Router VDSL21 ADSL2+ HG655b

«(f» [J • «(Wi-Ii )>>
1=====1
•• 1111 IIPTVI VIIIP~
Ghid de instalare raplda Romtelecom Clicknet

Exploreaza internetul cu viteze ametitoarel

Romtelecom Clicknet I!i otera acces cu totul dilerit la Internet. Romtelecom Clicknet este un serviciu bazat pe tehnologia DSL, care T!i of era acces de banda larga, pentru ca tu sa te bucuri de 0 experlenta extraordinara pe Internet. Preqateste-te pentru internet de mare viteza chiar pe linia ta telefonica!

ROMTELECOM cnckner

Stimate Client,

Va rnulturnirn ca ati ales Romtelecom Clicknet, serviciul de acces internet prin DSL de la Romtelecom, care va of era 0 experienta inedita prin super viteza, cea mai stabile conexiune si acces permanent, fara limite de timp sau de transfer.

Kitul de instalare va ajuta sa confiquratl serviciul Romtelecom Clicknet sl sa va conectati aproape instantaneu la internet, iar acest Ghid va ofera suportul necesar instalarf ~i conectarf echipamentelor pentru functtonarea serviciului.

Instalarea serviciului ~i stabilirea conexiunii sunt mai simple ~i mai rapide ca nlclodatal

Va lnvltam in continuare sa parcurqeti pasil necesari pentru instalarea 9i conectarea serviciului Romtelecom Clicknet.

Echipa Romtelecom

Continutul Kit-ului de instalare

,

Rocter HG655b

Alimentator AC

Microfiltru

Cablu telefonic (RJll - 2 buc.)

CD cu documentatie

Ghid de instal are rapida

1. Conectarea routerului HG655b

Splitter

Priza telefonlca

Cablu Ethernet (RJ45 - 2 buc.)

~

.

.

Certifieat de garant~e

1. Luati cablurile telefonlce (RJ-1n si splltter-ul, coneet"!; prtza telefoniC9 la portul LINE al splttter-uiul,

Ccnectati portul DSL de pe router la portul MODEM de pe splitter.

Dace 1010si\i serviclul de teleforue clasica (PSTN) conectan telelonvl la portul PHONE de pe splitter-vi DSL. Daca folosrt' servlciul de telefome VolP (voce peste Internet) conectatt telefonulla unul dintre porturile de pe router, PHONE I sau PHONE 2.

2. Lua!i cablul Ethernet.

Conectati un capat 81 cablului la unul dintre porturile Ethernet (LAN1 sau LAN2) ale routerului 9i celalalt capat la conectorul RJ45 de pe place Ethernet. computerului,

Porturile Ethernet LAN3 ~i LAN4 ale routerului sunt configurate pentru serviciul IPTV - serviciul de televiziune digita~a Dolce lr-teractlv (pentru intormatii suplirnentare apelati 1930 - apel gratuil in reteaua Romtelecoml.

3. Luati unitatea de alimentare.

Conectatl un capat al cablului la portul POWER ai routerului EfOi celalalt capat la 0 priza cornpatiblla conform apeclflcatillor imprimate pe unitatea de alimentare.

4, Porni!i routerul cornutand butenul de pe lateral In po.ilia ON,

Dupa ce routerul va fi afrnentat, indicatorul DSL va cllpi (timp de mai pu!in de trel minute), mdicand faptul ea routerul este In curs de activare. Atune; cand lndicatorul DSL ramane aprlns routerul a fast activat.

Asigura~i~va cs a1i reallzat toate conexlurule conform schemei de mai JOS:

1. PriZ8 telefon.ca

2. Splitter

3. Telelon 4 PC

5. Set-top box

6. Alimentator AC

Imaginea alaturata contine ambele rncdalrtatl de conectare a telefonului: telefonie clasica (PSTN) ~i telefonie VoIP. ln cazul in care folositl unul dintre ele, conectap telefonul asa cum este indlcet la punctull.l.

ln cazul in care avetl un alt telefon fix, alarma, POS, centrala telefonlca sau sonerie externa conectate pe aceeasi linie cu routerul. va trebul sa Ie conectati printr-un microfiltru (vezi capitolul "Continutul Kit-ului de instalare"),

2.Configurarea DHCP CUent (Windows XP sau Windows Vista)

Este necesara configurarea cornputerului dvs. pentru a obtine automat adresa IP 9! serverul DSN.

2.1. Click pe Start->Settings, ~i apoi pe Control Panel. 2,,2. Pentru WIndows XP, click pe Network Connections, pentru Windows Vista, dublu dick pe Network and Sharing Center, apoi, din meniul din stanqa. taceti dick pe Manage network connections.

2.3. Click cu butanul din dreapta al mouse-ului pe Local Area Connection, si apoi selectati Properties, 2.4, Seleetall Internet Protocol (TCPIIP) (Windows XP) sau Internet Protocol Version 4 (TCPIIPv4) (Windows Vista). apoi click pe butanul Properties,

2.5. Selectati Obtain an IP address automatically 9i Obtain DNS server address automatically 9i apoi click pe butonul OK, ca in lereastra alaturata:

Pentru Mac as x

1. Face]i dublu click pe pictograma unitatii hard disk din Applications, si apoi pe System Preferences.

2. Apoi faceti click pe Network.

3. Din meniul Show, selectati 8uilt~in Ethernet.

4. Din meniul Configure, in tab-ul TCPIIP selectati Using DHCP.

5. Faceti click pe butanul Apply Now pentru a memora rnoditicartle.

6. Din meniul System Pre1·erences, taceti click pe Quit System Preferences.

Ltlle61"'rE:~CAnnee1Io-nPropertle! ill

ITitenel Plot~CDIITCP/IPI PrcpertrE!!l III

.,,~U ~"" ~~ IP ~~~, ~'';Y''<'~~..!Q'''''I il y .... ~"'\v<Q,t.; "'WOrt. thi.~atH:ilty.O~,e.)'Ou~e.edlo3<k~OlHrt!!I'oiO'l:;...trril1islJatorIOl th~~pp!~i~le If ret~~

S~8;m=d<; .t!e...,t~'''w • ."

(®Ollt"'DNS.",v .. 0r:ti8 •• ~ur:o","~) -0 U.~ ,fie lo~~[Jf.!S .er~ .. addo:e.>ei: eel~'~DIIs" ,er~~1

~ SM!,! .",., in M ... ~·"~~~r~ ....... ~~....,.,~,."'"

D NlI!il.ll.!Jj!WM~II"i:I~C~~t"o!.!;lin*dlllfl~~ti''''.lI

eeo

[~ullo~: ( "'Ul0m~lk

Apptonlt

IP "d~'e5s: I

(~rQ"'''''~by!JII(~S~'rJ

S~tin~t IVInk! ._

t.,,,, ::::::;"

I

Di"lC~Clt"~lIO'~

3. Autentificarea pentru accesul la Internet

Vertticati pe contractu I duroneavoastra tipul tehnologiei folosite.

- Daca folositi tehnologia VDSL nu trebuie sa va autentificati cu numele de utilizator si parola aflate pe contract

- Dace fol08111 tehnologia ADSL urrnati pasii de mai jos pentru autentificare;

1 Porniti Internet Explorer de pe computerul dvs, ~j introduceti adresa apllcatiel web de configurare. Aceasta este

http://192J68.1.1.

2. lntroduceti numels utilizatorului admin 9i parola admin in fereastra afi~ata,

3. In arborele de navigare din stanqa, a!egeti Basic> WAN.

4. In camp uri Ie username 91 password introduceti numele utilizatorului ~i parola pentru acces Internet aflate pe contractul durnneavoasrra

5. Da1i click pe Submit pentru a me mora seta rile, conexiunea se va stabili dupa cateva secunde.

0'"' 0 0 § t:l P>~"" U>~,.·" 11'",,. ~ s-

""M,;,; .@)fi:~'/11~2,!(.!1,!,;1

"-~-11 ~ Il ""AWEI Hom. G"~"v ,~

IC~"~WM j

... ,.u_ .... .-.;oN ... JlJrw._._,_. """,_~-'W'f'J"_~_,_~ """"'_m()fj._..otGE_R_Pl"'l_O_'.1J

r~Nt.u~

'.l!Jk ........ '~

l'OO'n""~

4. Functiile wireless

,

1. Functiile fara fir ale routerului sunt activate implicit 2, Deschideti aplicatie Wi-Fi a computerului.

3. Selectati nume'e retelei (SSID) al routerului Romtelecom detectat in prealabit de catre apl.catia wireless a cornputerului.

4. Pentru a activa comunicarea wireless cu routerul Romtelecom, gasi~i chela WLAN irnprirnata pe ericheta aflata pe spatele routerului. lntroduceti-o in carnpul corespunzaror ~i apoi conturnati.

))) ((c ;;;'~_';:""

~~

=

Pentru a modifica chela WLAN de acces la re~eau:a wtreless urmatl paslt de mai jos:

Porniti Internet Explorer de pe computerul dvs. 9i introduceti adresa aplicatiei web de configurare. Aceasta este http:.1119.2.168.1.1.

File Edit Vie", F·''lUibe. Toolo i'lep

2. lntroduceti nurneie utilizetorului admin ~i parola adrnin ln fereastra afi~aM,

3. In arborele de navigare din stiinga, alegeli Basic' WLAN.

4. Selectali optiunea Enable WLAN_

5, lntroduceti un nurne de retea wireless in casute SSID,

6. Selectali WPA-PSK din lista Security.

7. lntroduceti 0 parole de acces in casuta WPA pre-shared Key.

8. Selectali AES din lists WPA encryption ~I pastra!i seta rile standard ale celorlalti pararnem,

g, Da~i click pe Submit pentru a mernors seta rile,

- "' .....

II I'l(;IYIIiII'_ .

....... IR'IMna., 'lol'I'JIi_~ " ..

5. Semnificatia indicatorilor

,

Indicatorii HG655b sunt sltuaf pe tabloul din fats, dupa cum este arstat mal [os

2

3

POWER DSL INTERNET

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 WLAN WPS VOIP USB

Indicator Stare Descriere

Routerul HG655b este pornit.

Aprins

POWER

Routerul HG655b este oprit,

Stins

Conexiunea DSl este stabilfta ~i aetlvata.

Aprins

Conexiunea DSLeste in curs de activare,

Intermitent

DSL

Stins

Routerul HG655b este aprit sau are 0 defec!iune.

conexlunea WAN este stabilita cu succes, dar nu sunt transmise date.

Aprins

conextunea WAN este stabilita cu succes ,.i sunt transmise date.

Intermltent

INTERNET

Routerul HG655b asta aprit sau conexiunea WAN nu a fost inca stabilita.

Stins

Conexiunea LAN a fest stabilita cu succes, dar nu sunt transmise date.

Aprins

LAN1, LAN2, LAN3, lAN4

conexiunea LAN a fost, stabilita cu succes ~i sunt tranemlse date.

Intermitent

Routerul HG655b este oprit sau conextunea LAN nu a tost inca stabilita.

suns

Co'nex:iunea WLAN este stabilita cu succes, dar nu sunt transmise date.

Aprins

WLAN

Conexlunea WLAN ests stabilita cu succas ~l sunt transmise date.

Intermitsnt

St'ins Route:rul HG655b este oprit sau conexiunea WlAN nua fost Inca stabilite.

Conexiunea WlAN prin WPS (Wi-Fi Protected Setup) s-a realizat cu succes.

Aprins

WPS

ocnexiunea WLAN prln WPS (Wi-Fi Protected Setup) esta in curs de activare

Intermitent

St'ins

Routerul HG655b Bste oprlt,

Serviclu' VolP aste acttv,

Aprins

VOIP

Routerul HG655b este cprlt sau serviclul VolP aste tnectlv.

Stlns

Conexiunea prin USB 9ste stabilita cu succes, dar nu sunt transmise date.

Aprins

USB

conexiunea prin USB este stabrlita CUi eucces ~i sunt transmise date.

Intermitent

Stins Routerul HG655b este oprit sau conexlunea USB nu a fost inca Slabilila.

6. Intrebarl frecvente

Mai mul~i tactorl pot cauza aceesta problema, cum ar fi deconectarea lin lei si deranjamentul linieL Puteti verifica urrnatoarele:

• Aslqurati-va ca Hnia DSL este conecrata corespunzator, conform lnstructlunllor.

• Pastrati routerul HG655b departe de aparate cu carnpuri electrice sau campuri magnetice puternice, cum ar fi

cuptorul cu mlcrounde sau frigiderul.

• ASigurati-va ca nici un telefon sau fax nu este conectat direct la linia DSL (fara splitter sau rnlcronltru).

• Verificati conexiunile dintre router ~j placa de retea a PC-ului durnneavoastre !?i tnstelati driverul eel mai nou aparut.

I i 1930 I Romtelecom, 24/24 ore,

• Daca cablul Ethernet pentru conectarea HG655b la un computer este conectat corect !iii in stare buna,

• Daca indicatorul placii de retea al computerului dvs. este pornit.

• Daca placa de rerea tunctloneaza normal.

Selecta\1 Start> Settings> Control Panel> System> Hardware> Device Manager (pentru Win XP) sau Start> Control Panel> System and Mai'ntenance > Device Manager (Win Vista) sl verificatl daca exlsta dispozltive cu sernnul ? sau t sub Network adapters. oaca exlsta asemenea dispozitive, dezinstalan apoi reinstalatt. Daca problema persista, schlrnbatl slot-ul pentru placa de retea,

Asiqurati-va ca au fost rezolvate taate problemele anterioare.

• Opriti ~i repornrtl routerul.

• Incercau siteuri web diferite, in cazul in care un site nu functioneaza pe moment

• Sunatl la 0903903903, serviciul Aslstenta IT - diflcultatl legate de configura rea componentelor hardware 91 software ale calculatorului durnncavoastra, tarif 5,95 Euro/apel (TVA lnclus), indiferent de durata,

• 1930 apel gratul! in reteaua Romtelecom, 24/24 ore,

• http://suportromtelecom,ro0903903903, serviciul Aslstenta IT - dificultati legate de configurarea componentelor hardware ~i software ale calculatorului durnneavoastra, tarif 5,95 Euro/apel (TVA lnclus), indite rent de durate.

in cazul in care lntarnplnatl dificulta!i la instalarea routerului sau in cursul utlllzarll servlclulul, va stam la dlspozltle la:

Pentru intormatll referitoare la servicllle Romtelecom sau pentru comenzi, va ruqarn sa apelatl 1930 (apel gratuit in reteaua Romtelecom 24/24 ore), sa ne vlzltatl in eel mai apropiat rnaqaztn Romtelecom sau sa accesatl www.romtelecom.ro. Eventualele deranjamente ale liniei telefonice Ie putetl semnala apeland 1921 (gratuit in retea, 24/24 ore),

Copyright © .2009 Romtelecom. Toate drepturile rezervate. Copierea acestui document, utilizarea sau transmiterea continutului sau nu sunt permise decat cu autorizarea sensa din partea Romtelecom. Continutul acestui document este livrat excusiv In scopul lnformarf !iii nu contlne vreun angajament al Romtelecom In raport cu utilizatorul documentului. Romtelecom 19i rezerva dreptul de a opera, fara vreun anunt prealabil, rnodifican de continut ale documentului. Romtelecom nu poarta raspunderea pentru eventualele erori de redactare ce pot sa apara In versiunile prezentului document.