Sunteți pe pagina 1din 17

R1

2
V
A
N
T A
U T
1 F E R T O 3 4
I A S P
S 2 R E S U R S E
M E A S
1 R T
E U E 6
3 C O N G R E S 5 R S 8
O A C 5 M A L A E Z I A
T 4 P O L O N I A C M
U Z 7 O P
7 B A R A J A Y L O
I R U R
S 6 V E G E T A T I E 8 H O T E L
M N

ORIZONTALĂ
1. Lacul unde se află unul dintre parcurile naţionale ale Ungariei care găzduieşte
o mulţime de specii de păsări şi animale.
2. Rezervă sau sursă de mijloace susceptibile de a fi valorificate într-o
împrejurare dată.
3. Reuniune națională sau internațională în care delegați sau invitați dezbat
probleme majore de ordin politic, economic, organizatoric, științific, cultural
etc.
4. Ţară din Europa Centrală care se învecinează cu Germania.
5. Ţară în Asia de Sud-est care se învecinează cu Tailanda.
6. Totalitatea plantelor dintr-o regiune, zonă, țară.
7. Construcție care oprește cursul unui râu spre a ridica nivelul apei în amonte.
8. Clădire amenajată pentru închirierea de camere mobilate pe termen scurt mai
ales călătorilor.

VERTICALĂ
9. “Călătoria responsabilă în arii naturale, care conservă mediul şi susţine
bunăstarea populaţiei locale.”
10. Urmărire a unui animal pentru a-l vâna.
11. Republică federală alcătuită din 50 de state.
12. Cavitate, scobitură naturală subterană adâncă și mare, formată prin dizolvarea
unor roci solubile de către apele de infiltrație.
13. A instala pe cineva temporar într-o locuință.
14. Interval de timp de o sută de ani
15. Monedă chinezească.
16. Totalitatea operațiilor cu caracter comercial prin care se introduc într-o țară
mărfuri produse și cumpărate din alte țări.
R2

2
A 1 T
3 1 G E R M A N I A
7 C R G R
F I O R O
E C T E L
Z 3 F L U X U R I M
A I R 2 F E R M A
6 B S I N 4 5
7 M I N I M U M S 4 A C T I V I T A T E S
S L M M P
L I 8 5 M O I N H O O
A 8 T R A D I T I E B R
N A O 4 I M P O Z I T
D T C L
A E 6 G I T E
A
R

ORIZONTALĂ
1. Ţară din Europa Centrală care a utilazat ca şi monedă marca.
2. Ansamblu format din bare de lemn, de metal sau de beton, constituind
scheletul unei construcții, destinat să susțină acoperișul acesteia.
3. Circulația unor fonduri bănești dintr-o
țară în alta, ca urmare a efectuării de operații de decontare, împrumuturi sau
transformări de depozite bancare.
4. Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui
anumit rezultat.
5. Denumirea portugheză pentru a desemna o moară.
6. Termenul francez pentru casă de vacanţă construită în mediul rural.
7. Valoare inferioară a unei mărimi variabile.
8. Ansamblu de datini.

VERTICALĂ
1. Petrecere plăcută a timpului.
2. Stat federal situat în nordul Austriei.
3. Sport practicat cu bicicleta.
4. (Despre bunuri materiale) Care nu se poate transporta.
5. Complex de exerciții fizice și de jocuri practicate în mod metodic, cu scopul
de a dezvolta, de a întări și de a educa voința, curajul, inițiativa și disciplina.
6. Ţară din Europa de Nord care cuprinde insula Islanda şi insuliţele ei periferice.
7. Caracter realizabil al unui lucru.
8. Bazin portuar (împreună cu construcțiile și instalațiile aferente), în care
vapoarele sunt încărcate, descărcate sau reparate.
R3

2
P 1
R D
C O M U N I T A T E R U R A L A
D M 3
U 1 P O N D E R E
3 C O L O N I E G U
6 T R R 4
2 S O C I A L A A 5 J
O E F 4 C U L T I V A T O R
L 7 I N R
6 D A T O R I E E D I
E I S
S 7 S A T
U O E
8 R E N T A 8 L
S B V
A 5 F U N C I A R
G B
E I
T L

VERTICALĂ ORIZONTALĂ
1. Știință care, prin metode 1. Coeficient care afectează fiecare
cantitative, studiază fenomene și dintre valorile unei mărimi
procese privitoare la numărul, determinate experimental,
repartiția geografică, structura, indicând probabilitatea de obținere
densitatea, mișcarea populației a valorii respective.
umane. 2. Care este legat de viața oamenilor
2. Proces de creare a bunurilor în societate.
materiale necesare existenței și 3. Teritoriu ocupat și administrat de
dezvoltării societății. o națiune străină și care este
3. Care ține de sat; propriu satului. dependent de aceasta pe plan
4. Pădure arsă pe locul căreia se politic, economic, cultural etc.
dezvoltă o nouă vegetație 4. Persoană care se ocupă cu cultivar
lemnoasă. ea pământului, care seamănă șiîng
5. Care nu este solvabil. rijește plante de cultură.
6. Diferență între totalul sumelor 5. Care se referă la proprietatea
înscrise în debitul unui cont și particulară asupra pământului sau
totalul sumelor înscrise în creditul la averi imobiliare.
aceluiași cont. 6. Sumă de bani sau orice alt bun
7. Totalitate a surselor sau a datorat cuiva.
rezervelor care pot fi valorificate. 7. Așezare rurală a cărei populație se
8. Bilanț al veniturilor și cheltuielilor ocupă în cea mai mare parte cu
unui stat, ale unei întreprinderi etc. agricultura.
pe o perioadă determinată. 8. Venit, profit regulat pe care îl
poate obține un proprietar în
virtutea dreptului său de
proprietate asupra unui teren,
capital etc.

R4

1
3 V
3 T R A N S H U M A N T A
E T I
M R T
E A 2 O V I N E
L I L
I 5 O 2
5 H A E D U S G P
E I R
Z 7 1 C R E S T I N 8 6
V P 4 B G D
O A E 7 E T I M O L O G I C
L S C G S V
T T 4 N O M A D I S M T I
A O U E I N
6 C U L T U R A L N
A 8 V A T R A
L

ORIZONTALĂ
1. Care aparține creștinismului, privitor la creștinism.
2. Din familia oii și a caprei.
3. Migrație periodică a păstorilor și a turmelor (de oi).
4. Mod de viață al unei colectivități umane, caracterizat prin lipsa unei așezări stabile.
5. Cuvântul latinesc pentru a desemna termenul ied.
6. Referitor la cultură; pentru răspândirea culturii.
7. Stabilire a originii unui cuvânt prin explicarea evoluției lui fonetice și semantice.
8. Un fel de platformă înălțată, amenajată în tinda caselor țărănești, pe care se face
focul pentru a pregăti mâncarea.

VERTICALĂ
1. Unealtă metalică în formă de lopată (mică), folosită pentru a scoate cenușa sau
jarul din sobă sau din vatră.
2. Rătăcire din loc în loc.
3. Partea inferioară a unei construcții prin care acestea se sprijină pe pământ.
4. Repetare a unui sunet datorită reflectării undelor sonore pe un obstacol.
5. Care a ajuns la gradul normal de dezvoltare.
6. Considerat că provine de la Dumnezeu sau de la zei.
7. Care este caracteristic pentru păstori.
8. Dare platina de ţărani pentru oile care păşteau pe terenurile necultivate ale
boierimii.
R5

3
2 G 1
P A T
R O MA N E S C
O A A
D 4 T R A N S P O R T 5 8
6 U R 4 D M
5 C O N S U M1 T U R I S T I C I U
O E S N
G 7 R 7 O S P I T A L I T A T E
6 C O N T R A S T 2 F A U N A N E
I R P A
T H I N
I A 3 V E G E T A T I E
V I A
8 C O S T

ORIZONTALĂ
1. Privitor turismului.
2. Totalitatea speciilor de animale de pe glob, dintr-o regiune, dintr-o epocă geologică
etc.
3. Totalitatea plantelor dintr-o regiune, zonă, țară etc., distribuite și asociate după
anumite condiții naturale.
4. Totalitatea bunurilor sau a persoanelor care sunt transportate la un moment dat și
în condiții determinate.
5. Folosire a unor bunuri rezultate din producție pentru satisfacerea nevoilor
producției și ale oamenilor.
6. Opoziție puternică între două sau mai multe lucruri, stări, acțiuni etc.
7. Găzduire bună oferită cuiva.
8. Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun.

VERTICALĂ
1. Clădire sau loc special amenajat în vederea reprezentării de spectacole.
2. Bun material rezultat dintr-un proces de muncă.
3. A treia literă a alfabetului grecesc.
4. Totalitate a metodelor și procedeelor folosite la tratamentul unei boli.
5. Neplăcut pentru auz.
6. Care aparține cunoașterii.
7. Care aparține sau este caracteristic unor vremuri extrem de îndepărtate din trecut.
8. Ridicătură a scoarței pământului mai mare decât dealul, de obicei stâncoasă și
depășind înălțimea de 800 de metri.
R6

C
2 S O C I A L 7 5
M N A
7 E V A L U A R E 3 N
R 1 V 5 P R E T
1 C A Z A R E O O R
I G I T E 8
A R E E P 6 M
L E 2 N R 8 C L A W S O N
M N T E I R
E A I N C K
3 U R B A N I S T I C A 5 H O T E L E
T U L R U T
4 R I
4 F O R F E T A R N
L G
6 S U B C U L T U R A
X

ORIZONTALĂ
1. A instala pe cineva temporar într-o locuință.
2. Creat de societate.
3. Știință al cărei obiect îl constituie sistematizarea așezărilor omenești existente și
proiectarea de așezări noi.
4. Care este dinainte stabilit la o sumă globală și invariabilă.
5. Clădire mare cu multe camere mobilate, care se închiriază de obicei cu ziua
(călătorilor).
6. Tendință de manifestare subiacentă a unei culturi elementare.
7. Acțiunea de a evalua și rezultatul ei.
8. Teoretician care împreună cu Kenneth a divizat vacanţa în cinci etape.

VERTICALĂ
1. Petrecere plăcută a timpului.
2. Ansamblu de însușiri pe care o ființă le are din naștere, care rezulta din
conformația sa și care o caracterizează, constituind esența sa.
3. Care are în sine toate condițiile esențiale pentru realizare, care există ca
posibilitate, care există în mod virtual.
4. Transformarea, circulația unor fonduri bănești dintr-o țară în alta, ca urmare a
efectuării de operații de decontare, împrumuturi sau transformări de depozite
bancare.
5. Persoană care conduce o antrepriză.
6. Succesiune de fenomene.
7. Ceea ce se cere, se impune să se facă.
8. Disciplină și activitate comercială care pornește de la cunoașterea curentă și în
perspectivă a nevoilor cumpărătorilor, spre a satisface operativ aceste nevoi.
R7

2
5 5 C O N F O R T
G U
O 1 T
S I S T E M C O M P L E X
P C U 3
O O 3 T R A S A T U R A
D 2 I N P U T N 4
A O A P
7 D O T A R E M 7 4 C A L I T A T E
6 I 1 P I A T A 8 I T
6 P E N S I U N E E E C Z R
T R R A I
E A I M
L 8 C U P T O R O
E O E N
T R I
A I U
U
ORIZONTALĂ
1. Loc special amenajat unde se face comerț cu mărfuri, mai ales cu produse
agroalimentare.
2. Introducere de date într-un sistem electronic.
3. Linie caracteristică a feței unei persoane.
4. Totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce
este, deosebindu-se de celelalte lucruri.
5. Totalitatea condițiilor materiale care asigură o existență civilizată, plăcută, comodă
și igienică.
6. Întreținere constând din locuință și masă (sau numai din masă) pe care cineva o
primește cu regularitate în schimbul unei sume de bani dinainte stabilite.
7. A utila o instituție, o întreprindere etc. cu cele necesare desfășurării activității.
8.
Construcție de cărămidă, de piatră, de metal sau de lut, pentru copt pâinea și alte
produse de panificație.
VERTICALĂ
1. Ansamblul activităților umane desfășurate în sfera producției, distribuției și
consumului bunurilor materiale și serviciilor.
2. Elemente finale care încheie anumite procedee, ca prelucrarea informațiilor, a
datelor etc.
3. A cerceta un întreg, un fenomen etc., examinând fiecare element în parte.
4. Totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor
materiale la care se referă aceste drepturi, care aparțin unei persoane (fizice sau
juridice).
5. Totalitatea bunurilor care constituie averea (imobilă a) unui locuitor, îndeosebi a
unui țăran (și a familiei sale).
6. Corpuri ceresti cu lumină proprie, formate dintr-o masă de gaze aflate la o
temperatură foarte ridicată.
7. Produs ceramic (obținut din argilă prin ardere în cuptoare la o temperatură joasă și
prin smălțuire), din care se fac plăci pentru sobe, obiecte ornamentale etc.
8. Punct de vedere, principiu, normă pe baza cărora se face o clasificare, o definire, o
apreciere.
R8

2
S
E
6 A R A T 7
O V
L E
8 C A L 7 B I O C H I M I C
N G I
I I 1 E
1 D O M E S T I C I R E
3 A T 5
B L O R
2 A R E A L 4 A B I L I T A T E
N 6 O G
A 4 G G I
3 T R A N S I L V A N I A M
E O C
S B 8
A S
5 S E L E C T I E
J
U
R

ORIZONTALĂ
1. A obișnui un animal sălbatic să trăiască alături de oameni (spre a le aduce anumite
foloase).
2. Aria specifică de răspândire a unei specii, a unei clase etc. de plante sau de
animale.
3. Zona care cuprinde depresiunea aflată în partea centrală a României.
4. Indemânare.
5. Alegere efectuată după un anumit criteriu și cu un scop.
6. Care a fost pregătit cu plugul pentru cultivare.
7. Care studiază compoziția și procesele chimice ale materiei vii.
8. Animal domestic erbivor, cu copita nedespicată, folosit la călărie și la tracțiune.

VERTICALĂ
1. Are ca obiect studiul moravurilor, al obiceiurilor popoarelor.
2. Privitor la serul sangvin.
3. Provincie istorică care cuprinde astăzi teritorii din România, Ungaria şi Serbia.
4. Întindere vastă de pământ, fără diferențe (mari) de nivel, situată la mică
altitudine.
5. Sistem de organizare și de conducere a vieții economice, politice și sociale a unui
stat.
6. Care ia în considerație toate elementele unui ansamblu, care rezultă prin
însumarea tuturor elementelor de același fel.
7. Durată având un început, dar neavând sfârșit.
8. Concediu pe care cineva îl petrece într-o stațiune, pe un itinerar turistic etc.
R9

2
1 M
1 A G R I C U L T U R A
L E 3 L
I 2 P L A N T E T
M U N H
E R O U 5
4 H R A N A I D S N
T I 4 E
6 A 5 A N T R O P O L O G
M T A O
A I 8 I C
7 3 R O A D E C E I
F C O E
7 H E C T A R E R
R 6 Z O O T E H N I E
M I
8 I N F L A T I E U
N
E

ORIZONTALĂ
1. Ramură a producției materiale care are ca obiect cultura plantelor și creșterea
animalelor în vederea obținerii unor produse alimentare și a unor materii prime.
2. Nume generic dat organismelor vegetale, cu o organizare mai simplă decât a
animalelor și care își extrag hrana prin rădăcini, caracterizându-se prin prezența
clorofilei.
3. Nume generic dat produselor vegetale obținute de la plantele cultivate.
4. Tot ceea ce servește la nutriția omului, a animalelor sau a plantelor.
5. Persoană care se ocupă cu studiul originii, evoluției și varietății biologice a omului.
6. Știință care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația,
ameliorarea și exploatarea animalelor domestice.
7. Unitate de măsură pentru suprafețe agrare, egală cu aria unui pătrat cu latura de
100 de metri.
8. Devalorizare și scădere a puterii de cumpărare a banilor dintr-o țară, datorită
existenței lor excedentare în circulație.

VERTICALĂ
1. Gen de mamifere din ordinul rozătoarelor, cu urechile lungi, cu doi dinți incisivi
suplimentari pe falca superioară, cu picioarele dinapoi mai lungi decât cele dinainte
și cu coada foarte scurtă.(pl)
2. Teoretician economic englez, fondatorul malthusianismului.
3. Fără importanță sau valoare.
4. Tip de tulpină simplă, în general fără ramificații și cu internodurile lipsite de
măduvă, caracteristic pentru cereale.
5. Acţiunea de a negocia şi rezultatul ei.
6. Semn distinct aplicat pe un obiect, pe un produs, pe un animal etc. pentru a-l
deosebi de altele.
7. Întreprindere specializată de producție agricolă.
8. Forță care unește părțile componente ale unei substanțe materiale.
R10

S
3 4 E D I F I C I U
S M
3 P A R A B O L A
I O
5 D O R I C 1 L E M N 2
I I 4 V
T S D A
U T O L
A I G E 1
L 5 C M N A
2 M A N A S T I R E
A E T
E A
6 S
8 S T 7
H 6 C O R I N T I C
R H U O
A I N
7 M O N T A N 8 C T I T O R
C
ORIZONTALĂ
1. Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre
cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil etc.
2. Instituție religioasă cuprinzând o biserică și mai multe chilii unde trăiesc, potrivit
unor reguli de viață austere, călugări sau călugărițe.
3. Scurtă povestire alegorică cu caracter moral.
4. Clădire mare, construcție impunătoare (adăpostind o instituție).
5. Una dintre cele trei forme arhitectonice vechi grecești, caracterizată prin coloane
fără bază și prin capiteluri fără ornamente.
6. Ordin arhitectonic din Grecia antică caracterizat prin coloane zvelte decorate cu
caneluri, cu capitelul înalt, împodobit cu sculpturi reprezentând frunze de acantă în
volută.
7. Care este caracteristic pentru o regiune muntoasă.
8. Persoană care suportă în total sau în parte cheltuielile
pentru ridicarea și înzestrarea unei biserici sau a unei mănăstiri.
VERTICALĂ
1. Formă a activității umane care oglindește realitatea prin imagini expresive.
2. Capacităti de combinare a unui cuvânt cu alte cuvinte, în funcție de conținutul
noțional și semantic al acestuia.
3. Care ţine de spirit.
4. Principiu de bază al unei filozofii sau religii care este obligatoriu pentru adepții ei și
contra căruia nu se admit obiecții.
5. Persoană care a adus contribuții (deosebit de) valoroase într-un domeniu de
activitate, fiind adesea considerată drept îndrumător.
6. Mănăstire mică sau așezare călugărească situată într-un loc retras.
7. Unul dintre cele trei stiluri (sau ordine) ale vechii arhitecturi grecești, caracterizat
prin coloane zvelte cu capitel împodobit cu două volute laterale.
8. Patronul unei biserici creștine.
R11

5
7 P H A R E
6 1 A
MU Z E U L S A T U L U I
O T O
N N 2 U
U O S
M G C 3
7 E 1 C R O N O L O G I C
I N A P S 4
5 P L I A N T F 8 T L
O I M O O
T 2 M A N U S C R I S 4 B E R N E A 6 G U S T I
E S I O
Z I 3 C A L E I D O S C O P
8 T A R D I V U
N
E

ORIZONTALĂ
1. În ordinea succesiunii în timp.
2. Text scris de mână, sau dactilografiat.
3. Dispozitiv optic constând dintr-un tub cilindric opac, înzestrat cu mai multe
fragmente de oglinzi, care, prin rotire, produce o infinitate de combinații de imagini
multicolore.
4. Etnolog român care a deţinut funcţia de director al Muzeului Satului între anii
1990-2000.
5. Tipăritură conținând fotografii, prospecte, cataloage, informații etc. imprimate
pentru reclamă, îndoită de mai multe ori pentru comoditatea utilizării.
6. Om de cultură român fondatorul Scolii sociologice de la Bucureşti.
7. Unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanțat de către Uniunea
Europeană pentru a asista țările candidate din Europa Centrală și de Est candidate la
aderarea la Uniune.
8. Care se produce după momentul așteptat.

VERTICALĂ
1. Care se ocupă cu originea, modul de viață, cultura și obiceiurile popoarelor.
2. Anticipare mintală a rezultatului spre care este orientată o activitate.
3. Care studiază problemele sau fenomenele în ordinea cronologică.
4. Termen grecesc desemnând ştiinţa.
5. Zonă luminoasă careîncercuiește imaginea fotografică a unui punct strălucitor.
6. Operă de sculptură sau de arhitectură destinată să perpetueze amintirea unui
eveniment sau a unei personalități remarcabile.
7. Părere bazată numai pe fapte aparente.
8. Sarcină acordată cuiva în vederea realizării unei acțiuni.
R12

T 7
I 7 C E R C E T A R E
1 M 3 U
1 R E P A O S G 5
E P 6 E N
M 6 S A R B A T O A R E
I T E A D
N I L R E
3 M I L E N I U S E I 8
S U 8 C A R P E D I A M
C G U
4 E L U D A R E C
N 4 2 E
T C P N
2 C A L E N D A R I
A A C
S X I
5 E L I A D E
S

ORIZONTALĂ
1. Stare în care orice funcție sau activitate este temporar întreruptă și care are rolul
de a reface capacitatea de muncă a organismului.
2. Sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile, bazat pe fenomenele periodice ale
naturii.
3. Interval de timp de o mie de ani.
4. A trece în mod conștient cu vederea.
5. Scriitor român şi filozof şi istoric al religiilor.
6. Zi în care se comemorează sau se sărbătorește un eveniment important.
7. Studiu amanunțit efectuat în mod sistematic cu scopul de a cunoaște ceva.
8. Traieşte clipa!

VERTICALĂ
1. Amintire vagă a unor fapte aproape dispărute din memorie.
2. Sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile, bazat pe fenomenele periodice ale
naturii.
3. Întindere nelimitată care cuprinde toate corpurile cerești.
4. Interval de timp egal cu 60 de minute; oră.
5. O slujbă specială de sfințire a apei și de blestem pentru dăunătorii pământului.
6. Cantitate îndestulătoare de bunuri (necesare traiului).
7. A gândi adânc.
8. Martiri din primele timpuri ale creștinismului.
R13

1
F
A 4
M C F 3
A 4 D I S T R I B U T I E
R O D A
1 K O T L E R E R
E I L I
2 T 8 I F
2 O P O R T U N I T A T I T
R N B A 7
O G S T B
5 C T 5 E M P I R I C
S E 6 R O
3 P E R S O N A L A 8 C H E S T I O N A R
Z L C U
O 6 B A T T 7 P R E S A
N A

ORIZONTALĂ
1. Părintele marketingului.
2. Şanse, prilejuri fericite.
3. Totalitatea persoanelor care deservesc o activitatea.
4. Dirijarea și repartizarea spre consumatori a unui produs.
5. Bazat (numai) pe experiență.
6. Bucată de lemn, nuia.
7. A exercita o presiune asupra unui material, obiect, pentru a-i reduce volumul, a-i
da o anumită formă, a extrage lichidul din el etc.
8. Listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obține, pe baza răspunsurilor date,
informații asupra unei persoane sau a unei probleme.

VERTICALĂ
1. Condiții esențiale care determină apariția unui proces sau fenomen.
2. Desfășurare în timp a unui eveniment sau a unui fenomen.
3. Taxă oficială fixată pentru anumite prestații de serviciu, pentru vânzarea anumitor
articole, transporturi de mărfuri și de persoane etc.
4. Statornicie în convingeri, în sentimente, în atitudine etc.
5. Perioadă de timp a anului corespunzând aproximativ unui anotimp.
6. Care nu este același (lucru sau ființă) cu cel de față sau cu cel despre care este
vorba.
7. Lucrare tipărită sub formă de carte, care cuprinde un număr redus de foi; filadă.
8. Care rezultă din separarea și generalizarea însușirilor caracteristice ale unui grup
de obiecte sau de fenomene.
R14

2
V
I
2 S T A N D A R D
U T 1
S A D
T U
1 D E Z V O L T A R E
N 3 A
A P B 7
B O I 5 I
4 I L L M D
3 E C O L O G I C 6 E U R O S T A T
X T 6 C I
O 8 I I A
8 I D T N 4 C O N S U L T A N T A
A I D I
T I Z
I C 7 D I N A M I C A
O E R
N 5 C E P R O M
A
L
ORIZONTALĂ
1. A trece printr-o serie de schimbări spre o treaptă superioară.
2. Normă sau ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile,
forma etc.
3. Care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre organisme și mediul lor de viață.
4. Persoană care activează într-o instituție, având misiunea de a da consultații într-un
anumit domeniu.
5. Organism de certificare CE a produselor al cărui obiect principal îl reprezintă
asigurarea unei coerenţe generale în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii
produselor şi serviciilor, atât în domeniul reglementat prin Directive Europene, cât
şi în cel nereglementat.
6. Organismul care se ocupă cu statistica al Comisiei Europene.
7. Referitor la mișcare, la forță.
8. Indicele dezvoltării rurale în România a turismului naţional.
VERTICALĂ
1. Trainic.
2. Sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizează
organismele.
3. Știința și practica de guvernare a unui stat.(pl)
4. Părăsire în masă a unei țări sau a unui teritoriu de către populația respectivă.
5. A introduce în procesele de producție mașini, mecanisme, aparate etc. pentru
executarea unor operații, activități, cu scopul de a înlocui sau a face mai eficientă
munca fizică ori intelectuală a omului.
6. Număr, literă sau simbol literal așezat la dreapta sau la stânga (mai sus sau mai
jos) față de un număr sau de o literă, cărora le precizează valoarea sau înțelesul.
7. Indicele dezvoltarii rurale în Romania a turismului internaţional.
8. Care este propriu sau aparține unei națiuni, unui stat, care caracterizează o
națiune sau un stat.