. Include doar
informatiile pe care trebuie sa le comunici despre PROBLEMELE pe care proiectul tau
LE-A REZOLVAT CU SUCCES.

- Nu exagera in privinta realizarilor tale. Spune doar ceea ce ai facut si a fost eficient si
de ce a ajutat.

Succesul poveştii va fi şi mai mare, dacă vom insera în cuprinsul ei:


- Fotografii
- Scurte marturii ale beneficiarilor.

Interviul este una dintre metodele pe care Asociaţia Vasiliada le foloseşte frecvent în
procesul de comunicare cu mass media.

Cine acordă interviuri?


Este de preferat ca interviul să fie acordat de către persoana care este direct implicată în
subiectul despre care se vorbeşte, pentru a putea oferi răspunsuri concrete la toate întrebările
jurnalistului.
In situaţia în care această persoană nu este disponibilă în momentul solicitării interviului,
acesta poate fi acordat de către un alt membru al echipei de proiect care are abilităţi de
comunicare, dar şi informaţii despre subiectul interviului, sau poate fi oferit de către coordonatorul
de relaţii publice al Asociatiei Vasiliada.

Cum acordăm un bun interviu?


Înainte de a acorda interviul, întreabă reporterul de ce doreşte să îţi ia acel interviu,
intuieşte cât de multe ştie despre subiect, şi ce anume doreşte să afle în plus. Cu cât îţi cunoşti
mai bine intervievatorul, cu atât vei fi mai relaxat şi vei obţine o performanţă mai bună.
Daca un reporter te contactează pentru a obţine câteva răspunsuri pe loc, promite-i că îl vei
suna peste câteva minute, pentru a avea timp să iţi pregăteşti terenul.

În timpul interviului este bine să bine să se aibă în vedere două principii care stau la baza
succesului unui interviu:
141

1. Incredere - Ai incredere in cunostintele tale. Iti cunosti subiectul mai bine decat
jurnalistul.
2. Claritate - Utilizeaza un stil clar, conversational. Stabileste maximum trei mesaje cheie
si ilustreaza-le cu exemple anecdotice pentru culoare si credibilitate. Evita jargonul.

10 paşi pentru construirea şi consolidarea relaţiei cu mass media:

1. Succesul unei comunicări eficiente şi constante cu presa începe prin


construirea unei baze de date cu reprezentanţii mass media.
2. Relaţiile cu jurnaliştii fac întotdeauna diferenţa, de acea este de preferat ca
organizaţia să stabiliească legături cu jurnalişti şi nu cu instituţii de presă.
3. Înainte de a trece la întocmirea bazei de date, studiază segmentul de presă
căruia doreşti să te adresezi, pentru a identifica televiziunile, radiourile sau
publicaţiile care vorbesc despre domeniul în care organizaţia ta lucrează.
4. Un pas mai departe este identificarea jurnaliştilor care lucrează pe domeniul
de activitatea al organizaţiei tale. Stabileşte un pim contact cu ei, vorbeşte-le
despre organizaţie şi despre faptul că în viitor îi vei ţine la curent cu
evenimentele pe care organizaţia le va organiza.
5. Este bine să trimiţi informaţii folosind doar datele de contact indicate de
jurnalişti, evită să foloseşti adrese de e-mail precum office@....... . În acest fel
vei evita ca materialul trimis de tine să ajungă la o altă persoană, posibil
neinteresată de subiect.
6. După transmiterea unui comunicat de presă, asigură-te că jurnalistul a primit
materialul, iar dacă jurnalistul este invitat la un eveniment media, roagă-l să îţi
confirme, cât mai curând, particiaparea lui.
7. Arată jurnaliştilor disponibilitatea ta de a le oferi detalii despre subiectele de
care sunt interesaţi, oferind cât mai multe exemple.
8. Impresionează-i pe jurnalişti cu ceea ce faceţi, invitându-i în comunităţile în
care organizaţia lucrează şi facilitându-le contactul direct cu beneficiarii (atunci
când situaţia permite). Un jurnalist impresionat înseamnă un material de
succes despre organizaţia ta.
9. Mulţumeşte jurnaliştilor pentru că au reflectat în media activitatea organizaţiei
tale.
10. Organizează cel putin odată pe an o întâlnire de mulţumire, cu toţi jurnaliştii
care sunt alături de organizaţia ta.
142

IV.
RESURSELE FINANCIARE
IV.1. DONAŢII INDIVIDUALE ŞI CORPORATISTE.
FUNDRAISING

În vederea asigurării unor servicii sociale de calitate, Asociaţia Vasiliada este preocupată
de identificarea unor surse de finanţare stabile. Printre sursele de finanţare avute în vedere de
Asociaţie se numără şi donaţiile individuale şi corporatiste.
Conceptul de fundraising se referă la procedurile utilizate de Asociaţia Vasiliada pentru
strângerea de fonduri, altele decât cele obţinute prin finanţări nerambursabile cu finanţare externă,
de la bugetul de stat sau din desfăşurarea de activităţi economice.
În cadrul Asociaţiei Vasiliada, activitatea de strângere de fonduri este una de echipă,
fiecare director de aşezământ, coordonator de program sau director de filială având prevăzută în
fişa postului responsabilitatea atragerii de fonduri.
Derularea cu eficienţă a procesului de strângere de fonduri la nivel de Asociaţie revine
coordonatorului de fundraising de la nivelul organizaţiei centrale..

DEPARTAMENTUL DE DEZVOLTARE/FUNDRAISING a fost înfiinţat la începutul anului


2007, în cadrul acestuia desfăşurându-şi activitatea un coordonator al activităţii de fundraising,
care are rolul de a coordona şi de a dezvolta activitatea de strângere de fonduri la nivelul
Asociaţiei Vasiliada şi al filialelor acesteia.

PLANUL DE STRÂNGERE DE FONDURI este documentul care cuprinde activitatea de


strângere de fonduri la nivelul întregii Asociaţii.
Planul este conceput pentru o perioadă de 12 luni şi este redactat în ultimele două luni ale
fiecărui an.
Responsabilitatea conceperii Planului de strângere de fonduri revine coordonatorului de
fundraising, în urma consultării cu staff-ul Asociaţiei, coordonatorii de programe, directorii de
aşezăminte sociale şi directorii de filiale.
Filialele Asociaţiei Vasiliada îşi pot concepe propriul Plan de strângere de fonduri, cu
condiţia ca acesta să fie trimis spre avizare Departamentului de Fundraising, cel mai târziu la
sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an. În această situaţie, planul elaborat de filiale va deveni parte
componentă a Planului de strângere de fonduri al Asociaţiei Vasiliada, primind sprijin în
implementare din partea organizaţiei centrale.
Planul de strângere de fonduri poate avea o structură flexibilă, activităţile prevăzute în el
pot fi modificate dacă direcţiile strategice ale organizaţiei sau contextul social impun acest lucru.
Schimbările ce apar pe parcurs în implementarea Planului de strângere de fonduri sunt aprobate
de directorul executiv al organizaţiei centrale, respectiv de directorii executivi ai filialelor, cu
înştiinţarea coordonatorului de fundraising..
143

Departamentul de Fundraising va înainta, spre aprobare, Planul de strângere de fonduri,


către Consiliul Director, în ultima şedinţă de lucru din anul în curs.

METODE DE STRÂNGERE DE FONDURI


Principalele metode de strângere de fonduri folosite în mod constant de Asociaţia Vasiliada
sunt:
• Campanii de strângere de fonduri;
• Evenimente speciale;
• Donaţii individuale sau corporatiste.

Campaniile de strângere de fonduri, în special cele care sunt organizate în baza


prevederilor din Codul Fiscal (2%, 3‰) sunt incluse în planul anual de fundraising şi sunt derulate
de structurile Asociaţiei după un plan de campanie bine definit.
Planul de campanie este conceput de coordonatorul de fundraising, prin consultarea staff-
ului organizaţiei, a coordonatorilor de program, directorilor de aşezăminte şi directorilor de filiale,
urmând a fi pus în aplicare de către toate structurile Asociaţiei.
Fiecare campanie este structurată pe două componente:
- componenta media, care are rolul de a asigura promovarea în comunitate a mesajului
campaniei. Această promovare se poate face prin: spoturi radio/tv, pliante, broşuri,
fluturaşi, apariţii media etc.;
- componenta de atragere de fonduri, care cuprinde activităţile prin care grupul ţintă al
campaniei este abordat.

Filialele Asociaţiei pot să îşi organizeze propria campanie de strângere de fonduri doar
respectând următoarele condiţii:
- înaintează spre avizare planul de campanie, către Departamentul de Dezvoltare/
Fundraising, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de începerea campaniei;
- campania cuprinde şi o componentă de promovare în mass-media;
- campania are un scop şi obiective bine definite;
- grupul ţintă vizat de campanie nu se intersectează cu grupul ţină vizat de Asociaţia
Vasiliada sau de alte filiale ale acesteia;
- au experienţa a cel cel puţin o campanie derulată alături de organizaţia centrală.

Evenimentele speciale se organizează potrivit Planului de strângere de fonduri al


Asociaţiei şi vor avea la bază un plan de desfăşurare care va cuprinde scopul pentru care se vor
strânge fondurile, modul de desfăşurare, resursele necesare, precum şi responsabilităţile fiecărui
membru din echipă.

Donaţiile individuale şi corporatiste pot fi obţinute prin diferite modalităţi, care vor fi
aduse la cunostinţă spre avizare Departamentului de Dezvoltare/ Fundraising.
Orice solicitare de sponsorizare orientată de către un coordonator de program, director de
aşezământ sau director de filială, către firme, companii sau grupuri de persoane fizice, va fi avizată
de coordonatorul de fundraising, cu cel puţin 24 de ore înainte. În cazul în care există riscul de a
pierde o sponsorizare, din cauza lipsei de promptitudine, coordonatorul de fundraising va fi anunţat
telefonic de acest demers, înainte ca el să se fi realizat. Solicitările scrise de sponsorizări din
partea organizaţiei centrale sunt semnate de către coordonatorul de fundraising, care are drept de
semnătură şi pentru contractele de sponsorizare. În cazul filialelor, solicitările scrise şi contractele
sunt semnate de către directorul executiv.
Departamentul de Dezvoltare/ Fundraising poate refuza temporar sau definitiv orientarea
unei solicitări de sponsorizare către o anumită entitate. Această decizie se va lua în funcţie de
numărul de solicitări făcute de organizaţie către această entitate, de relaţia care există între
Asociaţia Vasiliada şi sponsor sau dacă domeniul de activitate sau imaginea sponsorului pot
aduce, sub diferite forme, prejudicii organizaţiei.
144

În urma oricărei donaţii sau sponsorizări obţinute, coordonatorul de program, sau directorul
de aşezământ vor întocmi o scrisoare de mulţumire, care după ce va fi avizată de Departamentul
de Dezvoltare/ Fundraising, va fi semnată de directorul executiv şi va fi expediată către instituţia
care a făcut donaţia sau sponsorizarea. Scrisorile de mulţumire întocmite de filiale vor purta
semnătura directorului executiv respectiv.
Scrisoarea poate fi însoţită de fotografii şi mesaje ale beneficiarilor către sponsor.

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE FUNDRAISING


Activitatea de fundraising este una de echipă, aspect necesar atât din perspectiva
eficienţei, cât şi a manierei transparente în care trebuie să decurgă acest proces. Coordonarea şi
planificarea strângerii de fonduri este însă necesară, această responsabilitate revenind
coordonatorului de fundraising.
Coordonatorii de programe, directorii de aşezăminte si directorii de filiale vor informa
coordonatorul de fundraising cu privire la intenţia oricărui demers de atragere de fonduri, precum si
cu privire la donaţiile sau sponsorizările obţinute. Aceştia nu vor derula nici o activitate de
strângere de fonduri fără avizul Departamentului de Dezvoltare/ Fundraising.
Coordonatorul de fundraising va organiza periodic întalniri de lucru sau de instruire cu
coordonatorii de programe, directorii de aşezăminte şi directorii de filiale, în vederea planificării şi
dezvoltării unui proces de strângere de fonduri care să răspundă nevoilor organizaţiei.
Coordonatorii de programe, directorii de aşezăminte si directorii de filiale au
responsabilitatea de a menţine şi cultiva relaţia cu donatorii pe care i-au contactat, prin scrisori de
mulţumire, rapoarte cu privire la modul în care a fost folosită sponsorizarea/donaţia, invitarea la
diferite acţiuni organizate de Asociaţie, transmiterea de felicitări cu ocazia diferitelor evenimente
etc. Acest proces va fi supervizat de Departamentul de Dezvoltare/ Fundraising.

Î Angajaţii Asociaţiei Vasiliada au obligaţia de a furniza Departamentului de


Dezvoltare/Fundraising datele de contact ale tuturor donatorilor/sponsorilor pe
care intenţionează să îi contacteze.
Î Acest demers va contribui la dezvoltarea bazei de date cu donatorii organizaţiei şi
va evita situaţii în care două sau mai multe solicitări ale organizaţiei vor fi
orientate în acelaşi timp către un singur donator.

Legislaţie utilă
Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea;
OG nr. 36 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea;
Legea nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
Ordin nr. 994 din 2 august 1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
145

IV.2. FINANŢĂRILE DE LA ORGANISME SPECIALIZATE

Finanţările nerambursabile de la organisme specializate reprezintă o altă sursă de finanţare


avută în vedere de către Asociaţia Vasiliada, în urmărirea îndeplinirii obiectivului strategic privind
consolidarea stabilităţii financiare a Asociaţiei, potrivit Strategiei de dezvoltare adoptate.
În această categorie sunt cuprinse finanţările din fondurile Uniunii Europene, finanţările
din fonduri publice interne, de la nivelul autorităţilor centrale sau locale, precum şi finanţări
de la organizaţii nonguvernamentale care finanţează activităţi pe bază de grant.

Structura specializată
La nivelul organizaţiei centrale funcţionează Departamentul Dezvoltare/Fundraising, în
cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea o persoană cu responsabilităţi specifice privind scrierea de
propuneri de finanţare (responsabilul de granturi) pentru diversele structuri ale Asociaţiei.

Procesul de scriere a cererii de finanţare.


Acest proces cuprinde următoarele etape:

Nr. Etape Responsabili


crt.
1. Identificarea oportunităţii de finanţare responsabilul de granturi
2. Informarea directorului executiv cu privire la respectiva responsabilul de granturi
oportunitate
3. Analiza oportunităţii şi fezabilităţii scrierii propunerii director executiv
de finanţare; stabilirea obiectivelor, metodologiei, responsabilul de granturi
partenerilor şi a limitei bugetare coordonator departament
Programe
4. Stabilirea echipei de redactare a propunerii de finanţare director executiv
responsabilul de granturi
coordonator departament
Programe
5. Planificarea procesului de scriere a propunerii de responsabilul de granturi
finanţare
6. Definitivarea elementelor-cheie ale propunerii de responsabilul de granturi –
finanţare şi redactarea acesteia coordonarea procesului
coordonator Departament
Programe
coordonator program
director aşezământ
(după caz)
7. Menţinerea relaţiei cu partenerii proiectului responsabilul de grant
8. Evaluarea procesului de scriere director executiv
9. Depunerea propunerii de finanţare la termen şi cu responsabilul de grant
îndeplinirea standardelor de calitate
10. Redactarea de clarificări către finanţator în perioada de responsabilul de grant
precontractare (dacă este cazul)
11. Semnarea contractului de finanţare directorul executiv/preşedintele
146

În cazul finanţărilor de la autorităţile publice judeţene şi locale, directorul executiv este cel
care semnează corespondenţa cu acestea în vederea solicitării de fonduri.
Filialele Asociaţiei Vasiliada beneficiază de sprijinul Departamentului de Dezvoltare/
Fundraising al organizaţiei centrale în procesul de redactare a propunerilor de finanţare, potrivit
procesului şi responsabilităţilor de mai sus, la echipa de redactare a propunerii adăugându-se şi
directorul de filială sau persoana desemnată de acesta.
Filialele Asociaţiei Vasiliada pot depune propuneri de finanţare doar după obţinerea avizului
favorabil al Departamentului Dezvoltare/ Fundraising, privind calitatea propunerii şi al
Departamentului Programe, privind conformitatea cu Strategia şi Planul de lucru al Asociaţiei.

Relaţia proiect – program


Potrivit art. 21 din ROF, în cadrul Asociaţiei Vasiliada, din punctul de vedere al serviciilor
sociale, activitatea este organizată pe programe sociale specifice unui/unor grupuri-ţintă.
Proiectele cu finanţare nerambursabilă nu reprezintă structuri organizatorice distincte, ele
fiind doar modalităţi de finanţare a unor activităţi din cadrul unui Program. Coordonatorii de proiect
sunt subordonaţi coordonatorului programului din care proiectul face parte şi vor îndeplini, de
regulă, aceleaşi responsabilităţi din cadrul planului anual de lucru la nivel de program, indiferent de
existenţa sau nu a unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

SCURTĂ PREZENTARE

FINANŢĂRILE EUROPENE ÎN PERIOADA DE PRE-ADERARE


Finanţările nerabursabile reprezintă pentru ONG-uri şi nu numai o sursă de venit
foarte importantă, fie că vorbim de fondurile europene sau de cele naţionale.
Instrumentele financiare de pre-aderare pe care România le-a folosit în perioada


2001-2007 au fost fondurile PHARE, cu investiţii în coeziune economică şi socială, ISPA,
care a sprijinit ţările beneficiare în vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale
Uniunii Europene, extinderea şi conectarea reţelelor de transport ale statelor beneficiare la
cele trans-europene şi SAPARD, care a avut ca scop îmbunătăţirea activităţilor de
prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi piscicole, dezvoltarea şi îmbunatăţirea
infrastructurii şi economiei rurale.
Proiectele finanţate din Programul PHARE derulate de Asociaţia Vasiliada în
perioada 2002 – 2007 au avut ca scop dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea şi
susţinerea educaţiei şi continuarea procesului de învãţare pe tot parcursul vieţii pentru
grupurile dezavantajate din punct de vedere social şi integrarea acestora pe piaţa muncii .
Pornind de la numele Programului Phare care reprezintă acronimul de la (Poland
Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor pentru
Reconstrucţia Economiei), acesta are trei obiective principale şi anume:
¾ consolidarea administraţiei publice şi a instituţiilor pentru ca acestea să poată funcţiona
eficient în cadrul Uniunii (dezvoltare instituţională);
¾ sprijinirea efortului investiţional de aliniere a activităţilor industriale şi a infrastructurii la
standardele UE (investiţii pentru sprijinirea aplicării legislaţiei comunitare);
¾ promovarea dezvoltarii regiunilor mai puţin avansate (investiţii în coeziune economică şi
socială).
Proiectele sunt evaluate de către Autoritatea Contractantă conform criteriilor de
selecţie stabilite, iar organizaţiile, la rândul lor, trebuie să facă dovada existenţei resurselor
financiare stabile şi suficiente pentru a se asigura buna funcţionare proiectului, pe toată
perioada derulării acestuia.

FINANŢĂRILE EUROPENE DIN FONDURILE STRUCTURALE


Ţările membre ale Uniunii Europene şi regiunile au nevoie de asistenţã pentru a
putea depăşi deficienţele structurale cu care se confruntă şi pentru a-şi dezvolta
competitivitatea, pentru a putea concura cu succes atât pe piaţa internă, cât şi pe cea
externă. Principiul care stă la baza unei implementări cu succes a unor proiecte este
147

parteneriatul dintre toti actorii implicaţi: administraţiile naţionale, regionale şi locale,


societatea civilã, mediul de afaceri, unitãţi de cercetare şi dezvoltare etc.

Ce sunt Fondurile Structurale?


Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană
acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul
realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea pentru perioada 2007-2013
există trei instrumente financiare cunoscute ca fonduri structurale, respectiv:
¾ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
¾ Fondul Social European (FSE);
¾ Fondul de Coeziune (FC);
şi doua Acţiuni Complementare, respectiv:
¾ Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rurală (FEADR);
¾ Fondul European pentru Pescuit (FEP).
De asemenea, există 7 Programe Operaţionale (PO), acestea fiind instrumentele de
management prin care se realizeazã obiectivele Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-
2013, prin intermediul unor intervenţii specifice.
I. Programe operaţionale sub obiectivul "convergenţă"
• Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
• Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
• Programul Operaţional Transport
• Programul Operaţional Mediu
• Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
• Programul Operaţional Regional
• Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
II. Programe operationale sub obiectivul "cooperare teritorială europeană"
• Cooperare Teritorială Transnatională
• Cooperare Teritorială Transfrontalieră
• Cooperare Teritorială Interregională

Obiective / Instrumente Structurale 2007-2013


Obiective PO Cooperare
inter-regionala
Instrumente Structurale

Convergenta FEDR FSE Fondul


Coeziune

Competitivitate regionala si
ocuparea fortei munca FEDR FSE

Cooperare teritoriala
europeana FEDR

infrastructura, pregatire Infrastructura de


inovare, vocationala, mediu
Investitii, ajutoare pentru si de transport,
etc. cresterea energii alternative
ocuparii,
incluziune
sociala etc.

Toate statele membre si Statele membre


Regiunile cu un PIB/loc sub 75% cu un
PNB//loc sub 90%
148

IV.3. ACTIVITĂŢI ECONOMICE


DE TIP „ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ”

Economia socială şi întreprinderea socială.


Într-o accepţiune largă a termenului, economia socială reprezintă acel al treilea sector al
economiei, distinct de cele public şi privat, care grupează activităţi economice ale „întreprinderilor
sociale”, în principal cooperative, societăţi mutuale etc., care se conduc după anumite principii
etice, cum ar fi: pun pe primul plan serviciile către membri sau comunitate înaintea profitului; au un
management autonom, un proces democratic de luare a deciziilor; întâietatea oamenilor şi a
muncii asupra capitalului, în ceea ce priveşte distribuţia veniturilor; profitul este fie reinvestit în
activitate, fie direcţionat către activităţile legate de misiunea socială sau de mediu a întreprinderii şi
nu este distribuit către asociaţi sau acţionari.
O întreprindere socială acţionează ca o afacere, produce bunuri şi servicii pentru piaţă,
dar îşi conduce operaţiunile şi îşi redirecţionează surplusul în urmărirea şi atingerea unor scopuri
sociale şi de mediu.
Scopul întreprinderii sociale, în afară de crearea de venituri pentru a urmări misiunea
asociaţiei, este de a implica în activitate categoriile marginalizate, astfel încât să sprijine
capacitatea beneficiarilor de a se întreţine din surse proprii şi, astfel, de a reduce dependenţa de
serviciile sociale.
În România, o întreprindere socială poate fi organizată în mai multe moduri: distinct, ca
societate comercială de diferite tipuri; ca organizaţie nonguvernamentală de sine stătătoare sau ca
punct de lucru economic în cadrul unei organizaţii nonguvernamentale deja existente.

În urmărirea scopului său de asigurare a unor servicii de calitate şi stabile pentru


beneficiari, Asociaţia Vasiliada şi-a propus ca unul dintre obiectivele generale consolidarea
stabilităţii financiare a Asociaţiei, un obiectiv specific reprezentându-l chiar diversificarea surselor
de finanţare. O sursă de finanţare avută în vedere o constituie şi activităţile economice de tip
„întreprindere socială”. În acest sens, Asociaţia Vasiliada a inclus în strategia şi planul de
acţiune pentru perioada 2007-2013 obiective şi activităţi din acest domeniu specific.
Procesul de realizare şi implementare a planului de acţiune în domeniul economiei sociale
este favorizat şi de includerea Asociaţiei în programul „Competiţia întreprinderilor sociale”, ediţia
2007, desfăşurat de Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team (NESsT) în parteneriat cu
Leaders România şi ABN-AMRO.

Analiza capacităţii organizaţiei


Asociaţia Vasiliada a identificat următoarele puncte tari, respectiv puncte slabe în ce
priveşte desfăşurarea cu succes de activităţi de tip „întreprindere socială”:

Puncte tari şi oportunităţi:


- conştientizarea la nivel de Asociaţie (membri, conducere, angajaţi) a activităţilor de tip
„întreprindere socială” ca o soluţie pentru consolidarea stabilităţii financiare a Asociaţiei;
- membri ai consiliilor directoare de la diferite niveluri cu experienţă şi cunoştinţe în domeniul
economic;
149

- parcurgerea deja a unor etape în pregătirea acestui tip de activităţi: consultanţă prin proiectul
„Sustenabilitate şi calitate – soluţii pentru credibilitate”, cu finanţare Phare – Componenta
Dezvoltarea Sectorului ONG, prin care a fost întocmit un plan de afaceri pentru o activitate
specifică din domeniul producţiei de mobilier; consultanţă din partea NESsT în privinţa analizei
gradului de pregătire a organizaţiei, studiu de pre-fezabilitate, urmând a fi întocmit un studiu de
fezabilitate şi plan de afaceri pentru o activitate din domeniul consultanţei.
- resurse umane cu o anumită pregătire în cele două domenii vizate, e drept, în număr redus.
- un mediu social şi economic favorabil în România dezvoltării şi finanţării activităţilor de tip
întreprindere socială, acesta fiind şi unul dintre domeniile de intervenţie ce vor fi finanţate de
Uniunea Europeană din Fondul Social European.
- accesul la diverse parteneriate în regiunea Olteniei, cu diverse instituţii publice sau din mediul
de afaceri, lucru favorizat de recunoaşterea de care se bucură Asociaţia Vasiliada în calitate de
furnizor de servicii sociale;
- lipsa altor întreprinderi sociale în judeţele Dolj şi Gorj. Din acest punct de vedere, estimăm că
piaţa va reacţiona pozitiv la furnizarea unui produs sau prestarea unui serviciu care, pe lângă
un bun raport calitate/preţ, serveşte unui scop social.

Puncte slabe şi ameninţări:


- insuficienţa şi lipsa unei suficiente pregătiri a personalului care va fi implicat în acest tip de
activităţi (un singur responsabil de activităţi economice);
- lipsa resurselor financiare pentru a începe în bune condiţii o activitate de tip „întreprindere
socială”;
- lipsa încrederii în forţele proprii, acesta fiind un domeniu cu totul nou pentru Asociaţie.

Scopul şi obiectivele întreprinderii sociale


Scopul urmărit prin desfăşurarea de activităţi de tip „întreprindere socială” îl
reprezintă consolidarea stabilităţii financiare a Asociaţiei Vasiliada, în vederea
dezvoltării programelor Asociaţiei.
În acest sens, au fost stabilite două categorii de obiective:
Obiective de misiune:
1. Îmbunătăţirea durabilă a calităţii vieţii beneficiarilor. Asociaţia intenţionează
să implice beneficiarii din diferite categorii în activităţile productive, în acest fel
punându-se în valoare şi dezvoltându-se capacităţile acestora, astfel încât ei să
fie pregătiţi pentru o viaţă independentă şi să depăşească situaţiile de criză. În
acest sens, întreprinderea socială va avea o componentă organizată ca atelier
protejat, cel puţin 2 astfel de ateliere protejate urmând a fi înfiinţate şi
funcţionale pe principii de piaţă până în anul 2009, respectiv 2010.
2. Creşterea calităţii programelor sociale desfăşurate de Asociaţie. Stabilitatea
financiară a programelor sociale, la care contribuie întreprinderea socială,
permite acoperirea cheltuielilor prevăzute de standardele în vigoare pentru
diferitele categorii de servicii, totodată conducând la consolidarea unui climat
intern stimulativ, motivant, în consecinţă personalul devenind mai stabil şi mai
bine pregătit.
3. Creşterea credibilităţii organizaţiei în comunitate. Stabilitatea financiară
adusă de o întreprindere socială, pe lângă creşterea calităţii serviciilor, conduce
şi la sustenabilitatea programelor desfăşurate. Acest lucru transmite comunităţii
un mesaj de stabilitate, care capătă o mai mare încredere în organizaţie.
150

Obiective financiare:
1. Întocmirea anuală a cel puţin unui studiu de fezabilitate privind o idee de afaceri;
2. Înfiinţarea unei societăţi comerciale;
3. Atragerea a cel puţin două finanţări nerambursabile care să sprijine activităţile
de tip „întreprindere socială”;
4. Dobândirea autosusţinerii financiare a întreprinderii sociale, în maximum 1 an de
la începerea activităţii;
5. Atingerea unui nivel al profitului brut anual de cel puţin 10.000 EUR până în anul
2010, acesta urmând să crească cel puţin până la 20.000 EUR până în anul
2013, profit care va fi direcţionat către dezvoltarea activităţilor respective şi
sprijinirea componentei sociale a activităţii Asociaţiei, în special pentru acele
categorii de costuri pentru care nu este posibilă atragerea de resurse financiare
din alte surse.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Asociaţia Vasiliada va dezvolta resursele umane


interne în domeniul activităţilor economice şi va încheia un parteneriat cu cel puţin o societate
comercială sau o altă organizaţie cu pregătire în domeniu, care să sprijine activităţile economice
ale Asociaţiei, prin consultanţă, training sau asociere în cadrul respectivei activităţi.

Asociaţia Vasiliada are în vedere următoarele criterii în alegerea activităţilor economice


de tip întreprindere socială:
ƒ să fie în concordanţă cu Statutul Asociaţiei;
ƒ să nu afecteze imaginea Asociaţiei;
ƒ să valorizeze potenţialul beneficiarilor ca posibili angajaţi ai întreprinderii sociale;
ƒ să facă uz de resursele deja existente în organizaţie şi care pot fi folosite (resurse umane,
materiale);
ƒ să fie urmărită o strategie de dezvoltare „pas cu pas”, astfel încât riscul şi scara activităţii
economice la început să fie scăzute (volum mic al investiţiei iniţiale din surse proprii);
ƒ să permită o recuperare rapidă a investiţiei şi să genereze cât mai rapid o rată a profitului cât
mai ridicată.

Operaţiuni şi management
Activităţile economice desfăşurate de Asociaţia Vasiliada şi filialele sale trebuie să respecte
toate reglementările în vigoare referitoare la tipul respectiv de activităţi. Veniturile înregistrate din
aceste surse sunt parte componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi filialelor,
destinaţia cheltuielilor urmând a fi stabilită potrivit procedurii aplicabile oricărui alt tip de venit (a se
vedea Regulamentul Financiar, secţiunea referitoare la bugetul de venituri şi cheltuieli).
Responsabilul cu activităţile economice din cadrul Departamentului Dezvoltare/ Fundraising
acţionează, potrivit fişei postului, pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei Vasiliada în acest
domeniu.
El asigură coordonarea activităţilor economice ale organizaţiei centrale fiind coordonat, la
rândul său, de către directorul executiv, care are calitate de administrator al respectivelor activităţi.
Aceste responsabilităţi vor fi revizuite la momentul desfăşurării activităţilor sub altă formă de
organizare. Activităţile economice ale filialelor sunt coordonate de către directorii executivi, cu
asistenţă şi sprijin din partea Departamentului Dezvoltare/fundraising al organizaţiei centrale.
151

V.
MANAGEMENTUL
FINANCIAR
V.1. REGULAMENTUL FINANCIAR (RF)

Cuprins:

Introducere

Capitolul I. Dispoziţii generale.

Capitolul II. Răspunderea financiară.


II.1. Atribuţiile salariaţilor din structurile financiar-contabile
II.2. Obligaţiile şi responsabilităţile salariaţilor

Capitolul III. Proceduri şi reguli de lucru în activitatea financiară.


III.1 Documente specifice
III.2 Inventarierea
III.3 Proceduri de achiziţii

Capitolul IV. Dispoziţii finale.


152

INTRODUCERE

Prezentul document a fost elaborat în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor


financiare în cadrul Asociaţiei Vasiliada.
Regulamentul Financiar (RF) structurează normele şi procedurile specifice domeniului
financiar, aferente activităţilor Asociaţiei, documentele implicate în activitatea financiară şi modul
de derulare a procesului financiar în ansamblu, aşa-numitul “circuit” al documentelor.
Din RF decurg îndatoriri şi responsabilităţi pentru toţi angajaţii Asociaţiei, Nerespectarea
acestor reguli atrage după sine aplicarea de sancţiuni.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul Financiar completează Regulamentul de Ordine Interioară prin


stabilirea unor responsabilităţi specifice activităţii financiare. Aceste aspecte de natură financiară
asigură o mai bună înţelegere şi aplicare a operaţiunilor financiare.

Art. 2. Prevederile prezentului Regulament Financiar se aplică tuturor salariaţilor Asociaţiei


Vasiliada şi filialelor sale, a căror activitate include o componentă financiară, indiferent de forma de
angajare şi de funcţia deţinută, precum şi voluntarilor Asociaţiei.
Consiliile directoare ale filialelor adoptă prezentul RF, cu posibilitatea completării acestuia.

Art. 3 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către aceste persoane atrage


aplicarea de sancţiuni.

Capitolul II
RĂSPUNDEREA FINANCIARĂ

Art. 4. Asumarea răspunderii financiare reprezintă asumarea responsabilităţilor ce decurg


din semnarea şi aprobarea documentelor financiare ale Asociaţiei.

Art. 5. Documentele financiare sunt aprobate de persoane cu funcţie de conducere în


Asociaţiei, după cum urmează:
- Preşedintele Asociaţiei – prima semnătură;
- Directorul executiv al Asociaţiei – prima semnătură;
- Coordonator Departament Programe – prima semnătură;
- Coordonator Departament Financiar-Contabil – a doua semnătură.
Documentele şi formularele financiare vor indica persoana/persoanele din conducere de la
care este necesară aprobarea.
În cazul în care unul dintre aceştia lipseşte din Asociaţie o anumită perioadă de timp, îi va
delega altei persoane atribuţiile de aprobare.

Art. 6. Documentele semnate nu pot intra în legalitate, din punctul de vedere al practicii
financiare a Asociaţiei, în lipsa aprobării lor de către persoanele îndreptăţite pentru aceasta.
153

Art. 7. Departamentul Financiar-Contabil răspunde de legalitatea, corectitudinea şi


întocmirea la timp a documentelor financiare ale Asociaţiei.

II. 1. ATRIBUŢIILE SALARIAŢILOR DIN STRUCTURILE FINANCIAR-CONTABILE

Art. 8 Salariaţii din structurile financiar-contabile au următoarele atribuţii:


a) Contabilul – aplică prevederile fişei postului, care descrie atribuţiile, sarcinile şi
responsabilităţile acestuia;
b) Casierul – este responsabil cu primirea şi eliberarea numerarului şi cu înregistrarea zilnică a
operaţiunilor în lei şi valută. Eliberarea sumelor se face numai către solicitant, casierul având
obligaţia de a-i verifica identitatea. În cazul în care solicitantul împuterniceşte o altă persoană
pentru ridicarea sumei solicitate, acesta va prezenta o delegaţie cu toate datele de identificare
(solicitant şi împuternicit) ce va fi vizată de către contabil, precum şi o copie a actului de
identitate.
c) Gestionarul – este responsabil cu primirea, respectiv darea în consum a materialelor
consumabile, alimentelor, medicamentelor sau a altor materiale specifice activităţii Asociaţiei.
La primirea acestora, are obligaţia de a întocmi note de recepţie, respectiv la darea în consum
bon de consum/fişă zilnică de alimente/listă de medicamente care vor fi semnate şi de membrii
comisiei de recepţie.

Art. 9. Persoanele din structurile financiar–contabile sunt obligate să analizeze toate


documentele primite de la responsabilii punctelor de lucru şi să le supună spre aprobare
persoanelor cu drept de semnătură.

Art. 10 În cazul în care documentele sunt respinse, aceste persoane sunt obligate să
anunţe punctele de lucru despre aceasta, precum şi motivele care au stat la baza respingerii.

Art. 11 Contabilul are obligaţia să verifice documentele justificative primite din partea
coordonatorilor punctelor de lucru, aferente cheltuielilor efectuate în cadrul activităţilor.

II. 2. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE SALARIAŢILOR

Art. 12 Salariaţii Asociaţiei au următoarele obligaţii şi responsabilităţi în domeniul financiar-


contabil:

- să respecte hotărârile şi deciziile Consiliului Director, preşedintelui, directorului executiv,


ale coordonatorului Departamentului Programe şi ale Departamentului Financiar-Contabil
referitoare la aspecte ale activităţii financiare a Asociaţiei;
- să cunoască tipul şi funcţionalitatea documentelor implicate în activitatea financiară, care
constituie parte a activităţii lor specifice;
- să respecte întocmai etapele de elaborare a fiecărui document financiar, aşa cum sunt ele
descrise în prezentul RF;
- să solicite la timp punerea la dispoziţie a fondurilor pentru desfăşurarea unor activităţi din
cadrul punctelor de lucru în vederea evitării oricărei inconvenienţe în relaţiile cu terţii sau în
relaţia cu Departamentul Financiar-Contabil, respectând termenele de depunere a
documentelor;
154

- să se încadreze în fondurile alocate prin finanţări nerabmursabile sau în fondurile bugetate


din alte surse atrase de Asociaţie;
- să prezente documente fiscale justificative asupra tuturor cheltuielilor efectuate;
- să nu se angajeze la efectuarea de plăţi către terţi fără obţinerea în prealabil a aprobării
din partea persoanelor cu drept de semnătură;
- să păstreze confidenţialitatea, în relaţiile cu terţii, asupra actelor pe care le întocmesc;
- să respecte principiile prevăzute de Codul Etic al Asociaţiei.

Capitolul III
PROCEDURI ŞI REGULI DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ

III. 1. DOCUMENTE SPECIFICE

Art. 13. În cadrul derulării activităţii financiare a Asociaţiei se folosesc o serie de


instrumente de lucru standardizate, atât în relaţia cu conducerea, cât şi în relaţia cu terţii.

Art. 14. Asociaţia Vasiliada îşi conduce evidenţa contabilă în partidă dublă, în conformitate
cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin
Ordonanţa Ministerului de Finanţe nr. 1829/2003, şi cu Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Art. 15. Asociaţia Vasiliada utilizează în activitatea financiar-contabilă următoarele


documente:
Registrele obligatorii în contabilitate, conform art. 20, alin. 1 din Legea contabilităţii:

1. Registrul-Jurnal este documentul în care se înregistrează în mod cronologic operaţiunile


patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau intrare în
unitate.

2. Registrul-inventar este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează toate


elememntele patrimoniale de activ şi de pasiv. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-
inventar au la bază listele de inventariere. Se întocmeşte anual la încheierea exerciţiului
financiar.

3. Registrul unic de control se utilizează de către organul de control cu ocazia fiecărei verificări.

Alte documente obligatorii:

4. Balanţa de verificare este documentul contabil care serveşte pentru întocmirea bilanţului
contabil, cu ajutorul ei se verifică corelaţiile dintre egalităţile generate de dubla înregistrare a
operaţiunilor patrimoniale. Totodată se verifică concordanţa dintre conturile sintetice şi
analitice.
Se întocmeşte lunar de către contabil şi este vizată de conducătorul unităţii.

5. Bilanţul contabil se întocmeşte anual şi cuprinde: bilanţul, contul rezultatului exerciţiului şi


raportul de gestiune. Se întocmeşte de către contabil şi este vizat de conducătorul unităţii.

Alte documente financiar-contabile folosite în organizaţie:


155

6. Registrul de casă este documentul de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar


efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative. Este un document care stabileşte la
sfârşitul fiecărei zile soldul de casă. Se întocmeşte zilnic de către casierul unităţii şi se
semnează de către casier şi contabil.

7. Dispoziţia de plată/încasare către casierie este documentul pe baza căruia se achită în


numerar sumele privind anumite cheltuieli pe baza documentelor justificative, precum şi a
avansurilor. Este documentul justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în
cazul plăţilor în numerar efectuate fără alte documente justificative.
Se întocmeşte de către casier şi se vizează de către conducătorul unităţii şi de contabil.

8. Chitanţierul este formularul cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare.


Este documentul justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii şi,
totodată, documentul justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate. Se
întocmeşte în două exemplare de către casierul unităţii.
Circulă: la depunător exemplarul 1 cu ştampila unităţii, iar exemplarul 2 rămâne la carnet, fiind
folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă.

9. Nota internă de recepţie reprezintă documentul pentru recepţia bunurilor aprovizionate şi


document justificativ pentru încărcarea în gestiune. Se întocmeşte în două exemplare de către
gestionar. Un exemplar rămâne la carnet, iar al doilea merge la Departamentul Financiar-
Contabil.

10. Fişa de magazie – la punctele de lucru unde nu este posibilă evidenţa computerizată a
gestiunii, aceasta este ţinută folosindu-se fişa de magazie. Ea serveşte drept document de
evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor de valori materiale. Este sursa
de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.
Se întocmeşte într-un exemplar separat pentru fiecare fel de material şi se completează zilnic
de către gestionar, înregistrându-se document cu document. Nu circulă, fiin document de
înregistrare.

11. Bonul de consum este documentul de eliberare din magazie a unuia sau a mai multor
materiale şi este documentul justificativ de scădere din gestiune.
Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant şi se aprobă de către persoana cu
drept de semnătură. Se semnează de către gestionar la predare şi de către solicitant la
primire.
Circulă: solicitant – persoana cu drept de semnătură – gestionar – solicitant – contabilitate.

12. Ordinul de deplasare (delegaţia) este documentul care serveşte ca dispoziţie către persoana
delegată să efectueze deplasarea şi totodată este documentul pentru decontarea de către
titular a cheltuielilor efectuate pe baza documentelor justificative.
Se întocmeşte într-un singur exemplar de către secretarul organizaţiei, purtând număr de
ordine.
La cerere, solicitantul poate primi un avans pentru deplasare pe baza dispoziţiei de la casierie.
Circulă: secretar – conducătorul unităţii (pentru aprobarea deplasării) – contabilitate (decontare
avans) – conducătorul unităţii (aprobarea cheltuielilor efectuate).
156

13. Bugetul de venituri şi cheltuieli este un document anual care sintetizează toate sursele de
venituri şi toate destinaţiile de cheltuieli, precum şi stadiul patrimoniului la data raportării. Se
întocmeşte în ultimul trimestru al anului în curs, de către Departamentul Financiar-Contabil, şi
este supus aprobării Adunării Generale a Asociaţiei.
La întocmirea lui se ţine cont de sursele de venituri şi destinaţiile de cheltuieli proiectate
pentru anul următor. În vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei,
diferitele puncte de lucru înaintează Departamentului Financiar-Contabil, prin intermediul
coordonatorilor de departamente, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, proiecte de buget
pentru anul următor. Ulterior colectării necesarului de fonduri, are loc un proces de echilibrare
bugetară prin reducerea cheltuielilor, respectiv identificarea de noi surse de venit. Acest proces
este coordonat de directorul executiv, prin implicarea coordonatorilor de departamente, în
special a Departamentului Dezvoltare/Fundraising pe componenta de creştere a veniturilor.
O dată cu aprobarea bugetului de către Consiliul Director şi Adunarea Generală, nivelurile
şi sursele de venit constituie obiective financiare pentru Departamentul Dezvoltare/Fundraising,
care va colabora cu Departamentul Programe pentru atingerea acestora.
Filialele întocmesc propriile proiecte de bugete de venituri şi cheltuieli, pe care le transmit
până la data de 15 octombrie a fiecărui an organizaţiei centrale, pentru a fi cuprinse în proiectul
general de buget al Asociaţiei.
La sfârşitul exerciţiului financiar se întocmeşte de către Departamentul Financiar-Contabil
execuţia bugetară, un raport financiar care respectă structura bugetului de venituri şi cheltuieli,
document care va fi înaintat de către directorul executiv spre aprobare Consiliului Director şi
Adunării Generale. Acelaşi lucru îl realizează şi filialele, care înaintează către organizaţia la
care sunt arondate bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor, după aprobarea acestuia
de către organele de conducere proprii.
În cadrul proiectelor finanţate, periodic, în funcţie de dispoziţiile finanţatorului, se întocmesc
de către responsabilul financiar al proiectului rapoarte financiare către acesta. Rapoartele
financiare către finanţator sunt avizate de către coordonatorul Departamentului financiar-
Contabil şi aprobate de către director.

14. Lista de inventariere serveşte ca document pentru inventarierea valorilor materiale aflate în
gestiunea unităţii. Este documentul de bază pentru stabilirea lipsurilor sau a plusurilor de valori
materiale (imobilizări, stocuri materiale şi alte valori). Se întocmşte la locurile de depozitare, de
regulă anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale de comisia de inventariere, pe
gestiuni, conturi de valori materiale, eventual pe grupe sau subgrupe, separat pe valori
materiale şi mijloace fixe ale unităţii şi separat pentru cele din custodie. Se semnează de
membrii comisiei de inventariere.
Circulă:
- la gestionar, prin semnarea fiecărei file, menţionând pe ultima filă a listei că toate cantităţile
au fost stabilite în prezenţa sa, că bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea
sa;
- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor şi a deprecierilor
constatate la inventar;
- la Departamentul Financiar-Contabil pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea
listei privind exactitatea soldului scriptic.

15. Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă serveşte ca document de evidenţă a


obiectelor de inventar de mică valoare sau de scurtă durată, a echipamentelor şi materialelor
de protecţie date în folosinţă personalului până la scoaterea lor din uz. Se întocmeşte într-un
singur exemplar pe măsura dării în folosinţă a bunurilor, pe fiecare persoană, de către
gestionarul care eliberează obiectele respective sau de către persoana desemnată să ţină
evidenţa acestora.
157

Nu circulă, fiind document de înregistrare.

Se consideră mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare
şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- valoare mai mare decât limita stabilită de lege
- durată normată de utilizare mai mare de 1 an.
Categorii de mijloace fixe:
- clădiri
- construcţii speciale
- maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
- aparate şi instalaţii de măsurare şi control
- mijloace de transport
- animale şi plantaţii
- unelte, dipozitive, instrumente, mobilier şi aparatură birotică.

16. Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică.


Se întocmeşte într-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de
acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în
aceeaşi lună. Se păstrează în cartotecă pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din
clasificarea fondurilor fixe, conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat.
Se întocmeşte de persoana delegată să ţină evidenţa mijlocului fix.

Datorită specificului diferitelor pucte de lucru, în aşezămintele unde se asigură zilnic masă
şi tratament medical se întocmesc meniul zilnic, lista zilnică de alimente şi lista zilnică de
medicamente.

17. Meniul zilnic se stabileşte de către medicul şi asistentul medical. Pe baza lui, bucătarul
stabileşte necesarul de alimente. Acesta este aprobat de conducătorul punctului de lucru, iar
administratorul se ocupă de achiziţionarea alimentelor.

18. Lista zilnică de alimente se întocmeşte de către bucătar, pe baza meniului zilnic. Este
documentul de scoatere din magazie a alimentelor necesare şi de scădere din gestiune a
acestora. Se întocmeşte în două exemplare: un exemplar rămâne la carnetul gestionarului, iar
al doilea merge la Departamentul Financiar-Contabil.

19. Lista zilnică de medicamente se întocmeşte de către asistentul medical pe baza prescripţiilor
medicului unităţii, care o aprobă. Este documentul pe baza căruia se ridică medicamentele din
magazie, scăzându-se din gestiunea de medicamente. Se întocmeşte în două exemplare: un
exemplar rămâne la carnetul gestionarului, iar al doilea merge la Departamentul Financiar-
Contabil.

20. Pentru achiziţionarea diferitelor bunuri (materiale, consumabile, alimente, medicamente, etc.)
se utilizează un referat de necesitate pentru procurare, care se întocmeşte într-un exemplar
de către persoana care urmează să efectueze achiziţia şi se aprobă de către persoanele cu
drept de semnătură. Este documentul pe baza căruia se ridică bani din casieire pentru achiziţia
directă.
158

21. Contractul de sponsorizare, ce reglementează relaţia cu terţi persoane juridice, are un format
tip şi se completează de către coordonatorul de fundraising, care are drept de semnătură. În
cazul filialelor, acest atribut revine directorului executiv.

22. Procesul verbal de donaţie se completează la ieşirea/intrarea din/în gestiune cu titlu de


donaţie a unor materiale, obiecte de inventar sau mijloace fixe, după aprobarea de către
persoanele în drept sau organele de conducere. Acordarea unei donaţii se aprobă de către
directorul executiv, care avizează procesul verbal de donaţie ce va fi semnat de către
gestionar. Acceptul pentru primirea unei donaţii este dat de către directorul executiv, iar
procesul verbal de donaţie este semnat de către coordonatorul de fundraising. În cazul
acordării unei donaţii, formularul completat de ambele părţi este înaintat Departamentului
Financiar-Contabil de către gestionar, în termen de maxim 24 de ore, iar în cazul primirii unei
donaţii, formularul este remis gestionarului de către coordonatorul de fundraising, după care
ajunge la Departamentul Financiar-Contabil, în acelaşi termen.

III. 2 INVENTARIEREA

Art. 16 Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de
activ şi de pasiv ale Asociaţiei, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute.
Asociaţia are obligaţia să efectueze inventarierea generală la începutul activităţii, cel puţin
o dată pe an, precum şi în următoarele situaţii:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute
de lege;
b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert
decât prin inventariere;
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;
e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;
f) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 17 Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine


administratorului sau unei alte persoane desemnate în acest scop.

Art. 18 Inventarierea se efectuează pe baza listelor de inventariere, de către comisii de


inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de directorul
executiv. În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenta comisiei, modul de
efectuare a inventarierii, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a
operaţiunilor .
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi
nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective.
Înainte de începerea operaţiunii de inventariere, se ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea
bunurilor, o declaraţie scrisă.
Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada vor fi afişate la loc vizibil.
Bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a stânjeni
desfacerea imediată a acestora.

Art. 19 Rezulatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-


verbal. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen
159

de trei zile de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, directorului executiv. Acesta, cu


consultarea Departamentului Financiar-Contabil şi a Departamentului Juridic, decide, în termen de
cel mult 5 zile de la primirea procesului-verbal, asupra soluţionării propunerilor făcute, cu
respectarea dispoziţiilor legale.

III.3 PROCEDURI DE ACHIZIŢII

Art. 20 Cheltuielile cu materialele consumabile (alimente, medicamente şi materiale


sanitare, produse igienice şi de curăţenie etc.) ale unităţii de asistenţă socială care se efectuează
în mod continuu sau periodic pe parcursul unui an şi sunt prevăzute în bugetul anual întocmit şi
aprobat se vor face prin contractarea acestor produse cu unul sau mai mulţi furnizori, pe baza
procedurii detaliate mai jos.
Prin unitate de asistenţă socială se înţelege programul sau aşezământul din cadrul unui
program de asistenţă socială.
În cazul categoriilor de produse care nu pot fi achiziţionate de la un singur furnizor, se va
opera împărţirea pe subcategorii de produse, urmând a fi selectaţi furnizori pentru fiecare din
aceste subcategorii, pe baza principiului celui mai bun raport calitate/preţ.
Pentru achiziţii mai mari de 1000 lei/lună pentru fiecare categorie de produs sau
subcategorie de produse din cele menţionate mai sus se vor studia trei oferte şi se va încheia un
contract de furnizare cu ofertantul câştigător.
Sub acest prag se poate realiza achiziţie directă.

Art. 21 Pentru achiziţiile de obiecte de inventar a căror valoare individuală este mai mare
sau egală cu 1000 lei şi pentru mijloacele fixe se va selecta cea mai bună ofertă din cel puţin trei
oferte studiate.
Sub acest prag se poate realiza achiziţie directă.

Art. 22 Pentru lucrările de întreţinere/reabilitare şi furnizarea de servicii a căror valoare


depăşeşte suma de 2000 lei se vor selecta trei oferte şi se va alege cea mai bună, pe baza
principiului celui mai bun raport calitate/preţ, încheindu-se un contract cu ofertantul câştigător.
Sub acest prag se poate realiza achiziţie directă.

Art. 23 Pentru selectarea celei mai bune oferte din cele trei prezentate pentru realizarea
unei achiziţii, se va întruni o comisie formată din directorul executiv, coordonatorul unităţii de
asistenţă socială şi contabil, pentru filiale, şi din directorul executiv/coordonatorul Departamentului
Programe, coordonatorul unităţii de asistenţă socială şi contabil pentru organizaţia centrală.

Procedurile de achiziţie menţionate la art. 20-22 se aplică numai achiziţiilor din fonduri
proprii.

Art. 24 În cazul contractelor de finanţare a unor programe sau proiecte, care prevăd
aplicarea unor reguli specifice de achiziţie, se vor aplica respectivele proceduri.

Art. 25 În situaţia în care bunurile/serviciile/lucrările vor fi achiziţionate din fonduri publice,


se vor aplica procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
160

Capitolul IV.
DISPOZIŢII FINALE

Art. 26 Documentele prevăzute în prezentul RF trebuie să fie întocmite şi depuse de către


responsabili la termenele stabilite, în caz contrar nefiind luate în considerare.

Art. 27 Toţi salariaţii a căror activitate are o componentă financiară au obligaţia de a


respecta confidenţialitatea datelor cu care intră în contact.

Art. 28 Orice modificare survenită în procedurile financiare se va comunica în timp util


celor interesaţi.

Art. 29 Pentru nerespectarea obligaţiilor care rezultă din prezentul RF, persoanele în cauză
vor fi sancţionate.

Art. 30 Orice nelămuriri/contestaţii legate de prezentul RF pot fi semnalate directorului


executiv sau Departamentului financiar-Contabil, în vederea clarificării aspectelor în cauză.

Art. 31 Prezentul RF intră în vigoare la data de 01.01.2008.


161

Cod V.1. A

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi, ________________________, în baza Legii nr. 32/1994, a Ordonanţei nr.


36/1998, a Legii nr. 204/2001 şi a prevederilor Codului fiscal.
Încheiat între:
____________________________________________________________________cu sediul în

__________________________________________________________________având nr. cont

______________________________________________________________________deschis la

___________________________________________, în calitate de SPONSOR, reprezentată de

_______________________________________________________________

Şi

ASOCIAŢIA VASILIADA, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, cod 200381,
având cont nr. RO63 RNCB 0140 0184 5698 0023, deschis la BCR Jiul Craiova, în calitate de
BENEFICIAR, reprezentată de Pr. Adrian Stănulică – Coordonator Fundraising.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă sponsorizarea în vederea _________________________
_____________________________________________________________________________

Sponsorizarea va consta în acordarea următoarelor bunuri / sume de bani:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
evaluate la suma de__________________________________ conform valorilor reale la
momentul predării.

DURATA SPONSORIZĂRII

Sponsorizarea se acordă în perioada ______________________________________


162

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

a) Beneficiarul sponsorizării se obligă să folosească sumele, respectiv materialele primite în


scopul pentru care au fost acordate.
b) Beneficiarul va face publică sponsorizarea, prin promovarea numelui şi a mărcii sponsorului ori
de cate ori este cazul.
c) Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, sponsorul beneficiază de prevederile
legale în vigoare.
d) Parţile se obligă ca sponsorizarea în bani/bunuri materiale să se reflecte în evidenţa contabilă
pe baza documentelor care atestă efectuarea plăţilor.

REZILIEREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate fi reziliat în urmatoarele cazuri:


a) Beneficiarul nu respectă scopul pentru care a fost acordată sponsorizarea.
b) Din motive obiective, sponsorul nu mai poate sprijini material/financiar beneficiarul.
c) Daca atitudinea sponsorului sau a beneficiarului este de natură să prejudicieze reputaţia
celeilalte parţi pe durata derulării acestui contract, acesta poate fi reziliat de drept şi fără o
informare prealabilă.

Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare cu valoare de original, câte un


exemplar pentru fiecare parte.
Contractul se completează, în tot ceea ce nu este expres prevăzut, cu prevederile legale în
vigoare.

SPONSOR, BENEFICIAR,
163

Cod V.1. B

Nr. _____ / ______


Aprobat,

______________

PROCES VERBAL DE DONAŢIE

Încheiat, astăzi, _____________, între Asociaţia Vasiliada, reprezentată prin

________________________________- în calitate de donator şi ________________________,


reprezentat(ă)

prin __________________ în calitate de donatar, cu prilejul predării-primirii următoarelor bunuri:

Nr. Descriere produs Unitate Cantitate Valoare Valoare


crt. măsură unitară

Valoare totală

Întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat, Am primit,
164

Cod V.1. C
Nr. _____ / _________

PROCES VERBAL DE DONAŢIE CĂTRE PAROHII / ENORIAŞI

Aprobat,

_____________

I. Donator: Asociaţia Vasiliada

Reprezentant: ________________________________

II. Beneficiar:
1. Parohia ______________________, reprezentant ____________________________;
2. Preotul ______________________, reprezentant ____________________________;
3. Beneficiarul ________________________ , din parohia ___________________,
reprezentat de ____________________________.

III. Tipul de sprijin:

Nr. Tipul de sprijin Unitate Cantitate Valoare Valoare


crt. măsură unitară
1 2 3 4 5 6=4*5

Valoare totală

Acestea vor fi distribuite________________________________________.

Întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat, Am primit,
165

VI.
INTERVENŢIA ÎN
ASISTENŢA SOCIALĂ
VI.1. ACREDITAREA SERVICIILOR

Acreditarea reprezintă “procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi


demonstrează propria capacitate funcţională, organizaţională şi
administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării
standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa
acestuia de a acorda servicii sociale” (art. 5, lit. I din Legea nr. 47/2006
privind Sistemul naţional de asistenţă socială).

DE CE?
ƒ Creşterea calităţii serviciilor acordate şi a gradului de adecvare a acestora la nevoile
beneficiarilor;
ƒ Asigurarea respectării de către furnizorii de servicii sociale a standardelor de
calitate.

TEMEIUL LEGAL:
ƒ Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
ulterioare;
ƒ Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
precum şi a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.
ƒ Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora.

CINE?
Furnizorii de servicii sociale:
• Publici: servicii publice de asistenţă socială, inclusiv direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului judeţene; compartimente de asistenţă socială ale
instituţiilor publice.
• Privaţi: asociaţii şi fundaţii; persoane fizice autorizate; cultele religioase.

DE CĂTRE CINE?
Comisia de acreditare din cadrul Direcţiei Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială
166

CONDIŢII:
Furnizorul de servicii sociale:
• este constituit sau, după caz, autorizat în condiţiile legii şi se încadrează în
prevederile art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
• are prevazut în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţie acordarea de servicii
sociale;
• scopurile şi obiectivele urmărite respectă principiile fundamentale ale drepturilor
omului, legislaţia românească şi actele internaţionale aplicabile;
• durata de funcţionare prevăzută în actul de înfiinţare îi permite dezvoltarea
serviciilor sociale pentru care solicită acreditarea;
• are capacitatea de a susţine material serviciile sociale pentru care solicită
acreditarea pe o perioadă de minimum 3 luni;
• respectă sau demonstrează că are capacitatea de a respecta standardele generale
de calitate pentru serviciile sociale.

ETAPE ALE ACREDITĂRII:


În ceea ce priveşte acreditarea, au existat mai multe puncte de vedere, respectiv:

• acreditarea instituţiilor sociale prevăzute în HG 537/ 2005 pentru aprobarea


Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
ulterioare;
• acreditarea serviciilor sociale, primare şi specializate, aşa cum sunt prezentate în
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
ulterioare.

În vederea acreditării serviciilor sociale furnizate, în anul 2005 Asociaţia Vasiliada a


parcurs următorii paşi:

1. IDENTIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE.


În cadrul programelor sociale derulate au fost identificate serviciile sociale pe baza clasificării
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
ulterioare.

2. COMPLETAREA CERERII DE ACREDITARE.


Cererea de acreditare a fost completată în formatul prevăzut în Anexa 1 a HG 1024/2004 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale.

3. COMPLETAREA FIŞEI DE DESCRIERE A SERVICIULUI PENTRU


CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA.
S-a completat câte o fişă de descriere pentru fiecare serviciu social derulat, în formatul prevăzut în
Anexa 1 a HG 1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile.
Toate fişele completate în cadrul unui program/aşezământ au format un dosar separat.
167

4. COMPLETAREA FIŞEI DE AUTOEVALUARE.


S-a completat o singură fişă de autoevaluare pentru furnizor, în formatul prevăzut de Ordinul nr.
383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a
modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora.
Au existat situaţii, în cazul filialelor care au acreditat serviciile în alt judeţ, când s-a cerut
completarea unei fişe de autoevaluare pentru fiecare program/aşezământ în parte.

5. ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ACREDITARE.


Dosarul care a fost depus la Direcţia Judeţenă de Muncă şi Protecţie Socială a conţinut
următoarele documente:
ƒ Cererea de acreditare;
ƒ Fişele de descriere pentru fiecare serviciu social derulat;
ƒ Fişa de autoevaluare;
ƒ Documentele prevăzute în HG 1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile,
respectiv:
- certificat de persoană juridică;
- încheierea judecătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
- certificat de înregistrare fiscală;
- regulamentul de organizare şi funcţionare;
- organigrama;
- CV-ul persoanelor implicate în acordarea serviciilor;
- copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională/calificarea
persoanelor implicate în acordarea serviciilor;
- ultima situaţie financiară;
- un extras de cont;
- dovada privind situaţia juridică a sediului unde se acordă sau urmează să
se acorde serviciile sociale;
- autorizaţia sanitară, autorizaţia sanitar-veterinară, autorizaţia pentru
protecţia muncii, autorizaţia de mediu, aviz PSI şi alte autorizaţii prevăzute
de lege;

6. DEPUNEREA DOSARULUI LA DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE MUNCĂ ŞI


PROTECŢIE SOCIALĂ.

7. VIZITA DE EVALUARE
Secretariatul tehnic al Direcţiei Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială a verificat exactitatea
situaţiei de fapt descrise de furnizor, realizând o evaluare de teren la sediul Asociaţiei şi a întocmit
un raport de evaluare pe care l-a înaintat comisiei de acreditare.
Raportul de evaluare a cuprins:
ƒ numele furnizorului;
ƒ serviciul/serviciile ce se vor acredita;
ƒ adresa furnizorului;
ƒ durata vizitei;
ƒ lista persoanelor întâlnite în timpul vizitei de evaluare;
ƒ lista documentelor consultate;
ƒ lista principiilor şi standardelor de calitate (cu probleme) cercetate în timpul vizitei;
ƒ recomandări;
ƒ data;
ƒ nume evaluator/evaluatori;
168

ƒ semnătura.

SERVICIILE SOCIALE ACREDITATE DE CĂTRE ASOCIAŢIA VASILIADA

Centrul pentru Copii „Aripi de lumină”


Servicii oferite:
- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
- mediere socială;
- activităţi şi servicii de consiliere;
- educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi în funcţie de nevoia fiecărei
categorii.

Centrul Social Rromano- Kher Lipovu


Servicii oferite:
- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
- - măsuri şi acţiuni de urgenţă pentru reducerea efectelor situaţiilor de criză;
- - activităţi şi servicii de consiliere;
- măsuri şi activităţi de dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării
şi solidarităţii sociale;
- suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile aflate în dificultate;
- educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
- sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.

Programul Anti - SIDA - Program de sprijin pentru copii şi tineri seropozitivi


Servicii oferite:
- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
- măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
- măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în
dificultate;
- suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
- mediere socială;
- orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

„Eficient, nu deficient!” - Program de asistenţă socială şi religioasă pentru


persoanele cu deficienţe de auz din judeţul Dolj
Servicii oferite:
- activităţi şi servicii de consiliere;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- mediere socială;
- educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
169

Program de sprijin pentru tineri postinstitutionalizaţi Centrul Social „Casa Samuel”


Drănic
Servicii oferite:
- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- măsuri şi acţiuni de urgenţă pentru reducerea efectelor situaţiilor de criză;
- activităţi şi servicii de consiliere;
- educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
- mediere socială;
- sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.

Iniţiative pentru sănătate Cabinet Medico - Social „Vasiliada” Târgu Jiu


Servicii oferite:
- Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- Activităţi şi servicii de consiliere;
- Activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- Mediere socială;
- Servicii socio-medicale de natură medicală reprezentate de activităţi de diagnostic şi
tratament.

Aşezământul Rezidenţial de Reabilitare şi Recuperare Socio- Medicală „Sfântul


Dimitrie cel Nou” Filiaşi
Servicii oferite:
- activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale şi de grup;
- servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena
eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior,
comunicare;
- servicii de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe, interdisciplinare de
recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională şi psihoterapie;
- activităţi şi servicii de consiliere;
- asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- recuperare şi reabilitare;
- mediere socială;
- servicii socio-medicale de natură medicală reprezentate de activităţi complexe de
diagnostic, tratament şi îngrijiri.
170

VI.2. CODUL ETIC AL PERSONALULUI


CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE

ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI “VASILIADA”

Preambul
La baza activităţii de asistenţă socială stă etica profesională.Codul etic reprezintă un set de
reguli care reflectă principii generale de conduită profesională. Prezentul cod reglementează
relaţiile profesionale ale personalului din cadrul Asociaţiei „Vasiliada” şi se referă la standardele de
conduită ale acestuia în relaţiile cu cetăţenii, colegii şi alte categorii de profesionişti.
Misiunea principală a profesiei de asistent social este să contribuie la bunăstarea
oamenilor, să faciliteze satisfacerea trebuinţelor de bază ale tuturor indivizilor, acordând o atenţie
deosebită trebuinţelor şi participării celor vulnerabili, discriminaţi şi săraci.
Asistenţii sociali promovează justiţia socială şi schimbarea socială împreună cu şi în
numele beneficiarilor. Ei sunt sensibili la diversitatea culturală şi etnică şi luptă pentru combaterea
discriminării, oprimării, sărăciei şi altor forme de nedreptate socială. Aceste activităţi se pot
manifesta sub formă de acţiuni directe, organizarea comunităţii, supervizare, consultanţă,
administrare, apărare, acţiune politică şi socială, dezvoltare şi aplicare a politicilor, educaţie,
cercetare şi evaluare. Asistenţii sociali încearcă să intensifice capacitatea oamenilor de a-şi
exprima propriile trebuinţe. De asemenea, asistenţii sociali încearcă să promoveze receptivitatea
organizaţiilor, a comunităţilor şi a altor instituţii sociale la trebuinţele şi problemele sociale ale
indivizilor.

1. Valori şi principii etice


Acest set de principii etice reprezintă totalitatea exigenţelor de conduită morală
corespunzătoare activităţii profesionale de asistenţă socială. Principiile au la bază valorile
fundamentale ale asistenţei sociale:
• Furnizarea de servicii sociale de calitate;
• Justiţia socială;
• Respectarea demnităţii şi unicităţii individului;
• Respectarea confidenţialităţii şi integrităţii persoanei;
• Autodeterminare;
• Competenţă profesională.

1.1. Furnizarea de servicii sociale

Principiul etic: Scopul principal al activităţii profesionale de asistenţă socială este de a


asista persoanele aflate în dificultate, personalul implicându-se în identificarea, evaluarea corectă
şi soluţionarea problemelor sociale.
Personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale se bazează pe propriile cunoştinţe, valori
şi capacităţi, punând servirea beneficiarilor deasupra propriilor interese.

1.2. Justiţia socială


171

Principiul etic: Personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale promovează principiile


justiţiei sociale.
Profesioniştii din domeniul asistenţei sociale urmăresc schimbarea socială, în special cu şi
în numele indivizilor şi grupurilor de oameni vulnerabili. Eforturile de schimbare se concentrează
mai ales pe aspecte precum: sărăcia, şomajul, discriminarea, excluderea şi alte asemenea forme.
Aceste
activităţi încearcă să promoveze sensibilitatea faţă de şi cunoaşterea semnificaţiei vulnerabilităţii şi
a diversităţii culturale şi etice. Asistenţii sociali se asigură de egalitatea şanselor privind accesul
beneficiarilor la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor.

1.3. Demnitatea şi unicitatea persoanei

Principiul etic: Personalul care oferă servicii sociale respectă şi promovează demnitatea
individului, unicitatea şi valoarea fiecărei personae.
Personalul angajat nu trebuie să practice, să tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la
nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri
politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice
altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.
Asistenţii sociali tratează fiecare persoană cu consideraţie şi respect, ţinând cont de
diferenţele individuale şi de diversitatea culturală şi etnică şi promovând autodeterminarea
responsabilă social a beneficiarilor. Personalul caută să amplifice oportunităţile şi capacităţile
beneficiarilor de a schimba şi de a-şi satisface propriile trebuinţe.

1.4. Autodeterminarea

Principiul etic: Personalul angajat respectă şi promovează dreptul clienţilor la


autodeterminare.
Asistenţii sociali asistă beneficiarii în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica scopurile, în
vederea alegerii celei mai bune opţiuni şi pot limita drepturile persoanelor asistate la
autodeterminare atunci când, în judecata profesională a asistentului social, acţiunile prezente
şi/sau viitoare ale beneficiarilor prezintă un risc pentru ei înşişi şi/sau pentru ceilalţi.

1.5. Importanţa relaţiilor umane

Principiul etic: Personalul care oferă servicii sociale recunosc importanţa fundamentală a
relaţiilor interumane şi le promovează în practica profesională.
Asistenţii sociali incurajează şi intăresc relaţiile dintre persoane cu scopul de a promova,
reface, menţine şi/sau îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor, famililor, grupurilor, organizaţiilor şi
comunităţilor.

1.6. Integritatea

Principiul etic: Personalul angajat acţioneaza cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă


cu misiunea profesiei şi standardele profesionale.
Asistenţii sociali sunt permanent conştienţi de misiunea, valorile, practica, principiile şi
standardele etice ale profesiei lor, acţionând cu responsabilitate.

1.7. Competenţa

Principiul etic: Personalul care oferă servicii sociale trebuie să îşi desfăşoare activitatea
numai în aria de competenţă profesională determinată de licenţa, expertiza şi exprienţa
172

profesională. De asemenea, trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă


profesională determinată de fişa postului sau conform dispoziţiilor primite de la şeful ierarhic
superior.
Personalul angajat încearcă în permanenţă să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi abilităţile
profesionale pe care le pune în practică.

2. Standardele etice
2.1. Responsabilităţile etice ale personalului care oferă servicii sociale faţă de
beneficiari

2.1.1. Angajamentul faţă de beneficiari

Principala responsabilitate a personalului angajat este de a promova bunăstarea


beneficiarului. Intresele beneficiarului primează. Asistentul social activează în limitele obligaţiilor
legale şi ale responsabilităţilor sale în cadrul Asociaţiei “Vasiliada”.

2.1.2. Respectarea principiului autodeterminării

Personalul care oferă servicii sociale nu decide în numele beneficiarului. Asistentul social îl
ajută pe acesta să-şi identifice şi să-şi dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune
opţiuni. Excepţiile sunt prevăzute de lege. Asistenţii sociali pot limita drepturile beneficiarilor la
autodeterminare atunci cândse consideră că acţiunile prezente şi/sau viitoare ale beneficiarilor
prezintă un risc pentru ei înşişi şi/sau pentru ceilalţi.

2.1.3. Competenţa profesională

Toate acţiunile personalului angajat trebuie să se înscrie în limitele de competenţă ale


profesiei, precum şi în cele stabilite de către conducerea ierarhic superioară, în conformitate cu
prevederile legale.
Pentru a asigura o intervenţie competentă, asistentul social are dreptul şi obligaţia de a
asigura servicii şi de a folosi tehnici specializate de intervenţie, numai după participarea la un
program de instruire specializată. Stările personale (emoţionale sau de altă natură) nu influenţează
calitatea intervenţiei profesionale a personalului angajat.

2.1.4. Conflicte de interes

Personalul care oferă servicii sociale evită conflictele de interese în exercitarea profesiei şi
promovează o abordare imparţială a situaţiilor profesionale. Asistentul social informează
beneficiarul despre posibilele conflicte de interese şi intervine, după caz, în prevenirea sau
rezolvarea acestora. În anumite cazuri, protejarea beneficiarului poate conduce la încheierea
relaţiei profesionale şi orientarea acestuia către un alt coleg sau un alt serviciu.
Personalul angajat nu foloseşte relaţia profesională cu beneficiarul pentru obţinerea de
avantaje sau alte beneficii în interes personal. Asistentul social care asigură servicii pentru două
sau mai multe persoane între care există o relaţie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie
să clarifice care dintre indivizi sunt consideraţibeneficiari, natura obligatiilor profesionale ale
asistentului social şi ale părţilor implicate, încercând să atenueze sau să prevină conflictele de
interese posibile sau reale.
173

2.1.5. Contractul cu beneficiarul

a. Profesioniştii care oferă servicii sociale vor furniza servicii beneficiarilor numai în
contextul unei relaţii profesionale bazate, atunci când este cazul, pe un contract scris şi/sau pe
consimţământul beneficiarului. În cazul în care persoana asistată nu are capacitatea de a semna
un contract, asistentul social trebuie să protejeze interesele acesteia urmărind să obţină
permisinea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.).
b. Personalul angajat foloseste un limbaj clar pentru a informa beneficiarii despre scopul,
riscurile şi limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul
beneficiarului de a refuza sau de a rezilia contractul, cât şi despre perioada pentru care se încheie
contractul respectiv. Personalul social trebuie să ofere beneficiarilor posibilitatea de a pune
întrebări.
c. În situaţiile în care beneficiarii nu înţeleg sau au dificultăţi în a înţelege limbajul primar
folosit în practică, asistentul social trebuie să se asigure că acesta a înţeles. Aceasta presupune
asigurarea unei explicaţii verbale detaliate sau asigurarea unui translator sau interpret.
d. Asistentul social are responsabilitatea de a furniza informaţii despre natura şi necesitatea
serviciilor şi de a informa beneficiarul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit (indiferent
dacă serviciul a fost solicitat sau nu de către beneficiar).

2.1.6. Confidenţialitatea şi viaţa privată

Personalul angajat trebuie să se bazeze pe principiile respectului apărării intimităţii,


confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute în procesul de furnizare a serviciilor
sociale. Asistentul social nu solicită informaţii despre viaţa privată a beneficiarului decât în cazul în
care acestea sunt relevante pentru intervenţie. Odată ce aceste informaţii au fost obţinute,
asistentul social păstrează confidenţialitatea asupra lor. În anumite situaţii, asistentul social poate
dezvălui informaţii confidenţiale, cu acordul beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia.
Asistenţii sociali pot dezvălui informaţii confidenţiale fără acordul beneficiarilor în anumite
situaţii, cum ar fi: munca în echipă pluridisciplinară, când acest lucru este prevăzut prin lege, când
se pune în pericol viaţa beneficiarului şi/sau a altor persoane, când se transferă cazul către alt
asistent social.
Atunci când asistentul social furnizează servicii de consiliere a familiilor, cuplurilor sau
grupurilor, acesta trebuie să obţină un consens privind dreptul fiecăruia la confidenţialitate şi
obligaţia fiecăruia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor. Asistentul social informează familia,
cuplul sau membrii grupului cu care lucrează despre faptul că nu poate garanta păstrarea
confidenţialitatii de către toate persoanele implicate.
Asistentul social trebuie să păstreze confidenţialitatea atunci când prezintă un caz social în
mass media.
De asemenea, asistentul social păstrează confidenţialitatea în timpul procedurilor legale, în
masura permisă de lege.

2.1.7. Accesul la dosare

Accesul la dosarele beneficiarilor şi transferul acestora se realizează astfel încât să se


asigure protecţia informaţiilor confidenţiale. Accesul la dosarele beneficiarilor este permis
profesioniştilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, supervizorilor activitaţii profesionale de
asistentă socială şi altor persoane autorizate în unele cazuri prevăzute de lege.
La cerere, beneficiarii au acces la informaţii din propriile dosare, în măsura în care acestea
servesc intereselor acestora şi nu prejudiciază alte persoane. La încheierea serviciilor, personalul
angajat are responsabilitatea de a arhiva dosarele beneficiarilor pentru a asigura accesul la
informaţie în viitor şi protecţia informaţiilor confidenţiale.
174

2.1.8. Limbajul

Personalul care oferă servicii sociale foloşeste un limbaj adecvat şi respectuos faţă de
beneficiar şi evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau
comunităţilor.

2.1.9. Întreruperea şi încheierea relaţiei cu beneficiarul

Asistentul social asigură continuitatea serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de
factori cum ar fi: transfer, boală, indisponibilitate, etc. Asistentul social încheie relaţia profesională
cu beneficiarul şi serviciile oferite acestuia atunci când acestea nu mai răspund nevoilor şi
intereselor acestuia şi se asigură că încheierea relaţiei profesionale cu beneficiarul şi a serviciului
oferit este un proces planificat asupra căruia beneficiarul are toate informaţiile necesare.

2.2. Responsabilităţile etice ale personalului care oferă servicii sociale faţă de colegi

2.2.1. Respectul

Fiecare angajat îşi tratează colegii cu respect şi evită aprecierile negative la adresa lor în
prezenţa beneficiarilor sau a altor profesionişti, acordând sprijin şi asistenţă colegilor care trec prin
perioade dificile.

2.2.2. Confidenţialitatea

Personalul care oferă servicii sociale respectă confidenţialitatea informaţiilor împărtăşite de


colegi în cursul relaţiilor profesionale.

2.2.3. Colaborarea interdisciplinară şi consultarea

Personalul din cadrul aosciaţiei, care sunt membri în echipe multidisciplinare, participă la
luarea deciziilor care vizează bunăstareabeneficiarului, utilizând valorile profesiei şi experienţa
profesională.
Obligaţiile etice şi profesionale ale echipei multidisciplinare ca întreg şi a membrilor echipei
trebuie clar definite. Profesioniştii implicaţi în furnizarea serviciilor sociale solicită şi oferă
consultanţă şi consiliere colegilor, ori de câte ori este nevoie.

2.2.4. Orientare către alte servicii

Personalul angajat, în special asistenţii sociali, orientează beneficiarii către alte servicii
atunci când problematica beneficiarului depăşeşte competenţele sale profesionale, când nu a
înregistrat progrese semnificative şi atunci când beneficiarul are nevoie de servicii suplimentare
sau specializate pe care el nu le poate oferi. Asistentul social care orientează beneficiarul către
alte servicii, transmite către noua agenţie toate informaţiile necesare soluţionării cazului.

2.3. Responsabilităţile etice ale personalului care oferă servicii sociale ca angajat

2.3.1. Supervizarea şi consultarea

Pentru a exercita funcţii de supervizare sau consultanţă, personalul din cadrul asociaţiei
trebuie să deţină pregătirea, cunoştinţele, abilităţile, specializarea şi experienţa practică solicitată
175

de această poziţie. Personalul care oferă servicii sociale exercită funcţii de supervizare şi
consultanţă numai în aria de competenţă specifică profesiei.
Personalul asociaţiei cu funcţii de conducere asigură condiţiile necesare respectării
prevederilor Codului Etic.

2.3.2. Educaţia, formare şi evaluarea

Conducerea asociaţiei se îngrijeşte să asigure un program de pregătire şi dezvoltare


profesională continuă a personalul angajat din subordine. Personalul angajat se implică activ în
dezvoltarea continuă a profesiei prin sprijin profesional acordat colegilor la începutul activităţii şi
prin participarea la schimburi de experienţă şi cunoştinţe profesionale intra şi interdisciplinare.
Persoanele care au responsabilitatea de a evalua performanţele asistenţilor sociali din
subordine vor folosi criterii şi instrumente de evaluare profesională clar definite.

2.3.3. Angajamentul faţă de instituţia angajatoare

Personalul din cadrul asociaţiei respectă politica, principiile şi regulamentele interne ale
instituţiei angajatoare, participând la îmbunătăţirea politicilor şi procedurilor instituţiei angajatoare şi
la sporirea eficienţei serviciilor oferite.

2.3.4. Conflictele de muncă

Conflictele de muncă ale ale personalului din cadrul asociaţiei sunt rezolvate conform
legislaţiei în vigoare.

2.3.5. Discriminarea

Personalul angajat nu practică, nu se implică, nu facilitează şi nu colaborează la nici o


formă de discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice
şi/sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

2.3.6. Conduita privată

Personalul din cadrul asociaţiei va evita ca prin propriul comportament să aducă prejudicii
imaginii profesiei şi va evita ca problemele personale să îi afecteze judecata, performanţele
profesionale sau intereselebeneficiarilor. În cazul în care această situaţie nu se poate evita,
angajatul trebuie să solicite imediat consultanţă şi sprijin profesional, să reduca numărul de cazuri
cu care lucrează, să îşi încheie activitatea profesională sau să întreprindă orice altă acţiune pentru
a proteja beneficiarii.

2.3.7. Reprezentarea

În situaţia în care reprezintă instituţia, personalul angajat trebuie să prezinte clar şi cu


acurateţe punctul oficial de vedere al instituţiei respective.
176

VI.3. CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

Carta drepturilor beneficiarilor adoptată de către Asociaţia Vasiliada şi filialele


sale reprezintă un cod propriu privind drepturile beneficiarilor serviciilor furnizate,
având la bază drepturile reglementate prin legislaţia în vigoare, precum şi drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului.

Asociaţia Vasiliada asigură informarea personalului şi a beneficiarilor/


reprezentanţilor lor legali, prin diverse modalităţi, asupra prezentului document.
Conform Statutului, beneficiarii serviciilor sociale oferite de Asociaţia Vasiliada sunt: copii,
persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu dizabilităţi,
persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi, refugiaţi, emigranţi, deţinuţi şi familiile
acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate, fără deosebire de rasă ,
naţionalitate, de origine etnică, de religie sau de apartenenţă politică.
Prezenta Cartă se completează periodic, în funcţie de dezvoltarea şi diversificarea
serviciilor Asociaţiei, precum şi în funcţie de reglementările legale din domeniu.
Beneficiarii de servicii sociale ai Asociaţiei Vasiliada sunt persoane şi grupuri sociale afle
într-o situaţie de dificultate, generatoare de marginalizare sau excluziune socială în lipsa suportului
acordat de familie sau comunitate.
Beneficiarii Asociaţiei Vasiliada au următoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi informaţi, împreună cu reprezentanţii lor (dacă este cazul) despre
valorile, misiunea, obiectivele şi serviciile furnizate de către Asociaţie;
2. Dreptul de a fi informaţi, împreună cu reprezentanţii lor (dacă este cazul) asupra
drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor Asociaţiei;
3. Dreptul de a fi informaţi, împreună cu reprezentanţii lor (dacă este cazul) despre
politica, normele şi procedurile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul Asociaţiei;
4. Dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract;
5. Dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contract;
6. Dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;
7. Dreptul de a face sugestii sau reclamaţii fără a se simţi ameninţaţi;
8. Dreptul de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
9. Dreptul de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc în calitate de
beneficiari ai serviciilor Asociaţiei;
10. Dreptul de a participa la elaborarea planurilor de intervenţie, având posibilitatea de
a alege variante de intervenţii, dacă acestea există;
11. Dreptul de a-şi asuma riscurile, direct sau prin reprezentanţi legali (dacă este cazul)
în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima în mod liber opţiunile;
12. Dreptul de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic acceptabil, sigur, funţional şi
intim;
13. Dreptul de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlaţi
beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
177

14. Dreptul de a fi tratat în mod individualizat, pentru o valorizare maximală a


potenţialului personal;
15. Dreptul de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
16. Dreptul de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate. Excepţiile de
la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarul sau cu reprezentantul lui
legal;
17. Dreptul de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atâta timp cît se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
18. Dreptul de a fi excluşi /transferaţi numai:
• Din raţiuni de ordin medical;
• La dorinţa acestuia;
• Pentru comportamente ce presupun un pericol pentru beneficiar sau pentru
ceilalţi beneficiari;
• Pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează activităţile zilnice
din cadrul serviciilor respective;
• În cazul în care cerinţele de reintegeare/reabilitare ale beneficiarului
depăşesc posibilităţile Asociaţiei;
• În cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, apariţia u nui focar de infecţie
epidemică etc.), prevăzute în contractul de servicii.

VI.4. MANAGEMENTUL DE CAZ

Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de


asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al beneficiarilor de către
profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private. Documentul care stă la baza
aplicării managementului de caz în domeniul asistenţei sociale îl constituie Ordinul Nr. 66 din 10
iunie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecţiei copilului, înlocuit ulterior prin Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor
copilului.
Potrivit legislaţiei în vigoare, managementul de caz este reglementat doar în domeniul
protecţiei speciale a copilului. Asociaţia Vasiliada nu dezvoltă astfel de servicii de protecţie
specială dar, în vederea îmbunătăţirii calităţii celorlalte tipuri de servicii oferite grupurilor ţintă
identificate, a adaptat metoda managementului de caz la specificul fiecărui grup ţintă.
Managerul de caz este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de standarde,
asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie socială desfăşurate în interesul
superior al beneficiarului.
În Asociaţia Vasiliada, atribuţiile managerului de caz sunt îndeplinite de către asistenţii
sociali din cadrul programelor Asociaţiei. Aceştia asigură coordonarea activităţilor legate de
elaborarea şi implementarea programelor de intervenţie specifică şi colaborează cu alţi
profesionişti ai Asociaţiei (medic, psiholog, instructor educativ, kinetoterapeut etc.) care elaborează
şi implementează componentele ce le revin din programele de intervenţie.
În vederea aplicării managementului de caz, Asociaţia Vasiliada şi-a stabilit criterii de
eligibilitate pentru accesul beneficiarilor la serviciile pe care le oferă, precum şi metodologii şi
proceduri de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu. Aceste documente sunt reevaluate
periodic şi, după caz, revizuite, în funcţie de cel puţin următorii factori: nevoile comunităţii,
178

dinamica serviciilor, apariţia unor modificări legislative în domeniu şi propunerile făcute de către
personalul de specialitate.
Managementul de caz implică parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleaşi
în soluţionarea fiecărui caz în parte:
1. Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazului;
2. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei beneficiarului;
3. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor;
4. Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor;
5. Închiderea cazului şi monitorizarea post-servicii.

Toate activităţile realizate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile individualizării


şi personalizării, precum şi pe implicarea activă a beneficiarului. În parcurgerea acestor etape,
managerul de caz şi profesioniştii din cadrul echipei folosesc o serie de instrumente specifice
solicitate de legislaţia în vigoare sau concepute în funcţie de grupul ţintă căruia i se furnizează
servicii.

VI.4.1. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor


Pentru a beneficia de serviciile oferite de Asociaţia Vasiliada prin intermediul programelor /
proiectelor derulate sau la centrele sociale înfiinţate, o persoană trebuie să îndeplinească simultan
următoarele criterii, în funcţie de serviciul pe care îl solicită:

Aşezământul de recuperare „Sf. Dimitrie cel Nou” Filiaşi


ƒ Pentru servicii oferite în regim rezidenţial:
1. Să fie persoane cu handicap cu vârsta peste 18 ani, instituţionalizate de către
DGASPC Dolj, care au nevoie de recuperare şi reabilitare medicală (fizioterapie,
kinetoterapie etc.);
2. Să aibă analizele medicale la zi, să nu prezinte boli infecto-contagioase (HIV,
hepatite, TBC etc.) sau afecţiuni psihice grave.

ƒ Pentru servicii oferite în regim ambulatoriu:


1. Să fie persoane de toate vârstele, ce necesită recuperare şi reabilitare medicală
(consultaţii de specialitate, fizioterapie, kinetoterapie);
2. Să aibă analizele medicale la zi;
3. Să nu aibă contraindicaţii pentru acest tip de tratament.

Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova


1. să fie persoane cu vârsta peste 60 ani
2. să aibă domiciliul în loc. Craiova
3. să fie în imposibilitatea de a-şi satisface nevoile de bază prin eforturi proprii (nu se
pot gospodări singuri)
4. să se afle în pericol de a fi instituţionalizat (din cauza condiţiilor materiale sau a
stării de sănătate precare)
5. să nu beneficieze de sprijin din partea familiei sau de alte forme de sprijin
6. cazuri urgente vor fi considerate persoanele care, pe lângă criteriile de mai sus,
sunt imobilizate la pat sau locuiesc singure.

Centrul pentru copii Aripi de Lumină Craiova


1. să fie copii şi tineri infectaţi HIV/SIDA sau copii şi tineri clinic sănătoşi, cu vârsta
între 7-18 ani, dar care provin din familii aflate în situaţie risc social (condiţii
179

materiale şi de locuit precare, familii monoparentale, părinţi plecaţi la muncă în


străinătate)
2. să aibă domiciliul în loc. Craiova sau în zonele limitrofe
Componenta „alfabetizare”:
1. să aibă vârsta cuprinsă între 9–12 ani,
2. să nu fi fost înscrişi în sistemul de învăţământ obligatoriu de masă conform vârstei,
3. să nu ştie să scrie şi să citească în limba română.
Componenta „prevenirea abandonului şcolar”:
1. să aibă vârsta între 7 – 18 ani,
2. să fie înscrişi în învăţământul de obligatoriu masă,
3. au rezultate foarte slabe la învăţătură, se află în situaţie de repetenţie sau abandon
şcolar, conform situaţiei şcolare primite de la şcoală
4. să aibă recomandarea şcolii de a participa la meditaţiile şcolare iniţiate la centru.

Programul Anti-SIDA
1. să fie tineri infectaţi HIV/SIDA, cu vârsta între 0-25 ani, aflat în familie sau în instituţii
ale DGASPC,
2. să aibă domiciliul într-unul din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi sau Olt,
3. să se afle în pericol de a fi instituţionalizat (din cauza condiţiilor materiale sau a
stării de sănătate precare)

Programul „Un copil, o familie”- prevenirea abandonului copilului în spitale /


reintegrarea în familia naturală a copilului abandonat
1. să fie tineri infectaţi HIV/SIDA, cu vârsta între 0-25 ani, aflat în familie sau în instituţii
ale DGASPC,
2. să aibă domiciliul într-unul din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi sau Olt,

Centrul de informare şi consiliere pentru persoane cu handicap „Sf. Ecaterina”


Craiova
1. să fie persoane cu handicap (fizic, somatic), cu vârsta peste 18 ani,
2. să aibă domiciliul în judeţul Dolj

Centrul social „Casa Romilor” Lipovu

ƒ Pentru servicii oferite copiilor de vârstă preşcolară


1. să fie copii de vârstă preşcolară de etnie romă sau, după caz, neromă, care provin
din familii aflate în situaţie risc social (condiţii materiale şi de locuit precare, familii
monoparentale, părinţi plecaţi la muncă în străinătate)
2. să aibă domiciliul în com. Lipovu
3. să nu fie înscrişi la o altă grădiniţă existentă în comuna Lipovu,
4. au prioritate copiii de vârstă preşcolară care au dificultăţi de comunicare în limba
română

ƒ Pentru servicii oferite copiilor de vârstă şcolară


- servicii de alfabetizare:
1. să fie copii de vârstă şcolară de etnie romă sau, după caz, neromă, care provin din
familii aflate în situaţie risc social (condiţii materiale şi de locuit precare, familii
monoparentale, părinţi plecaţi la muncă în străinătate)
2. să aibă domiciliul în com. Lipovu
3. să fie înscrişi în învăţământul de masă din com. Lipovu,
180

4. să aibă dificultăţi de comunicare verbală, scris şi citit în limba română


5. să aibă recomandarea cadrelor didactice de la şcoală de a participa la cursurile de
alfabetizare

- servicii de meditaţii şcolare:


1. să fie copii de vârstă şcolară de etnie romă sau, după caz, neromă, care provin din
familii aflate în situaţie risc social (condiţii materiale şi de locuit precare, familii
monoparentale, părinţi plecaţi la muncă în străinătate)
2. să aibă domiciliul în com. Lipovu
3. să fie înscrişi în învăţământul de masă din com. Lipovu
4. au rezultate foarte slabe la învăţătură, se află în situaţie de repetenţie sau abandon
şcolar, conform situaţiei şcolare primite de la şcoală
5. să aibă recomandarea şcolii de a participa la meditaţiile şcolare iniţiate la centru.

Centrul rezidenţial pentru tineri postinstituţionalizaţi „Casa Samuel” Drănic


1. să fie tineri cu vârsta între 18-30 ani
2. să provină din instituţii ale DGASPC, indiferent de judeţ
3. să aibă analizele medicale la zi, să nu prezinte boli infecto-contagioase (HIV,
hepatite, TBC, etc) sau afecţiuni psihice grave,
4. să nu beneficieze de sprijin din partea familiei sau de alte forme de sprijin
5. să fie dispuşi să participe la cursurile de formare profesională organizate în cadrul
centrului.
181

VI.4.2. Instrumente de intervenţie în asistenţa socială

ETAPA I – Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazului

Cod VI.4.2. A1

FIŞĂ DE IDENTIFICARE A CAZULUI

Nr. _____/ _____________


1. Modalitatea de identificare:
- solicitare directa
- solicitare telefonica
- referire
2. Cine solicită evaluarea:
Nume:
____________________________________________________________________
Prenume:
__________________________________________________________________
În calitate de: părinte/reprezentant legal
Adresa:
___________________________________________________________________

3. Motivul solicitării:

4. Date despre beneficiar:


Numele şi prenumele beneficiarului
_____________________________________________
CNP
______________________________________________________________________
Domiciliul
_______________________________________________________________________

Mama
Nume
_______________________________________________________________
Prenume
____________________________________________________________
Domiciliul ___________________________________________________________
Profesia
_____________________________________________________________

Locul de muncă _____________________________________________________


182

Tata
Nume
_______________________________________________________________
Prenume
____________________________________________________________
Domiciliul _________________________________________________________
Profesia
_____________________________________________________________
Locul de muncă ____________________________________________________

Reprezentant legal:
• Persoană fizică
Nume
_______________________________________________________________
Prenume
_____________________________________________________________
Domiciliul _________________________________________________________
Profesia
_____________________________________________________________
Locul de muncă ____________________________________________________
• Instituţia _______________________________________________________

5. Persoane care pot fi contactate în legătură cu acest caz:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______

6. Servicii solicitate:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______

Asistent social ______________________________


Semnătura
183

Cod VI.4.2. A2

FIŞĂ DE REFERIRE A CAZULUI CĂTRE ALTE INSTITUŢII

Către ______________________________________

Prin prezenta vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea analizării situaţiei cazului


................................................................... şi a includerii acestuia în programul de servicii oferit de
instituţia dvs. Instituţia noastră a evaluat acest caz şi a decis că serviciile de care acesta are
nevoie nu se încadrează în gama de servicii oferită în prezent. Detaliem mai jos situaţia acestuia.

1. Informaţii despre beneficiar:


Numele şi prenumele beneficiarului:
CNP:
Domiciliul:
2. Număr/ dată fişă de identificare:
3. Persoana/instituţia care a solicitat evaluarea:
Data solicitării:
Motivul solicitării:

4. Rezultatul evaluării iniţiale:

Semnătura asistentului social:


184

Cod VI.4.2. A3

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ


a nevoilor de asistenţă şi îngrijire
Nr. ______ / _________________

I. Date despre beneficiar:


Nume şi prenume:
_________________________________________________________________
___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
CNP
Stare civilă/Statut juridic
___________________________________________________________
Ocupaţia / Locul
__________________________________________________________________
Etnia ______________________________ Religia __________________________________
Domiciliul
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

II. Date despre reprezentantul legal:


¾ Persoană fizică
Nume _______________________________________________________________
Prenume _____________________________________________________________
Domiciliul ___________________________________________________________
Profesia _____________________________________________________________
Locul de muncă _______________________________________________________
¾ Instituţia _________________________________________________________

III. Istoric educaţional:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. Surse de subzistenţă:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
185

V. Aspecte privind mediul de viaţă :


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VI. Aspecte privind starea de sănătate:


Istoric medical (ex. Istoricul apariţiei handicapului)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Starea de sănătate prezentă: conform adeverinţei de la medicul de familie
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Văz: ____________________________________ Auz: __________________________________


Comunicare: _____________________________ Locomoţie: ____________________________
Sănătate mintală: _________________________ Dependenţe: ___________________________
Medicaţie curentă:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

VII. Servicii sociale de care a mai beneficiat / beneficiază de la alte organizaţii /instituţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Persoane de referinţă care pot da detalii:


____________________________________________
___________________________________________________________________________

VIII. Persoanele cu care s-au purtat discuţii pentru realizarea evaluării iniţiale:
- beneficiarul
- reprezentantul legal
- alţi membrii ai familiei
- alte persoane:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

IX. Concluzii şi recomandări:


- continuare management de caz
- referire către alte instituţii

Asistent Social ________________


186

Cod VI.4.2. A4

FIŞA DE DESCHIDERE A CAZULUI


Nr. ______ / ______________

1. Număr fişă de identificare:


2. Număr fişă evaluare iniţială:
3. Date despre beneficiar:
Nume, prenume beneficiar
__________________________________________________________
CNP
___________________________________________________________________________
Domiciliul stabil
__________________________________________________________________
Domiciliul in fapt _________________________________________________________________

4. Motivul deschiderii cazului

5. Propuneri:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______

Asistentul social care a preluat cazul: __________________________________________

Semnătura
187

VI.4.2.B ETAPA a II-a – Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei beneficiarului

NR............./....................... Cod VI.4.2. B1

ANCHETA SOCIALA

Dosar nr. ______________________________________________________


Realizată de asistentul social_______________________________________
Locul şi data____________________________________________________
Persoane prezente_______________________________________________

I. Date de identificare a beneficiarului


Nume şi prenume:_______________________________________________
Locul şi data naşterii:_____________________________________________
CNP:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ B.I._____________________
Domiciliul legal:_________________________________________________
Domiciliul în fapt:________________________________________________
Starea civilă:____________________________________________________
Studii:__________________________Ocupaţia:_______________________
Etnia:__________________________ Religia:

II. Date despre familie:


Date despre mama(soţia)
Nume şi prenume:_______________________________________________
Locul şi data naterii:_____________________________________________
CNP: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ B.I._____________________
Domiciliul legal:_________________________________________________
Domiciliul în fapt:________________________________________________
Starea civilă:____________________________________________________
Studii:___________________________Ocupaţia:______________________
Etnia:____________________________Religia:

Date despre tata(soţul)


Nume şi prenume:_______________________________________________
188

Locul şi data naterii:_____________________________________________


CNP: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ B.I._____________________
Domiciliul legal:_________________________________________________
Domiciliul în fapt:________________________________________________
Starea civilă:____________________________________________________
Studii:___________________________Ocupaţia:______________________
Etnia:____________________________Religia:

Date despre copiii din familie:


Nr. Nume şi prenume Data naşterii Ocupaţia Locul unde se Observaţii
Crt. află copilul
(familie/instituţie)
1
2
3
4
5

Date despre alte persoane care locuiesc la aceeaşi adresă:


Nr. Nume şi prenume Vârsta Starea civilă Ocupaţia
Crt.
1
2
3
4
5

III. Istoricul social al beneficiarului


189

IV. Starea de sănătate

V. Situaţia material/financiară:
Locuinţa:
Proprietate personală: da nu
Numărul de camere:
Electricitate:
Apă curentă:
Încălzire:
Telefon:
Starea de igienă: Satisfăcătoare Nesatisfctoare
Venituri:
- stabile
- ocazionale
Suprafaţa de teren cultivat (tipul culturii):______________________________
Animale:________________________________________________________
Alte proprietăţi:___________________________________________________

VI. Relaţiile în familie şi comunitate


Relaţii în familie

Relaţiile în comunitate
190

VII. Climatul educaţional al familiei, care poate diferi de nivelul educaţional (profesie)

VIII. Gradul de integrare şi participare socială:

Descrierea problemei
I. prezentarea faptelor şi evenimentelor în contextul în care se desfăşoară;
II. identificarea resurselor familiei şi a celor comunitare;
III. identificarea nevoilor copilului şi familiei.
I

II

III

Recomandările asistentului social (Planul individual de intervenţie - din punct de vedere social)

Data _______________

Semnătura asistentului social __________________


191

Cod VI.4.2. B2

FISA DE EVALUARE SOCIO-MEDICALA


(geriatrică)

Nr. fisei ………………………………..


Data luarii in evidenta ………………..
Data evaluarii …………………………
Data iesirii din evidenta ………………

1. PERSOANA EVALUATĂ:

NUME _________________________________PRENUME ______________________________


Data şi locul naşterii __________________________________________________vârsta _____
Adresa: str. ________________________________nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. ___ ap. ___
Localitatea _____________________ judeţul ______________________ cod poştal _________
Telefon ___________________ Mobil ___________________E-mail _______________________
Profesia _____________________ Ocupaţia ____________________ Locul de muncă ________
Studii:
 Fără
 Primare
 Gimnaziale
 Liceal
 Universitare
Act de identitate: CI/BI seria _____/număr _________ CNP
______________________________
Cupon pensie (dosar pensie) nr. ____________________
Dosar (cupon) Persoană cu Handicap nr. _____________
Carnet Asigurări de Sănătate nr. ____/ seria __________
Sex: F/M Religie: ____________________________
Starea civilă:
 necăsătorit/ă căsătorit/ă / data _______________ văduv/ă / data _________________
 divorţat/ă / data ________________ despărţit în fapt / data ___________
Copii:
 da nu

Dacă Da, scrieţi numele, prenumele, adresa, telefonul:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
192

2. REPREZENTANT LEGAL

NUME __________________________PRENUME_________________________
Calitatea:
 Soţ / soţie Fiu / fiică Rudă Alte persoane
Data şi locul naşterii __________________________________________________vârsta _____
Adresa: str. __________________________________ nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. ___ ap. _
Localitatea _____________________ judeţul ______________________ cod poştal _________
Telefon ___________________ Mobil ___________________E-mail ____________________

3. PERSOANA DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA

NUME ______________________________PRENUME _________________________________


Adresa _______________________________________________________________________
Telefon acasă _____________________ serviciu _________________ fax
___________________

4. EVALUAREA SOCIALĂ

A. LOCUINŢA
 Casă Apartament bloc Alte situaţii
Situată: Parter Etaj
Se compune din:
Nr. camere ___ bucătărie ____ baie ___ duş ____wc ___ situat în interior ___ situat în exterior
___
Incălzire: fără ___ centrală ____ cu lemne/ cărbuni ____ gaze ____ cu combustibil lichid ____
Apă curentă: nu _____ da _____ rece ____ caldă ____ alte situaţii _____

CONDITII DE LOCUIT:
Luminozitate: adecvată neadecvată
Umiditate: adecvată igrasie
Igiena: adecvată neadecvată
Locunţa este prevăzută cu:
 Aragaz Maşină de gătit Frigider Maşină de spălat Radio
 Televizor Aspirator

CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B. RETEA DE FAMILIE
Locuieşte:
Singur/ă / data ____________
Soţ / soţie / data ___________
Copii / data ____________
Alte rude / data ______________
Alte persoane / data ___________
193

LISTA cuprinzând persoanele cu care locuieşte (numele, prenumele, calitatea , varsta)


1.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _
2.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _
3.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _
4.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _
5.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _
6.____________________________________________________este compatibil: da ____ nu _

Dintre persoanele cu care locuieşte este:


Bolnav/ă ____ cu disabilităţi / handicap ____ dependentă de alcool ____
Este ajutat de familie: da ___ nu ___ cu mâncare ____ cu activităţi de menaj ____
Relaţiile cu familia sunt: bune ___, cu probleme ___, fără relaţii ___
Există risc de neglijare: da ___, nu ___
Există risc de abuz: da ___, nu ___
Dacă da specificaţi:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C. REŢEAUA DE PRIETENI, VECINI


Relaţii cu prietenii, vecinii: da ___, nu ___, vizite ___, relaţii de într-ajutorare ____
Activităţile sunt permanente ____, rare ____
Frecventează un grup social ____, biserica ____, altele ____ (specificaţi)
_____________________________________________________________________________
Notaţi numele şi prenumele prietenilor şi/sau vecinilor cu care întreţine relaţii bune şi de într-
ajutorare, grupuri:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Este ajutat de prieteni, vecini pentru: Cumpărături ____, activităţi de menaj ____, deplasare în
exterior ____
Participă la activităţi ale comunităţii ____, activităţi recreative ____

5. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE


Venit lunar propriu reprezentat de:
Pensie de asigurări sociale de stat: _____________________________
Pensie pentru agricultori: ____________________________________
Pensie IOVR: _____________________________________________
Pensie pentru persoana cu handicap: ___________________________
Alte venituri: _____________________________________________
Venitul global: ____________________________________________
Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie:
______________________________________________________________________________
__

6. EVALUAREA STARII DE SANATATE


A. DIAGNOSTIC PREZENT
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
194

B.STAREA DE SĂNĂTATE PREZENTĂ


- antecedente familiale relevante
____________________________________________________
- antecedente personale
___________________________________________________________
- tegumente mucoase (prezenţa ulcerului de decubit, plăgi etc)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- aparat locomotor (Se evalueaza si mobilitatea si tulburarile de mers)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- aparat respirator (Frecventa respirator, tuse expectoratie, dispnee etc)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- aparat cardiovascular (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburări de ritm, edeme, tulburări
circulatorii periferice etc)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- aparat digestiv (dentiţie, greţuri, dureri, meteorism, tulburări de transit intestinal-prezenţa
incontinenţei anale, starea de nutritie):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

- aparat urogenital (dureri, tulburări de micţiune-prezenta incontinentei urinare, probleme


genitale):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- organe de simţ (auz, văz, gust, miros, simţ tactil):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- examen neuropsihic (Precizări privind reflexele,tulburări de echilibru, prezenţa deficitului motor
si sensorial, crize jacksoniene etc.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C. INVESTIGATII PARACLINICE RELEVANTE (Datele se identifica din documentele medicale
ale persoanei):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D. RECOMANDARI DE SPECIALITATE privind tratamentul igienico-terapeutic şi de recuperare
(datele se identifică din documentele medicale ale persoanei: bilete de externare, reţete şi/sau fişa
medicală din spital /policlinică/ cabinet medical de familie):
195

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
E. MEDIC DE FAMILIE:
Adresa medicului de familie:
________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__
Tel. __________________________ Fax ___________________Mobil _________________

7. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ

GRILA NAŢIONALĂ DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR DEPENDENTE

Nr. Criterii de încadrare în grade de Nu necesită Necesită Necesită


crt dependenţă supraveghere supraveghere supraveghere
şi ajutor sau ajutor permanenta şi
/ sau ajutor

A.I. ACTIVITĂŢI DE BAZĂ ALE VIEŢII


1 Igiena corporală (toaleta Autonom Ajutor partial Se realizează
generală,intimă,specială) numai cu
ajutor
2 Imbracat/dezbracat (posibilitatea de a se Autonom Autonom Se realizează
îmbraca, de a se dezbrăca, de a avea un şi/sau partial numai cu
aspect îngrijit) autonom ajutor
pentru
imbracat,
trebuie
incaltat
3 Alimentaţie (posibilitatea de a se servi şi de Mănâncă Ajutor pentru Se realizează
a se hrîni singur ) singur taiat carne, numai cu
fructe, pîine ajutor
4 Igiena eliminarilor (continenţă) Autonom Incontinenţă Incontinenţă
ocazională
5 Mobilizare (trecerea de la o pozitie la alta- Autonom Necesită Grabatar
ridicat-aşezat, aşezat-culcat etc.- şi ajutor
mişcarea dintr-un sens în altul )

6 Deplasare în interior (deplasarea în Autonom Se Nu se


interiorul camerei în care trăieşte, cu sau deplasează deplasează
fără baston, cadru, scaun rulant etc. ) cu ajutor fără ajutor
parţial
7 Deplasare în exterior (deplasarea în Autonom Se Nu se
exteriorul locuinţei fără mijloace de deplasează deplasează
transport) cu ajutor fără ajutor
parţial
8 Comunicare (utilizarea mijloacelor de Utilizarea Nu utilizează Incapabil de a
196

comunicare la distanţă în scopul de a normală a în mod utiliza


alerta: telefon, alarma, sonerie etc.) mijloacelor de spontan mijloacele de
comunicare mijloacele de comunicare
comunicare

A.II. ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE


1 Prepararea hranei (capacitatea de a-şi Prepară şi Necesită ajutor Masa îi este
prepara singur mâncarea) serveşte parţial pentru preparatî şi
mesele în mod prepararea şi servită de altă
normal servirea mesei persoană
2 Activităţi de menaj (efectuarea de activităţi Efectuează Efectuează Incapabil să
menajere: intreţinerea casei, spălatul singur parţial activităţi efectueze
hainelor, spălatul vaselor etc. ) activităţile uşoare activităţi
menajere menajere
indiferent de
activitate
3 Gestiunea şi administrarea bugetului şi a Gestionează în Necesită ajutor Incapabil de a-
bunurilor (gestionează propriile bunuri, mod autonom pentru şi gestiona
bugetul, ştie să folosească banii etc) finanţele operaţiuni bunurile şi de
proprii financiare mai a le utiliza
complexe
4 Efectuarea cumpărăturilor (capacitatea de Efectuează Poate efectua Incapabil de a
a efectua cumpărăturile necesare unui trai singur un număr face
decent) cumpărăturile limitat de cumpărături
cumpărături
şi/sau necesită
însoţitor
5 Respectarea tratamentului medical Ia Ia Incapabil să ia
(posibilitatea de a se conforma medicamentele medicamentele singur
recomandărilor medicului ) în mod corect daca dozele medicamentele
(dozaj şi ritm ) sunt preparate
separat
6 Utilizarea mijloacelor de transport Utilizează Utilizează Se deplasează
(capacitatea de a utiliza mijloacele de mijloacele de transportul în puţin numai
transport) transport comun însoţit însoţit, în taxi
public sau sau în maşină
conduce
propria maşină
7 Activităţi pentru timpul liber (persoana are Le realizează Le realizează Nu realizează
activităţi culturale, fizice, solitare sau în în mod curent rar, fără şi nu participă
grup ) participare la astfel de
spontană activităţi

B. EVALUAREA STATUSULUI SENZORIAL SI PSIHOAFECTIV


197

1 Acuitate vizuală Suficient de bună Distinge fetele, vede Vede numai


pentru a citi, a suficient pentru a se umbre şi lumini
scrie, a lucra orienta şi a evita
manual etc. obstacolele
2 Acuitate auditivă Aude bine Aude numai vocea Surditate sau
puternică sau numai aude sunetele
cu proteză dar nu înţelege
cuvintele
3 Deficienţă de vorbire Fără Disfazie, voce de Afazie
substituţie, altele
4 Orientare Orientat în timp şi Dezorientat în timp Dezorientat în
spaţiu spaţiu şi/sau
faţă de alte
persoane
5 Memorie Fără tulburări de Prezintă tulburări Prezintă
memorie medii benigne tulburări
severe
maligne
6 Judecata Intactă Diminuată Grav alterată
7 Coerenţa Pastrată în Pastrată parţial Incoerenţă
totalitate
8 Comportament Normal Prezintă tulburări Prezintă
medii, (hipoactiv, tulburări grave
hiperactiv )
9 Tulburări afective (prezenţa Fără Depresie medie
Depresie
depresiei) majoră
8. REZULTATELE EVALUARII
A. Nevoile identificate
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

B. Gradul de dependenţă :

ƒ gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie,


socială şi pentru care este necesară prezenţa continuă a personalului de ingrijire;
ƒ gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în
totalitate alterate şi care necesită supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate
a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu îşi pot efectua singure
activităţile de bază de zi cu zi.
ƒ gradul IC - persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care şi-au conservat, în
totalitate sau în mod semnificativ, facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene
pe care le efectueaza numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri
destinate tulburărilor de comportament, precum şi îngrijiri regulate pentru unele dintre
activităţile de igienă corporală;
ƒ gradul IIA – persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia
locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii
de zi cu zi;
198

ƒ gradul IIB – persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar
care, odată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial
pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu z i;
ƒ gradul IIC – persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate
pentru activităţile de igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale;‫ٱ‬
ƒ gradul IIIA – persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează
şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale
ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într –un cămin pentru
persoane vârstnice ele sunt considerate independente;
ƒ gradul IIIB – persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure
activităţile vieţii cotidiene;

9. Servicii sociale şi sociomedicale (de îngrijire) apte să răspundă nevoilor identificate:


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____

10. Dorinţele persoanei vârstnice evaluate:


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____

11. Dorinţele îngrijitorilor din reţeaua informală (rude, prieteni, vecini)


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____

12. Oferta locală de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate:


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____

13. CONCLUZII
(Referiri la gradul de dependenţă, la locul în care necesită să fie îngrijit – domiciliu sau în
instituţie, posibilităţi reale de a realiza îngrijirile, persoanele care efectuează îngrijirile
etc.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
199

SEMNĂTURA:
Persoana evaluată:
Familia:
Soţ/soţie
Fiu/fiică
Reprezentant legal

14. ECHIPA DE EVALUARE:

Medic
Numele ________________________________ prenumele ___________________________
Specialitatea _____________________________________
Unitatea la care lucrează ______________________________________________________
Adresa ____________________________________________________________________
Tel ______________________ Fax ___________________ Semnătura _________________

Asistent medical
Numele ________________________________ prenumele _________________________
Calificarea _____________________________________
Unitatea la care lucrează _____________________________________________________
Adresa
__________________________________________________________________________
Tel ______________________ Fax ___________________ Semnătura ________________

Asistent social
Numele ________________________________ prenumele ___________________________
Calificarea _____________________________________
Unitatea la care lucrează _____________________________________________________
Adresa
__________________________________________________________________________
Tel ______________________ Fax ___________________ Semnătura _______________

Alte persoane din echipa de evaluare


1.
______________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________
5.
______________________________________________________________________________
200

ANAMNEZĂ

1. DATE PERSONALE:

Nume:
Prenume:
Vârstă:
Data naşterii:
Etnie:
Religie:
Grad de şcolarizare:

2. FAMILIA:
Tatăl:
Mama:
Fraţi:
Bunici:

Poziţia socială a familiei (atmosfera din casă):

Afecţiuni fizice şi psihice în familie:

3. ISTORICUL MEDICAL AL BENEFICIARULUI:

Starea de sănătate în copilărie:


Probleme nervoase în copilărie:
Istoricul menstruaţiei:
Probleme medicale anterioare (afecţiuni, operaţii, accidente):
Starea de sănătate actuală:
Cunoaşterea diagnosticului:

4. PERSONALITATEA
201

Relaţii: prieteni –
colegi –
profesori –
vecini -

Folosirea timpului liber:

Dispoziţia predominantă:

Caracter: cum se vede el/ea:


cum îl /o văd ceilalţi:

Atitudini şi norme:

Obiceiuri: mâncare –
alcool –
tutun –
medicamente –

Data Psiholog
202

Cod VI.4.2. B4

FIŞĂ PSIHOLOGICĂ

1.DATE PERSONALE:
Nume………………………….…..Prenume…………………………….Sex M F
Data naşterii……………………………Locul naşterii….………………………………
Data confirmării…………………………..Diagnostic Infecţie HIV Sida
Luat în evidenţă la serviciul medical la data…………………………………………..…
În evidenţă la serviciul psihologic la data……………………………………………..…
În evidenţa altui ONG (care)…………………………………………………………….
Situaţie şcolară……………………………………………………………………………

2. DATE PRIVIND EVOLUŢIA BENEFICIARILOR


Informaţii medicale
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Activitate şcolară
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Istoric al instituţionalizării (dacă este cazul):
Perioada...............................................................Instituţia.................................................................
Perioada...............................................................Instituţia..................................................................
Perioada...............................................................Instituţia..................................................................
Perioada...............................................................Instituţia.................................................................

3. DATE PRIVIND FAMILIA BENEFICIARULUI


Mama...................................................................................................................
Tatăl.....................................................................................................................
Fraţi/surori...........................................................................................................
Alte persoane........................................................................................................
Relaţia clientului cu familia.................................................................................
..............................................................................................................................
203

4. EVALUARE PROIECTIVĂ
testul „Eu sunt” ..................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. LIMBAJ
Vocabular
 Bogat Mediu Sărac

Exprimare
 Fluentă Relativ fluentă Incorectă

Tulburări
 Logonevroză Dislexie Dislalie Altele Nu este cazul
Motricitate
 Normală Tulburări

6. STIL DE COPING
De apropiere
 analiză logică confruntare
 căutare de îndrumare şi suport social religie
 autocontrol asumarea responsabilităţii
De evitare
 evitare cognitivă evitare comportamentală
 căutare de recompense alternative compensatorii descărcare emoţională

7. TEMPERAMENT
 Nervos Calm
 Activ social Inactiv social
 Simpatetic Indiferent
 Dominant Submisiv
 Autodisciplinat Impulsiv
 Depresiv Bine dispus
 Exponsiv responsiv Inhibat
 Subiectiv Obiectiv
 Ostil Tolerant
204

8. ADAPTARE
1. Cu egalii
 prietenos izolat

2. În societate
 dorinţă de afirmare interes izolat
 ostilitate discriminat

9. DIMENSIUNI COMPORTAMENTALE
Comportamente de risc
 Comportament sexual de risc igienă deficitară
 Compatibilitate sex – rol Fumatul
 Abuz de substanţe Tentative de suicid
 Alimentaţie dezechilibrată

Comportament sexual
 Activ sexual Inactiv sexual Nu se poate evalua
 Compatibilitate sex – rol Autostimulare Anxietate sexuală
 Interes sexual Intruzivitate sexuală Cunoştinţe despre sex
Resurse
 creativitate
 abilităţi de comunicare
 bună integrare socială
 altele .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Relaţia cu exteriorul
 Rude .................................................................................................................................
 Prieteni .............................................................................................................................
 Vecini ...............................................................................................................................
 Biserică ............................................................................................................................

10. ASPECTE LEGATE DE FAMILIE


Tipul de familie din care provine
 nucleară dezorganizată
 concubinaj extinsă
 monoparentală nu ştiu, nu i-am cunoscut niciodată
 adopţie / tutelă

Data Psiholog
205

Cod VI.4.2. B5

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
A ÎNTÂLNIRILOR DE CAZ

Data:
Participanţi:

Nr. Nume Specializarea


crt.

Scopul întâlnirii:

Cazuri analizate:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________

Propuneri:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________

Decizii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________

Semnături:

Manager de caz

Specialişti
206

Cod VI.4.2. B6

RAPORT DE VIZITĂ
Beneficiar _____________________________
Data

Locul întrevederii_______________________________________________

Durata discuţiei________________________________________________

Persoanele participante_________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Scopul________________________________________________________

Conţinutul

Observaţii

Concluziile întrevederii

Recomandări

Asistent social,
207

VI.4.2.C ETAPA a III-a – Planificarea serviciilor şi intervenţiilor


Cod VI.4.2. C1

PLAN INDIVIDUALIZAT DE SERVICII


Nr. ______ / _____________

1. Date de identificare a persoanei asistate:


Numele şi prenumele
beneficiarului:_____________________________________________
Locul şi data
naşterii:_________________________________________________________
CNP:________________________________________________________________
Fiul/fiica lui:____________________________________________________________
Domiciliul stabil:________________________________________________________
Locuind în
fapt:_____________________________________________________________
Studii:____________________________________Meseria:_______________________
Certificat de handicap nr._______________Grad de
handicap________________________
Diagnostic_____________________________________________________________
Tip de
handicap_____________________________________________________________
Dispozitie de internare
nr._______________Centrul________________________________
Incadrat în munca
la_________________Funcţia___________________________________
Stare civilă________________________Nr. copii_________________________________

2. Contract de servcii nr.________________________


Manager de caz___________________________
Echipa multidisciplinară:
Nume şi prenume: Specialitatea:
1.
2.
3.
4.
5.
Familia/reprezentantul legal :
208

SECŢIUNI :

A.PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ÎNGRIJIRE


B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE
C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTEGRARE /REINTEGRARE SOCIALĂ
D. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE IEŞIRE

NOTĂ: Greutatea specifică în cadrul planului individualizat şi serviciile aferente fiecărui tip de
program se organizează în funcţie de misiunea şi tipul centrului, corelat cu nevoile specifice ale
beneficiarului, determinat de situatia bio-psiho- sociala a acestuia şi de tipul de handicap.
A. PROGRAM INDIVIDUALIZAT
DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare:


1. Servicii de bază:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Servicii de suport:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Alte servicii specifice beneficiarului:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire :

Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse

Observaţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

NOTĂ: Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării iniţiale


respectiv ultimei reevaluări, conform legii.
Schimbarea termenului de valabilitate a programului se poate face ori de cate ori intervin situaţii de
natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului.

MANAGER DE CAZ:
209

B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT
DE RECUPERARE

Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare:


1. Servicii de îngrijiri medicale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Servicii de recuperare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Alte servicii specifice beneficiarului:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire:

Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse

Observaţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NOTĂ: Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării iniţiale


respectiv ultimei reevaluări, conform legii.
Schimbarea termenului de valabilitate a programului se poate face ori de cate ori intervin situaţii de
natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului.

MANAGER DE CAZ:
210

C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE
INTEGRARE – REINTEGRARE SOCIALĂ

Servicii prioritare rezultate din evaluare – reevaluare:


1. Servicii de integrare – reintegrare socială:

Socio-familială
_____________________________________________________________
Socio-profesională________________________________________________

2. Servicii de integrare socială în comunitate:


______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Alte servicii specifice beneficiarului:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire:

Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse

Observaţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOTĂ: Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării iniţiale


respectiv ultimei reevaluări, conform legii.
Schimbarea termenului de valabilitate a programului se poate face ori de cate ori intervin situaţii de
natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului.

MANAGER DE CAZ:
211

D. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE
IEŞIRE

Data ieşirii:

Cine solicită ieşirea:


a) beneficiarul
b) familia
c) alţi susţinători legali: ________________________________________________
d) alte instituţii: ______________________________________________________
e) alte situaţii: ________________________________________________________

Estimarea posibilităţii de ieşire :


a) conform planificării
b) prelungirea cu 6 luni a termenului
c) alte situaţii:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Condiţiile în care se va efectua ieşirea beneficiarului:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Servicii de sprijin după ieşire:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Observaţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

MANAGER DE CAZ:
212

Cod VI.4.2. C2

P L A N D E S E R V I C I I*

Nr. ______ / _____________

1. Date de identificare a persoanei asistate:


Numele şi prenumele
beneficiarului:_____________________________________________
Locul şi data
naşterii:_________________________________________________________
CNP:________________________________________________________________
Act de identitate: CI/BI seria _________ număr _______________________________
Categorie de beneficiar:
 copil aflat în situaţie de risc social
 copil cu dizabilităţi
 persoană adultă cu handicap
 persoană aflată în situaţie de risc social
Informaţii despre copil:
Mama:________________________________________________________
Tata:
_______________________________________________________________
Reprezentantul legal:
__________________________________________________
Diagnostic___________________________________________________________

Informaţii despre persoana cu handicap:


Tip de handicap: ______________________________________________________
Certificat de handicap nr. ____________ din __________________________
Grad de handicap: _____________________________________________________

Domiciliul conform actului de identitate:___________________________________


Locuind în
fapt:_____________________________________________________________
Studii:____________________________________Meseria:___________________
213

Dispozitie de internare
nr._______________Centrul________________________________
Incadrat în munca
la_________________Funcţia___________________________________
Stare civilă________________________Nr. copii_________________________________

2. Contract de servicii nr.____________________ din ___________________________

3. Serviciile care vor fi oferite şi care rezultă din evaluare / reevaluare:


Servicii de bază:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Servicii de suport:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Alte tipuri de servicii specifice beneficiarului:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Manager de caz: ____________________________________________________________


Echipa multidisciplinară:
Nume şi prenume: Specialitatea: Instituţia:
1.
2.
3.
4.
5.
Familia/reprezentantul legal:

* Acest tip de plan de servicii nu este prevăzut ca atare în legislaţia în vigoare, ci este un model
adaptat de Asociaţia Vasiliada în conformitate cu necesităţile şi specificul serviciilor furnizate
categoriilor de beneficiari aflaţi în evidenţă, excepţie făcând persoanele vârstnice, pentru care s-a
păstrat modelul reglementat legal.
214

Cod VI.4.2. C3

PLAN DE INTERVENŢIE *

Nr. ______ / _____________

1. Date de identificare a persoanei asistate:


Numele şi prenumele
beneficiarului:_____________________________________________
Locul şi data
naşterii:_________________________________________________________
CNP:________________________________________________________________
Act de identitate: CI/BI seria _________ număr ___________________________________
Categorie de beneficiar:
 copil aflat în situaţie de risc social
 copil cu dizabilităţi
 persoană adultă cu handicap
 persoană aflată în situaţie de risc social
Informaţii despre copil:
Mama:_________________________________________________________
Tata: __________________________________________________________
Reprezentantul legal: ___________________________________________
Diagnostic_______________________________________________________

Informaţii despre persoana cu handicap:


Tip de handicap: ______________________________________________________
Certificat de handicap nr. ____________ din _________________________
Grad de handicap: _____________________________________________________

Domiciliul conform actului de identitate:________________________________________


Locuind în fapt:_______________________________________________________
Studii:____________________________________Meseria:_____________________
Dispozitie de internare
nr._______________Centrul________________________________
Incadrat în munca
la_________________Funcţia___________________________________
Stare civilă________________________Nr. copii_________________________________
215

2. Contract de servicii nr.____________________ din ______________________________


3. Plan de servicii nr.________________________ din _____________________________

4. Planificarea intervenţiei:
Tipul de serviciu Activitatea/Intervenţia Durata / Responsabil Resurse
Perioada

NOTĂ: Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării iniţiale,


respectiv ultimei reevaluări, conform legii.
Schimbarea termenului de valabilitate a planului se poate face ori de cate ori intervin situaţii de
natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului.

Observaţii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________

Manager de caz:

* Acest tip de plan de intervenţie nu este prevăzut ca atare în legislaţia în vigoare, ci este un model
adaptat de Asociaţia Vasiliada în conformitate cu necesităţile şi specificul serviciilor furnizate
categoriilor de beneficiari aflaţi în evidenţă, excepţie făcând persoanele vârstnice, pentru care s-a
păstrat modelul reglementat legal.
216

Cod VI.4.2. C4

CONTRACT
Pentru acordarea de servicii sociale

Părţile contractante:

1. ____________________________________,(numele întreg al furnizorului de servicii


sociale) acronim __________________, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu
sediul în ___________________, str. ____________________________________nr. ______,
judeţul ___________, codul de înregistrare fiscală ________________________, contul nr.
_______________________________deschis la Trezoreria/Banca _____________________,
certificatul de acreditare seria _______ nr. ________, reprezentat de domnul/doamna
__________________________________________, având funcţia de asistent social, în calitate
de _____________;

şi

2. _____________________________________, (numele beneficiarului de servicii sociale)


denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ______________________,
str. ____________________________________nr. ______, judeţul ______________, codul
numeric personal ____________________________, posesor al B.I./C.I. seria _____nr.
____________, eliberat/eliberată la data de _____________ de Secţia de Poliţie
________________, reprezentat prin domnul/doamna _______________________________,
domiciliat/domiciliată în localitatea _________________________, str. ____________________
nr. ________, judeţul _________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ___ nr.
________, eliberat/eliberată la data de _______________ de Secţia de Poliţie ______________,
conform _____________________________________ (se va menţiona actul care atestă calitatea
de reprezentant) nr. _______/data __________________,

având în vedere:
- planul de intervenţie nr. ________/data _____________;
- evaluarea iniţială/complexă efectuată în perioada _________________________;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ____/data _________,

convin asupra următoarelor:


1. Definiţii:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană
fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită
furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială,
denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea
acordării de servicii sociale;
217

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003,
cu modificările şi completările ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială,
împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit
în urma evaluării complexe;
1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul
creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului
de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii
sociale pe o anumită perioadă;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire - modificarea
sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei
beneficiarului de servicii sociale;
1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului
şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau în
natură;
1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de
servicii sociale şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal
potenţialul psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu
pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse
contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul
prevederilor unui act normativ;
1.11. forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale
de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului
acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către
furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu
care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea
planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe,
cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi procedurile de acordare a
serviciilor sociale;
1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin
situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se
instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional,
medical, juridic.
218

2. Obiectul contractului:
2.1. * Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
d) _________________________________________________
e) _________________________________________________
f) _________________________________________________
g) _________________________________________________
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa la
contract.

2.2. *Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:


a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
*Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa la contract.

3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale


3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ____________ lei/lună.
3.2.*) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru ____________________________(serviciul social/serviciile sociale) costul pe lună
este de ____________ lei.
*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract.
3.3.**) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- pentru ____________________________ (serviciul social/serviciile sociale) contribuţia
este _______________ lei (în bani/în natură).
**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de
evaluare complexă.
3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu
va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4. Durata contractului
4.1. Durata contractului este de la data de _______________ până la data de ____________.
4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor
serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat
de asistenţă şi îngrijire.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:


5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale
la nevoile beneficiarului.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:


a) de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
b) de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a
furnizat informaţii eronate;
c) de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale.
219

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:


7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor
sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu
respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale
furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d);
asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii
sociale;
7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în
măsura în care a depus toate eforturile;
7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze
şi/sau să revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul
de servicii sociale;
7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la
acordarea serviciilor sociale;
7.9. să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor
legate de acordarea serviciilor sociale;
7.10. de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul
asupra nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8. Drepturile beneficiarului
8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va
respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au
generat situaţia de dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia
socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. Obligaţiile beneficiarului*:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală,
economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
220

9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi


îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul
acordării serviciilor sociale;
9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de
comportament, program, persoanele de contact etc.).
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii specifice
tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

10. Soluţionarea reclamaţiilor


10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea
serviciilor sociale.
10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei
persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând
atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la
primirea reclamaţiei.
10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se
poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului _____________, care va
clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o
procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1
- 10.3.

11. Litigii
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte
pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe
cale amiabilă.
11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate
adresa instanţelor judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului*:


*) În funcţie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţile
contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile responsabile.
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat
în mod direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de
ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;
c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile
sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în
măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este
afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13. Încetarea contractului


221

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:


a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) acordul părţilor privind încetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) forţa majoră, dacă este invocată.

14. Dispoziţii finale


14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care
lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
prezentului contract.
14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în
domeniu.
14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale
acordate.
14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă
socială, conform legii.
14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă
socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

*) Anexele la contract:
a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.
O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului şi Serviciului public de asistenţă socială de către furnizorul de servicii sociale.

_____________
(data)

_____________
(localitatea)

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,


______________________________ _______________________________
(numele şi funcţia persoanei/persoanelor (numele)
autorizată/autorizate să semneze)

_____________________ _____________________
(semnătura) (semnătura)

_____________________ _____________________
(data) (data)
222

Cod VI.4.2. C5

ACT ADIŢIONAL LA
CONTRACTUL
pentru acordarea de servicii sociale nr. ________/_________________

Încheiat între:

1. ____________________________________,(numele întreg al furnizorului de servicii sociale)


acronim __________________, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în
___________________, str. ____________________________________nr. ______, judeţul
___________, codul de înregistrare fiscală ________________________, contul nr.
_______________________________deschis la Trezoreria/Banca
__________________________, certificatul de acreditare seria _______ nr. ________,
reprezentat de domnul/doamna _____________________________, având funcţia de asistent
social, în calitate de manager de caz;
şi

2. _____________________________________, (numele beneficiarului de servicii sociale)


denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ______________________, str.
____________________________________nr. ______, judeţul ______________, codul numeric
personal ____________________________, posesor al B.I./C.I. seria _____nr. ____________,
eliberat/eliberată la data de _____________ de Secţia de Poliţie ________________, reprezentat
prin domnul/doamna ____________________________________, domiciliat/domiciliată în
localitatea _________________________, str. _________________________________________
nr. ________, judeţul _________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ___ nr. _____,
eliberat/eliberată la data de _______________ de Secţia de Poliţie ______________________,
conform _____________________________________ (se va menţiona actul care atestă calitatea
de reprezentant) nr. _______/data __________________.

Având în vedere prevederile art. 12, lit a) din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr.
_______ /___________, şi evaluarea realizată serviciilor sociale acordate beneficiarului, părţile, de
comun acord, decid:
__________________________________________________________________________

Toate celelalte prevederi ale contractului pentru acordarea de servicii socialenr.


_________/_____________ rămân neschimbate.

Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire a fost/nu a fost revizuit şi este anexă la prezentul Act
adiţional.

Încheiat azi, ___/___/______, în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizorul de Servicii Sociale Beneficiarul

Semnătura manager de caz Semnătura

Supervizor

Semnătura
223

VI.4.2.D ETAPA a IV-a – Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor


Cod VI.4.2. D1

FIŞĂ DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Nume:

Data naşterii:

Data primei întâlniri:

Motivul prezentării:

Informaţii semnificative:

Obiectivele şedinţei:

Rezultate:

Concluzii:

Recomandări:

Data: Psiholog
224

Cod VI.4.2. D2

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU PENTRU


GRUPUL DE SUPORT

Nume participant:

Starea emoţională la începutul şedinţei:

Tema aleasă:

Discuţiile pe marginea temei:

Soluţiile posibile pentru problemele apărute:

Strategii pentru viitor:

Starea emoţională la sfârşitul şedinţei:

Concluzii:

Data Psiholog
225

Cod VI.4.2. D3

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU PENTRU


GRUPUL DE ART – TERAPIE

Nume participant:

Metaforă folosită:

Starea emoţională la începutul şedinţei:

Descrirea desenului realizat:

Muzica aleasă:

Starea emoţională la sfârşitul şedinţei:

Concluzii:

Data Psiholog
226

Cod VI.4.2. D4

NOTĂ DE CONSTATARE A SCHIMBĂRILOR

În atenţia managerului de caz

Subsemnatul ________________________________, asistent


social/beneficiar/reprezentant legal al __________________________________________, vă
informez că în intervenţia specifică contractului nr. ________/_________________, au intervenit
următoarele schimbări
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ care impun revizuirea/schimbarea Planului Individualizat de Servicii şi a
Contractului anexat.

Data
Semnătura
227

Cod VI.4.2. D5

RAPORT DE MONITORIZARE/EVALUARE
A CAZULUI
Nr. _______/_________________________

Numele şi prenumele beneficiarului:


________________________________________________
Tipul evaluării: lunara trimestrială de necesitate

1. Ce servicii au fost furnizate beneficiarului în această perioadă:

Nr. Tip serviciu Data începerii Data încheierii


crt. propuse cf.
contractului
1
2
3
4

2. Serviciile acordate acoperă nevoile beneficiarului?


 Da nu parţial
______________________________________________________________________________

3. Este beneficiarul satisfăcut de serviciile primite?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Probleme întâlnite în furnizarea serviciilor:

Logistice:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Procedurale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Au existat probleme de colaborare/comunicare cu beneficiarul/familia în furnizarea


serviciilor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
228

6. Notaţi instituţiile cu care aţi colaborat în furnizarea serviciilor şi tipul de serviciu oferit
beneficiarului:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Au existat conflicte în furnizarea serviciilor? Cu cine?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Progresele înregistrate în comparaţie cu situaţia iniţială, consemnată în PIS:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Au apărut schimbări care pot duce la revizuirea PIS şi a contractului cu beneficiarul?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Este necesară modificarea, rezilierea contractului cu beneficiarul/familia?


 Da
 Nu

Data
Semnătura
229

Cod VI.4.2. D6

CHESTIONAR
privind gradul de satisfacţie a beneficiarilor

Pentru a putea raspunde în continuare cât mai eficient nevoilor


dumneavoastră,reprezentanţii Asociaţiei Vasiliada – Programul/ Aşezământul
_________________________________ doresc să afle părerea dumneavoastră sinceră asupra
serviciilor pe care le oferă în prezent, cât şi a modului în care acestea v-ar putea fi de folos pe
viitor.
De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a acorda câteva minute din timpul
dumneavoastră pentru a răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce servicii vă sunt furnizate de organizaţia noastră?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. În ce măsură serviciile oferite răspund nevoilor dumneavoastră?


a- în mare măsură;
b- în mică măsură;
c- nu răspund nevoilor;
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Enumeraţi câteva dintre nevoile care vă sunt satisfăcute:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Aveţi şi alte necesităţi pentru care doriţi ajutor? Dacă da, specficaţi care sunt:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Sunteţi mulţumit (ă) de calitatea serviciilor prestate?


a) în mare masură;
b) destul de mulţumit ;
c) nu prea mulţumit;
d) complet nemulţumit;
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Consideraţi că personalul de specialitate al Asociaţiei Vasiliada – Programul/Aşezământul


___________________________________ vă poate înţelege problemele cu care vă
confruntaţi?
a)Da
b)Nu
230

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Consideraţi că personalul Asociaţiei Vasiliada – Programul/Aşezământul


_______________ ______________________________ are un comportament respectuos faţă
de dumneavoastră?
a)Da
b)Nu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Care sunt persoanele (sau persoana) din personalul Asociaţiei Vasiliada – Programul/
Aşezământul ___________________________________ cu care colaboraţi foarte bine?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Puteţi să precizaţi care sunt motivele (sau evenimentele) care au dus la o bună
colaborare?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Ce schimbări în bine consideraţi că aţi făcut în urma primirii acestor servicii?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce servicii, din cele primite de dvs, consideraţi că
ar mai trebui îmbunătăţite în activitatea noastră?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12. Care ar fi 3 recomandări pe care le-aţi aduce Asociaţiei Vasiliada?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vă mulţumim!

Data completării chestionarului:

Numele şi semnătura asistentului social:


231

VI.4.2.E ETAPA a V-a – Închiderea cazului şi monitorizarea post-servicii


Cod VI.4.2. E1

FIŞA DE ÎNCHIDERE A CAZULUI

Nr. _________/ __________________

1. Date despre beneficiar:


Nume, prenume beneficiar
__________________________________________________________
CNP ______________________________
Domiciliul stabil
__________________________________________________________________
Domiciliul in fapt _________________________________________________________________

2. Data identificării cazului:

3. Motivul deschiderii cazului

4. Rezultate obţinute:

5. Modalitatea de închidere a cazului


 conform planului individual de servicii şi a contractului
 referit la instituţia _________________________________________________________
 transfer la serviciul ________________________________________________________
 altă situaţie ______________________________________________________________

6. Situaţia cazului la închidere

7. Persoana de contact pentru monitorizarea evoluţiei beneficiarului (nume, prenume, adresă,


tel, loc de muncă)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Asistent Social
232

Cod VI.4.2. E2

RAPORT DE MONITORIZARE POST-SERVICII

1. Informaţii despre beneficiar:

2. Data deschiderii cazului:

3. Data închiderii cazului:

4. Tipurile de servicii primite/durata:

Nr. Serviciu Durata

5. Rezultatele obţinute în urma furnizării serviciului:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Situaţia actuală, post-servicii:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Soluţii propuse:

Data întocmirii:
Manager de caz:

Semnătura,
233

VI.5. COMPENDIU LEGISLATIV IN ASISTENTA SOCIALA

Asociatii si fundatii - cadrul general, pateneriat public-privat; subventii


Ordinul nr. 2076 din 2007 pentru organizarea evidenţei speciale a asociaţiilor religioase constituite potrivit
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
Legea nr. 246 din 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Ordonanta Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii
Ordinul nr. 954 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si
fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Ordinul nr. 1076 din 2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor
juridice fara scop patrimonial
Legea nr. 22 din 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Ordonanta de Urgenta nr. 54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică
Hotararea de Guvern nr. 168 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general
Legea nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate
juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1153 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala cu modificarile ulterioare
Ordinul nr. 763 din 2007 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2008, de la
bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi
fundaţiilor
Ordinul nr. 730 din 2006 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea in anul 2007 de la
bugetul de stat, in baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, a unitatilor de asistenta sociala

Servicii sociale
Legea 515 din 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Legea nr. 488 din 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
Ordonanţa Guvernului nr. 86 din 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale
Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale
Hotararea de Guvern nr. 723 din 2006 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Hotararea de Guvern nr. 1024 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de
acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Hotararea de Guvern nr. 412 din 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
234

Hotararea de Guvern nr. 1007 din 2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru
aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
Hotararea de Guvern nr. 539 din 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si
a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de
asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.68/2003 privind serviciile sociale
Ordinul nr. 280 din 2006 privind aprobarea Procedurii de lucru in vederea constituirii, actualizarii si accesarii
Registrului electronic unic al serviciilor sociale
Ordinul nr. 71 din 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,
incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale
Ordinul nr. 73 din 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,
incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
Ordinul nr. 491 din 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se
interneaza in unitati de asistenta medico-sociale
Legea 208 din 1997 privind cantinele de ajutor social

Standarde
Hotărârea de Guvern nr. 1238 din 2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile
specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane
Ordinul nr. 14 din 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde
Ordinul nr. 289 din 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si
sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
Ordinul nr. 288 din 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in
domeniul protectiei drepturilor copilului
Ordinul nr. 287 din 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si
sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a
acestor standarde
Ordinul nr. 101 din 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a
Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
Ordinul nr. 246 din 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de
ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice
Ordinul nr. 175 din 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la
domiciliu pentru persoane adulte cu handicap
Ordinul nr. 132 din 2005 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate
protectiei copiilor strazii
Ordinul nr. 205 din 2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale
pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuinte protejate
pentru persoane adulte cu handicap
Ordinul nr. 383 din 2005 pentru aprobarea Standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a
modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori
Ordinul nr. 21 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia
copilului de tip rezidential
Ordinul nr. 24 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
Ordinul nr. 25 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii
cu dizabilitati
Ordinul nr. 45 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne
Ordinul nr. 89 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim
de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat
Ordinul nr. 383 din 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul
protectiei victimelor violentei in familie
Ordinul nr. 35 din 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei
copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
Ordinul nr. 177 din 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului,
standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat,
235

precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului,
neglijarii si exploatarii copilului

Asistenta sociala - institutii si servicii publice la nivel central si local


Legea nr. 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
Hotararea de Guvern nr. 381 din 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
Hotararea de Guvern nr. 484 din 2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de
Şanse între Femei şi Bărbaţi
Hotararea de Guvern nr. 750 din 2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Hotararea de Guvern nr. 1054 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
Hotararea de Guvern nr. 1434 din 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si
functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cu modificările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1432 din 2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului cu modificările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1703 din 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi,
modificată prin Hotararea de Guvern nr. 1124 din 2005
Hotararea de Guvern nr. 90 din 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare
a serviciului public de asistenta sociala cu modificările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1615 din 2003 privind organizarea si functionarea Comisiei de mediere sociala
Hotararea de Guvern nr. 1624 din 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Familiei
Ordonanta de Guvern nr. 14 din 2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap cu modificările ulterioare
Ordinul nr. 31 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în
domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
Ordinul nr. 40 din 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei nationale
in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES)
Ordinul nr. 245 din 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
Ordinul nr. 491/180 din 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se
internează în unităţi de asistenţă medico-sociale

Asistenta sociala – profesii


Legea nr. 192 din 2006 privind medierea si organizarea profesiei de MEDIATOR
Legea nr. 466 din 2004 PRIVIND STATUTUL ASISTENTULUI SOCIAL
REGULAMENT din 2007 de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
Legea nr. 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea,
organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania
Hotararea de Guvern nr. 5 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului de mediere
Hotararea de Guvern nr. 12 din 2007 pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului
Hotararea de Guvern nr. 788 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
Hotararea de Guvern nr. 679 din 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si
STATUTUL ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST
Ordinul nr. 318 din 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la
domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii
Ordinul nr. 619 din 2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de MEDIATOR SANITAR si a Normelor
tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002 cu
modificările ulterioare

Strategii si Planuri in domeniul asistentei sociale


Hotararea de Guvern mr. 1654 din 2006 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de
persoane pentru perioada 2006 - 2010
236

Hotararea de Guvern nr. 669 din 2006 privind aprobarea Strategiei nationale de incluziune sociala a
tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului
Hotararea de Guvern nr. 1175 din 2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea
si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013
Hotararea de Guvern nr. 686 din 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii si
combaterii fenomenului violentei in familie
Hotararea de Guvern nr. 1826 din 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor
sociale
Hotararea de Guvern nr. 1827 din 2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului national
antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008
Hotararea de Guvern nr. 541 din 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a sistemului de
asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 - 2008
Hotararea de Guvern nr. 73 din 2005 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog in perioada 2005 -
2012
Hotararea de Guvern nr. 323 din 2005 privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea
Strategiei nationale antidrog in perioada 2005 - 2008
Hotararea de Guvern nr. 1058 din 2005 privind aprobarea Planului national de actiune pentru
implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului
Hotararea de Guvern nr. 1295 din 2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si
combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatarii sexuale a copiilor in scopuri comerciale (2004 -
2007)
Hotararea de Guvern nr. 1504 din 2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si
combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatarii sexuale a copiilor in scopuri comerciale (2004 -
2007)
Hotărârea de Guvern nr. 1769 din 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea
exploatării prin muncă a copiilor
Hotărârea de Guvern nr. 285 din 2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi
Hotararea de Guvern nr. 430 din 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a
situatiei romilor, modificată prin Hotararea de Guvern nr. 522 din 2006
Hotararea de Guvern nr. 1216 din 2001 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea
traficului de fiinţe umane
Ordinul nr. 363 din 2005 pentru aprobarea Planului national privind formarea personalului din sistemul de
protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006 - 2008 si a Programei-cadru de instruire specifica
a personalului implicat in protectia si ingrijirea persoanei adulte cu handicap
cu modificările ulterioare
Ordinul nr. 123/429 din 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului
pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii

Programe de interes national


Hotararea de Guvern nr. 532 din 2006 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul
protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare
a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, modificată prin Hotararea de Guvern nr.
1697 din 2006
Hotararea de Guvern nr. 1293 din 2006 pentru modificarea anexelor nr. 6 si 7 la Hotararea Guvernului nr.
197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu
handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si
persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe
Hotararea de Guvern nr. 1726 din 2006 pentru modificarea anexelor nr. 8 si 9 la Hotararea Guvernului nr.
197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu
handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si
persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe
Hotararea de Guvern nr. 197 din 2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul
protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor
varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor
programe
Hotararea de Guvern nr. 166 din 2005 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul
protectiei drepturilor copilului, modificată prin Hotararea de Guvern nr. 1396 din 2005
237

Ordinul nr. 709 din 2007 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru selectarea si finantarea proiectelor
din cadrul programului de interes national in domeniul asistentei sociale a persoanelor victime ale violentei in
familie
Ordinul nr. 325 din 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor
din cadrul programelor de interes national in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, a
persoanelor fara adapost si a persoanelor victime ale violentei in familie

Inspectia in domeniul asistentei sociale


Hotararea de Guvern nr. 1059 din 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Inspectiei Sociale
Hotararea de Guvern nr. 1440 din 2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a
serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, cu modificările ulterioare
Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 2006 privind Inspectia Sociala, aprobată prin Legea 211 din 2007
Ordinul nr. 31 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in
domeniul de competenta al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Egalitatea de sanse
Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati *** Republicata
Legea nr. 283 din 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
Hotararea de Guvern nr. 484 din 2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de
Sanse intre Femei si Barbati
Hotărârea de Guvern nr. 266 din 2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul
echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană

Incluziune sociala
Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Legea nr. 129 din 1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare
Sociala *** Republicata
Hotararea de Guvern nr. 710 din 2007 privind implementarea Programului de furnizare a produselor
alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European de Garantare
Agricola, aferenta exercitiului financiar al anului 2007
Hotararea de Guvern nr. 1217 din 2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea
incluziunii sociale in Romania
Hotararea de Guvern nr. 488 din 2005 privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune
sociala
Hotararea de Guvern nr. 1149 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Combaterea discriminarii
Legea nr. 27 din 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
Legea nr. 48 din 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Ordonanta de Guvern nr. 77 din 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
Ordonanta de Guvern nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 612 din 2002 pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de catre Romania a
competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, in conformitate cu art. 14 din Conventia
internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a
Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
Hotararea de Guvern nr. 1279 din 2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Hotararea de Guvern nr. 1514 din 2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
238

Hotararea de Guvern nr. 1194 din 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii

Persoane cu handicap
Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările
ulterioare
Ordinul nr. 432 din 2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1)
lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr. 256 din 2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor
persoanelor cu handicap
Ordinul nr. 671 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-
gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
Hotararea de Guvern nr. 427 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin Hotararea
de Guvern nr. 463 din 2005
Hotararea de Guvern nr. 696 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea
proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitatilor finantate in
comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap
Legea nr. 144 din 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordonanta de Guvern nr. 14 din 2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap
Hotararea de Guvern nr. 329 din 2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare
a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap
Ordinul nr. 780 din 2006 privind aprobarea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în
domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap
Ordinul nr. 56 din 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordonanta de Guvern nr. 2 din 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordinul nr. 277 din 2003 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 726/2002
privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de
protectie speciala a acestora
Ordinul nr. 726 din 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se
aplica masurile de protectie speciala a acestora
Ordinul nr. 725 din 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se
aplica masurile de protectie speciala a acestora
Ordinul nr. 60 din 2007 privind aprobarea Procedurilor de autorizare a unitatilor protejate

Facilitati pentru persoanele cu handicap:


Ordinul nr. 649 din 2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000
Ordinul nr. 706 din 2002 privind acordarea asistentei medicale pentru persoanele incadrate intr-un grad de
handicap si aprobarea modalitatilor de decontare a cheltuielilor aferente
Ordinul nr. 67 din 2000 privind decontarea contributiilor personale suportate de adultul cu handicap pentru
achizitionarea de medicamente
Ordinul nr. 373 din 2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind
taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav
Ordinul nr. 216 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a
gratuitatii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si
grav si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora
Ordinul nr. 62 din 2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu
mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia
Hotararea de Guvern nr. 680 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de
239

acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap


Ordinul nr. 223 din 2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru
persoanele cu handicap

Persoane cu handicap - HIV/SIDA


Legea nr. 584 din 2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie
a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Hotararea de Guvern nr. 1342 din 2004 privind aprobarea Strategiei nationale pentru supravegherea,
controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA in perioada 2004 - 2007
Hotararea de Guvern nr. 2108 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002
privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate
cu HIV sau bolnave de SIDA
Hotararea de Guvern nr. 330 din 2003 privind organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru
supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA
Ordinul nr. 223 din 2006 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana
cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizarii de catre cei in drept
a acesteia

Persoane de etnie roma


Hotararea de Guvern nr. 430 din 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a
situatiei romilor
Hotararea de Guvern nr. 1703 din 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi,
modificată prin Hotararea de Guvern nr. 1124 din 2005
Ordonanta de Urgenta nr. 78 din 2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobata prin
Legea 7 din 2005

Persoane refugiate
Legea nr. 122 din 2006 privind azilul in Romania
Hotararea de Guvern nr. 1251 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
122/2006 privind azilul în România
Hotararea de Guvern nr. 639 din 20 iunie 2007
privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări
Ordonanta de Urgenta nr. 55 din 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea
Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normative
Ordonanta de Urgenta nr. 194 din 2002 privind regimul strainilor in Romania * * * Republicata, cu
modificarile ulterioare

Persoane varstnice
Ordinul nr. 246 din 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de
ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice
Legea nr. 17 din 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice Republicata
Hotararea de Guvern nr. 1021 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului
mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice
Hotararea de Guvern nr. 2403 din 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari
Legea nr. 147 din 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, modificata prin
Legea 30 din 2004
Ordonanţa de Urgenţă nr. 71 din 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, aprobata
prin Legea 565 din 2004
Hotararea de Guvern nr. 886 din 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor
persoanelor varstnice
Ordinul nr. 491 din 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se
interneaza in unitati de asistenta medico-sociale
Hotararea de Guvern nr. 499 din 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor
consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor
240

Legea nr. 457 din 2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National al Persoanelor Varstnice
Legea nr. 405 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea nr. 16 din 2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor
Varstnice, cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 494 din 2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda
bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
Ordinul nr. 377 din 2007 privind repartizarea biletelor de odihna

Veterani de razboi
Legea nr. 303 din 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
Legea nr. 596 din 2004 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum
si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Legea nr. 210 din 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru
completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război
Ordonanta de Urgenta nr. 12 din 2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi,
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Legea nr. 44 din 1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de
razboi *** Republicata
Hotarărea de Guvern nr. 1217 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, modificată prin HG 1301 din 2004
Hotararea de Guvern nr. 1750 din 2006 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea
unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de
razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat

Protectia copilului şi a familiei


Legea nr. 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 87 din 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată
la Strasbourg la 15 mai 2003
Legea nr. 111 din 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi
tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
Legea nr. 326 din 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice
specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau
daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
Legea nr. 216 din 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi
executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la
Luxembourg la 20 mai 1980
Legea nr. 369 din 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de
copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
Legea nr. 100 din 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra
aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii
Legea nr. 101 din 1992 pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al
copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975
Legea nr. 18 din 1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului Republicată
Hotararea de Guvern nr. 1128 din 2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele
protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali
profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevazute de Legea nr. 326/2003
Hotararea de Guvern nr. 1432 din 2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1437 din 2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru
protectia copilului
241

Hotararea de Guvern nr. 1438 din 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si
functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie
speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai
Hotararea de Guvern nr. 1439 din 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o
fapta penala si nu raspunde penal
Hotararea de Guvern nr. 1440 din 2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a
serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1441 din 2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a
desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
Hotararea de Guvern nr. 1442 din 2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către
organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne
Hotararea de Guvern nr. 1443 din 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi
asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora
Hotararea de Guvern nr. 729 din 2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
Hotararea de Guvern nr. 617 din 2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă
Hotararea de Guvern nr. 679 din 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare
şi statutul asistentului maternal profesionist
Hotararea de Guvern nr. 1018 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin
serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului
la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare
Hotararea de Guvern nr. 218 din 2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de
instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora
Hotararea de Guvern nr. 457 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului
contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu
handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, Republicată
Ordinul nr. 286 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi
a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
Ordinul nr. 219 din 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate
Ordinul nr. 100 din 2006 pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrării sociale a
copiilor străzii
Ordinul nr. 756 din 2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare
care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie
Ordinul nr. 107 din 2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a
copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale
sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află
neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriate
Ordinul nr. 123 din 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului
pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii
Ordinul nr. 12709 din 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi
se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
Ordinul nr. 54 din 2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu
handicap şi cel aflat în dificultate
Ordinul 18/3989/416/142 din 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu
dizabilitati si incadrarea intr-un grad cu handicap

Sustinerea familiei
Legea nr. 7 din 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea
familiei in vederea cresterii copilului
Legea nr. 508 din 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
242

Ordonanţa de Urgenţă nr. 148 din 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
Hotararea de Guvern nr. 1025 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti
Legea nr. 396 din 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
Ordinul nr. 976/1537 din 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind
acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

Adoptia
Legea nr. 273 din 2004 privind regimul juridic al adoptiei
Legea nr. 274 din 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Legea nr. 84 din 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei
internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
Legea nr. 15 din 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii,
încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
Hotararea de Guvern nr. 1442 din 2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre
organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne
Hotararea de Guvern nr. 1441 din 2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a
desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale
Hotararea de Guvern nr. 1438 din 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si
functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie
speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai
Hotararea de Guvern nr. 1436 din 2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe
aferente serviciilor efectuate de Oficiul Roman pentru Adoptii in indeplinirea procedurii de adoptie
internationala pe teritoriul Romaniei
Hotararea de Guvern nr. 1435 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Ordinul nr. 136 din 2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului şi conţinutului unor formulare şi
documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să
adopte

Alocatia de stat pentru copii, alocatia complementara si de sustinere, alte alocatii şi indemnizatii,
venit minim garantat
Legea nr. 61 din 1993 privind alocatia de stat pentru copii *** Republicata
Hotararea de Guvern nr. 591 din 1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993
referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii *** Republicata cu
modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 2392 din 2004 privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii
cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 54 din 2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii
Legea nr. 41 din 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia
familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere
pentru familia monoparentala
Ordinul nr. 136 din 2004 pentru aprobarea Precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 105/2003
Hotararea de Guvern nr. 1539 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi
alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
Hotararea de Guvern nr. 5 din 2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al
alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotararea de Guvern nr. 4 din 2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului
alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
Hotararea de Guvern nr. 3 din 2007 privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament
Hotărâre de Guvern nr. 1762 din 2005 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament, cu
modificarile ulterioare
243

Hotararea de Guvern nr. 729 din 2005 privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru
consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala
Hotararea de Guvern nr. 778 din 2005 privind indexarea indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap
grav si accentuat, cu modificarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1700 din 2005 privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei
in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei si
prepararea apei calde energie termica furnizata in sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de
facturare si plata a energiei termice in sistem binom
Hotararea de Guvern nr. 1764 din 2005 privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori
cu handicap grav si accentuat, precum si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si
accentuat, altii decat nevazatorii
Hotararea de Guvern nr. 1770 din 2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al
ajutorului social lunar care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al
alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotararea de Guvern nr. 2395 din 2004 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului
alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
Ordinul nr. 223 din 2006 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană
cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept
a acesteia
Legea nr. 115 din 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1010 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 5 din 2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al
alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotararea de Guvern nr. 2302 din 2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al
ajutorului social lunar care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al
alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Violenta in familie
Legea nr. 211 din 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, modificată
prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 2007
Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, modificată prin Ordonanţa nr.
95 din 2003, aprobată prin Legea 180 din 2004
Ordinul nr. 384 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor
de violenta in familie
Ordinul nr. 304 din 2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru
prevenirea si combaterea violentei in familie

Traficul de persoane
Legea nr. 300 din 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de
fiinte umane, adoptata la 3 mai 2005, deschisa spre semnare si semnata de Romania la Varsovia la 16 mai
2005
Legea nr. 211 din 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, modificată
prin OUG 113 din 2007
Legea nr. 39 din 2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
Legea nr. 678 din 2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane , cu modificările ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 1584 din 2005 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale
de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de
Persoane, modificată prion HG 1083 din 2006
Hotararea de Guvern nr. 1282 din 2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si
Organizatia Internationala pentru Migratie privind functionarea Centrului pentru protectie temporara,
asistenta medicala si consiliere de specialitate pentru returnarea femeilor victime ale traficului de persoane,
semnat la Bucuresti la 16 septembrie 2005
Hotararea de Guvern nr. 299 din 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr.
678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
Legea nr. 45 din 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2002 pentru
244

modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor
împotriva abuzurilor sexuale
Ordonanta de Urgenta nr. 143 din 2002 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal
si unele legi speciale, in vederea ocrotirii minorilor impotriva abuzurilor sexuale
Ordinul nr. 123 din 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului
pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii.
245

VII.
DATE DE CONTACT
Asociaţia “Vasiliada” – sediul central
Adresa: Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, Nr. 3, Cod 200381, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.533.019 + 40.251.510.104
Fax: + 40.251.533.019
Adresa Web: www.AsociatiaVasiliada.ro
E- mail: office@AsociatiaVasiliada.ro

Preşedinte: Ec. Cristian Chiriac


presedinte@AsociatiaVasiliada.ro

Director executiv: Ec. dr. Daniela Tigmeanu


E- mail: director@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Programe: Diana Răduţ - coordonator


E- mail: diana.radut@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Financiar-Contabil: Daniela Tismonariu - contabil


E- mail: daniela.tismonariu@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Dezvoltare/Fundraising:
Mihaela Moraras – coordonator scriere propuneri de finanţare
E- mail: mihaela.moraras@AsociatiaVasiliada.ro

Pr. Adrian Stanulica – coordonator fundraising


E- mail: adrian.stanulica@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Monitorizare/Evaluare/Supervizare: Marian Tudorica - coordonator


E- mail: marian.tudorica@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Relaţii Publice: Pr. Adrian Stanulica


E- mail: adrian.stanulica@AsociatiaVasiliada.ro

Departament Voluntariat: Sorin Boboc


E- mail: sorin.boboc@AsociatiaVasiliada.ro
246

Filiale zonale şi locale


Asociaţia Vasiliada - Filiala Târgu Jiu, filială zonală
Prof. Gheorghe Mihăiţă – Preşedinte
Adresa: Târgu Jiu, Str. Unirii, Nr. 82, Jud. Gorj
Telefon: + 40.788.037.066
E-mail: tgjiu@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Filiaşi, filială zonală


P.C. Pr. Marin Pigulea–Preşedinte
Adresa: Filiaşi, Bvd. Racoţeanu, Nr. 192, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.441.010
E- mail: filiasi@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Craiova Sud, filială zonală


P.C. Pr. Florin Bonea - Preşedinte
Adresa: Craiova, Str. Matei Basarab, Nr. 17, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.532.915
E- mail: craiova.sud@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Băileşti, filială zonală


P.C. Pr. Cornel Pârvu – Preşedinte
Adresa: Băileşti, Str. Victoriei, Nr. 139, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.311.380
E- mail: bailesti@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Târgu-Cărbuneşti – filială zonală


P.C. Pr. Cristian Dumitru Chiriac– Preşedinte
Adresa: Târgu Cărbuneşti, str. Eroilor, nr. 32,
judeţul Gorj;
Telefon: +40.788.037.066
E- mail: carbunesti@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Dr. Tr. Severin


P.C. Pr. George Daniel Achim - Preşedinte
Adresa: Drobeta Tr Severin, Str. I. G. Bibicescu, Nr. 6, Cod 220103, Jud. Mehedinti
Telefon: + 40.252.333.049 + 40.788.258.918
E- mail: severin@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Amaradia Craiova, filială locală


P.C. Pr. Florin Bonea – Preşedinte
Adresa: Craiova, str. Amaradiei, nr. 17, Jud. Dolj
Telefon: +40.251.532.915
E-mail: amaradia@AsociatiaVasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada - Filiala Predeşti, filială locală


P.C. Pr. Tuiu Stancu – Preşedinte
Adresa: comuna Predeşti, judeţul Dolj;
Telefon: +40.251.454.129 +40.749.059.131
E-mail: predesti@AsociatiaVasiliada.ro
247

Programe

În braţele mamei
Program de sprijin pentru copil şi familie
Telefon: + 40.251.523.553
E- mail: sorin.boboc@AsociatiaVasiliada.ro
Eficient, nu deficient!
Program de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe de auz
Telefon: + 40.251.521.040
E- mail: adrian.stanulica@AsociatiaVasiliada.ro
Egalitatea între oameni este… imună la virusul HIV
Program de sprijin pentru copii şi tineri seropozitivi
Telefon: + 40.251.523.553
E- mail: sorin.boboc@AsociatiaVasiliada.ro
Îmbunătăţirea situaţiei romilor
Program de sprijinire a incluziunii sociale a romilor
Telefon: + 40.251.521.040
E- mail: ramona.dita@AsociatiaVasiliada.ro
„Speranţă.... pentru o nouă viaţă”
Program de sprijin pentru tineri postinstitutionalizaţi
Telefon: + 40.251.532.915
E- mail: emilia.diaconu@AsociatiaVasiliada.ro
„Inimi puternice”
Program de sprijin pentru persoane cu dizabilităţi
Telefon: + 40.251.533.019
E- mail: bianca.loga@AsociatiaVasiliada.ro
Sprijin pentru vârstnici
Program de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Craiova
Telefon: + 40.251.533.019
E- mail: erica.keller@AsociatiaVasiliada.ro
Îngrijiri socio-medicale pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi în regim
rezidenţial şi ambulatoriu
Telefon: + 40.251.533.019
E- mail: adrian.circiumaru@AsociatiaVasiliada.ro
Sprijin pentru sănătate
Program de asistenţă socio- medicală a persoanelor defavorizate din judeţul Gorj
Telefon: + 40.788.037.066
E- mail: georgiana.branzan@AsociatiaVasiliada.ro
Ajutor de urgenţă
Program de asistare a persoanelor aflate în situaţii de criză
Telefon: + 40.251.533.019
E- mail: raluca.tarba@AsociatiaVasiliada.ro
248

Aşezăminte sociale

Centrul pentru Copii “Aripi de Lumină” Craiova


Adresa: Craiova, Str. General Dragalina, Nr. 29, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.523.553
E- mail: aripi@AsociatiaVasiliada.ro

Centrul pentru persoane cu dizabilităţi „Sf. Ecaterina” Craiova


Adresa: Craiova, Str. Unirii, Nr. 59, Jud. Dolj (în curtea bisericii Mântuleasa)
Telefon: + 40.251.533.117
E- mail: mantuleasa@AsociatiaVasiliada.ro

Aşezământul Rezidenţial de Reabilitare şi Recuperare Socio-Medicală “Sfântul


Dimitrie cel Nou” Filiaşi
Adresa: Filiaşi, Bvd. Racoţeanu, Nr. 192, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.441.010
E- mail: asezamant.filiasi@AsociatiaVasiliada.ro

Centrul Social “Romano Kher - Casa Romilor” Lipovu


Adresa: Comuna Lipovu, Nr. 209, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.359.176
E- mail: lipovu@AsociatiaVasiliada.ro

Centrul Rezidenţial pentru Tineri Postinstitutionalizaţi “Casa Samuel” Drănic


Adresa: Comuna Drănic, Nr. 433, Jud. Dolj
Telefon: + 40.251.351.175
E- mail: dranic@AsociatiaVasiliada.ro

Cabinet Medico-Social “Vasiliada” Târgu Jiu


Adresa: Târgu Jiu, Str. Unirii, Nr. 1, Jud. Gorj
Telefon: + 40.728.286.875
E- mail: cabinet.vasiliada@AsociatiaVasiliada.ro
249

VIII.
BIBLIOGRAFIE

ƒ Manualul organizaţiei, Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia, aprilie


2004
ƒ Manual de proceduri, Asociaţia Pro Democraţia, Bucureşti, iulie
2007
ƒ Manual de bune practici în asistenţa socială comunitară, World
Vision Romania – Biroul Iaşi, 2003
ƒ www.voluntariat.ro
ƒ www.centruldevoluntariat.ro
ƒ www.provobis.ro

ƒ Druker, Peter, Managing the Nonprofit Organization, HarperCollins


Publishers, New York, 1990
ƒ Smith, Bucklin & Associates, The Complete Guide to Nonprofit
Management, published by Robert H. Wilbur, 2000.