Sunteți pe pagina 1din 5

Psihosociologia In Romania

1. Lecţia a III-a Constituirea şi evoluţia psihosociologiei în România


o Planul lecţiei
o ■ Precursorii
o ■ Fondatorii
o ■ Clasicii
o ■ Contemporanii
2. Bibliografia
o Chelcea, S. şi Boncu, Şt. (2003) O istorie succintă a psihologiei sociale. În A.
Neculau (coord.). Manual de psihologie socială (pp. 28-41). Iaşi: Polirom.
o Herseni, T. şi Radu, N. (1962) Aportul cronicarilor la dezvoltarea psihologiei
româneşti. Revista de psihologie , 1, 1-18.
o Neculau, A. (1984) Începuturile unei viziuni psihosociale asupra manifestărilor
umane la vechii cărturari români. În Ana Tucicov-Bogdan (coord.). Psihologia
socială în România (pp. 22-44). Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.
o Tucicov-Bogdan, Ana (coord.) (1984) Psihologia socială în România . Bucureşti:
Editura Academiei R.S.R.
3. Precursorii
o Neagoe Basarab
o Grigore Ureche
o Miron Costin
o Nicolae Milescu
o Ion Neculce
o Dimitrie Cantemir
4. Neagoe Basarab
o Domnitorul Ţării Româneşti, 1512-1521) – “Voievodul culturii române”
o Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul s ă u Teodosie (trad. rom., 1654)
o Teme de PS :
o ● relaţiile ierarhice
o ● leadership
o ● subordonare şi supunere
o ● recompense şi pedepse
o ● arta negocierii
5. Grigore Ureche (1590 – 1647)
o Letopiseţul Ţ ăr i i Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de
viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş V odă până la Aron V odă (1642-1647) –
începutul istoriografiei în limba română.
o Teme de PS :
o ● p sihosociologia personalităţii
o ● întâmplările portretizante
o ● învăţarea socială
6. Miron Costin (1633 – 1691)
o ◙ Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron V odă încoace, de unde este părăsit de
Ureche – vornicul ( din 1594 pînă în 1661 )
o ◙ De neamul moldovenilor, din
o ce ţară au ieşit strămoşii lor .
o Teme de PS :
o ● ps . personalităţii
o ● portretizarea ps .
o ◘ “ Nu vremile sunt subt om,
o ci bietul om subt vremi”
7. Nicolae Milescu (1636 – 1708)
o ◙ Jurnal de călătorie în China , 1675/ 1956
o ◙ Descrierea Chinei , 1675/ 1958
o ◙ Aritmologhia, etica şi originalele lor latine , 1672/ 1982
o Teme de PS :
o ● psihologia popoarelor
o ● obiceiurile
o ● i magologia
8. Ion Neculce (1672 – 1745)
o ◙ Letopiseţul Ţ ării Moldovei de la Dabija Vod ă până la domnia lui Constantin
Mavrocordat ( din 1662 până la 1743 ) .
o ◙ O samă de cuvinte ce sunt auzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni şi în
letopiseţe nu sunt scrise .
o Teme de PS :
o ● relaţiile interpersonale
o ● valoarea evenimentelor cruciale
o ● portretul ps
9. Dimitrie Cantemir (1673 – 1723)
o Domn al Moldovei (1693 şi 1710-1711)
o ◙ Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul
(1698 )
o ◙ Istoria ieroglifică (1703-1705)
o ◙ Descriptio Moldaviae (1714-1716 )
o Teme de PS :
o ● Psihologia popoarelor
o ● Caracteristicile psihomorale
o ● Rolul afectivităţii
o ● Relaţiile interpersonale
10. Fondatorii
o Alexandru D. Xenopol
o Constantin Leonardescu
o Constantin Dimitrescu-Iaşi
o Constantin Rădulescu-Motru
o Dimitrie Drăghicescu
o Nicolae Vaschide
11. Alexandru D. Xenopol (1847 – 1920)
o ◙ Istoria Românilor din Dacia Traiană (1888-1893 , şase vol., aproape 4000 de
pag ini)
o Teme de PS :
o ● Identitatea naţională
o ● Psihologia poporului român (Lecţii, 1908)
12. Constantin Leonardescu (1844 – 1907 )
o Profesor la Universitatea din Ia ş i timp de 34 de ani (1873–1907)
o ◙ Psihologia experimental ă (1878)
o ◙ Principii de psihologie (1892)
o ◙ Con ş tiin ţ a social ă . Studiu sociologic (1900).
13. Constantin Dimitrescu-Iaşi (1849 – 1923)
o Profesor la Universitatea din Ia ş i şi la Universitatea din Bucureşti
o Publică prima lucrare cu titlul de “ PS ”:
o ◙ Studii de psihologie social ă ( 1927 ), în care sunt reunite articolele publicate în
Revista pedagogică , 1898, nr. 10, 11, 12 (Nevoea de hrană, Nevoea de ideal,
Fericirea de a trai)
14. Constantin Rădulescu-Motru (1868 – 1957)
o ◙ Cultura română şi politicianismul , 1904
o ◙ Psihologia martorului , 1906
o ◙ Psihologia industriaşului , 1907
o ◙ Puterea sufletească; Psihologia ciocoismului , 1908
o ◙ Sufletul neamului nostru. Calităţi bune şi defecte , 1910
o ◙ Din psihologia revoluţionarului , 1919
o ◙ Psihologia poporului român , 1937
15.
o A predat cursul de psihologie generală la Universitatea din Bucureşti (1911-1941)
o Curs de psihologie (1923)
o Distincţia: psihologie individuală (generală, diferenţială, genetică/psihologie
colectivă (socială, etnică)
o Principiile PS :
o ● Viaţa socială nu se alătură vieţii psihice individuale, ci o pătrunde şi o
transformă.
o ● Viaţa socială a determinat individul la exteriorizare.
o ● Experienţa socială a favorizat desprinderea de blocul intuiţiilor iniţial primitive.
o ● Descoperirea cauzelor externe prin analogie şi după activitatea persoanelor din
jur.
o ● Viaţa socială determină transformarea activităţii individuale în activitate
instituţională sau culturală.
16. Universitatea din Bucureşti, fondată în 1962
17. Dimitrie Drăghicescu (1875 – 1945)
o ■ Primul curs de PS în România (Facultatea de Litere şi Filozofie, Universitatea
din Bucureşti, 1905)
o 1. Aspectul teoretic al acestei ştiinţe
o 2. Limitele şi conţinutul ei
o 3. Locul pe care îl ocupă
o 4. Rolul PS în evoluţia cugetării omeneşti
o 5. Probleme sociale
o 6. Tratarea problemelor morale practice
o ◙ Din psihologia poporului român , 1907 /1 996
18. Nicolae Vaschide (1873 – 1907)
o Psiholog experimentalist, colaborator al lui Alfred Binet.
o Primul psihosociolog român recunoscut pe plan internaţional (a publicat 18 studii
în colab. cu Alfred Binet, profesor la Sorbona).
o Psihologia socială. Imitiaţia din punct de vedere psiho-social şi doctrina lui Tarde
(1900/1910)
o Essai sur la psychologie de la main ( 1909 , 500 p.)
o “ Mâna defineşte fiinţa umană mai mult decât ochiul [ ... ] fazele vieţii noastre
lasă în aceasta mai multe trăsături decât în alte părţi”
19. La Sorbonne – numele colegiului fondat în 1257 de către Robert de Sorbon
20. Clasicii
o Mihai Ralea
o Vasile Pavelcu
o Traian Herseni
21. Mihai Ralea (1896 – 1964)
o Profesor la Universitatea din Iaşi şi din Bucureşti.
o Primele cursuri de psihologie socială la Universitatea din Iaşi (1930/1931)
o ◙ Formarea ideii de personalitate (1924)
o ◙ Curs de psihologie socială (1944-1945)
o ◙ Explicarea omului (1944-1945)
o ◙ Sociologia succesului (1962, î n colab. cu T. Herseni )
o ◙ Introducere in psihologia sociala (1966, î n colab . cu T. Herseni ).
22. Curs de psihologie socială (1930/1931)
o PS are ca obiect de studiu „rezonanţele şi repercusiunile pe care le produce
societatea în individ ”.
o Temele PS :
o Socialitatea omului (emergenţa personalităţii)
o Produsele psihice colective (limba, arta, religia, morala)
o Influenţele interindividuale (imitaţia, sugestia, prestigiul)
o Influenţa indivizilor asupra societăţii (eroii, geniile)
o Fenomenele de patologie socială (paranoia, boemia)
23. Vasile Pavelcu (1900-1983)
24.
o Limitele afectivităţii, 1936
o Psihologia personalitatii , 1939
o Culmi şi abisuri ale personalităţii , 1947
o Drama psihologiei. Eseu asupra dezvoltării psihologiei ca ştiinţă , 1965/1972
o Din viata sentimentelor , 19
o Invitatie la cunoasterea de sine , 1970
o Elogiul prostiei , 1999 (editată de A. Neculau)
25. Vasile Pavelcu , Elogiul prostiei , 1999 (editată de Adrian Neculau)
26. Traian Herseni (1907-1980)
o Sociologia românească , 1940 /2007
o Introducere în psihologia socială, 1966 (în colab.)
o Psihologia organizării întreprinderilor industriale , 1969
o Industrializare si urbanizare , 1970
o Cultura psihologică românească , 1980
o Sociologie . T eoria generala a vietii sociale , 1982
o Traian Herseni în critica vremii, 2007