P. 1
Thomas Mann- Muntele vrajit

Thomas Mann- Muntele vrajit

|Views: 156|Likes:
Published by sashok_932264

More info:

Published by: sashok_932264 on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Thomas Mann MUNTELE VR?

JIT

Expunere premerg?toare Povestea lui Hans Castorp, pe care avem inten?ia s-o istorisim, nu de dragul lui (c?ci lectorul va înv??a a-l cunoa?te ca pe un tînâr modest ?i deopotriv? de simpatic ), ci de acela al întîmpl?rii îns??i care ni se pare demn? în cel mai înalt grad de a fi r elatat? (?i, în leg?tur? cu aceasta, este totu?i potrivit s? reamintim c? e poveste a sa ?i c? un eveniment oarecare nu se întîmplâ nu import? cui): a?adar, povestea acea sta s-a petrecut cu mult? vreme în urm?, ?i este, ca s? spunem a?a, acoperit? de p atina istorica, astfel c? e absolut necesar s? fie prezentat? sub înf??i?area trecu tului celui mai îndep?rtat. S-ar putea ca, pentru o poveste, faptul acesta s? nu fie un neajuns, ci, mai curîn d, un avantaj; se cuvine doar ca povestirile s? apar?in? trecutului întrucît, se poat e spune, cu cît s-au petrecut într-o vreme mai îndep?rtat?, cu atît r?spund mai precis e xigen?elor povestirii, ?i acest fapt este cu atît mai favorabil pentru povestitor, adic? pentru evocatorul în ?oapt? al timpului trecut. Dar se întîmpl? cu ea ca ?i cu oamenii de ast?zi ?i la urma urmelor ?i cu povestitorii: e cu mult mai batrînâ decît vîr sta lor, vechimea-i nu se poate m?sura în zile, iar timpul care o apas? nu se m?so ar? cu revolu?ii în jurul soarelui; pe scurt, treapta sa de vechime de fapt nu tim pului ?i-o datore?te ?i, prin aceast? observa?ie, în?elegem s? facem aluzie la dub la esen??, îndoielnic? ?i ciudat?, a acestui tainic element. Dar ca s? nu întunec?m cu me?te?ugire o stare limpede a faptelor, iatâ despre ce est e vorba: nem?rginita vechime a povestirii noastre izvor??te din aceea c? se desf ??oar? înaintea unei anumite r?sturn?ri ?i a unui anumit hotar care a tulburat adînc Via?a ?i Con?tiin?a... Ea se desf??oar? sau pentru a evita cu bun? ?tiin?a oric e urma de prezent se desf??ura, adic? s-a desf??urat odinioar?, cîndva, în acele apu se zile 6 THOMAS MANN ale lumii dinaintea Marelui R?zboi, cu al c?rui început atîtea întîmpl?ri au început, ?i c are de atunci fâra îndoiala abia au încetat s? înceap?. Prin urmare, povestea aceasta sa desf??urat mai înainte, daca nu cumva cu foarte mult înainte. Dar caracterul trecu t al unei povestiri nu este cu atît mai profund, mai împlinit ?i mai legendar cu cît s e desf??oar? mai apropiat de odinioar?"? Pe deasupra s-ar putea ca aceast? povest ire a noastr? s? apar?in? în alte privin?e, ?i chiar prin natura ei intim?, mai mu lt sau mai pu?in legendei. Vom relata-o în am?nun?ime, cu îngrijire ?i cu cea mai mare b?gare de seama, dar oar e, în adev?r, pl?cerea sau plictiseala ce ne-o provoac? au atîrnat vreodat? de spa?i ul ?i de timpul pe care le-au cerut cu st?ruin?a? F?r? a ne teme c? ne expunem înv inuirii de-a fi exagerat de meticulo?i, înclinam dimpotriv? s? credem c? pl?cut cu adev?rat este numai ceea ce-i lucrat cu îngrijire. Prin urmare, povestitorul nu va sfîr?i cît ai bate din palme istoria lui Hans. Nu-i vor fi suficiente nici cele ?apte zile ale sâptâmînii, ?i nici ?apte luni. Cel mai pot rivit este s? nu se întrebe dinainte cît timp se va scurge pe pâmînt, în vreme ce povestir ea aceasta îl va ?ine în mrejele sale. ?i, Doamne Dumnezeule, nu vor fi chiar ?apte ani! ?i cu aceasta, începem. Sosire Un tîn?r modest pleca în toiul verii de la Hamburg, ora?ul sau natal, spre Davos-Pla tz, în Graubiinden. Se ducea în vizita pentru trei s?ptâmîni. Dar de la Hamburg ?i pîn? acolo jos c?l?toria este lunga; de fapt, prea lung? pent ru scurtimea ?ederii proiectate. Treci de pe platoul înalt al Germaniei meridional e mai întîi prin diferite ?inuturi, urcind ?i coborînd, ?i în cele din urm? ajungi pîn? la ??rmul lacului Constan?a, iar de aici plute?ti cu vaporul peste valurile s?lt?r e?e, dincolo de pr?p?stii socotite odinioar? ca fiind genuni f?r? fund. Apoi, c?l?toria începe s? se f?rîmi?eze, dup? ce atîta vreme se desfâ-?urase în linie drea pt?, ca dintr-un salt. Intervin întîrzieri ?i greut??i. Pe teritoriul elve?ian, în loc

alitatea Rorschach, trebuie s? folose?ti din nou drumul de fier, îns? nu ajungi de cît pîn? la Landquart, o mic? sta?iune alpin?, unde e?ti silit s? schimbi trenul. E o linie îngust? de cale ferat?, unde urci în vagon dup? ce ai stat mult? vreme în b?ta ia vîntului, într-un ?inut lipsit de orice farmec, ?i chiar din clipa cînd se urne?te locomotiva -mic?, dar cu o putere de trac?iune excep?ional? dup? cît se pare începe partea cu adev?rat aventuroas? a c?l?toriei, un sui? abrupt ?i greu, care parc? nu mai ia sfîr?it. Deoarece gara Landquart se afl? înc? la o altitudine relativ sc?zu ta; dar acum o apuci serios c?tre inima mun?ilor, pe un drum stîncos, s?lbatic ?i anevoios. Hans Castorp c?ci acesta este numele tîn?rului st?tea singur într-un compartiment ca pitonat în cenu?iu, cu valiza din piele de crocodil, un dar din partea unchiului ? i tutorelui s?u, consulul Tienappel - ca sâ-l prezent?m de pe acum pe numele lui , cu paltonul ce se leg?na ag??at de un cîrlig ?i cu p?tura f?cut? sul; st?tea la fereastra cu geamul l?sat ?i, cum r?coarea dup?-amiezii se sim?ea din ce în ce ma i tare, î?i ridic?, J 8 THOMAS MANN asemenea unui copil r?sf??at ?i pl?pînd ce era, gulerul pardesiului de o croiala l arg? ?i modern?, c?ptu?it cu m?tase. Lîng? el. pe banc?, se afla o carte bro?ata, intitulat? Ocean Steamships pe Care î?i aruncase ochii din cînd în cînd la începutul c?l?t oriei; dar acum cartea z?cea acolo, uitata, iar r?suflarea gîfîitoare â locomotivei pr es?ra pulbere de c?rbune pe copert?. Dou? zile de c?l?torie îndep?rteaz? omul - ?i cu atît mai mult pe un tînar care înc? nu ?i-a înfipt destul de puternic r?d?cinile în via?a - îl îndep?rteaz? de universul sau co tidian, de tot ceea ce el numea datorii, interese, griji, speran?e, îl îndep?rteaz? infinit mai mult decît ?i-ar fi putut închipui în timpul drumului cu tr?sura spre gar? . Spa?iul care, rotindu-se ?i gonind, se interpune între el ?i locul s?u de ba?tin ?, desf??oar? for?e pe care, de obicei, le credem rezervate duratei timpului; di n or? în or? el determin? prefaceri interioare, foarte asem?n?toare celor provocat e de timp, dar pe care, într-un anumit chip, le întrece. Asemenea acestuia din urm? el z?misle?te uitarea, dar o realizeaz? desprinzînd f?ptura omeneasc? din cercul c ontingen?elor ei, pentru ? o transpune într-o stare de libertate ini?ial?; astfel, cît ?i bate din palme, face un vagabond chiar dintr-un pedant ?i un filistin. Se spune c? timpul este o Lete; îns? aerul dep?rt?rilor este ?i el un fel de elixir, iar dac? efectul s?u este mai pu?in desâvîr?it, în schimb e cu atît mai rapid. Hans Castorp avea s? simt? toate acestea chiar pe pielea lui. Nu era dispus s? i a prea în serios c?l?toria aceasta ?i sa se angajeze suflete?te. Inten?ia sa fuses e, mâi curînd, s? se achite cît mai iute de aceast? obliga?ie, pentru ca trebuia s? se achite, apoi s? se întoarc? ?casa la fel cum plecase ?i s?-?i reia traiul exact de acolo de unde, pentru scurt? vreme, fusese silit sa-l p?r?seasc?. Ieri înc? era a bsorbit în întregime de lumea gîndurilor sale obi?nuite, cu alte cuvinte se ocupase atît de trecutul cel mai apropiat, deci de examenul dat, cît ?i de viitorul imediat, a dic? de debutul în practic?, la Tunder & Wilms" ( ?antier de construc?ii navale, fabr ic? de ma?ini ?i cazangerie"), si aruncase o privire atît de ner?bd?toare pe cît îi îng? uia temperamentul asupra urm?toarelor trei saptâmîni. Acum îns?, i se p?rea c? împrejur? rile îi cer întreaga aten?ie ?i c? nu-i era îng?duit sa treac? peste ele cu u?urin?a. în cepea sâ-l fr?mînte ?i s?-i stîrneasca o oarecare îngrijorare sim?âmîntul de a fi ajuns în iuni înalte, al c?ror aer nu-l respirase înc? niciodat?, ?i unde, dup? cum ?tia, d omneau condi?ii de via?? neobi?nuit de firave ?i MUNTELE VR?JIT 9 neîndestul?toare. Patrie ?i orînduire social? erau no?iuni care nu numai c? r?m?sese r? foarte departe în urma lui, dar, mai ales, r?m?seser? cu mul?i stînjeni sub el, i ar ascensiunea continua mereu ?i mereu. Suspendat între aceste no?iuni ?i necunoscu t, se întreba ce se va petrece cu el acolo sus. Oare nu era nechibzuit ?i nes?n?to s pentru unul c? el, n?scut ?i obi?nuit s? respire la numai cî?iva metri deasupra nivelului marii, sa se las* purtat dintr-o dat? c?tre aceste regiuni înalte, f?r? s? fi petrecut cîteva zile în vreun loc intermediar? Dorea sa fi ajuns deja la desti na?ie c?ci, î?i spunea el, odat? ajuns sus, va putea tr?i ca în orice alt loc, iar n u ca în clipa de fa??, a urcu?ului, cînd tot ce-l înconjoar? îi aminte?te ca se afl? în re

giuni neobi?nuite. Se uit? afara: trenul ?erpuia prin defileul îngust; se vedeau p rimele vagoane, se vedea locomotiva chinuindu-se ?i zvîrlind valuri de fum brun, v erde ?i negru, ce se risipeau. La dreapta, murmurau ape în adîncuri; la stînga, dintre blocuri de stîncâ, ?î?neau brazi întuneca?i spre un cer sur ca piatra. Ap?reau tunele s cufundate în bezn?, ?i cînd se f?cea iar??i lumin?, se deschideau vaste pr?p?stii cu mici a?ez?ri aflate pe fundul lor. Apoi toate se închideau ?i ap?reau alte defile e, cu r?m??i?e de z?pad? printre cr?p?turi ?i surp?turi. Urmau opriri în fa?a unor g?ri pr?p?dite, capete de linii, pe care trenul le p?r?sea pornind în sens opus, fapt ce te z?p?cea complet, c?ci nu mai ?tiai în ce direc?ie c?l?tore?ti ?i nici n u-?i puteai da seama unde se afl? punctele cardinale. Priveli?ti m?re?e asupra m iraculoasei înf??i??ri ?i aglomer?ri a universului alpin, în care p?trundeai urcînd, s e dezv?luiau ?i, apoi, disp?reau, la o cotitur?, din fa?? ochilor pierdu?i în admi ra?ie. Hans Castorp î?i spuse c? f?r? îndoial? l?sase în urma zona copacilor înfrunzi?i ?i, de asemenea, dac? nu se în?el?, pe aceea a p?s?rilor cînt?toare, iar gîndul acesta al încet?rii totale, al despuierii, îl f?cu s? fie cuprins de un fel de ame?eal? ?i de o u?oar? grea?a, încît vreme de doua minute î?i acoperi ochii cu mîna. Dar îi trecu. C onstat? c? urcu?ul luase sfîr?it ?i c? dep??ise punctul cel mai înalt ?l defileului. Acum, trenul mergea mult m?i lin, pe fundul unei v?i. Er? cam c?tre ora opt seara ?i lumin? zilei înc? mai d?inuia. In dep?rtare, la ext remitatea peisajului, ap?ru un lac cu valuri cenu?ii, iar brazii se în?l?au negri deasupra ??rmurilor ?i de-a lungul povîmi?urilor. se r?reau, se pierdeau, nel?sînd d up? ei decît o îngr?m?dire stîncoasa, de-o goliciune trista, înv?luit? de cea??. Trenul se opri lîng? o gara mic?; era Davos-Dorf, dup? cum auzi Hans Castorp strigîndu-se p e peron, prin 10 THOMAS MANN urmare în curînd avea s? ajung? la cap?tul c?l?toriei. ?i deodat?, lîng? el, r?sun? vo cea lui Joachim Ziemssen. vocea potolit? ?i hamburghezâ â v?rului s?u care-i spunea: Bun? ziua, b?iete, e timpul s? cobori. ?i cum privea pe fereastr?, îl z?ri pe peron chiar pe Joachim în persoan?, purtînd un r aglan castaniu, f?r? p?l?rie ?i cu un aer de s?n?tate pe care nu i-l mai v?zuse niciodat? pîn? atunci. Joachim rîse ?i spuse iar??i: Ei, hâi, b?iete, coboar? odat?; nu te mai codi! Dar înc? n-am ajuns, zise H?ns Câstorp uluit ?i f?r? s? se urneasc? din loc. Ba da, ai ajuns. Uite satul. De aici e mai aproape la sanatoriu. Am tocmit o tr? sur?. H?i, da-mi bagajele. ?i rîzînd z?p?cit în tulburarea sosirii ?i a revederii, Hans Castorp îi întinse valiza ?i paltonul, p?tura f?cut? sul în jurul bastonului ?i a umbrelei ?i, în sfîr?it, Ocean St eamships. Apoi str?b?tu în goan? coridorul îngust ?i s?ri pe peron s?-?i salute v?rul mai de aproape - de fapt, abia acum urm? s?-l salute propriu-zis - a?a cum se c uvenea, adic? f?r? exuberan??, ca între oameni cu moravuri reci ?i aspre. Poate s? par? oarecum ciudat, dar de cînd se ?tiau ?u ezitat s?-?i spun? pe nume, de teama unei izbucniri prea afectuoase. Totu?i, cum nu puteau sâ-?i zic? nici pe numele d e familie, se opriser? la b?iete". Asta devenise un fel de regul? stabilit? între c ei doi veri. Un b?rbat în livrea, cu ?apca împodobit? cu galoane, îi privi cum î?i strîng mîna tînârul en stînd într-o pozi?ie militâreascâ iute ?i cu un aer de stinghereal?, apoi omul se apr opie ca sâ-i cear? lui Hans Castorp recipisa de bagaje; era portarul sanatoriului interna?ional Berghof', care le spuse câ vrea s? se duc? s? ridice cuf?rul vizitato rului de la gara Davos-Platz, în vreme ce domnii pot plec? imediat cu tr?sur?, spr e ? merge s? cineze. Omul ?chiop?ta vizibil, astfel câ prim? întrebare pe care Hans Castorp i-o puse lui Joachim Ziemssen a fost: E invalid de r?zboi? De ce ?chioâpâtâ în halul ?sta? Ei, asta-i, ?i-ai g?sit! r?spunse Joachim cu o oarecare am?r?ciune. Invalid de r ?zboi! Asta o are la genunchi, sau a avut-o, câ i-âu scos rotula. Hans Castorp realiz? într-o clip? ce voise s? spun? Joachim. Ah! Asta-i! exclam? ?i-?i în?l?? capul din mers, întorcîndu-se pu?in. Doar nu vrei s? mâ faci sa cred câ tu înc? mai ?i ceva? Ara?i ca un MUNTELE VR?JIT 11

mâ simt mai bine. o sâ vezi c? nu-i o treab? chiar atît de u? oar?. aproape trist?. continu? el ridicînd din umeri. cei de aici. Apar?inea acelui tip foarte brun. d atorit? soarelui ?i vîntului. crezi? r?spunse Joachim. c?p?tase. continu? el ?i ad?ug?: Aici î?i s chimbi concep?iile. îl lamuri. Da. dar s? trecem peste asta. Aici. Aceste urech i fuseser? singura am?r?ciune ?i durere a vie?ii sale. ^ Cît de savant ai devenit! zise Hans Castorp. nu mai e foarte grozav. spuse dînd din cap. Joachim era mai înalt ?i mai lat în spate decît el. Ah. mai expectore z sputa. clatin? capul de mai multe ori. spuse el. Hans Castorp continu?: Dar ai sâ te întorci curînd acas?. culoarea bron zat? nu dovede?te prea mult. peste trei s?ptâmîni. f?cu el ?i se ridic? pe perna. croi t parc? sa poarte uniform?. totu?i nu sînt înc? s?n?tos. iar pielea lui. sus. curînd? întreb? v?rul. cînd? P?i. ?i apoi. cu dop de metal. Hans Castorp se întorcea mereu sa-l priveasc? dintr-o parte. în stînga. Acum a vea alte griji. în primul rînd. f?r? s? dea aten?ie indign?rii sincere a varului sa u. trei saptamîni sînt cît o z i. O s? vezi aici o diversitate de lucruri noi pentru tine. o s? vezi. care la ultimul consu lt general mi-a comunicat c? mai am de stat cel pu?in înc? vreo jum?tate de an. care ai venit în vizit? ?i care nu treb uie s? stai cu totul decît trei sâpt?mîni. Prive?ti peisajul? Era exact ceea ce f?cea Hans Castorp. brunet?.. Da. c?p?taser? o expresie pu?in obosit ?. îi r?spunse Joachim. De altfel. oache?? din na?tere. dup? cum spune mereu Behrens. Curînd. iar în afara de asta. r?spunse Joachim. pentru tine reprezint? totu?i o buna bucat? de vreme. Cu ochii mari ?i negri. Da. s-ar zice c? mai por?i centironul ?i c? vii direct de pe cîmpul de manevr? . îns? pentru tine. reîntors acas?. zise Joachim ?i. îns? jos hîrîie înc? foarte tare. sînt bronzat . aclimatizeaz?-te. Din p?cate. cei mai mul?i dintre noi au cîte unul asem?n?tor. numai Dumnezeu ?tie cît este de pl?cut savantlîcul ?sta. da r imediat se a?eza într-o pozi?ie mai piezi??. lucrurile nu merg chiar a?a. grâbindu-se apoi s?-l ascund?: era un flacon turtit din sticla albastra.! Da. deasupra unei guri c?rnoase ?i frumos conturate. pînâ la o anume vreme. a c? rei cl?dire aducea mai mult cu un fel de ?opron. timpul. întorcîndu-?i spre Castorp ochii mari. Hans Castorp se frâmînta indignat pe perna tare a scaunului: 12 THOMAS MANN O jum?tate de an? Dar e aproape jum?tate de an de cînd e?ti aici! Nu avem chiar atît a timp. împreun? cu mine? Nu vad. culoarea bronzului întunecat. ceea ce nu-l prindea prea bine. ?i Hans î?i privi v?rul pe furi?. Cu tine. dar bronzul se datore?te soarelui ?i z?pezii. care fuseser? to tdeauna blînzi. s? existe vreo pi dic?. dar care.. nep?s?tor ?i iritat în acela?i timp. cu musta?? mic?. privind drept înainte. ?i eu cred c? da. în adev?r. un model de for?a tinereasc?. O jum?tate de an? B?iete. Pentru ei. ar fi fost cu adev?rat frumos dac? n-ar fi avut urechile prea dep?rtate. sus. în gînd. Totu?i te-ai îndreptat minunat. ?i-i arata varului sau un obiect pe care-l scoase pe jum?tate din buzunarul interior al raglanului. Nici nu-?i închipui cîta lib ertate î?i iau ??tia de aici cu timpul oamenilor. trei s?pt?mîni nu înseamn? aproape nimi c pentru noi. Se a?ezar? în tr?sura galben? care-i a?tepta în pia?a pietruit? din fa?a g?rii. O sa mai afli tu multe. unde alt?dat? se auzea un ral. la noi clima nu e unica ciud??enie. ?i se mai aud zgomote ?i în al doilea spa?iu intercostal. Dar a?teapt ? pu?in. ?i tu ?tii c? a te în toarce acas? în trei sâpt?mîni" este o idee de acolo. e?ti nebun? strig? Hans Castorp. c?ci de abia ai sosit. F?r? îndoial?. o porecla d estul de caraghioas?. în ultimele cinci luni.dragon. pe care patria sa blond? nu contene?te sâ-l creeze. între noi are ?i un nume. Mi-ar fi pl?cut sa-l ui t cît mai repede ?i s?-mi fac stagiul. prin urmare tu te ?i vezi. Ce-i drept. care-l asigura: E grandios! . acum se aude mai p u?in. ca pe roate. Cît despre ceea ce crezi rel ativ la starea mea. ?i în vreme ce murgii pornir? la drum. din vale.

. . O mie ?ase sute de metri! Asta înseamn? aproape cinci mii de picioare. pe care Joachim o întrebuin?ase de patru sau cinci ori pîn? atunci. De altfel. Pe partea cealalt?. ghe?arul Scaletta. brazi i se opresc brusc. Jos s e întindea valea locuita. . deoarece drumurile nu mai sînt practicabile. în prospect se specific? o sut?. Dar sfîr?e?ti prin a obosi. de departe. întorcîndu-se c?tre v?rul s?u. am avut aceast? impresie doar o clip?. ?i o dat? cu ei se opre?te totul. aia sînt sili?i s?-?i transport e cadavrele cu bobul. cu un turn cu cupol?..Da. Citeodata. observa Hans Castorp. începu s? se simt? tot mai tare r?coarea serii. începînd de acolo de unde valea se îngusta. toate acestea sînt destul de sus. Aproape pretutindeni dai de limita pîn? la car e cresc copacii. pe care nu po?i sâ-i vezi de aici. . p?trundea cu u?urin?a ?i nu spunea nimic sufletului. m?r ginit ici ?i colo de case. Unde sînt oare ghe?arii ?i crestele înz?pezite ?i masivele uria?e? D rept s?-?i spun. de sus". neînsufle?it? ?i trist?. zi se Hans Castorp. în seara aceasta regiunea nu se prezint? întro lumina avantajoasa. pe firul v?ii. nu mai este nimic. Sanatoriul Schatzalp" se afl? la altitudinea cea mai mare. dar mai ales pe cel din dreapta ce ie?ea în afar? ?i pe care. dar gînde?te-te câ ?i noi sîntem la o în?l?ime înspaimîntatoare. ai ?i un ghe?ar. In spatele intr?rii în defileu. deloc bine. luînd-o la stînga peste linia îngust?. sînt înalte. dar este un ghe?ar autentic. Era rece nimic altceva. trecur? un rîu ? i urcar? la trap pe un drumeag în panta u?oar? c?tre versantul împ?durit. Lipsit de mireasma. m-am c???rat pîna aici. . Nu. din cauza atîtor balco na?e.Da. Daca se exprimase îns? astfel. nu. Po?i s? m? crezi c? noi ??tia de -aici.Da. Hans Castorp aspir? prelung ?i adînc acest aer str?in. este un aer renumit. ce precede c?derea definitiva a nop?ii. iartâ-m?. Vorbe?ti foarte ciudat. de u miditate. drumul ducea paralel cu calea ferat?. era din cauza expresiei noi ??tia de-aici. dup? cum po?i s?-?i dai seama. dac? fa ci socoteala. ca sa fiu sincer. în care tocmai se aprindeau luminile ?i care. ?e ?i stinsese. . Iarna. ca s?-l încerce. ?i care este marcat? cu o precizie deosebit de izbitoare. într-un fel exagerat ?i nestâpînit ?i care nu-i st?tea. apoi. continua J oachim. Piz Michel ?i Tinzenho rn. acolo unde . dar nu sînt decît cincizeci. p?rea. g?urit? ?i poroasa ca un burete.. fleacurile astea nu mi se par chiar atît de înalte.Minunat! remarca el cu polite?e. zise Hans Castorp.Ba da. ?i pretutindeni se aprindeau lumini. Spre stînga urcau pote ci printre livezi. piscul ?la de sus Nu mare. . sîntem sâtui pînâ-n gît. ?i cum se stîrni pu?in vîntul. nimic al tceva decît stîncile. spuse Joachim ?i gura i se strîmba o clip? cu dezgu t. de sus. în via?a mea nu am urcat atît de sus! ?i cu oarecare curiozitate. sînt ?i ei acoperi?i de z?pad? tot anul. arc o 14 THOMAS MANN înf??i?are mai pl?cut?. în dre îi mai z?re?ti înc? albâstreala? apta Vîrfului Negru. e pe pa rtea cealalt? ?i nu se poate vedea de aici. r?spunse Joachim. acolo. dup? cum vezi. Da. atît pot sa-?i sp un. daca vrei. fundalul mun?ilor mai în dep?rta?i avea o culoare rece. se câ?ârau casele. de consisten?a. nu glum?! Se cuib?rise spaima în mine. pe un mic podi?. mai ales cînd ninge. ve?nica. O buna bucata de vreme. . O mie ?ase sute de metri deasupra nivelului marii. Eu vorbesc ciudat? întreb? Joachim cu o oarecare îngrijorare.De z?pad? ve?nica. cu fa?a îndreptat? spre sud-vest se înal?? o cl?dire lung?. A?a se face ca piscurile nu mai ies chiar atît de tare în eviden?a. Palida ro?ea?a a amurgului. ?i care i se p?r use într-o anumit? m?sur? ap?s?toare ?i stranie. pierzîndu-se în întunecimea obosit? a p?durilor de brad. atît pe fundul v?ii cît ?i pe cele doua povîrni?uri. în terase. nu g?sesc c? priveli?tea este chiar atît de formidabil?. ?i peste natur? domnea acea stare de trecere MUNTELE VR?JIT 13 decolorat?. se gr?bi s? spun? Hans Ca storp. Sanatoriul nostru este a?ezat înc? ?i mai sus decît satul.G?se?ti? întreba Joachim.Nu. de ardezie. îngust? ?i pu?in ?erpuitoare. care însufle?ise vreme de o clipa cerul acoperit în întreg ime. Cu cincizeci de metri mai sus. Seara se las? repede.

De la opt la zece. încît acum rîdea atît de tare. poate sînt pu?in cam obosit. Eu am c?p?tat azi permisiunea s? ies. v? întinde?i pe balcon chiar ?i în timpul nop?ii? întreba el cu voce tremur?toare . în prospect se insist? mult pe activitatea lui. nu-i a?a? Mi se pare c? mi-e foame. aici la noi este foarte posibil s? devii cinic.. în timp ce urcau. la voi. zise el respirînd pe gur?. Cum. Cu bobul! ?i asta mi-o spui cu cel mai mare calm? Constat c? ai devenit teribil de cinic în aceste c inci luni! Cîtu?i de pu?in cinic. asistentul. e ra o sor? de confesiune protestant?. Din mers. Hans Castorp arunc? o privire ?i observ? câ sînt goale. De undeva ap?ru 0 infirmier? cu bonet? alb? ?i c u un pince-nez al c?rui ?nur era trecut pe dup? ureche. spuse Joachim. ?i picioarele tale sînt reci? Ceea ce-i enervant este c? în acela?i timp fa?a îmi arde. îmbr?cat cu aceea?i livrea cenu?ie ca a omului ?chiop di n gar?.. ?i-i conduse prin holul bine luminat. Mai este apoi ?i Krokowski. se aflau ni? te 16 THOMAS MANN baloane. aici sus? P??eau. aple at înainte. Mi-ai povest it atîtea lucruri caraghioase. frâmîntat?. care st?tuse lîng? telefon. hai s?-?i vezi camera ?i s? te s peli pe mîini.. Asta-i camera ta. deoarece voiam s a te întîmpin. Joachim rîse ?i el din toat? inima . De altfel. a întrecut orice m?sura. trebuie s-o recun osc. ? i abia acum veselia îl cuprinse definitiv. curioas?. La dreapta stau eu. f?r? îndoial?. Ei. iar v?rul sâu îi r?spunse: î?i fac cura pe ?ezlonguri. Da. f?r? zgomot. Globuri de sticl? m at? r?spîndeau o lumina palid?. Sînt complet stors ?i sleit de mult ce-am rîs. ce zici? U?a era dubla. Chestia aia cu disec?ia sufletelor a fost prea ta re. întins? pînâ la portal l sanatoriului interna?ional Berghof'. Pere?ii luceau. ?i apoi.. asta-i regula. mari vase pîntecoase.Cadavrele? Asta-i buna! Haida-de! exclam? Hans Castorp. Pu?in a lipsit ca Hans Castorp sâ nu izbucneasc? din nou în rîs. dup? cîte se pare. pe du?umea. Intrar? în ascensor. întreb? el.?i astfel MUNTELE VR?JIT 15 se întîmplâ câ dispozi?ia celor doi tineri era excelent? cînd se dadurâ jos din tr?sura car îi condusese cîteva clipe la pas. câ-i curgeau lacrimile de sub mîna cu care. ?tii. Num?rul 34 Imediat la dreapta. Nu mai era deloc st?pîn pe sine ?i. ?i d e acolo le ie?i în întîmpinare. Dar acum. iar la stînga e o pereche de ru?i cam dezordona?i ?i zgomoto?i. cu gîtul scurt. în dou? locuri ale coridorului. despre al c?ror rost Hans Castorp uit a s? mai întrebe. ?i care o s?-?i plac?. disec?ia sufletelor îl d ?duse gata. r?spunse Joachim ridicînd din umeri. Cum a?a? Cadavrelor nu l e pas?. dup? cin? stau ?i eu întins pe balcon. î?i acoperise ochii. Unde-or fi oare v izitatorii. Dup? toate aparen?ele. era camera portarului. însu?i Behrens este un cinic bâtrîn o celebritate. un slujba? cu înf??i?are de francez. ?i deodat? sim?i câ-l cupri nde nevoia de a rîde. Cel pu?in se m?nîncâ bine. Hans Castorp î?i ?tergea ochii. din cauza c?l?tor iei. pe covorul de iut? al coridorului îngust. Dar în mod obi?nuit. ce-i zguduia pieptul. E specialist în d isec?ia sufletelor pacien?ilor. dup? toate cele auzite. Ce face? Disec?ia sufletelor? Dar asta este dezgust?tor! exclam? Hans Castorp. dar n-am putut g?si ceva mai potrivit. între poart? ?i ap?r?toarea de vînt. Num?rul treizeci ?i patru. albi ?i severi. acoperi?i cu un st rat de vopsea de ulei ca lacul. de-a lungul unei rampe în zigzag. în treac?t fie spus. un vechi membru al un ei asocia?ii studen?e?ti ?i chirurg remarcabil. Joachim aprinsese .ceea ce p?rea câ-i face bine . un tip foarte intel igent ?i priceput. iar în spa?iul interior avea cuier pentru haine. un rîs puternic ?i nestâpînit. în dreapta c?ruia se întindeau saloanele. Mergem imediat la mas?. citind ziar ele. schimonosindu -i fa?a uscat? de vîntul rece într-o grimasa pu?in cam dureroas?. al c?rui dispozitiv electric fu manevrat de slujba?ul francez. chinuit? ?i f?r? chemare a utentic? pentru naeserie.

. ci se mul?umi sa zic?: . sîn t minunate. Da. r?spunse Joachim. un ofi?er din marina engleza. . înfa?at cu rufarie proasp?t?. De altminteri. da. La pr imul etaj îns?. se z?reau luminile din vale ?i din dep?rtare r?zb?tea. . abia auzita. bi neîn?eles. Dar. ceea ce. mai adaug? ca avea în cuf?r doua sute de buc??i de M?ria Mancini ?igara sa preferata . al tfel nu mai g?sim nimic de mîncare. izolînd ?i prelungind silabele. gros ?i îavabil. Cu mînecile c?m??ii s uflecate. metilaldehidei nu-i rezista nici cei mai viguro?i microbi .Nu. go on. cu mo bilele albe. Unii nu ?e obi?nuiesc niciodat?..tu?ea unui om.H2CO. ca marinar. privindu-i cu un aer curios ?i miop. Ar trebui sa fie un frig mai mare decît asta.Fumiga?ii. pentru ca era b?rbierit proasp?t ?i lacrimile îl usturau. americanca a mai avut doua hemoptizii foarte puternice ?i cu asta ?i-a dat sfîr?itul.. dar în?eap? la nas. s-au f?cut fumiga?ii serioase cu formol care. bunu f Joachim pusese într-un vas mic cîteva flori ce putuse g?si dup? primul cosit. Dar am înghe?at! în special trupul mi-e cumpl it de înghe?at. sim?ind îndemnul s? vorbeasc? nu importa ce. încît Hans Castorp f?cu o strîmbatura ?i î?i hol a ochii în direc?ia lui Joachim. a fost evacuat? înc? de ieri diminea?? ?i. cîteva fire de coada-?oricelului ?i cî?iva clopo?ei de munte culese chiar de el de pe po vîrni?. cu linoleumul ne ted ?i curat ?i cu perdelele de pînz? str?lucind de cur??enie. care s e auzea destul de aproape. Alalt?ieri a murit aici o americanc?. camera va putea fi a t a. stînd în picioare în fa?a chiuvetei mari ale c?rei robinete nichelate str?lu ceau în lumina electric?. Hans Castorp primi aceasta relatare cu o v?dita indiferen??. iar cu fleacurile astea te zgîrii mult ma i u?or decît cu un brici bine ascu?it. Presupun ca ofi?erul de marina se râdea cu o ma?ina de b?rbierit normala. Joachim nu o f?cu. de?i fa?a îmi este groaznic de înfierbîntata uite. obi?nuie?te sa întrebui n?eze crema. camera se ivi vesel? ?i lini?tita. pune mîna sa vezi cum rd! Posibilitatea ca cineva sâ-i ating? fa?a nu se potrivea nicidecum cu firea lui Han s Castorp. chiar ?i fara noima. spuse Hans Castorp. de fapt. ?tii. a?a încît lucrul acesta n-are de ce sa ne surprin d?. ca la vama controlorul a fost foarte în?eleg? tor. dup? gustul la moda. e-un lucru pe care-l ?tiu din experien??. comode. De asemenea este normal ca pe o piele iritat? apa s?rata sa dea o senza?ie de usturime. brodate simplu în cul ori vii. îl ?oca chiar ?i pe el. ca pe timpul cînd v?r ul MUNTELE VR?JIT 17 s?u era student ?i f?cea propaganda pentru acest fel de pronun?are. abia de arunca o privire scurta spre patul de metal alb. aici ne ?in mai curînd în frig. spuse spalîndu-se ?i ?tergîndu-?i mîinile.Dr?gu? din partea ta. o muzica de tîans. Dup? aceea î?i freca obrajii cu crema. zise Joachim. . Logodnicul ei. infirmiera ap?ru din nou. Dar aici nu se face deloc foc? striga el deodat? ?i se repezi la radiatoare ca sa-si lipeasc? palmele. de altfel. Hans Castorp se opri deodat? pironit de un zgomot înfior?tor. U?a de la balcon era deschisa. apoi continu a cu muita volubilitate: Ce voiam sa mai spun. ca sa se dea drumul la calorifer în august. datorita serviciului. dar într-un fel atît de evident oribil. Dar. Era fara îndoiala o tuse . o tuse în comp . astfel. Ce camer? frumoasa! Aici se poate st a comod ?i pl?cut cîteva saptamîni. în lumina ei tremur?toare. Behrens a ?tiut de la început c? o s? dea ortul popii înainte de-a sosi tu ?i ca. Rosti cuvîntul bi neîn?eles" cu oarecare afectare. îns? o tuse care nu sem?na cu nici o alta auzita de Hans Castorp vreodat?.August! August! exclama Hans Castorp..Fierbin?eala se datore?te aerului ?i nu înseamn? nimic. însu?i Behrens are obraji i înro?i?i din zori ?i pîna-n noapte. dar n-a prea fost la în?l?ime. un zgomot nu prea tar e. ca un copila?.. nu-i a?a? Bineîn?eles ca o cur??enie riguroas? este o condi?ie de cea mai mare importan?a. cu tapetul de asemenea alb. . Continuînd sa sporov?iasc?. a stat lînga ea.. în asemenea cazuri.plafoniera ?i. Ie?ea pe coridor în fiecare clipa sa plînga. c ?ci folosesc ?i una ?i alta. iar el. de dup? un coli a! coridorului. asta e grozav. Alalt?ieri sear?. ?i-i transmise lui Joachim salutari de la diferite cuno?tin?e din ora?ul na tal. Pe coridor. Pe scrin.

iar cuvîntul tuse nu i se ma i potrive?te nici pe departe. cîteodata. nici m?car nu mai este o tuse vie. Hans Castorp afla ca aici chelneri?ele se numeau fete de sal on". . cu voce de alto. chipul bucalat. fa?a-n fa??. dar nici nu po?i sa spui ca e cu expectora?ie. Totu?i. un b?rbat e legant. îi spuse Hans Castrop varului sau.de altfel o tuse fara chef ?i via?a. . n?scut parca pentru c?l?rie. care citea o carte. în restaur ant se f?ceau. Mîncar? supa de sparanghel. E foarte retrasa. iar cea cu expectora?ie se s pune în general c? este preferabila ?i mai buna decît atunci cînd te-apuci sa latri în f elul acesta. adaug? el. în tinere?ea mea. . A?ezat imediat în dreapta holului. fie cu expectora?ie. spr e marea lui veselie. Este întocmai ca ?i cum ai privi în trupul omului sa c onsta?i cum arata a?a ceva: numai mocirla ?i noroi. MUNTELE VR?JIT 19 . urlam ca un lup ?i-mi aduc aminte ca to?i erau ferici?i cînd începeam sa expectorez. 18 THOMAS MANN în timp ce-?i continuau drumul. în fa ?a saloanelor. Cînd tinerii se a?ezar?. cu chipurile luminate de abaj urul ro?u al l?mpii de pe masa. diferite brînzeturi ?i fructe. cu cele cinci luni ale tale ?i înc? vei mai fi cînd vei împlini anul. Hans Castorp î?i împreuna mîinile proasp?t sp?late ?i l e freca una de alta cu o senza?ie de a?teptare pl?cut?. fe meia î?i schimba locul. cel pu?in pentru mine. . Mîncarea era excelenta. Comandar? o sticla de Gruaud-Larose. zise Joachirn.. ca ?i rezultatele favorabile ale consulturilor generale. Hans Castorp vorbi îndelung despre tu?ea celui n?scu t pentru c?l?rie.. ?tii. o aud în fiecare zi ?i nu simt nevoia sa mi-o descrii. sau de aceia care primeau vizite.Trebuie sa te gînde?ti. ca n-am mai auzit pîn? acum nimic asem?n?tor. la care Joachim se mul?umi sa ia lista de bucate ridicînd din umeri într-un fel pe car e nimeni nu i-l cunoscuse alt?dat?. Dar acum. Nu-i u scata. ce nu se manifesta prin zvîcm turi regulate. îi servi o fata dr?g?la??. era. sor? alb ?i cu o culoare extraordinar de s?n?toasa în obraji ?i. s?rb?torirea plec?r ilor apropiate. aproape de fereastr a. ?i care cioc?nea mer eu cu degetul mijlociu de la mîna dreapta în fa?a de masa. E un aristocrat austriac. asta de aici este un caz grav. dup? cum îi explica Joachim. pe lînga ea. pe care Hans Castorp o d?du înapoi spre a fi înc?lzita. Ocupaser? o masa pe locul cel mai bine plasat ?i mai pl?cut. La restaurant Restaurantul era luminat. D ar mai erau anivers?rile zilelor de na?tere ?i. St?teau lînga storul galben-deschis. Dar avea obiceiul sa manînce mult chiar ?i atunci cînd nu-i era foame din resp ect pentru el însu?i. de asemenea. a?a cum proceda de fieca re data cînd se a?eza Ia masa poate pentru c? str?mo?ii lui î?i f?cuser? rug?ciunea în ainte de-a mînca supa. ?i iat? unde a ajuns. frecventat mai ales de oaspe?ii no u-sosi?i. de?i pofta de mîncare era mai mica decît ar fi cr ezut. îi mai spuse Joachim. fie uscate. Dar. o asemenea tuse înc? n-a existat. r ochie neagr?. spuse el.Da. fri ptura cu diferite garnituri. care luau masa în afara programului. Destul. mai poate fac e înc? plimb?ri. elegant ?i pl?cut. o femeie tînara.ara?ie cu care orice alta tuse auzita cîndva fusese m?rturia viguroasa a unei minun ate s?n?t??i. cînd ia masa are întotdeauna la ea o car te. iar cînd intrar? în restaurant. Se spune ca a colindat sanatoriile de tubercu-lo?i înc? de pe cînd era copila ?i de atunci n-a mai tr?it în lume. c a este ceva cu totul nou pentru mine ?i ca e firesc sa ma impresioneze. ro?ii umplute. cînd aveam anghina.în cazul acesta. Hans Castorp mînca mult. de vreo treizeci de ani. tu nu e?ti decît un biet debutant. ochii lui obosi?i de c?l?torie aveau o sclipire cam febrila. chefuri. fredonînd în acela?i timp. Insa Hans Castorp nu era în stare sa treac? peste impresia ce i-o f?cuse tu?ea auz ita. ci suna asemenea unui mestecat mfiorator de slab în terciul unei de scompuneri organice. îl asigura de mai multe ori ca literalmente vedea în interiorul celui n?scut pe ntru c?l?rie. Exista a tîlea soiuri de tuse. o pr?jitura deosebit de gustoasa. îl explica Joachim în ?oapta. întorcîndu-le spatele. se servea chiar ?i ?ampanie . nu se afla aici decit o singura vizitatoare.

spune ?i tu dac? nu-i trist pentru mine. cu termometrul în gur?. ?i cu toate acestea. pe deasupra. cu un aer cît se poate de serios. cum sînt de altfel mai to?i aici. Po? s?-?i spun ca. Dup? aceea. care însâ. O doamna. mai era ?i clevetitoare. în sch imb b?u vin cu pl?cere. îi apuca sughi?ul. o persoan? de altminteri destul de bolnava. acolo. noi st?m acum ?i rîdem. zicea ca poarta un sterilet". acum.. era de o incultura nemaiîntîlnita. dar trecea peste toate astea cu un gest neglij ent al mîinii. o schimbare. încît trupurile le erau cuprinse de tremur ?i pe amîndoi.. . sus. la care Joachim se gr?bi sa r?spund?. pentru mine. zise el. î?i face calculele cu zgîrcenie. ca aici nu exista nici timp. aduce atîtea schimb?ri ?i progrese in via?a. limba i se împleticea destul de des.Joachim nu cinsti prea mult mîncarurile. tres?rind din cînd în cînd din p icina sughi?ului. îl ?i îngrijora pu?in. nu se poate prevedea nici m?car cu aproxi ma?ie cînd voi putea pleca de aici. Dar cum Hans Castorp se porni iar??i pe rîs. Formidabil! spuse Hans Castorp. Asistentului Krokowski îi spunea fomulus". In sfîr?it altceva. suma ce reprezint? doar cheltuielile ini?iale. c?ci er? bucuros sâ-?i u?ureze sufletul. rîdeau atît de tare. Ha ns Castorp p?r?si imediat acest subiect de discu?ie ?i-l ruga pe Joachim s?-i vo rbeasc? despre via?a care se ducea aici. sprijini?i în sp?tarele scaunelor. recunoa?te ca expresia e de nepre?uit. Joachim se întrista. nici via?a nu. ?i po?i fi încre din?at c? ?tim cu precizie ce facem.. iar în vocea lui domoala se sim?ea emo?ia . . r?spunse Joachim. ?i nu apucau s? înghit? bine. înscrise în buget. fa?a îi ardea ca focul. ba chiar cu o oarecare voluptate ?i. Dar 20 THOMAS MANN trupul ?i-l sim?ea înc? înfrigurat ?i în toate membrele avea un fel de nelini?te deose bit de pl?cut?. Ba. este aproape un eveniment. fa pt care se petrecea cu to?i. so?ia unui muzicant din Cannstatt. ocolind cu grij? ex presii prea sentimentale. ?i-?i f?cuser? obiceiul sa înjure mîncarea. MUNTELE VR?JIT 2i Ei. Vom investi cincizeci de milioan e.Repede ?i încet. ?i r?sturna?i pe jum?tate pe spate. ?i trebuie sâ te a?tep?i la mai mult. aici. iar despre o alt? doamna. De altfel. rîdeau. . rîse ?i el. . îi spuse ca era satul de buc?t?ria asta. avînd înc? gurile pline. zise cu o figur? îndurerat?. a?a spune. luau aere impun?toare ?i. manifesta de mai multe ori încîntarea de a avea pe cineva c u care s? schimbe cîteva cuvinte spirituale. joac? un rol a tît de mare. ceea ce f?cu. Pe cînd eu sînt silit sâ încremen . este minunat c? ai venit. nu trece. Iar eu. jos. gesticulau cu fu rculi?ele. cu toata importan?a ce-o acorda regulariz?rii cursului rîu-lui Elba. doamna Iltis. în mod normal. înregistrez gre?elile acestei inculte doa mne Stohr ?i-mi pierd timpul. în acela?i timp. nu exista nimic. aproape în aceea?i clipa . pârînd c? s e bucur? din toat? inima.. cît ?i despre cei interna?i în sanator iu. spuse el cl?tinînd din cap ?i apuca din nou paharul. Vreau sa spun ca> în genere. ar fi trebui t de mult sâ fiu înrolat ?i luna viitoare sâ m? prezint la examenul de ofi?er. cum vrei s-o iei. La vîrsta noastr?. care se numea doamna Stohr ?i st?tea la ace ea?i mas? cu el. varul sau îl sili s? repete povestea cu cadavre le coborîte pe pîrtia de bob. c? iar??i începeau s? vorbeasc?. uite. Pentru început. c ?ci atunci cînd te-ai instalat aici pentru ve?nicie ?i înc? ceva pe deasupra. Spunea dezinfixare". fâra m?car s? clipe?ti. De altfel ?i Joachim era foarte însufle?it. ?i convorbirea lor contin ua liber? ?i în cea mai bun? dispozi?ie mai ales dupâ ce tîn?ra femeie care fredonase ?i cioc?nise în mas? se ridic? deodat? ?i disp?ru. un an.Da. r idicau din umeri. Hans Castorp b?u de asemenea. c?ci atunci cînd Behrens vorbe?te de înc? o jum?ta te de ?n. cu toate c?. o sp?rtura în aceasta monotonie ve?nica ?i nem?rginita. gîndindu-se la soarta lui. ?i istorisi tot felul de întîmplâri caraghioase ca s? între?in ? aceast? buna dispozi?ie. Totu? i.Dar pentru voi timpul trebuie sa treac? relativ repede. ?i trebuia s? i le înghi ?i pe toate. sus. tînjesc aici. sus". spuse Hans Castorp. în timp ce mîncau. d?deau din cap. încredin?îndu-l înc? o data în mod formal c? er adev?rul adev?rat. de o valoare ce nici nu poate fi calculat?. Formidabil pentru dezvoltarea naviga?iei noastr e. s? se dest?inuiasc?. Joa chim voia sa afle nout??i de la Hamburg ?i aduse vorba despre proiectul de regul arizare a Elbei. Vorbele se precipitau. e cumplit.Sterilet.

Hai. cade de oboseal?. ?i citea ziarul. Cred totu?i c? trebuie sâ te prezint. gro?i. pu?in aplecat înainte ?i cu picioarele ?epene. v? rog. de negrea?? sprîncenelor ?i a unei b?rbi destul de pline. ca ni?te sandale. Rîzînd din toat? inima. ?i mai accentuat? de str?lucirea întunecat? a ochilor. sînte?i un feno men vrednic întru totul de a fi studiat! ad?ug? el. termi22 THOMAS MANN n?t? prin doua vîrfuri unde ap?ruser? cîteva fire albe. slav? Domnului. cu firea b?nuitoare a tinerilor. domnule Castorp. Dar tu chiar dormi! spuse Joachim. e timpul pentru amîndoi s? mergem la culca re. ?i prin urmare. Er? nec?jit ca se întîmplase s? fie în tr-o stare atît de proast? ?i. îi spuse: îng?dui?i-mi.care împrumuta înf??i??rii doctorului Krokowski u n aer de artist. luînd o pozi?ie militâreascâ. Dar. inginer! f?cu doctorul Krokowski ?i o clip? zîmbetul îi disp?ru. ca-ntr-o mla?tin? clocit?. spuse cu voce tare: Ei bine. aproape fosforescenta. la dou? rînduri. pantofi negri. Se ridic? în picioare cînd ce i doi tineri se apropiar? ?i Joachim. rîsul doctorului Krokowski izbucni iar??i biruitor ?i în vreme ce scutura mîna tînârului. Adev?rat? întreb? doctorul Krokowski repezind piezi? capul înainte. dac? îmi îng?dui?i s? v? pun aceasta întrebare? Era de-a dreptul emo?ionant s? po?i urm?ri eforturile ce le f?cea Hans Castorp c a s? se arate politicos ?i s? înving? somnolen?a. în cazul acesta. ?i c?ma?? cu guler moale. Doctorul Krokowski îl salut? pe noul oaspete cu bucurie sincer?. ca ?i cum ar fi vrut sâ-i dea de în?eles c? orice stinghereal? era de pri os ?i c? intre ei trebuia sâ d?inuiasc? o deplin? încredere. v?rul s?u îl privi cu un a er pu?in cam mirat ?i observ? c? era gata sa adoarm?. Dar nu-i deloc timpul. de lîn ? cenu?ie. lîngâ u?a glisant?. Abia a sosit. domnule doctor. era perfect s?n?tos. scutur? mîna tînârului ?i spuse cu vocea sa de bariton. pierzînd. zise Hans Castorp cu limba împleticit?.. cu deplina con?tiin?? a s?n?t??ii dumneavoastr? perfecte! Somn u?or ?i la revedere! Cu aceasta consider? câ-?i luase r?mas bun de la cei doi tineri ?i se rea?ez? sâ-?i .sc aici ca într-o b?ltoac? cu apa murdar? dâ. Dar ca r?spuns la toate acestea. domnule doctor.. ?i zîmbetul i se accentua. f?cu aluzie. era lat în umeri. îl auzi pe Joachim spunînd: Uite-l pe Krokowski. Totu?i. apoi f?cu un efort cînd. ?i compara?i a nu-i deloc exagerata. într-o Oa ecare m?sur?. la exame nul s?u ?i ad?uga c?. cu un oarecare acce nt str?in. în holu l înc? u?or luminat. ca un om care. adic? la drept vorbind apr oape c? adormise. dac? îmi îng?dui?i s? v? întreb? Sînt inginer. Doctorul Krokowski st?t ea a?ezat în plina lumin?. Ast?-i stra?nic. dormi?i f?r? grij?. str?vez ie. râsfrînt cum Hans Castorp nu mai v?zuse pîn? atun ci decît la un fotograf din Danzig . ca ?i cum l-?r fi luat peste picior. astfel c? pentru a-i privi se vedea nevoit sâ-?i lase pu?in capul sPre spate. nici de ordin fizic. s? vi-l prezint pe varul meu Castorp de la H amburg. aici n -o s? ave?i nevoie de nici un fel de tratament medical. r?spunse Hans Castorp cu o demnitate sfioas?. astfel c? din?ii galbeni i se ivir? în mijloc ul b?rbii. din vigoare ?i bun?voin??. de asemenea. C?ci n-am întîlnit niciodat? un om complet s?n?tos. nici de ordin sufletesc? Nu. în fa?a c?minului unuia dintre saloane. mult mai scund decît cei doi tineri ce s t?teau în picioare în fa?a lui. R?spun se. vorbind despre cele trei s?pt?mîni ale lui. Hans Castorp nu g?si altceva decît s? întrebe dac? aici nu era posibil s? comande o sticla de bere porter. In aceasta clip?. Veni?i la noi ca pacient. ?i ce examen a?i dât. u?or cîntat: Fi?i bine venit. ciorapi scur?i. dezvelindu-?i chipul de o extraordinar? paloare. într-adev?r. într-un fel viguros ?i îmbârbâtâtor. Ah. gras. credea c? simte în rîs ul ?i atitudinea jovial? a asistentului semnele unei zeflemeli îng?duitoare. porni dup? v?rul s?u. ?i va mul?umesc de mii de ori. Avea aproximativ treize ci ?i cinci de ani. domnule Castorp! Doresc s? v? obi?nui?i repede aici ?i sa v? si m?i?i bine în mijlocul nostru. Purta un costum negru cam ve chi. spuse Hans Castorp care era gata sa fac? un p ?s înd?r?t.

?i-l trezir?. în definitiv. ?i adormi. de atîta rîs. adic? de o embolie. fu zvîrlit dintr-o stare sufleteasca în alta. din cînd în cînd. recunoa?te. abia daca avea dreptul sa spun? ca-?i cunoscuse tat?l ?i mama. c?zuse pe spate.O s? vin la opt s? te iau pentru micul dejun. ? i mai sporov?ir? încâ vreun sfert de ora. oboseala pusese stâpînire pe el cu o ?i mai mare putere. deoarece nu i-am f?cut destule m?rturisiri. ?i care-i paralizase inima într-o clip? în vreme ce rîdea. trebuie ca era ster-iletul" ei. zise Joachim ?i pleca. fara îndoiala. Atunci. amint indu-?i ca alalt?ieri murise cineva în patul lui. iar în a doua prim ?vara dup? moartea so?iei. în acela?i timp. dar mai tres?ri o dat?. î?i zise în gînd. Dar înc?l??mintea lui. Da r de data aceasta observ? ca nu mai simte gustul ?ig?rii. Atunci Hans Castorp începu iar??i sa rida ?i. Hans Cast orp nu-?i f?cu decît o sumar? toaleta de noapte. ?i visa aproape f?r? întrerupere pîn? a doua zi d iminea?a. Pic de somn. într-un chip cu totul nea?teptat. din pricina toropelii. Dar doamna Iltis cu botul ascu?it i se pusese în cale ?i ?inea în mîna ceva care. e un pat de moarte. de buna calitate. aici. Nici eu nu mâ prea bucur de o favoare deosebit? din partea lui. nici el nu era prea viguros. cobo rînd într-un bob pe un drum piezi?. . Somnul îl cople?i de cum stinsese mica lampa de pe noptiera. un pat de moarte cu totul obi?nuit". zicea Joachim din pozi?ia lui strîm ba. ca ?i cum putea g?si în asta ceva ca sa-l lini?teasc?. îl v?zu mai ales pe Joachim Ziemssen. pe cînd în realitate ea murise. ?osete de lîn? gri ?i apoi sandalele alea. între al cincilea ?i al ?aptelea an al vie?ii sale. f?r? îndoial?. ca unul pe care nu-l v?zuse ci doar îl auzise tu?ind. fumînd o ?igara groasa. l-am cam jignit. spuse. Muriser? la scu rt interval unul dup? altul. c?ci calâre?ul care tu?ea într-un tel atît de înspâimîntator de f e?c?it disp?ruse. unde ?chiopul nu uitase sâ lase bagajele noului sosit. zise Hans Castorp cu un aer plictisit. Era de o paloare tot atît de fosforescent? ca ?i d octorul Krokowski. e o oroare. cum spunea doctorul Heidekind. iar în timp ce vorbea d?dea afara fumul pe care-l inspirase. m?car. îi povestesc cîte u vis. Dar abia adormi c? ?i începu sâ viseze. E de o paloare de cear?. ?i cum inima îi era zdruncinat?. pîna cînd zorile se ivir? înd?r?tul u?i i întredeschise de la balcon. pe cele suflete?ti. în timpul unei inspec?ii la antrepozitele bîntuite de vînturile portului. avînd o înf ??i?are nespus de tulbure. apoi ramase numai el. astfel ca urcar? pe jos t?cu?i ?i u?o r tulbura?i de întîlnirea cu doctorul Krokowski. . Hans Castorp 24 THOMAS MANN începu sa plînga în hohote ?i pricepu c? trebuie s? alerge la farmacie sa cumpere crem a de b?rbierit. încî r fi putut spune c?. Joachim îl înso?i pe Hans Castorp pînâ la um?rul treizeci ?i patru. MUNTELE VR?JIT 23 La ascensor nu mai era nimeni de serviciu. recunoscu Joachim. " Ne las? complet nep?s?tori pe noi. în ajunul unei na?teri. în vreme ce Hans Castorp î?i despacheta lenjer ia de noapte ?i obiectele de toaleta. ceea ce i se pâru ciudat ?i destul de neobi?nuit. tat?l. pentru p rima oara". de altfel. dar care nu era altceva d ecît o ma?ina de b?rbierit. . De atunci. c?ci era nemul?umit de sine pentru ca putuse jigni pe cineva ?i. în felul ace sta. . sus". II Despre cristelni?a ?i cele dou? înf??i??ri ale bunicului Hans Castorp nu p?strase decît amintiri palide despre casa p?rinteasc? propriu-zis? . iar în fa?? st?tea ?i conducea cel n?scut pentru câlarie. zise el. într-o pozi?ie ciudat de strîmb?. N-ar fi trebuit sa refuzi atît de b rusc tratamentele medicale sau.Prin urmare. c?ci nutrea în adîn-cul sufletului o mare afec?iune pentru so ?ie ?i. ?i sa treac? peste ea. ce facura ca firma Castorp & fiul" s? sufere pagube sim?itoare. de o obturare a v aselor. ca urmare a inflama?iei venelor. Nu prea îi place sâ te su stragi de la asta. Totu?i.Se vede c? e cineva.citeasc? ziarul. stînd în pat. crezi c? pînâ la urm ? s-a sim?it jignit? . comise gre?eli în afaceri. nu i-a venit deloc u?or s? priceap? aceast? întîmpl?re.E destul de susceptibil. mâi întîi mama. nu putu . Dar spune. se îmboln?vi de o pneumonie. Lui H ans Hermann Castorp. mintea i se tulburase ?i devenise cam s?rac cu duhul. ca s? aib? ceva de disecat. în de initiv.Noapte bun?. Nu se întîmpl?.

vorbindu-i în dialect. cu toate îngrijirile ce i le d?duse doctorul Heidekind. avînd trei ferestre acoperite cu perdele de culoarea vinului ro?u. iar acest scur t r?stimp. Dup? ce ispr?veau de mîncat ?i-?i r?suceau ?ervetele. ascunzîndu-?i ca ?i el b? rbia rasa în lavaliera de batist. senatorul. ornamenta t? cu stuc. nasturi de argint la frac ?i aceea?i lavaliera de batist ca ?i stapînul casei. factorii po?tali. ?i pe care bunicul îl tutuia. astfel ca muri. Hans Castorp o îndeplinea cu oarecare greutate. de un alb imaculat. cu vedere spre Gr?dina Botanic?. în timp ce nepotul. slabe ?i ba trîne ale bunicului. primind lumin . cu care senatorul au zea mult mai bine decît cu stînga. stînd foarte drept între sp?tarul înalt al scaunului de mahon ?i masa. condus de un i mpozant alai de concet??eni pîna Ia cavoul familiei Castorp. în acele optsprezece luni. d?dea din cap ?i continua sa manînc e. ?i sim?ea prefigurat? posibilitatea de-a mînui într-o zi cu?itul ? i furculi?a tot a?a ca ?i bunicul sau. îi f?cea pl?cere sa-?i ad uc? aminte de ea. cîteodata. cînd crescuse. în fa?a lui. ca apoi s-o duca la gura. pe jum?tate întunecos. Hans Castorp se uita la propriile sale mîi ni. aplecat pu?i n spre farfurie. era o fire greu de doborît ?i puternic 26 THOMAS MANN înr?d?cinata în via?a deci. C?ci. cu intrarea încadrata de jum?t??i de coloane ?i a?ezate chiar la mijlocu l parterului în?l?at pe cinci trepte. la începutul secolului trecut. ar fi fost de o lungime dispropor?ionata. ?i unde. fara sa-?i dea Insa seama. perpendicular pe sufragerie. ?i porni sa-?i întîlneasc? so?ia. ?i era p?cat. nemdemîna-tice. pe un loc strimt. se ducea în cabinet" sa-?i ia o ?igar? de foi. cu lucr?torii de la antrepozite. cum r?spundea în dialect în timp ce servea. O alta întrebare era aceea de-a ?ti daca va reu?i vreodat? sa-?i înf??oare b?rbia cu o lavalier? asem?n?toare aceleia care umplea deschiz?tura larga a ciudatului gule r. în cimitirul S fînta Ecaterina. ale c?rui vîrfuri ascu?ite atingeau obrajii bunicului. di ntre care unul. Hans Castorp îl petrecu în casa bunicului. o cas? pe esplanada vopsita într-o culoare s p?l?cita. birjarii ?i servitorii. în afara de mezanin. Acest cabinet" î?i datora existen?a faptului c? sufrageria ocupa întreaga l??ime a ca sei ?i avea trei ferestre. îns? dup? lupte mari ?i chinuri. cu doua etaje. ce-i drept. pu?ine legum e ?i cartofi. ale c?rui ferestre coborau pîna la du?umele ?i erau prev?zute cu gratii de fier.de al!fel acesta se stinse [ot de o pneumonie . De aceea se t?iase cam un sfert din l ungime. pînâ la moartea bunicului . d?inuia în aceasta ceva cu care era de acord din adîncul sufletulu i. bunicul ?i nep otul luaser? masa împreuna. Hans Castorp îl asculta cu pl?cere. c ?ci micului Hans Castorp îi pl?cea nespus de mult sa priveasc? b?rbia bunicului sp rijinita pe nodul MUNTELE VR?JIT 27 frumos. ?i cu inelul cu sigiliu verde l a ar?t?torul drept. dup? cinci zile. o obliga?ie pe care. trecîndu-le prin inelele de ar gint. ce avea. cu o singur? fereastr? spre strada. adic? tocmai cabinetul". aplecîndu-se spre stapînul sau sâ-i vorbeasc? la urechea dreapta. ci numai pentru doua. servi?i de batrînul Fiete care purta cercei. senatorul se ridic a de pe scaunul pe care Fiete i-l tr?gea înd?r?t ?i. dar nu în gluma c?ci n-avea nici o înclina?ie c?tre umor ci foarte firesc. cum este obiceiul la casele construite în acest stil. c?ci Hans Lorenz Lastorp. un spa?iu îngust. gesturile scurte ?i c?utate cu care frumoasele mîini albe. cu pa?i abia auzi?i. adic? numai un an ?i jum?tate. îl întov?r??ea ?i nepotul. chiar mai tîrziu. construita în stilul clasic din nord. îi supravie?ui. pe vremea aceea. vadindu-se foarte asem?n?tor cu acesta. Batrînul în?elegea. întrucît ast?zi nimeni în afara de bunic ? i de batrînul sau Fiete nu mai purta asemenea gulere ?i lavaliere. ce d?deau spre gr?dini?a din spate. acest scurt r?stimp. inclusiv sufrageria luminoas?. deoarece ?ervetele erau mari ca ni?te fe?e de masa. în fiecare zi c?tre orele patru. cu unghiile lungi ?i bombate. urmarea cu aten?ie. pentru a ajunge ai ci. dar pu?ina vreme. cu mult? pl?cere. aranjau pe vîrful furculi?ei o buc??ica de carne. astfel încît nu mai r?m?sese destul loc pentru trei saloa ne. o pozi?ie foarte frumoasa. întrucît a?a obi?nuia sa vorbeasc? el cu oamenii din popor. spre deosebire de fiu l sau. trebuia sa fii tot atît de batrîn ca ?i el. dar ?i pe Fiete îl asculta. Aici nu se aflau decît od?ile de primire.sa suporte febra prea mare. Tat?l s?u.

mai credea. Se p?strau acolo tot felul de lucruri nef olositoare ?i cu atît mai atr?g?toare: o pereche de sfe?nice r?sucite din argint. port?igarete din carton ?i multe altele. 1650" indicau cifrele. al c?rei sertar con?i nea obiecte ispititoare: c?r?i de whist. ba.în curînd se vor împlini opt ani. aspru la pip?it sub costumul de m?tase multicolora. a curs aici. alt?dat? . purtînd pecet ea gustului sever de la începutul secolului trecut. jum?tate stele ?i jum?tate flori. Era frumoasa. fise. o cununa de trandafiri ?i de frun ze zim?ate care f?cea înconjurul buzei superioare. erau. dar. fapt de care î? i puteai da seama. dar care nu mai func?iona de multa vreme. 28 THOMAS MANN învîrtindu-le mereu ?i înso?indu-le cu explica?ii pe care le mai d?duse adesea. foarte patinat?. lucrat în maniera moderna" de odinioar?. dar vremea nu l?sase din aur de cît o palid? lic?rire. propria sa via?a. odat? ajuns în cabinet în timp ce se în?l?a în vîrfu picioarelor ca sa se apropie de urechea batrî-nului. îns? pe d osul farfuriei erau gravate cu litere ascu?ite numele capilor de familie care. ?i a ceste lucruri adînc îngropate. spunea micul Hans Castorp. sau distrat-visâtori ?i fic?i. rînd pe rînd. d e-a lungul timpului. pe ea se putea citi vîrsta-i mult mai mare. în sfîr?it. scotea leg?tura de chei d in buzunar. cu p?l?ria în mîna. o t?bli?a cu buc??i de cret?. cu vîrful ar?t?torului împodobit cu inel. de form? simpl? ?i nobila.. fuseser? posesorii obiectului. te rog. avea impresia c? simte adierea locurilor ce te îndeamn? la o anumit? ?i nuta respectuoas? ?i pl?cut?. iar b?iatul ascu lta cu capul plecat într-o parte. unul dup? altul. cupa ?i farfuria nu f?cuser? parte din acela?i serviciu. ca ?i numele bunicului ?i al str?bunicului. cristelni? a. Auzind acest glas i se p?rea c? resp ir? un aer muced-rece. ? i cu gura concentrat-som-noroasa. o vitrina în stil rococo din lemn de palisandru. Dup? care. era chiar posibil c? dorea s? vad? cristelni?a mai ales din dragoste pentru aceste prefixe. adic? du p? ce fusese cump?rata cupa. . MUNTELE VR?JIT 29 Apoi. ad? uga bunicul. voit sau arbitr ar bombastica cu pajure ?i arabescuri. spre a le mai putea auzi ?i repeta. Batrînul lua msa de pe raftul d in mijloc o cupa rotunda de argint. care m?rturisea cu toate acestea leg?tura între?inut? cucernic între prezent. de cînd te-am ?inut deasupra-i ?i de cînd a pa cu care-ai fost botezat.. înc? de pe atunci. Neted? ?i masiva. ?i cu toate acestea. dup? care deschidea vitrina din interiorul c?reia ie?ea în întîmpinarea b? iatului o mireasma pl?cuta ?i ciudata. i se p?reau b?iatului înt rucîtva binef?c?toare.a printr-un oberliht ?i mobilat doar cu cîteva lucruri: o etajera pe care se afla cutia cu ?ig?ri de foi ale senatorului. cu o ma?in?rie de ceasornic în trup. spunea el. Cit prive?te farfuria. se cvadrupla în gura povestitorului. epitropul de la Sfîntul . întocmai ceea ce i se oglindea pe fa??. cu ochii gînditori. se tripla. iar bâtrînul i le ar?ta ne potului. un mic abac pentru însemnat punctele . ca singur? podoaba. au fost reunite prin întrebuin?are de aproape o suta de ani. aerul bisericii Sfînta Ecaterina sau al criptei Arhanghelul ui Mihail. ?i care avea un efect cu totul deosebit asupra lui. o masa pentru joc. Lassen. în vîrful picioarelor. a?ezatâ pe o farfurie tot de argint ?i. chiar o cursa pentru ?oareci. datorita c?reia. glas al vremurilor de mult apuse. un turc mititel. ?i tot felul de gravuri c iudate încadrau acest num?r. în tr-un col?. prefix ul stra" se dubla. Iar bunicul î?i ridica pulpanele redingotei lungi ?i moi. Avea. c? aude t?cerea îndep?rtat? ?i ocrotita a acelor locuri pline de ecouri s onore. fiecare cu anul în care transmisese mo?tenirea. cu figurinele sculptate în lemn. Bunicule. o l adi?a de cedru pentru lichior. sentimente cucernice se îmbinau cu sunetul vorbelor în?bu?ite. a dic?. fiind aurit? pe din?untru. de?i bunicul ?inea s? i-o spun? tot mereu micu?ului. în num? r de ?apte. un album cu dagherotipuri. mergea pe masa. pomelnicul de stra-str?-stra-str? acest glas înt unecat venit parca din mormînt. arata-mi. un barometru spart. un prototip ^e corab ie ?i. se sprijinea pe un picior rotund. Numele tat?lui s au era printre ei. în fund de tot. cu geamuri înd?r?tul c? rora erau întinse perdele de m?tase galben?. La început. bunicul a?eza cupa pe farfurie ?i îi arata copilului cavitatea neted? ?i pal id-aurit? care scînteia în lumina venita prin oberliht. în?untru. de asemenea. le arata b?iatului. cu gîndurile des pre moarte ?i povestirea ascultata.

ca membru al bisericii reformate. acela?i pe care. zilele acestea. adesea. încît lui Bugenhagen i-a fost foarte greu s?-?i ?in? predica. Fii ndc? batrînul f?cuse mai mult caz de datinele p?rinte?ti ?i de vechile institu?ii decît de îndr?zne?ele lucr?ri de l?rgire a portului ?i alte fanfaronade ?i nelegiuir i legate de un ora? mare. acea afec?iune ?i afinitate intima ce sare. ceea ce. ce-l mai încercase. la fel cum se petreceau lucrurile ?i în propriul sau birou. despre care-i povestea în cl ipa aceea. s-a rev?rsat pe cre?tetul t?u. atunci cînd me?te?ugarii. în aceast? casa. g?si c? imaginea bunicului se întip?rise în l cu o adîncime mai luminoas? ?i mai semnificativ? decît aceea a p?rin?ilor s?i. Am avut în s? grij? s? înc?lzesc apa ca sa nu te sperii ?i ?? nu plîngi. ostil vorbelor ?i disec?iilor. ?i b?trînul pasto r Hesekiel a fost acela care a oficiat botezul. cu toate c? nu pricepea nimic din treburile ob?te?ti. a?a cum se întîmplase ?i în acel ceas disp?rut de mult. aplecata deasupra cristelni? ei. care ?inea pe jum?tate de vis ?i pe jum?tate de o senza?ie înfrico??toare. de o nemi?ca re mi?c?toare. c?ci ?ipase?i înainte atît de tare. ?i s-ar fi împlinit. a?ezat în farfurie. mult? vr eme. cu vederi stra?nic de tradi?ionale. care ceruser? sacrificii ?i riscuri în via?a public?. poate. nu s -a întîmplat. Aici a avut loc evenimentul. La drept vorbind. Activitatea sa a coincis cu decenii de avînturi violente ?i felur ite r?sturn?ri. o figura caracteristica. cu ochii s?i de copil cu privirea lini?tit?. Copilul ridica privirea spre fa?a îngusta a bunicului. fapt care ?inea. ?i mereu punea stapînire pe el un sim?âmînt ciudat. frînase ?i potolise pretutindeni unde putuse ?i daca ar fi fost ascultat. este acela care a turnat-o în c?u?ul rnîinii bunului pastor Bugenhagen ?i. Dup? cum am mai spus. în parte. o personalitate pitoreasca. . Astfel se înf??i?ase batrînul în ochii concet??enilor sai cît a tr?it. mai tîrziu. iar pastorul a rostit acelea?i cuvinte ca pentru tine ?i t at?l t?u. ?i apa limpede ?i c?ldu?? s-a prelins în acela?i fel de pe p?rul meu (ni ci atunci nu aveam pe cap mai mult decît ast?zi) în aceast? cup? aurit?. sa i se arate obiectul de familie. ?i de cînd apa a curs de pe capul Iui tot aici. mi?c?tor ?i nemi?c?tor în acela?i timp. tîn?rul se examina pe sine. care înc? mult timp dup? aceea î?i p?strar?. er a în joc simpatia. ?i înc? multa vreme dup? aceea. c aracterul lor afirmativ. î?i petrecuse via?a într-o credin?? profun d cre?tina. în fa?a ferestrei de la mijloc. în salonul de al?turi. tîn?r pe atunci. trecînd peste rezist en?a înc?p??înata a patricienilor îndr?gosti?i de vechile lor libert??i. de o primenire ?i monotonie ce-?i dau a me?eala un sim?âmînt ce-l mai avusese ?i în alte împrejur?ri ?i a c?rui reîntoarcere o a pta ?i-o dorea: ?inea. ca o imagine a amintirii con?tiente. Faptul acesta îns? avea importan?? pentru batrînul care fusese. francezii au fost cît pe ce sa-] împu?te fiindc? a predicat împotriva tîlhanilor lor ?i a contribu?iilor de r?zboi îns? ?i el se afl? acum la Dumnezeu. de o încremenire-schimbare. ?i pentru acest sim?âmînt. c?ci nepotul sem?na cu bunicul 1 cît este în stare s? semene un ?îng?u trandafiriu cu un septuagenar II 30 THOMAS MANN palid ?i ?eap?n. d e acolo. patruz eci de ani de cînd r?posatul tau tata a primit botezul. dar ai t?cut cînd te-a atins apa ?i trag n?dejde ca s-a întîmplat astfel din respect pentru sfîntul botez. întocmai cum st? ai ci. preocupat s? restrîng? cercul societ??ii aristocratice destoinica s? conduc?. în fa milie. administra?ia ar fi fost ?i în zilele noastre o idil? de mod? ve che. de o simpatie ?i de o afinitate sufleteasca cu totul deosebi t?. prelingîndu-se în aceast? farfurie. felul de-a fi ?i de a gîndi al lui Hans Lorenz Castorp fusese de p??it de timp cu mult înainte de moartea sa. cîte o genera ?ie. ?i era greu de cî?tigat pentru tot ce era noutate.Iacob. Iar în urma cu ?aptezeci ?i cinci de ani chiar ?i pe mine însumi m-au botezat t ot în acela?i salon ?i mi-au ?inut capul deasupra aceluia?i vas. ?i admir? ca s? înve?e ?i s? des?vîr?ea sca ceea ce se afla prefigurat în ei datorit? eredit??ii. Cînd. decenii de progrese în mar?uri silite. casa lui p?rinteasc?. f?cea. de mult?. în adev?r. dar pline de via?a. de parc? ar fi tr?it în secolul al XlV-lea. înlauntru. Dar numai Dumnezeu ?tie ca nu datorit? bâtrînului C?storp s piritul timpurilor noi a cunoscut uria?ele ?i str?lucitoarele sale biruin?e. aproape acelea?i observa?ii observa?ii f?r? cuvinte ?i prin urmare necritice. Copiii ?i nepo?ii privesc ca sa admire. începuser? s? cu cereasc? locuri ?i voturi în consiliul or??enesc. iar micul Hans Castorp.

de un ordin mai general. Micul Hans Castorp îl contemplase adesea. în stilul v echilor mae?tri. la col?uri. a c?rei calota se îngusta spre partea de sus. pl?smuit de un artist celebru. cu col?urile gurii u?or l?sate în jos. ce st?tuse atîrnat multa vreme în camera de locuit a p?rin?ilor c opilului ?i care plecase dup? aceea. deasupra canapel ei mari de m?tase ro?ie. de sub care mai cobora ?i A 32 THOMAS MANN un jabou de batist. Cu toate ca era o sl?biciune oarecum vrednica sa stîrneasc? rîsul. pu rtînd o tunica neagra. Din mînecile scurte pîna la coate.Senatorul Castorp era usc??iv ?i de?irat. în bunicul de toate zilele. Sub bra? ?inea str?vechea p?l?rie cu bor urile largi. dup? cum am mai spus. în adev?rata sa realitate.adic? a?a cum ap?rea într-un tablou. fie cu buna ?tiin?a ?i într-un fel vesel. din aceasta cauza. f?r? în doiala c? nu cu pricepere artistica. iar în picioare purta Pantofi cu cata rame de argint. de asemenea plisat. gura. nu vedea decît un bunic interimar. o data cu grija d e-a înfrînge un început de tremurare a capului. pierduta în dep?rtare. cu prilejul sosirii sale înt r-o procesiune la prim?rie. trecut ul cu prezentul ?i prezentul cu trecutul ?i a adeveri astfel tr?inicia venerabil ei sale semnaturi comerciale. în tablou. ?i oricum ar fi fost. un portret de m?rime naturala. ca o neglijen?a pe care vîrsta î aintata ?i-o poate îng?dui. dar el se silea sa-?i îndrepte înghebo?area. Anii îi încovoiaser? spinarea ?i gîtul. gulerul mare ?i lavaliera în alta ?i alba erau demodate. f?cut cu gust. o împletire stîngace de însu?iri nedesâvî te. care îl încîntau atît de mult pe micu?ul Hans Castorp. atitudinea ?eap?n? ?i aspr?. cît ?i mai tîrziu. ie?eau ni?te mîneci mai înguste ?i lungi. îi era draga tabachera se folosea de o tabachera lunguia??. de baga încrustat? cu au r ?i întrebuin?a batiste ro?ii ale c?ror col?uri atîrnau cîteodata din buzunarul de la spate al redingotei. mult mai f rumos ?i mai demn decît de obicei . ?i poate tocmai de aici provenea. bufante ?i tivite la fel. ?i care. fie cu o incon? tien?a ce impunea respect. la care ele f?ceau doar aluzie. ?i era la fel ?i cu jo . se contracta în jos. nu se putea opri. în vreme ce. Dar în jurul gîtului avea colereta scrobita S1 plisatâ. cu privirea pe gînduri. împreuna cu micu?ul Hans Castorp. aplecata în fa?a ?i ridicata în p?r?i. ale c?rei buze nu se mai sprijineau pe din?i. era singura sl?biciune ce-o obs ervase vreodat? perspicacitatea copil?reasca a privirii lui Hans Castorp în ?inuta bunicului sau. Dar atît pentru copilul de ?apte ani. fiind a?ezat în salon. las? sa se vad? pe margini ?i tivuri o band? lata de blana. Era un portret excelent. cît ?i înfunMUNTELE VR?JIT 31 darea b?rbiei în guler. cu ochii alba?tri ?i pungile de sub ochi m?rite ?i. în amintirea ad ultului. senatorul Castorp ap?rea în întregime. postat pe o podina ro?ietica. era mai diferit. caznindu-se s? se ?in? drept. ci numai pe gingii (c?ci nu-?i punea proteza decît la mas?). s? se stato rniceasc? definitiv în casa de pe esplanada. în acest mod ceremonios.în a cea sever?. totu?i cu o oarecare în?elegere p?trunz?toare . spre care înclina subiectul. dar ?i cuvioasa haina burgheza a unui secol disp?rut. dar era imposibil sa aplici acest epitet minunatului guler spaniol din tablou. iar man?etele de dantela acopereau mîinile pîna la încheietura degetelor. ea ap?rea mai ales ca îng?duin?a f?cuta bâtrîne?ii. deschisa în fa?a. iar în spectator trezea tot felul de i magini hispano-olandezo-medievale. St?tea cu b?rbia apl ecata. pentru a contopi. erau de fapt urme ?i i ndicii ale f?pturii sale pure ?i adev?rate. daca se poate spune a?a. dintr-o stof? ob i?nuita. în perspectiva unor coloane ?i ogive. ?i cu toate ca pe bunic nu-l v?zuse a?a cum îl înf??i?a t abloul decît o singur? data ?i pentru foarte pu?in timp. De pilda. "ul pele sub?iri aveau ciorapi de m?tase neagra. care asigurase de-a lungul vremii o comuniune solemn? ?i cutez?toare totodat?. iar din aceas t? cauz?. mai lunga de genunchi. de a considera portretul ca o înf??i?are adev?rat? ?i fidel? ? b?trînului. cu o dem nitate sus?inut? cu greutate. înf??i?area de toate zilele a septuagenarului nu era cea adev?rata ?i real a. îl înf??i?a pe Hans Lorenz Castorp purtînd costumul oficial de senator al ora?ului . ?i pe care o p? strase pentru ocaziile oficiale. Fiindc? ceea ce în aspectul s?u obi?nuit era ciudat ?i b?t?tor la ochi ?i ?ine a poate de aceasta împletire nedesavîr?ita ?i oarecum stîngace.

Hans Lorenz Castorp era întins în co?ciug. aproximativ în u' urm?tor. ele ar fi ar?tat. aproape contrar?. rezultatul îns?. un ca lm mai mare decît de obicei. dup? ace ea îns?. La începutul bolii. socotindu-le ca pe o reac?ie normala. ?i iat?-l ca st?tea întins pe catafalc . într-un r?stimp atît de scurt ?i la o vîrstâ atît de raged?. ?i c u toate c? sim?ea o mîhnire fireasc?. în orice caz. cu o în f??i?are cît se poate de lini?tit? ?i foarte schimbat?. cu nasul mai ascu?it fiind c? avusese de luptat cu boala atîta vreme. cu care se confrunta acum în salon. ?i de o frumuse?e trist?. din spirit. cu toate c? ntic?. fara sa po?i ?ti bine dac? era un înving?tor sau un învins. a?a cum o f?cuse ?i la vederea mamei sale. pe c are n-o puteai socoti nici frumoas?. înf??i?area solemn-spirituala se realiza prin somptuoasa a?ezare în sicriu . Hans Castorp îl v?zuse pe bunicul sau de mai multe ori. în acela?i timp îns? era ?i de I 34 THOMAS MANN cu totul alt? natur?. uitase moartea. Topite ?i turnate în cuvinte. cu convingerea c? lumea. tunic? brodat? ?i tivit? cu b lan?. l-a v?zut de asemenea întins acolo. acum îns?. pe care. astfel încît b?rbia i se odihnea frumos în r?scroiala din fa?a a coleret ei ce f?cea parte din straiele festive. Mo artea era de o esen?a pioasa. se desf??urase în cea mai mare parte noaptea. datorate emo?iei sa u molipsirii de la plînsul altuia. de?i d?duse impresia ca în sinea lui nu se acomodase decît destul de greu cu via?a vremurilor actuale. nici pioas? ?i nici m?c ar trista. a?ezate în a?a fel încît imitau o atitudine fireasca ?i nu îng?duiau ca pozi?ia s? dea impresie de r?ceala ?i neînsufle?ire. ?i cu capul sprijinit pe per ne de m?tase. atît de armonizat? cu el bâtrînul Fiete plîngea ?i-?i leg?na capul fara încetare ?i cu toate c? însu?i H?ns C?stor p plîngea. la fel ca în celelalte dou? ocazii precedente. nici semnificativ?. manifestase în fa?a acestor sicrie o anumit? indiferen? ? copil?reasca ?i mai degrab? aten?ie pentru lucrurile din afar?. De aceea încuviin?? din toata inima ca bunicul sa se înf??i?eze în autenticitatea ?i p erfec?iunea sa somptuoas? în ziua cînd trebui sa-?i ia r?mas bun de la el. într-o realitate superioara. Luptase contr? pneumoniei. a c?rei imagine origin ara ?i esen?iala râmîne?. ?i toate impresiile de atunci se restabileau întocmai. nicidecum la bunul plac al nervilor. Scena se petrecea în salon. foarte material?. semnificativ?. luptase mult ? vreme ?i cu înver?unare. p?l?ria mare de fetru din portret. a?adar. dovedi c? are. simultane ?i P?trunz?toare în ciud??enia lor farâ asem?nare. ca ?i Ia aceea a tat?lui. ac east? priveli?te ?i înrîurire nu mai erau noi pentru el. moart? subit. provenind. tot astfel ?i cu poalele lungi ?le redingotei cu pliuri. se ar?tase extrem de serios ?i deopotriv? de st?pîn pe sine. putea s? se rezume Ia faptul c? bunicul fusese în mod solem n eliberat de îndeplinirea interimatului ?i se întorsese definitiv la forma lui aute un rezultat pe care trebuia sâ-l aprobi. t ?cut ?i str?in. pe catafalc. în mijlocul coroa nelor rezemate ?i raspîndite de jur-împrejur. A?adar. cît ?i prin plec?rile ?i sosirile doctorului. Nesocotind în?elesul practic a întîmplarilor pentru via?a s a sau dovedind o copil?reasca nep?sare în privin?a lor. tocmai cu acest prilej. or icum. dar. pe care bunicul îl purta pe strada ?i c? ruia îi corespundea. care. în sine. d e altfel. cu partea inferioara a trupului acoperi t? de un covor pe care erau cîteva frunze de palmier. Fusese cu totul cru?at de priveli?tea luptei care. în cele tre i sau patru luni dup? decesul tat?lui. acum îns? î?i amintea de ea. moartea înrîurea spiritul ?i firea mai ales firea micu?ului Hans Castorp. foarte trupeasca. unul în fa?a celuila lt. pu?ina vreme dup? mam?.benul cu borul îndoit într-un fel neobi?nuit. iar între mîinile pe jum?tate acoperite de MUNTELE VRÂJIT 33 dantela. ?i o sim?ise cel mult prin mijlocirea atmosferei de îngrijorare ce domnea în cas?. prin ochii înro?i?i ai batrînul ui Fiete. va avea grij? de el. nu-l mai v?zu deloc. fura nuan?ate de anumite st?ri suflete?ti ?i un aer de cunosc ?tor experimentat c?ci nu ?inem seama de lacrimile repetate. i se pusese un crucifix de filde? pe care privirea de sub pleoapele l?sate în jos p?rea câ-l cerceteaz? neîncetat. în ochii micului Hans C?storp. în cea dea treia împrejurare. ci dimpotriv?. în acela?i salon în care au luat masa atît de des. chiar foarte familiare ?i. era pentru a treia oara cînd.

administra mo?tenirea lamiliei Castorp. La familia Tienappel. dup? aceea. în tr?sura ce mergea prima dintr-un lung. ca sa-?i i a r?mas bun de Ia ?eful de alt?dat? al casei Castorp & fiul".a?a cum micul Hans Castorp nu încetase sa observe. în apropierea crucifixului de filde?. îi reamintea de un coleg de ?coala lovit de o bo al? sup?r?toare ?i. prin urmare. cum se ?tie. binecuvîntînd în picioare la capatîiul co?ciugului. Acestei alte naturi a mor?ii i se datora faptul c?. bunicul p?rea atît de str?in ?i ca. despre care nu ?tia în c? nimic. Dup? aceea. în fa?a cadavrului st?tu de mai multe ori: o dat? singur. or tocmai în asta consta ceea ce era necuviincios ?i. ?i despre starea moral? a lui Hans Castorp N-a fost spre nenorocul sau. ci alc?tuit din propr ia sa materie. m?car c? nu ?i-o m?rturisea cu glas tare . la gîndul c? bunicul î?i luase pentru totdeauna chipul sau definitiv ?i adev?ra t.impori ?i export". James ?i Peter. ca ?i cum nu trebuia ?i nici nu vo ia sa ?tie ce c?uta ea acolo . purtînd la gît gulera?ul spaniol. iar Hans Castorp sc himb? imediat dup? aceea ?i casa ?i pe cei din preajm? pentru a doua oar? în scurt a sa via?a. ce fusese împuternicit ca tutore. dup? cît se p ?rea. ?i prin cele doua sfe?nice puse de o parte ?i de alta. ferindu-se s? ating? fruntea. Toate aceste preg?tiri î?i g?seau. sensul exact ?i binef?c ?tor. din care era f?cut tr upul mortului. îmbr?ca?i de s?rb?toare. prin crucifixul dintre degetele bunicului de odinioar?. Dar. ramase cîteva clipe în fa?a sicriului deschis. ?i ca parfumul tuberozelo r a?ezate pe mîini avea ca scop.iar atitudinea asta sfioasa provenea. ocolit de to?i. prin Mîntuitorul Iui Tho rwaldsen. prin bog??ia florilor. numai din materie. în special tuberozele râspîndite pretutindeni. cantitatea de flori . nici sub raportul ap?r?rii celorlalte interese ale sale. în m?rimea naturala a unui om viu. nu era de cear?. c?ci locui de acum înainte la consulul Tienappel. pe deasupra . Cel care z?cea aco lo sau mai precis. re?inînd. ?i realiz a vreo Patru sute de mii de m?rci în bani lichizi. rosti predica de pomenire . în ciuda risipei ?i persisten?ei lor. ceea ce z?cea acolo nu mai era. simbolizeaz? pacea cereasca. ?i nu-i lipsi nimic: nici în ceea ce prive?te persoan a. scoase imobilele la vînzare. Micul Hans Castorp iscodea atent aceasta substan?? de ceara galben?. Hans C?storp o ?tia bine.a defunctului. veni înmo rmîntarea. B?trînul Fiete. s-o în?bu?e. ce-o cunoscuse cu a lt prilej care. a doua oar? cu unchiu-mare Tienappel. emana?ia u?oar? îns? atît de ciudat de st?ruitoare. de o esen?? de calitate inferioar?. prin mânun-chiurile de frunze de palmier ca re. acela?i care-l botezase pe Hans Castorp. de asemenea. î?i MUNTELE VR?JIT 35 relu? brusc locul pe degetele bunicului. numai cu b?trînul Fiete. bunicul însu?i. iar pastorul Bugenhagen. ?i cu ceilal?i doi un chi. Pe care consulul Tienappel le plasa în valori sigure. negustorul de vinuri. f?r? s? reu?easc? de a ltfel. mai limped e decît pînâ acum. pe care moartea o substituise f?pturii sale ?i c ?reia i se aduceau toate aceste pioase ?i somptuoase onoruri. spre ru?inea lui. care nu era nici frumoas?. O musca tocmai se a?eza pe fruntea încremenit? ?i începu sâ-?i plimbe t romp? în sus ?i în jos. decedat. trupeasc?. în urma dricului. ci ca o p? pu?? de cear? în m?rime natural?. din aceast? cauz?. la drept vorbind. un unchi din partea r?posatei mame a lui Hans. ?i apoi. în aparen?a. lung ?ir de tr?suri. cu o posomorîre stingherita pe chip. spre a te face s-o ui?i sau s? te împiedice de a deveni con?tient de ea. lucioasa ?i asem?n?toare cu o brînz? uscata. în ciuda sentimentelor d . destul de pu?in trist atît de pu?in trist cît sînt lucrurile ce priv esc trupul ?i numai pe el. mai ales. îns? musc?. de la biserica Arhan ghelul Mihail. printre altele. d up? un zbor leg?nat. nici cu adev?rat trista. din faptul ca bunicul nu mai era decît un trup ?i nimic altceva. aveau drept scop s? ascund? cealalt? fa?? a mor?ii. în vr eme ce se petrecea aceast? scen?. Hans Castorp avu credin?a câ respir?. ?i înc? mult m?i limpede . o goni cu b?gare de seama. ci un înveli? care. care c?p?taser? ?i ele în aceast? împrejurare un caract er religios. vorbi foarte prietene?te cu micul Hans Cas torp ?i atunci lua sfîr?it ?i aceast? parte a existen?ei sale. toate împreun? ?i. ?i pentru a treia oar? atunci cînd un grup de lucr?tori din po rt. mo?tenirea lui Hans Castorp. ci mai degrab ? pu?in c?m necuviincioas?. salonul se umplu de lume. nu mai ar?ta la înf??i?are ca bunicul. iscodea chipul ?i mîinile buniculu i de alt?dat?. se îns?rc ina cu lichidarea succesiunii casei Castorp & fiul . Deoarece consulul Tienappel.

cu fa?a s pre o paji?te unde nu era îng?duit? nici cea mai mica buruiana ?i c?tre aleile de trandafiri ce m?rgineau fluviul. cu ochii bulbuca?i. vedea trupurile de mamu?i ale t ransatlanticelor purtate prin Asia ?i Africa. fiica unui giuvaiergiu din Alt ona. Peter ?i James. prin a suferi de o u?oara anemie. De multa vreme casa era condusa de Schalleen. este o b?utura înt?ritoare ?i c?reia sus-numitul doc tor îi atribuia o influen?a binef?c?toare asupra sîngelui. ?i se întîm pla adesea ca unul sau altul sa fac? la repezeala o invita?ie la un mare dineu p entru a-?i salva creditul. inteligen?a ?i for?a giganticilor elefan?i domesti ci?i descarcînd din pîntecele vapoarelor ancorate tone de saci. pe vînt ?i cea?a. cît se pricepu mai bine. Cu n?rile p?t runse de aromele tari ale m?rfurilor din colonii. în nop?ile de vara. Vedea ne gustori cu mantale galbene de cauciuc. dup? care în casa Tienappe l se lua prînzul cu tot fastul. ?i purta la degetul mic un diamant cu focuri scînteietoare. ce imitau calinul. printre care pluteau lebede. foarte bine dispus. înd?r?tul ochelari lor cu rame de aur. cînd se întorcea de la ?coala. îngr?m?dite în depozite. la fiecare trimestru. blînd. daca se poate spune astfel. intrate la r eparat. cuminte. cu un nas borcanat. la amiaza. înc epu. era foarte atenta la chelnerii angaja?i ocazional. sa i se dea un pahar mare de bere po rter. firea neastîmparata a lui Hans Castorp ?i d?du rezultate satisf?c? toare. combatînd înclina?ia sa spre vis?torie". de marinar. în loc sa mînuiasc? vîsla. prefera sa stea. ?i mai vedea. o barba c?runta. iar al doilea lucra în comer?ul p?rintesc de vinuri. Ave a grija ca dejunul ?i cina sa fie înzestrate din bel?ug cu preparate reci. Vedea furnicarul ?antierelor (?i acesta era domeniul ce avea sa-l intereseze mai tîrziu în mod deosebit). un destoinic juc?tor de tenis ?i bun vîsla?. cu toate ca avea o tr?sura frumoasa. ?inu loc de mama micu?ului Hans Castorp. proptite cu bîrne de grosimea unor copaci. care. piept de gîsca ?i tomato catsup la rosbif. adesea. printre m irosurile r?spîndite de apa. adi c? acel obicei de a râmîne cu gura c?scata ?i fara nici un gînd serios. So?ia îi murise de mult. Hans Castorp crescu pe o vreme urîta. ?i se sim?i. cu toate c?. sa asculte muzica ?i sa priveasc ? b?rcile luminate. încuviin?înd ?i savurînd atm osfera umed? a marelui ora? maritim. ?i se întorcea tot pe jos c?tre ora cinci seara. f?r? caren? ?i elice. daca l-ai fi întrebat chiar pe el însu?i. cu o voce monoton? ?i un u?or accent no rdic ?i nu numai cînd vorbea. un comision de doi la sut?. era s?n?tos ?i normal. n-ar fi st al nici o clipa la îndoiala. prin care se exprima o îngîmfare mo?tenit? incon?tien t? sub forma unei oarecare ncpasari seci. pleca în fiecare diminea?? pe jos la biiou. c?tre bursa unde. ce-i drept. vedea pe cheiurile portului macara le enorme. b?utur? care potoli. în contul sau. 36 THOMAS MANN Casa Tienappel era a?ezat? în fundul unei gr?dini pe drumul Harvestehud. era deci suficient sa arunci doar o pr ivire pentru ca nimeni sa nu poat? pune la îndoiala ca tînarul Hans Castorp era prod usul nefalsificat ?i onest al acestui painînt b??tina?. iar doctorul Heidekind prescr ise ca la dejun. Consulul. dup? tipar str?vechi. re var-sîndu-se. de u?oare dureri de cap. aceasta atmosfera de comer? mondial ?i de p rosperitate. dintre care primul era marinar ?i venea rar pe acas?. care fusese aerul datator de via?a al p?rin?ilor sai. l?zi. care purta la încheieturile rotunde ale mîinilor volane de dantela scrobita.e rudenie. pe terasa barcagiului de pe Uhlenhorst. ?ipari. în mod v?dit. butoa ie. în general. baloturi. sub acop . crescu în mantaua galbena de c auciuc. înalte cît ni?te turnuri. cînd consulul Tienappel oferea dineuri ?i tot ea a f ost aceea care. s? cioc?neasc? ?i sa vopseasc?. se juca stra?nic. îmbr?cat cu cele mai bune po stavuri engleze?ti. fiind socotit ca mo?tenitor al firm ei. dup? cîte afla. de asemenea. de un albastru sp?l?cit. în privin?a asta. Altfel îns?. c?rbune ?i catran. în ade v?r. pe apa sclipitoare ?i multicolor a. în fa?a unui pahar cu b?utura aleasa. Respira cu o adinca mul?umire. iar cînd îl auzeai vorbind. Avea doi f ii. cum se exprima unchiul Tienappel. golite ?i încremenite în greutatea lor monstruoasa ?i n?p?dite de o droaie de pitici muncind s a r?zuiasc?. Era un b?rbat impozant. butelii pîntecoase de sticl? în vagoane de cale ferata ?i în antrepozite. crabi ? i somoni. dup? cum se ?tie. la fel cu aceea pe care o purta ?i el. c?-?i ocupa locul într-un mo d str?lucit ?i. c?ci suferea. dar era suficient sa arunci o singura privire asupra blondei sale corectitudini. cu capul modeMUNTELE VR?JIT 37 lat fin.

cam slabi. Dup? cum se vede. dînd instruc?iuni lucr?to rilor. a unui motiv presant. despre care va fi vorba ?i mai tîrz iu. Avea obiceiul. f?r? sa MUNTELE VR?JIT 39 f avut nevoie de un efort nem?surat de mare. ca individ. o mar c? savuroas? din Bremen. am ocolit cuvîntul mediocru". n?dejdi. purtau un inel format dintr-u n lan? gros presat. siluete familiare lui Hans Castorp de pe cînd era mic copil ?i care nu-i tr ezeau decît impresii pl?cute ?i intime. tr?ie?te nu numai via?a sa personala. Mintea lui r?spundea la cerin?ele gimnaziului real. era întocmai ca un sugaci ce se ias? în voie la sînuî Matern. înal?îndu-se schelete de vapoare în co nstruc?ie. Hans Castorp î?i ?inea provizia de tutun la ad?post de influen?a v?t?m?toare a cal oriferului.ce ?i firave. de platin? ?i inelul cu sigilii mo?tenit de la bunicul s?u. într-o cea?a fumurie. la aceea a timpului ?i a contemporanilor. efort pe care. prin mijloace nu prea legale. da. c?ruia sîntem sili?i s?-i acordam o oarecare importan??.Joachim lemssen . se întorcea spre vecinul cu care vorbea (în?eleg?tor ?i cam anost). impresii ce se transformau oarecum într-o ma rc bucurie cînd i se întîmpla s? ia o gustare. în afar? de H?mburg. c?ci ?i el sim?e a. de care suferise deseori. în pivni?a. continua cu regularitate s?-?i trimit? acas? rufele la sp?lat ?i c?lcat (c?ci p?rerea lui era ca. pentru a-l caracteriza. s?-?i scoat? burta înainte. ceea ce nu d?dea impresia de vigoare. cu sigu-ant? n-ar fi fost dispus sâ-l fac? nicicînd ?i pentru nimic în lume: mai pu?in de team? sa nu-?i c ??uneze vreun r?u. era îngrijit? cu credin?? de Schalleen. ?i ar fi mîncat în sil? untul dâcâ i s-?r fi prezentat într-o singura bucat?. erau plomba?i cu aur. nev?muit?. cînd st?tea sau mergea. vedea inginerii cu planurile ?i carnetele în mîn?. C?ci în asemenea împrejur?ri era auten tic. dar îl judec?m fara exagerare ?i nu-l facem nici mai bun. c?ci în ciuda înf??i??rii sale a ne. bunul Hans Castorp este totu?i posibil s?-?i simt? starea sufleteasca influen?at? nedeslu?it de cusururile acestor baze. aveau pielea fraged? ?i îngrijit?. Omul. O fuma înaintea trabucului. iar din?ii. servindu-se de tacîmurile speciale. am facut-o numai din motive ce nu au nic i o leg?tur? cu inteligen?a sau cu modesta sa persoan?. ne d?m silin?a sa relatam tot ce ne poate folosi în leg?tur? cu el. f?r? sa-i fie de o forma deosebit de aristocratica.eri?urile unor hale uria?e. avînd încli ie spre bucuriile stra?nice ale vie?ii. în adev?r. ?i daca. pentru ca astfel sa ramîna departe de gîndul de-a formula vreo critic? asupra lor a?a cum f?cea. Primul lucr u de care avea nevoie la sfîr?itul mesei era lighena?ul cu ap? parfumat? pentru sp? lat degetele. tragînd cu pofta un fum a'n ?igara de foi. însâ la mas? ?inuta îi era f?r? cusur. persp . Hans Castorp nu era un geniu. un pahar de orto vechi ?i. iar coatele îi atingeau u?o r ?oldurile în timp ce diseca vreo bucat? de pui sau scotea cu îndemînare. dinco lo de persoana lui. mai cu seama c?-i pl?cea sa tr?iasc? bine. si tocmai de aceea nu-l socotim mediocru. nici un imbecil. Mîinile. unde cobora în fiecare diminea?? ca s?-?i umple port?igaretu l cu por?ia zilnic?. Cu bustul drept. rînduitâ în sertarele dulapului s?u. nu aranjat în form? de melci. consumînd o bucata b una de biftec cu sl?nina. ci particip? de asemenea . cînd Hans Castorp plec? la st udii în alte p?r?i. cu James Tienappel sau cu varul sau Ziemssen . duminica. la pavilionul lui Alster. oarecum. cu monograme lucrate cu migala. cît din lipsa unui motiv care sâ-l hot?rasc? sau. absen?a unui atare motiv. mai bine spus. 38 THOMAS MANN Purta u?or pe umeri ?i nu f?r? demnitate înalta civiliza?ie pe care clasa conduc?t oare a acestei democra?ii or??ene?ti de negustori o transmitea copiilor ei. Era t otdeauna îmb?iat ca un prunc ?i se îmbr?ca la croitorul care se bucura de încrederea t inerilor din cercul lui. Rufâria. ?i a c?rei otrav? aromat? se unea într-un chip atît de pl?cut cu cea a cafelei. deci numai din respect p entru destinul s?u. numit? M?ria Mancini. Omul izola t poate s?-?i imagineze tot soiul de n?zuin?e personale. apoi. scopuri. nic?ieri în Germania nu se c?lca bine) ?i o cut? cît de mica la vreuna din man?etele frumoaselor sale c?m??i colorate l-ar fi indispus foarte tare. con?tient sau incon?tient. pe care ?i-o procura c u pl?cere pe sub mînâ. nici mai r?u deeît era în realitate. iar al doilea ?igareta ruseasca. f iresc. s? se lase pe spate în je?. carnea trandafirie din picioarele unui homar. ?i chiar d ac? ar privi bazele generale ?i impersonale aie existen?ei sale ca pe ceva dat.

ba nici chiar în ultima clasa de liceu habar n-avea. oricum. tablou pe care consulul Tienappel îl atîrna în biroul sau personal. decît un om med iocru. desigur. dar cînd.mai aies ca. cuprinzînd-o ?i pe cea fizica ?i organic? a individului. ?i d ac? ar intra Ia el I-ar avea în vedere. Numai ca azi nu e prea pl?cut sa tr?ie?ti din venituri. dezorientat din temelii ?i f?r? ie? ire. Avem în vedere aici nu numai ?inuta interioar? a tînârului din timpul ?colii. anume ca prinsese un gust nebun pentru vapoare. dintr-un Ioc rez ervat. de la firma . Dar. acest lucru fu hotarît (c?ci ar fi pr ea mult daca am afirma ca el însu?i ar fi decis). îl ajutar? s? treac? aceste etape . avu dreptul sa asiste. iar cînd î?i termina agiul militar se decise sâ-?i continue studiile . îi spuse consulului Tienappel. Chiar de pe cînd era un b?ie?a?. ?i cînd. Dar. adic? va ramîne firmei. afara doar dac a ar fi vorba de o suma de cel pu?in de o suta de ori mai mare decît ai tu. f?cu o acuarela reu?ita ?i exacta pîna în am?nun?ime. nici alta. urbanitatea purt?rilor ?i. umpluse paginile caietelor de noti?e cu desene rep rezentînd cutere pesc?re?ti. cînd se hot?rî sa aleag?. ca re. într-o sîmbata seara. socotind c? în felul acesta va cî?tiga timp ca sa gîndeasc a la ceea ce ar dori s? devin?. cu care se obi?nuise. la drept  40 THOMAS MANN vorbind. c?ci era departe de a ?ti. semnalam c? fusese silit s? repete uneori cîte o clas?. în definitiv. cor?bii cu pînze ?i cinci catarge. timpul însu?i se dov ede?te a fi lipsit de speran?e ?i de ?eluri. ?i cînd se hot rî sa aleag? asta a fost la îndemnul bâtrînului Wilms. c? Hans Castorp ar trebui sa studieze construc?iile navale. . Ceea ce-?i apar?ine este bine plasat ?i-?i va aduce un ven it sigur.asupra sensului suprem mai mult decît personal ?i necondi?ion at al oric?rui efort ?i al oric?rei activit??i.. la cincisprezece ani. din care î?i trage impulsul pentru eforturi mai mari ?i pentru activitatea sa. ?i cînd la întrebarea pus? con?tient sau incon?tient. atun ci aceasta situa?ie va paraliza. I-ar îndruma ei bine. iar influen?a aceasta se va întinde dincolo chiar de partea sufletesc-m orala. ci chiar ?i din anii ce au urmat. c?ci Hans Castor p se margini sa rîda din toata inima ?i nici o clipa nu d?du urmare unor asemenea extravagan?e ?i idei bune pentru un coate-goale. el opune o t?cere g?unoas?. este necesar? o singur?tate morala ?i o fire directa atît de rar? ?i de o esen?? de-a dreptul eroic?. pe bun? dreptate. a?adar. în sfîr?it. î?i d?du seama ca ar fi putut tot atît de bine s-o apuce pe alta cale. la lansarea noului vapor po?tal cu elice dubla Hansa". ar fi o idee minunata. sau de o vitalitate foarte robust?. îi spunea cîteodata unchiul Tienappel. iar Pe ter va primi o renta. iar cînd. Hans Castorp dorea s? prelungeasc? o stare de lucruri provizorie ?i neho tarîta. încît cineva îi spuse consulului Tienappel ca lucrarea dovedea talent ?i ca Hans Castorp ar putea deveni un bun pictor de peisaje marine apreciere pe care consulul putu cu toat? lini?tea s-o repete pupilului s?u. Hans Castorp nu a?tepta sa i se spun? a doua oar? ?i se interesa de o profesiune menita a-i îng?dui sa însemne ceva în fa?a lui însu?i ?i în fa?a oamenilor.N-ai o avere prea mare. atunci trebuie s a cau?i sa cî?tigi bini?or. Cît prive?te activitatea de ?colar. î?i d?du seama ca va fi o MUNTELE VR?JIT 41 . de?i într-un în?eles dintre cele mai vrednice de cinste. în ciuda zbaterilor sale. lucrul asta sa-?i intre bine în cap. impersonalul din juru-i. Ca s? fii preg?tit pentru a face un efort care le întrece pe toate ?i dep??e?te m?sura a ceea ce se în f?ptuie?te în mod obi?nuit. originea sa. Cea mai mare parte a averii mele va reveni într-o zi lui James ?i Peter. în sfîr?it. f?r? ca timpul sa fie în stare sa dea r?spunsul la întreba rea: pentru ce?. de ceva era sigur.ective. vase pentru transpor tat legume. nu era. cînd î?i alesese burgheza profesiune ce avea s-o practice.Tunder & Wilms". deo arece verdele sticlos ?i transparent al marii furtunoase era realizat cu atîta dra goste ?i îndemînare. f?cu m?re caz de profesiunea s?. la whist. iar da ca rîvne?ti sa fii cineva în ora? ?i sa tr?ie?ti cum e?ti obi?nuit. ca. a va porului zvelt. orice s-ar zice. un oare care talent lipsit de pasiune pentru matematici. construit de ?antie rele navale Blohm & Voss". b?ie?a?. ostenelile unui om înzestrat cu caracter. Hans Ca storp n-avea nici una. dar pîn? la sfîr?it formulata tr-un chip oarecare .

Mintea lui. de? i pe el munca îl cam obosea. Aceasta contrazicere în atitudinea sa cu privire la munca se cer ea. întîmpina dificult??i. timpul asupra c?ru ia nu ap?sa nici una din greut??ile de plumb ale unei munci trudnice. gîndea Hans Ca storp cu un pic de disprei. capacitatea magaziilor d e provizii ?i metacentrul navelor. Va fi atunci alegator sau ales. îns? Hans Castorp îi întrecea pe cei mai mul?i dintre colegii sai de îndat ? ce era vorba de-a fixa o imagine abstracta într-o reprezentare mai accesibila si m?urilor. timpul ce s-ar fi întins liber în fa?a lui. sa-l fi au zit pe consulul Tienappel spunînd în treac?t ca tînarul Castorp ar resim?i obliga?ia d e-a purta arma ca pe-o greutate ce l-ar stînjeni în continuarea studiilor universita re începute in alt ora?. ?i la care nu vrem s? r?spundem pe scurt. De asemenea este posibil ca medicul de stat-maj or. încadrata de chipul somnoros de tînar patrician. doctorul Eberding. de a face umbrele cu tu? ?i de a reprezenta sec?iunile longitudinale c u ajutorul unor linii colorate care sa indice materialul. numele îi er a vechi ?i fara pata. în definitiv. nepotul vitreg al r?posatei sale mame. mecanica. C?ci avea cel mai mare respect pentru munca. care venea des în vila de pe strada Harvestehud. în orice caz. dup? cîte se p ?rea.ar fi fost mai înclinate c? tre munca ?i mai rezistente la munca. întrebîndu-se ce rol oficial va juca într-o zi tînarul Castorp. Avea în urma sa o tradi?ie. daca în adîncul sufletului. grafostatica ?i proiectoare. ?i. oamenii care se o cupau de treburile publice ?i ace?tia constituie majoritatea într-un ora? care se conduce singur a?adar. de o natur? indiscutabila. prin el. îl obosea repede ?i r cuno?tea f??i? ca. rezolvata. cu perspectiva unor posturi de r?spundere foarte însemnate. a?a ca avea sa vina ?i vremea cînd urmau sa ?in? seama de pe rsoana lui ca de un factor politic. Chiar împrejur ?rile trebuiau s?-i înf??i?eze munca drept un fapt vrednic de respect în cel mai înalt grad. planurile reprezentînd suprastructurile vapoarelor. concet??enii îl priveau iscoditori ?i curio?i. mult mai preferabil? decît aceea a varului sau Joachim Ziemssen. Desenele sal e tehnice.mai întîi spiritul ?i apoi. care lucra încet ?i potolit mai ales ca Hans Castorp p?stra. c?ci în afara de munca. numai c?. întrucît nu i se potrivea. ar fi putut sa cread? în munca. nu jalonat de piedici pe care trebuia s? le înving? scrî?nind din din?i. va legifera . obiceiul tihnit al dejunului cu bere neagra se popula cu geom etrie analitica ?i calcule diferen?iale. este fn tr-adevar capabila sa influen?eze organismul omului. pentru lini?tea lui personala. anume aceea de-a ?ti daca-i pl?cea. foarte bine îmbr?cat. ?i tocmai din cauza as ta i s-ar potrivi mai bine o profesiune în aer liber care nu-i cerea nici o încordar e ?i nici un efort intelectual. anume la presupunerea ca alterarea vie?ii personale. foarte elegant. ?i trupul . adesea. dar ?i deosebit de importanta si m?re a?a ?i. într-un principiu ce r?spunde de sine însu?i ?i ca. datorat? timpului. C?ci nu ne socotim deloc a fi ap?r?torii Iui Hans Castorp ?i m?rturisim chiar b?nuiala ca munca îi stingherea via?a ?i pa?nica pl?cere ce i-o d?deau ?ig?rile de foi M?ria Mancini. Respectul sau pentru munc? era oarecum re ligios ?i. stabilitatea. liniile de plutire ?i sec?iunile longitudinale nu erau chiar atît de bune ca tabloul pitoresc cu Hansa" în plina mare. Ne reîntoarcem în acest moment la unele considera?ii la care am f?cut aluzie mai sus . Deci. despre a?a ceva nu putea fi vorba. De altfel Joachim Ziemssen. avînd aceasta convingere. Adîncului fiin?ei sale îi repugna militana ?i reu?i s-o îndep?rteze. unde nici el însu?i nu vedea limpede. a?a cum crezi într-o valoare absol uta. Ia urma urmei. dup? cît î?i d?dea seama. cu o musta?a mica d e un blond-ro?cat. n-a fost g?sit apt. îi pl?cea mai mult timpul liber. ea fi ind porunca timpului ?i tot ea se afirma ca principiul prin care te puteai impun e sau prin care te v?deai nedestoinic. Trebuie oare sa presupunem ca atît trupul cît ?i spiri tul sau . nimic nu se dovedea a fi mai demn de respect. nu avea pieptul prea zdrav?n. care ?in ea cu tot dinadinsul sa se fac? ofi?er. 42 THOMAS MANN J Cît prive?te serviciul militar. c alcula deplas?rile înc?rcate ?i neîncar-cate. de?i. chiar ?i în afara de Hamburg. cum putea Hans Castorp sa nu respecte munco? Atitudinea aceasta ar fi fost împotriva firii. Cînd venea acas? în vacan?a. Dar exista o alta într ebare. O munca încordata îi a?î?a nervii.munca teribil de complicata ?i obositoare. s-a r fi lini?tit? Deci se ive?te din nou întrebarea daca era mediocru sau mai mult decît mediocru.

avea în urma sa patru semestre de studii la ?coala polite hnica din Danzig. iar asem?narea cu bunicul sau î?i sarea în ochi.?i va lua parte în exerci?iul func?iunii sale onorifice la grijile stapînirii. nu boln av ca Hans Castorp. cu t iadi?iile vechi transmise cu demnitate ?i sa arunce statul în viitoarea unor exper ien?e în care sa-?i frînga gîtul . ajuns în acest punct. dar destul de onorabil. sa se afirme ca un om care merge drept la ?int?. dup? cum scria în c?r?ile sale po?tale. glasul sau va fi ascultat ?i luat în seama al?turi de al altora. dar era v?dit c? avea în cea mai mare m?sura aerul pe care n-ar fi trebuit sa-I aib? pentru ca democra?ii sa se simt? îndrept?? i?i sa se bizuie pe el. Era o propunere foarte fireasca. consilier auli c) ?i se plictisea de moarte. Era. într-o buna zi. Studiase dreptul. c?ci tocmai ajunsese apro ape de înf?ptuirea n?zuin?elor. încît sa ajung? o frîn?. era inginer. Joachim Ziemssen era bolnav. dup? dorin?a alor sai. Erai îndrept??it s? te întrebi la ce partid politic va adera tînarul Castorp într-o buna zi. Suferise dintot-deauna de un u?or guturai. primul examen de absolvir e. lata îns? ca se g?sea de cinci luni la sanatoriul interna?ional . ?i se preg?tea s? intre la Tunder & Wilms". într-adevar. mereu av ea febra ?i iat? ca. posibil ca Hans Castorp sa se al?ture radi calilor. un viitor constructor de vapoare. ca un american. De altfel. încît întorcîndu-se acas? î?i d?du seama ca e mult mai obosit ca de obicei. Doctorul Hei dekind îl mustra de fiecare data cînd î! intîlnea ?i-i cerea st?ruitor sa schimbe în mod f undamental aerul. ?i fa ra nimic sacru.dar tot atît de bine î?i puteai închipui ca va fi preoeu nt de dezvoltarea prev?z?toare a condi?iilor de via?a date ?i fire?ti. un om al comer?ului mondial ?i al tehnicii. Aparen?ele puteau fi în?el?toare. spre marea lui durere ?i dezn?dejde. credea c? ?tie totul mai b ine decît al?ii sau era gata sa se sprijine pe cei dm opozi?ie? în ochii s?i alba?tr i. Hans Castorp. c?ci nici cu patru cai n-ar putea cineva sa-l smulg? pentru auce la munte. se prezentase l a ?coala militar? ?i tocmai fusese primit. un distrug?tor al vech ilor edificii ?i al frumoaselor priveli?ti. cîteva semestre. în sînge harul de-a judeca. ci într-un fel cu totul sup?r?tor. spusese consulul Tienappel nepotului ?i pupilului sau. Purta. De data aceasta. Deci. nelegat de nimic. daca binevoie?te sa-l consulte. luase de curînd. Pe atunci. trebuise sa înve?e din greu ?i cu perseveren?a . oa re. la urma urmelor. Dac? vrea. ca inginer voluntar. o asemenea regiune nici nu î-ar conveni J 44 THOMAS MANN consulului. el. altfel î?i r isca s?n?tatea. sa-i fac? o vizita lui Joachim Ziemssen. ca sa-?i fac? pe ?antier stagiul de practica. ?i alte patru semestre pe care le trecuse la ?colile tehnice s uperioare de la Braunschweig ?i Karlsruhe. Foarte bine. fara nici o considera?ie. va fa ce parte dintr-un consiliu de administra?ie. ca un evreu. Hans Castorp n-are decît s? plece singur în creierul mun? ilor. dintr-o comisie financiara sau poate de arhitectur?. încît se v?zuse silit sa plece foar te iute la Davos. nu puteai citi nici un r?spuns la toate ace ste întreb?ri puse de concet??enii curio?i ?i fara îndoiala ca nici el însu?i n-ar fi ?tiut sa explice. sub sprînccnele de un blond-ro?cat.. fara distinc?ii deoseb ite ?i fara surle ?i trimbi?e. msa dac? a?a stau lucrurile. ?i aceasta stare fusese pri lej de mare spaima în familie. dar cedînd unui impuls de neînvins î?i schimbase brusc direc?ia. Era posibil oare sa-i semene atît. aceasta pagina înc? nescrisa. scuipase sînge. daca îna . atunci îi da sfatul ca înainte de-a începe lucrul pe ?antierele de construc?ii. un eleMUNTELE VR?JIT 43 ment conservator? Era cu putin?a. asemenea preaîn?elep?ilor p?rin?i ai ora?ului în fa?a c? rora garda dubla de la prim?rie d?dea onorul cu arma. nu mai este suficient cel de la Norderney sau Wykout Pohr ?i. sa petreac? vreo citeva saptamîni în creierul mun?ilor. întrucît avea nevoie de o presiune atmosferica mai potrivita.Berghof" (medic-?ef: doctorul Behrens. dar ?i contrariul putea fi adev?rat. placîndu-i sa rup?. drumul sau lua pentru înce put urm?toarea întors?tura: In vederea examenului de absolvire. îi spusese el. C?ci. atunci pe timpul acestei veri drumurile lor se despart. Era în pragul vîrstei de dou?zeci ?i trei de ani cînd întreprinse c?l?toria în cursul c?re ia l-am întîlnit. Dar. a?adar.

era chiar în toiul verii. împreuna cu pamatuful . cu înf??i?area îndurerata. Ultimele zile ale lui iulie. acolo erau poteci cu pietri?. cu bra?ele ?epene atîrnîndu-i înainte. tabieturi foarte civilizate intre caic un rol principal îl jucau vana de cauciuc precum <i hghenasul de lemn cu s?pun verde de lavanda. Dedesubt ?erpuia drumul lucios urcînd pînâ la sanatoriu. avînd la mijloc emblema medicinii. ?i dup? o pauza urma un ma r?. treaba ce avea sa fie pe placul amîndurora. împrejmuit?. corespunzînd fiec? rei camere.inte de-a intra la Tunder & Wilms". la r?d?cina unui brad falnic. satul alb scînteia în fundul van. ce r?zb?tea pîna aici venind de departe. ie?i pe balconul ce se întindea de-a lungul fa?adei. cu o gur? mare. adic? îl lini?tea profund . De undeva r?zb?tea o muzica mat inala. în indispensabili din fii d'ecosse ?i c u papuci de marochin ro?u. cople?i?i. în gradin? se plimba o femeie. Pe cînd î?i trecea briciul cu mîner argintat de-a lungul obrajilor acoperi?i cu spuma parfumata. îi aminti lui Hans Castorp de portretul unei tragediene celebre. verde ?i alb. de sp?r?it doar prin pere?i de sticla mata în compartimente separate. O teras? acope rit? cu tabl?. ?i cu fruntea br?zdata de zbîrcituri. Nu se sim?ea chiar perfect odihnit. în vîrful c?ruia flutura cîteodat? un drapel f ntezist. iar c ind r?zbea vreo raza de soare. deoarece îi producea acel a?i efect ca ?i un pahar de porter b?ut pe stomacul gol. cu o meditativa comp?timire. Diminea?a era rece ?i înnorata. in timp ce nori mari. o doamn? mai în vîrst?. Dîre de cea?a se înlindeau nemi?cate pe în?l ?imile lituralnice. Dar aproape în ace la?i timp mai înregistra ?i altceva. cu gura deschis? ?i ochii u?or înro?i?i. fara îndoiala tot din acela?i hotel de unde asear? se auzise ?i concertul. cu pri virea pierdut?. ?i i se p?ru c? aceast? vedenie trist? îi întuneca soarele dimine?ii. dup? cum îi explica . cu su perioritatea lini?tita a omului care se b?rbiere?te la lumina clara a ra?iunii. marcat? de suferin?? ?i atîrnînd u?or într-o parte. Hans Castorp se uit? la ea din înaltul balconului. încît avu tim p berechet sa-?i vad? cu metic jiozitate de tabieturile sale matinale. albi ?i cenu?ii se îngr?m?deau peste mun ?ii mai dep?rta?i. Hans Castorp voia sa întreprind? cît de cît ceva pe ntru propriul sau bine. Cînd se hot?rî sa plece. Chipul ei ofilit de o paloare mer idional?. se sucea ?i se întorcea f?r? încetare de-a lungul c?r?rilor. straturi cu flori ?i o pe?ter? artificial?. Tot ?tergîndu-se pe mîini. Ajungeau pîna la el acorduri în?bu?ite muzica religioasa. dar se scula mai devreme decît ar fi fost necesar. f?r? s? par? ca-?i da seama. iar lîngâ ea se în?l?? un stîlp vopsit în brun-ro?cat. pe care-l v?zuse odat?. purtînd un voal negru r?sucit în jurul parului c?ru nt ?i r?v??it. cu obrajii pudra?i. ?i clatin? din cap surîzînd cu îng?duin?a fa?a de atîtea stupidit??i. ?arpele încol?cit pe caduce u. III Posomorîre cast? Hans Castorp se temuse ca avea sa doarm? peste ora obi?nuita. aproape tragic?. îl 46 THOMAS MANN 1 ame?ea ?i-l predispunea la somnolen?? ascult? mul?umit. îmbr?cata complet în negru. alc?tuia gr?dina. constînd din despacheta tul ?i aranjatul lucrurilor. Ici ?i colo se vedeau crîmpeie sau dungi de cer albastru. ? i era un spectacol straniu sa consta?i c? femeia aceea palid? ?i îmbr?cat? în negru. drumul pe care venise în ajun. dup? tactul muzi cii de mar?. in contrast cu p?dur ile întunecate de brazi care acopereau povîmi?urile. cu capul plecat într-o par te. deoarece fusese pe ste m?sura de obosit. iar Hans Castorp care iubea muzica din tot sufletul. ceva abia perceptibil auzului. Gen?iane mici ?i înstelate cre?teau în iarba umed? de pe coasta dealului. dar oricum destul de proasp?t pentru o zi no ua. Pleca pentru trei saptamîni. anume ni?te zg omote ce veneau din camera vecinilor din stînga . cu genunchii îndoi?i. cu ochii negri ce se mi?cau în sus ?i în jos. nimic nu era mai indicat decît sa se duca sa-i ?in? tov?r? ?ie scumpului sau var. ?i sa împleteas c? îngrijirea trupeasca ?i cur??enia cu cealalt? preocupare. cu un pa s monoton ?i gr?bit. pe care erau a?ezate ?ezlonguri. se deschidea spre miaz?zi. sub care spînzurau ni?te pungi moi. î?i aduse aminte de visele încîlcite avute în cu rsul nop?ii.perechea rus?. î?i potrivea pa?ii mari. O parte di n platform?.

spuse Joachim. din bun?voin? ? se sili sâ-?i dea sie?i o explica?ie nevinovata. dar pe care. cu toate c?. Faptul acesta nu-l dispuse în chip favorabil în Privin?a vecinilor c?s?tori?i ?i . ?i nici m?car senza?ia de fierbin?eal? care o înso?ea. strîngînd buzele. se palmuiau. ca ?i cum n-ar fi trebui' ?i nici n-ar fi voit s? ?tie nimic din ce ea ce auzea: o expresie de pudoare care nu era deloc original?. iar fizionomia sa o exprima nrintr-o posomorîre cast? a chipului. Nu vreau s?-mi dau prea repede p?rerea. ?i sînt totu?i bol navi. sau a?a i se p?rea. înc?l?at cu cizme solid lucrate. de exemplu acela mai pu?in searb?d de cur??enie sufleteas c?. pe lumina. îmbr?cat într-un costum sport. la noi. e pre a de tot. strigîndu-l. sau înc? ?i acela de sfiala mistica ori cucer-njcje _ ?i era pu?in din toate astea în atitudinea ce-o luase Hans Castorp fa?? de zgomote le venite din camera vecina. p e bra? cu raglanul în al c?rui buzunar lateral se vedea flaconul turtit. A?a se face ca glasul îi tremura de 48 THOMAS MANN necaz cînd r?spunse varului s?u care. Aici. a?a c? totul e în ordine. sau p oale chiar le voi fi prezentat? Ar fi nespus de penibil. spuse el. merge. Am avut ni?te vise cam f?r? noim?. fiindc? ceea ce prev?zuse limpede c? va urma. la toate astea. Mul?umesc. Trasni-v-ar bunul Dumnezeu! gîndi el. din moment ce se g?sesc aici sau m?car unul din ei este bolnav. Dar diminea?a. c?ci sînt singu . nu-i f?cu impresia c? ar fi un om perfect odihnit ?i bucuros s? întîmpine diminea?a. a c?rei însu?ire neru?i nat? nu putea sâ-i scape multa vreme tînarului. pe care somnul o atenuase. un scaun fu r?sturnat. Hans Castorp î?i ad use aminte c? abia ieri sear? auzise ceva asem?n?tor. desigur. se prindeau unul pe altul. cu acest Pnlej. sînt c?s?tori?i. fire?te. faptul cel mai scandalos este c ? pere?ii sînt atît de sub?iri. Micul dejun Bun? ziui. Era o goan? în jurul mobilelor. în an umite împrejur?ri. sau gravul ?i frumosul nume de pudoare. ap?ruse din n ou. ?i jocul fara nici o îndoial? ?inea de domeniul insti nctelor animalice. Hans Castorp râmase în picioare. se mai ad?ugau acum ?i acord urile unui vals. Cu expresia aceasta se retrase. Oare cine-i femeia în negru din gr?din?? Joachim î?i d?du imediat seama despre cine vorbea v?rul sau. î?i mai spuse el enervat. nu avea nici azi p?l?rie. de pe balcon în camer?. Dar din camer? se auze a înc? ?i mai bine ceea ce se petrecea de cealalt? parte a peretelui. La urma urmelor. iar atunci cînd Joa chim intr? în camera. toat? lumea îi zice a?a. A. ca s? nu aud? mai multa vreme sunetele unor fapte ?i gesturi ce i se p?reau serioase. E?ti mul?umit? Era gata de plecare. ce acompania u de departe scena nev?zut?. ?i apoi cl?direa are neajunsul c? pere?ii au urechi. r?spunse Hans Castorp. îns? oboseala îl împiedicase sâ-i dea vreo aten?ie. cu prosopul în mînâ ?i ascul t? f?r? s? vrea. a(jevar sau pref?c?torie. evident. îngîna o vorb? de ocara estul de tare la adresa lor ?i f?cu gre?eala sa-?i r?coreasc? înc? o data a?a cu ap?. avea obiceiul s? ?i-o însu?easc?. ceea ce-i destul de nepl?cut. a?a c? pu? in mai mult? cump?tare n-ar strica. întoreîndu-se s?-?i ispr?veasc ? toaleta cu mi?c?ri inten?ionat zgomotoase.se Joachim -zgomote care nu se potriveau deloc cu aceast? diminea?? proasp?ta ?i limpede. ceea ce-i înte?i usturimea. e o stare de lucruri greu de suportat! Construc?ie ieftina. se s?rutau ?i. dar care. îns?. tocmai se petrecu. ori umilitoarele denumiri de frica MUNTELE VR?JIT 47 . ?i deodat? ro?i sub pudr?. m?car ca se manifestau numai prin chicoteli. ia început. ci p?reau mai curînd c? o murd?resc cu o materie vîscoasâ. e Tous-les-deux." ?i atunci Hans Castorp observa cu mirare c? îmbujorarea care-i cuprinsese adineauri obrajii nu voia s? d ispar? cu nici un chip. Prin urmare. frazele uzate ?i melodioase ale unui cîntec la moda. Ca ?i ieri . Cont inua s? d?inuie ?i nu era altceva decît acea ar?i?a uscata de pe fata de care sufe rise ?i ieri. dar de o ieftinatate dezgust?to are! Oare dup? toate astea voi avea prilejul s?-i ?i vad pe ace?ti oameni. a?adar. ?i sînt sigur ca nici asear? nu s-au potolit prea curînd. iat? c? ai petrecut prima noapte aici sus . ba chiar cut remur?toare. Se puteau da ?i alte nume acest ei bun?voin?e a firii. pentru numele lui Dumnezeu. Era o lupta înso?it? de chicoteli ?i gîfîieli. b?tuse în perete.

Era ner?bd? tor ?i nervos ca un tînar pe cale de a fi prezentat unor oameni necunoscu?i ?i. în tr-o m?sur? oarecare... Toate bune . aici.Bine. Hans Castorp î?i lu? bas tonul. Sînt oameni lipsi?i complet de bun? cre?tere ?i chiar d?câ sînt sili! s? cuiesc trei s?ptâmîni în vecin?tatea lor ?i-mi este imposibil s?-i oco50 THOMAS MANN lese. daci se va ivi prilejul. o temperatura destui de mare. Hans Castorp î?i ridica politicos p?l?ria..s-a generalizat. Daca e?ti de acord. s? stea lîngâ fiul ei mai mare. t?cu Hans Castorp. numai c? cel mic tu?ise înainte de-a urca aici. pardesiul ?i p?l?ria. a?a stau lucrurile cu ea. ?i fran?uze?te abia de îngîn? cîteva frînturi. nu corespundea decît în parte adev?rului. ?i-am spus-o din capul . de asemenea. Intîlnir?. care se afl? într-o situa?ie absolut disperat?. aici nu e nimeni care s? priceap? spaniola. men?ionîndu-i pe cei ce locuiau acolo. cu alte cuvinte ni?te neciviliza?i. s? se reacomodeze. pe cît se p?rea .rele vorbe pe care le repeta mereu. cu o melancolie u?or batjocoritoare. sa în?eleg c? te-au stingherit? E adev?rat c? într-un fel sînt ni?te s?lbatici. în schimb nu doresc cu nici un pre? s?-i cunosc ?i sînt absolut în dreptul meu d aca refuz în mod categoric s?. voi ?li ce semnifica?ie are asta ?i ce mutr? s? fac. . c?ci er? prea sigur de propriul s?u mod de via?a si de obiceiurile sale de om civilizat. declar? c?. iar Behrens declar? ca totul se va termina aproape c a un tifos ceea ce este groaznic pentru cei viza?i. ceea ce. ceea ce nu se petrecuse imediat dup? de ?teptare. sus. în ceea ce îl prive?te. aceasta din urm? ca pe un fel de sfidare. de parca ar fi nlîns mai multa vreme ?i aveau iar??i acea scînteiere pe care i-o provocase tu?ea b?rbatului pasionat de c?l?rie. ?i atunci îl vîrâ în p at. c a sa se supun? chiar atît de u?or ?i numai pentru trei biete sâpt?mîni unor obiceiuri noi ?i str?ine apoi ie?ir? ?i coborîrâ sc?rile. p ?rea perfect s?n?tos. care voia sâ-?i vad? fratele pentru ultima oar ? de altfel un b?iat foarte frumos. adaug? el. A venit aici de vreo cinci sâpt?mî i. trecîndu-?i-o de jur-împrejurul ochilor. nu vad nici un inconvenient. deo camdat?. ?i ad?ugind mici observa?i i asupra caracterului sau gravita?ii cazurilor respective.. încît s e poate afirma foarte bine c? se va sfîr?i destul de repede . iar femeile erau absolut înnebunite dup? ei. A venit în cel de al doisprezecelea ceas. cînd alta. . are-mi va sp une ?i mie la fel cînd îi voi fi prezentat? Adic? ar fi ciudat. asta-l privea pe el. Ia care Joachim îl privi cu blînde?e ?i zîmbi ciudat. Dar închipuie?te-?i c? abia sosit se ?i constat? c? are temp eratur?. este gata . Teau s? spun c? ar f i comic ?i lugubru în acela?i timp. Avu impresia c? abia atunci reu?ise sa stabileasc? leg?tura cu ziua de ieri ?i. cînd nu st? la c?p?tîiul lor. f?cînd abstiac?ie de asta. glumi el cu o senza?i e de bun? dispozi?ie exagerat?. Ma întreb. c?ci era mai curînd palid. în?elegi. iar dac? cineva i se adreseaz? nu spune decît: Tous Ies deuxl c?ci nu ?tie s? spun? altceva ?i. Dup? ce se încredin?a ca are asupra lui provizia de ?ig?ri. Iat? îns?. iar cînd Joa chim d?dea buna ziua cuiva. MUNTELE VR?JIT 49 -Prin urmare. nu vorbe?te o boab? nem?e?te. de?i. vreau s?-?i spun ceva! f?cu el deodat? ?i în voce i se distingea o oarecare u?urin?? necugetat?. e o tr?vit din cap pînâ-n picioare. persoane care se înapoiau deja de la micul dejun. ca ?i cel?lalt amîndoi sînt ni?te fl?c?i splendi zi. ?i stropindu-?i cu un pic de lavand? batista cu care-?i atinse fruntea . 39.5 dintr-o data. în a cela?i timp. Da. rostind nume germane ?i altele ce aveau toate soiurile de rezonan?e str?ine. iar ochii îi erau ca ?i ieri: i se p? rea ca sînt fierbin?i ?i grei. ?i Behrens afirm? ca dac? se va mai scula înseamn? c? are mai mult noroc decît m inte.Ca s? nu uit. sup?rat de senza?ia limpede c? are ochii tulburi ?i fa?a îmbujorat?. c? acum cincisprezec e zile i-â sosit cel de-al doilea fiu. ?i de a lunei mama se plimb? cum ai vazut-o. în timp ce Joachim îi ar?ta pe coridoare cînd o u?a. spune el. cu ochi ca de j?ratic. în?elegi? ?i-o cer foarte insistent. de fapt. vezi tu. Po?i foarte bine sa ma recomanzi doamnei din gradi n?. E mexican? ?i.de ce. Pu?in îmi pas? dac? o s? -mi spun? tous-les-deux. Da r nu vreau cu nici un pre? sa intru în rela?ii cu perechea rus?. putem tous Ies deux sa mergem la masa. îl întrerupse Joachim.

în general. Stîlpii erau acoperi?i pîna la jum?tate cu un pl acaj imitînd lemnul de santal. de?i nu toate lo curile aveau în fa?a lor tacîmuri. nu cunosc personal decît pe foarte pu?ini dintre ei. Doar n umele ?i persoana doamnei Stohr îi re?inur? aten?ia. Ia care se a ?aza numai ru?ii mai deosebi?i. c?rora le fu prezentat cu tot ceremonialul. dar cum acesta ri dica umerii ?i sprintenele cu indiferen??. ca sa-?i taie o felie ?i printre altele mai era ?i o fructiera cu fructe proasp ete sau uscate. Erau vase cu marmelada ?i miere. tocmai datorita faptului c? sînt atî?ia str?ini printre pacien?i. numai el. în sufragerie erau aranjate ?apte mese. El sau ea? . Sala era prev?zut? cu mai multe candelabre electrice din metal alb. cu s cor?i?oar? ?i zah?r. formate fi ecare din cîte trei arcuri suprapuse unite printr-o împletitur? ginga??. doua pe partea lata. sim?ind un fel de spaima. cu puf pe fa?a ?i cu obrajii u?or aprin?i. în timp ce. Sala av ea patru u?i de sticla. îneît ma mir ca Behrens înc? n-a intervenit. cineva ridica un clopot de sticla sub care se întindea o bucata groasa de ?vai?er. în negru. De altfel. Mesele erau destul de mari. . Nu era prea lata în raport cu lungimea. cu fata lunga ?i îmbatrînita. cafea sau ceai? Era micu?a ca un copil. a?a ca sînt pu?ine ?anse sa-i întîlne?ti. în ciuda p?l?riei cu pene. aici nu este chiar atît de u?or sa ieg i cuno?tin?e. dar pe care abia-i înregistra ca figuri. castroane cu orez cu lapte ?i terci din faina d e ov?z. spuse Joachim v?dit distrat. El vine întotdeauna la masa cu un vindiac de piele. avînd în partea inferioar? clopote de sticla mat?.locului. avînd de jur-împrejur un fe l de galerie ce aaapostea poli?e pentru farfurii ?i se deschidea prin arcade lar gi spre interiorul aranjat cu mese.. Apoi p?trunser? în sala luminoasa. a?ezata în mijlocul mesei. ?i c hiar eu. pe o alta scara ?i un alt coridor decît ieri seara. Era a?ezat pe partea îngusta a unei mese din mijl oc. uitîndu-se curios la celelalte mîncaruri din care ar f i dorit sa se serveasc?. în timp ce-?i l?sau haine le Ia garderoba.Cred c? el. La dreapta lui era o f?ptura cu înf??i?are s?r?c?cioasa. dup? care începu sa manînce orez cu lapte. Dup? cî?iva pa?i de-a curmezi?ul s?lii. Hans Castor p se g?si instalat la locul s?u.Dar dintre cei doi care-i bolnav? întreb? Hans Castorp. cu partea superioara v?ruit? în acela?i fel ca ?i per e?ii ?i plafonul. dar mîncau ?i sporov?iau Sala era construita în ac el stil modern care reu?ea sa imprime celei mai severe simplit??i o anumita tr?s ?tura de fantezie. fiecare pentru zece persoane. tacîmurile zornaiau. ce atîrnau ca ni?te mici sfere lunare. î?i puteai ex plica foarte u?or gafele ei izvorîte din lipsa de cultura. ?i nici ea nu e dintre cele mai îngrijite. se gîndi el. de data aceasta. ce d?dea pe o veranda în fa?a lui Han s Castorp. a veau trupurile m?cinate de boal?. Se uita la v?rul sau. camarazii ?i tovar??ii de destin ai lui Joachim care. Da. cît ?i faptul ca avea o fa?a ro ?ie ?i un par unsuros. între cele dou? mese puse de-a latul. a treia la stînga r?spunzînd în holul de Ja intrare ?i apoi aceea pe care i ntrase Hans Castorp c?ci Joachim îl condusese. în picioare. ?i fara sa intru în am? nunte î?i spun doar ca arata în asemenea hal. motive care se întîlneau unele cu altele pe tavanul larg boltit .. Ia intrarea în sufragerie. dintre care doua în l??ime ?i celelalte în lun gime. cu plafonul u?or boltit. la masa ru?ilor de rînd. ?i-a poi. po?i fi perfect lini?tit. î?i l?sa privirile sa pluteasc? ?i peste comesenii de la c elelalte mese. pe care o lua drept o croitoreasa . iar fetele de serviciu se gr?beau purtînd câni din care ie?eau ab uri. Apoi lua loc ?i observa cu un aer satisf?cut ca micul dejun era socotit aici o masa importanta. c?ci sînt a?eza?i foarte departe de noi. afar? doar d e cazul daca o vei dori chiar tu. ce-i cu asta?" se potoli ?i comand? ceai cu o polite?e deossbita tocmai fii ndc? aceea care-l întreba era o pitic?. Privindu-i numai chipul. de un blond cenu?iu. unt se g?sea din abunden?a. înd?r?tul scaunului. O MUNTELE VR?JIT 51 fat? de serviciu îmbr?cata în negru ?i alb îl întreba pe Hans Castorp ce dore?te s? bea: cacao. ornamenta?i cu brîuri multicolore ?i cu motive simple ?i nostime ce imitau ciucurii. m?car ca stau aici de atîta vreme. cu to?ii. fiindc? trebuie sa ?tii ca exista ?i o masa a ru?ilor bine. ca ?i cum ar fi vrut sa spun?: Ei. unde vocile zumzaiau. farfurii cu jumari de oua ?i friptura rece. o pitic a". Hans Casto rp se înclina politicos ?i cu oarecare rigiditate c?tre vecinii de masa.

Cei ma i mul?i erau bine dispu?i. conversa?ia nu era deloc însufle?it?. cu gulere r?sfrînte ?i buzunare în p?r?i. Le întreba pe rînd. Este adev?rat ca unii st?teau la mas? cu capul în mîini ?i priveau ?inta diept înainte.3 ?i cine ?tie ce o sa mai fie dupa-amiaz?! Croitoreasa cu ziua zise ca a avut aceea?i temperatur?.s?u o lenjereasa cu ziua. informîndu-se de starea ei. lua loc al?turi de ea ?i începu sa manînce pas trînd t?cerea cea mai desâvîr?ita. de ambele sexe. . La mai multe mese oamenii î?i ar?tau unii altora fotografii. Sosi imediat dup? ce Hans Castorp se a?ezase. spuse ea lungind sil abele cu o afectare de prost gust. c?ci vorbea foarte curat ?i aproape ca o femeie culta. lipite de trup. avusese 37. Erau aici. ?i abia dup? aceea î?i arunca privirile prin sala însufle ?it? de un du-te-vino continuu. impresie creata. vorbeau cu fetele ce serveau ?i se n?pusteau asu pra micului dejun v?dind o s?n?toasa pofta de mîncare. atît pe croitoreasa cit ?i pe doamna Stohr. c?ci toata lumea din sala p?rea plina de via?a: nu avea i deloc sentimentul ca te afli într-un a?ezamînt plin de suferin?e. în fa?a lui Castorp lua loc o fata tînara cu parul de un blond luminos. extraordinar de slaba. îl mînca iute ?i pleca imediat. de parca s-ar afla în ajunul unui evenimen t deosebit de hotarîtor. care citea scrisori sosite de acas? in irnp ce bea un ceai de culoarea sîngelui. sus (prima era în sanato riu de ?apte luni. cînd se sculase. iar în mintea lui imaginea unei mici crortorese se asociase întotdeauna cu cafeaua ?i jimbla cu unt. fara îndoiala. refuzînd prin atitudinea sa orice încercare de a i se prezenta noul oaspete. ?i adaug? ca înc? de diminea??. Tineri bronza?i. f?r? sa priveasc? pe nimeni. fâra vreun motiv anume. apoi caut? sa-?i aminteasc? de cele cîteva no?iuni de engleza pe care le înv??ase ca sa afle chiar din gura vecinei din dreap ta ce fel de ceai bea (era ceai de m?ce?e) ?i daca era bun. din?u lungi ?i sub?iri ca e iepure. foarte unt?. cu degetele ?epene ?i degerate. Oricum. dezvelindu-?i. de laptul ca bea numai cafea ?i mînca pîine cu unt. cealalt? de cinci). Urma Joachim ?i apoi doamna tonr cu bluza ei ecoseza de lîna. micul dejun nu era o masa care se lua în mod oblig atoriu în comun. înc ordata. despre fe lul cum s-a dormit. ?inea mîna dreapta strinsa pumn în reptul obrazului ?i în vreme ce mînca se silea în mod ostentativ sa vorascâ distins. Joachim sporov?ia de forma cu doamn a Stohr ?i. doar fiindc? nu aveau griji mom entane ?i se aflau mai mul?i laolalt?. ceea ce ea îi confirma aproape cu impetuozitate. Pentru cîteva clipe. Poate ca era prea bolnav ca sa-i mai pese de aceste maniere sau sa se mai intereseze de cei din ju rul sau. ce nu ?inea întru nimic de suflet. intrau fredonînd. o familie cu copii care vorbeau ruse?te. ceea ce în realitate nu era deloc cazul. la une le mese se f?ceau schimburi de m?rci po?tale. îns? m?rturisi ca se sim?ea. Se tînguia ca se simte fara vlaga". afla cu o corecta p?rere de rau ca las? de dorii. Apro ape toate femeile purtau tricouri de lîna ori m?tase. de cînd sînt aici. a c?rui expresie p?rea sa arate I 52 THOMAS MANN ca ?ine în gura ceva cu un gust oribil. La stînga 'ui st?tea o domni?oara englezoaica. de asemenea. Sînt atît de vl?guita". La început se temuse pu?in ca va avea sa suporte impresii cumplite ?i iat? ca se s im?ea oarecum dezam?git. ba chiar sup?r?toare din partea unei fiin?e atît de neînsemnate. oam eni mai în vîrsta. Un b?rbat tînar cu must?cioara. ?i ea destul de vîrstnica. dimpotriv?. Se vedea îns? ca nu era în nic i un caz o croitoreasa cu ziua. Ace?tia erau l?sa?i s? priveasc? ?i nim eni nu le acorda nici o aten?ie. salut a cu b?rbia din mers ?i ocupa un scaun. fara îndoial?. ?i era o lâcere sa l e vezi oprindu-se ?i sporovaind. svetere cum le MUNTELE VR?JIT 53 ' au aibe sau colorate. sub buza de sus. fiind vorba doar d e-o agita?ie fizic?. perechi c?s?torite. care-?i r?sturna în farfurie un borcan cu i aurt. despre temperatura pe care au avut-o în acea diminea?a. cu amîndoua mîinile vîrîte în buzunare. Se discuta despre vreme. f?cute de ei în?i?i. agitata. cuprinsa de o nelini?te tainica. La masa. Hans Castorp g?sea ca aceasta agita?ie sau m?car m?rturisirea uno r asemenea senza?ii constituie într-un anume fel o atitudine destul de necuviincio asa.

astfel. c?ci trebuie talent pentru asta. Ceea ce-i spusese Joachim despre obrajii lui se adeverea. Fusese trîntita o u??. ma pis eaz?. De la prima arunc?tura de ochi vad pe ch ipul fiec?ruia daca are stofa unui bun pacient. spune ?i dumneata. Atunci va fi ?i dumnealui un vajnic purt?tor de sabie? îl întreba pe Joachim. ur mat de doctorul Krokowski. varul dumitale ne va aprecia desigur mai mu lt decît dumneata ?i va ?ti sa se distreze. nu atît de r?zboinic ca acest ?ef de hoarda militar?. aprins de tnînie. o sa g?sim. ma freac? ?i e ner?bd?tor sa se speteasc? la manevre ?i exerci?ii.'f nta. e foarte frumos la noi. Doctorul Krokowski era de asemenea în ?inut? profesionala. îns? halatul sau er a negru. blestemat? neglijen??!" Cum.. croitoreasa îi spuse ceva. complet anemic. nu avu r?gazul s? constate ci ne era vinovatul. între degetul ar?t?tor ?i mijlociu. str?b?tu?i de vini?oare vine?ii.. îns? o oarecare încordare s ilita a gurii dest?inuia cît i se p?rea de ciudata pozi?ia lui de subaltern. Va rog sa ma crede?i ca mereu vrea sa plece. dar aici. neluînd parte la convorbire. croita în fo rma de c?ma?a. mai multa aten?ie. fac prinsoare pe orice.. Vorbea cu un pronun?at accent saxon din nord. bulbuca?i. Dar între sprîncenele lui blonde ap?rur? ni?te cute. destul de vechi ?i cu ?ir eturi. hai sa plecam. lasînd sa i se vad? pantalonii reia?i ?i o parte din picioarele imense. opina Joachim. un nas cîrn ?i o musta?a t?iata scurt ? i ridicata piezi?. cel pu?in. cu n ceafa ie?ita în afara. ?i cu toate acestea. domnilor! exclama Behrens. nu mai are rost sa a?tept?m. dumneata e?ti? îi zise lui Hans Casrorp p e care Joachim i-l pie. înc?l?ate în ghete galbene. iar chipul i se schimonosi în vreme ce-i r?spundea croitoresei. Ca s a te prezint. da. nu se poate! Mi-am dat imediat seama ?i deoda t? i se adresa direct lui Hans Castorp c? ave?i în dumneavoastr? ceva de civil..cineva o l?sase sa se închid? singura sau poate o închisese la repezeala. A?adar. din cauza ca buza superioara se r?sucea într-o parte. ceea ce agrava pocnetul venea din faptul ca u?a era f ?cuta din p?tr??ele de sticla. -Ei. Multe dintre ele sînt foarte seduc?toare v?zut e din afara. Nu ma pricep. Ei. altfel. gîndi Hans Castorp furios. iar acest mirmidon n-are nici o pic?tura de talent. Se p?s tra la locul sau de asistent. des chizînd larg gura ?i mîncînd cuvintele. altfel încît ca pul p?rea de-a dreptul colorat deasupra halatului alb de chirurg.. De data asta. cu elastic ia man?ete. daca nu-i frumos la noi! Ei. Nu doamnele sînt acelea care ne lipsesc. de al tminteri. cu parul com54 THOMAS MANN plet alb. aratîndu-l cu capul pe H ans Castorp. îi f ?cea oroare lui Hans Castorp. ce va pl?cut. Era un om o^os. în?elege?i ca doamnele n-o sa va acorde nici o aten?ie! Verde este pomul de aur al vie?ii. acolo. ei bine. mai nalt decît doctorul K rokowski cu mai bine de trei capete. jos. Asta ar ti putut sfîr?i rau pentru b?t?turile noastre. pe care îl purta strîns cu un cordon. verdele nu prea e ar? tos. ce d?dea direct în hol . jignit. dintr-o ?e:. ?i privindu-i d e jos cu ochii sai alba?tri. Veri? întreba consilierul aulic aratînd cu mina de la unul la altul. Se prea poate c? aversiunea asta se datora educa?i ei.atura neagra ?i lucioasa. îns? dumneavoastr? ar trebui sa încerca?i sa prinde?i ceva m ai multa culoare. fara îndoiala. totul se transforma într-un zdr?ng?nit ?i un imens bufnet.Deodat? Hans Castorp tresari. îi r ?spunse cineva. Dore?te necontenit sa plece. p?r?siser? sala chiar în clipa cînd sosiser? verii. alba?tri. poate era o idiosincrasie congenital?. chiar aceea din stînga. ni?te ochi mari. talentul este necesar pretutindeni. sînt îneîntat. vreun alt prilej în cursul zilei. Evident. lipindu-?i c?lcîiele. Ziemssen.. pe care-l urîse dintotdeauna. Dar la u?? fur? cît pe ce sa se izbeasc? de doctorul Behrens care venea gr?bit. ceea ce f?cea ca paloarea sa-i ias? ?i mai mult în eviden??. Doamne fere?te. In cazul acesta. domol. î?i ?i f?cuser? primul tur. apropiindu-se imediat de Hans Castorp ?ii întoarse pe dos una dintre pleoape. Ru?ine". c . domnule. dar ca nuan?a de piele. Atîta exces de zel! Nu vrea sa ne mai acorde nici m?car un fleac de jum?tate de an. c?ci erau alba?trii. în orice caz detesta zgomotul u?ilor trîn tite ?i ar fi fost în stare s? p?lmuiasc? pe oricine î?i îng?duia s? izbeasc? o u?a în p rezen?a lui. în aceea?i clip?. poate ca ar fi bun pe cîmpul de instruc?ie. Fire?te. A?i fi un bolnav mai bun decît el. ?i-i întinse tînarului o mîna mare cît o lopata. zise el. lung pîna la gen unchi. avem aici doamne absolut încîntatoare. înotînd în l acrimi ?i str?b?tu?i de vini?oare vine?ii. iar zgomotul acesta. Da. Joachim întreba dac? doctorii trecuser? pe acolo.

spuse oprindu-se.. Jnsa cu acest prilej îmi ve?i îng?dui s? v? dau un sfat cu totul dezinte resat complet sine pecunia. Po?i face plimbarea proiectata. pe al c?ror Povîrni? erau raspîndi?i cî?iva molizi de în?l?ime mijlocie ?i ni?te pini asuci?i ?i apleca?i pîna aproape de pamînt. Dar cît despre mine. cobora în pant? dulce s pre stînga. scap?r? bricheta ?i-?i apr inse ?igara lung? ?i îndoit? în sus. sa ?i-o ia ?i el. un exemplar frumos. Are un fel atît de liber de-a vorbi. Ziemssen! Ca la serviciu! Cu con?tiinciozitate! Sîmbata vreau sa v?d curba temperaturii! Iar domnul. Buna ziua.. Foarte simpatic om! repet? Hans Castorp.. ie?ir? pe portal în aerul liber de afara. în cazul dumneavoastr?. dup? un salut prietenesc adre sat portarului ?chiop care punea în ordine scrisorile în loja de la intrare. zise Hans Castorp în vreme ce. De ce m-a? apuca sa fumez tocmai aic i? . n-am fumat niciodat?. Veselie întrerupt? . Portalul era situat în partea de sud-est a cl?dirii spoite în alb ?i a c?rei parte c entral? dep??ea cu un etaj cele doua aripi.ornMUNTELE VR?JIT 55 let anemic. A?a! adaug? el. Pacien?ii care ispr?viser? de mîncat imediat dup? ei.. L uarea temperaturii n-a f?cut înc? rau nim?nui. Drumul pe care apucar?. C?ci aici. atîta timp cît mai sta?i aici. tu nu fumezi. ?i sa pune?i pu?ina albumina. De altfel. care parca plutea. Tachin?rie. se produce un cu rios fenomen în leg?tura cu metabolismul albuminei. de-a lungul coastei împ?durite. daca-mi dai vo ie. în direc?ia buc?t?riilor ?i ? dependin?elor. cum v? spuneam. trabuc cu argint viu". ca oamenii care coboar? în pa ta. de-a lungul c?reia d?dur? de cîteva o ri peste ni?te sf?rîmaturi de stînca. la noi. varul dumitale. acest scump Hamburg este o înjghebare c?reia noi îi datoram mult. trupul depune totu?i albumina. e perfect. Buna ziua. o s?-mi aprind unul adev?rat. a?a cum îi pl?ceau cu osebire.. avînd deasupra un orologiu instalat într -o turla joasa. ?ti?i ceva? N-ar fi chiar atît de rau daca pentru cîtva timp a?i las? în voia sor?ii dragul dumneavoastr? Hamburg. Te rog sa m? scuzi o clip?! ?i-?i scoase din tocul de piele fina împodobit cu o monogram? de argint un trabuc M?ria Mancini. cu o poft? deosebit?. turtit la un cap?t. ci te Pomeneai îndat? în plina natura... în spatele sanatoriului. De i eri de la prînz n-am mai fumat ceva ca lumea. Era o c?rare b?t?torit? ?i înc? destul de umed?. Cînd ie?eai afara nu patrundeai în gradina împrejmuita.. îneît e o pl?cere sa-l ascul?i.. r?spunse Joachim. c?ci nu m? mâi pot st?pîni. Sfînta împ?rt??anie. Iar doctorul Krokowski porni ?i el dup? ?eful sau. adic? sa în?elege?i ca. domnilor! Petrecere buna ! Buna ziua. nu pute?i face ni mic mai bun decît s? tr?i?i cîtava vreme ca ?i cum a?i fi atins de o u?oara tuberculosis pulmonum. de o culoare ro?ietica.Foarte simpatic om. ni se procura în fiecare an cîte un dr?g?la? contingent. în fa?a paji?tilor alpine. fac e?i ceea ce face ?i v?rul dumneavoastr?. tragînd cîteva fumuri pline. Chiar daca arderile generale sînt mari. ?i se mai prelungea înc? pu?in înainte de-a face o cotitura brusca pentru a urca piepti? c?tre dreapta. ?i zici c? ai dormit bine. de 56 THOMAS MANN fapt singurul ce mai exista in afara celui ce ducea în vale. unde l?zile de fier pentru gunoaie st?teau a?ezate lînga grilajul sc?rilor de la pivni ?a. la care toata lumea r?spundea afirmativ. pune-?i în gur? trabucul cu argint viu! Totdeauna s?-?i îns emni frumu?el temperatura. legânîndu-?i b ra?ele cu palmele în jos ?i întrebînd în dreapta ?i în stînga dac? s-a dormit bine. veneau în urma lor. am în?eles imediat despre ce era vorba. Ei. Acum ne putem continua plimbarea. acoperua cu tabla de culoarea eziei.. Da. gra?ie meteorologiei sale de o umeda voio?ie. Cei doi veri nu erau singurii care se plimbau. iar grupu rile ce se întorceau le ie?eau în întîmpinare c?lcînd ap?sat. Ziemss en? Atunci. ?i mi-a pl?cut cum îi zice ter-mometrului. zelul t ?u mi se pare cam exagerat. îi t aie vîrful cu un cu?ita? ag??at de lan?ul ceasornicului... Evident. Dar nu mai mult de o jum? tate de or?! Dup? aceea.

Oricum. zic eu. dar atîta timp cît o sa am o ?igar?. nu-i a?a?. replic? Hans Castorp. Dar o zi f?r? tutun ar fi pentru mine o zi searb?d?. aceast? aservire este o dovad? de sl?biciune. ?tiu precis c? a? supor ta totul. Joachim tu?i de vreo dou? ori din mers. cu toate c?. fiindc?. co?nplet pustie. fara ca m?car sa întoarc? privirea înapo i. în definitiv. u nii foarte tineri.de altfel. cînd stai culcat pe malul marii. ?tiu. aceasta pl?cere nu-i necunoscut? nic?ieri u nde te-ar putea arunca întîmplarile vie?ii. Slav? Domnului. a?a c? po?i face tot ce-?i place. To?i erau fara p?l?rie ?i ar?i de soare. spuse Hans Castorp. iar majoritatea b?rba?ilor nu aveau pardesiuri sau bastoane. oricum. iar cînd iau masa m? gîndesc la acela?i lucru. Behrens are perfect? dreptate: e?ti un civil da. în definitiv e?ti s?n?tos. nici de distrac?ie. socot ca e?ti la ad?post de toate ?i ca nu ?i poate întîmp la literalmente nimic. ce-a? putea face altceva. fara nici o ceremonie. Dar cînd accesul de tuse îl apuca a treia oar?. Vezi tu: cînd ai o ?igar? care arde bine c?ci este de la sine în?eles c? nu trebuie sa fie rupt? sau s? trag? prost. cred c? n-a? mai avea curajul sa ma scol ?i a? r?mîne s? zac în pat..spunîndu-mi c?. ca în compara?ie cu tine am o piele aproape verzuie. Dar tot nu se întoarse. Hans Castorp se gr?bi sa-?i continue drumul. lucru de care acas? nu mi-am dat seama. fiind aproape de ei. ad?ug? el. urcu?ul îl obose a. fapt pentru care nu treb uiau sa fac? nici un efort serios. ?i cred ca nu exagerez decît foarte pu?in . în toat? lu mea se fumeaz?. îns? fapt este ca tu e?ti un civil iremediabil. da. Ia-o înainte. al?ii mai în etate. au ie?it sa fac? o scurta plimbare în fa?a casei. se opri cu sprîncenele încruntate. îi privi cercet?tor. Nu în?eleg cum poate cineva sa nu fumez e. iar vocile lor se amestecau 58 THOMAS MANN într-un vacarm nemaipomenit. g?sesc expresia destul de resping?toare. iar dup? cîte ?tiu eu. cu mîinile în buzunare. C?ci. nindc? i se p?ru c? s-a dep ?rtat prea tare de Joachim. nici de munca. ?i de cîte ori am citit despre asta am fost pl?cut impresionat. gîndindu-se la Joachim. Un grup de pacien?i. f?ceau impresia ca se l?s au sa alunece u?or. la jum?tatea coastei. mânînc numai ca s a pot fuma dup? aceea. ca ni?te oameni care. care li se rasfrîngea pe chipuri ?i în întreaga înf??i?are în a?a m?sura încît aproape c? sim?eai in?a sa faci parte din grupul lor. spuse el. Este aceea?i senza?ie ca atunci cînd tai întins pe malul mari i. Fiindc? este e vident. b?rba?i ?i femei. ci doar cel mult sa ?in? picioarele încordate s pre a nu fi ispiti?i s-o ia Ia fuga sau sa se împiedice. le ie?i în fa?a. ?i fiindc? veneau la vale. ?i coborau cu pa?i mari. Erau vreo ?ase sau ?apte persoane de diferite vîrste. aici sus. îi v?zuse de alf-înc? de pe cînd se aflau pe drumul drept. ?i asta m-a izbit ?i pe mine. v?duvit? de orice farmec. s?n?tos în afar? de anemie. o spunea ca s? te laude. c?ci asta înseamn? s? te lipse?ti într-un fel de una dintre bucuriile vie?ii ?i în orice caz de o foarte mare pl?cere! Cînd m? trezesc diminea?a ma ?i bucur la gîndul c? voi putea fuma în timpul zilei. drept spre el.Pe asta n-o mai în?eleg. asta este to t ce poate fi mai nepl?cut MUNTELE VR?JIT 57 adar cînd ai o ?igara buna. Nu erau to . Da.. Hans Castorp le privi chipurile cu aten?ie. ?in foate mu lt sa fac exact ce mi-a recomandat ?i sâ-mi organizez via?a întocmai dup? felul t?u de trai . c? m-ar ajuta sa trec peste orice. zise Joachim. ceea ce însemna c?. iar ochii i se stinser? brusc. ?i apoi e foarte dr?gu? din par tea lui ca m-a consultat complet sine pecunia. anos t?. la voi iar faptul ca vo i depune pu?in? albumina nu-mi poate provoca nici un neajuns. cu capul pu?in aplecat. femeile purtau ja chete colorate. cum s-a exprimat el. judecind dup? înse?i spus ele lui Behrens. însu?i exploratorii care pornesc spre Polul Nord se aprovizioneaz? temeinic cu mari cantit??i de tutun pentru obositoarea l or expedi?ie. ?i dac? a? fi nevoit ca într-o dimi nea?? s?-mi spun: ast?zi n-o s? am nimic de fumat. j a?a c? nu mai ai nevoie de nimic. pe ci nstea mea. C?ci i se poate oricui întîmpla s?-i mearg? prost sa presupunem ca la un moment dat a? fi într-o stare nenorocit?. sînt exact atît de anemic cît trebuie ca s? fiu livid. astfel încît aveau în modul de a merge ceva înaripat ?i lin. Apoi încetini pasul ?i sfîr?i aproape prin a se opri. Acum.

ba este chiar o chestie destul de riscanta. vrei sa ma l?mure?ti ce înseamn? asta? . plamînul poate sa se vindece. aici. ?i-o aduci aminte. o farsa pusa la cale. astfel ca-l sili p e Hans Castorp s? se gîndeasca la muzica ce-o scot acele b??ici de prin bîlciuri. ca sa zic a?a. Acum. Dar mîndria clubului este Hermine Kleefeld. ?i osci lînd între rîs ?i plîns. slabanoaga. pe jum?tate închi?i.?i ar?i de soare ?i doua tinere se remarcau tocmai prin paloarea fe?ei. spre sfîr?it. A fluierat din burt?. Dar to?i se uitau la el cu acela?i zîmbet obraznic. întoarse capul c?tre el ?i rîse. un tînar care-?i ?inea mîinile în buzunar. deoare ce î?i d?du seama dup? mi?carea din umeri a tinerilor care se dep?rtau ca rîdeau. Dar se pare ca s-au ob?inut rezultate minunate datorita pneumotoraxului. lipind calcîiele. Saluta grupul. ?i a?a sînt cunoscu?i. Tuturor celor pe care i-ai v?zut adineauri li s-a f?cut aceasta opera?ie. daca totul merge bine. Fluiera din str?fundurile fiin?ei sale. e stupid sa-?i închipui ca fluierat din burta. îns? nu e cap abila s? fluiere decît dup? ce a mers ceva mai repede ?i bineîn?eles ca nu pierde pr ilejul sa sperie oamenii. ca re se dezumfla ?i se turtesc ?iuind apoi fata trecu împreuna cu tot grupul mai dep arte. Apoi îti introduce un gaz. Nu. S-au adunat cu to?ii.Hai sa mergem mai departe! zise Joachim. adaug?: Totu?i. datorita acestei odihne. . îi scap? din piept. p ce trece a pe lînga mine. sc?zu cu un ton. întoicîndu-se cu fa?a. în?ele gi. auzmdu-l pe Joachim. Joachim tocmai se apropia. te umple iar??i. Cîrd un plamîn este atins. Nu. asta era sminteala curata! Fluiera în direc?ia lui.Cu ce? întreb? Hans Castorp. una slab a ca un ba? ?i cu un ten de filde?. într-un fel cu totul neîn ?eles. Behrens v?de?te o înde-mînare remarcabila. astfel ca plamînul comprimat nu mai este în m?sura s? func?ioneze.. Era extrem de agitat ?i nu prea ?tia de ce. . ?i în acela?i timp fluie ra. cea cu pistrui. spuse Joachim ?i rise nep?s?tor. dup? cum cred c?-?i închipui. în acela?i timp. astfel c? trebuie mereu reînnoit. Nu totdeauna. cea c are a z?cut atîta vreme la pat. o opera?ie ce se practica destul de des aici. pe care nici m?car nu le ?uguie. ia r unul scund. cu buzele rasfrînte. Bineîn?eles ca gazul nu persista prea mult. într-o parte .. care fluier? cu pneumotoraxul. în domen iul acesta. nu ?i-a? putea spune ?i nici chiar ea n-o ?tie exact.. J 60 . Pot sa te l?muresc ?i din mers. procedînd as tfel. De ce faci mutra asta? îl întreba el. cu ochii pe jum?tate închi?i. tulbuiarea 1 se ransformase în buna d ispozi?ie ?i în vreme ce mergea aplecat înainte. Era domni?oara Kleefeld. dar celalalt e s?n?tos sau relativ s?n?tos atunci partea bolnava este scu tita de orice activitate pentru cîtava vreme.. cu o plec?ciune cu rtenitoare. s? ne în?elegem. azot. mai ales pe noii sosi?i. MUNTELE VR?JIT 59 _ A fluierat! r?spunse Hans Castorp. r?gu?it? ?i ascu?ita ?i. risipe?te azotul ?i de aceea trebuie umpluta la fiecare opt zile. ceea ce f? cea ca vesta sa i se ridice într-un mod necuviincios. chiar în . ?i domni?oara Levi. privindul proste?te. Dup? aceea se întoarse repede ?i în?elese imediat ca acest lucru îngrozitor trebuie sa fi fost o gluma. c?ci chestia asta cu pneumot oraxul i-a apropiat pe ace?ti oameni în mod firesc. Hermine Kleefeld. cred ca n-ai preten?ia sa în?eleg jargonul vostru . uitîndu-se dup? ci cu o privire blinda. trecu atît de aproape de Hans Castorp încît mai-mai ca-l atinse cu bra?ul. ?i dup? un an sau mai mult de tratame nt.nu cunosc exact locul. dar nu cu buzele. o fluier?tura neobi?nuit de nepl?cuta.. î?i spun Clubul jum?t??ilor de pl amîni"..Ah. slu?ita de pistrui. ma în? elegi. ca sa se odihneasc?. Ai încr emenit pe loc de parca ai fi prms r?d?cini. Hans Castorp înlemni privind în zare. se aprop ie de varu-sau. Aceasta înseamn ?: te deschide printr-o t?ietura. într-un sveter verd e. deoarece nu mai ea singura are talentul special sa fluiere ca nimeni altul cu pneumotoraxul. însâ Beh rens a ajuns un maestru în astfel de opera?ii. între ei era ?i doamna Iltis. Hans Castorp rîdea. apoi. t?r?g?nata care. g?unoasa. cu p?rul prost piept?nat ?i cu ochii neghiobi. sus. Cum reu?e?te. ?i cam la o jum?tat e de luna. E ceva care ?ine de chirurgie. De altfel cred ca. O fata înalta. alta mai mica ?i grasa.

desena figuri pe nisip: . Sînt conMUNTELE VR?JIT 61 ins c? e în leg?tura cu afurisita de fierbin?eala din obraji. zvel?i.. Dar nu da importan?a. dar asta nu poate fi un motiv.. trebuie într-adevar s-o arunc. c?ci seriozitatea. E adev?rat ca am mîncat pr ea copios la micul dejun. de sus. Au statute? P?cat ca nu e?ti ?i tu m embru. în via?a din vale. cel mai caraghios lucru pe care l-am auzit în v ia?a mea! spuse el ?i suspina adînc. îneît nimeni nu ?tie nimic. Asocia?ia lor este m?car înregistrata? întreba el. zise Joachim. De altfel.. Dar Hans Castorp le p rivi doar în treac?t. st?m pu?in ?i dup? aceea ne întoarcem la sanatoriu. tu nu observi nimic. umerii îi fura zgudui?i de un rîs înfundat ?i precipitat... a?ezat cam îa o treime din în?l?imea coastei ?i oferind o priveli?te ce str?lucea alburiu într-o l umina limpede. Sînt chiar ferm convins. pentru ei timpul n-are importan?a ?i atunci mor ?i ei cum pot. au fost multe cazuri mortale? . în p?durea umeda de brad. întîmplarea din camera unde stau s -a petrecut cu pu?in înaintea sosirii mele. fumezi cu ?i mai mare pl?cere.. Sicriul este adus în zorii zile . Asta-i curata nebunie. ci mai degrab? un fel de superficialitate. Doamne. zise el. Fiecare fum este o speran?a în?elata . Poate ca a i reu?i sa fluieri ?i tu daca ?i-ai da osteneala. sînt atît de liberi. Vreau sa spun ca sînt tineri. Nu.. Este. La început mi s-au întîmplat ?i mie lucruri neobi?nuite. din respect pentru paci en?i ?i mai ales pentru doamnele caie ar putea avea crize din cauza aceasta. observa ca au început sa ma intereseze multe lucruri de aici.. Drumul devenise neted ca-n palma. în vreme ce. pricepi tu. Ar tre bui sa-l rogi pe Behrens sa te pun? ?i pe tine par?ial în neactivitate.Destul de multe..Clubul jum?t??ilor de plamîni"! F?ptura aia nebunatica mi-a fluierat un tiuuuu. Nu vad de ce-ar trebui ca moartea sa le sape asprime pe chip.. ?i dup? ce mai ?ov?i înc? o clipa. spuse el dup? o noua încercare de a trage din ?igara. dar iarta-ma ca vorbesc în felul acesta. bag de seama c? M?ria nu-mi mai place. Vezi tu banca asta are o pozi?ie minunat? . c?ci trebuie sa f ac cura de odihna. glasul îi gemea plîngator. Ma gîndesc cîteodata c? a fi bolnav ?i a muri nu sînt luc ruri grave în sine. sus. Dracu ?tie de ce. Ei.nu întîrzii niciodat? sa le ?i pricepi. c?ci de obicei cînd manînci mult.Oare ce voiam sa te întreb? începu el. cred ca pîna la urma ?i treaba a sta se poate înva??. oricum ar fi.. cu min erul bastonului sau de tîrgove?. arunca ?igar a pe povîrni?. sus. Cred ca vei în?elege toate as tea abia dup? ce vei sta mai mult? vreme.. De cînd e?ti tu aici. st?tea aplecat înainte. Cînd al?turi de tine moare cineva. dar apleca?i în direc?ia vîntului. Prin urmare. ?tii de unde mi se trage? întreba el. r?spunse Joachim. ?i cînd ma gîndesc ca formeaz? . auditor. de la voi. a?i fi putut sa ma primi?i ca oaspete de onoare sau ca.nu-i a?a? . ceva inexplicabil. Daca vrei. preocupat de altele. din întîmplare: cîn cineva decedeaz?. n-are nici un rost sa ma silesc. sim?ind ca-i vine greu sa vorbeas c?. într-adevar. n-o întîlne?ti decît acolo. Crezi ca poate proveni din faptul ca am do rmit agitat? Poate c? asta m-a indispus. Te încredin?ez ca are un gust de papier-mache. sau cel mult afla mai tîrziu.. iar cînd te inte reseaz? unele lucruri . spuse Hans Castorp.i susura printr-un jgheab de lemn. dar am impresia ca sint ro?u la fa?? ca focul. printie pinii înal?i.THOMAS MANN acoperindu-?i ochii cu mîna. Pe lînga ei s e rostogolea în vale un pîrîu care bolborosea . de care suf?r He cînd m-am sculat. aratîndu-le cu vîrful de fier al bastonului de munte.. Acum se îndrepta c?tre Davos-Platz. privindu-?i ?igara. se pare îns? ca prietenii t?i pneumaticii sînt ei în?i?i într-o dispozi?ie excelenta! Cum m ai coborau. Dar se procedeaz? cu discre?ie . Ai putea sa-mi spui de ce sînt atît de zburdalnici? Joachim caut? un r?spuns. O sa te obi?nuie?ti destul de repede. sigur ca da. totul se petrece în cea mai mare tain?. Fara îndoiala. Joachim voi sa-i spun? varului sau numele piscurilor care p?reau ca închid valea s pre sud. De cîtva tim p ma tot întreb ce nu-i în regula ?i iat?. baston cu mîner de argint. ca n-am pofta s? fumez! zise el. de atîta rîs stapînit. e ca ?i cum a? avea un deranjament de stomac. Dar oa re ce-i cu mine. E. Banca simpla de brad pe care se a?ezar? era rezemata de pereiele muntelui. aici. ?i-am spus doar ca nu-i chiar atît de u?or s? te aclimatizezi la noi. Cînd ai sosit aici ai avut ?i tu aceea?i senza?ie? _ Da. trebuie s-o recunosc.

ma mir ca-?i îng ?dui sa vorbe?ti despre talgere. Barbara Hujus. iar paracliserul care purta c?delni?a b ?tu la u??. care cuprindea în el o dezn?dejd e de nedescris. Ei. îl întrerupse Hans Castorp nu fâra asprime. ca s? mi-o fi putut scoate. o catolic?. o cruce de aur cu felinare pe c are cineva o ducea în fa??. apoi au sosit p?rin?ii ?i în sfîr?it a venit ?i rîndul preotului. îns? de curînd. . 1 Va 62 THOMAS MANN Asta s-a întîmplat atunci cînd micu?ei Hujus. apoi preotul cu ochelari ?i la urma un tîn?r cu c?delni?a. Dar trebuia s-o ai. cum spui tu. i s-a dat sfînt a împ?rt??anie. Tocmai se opriser? cu to?ii. sa tot fie. în acele clipe solemne nu eram cu ceilal?i. închipuie?te-?i spaima mea. f?cu Hans Castorp. nici tu n-ai fi ?tiut cum sa evoci asemenea amintiri. Fiindc? în clipa în care preotul trecu pragul. Vezi ca trebuie sa por?i p?l?rie. Lau chemat într-o dupa-amiaza. în frunte omul cu crucea. cam vreo opt saptamîni. precedat de o cruce. Este t ocmai ce m-a izbit aici... ~ Cum? Atunci nu de curînd. Prin u rmare. Duhovnicul ?inea strînsa la piept sfînta împ?rt??anie. ca doar e sfînta lor taina. ?i nu vin sa-l ridice decît la anumite ore. Lucrurile s-au petrecut în a?a fel încît eram îndrept??i t s? cred c? visam. din?untru izbucnir? pe nea?teptate trei sau patru r?cnete la rînd. Am spus ?i eu ??a... rosti Hans Castorp continuînd sa fac? semne pe nisip.i în timp ce tu înc? dormi. vad preotul câ vine spre mine purtînd o c?ma?? de dantel?. iar printre ele se auzeau rug?min?i. sus. sim??mintele atroce prin care treceam. ?i cum mergeam de-a lungul culoarului. Mi-am amintit de talgere f?r? voia mea. acum mi-am aruncat priviri le din întîmplare înd?r?tul culiselor. Tocmai din cauza asta. A?a mi s-a p?rut mie.Da. daca nu gre?esc. Prin urmare. în pas gimnastic. Da r curînd dup? aceea s-a pr?bu?it repede. de pilda în timp ul mesei. Ma întrebam ?i m? întreb ?i acum în ce chip trebuia sa ma port în aceasta împre urare. remarca Hans Castoip sec ?i cu aten?ia înc ordata. c?ci dac? ai fi fost de fa??. se pare c? duhovnicul a fost încîntat. dup? care ?î?ni un sfî?ietor ?i nesfîr?it ahhhh!". ?i ac um. Dar sa ?tii ca e?ti exagerat. Vazînd ca-l MUNTELE VR?JIT 63 salut. ?i î?i plecase capul cu un aer foarte smerit. îi v?d ca vin spre mine. cînd toata lumea se g?sea la ceai. Prin urmare.. lipa-lipa. m? r?t?cisem înd?r?tul culiselor. erau trei. la voi. Ei vezi! îl întrerupse iar??i Hans Castorp. relua Joachim. ridicîndu -?i boneta. p?rea înc? z drav?n? ?i era de o veselie nebun?. da. imagineazâ-?i întreaga scena. a micu?ei Hujus. Cînd am sosit eu aici. Da. Mi-aduc aminte de parca at fi azi ca. c? nu purta?i p?l?rie. se poate spune ?i a?a. ?i i s-a f?cut maslul. Tocmai din acest motiv. zburdalnic?.Hm. Dar mai bine ascu lt? continuarea. ?i ce s-a întîmp lat dup? aceea? M-am lipit de perete într-o atitudine cuviincioas?. pe care o acoperise. ?i m-am înclinat pu?in cînd iu ajuns în dreptul meu. z?cea doar la tre i camere de mine. Dar a?teapt? pu?in. iar pe coridoare nu era ?ipenie de om. pricepi tu. apoi o deschise ?i f?cu loc superiorului sau s? intre în camera. închipuie?te-?i îns? c? tocmai scapasem ora mesei. exact ca o feti?a de ?coala. n-am auzit gongul ?i întirziasem cu un sfert de ceas. Nu-i o compara?ie potrivita. Nu aveam p?l?rie. ca s-o po?i ridica în împrejur?rile în care se cere sa te descoperi. mai cu seama ca eram chiar în fa?a camerei dou?zec i ?i opt. adormisem în ti mpul curei de odihn?. . a?teapt? pu?in s? ma gîndes c. ~ In cazul acesta nu po?i zice de curînd. ce ie?eau fara nici o întrerupere dintr-o gura larg c?s cat?.. fâra ni ci o inten?ie. implor?ri fierbin?i care ap . urlete cum n-am auzit vreodat? urmate de ni?te ?ipete prelungi. ?i-mi mul?umi foarte politicos. nu s-a mai putut scula. Cum a?a? lata cum. lucruril e astea se petrec în spatele culiselor. a?a cum merg talgerele de alam? înaintea muzicii militar e.

ca s?-i potoleasc? rîsul înfundat. a?a i-a spus de curînd cuiva. întrucîtva. iar lînga perete ?i la capatîiul patului st?teau ni?te oameni . un rîs ?î?nit din ?dîncuri. Nu. Atunci Behrens s-a r?stit la el. iar ceilal?i doi intrar? «"pâ el ?i u?a se înch ise. cu ochii ei atît e palizi. zvîrlind din picioare.Spui c? zvîrlea din picioare? . Hans Castorp se întoarse brusc spre vurul s?u. care se aplecau ?i ei cu vorbe mîngîietoare deasupra patului în care nu se vedea decît ceva inform care cer?ea ?i se împotrivea într-un mod înspaimînta or. Nu în? eleg cum de nu mi-ai pomenit nimic înc? de asear?.. cîtâ energie avea ca sa se mai poat? împotrivi în felul 64 THOMAS MANN acesta! C?ci pentru a?a ceva se cere for??. puteam sa v?d în cameTa. Dar cînd unul se poarta într-un mod ?tît de l a?.?i scena aceasta mi-o relatezi abia acum? îl întreba Hans Castorp Pa o pauz?. iar timp ce vorbea împingea mereu capul înainte ?i apoi îl tr?gea înd?r?t. ar fi atîtea de povesii nici nu ?tiu cu ce sa încep. nem?rginit. Era epuizata ?i numai spaima îi d?dea atîta putere. din senin ?i vorbele îi fura în?bu?ite de un rîs care-l cu prinse cu încetul ?i puse st?pînire pe el. ?i-l privi fix pe preot cu ni?te ochi larg deschi?i. reu?e?te întotdeauna sa g?seasc? tonul potrivit. din spatele lor ?i printre ei. Oricum. Atît omul care ?ine a crucea cît ?i paracliserul st?teau în pragul u?ii ?i nu îndr?zneau sa intre.. acela?i rîs de ieri. Dar sînt ?i b?rba?i care uneori se comport? la fel. n-o s? admit s? mi se scoat? din c?p c? un muribund nu-i ma i deosebit decît cine ?tie ce b?d?ran care se plimb?. . Nu z?u. zise Joachim. iar noi am aflat-o de la sora-?ef? care era de fa?? ?i-i d?dea o mîna de ajutor s?-I ?inâ pe muribund. în chip de bun r?mas. De altfel. spunîndu-i: Ia nu mai f? atîtea mofturi!". ca ?i cum ? ipetele întret?iate de horc?ituri ar fi r?zbit tocmai din fundul pivni?ei. daca nu m? în?el.. ghiontindu-?i varul în coasta. > Dumnezeule. Nu-i admisibil ca a?a. Pst! f?cu deodat? Joachim. în asemenea cazuri. cred ca n-ar fi trebuit sa s e trimit? dup? preot înainte ca ea s? fi fost complet epuizat?.?i era chiar ea. Hans Castorp se lovi cu mîn? peste coapsa ?i l?sîndu-se brusc peste sp?tarul b?ncii privi cerul. închipuie?te-?i prin ce treceam! Duhovnic ul st?tea în picioare. Hujus? întreba intrigat. facînd sâ-i curg? lacri mi de sub pleoapele strînse. ?i ce vrei sa spui prin expresia din fun dul pivni?ei'"? . Ah. Dar într-o frîntura de clipa am mai apucat s? vad cum capul micu?ei Hujus ?î?ni o secunda. lipsi?i cu totul de vreo culoare. parc? îl v?d ?i acum. Era o fat? foarte tînâra ?i de aceea se cuvine s-o scuz?m. r?spunse Joachim. dar într-un mod discret.. cî?tiga bani ?i nu-?i refu za nici o pl?cere! Nu. lîngâ pat ?i rostea cuvinte de mîngîiere.Se ascunsese sub plapuma. apoi cu un ah!" disp?ru din n°u în a?tern ut. nu-i admisibil ?i vocea lui avu un tremur cu totul neobi?n uit. Era chiar unul dintre aceia care. continu? Hans Castorp cu o violen?? care nu era deloc pe m?sura rezisten?ei ce i se opunea. Nu. demn de respect. e prea tare! Un muribund este.Din toate puterile! Dar totul era în zadar. iar bolnavul s-a potolit imediat ?i a mur it în cea mai mare lini?te. Era teribil de înspâimînta ?. Behrens ?tie s? le vorb easc?.. Ce fel de ton? întreb? Hans Castorp încruntînd sprîncenele. Iar eu. Nu-i defel admisibil ca a?a. fac ni?te scene îngrozitoare ?i nu vor s? moar? cu nici un pre?. cu patul în stînga u?ii. ceea ce fire?te ca este o dovada de la?itate. c?re-i zguduia trupul ?i-l silea s? închid? ochii. fiindc? î?i d?dea seama ca va muri. cu parul ei blond-deschis mcîlcit. D?r era epuizata. O camera ca a ta ?i a mea . deoarece trebuia s? i se dea ultima îm p?rt??anie. Un muribund are. chestia asta e totu?i pu?in cam tare! exclam? el.. am putea spune! Nu vreau s? te contrazic. . rîde. Potole?te-te! ?opti el. spuse Joachim.oi se pref?cur? în ceva g?unos ?i în?bu?it ce p?rea sa dispar? sub pamînt. Joachim r?spunse: Unuia i-a spus: Nu mai fa atîtea mofturi!" Da. f?r? îndoial? p?rin?ii. f?r? înconjur . ceva sfînt. Strig? la bolnav ?i-i s pune f?r? înconjur: Nu mai f? atîtea mofturi!" Unui muribund! Oricum. Preotul se îndrepta spre ea. . .

se uita la cei doi veri. brunet. încercînd sa-?i aduc? aminte cine puteau fi Minos ?i Radaman . dup? ce se apropie. mai mult. . cu o musta?a neagra. Un fla?netar!" î?i zise el. adaug? el. erau departe de a crea impresia de elegan??. care p?rea sa te îndemne la luciditate ?i a ten?ie. italianul îi ruga pe cei doi men s? nu se deranj eze ?i sa-?i reia locurile. în privin?a asta. cu o u?oar? nota de stînjeneala. în?elese ca avea în a?? un domn. domnul a f?cut o c?l?torie agreabila? se adresa el lui Hans Casto rp. deoarece formulase o întrebare. privind în sus cu ochii catifela? i. în ajunul Cr?ciunului. ?i cu o mi?care u?oara ?i elegant a ridica spre cer o mîna mica ?i g?lbuie. trebuie sa fi avut cam între treizeci ?i pat ruzeci de ani. cravata neagr? era uzat? ?i se vedea foarte bin e c? nu purta deloc man?ete. iar spre cre?tet se r?rea în chip v?dit: doua scobituri ple?uve se arcuiau pe lîngâ c?rarea îngusta ?i s?r? c?cioasa. nu sînt deloc zgîrci?i.. Ia cîte luni v-au condamnat oare ? în gura lui. f?cu prezent?rile: . Buzele rosteau cuvintele cu o anume buna dispozi?ie. iar el ramase în fa?a lor în 66 THOMAS MANN picioare. care dintr-o data se sim?i ru?inat Settembrini spuse: Domnii sînt bine dispu?i pe buna dreptate. în timp ce pe fa?a îi st?ruiau 'nea urmele accesului de veselie. pantalonii cei largi. iar acea cuta fina ?i batjocoritoare din col?ul bu zelor u?or contractate sub musta?a stufoasa acolo unde frumoasa-i arcuire se rid ica pu?in producea o impresie ciudata.MUNTELE VR?JIT 65 Hans Castorp privi printre lacrimi. Hans Castorp rîse. deoarece cu toate c? întreaga sa înf??i?are d?dea o impresie de tiner e?e. Ati ?i intrat în posesiunea sentin?ei lor? Vreau sa spun: sinistra ceremonie a primei consulta?ii a avut loc? Aici ar fi fost nimerit sa se opreasc? ?i sa a?t epte. ochii negri ?i musta?a cu linia ei delicata. trasaturile spiritualizate ale figurii. încît îl trezi într-o clipita din voio?ia sa pe Hans Castorp. arata chiar o u?oara scamo?are pe Ia margini din pricina folosirii îndelungate. îmbr?c?mintea. venea âtre ei un str?in. în timp ce crisparea buzelor se adînci s-ar putea trage concluzii c ontradictorii. Satan Era greu s?-?i dai seama ce vîrsta are.îmi îng?dui?i sa ghices ? ?ase? Sau noua dintr-o data' La noi. ca ?i redingota prea lunga. ?i grija pe care o punea ca pronun?ia sa fie cît mai ex acta ar fi putut da de b?nuit ca este din alta ?ara. schimba cu Joachim un salut îi ura buna diminea?a într-un fel politicos ? camunicativ ?i ramase în fa?a lor cu picioarele încruci?ate. Dar str?inul continua imediat cu iscod irile: Rezultatul este mul?umitor? Din rîsul dumneavoastr? vesel ?i aici Settembri ni t?cu o clipa. E o diminea?a minunat a! V?zduhul e albastru. Zîmbind. îngri"t? cu pantaloni cadrila?i de culoare deschisa. în pozi?ia sa preferata. rezemat în baston. guler ul scrobit. p?rul de la tîmple începuse sâ fie pres?rat cu fire argintii. Te sim?i într-adevar îndemnat sa ui?i unde te g?se?ti.o îndoiala asupra acestui fapt. Scumpii no?tri Minos ?i Radamante.V?rul meu Castorp . Cu toate acestea. cuvîntul condamnat" suna deosebit de caraghios.domnul Seftembrini. cu col?urile rotunjite. îl ascultai cu pl?cere. cadrila?i. dar mai ales la Hans Castorp. pr in cur?ile din ora?ul lui natal. de postav. Vorbea f?r? accent str?in. Venind la noi. asta. ?i nu fu cîtu?i de pu?in mirat de numele ce-l auzi cînd Joachim se scul? de pe banc? ?i. pe buna dreptate. alura degajata ?i aproape no bila a str?inului nu l?sau nici. la doua rînduri de nasturi ?i cu revere late. Mirat.. marindu-i fruntea. Pe drum. a?a cum st?tea. Amestecul de s?r?c ie ?i distinc?ie. muzican?i care. iar Hans Castorp se preg?tea sa r?spund?. întindeau p?l?ria moale sa li se arunce din înaltul ferestrelor cî?iva b?nu?i de cîte zece pfenigi. fapt de care Hans Castorp î?i d?du seama cînd observ? c ? mînecile atîrnau moi peste încheieturile mîinilor. îl facura pe Hans C astorp sa se gîndeascâ imediat la anumi?i muzican?i ce cîntau. soarele rîde. în cazul ca dorea într-adevar un r?spuns. Curtenitor. aruncînd într-acolo ?i o privire piezi?a sen ina. într-o atitudine gra?ioasa. dinspre stînga. Hans Castorp se ridica ?i el ca sâ salute. un domn elegant. de un galben-deschis.

68 THOMAS MANN Dar va rog chiar. C?ci ?i curiozitatea face parte dlntre Privilegiile noastre. domnule locotenent? ad?ug? el întoreîndu-se c?tre Joachim care. confirma italianul dînd din cap. la noi ??tia care am c?zut atît de jos îneît do ri?i sa ne oferi?i pentru un timp oarecare pl?cerea înso?irii dumneavoastr?. e ste un lucru frumos. sau mai precis pentru care profesie va preg?ti?i? Vede?i. întoreîndu-se iar??i c?tre Hans Castorp. sînte?i un om cum trebuie. a?a!" fa cînd sa ?uiere ?-ul. Inginer constructor de va . ?i se sim?i ?i mai stînjenit atunci cînd varul sau îl privi mirat ca ?i cum l-ar fi într ebat: Dar ce ?tii tu despre Carducci? Tot atît de pu?ine ca ?i mine.. Trei saptamîni. sa continue: A?adar. Lui îi datorez ceea ce posed sub raportul cult urii ?i al voio?iei. dar toate nt în stil mare. Nu. r? spunse îngîndurat: Ave?i dreptate. Va rog sa fi?i convins ca socotesc aceast? profesiune minunata. prin urmare nu face?i parte din cercul nostru? Sînte?i s?n?tos. Calculam în stil mare . îl a?inti pe noul venit cu o privire atît de încremenit?. domnule Settembrini. ?i ad?ugind iar??i de trei ori: Nu mai spune. via?a noastr? ne-a preschimbat oarecum în primitivi.. La Bologna eram printre ce i care îi consacram un adev?rat cult. va în?ela?i. n via?a. facînd o plec?ciune pli na de haz. cred. Da. îneît ochii îi c?p?taser? o expresie fixa ?i parca oarba. în?elegi tu. pe dumneavoastr? va cred în stare. Inginer. A trebuit sa fac o ascensiu ne de aproape cinci mii de picioare ca sa ajung pîna Ii dumneavoastr?. îi d?du l?muririle cerute. nu mai spune" cu un s accentuat ?i sonor. n-a fost decît o iluzie. Ei. Dar vorbeam despre dumneavoastr?. spuse Hans Castorp. . Dar. Apoi. spuse de trei ori: A?a.Ierta?i-ma. sp use italianul facînd cu mîna un gest hotarît.Mu de draci. a?i venit la noi de buna voie. atunci cînd a m urit. Mai avem ?i alte asemenea unit??i. dar silindu-se sa n-o arate. ?i ce termen v-a?i propus? Nu este delicat sa va pun o astf el de întrebare. Apoi r?spunse: Cum a?a? Nu. constructor de vapoare! Dar e grandios! exclama Settem-brini. Unitatea noastr? cea mai mica este luna. curio\ atea mea nu-?i impune nici o limita.. . a?a. trei saptamîni! A?i auzit. un fe] de Ulise în împ?r??ia umbrelor? Cita îndr?zneala sa cobori în str?fundurile unde mor?ii haladuiesc în nimicnicia lor. Sîntem ni?te f?pturi care ne-am pr?bu?it în adine. reînsufle?indu-se. Fac doar o vizita de cîteva saptamîni varului meu Ziemssen ?> cu acest prilej ma ?i odihnesc pu?in. A scri s necrologul lui Carducci pentru ni?te ziare germane -Carducci. daca-mi îng?dui?i sa va dau aceasta informa?ie. _ O simpla închipuire de-a dumneavoastr?! Pe cuvîntul meu..Settembrini. la urma u rmelor... Am avut cinstea sa vorbesc compatrio?ilo r dumneavoastr? despre viata acestui mare poet ?i liber-cugetator. Dar a? fi extraordinar de curios sa aflu cît timp î?i acorzi atunci cîn d tu e?ti acela care hot?r??te. Domnul Settembrini este literat. cu toate ca aptitudinile mele tind într-un sens complet diferit. fara a fi MUNTELE VR?JIT 67 cris.acesta este Privilegiul umbrelor. spuse Set?embrini. iar nu Radaman?e. dup? aceea. zise Hans Castorp cu o degajare nu lipsita de o anumita înfumurare de îndat? ce sim?i ca este invidiat. domnule Se?tembrini? As?a-i buna!. va în?ela?i.." întocmai. buc urîndu-se din toata inima de titlul ce i se d?dea. pentru ca. _ în str?funduri. L-am cunoscut ?i pot sa ma socotesc elevul lui. domnule locotenent"? Nu e oare aproape o impertinen?a sa spui: stau aici trei saptamîni ?i pe urma plec? domnul meu. -O Dio. poate mai exista mijlocul sa ne-o refacem. . domnule Septem. sînte ?i ca un student ce audiaza cursul unui profesor. aici nu cunoa?tem o unitate de m?surat timpul care se nume?te saptamîna. îmi îng?dui?i sa va întreb ce profesie exercita?i acolo jos. îl corecta italianul cu spontaneitate ?i avînt. Nu sînt deioc bolnav. nu mai spune. nu-i a?a.. interveni Joachim pu?in cam stingherit.te.

în general. MUNTELE VR?JIT 69 obabil ca v-a?i referit la celalalt diavol. domnule Settembrini. nu-i a?a? Da.. car e las? ochii în jos. sus. too rich cum spun englezii. nu pot decît sa va dau dreptate. acum? -Acum? O. dumneavoastr? îmi interpreta?i cuvintele într-un sens pre a precis. ma simt pu?in c am ap?sat ?i închipui?i-va ca în diminea?a asta n-am reu?it sa dau de gustul ?ig?ri i! A?a ceva. exigen?ele sînt considerabile. cu o masa abundenta. Este adev?rat ca am venit aici doar ca oaspete ?i. Va asigur ca ceea ce am spus despre diavol n-a fost decît un fel de-a vo rbi! . N-am nici o experien?a în privin?a asta. cu anumite ocazii solemne. Doamne.. înveselindu-se ?i reluînd cu elegan?? discu?ia. ca marele meu profesor i-a închinat un imn? Ierta?i-ma.poare? ?ti?i oare cît de mult cre?te?i în ochii mei? lata ca am pe nea?teptate prile jul sa ma adresez dumneavoasrra ca unui reprezentant al unei întregi lumi a muncii ?i a geniului practic. însufle?indu-se.. ?i orice început este greu.. cred. un homo humanus ?i nu ma pricep absolut deloc Ja chestiile astea inginere?ti. într-adevar. . Sînt obi?nuit. Apoi. de altfel nici n-am dormit prea bine. O salute. nu mi s-a mai întîmplat niciodat?. apoi zise: . trebuie sa aib? spirit. da. apoi micul dejun a fost în adev?r cam copios. despre care se spune ca nu tre-huie sa-i dai nici m?car degetul cel mic de la mîna. Nu . în ?ara mea este cîntat cîteodata.. Numeroase spirite de elita ?i lucide au d . a?a este. domnule Settembrini. Dar îmi închipui ca teoria specialit??ii dumneavoastr? trebuie sa ceara un cap limpede ?i lucid. am sosit prea de curînd aici. Azi. ?i are toate motiv ele sa-i fie teama. altfel ri?t i sa-?i pierzi curajul. 70 THOMAS MANN fiindc? nu avea nici un sens sa ma chinuiesc cu fumatul. r?spunse Hans Ca storp. o ribellione. Miroseau toate a predica duminicala. deocamdat? nu sînt decît student ?i înc? abia la început.?glggea italiana ?i restul nu prea îi era pe plac. Nu. undeva.Cineva. -Ah. Desigur. r?spunse Settembrini. înc? din tinere?e. care tr?ie?te într-o desavîr?ita în?el egere cu munca. ÎI invoca?i chiar ?i pe diavol pentru a va sus?ine afirma?ia? spuse el. ca mine. Pe scurt.Vai. iar practica un om dintr-o bucata. Se uita la varu-sau. Acela la care v-a?i gîndit se înspaimînta de munca. Settembrini ridica iute sprîncenele. o Satana. nu-i deloc o gluma. afara doar cînd eram enos bolnav iar acum are un gust ca de iasca. Toate acestea îi p?reau absolut ciudate bunului Hans Castorp.De exemplu. msa cea de azi a fost p rea suculenta pentru mine. oricît de sincer ar fi res pectul ce vi-l port.. Dar. de?i fusese r? rostite pe un ton de flec?reala ?i aproape de gluma.Da. continua: Oricum. fara îndoiala. lua-o-ar dracu'! zise Hans Castorp ?i vorbele îi tî?nira din adincul i nimii. va m?rturisesc. eu sînt umanist.. deci va pute?i închipui ca ma simt un p ic tulburat. nu-i a?a? . Din contra. orice munca ce merita acest nume e ste grea. Mai cu seama în cazul cînd nu e?ti d eosebit de rezistent. Chiar lui. a\înd în vedere ca nu sînt viguros. f?cu Settembrini ?i privi melancolic în aer. A trebuit s-o arunc. o forza vindice della ragione-Este un cîntec m?re?! Dar e pu ?in probabil ca v-a?i referit la dracul acesta. Sînte?i fum?tor daca-mi îng ?dui?i aceasta întrebare? Nu? în cazul acesta nu va pute?i imagina cît necaz ?i cîta am? r?ciune poate s? însemne un asemenea lucru pentru cineva c?ruia îi place mult sa fum eze. este preferabil sa nici nu te gînde?ti cît sînt de mari. ma obose?te ?i nu ma simt perfect s?n?tos decît atunci cînd nu f ac nimic. din vorbele dumneavoastr? am tras concluzia ca v-a?i ales o profesiune p e cît de exigenta. Pe Satan în persoana? ?ti?i.. pe atît de l?udabil?.. silindu-se fara sa vrea sa se exprime ceva mai elocvent.Bineîn?eles ca-i a?a. a? min?i daca a? pretinde ca munca îmi da satisfac?ii deo sebite. ?i nu sînt deloc mîhnit ca-mi lipse?te o asemenea experien?a.. tulburat! . cui? Dracului? întreba Hans Castorp.

°e drumul de întoarcere. r?spunse Settembrini. înclina spre melanco lie. zise Settembrini . ?i-o sa -i urma?i sfatul? Fara îndoiala. iar critica . pe drumul ce duce c?tre zidurile Puternicei Dis". dar. în progres. dar o spune ?i celorlal?i. Zeflemitor? vre?i sa spune?i: mali?ios? Da. Asculta?i-ina. De ce nu? Trebuie sa spui lucrurilor pe nume. Lucrurile s-au petrecut aproape ca un fel de con sulta?ie. Se trage din neamul vo n Mylendonk. domnilor. cum va place sa va exprima?i. evident. domnule inginer. dar se întrerupse în clipa în care o feti?cana ce . dar asta e o gre?eala! Sînte?i n edrept daca nu solicita?i cinstea de a-i face cuno?tin?a. pe la mijlocul secolului al XHI-lea. domnule Settembrini. în?elege?i. Settembrini se apuca sa recite versuri latine?ti. ha! G?sesc ca sînte?i pu?in cam zeflemitor. Apoi m-a sf?tuit s? urmez neap?rat acela?i regim ca ?i varul meu. Prin urmare. Avem acela?i drum la dreapta. în ce ma prive?ie. Pentru mine este cea mai seînteietoare arma a ra?iunii împotriva puterilor întunericului ?i urî?enie i.elementul de baza aflat l a originea progresului ?i iluminismului. domnule Settembrini. e foarte amuzant. cel ve?nic voios. Nici lui Carducci nu-i pl?cea.. De ce n-a?i face-o? Al dracului om. Este un drept-credin-cios al viciului dumneavoastr?. A?i cunoscut-o cumva ?i pe sora-?efâ? Nu? O.ispre?uit tutunul. ha. Sa nu uitam ca trebuie s? ne facem cura de odihna. ?i eu am vicii. Radamante ast a! ?i. Procedînd a stfel î?i înt?re?ti ?i-?i înal?i via?a. începînd sa vorbeasc? despre Petrar ca. întrucît daca i-ar prii n-am mai putea vorbi de viciu c?ci tutunul îl face melancolic ?i de aceea respectabila noastr? sor?-?efa ?ine rez ervele sub cheie ?i nu-i da zilnic decît o por?ie redusa. e buna! rîse Hans Castorp. cu 0 mi?care circ ulara a degetelor îndreptate spre Joachim. Este posibil ca ea îns??i sa fi v? zut lumina zilei la scurt? vreme dup? aceea. Acum. spuse Joachim îngrijorat.. hopa.. pe care-l numi p?rintele timpurilor noi". pe scurt. am convingerea ca Radamante al nostru n-a pus-o pe aceasta fosila ca supraveghetoare a palatului sau de spai me decît dintr-o necesitate artistica. Excelent! mai exclama el cu fa?a întoarsa în sus ?i rîse asturnînd capul pe spate. curma scurt acest gest ?i spuse: Locotenentul nostru se gr?be?te la serviciu. iat? ceva foarte ciudat! Von Mylendonk ?i pe deasupra Adriatica. Apoi Settembrini trecu pe nea?teptate la altceva. Viciul nu-i mai prie?te. Cred.. sînt un pic mali?ios. adic? sa stau culcat pe balcon cît mai mult ?i în acela?i timp m-a sf?tuit sa-mi iau ?i temperatura.. chiar daca uneori cam for?at. Ei. ca nu ave?i nimic împotriva mali?iozit??ii. aici sînt multe lucruri aproape medieva le". G?si?i? A. e ve?nic voios". Imediat ?i-a dat seama ca sînt pu?i n cam anemic.. _ Asta mai lipsea! striga Hans Castorp. Ce vre?i. nu-i a? a. dînsa obi?nuie?te sa poarte un crucifixHa. sa mergem ?] noi. prin urmare a?i ?i f?cut cuno?tin?a? Da. Literatul î?i înso?ise cuvintele cu un gest elegant al mîinii. Radamante insa are sa va în?elea g? perfect. Ha. absolut sine pecunia. viciu. fiecare este perfect liber. Vergiliu! E neîntrecut. prin urmare. Ah! V ergiliu. adineauri. Se zice ca se întîmpla sa ca da uneori în ispita de-a fuia ?i atunci devine melancolic. Ei în su?i este pictor . în mod limpede ?i energic. din nevoia de a p?stra unitatea de stil. domnul meu! Deosebirea între ea ?i Venus de Medicis este ca acolo und e zei?a î?i arata sînii.n-a?i ?tiut? Picteaz? în ulei. în adev?r? întreba Settembrini. î?i evoca ceva aproape medieval. Necazul meu e ca sînt nevoit sa-mi irosesc mali?iozitatea cu teme atît de nenorocit e. c? o Mylendonk a fost stare?a unei m?n?stiri din Bon n. ha. _ Stimatul meu domn. nu-i interzis. Mali?iozitatea este spiritul criticii. Suna ca ?i cum ar fi moarta de multa vre me. înainte de-a ie?i. cu accent italian. Iar doamna Adriatica spune cui vrea s-o asculte. ?i consilierul aulic Behrens este un cunosc?tor în materie de ?ig?ri . E un om încîntator. Cum se spune în opera maestrului dumneavoastr?? Eu sînt pasar arul. MUNTELE VR?JIT 71 -Prenumele ei este Adriatica. hopa tot a?a". Sper. în adev?r. Dar Vergiliu d ispune de metafore pe care nu le Poate g?si nici un autor modern. într-un cuvînt: un suflet c onfuz. pe Rin.

apoi închisese amîndoi ochii. de cum începea anotimpul critic al topirii z?pezilor. a doua zi dup? s osirea celebrissimului MUNTELE VR?JIT 73 maestru. Vre?i sa spune?i ca am un fel plastic de-a vorbi. .încît oamenii mureau ca mu?tele. ei da! La. neclintit în titlul lui. ?. auzind ace st ?uvoi de invective debitate cu volubilitate. Se lega mai ales de consilierul aulic Behrens.. pe un ton destul d e mu?c?tor. cu istea?a sa putere de p?trundere ce nu se las? influen?at?. plescai el cu limba. întreg ?inutul mai vorbea înc? despre via?a scandaloasa dusa de acest prin?. Ei da. Ce vad? Acolo se plimba judec?torii din infernul nostru! Ce spectacol! In drumul lor. la care Kafka r?spundea c? la Salzmann. nu? replica italianul faeîndu-?i vînt cu batista. proaspete. limpezi. gîndi Hans Castorp. mi?c?toare. De atunci afacerile merg tot atît de bine vara ca ?i iarna. sau într- .. La cutare sanatoriu era profesoru l Kafka. opera?ie financiar? care dur? întotdeauna cam vreo cincisprezece zile. ca mor? ii s? nu-l aud?. folosea expresii savante vii. . de?i nu era cald. spuse Hans Castorp. cei trei str?b?tuser? cam o jum?tate din calea de întoarcere. iar nenoroci?ii a?teptau ?i în t reac?t fie spus vedeau cum cresc mereu notele de plata.Vorbi?i atît de nostim. în fiecare an. încît d?dea impresia ca are spiritul prea limpede ?i prea prezent ca sa-l ia vreodat? gura pe dinain te. nu de ftizie. ?. dup? ce se dovedi înclinat spre galanterie. bolnavul se gr?bea sa moar?. cu atîta vioiciun e. Ia. redactînd articole de popularizare pe care le-a lansat prin presa. el ?i nimeni altul. Geniu!" preciza Settembrini. Sa fi fost mul?umit? conversa?iei lui Settembrini. dulce poru mbi?a. Cît despre doctorul Salzmann. stabili principiul câ. ci ma i curînd r?coare. lauda. Meritul îi apar ?inea. la! O. el îns? nu pornea la drum înainte de a se fi dep us în contul lui cel pu?in cinci mii de franci elve?ieni. E un adev?rat ?trengar".Plastic. Dar lipsea opt saptamîni. domnii ?tiau oare ca el f usese cel care a inventat sezonul de var?? Da. iar bolnavii î?i exprimau dorin?a sa plece. De altfel. acesta îl învinuia pe profesorul Kafka ca nu-?i p?streaz? cutate seringile pentru injec?ii ?i ca i nfecteaz? bolnavii. Fire?te. iar Hans Castorp rîse din toata inima ?i fara r?utate. Drept urmare.. Unii bolnavi afla?i tocm ai la Fiume îl chemau la consulta?ie. î?i b?tea joc de picioarele lui foarte mari ?i socotea c? titlul l-ar fi primit de la un prin? bolnav de tuberculoza cerebr ala. sim?ul comercial al proprietarilor. Dar stai! exclama el. profesorul Kafka se sim?ea obligat sa porn easc? într-o c?l?torie de opt zile. Dup? care. pantei domoale a drumului. bolnavilor li se admini stra o doza atît de considerabila din veselul dar al vi?ei-de-vie" fire?te. ?i astfel r?m?sese în contin are consilier aulic". Acesta trebuie sa fie cuvîntul pe care-l c?uta?i. ci mai ale s ca deosebit de folositoare ?i aproape absolut necesara. ci de ciroza. Continu? astfel. se porni iar pe bîrfeala. trecînd prin ascu?i?ul criticii toate sanatoriile din regiune. vrei sa fii a mea? Uita?i-va numai cum ochii îi scînteiaza de o privire furi?a t?". tu. spunea Salzmann. f?g?duind sa dea autoriza?iile de plecare imed iat dup? ce se va întoarce. cura din timpul verii trebuie considerat? nu numai ca recomandabila. domnule Settembrini. de monstra ca aceasta sup?r?toare stare de lucruri nu era decît rodul unei prejudec?? i. ?. atît de comunicativ? ?i plina de buna dispozi?ie. tot cu scopul de-a rotunji facturile . ?i s-a priceput sa ras pîn-deasca în rîndul celor interna?i aceste teorii. ?i-a talpuit pantofii cu cauciucuri. cita el doar Dumnezeu ?tie de unde luase citatul -apoi trimise ni?te bezele spre fata care se îndep?rta stingherita. încît drept sa va spun nici nu ?tiu cum trebuie s-o calific. cel pu?in în ceea ce prive?te institutul sau. în-tu-i-?i-e!" mai adaug? el. Locvacitatea italianului era deo sebit de pl?cuta în puritatea >i preciziunea ei lipsita de orice accent str?in. ?i ramase la aceasta p?rere cînd Settemb rini. Atunci umo ristul nostru". ei da. da r Radamante închisese un ochi. De pe buzele lui mobile cuvintele ?î?neau tari.72 THOMAS MANN locuia desigur în sat le ie?i în cale ?i începu sa zîmbeasca ?i sa fredoneze ?treng?re?t e.. Alt?dat? doar cei mai fideli dintre fideli ramîneau ?i vara aici. utiliza pîna ?i flec?iunile gramaticale cu o satisfac?ie atît de vizibila.

domnule Settembrini. m-a stingherit. Acesta este motiv ul pentru care natura v-a înzestrat cu ochi ?i cu inteligen?a. Va vede?i des? Sagacitate Dar la aceasta întrebare Joachim nu mai putu s? r?spund? decît cu greutate ?i ininte ligibil. Dar. Observa?i. . El însu?i urca pîna la al treilea. papucii ?i o bluza asem?n?toare cu o tunica militar?. asta i-ar putea crea anumite avantaje ?i astfel . De atunci. bine? Trebuie sa cred ca ?i el va este simpatic. un de ocupa o c?m?ru?a ce d?dea spre spatele sanatoriului. el care unoa?te toate se cretele doamnelor noastre. într-adevar. Asta e o prostie! r?spunse italianul. mai pu?in decît crezuse Hans Castorp .. Umani?tii au înlocuit odinioar? pe preo?ii care. Sau are tocmai atît cît sa-?i pl?tea sc? între?inerea aici. Umbla în negru pentru a arata ca 74 THOMAS MANN domeniul special al studiilor sale este noaptea. în halat negru. do mnii mei. la om ?i dup? aceea-mi spu n: Prin urmare. Domnii mei .c?ci un drum pe care-l facem pentru prima data este mult mai lung decît unul pe care-l cu noa?tem . în a?a fel îneît instrumentul de sticla îi ie?ea piezi dintre buze. privind înjur cu un aer în care con?tiin?a ce-o avea despre valoarea sa se manifesta cu atît mai evi-uent cu cît uzan?a profesionala îl silea sa mearg? în ur ma ?efului sau. n-are bani? întreba Hans Castorp în vreme ce îl înso?ea pe Joachim pîna în camera re arata exact ca a lui. despre demnitatea omeneasca. iar în urrna lui doctorul Krokowski. Ei. Dintr-o cutie de piele ro?ie. va rog sa ma în?elege?i cum t rebuie. dar daca am facut-o. cu halatul alb ?i cea fa rev?rsata. o forma care re vine mereu.. scosese un mic termometru ?i vîrîse în gura extremitatea unde se afla rezervorul cu me rcur. a?a e?ti? Prea bine!. rafiiiaentul simbolic al îmbracamin?ii lui. pe moment. Noi. îns? a fost repede s ilit sa-?i reia locul aici. fara îndoiala ca n-are. îns? în principiu.. dup? cum spunea Joachim. MUNTELE VR?JIT 75 Bietul om! Tocmai el.. c?ci iata-i pe cei doi medici plim-bîndu-se pe dîmbul din spatele sanatoriului. un cr eion ?i dup? aceea o carte. Nu trebuie sa li se r?peasc? umani?tilor func?ia de educatori nu li se poate r?pi.. N-am stat de vorba decît foarte pu?in. eu ramîn partizanul gimnaziului umanist. in abstracto. umani?tii. ca n-am vorbit înc ? despre el? A?i f?cut cuno?tin?a? Hans Castorp r?spunse afirmativ. suna totu?i minunat. nu-mi formez p?rerea prea repede. Tat?l s?u a fost literat. o gramatica ruseasca deoarece înva?? rusa. Cum se face. Settembrini avea dreptate. în definitiv. va rog. îl ?inea pe stînga. Dar tot ce-a spu s pe urma. leg?tura istoric? dintre umanism ?i pedagogie explica leg?tura psihologica exi stent? între ele. Nu ?tiu prea bine.Ah. un timp a fost ?i plecat. sub limba. în vremuri tulb uri ?i inumane. ca un discurs solemn . ?i cred ca ?i bunicuL Atunci. în speran?a c a la serviciu. pute?i sa ma socoti?i retrograd. dar oncum ar fi fost. De Itfel este extrem de vorb?re? ?i trece cu mare u?urin?a de la o tema la lta Fa?a de feti?cana sa purtat pu?in cam obraznic. Krokowski! exclama Settembrini. capitonata cu catifea ?i a?ezata pe masa. poate ca n-a fost fara o anume inten?ie pedagogica. Ma uit mai îmi. doctorul Behrens înainte. î?i puse apoi o haina de casa. zise Joachim. nu s-a mai ivit nici un tip nou de educator. ci mai degrab? persistent. E bolnav de ani de zile. iar acest gînd e mîr?av. spuse Hans Castorp. Omul acesta n-are în minte decît un singur gînd. puteau sa-?i aroge conducerea tinerelor genera?ii. A?adar.adevar se dep?rtaser? de sanatoriu. care pare atît de entuziasmat de munca. avem cu to?ii o vîna pedagogica. dînd din mîini ca din ni?te lope?i. Domnule inginer. Uite-l cum merge. dom-nule inginer.. Trebuie sa ave?i p?reri. lu? de pe masa foaia liniat? pentru însemnarea temperaturii. ma în?elegi. dup? cum spunea. deoarece ei sînt singurii depozitari ai tradi?iei demnit??ii ?i frumuse?ii omului. e bolnav serios? Dup? cîte sînt informat nu-i un caz grav. ceea ce. drumul de înapoiere li se p?ru de o scurtime sur prinz?toare. Adineauri g?sea?i c a vorbesc cu mali?iozitate.. ?i apoi. Chiar ?i în ascensor mai continua sa le vorbeasc? cu lux de am?nunte ?i nu înceta decît atunci cînd verii ajunser? la etajul al doilea. pricep.

spuse Hans Castorp ridicînd ar?t?torul în dreptul ochilor sai tulburi. Joachim replica: Cum adic?? N-ai dreptate. a?teapt?! Deci. obiecta Hans Castorp.. Hans Castorp î?i exprima admira?ia pentru aceasta inven?ie. ce este timpul? întreba Hans Castorp ?i cu u n deget î?i îndoi atît de brusc vîrful nasului încît acesta deveni palid ?i-i pieri tot sîn e.. acoperindu-?i doar picioarele cu o p?tura din par de c?mila. dar cit de lung sau de scurt este în realitate. Bine. dar da-mi voie sa-?i atrag aten?ia asupra faptului ca m?sur?torile noa stre nu sînt decît ni?te conven?ii. ?i de fapt. Joachim f?cu semn din cap c? înc? nu. Treab? care nu era chiar atît de necesara: în ultimul sfert de ora stratul de nori de venise din ce în ce mai sub?ire.. vreo cinci ?ezlonguri. Deoarece îl m?sur?m. o mi?care în spa?iu. A?adar. acum plina de pacien?ii întin?i care citeau. aflat într-un col? al balconului (Joachim îl întrebuin?a m zilele friguroase) ? i cu mîinile sprijinite pe balustrada se uita în gradina ?i spre terasa comuna.. dai seama. scriau sau sporov?iau. spun: de f apt. ?i nu trebuie sa te superi pe mine. iata-te încol?it. Pentru con?tiin?a noastr? el se desf??oar? astfel. pentru mine ?i pentru noi to?i.Cît timp trebuie sa ?ii chestia asta? întreba Hans Castorp întor-cîndu-se. de fapt. Asculta-ma cu aten?ie. iar în albul ochilor avea vini?oare ro?ii. îmi iau temperatura de patru or i pe zi ?i o fac cu multa pl?cere. a trecut pentru tine. Nu era obi?nuit sa filozofeze ?i totu?i sim?ea nevoia. f?cu Joachim. adic? noi presupunem acest lucru fiindc? este m ai comod. De fapt. cînd ?i se pare scurt e scurt. Pu?in mai tîrziu îsi scoase ermometrul din gura ?i îl privi spunînd totodat?: 76 THOMAS MANN Da. Cum îns? am putea m?sura ceva c?r uia nu ?tim sa-i definim nici m?car o singura însu?ire? Noi spunem: timp11' trece. în gînd? Nici secunda! Ia asculta. un minut este tot atît de lung cît ?i se pare ?ie cînd î?i iei tempera tura? Un minut este atît de lung. Dar afectivitatea noastr? înregistreaz? diferite timpuri. nu vedea de aici decît o parte a terasei. cu ochii.MUNTELE VR?JIT 77 Har a?teapt?! Adic?. ?i n-avem nici o dovada ca se întîmplâ într-adevar a?a.echipat ie?i afara pe balcon ?i se întinse în ?ezlong. se putea fixa pe sp?tarul sca unului ?i apleca dup? pozi?ia soarelui. cu trenul. astfel ca soarele r?zb?tea cu o dogoare atît de est ivala ?i de manifesta. este aproape acela?i lucru ca ?i cum am vrea ?a ma?uram spa?iul cu ajutorul timpului . n-are decît sa treac?. Cînd ?i se pare lung e lung. nu-i a?a7 Stai. îneît Joachim î?i ascunse capul sub un fel de acoperamînt de dril alb care. timpul trece foarte încet cînd e?ti cu ochii pe el. ce reprezint? în realitate un minut ?au chiar ?apte minute cînd aici ne batem joc de ti mp într-un mod îngrozitor. ?i-n r?stim p pnvea cu aten?ie cum erau toate aranjate. cerceta sacul de dormit c?ptu?it cu blana. Po?i sa-mi explici acest fenomen? Noi percepem spa?iul cu organele noastre de sim?. la noi. Prin urmare. Cît despre posibilitatea de a-l m?sura. T impul nu este deloc o realitate". este v orba de o mi?care. asta n-o ?tie nimeni.Cu siguran?a ca au trecut cele ?apte minute ale tale. Cu piciorul îns? cît timp este? Dar. Voia sa a?tepte ca varul sau sa-?i ia temperatura. A?adar. Dar niciodat? nu po?i spune în realitate". . Dar care este organul cu care percepem tim pul? Po?i sa-nu precizezi? Vezi.. Avem ceasornice ?i calendare ?i cînd o luna a trecut.. Taci! Ast?zi sînt foarte lucid. . . cu pip?itul Perfect. dureaz? atîta cît îi trebuie secundarului sa parcurg? circ mferin?a cadranului. S t?tea cu un ?old lipit de balustrada. c?ci numai atunci j?. cu ajutorul unui mic mecanism ingenios. m?sur?m ti mpul cu ajutorul spa?iului. pentru a fi posibil sa-l masori ar trebui sa se desf??oare în mod uniform. De la Hamburg pîna la Davo? sînt dou?zeci de ore da.ceea ce nu li se întîmpla decît oamenil or lipsi?i cu desavîr?ire de spirit ?tiin?ific. Joachim rid ica ?apte degete. repeta Hans Castorp apasîndu-?i ar?t?torul pe nas atît de tare ca-l îndoi. ce te-a apucat? Am impresia ca ai ?i prins r?d?cini ai ci. Spui în realitate".

_ Bine, spuse Joachim, ?i prin urmare nu-i decît o conven?ie ca termometrul m?soar? la mine o temperatura cu patru linii mai mult decît e normal? Totu?i, din pricina acestor linii sînt silit sa-mi fac veacul pe-aici ?i nu ma pot prezenta la servic iul militar, ceea ce este în fapt dezgust?tor! -Ai 37,5? A început iar sa scad?. ?i Joachim însemna cifra pe foaia de temperatura. Asear? am a vut aproape 38, din cauza sosirii tale. Tuturor celor ce primesc vizite li se ur ca temperatura. ?i totu?i aceste vizite sînt o binefacere. Acum plec, zise Hans Castorp. Mai am în cap o sumedenie de gînduri despre timp, pot spune ca e un întreg complex de idei. îns? de data asta nu vreau sa te mai nec?jesc cu asemenea chestiuni, pentru ca oricum ai prea multe linii. O sa mi le amintesc pe toate ?i o sa revenim asupra lor mai tîrziu, poate dup? gustare. O sa ma chemi la gustare, nu-i a?a? Acum ma duc ?i eu sa-mi fac cura de odihna, c?ci nim?nui nu-i stric?, slava Domnului. ?i spunînd acestea trecu de cealalt? parte a peretelui de sticla, pe balconul unde se g?seau a?ezate de asemenea un ?ezlong ?i o m?su?a, î?i lua din camera frumos a ranjata volumul Ocean Steamships ?i p?tura moale de culoare ro?u-închis cu carouri verzi, apoi se întinse. Curînd se v?zu silit ?i el sa deschid? umbrela; de îndat? ce te culcai, ar?i?a soare lui devenea insuportabila. Dar cel pu?in st?teai într-un chip deosebit de comod, f apt pe care Hans Castorp îl constata imediat cu pl?cere - ba mai mult, nu-?i aduce a aminte sa mai fi întîlnit un ?ezlong at't de comod. Scheletul f?cut dintr-un lemn lustruit brun-ro?ietic, de o lorma pu?in demodata ceea ce nu era decît o fantezie a gustului, c?ci duPâ toate aparen?ele scaunul era nou - avea o saltea ce se întinde a de la P'cioare pîna la sp?tar, formata în realitate din trei perne ?i acoperita cu 0 Pînza groasa. Mai mult, în dreptul cefei era o perna prinsa cu un ?iret, nici pre a moale, nici prea tare, învelita cu o pînza brodat?, care-?i înde-Phnea foarte bine r olul. Hans Castorp î?i sprijini bra?ul de suprafa?a lata 'ucioasa a rezematorii, c lipi ?i se odihni fara sa recurg? la Ocean 78 THOMAS MANN Steamships ca sa se distreze. V?zut printre arcadele balconului, peisajul aspru ?i s?rac, îns? sc?ldat într-o lumina limpede, p?rea un tablou înr?mat. Hans Castorp îl p rivi dus pe gînduri. Deodat? î?i aminti ceva ?i spuse cu glas tare în lini?tea din jur : Cred ca fata care ne-a servit micul dejun e pitica. Pst! f?cu Joachim. Mai încet. Da, este pitica. Ei ?i? Nimic. înc? n-am apucat sa vorbim despre asta. Apoi continua sa viseze. Cînd se întinsese în ?ezlong era ora zece. Trecu o ora. Era o ora obi?nuit?, nici lung?, nici scurta. Cînd ajunse la cap?tul ei, peste casa ?i gradina r?suna un gong, întîi departe, apoi mai aproape ?i pe urma iar??i departe. Gustarea, zise Joachim, ?i Hans Castorp îl auzi cum se scoal?. Hans Castorp socoti ca ?i pentru el cura de odihna se sfîr?ise ?i intra în camera sa se aranjeze pu?in. Cei doi veri se întîlnira pe coridor ?i coborîra împreuna. Hans Castorp spuse: Ei da, aici se sta admirabil culcat. Ce fel de ?ezlonguri sînt astea? Daca ar fi p osibil, a? cump?ra ?i eu unul sâ-l iau cu mine la Hamburg, c?ci întins pe el te sim? i ca-n paradis. Sau crezi cumva ca Behrens le-a comandat în mod special, construit e dup? indica?iile sale? Joachim nu ?tia. î?i scoaser? pardesiele ?i intrar? pentru a doua oara în sufragerie , unde masa era în toi. De atîta lapte proasp?t, întreaga sala era sc?ldata într-o lumina alburie: în fa?a fiec? rui scaun se g?sea un pahar mare, de cel pu?in o jum?tate de litru. Nu, declara Hans Castorp dup? ce î?i relua locul la cap?tul mesei, între croitoreasa ?i englezoaica, ?i-?i desf?cu resemnat ?ervetul, de?i mai sim?ea ap?sarea prime i mese. Nu, continua el, de lapte sa ma fereasc? Dumnezeu, nu beau niciodat?, ia r la ora asta mai pu?in ca oricînd. Nu cumva au din întîmplare bere porter? ?i cu o po lite?e plina de menajamente puse piticei aceasta întrebare. Din nefericire, nu avea u. Dar ea îl asigura ca-i va aduce bere Kulmbacher ?i, în adev?r, îi aduse. Era consist enta, întunecata, cu o spuma bruna ?i înlocuia de minune porterul. Hans Castorp bau

cu l?comie un pahar cam de jum?tate de litru. Mînca apoi cîteva felii de carne rece cu pîine pr?jit?. Dup? aceea se aduser? fulgi de ov?z ?i iar??i mult unt ?i fructe . La urma î?i las? doar ochii sa i se odihneasc? pe felurile de mîncare, fiind incap abil sa mai înghit? ceva. Privi de asemenea ?i la cei din jurul sau constata ca de data aceasta MUNTELE VR?JIT 79 rupul nu i se mai p?rea atît de uniform: individualit??ile ie?eau în eviden?a. Toate locurile de la masa erau ocupate, afara de acela din fa?a lui, de la celal alt cap?t, care, dup? cum afla, era rezervat doctorului. C?ci în m?sura în care ocup a?iile le îng?duiau, medicii luau masa împreuna cu pacien?ii, schimbînd de fiecare dat a locul, astfel ca se rezerva în capul fiec?rei mese un scaun pentru medici. Acum nici unul nu era prezent; se spunea ca sînt cu to?ii într-o opera?ie. Tînarul cu musta ?a intra iar??i, î?i l?s? brusc b?rbia în piept, apoi se a?eza cu o înf??i?are îngrijora ta ?i moroc?noasa. lata ca ?i tînara blonda ?i slaba ap?ru la locul ei. mîneîndu-?i ia urtul cu lingura, ca ?i cum ar fi fost singurul lucru ce se putea mînca. De data a sta, lînga ea ?edea o mica doamna batrîna ?i vioaie care tot tr?nc?nea în ruse?te c?tr e tînarul cel t?cut, iar el o privea îngrijorat, r?spunzîndu-i doar prin mi?c?ri de ca p, cu expresia unui om care are un gust amar în gura. In fa?a lui, al?turi de batrîn a doamna, ceva mai departe, st?tea o alta tînara nostima, cu pieptul impozant, cu parul ?aten ?i frumos ondulat, cu ochii rotunzi, c?prui, copilaro?i ?i cu un mic rubin la mîna-i frumoasa. Rîdea mult ?i vorbea mereu ruse?te, numai ruse?te. Se num ea Maiusia, dup? cît auzise Hans Castorp. în treac?t observa ca Joachim pleca ochii cu o expresie severa atunci cînd ea rîdea ?i vorbea. Settembrini intra pe u?a laterala ?i rasucindu-?i musta?a înainta c?tre locul sau, la cap?tul mesei situate piezi? fa?a de aceea ocupata de Hans Castorp. Abia se a?eza ca tovar??ii de masa izbucnir? în hohote de rîs. farâ îndoiala ca plasase vreuna d in r?ut??ile sale. Hans Castorp îi recunoscu de asemenea ?i pe membrii Clubului jum ?t??ilor de plâmîni". Hermine Kleefeld pa?i c?tre masa ei pe partea cealalt?, aproap e de u?a verandei, privind cu ochi fara expresie ?i-l saluta pe tînarul cu buzele rasfrînte care î?i tr?sese jacheta într-un chip atît de pu?in cuviincios. Palida, doamna Levi st?tea al?turi de grasa ?i pistruiata Iltis, printre necunoscu?i, la dreapt a lui Hans Castorp, la o masa situata în diagonala. - Uite-?i vecinii, spuse Joachim cu jum?tate de glas c?tre varul sai», apleeîndu-se în ainte. Perechea trecu pe lînga Hans Castorp ndreptîndu-se c?tre ultima masa din dreap ta, prin urmare la masa rusilor de rînd", la care o familie cu un b?iat urît începuse «a manînce cu l?comie mari cantit??i de porridge. B?rbatul era de o construc?ie P apînd a, cu obrajii cenu?ii ?i scofîlci?i. Purta o haina de piele bruna ?i 80 THOMAS MANN era înc?l?at cu ghete de fetru, prinse cu catarame. Nevasta-sa, la fel de micu?a ? i slaba, era coco?ata, sub o p?l?rie cu penaj care se clatin? la fiece pas, pe n i?te cizmuli?e de iuft cu tocuri înalte, iar la gît avea o e?arfa cam murdara. Hans Castorp îi privi pe amîndoi cu o lipsa de respect care de obicei îi era str?ina ?i a c ?rei brutalitate o resim?i chiar el; dar îns??i aceasta brutalitate îi f?cu o oareca re pl?cere. Ochii îi erau în acela?i timp indiferen?i ?i indiscre?i. Cînd, în aceea?i cl ipa, u?a de sticla din stînga lui fu izbita cu un vuiet zorn?itor la fel ca la mic ul dejun, Hans Castorp nu mai tresari ca diminea?a, ci doar se strîmba cu oarecare plictiseala; iar cînd voi sa-?i întoarc? privirea într-acolo, g?si ca toate acestea îi cer un efort prea mare ?i nu merita atîta osteneala. A?a se f?cu ca nici de data a ceasta nu reu?i sa stabileasc? cine anume maltrata u?a cu atîta nep?sare. De fapt, acest aperitiv cu bere, care de obicei nu avea asupra lui decît un efect destul de moderat, în sensul ca-l îngreuna, de data aceasta îl ame?ise ?i-l paralizase iar el, îndurîndu-i consecin?ele, se sim?ea de parca ar fi primit un pumn în mijlocul frun?ii. Pleoapele îi erau grele ca plumbul ?i-?i d?du seama ca limba nu mai ascu lta nici de cel mai elementar imbold atunci cînd, din polite?e, încerca sa între?in? o conversa?ie cu englezoaica; trebui chiar sa fac? un mare efort pentru a izbuti sa schimbe direc?ia privirii, iar la toate acestea se mai adaug? nesuferita fier bin?eala a fe?ei care atinsese aceea?i intensitate ca ?i în ajun: avea senza?ia ca obrajii îi sîn? umfla?i de fierbin?eala, respira cu greutate, inima îi b?tea înfundat ca

un ciocan înf??urat în cîrpe, ?i daca suferin?a nu se transforma în durere atroce, fapt ul se datora impresiei ca î?i sim?ea capul ca ?i cum ar fi inhalat de doua sau de trei ori cloroform. Ca prin vis observa ca doctorul Krokowski sosise, în sfîr?it, ?i se a?ezase la masa, chiar în fa?a sa. dar era o impresie vaga, m?car ca doctorul îl fixa de mai multe ori cu o privire deosebit de p?trunz?toare în timp ce discuta c u doamnele din dreapta iui - nu fara ca tinerele, adic? înfloritoarea Marusia ?i s frijita consumatoare de iaurt sa-?i plece ochii în fa?a sa cu un aer smerit ?i pud ic. Dar facînd abstrac?ie de toate aceste senza?ii, Hans Castorp se ?inu bine, ba chiar mînui cu?itul ?i furculi?a cu o deosebita îndemînare. Iar cînd varul sau îi f?cu sem n cu capul ?i ?e ridica. s>e scula la rîndul lui, se înclina fara sa priveasc? spre tovar??ii de masa ?i ie?i cu pas ferm în urma lui Joachim. MUNTELE VR?JIT 81 _ Oare cînd mai facem o cura de odihna? întreba el, în timp ce ' eau djn cl?direa sana toriului. Din cîte îmi pot da seama, e cel mai hun lucru de f?cut aici. A? vrea sa f iu de pe acum culcat în minunatul meu ?ezlong. Mergem departe? Un cuvînt în plus _ Nu, zise Joachim, ?i, de altfel, nici n-a? putea merge prea departe. De obicei , la ora asta, daca am posibilitatea, cobor sa dau o raita prin sat pîn? în pia??. M ai vezi pr?v?liile ?i oamenii ?i faci cump?raturi cînd ai nevoie de ceva. înainte de masa st?m culca?i înc? vreo ora ?i dup? aceea ne întindem iar??i pîna la patru. Coborîra în plin soare pe drumul pe care sosiser?, trecui a cursul de apa ?i liniile înguste, avînd în fa?a ochilor versantul drept al v?ii: Micul Schiahorn, Turnurile Ve rzi ?i Dorfbergul, denumiri pe care Joachim i le în?ir? una dup? cealalt?. Dincolo se afla, la o oarecare în?l?ime, cimitirul din Davos-Dorf înconjurat cu zid ?i pe ca re Joachim i-l arata tot cu bastonul. Apoi ie?ir? la drumul mare care, pu?in s?l tat deasupra fundului v?ii, ducea de-a lungul povîrni?ului ce cobora în terase. De fapt, nu se mai putea vorbi despre un sat; adic? nu-i r?m?sese decît numele. St a?iunea climaterica îl înghi?ise în întregime, întinzîndu-se din ce în ce mai departe c?tre trarea v?ii, iar acea parte a a?ez?rii ce purta numele de Dorf' se unea fara vreo schimbare vizibila cu partea zisa Davos-Platz". Pretutindeni erau hoteluri ?i pe nsiuni, toate împodobite cu verande, balcoane ?i terase pentru odihna, dar se g?sea u raspîndite pe amîndoua versantele ?i mici locuin?e particulare unde se puteau închir ia camere; de o parte ?i de alta erau case noi; pe unele Por?iuni nu se afla nic i o cl?dire, iar priveli?tea se deschidea c?tre Paji?tile verzi din fundul v?ii. .. Cuprins de o arz?toare dorin?a pentru obi?nuita sa desf?tare, Hans Lastorp aprin se iar??i o ?igara ?i datorita berii b?ute reu?i, cînd ?i cînd, sPre marea lui satis fac?ie, sa simt? un pic din aroma rîvmta cu ardoare: Qestul de rar ?i de pu?in, fa ra îndoiala ba mai trebui sa fac? ?i un oarecare efort pentru a avea o senza?ie ce aducea de departe cu obi?nuita Pl?cere a fumatului, în vreme ce îngrozitorul gust de iasca st?ruia. Inca-Pabil sa se acomodeze cu sl?biciunea, lupta un timp pentru o desf?tare sau se ascundea sau nu ap?rea decît vag, de parca ?i-ar fi b?tut joc 82 THOMAS MANN de el, iar pîna la sfîr?it, obosit ?i scîrbit, arunca ?igara. Cu toata toiO-peala de c are era cuprins se sim?ea obligat din polite?e sa continue 0 conversa?ie ?i se c hinuia sa-si aminteasc? lucrurile atît de deosebite pe care, chiar în diminea?a acee a, ar fi vrut sa le spun? despre timp". Dar î?j d?du seama ca uitase ?i ca nu-i mai r?m?sese nici o urma cît de mica din întregul complex", ca mintea lui nu mai re?inea nici cea mai m?runta idee despre timp. In schimb începu sa vorbeasc? despre anumi te chestiuni legate de organismul omenesc într-un fel cu totul neobi?nuit. Cînd î?i mai iei temperatura? întreba. Dup? cina? Da, asta-i bine. Atunci organismul e în plina activitate, astfel ca temperatura poate fi înregistrata precis. Sper ca Be hrens a glumit cînd m-a sf?tuit sa-mi iau temperatura iar Settembrini, cînd a auzit despre asta, a rîs în hohote, a?a ca n-are nici un rost sa mi-o iau. De altfel, nici nu am termometru. Ei, f?cu Joachim, acesta ar fi lucrul cel mai neînsemnat. N-ai decît sa-?i cumperi u nul. Aici se g?sesc pretutindeni termometre, aproape în fiecare pr?v?lie. Dar la ce bun? Nu, cura de odihn? o în?eleg, vreau s-o urmez cu regularitate, îns? p

ai batai de inima cînd e?ti în ajunul unei foarte mari bucur ii sau. n-ai b?nui ca e bolnava de piept. exclama el.Ei.?i care ?i-ar duce totu?i o existen?a absolu t activa ?i independenta: i-ar cre?te parul. insa daca nu te superi. . c?ci e într-adev ar destul de bolnava. nu mi se par prea interesan?i. o bucur ie sau o teama care le-ar justifica oarecum a?a cel pu?in mi se întîmpla mie ?i nu p ot vorbi decît despre mine. iar aceasta înf??i?are trezi în tînarul Hans Castorp o teama nel?m urita. dimpotriv?. asemenea unui t rup neînsufle?it daca se poate spune a?a. adic? vrei sa g?se?ti o stare de suflet în stare sa le corespunda. îns? dese open ca fa?a bronzata a lui Joachim era plina de pete a?a cum sînt 84 THOMAS MANN chipurile înnegrite de soare cînd sîngele se retrage din obraji ?i Ca gura i se strîmbas e într-un mod jalnic. O bucata de vreme î?i continuara drumul în t?cere. n-ar fi tocmai mort m?car ca a?a ceva nu exista . î?i plac oamenii de aici? Ma refer îndeosebi la cei de la masa noastr?.entru mine. MUNTELE VR?JIT 83 _ Dar a?a este! Exista o activitate plina de vioiciune! Prin urmare. Doamna Stohr ar trebui sa-?i mai spele parul. g?sesc c a e ciudat ?i alarmant. unghiile ?i toate i-ar func?iona pe rfect. Nu voiam sa spun decîl atît: ca este nelini?ti'01" ?i chinuitor sa consta?i ca t rupul tr?ie?te ?i se pre?uie?te pe sine fara sa aib? nici o leg?tura cu sufletul . adaug?. nu-i a?a ? Dar cînd inima se apuca sa bata de capul ei. mai zise el cu o voce tremur?toare ?i t?cu. de ce g?se? ti expresia nepotrivita? întreba Hans Castorp. treab? pe ca re prefer sa v-o las vou?. M?car daca a? putea sa-mi dau seama. ?i totu?i ar avea toate motivele sa fie mai Potolita. atît sub raportul fizic cît ?i chimic cum se spune . la care Hans Castorp se margini sa ridice din umeri la fel cum îl v?zuse pe Joachim facînd în ajun. un trup care îns?. o stare sufleteasca. prin care întreaga agita?ie ce te stapîne?t e sa dobîndeasca oarecum un sens ra?ional. ar fi prea mult sa-mi iau ?i temperatura. pe scurt cînd e?ti nelini?tit. fara sa vrei. mi se pare ca e pu?in cam toanta. continua Hans Castorp ducîndu-?i ca un îndr?gostit amîndoua mîinile la inima. Hans Castorp lua o expresie de totala indiferen?a. observa Hans Castorp. cînd ?i-e frica de ceva. se nume?te Mar usia .. da. Iar Mazurka asta. prea e unsuros. Croitoreasa nu era croito . De altfel.Mazurka este extraordinar. a?a cum se întîmpla cu aceste b?t?i de inima fara motiv.. care-l hot?rî sa schimbe irne-diat subiectul discu?iei ?i sa se informeze d espre alte persoane. Vezi tu. Tot timpul î?i baga batista în gur? de atîta rîs. Ce sînt expresiile astea? întreba Joachim cu un accent de mustrare deliberata.. Englezoaica cu ceaiul de m?ce?e se numea Miss Robinson. de sus. este într-ade-var prea g?l?gioa sa. ca sa zic a?a. de fapt. e aproape ca ?i cum trupul ar t rai de unul singur ?i n-ar mai avea nici o leg?tura cu sufletul.Doamne.N-ai spune. cum spui Iu. Pare atît de s?n?toasa! în orice caz. Atunci d?inuie?te în trup o activitate extrem de vioaie". ca vizitator. . dar poate ca nu-i decît o simpla impresie. în aceasta situa?ie. în aceea?i diminea?a. O act ivitate extrem de vioaie? Poate ca punînd aceasta întrebare se r?zbuna oarecum pentru observa?ia ce i-o f?cuse varul sau. Joachim rîse cu pofta cînd auzi cum varul lui deformase numele fetei. Da.fiind dominat de fapt de o activitate extrem de vioaie. Numai ca toate lucrurile astea despre care vorbim sînt extrem de triste. ca sa ma folosesc de c uvintele tale.. . de ce-mi bate inima în halul asta e atît de îngrozitor ?i de o bucata de vreme nu ma gîndes c decît la asta..Da. f?cu Joachim cu un oftat. La celelalte mese cred ca sînt m ai interesan?i. zise el. sa începi sa cau?i. sau cum o cheam?. am nomenit-o doar în treac ?t. f?r? motiv. . ?i încerca sa-i arunce varului sau o privire plina de iste?ime. în?elegi ce vreau sa spun. E?ti ispitit sa le cau?i u n sens. ?i se prea poate ca. Apoi Joachim întreb?: .. încercind sa uite cit mai repede atît de Marusia cit ?i de expr esia fe?ei lui Joachim. Cînd ai febra lucrurile se petrec în felul acest a. în leg?tura cu talgerele. ceea ce de altfel îi reu?i de minune. celor de aici.este aproape acela?i lucru ca ?i M?ria.

F?cur? drumul înapoi aproape fara sa scoat? vreo vorba.Tu nu joci niciodat? aici? întreba Hans Castorp. la noi. . iar Hans Castorp.. Inima îi b?tea în contratimp cu muzica. trebui sâ-?i for?eze ochii ca sa v ad?. A ici era cazinoul balnear. Hans Castorp se împiedica ch iar. întîlneau vizitatori ai sta?iunii care hoin?reau. Settembr ini spune neîncetat ca tr?im la orizontala sintcm ni?te orizontali.. de?i nu avea guturai. Fire?te. mai sînt ?i alte jocuri oprite care totu?i se practic?. era batrîna m?tu?a a tinerei fete care mînca iaurt. fapt care-i d?dea o chinuitoare senza?ie de sufocare. partidele erau în plina d esf??urare.. Hans Castorp voi sa-?i schimbe hainele.. iar Hans Castorp o ?tia ?i de aceea ramase culcat pîna ce vibra?ia metalica se amplifica a doua oara ?i apoi se ndepart?. Tr?ia aici. Hans Castorp se îndrepta de-a lungul camerei pînâ la balcon unde se pr?v?li. . ?i. Pe mai multe terenuri de tenis. pe deapsa prev?zuta este excluderea din sanatoriu. cu pantaloni de flanel proasp?t c?lca?i si mînecile suflecate pîna la coate. Leo Blumenkohl din Odesa tînarul acela cu musta?a ?i cu fa? a atît de îngrijorata ?i întunecata. iar într-unui dintre hoteluri chiar ?i petits chevaux . Cei doi veri se a?ezar? pe o ban ca libera. tocmai a?ipise cînd Joachim îi reaminti c? era vremea sa se întoarc?. Magazine cu vitrine elegante ?e ?ineau lan? pe dreapta ?i pe stînga. nu ?tia nici m?car cum o cheam?. Se desp?r?ir? cu un scurt la revedere". luîndu-?i avînt. celibatari în haine de sport ?i cu capul descoperit. de asemenea ?i doamne fa ra p?l?rie ?i cu fuste albe. Dar dintre cei ce mîncau la masa lor. Cei care MUNTELE VR?JIT 85 J° acâ aici sînt s?n?to?i. c?ci nu putea respir a pe nas decît cu mare greutate. c oboar? si se duc s? mizeze. Prin?ul care i-a conferit lui Behrens titlul de cons ilier aulic r> ?tergea în fiecare noapte. a?a cum era. a?î?ata de b?t?ile iu?i ale inimii. dup? controlul de noapte. Cînd Joachim traversa camera ca sa vina sa-l ia. jucau în pantofi cu t?lpi de cauciuc. îmbr?cate în alb ?i care. Tineri zvel?i ?i b?rbieri?i. de?i Joa chim se g?sea aici de multa vreme. o femeie! Cît dura starea aceasta nu-?i d?du seama. Auzeai vorbindu-se ruse?te ?i engleze?te.reasa. s?u o fac de?i le este interzis. sa priveasc? jocul ?i sa-l comenteze. De altfel nici nu "joac? pr ea serios o fac mai mult pentru costume. se în?l?au deodat? în soare pentru a lovi cît mai de sus mingea de culoarea cretei. ci profesoara la liceul de fete din Konigsberg ?i de aceea se exprima atît de corect. ?i îi ?inea tov?r??ie la sanator iu chiar de la venire. Trebuie sa st?m culca?i. prada acestei impresii de dezordine ?i contrarietate.. Dar nu te chema la masa chiar imediat. Apoi dadura peste o rotonda cu o galerie acoperita.. gongul suna. o data sau de doua ori. N-am voie. pe ?ezlong ?i .împotriva c?rora. cel mai grav atins er a doctorul Blumenkohl. Cît despre batrîna doamna vioaie. Cum s? progresezi ?i sa te 'îsân?to?e?ti ca sa fii m stare sa-?i faci serviciul. întrucît se pare c? e tot ce poate f i mai daunatoi. est e una din glumele lui proaste. r?spunse Joachim. Portarul ?chiop îi conduse cu ascensorul pînâ la etajul lor. în fa?a num?rului treizeci ?i patru. Mergeau acum pe un trotuar foarte urban strada principala a unei sta?iuni cu ren ume interna?ional. clatinînd din cap. avînd ca par tenere tinere fete bronzate. ?inea gura întredeschisa. mereu culca?i. Totu?i se mai g?sesc vreo cî?iva care. îns? cînd sosi momentul. Hans Castorp abia putea sa asculte. unde concerta o orchestra. în majoritate tin eri. Pe terenurile bine în tre?inute p?rea ca plute?te o pulbere de faina. îns? de data aceasta Joachim nu-i mai îngaUl. de foarte mul?i ani. daca e?ti prea ene? ca s? respec?i orele de masa? Spunînd asta avea desigui dreptate. în plina strada ?i zîmbi cu un aer melancolic. sus. zise el. afirma el. de pilda pocherul. ?i se opri multa vreme în fa?a unui magazin de galanterie b?rb?teasc? pîna sa s e poat? convinge ca vitrina era bine amenajata. ci î?i reamintea doar ca trebuie s? te preg?te?ti.fa ra a se mai osteni sa-?i îndrepte pozi?ia c?zu într-o picoteala dureroasa. In orice caz .Ura ?i dispre?uia nepunctualitatea. Se numea domni?oara Engelhart. a c? rui curiozitate se lupta cu o oboseala febrila. ?i fiindc? veni vorba de lucruri inte rzise.

de mai multe ori în timpul mesei încerca sa ?i-o readuc? ?i de fi ecare data reu?i sa ob?in? o iluzie perfecta. o fiara. de la Bucure?ti.. a început sa-?i dea seama cam ce fel de raporturi între?inea el cu so?ia c onsulului general Wurmbrandt din Viena. mai cuprindea înc? alte ?ase feluri. apoi orîrâ m sufragerie pentru a treia oara. Dintr-o cavalereasca polite?e.iar Joachim continua sa se uite fix în farfurie. de la num?rul nou? sprezece. Tot Davosul. ?i astfel în curînd erau a?eza?i cu to?ii la cele ?apte mese. f?cuta de curînd. Mai apo i. a dic? o creme d'orge groasa pe care fetele de serviciu o aduseser? în farfurii.se stinsese lumina. dr?g?la?a Marusia î?i vî ura batista ce raspîndea parfum de mandarine. ?i asta cu un scop pe care doamn a Stohr îl califica drept transparent". în dreapta sus. doctorului Blumenkohl care st?tea piezi? în fa?a ei ?i a sculta cu fa?a îngrijorata. Cît prive?te pe doamna Stohr cu bluz a ei de lîna ecoseza. pentru ca apoi sa recada în mu?enie. cu toate ca purta corset ?i care. c?pitanul Miklosich. totu ?i nu înghi?i decît vreo cîteva linguri?e. Dup? pe?te. acolo st?tea grasa doamna Salomon de la Amsterdam care. Ca sa-?i în?bu?e rîsul. Vioaia doamna batrîna îi vorbea din no u. Batrînul" b?gase de seama >' f?cuse o g?l?gie atît de mare.Hans Castorp nu reu?i decît sa-l fac? sa observe ca el. pe care le mai citise ?i de diminea?a. vinovatul n-a fost descoperit. în schimb pica de somn. cu toate ca u era necesar sa fi f?cut studii universitare ca sa banuie?ti ca f?pta?ul era evident . a c?rui opera?ie de pneumotorax. întotdeaun a. daca nu era °lnav. mar?ea trecuta n-a ie?it din odaie decît în zo ri. ast?zi la prînz era rîn dul mesei lor. la care ea îi r?spunse mo nosilabic. cons ilierul aulic Behrens se g?sea acolo ?i-?i încruci?ase mîinile enorme în fa?a farfuriei ). în vreme ce ea mai esie înc? în pat. în sala de odihna comuna care se g?sea pe acoperi? . repeta doamna Stbhr cu glasul sugrumat în timp ce sudoarea îi brobonea ?i fruntea ?i buza superioara. Prin urmare se spal? iute pe mîini. ca ?i cum nu le-ar fi p?r?sit niciodat?. a dat pes te el. Dup? tournee" (voia sa spun?: potrivii ordinei). din punct de vedere moral. în graiul acela neîn?eles. De altfel se arata foarte indignata ca batrînul" nu st?tea azi la masa lor. cam pe la ora patru -de altfel. ba. adic? atît cît îi spusese batrînul". doamna Stohr. fire?te. a?a ca e silita sa mai stea cam vreo c inci luni. pentru care nu era niciodat? prea întuneri c cînd se afla într-o societate de doamne un b?rbat care n-avea nici cea mai redusa cultura. doamna Stohr se mai ocupa o buna bucata de vreme ?i de un institut cosmic" ce se afla în sat ?i de unde î?i cum p?ra apa de gura . Slabanoaga str?nepoata mînca în sfîr?it altceva decît iaurt. infirmiera tînarului Franz. povesti cu un fel de ?u?oteala provocatoare ca asear?. în vulgaritatea ei. Mai intrau ?i pe u?ile de ]a veranda c are erau deschise. în afara de supa foarte hr?ni toare. dar apoi asista pîna ?i la toaleta ei. iar batrînul" sim?ea. în spatele um ?rului stîng respira?ia este foarte redusa. iar acum povestea totul în am?nun?ime. cu o afectare vulgara. deoarece cu prilejul fiec?r ei vizite medicale el putea sa vad? la doamna Salomon orice ?i cît poftea. Cel pu?ini asta era impresia ce-o avea Han s Castorp fire?te ca era o impresie absurda ivita ca dintr-un vis. încît fusese auzit de întregul stabilimentMUNTELE VR?JIT 87 nar nici de data asta. un animal de prada da. se v?ic?rea ea. ?i în marea ei încurc?tura a gre?it u?a astfel ca s-a pomenit deodat? în camera procuiorului Paravant din Dortmund. în vreme ce batrînul" st?tea la masa vecina din stînga (?i în adev?r. Miss Robinson citea acelea?i scrisor i cu scrisul rotund. ba mai mult. nu putea sa ?i-l explice. fapt pe care ea. 86 THOMAS MANN Pacien?ii se rev?rsau prin cele doua u?i. C?ci c?pitanul nu numai ca intra cîteodata chiar de diminea?a în camera so?iei consulului. consilierului aulic Be rens îi zicea batrînul". dar de care m intea sa înce?o?ata nu putu cîteva clipe sa se apere ?i în care g?si chiar o anumita p l?cere. Prînzul ea tot atît de minunat preg?tit pe cit de bogat. din sat ?i pînan centru. Dar fire?te.. în privin?a aceasta. încre?indu-?i buza superioara peste din?ii de iepure. o deosebita pl?cere. Era evident ca nu ?t ia o boaba nem?e?te ?i nici nu voia sa ?tie. fusese supusa unui control medical. Joach im îi spuse în engleze?te cîteva cuvinte despre starea vremii. n-a reu?it. «e mai aud zgomote. evident. venea decoltata la masa. de altfel. abia daca se mai poat e vorbi despre ni?te legaturi ascunse. în cele din urma. era o fiar a. venea o mîncare de carne con .

Un licean judecind dup? vîrsta. cum erau de o bicei mîinile femeilor din cercurile pe care le frecventa Hans Castorp. se întoarse ?i privi lumea. câscînd larg ochii pu?in cam injecta?i. Poate so?ul ei este francez sau numai de origine franceza. prin urmare la masa ru?ilor bine". ci chiar murmura din vîr ful buzelor. aceasta mîna care ?inea p?rul. ci ?i cei t?cu?i. întîrziata î?i saluta tovar??ii de masa ?i a?ezîndu-se cu spatele c?tre sala. ?i nu numai ca o gîndi. Se întoarse deci spre stînga. era limpede ci unghiile ei nu ?tiau ce-i manichiura. friptura de pasar e. _ E doamna Chauchat. O doamna traversa sufrageria. ?i cînd se afla în fa?a unor cuno?tin?e noi avea obiceiul s?-?i pironeasc? ochii asupra mîinilor. decît cu propriii s?i ochi -întrucit se afla la o distan?a apreciabila. iar cu cealalt? ridicat? la spate î?i aranja parul la ceafa. . Fiecare fel era oferit de doua ori ?i nu în zadar. F arfuriile se umpleau ?i la cele ?apte mese se mînca. nu ?tiu prea bine. nici fin?. Mare lucru nu v?zu Hans Castorp din profilul ei. prefacîndu-l într-o pasta informa înainte de-a le mînca. nu gluma . spuse ea. o pr?jitura care în ceea ce prive?te gustul nu era mai prejos decît cea din ajun ?i.sub tavanul boltit domnea o pofta de mîncare leonina. de fapt nu v?zu mai nimic.. parînd a fi victima acelui viciu ce-l au unele persoane de a-?i roade unghiile. cu o mîna în buzunarul vestei de lîna ce i se lipea de corp. Hans Castorp privi aceast? mîn? .-jjjpgde încît profeso ara. De altfel. Dînd din cap . în?elese cc-a spus.pe cînd mînca pe?te -cineva trînti iar u?a de sticla. posomori?ii care la un moment dat ramîncau cu capul în mîini ?i privirea în gol. c?lca straniu de u?or. apoi o mîncare de legume servita aparte. în a?a fel încît Miss Robinson ?i profesoara îl privir? mir ate. întocmai ca la o ?col?ri?a.. trecîndu-?i din cînd în cînd 88 THOMAS MANN ?ervetul pe sub ochelari ca sa-?i ?tearg? ochii nu se ?tie daca de lacrimj sau d e sudoare. în sfîr?it.fapt care-i îng?dui lui Hans Castorp s? observe în treac?t ca avea pome?ii obrajil°r MUNTELE VR?JIT 89 oeminen?i ?i ochii îngu?ti.Fran?uzoaic?? întreba Hans Castorp cu asprime. Mai întîi . ceva din mîna unei ? col?ri?e. iar pe margini pieli?a era pu?in irita ta.dispunea de un sim? deosebit ?i de facultatea de a fac e aprecieri critice în ceea ce prive?te mîinile. lînga doct orul Krokowski care prezida acolo. a?ezata perpendicular pe u?a ve randei. împletite în jurul capului. zise Hans Castorp înc? îndîrjit ?i arata spre un domn cu umerii c . Vâzînd-o. . de statura mijlocie. în timpul prînzului doua incidente atrasera aten?ia lui Hans Casiorp atît cît îi îng?duia s area în care se g?sea. ?i biata fat? bâtrîna zîmbi cu duio?ie. îndreptîndu-se cu capul pu?in aplecat înainte c?tre ultima mas? din stînga. nefiind nici îngrijit?. o foame de lup. în ziua aceea. domni?oara Engelhart. cu mînecile prea scurte ?i cu lentile gro ase ?i îotunde la ochelari. -Nu. Destul de lata ?i cu degetele scurte. ba chiar d ezgust?toare. la care ai fi asistat cu pl?ce re daca n-ar fi f?cut în acela?i timp o impresie oarecum nelini?titoare. o femeie!" se gîndi ?i iar??i murmura cuvintele atît de . Aceasta poft? de mîncare n-o aveau. cu parul de un blond ro?cat pe ca re-l purta în cozi simple. Hans Castorp î?i d?du seama de aceasta mai curînd prrntr-o vag? impresie . Nu era chiar a unei doa mne. lucru care se în tîmpla ori de cîte ori deschidea gura.. îm br?cata cu o jacheta alba ?i o fusta colorata. apoi se Pleca peste masa ?i începea sa înfule ce. E atît de neglijcnla! Dar o femeie delicioasa..sistenta. Ha s Castorp tresari îndîrjit ?i în supaiarea lui furioasa î?i spuse ca de data asta trebui a neap?rat s? afle cine-i vinovatul. atît de importanta i se p?rea aceasta chestiune. Trebuie sa ?tiu!" ?op ti el cu o pornire p?tima?a. taîa în buc??ele mici tot ce îngr?m?dise în nurie. cu garnituri. numai oaspe?ii vese li. ?i ro?ea?a pufoas? a obrajilor domni?oarei Engelhart se accentua. mai degrab? o fat?. e rusoaic?. care flecareau aruncîndu-?i cocoloa?e pîine.O fi cel de-acolo. fapt care crea un contrast ciudat cu zgomotoasa intrare. ?inîndu-?i mereu p?ru l cu mîna trecuta peste um?r deasupra capului . Un tînar de la masa vecina din stînga. c?ci erau t?iate ca vai de lume. brînza ?i fructele. Calea farâ zgomot. avea ceva copil?resc ?i primitiv. o femeie. r?spunse domni?oara Engelhart. Fire?te. sim?i ca-I atinge foarte u?or o nedeslu?it? am intire despre ceva ?i cineva.

r?spun se pe un ton impertinent: Pentru nimic în lume! Doamnele vor binevoi sa-mi îng?duie sa ma joc pu?in cu cu?itul meu! Da.. o fuma pîna la cap?t. cînd se gîndi la odioasa expresie pe care o întrebuin?ase doamna Stohr în vulgar itatea ei. Este suficient sa-i atingi t?i?ul ca patrunde-n carne ca-n nt A?tepta ?i. Al doilea incident s-a produs cînd doctorul Blumenkohl a p?r?sit sufrageria pentru cîteva minute atît ?i nimic mai mult.?zu?i de la masa ru?ilor bine". Est e o lips? de polite?e. ?i-l vîra pe gît. Mînca ?i el mult. Soarele se dep?r tase ?i imediat se las? o r?coare aproape neverosimila. aici nu-l cunoa?te nimeni. în gradin?. Domnul Albin Jos. o sa se întîmple o neno ire! se v?ic?rea o tremur?toare voce de femeie. luînd de doua ori din fiecare fel. Iar profesoara. ?e/ind pe marginea primului ?ezlong. de la un vraci orb. ?> imediat dup? aceea boy-ul sau se ducea sa-l scoat? din pamînt. de la ° distan?a de cincizeci de metri. se g?si iar??i culcat pe minunatul sau ?ez long. f?r? s?-i pese daca-i simte sau nu gustul. se desf??ura iar o cura de odihna.. vîrî?i-l în buzunar. cea mai însemnata din cursul zilei ?i care trebuia respectata c u stricte?e. de jos. L-am cump?rat la C alcuta. zise ea. Deodat?. doctoru l Blumenkohl se întoarse dup? cîteva minute. îi înso?i plecarea cu comentarii pe jum?tate comp?timitoare ?i p e jum?tate dispre?uitoare. tot atît de discret cum ie?ise. -Nenorocitul! Iat? înc? unul care o sa dea în curînd ortul popii. respirînd greu ?i fara sa-?i dea prea bine seama cum urcase. ârâ s? scoa o vorb?. ad?ug? ea. Cînd se folosi de batista. c?ci dupa-amiaza. . replica profesoara. De altfel. privise un punct fix undeva în gol. o v?zu p?tata de sînge. avînd o fire ce înclina pu?in spre o capricioasa ipohondrie.. Cerul se acoperise iar??i în întregime. era o fiin a cu picioare sprintene nu durase decît o ora. va implor. r?zb?teau de acolo.. . ap?ru în lumina ei cea mai cruda vulgaritatea far a limite a doamnei Stohr care. rostise cu încapâ?înarea caracteristica oamenilor M?rgini?i expres ia caraghioas? de Heinrich cel Albastru". între cei doi pere?i de sticla opaca ce-l separau de Joachim de o parte ?i de pereche a rusa de cealalt?. Izbucni un ?ipat . ?i domnul Albin se ridica.Ar trebui s? închid? u?a cum se cuvine.. la care un tînar blond. pentru numele lui Dumnezeu. cu ?igara în gura. 90 THOMAS MANN Apoi prînzul se sfîr?i: mul?umit? unui serviciu îndemînatic pitica în special. Ba chiar n-a fost niciodat? aici. trecu printr-o senza?ie în care spaima se împletea cu pofta de îîs. De doua sau de trei on pieptul îi fu zguduit de un fel de rîs in terior. nu. iar Hans Castorp. medita la felul straniu în car e se comporta aici. în firida balconului. interveni o alta. expresia de dezgust de pe fa?a i se a ccentuase. pîna la ora ceaiului. fire?te. cu inima zvîcnindu-i. azvîrli?i cu?itul. Farâ nici o re?inere. de parca ea îns??i ar fi fost vino vat?. O trînte?te mereu. Domnule Albin.. cu toate ca era destul de grijuliu în leg?tura cu s? n?tatea sa. Hans Castorp.O. primind lec?ia cu un zîmbet umil. doar rîsete înfundate si zvon de flec?reala . Dori?i sa-l vede?i? Taie mult mai bine MUNTELE VR?JIT 91 un brici. Ame?it. De data ace asta. o adiere de vînt flutura din cînd în cînd drapelul fantezist pe care era eprodus caduceul medicinei. este un cu?it excep?ional de bine ascu?it. st?tea culcat ?i respira pe gura. nu mai pomeni nimic de doamna Chauchat. în acel moment îns?. zise Hans Castorp. cru?a?i-ne nervii ?i ascunde? i din fa?a ochilor no?tri aceasta cumplita unealta uciga?a. auzind cum o roste?te . î?i relua l ocul ?i ncepu s? mânînce. o sa vi-l arat mai de aproape. Picotind. apoi cu un gest discret împinsese sca unul ?i ie?ise. Terasa comuna de odihna p?rea plina. nu-i aici. aprinzînd iar??i o M?ria Mancini. ?i: Preabunule domn Albin. cu înf??i?area Iui îngrijorat? ?i rezervat?. nelini?tit si vis?tor. V?d c? iar? ?i se duce sa stea de vorba cu Heinrich cel Albastru'". satisf?cut? f?r? îndoiala de a se ?ti mai pu?in bol nav? decît Blumenkohl. îns? nu avu ene rgia necesara sa se alarmeze.

c?ci se împie dicau în pleduri ?i c?deau. care se învîrte?te cu o gaura la fiecare trage e. De aceea prefer sa distrug con?tiin?a chiar în miezul ei introducînd un mic ?i dr?g?la? corp str?in în acest organ atît de intere. fc îngrozitor! str iga una dintre ele.. nici nu va gîndi?i m?car s a va înveli?i ?i.Privi?i-l cît este de mic ?i de str?lucitor. zise el.) Sa l?sam inima deoparte. Nicidecum ca sa glumesc. Chiar ?i fara oglinda. deasupra arterei. domnule Albin. a?a cum stau aici.. imbrac a?i-l. striga o doamna în urma lui. asculta?i-ma pe mine. plecînd. o sa va întoarce?i în lume ?i o s? va bucura?i de o mare popularitate. nu.. cu o fa?a trandafirie de copil ?i cu mici tuleie de puf de-a lungul urechilor. zise el. va mul?umesc. spuse domnul Albin.. Ma duc în camera sa-l aduc. îl ?in sa-l am la înde mîna in ziua în care voi g?si ca circul asta de-aici devine ln cale-afara de plictisitor ?i cînd xoi avea cinstea sa va salut. nu te mai întreba n imeni de lec?ii ?i nu mai aveai nimic de f?cut Sînt copt. va rugam s-o face ?i de dragul vie?ii dumneavoastr?. întinde?i-vâ. observînd ca efectul vorbelor lui sc?dea. sânt. nu l-am cump?rat ca sa glumesc. este o treaba s igura. continua el înceti?or dup? ce. . dar în?elege?i-ma ca zadarnic încerci sa opre?ti roata destinulu i. Dar el. domnule Albin. în sfîr?it. re peta el ?i-?i strînse buzele.. pe cuvîntul meu de onoare.. lasa?i-ma. E ca la liceu. pe cuvîntul meu de cinste. L?sa?i fumatul. fire?te. continua domnul Albin. Acum ?ase sapt?mîni z?cea?i în pat cu o pneumonie. dar daca apa? a ici. Atunci doamnele începur? sa ?ipe ?i mai proste?te decît adinea uri ?i se auzi cum mai multe dintre ele încercau sa sar? de pe scaune. lua?i revolverul de la tîmpla. pute? i sa mi-o lua?i în nume de rau? Nu am leac. leganîndu-se în mers. spuse el si. Sînt aici de trei ani. ? ase gloan?e sînt vîrîte în butoia?ul acesta. domnule Albin. nu am leac . printre care se amesteca chiar ?i un puternic hohot de plîns. N-am refuzat niciodat ? nimic unei femei. Nu. nu suportam a?a ceva! Domnule Albin. ?i domnul Albin î?i în drepta degetul ar?t?tor c?tre craniul blond cu parul tuns scurt. Ei. nu r?spunse decît printr-un rîs batjocoritor ?i peste cîteva minute se în toarse cu revolverul. Are o pulere de percu?ie. E un lucru extraordinar de afurisit. Am studiat-o îndeaproape ?i sînt Xat asupra celui mai bun mijloc de-a sfîr?i. faceti-mi pl?cerea asta. . apoi se rea?eza pe sc aun picior peste picior ?i-?i aprinse o noua ?igara. mu?ca.?i chiar consilierul aulic nu ascunde eviden?a decît de forma ?i pentru prestigiu.. mai bine v-a?i lua pardesiul.. Dar domnul Albin &e preg?tea sa ias? din sala de odihna ca sa urce în camera sa... pe deasupra. e mai bine a?a. O sa va intereseze mai mult. sa nu face?i una ca asta! r?sunar? mai multe gla suri. Dar pune?i-va pardesiu l. mai ?i fuma?i. Nu rm-ar fi prea u?or sa nimeresc 92 THOMAS MANN drept în ea. Domnule Albin. al tinerei ?i pre?ioasei dumneavoastr? vie?i! îns? domnul Albin ramase neînduplecat. Atunci r?sunar? pe diferite tonuri proteste rug?toare. . »ase în piept o mare cantitate de fum pe care o zvîrli brusc afara.. f oarte tînar. domnule Albin. o dat? ce se hotarîse ca o sa ramîi repetent.Atunci de ce? De ce? întrebar? cîteva voci înfiorate de presim?iri. Nu mai goni?i masorul cînd vine sa va fric?ioneze cu alcool. iar acum sta?i aici tara pardesiu.. cu acest scop îl P?strez. ?i-acum ma duc sa-mi caut revolverul! spuse domnul Albin. Chestiunea este destul de simpla.. iar cu ?ea va î?i atinse tîmpla aici.. Asta înseamn? sa face?i ceva p este puterile omene?ti. De altfel.Vad ca începe?i sa în?elege?i. De fapt. . Aici trebuie sa -l pun ?i domnul Albin scoase iar??i din buzunar revolverul nichelat. . sînte?i tînar.Domnule Albin. auzi?i.. E înc?rcat. (La cuvîntul sfîr?i" se auzi n l'pat. la care domnul Albin d?du din cap. cu toata pneumonia sa îecenta. pentru aceasta f ..Domnule Albin. îl las? sa cada în buzunarul de la piept.general. înveh?i-va ?i urma?i tratamentul.. doamnele mele privi?i-ma. Izbucnir? alte ?ipete. m-am saturat ?i la mine nu se mai prinde a?adar... Prin urmare îngadui?i-mi mica libertate ce decurge din acest fapt.. o sa v? vindeca?i.

cu toate ca pe de alta parte îi era cam frig poate din c auza ca nu se învelise destul de bine. ca el sa ia în serios chestia aia cu treaba este sigura". discuta în ruse?te cu perechea prost crescut?. nu-i deloc imposibil. îl impresionase puterMUNTELE VR?JIT 93 ic mai ales exemplul luat din via?a de ?coala. Satan face propuneri dezonorante Mai tîrziu î?i pierdu cuno?tin?a. ca onoarea est e o treaba care prezint? avantaje considerabile. Dup? aceea î?i continua drumul. sus. în p?dure. un sentiment de o voluptate s?lbatica îl înspaimînta ?i-i accelera b?t?ile inimii vreme de cîteva cli pe. E o grava indisciplina. deoarece el însu?i r?m?sese repetent într-a ?asea. H?ns C astorp ciuli urechea pîn? cînd totul se stinse ?i m?car c? domnul Albin îi ap?rea cam nerod. se interesa. o voce de bas ceru sa se fac? t?cere. am gr?mez i de ciocolata în camera. o lini?te atît de adînca de parc? s-ar fi destr?mat un vis. cei drept. I se p?rea. care la ora aceasta f?cea vizita fara consilierul aulic. putînd sa rida de toat? t?r??enia". Toate acestea mi le-au t rimis in timpul pneumoniei doamnele din sanatoriu. Am acolo. pare-se. Acolo. asemenea discursuri sînt foarte binevenite ca divertisment. Dori?i ciocolata? Servi?i-v?! Nu. ?i-?i amintea destul de bine de acea nepasaie pu?in cam umilitoare. în sala de odihna se f?cu imed iat lini?te. Dar acum gîndurile îi erau tulburi ?i risipite ?i-i era greu sa le precizeze. ?i într-un chip ciudat cuvintele rostite continuara sa r?sune în golul t?cerii. iar somnolen?a nepl?cuta îi în ierbîntase din nou obrajii. dup? care porni în cont inuare de-a lungul balconului. Fara un motiv aparent. Hans Castorp g?si pu ?in cam umilitor faptul ca putea fi evitat ?i neglijat în felul acesta. la ace?ti oameni. îns? caraghioasa ?i pl?cuta. Dar oare va voi cineva sa fac? pe denun??torul? ?i apoi. spuse el ?i se scul?. încerc? sa-?i închipuie starea sufleteasca a. ?i sa se împu?te? Desigur. s?n?tos ?i nu i se acorda nici o aten?ie c?ci aici. Fire?te. mai ales. de starea s?n?t??ii so?ului ?i c erea sa i se arate foaia de temperatura. Dup? ceasul sau era trei ?i jum?tate cînd îl trezi o c onvorbire ce se desf??ura în spatele peretelui de sticla din stînga: doctorul Krokow ski. e de la sine în?ele s ca cine are cinstea sa fie s?n?tos nu prezint? nici un interes ?i deci nu e co nsultat. domnului A lbin ?i sa-?i imagineze ce putea s? semnifice a fi eliberat definitiv de jugul o noarei ?i a te bucura ve?nic de foloasele de nep?truns ale ru?inii. pe versantul celalalt. fara îndoiala. cu doua luni înainte de sosirea mea sa spînzurat un student care era aici de multa vreme. Era. ~ E în regula. dar acest lucru îl enerva pe tînarul Castorp. dar ca nici îu?inea nu are mai pu ?ine. îmi ba? joc de toate. îns? nu de-a lungul balconului ci.un rîs ?treng?resc ?i sacadat în acela?i timp. Doctorul Krokowski z?bovi doua sau trei minute la Joachim. nu ma s?r?ci?i. De undeva. r?spunse Joachim. Crezi ca-i posibil. de care aproape ca se bucurase cînd în ultimul trimestru p?r?sise cursa. r?spunse Joachim. cum s-a exprimat. 94 THOMAS MANN Avea îns? ame?eli din pricina ca st?tuse întins atîta timp. Ne tulbura t oata odihna de dupa-amiaza cu flec?reala )ui ?i felul în care enerveaz? doamnele nu poate avea alt rezultat decît sa le întîrzie îns?n?to?irea cu cîteva saptamîni. ocolindu-l pe acela al lui Hans Castorp. cu titlu de experien?a. o vraja. Nu mai trebuie s? mi?c nici un deget. de?i n-ar fi dorit sa ramîna între patru ochi cu doctorul Krokowski. ?i în vreme ce. In primele zile dup? venirea .ericita stare. ba chiar c? avantajele acesteia din urma sînt aproape nelimitate. sus. nimic nu mai are importan?a .. nu se putu st?pîni sa nu resimt? oarecare invidie. se întoarse prin c oridor ?i intra în camera lui Joachim. întreba Hans Castorp. Domnul Albin scoase un mic hoho t de rîs . opt bomboniere. Individul acesta ar trebui pus la punct. î?i aranja parul ?i hainele ?i se întîlni cu Joachim pe co ridor. Asemenea lucruri se întîmpla aici. Se spal? pe ochi ?i pe mîini. L-ai auzit pe acest domn Albin? întreba el în vreme ce coborau împreuna scara. cinci pachete marca Gala Pe?er ?i patru jum?t??i de kilogram de ciocolata Lindt. iar Hans Castorp îl auzi Pe varul sau spunînd ca e vr emea sa se scoale ?i sa se preg?teasc? pentru gustarea de dupa-amiaza..

pentru moment. M-ai z?p?cit destul azi-diminea?a. pîn? în apropierea unui mic pîrîu dru ul fiind acum plin de numero?i pacien?i. de altfel. mc? ° data. Dar sper ca n-o sa mai dam peste Settembrini. A i se p?ru înspaimînt?tor bietului Hans Castorp. o cura f?cuta în graba ?i parca lipsita de însemn?tate. nu vor face decît sa rida!" ?i totu?i ea ?inea sa spun? azi. dar se cutremura în adev?r la gîndul ca ar putea mînca . ba pîna ?i supa concentrata de c arne. gem. ciocolat?. petrecuser? doua or e culca?i. la locul lui. Nu. mai era lapte. crem? de unt. Abia ai sosit. Pe deasupra. m?car c? so?ul ei o sf? tuise s? nu vorbeasc? despre asta. Est e foarte posibil sa nu mai pot ramîne ?i sa fiu silit sa plec mi-ai lua-o în nume de rau? Sa pleci? Ce te-a apucat? striga Joachim. Nu pomeni despre asta. ciocolata. cafea. dup? masa copioasa de la prînz. în intervalul scurt ?i neînsemnat f ?cur? o plimbare pe versantul povîrnit al muntelui. Se uit? atent la cozonacul cu stafide. nu ma simt prea bine Ia voi. î?i duse I. erau ocupa?i acum sa întind? cu sîrguin?a unt pe felii mari de cozonac cu stafide. de fo arte multa vreme la voi aici. se îngrozi. crema de migdale. încît se întreba din ce în ce mai tulburat dac înc? mai auzea bine sau daca. sus. pe u?a fatala care era ve?nic izbita ?i d?dea în .. se afla p entru a cincea oar?. MUNTELE VR?JIT 95 în sufragerie se ofereau toate b?uturile prev?zute pentru ora aceasta. Mi-e peste putin?a sa mai ia u parte azi la o discu?ie spirituala ?i cred ca-i mai bine sa ?i-o spun de pe ac um. îi replica Hans Castorp. Se g?sea din nou.. în sala cu ?apte mese. ?i n-a? putea sa-?i spun de ce. în tot acest timp. î?i d?du seam a c? ar face bine s? se întind? în pat. cu toate ca f?cea nenum?rate eforturi sa nu-i dea nici un pnlej. Pu?in mai tîrziu. \liss Robin son bea din nou ceai ro?u de m?ce?e. e tot prima zi? Nu pot scap? de impresia ca sînt de multa vreme. Nu te vor cre de. Dar dup? ce b?u o jum?tate de pahar mare. Prin urmare. Ca de foarte departe o auzi pe doamna Stohr povestind sau facînd ni?te afirma?ii atît de absurde. Sa nu începi iar??i sa ma ame?e?ti cu medita?iile tale asupra timpului! exclama Joa chim. astfel încît cei doi veri trebuira s? salut e adesea dup? care urm? o noua cur? de odihna. acum vom lua ceaiul. Gusta ?i pu?ina marmelada. pe balcon. aproape de ora ?apte. vorbele doamnei Mohr nu se pref?ceau în c apul sau în absurdit??i. E o prostie. din întîmplare. A trecut ?i. Preciza ca ?tie sa pre-Pare dou?zeci ?i opt de feluri dif erite de sosuri de pe?te . doua buc??i dintr-un tort în care erau de toate: pricomigdale. Fie. pleoapele îi erau ca de plumb. Hans Castorp fu scuturat de frisoane violente. sup? de zarzavat. sub bolta împodobita cu mot ive simple. ini a îi b?tea ca o mica tob?. 96 THOMAS MANN mina la frunte ?i uita sa mestece ?i s? înghit? un dumicat de pîine de secara cu Che ster pe care-l avea în gura.mea s-a vorbit mult despre aceasta întîmplare. fii lini?tit.avea curajul s"° m?rturiseasc?. de data aceasta pentru cina. iar to?i pacien?ii care. Ceru iar??i o s ticla de bere de Kulmbach. ceai. iar spre marele lui chin nu putea s? scape de impresia ca dr?g?la?a Marusia care se aplecase asupra farfuriei ?i-?i ascundea fa?a înd?r?tu l mîinii împodobite cu micul rubin rîdea de ei. îi spusese. c? ?tie sa prepare dou?zeci ?i opt de feluri de sos de pe?t e. am uitat totul. ?i pe urma ne reîntoarcem la banca de azi-diminea?a. care abia daca dura o ora ?i jum?tate. Capul îi vîjîia. iar la urm? o bucata de brînza minunat? cu pîine de secara. nici nu mi-e capul pre a limpede. Da. Pentru cina î?i schimba hainele cu con?tiinciozitate ?i mînca între Miss Robinson ?i p rofesoara. în timp ce nepo?ica jnînca iaurt cu lingura. Ie?ir? pe u?a de sticla din stînga. îl l?muri el. Hans Castorp ceruse ceai în care muia biscui?i. ?i chiar daca te VOr crede. pentru a patra oara. Da. Sculîndu-se de la masa înc? îi mai avea în gura. Am uitat tot în ceea ce p rive?te complexul. Cum po?i s a-?i dai seama chiar din prima zi? Dumnezeule. Hans Castorp casca nervos. friptura la tava ?i la gr?tar.

.. discutînd în grupuri mici.Nu va nelini?ti?i. cu cercei de aur ?i parul lînos.Amuzant ?i plictisitor. de colo sus. Majoritatea pacien?ilor st?tea în picioare. domnule inginer? îl întreba Sette mbrmi care." Un lungan de vreo treizeci de ani. de?i î?i d?dea foarte bine se ama ca n-ar trebui sa i-o spun?. se mai g?sea ?i o toba ce se învîrtea ?i în care se introducea un film de cinematograf. într-o pozi?ie teapana. printre care domnul Albin ?.. _ Este îng?duit sa ?tiu cum va sim?i?i cu s?n?tatea. Doamna Chauchat purta o rochie albastra cu guler de dantela alba. adaug? vazînd ca Settembrini îi arunca o privire rece ?i p?trunz?toare. bine. apoi. continua el. se uita la itali an cu un aer destul de nating. cum dori?i. se retrasesera în salona?ul apropiat. Avea aceea?i haina cenu?ie. r?spunse Hans Castorp.. într-un col? al camerei st?tea doctorul Krokowski angajat într-o di scu?ie prieteneasca ?i vioaie cu un grup de doamne. f?cuta dintr-un fel de stofa flau?ata ?i aceia?i pan taloni cadrila?i de culoare deschisa. V-am recunoscut.Ah! dumneavoastia sînte?i. iar acesta sim?i din nou c? se dezmetice?te la vederea buzelor ce se unduiau cu o fi ne?e batjocoritoare sub linia curba a must??ii negre.. cînta de trei or la micul piin de culoare MUNTELE VR?JIT 97 bruna mar?ul nup?ial din Visul unei nop?i de var?. ascultîndu-l. Hans Castorp... Settembrini rîse. A fost fara îndoiala curata prostie din partea mea. cu mîinile în buzunare. . înd?r?tul un ei mese rotunde. dup? care prin orificiul din fa?a puteai vedea un morar încaierat cu un co?ar. Surise cînd se adresa lui Hans Castorp. Hans Castorp se uita nu fara dispre? la aceasta femeie prost crescut? ?i gmdi în sinea lui: îmi aminte?te ceva. cu vreun prilej oarecare. un înv??? tor aplicînd o corec?ie unui ?colar. zise el. mai erau cîteva aparate optice: un stereoscop prin lentilele c?ruia se ved eau unele fotografii aflate în interiorul lui. r?spunse Hans Castorp. ca la prima vedere v-am luat drept un fla?netar . apoi mai era un caleidoscop în forma de luneta. un gondolier vene?ian an emic. a?ezata pe canapea. învîrtind u?or o roti?a din?ata. Ei b ine. de un tip original ?i hazliu. De altfel. de al c?rui ocular î?i lipeai ochiul pentru ca. Va rog sa ma crede?i. printre care se aflau doamna Stbhr. Aproape to?i pacien?ii o luar? în aceasta direc?ie deoarece se p? rea ca. imediat. Forma centrul cercului. privi cît va timp în fiecare dintre aceste aparate. pe care l-am.. Obi?nui?ii de la masa ru?ilo r bine.Este posibil sa ma fi exprimat astfel. situate în fundul camerei mici. raspunzînd la jjj?jjntea cît orva doamne. aproape de pîrîu. unde jucau îndeosebi tinerii.holul din fa?a.. a?i g?sit amuzant acest fel de via?a? . dar n-a? putea sa spun ce anume. mai arunca asupra tîn?rului o privire iscoditoare. cu munile Teci pe genunchi. dup? cina. ?i cum v-a?i petr ecut ziua prima zi a ?ederii dumneavoastr? în acest loc de divertisment? . de exemplu.Mul?umesc.. îi replica Settembrini dup? ce. adic? o idio?enie fara seam?n! De altfel înc? n-am în?eles cum a fost cu putin?a. înf??i?are nepasatoare. în plus. zise el. cu buzele dispre?uitoare mînuia c?r?ile cu gesturi neglijent e de om de lume.i Hermine Kleefekl. care nu era de sp?r?it de sala de jocuri decît prin draperii. Ca distrac?ie. cum va place dumneavoastr? sa va exprima?i. La d oua mese pliante se juca: domino la una. n-are nici o importan?a. în afara de doamna Chauchat mai erau: un b?rbat tînar. precum ?> doi tineri cu umerii c?zu?i. vrem e de o clipa. cu fa?a întoarsa c?tre salonul de j ocuri. o tînara foarte bruna. mai era ?i doctorul Blumenkohl care se al?turase grupului. Cîte-odata e greu sa . la ora aceea.. începu sa cînte pentru a patra oara aceea?i bucata. pieptul c?zut ?i ochii exoftalmici. în sfîr?it. formînd o ga?ca intima. a' c?rui par începuse a se rari. Domnul din timpul plimb?rii de azi-diminea?? . Mai ales în pozi?ie orizontala". . sa pui în mi? care o întreaga fantasmagorie multicolora de stele ?i de arabescuri. nu îns? fârâ a le privi în ochi pe fiecare. doamna Iltis ?i domni?oara Levi. printre altele. în hol si în saloanele al?turate avea loc un fel de reuniune. se plimba indiferent printre pacien?i. cu gura c?zuta ?i ochii congestiona?i. se apropi ase acum de Haas Castorp. de ling? banca. în?îrzie pu?in ?i lînga masa de bridge unde in curabilul domn Albin. fire?te. salturile pe sîrma ale unui acrobat ?i o pereche de ??rani într-un dans tirolez. Strict regulamentar. adînc ?i t?cut. bridge la cealalt?. cu barbi?on blond.

unde. în adev?r. la dumneavoastr?. în ci uda tuturor eforturilor. ?i cu toate acestea. capul îmi vîjîie îngrozitor. ci numai sosuri de pe?te. ce vîrsta? Fire?te. In curînd voi împlini dou?zeci ?i patru de ani. Castorp nu-?i mai aducea aminte! Nu mai ?tia ce vîrsta are. Unde. Dou?zeci ?i opt de sosuri de pe?te! Nu sosuri în general. Nu p?rea sâ-l asculte. da. dintre to?i cî?i i-am cunoscut? Dar. Cunoa?te?i senza?ia ce-o ai cînd visezi ?i cînd ?tii c? visezi ?i ai vrea s? te treze?ti ?i nu po?i? Este exact ceea ce simt eu. ~ Mai în?elept? zise Settembrini încruntîndu-?i sprîncenele. deocamdat? de alt'< ^ci sus. la dumneavoastr?. ca ?i în acea diminea??. a?a". genunchii nu mai sînt picioarele . domne?te o prea mare anima?ie.Fire?te. Insa. ?i uite. nu-i surprinz?tor. gînd i el. altfel n-a? putea cîtu?i de pu?in s?-mi exp lic starea mea de acum. deodat?. contin u? el. Din nou ochii lui prive au fix în sine". c?ci.. din intîmplare. Ma ve?i crede ca picioarele mi-s reci pînâ Ia genunchi? Este un fel de-a spune. cînd chiar dis de-diminea?a ?i s-a ?uierat cu.dar ierta?ima. la urma urmei. sînt obosit! zise el. . ?i apoi ar fi împotriva oric?rei ra?iuni. la mas?. am impresia c? nu ma aflu aici numai de o zi. îngadu i?i-mi înc? o întrebare sau o umil? propunere. iar mîine diminea?a a?i ?terge-o cu expresul prev?zut în mersul trenurilor? . îmi îng?dui?i o întrebare? Ce vîrsta ave?i de fapt? 98 THOMAS MANN lata îns? ca. Domnule inginer! f?cu Settembrini sup?rat ?i mustr?tor. pe de alta parte. a?a. adic? pur ?i simplu fiindc? vreo cîteva zile ip-am sim?it pu?in tulburat ?i mi-a fost ca m cald. sau dac? doar mi-am închipuit ca am auzit-o? Settembrini continu? s?-l priveasc?. iar pe urma ai ascultat dis cursurile acestui domn Albin ?i pe deasupra stînd în pozi?ie orizontal?. Veni?i-vâ în fire ?i lasa?im? în pace cu absurdit??ile dumneavoastr?. ramînînd încremeni?i ?i orbi ?i. cu gesturi care agitau umerii ?i . ceea ce. cred c? ve?i recunoa?te ?i dumne avoastr?.. ?i ca ar trebui s? m? socote sc la?. cu pneumo-toraxul. capul s?u obosit nu ?tiu ?? r?spund? acestei întreb?ri. uite uite" ironic gînditor. ci de mai mult timp. ierta?i-m?. dou?zeci ?i opt! spuse Hans Castorp. mi se pare c? ar trebui sâ-mi fie ru?ine. c um a? putea s?-mi dau seama chiar din prima zi? Rostind aceste cuvinte arunc?. am dou?zeci ?i patru de ani. asta e enormitatea. închipui?i-v? .lucrul acesta mi se pare exclu s . c u toate sfor??rile ner?bd?toare ?i dezn?d?jduite ce le f?cea ca s? ?i-o aminteas c?.ci numai dac? a afirmat. Nu m-am plictisit. Spune?i-mi sincer: crede?i c? este cu putin?? ca doam na Stohr s? ?tie s? prepare dou?zeci ?i opt de sosuri de pe?te? Nu mâ gîndesc la fap tul dac? este în adev?r capabil? s? le preg?teasc? . Cred c? am temperatura. ?i obosit" nu este cuvîntul care exprima exact starea mea. fire?te..Crede?i c? trebuie s? plec? întreba Hans Castorp. Nu. ceru sa i se repete întrebarea apoi spuse: Eu. de ce ?i de cine-mi aminte?te. întocmai a ?i cum a? fi devenit mai în vîrsta ?i mai în?elept. da. daca v-a?i face bagajul hiar în sear a asta.. accentuînd puternic pe ?.. rosti de trei o ri a?a. ?i este de presupus ca dac? pentru atîta lucru a? da bir cu fugi?ii. afara doar de cazul c? aparen?ele sînt în?el?toare ce-ar fi sâ MUNTELE VR?JIT 99 nun?a?i de-a mai îmbatrîni aici. pe scurt. fara îndoiala ca am. dac? vre?i sâ-i spune?i a?a. am aceasta impresie. Pentru a cî?tiga timp. Auzi ?i vezi atîtea l ucruri noi ?i ciudate. am mereu impresia c? nu mâ mai pot încrede în cele cinci sim?uri ale mele ?i trebuie s? m?rturisesc c? acest fapt ma stinghere?te mult mai mult decît fierbin?eala din obraji ?i picioarele reci. adineauri. o privire spre înc?perea de al?turi ?i o v?zu din fa?a pe doamna Chauchat cea cu ochii îngu?ti ?i pome?ii la?i.. Nu ?tiu nimic despre asemenea lucruri ? i nu vreau s? ?tiu nimic. nu mi-e prea u?or s? m? aclimatizez aici sus. acest lucru.faci deosebirea. Cînd de-abia am sosit? Dar nu.. Dou?zeci ?i patru a?i spus? întreba apoi.. adic?. Cum ?edere a aici nu pare sa va priasca ?i cum nu va sim?i?i bine la noi nici din punct de vedere fizic ?i nici moral. Vorbea pentru prima dat? cu oarecare entuziasm. A?i spus ca ave?i dou?zeci ?i patru de ani? Hm.

cu termometrul în gura. întîi spre stînga. ca s? fim preci?i. II ruga din tot sufletu l pe consilierul aulic s-o mai ?in?. la noi. a nop?ile erau foarte r eci. se sui cu Joachim în ascensor. Ai ajuns la o mare dexteritate. începu sa se înf??oare cu o dexteritate uimitoare în cele dou a paturi de par de c?mila întinse pe scaun. A?a ceva n-o sa fac niciodat? ?i prefer sa ?i-o spun de pe acurn. lacul nu era chiar înghe?at. dar cum cererile erau foarte mari ?i a veau nevoie de camera. de fapt nu-i decît un termometru negradat pe care medicul îl con-r°leazâ person al. domnul meu. Aici mi-e casa!" Nu mai ?tiu ce s-a întîmplat cu ea. luînd lampa mica de pe m?su?a de noapt e ?i gramatica rusa. . Mi s-ar p?rea din cale-afara de ridicol. c?ci în seara asta nu-l mai ?m picioarele. apoi spre dreapta. dintr-o familie foart e buna. sint absolut necesare. Prin urmare. în a?a fel încît sfîr?i prin a face un pachet perfect propor?ionat ?i neted. nu putea ?i nici nu dorea s? se întoarc? la a i s?i. întins pe ?ezlon g. zise Hans Castorp. Mai ramîn pu?in cu . ce l de anul trecut. lua?i-l pe varul dumneavoastr?! Duce?i-l sa se culc e! Zadarnic î?i da curaj cu mintea. MUNTELE VR?JIT 101 _ Dar nu am deloc inten?ia sa ma culc noaptea pe balcon. în clipa cînd se îns?n?to?i complet . M? plec de asemenea în fa?a curajul ui. Ia voi. Totu?i continua sa fumeze. al lui Joachim unul asem?n?tor se afla ?i în camera lui ?i aprinse o Mana Mancin i. O sa înve?i ?i tu la rîndul tau.. f?cu el c?tre Joa chim care tocmai se apropia. nu sînt decît în vizita. la vorbele p?rin?ilor. 100 THOMAS MANN nu erau decît cîteva grade deasupra lui zero. Dar. Domnule locotenent. St?tu destul în apa ca sa se îmboln?veasc? . Hans Castorp îl privi cu o sincera admira ?ie cum f?cea aceste mi?c?ri cu deosebita îndemînare. Mîme trebuie neap?rat sa procuram cît eva paturi pentru tine. cîteva cazuri frumoase de aclimatizare. Ottilie nu avea tempe-tur?. împreuna cu al?i pacien?i reuniunea luase sf îr?it în ziua aceea ?i to?i se risipir?. ca acas?. parca se leg ?na în valuri. adic? reu?i singura s? ?i-o urce destul de serios. aici se sim?ea fericit?. Se a?eza în fotoliul mare. De pilda. se întîmpl? uneori e vindeci aici. din care nu ie?eau decît capul. I se p?ru ca are un gust de clei. abia va mai ?ine?i pe picioare. Joachim începu prin a se înveli cu paturile una dup? alta. al domni?oarei Kneifer. cum î?i pune vesta ?i pe deasupra un palton vechi pentru ca apoi. Ce-o sa se întîmple acolo. fiind s?n?toas?. dragul meu inginer. întrucît am în?eles totul! exclama Hans Castorp. sa ias? pe balcon unde puse lampa în priza ?i. ?i în definitiv trebuie oricum sa d ovedesc într-un fel sau altul ca aici.M? înclin în fa?a ra?iunii. adica toate gusturile în afara celui pe care trebuia sa-l aiba. r?spunse Joachim care în timp ce vorbea ?inea strîns termo metrul între din?i. Sub pa?ii sa i..p?rea c? vrea sa-l determine pe italian s?-?i retrag? propunerea în mod hot?rît. E o chestie de exerci?iu. A stat aici cel pu?in un an ?i jum?tate ?i se o bi?nuise atît de bine încît. A?adar. dar asta nu-l stingherea prea tare. declara tians Castorp. Atunci Ottilie f?cu temperat ura. sora muta" est e un termometru negradat a?adar. rug?min?ile ei au fost zadar-nice ?i cei în drept au st?rui t în hotarîrea de-a o invita s? plece. pardoseala coridorului. umerii ?i bra?ele.?i rezultatul? Era ?i continua sa ramîna s?n?toasa Pleca dezn?d?jduita ?i nepas atoare la vorbele de mîngîiere.c?ci. Atun ci se scalda în lac ?i precizez c? era la începutul lui mai. în adev?r. r?spunse Settembrini. avea 36. Ceea ce spune?i este logic ?i ar fi foarte greu s?-i opui un argument hotârîtor. Hans Castorp îl înso?i pe Joachim pîna în camera. îns ? aici. sus nu mai voi s? plece cu nici un pre?. vede?i ca am priceput foarte bine! Cu toate acestea. Ba deloc. Totul are o limita. îns? o d?dur? de gol schim bîndu-i termometrul cu 0 »sor? mut?" dar dumneavoastr? înc? nu ave?i de unde ?ti ce es te asta. acoperita cu un covor din fire de cocos. Ottilie. de c?rbune ?i de multe altele. O sa le g?se?ti tu întrebuin?are ?i cînd vei pleca devale. fiica unui înalt demnitar. apoi pe toata lungimea trupului pîna sub um? r. Ottilie Kneifer. urma rindu-l pe Joachim cum se preg?te?te pentru cura de odihna. masurînd coloana de mercur ?i notînd chiar el temperatura. ma în?el eu sau dumneavoastr? nu ma mai asculta?i? Daca aparen?ele n u ma în?ala.9. De altfel am v?zut. devale? repeta ea mereu. ocupînd balcoanele ?i s?lile de odi hna pentru cura de seara. înflorat . mai ales ca nu ai nici m?car un sac îmbl?nit .

o observa?ie pe care o f?cuse ?i pe care de spaima ?i din delicate?e se str?duise s-o uite imediat. în camer? ei au noua grade Puse mîna pe radiatoare ?i constata ca sînt moarte. de?i se aflau în luna august. în vale. o impresie unica fa?a de toate celelalte de peste zi. parfumat cu violete. ie?i pe coridor ?i intra în camera l ui. d?inuia numai propria lui jale. o impresie ?î?ni brusc punînd stapînire pe el. dînd u-?i osteneala sa fumeze ?igara care avea un gust atît de scîrbos. ?i numai astfel se explica de ce se sim?ea rebegi t ca un cîine. î?i spuse. reci. acolo. în camera înc? nu era complet întuneric. împleticindu-se. Se a?ez? din nou în fotoliu. întins în fotoliu. Ramase astfel. Hans Castorp saii în picioare ?i se lepezi la termometrul de perete. m urmura cîteva fraze în genul «Noapte buna!". In timp ce se dezbrac? începu sa fredoneze ca pentru sine. Dar cînd va fi nou? ?i jum?tate. dar eu ?tiu ca e buna ?i ca pent ru ziua de azi trebuie sa ma mul?umesc cu atît. ci temperatura atmosferei. Dar în acela?i timp îl înv?lui pe nea?teptate un sentimen de o ciudata bucurie exuberanta ?i de speran?a. E jalnic!" î?i ?opti. decît pentru a a?tepta ca starea aceasta minunat a sa-l mai cupnnda o data. de altfel. dimpotriv?. Are un guSt groaznic. fara a exagera. dar î?j d?du seama ca s e în?elase. ?i în vreme ce. iar dup? ce-l sim?i din plin nu mai ramase acolo. încît b?t?torul de covoare î?i mari iu?ea a acolo. prin u?a deschisa a balconului p?trundea de af ara lumina lampi?ei de pe balconul lui Joachim ca ?i cea de la perechea care st? tea la masa ru?ilor de rînd. dar nu de fericire. în afara lui. în curînd o sa fie ora noua totu?i înc? nu-i nou?. apoi mai multe. ?i aproape ca acoperi sunetele concertului de seara ce se auzea dinspre Platz c?ci se d?dea iar??i un concert în acel hotel. unul dup? altul. sub plapuma de fulgi. ca ?i cum ar fi v rut sa-l prind? în flagrant delict. Nu-i înc? ora mea obi?nuita de somn". c?ci ceea ce avea importan?a nu era luna ar?tata de calen dar. Sfîr ?i deci prin a se scula. turna în Pahar ap? ro?ie pentru gura din flaconul trusei de c?l?torie. ?i-?i p use c?ma?a lunga de batist Pe buzunarul c?reia erau brodate ini?ialele HC. de parca ar fi f ost în aer liber. de adînc ?i intim. Sim?i cum îl cuprin de puternic sentimentul unei st?ri nenorocite. afara. Hans Castorp în?elegea ?i ghicea ce înseamn? asta. Ma? inal ?i fara sa-?i dea prea bine seama. Sim?i un fior unul singur. destul de dese. ?opti cîteva cuvinte neîn?ele se care totu?i voiau sa spun? ca. i ar Hans Castorp o fluier? încet (c?ci se poate foarte bine fluiera încet) în timp ce b ?tea m?sura cu picioarele reci. arunca pe Pat p?tura lui Joachim ?i. dar iar se ridica ?i cer u în ?oapta îng?duin?a sa ia p?tura de pe patul lui Joachim apoi. lasînd sa-i cada capul înfierbîntat ?i tulburat pe perna pe care murise americ anca.tine pîna-mi fumez ?igara. rea?ezîndu-se. o arie de opereta în ritmuri regulate ?i de un stil demodat venea prin noapte pîna la el. ?i apoi f?r? îndoiala ca st?tuse prea mult culcat peste zi. în?elegea ?i g hicea într-un fel atît de nou. f?cu gargara ara s? stîrneasca vreun zgomot. se achita de micile treburi ?i îndatoriri de om civilizat pentru toaleta de noapte. ?i-o în tinse pe picioare pîna la jum?tatea trupului. Hans Cast . Se întinsese cu certitudinea ca se va cufunda imediat în somn. cu gura strîmbata. apoi. în plus. sa ne vîrîm în pat. Dar nu mai reveni. acum refuzau categoric sa stea închise. se deschideau tres?rind nelini ?tite de îndat? ce le închidea. clipind repede. putem socoti ca e ora potrivita cînd ne va fi îng?duit. Era expresia pe care o avusese c hipul lui Joachim cînd venise vorba despre Marusia ?i despre însu?irile ei fizice de spre acel straniu ?i dureros rictus a] gurii. nu acesta era mijlocul cel mai bun de-a adormi ?i. Hans Castorp st?tea cul cat pe spate. Fire?te. exact ca ?i cum s-ar fi b?tut un covor cu un b?t?tor de trestie îm pletit?. Potrivit lui Reaumur. pe urma î?i d?du sea ma ca inima sa era cea care î?i f?cea auzite b?t?ile. în via?a lui nu se sim?ise mai rau d ecît acum. cineva b?tea undeva un covor -ceea ce de fapt nici nu se întîmpla în realitate. Apoi se culca ?i stinse 102 THOMAS MANN lumina. de altfel. se spa l? pe mîini cu s?punul lui moale ?l de buna calitate. cît ?i despre acea paloare care-i pa ta obrajii bronza?i. iar pleoapele pe care pîna mai adineauri se luptase sa le ?in? deschise. Fa?a îns? îi ardea. mînios ?i zgribulit. era oricum ru?inos sa nu se dea c?ldura. Sa nu cumva sa mori de frig!" ?i Sa vii sa ma iei la ttucul dejun".

Puse iute în siguran?a. Sînt convins ca în seara asta MUNTELE VR?JIT 103 vor sta lini?ti?i!" Dar nu se întîmpla a?a ?i. nici Hans Castorp n -o crezuse cu toata sinceritatea. fluier? atî? de ci udat de armonios. de un albastru bâtînd în verde-cenu?iu. buzele lui. mai a?tepta ceva. se smulse din vis deoarece voia Sa le re ?in?. nu chiar lipsit de talent pentru arderi radicale! N-o s? fie zgîrcit cu anii. pironit de cele ce auzea. împiedicat. ?tergîndu-?i ochii cu un ?ervet trecu t pe sub ochelari. vîrîndu-?i dege?ele ar?t?toare în gur?. aici. îns? o data cu el sosir? ?i n?lucirile schimonosite ale vi sului. deoarece. gîndi el. plimbîndu-se pe aleile parcului. aceasta certitudine. consilierul aulic.fin. Civil. hop. prin pere?ii de s ticla afla?i de-a lungul balcoanelor sarea. A?a pleca de-acolo. lumea i se p?rea alta. Nemaipomenit!" exc lama el fara glas. rot unde ?i bolborosea vorbe farâ nici un sens. fara sa se întrebe ce anume. încerca sa se ca?are chiar pe stîlpul cafeniu al pavilionului ?i se trezi asud at în clipa cînd prigonitorul îl apuca de un crac al pantalonului. o spaima într-adevar smintit?. ?i acel sentiment de fericire rev?rsata ?i de speran?a îl cuprinse iar??i pîn? în cea mai adînca intimitate. dezn?d?j duit. sa mergem la petrecere!" exclam? el ?i. fluierînd încet. rece ?i cu un aer batjocoritor. nu-?i mai stâpîni uluirea muta. Asta-i formidabil! Cine-ar fi crezut una ca asta!" ?i. apoi 104 THOMAS MANN se v?zu silit sa caute un ad?post împotriva doctorului Krokowski fiindc? îl urmarea ca sa-i fac? disec?ia sufletului. Apoi celui ce visa i se p?ru ca se afla în curtea liceului unde atî?ia ani î?i petrecu se recrea?iile între orele de clasa ?i ca tocmai împrumuta un creion de la doamna Ch auchat. De altfel. întrebuin?at pe j um?tate. ?i-l sf?tui cu o voce pl?cut r?gu?it? pe Han s Castorp sa i-l restituie negre?it la sfîr?itul lec?iei. î?i m?rturisi convingerea ca perechea s?lbatica se va culca în t?cere. care se afla de asemenea acolo. la drept vorbind. Dar abia se lini?tise pu?in. domnilor. încît din locuri diferite ?i în m?rimi miniaturale sosir? prin aer p rofesoara ?i miss Robinson. Fugea de doctor. el se smulse cu violen?? din vis. riscîndu-?i via?a. cu vese lii sai ani?ori de serviciu la noi. Se silea sa-l împing? cu um?rul pe Settembrini care-i zîmbea . da. consilierul aulic avea ni?te ochelari cu lentile groase. Visa ca-l vede pe consilierul aulic Behrens cu genu nchii r?suci?i ?i bra?ele b?l?b?nindu-i-se. facîndu-l mereu sa tresar? sau s a urm?reasc? o idee confuza. adic? a?a cum st?teau în sufragerie la dreapta ?i la stînga lui Hans Castorp. De cînd în?elesese într-un mod pentru el atît de nou ?i de cople?itor de ce Joachim se schimbase la fa?a. c?ci acum reu?ise sa identifice acel ce ?i acel c>n e pe care ea i le amintea cu st?ruin?a. acolo unde musta?a se s?lta într-un arc pl?cut ?i tocmai din pricina acestui surîs Hans Castorp suferea ca de-o nedreptate ce i se f?cea. mi-am dat seama imediat. sub musta?a lui neagra ?i deasa. fire?te" spuse ?i f?r? sa-i cear a voie apuc? între degetul ar?t?tor ?i cel mijlociu al mîinii sale enorme pleoapa lu i Hans Castorp Un civil cinstit.orp nu mai avea nici un chef sa doarm?. acompaniau refrenul operetei care r?suna st?ruitor p in a la el. ca iar??i adormi ?i întîmplârile începur? din nou sa se des f??oare. pe dreptul ?i pe stîngu l. ?i nu se putea deslu?i daca ceea ce ?tergea era n?du?ealâ sau e rau lacrimi. cu o ap?r?toare de argint. Ma deranja?i!" se auzi el rostind limpede. Ea îi uadu un creion ro?u. ?i acum. Cu toate acestea. fapt care îi insufla lui Hans Castorp o spaima n ebuna. prin parc. potri vindu-?i pa?ii lungi ?i obosi?i dup? o muzica îndep?rtata de mar?. mult mai schimonosite decît noaptea trecuta. care se coco?ar? pe umerii lui. iar cînd îl privi cu ochii e i îngu?ti. ca sa spunem dev?rul întreg. Mai tîrziu veni ?i somnul. Pot s? adorm fara grija. deasupra pome?ilor proeminen?i. ?op?ind. Dar nu fara talent. Dar cînd auzi ca vecinii din dreapta ?i din ?tînga ispr?viser? cura ?i intrau în camere p entru a înlocui pozi?ia orizontala de afara cu aceea?i pozi?ie în?untru. aeoarece sim? ea ca somnul ?i visul puneau din nou stapîmre pe el. el pe rsonal nu întrevazuse nici o clipa m?car ca vor niitea s? stea în lini?te. Cara?iva! Nu sînte?i decît un fla?netar ?i ma deranja?i!" Numai ca Settembrini nu se las? . pentru a doua zi. Cînd se opri în fa? a lui Hans Castorp. între tim p. Ei.

?i avu deodat? dezv?luirea e xtraordinara a ceea ce este. cu degetele scurte ?i pielea roasa în jurul unghiilo r ?i din nou îl str?b?tu din cap pîna-n picioare acea senza?ie de voluptate s?lbatic a pe care o sim?ise atunci cînd." Dar cu toate c?-?i cîntarise bine cuvi ntele. ci palma. pe cînd în fundul v?ii satul înfierbîntat de dogoare scînteia sub o l umina cruda. cînd soarele 106 THOMAS MANN 1 se ascunse iute ?i nori urî?i ?i întuneca?i se ivir? deasupra crestelor dinspre sud-v est. cu o mîna în buzunar ?i cu cealalt? la ceafa. d?deau staturii sale o prestan?a absolut militareasca. Se afla în sala cu ?apte mese cînd u?a cu geam se închise pocnind tare ?i doamna Cha uchat intra îmbr?cata cu o jacheta de lîna alb?. cum arde s oarele". A treia zi îns?. transparen?a ve?mintelor nu i se potrivea. spunea plimbîndu-se dup? hmch pe uli?ele satului în tov?r??ia celor doi veri . iar Joachim Ziemssen î?i pus ese pantalonii u?ori de flanela ?i haina albastra care. Cunoa?tem noi vîntul acesta. care o ducea în din?i pe doamna Stohr. se eliberase de jugul onoarei ?i se bucurase de foloasele nem?rginite ale ru?inii acea senza?ie o avu iar??i în vi s. se auzi vocea lui Joachim dindaratul peretelui de sticla. m?tura într-0 clipa valea. Ziua a doua. Hainele de alpaca ?i de dril î?i f?cuser? apari?ia. putem sa pr eg?tim s?niile. doamna Stohr nu era deloc avantajata. pu?in cam late. între altele. un termometru negradat pentru cei ce voiau sa tri?eze dup? care se trez i cu inten?ia hotarîta de-a comunica aceasta noutate. IV Tîrguieli necesare . precum ?i domnul Albin ?i c?pitanul Miklosich. r?m?sese tot cu "ama lui flau?ata cu revere late ?i cu pantalonii cadrila ?i.Spune. ironi c. ca o experien?a. chiar ?i ea. Hans Castorp nu-?i credea ochilor. Cred ca va trebui s? ma îmbrac mai sub?ire. E absurd! zise Hans Castorp. Era dupa-masa ?l se g?seau de vreo dou?zeci de minute la cura de odihna. iar Hermine Klee feld. pe care oaspetele o petrecuse aici sus.de pilda. Hans Castorp avu un vis care se rep eta exact sub aceea?i forma de doua ori în acea noapte. îns? cu infinit mai multa intensitate. Daca nu ma în?el. aceasta femeie prost crescut? se îndrepta spre Hans Castorp ?i fara sa rosteasc? nici un cuvînt îi d?du în t?cere mîna s a i-o s?rute dar nu fa?a mîinii. care te p?trundea pîna la oase. ca nnduiala fireasca a tost d ata peste cap.deloc ?i Hans Castorp cump?ni ce-ar trebui sa fac?. pe scurt . varului sau Joachim. u nele cu mîneci ajurate. timpul: de fapt nu este altceva decît o sor a mut?". c?ci bra?ele îi erau spongioase ?i. Cîteva minute dup? aceea izbucni . ca ?i cum ar fi venit din ?inuturi înghe?ate ?i necunoscute. Timpul se schimbase îngrozitor. alegîndu-?i îmbr?c?mint ea. iar sunetul de la tâl?ngile vacilor care se mi?cau în toate p?r?ile pas cînd pe povîrni?uri iarba m?runta ?i calda a p??unilor însufle?ea aerul c-o voio?ie u? or melancolic?. s-ar fi zis ca natura s-a schimbat. Dar Joachim avusese dreptate. fiecare în felul lui. Cînd vine. fusese într-adev?r de o splend oare estivala. nu cumva s-a zis cu vara voastr?? îl întreba Hans Castorp a treia zi. fiind str?puns cu o lance de procurorul Paravant. jucau în aceste evenimente un rol confuz. Noaptea trecu în mijlocul unor astfel de aventuri ?i descoperiri. ultima data spre diminea?a . Albastrul profund al cerului str?lucea deasupra vîrf urilor în forma d e lance ale pinilor. cobori temperatur a ?i instaura o clima cu totul noua. intrinsec. "La naiba. Cît despre Settembrini trebuie spus c?-?i manifestase de cîteva ori inten?ia de a-?i schimba costumul. De asemenea ?i domnii de la sanator iu ?inuser? socoteala de vremea frumoasa. sîntem la începutul lui august. cuno?tea situa?ia. Doar nu vrei sa spui ca o s a ning?. iar un vînt ciudat. în ansamblu. Cu siguran?a! r?spunse Joachim. probabil ca oatâ garderoba sa se compunea numai din aceste haine. rece. Insa în loc sa se duca la masa ru?ilor bine. Z?pada. chiar a doua zi. Ce în?elegi tu prin z?pada"? întreba gr?bit Hans Castorp. iar Hans Castorp s?ruta palma acestei mîi ni neîngrijite. pe varul sau. ceea ce nu le prindea la fel de bine pe toate . Chiar la micul dejun doamnele veniser? în bluze vaporoase de in.

în timp ce un sa c îmbl?nit este ceva oarecum prea specific. Daca o vrea Dumn ezeu. Toata dupa-amiaza ninse în continuare. destul de lun gi ?i de late. coborî cu varul sau în sat. în camera temperatura era de ?ase grade deasupra lui zero. astfel ca. soarele este adesea atît de arz?tor încît transpiri. adev?rate anotimpuri nu exista de fapt. dar cu toate ca ter mometrul arata cîteva grade deasupra lui zero. din regirnul tratamentului ?i ca. la fel cu cele pe care le avea el. Hans Castorp vorbea sincer. dar în luna mai tot pe atîta. se amesteca între ele ?i nu se ?in riguros de calendar. în treac?t se gîndi daca n-ar fi cazul sa-?i cumpere chiar ?i un sac îmbl?nit. principiile tratamentului! Sublimele ?i inviolabilele principii ale tratamentul ui! Adaug? apoi ca. îl ajunser? din urma pe Settembri ni care. dup? cum po?i sa-?i dai seama. îl înspaimînta oarecum. Iar cînd Hans Castorp obiecta. fratînd ca o temperatu ra medie în camere f?cea parte. paturi are oricine ?i n-au în ele nimic deosebit. înso?ita de tunete repetate un viscol atît de compac t. prin urmar e. cu capul descoperit. Joachim era de acord ?i cumparara dintr-un magazin englezesc cu clientela aleas? doua paturi din par de c?mila. în fe lul acesta.. o sa mai avem înc? zile frumoase de vara. îns? aici la MUNTELE VR?JIT 107 noi. da. fire?te. se plîngea de frig ?i de umezeala. dup? al doilea dejun. î?i dai seama chiar ?i tu cum poate sa fie cîteodata v ara aici. încît te puteai crede înv?luit în aburi albi. apoi îns? renun?a. în?elegi. zile de prim?var? ?i zile de toamna. asemenea cu acela ce trebuie folosit în probleme de religie 108 . Pe scurt. e foarte posibil. camera 34. A doua zi diminea?a nu mai ningea. Pe scurt. aparat de o umbrela. _ Domne?te oarecare confuzie. ?i. începuse sa ploua. care te stropea. cu un n cuvi incios. a? fi într-un fel oarecare unul de-ai vo?tri. c?ci altfel programul zilei nu-?i oferea pr ilejul sa cobori în sat. Cu vorbe alese ?i înt ors?turi de fraza pl?cute. Cel pu?in daca în camera ar fi cald! Dar ace?ti despo?i mizerabili l?sau sa s e sting? caloriferul imediat ce înceta sa mai ning? ceea ce era o m?sura stu-PJda. ca sa-si cumpere patur i pentru cura de odihna. ?i cînd te plimbi î?i deschei haina. deoarece era limpede ca pe o asemenea vreme pledul lui nu mai era suficient. Ninge în ianuarie. o sfidare adusa bunului sim?. iar în fundul v?ii aproape ca nu se mai d istingea nimic. nu. iar vara. Pe cînd se întorceau. te rog sa în?elegi ce v reau sa spun: ca în definitiv nu merita sa cump?r un sac îmbl?nit numai pentru trei s?ptamîni. sînt zile de iarna ?i zile de vara. fara nici o îndoiala. se desf??ura un desavîr?it peisaj de iarna. c?ci gîndul acesta. Dumnezeule. de o pl?cuta moliciune. saramînem la paturi! zise el. cînd vine z?pada. se îndrepta ?i el spre sanatonu . L a urma urmei se poate spune ca aproape nu trece o luna fara sa ning?. Hans Castor p dorea sa le inaugureze chiar în acea dupa-amiaza. în culoare naturala. ma în?elegi. Devale o sa le g?sesc oricînd o întrebuin?are. A?a ceva nu se poate spune. nici surprinz?tor. ?i dadura dispozi?ie s a fie trimise imediat la sanatoriul interna?ional Berghof". fara îndoiala. tr?sese fotoliul lînga radiatorul fierbinte ?i clatinînd mereu din cap pr ivea învolburarea de-afara. Se d?duse drumul la calorifer ?i în timp ce Jo achim recursese la sacul îmbl?nit fara sa-?i întrerup? cura. Iarna. punîndu-?i paltonul ?i galo?ii. îns? aici fapt este ca anotimpurile nu se deosebesc prea l?muri t unele de altele. c?ci dac? mi-a? cump?ra un sac îmbl?nit mi s-ar p?rea ca rna instalez aici pentru totdeauna ?i ca. Fara îndoiala ca ?i în septembrie. Opriser? iar??i c?ldura.. sus. Hans Castorp se refugia se în camera. S ettembrini îi r?spunse cu sarcasmele cele mai violente. Italianul era palid la fa?a ?i într-o dispozi?ie cam trista. iar în august ninge de asemenea. r?spunse Joachim cu obiectivitate. ?i apoi. iat? o rea litate ce trebuie re?inuta. toate se z?p?cesc. z?pada r?m?sese înc? destul de groasa .o formidabila furtuna cu z?pada. Erau. ca atare. spuse Hans Castorp. ?i acum s-a zis cu vara voastr?? îl întreba Hans Castorp cu amara ironie pe varul sa u. Sa fim serio?i! într-adevar. doreau poate sa-i împiedice Pe bolnavi sa capete obiceiuri molatice. sub privirea surprinsa a lui Hans Castorp. de care suferea cump lit. iar pe str?zi z?pada se pref?cuse într-o mîz ga de ghea?a. -Nu.

?i dumneavoastr?.. pe care o iubea din toat? inima ?i unde trebuia mereu men?inut? o temperatur? de cel pu? in dou?zeci de grade Reaumur cu ajutorul unei sobi?e care se înfierbînta pîn? la ro?u. sau mai cu rînd de felul caraghios în care se manifesta dezn?dejdea în vorbele lui. în acest loc blestemat ?i s?lbatic. ora?ul nostru. Ce jalnic? mizerie. un maestru în idioma gentile. unul din Haparanda. închipui?i-vâ! dar cu ni?te smocuri groase de pâr c?runt la tîmple ?i cu un nas atît de lung ?i sub?ire. fiul tat?lui meu.. ?i pe cînd verii rîdeau. Dar c?ldura.. mai mic decît mine cu un cap. pe care de altfel cred c? o cunoa?te?i.. un stili st. spuse Settembrini în culmea fericirii. în vreme ce se închideau bucuros ochii la cele care nu r ?spundeau acestor interese. î?i îngrijea gr?dini?a.. pierde album ina ?i devine pe zi ce trece tot mai stupid?. descinzînd anume la Padova. Cit de drag? îi era iarna od?i?a lui de lucru. domnii mei! Unul dintre cei mai di stin?i ai vremii sale. zise el cu o anumita exaltare.. el st?tea în picioare. ?i chiar dac? ai put ea. F?r? s? se fi în?eles între ei. ?i de caracterele frumoase".THOMAS MANN ?i credin??. Iar la masa mea. îns? era surprinz?tor surprinz?tor.. Ah. L?sa?i-ma-n pace cu literatura! îmi zice. continu? el . trebuie s-o m?rturisesc. De departe veneau savan?ii s? discute cu el. domnule inginer. în ce tov?r??ie sînt condamnat s? m?nînc! La dreapta mea este un fabrica nt de bere din Halle -pe nume Magnus cu o musta?? ca un smoc de fin. Este de o ignoran?? uci g?toare. ?i cîteodat? nu ?tii încotro s?-?i îndrep?i priviril e cînd începe sa fleca-reasc?. Doamna Stohr. deopotriv? de sens ibil la suflet ?i la trup. .. urmînd exemplul lui Vergiliu. acest duhovnic neru?inat care ma ur??te pentru c? demn itatea mea de om ma opre?te s? iau parte la monstruozit??ile lui pope?ti. înaintea pupitrulu i îngust. ca sa-i m?rturiseasc? înalta lor c onsidera?ie. într-un sens favorabil ca u nele dintre aceste principii socotite sacrosancte coincideau exact cu interesele financiare ale despo?ilor. Joâchim ?i Hans Castorp erau de aceea?i p?rere în ceea c e prive?te tirada lui Settembrini: o g?seau penibila ?i revolt?tor de nepl?cut?. ?i tot ce spunea era s?n?tos ?i frumos. Era de asemenea ?i un poet deosebit cînd. iar el îi primea pe to?i cu o binevoitoare demnitate. Od?i?a lui era în?esat? de c?r?i ?i manuscrise prin tre care se g?seau multe de mare valoare ?i în mijlocul acestor comori ale spiritu lui. ... înf??urat în halatul de flanela albastra.. Sfînta Fecioar?! Iar so?ia lui. ?i acum. domnule locotenent. Nu po?i întotdeauna s?-?i alegi vecinii de mas?. Ce romanist eminent. în acela?i timp se plînge ca are temperatura ?i c? se sim te teribil de lipsit? de vlag? ?i se pare c? nu e deloc un caz u?or.Krokowski. dac? pâtrundeai î vestibulul c?su?ei. unde trupul tremura de frig în toiul verii ?i unde sufletul ?i-e chinuit neîncetat de im presii umilitoare. este firesc ca într-o astfel de institu?ie societatea s? fie pu?in cam amestecat?. ba chiar instructiv? în violen?a ei dezinvolt? ?i agre siv?. scria povestiri în cea mai elegant? proz? toscan?. un uomo letterato cum visa Bo ccaccio. Settembrini începu sa vorbeasc? despre r?posatul lui tata în leg?tur? cu c?ldura dup? care tînje?. Hans Ca?torp rîse blînd de smocul de fîn". Apoi spuse: Dumnezeule. trebuia s? aib? c?ldur? în od?i?a lui. dedicîndu-se literaturii -firav ?i m?runt de statur?. despre literatur?. E atît de str aniu s? fii în acela?i timp ?i proasta ?i bolnav?. închipui?i-v? ce sînt sili' s? îndur eu. cu asta ce-ai realiza? Dar ?i la masa noastr? exist? o doamna în genul acesta.. îns? faptul mi se pare cu totul curios cînd cineva e prost ?i pe deasupra mai este . dar în acela?i timp amuzanta. care st? vizavi de el. altul de la Cra covia. în orele libere. lasînd p arca sa i se topeasc? încet pe limba silabele graiului matern ?i leganîndu-?i capul în tr-o parte ?i în alta." Iat? ce idee ?i-a f?cu.. era un om distins.. un cunosc?tor al limbii noastre cum nu sînt mul?i. c?ci altfel tremura ?i er? în stare sa plîng? de furie daca îl l?sau s? îngh e?e. iar în zilele umede sau în acelea cînd se pornea t?iosul vînt tr?montan. Caractere f rumoase. fire?te. c?ldura î?i înv?luia umerii ca o mantie cald? ?i ochii ?i se um pleau cu lacrimi de mul?umire.. Ce ne d?? Caractere frumoase! ?i ce folos am de pe u rma caracterelor frumoase? Eu sînt un om practic ?i în via?a nu întîlne?ti aproape nicio dat? caractere frumoase. ?i nu ?tiu daca m? exprim exact . Vai! E cumplit! Ce oameni ne înconjoar?! Acest MUNTELE VR?JIT 109 consilier satanic smintit! Krokowski ?i Settembnni f?cu o mutrp de parc? ?i-ar f i rupt limba . un latinist cum în zilele noastre nu mai exist?.Tat?l meu.

atît de respectabil" . sîntem de acord. cam intolerant în ceea ce prive?te problemele spiritului ?i pr efer mai curînd sa fiu luat drept pedant decît s? nu combat p?reri care mi se par atît de vrednice de dojana. sau în orice caz nu poate duce decît l a boal?. mai deosebit. iar Settembrini. Ceea ce ma nedumere?te e cel mul t faptul c? încercarea dumneavoastr? se îndreapt? tocmai în aceasta direc?ie. termenul de care v-a?i folosit. nu-i a ?a? Boala este oarecum ceva demn sâ fie respectat daca ma pot exprima astfel. deoarece este evident c? av e?i spirit. spunmdu-va c? boala este b?trîn? ?i urîtâ.. ?i institute cosmice" ?i cu tot felul de boac?ne de soiul acesta. domnule inginer. iat?. incit nu se potrive?te pentru nimi c în lume s? fie asociata cu prostia. cînd ideea de om era degenerata ?i lipsita de orice demnitate. ?i ca pe o dilema prin care trece sentime ntul omeniei". spuse el. t?cu. Sau din clipa cînd considera?i boala ca pe un lucru atît de nobil . M? îndoiesc c? întîmplarea joac? aici vreun rol.. în timp ce in firmitatea echivala cu un privilegiu care-?i deschidea împ?r??ia cerurilor. c? le resping. Joachim era ?i el pu?in stînjenit... c? m? opun cu violen?? categorica. în?eleg c? aceste doua st?ri nu rimeaz? ua cu alta. iar o a semenea concep?ie este ea îns??i boln?vicioas?.. cu sprîncenele ridicate. Poate c? voi reu?i mai sigur sa va trezesc oroarea. ca nu se acorda. nici demn? de respect. trebuie s? rîzi s au s? plîngi. Dar sînt împotriva dumneavoastr? di n clipa în care începe?i s? considera?i boala ca fiind oarecum pe un plan de egalita te cu prostia. ci c?. Te gîndc?ti ca în mod obi?nuit un om trebuie sa fie s?n?tos ?i boala trebuie sâ-l fac? delicat. deoarec e fa?? de un bolnav se cuvine s? ai o atitudine de respect ?i seriozitate. da. Dar cînd prostia î?i bag? coada ?i se dezl?n?uie cu fomulu?".?i bolnav. Nu crede?i? Poate în afirma?iile mele am mers mai departe decît a? fi în stare s? justific. A?a j?. cum v-a?i exprimat. Mi-a?i spus ca boala unit? cu prostia ar fi lucrul cel mai trist din lume. iar sentimentul omeniei trece printr-o dilema cu mult mai egretabilâ d ecît a? putea-o spune. înainte de a-i r?spunde: Fir-ar sa fie. ca s? zicem a?a. ca nu e?ti obi?nuit sa ?i 110 THOMAS MANN le închipui la un loc. ?i eu pre fer un bolnav spiritual unui tuberculos imbecil. cred. Ei bine. ° MUNTELE VR?JIT IU roare îndreptat? contra gustului naturii. c?reia îi lipse?te înc? hotârîrea viril? ?i îi place s? fac? încerc?ri exp nînd tot felul de puncte de vedere. pronun?înd în italiene?t e pe c de la placet. Placet experiri. Este un principiu excelent. Dar am facut-o numai pentru ca aceste gînduri mi-au v enit din întîmplare. Din cau za aceasta m? simt obligat s? v? r?spund. Nici nu mai ?tii ce figur? trebuie s? faci. ca fiind o gre?eal? de stil.s au. ?tiu ce vre?i s? spune?i. c? p?rerile pe care le-a?i exprimat nu sînt chiar ale dumneavoa str?. dac? nu va fi comb?tut?. In realitate. expunîndu-le într-o doar?. a?a cum m? vede?i. ?i Castorp se opri încurcat. inteligent. Asta se datore?te vîrste i dumneavoastr?. în privin?a aceasta.. nu! Boala nu este deloc nobil?.. într-o anumit? m?sur?. îns? îng?dui?i-mi s? v? atrag aten?ia ca nu pot fi de acord cu deduc?iil e dumneavoastr?. Dar. a?tepta ca Hans Castorp sa-?i fi pierdut cu totul ?irul. ca nu pot convie?ui. cînd armonia ?i bucuria p?reau suspecte ?i diavole?ti. în adev?r. Concep?ia dumneavoastr? î?i are originea în vremuri pline de super ti?ii. Mi-e team? c? exist? în dumneavoastr? o tendin?? care ar putea sa devin? tr?s?tura de caracter.. în aer. n-a?i f?cut altceva decît s? prinde?i din zbor u nele dintre p?rerile posibile ce pluteau. fa cîndu-se c? a?teapt? din polite?e ca interlocutorul sau sa termine ce are de spus. domnule Settembrini. dar dumneavoastr? dovedi?i de data aceasta însu?ir i filozofice pe care nu vi le-a? fi b?nuit niciodat?! Potrivit teoriei dumneavoa str? ar trebui s? fi?i mai pu?in s?n?tos decî? p?re?i. ca acelea pe care le-a?i dezvoltat în fa?a noastr?.. f?r? a v? angaja propria dumneavoastr? r?spundere. în vremuri înc?r cate de groaza. nu mai ?tii dac?. Dar ra? iunea ?i secolul luminii au risipit aceste umbre ce ap?sau sufletul omenirii le- . Vre?i s? spune?i c? nu v-a?i gîndit la asta prea serios. în-g?-du-i-?i-mi. Acesta a fost. vreau s? spun c? e într-adev?r tot ce poate fi mai trist pe lume cînd ace ste dou? lucruri se împletesc. închipui de obice i lucrurile. încheie el. Sînt.

nu W cazul acelei femei cu al c?rui nume nu vreau sa-mi încarc memoria.. s? în?face ?i întreg omul.nu mai avea încredere nici în ?tiin?a ?i nici în progres! Acesta este tragicul. domnule. silindu-le sa convie?uiasc?. domnu le inginer. un om coco?at ?i boln?vicios. ea este bolnava ?i proasta. cînd în alta. natura îi apare rea ?i de fapt este red. pe de alta 112 THOMAS MANN parte. O revenire. ori care ar fi principiul pe care-l pui la origine. Doamne. proasta ?i rea.. Asculta?i! ?i Settembrini începu sa declame în italiene?te. lipsit de con?inut. gîndi Hans Castorp uluit ?i încurcat. pe scurt. va mul?umesc deci. iar aceasta lupt ?. domnilor. Dar cum în via?a s Piritului totul este coeziune ?i cum un lucru decurge din altul. de o manier? mai plastic?. pentru care ?tiin?a dispune de diferite nume. ?i ce tot îi d? zor cu munca! Dup? cît mi se pare. Se silea în mod v?dit sa se b ucure numai el de memoria ?i frazarea lui.termeni de ?coala care n-au nici o leg? tur? cu problema noastr? ?i de care v? pute?i foarte bine lipsi. pentru a-l conduce pe c?ile civi liza?iei ?i progresului. un principiu s?n?tos nu poate niciodat? produce decît efecte s?n?toase. îns? a o cinsti din punct de vedere al spiritului re?ine?i bine ce va spun! ar însemna o r?t?cire ?i începutul unei raiaciri a întregului spirit . da r ale c?rui plîngeri î?i sfî?ie inima. tragicul începe acolo unde Natura a fost atît de cruda încît a frînt sau a împiedicat chiar de la început -armonia unei personalit??i. relu? Settembrini ridicînd umbrela peste capul unui trec?tor. unul apar?inînd terminologiei estetice ?i p sihologiei ?i altul aPar?inînd politicii . adic? nu cazul ei pune. ?i cîteodata închizînd ochii sa-i pese ca tovar??ii sai nu în?elegeau nici un cuvînt. pe d easupra. fara sa pricepe?i gîndui lui du reros. o înjosire dureroasa ?i insult?toare a I deii. ?i nu mai avea încredere . munca pâmînteasc?. nu-?i mai ramîne altceva de f?cut decît sa-?i fie mila ?i sa ridici di n umeri. domnule locotenent. Sa MUNTELE VR?JIT 113 . c?lite tot mai mult prin lupt?. cum spunea?i. e o no?iune destul de deplasata aici. un suflet mare la origine. Aceasta doamna la care a?i f?cut aluzie ." ?i cu voce tare spuse: .. o reveni re spiritual? la concep?iile acelor vremuri întunecate ?i ir?mîntate crede?i-mâ. îns? nu complet. cum nu P°ti s? da i dracului degetul cel mic fara ca el s? trag? dup? sine mina lr>treaga ?i. din ce în ce mai pur?. domnule inginer-A ici se afla dilema sentimentului omeniei" despre care vorbea?i. aceste f or?e vor sfîr?i prin a-l elibera definitiv pe om. Cu m de-am reu?it s? provoc furtuna aceasta? De altfel îmi face impresia c? e cam sec .o boal? studiata pîn? l? satura?ie. spuse: . întipan?i-Va bine în minte ca boala departe de-a fi ceva atît de demn de respect încîl sa nu poat? fi asociata cu prostia boala înseamn? mai curînd înjosirea omului. sentimentul omeniei în dilema. Domnule inginer .este cumplit sa fii nevoit s-o spui .. din ce în ce mai bu n?. iar în privin?a aceasta îi dau drep tate. La urma. cum. s-ar zice c? e o arie de oper?. da.?i al c?rui nume renun? de altfel sa mi-l reamintesc doamna Stohr. mi se pare c a nu aceasta ridicola femeie. se nume?te munca.. este mizeria în persoana.Foarte frumos. totodat?.au risipit.?i zi de zi. plecînd capul cînd într-o parte. 0 umilire de care ai putea la nevoie sa te dispensezi sau s-o tolerezi în un ele cazuri excep?ionale. în ochii lui p?le?te str?lucirea gloriei ?i a virtu?ii. sau dumneavoastr?. Asta-i bun?. unind un sunet nobil cu un trup neputincios. sînt convins de asta. spre o lumin? din ce în ce mai limpede. munca pentru P?mînt. Spune?i într-un mod admirabil lucrurilor pe n ume. auzi?i numai. ca este o boal? curat? . ?ine?i bine minte. ca infirmul Leopardi a fost lipsit mai ales de dragostea femeilor ?i din aceasta pricina a fost incapabil sa-?i preîntîmpine ist ovirea sufleteasca. lasînd sa i se topeasc? pe limba frum oasele silabe. a?i auzit de Leopardi? A fost un poet fa ra noroc al ?arii mele. îns? ve?nic umilit de mizeria trupului ?i tîrît în str?fundurile ironiei suflete?ti. a?adar. c?ci lupta mai dureaz? înc? ?i ast?zi. Am convingerea absoluta ca nimeni nu s-ar putea exprima mai. fap tul e simplu. în fa? a celor ce-l ascultau. dar punîndu-le în valoare.. Dar dilema. domnul meu. pentru onoare a ?i interesele omenirii . domnule Settembrini.îns? dumneavoastr? nu în?elege?i nimic.

. Auzmdu-l pe Se . ?i este rolul educatorului sa scoat? în relief binele. nu se deda decît întîmplator cercet?rilor în leg? tura cu diferitele concep?ii. schimbînd vorba. Settembrini f?cu. Dar daca scopul esen?ial al literaturii nu este realizarea caracterelor frumoase.Cu atît mai bine. este foarte posibil sa-mi fi trecut prin cap ceva asem?n?tor. Un tînar înzestrat nu este deloc o pagina alba. . adic?.. Pe frigul asta cumplit. E un adev?rat pedagog ?i de altfel tnai acum cîteva zile ne-a ?i m?rturis it ca ar avea talent pentru pedagoga Dar cu el trebuie sa fii foarte atent. . care acapareaz? întreaga via?a. a?a. ei.Nu.E ciudat. . zise Settembrini. ca pentru el are valoare mai ales vorbirea în sine. fobabil ca nu voia s a fac? a doua cura de odihna. . în t?cere. Trebuie sa fac ca dumneavoas tr? în aceste cîteva saptamîni.Sa ma fereasc? Dumnezeu! exclama Hans Castorp cînd se g?si în ascensor. Cu atît mai bine daca este a?a. în g eneral. cum spunea. pentru numele lui Dumnezeu. aceasta confirma supozi?ia mea ca e un încep?tor talentat în ale spiritului ?i ca.In ad ev?r: Placet expenri. ca sa nu ma dau de gol. . iar Settembrini se repta sP re salon.Am cump?rat cîteva p?turi pentru varul meu. c? important este sa lase cuvintele sa sar ? si sa se rostogoleasc? la fel de elastice ca ?i mingile. Ce expresii folose?te! Fara sa se jeneze vreun pic. este fara îndoiala un prost cu frumoasele lui caractere"... paturi. c?ci aceasta este impresia mea cînd ma aflu în tov?r??ia lui Settembr ini. Daca inginerul nostru a ?i f?cut. care î?i asum a toata importan?a ?i evolueaz? într-un mod resping?tor. din propria lui convingere.. domnii mei. c?ci nici nu apuci sa spui un cuvînt mai mult ca ?i trebuie sa-i înduri lec?iile date cu multa tipicarie. A?a. ?i mi se pare ca nu -i displace cîtu?i de pu?in sa observe ca-?i dai seama de acest lucru. vorbe?te despre virtute" . cî?iva pa?i.Sa nu cumva sa-i spui a?a ceva. Tu însu?i ai spus de curînd ceva ase m?n?tor.. fab ricantul de bere. adaug? Hans Castorp nzîud ?i privind în jos. dim potriv?. Joachim rîse. Departe de mine inte n?ia de-a va propune vreo teone filozofica onginala nu aceasta este inten?ia mea . sa nu face?i una ca asta! Un suflet fara tiup este tot atît de lipsit d e omenie ?i tot atît de fioros ca ?i un trup fara suflet j de altfel primul caz este o excep?ie rara.Ciezi? ce mira Hans Castorp. întrucît n-am nici o competen?a în materie ? i pîna azi n-am v?zut niciodat? un literat. Da. Un om bolnav este numai tr up. N-a m vrut sa-l întreb. 114 THOMAS MANN . te gînde?ti la chifle. a tît binele cît ?i râul. ca sa citeasc? ziarele înainte de masa. în vreme ce al doilea este regula. a?a! Ei. ei.. spuse deodat? Joachim pleeîndu-se înainte ca «a-l pii-veasca pe varul sau care mergea de cealalt? parte a lui Settcmbnni.ma rog! De cînd ma ?tiu n-am pronun?at niciodat? acest cuvînt ?i chiar la ?coala. saluta?i de portarul ?chiop intrar? m sanatoriu.. repeta ei cu accent italian ?i-?i iun r?mas Un. singur cu Joachim. Domnii au f? cut cump?raturi? întreba el cu un ton u?or. îl traduceam întotdeauna prin cuTaj". se pricepe sa vorbeasc?. preciza Joachim cu indiferen?a. trupul este acela care biruie. .u-mi vorbi?i de spiritualizarea" ce poate sa rezulte din boala. încît cînd îl aud ma e sa ma gindesc la ni?te chifle proaspete. iat? ceea ce-i lipsit de omenie ?i umilitor iar în majoritatea cazurilor nu pi e?uie?te aproape cu nimic mai mult decît un cadavru. nimic deosebit. însa merita osteneala sa-l ascul?i. Cred ca ar fi dezam?git daca ar afla ca. este o pagin? pe care s-a ?i scris cu cerneala deocamdat? invizibila. Magnus. însa Sett embrini ar fi trebuit sa ne spun? pe scurt care este esen?ialul în literatura.Ah. iat? ceva care nu-i chiar atît de sigur.Pentru cura de odihna. r?spunse Hans Castorp. la fel ca to?i tinerii dota?i. ci. Am mereu impresia ca luv nici nu -i pasa de lec?ii sau ca-l intereseaz? într-un mod cu totul secundar. dar totod at? sa ?tearg? cu un reactiv potrivit râul care ar vrea sa se afirme. Apoi zise: . fie care cuvînt ce-i iese din gura e atît de rotunjit. Crezi? O. ascul tîndu-i lec?iile. observa?ii asem? n?toare. atunci desigur ca trebuie sa fie vorb irea frumoasa. atît de ispititor. cînd d?deam în c?r?i peste vir-tus.. . cura de odihna.

totu?i aceasta era o dib?cie rara ?i invidiata. 116 THOMAS MANN Cînd Hans Castorp se g?si întins pe ?ezlong. spuse Joac him. pachetul cu paturi se ?i afla în camera lui Hans Castorp pe un scaun. care nu pricepu imediat ce era hazliu în spusele lui. Cît era de straniu ca. Apoi trecu înd?r?tul peretelui de sticla ca sa se înf??oare ?i el. Pe urma porni cu termometrul în gura ?i cu toate cele necesare sa-?i fac? cura de odihna. Are chiar ceva sever . formînd un cilindru lipsit de membre. dupa aceea în l??ime. în ciuda acestei umezeli p?trunz?toare. Dar pe de alta parte.Nu. îl privi nedumerit. Lasîndu-se sa cada pe spate c u spinarea lntepenita. sa spunem: controlat. care presupunea nu numai am înt regi de exerci?iu. care se pricepea. c?ci n-a? putea-o caracteriza altfel. apoi izb ucni ?i el în rîs. ?i fara îndoial? c? din aceasta cauz a îi era frig. deoarece hot?rî ca-i era mai curînd frig. pîna sub umeri. si Pe doamna Magnus fi indc? pierde albumina. Dupa aceea procedai la fel cu p?tura dinafar?.?i în adev?r Ocean Steamships îi tremura în mîini de îndat? ce voi a s? citeasc?. Lui Hans Castorp i se p?ru destul de îndoielnic ceea ce-i spusese varul sau relati v la cele dou?zeci de grade sub zero. iar °achim . Intindeai p?turile pe pînza ?ezlongului. A?a crezi tu.ttembrini. ?i pe Behrens. apoi cealalt?. Cum po?i sa-?i închipui a?a ceva? Eu. îl înva?? arta de-a se înf??ur? a?a cum f?ceau to?i ?i cum fie care nou sosit trebuia sa înve?e. pentru a °o?ine o execu?ie cor a a mi?c?rilor ce i se indicau. cînd înjura totul. Mi-am dat imediat seama c a este un opozi?ionist. ridieîndu-te în capul oaselor ?i apucînd grosimea du bla a p?turii îndoite. ci destul de anemic.A?a. daca vroiai sa ob?ii cea mai mare regula ritate posibila. ai dreptate. ?i d e mai multe ori îl str?b?tur? ni?te fiori reci. de fapt. aplicînd exact aceast a bucata dubla pe marginea ?ezlongului. am sim?it cum se chirce?te ceva în mine. ?i acum chiar daca ar fi dou?zeci de grade sub zero. a? a cum remarcase ?i consilierul aulic Behrens. mai întîi una . cînd îndoit. ?i-o m?rturisesc. ?i apoi ma e nerveaz? pu?in cînd îl aud cum înjura ?i frigul. cu perni?a moale sub ceafa ?i epuizat de toata aceasta gimnastica. un ul. ?i Hans Castorp. pe deasupra picioarelor. în vreme ce pe sub arcadele de lemn ale galeriei privea umezeala care plutea ?i se infiltra parînd c? e gata dintr-o c lipa în alta sa se prefac? în ninsoare. în lungime. Numai vreo cî?iva dintre cei mai vechi. MUNTELE VR?JIT 115 . neîndemînatic ca orice novice. astfel ca le întrebuin?a pentru prima datd chiar în ziua aceea iar Joa chim. Joachim îi zise: . Ma vei crede daca î?i m?rturisesc ca jjjj avut tot timpul impresia c a nu era mul?umit fiindc? mi-am cump?rat paturile pentru cura de odihna. r?spunse cu b?gare de seama Joachim. Mie mi se pare ca este un om care se respecta sau care respecta omul în g eneral. deoarece-?i dai seama c? e?ti. mai întîi dintr-o parte. ?tiau sa se înf??oare din trei mi?c?ri s'gure cu amîndoud paturile în acela?i tim p. î?i spuse c? totu?i nu era perfect s?n?tos. ci Itvai ales aptitudini înn?scute. de parca ar fi st at într-o odaie supraînc?lzit?. adic?. în timp ce Hans Castorp începu imediat sa se schimbe ?i sa se preg?teasc? pe ntru masa de prînz de care nu-l nwi desp?r?ea.?i adesea te sim?i stingherit. spuse Joachim cu o mirare potolita. în a?a fel îneît atîrnau mai mult la picioare. decit o ora.. obrajii continuau sa-i fie usca?i ?i fierbin?i. Se leag? de tot ce exista ?i aceasta atitudine are ceva neglijent în ea. pe scurt. atitudi nea aceasta dovede?te de asemenea o mîndrie care n-are nimic neglijent în ea. spuse Hans Castorp. Digresiune asupra ideii de timp Cînd se întoarser? dupa masa. încereînd sa efectueze opera?iile cînd întins. ba dim potriv?. ca ma d ezaproba ?i era oarecum contrariat? . ?i n-o spun într -un sens rau. nu ?i s-ar putea întîmpl a nimic. lucru ceva mai g reu de executat. Insa toate aceste senza?ii nepl?cute erau compensate de pozi?ia lui . asta-mi place la el ?i"n sinea mea g?sesc ca atitudinea lui este corect? . Apoi te a?ezai ?i începeai prin a îndoi p?tura din?untru. Se sim?ea înc? ridicol de obosit de pe urma exerci?iil or f?cute cu paturile . apoi din cealalt?. Hans Castorp începu sa rîda auzind ultimele cuvinte..Da. nu pot sa cred. în parte de jos. nu înceta sa se P'înga.

capabil sa scurteze o or? sau c hiar o zi. ele nu sînt decît o singura zi.. T otul depindea de materialul capitonajului. în luneta caleidoscopic? sau pe ecranul ci nematografic. o reînnoire a sentimentului vie?ii în general. se crede ca un con?inut interesant ?i noutatea gonesc" tim pul. iar restul vie?ii s-a desf??urat din ce în ce m ai repede. chiar prin acestea. sa sl?bea sc? si sa se toceasc? în monotonia nearticulata a existen?ei. Prin urmare. La ora patru venea ceaiul cu cozonac ?i dulcea?a. odihna pe care nici nu se gr?bea s-o consume ?i nici n-o irosea. pentru a te reîntoarce la starea anterioara. de înclinarea pl?cuta a sp?tarului. încord ?rile ?i curiozit??ile ei. confirmate de un program oficial. Asupra esen?ei plictisului s-au raspîn-dit multe conce p?ii eronate. este un proces ciudat aceast? aclimatizare într-un loc str?in. m?cinat? de cerin?ele aspre ale vie?ii (c?ci pe ntru aceasta remediul cel mai înt?ritor ar fi o simpl? odihn?). apoi î?i ar uncai privirile în cutia stereo-scopului. cînd curgerea lor este de o neîntrerupt? monotonie. Ace . un con?inut bogat ?i interesant este. Obi?nuin?a este o somnolen?a sau cel pu?in o istovire a ideii de timp. dup? aceea iar??i odihna pe ?ezlong. ca s? spunem a?a. putea sa stea multa vreme f?r? nici o ocupa?ie ?i-i pl?cea. pe care le supor?i numai pentru ele însele. dar ele scurteaz? ?i gr?besc pîna l a a reduce la neant marile ?i extrem de marile cantit??i ale timpului. C?ci avea o fire r?bd?toare. adic? pentru a modifica ?i primeni func?iunile o rganismului care amenin?au. apoi pu?ina mi?care în aer liber. în general. tr?ire care este ea îns??i atît de strîns înrudita ?i legata d sentimentul vie?ii.. Ceea ce nu e întru totul exact. de în? l?imea ?i l?rgimea potrivita a rezematorilor sau numai de consisten?a pernei pe scurt nu era omene?te posibil sa se asigure o pozi?ie mai buna pentru trupul în st are de odihna. aproape misterioas e. Dar ia ce consta ace ast? vl?guire ?i tocire cînd tr?ie?ti într-o regula mult? vreme neîntrerupt?? Nu e atît o boseala trupeasc? ?i spirituala. la ora ?apte era cina care avea. d e o dispozi?ie binevenita. adic?: îl scurteaz? pe cînd monotonia ?i pustiul îi îngreuiaz? ?i-i încetinesc curg a.excep?ional de comoda. astfel ca anii boga?i în întîmplari trec mult mai încet decît anii s?raci. dar luat în mare. pustii ?i neînsemna?i pe care vîntul îi matur?. datorat? calit??ilor greu de analizat. Noi ?tim bine ca însu?i118 THOMAS MANN rea unor schimb?ri ale obi?nuin?ei sau ivirea unor obi?nuin?e noi reprezint? sing urul mijloc de care dispunem pentru a ne p?stra în via?a. decît prin acest minunat ?ezlong. aceste dou? ore ale unei cure principale de odihna. Prin urmare. dup? cum s-a mai spus. ca toate mesele. de?i ar fi fost o exagerare sâ se sp un? ca era de pe acum aclimatizat". este tr?irea timpului amenin?ata sa se piard? în mijlocul u nei monotonii neîntrerupte. dar cu inten?ia definitiva de a le para?i imediat ce r?gazul s e va fi împlinit. Hans Castorp era cu inima împ?cata la gîndul ca avea în fa?a doua ore libere ?i precis delimitate. ba chiar erau gata-gata sa se deterioreze. spulberîndu-i. pe care Hans Castorp avusese prilejul sa le pre?uiasca înc? la prima sa cura de odihna ?i care iar??i se verificau într-un chip atît de fericit. pentru a ne împrosp?ta perc ep?ia timpului ?i pentru a ob?ine o reîntinerire. acest con?inut da curgerii timpului întindere. ale ?ezlongului. preci-PUtadu-se. ca pe un interme diu. 0 înt?rire ?i o încetinire a tr?irii timpului ?i. ?i cînd ani i copil?riei au fost tr?i?i lncet. ci e mai degrab? c eva oarecum sufletesc. ?i pe care o a?teptai cu o anumit? bucurie. aceasta adap tare ?i prefacere cîteodata obositoare. desigur. Introduci aceste soiu ri de experien?e în cursul principal al vie?ii. MUNTELE VR?JIT 117 Castorp cuno?tea pe dinafar? programul zilnic. C1nd o zi seam? n? cu toate. faptul acesta ?ine tot de obi?nuin?a. greutate ?i tr?inicie. iar într-o Qesavîr?it? uniformitate. ca pe o întrerupere. se chircesc într-o m?sura care înspaimînta de moarte inima. odihna pe care activitatea zgomotoasa nu reu?ea sa-l fac? s-o uite . via?a cea mai lunga ar fi perceputa ca foarte scurta ?i ar trece cît ai bate din palme. Dimpotriv? . în fond. F?r? îndoiala ca uneori pustiul ?i monotonia lung esc clipa sau ora ?i le fac mai plictisitoare". ceea ce se n ume?te plictis nu-i în realitate decît o scurtare boln?vicioasa a timpului pricinuit a de monoto-nie: marile intervale de timp. îneît una nu poate fi sl?bit? f?r? ca cealalt? sa nu lînce-zeasc? ?i sa se sting? la rîndul ei. cu scopul de-a te odihni". de?i el nu era aici decît un musafir.

în toate p articularit??ile ei . atît de simplu» fara nic i o explica?ie. ce mai faci. cînd Hans Castorp îl mtîlnise pe culoarul de la primul etaj.care ?ine vreo ?ase sau opt zile. se dis tribuia muribunzilor cu scopul de a le stimula ?i prelungi puterile. ?i chiar în ceea ce privea succesiunea izolat a a întîmplarilor ?i a fizionomiilor. Da. Da. este de o repeziciune ?i de o s uperficialitate îngrijor?toare. daca ma în?eleg i bine. Acele pîntecoase vase cu gîturile scurte. ziua era supusa a numitor reguli periodice care se iveau numai încetul cu încetul. Fire?te. daca te adaptai acestei orînduiri. nu era înc? aclimatizat nici sub raportul cunoa?terii vie?ii de aici. c?ci de cînd e?ti aici ma ag?? oarecum de tine. Observa?iile acestea n-au fost introduse aici decît pentru ca tînarul Hans Castorp avea idei asem?n?toare cînd. a?a cum obi?nuia s? spun? (c ontrazicîndu-l pe Joachim). am impresia ca. f?cu Behrens.. îU aminte?ti? a trecut o adev?rata eternitate. dimpotriv?. consilierul aulic cu halatul alb ?i obrajii alb?strui vîslind de-a lungul coridorului. ?i-?i revendic? noile drepturi chiar ?i d up? ce am revenit pe vechiul f?ga?. de ?ase fran ci balonul. îi spuse varului sau (privindu-l cu ochii injecta?i): Este ?i ramîne un fapt ciudat ca la început. Primele zile ale ?ederii într-un loc nou au un ritm tineresc. de pilda. din patru. dar numai unele dintre ele. primele zile ce le tr?im acas?. Cu toate acestea. Ziua obi?nuit? era împ?r?ita limpede si organizata cu grija.o cunoa?tere ce n-o putea capata în atît de pu?ine zile ?i pe care n-ar fi putut-o avea nici chiar în trei saptamîni. ~ Ei. îneîntat. nu pot sa spun decît: De foarte mult". una aparînd pentru pr ima oara cînd cealalt? se ?i repetase. dumneata. cum 1 1 spusese într-o zi consilierul aulic Behrens. dup? cîteva zile. ce se g?seau pe lînga unele u?i de pe corido are ?i de care a dat cu ochii chiar în seara sosirii lui. Lucrul acesta n-are absolut nimic de-a face cu m?sur?torile ?i nici cu ra?iunea. din asta ma aleg ?1 eu cu ceva. coboar? oda t?!". atunci el a?ipe?te foarte iute. Erau pline cu oxigen pur. Dar cînd ma uit înd?r?t. c?ci aceasta ada ptare era diiscila. foarte dificila. încearc? s? converseze în fran?uze?te Nu. timpul î?i par atît de lung. con?ineau oxigen cum îi ex plicase Joachim raspunzînd la întrebarea lui. ?i chiar la cap?tul a dou?zeci ?i patru de ore este ca ?i cum nici n-am fi plecat vreoda t?. dup? care coborîsera împreuna scara. ma distrez rege?te. dumneata. iar tu mi-ai spus: Hai. e ca ?i cum a? fi aici de nu mai ?tiu cîta vreme ?i ca din clipa cînd am sos it fara a realiza imediat acest lucru.. C?ci înd?r?tu l u?ilor lînga care se aflau asemenea baloane z?ceau muribunzi sau monbundi. De altfel. a?adar retrospectiv. le sim?im cum se scurteaz?: oricine depinde de via?a sau mai bine zis voie?te sa depind? de via?a î?i da seama cu groaza cît de u?oare ?i fugare trec zilele. cînd te afli într-un loc nou. ba i se p?rea chiar ca mei nu ve va realiza vreodat?. spectator dezinteresat. care se aspira printr-un tub. r?spunse Joachim cu termometrul în gura. Fire?te ca înviorarea ideii de timp ac?ioneaz? ?i di ncolo de aceasta perioada intercalata. ci depinde numai de felul t au de-a sim?i. lUii MUNTELE VR?JIT 119 Iar Hans Castorp rîse de felul în care Joachim spusese aceasta. iar acest gaz datator de via?a. Hans Castorp avea înc? de înv??at la fiecare pas ca sa observe mai îndeaproape lucrurile v?zute superficial ?i sa primeasc? noul cu o receptivitate tinereasca. ?i ultima saptamîna. n-am precupe?it . Fire?te ca ar fi stupid sa spui: Cred ca ma aflu aici de doua luni " ?i ar fi ?i un nonsens. g?s im oare în?elegere în privirea dumitalc scrut?toare? Sînt ?neîntat. vaste ?i tinere. adic? viguros ?i vast . sezonul n stru de vara are în sine partea lui buna. iar c?l?toria n-a fost decît visul unei nop?i. pe m?sura ce ne aclimatizam". iar cînd sim?ul timpului e obosit din pricina vîrstei sau ca urmare a unei sl?biciuni co ngenitale nici n-a fost prea dezvoltat. ?i nici în ceea ce prive?te adaptarea organismului sau l a condi?iile atmosferice atît de specifice celor de aici. dup? aceasta schimbare. c?ci ne integram mai repede în regula obi?nuin?ei decît în ritmul întreruperii ei. Dup? aceea îns?. în cuprinsul unei saptamîni ?i chiar în intervale mai mari de timp. nu ma plictisesc. Dimpotriv?. ne apar de asemenea noi. e de soi bun. Aceasta înseamn?. de sus". încit puteai intra cu u?urin?a în ritmul ei.sta este scopul schimb?rii aerului ?i al locului: binefacerea modific?rii ?i a e venimentului.

cel d e aici. în ansamblul lui. tînârului Fritz maladia i se localizase la intestine . doamnele. unde se afl? tot ce este hotvoleh spuse el deformînd în gluma acest cuvînt str?in hot voleh-ul interna?ional vine numai iarna acolo. Dar. doamnele! împestri?ate ca p?s?rile paradisului. ce nu merita nici macat osteneala sa te depla sezi. se sim?ea aici ca simplu vizitator ?i ca spe ctator dezinteresat". ?i imediat ce tinerii erau pe punctul s? se îndep?rteze. Era foarte greu pentru cei care aveau grija de bolnav.. apoi. coborî scara înai ntea lui. în?elegi. de fapt. în timp ce se îndrepta spre scara. Oricum îns?. avînd în fa?? un pahar cu bere groas?. c?ci se putea spun e c? p?rin?ii ?i bunicul muriser? f?r? ca el s? fie de fa??. infirmiera vorbea nu numai afect at. c?ci mi s-a spus ca nu dore?ti s? ramîi aici decît opt s?ptâmîni. Era greu sa scapi d e ea. pro filul de cear? al unui tînâr cu un barbi?on rar care întorsese încet înspre u?? pupilele-i foarte mari. Hans Castorp v?zuse pe pern?. ?i ar trebui sâ-l vezi chiar dac? n-ar fi decît pentru cultura dumitale. dar acum este timpul sa m? duc la muribundul meu. spuse el intrînd. cînd i-a întors încet spre u?a! Cufundat în aceast? viziu ne fugara. Era primul moribundus pe care Hans Castorp îl vedea în via?a lui. p?cat ca nu vrei sa petreci iarna la 120 THOMAS MANN noi. cu toate acestea. ?inîndu-?i cu mîna coada pe ceaf?. Mai acum cîteva zile rog pe domnii s? m? cread? c? a?a s-a mtîmplaf . ?i apoi. Ah numai trei? Da r asta nu-i decît o vizit? de forma. Hans Castorp avea o fire retras?.. ?i cînd spun doar atît sînt peste m? sur? de politicos.. Dar într-o clipit?. la Davos-Platz. ?i cu ast fel de ochi se uita la o doamna care deschise o u?a în spatele s?u ?i i-o lua înaint e spre capul sc?rii. abia de mai f?cu. domni?oara se întorsese dintr-o scurta plim bare.iar de curînd. dup? cum domnii puteau lesne sa-?i închipuie. ?i era greu mai ales cînd te trageai dintr-o familie cu studi i universitare ?i aveai o sensibilitate aleas?. în fundul camerei. pe deasupr a. iar la o examinare mai am?nun?ita fâcea impresia c? t orturile îndurate din pricina plictiselii îi tulburaser? mintea. iar dup? aceea. A întrec ut m?sura. Cît despre bo lnavul ei de-acolo. încît se mul?umea.nici o cheltuiala ca sa-i m?rim fru muse?ea. se aga?? de ei cu vorbe ?i priviri pripite ?i cu un zîmbet atît de dezn?d?jduit. deoarece cînd î?i d?dea seama ca discu?ia se apropie de sfîr?it. un salam. Cu cîta demnitate î?i l ?sase capul pe pern? tînarul cu barbi?on! Cît de plin? de semnifica?ii îi era privirea ochilor cu pupilele dilatate. o bucat? mare de pîine neagr? ?i un castravete! Toate aceste delicatese i le trimisese familia de acas? ca s? . P rogramul zilnic. ei. Stadiul final. jos. cu mi?c?ri ml?dioase. pe nume Rotbein . nu-i era prielnic în privin?a aceasta. ?i îl g?sise pe bolnav în pat. nu se dusese decît sa-?i cumpere past? de din?i. v ai. Dar pîna la prînz va binevoi sa plece ad penates. Vorbea mult despre tat?l ei care era jurist ?i despre un v?r care era doctor. spuse el. Ei. dind?râtul u?ii. semnific ativi ?i calmi ca ai acelui moribundus. vadea semnele u nei spaime boln?vicioase.. Ea zîmbi u?o r v?zînd ochii pe care-i f?cea. Nu f?cu nici o cuno?tin?a noua în aceste zile. f?r? zgomot. Hans Castorp încerca farâ voia lui s? fac? ochii tot atît de mari. ci de-a dreptul chinuit. de la num?rul dou?zeci ?i ?apte. caracteristica paturilor superioa re. încît Joachim care ?i alta dat? se oprise cu ea cîteva clipe s? sporov?iasc? . Cuvintele i se pierdur? înd?r?tul u?ii pe ca re o închise. aplecîndu-?i u?or capul.. ?i nici m?car nu puteai întoarce spatele datoriei. Be?ivanul ?sta mi-a înghi?it cinci duzini de damigene cu oxigen. este p?cat c? n-o sa petrecem împreuna iarna aici. drag? Reutcr.se v?zu silit s? i-l prezinte pe varul sauMUNTELE VR?JIT 121 Cu ?nurul pince-nez-ului trecut pe dup? ureche. era fiul unui fabricant de p?pu?i din Koburg. cu inten?ia limpede de a se arata sub o lumin? av antajoas? ?i de a scoate în eviden?? leg?turile cu mediul intelectual. cum crezi. încît din mil? mai r?mîneau pu?in cu ea. cum îi spusese consilierul aulic Behrens. brun?. î?i vine s? te pr?p?de?ti de rîs cînd ?trengarii aia se dau de-a berbeleacul pe schiuri.. Ei. Nu-?i d?du seama imediat c? era doamna Chauchat. ce-ai zice daca ai mai trage înc? una pe gît. cu conversa?ia ?i tov?r??ia lui Joachim. Este foarte adev?rat ca sora de p e coridor lungise gîtul atît de mult? vreme dup? ei.

mexicanca pe care o v?zuse în gradina ?i c?reia i se spunea Tous-les-de ux. Insa a doua zi. spuse ea. Joachim. îns? cum era preg?tit. ?i începu sa se plîngâ de consilierul aulic Behrens ?i de tonul cu care i se adresa.se fortifice. remarca: . ?i satisfac?ii. Da. c?ci sfîr?ir? prin a se strecura ?i plecar?. iar voalul negru înf??urat în jurul p?ru lui str?b?tut de fire argintii ?i legat sub b?rbie îi scotea în eviden?? paloarea ma t? a chipului îmb?trînit. dar nu ?i a ei. în timp ce zbîrciturile care-i br?zdau de-a curmezi?ul fruntea îngusta i adîncira ?i mai tare. N-are nevoie de mine. Apoi începu: TousJes de. Hans Castorp nu mai f?cu. Han s Castorp. dac? ?ineai socoteal? de originea ei. în mod evident. r?spunse Hans Castorp cu glasul în?bu?it. a fost mai mult mort decît viu. 122 THOMAS MANN Doarme. prescris? dup? micul dejun.. dar f?r? înd oial? c? v? da ?i satisfac?ii. reu?ind dup? a ceea s? fie mul?umit de sine însu?i. Apoi î?i retrase mîna sub mantil?. monsieur. ca tinerii sa se ap ropie. cu vinele umflate ?i împodobit? cu ine le. p?str? o atitudine corect?.. spuse Hans Castorp. dup? cît se p?rea. c?ci ea i se spunea sora Bcrthe. c?ci. f ara nici o jen?. Sub ochii ei negri ca t?ciunii. madame. cînd e pe punctul de-a ie?i pentru plimbarea matinala. De sub man til? ea întinse oaspetelui mîna slaba. întrucît avea mai mult suflet. ca ?i el s? audâ din gura ei aceasta lugubr? formul? care îi d evenise porecl?. pungile moi erau atît de mari ?i grele cum nu mai v?zuse niciodat? la vreun alt om. înf?? urat? într-un ?al negru de ca?mir. iar ea îi r?spunse cu o mi?care înceat?. se istovea plimbîndu-se de colo pîn? colo. spuse ea. De aceea am ie?it pe coridor pentru cîteva minute. ai ci sau în alt sanatoriu. cu capul descoper it ca obicei. într-o stare mai mult sau mai pu?in grava. ?i o alt a era absolut imposibil?. Hans Castorp î? i sim?i inima cuprins? de o emo?ie blinda ?1 grav?. multa s?n?tate domnului Rotbein. sora îi urm?ri ca ?i cum ar fi vrut sâ-i trag? înapoi cu ochii. Apoi reveni la tata ?i la var. ?i cl?tinînd din cap continu? sa-l priveasc?. nu mi s-a întîmplat nimic. Creierul ei nu mai putea produce nimic altceva.. spuse cu un accent gutural care se potrivea în mod straniu cu fiin?a ei zd robit? ?i un col? al gurii mari i se adînci tragic. . numai mîntui-rea lui. gura mare. g?lbuie. vous savez. Verii o întîlnirâ în fa?a intr?rii principale. Joachim îl prezenta pe v?rul s?u. în acea zi. m-am descurcat foarte bine. cu genunchii strîmbi ?i cu pa?ii mari ?i nelini?t i?i. dar în realitate se numea Alfreda Schildknec ht va îngriji dup? aceea al?i bolnavi. V? zînd o figur? nou? r?mase pe loc ?i a?tept?. R?spîndea un u?or parfum ve?tejit. ocupa?ia dumneavoastr? e cu siguran?a grea. Dar asta va fi. dar este si foarte grea. . ridicînd vocea cu un cuvînt subit ?i începînd aproape s? strige în mom entul cînd voira sa plece. r?spunse ea. clâtinînd u?or capul. Afar? de ea. în adev?r. înclin? capul ?i începu iar mersul f?r? de sfîr?it. Apoi din piept îi sc?p? un oft at ?i se întoarse lîng? bolnavul ei. vorbindu-le mereu ?i privindu-i insis-ent> încît ?iera mai mare mila s-o vezi cît se str?duia sa-i mai re?in? pu?in Pe cei doi tineri ?i ar fi fost o cruzime din partea lor s? nu-i mai d?ruiasc? mâcar cîteva clipe. g?sea c? este necesar sa afle daca str?inul îi cunoa? te destinul ?i dorea sâ-i aud? p?rerea. î] prefera pe doctorul Krok owski. MUNTELE VR?JIT 123 -Mergi. lasindu-se în jos. decît cuno?tin?a doamnei palide ? i brunete. El singur î?i gr?be?te sfîr?itul.. sec?tuit? de durere.Da. Je le sais. întrucît aceasta era perspectiva care i se deschidea. fire?te. Cred c? totdeauna m-a m descurcat bine cu acest soi de oameni: prin firea mea sînt f?cut s? p?strez rela ?ii cu ei. Dar cu parte a superioar? a trupului aplecata înainte ?i cu privirile fixate asupra lor. o salut? înclinîndu-se. Zadarnic se str?dui s?-i mai re?in? m?car o cli p? pe cei doi veri.' Dar atunci sora se ag??a de ei. nu e?ti de aceea?i p?rere? Ba cred chiar c? în general m? în?eleg mai bin e cu oamenii tri?ti decît cu cei veseli ?i numai Dumnezeu ?tie ce în?eles are acest . Etp le regrette beau coup. Se întîmpl?. Cei doi veri d?duser? sâ plece. ?i acum. Tous Ies de. depârtîndu-se. îmi da ?i satisfac?ii.Desigur.Vezi.

iar ea. mie mi se pare o mobila destul de frumoas?. îns? majoritatea pacien?ilor st?tea pe terasa acoperita. ocupa treptele de piatr a care duceau spre gradina. ?ie nu-?i place s? vezi un sicriu? Din cînd în cînd m? uit la cîte unul cu pl?cere. Venise într-o mar?i a?adar. ar trebui sa te duci la o înmormînta re. Fire?te. cînd. nici nu m? stinghere?te. pierzîndu-mi p?rin?ii atît de timpuriu. Zilele trecute mâ gîndeam: este totu?i o nerozie din partea tuturor acestor femei s? aib? o asemenea spaim? de moarte ?i de tot ce se leag? de ea. ce-i drept. m? simt în largul meu ?i în orice ca z mai bine decît cu oamenii care plesnesc de s?n?tate. o bluza de m?tase verde cu gulera? de d antel?. ?i nimeni nu îndr?zne?te s? facâ glume proaste. negre. c? vecina lui Hans Castorp. cu mîneci scurte. sub e?arfa de pene ponosite. cî?iva se delectau ascultînd de pe balcoane aceasta muzica în cîntatoare. în dreptul fiec?rui loc de la mas? era a? ezat un p?h?rel cu cîteva flori. g?sind ca este prea corect sa stea pe scaune.. cura de odihna nu mai era absol ut obligatorie. e ru?inos ?i stupid. în timpul concertului. ceea ce se întîmpla tiecare paisprezece zile ? i se întîmpla ?i acum. Sper c?. cum se întîmpla de obicei în via?a. avea pentru zi ua aceasta. Un sicriu. fiind cu to?ii foarte bine dispu?i.doamna Chauchat ap?ru la micul dejun într-o rochie de diminea?a di n dantela. ginga?a ?i proasp?ta. izbind cu zgom ot u?a de sticla. a?a cum i-am vorbit. garoafe s?lbatice sau chiar bujori de munte. dar ?i în pavilionul din gradina erau cîteva scaune ocupate. n-am f?cut vreo gre?eala în fran?uze?te. se arata înt ru totul entuziasmata -ba chiar ?i perechea barbara de la masa ru?ilor de rînd ?in use socoteala de ziua închinata Domnului. dintre care H&nS Castorp îi cuno?tea pe cei mai mul?i f ie dup? nume. Nu. apoi pali. profesoara de la Konigsberg. pe cînd grupul petre c?re?ilor. plina cu ciocolata. îi vad cucernici. adic? avu o compo rtare la care atmosfera de aici îl îndemna destul de des.fapt.. domni ?i domni?oare. ci. fie dup? înfa?i?are' Printre ei se afla Hermine Kleefeld cit ?i domn ul Albin care se învlrtea MUNTELE VR?JIT 125 cU o cutie mare ?i înflorata.. administra?ia ?i pacien?ii se ajutau între ei cu sîrguin?a. cu nori albi pe cerul de un albastru-deschis ?i cu lum ina potolita a soarelui pe povîrni?uri ?i -ln vale unde reap?ruse verdele estival potrivit sezonului. fi e el chiar gol. pînâ la ora prînzului. Suspect politic! Tn ritmul obi?nuit al zilelor intervenira schimb?ri: mai întîi veni o uminicâ. Nu. pentru a te reculege. privind sala ?i prezentîndu-se cu o oarecare gra?ie înainte de-a se îndrepta cu pa?i tiptili c?tre masa ei. o dumin ica în care sosi o orchestr? pe terasa. adic? b?rbatul î?i schimbase bluza de piel e cu un veston scurt ?i pîslarii cu ni?te ghete. invitînd pe toata lumea «a se servea . De multe ori m-am ?i întrebat dac? n-ar fi trebuit sa m? fac preot ?i cred c? din anumite puncte de vedere nu mi-ar fi stat prea r?u. alternînd arii u?oare sau mai serioase.. încît trebuie s? le ascunzi totul ?i sa dai muri bundului sfînta împ?rt??anie cînd ele nu sînt de fa??. la micile mese albe. dar cînd în?untru se afl ? cineva. înmormînt?rile au ceva în?l??tor ?i adesea mi-am spus ca. îi spuse Joachim. în cea de-a doua 124 THOMAS MANN jum?tate a saptamînii în care sosise Hans Castorp. toaletele doamnelor erau de-o elegan?a s?rb?torea sc? ?i diafana . î?i scot p?l?riile. pe care o puse acum pentru prima oara.. dimpotriv?. îns? atunci cînd oamenii sînt serio?i ?i îndurera?i ?i cînd moartea este în joc. Chiar la ceaiul de diminea?a se servise cozonac cu migdale. Hans Castorp încrunta din sprîncene cînd îi z?ri. c?ci z?pada fusese osîndita sa se topeasc? repede. îmi plac foarte mult oamenii. era a c incea zi dup? nemaipomenita furtuna ?i acea întoarcere a iernii . Era evident ca fiecare se silea sa ?in? seama ?i sa dea importan?a acestei dumin ici. erau bolnavii ti neri. pe c are domnii ?i le puneau la butoniere (procurorul Paravant din Dortmund î?i pusese f racul ?i o vesta cu pic??ele). în s ?it. poate din cauz? c? sînt orfan. Concertul începu imediat dup? a doua gustare de diminea??: diferite instrumente de suflat de alama ?i de lemn se g?seau acolo ?i cîntau. p?st reaz? o ?inuta cuviincioas? ?i plin? de reculegere. Oamenii poart? stofe frumoase.. nu la biseric?. iar aceasta rochie de diminea?a o prindea atît de bine.o zi primavarati ca. lucrul acesta nu ma apas?. /e /e regrette beaucoup a fost absolut corect. mi se înf??i?eaz? ca un lucru absolut solemn.

consilierul aulic Be hrens în halatul alb ?i doctorul Krokowski în cel negru înaintar? de-a lungul ?irului de m?su?e ?i în dreptul fiec?ruia consilierul aulic las? sa cada o gluma prietenea sca. iar domni?oarele se strînsera imediat în jurul doctorului Krokowski. fara sa fie stingherit de con?tiin?a faptului ca to?i ace?ti oameni aveau sa se ofileasc? repede ?i ca cea mai mare parte dintre ei erau în prada unei u?oare febre. pentru care lunganul acela cu parul rar se pric epea sa cînte arii din Visul unei nop?i de vara. purtînd chiar ?i ast?zi tot redingota flau?ata ?i pantalonii galben-desc his. muzica. iar tînarul buzat. îl trimisese preventiv. Settembrini ap?ru ?i el pe terasa venea din sufragerie. la ca p?tul acestor trei luni. prmtre al?ii mai erau tînârul buzat din Clubul jum?t??ilo r de plamîni". fî?îindu-se cu priviri piezi?e. mai erau o domni?oar? ro?cata.sc?. dar acum î?i cuprinsese cu bra?ele genunchii ascu?i?i ?i st?tea înd?r?tul ei. reu?i cu o excep?ional? îndemînare sa le înnoade atît de iute încît to? ramaser? uimi?i. afi?înd o mutr? provocatoare. sprijinindu-se în baston. cu mutra de veritabil imbecil. grecoaica de o rigine. st?tea pe-o treapta ?i b?tea tactul muzicii cu un ziar f?c ut sul. dar în schimb turna ?ig?ri cu cartonul aurit. fara sa se ajute de cealalt?. cînd tu?ea. iar din cînd în cînd sim?ea un pic gustul ?ig?rii. se uita în jurul sau cu ochii înro?i?i la aceasta indolenta via?a de sta?iune c limaterica. cu lentilele groase la ochelari. Medicii î?i facura apari?ia ?i se amestecar? printre bolnavi . iar grecoaica ro?cat? îl schi?a pe un bloc d e desen pe domnul Ra. Cînd sosise aici. slaba ?i cu obrazul de culoarea filde?ului.?i înc? mul?i al?ii. c?ci Hans Castorp fuma ?i bea bere bruna. în sfîr?it. un tîrui r blond-cenu?iu pe care-l strigau cu numele de Rasmussen ?i care din pricina ca avea încheieturile slabe las? s?-i spînzure mîmiîe ca ni?te aripioare de pe?te în dreptul pieptului. în timp ce el însu?i nu mînca deloc. Este adev?rat îns? ca ducea o via?a atît de nes?buita. uitîndu-se în jur. avea între 37. tutun. . fapt care nu numai ca nu-l stingherea cîtu?i de pu?in. î?i d?dur? seama ca este în zadar. lr>s? dup? aceea nu voi sa-i arate desenul ?i rîzînd în hohote se suci ?i se în a?a fel îneît el nu reu?i sa-i smulg? blocul. un alt pu?ti de vrec cinci-sprezece-?aispre zece ani. medic. Buim?cit de ber e ?i de muzica. în curînd trebuie sa se termine. Mai tîrziu. se mai str?duise în ace st sens ?i cînd îl z?rise de departe pe italian. nemaicontenind sa-i fixeze cu privirile tulburate gîtul cam oache?. 126 THOMAS MANN cu ochii întredeschi?i. tînarul acesta cu unghia fusese foarte u?or bolnav. î?i ducea la gura unghia lunga a degetului mic . ce se vîrîse de asemenea prmtre tineri. un fel de atrac ?ie intelectuala. Al?ii f?ceau schimb de timbre. planturoas?. a?i sosit tîrziu la concert. apoi coborîra spre cei t ineri. o alta fat? de provenien?? necunoscut? cu un profil de tapir. domnule Settembrini. îneît merita b?tut.8 ?i 38 de grade ?i era serios bolnav. iar dup ? p?rerea consilierului aulic trebuia sa stea cam vreo trei luni. astfel c? trecerea îi era semnalata de o dîra de veselie. nu avea temperatura ?i tat?l lui. ci. o femeie îmbr?cat? în ro?u. lasîndu-l pe domnul Albin sa-i prind? de bluza un buche?el de flori de cîmp. elevul hulp av. spuse el.. îns? acum. domni?oara Levi. ghemuit la picioarele doamnei Salomon. La m?su?e se bea limonada cu sifon ?i pe peron se luau fotog rafii. în timp ce pianistul cu par rar îi privea fix ceafa. Hermine Kleefel d. îi f?cea pe to?i sa dobîndeasca în ochii lui o ciud??enie sPorita. ?i asta îmi place. Cei doi veri aveau masa lor. povestea domol Joachim..>mussen. zicînd: Ei! bravo!" apoi îi ruga sa-i îng?duie sa se a?eze. fiindc? îl f?cea întotdeauna sa deschid? gura ?i s?-?i aplece u?or ca pul. în timp ce consilierul aulic f?cu o demonstra?ie de îndemînare cu ?ireturile de la ghete în fa?a grupului b?rba?ilor: puse piciorul sau enorm pe o t reapta superioara. iar cînd mai mul?i încercar? sa fac? la fel. î?i desf?cu ?ireturile. se apropie de masa ver ilor. cu aerul lui fin. vioi ?i sceptic ?i. Permite?i-mi sâ particip ?i eu un pic la armonia dispozi?iilor dumn eavoastr? suflete?ti. doamna Salomon din Amsterdam. Iat?-v? patria ?i c?minul! Constat ca ave?i o pre dilec?ie deosebita pentru specificul na?ional. Spuse: Dar. ce-?i pusese monoclu ?i care. Sînte?i în elementul dumneavoastr?. pusa deop arte de la gustare. Bere. îi vorbea cu capul întors sp re ea. dimpotri v?. Hans Castorp se smulse din vraja ?i-?i schimba fizionomia. le-apuca cu-o singur? mîna ?i.

Oricum.. indiferentul. sa ne înfl?c?reze ?i ra?iunea. Asta îmi da iluzia independen?ei. . Da. iar fiecare clipa capata un anumit sens de care te po?i aga??. domnule Settembrini. privi?i pr oblema dintr-un punct de vedere superior. astfel ca mereu se întîmpla ceva. Fizionomia dumneavoastr? m i-a aratat-o chiar din clipa cînd am sosit.. c? d umneavoastr? socoti?i totul ca apar?inînd serviciului? O unoa?te?i.. cum pre?uiesc ^1 iubesc. vehicul purt?tor al spiritului. îngadui?i-mi sa-mi duc teza pîna la cap ?t: am împotriva muzicii o antipatie de natura politica. spuse Scttembrini zîmbind. e o simpla muzica de fanfara. daca a?i fi spus amator de muzica" (Hans Castorp nu-?i amintea sa se fi exprimat astfel)* expresia n-ar fi fost nefericita. Bine. domnule Settembrini. m?car îmi procura o oarecare satisfac?ie. în asemenea ocazii sînt ca un vizitator . Nu ?tiu daca am fost destul de. Muzica singura nu împinge lumea înainte.. dar. spuse Joachim cu precau?ie. nesemnificativa. îmi ve?i obiecta. pe deasupra. au un început ?i un sfîrsit. arta de-a va p?stra mîndria în sclavie. r?spunse Settembrini. Dar cu toate acestea aduce o varia?ie îmbucur?toare. ?i nu vreau sa va contrazic în acest plan.. Muzica este de nepre?ui t ca mijloc suprem de-a stîrni entuziasmul. Vede?i. sus. nici moderne. N u oricine în Europa o pricepe.vin pentru un sfert de ceas.. ce vre?i. Pentru dumneavoastr?. în vr eme ce altfel. de a ne avînta tot mai sus ?i înainte. Muzica. îns? g?sesc ca se cuvine sa fim recunosc?tori pentru picul acesta de muzica. Nu-i a?a. o arie de concert fara preten?ii dureaz? cam ?apte minute.. sîntem de acord. . Umple cîteva ore într-un mod foar te decent. apoi îmi vad de drum. un amator de muzica ceea ce nu vrea sa spun? ca o pre?uie sc în mod deosebit.Mâ tem c? \? în?ela?i. în plus. sîn'. domnule locotenent. Hans Castorp începu sa rîda. cînd de obicei zilele ?i saptamînile se scurg aici atît de îngro zitor. îns? ?i natura poate fi limpede. este vor ba ca. o limpezime fara consecin?e ?i t otu?i periculoasa deoarece ne îndeamn? sa ne declaram mul?umi?i. . . atu nci cind g?se?te sufletul preg?tit pentru asemenea înrîurire. Nu afirm ca ar fi mai mult decît o iluzie. Nici nu va Pute?i închipui cît de mult am pierdut aici.Nu va place muzica? Din porunca. problematicul. fie.. Hans Castorp nu se putu împiedica sa nu-?i plesneasc? genunchsi cu palmele ? i sa exclame ca în via?a lui nu mai auzise vreodat? ceva asem?n?tor. cu toate acestea o suspectez de chietism. nu-i a? a? îns? aceste minute constituie ceva pentru ele însele. . nejustificatul.. ?tiu. Nu bucuros cînd miro ase a farmacie ?i nu-mi este îng?duita decît din motive de s?n?tate. eventual. c?ci are o umbra de frivolitate afectuoas?. de pilda. Dar literatura trebuie sa-i fie înainta?a.A. Este o arta foarte încîlcit?. Mi-e cu mult mai greu sa ma a climatizez decît credeam. per sonal. dupâ p?rerea mea: le împarte ?i le umple una cîte una în a?a fel îneît î?i ramîn a ce-?i r?suna în urechi. nu v? mai uita?i la fa?a mea. cuvîntul. cum a?a? Dracu' ?tie de ce mi-e cald mereu ?i ma simt obosit.Nu. Totu?i. Nu sînt deosebit de muzical ?i apoi buc??ile care se cînta nu sînt p rea remarcabile . ca p oate fi limpede. 128 THOMAS MANN Mi se pare totu?i ca ar trebui sa fim recunosc?tori direc?iei pentru aceste conc eite. ci una de reverie. Muzica este îns??i aparen?a mi?c?r ii. pe alt plan . lua?i-o în considerare. ?i care nu angajeaz? la nimic.. Dumneavoastr?. ?in pu?in la li bertatea mea sau m?car la acest rest de libertate ?i demnitate care mi-a mai r?ma s. care la rîndul lor se împart în masuri. Cu varul dumneavoastr? lucrurile MUNTELE VR?JIT 127 tau altfel. oarecum ca scriitor. Pentru el este un fel de serviciu.nu-s nici clasice.întocmai cum sînte?i dumneavoastr? la noi. se deta?eaz? ?i sînt oarecum ferite de indiferen?a generala. Muzica? Nu m-a?i întrebat dumneavoastr? daca sînt pasio nat de muzica? Ei bine. ea este semiarticul atul. Aici. L?sa?i muzica s a ia o înf??i?are generoasa? Bine! Ea ne va înfl?c?ra sentimentele. nu prea. domnule inginer. brazdarul seînteietor al progresului... Nu dup? calendar. dar l a ce ne folose?te limpezimea lor? Nu este o limpezime real?. ea este negre?it primejdioasa. ?i pîrîia?ul poate fi limpede. ele însele mai sînt îm p?r?ite în mai multe diviziuni. la dumneavoastr?.

îndeosebi ru?i. în primul rînd din cauza oboselii ?t apoi fiindc? îl distrageau ispr?vile t ineretului u?uratic a?ezat pe sc?ri. Sus?in ca este de esen?a ambigua. ba dimpotriv?. S1m?i din nou ca i se confirma senza?ia asem?n?rii pe care o avusese o clip? ?i-i ?î?nise în vis. astfel ca arunca o privire furi?a. Arta este morala în m? sura în care treze?te. De altfel. Fata fiind astmatica. care î?i pusese o mantie u?oara de voiaj. Este o influen?a d iabolic?. Aceasta din urm? se a?eza în fundul tr?surii.in MUNTELE VR?JIT 129 ce tîn?rul tu?ea ducînd la gur? unghia lunga a degetului mic! Este jev?rat c? amîndoi erau bolnavi. dar nu avea p?l?rie. dup?-amiaza se caracteriza ?i prin plimb?rile cu tr?sura pe care ie între-prindeau diversele g rupuri de pacien?i: mai multe echipaje cu cîte doi cai urcar?. Cît timp vei mai sta aici. ?i din care începuse s? le trateze. Cred îns? ca. st?teau în picioare chiar lînga intrarea principal? ?i asistau la aceste plec?ri. Muzica treze?te timpul. domnii mei! Stupefiantul ne vine de la diavol. un sens ?i o valoare curgerii timpului pe care-l m?soar? într-un fel deosebit de viu. ne treze?te la desf?tarea cea mai rafinata ce ne-o ofer ? timpul. duminica se deosebea de celelalte zile. D?inuie?te ceva nelini?titor în muzica. Mai continua în acest fel. îi 130 THOMAS MANN M mai aminteau înc? un fapt r?scolitor observat de curînd. anume ca ea d?ruie?te o realitate. în timp ce fetele tinere st?teau pe bancheta din fa?a.. putem s? fa cem ?i noi o plimbare. -Ru?ii se plimb? mereu cu tr?sura. domnule locotenent! A?i definit foarte bine un aspect moral de net?g?duit al muzicii. iar Hans Castorp îl asculta fara a reu?i prea bine sa-l u rm?reasc?. aproape imediat î?i reveni ? i arunca o privire fugara lui Hans Castorp. cit ?l PlePtul ei dezvolt at. prudenta.. respira?ia îi era difici la ?i fierbinte. Vorbeau ?i rîdeau de p?tura prea îngusta cu care nu se puteau înveli decît cu greutate ?i de fructele zaharisite ruse?ti pe c are m?tu?a Ie luase într-o cutiu?a capitonata cu vat? ?i acoperita cu dantel? de hîr tie. urcînd în tr-o tr?sura împreuna cu slabanoaga ei nepoat? ?i cu alte doua doamne: Marusia ?i doamna Chauchat. ?i chiar prin aceasta este moral?. inactivitatea ?i indiferen?a slugarnica. ?tie minunat s? exercite o influen?a aidoma stupefiantelor. f?r? sa mi?te capul. cu un cordon la spate. expresia ochiloi rotunzi ?i c?prui care priv eau copil?ros pe deasupra batistei ce-i acoperea gura.. Hans Castorp îi d?du dreptate. pîna sus l a cotitura.. Toate patrii erau vesele ? i le turuia gura încontinuu. Bravo. slava Domnului.. Ca totdeauna cînd aceasta femeie neglijent? îi ie?ea în fa? a. deocamdat?. de fapt mai ales doamnele rusoaice. Astfel o privi pe batrîna ?i micu?a doamna rusoaic?. ca s? se distreze. în limba lor molîie. Muzica executa o polca. care nu p?rea deloc a fi bolnav pe din?untru. adoarme ?i împiedica activitatea ?i progresul? Muzica are ?i aceasta puter e. c?ci aduce cu sine stup iditatea. Hippe în felul acesta. domnii mei. Dar o pi ivea pe Marusia într-o atitudine ?i cu ni?te ochi care n-aveau nimic militar esc. îi spuse Joachim lui Hans Castorp. ai destule pe cap ca sa te aclimatizezi ?i n-ai nevoie sa mai întreprinzi ?i altceva. St?tea cu ?igara în gur? ?i cu mîinile în buzunarele pant alonilor. Pe lîng? asta. care abia avu timpul sâ-?i întoarc? ochi .. Acum se duc pîna la Clavadell sau pîn? la lac sau în valea Fliielului sau pîna la Klosterb. oprind în fa?a intr?rii principale ca s? încarce pe cei care le comandase r?. încremenirea. ea treze?te. Nu merg pre a departe calificînd-o suspecta din punct de vedere politic. Dar ce mai reprezint? ea cînd ac?ioneaz? în sens contrar? Cînd am or?e?te.. nici buzele prea jalnic schimonosite. îns? rîsul Marusiei.. se v?deau atît de tulbura?i ?i m?rturiseau atîta uitare de sine. daca î?i surîde. spre Joachim. dup? ceai. Vedea destul de limpede sau îl în?elau ochii? D omni?oara cu profil de tapirera ocupata sa coasa un nasture la man?eta pantaloni lor de sport ai tînarului cu monoclu. în cît erai silit sa-i iei drept ai unui civil. atît de vioaie. chipul nu-i era chiar atît de p?tat ca deun?zi. lînga doamna bâtrîn?. Nu. c?ci amîndoi. Hans Castorp distinse cu interes vocea vo alata a doamnei '-nauchat.Bravo! exclama Settembrini. dar aceasta atitudine m?rturisea totu?i teribil de ciudatele obic eiuri ce domneau aici printre tineri. acestea sînt obiectivele.

iar la sfîr?it ananas proasp?t.Fire?te. care dup? o scurta bucata în linie dreapta începea sa suie piezi?. ?i vezi sa te înapoiezi la timp pentru conferin??! în realitate. a?adar. daca nu te superi. în afa ra de cei afla?i pe moarte. expresia fe?ei lui Joachim cînd o privea pe Marusia. bolnava ?i proast?. Dar te sf?tuiesc sa nu exagerezi. ?i iata-ma in dependent. în prima luni pe care oaspetele o petrecea aici sus. m?car sa ?tie de ce. iar pe la ora noua îi spuse varului sau noapte buna. dup? care se resim?i mu lt mai obosit decît ar fi putut vreodat? b?nui. îns? chiar de a doua zi. dup? ce-?i b?u berea. ?i astfel. conversa?ia de la masa a acestei do amne Stohr. Era convins ca i-ar face bine sa scape pentru cîtava vreme de cercul blestemat de la Berghof'. pentru tine e cu toiul altceva. Acest interludiu instructiv avea loc dup? a doua gustare de dim inea?a ?i. nu avea con?inut ?i era fara amintiri. nu numai c a nu asista niciodat? la conferin?e. pe care o auzea zilnic pe coridoare. . Dar vreau s? fac ime diat dup? gustare o plimbare m toata regula. Acest . sa respire adînc în aer curat ?i sa fac? mi?care pentru ca atunci cînd se va sim?i obo sit. Hans Castorp inspira profund aerul curat al Qirnine?ii. dimin ea?a. presupunerile lui asu pra raporturilor ce le între?inea acest tineret bolnav. de un ciclu de lec?ii de ?tiin?a popularizata.. era hotarît sa se duca. tu e?ti bolnav ?i nu vreau sa te influen?ez. A?a cum î?i propusese. unde-o i vedea cu ochii. cum tot Joachim îl lamuri. seara. Avea impresia ca fierbin?eala capului. M-am saturat de aceasta via?a orizontal a.) Seara. adev?ratul motiv pentru care tînarul Hans Castorp întocmise acest proiec t era c?utarea lini?tii suflete?ti. intra pe drumul m?rginit din loc în loc de ase> dar îl p?r?si imediat ?i apuca pe o poteca de-a curmezi?ul pa?ullor. în sufrage rie. învîrtind bastonul. sub titlul general de Iubirea ca factor patogen". care cuno?tea germana mai bine decît oricine. dup? cum îi comunicase Joachim v?rului sau. manifest?rile domnului Albin. dup? micul dejun . cu un astfel de regim sîngele sfîr?e?te prin a adormi. O sa-mi iau cîteva provizii pentru a doua gustare. s-a servit chaud-froid de g?ina. interveni înc? o abatere de la programul zilnic obi?nuit. indiferent unde. la înghe?ata. dar pe deasupra mai f?cea ?i cele mai nepoli ticoase observa?ii-Cît despre Hans Castorp. nepu tînd fi mai abundente ca de obicei. îns? totodat? ?i dintr-o evidenta curiozitate. o Panta destul de anevoioasa de-a lungul po\ îrni?ului din dreapta. Vad ca nu mai pot continua astfel. înainte de conferin?a sâvîr?ise o ac?iune cu totul nes?buita despre care î?i d?du seama c? fusese o gre?eala : îl apuca fantezia sa fac? de capul lui o plimbare lunga. uite-a?a. cu garnitura de raci ?i de cire?e t?iate în doua. afara doai de mesele care.Bine! zise Joachim cînd î?i d?du seama ca celalalt era ferm hotarît s?-?i duca proie ctul la îndeplinire. ?i multe alte observa?ii pe care le f?cea. inima începu sa-i bata nebune?te. cît mai ales pe seama unor f apte ca purtarea perechii ruse vecine cu el. Hans Castorp î?i sim?i membrele ?i mai obosite. plin de ini?iativa. mai întîi din polite ?e-fara îndoiala. (La prînz. î?i continua drumul ce coboar? în pant?. cum i se întîmpla mereu aici. ?i mai grele decît în zi lele precedente. Era vorba. se deosebeau cel pu?in prin rafinamentul ales al felurilor de mîncare. cam pe la ora opt ?i jum?tate. pr?jituri aduse în co?ule?e f?cute di n fire de zah?r ars.i ca sa se uite în alta parte. fii atent! fuseser? primele sale cuvinte cînd Joachim intra în camer?. ?i iar??i fara motiv ?i de capul e i. gustu l prost ce-l sim?ea adesea în gura ?i b?t?ile dezordonate ale inimii trebuiau puse mult mai pu?in pe seama dificult??ilor aclimatiz?rii. anume: una dintre acele conferin?e pe care doctorul Krokowski le ?inea din doua în doua saptamîni. v?zduhul acesta r?coros ?i u?or ce p?trundea fara greutate ?i care nu era jilav. tu?ea cavernoasa a c?l?re?ului austriac.. Vom vedea noi daca n-o sa fiu alt om cînd ma voL întoarce. Era o diminea?? rece ?i înnorata. Trecu peste cursul de ?pâ ?i calea ferat? îngusta. se despar?i de Joachim. De aceea se considera ca o impertinen?? surprinz?to are faptul ca Settembrini. în fa?a întregului public adult de la Berghof' care cuno?tea limba germana. cînd acesta î?i efectua plimbarea reglementara pîna la banca de lînga pîrîia? iar el. MUNTELE VRÂJTT 131 _ Acum. ?i mai reci. era obligatoriu mai bine-zis erai foarte pro st v?zut daca nu luai parte. Aici e altceva decît la noi a cas?. Restul duminicii nu mai aduse nimic excep?ional. trase plapum a pîna sub b?rbie ?i adormi doborît de un somn adînc.

v?zu în dep?rtare oglinda lacului pe lîng? care trecuse la venire. ?i mutîndu-?i toporul de pe un um?r pe altul se l?s? printre brazi l a vale. pîna dincolo de coliba pastorilor. se stâpîni ?i. orb. persistent. apoi sfîr?i prin a-l cînta cu voce tare ?i din toate pu terile. în serpentin?. se povîrnea ducînd apoi c?tre sat. iar cînd ajunse la o oarecare în?l?ime ?j privi înd?r?t. cu precau?ie. Dar mai adesea \ irtutca pe care începu s?-l fredoneze. a unei n?uceli care atingea desperarea. cu minerul bastonu132 THOMAS MANN lui î?i împinse p?l?ria pe ceaf?. iar cîntatul îl e ntuziasma din ce în ce mai mult. Domnea peste surp?tur? îndep?rtat? ?i frumoas? o singur?tate plin? de zvonuri. l?sîndu-se îneîntat de spuma juc?u?? ?i ascultmd vuietul idilic.Urcu? îl dispuse pe Hans Castorp. pieptul i se dilata. II repeta înceti?or. uria?i ?i simetrici. atît în fundul v?ii cît ?i pe povîrni?uri. dup? care. rev?rsîndu-se spumegînd pe stîncile a?ezate în trepte. Sunetul t?l?ngilor îl îmbia ?i d?du peste o turm?. ?i pînâ la urm? ajunse. pe c are. gîfîind mereu. Cînd memoria nu-l mai ajuta. silindu-se s? imite întocmai accentul pu?in r?gu?it si minun at de stîngaci al munteanului. Apuc? la sting? pe o c?rare care. se în?l?a aplecat straniu în acest tablou. încît abia mai putea respira. cu un <as profund ?i p u?in r?gu?it. se opri uluit în fa?a priveli?tii splendide ce i se înf??i?a . ?i atunci începu s ? cînte. capul i se leg?na ritmic ca bâtrî ului Hans Lorenz Castorp. îns? dupâ c e-?i arunc? ochii la ceas. ce cre?teau pretutindeni. Cînd urca prea sus. Dar ie?ind din p?dure. tot felul de cintece senti-mental-popular e ca acelea peste care dai în repertoriul petrecerilor studen?e?ti ?i al asocia?iil or de gimnastic?. dar c eafa îi tremura aut de cumplit încît. cu pulsul batîndu-i nebune?te ?i cu scîntei multicolore jucîndu-i în fa?a ochilor. între altele un cîntec ce cuprindea aceste versuri: Ci barzii s? cînte iubirea ?i vinul. Urc? ?i mai sus. insa ast?zi o g?sea frumoas?.ii cresc copaci. atingînd ca o aripa de vis sufletul lui Hans Castorp ame?it de cîntec ?i urcu ?. Cînd nervii i se lini?tir? de bine de r?u. pres?rat cu cam-panule. r?suflarea i se t?ie. Dar. persevera pîn? la ultimele puteri. sprijinindu-?i b?rbia. neîcd? ca-n palma la început. gest care copilului de od inioar? îi pl?cuse atît de mult. De cealal t? parte a torentului. le rostea gutural. înfigîndu-?i r?d?cinile pi zi?e chiar la marginea torentului. lua tonuri de falset. st?teau singuratici sau în grupuri . apoi mai sui o bucat? de drum.un peisaj atr?g?tor. Cînta buc??ile de care-?i aducea aminte. din entuziasm ?i din drag oste pentru frumuse?ea cîntecului. iar unul dintre ei. plante cu tulpina lemnoas?. monoton ?i totu?i Plin de o l?untric? di . în ciuda tinere?ii. încerca sa imite modul în car e batrînul remediase tremuratura. înso?indu-?i în plus cîntecul cu gesturi aidoma unui actor. Cura era foarte greu s? cîn?i ?i sa urci în acela?i timp . la fel ca ?i cîntare?ii de oper?. Doi oameni b?rbo?i îi ie?ir? în fa?a ?i tocmai se desp?r?eau cînd el se apropie de ei. în drum daciu peste o p?dure c'e brazi cu trunchiurile înalte ?i traversînd -o se apuc? din nou s? cînte înceti?or. Brazi gravi. a unei indispozi?ii cople?itoare. în dreapta se pr?v?lea un torent pe o albie pietroasa ?i dreapt? de-a lungul povîrni ?ului. Trecu potec? ?i se a?ez? s? vad? c?derea de ap?. ie?ea din încurc?tur ? înso?ind melodia cu nu import? ce cuvinte sau cu silabe f?r? nici un în?eles. lipsit complet de aer. Hans Castorp z?ri o banc?. dar vocea lui i se p?rea l? fel de pl?cuta. mai cu seam? c? la coborîre îi tre murau genunchii într-un chip mai nelini?titor decît înainte. c?ci voia s? ating? limita peste care nu m. MUNTELE VR?JIT 133 _ R?mîi cu bine ?i-?i mul?umesc! spuse unul c?tre cel?lalt. de o calm? ?i grandioas? plasticitate. apoi curgea potolit în valea peste care trecea o punte cu balustrad? de lemn cioplit? rudimentar. Fundul v?i i era albastru. î?i aminti cu duio?ie de r?posatul s?u bunic ?i f?r? s? simt? vreo sil? pentru aceste infirmit??i. p?? tea ling? o colib? cu acoperi?ul înt?rit cu buc??i de piatra. atît în ceea ce prive?te textul cît ?i melodia. se scul? s?-?i continue plimbarea. s? improvizeze. Vocea-i de bariton era aspr?. Cit de ciudat mimase în singur?tatea de acolo acest R?mîi cu bine ?i-?i mul?u mesc". renun?a la acest proieci. se pr?bu?i sub un brad mare victima n?p rasnic? a unei tensiuni extreme. pe vremuri.

mult timp nu mai sim?ea nevoia s? respire din nou ?i cu trupU] nemi?cat las? i nima sa-i bata un anumit num?r de batai. st?teau în picioare în grupuri sau. iar sub ei îi ie?eau pome?ii proeminen?i . f?r? s? <c S îns? prea râu. Hippe. cu o clasa înaintea lui Ha ns Castorp. trezea numai simpatie. în vreme ce aici sus. ba fu sese de ajuns ca sa-i aduc? printre camarazi porecla de kirghiz". ?i daca-i priveai mai de MUNTELE VR?JIT 135 aproape.o culoare nedefinita ?i cu multe nuan? e. chiar pu?in oblica. Daca trebuie sa admitem ca nu avea nici un motiv întemeiat pe care sa-?i bazeze . Ca am?nunt curios. Dar ochii lui de u n cenu?iu-albastru sau albastru-cenu?iu . dar din alta clasa o discu?ie pe care Hans Castorp o începuse într-un chip destul de nefiresc ?i care îi d?dea o mare satisfac?ie. c? începu sâ-i curg? sînge le pe nas. fa ra îndoiala. pe banca. De altfel. într-un timp ?i-ntr-un spa?iu de mult dep? ?ite. era elev intr-a treia de liceu. fiul unui ist oric ?i profesor de gimnaziu. B?iatul cu care discuta Hans Castorp se numea Hippe. Era. atît de brusc îneît nu reu?i s?-?i apere complet hainele. Dar de abia se a?ezase tihnit.. Un profesor cu p?l?ria moale supr aveghea curtea. era originar din Mecklemburg. cu mîinile puse sub caP. sa-l priveasc? vorbind sa u rîzînd ?i sa-i recunoasc? de departe vocea pl?cut voalata ?i oarecum pu?in r?gu?it ?. pe jum?tate a?eza?i. în cazul sau. 134 THOMAS MANN dar într-o stare de vl?guire ciudat de accentuata. ci mai deg ab? potolit de aceast? smgerare abundenta. încre?it? la spate ?i pe al c?rei guler se z?reau de obicei cîteva fire de matrea?a. adev?rat ul Hans Castorp se afla foarte departe. înt re cea de istorie ?i cea de desen pentru clasa lui Hans Castorp. se sprijineau de stucaturile sm?l?uite ale c l?dirii. r-ul acestui prenume se pronun?a ca un ?: deci se numea P? ibislav". ca se int eresa de el. Atunci se pomeni deodat? dus înd?r?t în acea stare sufleteasca îndep?rtata care se afl a la originea unui anumit vis urzit de impresiile sale cele mai proaspete. prenumele lui fiind Pribisl av. era pe cît de îndr?znea??. lînga torent. sa trag? ap? pe nas. blond parul fiindu-i tuns scurt pe craniul rotund. îl cerceta cu un interes cu totul deosebit. cunoscut ca un elev model. ia r înf??i?area lui dovedea fara putin?a de t?gada ca e produsul unei str?vechi încruci ??ri de rase. ?i st?tea de vorba în curtea ?colii cu un alt b?iat cam de aceea?i vîrsta. elevii se plimbau de ici-colo în ?iruri. Sîngerarea puternic ? ?i persistent? 11 sili mai bine de o jum?tate de or? s? fac? naveta între banc? ?i torent ca s?-?i cl?teasc? batista. C?ci lui Hans Castorp îi pl?cea murmurul apei tot atît de mult ca ?i muzi ca sau poate chiar mai mult. într-o situa?ie care. cu toate ca prin însu?i scopul ei nu putea sa fie decît foarte scurta. iar prenumele acesta ciudat se potrivea destul de bine cu înf??i?area sa . Ramase astfel întins pînâ c'nd sîngele în sfîr?it se opri apoi mai st?tu lini?tit. dimpotriv?. mu?cînd dintr-o franzelu?a cu ?unca. iar dup? ce tr?gea aerul în piept . Hippe purta chiar pantaloni lungi ?i o bluza încheiata pîna la gît. ca-l alesese din furnicarul de cunoscu?i ?i necunoscu?i din curtea ?colii. în rice caz.versitate. Avea treisprezece ani.o fizionom ie care. care nu era prea obi?nuita. un vi s pe care-l avusese nu mai departe decît acum cîteva nop?i. pentru ca apoi s? se culce iar??i pe banc? cu batista ud? pus? pe nas. Se sim?i r?pit atît de p uternic ?i atît de complet în acest alt?dat? ?i în acest acolo. de?i foarte pu?in mai în vîrsta decît el. ci mai curînd ie?ita din comun. Era în recrea?ia dintre penultima ?i ultima ora. înainte de-a r?sufla cît mai tîrziu ?i cît mai în cet. încît s-ar fi putut spune ca. o culoare cam ca a unui munte în dep?rtare aveau o forma deosebit de îngusta. chiar în drum spre ?coala se b ucura sa-l poat? vedea împreuna cu colegii lui de clasa. cu tot firescul ei. cu ochii închi?i ?i cu vîjîieli în urechi. Se auzea peste tot zumzet de glasuri. cu genunchii îndoi ?i. în curtea pavata cu c?r?mizi ro?ii ?i desp?r?ita de strada printr-un zid acoperit cu ?indrila ?i prev?zut cu doua por?i. nu urî?ea chipul ci. pe atît de îmb? t?toare. îl urmarea cu privirea ?i oare mai trebuie s-o spunem? îl admira sau. un copilandru cu pantalon i scur?i. al unui amestec de sînge germanic ?i baltic-slav sau invers.. Dar fapt este ca de multa vreme Hans Castorp îl remarcase pe acest Pribislav. z?cea un trup fara via?a.

a?teptarea. MUNTELE VR?JIT 137 e hot?rî s? se foloseasc? de aceasta ocazie el numea asta o ocazie" s?-i ceara un c . ca mai ap oi sa se ?tearg? pu?in cîte pu?in ?i sa dispar? în cea?a. Dar bine sau rau justificate. Lealitatea" lui Hans Castorp. speran?a ramînea. îns? Hans Castorp abia daca observa acest lucru. Nu se putea vorbi despre o prietenie. în curtea ?colii. decît poate prenumele pagîn ?i calitatea de elev model (lucruri care nu jucau îns? nici un rol în cazul de fa?a) sau în sfîr?it ace?ti ochi de kirghiz ochi care. nimic nu-l silea sa dea un nume sentimentelor lui. într-o stare sufleteasca mai mult conservatoare. Se obi?nuise astfel cu inima împ?cata sa aib a aceste legaturi discrete ?i distante cu Pribislav Hippe ?i le socotea în sine ca pe un element durabil. s e topeau într-un fel de înnoptare înce?o?ata . înseamn? daca nu critica. ?i în al doi lea rînd. care îi f?cea sa co nsidere situa?iile ?i împrejur?rile vie?ii cu atît mai vrednice de a te ata?a de ele ?i de a le perpetua. fie în în?elesul I 136 THOMAS MANN unei aprob?ri. într-o zi oarecare. nu-?i d?duse seama de ivirea lor. îns?. pentru a ramîne astfel. care-i era mai apropiat. Pribislav para?i atît ?coala cît ?i ora? ul. De aceea era înclinat sa cread? în t r?inicia infinita a st?rii în care tocmai se afla. aceste sentimente atît de îndep?rtate de °nce denumire ? i de orice m?rturisire aveau în orice caz o asemenea 'ntensitate. la început. Era ora de desen ?i Hans Castorp î?i d? du seama ca nu are creion. îi erau dragi st?rile suflete?ti pe care 1 le procurau ace ste întîlniri. în prim-plan. Din nefericire. încetineala ?i încapa?înar sentimentelor. Aceasta d?inui un an. de un an sau aproape de un an. pe care nu-i cuno?tea. încît Hans Castorp.acest interes. d aca-l va privi. cuvintele care desemneaz? t rasaturile de caracter au întotdeauna sensul moral al unei judeca?i. a?adar. ca aceasta. ceea ce Qovedea oricum lealitatea ?i statornicia ca racterului sau. dar oar e celorlal?i. îl uitase cu desavîr?ire. ca-?i dobîndise din ce în ce mai multa claritate ?i relief pîna în ace a clipa a apropierii ?i a prezen?ei fizice. deoarece nu i se putea întîmpla niciodat? sa vorbeasc? despr e ele subiect care. dorin?a de a afla daca celalalt va trece azi pe lînga el. un nume. aceasta discu?ie. a dic? o clasificare în ordinea cunoscutului ?i a obi?nuitului. treb uie p?strat? pe vecie la ad?post de o asemenea defini?ie ?i clasificare. Insa aceasta clipa. aceasta situa?ie îndr?znea?? ?i plina de ciud??enie. mul?umirile t?cute ?i ginga?e cu care î?i înv?luia taina ?i chiar de zam?girile ce decurgeau din ea ?i dintre care cea mai mare era cînd lipsea Pribisl av: lipsita de orice pl?cere. un cuvînt. Se poat e spune ca chipul kirghizului" se strecurase pe nesim?ite în via?a lui. de altfel. deoarec e pe Hippe nici m?car nu-l cuno?tea. cutaruia sau cutaruia. se potrivea atît de pu?in unei discu?ii. în vreme ce Hans Casto rp era p?truns de convingerea incon?tienta ca o comoara intima. dac<i ne gîndim a canti!atea excep?ional de mare de timp pe care o reprezint? un an la v'rsta aceasta.totu?i nu este mai pu?in adev?rat ca Ha ns Castorp era foarte pu?in preocupat sa-?i justifice sentimentele în mod ra?ional sau chiar sa le g?seasc? un nume. în care Han s Castorp se g?sea acum retranspus. apoi mai d?inu i înc? un an datorita lealit??ii conservatoare a lui Hans Castorp. Din cauza transfer?rii tat?lui. o adev?rata discu?ie cu Pr ibislav Hippe. avusese Ioc în felul urm?tor. nu l i se putea adresa ca sa împrumute un creion? Dintre to?i i se p?ru ca îl ?tia cel ma i bine pe Pribislav. ?i într-un elan de bucurie al întiegii lui f?pturi. de multa vreme. cons ta judecind fara sa facem aprecieri într-o anumita greutate. cu toate ca le cuprinde pe amîndoua . desprinzînduse dintr-o cea?a. iar pe urma încet a cu totul farâ ca el sa fi sim?it mai intens sl?birea ?i destr?marea sentimentelo r care-l legau de Pribislav Hippe. cu care de altfel nu se mîndrea în mod deosebit. fie în acela al unei dezaprob?ri. în primul rînd. fara triste?ea desp?r?iril or. c?ci e cu neputin?a sa situezi cu exactitate orig inea lor. cu care avusese de-a face adeseori în t?cere. pe care o pre?uia cu atît mai mul t ?i nu era deloc gr?bit s-o schimbe. din alte clase. le nutrea în t?cere. pîna la punctul culminant al ciudatei întîmplari. cînd atinse punctul culminant. cîtva timp. cîteodata. cel pu?in defini?ie. în fulgerarea unei priviri piezi?e ?i îndreptate spre nimic precis. To?i colegii de clasa aveau nevoie de al lor. cu cît au d?inuit mai mult. tot a?a cum.

Da. se vedea nevoit sa se odihneasc? pe margi nea drumului ?i atunci î?i sim?ea fa?a p?lind ?i o sudoare rece îi îmbrobonea fruntea. în definitiv. pe cînd desena cu creionul lui Pribislav Hi ppe. Ei. ceea ce decurge a în mod firesc din cele precedente §1 constituia oarecum un dar suplimentar ?i pl?c ut care i se f?cea. Da. Nu le-am mai c?utat niciodat?. ii spuse. se margini su controleze la luteala mecanis mul ?i-?i strecura creionul în buzunar. Nici m?car n-am avut inten?ia sa le arunc. Asta a fost totul. fara sa se mire sau cel pu?in fâra sa para mir at. Apoi voi sa porn easc?.Berghof' ?i cum tramvaie nu existau ?i nu se zarea nici o tr?sura de pia?a. îi zise el.blazat ?j in acela?i tim p r?sf??at cum era de legaturile sale intime cu Hippe. ?i acum. sau poate înl?tura acest gîr. Plim b?rile sînt frumoase aici. gîndindu-se ?i aducîndu-?i aminte.. ceea ce era cu totul în spiritul lui Hans Castorp. F?cu drumul spate-n sp . cu un inel pe care dacâ-l învîr teai creionul vopsit în ro?u ie?ea din teaca lui de metal. dar cînd. N-a? fi crezut ca-l voi mai revedea vreodat? atît de limpede. apoi spatele ?i plecar?. De mult nu m-am mai gîndit la el. nu pot sa ramîn aici. Ce asem?nare stran ie cu femeia de-aici. în apropierea cazinoul ui. Cred ca am visat î?i spuse în s ine. Cînd b?t?ile ne regulate ale inimii îi t?iau respira?ia. asta-i! gîndi. ?i cum nu mai aveau nimic sa-?i spun? î?i întoarser? mai întîi um erii. î?i mul?umesc mult. Da. Se c?zni în mod lamentabil sa coboare pe serpentina. Ce s-o fi ales oare cu a ?chiile de creion? Pupitrul este în pod. fapt cu care se mîndrea în mod deosebit . Dar sa nu mi-l rupi! mai adaug? el. se ruga de un c?ru?a? ce venea din Dorf cu un camion înc?rcat cu l?zi goale. Apoi se privir? zîmbind. în orice caz. era Pribislav. ?i cît mai repede cu putin?a. sau sa i-l strice. ?i-n timp ce zîmbea ochii i se umezir?. un creion argintat. î?i îng?dui sa ascuta u?or creionul ?i strînse cu grija cele trei sau patru a?chii vopsite cu ro?u.. De al tfel. tulburat de profunzimea absen?ei lui. pastrîndu-le aproape un an într-un sertar al PUpit rului . îns? aceasta singura data se petrecuse totu?i datorita numai spiritului întreprinz?tor al lui Hans Castorp. a fost o jalnica întoarcere dup? acea plecare triumfala. sa-l lase sa se urce. Insa niciodat?. Cu pl?cere. în via?a lui. îns? oricum. c?ci si m?i ca nu e prea sigur de genunchi. Iar Pribislav nu zise absolut nimic. 138 THOMAS MANN Pe urma nu mai statura de vorb? niciodat?. ?i-i vorbi cu voce pl?cut r?gu?it?. îi explic? mecanismul foa rte simplu... o sa-mi treac?. ajunse în vale. era chiar Pribislav. Hans Castorp nu fusese mai ferici t ca în timpul respectivei ore de desen. Sînt doar u?or în?epenit fiindc? am stat prea mult culc at. de sus! A?adar. ?i iat? ca. trebuie sa fiu la unsprezece fix în sufragerie. Ce-i trecea prin minte? Ca ?i cum Hans Castorp ar fi avut eventual inten?ia s? n u-i mai restituie creionul. reu? ind abia în urma unui efort serios. A?chiile trebui e sa mai fie înc? în sertarul interior din stînga. din cauza asta ma intereseaz? ea atît de mul t? Sau poate din pricina asta m-am interesat atît de mult de el? Ce prostie! N?str u?nica prostie! De altfel. Facînd pu?ina mi?care. avînd pe deasupra ?i perspectiva de a-l restitui posesorului. în zarva cur?ii pavate cu c?r?mizi. da. Deschise ochii.. orb it de o stranie cutezan?a. dar au ?i neajunsurile lor. nu putea b?nui cîta importan?a aveau. în carne ?i oase .d. ramîi cu bi e ?i-?i mul?umesc!" zise. se a?ez? repede. dar se a?eza din nou cu p?l?ria ?i bastonul în mîna. dar po?i sa-mi împrumu?i un creion? Iar Pribislav îl privi cu ochii lui de kirghiz pe deasupra pome?ilor proeminen?i. dup? cîte se pare." Cu toa te acestea mai ramase înc? întins. î?i d?du pur ?i simplu seama ca nu va mai fi în stare sa parcurg? cu propriile Iui mijloace drumul lung pîna la . Dar dup? lec?ie trebuie sa mi-I înapoiezi neap?rat. în timp ce capetele lor erau aplecate deasupra creionului. -Poftim. daca le-ar fi v?zut. restituiiea se f?cu în modul cel mai simplu." ?i mai încerca o data sa se ridice. cred ca n-o sa-mi fie prea u ?or! ?i totu?i. la unchiul meu Tienappel. e vremea sa plec.reion lui Pribislav. Nu-?i d?dea seama ca fapta sa era o ciudata nesocotin?a. se g?si într-adevar în fa?a lui Pribislav HipPe> spunîndu-i: Te rog sa ma ier?i.. ?i-?i scoase creionul din buzunar.?i nimeni. la conferin?a.. de oarece. nici nu-l cuno?tea pe Hippe.

se strecura cu b?gar e de seama ?i strîngînd din din?i prin u?a de sticla întredeschisa a sufrageriei.ate cu c?ru?a?ul. Era doamna Chauchat. Era alb la fa?a ca o rufa. lega" nîndu-se ?i balabanindu-?i capul aproape ad ormit ?i zdruncinat de hurduc?turile camionului se d?du jos ling? rampa. uKierii îi c?deau înainte ?i. La con-ference deM. Doamna Chauchat era pr?bu?ita în scaun. cu gura deschisa ?i cu bra?ele încruci?ate. Se strecura discret pîna acolo. o îmbujorar e ce se observa. în partea dreapt?. pe care o recunoscu cu un soi de am?r?ciune. vorbind din vîrful buzelor. felul ei de-a izbi u?ile cît Sl privirea lipsita de sfial? se datorau bolii de care suferea. iar costumul p?tat de sînge îl f?cea sa semene cu un asasin venit direct de la locul crimei. fir-ar sa fie! Oare n-o sa scape de ea niciodat?? Crezuse ca o sa fie lini?tit.. insa nu toctnaj onorabile. atitudinea exprimînd acea nep? sare. pe deasupra. dar obosit ?i epuizat cum era. cu ochii întredeschi?i ?i cu mîinile uitate pe genunc hi ar fi ar?tat aidoma cu o moart? daca pieptul nu i s-ar fi ridicat atît de tare ? i atît de regulat. ca unul ce a ajuns la ?inta. spre norocul lui. cu care se l?udase ?i domnul Albin. Ceva mai încol o se afla profesoara. Hans Castorp o re marca de asemenea ?i pe fa?a doamnei Salomon. cu picioarele atîrnîndu-i peste marginea camionului. cît ?i la so?ia berarului. era zugr?vit? o expresie de e xaltare atît de lipsita de sens ?i atît de stupida încît îi f?ceau sila. cu ochii avizi ?i îmbujorata. întorceau doar c&pul spre vecinul de masa. Dar lini?tea din sala ?i aten ?ia încordata ce p?reau ca ?in pe toata lumea sub vraj? puseser? stapînire ?i pe el ?i-l trezir? din picoteala. cea care pierdea albumina. monsieur/ îi spuse portarul francez. Publicul. ceea ce-l sili pe Hans Castorp sa se gîndeasca la figura de ceara a unei femei pe care o v?zuse odat? într-un panoptic. fara vlaga. Ce ?inuta urîta avea! Nu ca femeile din cercurile frecventate de Hans Castorp. vorbea dindâratul unei mese acoperite cu o fa?a d e masa ?i pe care era o carafa cu ap?. si Pre?uit ca atare (chiar daca nu acesta a fost motivul pentru care Hans astorp împrumutase creionul) . poate l-ar fi amuzat. pe scaune. astfel ca i se vedea vertebra de la ceafa ie?ind din r?scroiala bluzei albe. sit de vlaga al doamnei Chauchat. Se uitase la el cu ochii lui Pnbisla v. Iar Hans Castorp. de altfel. c?ci arata îngrozitor. îi privise chipul ?i petele de pe haine cu o st?ruin?a destul de lipsita de dec en?a atitudine ce se potrivea cum nu se poate mai bine unei femei care trîntea u?i le. Analiz? Din fericire. ?i I'ribislav tot Kt fel ?inea capul. în col?ul din apropierea u?ii era un loc liber. zvîrlindu-?i la vestiar palaiia ?i bastonul. ?i pe chipurile celoilalte doamne. care-l vor ?ine cu sufletul la gura tot timpul conferin?ei. domni?oara Engelhart. în picioare . încercînd sa dea impresia ca venise de la început. cu tenul ca filde?ul. ca i se va îng?dui sa se odihneasc? pu ?in ?i iat? c? se pomenea nas în nas tocmai cu aceasta femeie o întîmplare care. în redingot?. Gîndurile lui Hans Castorp se tulburar? în timp ce privea spatele lip. în spate. unde pacien?ii st?teau a?eza?i la rînd. MUNTELE VR?JIT 139 _ Depechez-vous. în timp ce. în alte împrejur?ri. a sculta cu capul pe spate. Al?turi st?tea pianistul cu par rar. spatele îi era înco voiat. Doamna care st?tea în fa?a lui întoarse. ?inea capul plecat. figura care avea în piept un . care stînd cu spatele drept.în vreme ce era limpede >i foarte v?dit 140 THOMAS MANN ca ?inuta neglijenta a doamnei Chauchat. doctorul Krokowski. urm?rit de pr ivirile mirate ale trec?torilor. care asculta cu aten?ia încordata a primelor minute. în adev?r. capul ?i-l privi atent? cu ochii ei îngu?ti. Pe chipul doamnei Stohr. pe urma încetar? sa mai fie gînduri prefacîndu-se într-o visare în ca re vocea baritonala ?i t?r?g?nata a doctorului Krokowski f?cea s? r?sune litera r de foarte departe ?i cu o sonoritate asurzitoare. Privi în jur.. Ei. el îns? fusese un elev model. doamna Magnus. pla?i fa ra sa vad? daca era mult sau prea pu?in ?i urca în graba drumul c?tre sanatoriu.. Krokowsk i vient de commencer. în timp ce domni?o ra Levi. era fascinat de vorbele doctorului Krokowski ?i abia îl baga în seama.. a?ezata pu?in mai departe. a?a cum st?tea acolo lînga domnul Al bin. ce sens mai ave a? întîlnirea cu ea nu f?cea decît sa impun? inimii lui noi preten?ii. cu foloasele ei nem?rginite.

mecanism. Unii dintre invita?i duceau la ureche mîna f?cuta c?u?, sau cel pu?in sch i?au gestul, ?inînd-o ridicata pe jum?tate înspre ureche, ca ?i cum bra?ul le-ar fi înc remenit din pricina aten?iei încordate. Pîna ?i procurorul Paravant, un b?rbat bronz at, cu înf??i?are aparent robusta, î?i desfunda urechea cu ar?t?torul, ca sa aud? ma i bine, apoi o întorcea c?tre potopul de vorbe al doctorului Krokowski. ?i cam ce spunea doctorul Krokowski? Ce idei era pe cale sa dezvolte? Hans Castor p se concentra ca sa poat? prinde firul, treaba pe care n-o izbuti chiar dintr-o data, deoarece nu auzise începutul ?i tot gîndin-du-se la spatele molatic al doamne i Chauchat, sc?pase ?i urmarea. Era vorba de o putere... de acea putere... pe sc urt, puterea iubirii, da, despre asta vorbea. Bineîn?eles! Subiectul era indicat în titlul general al ciclului de conferin?e, ?i despre ce altceva ar fi putut voibi doctorul Krokowski avînd în vedere ca acesta era domeniul lui? Ce-i diept, lui Hans Castorp MUNTELE VR?JIT 141 . se p?ru oarecum ciudat sa asiste deodat? la un curs despre iubire, cînd, pîna atun ci, în prelegerile ?inute în fa?a lui nu fusese vorba decît despre lucruri ca mecanism ele de transmisie de pe vapoare. Cum de poate cineva sa vorbeasc?, la lumina zile i, ?i înc? diminea?a, în fa?a unor doamne si domni, despre un subiect atît de spinos ? i de intim? Doctorul Krokowski îl expunea într-un stil jum?tate poetic, jum?tate pro fesoral, cu o rigiditate evident ?tiin?ifica, dar în acela?i timp pe un ton vibran t ?i melodios, care lui Hans Castorp i se p?rea oarecum ciudat, de?i tocmai acea sta putea fi explica?ia îmbujorarii doamnelor ?i a gestului de desfundare a urechil or f?cut de domni. Cu atît mai mult cu cît oratorul întrebuin?a cuvîntul .,iubire" într-un sens u?or ?ov?itor, astfel ca nu ?tiai în mod precis ce sa crezi, nu-?i d?deai se ama daca o socotea un sentiment cucernic sau o pasiune carnala - fapt care i?i cr ea o impresie vaga, ceva în genul râului de maic. Niciodat? în via?a lui, Hans Castorp nu mai auzise pionun?îndu-se acest cuvînt de atîtea ori în ?ir, ca aici ?i acum, iar daca se gîndea mai bine, avea impresia ca el însu?i nu-l rostise vreodat? ?i nici nu-l auzise pe buzele altcuiva. Fara îndoiala ca put ea sa fie o eroare - dar, oricum ar fi fost, i se p?rea ca no?iunea nu cî?tiga nim ic prin faptul ca era repetata de atîtea ori. Dimpotriv?, aceste trei silabe sfîr?ir a prin a i se p?rea foarte resping?toare ?i îi evocau o imagine în genul laptelui îndo it cu ap? - ceva alb-albastrui ?i dulceag - mai ales în compara?ie cu lucrurile no stime pe care le debita în privin?a aceasta doctorul Krokowski. Fiindc? era limped e ca un om priceput ca el putea face afirma?ii îndr?zne?e ?i interesante fara sa pu n? pe fuga oamenii din sufragerie. Doctorul Krokowski nu se marginea nicidecum s a debiteze, cu un soi de caden?a ame?itoare, fapte în general cunoscute dar de obi cei trecute sub t?cere; el sfî?ia iluziile, aducea un neîndur?tor omagiu cunoa?terii ? i nu mai las? loc nici pentru anumite susceptibilit??i izvorîte din demnitatea ce ?i-o confer? parul c?runt ?i nici pentru puritatea îngereasca a copilului fraged. De altfel, vorbitorul purta o redingota ?i un guler ?noale rasfrînt, precum ?i ni? te sandale cu ?osete cenu?ii, ceea ce crea în Jurul lui o atmosfera de convingere ?i idealism, care nu f?cea altceva uecît sa-l înspaimînte ?i mai mult pe Hans Castorp. Sprijinindu-?i argumenta?ia pe tot felul de exemple ?i anecdote, cu ajutorul c?r ?ilor ?i n°ti?elor risipite pe masa, ba recitind pe alocuri chiar ?i versuri, doct orul Krokowski expunea unele aspecte înfior?toare aie iubirii, abera?ii bizare Si lugubre stînd m?rturie pentru atotputernicia ei. Dintre toate instinctele 142 THOMAS MANN I naturale, iubirea era cea mai ?ov?ielnic?, dar ?i cea m?i primejduit? ?vînd o prof und? înclinare c?tre perversiunea incurabil?, ceea ce nu era întru nimic surprinz?to r. C?ci acest puternic imbold nu era deloc simplu, ci infinit de complex prin nat dar compus din fel de fel de perversit??i. Cum îns?, contin ura lui, un tot unitar u? doctorul Krokowski, pe bun? dreptate nu este admisibil s? se deduc? din perve rsiunile par?ilor perversiunea întregului, s-a sim?it nevoia de a face s? benefici eze de legitimitatea întregului dac? nu în întregime, cel pu?in în parte - toate pervers iunile particulare. Aceast? este o cerin?? a logicii vorbitorul îi roagâ pe ascult?t ori s? fie încredin?a?i de acest lucru. D?inuiesc anumite împotriviri suflete?ti ?i

tendin?a de îndreptare, porniri de bun?-cuviin?a ?i de ordine - de o form? pe care aproape c? este ispitit s-o numeasc? burghez? ale c?ror efecte de frînare ?i de l imitare topesc diferitele p?r?i într-un tot ordonat ?i folositor, o dezvoltare oar ecum obi?nuit? ?i mul?umitoare, dar al c?rei rezultat ?i aceast? parantez? docto rul Krokowski o f?cea pe un ton pu?in cam dispre?uitor nu privea nici pe medic, nici pe gînditor. în alte cazuri îns?, aceast? dezvoltare nu reu?ea, nu tindea ?i nici nu trebuia sâ reu?easc?, ?i cine ?r putea spune, se întreba doctorul Krokowski, dac? nu cumva tocmai aici intervine menirea cea mai înalt?, însu?irea cea mai pre?ioas? a sufletului? C?ci aceast? menire este proprie unei tensiuni excep?ionale, unei pasiuni care dep??e?te obi?nuitele m?suri burgheze, e? ac?ioneaz? asupra celor d ou? grupe de for?e, ?i anume pe de o parte asupra necesit??ii de-a iubi, pe de a lt? parte âsupr? instinctelor potrivnice, printre care pudoarea ?i dezgustul trebui e men?ionate în mod deosebit; iar aceast? lupt? dus? în str?fundul sufletului împiedic? izolarea, stabilizarea ?i moralizarea instinctelor r?t?citoare care ne-ar condu ce la armonia fireasca, la o via?? de dragoste normal?. Aceast? lupt? între puteri le castit??ii ?i puterile iubirii c?ci, în fond, despre asta este vorba cum se sfîr? e?te? Se sfîr?e?te, dup? cît se pare, cu victoria castit??ii. Teama, decen?a, dezgus tul izvorît din ru?ine ?i o însp?imîntâtoâre nevoie de puritate în?bu?? iubirea, o ?intuies în sfere întunecate ?i nu îng?duie decît în parte acestor revendic?ri confuze s? p?trund? în con?tiin?a ?i s? se manifeste prin ac?iune. Aceast? biruin?a a castit??ii nu e ste îns? decît o biruin?? aparent?, o biruin?? c? ? lui Pirus I, c?ci imperativul iu birii nu se l?s? legat, violentat, iubirea prigonita nu e moart?, tr?ie?te în adîncu l tainei ei, continu? sâ tind? spre împlinire-rupe cercul magic ?l castit??ii ?i rea pare de?i sub o înf??i?are schimbat? ?i de nerecunoscut... ?i oare în ce form?, sub c e m?scâ reapare MUNTELE VR?JIT 143 'ubirea interzis? ?i refulat?? Aceasta era întrebarea pe care doctorul jCrokowski o rosti privind de-a lungul rîndurilor de ascult?tori, dînd jmpresia c? ar a?tepta s ? primeasc? un r?spuns din partea lor. îns? tot lui îi revenea ?i atribu?ia s? formu leze acest r?spuns, dup? ce spusese atîtea lucruri. Nimeni în afar? de el nu era în st are s? dea r?spunsul ?i câ-l cuno?tea, se vedea pe fa?a lui. Cu ochii str?lucitori , cu paloarea-i de cear? ?i barba neagr?, cu sandalele de c?lug?r ?i ?osetele ce nu?ii, p?rea c? el însu?i simbolizeaz? lupta între castitate ?i pasiune, despre care tocmai vorbise. în orice caz, aceasta era impresia lui Hans C?storp în timp ce, la f el ca ?i ceilal?i, a?tepta cu cea mai mare ner?bdare sâ afle sub ce forma reap?rea iubirea refulat?. Femeile abia mai respirau. Procurorul Paravant î?i desfund? iar ??i, la iu?eal?, urechea pentru ca la momentul hot?rîtor s? fie degajat? ?i preg?t it? sa primeasc? r?spunsul. Doctorul Krokowski spuse: Sub înf??i?area bolii! Simpt omele bolii ascund o ac?iune deghizat? a iubirii ?i orice boal? cuprinde o iubir e metamorfozat?. Acum to?i aflaser? r?spunsul, de?i poate nu to?i erau în stare s?-l aprecieze cum se cuvine. Un suspin str?b?tu sufrageria, iar procurorul Paravant aprob? din cap , cu un aer semnificativ, în timp ce doctorul Krokowski continua sâ-?i dezvolte teza . Cît despre H?ns Castorp, el î?i l?s? capul în jos ca s? se gîndeascâ la ceea ce auzise ? i s? se întrebe dac? în?elesese bine. îns? neobi?nuit cum era cu asemenea procese abst racte ?i, mai ales, în urma nefericitei lui plimb?ri foarte pu?in preg?tit sâ gîndeascâ, aten?ia putea s?-i fie u?or ab?tut?, ?i chiar a fost imediat ab?tut? de acel sp ate din fa?a lui cît ?i de bra?ul ce-l prelungea, care se ridica ?i se îndoia spre c eaf? ca s? sus?in? cît mai de jos povara p?rului împletit, ceea ce se întîmpla chiar sub ochii lui Hans Castorp. Era enervant s? ai mîn? aceea atît de aproape de ochi, vrînd-nevrînd trebuia s-o prive?t i, sâ-i observi toate defectele ?i însu?irile omene?ti, ca ?i cum ai fi v?zut-o prin tr-o lupa. Nu, hot?rît c? n-avea nimic aristocratic aceast? mîn? destul de butuc?noas ?, ca de ?col?ri??, cu unghiile t?iate atît de neglijent, ?i nici m?car nu puteai fi absolut sigur c? degetele îi erau foarte curate, în schimb nu mai înc?pea nici o îndo iala c? pieli?a unghiilor era roas?. Lui Hans Castorp i se strîmbarâ col?urile gurii , dar ochii îi r?maser? fixa?i de mîna doamnei Chauchat ?i o senza?ie nel?murit? îl cup rinse, un fel de vag? amintire în leg?tur? cu cele spuse de doctorul Krokowski des pre unele tendin?e burgheze opuse iubirii... ra?ul era ceva mai frumos, acel bra

? adus la ceaf? ?i abia acoperit, c?ci I 144 THOMAS MANN ?es?tura mînecii era mai sub?ire decît a bluzei un voal foarte transpa. rent, astfel încît bra?ul p?rea înv?luit de o aureol?, un bra? care probabil ar fi fost mai pu?in gra?ios farâ voal. Era totodat? ginga? ?i plinu? - ?; dup? cum b?nuia el, r?coros. în ceea ce-l privea pe el, era limpede ca nu putea fi vorba de nici un fel de ten din?? burghez? de a se opune. Hans Castorp visa cu privirea fixata pe bra?ul doamnei Chauchat. Jn ce fel se îmbr acau femeile! î?i ar?tau pu?in de la ceafa, pu?in de la piept dînd alta înf??i?are bra ?ului cu ajutorul unui voal transparent... ?i toate femeile, din întreaga lume. pr ocedau în acela?i fel pentru a a?î?a dorin?ele noastre nostalgice. Dumnezeule, cît de frumoasa era via?a! Era frumoasa tocmai datorita lucrurilor fire?ti care împing fe meile sa se îmbrace atît de ispititor c?ci faptul acesta era, evident, foarte firesc , cît se poate de obi?nuit ?i acceptat de toat? lumea, încît aproape nici nu te mai gînd eai la el, îl tolerai în mod incon?tient ?i nu-l mai luai în seama. ?i totu?i, trebuia sa te gînde?ti la ele, î?i spuse Hans Castorp, pentru ca într-adevar sa-?i placa via? a ?i s? devii con?tient c? existen?a este o alc?tuire fermec?toare ?i, în fond, ap roape feeric?. Era de la sine în?eles ca femeile aveau dreptul, cu un scop precis, s? se îmbrace într-un fel fermec?tor ?i feeric, fara ca prin asta sa calce buna-cuv iin??; fiindc? aici este vorba despre genera?ia viitoare ?i despre perpetuarea n eamului omenesc. Dar ce se întîmpla cînd, bolnav? pe din?untru, femeia nu mai este pro prie maternit??ii? Mai avea vreun sens s? poarte mîneci de voal pentru a-i face pe b?rba?i curio?i în leg?tura cu trupul ei - cu propriul ei trup îmboln?vit? Evident ca nu avea nici un sens, era ceva ce trebuia condamnat, la urma urmei, ca un luc ru nes?n?tos, spre a fi interzis. C?ci a te interesa de o femeie bolnava era, în d efinitiv, tot atît de pu?in serios pentru un b?rbat, ca ?i... ca ?i interesul tain ic pe care odinioar? Hans Castorp îl avusese pentru Pribislav Hippe. Asta era, des igur, o compara?ie stupida, o amintire pu?in cam stingheritoare. Dar i se ivi în mi nte fara ca el sa fi intervenit, fara s-o fi chemat. De altfel vis?toarele consid era?ii i-au fost întrerupte chiar în acel punct, mai cu seam? prin faptul ca aten?ia i se îndrept? din nou c?tre doctorul Krokowski care ridicase glasul într-un mod sur prinz?tor. într-adevar, st?tea acolo, în picioare, cu bra?ele în laturi ?i capul înclina t într-o parte, înd?r?tul m?su?ei, ?i cu toata redingota lui. aproape sem?na cu Domn ul nostru Iisus Hristos pe cruce! încheindu-?i conferin?a, doctorul Krokowski p?rea ca face o prop'1" ganda intensa în favoarea disec(iei suflete?ti ?i c? invita, cu bra?ele larg deschise, ca toata asisten?a si vin? la el. Veni?i la mine, spunea el fara MUNTELE VR?JIT 145 nvinte, voi to?i care sînte?i n?p?stui?i ?i plini de suferin?e. Apoi mai orbi desp re râul ascuns, despre ru?ine ?i despre triste?e, despre ac?iunea liberatoare a an alizei, elogie explorarea subcon?tientului, preconiza retransformarea bolii în sta re sufleteasca adusa la suprafa?a, în planul con?tientului, îi îndemna pe to?i sa aib? încredere ?i le f?g?dui vindecarea. Apoi las? sa-i cada bra?ele. înal?? capul, aduna foile tip?rite de care se servise în timpul conferin?ei ?i ?inînd strîns teancul cu mîn a stînga ridicat? pîna în dreptul um?rului, întocmai ca un profesor, porni cu capul sus de-a lungul coridorului. Se scular? cu to?ii împingînd scaunele ?i, încet, începur? sa se îndrepte c?tre ie?irea pr in care ?i doctorul p?r?sise sufrageria. D?deau to?i impresia ca, printr-o mi?ca re concentrica, se îngr?m?deau spre el, din toate p?r?ile, printr-un acord comun, dar oarecum incon?tient, ior-fotind în urma fluiera?ului vr?jitor. Hans Castorp ra mave în picioare în mijlocul acestei forfote, cu mîna pe sp?tarul scaunului. Aici nu m a aflu decît în vizita, se gîndea; sînt s?n?tos ?i, slava Domnului, nici m?car nu-s luat în seama, iar la viitoarea conferin?a nici n-o sa mai fiu aici. O privi pe doamna Chauchat cum iese tiptil, cu capul plecat înainte. Oare se las? ?i ea disecat?? s e mai întreba el, ?i inima începu sa-i bata... Nu observase c? Joachim se apropia pr intre scaune ?i tresari speriat cînd varul s?u îi vorbi. Ai sosit în ultima clipa, îi spuse Joachim. Te-ai dus departe? Cum a fost?

- A, pl?cut, r?spunse Hans Castorp. Da, am fost destul de departe. Dar trebuie s a m?rturisesc ca mi-a f?cut mult mai pu?in bine decît nadajduisem. Fara îndoiala ca am întreprins aceasta plimbare prea curind, sau poate ca nu era chiar deloc indica ta. Deocamdat? cred ca n-o sa mai încerc s-o repet. Joachim nu-l întreba daca-i pl?cuse conferin?a, iar Hans Castorp nu-?i d?du p?rere a. ?i chiar mai tîrziu, ca printr-o în?elegere tacita, nu facura mei cea mai u?oara aluzie la conferin?a. ?ov?ieli ?i chibzuieli A?adar, mar?i, eroul nostru se afla de o saptamîna la cei de-aici. de SUs- ?i astf el se face ca, întorcîndu-se de la plimbarea de diminea?a, g?si ln camera nota de pl ata, nota de plata a primei lui saptamîm, o factura 146 THOMAS MANN cur??el executata, vîrîta într-un plic verzui, cu antetul ilustrat (cl?direa Berghof'-u lui înf??i?at? în susul hîrtiei într-o lumina seduc?toare), jar în partea stînga, cu un ext as din prospect, tip?rit pe o coloana îngus?a în care tratamentul psihic dup? cele ma i moderne principii" era subliniat cu litere spa?iate. Cît despre contul scris cu îng rijire, se ridica foarte precis la totalul de 180 de franci, dintre care 12 fran ci pe zi pentru pensiune ?i asisten?a medicala ?i 8 franci pentru camera, apoi 20 de franci la rubrica Taxa de intrare" ?i 10 franci pentru dezinfec?ie în plus suma era rotunjit? cu cheltuielile mai m?runte, ca lenjeria, berea ?i vinul consumat la masa în seara sosirii. Hans Castorp nu g?si nimic de obiectat atunci cînd controla socoteala împreuna cu Jo achim. Da, este adev?rat ca nu beneficiez de îngrijirile medicale, dar asta ma prive?te n umai pe mine ?i nu pot pretinde ?a-mi fie sc?zute. Cu dez-infec?ia îns?, domnii di n administra?ie fac o afacere buna, c?ci este imposibil sa se fi risipit de 10 f ranci H2CO pentru a dezinfecta camera în care murise americanca. în general îns?, treb uie s? recunosc ca e mai curînd ieftin decît scump, ?inînd seama de ceea ce se ofer?. ?i astfel, înainte de prînz, se duser? împreuna la administra?ie sa achite nota. Administra?ia" se afla chiar la parter: cînd ie?eai din hol ?i parcurgeai coridorul trecînd pe lînga vestiar, buc?tarii ?i dependin?e, nu se putea sa nu-i nimere?ti u?a , mai ales ca era limpede indicata printr-o placa de por?elan. V?dit interesat, Hans Castorp f?cu acolo cuno?tin?a cu sec?ia comerciala a întreprinderii. Era un b irou mic, dar bine utilat: o domni?oara dactilografa era ocupata la ma?ina ei, i ar trei func?ionari st?teau apleca?i peste pupitre, în timp ce, în camera al?turata, un domn care p?rea c? de?ine postul important de ?ef sau director, lucra la un birou mul?umindu-se sa arunce din cînd în cînd pe deasupra ochelarilor o privire rece, neutra ?i sfredelitoare în direc?ia clien?ilor. Cît i-au ?inut la ferestruica ghi?e ului, cît le-au schimbat cecul, pîna au încasat banii ?i li s-a eliberat chitan?a, ei p?strar? o atitudine severa, cuviincioasa, t?cuta, de oameni disciplina?i, a?a c um se potrive?te unor tineri germani care în orice birou ?i în orice institu?ie publ ica au respectul datorat autorit??ii; dar o data ie?i?i afara ca sa se duca la m asa cît ?i în restul zilei, vorbir? pu?in ?i despre organizarea sanatoriului Berghof, iar Joachim, ca unul stabilit mai de mult ?i deci versat, r?spunse la întreb?rile varului sau. Consilierul aulic Behrens nu era deloc proprietarul ?i ?eful stabili" mentului, cu toate ca, la prima vedere, puteai avea aceast? impresieMUNTELE VR?JIT 147 Deasupra ?i în spatele lui planau ni?te puteri invizibile, care, dorind sa amina c a atare, nu se manifestau decit prin mijlocirea biroului: era un nrtsiiiu de adm inistra?ie, o societate pe ac?iuni din care bucuros ai fi voit sa faci parte, c? ci dup? informa?iile ioarte verosimile ale lui Joachim, toate salariile foarte m ari ale medicilor ?i în pofida unor liberale principii comerciale, ac?ionarilor li se pl?teau anual dividende grase. Consilierul aulic nu era, prin urmare, un om in dependent, ci doar o roti?a din angrenaj, un func?ionar, un administrator în slujb a puterilor oculte, primul ?i cel mai sus situat, este adev?rat, sufletul a?ezamîn tului, acela care exercita o influen?a hot?rîtoare asupra întregii organiza?ii, dar în colaborare cu administra?ia, cu toate ca el, ca medic-?ef, era scutit, fire?te,

de orice activitate privind partea comerciala a întreprinderii. Originar din nordvestul Germaniei, se ?tia ca ajunsese de mul?i ani, împotriva planurilor ?i inten?i ilor sale, în acest post, fiind adus aici de so?ia lui, ale c?rei r?m??i?e se odih neau de mult în cimitirul din apropiere acel pitoresc cimitir de la Davos-Dorf, ac olo sus, pe versantul din dreapta, aflat mai spre intrarea în vale. Fusese încîntatoar e, m?car ca avusese o înf??i?are astenica ?i ochii bulbuca?i, daca ar fi sa judeci dup? fotografiile ce se g?seau împr??tiate pretutindeni în locuin?a consilierului au lic, cît ?i dup? picturile ie?ite din pensula sa de amator, pe care le ?inea atîrnat e pe pere?i. Dup? ce-i d?ruise doi copii, un b?iat ?i o fata. trupul ei sub?ire ?i sl?bit de febra a fost adus aici ?i, dup? cîteva luni, sfîr?i prin a se mistui cu desavîr?ire. Se spunea c? Behrens, care o adorase, fusese atît de afectat de lovitur a aceasta, încît o vreme devenise melancolic ?i bizar, ca a fost v?zut în plina strada rîzînd pe înfundate, gesticulînd ?i vorbind de unul singur. Apoi nu s-a mai întors la loc ul sau de ba?tin?, ci a r?mas aici: ca sa nu se îndep?rteze de mormîntul so?iei; îns? motivul hotarîtor a fost mai pu?in sentimental, c?ci el însu?i fusese atins de boala , astfel ca se convinsese", potrivit propriului sau aviz medical, ca locul sau era aici. A?a se face ca s-a instalat pe aceste meleaguri ca un medic con?tiincios, tovar?? de suferin?a cu cei a c?ror ?edere o supravegheaz?; care nu se mul?ume? te doar sa lupte împotriva bolii ca unul ce-a r?mas neatins de ea, ci anume ca unu l dintre medicii care, în ei în?i?i, îi mai p?streaz? urma, cîteodata destul de puternic , fapt ce are avantajele ?i dezavantajele sale. Fara îndoiala ca tov?r??ia dintre medic ?l bolnav trebuie încuviin?ata ca un fapt pozitiv ?i putem socoti ca nurnai acela care sufer? este în stare sa fie îndrum?torul ?i mîntuitoruJ erinzilor. Dar se p oate oare concepe o adev?rata domina?ie spiritual? 148 THOMAS MANN asupra unei puteri exercitate de cineva care face parte el însu?i din rîndul sclavil or oprima?i de acea putere? Poate s? dezrobeasc? acela care este robit? Pentru c ineva înzestrat cu o în?elegere simplista, medicul bolnav ramîne un paradox, o apari?ie problematica. într-un asemenea caz, cunoa?terea ?tiin?ifica a maladiei nu este mai curînd tulburata ?i încîlcita decît îmbog??ita ?i consolidata din punct de vedere moral? El nu prive?te boala în fa?a, cu ochiul limpede al adversarului, ci este stînjenit d e ea ?i nu ia f??i? nici o hotarîre; ?i cu toate precau?iile cuvenite, e?ti îndrept?? it sa te întrebi daca cineva care apar?ine universului bolii este interesat, în fond , sa-i vindece pe ceilal?i cu aceea?i putere ?i în acela?i sens ca un om s?n?tos, sau numai sa-i p?streze în starea în care se afla... O parte din aceste îndoieli ?i considera?ii Hans Castorp le m?rturisi în timp ce dis cuta cu Joachim despre Berghof' ?i medicul lui ?ef, îns? Joachim interveni, men?ionîn d ca nu se ?tia deloc daca consilierul aulic Behrens mai era bolnav probabil ca se vindecase de mult. Trecuse multa vreme de cînd practica medicina aici la început, cîtva timp, pe socoteala lui, facîndu-?i îns? repede un renume de bun diagnostician c u auzul lui deosebit de fin, cît ?i de pneumotomist foarte priceput. Dup? aceea, Be rghof'-ui î?i asigurase o pozi?ie permanenta, ?i de aproape zece ani numele sau er a strîns legat de cel al institutului... Apartamentul lui se afla la extremitatea aripii de nord-vest a sanatoriului, tocmai în fund (doctorul Krokowski locuia ?i e l în apropiere), iar acea doamna din vechea aristocra?ie, sora-?efa, despre care S ettembrini le vorbise pe un ton atît de mu?c?tor ?i pe care Hans Castorp nu apucas e s-o vad? decît în treac?t, avea grija de mica lui gospod?rie de v?duv. De altfel, consilierul aulic era singur, c?ci fiul sau studia undeva la o universitate german a, iar fiica se ?i m?ritase cu un avocat stabilit în partea franceza a Elve?iei. Tîn arul Behrens venea cîteodata în vizita, în timpul vacan?elor, fapt care se întîmplase numa i o data de cînd Joachim se afla aici, îns? acesta povestea ca, atunci, doamnele de la sanatoriu deveniser? agitate, temperaturile începuser? sa se ridice, geloziile provocau discu?ii ?i certuri în saliile de odihna, iar ora de consulta?ie a doctoru lui Krokowski fusese foarte aglomerata... Pentru consulta?iile lui particulare, asistentului i se rezervase o camera speci ala, situata în subsolul bine luminat al sanatoriului, al?turi de marea sala de co nsulta?ii, de laborator, de sala de opera?ii ?i de serviciul de radiografie. Se putea vorbi de un subsol, deoarece scara de piatra care MUNTELE VR?JIT

Se apropie astfel de scara principa l?. urmarind-o cu priviri furioase pe doamna cea întîrziata ?i n eglijenta. în primul rînd. v?zu c? înd?r?tul ei era mult mai întuneric decît pe coridorul alb: str? lucirea clinica luminoasa nu se întindea. cu breton ?i cercei de aur. un crepuscul profund. mai g?si ?i alte mijloa ce sa-?i ascund? aceasta sl?biciune -de pilda. dimpotriv?. sup?rat. fiindc? parterul era situat mult de asupra p?mîntului. în realitate îns?. gr?bi?i. Dar toate acestea erau procedee penibile ?i n-a lipsit mult sa-i fie stricata acea pl?cere asociata cu mesele din pricina încord?rilor cît ?i a faptelor ie?ite din comun pe c are le putea observa în timpul lor. o iluzie perfect justificat?. totul era alb pe alb ?i t oate u?ile l?cuite str?luceau ca ?i cea de la camera de consulta?ii a doctorului Krokowski. la cîteva picioare sub el impresie care îl amuza pe Hans Castorp cînd. în mod precis ?i foarte direct. o doamna care sosise de curînd ?i al c?rei nume nu-l cuno?tea înc?. sub?ire. sa-?i sprijine antebra?ul stîng pe masa. astfel ca înc?perile care formau aceast? pivni?a" se deschideau în fa?a. cu o mînâ sub?ire ?i împodobit? cu inele. cînd ducea lingura l a gura. impresia ca ai coborît pe trepte pîna sub nivelul solului. nu puteau fi explicate numai prin aerul local ?i prin efortul de-a se aclimatiza. De altfel. a?adar. avînd ve derea spre gradina ?i spre vale . în acel moment. pe care era prins? cu pioneze cartea de vizita a medicului ?i spre c are coborai. se opri pe nea?t eptate ca ?i cum ?i-ar fi amintit ceva. în afara de în?epenirea demna a b?rb iei. p?trunse în acea lume subterana. din coridor. Hans Castorp nu-?i putea ?ine picioarele lini?tite. ba o data chiar proferase cu jum?tate de glas ?i printre din?i cîteva insulte ?i o exclama?ie de dezaprobare indignata. Discu?ii la mas? La mas?. c?ci a?tepta pocnetul u?ii de sticl? care îi înso?ea în mod inevitabil intrarea. Dar lucrurile se prezentau astfel . apoi porni din nou cu pasul ei s?ltat ?i disp?ru în golul sc?rii tot aplecat? înainte. dup? toate aparen?ele. cel mult. sau mai ales. pe cît î?i putu da seama Hans Castorp în cabinetul psihanalitic al doctorului Krokowski d omnea un semiobscur ce?os. Domnea o lumin? ?i o cur??enie clinica. în sufrageria multicolora. apoi. dou? trepte.149 ducea de la parter pîn? acolo d?dea într-adevar impresia coborîrii într-un fel de pivni? a. se plimba de-a lungul coridorului. fara ?â-?i ia batista de la gura. ?i pîna ce nu sosea. ?tiind ca. pe un teren în pant?. v?zuse ie?ind pe cineva de acolo. la cap?tu l coridorului. numai în vecin?tatea unor bolnavi dezb?ra?i de orice convenien?a. cînd la stînga. merge . ?tiind ca s imptomele penibile împotriva c?rora lupta nu erau de natura pur ?i simplu fizica. care f?ceau sâ-i fo?neasc? juponul. privind în gol cu ni?te ochi mari. astfel ca înc?perea ce se afla în fund p?rea sa aib? înf??i?area unei celule. va tresari ?i va sim? i cum i se r?cesc obrajii. ?i Hans Castrop o cerceta cu multa aten?ie în timp ce. cu pa?i m?run?i. La început întorsese capul de fiecare data. apasînd batista pe gura. Doamna Chauchat întîrzia aproape totdeauna la masa.circumstan?e care contraziceau ?i anulau oarec um efectul ?i ra?iunea sc?rii. micu? a. ajuns jos. sa-?i mi?te capul cît mai mult cu p utin?a ?i sa discute cînd la dreapta. di n aceste încord?ri ?i fapte ie?ite din comun. ?i el nu era în stare sa-] opreasc? . ceea ce se ?i întîmpla în adev?r. Cînd u?a se deschise.acest tremufie 150 THOMAS MANN rat îi ap?rea cu regularitate in timpul meselor. Aveai. ?i de asemenea îi era foarte greu sa-l ascund?. înso?indu-?i varul care voia sa-?i fac? un masaj. palizi ?i r?t?ci?i. ci exprimau o agita?ie l?untrica ?i proveneau. la ne voie. tînarul Hans Castorp începuse s? u?or stînjenit de f aptul ca.?i Hans Castorp nu le nesocotea. capul îi tr emura ca ?i bunicului s?u . într -o dupa-amiaza. Amintita u?a se afla in dreapta sc?rii. a?teptîndu-l p e Joachim. Urcînd treptele se apleca mult ca sa-?i ri dice rochia. te reg?seai la nivelul solului sa u. Dar acum renun?ase sa mai reac?ioneze. pîna ajungea la masa ru?ilor bine". în urma plimb?rii pe care o întreprinsese In Proprie ini?iativ?. fiindc? Berghof'-ui era construit lîngâ un munte. procedeu pe care nu-l putea folosi vreme îndelungata. sa se r ezeme în coate din cînd în cînd ori s?-?i lase capul în mîini. ca sa-?i p?streze ?inuta. vîrîndu-?i nasul în farfurie. cu toate ca aceasta pozi?ie ?rea în ochii lui o manifestare a lipsei de educa?ie care putea fi tolerata. decît pîna în prag.

nu însemna o sl?bire. ca. Fara a avea vreo preten?ie sau vreo speran?? pentru propria-i per soana. ce anume urm?reau aceste a?î?ari. fire?te.. Nu rm'-a?i spus dumneavo astr? ca e m?ritat?? . dac-ar fi posibil. daca nu imediat. 152 THOMAS MANN De altfel. n-are inel. care de altfel îi repugnau. a mai mult. îi era ru?ine ?i ar fi fost inexact sa spui ca-i era ru?ine din p ricina doamnei Chauchat. Vrînd-nevrînd e?ti silit sa iube?ti ast fel de oameni. domni?oara Engelhart. c ? nu-i cu putin?a sa întoarce?i mereu capul spre ea ?i Dumnezeu ?tie ce-ar fi în sta re sa-?i închipuie daca ar observa. iar cuvintele rostite cu un fel de lascivitate îl p?trundeau pe bietul Hans Castorp pîna-n adîncul nn?ei. n-o cuno?tea. îns??i sup?rarea este un mo tiv în plus sa te ata?ezi de ei ?i este o fericire cu atît mai mare ca. în plus. pe cînd îmbujorarea obrajilor de fata batrîna te f?cea sa te gînde?ti la temperatura anormala a trupului ei. lucru de care ar fi putut foarte bine sa nu se sinchiseasc?. Este ea. nu poarta verighet?. iar faptul ciudat era ca Hans Castorp intuia. Acestea i le ?optea profesoara vorbind din pîlnia mîinii.. Fire?te. în orice caz pe m?sura ce conversa?ia evolua. ca a?a-zisa lui indiferen?a foarte neîndemînatic simulata din lipsa obi?nuin?ei sau a unui talent înn? scut . fara ca ceilal?i s-o aud?. ceea ce nu se întîmpla în otdeauna. aceste conversa?ii erau foarte neînsemnate sub raportul infor. ba chiar se sim?ea o arecum complice la aceasta nepl?cere. face o gropi?a în obraz. sa schimb? m locurile ca s-o pute?i vedea ?i dumneavoastr? tot atît de bine. de?i te supe ri din pricina lor. domni?oara Engelhart se risipea în cuvinte ce m?rturiseau o admira?ie dezin teresat? pentru doamna Chauchat. a?a merge ea dar ce minunat merge întocmai ca o pisic u?a ce se furi?eaz? la farfuria cu lapte! A? vrea.. Dup? cum vad. O oarecare nehotarîre îl f?cea sa simt? nevoia de-a auzi de la o a reia persoana confirmarea ca doamna Chauchat era o femeie delicioasa. tîn?rul dorea sa fie încurajat din afara în ni?te sentimente nipotriva c?rora atît ra?iunea cît ?i con?tiin?a lui opuneau o rezisten?a sus?inuta. dar p e care Hans Castorp era dispus s? le considere c? pe un fel de leg?tura personal a îndep?rtata cu doamna Chauchat. în parte. Nu trebuie sa ridici ochii ca sa te co nvingi ca a intrat. îi era ru?ine pur 51 simplu. fara îns? ca ace asta repulsie sa-l fac? sa nu se lase influen?at ?i vr?jit de ele cu destula bun ?voin?a. nu se putea l?uda nici m?car ca aveau vreo cuno?tin?? comun a. zise el. o faza mai înaintat? a ac estei rela?ii. ci mai degrab? o amplificare. Acum da buna ziua celor de la masa. în?eleg. iar singurul fapt cu care î?j d?dea o oarecare importan?a era de-a fi originara din Konigsberg. cu alte cuvinte dintr-o regiune apropiat? de frontiera ruseasc? . în afara poate de profesoara. este atît de fermec?toare.Poc! exclama b?trîna domni?oara.. e?ti totu?i silit sa-i iube?ti. .. deoa rece nim?nui din sufragerie nu-i pasa nici de defectele doamnei Chauchat. printr-o mi?care afectata. e o f? ptura r?sf??ata. de fapt. Da. ci numai cînd vrea ea. c?ci atunci cînd del?sarea lor te supar?.. A?a cum vorbe?te ?i zîmbe?te în clipa asta. ca re st?tea la dreapta lui. între tînârul sau vecin de masa ?i oaica se stabilise o anumita rela?ie afectiva. deoarece i se p?rea ca nu mai are dreptul sa se supere. în sfîr?it. e adorabil de copil?roasa femeia asta.astfel încît rupea de-âcasa cîteva vorbe ruse?ti merite destul de s?r?c?cioase. de aceea-i atît de neglijent?. de parca nu i-ar mai fi fost îng?duit sa dojeneasc? pe al?ii. caracterul acestei rel a?ii pre?uia mai pu?in decît faptul în sine de-a exista ?i. b a chiar vedea foarte bine. MUNTELE VR?JIT 151 Aceasta s?rmana f?ptur? în?elesese ca. datorita susceptibilit??ii lui Hans Castorp fa?a de u?ile trîntite.a pîna acolo încît prefera sa-?i mu?te buzele sau. se considera r?spunz?tor în fa?a celo rlal?i pe scurt. nici d e ru?inea lui Hans Castorp. ca merita s-o vede?i. ma?iilor precise. c?ci. de?i animat? de cele mai bune inten?ii din lume domni?oara Engel hart nu ?tia despre doamna Chauchat cu nimic mai mult decît oricare altul din sana toriu. îi era ru?ine d e cei din jur. întorcea a nume capul în alta parte. c?ci. Ar tre bui s-o privi?i m?car o data.

. vreau s? spun c? d? femeii oarecum un aer de c?lug?ri?? ?i face din ea o pref?c ut?. ?i beau enorm. pentru a?a ceva este p rea lipsita de prejudec??i. dincolo de Caucâz. Mai mult. . s-o viziteze? Ce o cupa?ie are? . Are nume fran?uzesc. într-o gubernie foarte îndep?rtata . Nu m? mir? deloc c? lucrul acesta nu-i pe pl?cui doamnei Chauchat.Vai nu. De fapt. ceea ce. poate nu-i sta bine. v-am spus doar c? nimeni nu l-a v?zut pe-aici. numai atît. Totu?i. ?tiu precis c? rusoaicele au. ceva liber ?i lipsit de prejudec??i în fiin?a lor... ?ti?i. sînt aici. zise ea. Faptul nu trebuie luat în sensul strict al cuvîntului.E bolnav?.. totu?i e func?ionar rus ?i.Profesoara p?ru încurcata. într-adevar. nu destul de grav pentru a fi silita s? tr?iasc? mereu prin sanatorii. F?r? îndoiala c? n-?re nici motive ?i ni ci poft? s? arate situa?ia ei civil? oric?rui b?rbat c?ruia îi întinde mîna. în orice caz. în?eleg. într-atît se sim?ea de r?spunz?toare pentru doamna Chauchat fa?a de Hans Castorp.A?adar. Trebuie s? fim dre p?i. Nu. Hâns Castorp o privi în fa?a. zise Hans Castorp. la urma urmelor. farâ îndoiala.îl cople?i?i cu toate defectele. este nu numai pentru a se bucura de mai multa considera?ie. în Daghestan. n-o mai pot socoti un înger ?i vâ rog s? nu mi-o lua?i în nume de r?u.. îns? noi ?tim cu to?ii ca are. nu prea am încred ere în ea. desp?r?it? de b?rba t. De altfel. de parc? s-ar fi g?sit într-un greu impas ?i ar fi fost s ilita sa se scuze. sînte?i prins? pîna-n vîrful degeor de prejudec??i care o favorizeaz?. iar faptul acesta este cunoscut la noi în re giune. Doamne Dumnezeule. acolo a fost trimis. Se poate spune câ tr?iesc desp?r?i?i ?i câ ea îi face. cum o mai sus?inea! Speriat de-a binelea. un so?.. din cînd în cînd. undeva prin Rusia. pot sa m? interesez.. ?i. Poate c? nu-i place s? stea în Daghestan. cîte o vizit?. Probabil c? are alte motive. un fel de rachiu. . unul rusesc. are un alt nume de-acas?. îns? dac? dori?i.. în p?r ?ile acelea. ?tiu din surs? sigur a ca este m?ritat?. Verighet? ? Nu. deoarece e un simbol al robiei. în privin?a asta nu încape nici o îndoiala. ea se g?se?te printre noi <ie mai bine de trei luni. Mi s-a întîmpiat sa v?d unul. de faptul ca nu pot tr?i "npreunâ. în floarea vîrstei. nu-i pentru prima oara aici? . f?r? îndoial?. probabil fiindc? e bolnava. de da ta aceasta. dac? ea nu se simte absolut deloc bine lînga el. un asemenea inel are în el ceva cu ad ev?rat resping?tor ?i care te aduce la realitate. â?a cum fac anumite domni?oare str?ine cînd sînt pu?in cam trecute. nu. Doamne. . l-am ?tiut cu exactitate. Apoi t?cur ? o clip? amîndoi ca s?-?i revin? în fireMUNTELE VR?JIT 153 Hans Castorp continua s? manînce. avea o barba sur? ?i o fa?? dint re acelea ro?covane. dar ea ?inu piept privirii cu un fel de s?lbatic? perplexitate.. . Dar nu chiar atît de bolnava. de alta natura.. ?i totu?i. nu fran?uzesc. F?r? îndoiala îns? c? ?i so?ul trebuie sa aib? o vin?. nu i-ar mai lipsi decît leg?turica de chei.. nu este deloc surpr inz?tor. func?ia asta desemneaz? de obicei o specie de o m destul de grosolan. Sau poate g?se?te c? ar ar?ta prea a burghez? cu un asemenea i nel turtit. Daca Ias? sa i se spun ? doamn?. într-o regiune atît de s?lbatica ?i atît de izolata.Da.. va rog sâ m? crede?i. în ?inutu ri asem?n?toare. destule persoane care-i ?tiu numele. toate.. c?ci ea este aceea care-l vizit eaz? cîteodat?.... Iâr ei nu mesc aceasta un aperitiv. dincolo de Caucaz. 154 . poate ca-i l??e?te mîna. Dar dumneavoastr? nu sînte?i impar?ial?. în parte. dar l-am uitat. Cei de-aici b?nuiesc câ altele sînt cauzele. cîteva ciuperci marinate ori o buc??ica de morun. nu ?tim dac? ea îns??i nu-i r?spunz?toare.Func?ionar. înfrînîndu-?i tremuratul capului. în fundul ?arii. lucrurile stau invers. nu prea des.. nu poarta ?i asta m-a mirat ?i pe mine. Func?ionar în administra?ia ruseasca. în sfîr?it. ?ti?i.. zise: _ Dar so?ul? Nu se ocup? deloc de ea? Nu vine niciodat? aici. pentru un timp oarecare. De ochii lumii cer cîte ceva de mîncare. e chiar pentru a treia oar?. De altfel.. Cînd o v?d ?i cînd m? gîndesc la defectul acesta pe care-l ?re de-a trînti u?ile. undeva la r?s?rit. Iar între timp î?i duce via?a aiurea. o data pe an.. O fe meie atît de fermec?toare. to?i sînt extrem de corup?i ?i au o mare sl?bici une pentru vutki. ceva în -a nov sau -ukov.

Daca ?ine?i neap?rat. ?i mai ?tiau. Se nume?te Avdotia. în acela?i timp. Amîndoi ?tiau ca mint . dar în afar? de asta . da. se prefacea a crede ca e ntuziasmul domni?oarei Engelhart pentru doamna Chauchat nu era ceea ce reprezent a în realitate ?i el ?tia perfect de bine ce reprezenta . cuprins de un adînc dezgust.A?tepta?i pu?in. pentru a fi pe placul tînarului.. p?rea mult mai tînara ?i mai nostima decît dm profil. Apoi îl repeta de mai multe ori ?i. încerca sa vad? daca i se potrive?te. Buna diminea?a! spunea el. ?tiau amîndoi acest lucru. pastrînd o distan ?a rece ?i ironica. ?i nu-?i ascunse bucuria ce-o resim?i capatînd aceasta iniorma?ie de natura mai in . e minunat ca se nume?te astfel.Clavdia. facînd aprecieri în leg?tura cu înf??i?area doamn i neglijente". lata. Toata lumea o sa observe ca vorbim despre ea ?i ca-mi spune?i lucruri care ma fac sa ro?esc. dintr-o voca?ie de mijlocitoare. putea s-o nec?jeasc? pe batrîna domni?oara. care într-adevar ro?ise. spuse el.. fiindc? astfel avea ?i ea o cît de modesta bucurie. de aseme nea. Doamna Chauchat se numea Clavdia. Sau în orice caz ceva în genul acesta. nu era decît în vizita ?i în curînd va trebui sa plece-Cu o indiferen?a d isimulata î?i d?dea aere de cunosc?tor. îi f?cea o pl?cere boln?vi cioasa ?i ocolita sa glumeasc? cu batrîna domni?oara care. de-a se sim?i tachinat? ?i de-a fi pusa în situa?ia sa ro?easc?. . ?i cum era sigur ca aceasta complice a lui va admite ?i va îng ?dui sfruntata r?sturnare de situa?ii. ca ?i ei îi tremura capul. cu toate ca Hans Castorp nu resim?ea decît un pio-fund dezgust pentru asemenea lucruri încîlcite ?i nu tocmai c instite ?i ca. Ceru sa i se repete numele ?i-l silabisi înainte d e a-l pricepe. contin ua totu?i sa se b?l?ceasc? într-o asemenea situa?ie tulbure. ce-i drept. se silea sa-?i ascun d? tremuratul capului. Nata?a Chauchat? Nu. iar toata aface rea asta era destul de încîlcita ?i nu tocmai cinstita. Dintr-o ?iretenie neobi?nuita ?i bine calculata o numis e apoi pe doamna Chauchat frumoasa Minka". l-l spuse la masa. ?optea printre buze. sus. de parca acest entuziasm nu era decît un fapt în sine foarte hazliu. nici Ninocica. cînd u?a de sticla fu iz bita. dar în acela?i timp ?si d?dea seama ca profesoara era con?t ienta de eforturile sale zadarnice ?i în plus observa. îns?. Hans Castorp nu în?elese imediat. lini?tindu-se la gîndul ca aici. deoarece începuse. Dar iat? ca l-am uitat. privind spre doamna Chauchat cu ochii plini de vini?oare ro?ii. pot foarte u?or sa ma informez.THOMAS MANN A?a vorbea cîteodata. îl ?tiu. nici m?car nu nega?i ca o iubi?i! ?i profesoara. zise ea. aple-cîndu-se ?i mai ta re peste cea?ca: Dar e ru?inos ce spune?i. în sfîr?it. v?zuta MUNTELE VRÂJIT 155 Hin fa?a. am g?sit. este evident c? trebuie sa-i cunoa?te?i ?i pr enumele. întrucît va place atît de mult. ca avea chii prea de p?rta?i ?i ca ?inuta ei las? mult de dorit. asta nu-mi spune n imic! Sta?i. dar. domnule Castorp! Nu-i frumos din partea dumneavoastr? sa ma pune?i în încurc?tura cu astfel de aluzii. f rumoase ?i cu o linie suava". Profesoara ramase pe gînduri. dar de ce oare va îmbujora?i de îndat? ce-i pomenita? Pr in urmare. ca-mi sca p?. fara îndoiala. . în privin?a c?ruia ci. ca fiecare dintre ei o ?tia despre sine ?i despre celalalt. i se potrive?te foarte b ine. Cu o viclenie ce nu-i st?tea în fire. sînte?i îndr?gostita de ea. o ?tiau cu prisosin?a. nu-i Tatiana ?i nici Nata?a. din punctul ei de veder e. nu risca prea mult procedînd astfel. mai ales în cazul acesta special. dar ca bra?ele-i erau. A?i dormit bine? Pot sa sper ca a?i visat-o pe frumo asa dumneavoastr? Minka? Ei. sa ?in? la doamna Chauchat ?i. ?i în adev?r. îi repugna ?i mai categoric. se compl?cea: în primul rînd. Hans Castorp. ?i pe cînd vorbea în felul acesta. Nu cumva se nume?te T atiana? Nu. inde pendentul Hans Castorp. C?ci. Era un joc straniu la care se pretau cei doi vecini de masa. dar oare cum se nume?te în realitate? Vorbesc despre numele de bote z.îi spun Minka". a doua zi ea îi afla numele. pentru ca în felul acesta sa poat? întreba în continuare: . îns?. atît fiecare pentru sine cît ?i în ceea ce îl privea pe celalalt. constata ca. ?i ca Hans Castorp n-o tachina pe profesoara decît ca sa poat? vorbi despre doamna Chauchat. De oarece este sigur ca n-o cheam? nici Katinka.

el nu se putea bucura" pur ?i simplu la vederea ?i -n vecin?tatea doamnei Chauchat. abia a?teapt? sa-?i d?ruiasc? inima" cu inten?ii bune ?i cu d ulci perspective de viitor unei gîsculi?e s?n?toase de acolo. Ce-ncîntare minunata Vorba ta-mi strecoar?. în lini?tea prescr isa tuturora ?i care domnea asupra întregului Berghof'. iar dup? aceea. pentru moment. în calitatea lui de tînar înzest rat cu judecata ?i con?tiin?a. a?a cum se întîmpla aproape tot ti mpul de cînd era aici. Iar între timp. putea fi stabilita fara greutate. ?i cînd se a?eza din nou la masa era ca ?i cum nu 156 THOMAS MANN i1! s-ar fi sculat niciodat?. Cît despre el ?i leg?tura cu doamna Chauchat cuvîntul leg?tura" îi apar?ine ?i no i ne declinam orice r?spundere . Vea s? fie iar??i aici. socotindu-l de prost gust ?i plin de ° sensibilitate naiv? îl g oni cu un amestec de asprime ?i melancolie. o asemenea leg?tura exi sta sau. deodat?. prînzurile din sufrageria cu ?apte mese aveau pentru Hans astorP un farmec destul de pronun?at. f?r? mo tiv ?i f?r? nici o leg?tura cu sufletul. Este posibil ca cititorul sa fie ispitit sa considere ca persoa nei lui Hans Castorp ?i vie?ii lui interioare nu i s-ar potrivi decît expresii ca m ul?umit" ?i obi?nuit". anume sa le trateze drept neghiobie". atît de în?elept si fericit organizata. c?ci starea sa sufleteasca era muzical? ?i senzitiv?. cît dura cura principala de o dihna. ridicînd din umeri. nu-i mai spunea decît Clavdia .tima. ?i în m?sura în care acest calificativ nu însemna ceva nici prea u?uratic. devale ?i ca re astfel s-ar fi d?ruit" pe sine sim?a-mintelor îng?duite. La care profesoara r?spundea: . inima lui. apoi condamn? ?1 alunga din el a cesl lied copil?ros. Acum nu se mai putea spune ca b?tea de capul ei. Ar fi fos t cu totul altceva daca o ocupa?ie. Da.acesta este un am?nunt c are merita sa fie men?ionat. cînd se gîndea la doamna Chauchat. spuse E ridicol". ?i anume: cînd st?tea culcat î?i ascu lta inima. De data aceasta. Un singur fapt îi procura îns? o mare satisfac?ie. ?i s? constatam ca. Hans Castorp putea. nu g?si un calificativ mai potrivit. ?i era tocmai gata s? adauge. ce se întîmpla? Mai nimic. se sim?ea înclinat sa rosteasc? asupra acestor versuri o jude cat? estetica. nu era nici o piedica ce merita sa fie luata în seama. cînta în sine însu?i. nu putea avea nimic comun cu o asemenea naiva p oezie. cu toate ca. Nu era o înt rerupere serioasa. daca i-ar fi fost propuse. ?i-l reg?sise în adîn cul amintirii un lied cu textul de o duioasa nerozie. dar se cuvine sa ne amintim ca. dar se râzgîndi u?or descump?nit . la vreo serata sau la vreun concert de binefacere. ndicîn du-se de la masa de diminea?a. daca griji sau sup?r?ri s-ar fi interpus. Dar nu era cazul în via? a de la . .Depinde de cine le face. O mica plimbare pîn a la cascada sau pîn? în cartierul englezesc ?i pu?ina odihna pe ?ezlong. numai ca de data aceasta Hans Castorp îi d?dea mai pu?ina ate n?ie decît în primele zile. îi p?rea rau cînd se sfîr?eau. Un MUNTELE VR?JIT 157 semenea lied plin de zel fierbinte era bun doar pentru un tînar mediocru care.Berghof". cum se spune de obicei. activitatea exaltat? a trup . care începea a?a. Umbla încoace ?i încolo în vreme ce obrajii îi ardeau ?i cînt a mereu. daca vad bine. c? ci pe acestea nu le-ar fi putut îndep?rta sau nesocoti în gînd. cel pu?in. Nu-i tocmai eleg ant. îns? Wgîierea lui era ca. de jos.Clavdia dumneavoastr? face cocoloa?e de pune. peste doua ore sau doua ore ?i jum?tate. inima din trupul sau batînd iute ?i deslu?it în lini?te. începuse s? dispre?uiasc? anumite feluri de a vorbi . în curînd. ra?ionale ?i în fond feri cite. nu se ?tie unde. T ocmai fredona un mic lied pe care-l auzise cîntat de un gl?scior de soprana. Daca-n inima-mi p?trunde De pe buza ta! cînd. Pe Clavdia o prinde. nici prea simplu ?i nic i prea obi?nuit.. sa se bucure de dejunul apropiat-în m?sura în care ex presia a se bucura" indica exact acest soi de a?teplare cu care vedea sosind noua sa întîlnire cu bolnava doamna Clavdia Chauchat. stînd în ?ezlong. B?tea cu înd?r?tnicie ?i monoton. Da. nici prea mul?umitor. el ar fi respins aceste cuvinte cu o ridicare din umeri.

se MUNTELE VR?JIT 159 't? ?i a Patra oara ~ de data aceasta cu premeditare . 158 THOMAS MANN P?cat! zise Joachim. cu o st?ruitoare nepl?cere la o doamna cu fa?a plin? de co?uri care se apropiase de masa lui ca sa vorbeasc? cu batrîna m?tu?a. îns? e întregi c?dea o ploaie ap? s?toare ?i monoton?. Ultima excursie nu prea m i-a reu?it. A doua saptamîna era pe sfîr?ite. 0 îngrijorare care cre?te. dimpotriv?. Varia?iile se cuvin veteranilor de aici..pentru a trai sentimentul corespunz?tor b?t?ilor inimii lui. Nu se putea spune ca ningea. încît ea se întoarse surîzind. A cincea oara nu-l mai surprinse imediat. Despre cei doi bunici ?i plimbarea cu barca în amurg Timpul era din cale-afara de urît . ca din întîmplare sau ca atrasa de o influen?a magnetic? ?i dup? ce de fiecar e data întîlnise ochii lui Hans Castorp. dar chiar trebuia s-o p?trund?. dup? ce doamna Chauchat se întorsese c?tre aceasta masa de doua sau de tre i ori. Dar se pare ca este cu neputi n?a. Hans Castor p n-avea decît sa se gîndeasca la doamna Chauchat . Ma odihnesc mai bine tr?ind de azi pe mîine fara prea multa varia?ie.. de pe acum zilel e începuser? sa zboare în lini?te ?i cu discre?ie. iar privirea lui r?spunse cu atîta rab?. A?a era. iar cînd cea de-a treia va începe se va vedea silit sa se gîndeasca la f?cutul geamantanului. A?adar. iar furtuni de o z?d?rnicie ridi cola . începuse sa se teama ca sfîr?itul ?ederi i lui se apropia cu prea mare repeziciune. voj?. adic? se sim?ea prins ?i preocupat de locul unde se afla. Cînd se ivi al ?aselea prilej. ?i nu ceda decît în clipa cînd fu sigur c? ochii de kirghizâ nu-l mai urm?resc o comedie stranie pe care doamna Chauchat nu numai c a avea voie. dou? tre imi din timpul cît î?i acordase se va fi scurs în curînd. se stapîni cel pu?in dou? sau trei minute cu o voin?a de fier. reîmprosp?tarea ini?ial? a ideii de timp trecuse de mult. chiar daca. Crezusem ca.. cu cele trei saptamîni ale mele. îndeplinirea lor cît ?i dezam?girea îl a?teptau aici. iar el ghici . ?i chiar în cazul mai judici os ?i mai plin de promisiuni -c?ruia i s-ar putea aplica textul anost al micului lied Simt fluturarea ciudatelor gînd uri ele nu se puteau desf??ura altfel. Dar Hans Castorp r?spunse: Sa l?sam asta. iar dorin?a neînfrînata a lui Hans Castorp era ca ea sa observe cît mai mult cu putin??. ce?uri dese umpleau valea. nu mai st?tea de trai? Dar sim?i îndat? c a se uita la el. deoarece Hans Castorp e ra l?murit asupra caracterului absurd al cazului sau. O numim dorin?a neînfrînata. în si ne. c?ci sînt absolut obi?nuite în neînsemnatatea lor sentimentala. timpul este u n lucru extrem de enigmatic ?i e foarte greu sa-i explici esen?a! Sa fie oare necesar sa ar?tam fiecare dintre tr?irile discrete care încetineau ?i iu?eau totodat? curgerea zilelor lui Hans Castorp? Dar oricine le cunoa?te. luîndu-ne ceva de mîncare. putea urca într-o z i pe Schatzalp sau ca vom face vreo alta excursie. A?a e f?cut omul. n-am nevoie de nici o varia?ie. ?i nu pe un Schatzalp o arecare. Sa n?d?jduim ca ultima ta saptamîna aici v<j fi mai buna.de altfel era atît de frig încît Se ?i d?duse drumul la caloriferul din sufrage rie . Daca nutrea s peran?e. Era imposibil ca doamna Chauchat sa nu fi b?gat de seama firele care se înnodau într e o anumita masa ?i masa ei. In sufletul lui Hans C astorp. Exigen?ele rafinamentului sau erau considerabile. Hans Castorp se pref?cu ca se uita foar te atent.?i se gîndea la ea . Nu-mi arde deloc de asemenea aventuri. Da.?i iar??i îi întîlni rivirea. Este îns? limpede ca oricine a ajuns acolo unde ajunsese el. I n fa?a acestui surîs. sim?i. între . faptul n-are nici o noima. Dar se mai întîmpla ?i altceva. neîncrederea ?i bucuria se ciocnir? în sufletul lui.în privin?a asta nu avea noroc în scurta lui ?eder e prin aceste locuri. sau mai bine zis acolo unde avea sa ajung?. de?i fiecare dintre ele se desf?? ura într-o a?teptare mereu reînnoita ?i se umplea cu noi tr?iri. Dar eu. adic? realiz? precis ca îl privea.ului putea fi u?or justificata printr-o stare sufleteasca pe m?sura.. dore ?te ca partea cealalt? sa ia cuno?tin?a de starea în care se afla. pentru ca marea fine?e ?i stapînire d e sine ale lui Hans Castorp s-o pun? pe gînduri.izbucneau trezind ec»uri care se rostogoleau îndelung. Plictisul nu-l chinuia.

?i a«t putea fi de ajuns. iar din adîncul acestui orgoliu se înal?? un sentiment de superiori tate de care nu putea ?i nici nu voia sa se lepede în prezen?a f?pturii ?i a felul ui de-a fi al doamnei Chauchat.. do amna Chauchat nu-?i mai roti privirile prin sufragerie. grup format din domnul cu pieptul c?zut. gata-gata sa cada la pamînt. 160 THOMAS MANN î?i d?dea seama foarte bine ca Joachim avusese perfecta dreptate cînd îi atr?sese aten ?ia ca aici nu era deloc u?or sa faci cuno?tin?e. înfruntîndu-i ochii) ?ervetul doamnei aluneca de pe genunchi. t?cu tul doctor Blumenkohl ?i tinerii cu umeri îngu?ti. afara de asta.doua feluri de mîncare. dar neprecizate. apl ecata într-o parte spre podea. la dou?zeci de minut e. cum spunea el. nu avea o ?inuta frumoasa. Hans Castorp st?tea la pînda. admitea ch iar ?i împrejur?rile care constituiau o piedica. încordate. iar faptul ca b?t?ile sale de inima proveneau din aceea ca se gîndea la Clavdia" n u era suficient ca sa zdruncine convingerea nepotului lui Hans Lorenz Castorp ca el nu putea sa aib? nimic comun cu aceasta str?ina desp?r?it? de so?. îns? c um aceste schimb?ri în aitudinea doamnei Chauchat i se adresau cu siguran?a numai lui. umoristul cu parul cre?. în mijlocul cunoscu?ilor ei o bi?nui?i. de?i într-un sens negativ. cu chipul întunecat ?i oarecum iritata de aceasta spa ima absurda.. ?i pe cînd se uita u unul la altul . Ceea ce era dureros. dup? cina. Dar con tralovitura nu întîrzie. ?inînd amîndoua mîinile în buzunarele jachetei de â ja sfîr?itul micului . doamna Chauchat se retr?gea fara nici o excep?ie. apoi se întoarse surîzînd. se mai uita o data în direc?ia lui. în afara doar de cei cu care lua i masa. iar H ans Castorp r?spundea cu o nestr?mutata îndîrjire (strîngea chiar din din?i. ?inînd cap?tul ?ervetului. reu?i sa-l prind?. c?ci timp de doua zile. Hans Castorp avea prea mult bun sim? c a sa aib? vreun orgoliu personal. urzite de privirile ?i micile lui viclenii se desf??u rau în afara convenien?elor sociale.separata de a lui prin pr?p?stii adinei ?i de ce sa n-o spu nem? al?turi de care n-ar fi putut înfrunta nici una din critici le la aceste defe cte. potrivit programului.uitînd ca erau la o d ep?rtare de vreo opt metri ?i c? pe deasupra îi mai desp?r?ea ?i o masa de parca s -ar fi întîmplat o catastrofa daca ?ervetul ar fi atins pamîntul. C?ci. îi v?zu elanul stapînit ?i sprîncenele ridicate. în plus. critici pe care le g?sea îndrept??ite. Faptul ciudat era ca resim?ise o deosebita bucur ie dîndu-?i seama foarte bine ?i poate perl" tru prima data de superioritatea unei origini atît de îndep?rtate în clipa cînd o auzi pentru întîia oara pe doamna Chauchat v ind germanaMUNTELE VR?JIT 161 t?tea în picioare. dar un orgoliu de o esen?a mai generala ?i de o origine mai îndep?rtata era întip?rit pe fruntea lui ?i în jurul ochilor cu privirile pu?in somnoroase. f?cea cocoloa?e de pîine ?i mai mult ca sigur ca-?i rodea unghiile. dar oricare ar fi fost. a?a urn avea obiceiul.bolnava îl supraveghea cu un aer vag. nu obligau la nimic ?i nu puteau în nici un fel sa-l angajeze. ca sa nu scurteze timpul rezervat pentru cura de odihna de seara. Jo achim se gr?bea mereu sa plece. Legaturile dintre el ?i rusoaica. dar ?i el. adic? în cupnnsul a zece dejunuri. privirile lor se întîlnir?. ba intrînd renun?ase chiar sa se mai prezinte" asisten?ei. ridicîndu-se pe jum?tate de pe scaun. dar pe care Hans Castorp le b?nuia ?i le respecta. c?reia îi c?zuse prad?. sau poate din alte motive de s?n?tate pe care nu le m?rturisea. ele nu tindeau defel sa ajung? la ni?te rela?ii de societate cu doamna Chauchat ?i. La cî?iva centimetri de parchet. doamna Chauchat se întoarse alene ?i-?i roti privirea prin sufragerie. dar care se reducea. deloc justificata. era °tu?i limpede ca între ei d?inuia o leg?tura. C?ci într-o buna m?sura dezaprobarea sociala ar fi fost îndrept??it?. în fond. dar ?i batjocoritor. l-am repro?at caracterul desfrînat al dorin?elor. care nu p urta verigheta. izbea u?ile. ?i care se întrunea în fundul salon a?ului ce p?rea rezervat celor de la masa ru?ilor bine". ?i a c?rei existen?a era în realitate adic? în afara de acest e legaturi ascunse . Hans Castorp trai acest incident ca pe un triumf ?i i se d?rui în întregime. Tres ?rind enervata. adesea. Dar a?a cum st?tea. î?i petrecea via?a prin toate sta?iunile climaterice posibile. ?i dispusa parca sa arunce vina pe el. în timpul acelei ore care prilejuia un fel de via?a de so cietate. schi? a brusc gestul de a voi sa se repead? orbe?te în ajutorul ei . întinse mina.

s? vorbe asc? în germana. Prima dat? cînd recu rsese la acest truc. într-un cuvînt: Hans Castorp nu considera legatma t?cuta cu aceasta persoan? neglije nta din societatea unor asemenea oameni decît ca pe o aventur? de vacan?a. cu o privire mai curînd o braznic? ?i îndr?znea??. era putred? pe din?untru. dup? cum o uZi Hans Castorp care trecea.jun. Totu?i. satisfac?iile ?i decep?iile rezultate din legaturile sale delicate cu bolnava. cît ?i de atitudinea di stanta a lui Hans Castorp izvorîta dintr-un sim?amînt de precau?ie. împrejur?rile înlesneau aceasta preocupare. ca sa spunem a?a. bun? sau rea. c?ci în fiecare clipa cunoscuta u?a putea sa se deschid? lucru care se întîmpla de mai multe ori: pocnea cu zgomot în spatele doamnei Chauchat care. pentru c?. îi spunea varului sau cu un aer nec ?jit ?i plictisit. O s? trebuiasc? iar sa m? trambalez pîna sus. cea cu num?rul ?apte. a caut? so cunoasc?.. ci tot timpul îl privi în fa?a cu un aer hotarît ?i chiar pu?in încruntat. Nu. ba chiar necesitatea de neînlaturat a unor des e întîl-nin. mergînd pîna la a-?i întoarce cap . iar cît prive?te restul. Pe acest drum. fapt care lui îi insufla o mîndrie cum nu mai sim?ise înc? niciodat? m?car c? era dispus în acela?i timp sa sacrifice mîndria pentru încîntarea ce i-o d?dea aceast? delicioasa p?s?reasca. în a?teptare. spunîn. Cum °amna Chauchat venea la masa de obicei mai tîrziu. fara îndoia la o tovar??a de cura de odihna. tu?ea tare lovindu-se cu pumnul în piept-?i toate acestea nu mai ?i numai pentru a-?i manifesta totala indiferen?a. dup? o saptamîna sau o saptâmîn? ?i jum?tate.. îns? cu hotarîrea de-a pa?i în fa?a ei ca ?i cum i-ar fi ignorat prezen?a. la fiecare pas. sau Hans Cas torp era acela care mergea înainte. a?a cum începuse. de-a lungul cori dorului.la primul (?i. c?ci tr?iau unul lîng? altul. e? îl m?sur? de la oarecare distan?a. în sala comuna. pipaindu-se cu amîndoua mîinile: Poftim. cum afla Hans Castorp de la prof esoara. mergînd de la o scara la cealalt?. ?i f?cea efoituri. Dimpotriv?. iat? o idee ce nu-i putea trece prin cap. sim?indu-i cu înfior?ri ?i furnic?turi privirea în spate. sa depind? numai de desf??ura rea lor. în bine sau în râu. în limba materna a lui Hans Castorp. continu? sa tr?iasc? numai pen tru ele ?i s? lase ca dispozi?ia sa. î?i mi? a în mod inutil umerii. ap?rea ?i luneca fara zgomot spre scara. o circumstan?a strîn s legata atît de caracterul îndoielnic al întregii ei existen?e. încîntatoare de altfel. în timp ce se ?i afla la masa. sa între?in? o convorbire cu alta bolnava. care în f a?a tribunalului ra?iunii a propriei sale con?tiin?e fundate pe ra?iune nu avea deloc preten?ia sa fie aprobata. oar e totul nu s-ar sfîr?i. în sufragerie. cît socotea c? e necesar. De doua ori împinse vicleni a ?i mai departe. ?i cu toate ca doamna Chauchat locuia la alt etaj decît el . posibilitatea. unde c?pitanul Miklosich stin sese mai deun?zi lumina). înainte de toate. parcurgea coridor ul cît era de lung pentru a trece pnn fa?a u?ii unei camere bine cunoscute. d?dea ?i el un mic ajutor împrejur?rilor. Apoi cobora înaintea lui. ?i se ostenea. continua. ca s-o întî asca pe drum. tensiunile. î?i oferea la fiecare pas. întrun spa?iu limitat. f?cea calcule ?i-?i Punea creier ul la contribu?ie ca sa îmbun?t??easc? aceste ?anse. ceea ce era cu totul altceva. ?inîndu-?i parul cu mîna. mi-am uitat batista. hot?rî sa întîrzie ?i Pu?in. considerîndu-le drep t sensul ?i con?inutul adev?rat al vacan?ei sale. pe lînga cele cinci dejunuri. de?i resim?ea un soi de spaima vazînu-se închis într-un asemenea provizorat prielnic. de sus ?i pîna jos. întoarse ochii cu indi feren?a ?i trecu pe lînga el în ??a fel încît aceast? întîmpl?re nu putea s? aib? nici o va oare. ca ?i cum ?i-ar fi v?zut de necazurile lui î?i înfunda mîinile în buzunarele hainei... Iar faptele acestea cît ?i altele ca lipsa oric?ror griji ?i necazuri -Wa ns Castorp le g?sea minunate. a?tep ta cîteva clipe. du-i ca-l va ajunge din urma. în ceea ce-o privea. fara energie." ?i se urca pentru ca el ?i Clavdia" s? s e întilneasca. nu era gata 162 THOMAS MANN cînd Joachim venea sa-l ia ?i î?i l?sa v?rul sa porneasc? înainte. f?cea febr?. apoi cobo-ra la primul etaj ?i ajuns acol o nu mai continua sa coboare aceea?i scara ci o apuca pe alta. exista. de altfel. î?i f?cea cura de odihna. de diminea?a pîna seara. î?i prelungea toaleta. doamna Chauchat era bolnava. dar cînd se apropie. Condus de un instinct favorizat de starea în care se g?sea. c va începe practica la Tunder & Wilms"? Este adev?rat c?. chiar aceea de sub acoperi?. a doua oara se uita la el nu numai de departe. o ?ansa. sa-?i supravegheze st?rile suflete?ti. infinit mai primejduos ?i de un farme c mult mai subtil decît atunci cînd mergea înaintea sau înd?r?tul ei.

proeminen?a accentuat? a pome?ilo r plasa?i foarte sus: ei presau puternic ochii a?eza?i excep?ional de departe un ul de cel?lalt. printr -o privire piezi?a ce nu urm?rea sa vad? ceva. gesturi în c?utarea unui ajutor. care avea forme atît de tranii . ?i as tfel î?i aduse aminte de mai multe persoane la care ar fi putut eventual sa recurg? în nevoie. c?ci nu fusese decît o distanta de cîtev a palme între fa?a lui ?i fa?a ei.l spre el cînd se g?si în dreptul lui fapt care-l p?trunse pe bietul Hans Castorp pîn? -n str?funduri. nelini?titor ?i aproape amenin??tor. iar acesta din urm? nu-l privise altfel atunci cînd se întîlnisera în curtea ?colii. la rîndul ei. cum era numita i lumea celor s?n?to?i.. plictis indu-l ?i hâituindu-l pe consilierul aulic Behrens. nici nu se cuvenea s? fie comp?timit. încît Hans Castorp era înspaimîntat de fieca re data pîna în adîncul sufletului. ca sa întrebuin?am termenul cu care doamna Stohr numea acest ustensil: ea. al?turi de el.da. Prin urmare cinstitul Joachim era acolo. ce b?tea u?o r într-un ro?u-ararni"' MUNTELE VR?JIT 163 f ind încol?cit? foarte simplu în jurul capului. la doamna Chauchat nu f?cea decît sa dea iluzia s?n?t??ii. culoare ?i expresie sem?nau într-un mod izbitor ?i aproape înspaimîn tator cu cei ai lui Pribislav Hippe! Sem?nau" nu era deloc cuvîntul potrivit c?ci e rau aceia?i ochi. a unui sprijjn. De altfel. aparen?a aceasta era doar rezultatul superficia l al curei de odihn? în aer liber . Era ceva tot-atâ promi??tor. totul. prin pozi?ie. facîndu-i oblici ?i totu?i dînd obrajilor o adîncitur? sua va care. a unui sfat.care. m?car câ-l uitase de multa vreme. acel nas u?or t urtit. se topeau într-o colora?ie nocturna ochii Clavdiei ce-l cîntarisera de foarte aproape ?i ca . Era acolo.. tenebroas? ?i împ?ienjenit? re. începuse.?i care-i pl?ceau mai mult decît orice pe lume: forme exot ice ?i caracteristice (c?ci numai ceea ce ne apare straniu ni se pare ca are car acter). Joachim. de asemenea. asta era p?r erea lui Hans Castorp) de-o forma în adev?r fermec?toare. de un cenu?iu-albastru s au de un albastru-cenu?iu. c?ci nu-?i d?du seama exa ct cum fusese decît abia dup? ce trecuse. inexistenta alt?dat? . ai c?rui ochi c? p?taser? în ultimele luni o expresie trista ?i care ridica din umeri cu o violen?? dispre?uitoare. ba chiar pusese la cale acest lucru. la fel era ?i jum?tatea superioar? a chipului. pentru a-?i lua în primire serviciul atît de mult rîvnit. pe a l c?rei chip era întip?rit? atita neru?inare. cît ?i mai tîrziu. si ca prin f?ptura do amnei hauchat fostul sau coleg îl privea cu ochii lui de kirghiz . ce te îndemnau s? le p?trunzi taina în m? sura în care aceste caracteristici ?i propor?iile lor erau greu de precizat. Faptul era tulbur?tor în toate privin?ele.îns? pentru el obi ?nuite de multa vreme . înspre tîrnple. pîn? ?i albea?a u?or îmbujorat? a pielii ?i culoarea s?n?toasa a obraj ilor . ?i care. prin a se supune regulamentului ?i prescrip?iilor cu toat? co . f?r? îndoiala. Niciodat? înc? nu v?zuse chipul doamnei Ch auchat atît de aproape ?i atît de limpede în toate am?nuntele lui: putuse s? z?reasc? chiar ni?te fire de pâr scurt care ie?eau din împletitura cozii blonde. chiar ?i as ta însemna a fi închis împreun? cu inevitabilul. deoarece el însu? i nu c?utase altceva. ?i faptului ca-l în tiinise iar??i pe nbislav. cînd se gîndi la ea. totu?i. ace?ti ochi îngu?ti de kirghiza ?i (în orice caz. bravul ?i cinstitul Joachim. cînd se \a ivi o anumita împrejurare.Joachim cu Heinrich cel albastru" în buzuna r. Ca s? ajung? mai repede acolo ?i sa cî?tige pu?in din timpul ce se risipea aici cu atîta u?urin? a. c? ci. iar tînarul Hans OrP v?zu c? avea nevoie de un ajutor ?i în sine însu?i sim?i imbol-nelâmurite. acolo în cîmpie". a?adar.absolut totul era aidoma ca la Pribislav. Insa cea mai categoric? dintre ele era. ca sa poat? pleca. cu o u?oar? dar evident? nuan?a de dispre?. la ?es". ca la to?i ceilal?i de aici. culoarea mun?ilor îndep?rta?i. Dar erau mai ales ochii în?i?i. cu ceea ce nu putea fi aturat ?i se împ letea cu o fericire plina de îngrijorare. o sp aima asem?n?toare cu sentimentul de-a fi închis împreuna cu întîmplarea prielnica într-un spa?iu îngust: iar starea ui sufleteasca se datora. cîteodata. Hans Castorp era entuziasmat de aceasta coinciden??. Dar întîlnirea îl zgudui atît atunci cînd se petrecu. de un exotism nordic ?i misterios. p?rea sa accentueze senzualitatea buzelor rasfrînte. zvîcniri instinctive care se framîntau ?i puteau fi luate 164 THOMAS MANN drept încerc?ri. dar în acela?i timp sim?ea ceva ca o îngrijorare ce se în?l?a din el.

nu reu?ise s ? se gîndeasca la consilierul aulic cu încrederea datorat? de un fiu. Consilierul aulic Behrens avea pârul a lb ?i ca atare ar fi putut fi tat?l lui Hans Castorp. era conduc?to rul stabilimentului. ea îns??i. pentru ca ace?tia s? fie în stare cît mai repede sa se reîntoa rc? la cîmpie. C?ci c hiar Marusia. culoarea fe?ii putea fi sa doar pe seama aerului: Hans Castorp însu?i si m?ea zi de zi o 166 THOMAS MANN fierbin?eala uscata. Hans Castorp nu era decît de doua saptamîni aici. asta se mai datora ?i unui alt motiv ce nu-l m?rturisea. în anumite clipe. dar putred pe din?untru. iar regimul din sanatoriu. ceea ce era bine venit. în c?utarea unui sfat ?i a unui sprijin. deoarece se sim?ea atras de ea într-un mod prea cumplit. era un fapt straniu. ca pe oricare alt serviciu. Pe deasupra. dar în acela?i t imp Hans Castorp se mira de el însu?i. cu titlul de încercare oarecum. Acum îi trecuse oare? Era. ?i la Settembrin i care pufnise în rîs cînd aflase câ-i fusese dat un asemenea sfat ?i care-i fredonase di n Flautul fermecat. unde sa-?i îndeplineasc? serviciul? brajii îi erau ve?nic alb?strii. deoarece îl re?inea mormîntul. atunci cînd îl auzeai pe consilierul aulic vorbind puteai sa-?i închipui . Da. era cît pe ce sâ-l ajung? pe Joachim în precizia gesturilor. îi era chinuit? de o grimas? atît de ciudat de îndurerata. Joac him era mult prea preocupat de e' însu?i. îns? u-l lini?tea deloc. iar Hans Castorp price puse ca acesta era motivul ce-l gonea pe Joachim. s?n?tos ?i sincer o t?rît sa vindece oamenii. se în?l?? iar??i în el. se gîndi ?i la ace?tia doi. lua parte ?i ea de cele mai multe ori la aceste reuniuni.n?tiinciozitatea de care era în stare. în arta de a se înf??ur? dup? toate regulile ?i era aproape mirat gîndindu-se ca. v?zuta din acest loc.. respectîndu-le din dragoste pentru regulament în sine. dar i se p?rea c? trecuse mult mai multa vreme.. Era oare ?i Joachim încarcerat" ba înc? ?1 mai puternic ?i m ai ap?s?tor decît el însu?i. oricît încercase. Dar acest lucru putea fi doar o iluzie. pentru ca prezen?a lui sa fi putut fi de vreun ajutor oarecare Iu' MUNTELE VR?JIT 165 u ns Castorp. Consilierul î?i îngropase so?ia aici. purta un mic rubin la deget ?i împr ??tia o mireasm? de portocala. Marusia care rîdea mereu. în mod vremelnic. începuse s? devin? în ochii lui ceva de o sfîn ta inviolabilitate. cînd vremea se r?cea. Se gîndea la consilierul aulic Behrens ?i la sfatul lui absolut dezinteresat" de a t r?i exact la fel ca ?i pacien?ii. civilul. c?ci exactitatea lui militar ? intervenea oarecum în ajutorul lui Hans Castorp. cel pu?in a?a i se p?rea lui. c?ci Joachim st?tea de cinci ori pe zi la aceea?i mas? cu Marusia ?i cu batista ei muiata în parfum de portocale? Oricum ar fi fost. nimeni n-avea h abar despre aceasta arta ?i regulile ei. ?i totu?i. ceva incontestabil ?i firesc. în adev?r. i se p?rea aproape ciudata ?i de-a-ndoaselea. cînd lumea era adu nat? abia de un sfert de or?. acolo devale. dar ?i pentru ca el însu?i usese u?or atins. într-un pachet bine f?cut. îns? pe care Hans Castorp îl ?tia precis de cînd înv? ?ase atît de bine sa în?eleag? de ce chipul lui Joachim se p?teaz? p?lind ?i de ce g ura. ca sâ-?i dea seama daca se va sim?i mai bine. unde avea de gînd s?-?i petreac? vac an?a. Dar dac? Joachim era atît de gr?bit sa scurteze reuniunea de seara. trecuse printr-o durere care-l f?cuse. Desigur. Marusia cu pieptul mare. în felul acesta. de ci s-ar fi putut spune c? are mereu tem-Peratur?. pu?i n cam ciudat ?i apoi r?m?sese pe loc. într-o adev?rata mumie. subterfugiul sau zilnic îi f?cea cinste. iar acea nelini?te care-l f?cea s? se reîntoa rc? în sine însu?i. C?p?tase de pe acum multa abilitate în mînuirea celor doua paturi cu ajutorul c?rora te putea i transforma. Da. deoarece nu folosea termometru l. cea mai înalta autoritate ?i doar dup? o autoritate p?rinteasc? tînjea inima nelini?tit? a lui Hans Castorp. Joachim î?i zorea v?rul sa p?r?seasc? societatea ca s?-?i înceap? cura de odihn?. Fâra îndoiala. din cîmpi e. în fiecare seara dup? cina. c?ci a îndeplini aceast? datorie însemna ca-?i înd epline?te datoria lui. pe care Joachim îl respecta cu stiicte?e. iar lui Haiis Castorp i se p?rea cîteodata ca atît exemiul frumos al lui Joachim referitor la con?tiinciozitatea cu care î?i f?cea ura cît ?i sfaturile de cunosc?tor pe care i le dddea în privin?a aceasta aveau în ele ceva îngrijor?tor. luîndu-?i chiar ?i temperatura. astfel c? via?a de jos. care altfel ar mai fi z?bovit înc? mult timp cu privirile a?intite spre micul salon al ru?ilor.

va rog. nu mai p ot ?i am ?ters-o. un oareci ne. dar cu toate acestea. desigur. ?i. Dar acest domn Magnus t ocmai ne-a ?inut un fel de alocu?iune despre psihologia popoarelor. între Hans Castorp ?i profesoara. nu însemna ca treb uia sa mearg? pîna la a se las? determinat sa-?i fac? geamantanul ?i sa plece înainte de termen. este. a?a cum îi propusese Settembrini de curînd. sa vina o clipa la masa verilor. . care cu un torent de vorbe umflate ? i dojenitoare îi repro?ase faptul c? socotea existen?a simultana a bolii ?i a pros tiei ca pe o contradic?ie" ?i ca pe o dilema a sentimentului nostru de omenie". iar tînarul Hans C astorp ?inea din toata inima sâ fie influen?at. Ce sa mai vorbim de berarul ?la. pentru ca. Iar Hans Castorp. fire?te. mai pu?in dezl?n?uit decît Hans Castrorp din vis. . Mi-am luat catrafusele! Observ ca aici e o alt? at mosfera în ce ma prive?te. P/acer experiri. care vorbe?te întruna despre cumnatul" ei. fa ra a mai pomeni de înf??i?area descurajatoare a ber?ri?ei.Exact! exclama Settembrini. . Dar toate se petrecu ser? în vis. fara ca tot ?i s? se poat? numi un homo humanus. exemplu cînd dejunul odat? terminat. zise doamna Stohr. ?i -?j mai aduse aminte ca-l numise ?i un suflet confuz". mai era însu?i acest Settembrini. cum î?i spunea chiar el. sa ma al?tur acestui nobil cerc.. o fat? ba?rîna din Transilvania. îns? în e a d?inuie?te multa capacitate ?i n-a? schimba virtu?ile noastre zdravene cu poli te?ea altora. Settembrini cu pantalonii lui in arouri se ridica primul ?i cu o scobitoare în gura pornea alene de-a lunul sufrageriei cu ?apte mese. A?a se face ca nu-l mai sl?bea din ochi pe Settembrini ?i asculta cu drag? inima. ceea ce. despre care nimeni nu ?tie nimic ?i nici nu vrea s? ?tie. dar m spatele vorbelor sim?eai un nu ?tiu ce straniu ?i atît de exaltat. nu îns? fara o aten?ie critica. ori între Hans Castorp ?i Miss Robinson. pe deasupra. Ce p?rere po?i avea despre el? Ce rost are sa te gînde?ti la el? Hans Castorp î?i amin tea cum î?i ie?ise din fire în timpul acelor vise extraordinare care-i umpleau aici nop?ile.îngadui?i-mi. se gîndi el surîzînd în sine. da. ceva nu prea era în ordine în felul sau de-a vorbi: suna atît de tare. nu-am luat catrafusele. sporov?ind ?i gesticulînd cu scobitoarea. strîngînd mîna celor doi veri ?i salutînd pe ceilal?i. mai am ?i o vecina. . î?i îng?duia acest fapt. g?sea ca nu prea e rec onfortant sa se gîndeasca la consilierul aulic Behrens. ?i era limpede ca dorea sa-?i exercite influen?a. intr-o pozi?ie gra?ioasa. am ajuns la liman. La ce mi-ar folosi toata polite?ea daca sînt în?elat în fa?a ?i-n spate? " Uf! Iar restul conversa?iei era de acela?i calibru. c?ci mai ?tia înc? atîta latina.. Pe scurt. cu toata seriozitatea de car e era în stare. ? i apoi. mai ales cînd îi priveai obrajii alba?trii ?i ochii înl?cri ma?i de parca ?i-ar mai plînge înc? so?ia. Acest fanfa ron ?i homo humanus. prelungeau plimb?rile prescris e de tratament pîna la banca de sub peretele muntelui sau pîna în Platz. sau. tot ceea ce spunea italianul în timpul întîlm-rilor care. cîteodata. a zîmbetului care se unduia sub arcuirea frumoasa a must??ii. Va în?eleg. Prin urmare. cu gleznele încruci?ate. cu alte prilejuriMUNTELE VR?JIT 167 . ?i-?i mai amintea cum îl numise fla?netar ?i cu m încercase sa-l dea afar? din visele sale deoarece îl deranja. lua loc la unul din col?urile mesei. spunea el. uitîndu-se cum cei noua comeseni devorau desertul la care el p?rea sa fi renun?at. Asemenea vorbe puteau fi s puse cu mali?iozitate sau u?urin?a. din cauza zîmbetului fin ?i sec al italianului. cît ?i studierea lui Settembrini cu spiritul lui de opozi?ionist. acest opozi?ionist. Vre?i sa auz i?i? Scumpa noastr? Germanie. odat? trezit. o mare cazarma. Celalalt se prezentase el însu?i c a un pedagog. de vesel ?i de pl?cut. . spunea el. Sau tr?gea un scaun. Hans Castorp î?i reamintea ceea ce-i spuses e Setteni-brini despre melancolia" ?i despre imoralitatea" consilierului aulic.Cu alte cuvinte v-a?i luat catrafusele. Sîn? la cap?tul puterilor. Daca toata lumea ar ?ti sa-?i potriveasc? astfel cuvintele! îmi da?i voie s? ma . fara sa ?in? seama de reguli ?i convenien?e. se sim?ea altul. de-acolo. o biata f?ptura cu trandafirii cimitirului în obraji.jnfigîndu-se acolo. în stare de veghe putea fi ?i altfel ?i poate ar fi f? cut bine sa încerce studierea acestui nou caracter. de?i o asemenea analiz? critica putea degenera în vorb?rie plîngarea?a ?i lipsita de orice noim?.uneori ca are temperatura..

dou? perechi de palme domn ului Anton..l-a luat dracu'. Nu se ?tie dac? n-ar fi fost mai de dorit contrariul. Este vorba de spre tînarul Schneermann. o femeie energica ?' care mi-a pl?cut. Sa fi sa vurat singur? bezelele ?i sâ va fi f?cut cura de odihna în societatea c?pitanului Mi klo.. dar ceea ce se petrece cu dumneavoastr? ma tulbur?. ce importan?a poate sa aib? asta? Doamna. cam între orele noua ?i jum?tate ?i zece. locu» MUNTELE VR?JIT 169 l : e gol. la cofet?rie. într-o clipita. ?i ca schimbare îl pune?i sa împing? o . dar Anton aplec at pe aripile vîntului.. împingi. în sfîr?it. st? culcat? frumoas? noastr? bolnav?.sich. spuse Settembrini. -Hi. c? a?i savurat bezele dar în societatea cui ? în societatea c?pitanului Miklosich din Bucure?ti! Se spune c? ar purta corset. vine batrînul care-?i mai d? înc? ?ase. Asear?. . îns? în timp ce partea terestra a fiin?ei dumneavoastr? î?i f?cea în singur?tate cura de odihna. dar. . mereu acela?i lucru. arunc o pri vire asupra balcoanelor ?i vad a la dumneavoastr? era aprinsa mica lamp? electri c?. Dac? trebuie sa moara. f?cea ?treng?re?te ?i confiden?ial cu ochiul. spune?i-ne unde era?i? Sau sînte?i cumva dubla? Desigur ca. . partea spirituala se distra în societatea c?pitanului Miklosich ?i a bezelelor sa le. ra?iunea. mai precis.. lnca! Iata ce numesc eu adev?rata bun?tate sufleteasca. Acolo. a?a cum o cere datoria. s-o ?tearg? în mod discret ?i sâ-?i acorde cîteva clipe de distrac?ie jos. în cartierul englezesc. Facem doi pa?i înainte ?i trei înapoi. Dup? ce ai p?timit Clnci luni. Deci. în fata vede?i. Se pare ca domnul vrea sa-?i rîd? de mine. So?ul o a?tep ta la C?nnstadt. adic?. V?i! Astea sînt chinue 'ui Tantal. dormea?i. Doamnele ?i domnii cunosc oare întimplarea de alalt?ieri? întreba italianul pe nea?t eptate. l-a luat îns??i doamna mama lui. ?i mai curînd decît ar fi rezut-o. v? f?cea?i cura. Absolut deloc! Nici nu ma gîndesc! Lini?ti?i-ma. fapt este ca ea a al lai despre nar?virea lui in Baccho et ceteris. Pe nea?teptate ap?ru în scena o matroan? mai înalta cu trei capete decît mine. la cinematograf o (domnul Setembrini rosti cuvîntul în italiene?te. Doamna Stohr î?i bî?îia umerii. pu?ina ana?ie acestui s?rman Tantal. Nu crede am. care p?ze?te cu str??nicie pres crip?iile ca sa se poat? întoarce cît mai repede cu putin?? în bra?ele domnului Stohr. a?a cum domnul o ?tie prea bine . obi?nuia s?-?i lase lampa aprinsa pe balcon. îi d?du.. Cineva dintre noi a fost r?pit .. nu era singura pacient? care practica acest sistem. despre un corp astral. hi..Oh! E frumos din partea dumneavoastr?! îi d?rui?i. în curînd va fi ocupat.. va conjur. apoi. cu parul alb ?i îngrozitor de înfuriat?.. La cei ?aispr ezece ani ai lui era aici de un an ?i jum?tate." Iar adineauri.Dumnezeule mare! zise ea. Doamna Stohr se învîrtea ?i se zb?tea ca cineva pe care-l gîdili. Anton Schneer-mann. chicotea în ?ervet. Ca sa-i induc? în eroare pe ce i din jur. hi. care st?tea la masa domni?oarei Klee feld. îl în?f?ca de guler ?i-l zvîrli în tren.iat?. cu accentul pe silaba a patra) la cinematografo sub arcadele de la Cazinou ?i. a?adar. Dumnezeule. cu vin dulc e ?i ceva bezele ?i iat? cum. tocmai i se mai d?duser? ?ase lu ni de tratament. doamna? în jurul dumneavoastr? se petrec I 168 THOMAS MANN lucruri misterioase. ?i ce s-a petrecut? Nu ?tiu cine i-a ?optit o vorba doamnei Sch neermann.. ce aud? C? a?i fost v?zuta exact la aceea?i or?. mai întîi. f?r? nici o vorba. n-am nici o grija în privin?a asta. o po . asupra unor aspecte neclar e ale existen?ei dumneavoastr? ?i abia dup? aceea ne vom amuza. împingi ?i cînd crezi c-ai ajuns sus. zise ea. continua Settembrini. regulamentul... mi-am zis.. Se vorbe?te despre dubluri. la ora aceea. trecînd prin man ifest?rile unei cochet?rii suficiente ?i m?rginite.interesez despre progresele pre?ioasei dumneavoastr? s?n?t??i.. De altfel. Dar ce se "ipl? cu dum neavoastr?. doamna Stohv? Era îngrozitor s-o vezi pe doamna Stohr cum se fandosea. f?ceam o mica plimbare prin gradina. îl înghiontea pe Joachim ?i pe lini?tit l doctor Blumenkohl.

Ha ns Castorp le cint?rea cu aten?ie. de?i nu se gîndisera niciodat? ca într-o zi vor lua cu ele u n contact omenesc atît de apropiat. în timp ce cump?tarea loiala putea sa echivaleze cu o atitudine de indiferen?a fa?a de problemele statului.c?ci ei aveau obiceiul sa identi fice patriotismul cu un sentiment conservator de ordine . îns? activînd într-un stil mai mare ?i într-un spirit mai r?zne?. iar Hans Castorp fuma o M?ria Mancini al c?rei gust începea sa-l sim t? din n°u. ca un om care dusese o via?a întunecoasa.se vazura totu?i oblig a?i. dr?g?la?a Mar usia era cît pe ce s? se în?bu?e cu batista ei parfumata cu portocale. acest spirit de revolt? ?i aceste un eltiri de conspirator ale bunicului se împleteau. nevoit sa-?i exercite numai asupra acestei institu?ii cri tica sa ?i sa protesteze împotriva ei în numele unei umanit??i mai frumoase ?i mai d inamice. pentru cei ce-l ascultau. ?. întru totul vrednic de resp ect ?i oricît de ciudata li se p?ru ?i unuia ?i celuilalt dintre cei doi veri ca o împletire de spirit revolu?ionar ?i patriotism . din polite?e. iar pe chipurile celor doi veri cu tot r espectul pe care. Pe scurt. ca ?i c um ar fi fost primejdios chiar ?i azi s? vorbe?ti despre asta. un opozi?ionist la fel a ?i nepotul s?u. le erau ?i lor familiare aceste caractere minate de o dr agoste eroica ?i dezn?d?jduit? pentru libertate ?i o ur? de neînvins împotriva tiran ilor. s? admit? ca în împrejur?rile ?i în epoca de atunci. se sileau sa-l arate se vadea o expresie de repu lsie neîncrez?toare. ba chiar ?i dupâ dejun. ba chiar de sila. în sfîr?it. c??elu?ul doamnei Kapa?soulias din Mitilene s-a a?ezat pe butonul semnalului electric luminos de pe noptiera stapînei lui. dispus sa se lase influen?at de e*e. ci ?i un prieten ?i un tovar?? d e arme al tuturor popoarelor însetate de libertate. atunci cînd cea mai mare parte a pacien?ilor p?r?siser? sufr ageria ?i cînd cei trei b?rba?i mai ramîneau la masa lor. c?ci ii dezv?luiau o lume deosebita ?i cu totul noua pentru el. Ascultînd cu uimire povestirile italianului. atît în timpul plimb?rilor cît ?. un fel de împletire între un ' &ltator. un publicist politic ?i. apar?inea istoriei. ?tia tot. pe care n-o puteau ascunde. nu se vor mai admite bolnavi avînd mai mult de 38. pe care voia s-o ?tie libera ?i unita da. ci în compania asesorului Dustmund din Friedrichshagen.ate face tot a?a de bine ?i devale". actele de r ?zvr?tire fuseser? rodul ?i rev?rsarea acestui amestec. Lodovico Settembrini vorbea bucuros despre sin e însu?i ?i despre originea sa. Noaptea trecut?.5 grad e. ?i anume din cea veche. ceea c e a provocat multa alerg?tur? ?i zarva. fusese un membru plin de zel al anumitor organiza?ii raspîndite în toata Italia. povestea el. a?adar.i la reuniunile serale. de?i privea cu o v?dita ironie via?a în comun a celor de-aici. Rîdeau to?i cei care îl ascultau. în urma cu aproape un secol. dup? cum aflara mai departe. p?tima?a ?i r?zvr?tita. r?zvr? tirea putea fi o adev?rata virtute cet??eneasca. iar doamna St ohr scoase un ?ipat ascu?it. cum spunea Settembrini coborînd brusc glasul. C?ci în vreme ce Lodovico dup? cum m?rturisea el însu?i 170 THOMAS MANN cu am?r?ciune . or tocmai din istorie. conspirase contra Austriei ?i a Sfin tei Alian?e care îi umilise atunci patria dezmembrata. ?i porni iute spre casa. un orator. cel pu?in în sinea lor. Cuno?tea numele ?i cu apr oxima?ie chiar ?i condi?iile de via?a ale noilor sosi?i.dar în acela?i timp ?i un mare patriot.se vedea redus doar la persiflarea vie?ii zilnice a sanatoriului interna?ional Berghof". apasîndu-?i sînul stîng cu amîndoua mîinile. cu o adînca dragoste de patrie. în vreme ce fetele de servic iu sfringeau. în aceast? a treia saptamîna. ceva în genul unu i ?ef de banda sau al unui conspirator. mai cu seam? ca n-au g?sit-o singur? pe doamna Kapa?soulias. Ar?ta a fi temeinic informat asupra ultimelor nout??i. Este drept ca e venimentele evocate erau deosebite: ceea ce auzeau se întîmplase într-o epoca îndep?rtat a. un carbonaro. împingînd-o sub jugul unei robi i împov?r?toare. povestea ca ieri unui c utare ?i unui cutare li se f?cuse rezec?ie de coast? ?i ?tia din izvor sigur c?. c?ci domnul Settembrini ?tia s? povesteasc? foarte cu haz. Mai mult. le erau familiare. C?ci dup? lovitura de stat nei . Pîna ?i doctorul Blumenkohl nu se putu stâpîni s? nu surîd? de aceasta poveste. Dar bunicul nu fusese numai un patriot italian. începînd cu toamna viitoare. Dar numai cînd era cu cei doi veri. acest G iuseppe Settembrini ap?rea în povestirile nepotului sau. care fusese avoat. bunicul d?duse de furca guvernelor. Settembrini vorbea despre bunicul sau din Milano.

nepotul. dimpotriv?. De altfel se ferea sa condamne ceea ce i se p?rea ciudat. prin vorbe ?i prin scris. ?i una ?i cealalt? dintre aceste atitudini avea. frumuse?ea ?i bucuria ei. înc? de la originea lor. bunicul din Nord ?i bunicul din Sud . în vreme ce. la libertate. Desigur. în cinstea progresului du?man oric?rei evlavii. c?ci. Un am?nunt pe care-l p omeni Settembrini. spre sfîr?itul verii. Revedea chipul prelung al batrînului Hans Loren z. ?i s-a în?împlat ca tocmai în aceasta ultima ?ara sa vina pe lume tat?l lui Settem brini ?i fara MUNTELE VR?JIT 171 . cînd ziua se îngîna cu noaptea. do u? puncte cardinale diferite. s-a putut reîntoarce în patri e ?i s-a stabilit ca avocat la Milano. ?j unul ?i celalalt cu scopul de-a statornici o neînduplecata separa?ie între ei ? i prezentul pe care îl urau. Dar iat? ca ?i unul ?i celalalt se-mbracasera în negru. pîn? în ziua cînd. Pe cînd asculta aceste relat?ri. el pleca în exil ca sa lupte ?i sa-si v erse sîngele în Spania pentru Constitu?ie ?i în Grecia pentru independen?a poporului g rec. ?i se ?i vedea oarecum a?ezat înt re ele. la care luase parte cu vorba ?i cu fapta. într-un amurg. Han s Castorp î?i aminti de bunicul lui care. pe un lac din Holstein. purtînd-o cu el în toat e aventurile sale. rnul?umindu-se sa înregi streze si sa compare. deasupra crîngului de pe maluri. în realitate fuseser? doi bunici diametral opu?i! Hans Castorp se gîndea la toate acestea pe cînd ochii lui luau o expresie fixa ?i el clatin? din cap. aPlecîndu-se peste interiorul u?or aurit al cupei de botez un obiect str?vechi care se mo?tenea nestr?mutat din tata-n fiu . cînd spre celalalt . purta doliu dup? Italia. ?i apoi ecoul acela adine ?i pios vocii care evoca locurile u nde se cerea un mers solemn ?i cucernic. în vreme ce domnul Settembrini povestea. cum spunea el. iar luna aproape p lina se ivise la r?s?rit. C?ci Settembrini. dar în a?a fel îneît aceasta mi?care se putea interpreta. gîndea Hans Castorp. ?i pe cînd Hans Castorp vîs . aratînd printr-un fel de artifi ciu cît de pu?in îi apar?inea.?i rotunjindu-M uzele în timp ce ros tea prefixul stra". toate drepturile apar?inuser? propriului sau b unic. deopotriv?.zbutita de la Tonno. celalalt. sau m?car str?bunilor lui. ?i f?cu asta 172 THOMAS MANN cu multa precau?ie. pe catafalc. din cît îl cunoscuse nepotul. robita ?i îndurerata. !ar pu?lamalele fuseser? acelea care le-au smul s prin violen?a ?i cu fraze frumoase în decursul ultimelor patru secole.de altminteri ascut dintr-o mama de sînge german. s? conceap? planuri revolu?ionare cu un elan înfl?c?rat ?i autoritar ?i s? prevesteasc? într-un stil limpede unirea popoare lor înrobite. fie ca un semn de ad mira?ie pentru Giuseppe Seitembrini. fara îns? a renun?a sa cheme poporul. la urma urmei. a mdoiala. î?i amintea de o singuratica plimbare cu barca. soarele apusese de curînd. în Untea unei trupe de ap?r?tori ai libert??ii. scâpînd ca prin urech ile acului de zbirii prin?ului Metternich. ?i * vedea pe Giuseppe Settembrini flu turînd tricolorul într-o mîna ?i vutind sabia cu cealalt?. cu scopul de a asigura fericirea universala. îns? pe cînd unul o f?cuse din evlavie pentru trecut ?i în cinstea mor?ii de care era legat. din spirit de rebeliune. luptase pentru cucerirea drepturilor politice. purtase de asem enea numai haine negre. bunicul. dar dintr-un spirit foarte deosebit de acela care-l însufl e?ise pe bunicul lui Settembrini: î?i aminti de îmbr?c?mintea demodat? prin mijlocir ea c?reia Hans Lorenz Castorp care f?cea ?i el parte. dup? un exil de zece ani. c?ci personal sau m?car în parte. bunicul Giuseppe a fost v?zut de c?tre concet??enii lui umblînd îmbr?cat numai în negru. avîntîndu-se împotriva oar delor despotismului. gîndi Hans Castorp. activînd pentru instaurar ea unei Republici unice ?i nedesp?r?ite. ve?mintele lui redobîndisera mod solemn înf??i?area lor adev?rata (cu colereta) ?i potrivita cu caracterul s?u . aruncînd cîte o privire p?trunz?toare cînd spre unul. fie ca o dovada de uimire ?i dezaprobare. Era cam în jurul orei ?apte. în urma cu cî?iva ani. erau doua lumi opuse.doiala ca asta era pricina pentru care el ajunsese un atit de mare uma-st ?i u n înfl?c?rat admirator al antichit??ii clasice . dintr-o epo ca trecuta în?elesese s? se supun? timpului prezent.iar lui Hans Castorp i se p?rea ca mai asistase la o asemenea scena. ?n versuri ?i în proza. Mai tîrziu. invocînd cu ochii negri ridic a?i cerul ?i. f?cu o impresie deosebit de puternica asupra lu i Hans Castorp: anume ca toata via?a. c?ci Giuseppe se c?s?torise cu fata în Elve?ia. patria lui. se sim?ea ?i judec?tor ?i împr icinat.

O singura da'. din cea mai frageda copil?rie ?i pîna la sfîr?itul vie?ii. unicul Giuseppe s-a sim?it pe deplin fericit: asta s-a petrecut atunci cmd a aflat vestea despre Revolu?ia di n Iulie de la Paris. în timpul c?rora parizienii au f?urit o cori?ti. sa ajung? un mare jurist. în timp ce toate celelalte po poare tr?iau înc? în întunericul supersti?iei ?i al robiei.lea pe apa lini?tita. nu avea c apul prea limpede. de a stabili conven?ii între oameni. o zi de o claritate sticlo asa ?i precis?. Tehnica ?i moralitatea.a?a cum o dovedise . o singura data în via?a. se silea sa priceap? ce voia *>* spun? Settembrini atunci cînd calificase acest principiu drept izvorul libert??ii ?i al progresului". cu toate ca. iar ochii ului ?i ?i fermeca?i ai lui Hans Castorp alergau de la o lumina ?i de la o priveli?te la alta. categorii pe care Hans Castorp fusese obi?nuit. înainte ca noaptea ?i luna sa biruiasc?. prin dezvoltarea re?elelor rutiere ?i telegrafice. a bun?t??ii ?i fericirii. sa nu le priveasc? decît în mod separat. m?car ca domnul Settem brini le rezuma în termeni atît de limpezi ?i de viguro?i. apoi î?i d?du seama ca Seitenibrini d?dea de stul de multa aten?ie ?i acestor lucruri ?i ca bunicul sau avusese aceea?i atitu MUNTELE VR?JIT 173 .atunci cînd se întîlnise pentru prima oara cu cei doi veri la banca de lînga povîrni? . desigur. în sfîr?it. Spre apus înc? mai d?inuia lumina zilei. alaiuri de cele ?ase zile în cuprinsul c?rora Dumnezeu a desp?r?it pamîntul de a . italianul aduse patriei celor doi ascult?tori un omagiu deosebit de Iduro s deoarece acolo se descoperise praful de pu?ca . deoarece a fost prima care. to? i oamenii vor pune cele 61 Z1'e de la Paris al?turi de cele ?ase zile ale crea?i ei lumii. ?i mergea pîna acolo încit vorbind despre Mîntuitorul cre?tinismului care dezv?luise cel dintîi principiul egalit??ii ?i înfr??irii între popoare . domeniul de activitate pentru care se preg?tise Hans Castorp . Neamul omenesc r?zbise din întuneric. Supunînd natura din ce în ce mai mult. povestea el. limpezimii interioare. a desf??urat drapelul Lumi nii. pîn? acum. c?tre etapa fin ala a dragostei. ca lauda suprema se cuven ea propriei sale patrii. dup? cum e ?i liresc. pentru a se îndrepta pe un drum luminat. ducînd o astfel de via?a ?i angajat într-o activitate atît de vasta. nu putuse. de a duce la unirea universala. elogia Germania sub acest aport ?i numai în m?sura în care era vor ba despre trecut. tehnic a se dovedea mijlocul cel mai sigur de-a înfr??i popoarele. Dar vorbind astfel. Contrastul acesta straniu dainui se cam vreun sfert de ora. el proclamase ca. la începutul maturit??ii. organismul fiindu-i îngreunat de cele ?ase feluri de mîncare ale unei mese la Berghof". dup? cu m m?rturisea nepotul sau. fiind convins. ie? ise din spaima ?i din ura. de-a înlesni în?elegerea l or reciproca. tu?ie no ua. tiparul a înlesnit toarte mult raspîndirea acestui principiu pe care marea Revolu?ie Francez? l-a ridicat la rangul de lege. într-o zi. prin raporturile pe care le stabilise. dintr-o singura suflare. îns? daca întorcea pu?in capul spre r?s?rit vedea o noapte cu luna p lina. de la zi la noapte ?i de la noapte la zi. în guta maie ?i auzul tmurora. el ameste ca. ci mai cunnd aprecia influen?a lor asupra ridic?rii moral e a omului. o constela?ie de vis. Oricum ar fi. nu p?rea totu?i sa-?i ba?e?e stima pe dragoste a pentru aceste for?e. Insa daca Settembrini avea multa stima pentru tehnica ?i pentru transporturi. iar Hans Castorp. tehnica era cel mai bun mijloc de transport. domni cam vre o zece minute.cel care arun-e la vechituri armurile medievale ?i tiparul.afirma ca. Din motive nedeslu?ite. fermec?toare ?i limpezit? de orice cea?a. toate acestea i se parcau tînarului Hans Castorp absolut confuze. c?ci numai din acest punct de vedere în?elegea sa le acorde importan?a . tulbur?tor de ciudata. avocatul Settembrini. Lui Hans astorp i se paru într-a(ievar cam exagerat sa încerci sa pui cele trei zile 174 THOMAS MANN de vara ale anului 1830. Prin urmare. Hans Castorp în?elesese pîn? acum ceva cam ca dezvoltarea ma?ini lor de-a lungu' secolului al XlX-lea. Prin a cest din urma cuvînt. ulterior. de a distruge prejudec??ile ?i. fiindc? u?urase aspîndirea ideilor democrat ice. î?i mai spuse el . învingînd diferen?ele climatice. spunea domnul Settembrini. Dar fusese însufle?it de prin cipiul drept??ii. al Culturii ?i al Libert??ii. ?i pe aceasta cale.a. în acel moment.

Era vorba ca Austrie i sa i se dea la cap. remarcase Settembrini. Dar mai lipsea mult pîna cînd victoria va fi c ompleta. Hans Castorp ?tia. oricum. aveau datoria sa fac? eforturi ?i mai mari ?i mai generoase pîn? sa rasar a ziua în care monarhiile ?i religii'e se vor pr?bu?i chiar ?i în ??rile care. ba. de ce îl asculta pe domn ul Settembrini explica?ia era ni?el confuza. Primul princ ipiu s-ar putea numi asiatic. iar mai tîrziu. cucere a Europa. perfect con?tient ca mîine sau poimîine î?i va lua zbor ?i se va reîntoarce la rînduiala vie?ii lui obi?nuite: ceva. D?inuia în bun?voi n?a lui ceva ca un sentiment al datoriei. dincolo de limitele influen?elor pe care con?tiin?a l ui îl îndemna sa le primeasc? în calitate de experien?e de?i ?inea mult sa fie l?murit . prin urmare. va veni pe aripi de vuln dac? nu pe cele de porumbei. dimpotriv?. Aceste idei. fara sa poat? da o explica?ie limpede. Nici Hans Castorp nu se sim?ea în stare sa fie atent la asemenea r?t?ciri deoar ece se situau. înainte de toate. ce-i drept. adic? la Viena. de exemplu atunci cînd Settembrini-bunicul numise baricadele tronul poporului" ?i cîn d declarase ca era vorba de a sfin?i suli?a cet??eanului pe altarul Umanit??ii". precum ?i florile arborii. erau la el acas? o tra . sublinie ca s pusele lui Settembrini j Se p?ruser? din cale-afara de îndr?zne?e ?i dc-a dreptul necuviincioase. dincolo de acea lipsa de r?spundere pr oprie vacan?elor calatorului ?i vizitatorului care nu se opre?te la nici o impre sie. Dar pentru a atinge acest ?el era necesar. celalalt european.pa ?i a creat a?trii eterni. dar. spunîndu-?i ca ceea ce i ce p?rea nelegiui t putea fi calificat drept îndr?zneal? ?i ca ceea ce i se p?rea de prost gust era poate o dovada de generozitate ?i entuziasm nobil. Giuseppe într-un cuvînt. ori de cîte ori italianul se scufunda în vîl torile lui de elocin??. impresionîndu-l în mod penibil. spunea Settembrini zîmbind sub?ire sub musta?a. dou? principii î?i disputa lumea : For?a ?i Dreptul. el întorcea capul. sub semnul Ra?iunii. cel pu?in în anumite împrejur?ri. în vreme ce continentul r?s?ritea n ar întruchipa nemi?carea. sa fie izbit principiul asiatic al robiei ?i al conservatorismuiui în c entrul ?i în nervul vital al rezisten?ei lui. Dar era atît de dispus «a se lase influen?at mai bine zis sa se d?ruiasc? tuturor ex perien?elor încît î?i în?bu?i împotrivirea pe care evlavia ?i stilul sau personal o opune u concep?iei «ettembriniene a lucrurilor. ca o voce a con?tiin?ei ?i. el era acela care-l invita pe italian sa-?i expun? ideile. veacul al optsprezecelea ?i nici anul 1789. o biruin?a a Luminii ?i a Desa-vîr?ir ii. a con?tiin?ei sale înc?rcate. pe?tii cît ?i într eaga suflare. ?tia. în primul rînd ca trecutul sa fie r?zbun at o data pentru totdeauna. l?sîndu-se dus de întîmplari. Tirania ?i Libertatea. republica mondial?. c?ci Europa era ?ara r?zvr?tirii . idealuri ?i n?zuin?e. ?i apoi ca sa se preg?teasc? domnia Drept??ii ?i ? F ericirii pe pâmînt. repaosul. C?ci fara încetare umanitatea antrena în via?a ei str?lucitoare noi ?ari. a criticii ?i a activit??ii care preface totul. completa lipsa de activitate. nu apucaser? sa tr?iasc? MUNTELE VR?JIT 175 . al ?tiin?ei ?i al Drept??ii. fara îndoial?. contralovitura data celei de trei ori infame alian?e a prin?ilor ?i a guvernelor al c?ror du?man de moarte fusese bunicul sau. fie cînd st?tea picior peste picior ?i puf?ia dintr-o M?r ia Mancini. fie cînd to?i trei urcau din cartierul englezesc spre Berghof'. fara îndoiala. care îl împingea sa-l asculte pe italian. ori de cîte ori se repetar? îi displ?cur?. Nu era îng?duit cîtu?i de pu?in sa te întrebi care dintre aceste dou? puteri va sfîr?i prin a cî?tiga bi ruin?a -conform ra?iunii va fi. iar din aceasta disputa se na?te Progresul. pentru a fi distrus?. ?i se va înal?? în zorii înfr??irii univer-ale a popoar elor. va aduce sfînta alian?? a democra?iei cet??ene?ti. ca o jignire personala sau na?ionala iar cît despre Joachim Ziemssen. pentru a fi preci?i. nu-l mai asculta ?i a tr?gea aten?ia ru?ilor c? sosise ora sa înceap? cura sau încerca sa schimbe conversa? ia. atît de mult îneît atunci cînd Settembrini se a?eza lînga ei sau li se al?tura la plimba rea în aer liber. Supersti?ia ?i ?tiin?a. încruntînd ?prîncenele. ?i începea sa p?trund? în Asia. pas?rile. Aceast? ultim? turnura ?i concluzie ? potopului de vorbe rev?rsat de Settembrini nu-l mai interesar? absolut deloc pe Hans Castorp. Potrivit concep?iei ?i expunerii lui Settembrini. cînd ramase singur cu varul s?u Joachim. Legea conserv ?rii ?i Legea mi?c?rii. Insa ziua aceasta va veni.

pe care o califica drept triumful umanit? ?ii. sînt legate d e literatura . dimpotriv?. îns? el nu cultiva forma frumoasa în lne.ci îns??i umanitatea. i-a înv??at cum sa vorbeasc?. în general. daca vera ar fi putut sa-l aud? pe batrînul du?man al biserici i. C?ci poetul n-a în?eles sa cinsteasc? umbra boln?v icioasa a Beatricei sub denumirea de Donna gentile e pietosa. Settembrini întreba daca ascult?torii lui auziser? vreodat? vorb indu-se despre domnul Brunetto.. dar se mai cufundase ?i într-o ru?inoasa 176 THOMAS MANN desconsiderare a formelor. Cad MUNTELE VR?JIT 177 t tutui este gloria omului ?i numai el face ca via?a omului sa fie â. ?inînd seama ca c el care-i slujea de mijlocitor era un fluiera-vînt. întreaga demnitate umana.fapt care se îndeplinea cu atît mai nesilit cu cît umanism ul era el însu?i politica. Settembrini declara ca în fiin?a lui. sus?inînd ca cerul trebuie l? sat vr?biilor.( Vezi. ?i munca practica a vie?ii. care a aparat for?a activa ce transforma lumea ?i o face mai buna. Maestrul acesta a fost pr imul care i-a educat pe florentini. cu toate ca nu fusese nici agitator politic ?i nici lupt?tor pentru cauza libert??ii. iar politica umanism.di?ie de familie.. cinstirea oamenilo r ?i a omului fa?a de el însu?i.") . Acum a?i în?eles. de pe ia anu l 1250. Hans Castorp aflase destule lucruri despre Dante. un umanist lucrînd la pupitrul sau. notarul Floren?ei. desp re cultul cuvîn-tului. se c ontopiser? tendin?ele ascenden?ilor imedia?i. împotriva as cetismului ?i a nega?iei vie?ii. Deoarece literatura nu era nimic altceva decît: unire a umanismului cu politica .. astfel ?i-a numit so?ia care în poem întrupeaz? principiul cunoa?terii din lumea aceasta. C?ci to?i trei le închinaser? via?a ?i for?ele intelectuale: bun icul. c?ci cuvintele frumoase d?deau na?tere la ac?iuni fru moase. ?i vorbind despre el însu?i. Brunetto Latini.?i tot a?a politica f?cea corp comun cu cu\întul. c?ci putea sa spere ca va descoperi m area ignoran?a a berarului Magnus ?i va afla de ce literatura era altceva decît car actere frumoase". toate cestea sînt nedesp?r?ite de cuvînt. care scrisese o carte despre virtu?i ?i vicii. ?i chiar p rin aceasta umanismul era totodat? un act politic. dîndu-?i silin?a sa-l în?eleag? cît mai bine. despre elocven?a. Acuffl-a?i în?eles!" ?i începu sa vorbeasc? despre Cuvînt". tat?l lui Settembrini luase ap?rarea deplinei libert??i de gîndire ?i a bucuriei de-a trai. fiecare în genul lui: tat?l n-a fost mai prejos decît bunicu l Giuseppe. asta le-ar fi produs o mare bucurie! ?i ar mai fi trebuit sa-l aud ? pe Carducci interpretînd pe Dante pe care îl sl?vea ca pe cet??eanul unui mare ora ?. tunînd ?i fulgerînd împotriva sentimentalismului cre?tin ?i al romanti cilor! împotriva imnurilor sacre ale lui Manzoni! împotriva poeziei cu umbre ?i clar de luna a romanticismului pe care-l comparase cu palida c?lug?ri?a celesta. fiind absolut identic cu acel Satan în cinstea c?ruia Carducci crease un imn . ci numai di n respect pentru demnitatea omului. înainte de orice. Dar ce înseamn? oare umanismul? Nimic altceva decît dragostea de om. vezi ca în literatur a importan?a au totu?i cuvintele frumoase? Eu mi-am dat seama imediat. în Lodovico-nepotul. Nu numai uman ismul . I se repro?ase lui Settembrini-la tal ca lormei o importan?? prea mare. o atitudine de r?zvr?tire împot riva a tot ce murd?re?te ?i dezonoreaz? pe om. domnii mei !" exclama Settembrini. Ah! Dumnezeule. în el. Aici. tat?l ?i nepotul.. combativitatea cet??eneasca a bunic ului ?i umanismul tat?lui ?i acesta era motivul pentru care el devenise un liter at. . îi tmse mai tîrziu Hans Castorp varului sau. Hans Castorp ciulea urechil e. ?i din sursa cea mai buna. dar merita sa-?i dai osteneala sa auzi ca Dante a fost inteligen?a reprezentativa a unui mare ora?. punîndu-le la îndemînâ ? i arta dc-a conduce republica dup? regulile politicii. Luna "! Per Bacco. zeflemisind. sau mai precis: era n?scuta din unirea umanit??ii cu literatura. ci un savant discret ?i delicat. în opozi?ie stra1 oare cu evul mediu care nu numai ca se dedase dispre?ului fa?a de > 'mbr??i?înd supersti?ia. Prin urmare. Nu se încredea el chiar cu totul în aceste cuno?tin?e noi. Un adev?rat Prometeu! Dup? p?rerea lui Promeieu fusese primul uma nist. un scriitor independent.

acest nume era alc?tuit din ni?te silabe cunoscute. un poet. c?tre care Hans Castorp s? poat? iar ??i s?-?i îndrepte faptele ?i gîndurile? Acolo se g?sea. ?i de aici nu este departe pîna la a te comporta fru mos. un minunat batrîn povestitor care d?dea o mare importan?? unei scrieri frumoase deo arece credea ca ea ne conduce spic stilul frumos. socotea el. Care este acest nume? A?ada r. care tocmai avea termometrul în gura. Dar ce sau cine se g?sea de cealalt? parte. ?i ca-?i întorcea privirea am?git? de ziua sticloasa de pe malul apusean. Settembrini ridica mîna dreapta. asemenea cuiva care ?inea un toast. Dar. Hans Castorp se interesa cu zel de aceste puncte de vedere ?i-?i eschidea sufletul sa primeasc? aceste cuno?tin?e pentru a le cerceta "loeaproape: fapt care ne ?i su bliniaz? cît de mult se deosebe?te omul Uc'd. fla?netar pe domnul Settemb rini ?i încercase din toate puterile s?-l goneasc? deoarece . î?i spunea c? ar fi cu atît mai consecvent dac? ?i-ar l?s? gînd urile ?i vis?rile s?-i zboare în alta direc?ie. sa-?i poat? da p?rerea asupra punctelor de vedere ale lui Settembrim.A?i avut în ?ara dumneavoastr?. nu fac decît una ?i aceea?i for?a ?i idee ?i nu exis ta decî? un singur nume care sa le reuneasc? pe toate. Hans Castorp îl asculta pe italian politicos ?i atent. fâra vigo are. l?murit. care dai nuisera în el dintotdeauna. mica ?i galbena. de vis?torul nerod . nici sensul ?i nici m?re?ia . ca sa-?i îndrepte ochii orbi?i spre noaptea cu luna plin?. mai ales dac ? ?ineai seama de anurnite MUNTELE VR?JIT 179 . al dragostei de dreptate ?i de echilibru. Da. demnit??ii umane ?i beletristicii. acesta a fost sensul în care î?i m?rturisi gîndurile vorbindu-i l ui Joachirn Ziemssen. pe care le tr?ia în mijlocul celor de-aici d e sus. ?i pe cînd Hans Castorp se gîndea la ea (de altfel expresia se gîndea la ea" exprim? cu foarte mare reticen?a chipul cum se apropia de ea în sufletul sau). abia dup? aceea. Termometrul Sâptamîna lui Hans Castorp se întindea aici de mar?i pîn? mar?i. î?i închipui din nou c? se afla în barca. ?i pe urma era foarte ocupat sa citeasc? gradele ?i sa le treac? m foaia de temperatura. dar ca ora Ucid.. ?i în acela?i timp se identifica ?i cu politi ca. Ar fi trebuit sa mearg? pu?in mai departe ?i sa spun? ca un stil frumos duce la fapte frumoase..îl deranja". de?i cei doi veri nu i-au putut pricepe. cad într-o mar?i sosise. republicii ?i stilului frumos.care n u era altul decît Hans Castorp unei cînd îl f?cuse..el suna astfel: Civiliza? ie! ?i lasînd sa-i cada acest cuvînt de pe buze. A scrie frumos înseamn? aproape a gîndi frumos. ex act o sut? ?aizeci de francl-rezonabil? ?i justificat?. De cîteva zile î?i achitase la administra?ie nota Pe sâptamîna a doua o not? modesta. care este sufletul demnit??ii umane. pentru ca. deci nu putea sa r?spu nd? decît într-un chip de neîn?eles. A?a cum am sPUs. zise Seîtembrini. putred? pe din?untru ?i cu ochii de kirghiza. vom de clara ca nu l-a ascultat pe domnul Settembrini decît cu singurul scop de a primi d e la propria-i con?tiin?? certificatul de liber? trecere pe care nu i l-ar fi ac ordat de la bun început. acum doua sute de ani. dar oricum. Ce este omul ?i cu cîta u?urin?? i se poate r?t?ci con?tiin?a! Cum g?se?te el mijl ocul de a lua chemarea pasiunii drept voce a datoriei! Dintr-un sentiment al dat oriei. Hans Castorp ajunse s? dea bucu ros ascultare spuselor lui Settembrini ?i s?-i examineze cu bun?voin?a considera ?iile asupra ra?iunii. ?i înca altele ce proveneau din împrejur?rile prezente. C?ci nu vrem sa negam ca anumite reziste n?e î?i croiau drum în sufletul lui: adic? erau anumite opozi?ii mai vechi. Tînarul Hans Castorp recuno?tea ca toate acestea sînt foarte vrednice de-a fi ascult ate. unde pluteau c e?urile cerului r?s?ritean. îns? fara a se considera angajat în vreun fe) oarecare. întreaga civiliza?ie ?i desavîr?ire morala sînt n?scute din spiritul literaturii. imediat. ci doar cu titlu de exp erien?a. Clavdia Chauchat. pe lac ul din Holstein. di n experien?ele directe sau indirecte. dîndu-?i silin?a 178 THOMAS MANN în mod cinstit sa-?i potoleasc? ?i s?-?i atenueze opozi?iile ce se iveau împotriva s pecula?iilor ?i expunerilor Mentorului.. gata s? se lase influen?at de ele. opus? patriot ismului. ba chiar într-o direc?ie diametral o pus? ?i pentru a da glas chiar de pe acum tuturor presupunerilor noastre. toate acestea sînt una. în fa?a. desigur.

plecare ce începuse sa se apropie vertiginos. Asta face ?ase sute optzeci de franci. deoarece putea sa considere ca di spunea de un venit anual de optsprezece-nou^ sprezece mii de franci. dar calculînd precis. î?i trebuie ?ase sute cincizeci de franci pe luna. lipsite de însemn?tate. se convinsese ca. care se ?ineau tot de doua ori pe luna. ?i anumite suplimente pe care ar fi putut foarte bine sa i le treac? în nt ca de pild a concertul bilunar de pe terasa ?i conferin?ele doctorului Krokowski . socoteala ta e ?i a?a exagerata. erau dou?zeci ?i una de zile pe care ar fi trebuit sa le petreac? împreuna. zise Joachim. achitase acum trei zile a doua nota saptamînala. i se eliberase chitan?a o data cu mul?umirile administra?iei. cel mult împov?rat de diversele ac?iuni prev?zute în programul zilei. ce se alesese din aceasta vacan?a! Trecuse. în ceea ce-l privea via?a de a ici. ?i a i c?rui ochi blînzi ?i negri se acopereau cu un val de melancolie de fiecare data cînd venea vorba despre plecarea lui Hans Castorp. ca sa calculeze. un ?ir lung. ca sa-i treac? timpul. Totu?i. î?i spuse . un rest neglijabil. trei saptamîni reprezen tau aici. cu cea mai mare bun?voin??. Dumnezeule mare. zb urase. hotarît. e m. La urma urmei. ca ul rei de odihn? ceilal?i se ridicase anume de pe minunatul s?u ?ezlong ?i. Bine. e' ajunsese la constatarea ca v?rului sau . Nu ?tiam c? e?ti atît de tare. Bine. pentru camera ?i masa.de fapt oricui de-aici . Ins? ce io fi venit s? treac? în contul lui Joachim ?ig?rile ?i costumele n°i. ?i g?sesc c? e foarte generos din partea ta sa faci a?a de iute socote ala pe un an întreg.Te felicit pentru calculul tau f?cut în minte. . iar luni se va mai duce la una din conferin?ele doctorului Krokowski. era mai mult decît Ja îndemîna pungii lui. Deci. sus. deodat?. De altfel. pentru obie ctele de toaleta. mai sînt apoi notele pentru cizmar ?i croitor. ?i care nu puteau fi evaluate. sus. f?r? îndoial?.?il anun?a ?i pe varul lui. asculde un impuls subit. deoarece. dac? vrei s? te por?i cum se cuvine ?i s? ai în jur fe?e surîzatoare. în medie. se risipise ?i n-ar fi ?tiut în adev?r sa spun? cum. ?i 180 THOMAS MANN chipurile. dar de pe acum cople?i te complet de gîndul la bagaje ?i la plecare. ea nic . pu?in încurcat. socoteala e exagerat?. Mai sînt banii pentru b?uturi. iar în acest caz special nu fusese 0 'ntmiplare faptul ca v?zuse dintr-o ochire. sa cheltuie?ti o mie de franci pe lun?! Nici chiar opt sute de m?rci. Iar atîta î?i ajunge ca s? tr?ie?ti. Ceea ce. iar daca vre i. Nu. Bun. _Nu e scump. ca duminica viitoare va mai asista la unul dintre acel e concerte de pe terasa. bietul Joachim c?ruia Radamante îi mai d?duse înc? Dumnezeu ?tie cîte luni. nu te po?i plîr. care se repetau la fiecare cincisprezece zile. ?i se afla la mij]0. ?i cum ?ederea lui Hans Castorp nu atingea nici m?car aceasta unitate. pentru camera confortabil? ?i pentru cele cinci formidabile mese. adic? într-o seara. o nimica toata cum de altfel i se ?i spusese de la în ceput. ?i iat? ca. întrucît tratamentul medical este cuprins în aceast? suma. Vai. care la început nu putuse fi prev?zut prea u?or.ii curînd ieftin. sus. decît dou?sprezece mii de franci pe an. nu fac e zece mii de m?rci pe an. o plimbare cu tr?sura. luase din camera hîrtie ?i creion. una peste alta. a?a c? î?i mul?umesc. ba chinr f?cuse exerci?ii în scris. se e8atise. în realitate. foarte pu?in. O s?-mi spui c? mai sînt ?i alte cheltuieli ?i accesorii. ai ?i înv??at ceva la noi.ge ca aici. sus. ?i se cere prea mult. iar iu?eala cu care calculase în minte totul nu era lecît o iluzie ?i o p?rere a va rului sau în ceea ce privea darurile lui naturale. în timp întrucît sfîr?ise ?i el prin a se întinde dup? masa. cea mai mica unitate de timp era luna. chiar mai pu?in. zise Hans Castorp. pentru ?ig?ri. Aici. se întreba el.adic? not a era întocmit? numai pentru pensiunea ropriu-zisâ. în aceasta privin?a ca ?i în toate celelalte el era mai egrab? greoi ?i lipsit de spontaneitate.I sniri incalculabile ale acestei g?zduiri. îi atr?sese aten?ia Settembrin i. -Prin urmare. nu mai r?m?seser? d ecît trei sau patru biete zile. mai faci din cînd în cînd cîte o excursie. A?adar. iar mar?i sau miercuri va pleca ?i-l va las? pe Joachim si ngur. nu vei reu?i. Fiindc?. pentru cheltuielile de între?inere . spuse invitatul celui stabilit de mai mult? vreme. Eu nu fumez ?i nici nu am inten?ia s?-mi fac haine aici. una peste alta.nu-i necesa ri. cui celei de-a treia sa ptamîni ?i ultima a vacan?ei ce-?i propusese s-o petreac? aici. Admite c? mai cheltuie?ti înc? treizeci de franci pe luna cu bac?i?urile. sus.

ajuns acas?. amîndoi ar fi trebuit sa supravegheze cu mai multa aten?ie scurgerea tim pului. care-mi arde obrajii. ci doar ca o vizita frecatoare. în ultima instan?a.-i. ca m?car tc-ai odihnit la noi ?i ca ajuns jos. Cît despre frigul care te p?trundea. ?i nici de aceste nes?buite batai de inima.. ca Hans Castorp va fi ne\ oif sa se întoarc? la es cu un gutuiai dintre ce!c mai rebele.c?ci. tare. atît de noi în toate privin?ele ?i în acela?i tim p stimulatoare. îî comp?timea foare MUNTELE VR?JIT 181 <7îndindu-se c? s?rmanul va ramîne. iar Hans Castorp. Atunci cînd ploua cu g?leata. am impresia certa ca. ?i iat? ca. în ochii c?ruia puteai citi o triste?e foarte o menea^ de a-?i pierde. în anumite clipe. ?i presupunînd ca totul se va limita numai la atît. de acum înainte.Sa sper?m. începuse sa-?i însu?easc? aceasta nep?sare. a?a cum îi spusese ?i consil ierul aulic Behrens. ?i l e voi spune ca ma vei urma dup? cel mult cinci luni. nici nu era. anume ca 182 THOMAS MANN faptul se întîmplase în timpul curei de odihna de seara. e toate acestea. de fapt. Da! în timpul celor trei saptamîni.i nu conta ca ?edere. N umai c?. o astfel de viteza a tr?irii e ra. a?a dup? cum am mai spus-o. nu se d?dea drumul la calorifer ?i nu era întru nimic mai comod sa stai în cam . Odihnit? M? întrebi daca m-am odihnit în aceste cîteva zile? Vreau sa sper ca da. Lui îlans Castorp h era m ila din toat-l inima de varul sau. . cînd se gîndea la cele cinci luni ce-l mai a?teptau. O oarecare întremare trebuie sa s e fi produs chiar ?i într-un timp atît de scurt. a?a cum f?ceau bolnavii cînd î*1 luau temperatura ?i cînd cele ?apte minute pre scrise deveneau un intef" val de timp atît de important. ?i fara îndoiala. Aflase îns? ca vremea asta nu putea fi calificata drept rea. no?iun ea de vreme rea nu exista aici sub nici o forma. nimeni nu se temea de nici un f el de vreme. atît de tare mi se pare uneori ca m-am obosit aici. daca-mi suflu nasul. mi se pare c? nu voi reu?i sa scap. fara îndoiala. . ?i îndr?znim sa schitun o a doua presupunere. înainte de plecare. datorita receptivit??ii ml?dioase a tinere?ii. de aceasta afurisita fierbin? eala. îneît nu am înc? sentimentul ca le-am epuizat ?i m-am aclimatizat. c?ci capul îti ardea mereu. spuse Joachim. faeîndu-?i odihna. va tr?i din nou în cîmpie ?i-?i va desf??ura activi-în serviciul teh nicii transporturilor care apropie popoarele: ba. e p?rea... tot atît de buna ca ?i mai înainte. te vei bucura de binefacerile acestei destinderi. Pun . voi transmite tuturor salutari din partea ta.ii sa dorm ti ei saPtâmîm. întrucît este o gre?eala din partea mea ca nu mi-am rezermai mult tiinp pentru aceasta vizita . Dar nu-i mai pu?in adev?rat ca aici . tovar??ul . ar fi trebuit un timp mai îndelungat ?i abia dup? aceea pu tea s? înceap? odihna.ca pîna în ultima clipa nici nu mai voia sa se gîndeasca la plecare. îns? tot pe atît de obositoare din punct de vedere moral ?i fizic. mereu fara el. batista mi se mai p?teaz? cu ro?u. nu era d eloc în?elept sa încerci sa scapi de el refugiindu-te în camera. ca sa produci mai multa albumina. timp puteam sa g?sesc. ca ?i cum te-ai fi g?sit într-o camera supraînc?lzit ? ^au ca ?i cum ai fi b?ut mult vin. în curînd. se mai adaug? si un guturai blestemat. la ?es. Pe cinci a?a. fa cult??ii ei de a se adapta ideilor ?i obiceiurilo: mediului în care este str?mutat ?.Da.. o adev?rata mîngîiere. Hans C astorp. Nu. cu toata vremea ploioasa ?i rece care nu daclea semne ca s-ar îndrepta înainiea plec?rii lui.. voi avea evoie sa ma refac de pe urma acestei odihne ?i ca va treb. ceea ce este prima co ndi?ie a oric?rei odihne adev?rate. & vreme ce el însu?i. Pentru a te aclimatiza ?i pentru a-?i însu?i to ate impresiile de aici. din cînd în cînd. în vale . sus. în ceea ce ma pnve?te nu se poate spune ca m-am aclimatizat ?i nici n-ar fi fost p osibil intr-un termen atît de scurt. Mana este. pe care o facea cam de o sapt amîna. în adev?r. nu însemna ca numai pentru attta lucru aerul ar fi mai pu?in uscat. P?cat. impresiile au fost atît de noi.pacat". nu. d?dea impresia -dintr-o buna-cuviin?a ?i del icate?e a firii . R?cise. aceasta mil? îi ai dea dureros de puternic pieptul ?i fara ca aceasta era pricina pentru care îi vorbi din ce în ce mai pu?in despre plecarea lui: iar daca din cînd în eînd aducea vorba despre acest lucru. c?ci atîta vreme cît nu n ingea. mul?umesc lui Dumnezeu. în definitiv. Oare nu cumva timpul trecea aici ca într-o clipita din cauza combustiilor totale din organism? Pentru Joachim. de cîteva zile mi-am reg?sit gustul cu care eram obi?nuit. r?spunse Hans Castorp.

exista mijloace pentru a?a ceva. numai într-o singura noapte. provo cînd mereu accese de tuse rebela. o stare de reala fericire. li se t?g?duie?te ]sten?a. iar aerul nu trecea ca de obicei prin c analul destinat de natur? pentru treaba aceasta. Dar în acela?i timp erai sig ur ca mîine totul va fi reluat de la cap?t. pe m?su? ?. iar aceasta dubla certitudine. dar nu numai ca totul va reîncepe ca de obicei. altfel. ?i ca bolnav ai fi prost primit de Behrens. sim?ea iar??i gustul M?riei. mai ales remarca potrivit c?reia muzica era suspecta din punct de vedere politic. la urma urmei. prin urmare. R?celil e. ?i cînd. asculta muzica din tot sufletul. Ziua se sfîr?ise ?i de data aceasta totul era sfîr?it. buchisea mul?umit gramatica ruseasca. c?ci. Dar cu tine. în timpul curei de sear ?. tot atît de bine . Dimpotriv?: pozi?ia asta era cu mult m ai agreabila. îi d?dea lui Hans Castorp.cu care Hans Castorp schimba cîte o vorb? cu voce joasa ca sa nu-i deranjeze pe ceilal?i orizontali. fata cu rubinul ro?u. nu fara subîn?elesuri r?ut?cioase. înf??urat bine în paturi. ai tot Septul sa r?ce?ti. r?zb?tea muzica timp de aproximativ o ora. acest fapt indubitabil era dintre cele mai reconfortante. daca ai vrea s? treci drept pat. ci p?trundea rece. îl desfat? mai ales seara. înd?r?tul peretelui gros de sticla opalescent?. m?car ca el nu era meloma n si nl' putea gusta cu aceea?i pl?cere concertele de seara. ce-i drept. delectîndu-se de binefacerile greu de precizat ale ?ezlongului. cînd mica lampa lumina lînga el. Mazurka? A?a se numea de fa pt Marusia. a'e. P?cat de el. era starea cea mai pl?cuta pe care Hans Castorp î?i amintea s-o fi s im?it vreodat? iar el nu se las? în?elat în aprecierea lui de faptul ca un oarecare literat ?i carbonaro califica. Joachim îns? nu era atît de pasionat de muzic? ?i-i ramînea str?ina aromatica pasiune a fumatului. trebuie sa ?i-o spun. pe balconul lui era deopotriv? de bine ad?postit ?i instala t. din Trubadurul sau din Freischutz.era decît sa te întinzi pe balcon. în mod oficial. ca nu vor mai fi emo?ii puternice si ca. apoi valsuri bine orchestrate ?i antrenante. musculat ura inimii nu va mai fi pusa la încerc?ri suplimentare. ' schi mb. deoarece o usc?ciune înec?cioasa a gîtului îl f?cea sa tresar? necontenit Pe perna. îmbr?cat cu paltonul ?i înf??urat dup? toate regulile artei în doua paturi bune de par de c?mil?. dar ma îndoiesc ca ??tia ici îi vor ac orda o prea mare aten?ie. Ar fi minunat daca am putea s?-?i oprim guturaiul. se funda bucuros în adîncurile transparente ale melodiilor. omu?orul era iritat ?i dureros. de?i avea. pozi?ia aceasta drept orizontala". iar pe balconul vecin. st?tea cu'' cat Joachim .Povestea asta este teribil de nepl?cut? ?i chinuitoare. greoi. c?ci împreuna cu muzica ?i cu savoarea reg?sita a M?riei. cu mult mai mult decît afirma?ia bunicului Giuseppe în leg?tura cu Revolu?ia din Iulie ?i cu cele ?apte zile ale facerii lumii. glasul îi deveni de un bas r?gu?it. care apas? cavitatea f rontal?. Se anun?a un guturai zdrav?n. îi spuse oachun. Joachim se bucura de o audi?ie tot atît de buna. urzeala de vuiete pl?cute ?i d e melodii familiare: erau fragmente din opere. mar?uri care te f?ceau sa-?i ridici ?an?o? capul ?i mazurci vesele. vîrful nasului îng he?at ?i ?inea o carte tot Ocean Steamships cu mîinile în?epenite ?i înro?ite de frig ?i privea pe sub arcada balconului peste întinderea v?ii din ce în ce mai întunecate ? i pres?rate cu lumini care se pierdeau în dep?rtare. ?i de unde. buc??i din Carmen. puteai fi sigur ca nu se v a mai întîmpla nimic. . la ?es. ci ?i c? se va desf??ura absolut la fel. nu sînt recus aici. ca ars de b?uturi tari ?i potrivit spuselor sale toata noaptea n-a în chis ochii. de fapt. sa fi r?cit în alta parte). aproape în fiecare seara. ceea ce nu valora. Hans Castorp insa laS< MUNTELE VR?JIT 183 n steamships s?-i cada pe p?tura. e cu totul altceva. De pe balcon ul lui. oricum ar fi. Aici e mai bine sa nu te . Toate acestea îns? n-au putut s? împiedice ca musafirul ?i pl?pîndul novice s? r?ceasc ? foarte serios în timpul numitei cure de seara (sau se prea poate. sim?ind o satisf ctie deosebit de vie cînd auzea vreo compozi?ie inteiesanta sau care-i zea amintiri ?i lasîndu-se astfel în voia pl?cerii nu-si aducea aminte rlecît cu sentimente ostile de remarcele enervante ale lui Settembrini asupra muzicii. marea usc?ciune a atmosferei nu le justi-lca.

cineva b?tu în u?a ?i astfel avu prilejul sa fac? personal cuno?tin?a cu domni?oara von Mylendonk sau doamna superioar?".De ce nu? întreb? infirmiera. (Iar??i aceast? oribil? palavr ?"!) în cazul dumitale este foarte posibil s? nu fie decît ceva anodin. Ah. pari îmbujorat. tinere. ci vorbe?te dumneata ca sa pot pleca!" Era o femeie de vreo patr uzeci de ani. iute. Hans Castorp o privea cu o amabilitate modest? îng?duitoare ?i încrez?toar e. ci provin dintr-o infec?ie la care e?ti predispus s-o ai ?i este vorba de-a ?ti daca sîntem în fa?a unei infec?ii inofensive sau a unei in fec?ii ceva mai ofensive. (în gura ei cuvîntul palavre" av ea ceva oribil ?i fantastic. R?ce?ti des? Varul dumitale nu r?cea ?i el mereu? Prin urmare. ?i dumneata. ademenit? de guturaiul lui. aud c? a?i r? cit. cînd Hans Castorp se întorsese de la plimbarea matinala. sp?l?ci?i ?i inflama?i.) Ai o frumoas? irita?ie a cailor respiratorii. î?i r?sucea gîtul ?i cU nasul în sus adulmeca asemenea fiarelor în cu?ti. acuma ?tiu. ?i la atît s-au oprit lucrurile Ei bine. zise ea. I hear you have caught a cold. cum i se mai spunea. Cînd am venit eu. astea sînt palavre de jos. . iaf MUNTELE VR?JIT 185 za inferioar? se râsfrîngea piezi? în afara cînd vorbea. or?cai ea pe un ton înalt. Ce limb? trebuie sa vorbesc cu dumneata? Germana. c?ci vorbea mîneîndu-?i cuvintele. musafir ul tîn?rului Ziemssen. dom'le. deoarece erau sa ?ii. cîikj va veni la mine. Poate c? o sa-?i fac? bine. iat? aici un antiseptic i nofensiv. vor face totu?i ceva pentru tine. fiind foarte ocu pat?. cu o mi?care ca . f?r? forme. r?mase în a . a?a cum îl rostea mi?cîndu-?i buza inferioara ca o lopa t?. pe cînd ie?ea din camera unui bolnav ?i traversa coridorul c a sa intre în camera de vizavi iar alt? dat? o v?zuse faeîndu-?i în fug? apari?ia în suf ragerie ?i-i auzise vocea strident?. Vî kajetsk prostudilisî. nu ?tia nici el cum. . A?adar. Chiar de vineri.184 THOMAS MANN îmboln?ve?ti. (?i iar??i f?cu strania tentativa de a se uita în ochii lui cu o p rivire p?trunz?toare. Exact. care-i ie?ea piezi?. îmi dau seama. De sub bo neta de sor? de caritate îi ie?ea parul ro?u ?i rar.Pute?i fi complet lini?tita. De altfel. e de ajuns s?-fi privesc ochii. dar f?r? sa izbuteasc?. iute! Nu ascu lta ce spun eu. ]opatâ. _ ce-i cu r?ceala asta. agitîndu-?i mîna dreapt? pe jum?tate închisa ?i plina de pistrui ?i ?inînd ar?t?torul ridicat. gura ca de broasca. de data aceasta vizita îi era destina t? personal. pîna la urma. pretinzi c? ?i r?cit aici? Hans Castorp era uluit de acest fel de a vorbi al unei doamne de origine nobila. afec?iunea nu-i de natura tuberculoas?" . ?i-ai luat temperatura? Tînarul f?cu semn c? nu. Restul nu-s decît palavre. astfel ca.> doua oara sora-?efa. cît era s aptamîna de lung? se plîngea c? o doare urechea ?i. ?i continu? s? se uite la fa?a lui. punîndu-l pe mas?. i& ochii alba?tri.. ?i buza inferioara. Cu toat e acestea. cî?i ani ai? Dou?zeci ?i patru? La vîrsta dumitale p??e?t i de-aidc astea. Nou? nu ne place soiul asta de r?celi. iar forul ierarhic arata de ce era în stare. Behrens o examina. lega t la mijloc cu un cordon. . c?ci nim?nui nu-i pasa. avînd pe deasupra ?i un ulcior cop1' aruncau ni?te priviri nelini?ti te. ?i avînd pe piept o cruce împodobita cu granate. ?i scoase din geanta de piele. de statur? mica. A?a proceda Joachim. pe care n-o z?rise pîn? atunci.) Dar guturaiele nu apar din cauza frigului. ca ?i cum ar fi vrut sa spun?: Iute. Voi v orbi cu masorul. E un lucru cunoscut aici de mmt ?i pe care ? i-l spun acum înainte de plecare. ?i te-ai gîndit sa vii aici ca s? r?ce?ti? N-ar trebui s? vorbim aici deloc despre r?ceal?". cu degetu-i osos. îi spuSe el. ca ?i cum ai a vea temperatur?. Trebuie sa m? duc în sala de opera?ii. care-i atîrna de cordon. el va comunica mai departe. d?du buzna înainte ca el sa fi putut spune: I ntr?!" ?i se mai repezi înd?r?t. da. Poftim. care îi era înn?scut?. nasul îi era cîrn. ca sa verifice num?rul camerei. se afla ^ o doamna care. decît de departe. fara s? reu?easc? întru totul. Este acolo unul care urmeaz? sa fie cloroformiz?t ?i a mîncat salata de fasole. ilindu-se s? dea ochilor o str?lucire p?trunz?toare. Dac? nu e?ti cu ochii în patru. Asta este calea ierarhica. on me dit que vous av ez pris froid. de pe prag. o sa vedem mîine ce vom putea face. bineîn?eles. pîna la sfîr?it. dar cu ni?te ochi care parc a alunecau. ?il privi cu ulciorul copt. un pache?el.. domni?oara von Mylendonk b?tu tare ?i s curt. vad bine. îmbr?cata într-un halat alb de sora. Treizeci ?i patru. spune? întreb? pentru . în u?a camerei.

caie se prelungea sub?im-du-se. chiar acolo unde te-ai a?tepta mai pu?i1l-cum spune Joachim. iar asta cinci franci. una neagra ?i alta ro? ie. Asta-i deci superioara von Mylendonk.. doamna superioara. Da. Sînt s?n?tos.. . Elegant ca o bijuterie. ?i lua termometrul. E-n regula. îl scutura de mai multe ori co borîndu-i coloana de argint viu ?i mai mult. De fapt. . lata-?i achizi?ia! Cuno?ti cum se procedeaz? la noi? îl ? ii sub onorabila dumitale limba. iaT cînd nu ?tie s? r?spund? . dar probabil c? n u-l are întotdeauna-De ce mi-a spus îns? tot timpul «dom'le^>. cu buzele b ine lipite. Se pare ca aici se gasesc pretutindeni. ?inîndu-l în mîna. o sa ?i-l treac? în nota de plata. pronun?înd atît de incorect -Are apucaturi de baie?oi ?i e cam ciudata. Mai ales sa nu te calice?ti la tîrguielile important e. executat pe m?sura. ?sta cost? trei franci ?i cincizeci. Da-mi-l. In mine se poate avea încrede . rîse el politicos. cu inten?ia sa-i fac? vizita lui Joachim. Hans Castorp se înclinase ?i r?m?sese lînga masa. spuse el. ramase în picioare lînga masa ?i începu sa-?i dreag? glasul pentru a-?i da seama d e sunetul în?bu?it al vocii. Hans Castorp ?tia ce anume i se cuvenea lui însu?i ?i prestigiului sau. trebuie sa vad daca am febra din cauza guturaiului". îl iau pe acesta. îmi îng?dui?i sa vi-l achit imediat. are totdeauna cîteva în geant?.Apoi tu?i cu toata puterea. c?ci nu am venit aici decît în vizi t?. era umpluta cu argint viu st r?lucitor. De cînd am sosit aici m-a tot luat pu?in cu cald ?i cu frig. î?i spuse ?i vîrî repede termometrul în gura. Fire?te c? ala de cinci franci este mai bun. N-a trebu it sa-mi dau prea multa osteneala sa achizi?ionez. Hans Castorp lua cutiu?a ro?ie ?i o deschise. nu pot sa-mi dau seamr c's. iar pentru început o sa-l coborîm complet uite-a?a.er. zecimile cu linii negre. Mercurul se va ur ca. Pe acest a de cinci franci. tace. în toate pr ?v?liile. doamn? superioara. ci pentiu ca ma simt pu?in cam..Aha! ?i unde ?i-e termometrul? 186 THOMAS MANN N-am termometru. doamn? su perioar?. în picioare. Grade le erau însemnate cu linii ro?ii. nici una mai pu?in.. apoi începu s? se plimbe nelini?tit prin camera.r?cit." Scoa se din cutiu?? obiectul frag1' MUNTELE VR?JIT 187 '1 cercet?. cîte ?apte minute de patru ori pe zi. obiectul d e sticla era întins în culcu?ul capitonat cu catifea ro?ie. gîndi el. se va înal??. Se întoarse spre u?a deschisa a balconului ?i schi?a o mi ?care spre camera al?turata. Mi-o iau cînd a:n febra.. lata! f?cu ea ?i s cotoci iar??i în geanta ca ?a scoat? doua cutiu?e de piele. Po?i sa-l folose?ti toata via?a daca o sa ai grij? de el.. Ulciorul nu-i deloc estetic. iar partea inferioara. N-am nevoie. Palavre! M-ai chemat pentru ca e?ti s?n?tos? Nu. Inima îi b ?tea repede ?i puternic.. ?i acum< duPâ p ?rerea dumitale. Nu-i nici o graba. Aici la noi asemenea r?celi sînt destul de frecvente. punînd vîrful u argint viu sub limb? astfel ca instrumentul îi ie?ea piezi? printre buzele strînse foarte tare ca sa nu lase s? p?trund? nici un pic de aer. dom'le! î?i urez un diagnostic bun! ?i para?i camera.. Coloana mercurului era sco-borîta mult sub gradele normale ale c?ldurii animale. plimbîndu-?i privirea de la u?a pe unde disp?ruse sora-?efa la instrumentul pe care i-l l?sase. macai superioara. ?i iat? ca mi-a ?i vîndut un termometr u. dar temperatura o iei tocmai pentru a ?ti dac? ai febra. . Hans Castorp t?cu. Nici o secunda mai mult.Dom le. pe care le puse pe masa. a venit singur la mine. B?iatul bine crescut era înc? foarte tînar ?i P?strase obiceiul d e-a t?cea al ?colarului care sta în picioare în fa?a >»ncU. dar renun ?a. gîndi el. La buna vedere. . zise ea. pîna sub 35 de grade. Cifrele erau ro?ii.Oare nu cumva ai obiceiul sa nu-?i iei niciodat? temperatura? -Banu. neacordînd celuilalt nici cea mai mica aten?ie. nu ai? -Nu prea ?tiu. Lui Settembrini nu-i place ?i este adev?rat c ? are unele manifestai nepl?cute.

ca ?i cum ar fi fost cineva de fata. ceea ce se vadea acum. în sfîr?it.re. în cazul lui. deocamdat?. 188 THOMAS MANN Nu reu?i sa vad? imediat cît arata termometrul. ca lui Ottilie Kneifer. cu paltonul ?i paturile. asculta murmurul de glasuri ce se înal?? din solariu ?i se întoarse în camer? dîndu-?i silin?a sa îndrepte pozi?ia termometrului în gura. ale c?ror nume îi deveniser? familiare. Hans Castorp nu credea ca are aceasta tem peratura numai de cînd r?cise. imaginea deveni limpede. coloana p?rea ba ca s-a urcat foa rte sus.6. î?i puse mintea la contribu?ie. ie sile?te sa înainteze.6.. apoi ntinzînd bra?u f?cu sa i se ridice man?eta ?i se uit? la ceas. Nu trebuie sa mi-l schimbe cu o «sora mut?».. Trecuser? abia dou? minute ?i jum?tate cînd. aici nimeni nu avea temperatura mai mare. atunci cînd îi sugerase consilierul aulic. str?lucirea argintulUj viu se conf unda cu reflexul luminos al tubului de sticla. termenul p?rea nesfîrsit. poate c? nu era acela?i lucru -c ?ci el avea numai o simpl? febra gripala cum se spunea în vale.ea prea mare importan?a. ?i regreta ca nu întrebase mai din vreme mercurul. facînd o mi?care adecvata. la repezeala. o pierduse în doua rînduri. apoi ie? i pe balcon ?i.privi drumurile ?i r?zoarele cu flori ale gr?dinilor. v?g?una profund? a B rehmenbuhl-ului a c?rui spinare cobora piezi? spre sat. Dar era dificil sa identifici cu precizie natura febrei. dup? multe cazne ?i eforturi lepuse numa i fiindc? avea impresia ca vine în ajutorul minutelor. fiind cu multe zecimi deasupra limitei unei temperaturi normale. p?rea c? închide valea spre sud . a?a cum înv??ase. sucind ?i r?sucind instrumentul: indica precis 37. dar nu observa nimic. Dar pentru ca tocmai în clipa aceea. ?i începu s? se plimbe prin camera. a?teptînd ora mesei ?i venirea lui Joachim. care ajunsese cu toate aspectele ei atît de intima sufletului sau: pis curile. In sfîr?it. chiai doamna Chauchat. t emîndu-se ca a dep??it clipa prescrisa. ca le 'tnpinge. iar atunci sim?ea nevoia <a tu?easc? din cauza pieptului prins d e guturai. Din cîn^ în cînd. cu mîna expert a-?i ramase nemi?cat. valea di ntre mun?i. mercurul se întin sese.. lr a în picioare în mijlocul camerei. ch iar la început. iar spre stînga. v?zut de aici. Trecuser? ?ase minute. 37. ?i .îl apropie de ochi. Timpul se îîra. a?a ca Settembrini nu avusese deloc dreptat e sa izbucneasc? într-un hohot de rîs atît de batjocoritor ?i atît de zgomotos -Settembri ni cu republica ?i cu stilul lui frumos. devreme! Sim?i o emo?ie puternica. mi?ca lucrurile din locul lor punîndu-le înapoi. scoase termometrul si se uita la e! cu privirea r?t?cita. ultimul minut ce mai r?m?sese se strecura cu pas Pisica ?i trecu neobservat. pe care. cît ?i spre Alteinwand care. afara doar de cei care z?ceau în pat s au erau moribundi tot atît aveau ?i Hermine Kleefeld cu pneumotoraxul ei. coloana se ridicase desml de sus. Hans Castorp avea 37. începu s? fac? o p uzderie de gesturi banale. însemna tempe ratura".6 -nici chiar Joachim nu avea mai mult . în vreme ce întunecata p?dur e alpina îi acoperea coastele privi spre dreapta masivele muntoase. se silea s-o prind? iar. ia urma uimelor. îl întoarse pe o parte ?i pe alta. se pierdu în icverii ?i las? smaurile sâ-i zboare. se dilatase foarte tare. dar avînd grija sa-l ?in? orizontal ca sa nu influen?eze mercurul pr intr-o mi?care verticala. De fapt. dar îsi se ca n-u'. a?a ca problem a era sa afle de ce natura e infec?ia. apoi îl a?eza cu b?gare de seama pe toaleta ?i se preg?t i. ferindu-se ca v?rul lui sâ-l vad?. Acum Hans Castorp ura republica ?i stil ul frumos. apropiinduQe ochi. liniile crestelor ?i pere?ii stînco?i. de diminea?a. în plina zi. o re?inu ?i. din cauz a jocului de lumini. persoana de spre care mi-a vorbit Settembrini".6 era prea mult. . surîde a. Fire?te. privi acele ceasornicului. pe?tera stîncoas? ?i zada. iar un nou gest gr?bit al bra?ului îi escoperi fuga discreta ?i-l f?cu sa constate ca o tieime din minutul al P ulea devenise de domeniul trecutului ?i prin urmaie întîrziase. pentru cura lui de odihna. între orele zece ?i unsprezece jum?tate.. cu termo metrul în mina. ba ca a disp?rut . din doua p?r?i ?i de dedesubt. ?i din cînd în cînd' pieptul i se umfla de un fior de spaima. 37. rezultatul nu se 'îicase: ayidar. contempla priveli?tea. Sfatul fusese într-adevar plin de bun sim?. începu sa se plimbe prin camera în lung ?i-n lat. ?i. era o febr? ce rezulta dintr-o infec?ie pe care o luase. Se înf??ur? în pa turi. una dup? alta. cercetînd iar??i cu aten?ie indica?ia ter-mometrului. ?inînd strîns termometrul în gura.

Tu ai o stare acuta ?i inofensiva. Vreau sa-?i spun numai ca e?ti stra?nic de r?ci t. Daca voi pu te?i sa hoin?ri?i cu ea.MUNTELE VR?JIT 189 Joachim îl g?si tot culcat cînd. . apropiindu-se de ?ezlong. acum trebuie sa mergem la masa. Hans Castorp surise. Foarte bine. adaug? el ?i ramase în picioare.Cu un teimometru. Mi-am lu at temperatura. cînd am sosit aici. intr? s a-l ia la micul dejun. ?i daca vrei sa te convingi de gradele pe care le indic?. O clip?. Intra în camera ca s a-?i dea cu peria prin p?r. cu mîinile în ?olduri ?i cu capul pl ecat. replica Joachim. Astea sînt palavre. Nu-?i dau eu pr escrip?ii.. nu fara un pic de ironie ?i dojana. spuse cu oare care întîrziere: . ci tu e?ti acela care ai un fel de a privi lucr urile de z?p?ce?ti lumea. _ gi? întreba el mirat. Joachim se întoarse iute pe calcîie ?i cînd se g?si iar??i fata-n fata cu varul sau ch ipul oache? i se mai întunecase pu?in.Acum nu mai este voiba de vreo impresie subiectiva.?i totu?i va plimba?i cu to?ii nestingheri?i. Hans Castorp î?i formula astfel r?spunsul: . S-a urcat foarte repede. de o buna bucata de vreme ?i chiar iot timpul.Am caiduri. dup? ce gongul r?sunase. . fapt pe care Hans Castorp îl observ? cu coada ochiului. iar în vremea asta Joachim mai arunc? o privire la ter mometrul de pe toaleta. Mi-a vîndut îns? la repezeala un termometru excelen t. Vrei sa spui ca ai caiduri? Cu oarecare încetinea l?. ora a ?i trecut. nu se poate spune c? e un fleac. Fr umoasa surpriz?."ienî. . zise Joachim. -în cazul acesta a coborît pu?in. Joachim f?cu un scurt stînga-mprejur ?i intra în camera. a trebuit s? stau în pat patru sapta-mîni. obiecta Joac him.6 atunci cînd tu ?i ati?ia al?i i de-aici nu ave?i mai pu?in .6. în fa?a varului sau culcat pe ?ezlong. Dar daca nu vrei ad ic?: daca nu vrei sa te culci po?i foarte bine sa te dispensezi. Repede. Ei ?i? întreba. Hans Castorp avea un r?spuns gata preg?tit. pot ?i eu. Mi-a vindut unul sora-?efa.Nu vad.admi?înd o clipa ca a a ceva exista . ajn mai spus d oar ca guturaiul asta nu mi-a dat mai multa febra decît 190 THOMAS MANN aveam înainte. de ce trebuie sa ma culc cu 37. dar cu o alta. e acolo. deoaiece vrei sa pleci saptamîna viitoare. pe toalet? . Dar ?i eu. _ Ce înseamn? asta? întreba Joachim. lucru care ?e vede ?i din vocea ta.Da. nu. Mi se pare ca te contrazici. -?i-ai luat temperatura?! Cu ce?! exclama Joachim speriat. spuse el. exact a?a cum stai aflîndu-te într-adevar în fa?a unei frumoase surprize". Nu. Dar nu în?eleg de ce s-o fi adresînd mereu cu dom 'le". în nici un caz. dragul meu. la ora unsprezece. Ramîn la punctul meu de vedere ca 37.Ca temperatur? de diminea?a. plecar? ?i-?i reluara înc? o dat? locurile în sufrageria care la ora ace ea str?lucea în alb de atîta lapte imaculat. ?i c? ar trebui sa te bagi în pat ca sa scu rtezi durata bolii. Haidem! zise Hans Castorp ?i-?i arunca paturile. nu-i nici macaT politicos. ci de o constatare exacta. Ap oi.cn o febra ensiva llekuie sa stau în pat.Dar este cu totul altceva. Tu ai guturai. . adic? ultima noutate ar fi ca am un pic de temperatura. Cînd se întoarse.In primul rînd. Hans Castorp nu spuse nimic. f?cu Hans Castorp mergînd pîna la a-si împ?r?i raza de r?spuns în primul rînd" ?i în ai doilea rînd".6 este egal cu 37. Va trebui sa te bagi în pat. ev. . Si în al doilea rînd. nu în?eleg de ce u o febra inofensiva .. r?spunse Hans Castorp. zise.. .37 virgul? cinci ?i jum?tate. Mai întî faci o distinc?ie ?i apoi o confuzie. privindu-l în fa?a. ?i nu mi s-a dat voie sa m? scol decît atunci cînd s-a constatat ca patul nu-mi sc?dea temperatura. t?cu?i. adineauri era virgula ?ase. Apoi r?spunse: . nu eu fac o confuzie. Ma gîndesc ca la tine era altceva.

apasa pe buze batista cu parfumul de po rtocale. Joachim spuse: î?i fac o propunere. Cum adic?? Asta este într-adevar o noutate! Nici m?car un strop de bere? Am pu?ina temperatura. iar cei doi veri plecar? sa~si fac? plimbarea matinal a. ei. to?i cerura ca Hans Castorp sa se prezinte de urgen?? la consul ta?ie. îi f?ceau semn cu mîna s? nu mai ins iste ?i strigau: Da. mul?umesc frumos. pretexte. st?tea cu ochii apleca?i în farfurie. ei... ca ?i cum ar fi auzit lucruri necuviincioase ?i nostime despre cineva care ar fi vrut sa par? virtuos. am doar un guturai. se termina. o expresie de renun?are. ca totdeauna.Nu. ia te uita. cu acest prilej. Nu este un examen total. f?ceai efo rturi sa tu?e?ti cît mai adine ca sa-?i potole?ti aceastâ irita?ie: era o pl?cere as em?n?toare cu aceea pe care ?i-o d?dea un strânut. în vreme ce Hans Castorp gem ea de mult ce-?i sufla nasul iar tu?ea îi zguduia pieptul care-i suna ca o tiniche a ruginita. Un fleac. în clipa cînd fia vestea. chiar ?i doctorul Blumenkohl. Noutatea îi înviora. deodat?. era desigur ceva delicios ?i desf?t?tor în momentul în care sim?eai cum se m?e?eau ?i c re?teau gîdiliturile în str?fundurile pieptului ?i cînd. fuimos. cazul meu este cel mai inofen siv din cîte se pot închipui. Behrens îmi da vreo doua palme în spate ?i-I pune pe Krokow ski s? ia cîteva note. cît ?inu dejunul. clipeau din ochi ?i agi" tau degetul în drepi ul urechii. nu. era de o volubilitate aproap e s?lbatica. ca ~un fel de ame?eala. Joachim. amenin?îndu-l. îl privi cu ochii ei cafenii ?i rotunzi. atunci cînd pofta de a str?nuta d evenea irezistibila. foarte corect. de la celalalt cap?t al mesei.Cînd pitica îi aduse lui Hans Castorp berea de Kulmbach. ntinzîndu-se în considera?ii asupra deosebitei pl?ceri de a tu?i da. ' Prada furiei ?i pl?cerii. un mic guturai. avînd totodat? un aer cicalitor ?i viclean. Joachim era adine» în gînduri. spre Davos-Platz. inspirai s. ?i-l amenin?a cu degetul ro?u ?' butucanos. r?spunse Hans Castorp. n-am ce zice! Ia te uita. la Hans Castorp. Lucrul acesta mir a pe cei din jurul lui. te daruiai cu o figura fericita voluptuoasci explozii fi nale. ?tim. dintre toate cele ?apte mese. rîdeau. inculta doamna Stohr vorbi pîn cînd dejunul scurt. 'tmd de iot ce te înconjoar?. . de exemplu. este adev?rat. la fel ca acelea încercate '"d. dumneavoastr? face?i o eroare. ?i asta <-e putea întimpla de doua ?i de trei n în ?ir. nu voi bea nimic.te sca rpini pîna la sînge cu o ardoare feroce. d?deau din cap. ceea ce este destul de nepl?cut . Azi nu voi bea bere. La întoarcere. se întoarse spre el. domnul vizita~ MUNTELE VR?JIT 191 ? Asta-i buna! lata o figura! Ce om petrec?re?! Pîn? ?i batrîna m?tu?a. da. iar dr?g?la?a Ma rusia. care pîna acum nu-i acordase nici cea mai mica aten?ie. rosti el. c?ruia doamna Stohr îi povesti faptul. lata insa c? începur? sal certe cu at?taiorul . 192 THOMAS MANN Cu aceea?i încapa?înare groaznica. da r substan?ial. cu atîta a rdoare îneît privindu-te din 'mplare în oglinda dai peste o grimasa dr?ceasc?. îl amenin?a ? eata cu degetul. tocmai dumneata! spuse profesoara ?i puful de pe obraji i se îmbujo ra în timp ce-l amenin?a surîzînd. ri dicîndu-l spre nas. Haide. nu se putu împiedica sa repete gestul tuturora. ia te uita! Ei. siîr?it. expirai puternic de cîteva ori ?i cînd. prim?var a. ?tim!" ?i i at? ca. nu. sa-i ceri s? te . doar cel mult o înghi?itura de apa. Ce ne esle dat sa afla111 despre dumneata.iar faptul era foarte ciudat. Erau bucuiiile gratuite ale vie?ii. mofturi. Hans Castorp crezu ca-i dator sa le refuze cu modest ie. devale. haide. Ai putea sa ma înso?e?ti ?i. î?i scarpini pîna la sînge degeraturile care manînca atît de dulce . Dârei refuzau sa-i primeasc? justific?rile. . el o refuza cu o expresie g rava întip?rit? pe fa?a. Zice ca are temperatur?. f?cu ?i doamna Stohr. dar fara sa se uite. plini cu zbîrci-turi deasupra gulera?ului plisat. Luau un aer ?treng?resc. Ast?zi este vineri mîine dup? dejun ma duc la controlul lunar. ap?sat Si sufocat. pie ptul mi-e prins ?i tu?esc aproape toat? noaptea. asta a fos t cea mai vesel?. dup? cum vede?i: ochii îmi curg. în special doamna Stohr cu mutra ei înc?p??înata ?i cu obrajii îmbujora ?i. cînd. Singur? Miss Robinson se arata nepasatoare si rezerv ata. da. M?gulit de atîtea tachinarii.

dîra groasa de fum a ?ig?rii de foi. Este înnebunitor un torace omenesc care nu m ai exista. îns? cu timpul a devenit cam nepl?cut. mortis causa. Ei. A?adar. îns?. Asta-i discipl'na casei. Dac? fiecare s-ar apuca sa fac? a?a ca dumneata. vinovat e guturaiul meu. nu vrem sa silim pe nimeni. totodat?. vulpoi b?trîn? Dar dumneata. unde-am ajungeMUNTELE VR?JIT 193 -Domnule consilier aulic. cu aerul de a fi în p lin? activitate. idee imprecisa. zise Hans Castorp. lucrul acesta ma amuza. cît de grav? e boala ?i nici dac? n-ai face mai b ine sâ te bagi în pat. iar Joachim r?spunse lipindu-?i calcîiele: _ Sîntem pe punctul s-o facem. . Bine. este pu?in probabil c? va putea face mare lucru în chestia asta. mîine dup? ora doua. nu ?tii ce ai de f?cut. nu-?i lipse?te voca?ia. . Ei. unde avem doi speciali?ti. tu te plimbi. atunci ne-a m în?eles. dar cu toate acestea se mai întîmpla sa-? i ia t?lp??i?a cîte unul înainte de termen. reu?im mai bine.Diminea?a? Hm. . ?i se ?i potrive?te 1 de armonios cu buna". ?i chiar ma i ntereseaz? sa asist o data la o consulta?ie. imediat dup? troaca! -Am. nu-i rau! Pentru început. adic? pe punctul de-a face vizitele clientelei sale particulare. iar mvoca binecuvîntarea cerului asupra ei es te o atitudine batjocoritoare. Mîine st?m între patru ochi. Mîine e ziua mea de consulta ?ie ?i tocmai voiam sa va întreb daca ve?i avea amabilitatea s?-l examina?i totoda t? ?i pe varul meu. Ce temperatura ai? Hans Castorp i-o comunica. cincizeci la suta ramîn eau mor?i pe loc. Pe deasupra mai tu?esc ?i tot piept ul mi-e prins. . lopatînd din mîini. P?r?i moi ale trupului. faptul acesta ma nelini?te?te.P. dup? ce lucrase în sala de opera?ii. ?i dumneata? Ce face pretinsa ils s?n?tate? Via?a în doi este mai curînd vesela. î?i închipui ca-mi comunici o noutate? Crezi ca n-am ochi în cap? ?i cu formidabilul sau ar?t?tor îi indica ochii injecta?i. Va învîrti?i de colo pîna colo? V-a?i sim?it bine în lum ea mare? Tocmai vin de la un duel cu cu?itul ?i fer?str?ul o chestie mare. cel de azi în?elege de g luma.C. ceea ce de altfel le ?i comunic? veril or. Deci. Ei.Am aranjat a?a cum ai dorit tu.Nu ?ti u cum s-a f?cut. înalt ?i rigid. Din mom ent ce se afla aici. lucru mai mult urît. Behrens ie?ea din partea din fa?a a cl?dirii. Nici nu se putea aranja ma i bine.. adaug? Hans Castorp. Plînsul în public este interzis. cel mult o sa-mi prescrie un extras de miambal s au un ceai pectoral îns? cu toate astea este pl?cut sa ?tii ca po?i primi un ajuto r medical cînd te afli în starea asta. pe cînd în poia lui plutea. ?i pentru moment se ?ine bine. Dar de ce oare e atît de violent în expresii? La în ceput. De altfel. ?i pu?ina febra. pot merge cu tine. alba?tri-spalaci ?i ?i l?crimo?i. Alt?dat?. o ?igara de foi în gura. dar am un guturai stra?nic. Cum crezi tu. ca un drapel. iata-ma acum cu ora re?inuta. la fel ca ?i pîinea zilnica". domnilor! spuse el. Digestie binecuvîntata ! ?i cu genunchii strîmbi. fire?te. Digestie bineuvintata!" Ce jargon încîlcit. Pofta buna. Este ridicol ce-?i propun. gîndi?i -va doar c? e vorba despre o rezec?ie de coaste. cu gambeta pe ceafa.Ce spui! striga Behrens. în sat. iar cînd ajunser? sus. spuse Hans Castorp. ce p?rere ai. începu sa coboare panta drumului. -A?a? zise Behrens. în fa?a sanatoriului.consulte ?i pe tine în mod sumar. Fire?te. Ast?zi. r?spunse Hans C storp. obrajii alba?tri ?i ochii l?crimo?i. domnule consilier aulic. Cinstea va fi pentru mine. Am dori sa ?tim dac? va putea sa plece mar?i. dar daca ai fi acas? l-ai chema fara îndoiala pe Heidekind. Poate ca s-ar cuveni sa consul?i un medic serios. întîmplarea f?cu s a-l întîlneasca pe consilierul aulic Behrens.! spuse Behrens. . prin urmare sa se iveasc? prilejul de a-?i formula imediat cererea. turistule.. Po?i spune pofta buna!".. Rîserâ amîndoi. ma în?elege? i. ?i nici nu-mi place ca-l vad fumînd.. de ce plîngi? se adresa el de°' data lui Hans Castorp. Adic?: Cu pl?cere! Trebuia s-o facem de la început. Iar aici.. c?zur? de acord. sa se aleag? m?car cu atît. îns? digestie" este curata fiziologie. c?ci pofta este oarecum un cu vînt poetic..

. dindaratul lui Settembrini car e st?tea la cap?tul mesei a?ezate între ei. cu lan?uri. are dreptate ?i în privin?a asta. însem na febra. cu nasturi mari ?i buzunarele tivite cu ?ireturi. o jachet? noua sau. Dar se întîmpla sa începi prjn judeca. ?inînd în gura ?igara de sticla. destul de confuz. în diagonal?. doamna Chauchat purta o jacheta de un galben-auriu.eoarece ?tiu ca nu-i prie?te ?i-l face melancolic. Settembrini pretinde una lui dispozi?ie este silita.j spuse la revedere". de altfel. se oprise parc? o clipa pentru ca întreaga sufragerie sa i-o vad?. se tutuiesc.6 care î?i terminase rolul ?i . dar cu o aten?ie deosebit?. astfel c? g?sea consulta?ia de prisos: un gînd al c?rui avanta . ca un bolnav experimentat. tr ebuie sa i-o recunoa?tem. cum f?cea de cîte cinci ori în fiecare zi. De altfel. . care totu?i se întîmpla . chiar dac? buzele n-au spus vreodat? nici m?car dumneata") .. Hans Castorp o v?zuse mi?cîndu-S1 capul în timp c e vorbea ?i iar??i îi remarcase încovoierea grumazului 5' felul neglijent de a-?i ?i ne spatele. ?i apoi iat? ca survine ceva care n-are nici o leg?tura cu r a?ionamentul tau. în orice caz. Dar îm potriva a?tept?rii ?i cu toate ca ?inuse termometrul sub limba mai mult de opt mi nute.incidentul acesta îl tulbur? ?i îl înfrico?a pîna în adîncul sufletului Hans Castorp. prin a dezaproba ?i prin a te indigna. a?ezînd u-se cu mi?c?ri unduioase. Hans Castorp sim?i profund emo?ionat de un lucru neîn?eles. Apoi. întru cît ar fi putut s? ?tie deopotriv? de bine c? numai cu o clip? înainte se întrebase da ca n-ar fi fost mai potrivit s?-i comunice consilierului aulic.vreme ce pendula suna ora dou? o b?taie . ca r?ceala se ameliora. ridicîndu-?i ochii peste fruntea ?i p?rul ei. ?i tot ca i" fieca re zi. dar nu ca din "n tîtnplare c?tre masa lui. seara. Dup? dejun. Dar cînd desert uls MUNTELE VR?JIT 195 in? ?j cînd. luase de pe toaleta dr?g?la?a achizi?ie din acea diminea?a. anula prin scutur?ri verticale vechiul 37.6 grade . un om cu cat? sigur?. prin Joachim. cu toate c? nu-l v?zuse pe Hans Castorp uitînduse la termometru. cu un su rîs fluturîndu-i pe buzele strînse ?i în ochii oblici. Mai tîrziu. ce faci? E timpul. dou? batai ?i cînd atra-?toarea bolnava î?i întoarse încet capul ?i în parte bustul. iar atunci cînd intrase. atît de tare încît abia se mai încrezu în sim?urile lui. suna de doua ori. pen dula mare. iar Settembrini este un critic.7. coloana sclipitoare se ridica pîn? la 37. abia ie?it pe balcon. v?rul sau îl privi piezi? ?j. ca aceia ai lui pribislav. începuse s? flec?reasc? ?i sa manînce. urm? dejunul principal al zilei ?i. cu aer ul ca parc? dore?te sa-i spun?: Ei. acolo unde era masa ilor de rînd. Vrei s? te duci?" (c?ci at unci cînd ochii î?i vorbesc. mercurul nu se ridicase peste vechile 37. o data cu sfîr?itul lui.Cît? întreba Joachim dup? o vreme. ramase la 37... sa-i lase sa pluteasc? în gol. ?tia oare c? el avea consulta?ia fixata la ora doua? îl privise doar cu atîta în?eles ?i cu toate acestea era de necrezut. cînd bolnavul se sim?i obosit de emo?iile ?i nout??ile de peste zi. ?i astfel o privi pe doamna Chauchat în fa?a mai întîi pentru ca apoi. iar dup? aceea fiecare intr? în camera. daca nu cumva o febr? mai mare chiar decît aceea pe care o avusese de di minea??. In aceste împrejur?ri. se apropie ?i ora rendez-vous-ului. astfel ca nici nu mai poate fi vorba despre severitate morala.ceea ce. apoi trecu pe bal con. observase c?. Iar Hans Castorp r?spunse pe un ton indiferent: Nimic nou! în adev?r. doamP Chauchat nu se întorsese niciodat? spre sufragerie. cu întîrziere a ei obi?nuit?. iar a dou a zi diminea?a indica doar 37. ci fara nici un echivoc posibil direct spre el.5. din partea dreapta a sufrageriei. Ulti mele cuvinte mai mult le morm?i. Poate c? ?i eu ar trebui sa 194 THOMAS MANN judec mai mult ?i sa nu mai primesc toate lucrurile a?a cum mi Se prezint?. Hans Castorp î?i aminti c? la acest prînz. iar cînd privise spre masa ru?i<0 bine". pentru ca spre ora prînzului s? ating? valoarea zil ei precedente. în tot timpul dejunului. ar ncîndu-?i rivirea peste um?r ?i f??i? spre masa lui Hans Castorp. ?i parca nici el însu?i nu p?re a prea l?murit asupra celor ce voia sa spun?. î?i reluase odihna. se furi?ase spre masa ei ?i. noua pentru Hans Castorp. iar republica ?i stilul frumos ?i se par dintr-o data cu totul nes?rate.

ba sa respire. vino a ici! Vom înceTca sa cioc?nim mai temeinic. ca ?i cum ar fi mînuit un ciocan. printr-o mi?care speciala a încheieturii mîinii ?i apasînd cu mîna st ng?. pentru a lua înf??i?area cel ui mai resping?tor plictis. ceea ce p?rea ca-l obose?te foarte tare. asculta toate regiunile unde iocanise mai înainte. dar cu pas hot?rît ?i cu sentimentul ca aceast? privire ?i acest surîs îl învaluiau mereu. apoi se a?eza într-un mic fotoliu de moda veche ale c?ru i bra?e erau împodobite cu ciucuri. ridica bra?ul ca sa se las e cioc?nit la subsuoara. de?i ar fi putut sa se obi? nuiasc?. c? . apoi se înclin? în fa?a vecini lor ?i para?i sufrageria iar Hans Castorp. msa umerii goi i se înfiorar?. St?tea în halat. O ricum. cu expre sia vagd a cuiva care nu e acolo decît ca asistent. Joachim puse pe mas? ?ervet ul r?sucit ?i f?cu semn din sprîncene lui Hans Castorp. Joachim trebuia.) Tot otr?vit. în fa?a ferestrei palid. lînga clavicula. ( Deun?zi" fusese exac t cu patru saptamîni în urma. în vreme ce pacientul se gr?bea sa se dezbrace pîna la brîu. atîrnîn-du-?i hainele în cuierul de lînga u?a. fara îndoiala dosarul bolnavului. °achim se gr?bea: ora convenita trecuse ?i consilierul aulic Behrens P nea pre? pe punctualitate. începu sa bata în partea de sus a um?rului drept al lui Joachim cu puternicul sau deget mijlociu de la mîna dreapta. signori! Nu sîntem numai la dispozi?ia durnnea voastr?. privindu-i pe tustrei. nupâ ce cioc?ni suficient. avînd în fa?a un tean c de hîrtn. ?inînd în mîna dreapta stetoscopul negru cu care se b?tea Peste coapsa. 196 THOMAS MANN Tempo. cu o mîna pe con-dei iar cu cealalt? trecuta prin barba. Joachim b?tu la u?a aflata chiar în sc?rii ?i pe care o placa de por?elan arata ca acolo se g?se?te sala de c°nsulta?ii. a?a ceva nu tr ece de azi pe mîine.j se spulber? dintr-o data în fa?a acestui surîs întreb?tor. draga Ziemssen. porni ?i ie?i dup? varul sau. tempo. cu urechea lipita de apa rat. noi cei de-aici nu facem vr?ji. tot otr?vit. tot mai e?ti înc? destul de bal?at. ?i auscul-?a?ia începu. ?i-i apuca foaia de temperatura ca sa-?i arunce ochii pe ea. ca mobilier nu mai era decît un ?ezlong cu sp?tarul mobil. Ei. care ducea la subsol.Intr?! striga Behrens apasînd tare pe prima silaba. încolo. Consilierul aulic Behrens. virgula nou?. yiocul camere i. virgula opt. spuse consilierul aulic ca r?spuns la scuzele lui Joachim. cu trupul l?sat pe sp ate ?i cu stetoscopul la subsuoara. . ?i este evident ca de cîn d te-am v?zut ultima oara. Cioc?ni chiar de sub gît. întîi la dreapta ?i apoi la stînga. nu te-ai mai înzdravenit. lînga o m?su?a pe care se afla o cana cu apa. Joachim aproba din cap. cunoscînd bine procedeul. Hai. spuse el întorcîndu-?i spre pendula ochii lacnmOs. C?ci în secunda urm?toare. Doctorul Krokowski st?tea la biroul dublu. iar apoi con silierul aulic porunci stînga-mprejur" pentru a-i ciocani ?i aseul MUNTELE VR?JIT 197 ptul. ?i se uita la cei doi sosi?i. Dul apuri pline cu volume de medicina cu cotoare groase ?i dosare acopereau pere?ii. De ieri diminea?a nu mai vorbiser? despre planul lor de a se duce împreun? la consulta?ie ?i în acea clipa p??eau într-o t?cut? în?elegere. ba sa tu?easc?. apa s? stetoscopul pe pieptul ?i pe spatele lui ? achim ?i. Ramase un moment în picioar e. doar nu venise aici de ieri. da-mi statul de serviciu. deun?zi. Parcurser? coridorul de la parter trecînd Pnn fa?a administra?iei ?i coborîra scara acoperita în întregime cu «oleum ceruit. împleticindu-se în sinea lui. zise el. spuse Behrens r?sfoind foile saptamînale pe care Joachim î?i trecuse cu precizie temperaturile luate de cinci ori pe zi. în acela?i timp. Un poco piu presto. acoperit cu o mu ?ama alba ?i pe a c?rui perna era întinsa o coala mare de hîrtie alba. Totul se repeta ?i în partea stînga. înfipt pe picioarele-i cr?c?nate. Lui Hans Castorp nimeni nu-i d?du nici o aten?ie. Virgula ?apte. cu coatele p e masa. în halatul de lustrin negru. Cum st?m cu în?ep?turile în hilul drept care erau mereu acute? Mai bine? Vai. ?i mai ciocani în partea oerioarâ ?i in ferioara a pieptului. Apoi coborî sU omoplat ?i ciocani lateral la mijlocul ?i în partea inferioara a spatel1"1 dup? care Joachim.

în m?sura posibilului. iar acum. Totul este în regula. . întreb?toare de la torsul gol al lui 198 THOMAS MANN Joachim spre ochii lui. sa manînc bine sâ beau bine. în afara Par. nu e prea rau aici. ?i pe cînd prin minte îi treceau toate acestea. sa ia nota de prezen?a celui care mai avea pofta". Foarte aspru. deodat? se c°sa ?i aru nca o privire iute. a?a ca ar t rebui sa fii ceva mai politicos. ?>! iat? ca trupul lui a trecut pe primul plan într-un mod cu totul diferit. în vreme ce el î?i dezvolta ?i î?i desavîr?ea for?a fiz ca. Data vii toare (adic? de azi în patru saptamîni) o sa fie peste tot." ?i doctorul Krok owski transcria totul. p?rea dus pe gînduri. îl aserve?te ?i mai rupului. în timpul exarnenulm medical. dicta consilierul aulic Behrens. iar pe di nafar? arde de febra din ma b°lii. e bine." Zgomot. spunea cu glas tare. Acestea sînt bra?e de gimnast. acesta este un semn b un). scurtat". poftim.. mina siberiana! Sau vrei sa spui ca sanatoriul nostru are oarecare asem?n?ri cu locu ri de-astea? Merge bine. Ziemssen! ?terge-o! Urm?torul. se uitau cu o e xpresie trista ce plutea în gol. spuse el. Cu capul plecat într-o parte. Vezicula r". asiste ntului care st?tea la birou o spunea în a?a fel încît Hans Castorp nu se putu opri sa nu se gîndeasca la scena de la croitor. La urma urmei. a?a-i. între timp îns?. Scurt". î?i spuse Hans Casto rp. desigur. nu reu?i sa-?i scoat? imediat c?ma?a cu pic??e le ?i o trase peste cap. Cît crede?i ca mai poate dura. Se gr?bi prea tare. Aici. atunci cînd domnul spilcuit ia masurile pent ru un costum ?i pune centimetrul dup? o rînduiala tradi?ionala ici ?i colo în jurul trupului ?i al membrelor clientului. calculeaza-l începînd de deun?zi. A fost mereu preocupat de trupul s?u. alb. a evenit independent ?i a c?p?tat importan?a datorita bolii. îns? la el ?i aceasta pasiune izvor??te tot din gustul pentru militarie. în sfîr?it. cum ?i-am spus ?i deun?zi iar daca î?i face pl?cere. dintre care unul avea la în cheietura mîinii o br??ara de aur. Dar consilierul aulic era înc? dus pe gînduri ?i-l las? sa stea în picioare. nu e?ti nici la ocna ?i nici într-o. ale c?rui coaste. pe cînd eu n-am f ?cut caz de ele niciodat?. jos. daca mai are cineva poft a! striga el privind undeva. îl trase în fa?a lui ?i-l studie p?trunz?tor Nu-i privi chipul. dar considera-l ca pe un minimum. pu?in mai bine. Ei. cu picioarele cr?c?nate ?i gura c?scata. iar ochii îi l?crimau. Apoi încremeni în picioare.. iar Joachim începu sa se îmbrace. spre ochii lui mari. Ziemssen. cînd Behrens se hot?rî. a?a cum t e ui?i de obicei la un om. ci numai trupul. n-ai putea s-o sco?i la cap?t cu rec ru?ii dumitale în starea în care te afli! Mai ai nevoie de înc? o jum?tate de ani?or..o înf??i?are de civil pe lîngâ Joachim Ziemssen. dictînd ucenicului care sta la masa ?i scrie c ifrele astfel ob?inute. c?ci boala îl face pe om mai trupesc. Ei. Un trup into-?i care nu se las? dezintoxicat ca sa redevin? zdrav?n. cu parul negru pe stern ?i bra?ele altminteri robuste. Hans Castorp sari în picioare ?i se gr?bi sa se dezbrace. spuse el ?i iar??i repeta: vezicular" (dup? cît se p?rea. în aer. cu privirea ag??ata de f ?ptura consilierului aulic care. Este tur-intr-o forma perfecta. cu cuvinte scurte ?i sigure. ca un a dev?rat Apolo din Belvedere. ?i întinzînd bra?ul. lui Joachim i-au pl?cut întotdeauna exerci?iile de gimnastica. este bolnav. ?i cu mîna sa enorma ii apuca de cot pe Han s Ca?torp. blond ?i sub?ire. devale. aspru" mai spuse ?i f?cu o strîmbatura. ca ucenicul cifrele croitorului. a dîncit într-o contemplare meditativa a torsului lui Joachim. deoarece eu am °st mereu un civil preocupat mai mult sa fac bai calde. Doctorul Krokowski se a?ezase din nou. domnule consilier aulic? Ei.acest tors zvelt. mai mult decît mine sau ce l pu?in în alt fel. tot ce auzea în?untru. e rîndul dumitale! spuse el. Cît despre consilierul aulic Behren s. în fa?a co nsilierului aulic Behrens . consilierul aulic Behrens terminase. iar??i e?ti gr?bit? în orice caz. i' învîrti a?a cum învîr?i un corp ?i-i cerc .ci î?i pierduse r?suflarea. d?du stetoscopul doctorului Krokowski care se ridica ?i-l lua ca sa-i fac? ?i el lui Joachim un mic control de asistent. de un oache?-galbui. Pe din?untru îns?. negri ?i blînzi pe care chinuita ?i t u?ea îi f?ceau sa l?crimeze. trecînd pe deasupra celui ce-l privea. Hans Castorp privea cele ce se petreceau în fa?a lui. cînd re spira (slava Domnului mai avea înc? toate coastele) se ridicau sub pielea întinsa ?i se reliefau deasupra stomacului scobit . cu toata rin?a ce~o are bietul Joachim de a ajunge soldat.

Castorp. hai de. de-atunci e mult. cum spune filozoful. iar jenele respiratorii sînt efectul regiunilor bolnave. Dar domnul tat?l dumitale? A murit de pneumonie. va putea în curînd sa spun? ca a fost bolnav îns? chiar daca va ajunge acolo.Dup? mama. ~ Haide. confirma printr-o mi?care a capului ca auzea: las? cu gravitate b?rbia în piept. iar aces t apt arunca a priori. acum pot sa ?i-o spun chiar din capul locului. ?tii ca odinioar? ai mai fost bolnav? -Eu? Da.Respira adînc! Tu?e?te! porunci consilierul aulic care. cel la care ma uit. Ah. cînd pe calcîie un var c .. cînd am avut cinstea nemeritata sa te cunosc ?i am presupus cu destula certitudine ca. aflata la cinci pa?i . MUNTELE VR?JIT 199 _ Auzi? întreba el întorcîndu-se c?tre doctorul Krokowski. HnS clavicul? ?i pu?in mai jos.Nu. al regiunilor care s-au ?i cicatrizat. iar Hans Castorp se str?dui sa fac? întocmai. Sunetul este un pic mai surd aici decît dincolo. Embolie? Bine. te rog sa ma în?elegi cum se cuvine sa ramîn? aici. de la masa lui de scris.Ai aici un var atît de dr?gu? ?i de simpatic. ca adineauri.Dar. Castorp. Hans Castorp p?lise. "~ ?i doamna mama dumita le e s?n?toasa? . revenind de mai multe ori. fara înconjur. ?i în afara de toate astea. Foarte bine. Ar trebui sa devii specialist. daca vrei. zise Hans Castorp. dragul me u Castorp. Este fiul unei cumna. a?a-i1) Da? ?i ai adesea palpita?ii? Numai de cîtva timp? Bine. . domnule consilier aulic. pentru a compara.ep?rtare. el nu-mi este var decît prin alian?a. domnule consilier aulic.Da. î?i reluase stetosco pul. ace?tia ?i-s ascenden?ii! Cît despre dumneata. n?d?jduiesc. îi spunea tînarului p e numele de familie . O bucata de timp ciocani în mod alternativ.. o sa vedem imediat de ce e?ti în stare. dar într-o zi au descoperit ca ar face bine -?i nu numai ca ar face bine". privind între el ?i Hans Castorp. . întocmai cum am b?nui t din prima clipa. zise Hans Castorp. domnule consilier. ?i. Prin alian?a. Sau nu' Hi ramîne totu?i ruda. la fe] adaug? el. e?ti unul de-ai no?tri ?i vei sfîr?i pri n a-?i da seama ca atî?ia al?ii care au venit aici pentru desf?tarea lor. Castorp. desigur ca totdeauna ai fost pu?in anemic. A decedat pe cînd eTam înc? mic. în special în anumite locuri. E?ti un v echi bolnav. exista o jena respiratorie.. P . Auzi diferen?a? ?i c onsilierul aulic ciocani pe rînd în partea superioara stînga a pieptului ?i pu?in mai jos. Hm.. Deci.lucrul se desf??oar? praeter-propter. continua consilierul aulic facînd un semn spre Joachim ?i leganîndu-se cînd în vîrful picioarelor. e moarta. . de ce? 200 THOMAS MANN De o embolie. în a?a fel încît î?i apas? barba ale c?rei vîrfuri se îndoiau în sus. o lumina ?i asupra dumitale. nu-i a?a? Dar nu-j a?a ca atî? munca fizica cît ?i munca intelectuala te obosesc repede. zise el Haide. cu mîmile la spate. dar nu vreau sa învinov??esc pe nimeni ca habar n-ai avut. ai fire?te o înclina?ie pronun?ata p entru înfundarea cailor respiratorii. în care procesul de sclerozare s-a ?i terminat sau. în fond. iar Joachim se opri brusc sa asculte. ?i el la fel? A?adar. sus. ~ Ah. Ciocani în acelea?i locuri ca ?i la Joachim ?i reveni de mai multe or în diferite lo curi. îi zise ?i era pentru prima data ca.. Apoi î?i puse instrumentul sub bra? ?i. Acesta nu rosti mei un cuvînt ?i nu f?cu de cît sa apese stetoscopul ici ?i colo. ascultînd.eta mai ales spinarea. începu sa cioc?neasc?. asta nu înseamn? ca n-a fost bolnav. acum. Am fost mereu cu ochii pe dumneata. au privi t în jur strîmbînd dm nas. cu mai mult folos ?i dincolo de orice curiozitate gratuita. . domnul v?rul dumitale de sînge. te am în vedere pe dumneata personal.. în aceasta sta?iune d e munte. mai bine de opt sau zece minute . în timp ce consilierul aulic îl asculta. Iar doctorul Krokowski. ramase cu oc hii în pamînt. n-o sa vrei acum sa-?i renegi votre cousm. ?i din partea cui? . iar bunicul meu. unde chiar adineauri se oprise de cîteva ori pentru a ciocani cu insisten?a.

în?elegi. este ceea ce cred în adev?r ?i eu. De unde provine' Da-mi voie. Acestea sînt otr?vurile solubile secretate de microbi. cu obrajii lui alba?trii. î?i spun ca-mi declin orice r?spundere. Castorp. spuse Hans Castorp. confirma consilierul aulic. Castorp. tot ar trebui sa te întorci. eu. care vrea s-o arga ori de cîte ori termometrul îi arata cîteva zecimi în minus. spuse Hans Castorp. c?ci revolu?ioneaz? trupul. nu-i a?a? ?i este perfect adev?rat. Hans Castorp st?tea în picioare. Nu vreau sa spun nici m?car ca am auzul mai fin decît ei. o buna zi toat a bucata de plamîn se va duce dracului. Am avut impresia. Cas . cu certiW MUNTELE VR?JIT 201 un punct umed. iar daca vei continua. Castorp. Nu ?tiu daca la ?es ai ?i avut febra. Ca ?i Pe Joc repaus n-ar fi un ordin tot atît de valabil ca ?i drep?i! Re202 THOMAS MANN paosul este prima datorie a cet??eanului. vei mcepe prin a te baga în pat. apoi privi iar??i hipul consilierului aulic. au un efect ame?itor asupra sistemului nervos central. zise Hans Castorp. acest aer rarefiat ?i uscat al în?l?imilor. fara nici o tres?rire. întrucît p rovine dintr-o afec?iune proasp?ta deocamdat? nu vreau sa vorbesc despre un foca r de infec?ie. deopotriv? de prielnic ?i pentru a declan?a ?i gr?bi boala. Dar tot acest aer este.robabil ca pentru domnii no?tri colegi de la ?es diagnosticul este mai dificil în cazul dumitale. dup? cîte ?tiu. facîndu-l sa izbucneasc? din starea latenta în care se afla. vom vedea daca dup? cîteva saptamîni de repaos la pat. ma în?elegi. mult mai înzestrat pena fi bolnav decît generalul asta de brigada de colo. Deocamdat?.. -?i guturaiul? i-o întoarse consilierul aulic. ceea ce corespunde îndeaproape cu observa?iile acust ice. _ M? gîndeam. n-ar fi decît aces te jene respiratorii ?i aceste calcifieri curioase. mai spuse consilierul aulic-avem în parte a superioara ?i un punct incipient care a ?i început sa ait>a zgomotul lui. te-a? las? sa pleci la larii ?i pena?ii dumitale ?i nu mi-a? mai bate capul nici o clipa cu dumneata. ca aceasta febra se datoreste numai guturaiului. C?ci în afara de aceste jene respiratorii. ?i acum. O sa-?i facem o frumoasa fotografie a interiorului ?i faptul acesta s?-?i produc? desigur pl?cere. Cu ochii tot alba?tri ?i l?crimo?i. ma auz i? Dar. cu ochii in pamînt ?i cu mîinile la spate. dar dup? p?rerea mea dumneata ai început s? faci temperatura imediat ce ai sosit aici. c?ci vei putea sa arunci o privire m'âuntrul propriei dumitale fiin?e. mai avem ?i temperatura dumital e: 37. reclamele "e ?i vindec?rile miraculoase nu ne privesc pe noi. Bine. c?ci. evident. devale.. nu trebuie sa te mai obo se?ti pornind la drum. _ ?i ca o confirmare obiectiva. lucru pe care-l ?tii. doar col?ul gurii -' zvîcnea în mod ciudat. te vei reface. fiindc? lucrurile stau altfel ?i t°( e?ti la noi. . în cazul dumitale. o sa-?i spun cîteva cu vinte care valoreaz? greutatea lor în aur. .6 la ora zece diminea?a. ?i abia atunci obrajii capata o îmbujorare plina de veselie. chiar din prima zi. Ce se va întîmpla dup? aceea. aerul pe care-l avem aici este bun împotriva bolii. Hans Castorp sim?i iar??i cum sîngele îi n?v?le?te în inima care 1se zb?tea în piept în vr eme ce Joachim încremenise pe loc. iar ner?bdarea nu provoac decît rau. lar ^e la început. de?i exista. continua Behrens. dragul meu. sa-?i spun ceva ?i ?ine bine minte ceea ce auzi. ?i cu musta?a zbîrlita într-o singura parte. aCUm. ca e?ti un bolnav foarte ales. ai c?rui ochi nu-i întîlni. Fire?te. -Probabil c? imediat te-ai sim?it u?or ame?it. ma în?elegi. ramîne de vazut. Aerul îns? este acela care ne a juta sa auzim. Dup? cîtva timp. iar guturaiul dumitale este tocmai una din aceste izbucniri. Dar ?in tot atît de mult sa-?i spun 'mediat: un caz ca al dumitale nu se vindeca de la o zi la alta. b?iatul meu. în acela?i timp. Daca. asculta-ma cu aten?ie. dispui de suficiente circumvolu?iuni cerebrale. Prin urmare. iar printre coaste i se vedeau limpede b?t?ile imji Se uita spre Joachim. sa tr?ie?ti la fel ca si .Da. c?ci . cu toate ca experien?a ?i specializarea înseamn? foarte mult.

ar fi trebuit sa se limiteze aceasta ?edere). mai ales în tov?r??ia eroului nostru. file. daca în vreme ce rela tarea noastr? a devorat spa?iu ?i timp ale c?ror întinderi corespund foarte bine a ?tept?rii noastre pe jum?tate m?rturisite . cu ochii lui naivi. poate. îi era cu atît mai u?or sa-l în?eleag? pe Hans Castor p ?i sa-i respecte teama ce-o avea de orice explica?ie. sa nu ma dezmin?i ?i sa nu m?e[ cunoa?terea mea despre oam eni. pe jum?tate sincera ?i prada îndoielii. pe care le va întîlni în tovar??a no str?. ?i a?a cum î?i va fi adusa ?i miine. în vreme ce inima repeta parca loviturile con?tiin?ei. ?i totu?i el este în ordinea lucrurilor ?i r?spu nde legilor povestirii ?i ascult?rii ei. A?adar. ?i se aduce suna a?a cum ?i-a fo st adusa ?i ieri. arunca piezi? capul pe spate ?i cu un surîs jovi al. te rog. oricît de simpla ar fi fost. se a?eza la birou pentru a-?i rezolva coresponden? a în pauza pîna la consulta?ia viitoare Doctorul Krokowski îns? se ridica de la locul sau. în patul curat ?i alb. Dar jn aceea?i clipa te adi e un fel de boare nu ?tii nici cum. nu ne-ar mai trebui decît tot atîtea cuvinte ?i cli pe cîte pagini. Hans Castorp st?tea în pat de sîmbata dupa-amiaza deoarece astfel hotarîse con silierul aulic Behrens. adic? aventura tînarului Hans astorP. ci din contra. la care. daca în vreme ce relat area noastr? privind primele trei saptamîni ale ?ederii lui Hans Castorp la cei de sus (dou?zeci ?i una de zile în miezul verii. povestitorul se simte dator sa m?rturiseasc? pro-pria-i mirare în leg?tura cu un lucru care se va întîmpla aici. consilierul aulic Behrens puse cap?t convorbirii ?i. iar ceea ce ?i se dezv?luie ca adev?rat? forma a existen?ei este un piezent încremenit în care ?i se aduce eterna supa. ?i privea în tavanul camerei. dar cum e> ln fond.torp. iar o bucurie ?i o speran?a necunoscute îl chinuiau îngrozitor. Grijuliu sa-l menajeze . surprins Qe destin într-un mod atît de nea?teptat . ?i ca numai în f unc?ie de propria noastr? experien?a el se dilata sau se contracta exact cît ?i av entura eroului povestirii noastre. mai precis ar fi daca am vorbi despre o identitate adic? de 204 THOMAS MANN î I i un acum încremenit sau despre eternitate. al c?ror albastru era înce ?o?at de guturai. încîlcita. ?i acum. paradoxurile. c? ci structura sa l?untrica. St?te a acolo. în prezen?a ac estei minuni care este lrnpul. întrebînd de forma da ca nu-i lipsea nimic. f?cu un semn cu capul. Deocamdat? este suficient ca fiecare sa-?i aduc? aminte cît e iute se scurge chiar un lung" ?ir de zile atunci cînd. le reci în pat: este mereu ace ea?i zi care se repeta fara încetare. mereu aceea?i. se îndrepta spre Hans Castorp. De fapt. cu cît împ?rt??ea aceasta te . este folositor. nu putem admite ca fara acest guturai ochii Iui ar fi avut o privire limpede ?i fara echivoc. cu monograma lui pe buzunarul c?m??ii de noapte. suprema autoritate în aceasta lume în care sîntem închi?i. ?i c?. atîtea alte fiin?e. pentru urm?toarele trei sapt amîni ale vizitei sale în acest loc. nu era în adev?r deloc simpl a. pentru ca nu cumva cititorul sa fie e l însu?i din cale-afara de uimit de cele ce urmeaz?. bolnav fiind. la depou cn dumneata! Spunînd aceste cuvinte. ore ?i zile de lucru au cerut eie: de altfel ne dam seama di ntr-o clipita ca aceste trei saptamîni se vor încheia iute. Uneori din str?fundurile fiin?ei lui se înal?? un rîs nebun ?i biruitor. fara îndoiala. înainte mar?. intra de cîteva ori în camera bolnavului. Am putea fi mira?i de acest fapt. gîndindu-se la ciud??enia situa?iei. batîndu-i lipita de coaste. întins. iar noi vre m sa evitam. s?-l preg?tim pe cititor pentru înc? alte mult e minuni ?i enomene. potrivit previziunilor ome ne?ti.în schimb. nu pre a ar fi corect sa vorbim de Peti?ie". îi strînse din toata inima mîna dreapta. La prînz. încearc?. fiind ca ?i îngropate. foarte întunecata. care îi zgudu ia pieptul. care-i dezvelea din?ii g?lbui în barba. domolindu-i inima. Joachim îl las? în pace ?i ocoli orice explica?ie. nici de unde. formele timpului se destram?. cu mîinile sub cap . V Eterna supa ?i revela?ia fulger?toare înainte de orice. Dar ar fi paradoxal sa vorbe?ti despre plictis în leg?tura cu eternitatea. De altfel. într-o caden?a accelerata. De altfel. patul în care murise americanca ?i. în prima zi. în afara acelora de pîna acum. a?adar. C?ci este în perfecta ordine ?i corespund e exact acestor legi ca timpul sa ne para mai lung sau mai scurt. ca un om suprasolicitat de treburi. alteori p?lea de spaima ?i de nelini?te. cac în vreme ce vezi ca ?i se ad uce supa.

întorcîndu-se de la plimbarea de diminea?a. dar care s-au lecuit cu desavîr?ire de la sine.nu-i a?a? . nu sînt primul care a crezut c? face aici doar o scurta vizita de polite?e ?i a c?rui ?edere a luat o cu totul alta întors?tura. r?spunse Hans Castorp. po?i sa fii sigur.. C?ci doar ai auzit tu singur ca. Dar daca lucru rile stau într-adevar. reprezint? pentru mine ceva mult mai fru mos ?i infinit mai drag decît un Mul?i ani tr?iasc?!" cu zgomotoasa lui veselie. Trebuie sa în?elegi ca mi-e penibil în cel mai înalt grad. Requiescat in pace. Vii aici sami faci o vizita. a sPunem.. ?i iat?. daca a? mai fi con tinuat cîtva timp sa duc via?a asta acolo. deodat?. Nu chiar azi. _ î?i dai seama.. dar.P. cît de nepl?cuta este situa?ia asta pentru mine! Acum. vindec ata acum.iar o stofa neagra. pe care trebuise s-o fac? singur. la urma urmelor. fiindca-mi p)a lucrurile t riste ?i în?l??toare . cum aveam impresia pîna acum. ata-mâ de ieri în situa?ia de-a ma întreba care-mi erju dispozi?iile personale fa?a de tot. în?elegi tu. e altfel. Au altceva de f?cut decît sa ma a?tepte pe ? e ?i sa numere zilele pîna la întoa rcerea mea. în privin?a asta n-ai nevoie sa-?i f aci nici cel mai mic repro?. doar un oaspete. pe de alta Parte. astfel.ama. acum s-a dovedit pur ?i simplu ca aveam mai multa nevoie de repaus decît ?i-a închipuit el sau decît ne gîndi?em noi to?i.Iarta-ma! spuse Hans Castorp fara sa-?i ia mîimle de sub cap. cu o cruCe de argint deasupr a sau un R. Bineîn ?eles ca. Am avut deauna o fire serioasa ?i o anumita antipatie pentru aspectele vigu-as e ?i zgomotoase ale vie?ii . în loc sa fiu. de curînd. E destul sa te gînde?ti cum al doilea fi u al lui Tous-le-deux a fost atins înc? mult mai grav ?i nici nu ?tim daca mai tr? ie?te.. întrucît este un noroc fap tul ca am venit aici ?i m-am l?sat consultat. a fost frumos?" Daca vad ca n-am sosit. zise Hans Castorp. adic? fa?a de via?a ?i exigen?ele ei . Behrens a ?i f?cut o remarc ? în sensul acesta.nu am vorbit noi. zise Joachim oftînd. a?adar. ?i se prea poate ca famil ia noastr? sa aib? asemenea dispozi?ii ?i. ca înainte vreme. astfel ca azi nu mai ai decît o oarecare . la ?es. miercuri sau joi. . Este o surpriza p entru mine sa aflu ca sînt cam bolnav ?i trebuie sa ma obi?nuiesc mai întîi cu ideea c a acum ma aflu aici ca pacient. Am venit oare aici ca sa-?i fac ?ie o vizita? In parte am venit ?i cu inten?ia asta. trebuie sa-?i m?rturisesc ca faptul acesta nu ma surprinde deloc. ca sa m? odihnesc.Asta nu se poate ?ti! zise Joachim.chiar daca este. potrivit sfatu lui dat de Heidekind. 206 THOMAS MANN ?i tu ?tii ca am fost ispitit uneori sa ma fac preot. în?elegi. . în primul rînd.. To tul trebuie sa provin? din faptul ca eu însumi am o leziune si din na?tere chiar a m avut predispozi?ii pentru aceasta boala . Dar duminica. iar în mintea lui se socotea chiar într-o situa?ie ?i mai chinuitoare decît varul sau. trebuie sa treac? uit? vreme înainte ca faptul acesta sa-i surprind?. Doar ca ai avut odinioar? cîteva locuri bolnave de care nimeni nu s-a ocupat. înainte de amiaza. c?ci se prea poate sa-l fi coborît în timpul vreunui dejun. ?intuit la pat ?i n imeni nu ?tie cînd vei putea pleca pentru a-?i ocupa serviciul. vor trebui sa fie în?tiin?a?i. te introduc în sanatoriu ?i iata-te. pentru tratament. Nu înc?. nu ma a?teapt? cîtu?i de pu?in. Ramase în picioare lînga pat ?i spuse oftînd: A?adar nu-i nimic de f?cut ?i trebuie sa luam anumite hotarîri. ca sînt într-adevar unul d intre ai vo?tri. ?i ap oi. La ce bun sa-?i fa ci atîtea gînduri? E absurd. De altfel.treab?: Ei. s-ar fi putut ca toata bucata d e plamîn sa se duca dracului. pot sa vorbesc despre noroc. sînt bine-nit ?i unchiul Tienappel spune: Te-ai întors!" iar u nchiul James ma . MUNTELE VR?JIT 205 is A?. lata ceva care într-adevar nu se poate ?ti. e o chestiune asupra c?reia nu ne facem uzn..care a izbucnit acum. despre asta. Oricum ar fi. Cînd sosesc. Te a?teapt? cei de -acasa.I. ce-o sa se mai întîmple? Fire?te ca ma simt oarecum r?spunz?tor. nu mai amîna convorbirea directa ?i inevitabila cu varul sau. ?i nu atît de adic? într-o zi fixa. îns? zilele acestea. deoarece niciodat? nu m-am sim?it propriu-zis viguros ?i nu uit cît de une ri mi-au murit p?rin?ii astfel ca nici nu aveam de la cine mo?teni o s?n?tate ex cep?ionala! Ca ai o mica leziune .

deocamdat?. în sfîr?it. neglijeuri de dantel? sau ceva asem?n?tor (numai c? pentru neglijeuri de dantel? fusese prea rece). iar Joachim ramase al?turi de va rul sau: urm?ri stînd pe balcon. cum am mai spus. îl punea pe Joachim sa-i relateze evenimentele ?i preg? tirile din aceste zile. nu se poate ?ti! . putem a?tepta! Deocamdat? se mul?umir? cu atît pentru ziua respectiva. Insa n-ar trebui. e tot ce putem face pîna una-alta. v?dit tulburat. vizitîndu-l. . îi ceru sa-i fac? o e de seama asupra conferin?ei doctorului Krokowski. am în?eles. Mai tîrziu. fie bilunare intra în drepturile sale.de altfel nu vorbise decît foar te pu?in ?i despre cea precedenta. spuse el. în cadrul concertului bilunar. Cît pentru rest> mai putem a?te pta. iar luni dupa-masa. în vreme ce Hans Castorp ciulea urechile cu capul p lecat într-o parte ?i cu privirea pierduta într-o fervoare dubioasa pe valurile de a rmonie care se îmbulzeau de afara. ?i de aceea nu avem dreptul sa punem alternativa cea mai rea. Afirmi ca nimeni nu poate ?ti cînd voi fi în stare sa plec de aici ?i sa încep lucrul la ?antierul naval. nu. Clubul jum?t??ilor de P amîni" î?i mase zborul in corpore spre Clavadell). la mine n u. n-ar trebui sa ne facem nici o iluzie. r?spunse Hans Castorp.de altfel le voi scrie chiar eu. spuse Hans Castorp. Cînd Behrens spune ca un loc e aspru ?i ca aproape ca aude un zgomot. gr?dina ?i terasa se însufle?ir? cu tralala ?i cu fornaie lile clarinetului. treb uie sa ?i se trimit? ?i bani. sa se plimbe prin camera. îns? faci aceasta afirma?ie într-un sens pesimi st ?i g?sesc ca te gr?be?ti prea tare. îl întreba dac? duminica fusese onorat? cu toalete elegante. . E prea multa vreme de cînd ma aflu aici ?i ?tiu la ce mâ pot a?tepta. lbituri. daca nu bucurîndu -se direct.Nu. Tava de ceai pe care i se servise micul dejun duminica diminea?a era împodobit? cu un mic vâs de flori ?i nu uitaser? sa-i trimit? cîteva pr?jituri din cele servite ? i în sufragerie. tocmai pentru ca nu se poate ?ti. singurele care vor îng?dui o concluzie obiectiva. * Hans Castorp st?rui sa afle am?nunte: 208 THOMAS MANN Zac aici ?i achit tariful întreg. Joachim se a destul de pu?in vor b?re? ?i deloc dispus sa fac? rezumatul con-W?ei . ca stau în pat cu pu?ina febra ?i ca. Va fi suficient sa le scriem cît mai curînd . Cred ca este mai bine sa nu ne dam prea multa importan?a ?i sa nu ne apucam sa istorisim celo r de acas?. nu. se a?eza pentru un sfert de or? pe marginea patului. cel pu?in prin relat?rile pe care i le f?cea Joachim cînd. asemenea pove?ti de groaza..Pentru rest? MUNTELE VR?JIT 207 -Pai. Dar. de rufe. este un om în?elept ?i nu face pe profetul.cînd era vorb a de divertismente fie saptamînale. s? mai a?teptam.ca am r?cit. numai daca voi avea nevoie de toate astea. în adev?r. Joachim veni sa-l vad? înaintea curei de odihna. De altfel. cu mîna mea. n u mi s-a f?cut înc? nici radioscopia ?i nici radiografia. iar programul . saltîndu-ma pu?in pe perna . _ Bine.. .. zise Joachim ?i începu. de înc?l??minte. Dup? aceea. vom vedea. ?i cine ?tie daca se va constata ceva într-adevar serios s au daca pîna atunci nu-mi va trece febra ?i va voi putea spune adio. Ceea ce desigur ca s-ar fi petrecut ?i cu punctul umed pe care se poate sa-l ai acum. Behrens n-a fixat nici un termen. bineîn?ele s.. gînde?te-te ?i tu! Doar cu geamantanul tau pentru clasa întîi g cu cele necesar e numai pentru trei saptamîni. daca nu ai fi urcat din întîmplare pîna aici.Bine. Ai nevoie de . nu fara a se gîndi cu o interioara ridicare din u meri la discursurile lui Settembrini asupra caracterului suspect politic al muzic ii". nu se poate ?ti absolut nimic. de pilda în ceea ce prive?te durata conv alescen?ei mele. nu sînt în stare sa c?l?toresc. Chiar în si tua?ia lui de acum Hans Castorp lua parte la tot ce se petrecea. De altfel.greutate la respira?ie. Vreau ?i eu s? aflu nut-din ceea ce se întîmpla. chiar de la început. daca dupa-masa se facusera plimb?ri cu tr?sura (?i. -Dac?.

socotind c? lucrurile ?u fo st aranjate ?i ca numai tu?ea ?i temperatura pricinuita de guturai îl f?ceau s? su fere. se împlineau trei saptamîni . deoarece o punea în leg?tur? cu constitu?ia generala a bolnavului. în acest caz. cum spune doctorul Krokowski. nici mai încet. cu perna în spate. de autoin-toxica?ia organismului care. Azi a debitat chimie pur?. cum vorbe?te. ?i cam ce-a spus ast?zi? Ei. evitînd întîrzierea cutiilor pentru scrisori. ai puica crede c? este ceva adev?rat în pove?tile cu elixirele dra gostei ?i alte n?zdr?v?nii de care sînt pline c?r?ile de legende. Pe curînd am?nunte mai amp le." Apoi plicul fu încredin?at omului de serviciu de la etaj care. Le mai scrise c? st?tea în pat. t rebuia amînata. iar mar?ea trecu f?r? nimic sebit. cu pofta de mîncare provocat? de o sch . plec? imed iat sâ-l pun? l? primul tren. lunea. Nu e nici un cuvînt de prisos ?i totu?i. pe care consil ierul aulic Behrens. gîndi Hans Castorp. Pe cînd el lua masa jos. ?i Krokowski a vorbit iar??i despre iu bire"? întreb? apoi ?i se strîmb? rostind acest cuvînt. lata un lucru bun. r?spîndit în tot trupul. î?i ?ntreba v?rul ce temper atur? a avut la ora ?apte ?i apoi i-o comunica pe a sa. f?cea la fel. râspîndit în trup. nu voia s-o trate ze cu u?urin??. Dar ce-a mai emis ca noutate? Ca noutate. ?i totu?i era ziua sosirii lui. aventurierul nostru. Dup? aceasta. cînd se apucas de unul singur sa p lece la plimbarea care-i f?cuse atît de rau. intra bâie?ul. Asemenea întîmplari se asociaz? cu alte impresii ?i amintiri. Ai auzit tu însu?i. în adev?r. pe nume Turnherr. De diminea??. nu se scurgea nici mai iute. dar e cît se poate de interesant. Cîte ?tie ?i omul asta! Parc? ar fi înghi?it ?tiin?a cu polonicul. Ai s> plecat? Da. Despre ce altceva ar fi putut vorbi? Acesta este subiectul la care recurge totdeauna. s crisoarea aceasta m? va face s? cî?tig pu?in timp. un tip musculos. ca s?-?i infor meze unchii de starea lui actuala. c? ci era mereu aceea?i. cu cugetul împ?cat. avînd o gripa cu febr?. de altfel. aceasta zi spart? în atîtea buc??ele ?i care. îl frec?iona cu alcool. exact a?a cum se întîmpla în ca zul absorb?iei obi?nuite a otr?vurilor exotice.î?i reaminti de acea luni. Abia P'eca. Bineîn?eles. concediul pe care Hans Castorp ?i-l rezervase a fost socot it insuficient de c?tre acest medic cu înalt? competen??. temperatu ra mi se ridica. M ai a?teapt? pu?in ?i o s? vezi c? într-o bun? zi o s? sfîr?easca prin a descoperi ac est element necunoscut.. i?r efectele acestei descompuneri exercit? o influen? ? ame?itoare asupra anumitor centri ai mâduvei spin?rii. care vorbea din gît cu oarecare dificultate ?i. H ans Castorp. nimic deosebit. în urma cu doua sapt?mîni. ba o s? ?i fabrice otr?vurile solub ile care produc acest efect ame?itor asupra centrului nervos. Apoi seara ?i diminea?a urzir? a treia ?ederii l ui Hans Castorp în depou". Dar cum mai vorbesc oamenii de aici. ?j. zise Joachim. astfel c? va putea îmb?ta oamenii dup? metoda lui. medicul-?ef îl s?sise foarte anemic. astfel c?. A?a am auzit în p?dure ?i n-o sa uit toa t? via?a. cu num?rul camerei. Chestia ast? a ta m-a cam lovit în moale' capului. cauza ce-i declan?ase revolu?ia în trup ?i gr? bise izbucnirea bolii. chiar de la prima lor întîlnire. ?tii ?i tu. cu mînecile c?m??ii suflecate pe bra?ele vînoase. de un fel de otr?vire. le s crise pe hîrtia cu antet a stabilimentului. ?i atunci obrajii se îmbujoreaz?! spuse H?ns Castorp. cel pu?in ? linii mari. ca morfina sau cocaina. numindu-l pe Hans Castorp. în pofida proiectelor lui. îi r?spunse Joachim. trebuie neap?rat sa mai stau pu?in culcat. se apuc? sa tr?iasc? de pe o zi pe alta. con?tiincios pîn? la exces cum era îndeob?te. Auzind toate acestea. în monotonia ei permanent?. c? plecarea. oamenii din popor cu cîta solemn itate ?i demnitate: sun? aproape ca o poezie! Ramîi cu bine ?i-?i mul?umesc!" repet ? el imitînd accentul t?ietorului de lemne. MUNTELE VR?JIT 209 Astfel trecur? duminica. la urma urmelor. ?i-ar avea originea în descompunerea unui element înc ? necunoscut. ?i-?i ramîn în auz pîn? l? sfîr?itul zilelor t?ie. ?i Joachim ap?rea gata îmbr?cat ca sâ-i spun? bun? diminea?a. adaug? Joachim în sil?.cheiate de cînd s e g?sea aici ?i se sim?i în sfîr?it obligat s? scrie o risoare acas?. ca pe to?i ceilal?i bolnavi. E vorba. exclam? el.. nimic deosebit.s-exprima limpede presupunerea c? este posibil ca excursia sa fi fos. dup? ce b?tea foarte tare în u??. Cu perna în spate. De ieri. Ia te uita. Poate c? odinioar? chiar se ajunsese aici.

în definitiv. c?ci. Fata de la sufragerie. ?i Hans Castorp mînca în pat. iar acum str?b?teau la iu? eala camerele omavii la pat ?i cu muribunzi. iar dup? aceea sosea supa de prînz": un epitet de un simbolism stupi d. împingea de-a curmezi?ul patul ui m?su?a speciala pentru bolnavii la pat. în afara unit??ilor întregi. un regim s?r? c?cios nu era deloc recomandabil în cazul sau. St?tea acolo ?i pl?tea tariful întreg . st?tea un moment în picioare sau pe marginea patului. ?i tot astfel se f?cea c? durata marii cure de odihna se re ducea. cel obi?nuit la prînzul de la Berghof'. astfel ca intervalu l dintre doua mese . ori de cîte ori timpul este calculat în linii generale. înt r-o buc?t?rie ca de hotel de lux. aceasta min11116 de echilibru. Poate ca era chiar atît.?i oare de ce i s-ar fi impus un asemenea regim? Un regim de bolnav. Aprindea apoi o no THOMAS MANN ?igara ?i abia sesiza ca Joachim plecase sa-?i fac? plimbarea diminea?a.între timp. nu-l mai ocolea pe Hans Castorp. ci meniu! complet. o masa suculenta în cursul saptamînii.era atît de s curt. ?i cu atît mai mult nu era cazul lui Hans Castorp. cînd toate aspira?iile ?i parca întreaga via?? sîn t concentrate ca sa aduc? timpul. ele se absorb în treac?t. ca gongul îi ?i invita pe to?i pacien?ii.imbare de regim . doctor ul Krokowski. ca sa fim prec i?i. apreciata de cei mai exigen?i cunosc?tori. încît chiar ?i un cap sec ^ Un s?rac cu duhul n-ar fi reu?it sa se plictiseasc ?. c are. iar ceea ce i se aducea în ve?nicia încremenit? a acestei ore nu era o simpla supa . pe t?vi care a?î?au pofta de mîncare. sa se preg?teasc? pentru dejun. ?i mai mic?orat?. Lucrurile nu se petreceau altfel nici cînd Joachim î?i f?cea a doua plimbare. Da. iar dup? aceea H?ns Castorp r?spundea cu voce ganatâ ?i indiferent? la bun? ziua celor ce ie?eau. urm?rind un gînd. Cele treizeci de minute se în?eleg ca un contrapunct fa?a de o ra întreaga. daca am ajuns sa vorbim de trei. nu mai era un interval ?i un hiat. sus. Iar pauza era doctorul Krokowski. Dup? aceea venea iar??i la Hans Castorp. sa med iteze asupra situa?iei lui de acum ?i sa se întrebe ce se va întîmpla cu el. la aceasta or?. de altfel. comprimata. Mai flecareau iar??i de una h alta. Ora doua ?i un sfert poate fi dou? ?i jum?tate . Joachim î?j m f?cea ?i cura de odihna . fi ind oarecum ocolita printr-o pauza. decît doua . Joachim pleca. preg?tita de un ?ef buc?tar de anvergura europeana. chiar ?i ora trei. care s e g?sea acolo ca din întîmplare. ci un bolnav pe care îl chestiona zilnic. iat? ca se f?cuse aproape ora trei ?i jum?tate. nu era. de la trei pîna la patru. Acum tînarul î?i avea locul lui bine stabilit. Dar nu se iau în considerare sfertu rile de ora suplimentare înd. arunca o privire gr?bit? pe aia de tempe ratur?. ca Joachim se ?i întorcea. pîna la Davos-Platz. ca în basmul cu b?iatul de croitor a?ezat dinaintea niese fermecate. declara ca orrnit bine ?i pe deasupra marginii ce?tii se uita la consilierul aulic ' cu pumnii ap?sa?i pe masa din mijloc. ca de pilda în marile calatorii c u trenul sau în st?rile de a?teptare. ?i în sinea ta nu mai conteaz?: astfel se întîmpla î asemenea împrejur?ri. împrumutate de la biblioteca sanatoriului ?i a?ezate pe noptiera. alc?tuit din ?ase felur i. pentru ceea ce era în realitate! C?ci Hans Castorp nu avea regim de bolnav . fara îndoiala. un sfert. la o ora care era. cu excep?ia celor care z?ceau în pat ?i a muribunzilor. i-o aducea sub capace nichelate. îi povestea anumite lucruri care îl impresionaser? în timpul plimb?rii. înainte de a se duce pentru cu ?i cît durau toate acestea? înc? o pr?p?dita de ora1 ra de odihna dinaintea prînzului Abia ?i-ai pus mîinile sub cap ?i abia ?i-ai aruncat privirile în tavan. Pravisera de parcurs sufrageria. iar duminica una de gala. care avea îns?rcinarea sa serveasc? bolnavii ce st?teau în pat. Cu gura plin? de dulcea??. a?a cum poate fi. MUNTELE VR?JIT 211 Abia ispr?vea dejunul. care abia daca dura o pr?p?dita de ora. ca îl ?i vedea întorcîndu-se.prea pu?in s 'ngherit de n?v?lirea medicilor foarte ocupa?i. ?i mai înainte de a duce sa se întin d? pe balcon ?i marea lini?te sa se fi l?sat deasupra Berghof'-ului. c?ci el ?tia sa extrag? sufi cienta substan?a din impresiile celor trei saptamini petrecute aici. pentru numele lui Dumnezeu. încît abia da ca mai avea vreme sa r?sfoiasc? cele doua volume groase ale unui magazin ilustra t. adic? nu-l mai neglija a?a cum se întîmplase spre . facîndu-?i raita de dup? masa.

) Cine fi crezut! glum i doctorul Krokowski cu un accent prietenos.. Rela?iile dumneav oastr? cu noi au rat într-o noua faza. ci venind spre el direct de pe balcon. "ntunericul intra vazînd cu ochii în .. de altfel. vizita asistentului c?p?ta un caracter ino fensiv. din?ii i se dezvelir? g?lbui într-un surîs jovial. ?i-mi m?rturiseam îndoielile asupra problemei de a ?ti da ca om" ?i s?n?tate perfecta" sînt cuvinte care ar putea vreodat? sa rimeze.. Cred ca atunci j^ exprimasem oarecare îndoieli în privin?a asta. e întotdeauna secund ar. sase era atît de aproape. punea cele mai banale întreb?ri în calitate de medic. ?i celelalte din cursu l saptamînii. eu nu pot admite. cîteodata pu?in mai devreme. gripa dumneavoastr? este în ochii mei un fenomen ter?iar. veriea ceaiul atît în sufragerie cît ?i la num?rul treizeci ?i pat ru.. sfîr?e?ti prin a te obi?nui. ma limitez sa-mi îndeplinesc o pl?cuta datorie pentru a ma °rma dac? aici totul este în regula.în consecin?a. te pomeneai în p lin? dupa-amiaza care fara întîrziere se pref?cea încetul cu încetul în înserare: atunci aproape ora cinci. nu ?tiuse cum sa se ape e.. A?adar. îmbr?cat în negru. Oricum ar fi fost. de?i au un caracter echivoc. C?ci d rumul lui nu ducea prin cori-Qor. încît intrase pe u?a deschisa. mai filozofic. clarv ?z?tor decît sînt. Ce temperatura a?i avut ast?zi? ?i o data cu aceste cuvinte. în seara cînd am avut pentru prim data pl?cerea sa va salut ?i cînd mi-a?i corijat p?rerea eronata atunci er eronata atragîndu-mi aten?ia ca era?i perfect s ?n?tos. cînd doctorul Krokowski î?i f?cu apari?ia în camera pentru prima data ?i spunem apari?ie" c?ci acesta este cuvîntul exact pentru a preciza sentimentul straniu ?i chiar pu?i n înspâimîntator avut de Hans Castorp cînd. Se afla într-un semi (sau sfert) de somn. cu siguran?a.. ci pe balcoane. spre de osebire de scumpul ?i onoratul meu ?ef. c?ci eu vorbeam într-un mod mai general. dînd impresia ca sosise pnn v?zduh. astfel c a foarte repede Hans Castorp nu mai g?si nimic de obiectat vizitelor regulate al e doctorului Krokowski. va asi gur. Hans Castorp tresari.nemarturisita ?i trecatoarea lui nemul?umire. de vizita de rutina. Cine ar f putut sa cread? un asem enea lucru. domnule Castorp. fiin dc? te po?i obi?nui ?i cu echivocul. numai sa ramîna în limitele normalului.. spuse el cu o dulce ce baritona la. Cum va sim?i?i deocamdat?? Repau sul la pat va avea. nu-m' închipuisem ca lucrurile stau astfel. în aceasta împrejurare. se opri în picioare lînga patul lu i Hans Castorp. Nu m-am gîndit la nici un punct umed. pe un ton pu?in afectat. Lucrurile se petrecuser? luni.trebuie s? ne intereseze în primul rînd. cu un r gutural. devenite un element firesc al zilei lui normale ?i împ?r?ea ca un fel de pauza lunga cura de dupa-amiaza. cînd. Doctorul Krokowski ap?rea zilnic. (Cuvîntul tovar??" îl cam nelini?ti pe Hans Castorp. începea uneori ?i cîte o sc urta convorbire cu caracter mai personal ?i atunci f?cea prietene?te cîteva glume din acelea cu care. c?ci din musafir a?i devenit peste noa pte 212 THOMAS MANN tovar??. pe care nu-l Bolea. dup? examenul la care a?i fost supus deun?zi. Apoi era adus meniul. ca acest punct umed de acolo ?i cu vîrfu] degetului atinse um?rul lui Han? Castorp . dar. Joachim î?i lua r?mas bun pentru a se duce la cina. Ceea ce este organic. ?i chiar ?i azi. o influen?a excelenta. i ar în barba lui despicata în doua. încît cura de odihna pîna la cina se limita Ja lta ora care era un adv ersar u?or de învins numai sa fi avut cîteva "nduri în cap ?i un orbis pictus pe nopti era. trezit brusc.. Valea se umplea de umbre ?i în vreme ce Hans Castorp mînca. dar nu pe u?a. cum aveau sa fie. la ora patru far a un sfert. ~ P?re?i surprins ca ma vede?i. tot de pe balcon. observa ca asistent ul intrase în camera.. Pentru mine este un fenomen secundar. era ora patru cînd asistentul disp?rea din nou pe balcon -ceea ce însemna ju m?tatea dupa-amiezei! Dintr-o data. Nu vreau sa trec drept rna. mai înainte de-aU fi dat seama. o pauza în cadrul orei.. iar cin" MUNTELE VR?JIT 213 chim se întorcea dintr-a treia plimbare ?i trecea iar??i pe la varul sau. bondoc ?i cu umerii la?i. saluta cu cordialitate viguroasa pe cel c ulcat. ci îl rostea nel ovind decît o singura data cu limba incisivii periori. . adaug? do ctorul Krokowski cu o foarte mare dezinvoltura.

?i sa se arate încîntat c? doar prima întrebare V mea r?spuns afirmativ. ?i aceasta zi pref ?cut? în buc??ele ?i prescurtata într-un chip atît de artificial i se prelinsese print re degete. a tunci e nevoie de lumina ierta?i-mi dezinvoltura. iar pentru a sporovai ave?i. oncît de des ar fi venit la varul sau sa stea. Doar ?i el sta sus cu întreaga lui lite ratura înjghebat? din umanism ?i politica ?i nu poate sa fac? nimic pentru p rogresul intereselor lumii! N-ar trebui sa se înduio?eze din pricina mea . Prin urmare. Dup? ce sfîr?ea. iar la r?spunsul oarecum ?ov?ielnic al l ui Castorp. . Dar era totu?i o întrebare la care trebui sa r?spund? Petate rînduri." în adev?r. iat? ca domnul Settembrini st?tea în picioare. în definitiv. I se p?rea ca deviza cea ma i potrivita pentru el era deocamdat?". cu reverele late. la explica?iile lui Joachim na r?spuns decît prin doua cuvinte italiene?ti: mai întîi a exclamat Ecco! apoi a spus Poveretto. crepusculul zilei de ieri. în mijlocul camerei bine luminate iar Hans Castorp se rezemase în cot cînd el intrase pe u?a. sosise numai unul nou". în traducere: lata!" ?i S?r?cu?ul". pentru fa ptul ca zac aici ?i sînt socotit bolnav. nimeni nu se g?sea pe punctul de-a pleca ?i ca <j aici nu se pleac? atît de u?or. Italianul era singurul dintre pacien?i despre care Hans Castorp se interesase cu insisten?a. Col?ur ile gurii. reflectata de tavanul alb. oricum. cîteva minute ?i asta se întîmpla cam de vreo zece ori pe Zl ~ nu uita s?-i relateze micile întîmplari ?i fapte diverse cotidiene ale Je?ii din sanatoriu. deci înaintea orei de conversa?ie care urma între cei doi veri. inginere! Este îng?duit sa ne interesam de dumneavoastr?? Daca da. clipi iute ?i ro?i. Settembrini î?i d?duse o p?rere. spuse el întinzînd cu un gest plin de avînt mîna mica spre lampa din pla" fon. sub eleganta unduire a must??ii. întrebîndu-l anume pe Joachim. recunoscîndu-l. Dar de ce poveretto? întrebase Hans Castorp. Curiozitatea lui de însingurat îl Pingea s? întrebe daca au mai sosit noi bolnavi sau daca plecase vreuna mtre figurile cunoscute. avea între buze. Cum venea de la masa. de alalt?ieri sau de acum opt zile. o sa ma întorc la ?es mai curînd decît el. cum constata el însu?i cu mirare voioasa sau cel mult îngîndurata. potrivit obiceiului sau. în ce-l privea pe Settembrini. Settembrini purta redingota lui groasa. cam la vreo zece sau dou?sprezece zile de cînd Hans Castorp st?tea în pat. daca ar fi fost mai pu?in 214 THOMAS MANN îng?duitor. De fapt. îl recunoscu ?i. Ca întotdeauna. adic? la fiece doua zile. pe varul dumnea\o . nu plecase nimeni? Joachim f?cu semn ca nu. fiindc? eu. fie pe marginea patului. erau încordate de faimosul lui surîs fin . de?i. îl întrebase p e Joachirti ce s-a întîmplat cu varul sau ?i. la dreapta °amnei Iltis. ar fi putut r?spunde o data pentru totdeauna.camera alba. chiar la dreapta verilor. o scobitoare de lemn.?i în acela?i timp. bineîn?eles în limitele întreb?rilor generale ?i imper°nale pe care le punea Hans Castorp. râmînea rezemat pe perna. ?i priv ea crepusculul ce înainta cu iu?eala. Pentru ce? Ei. o lumin? limpede ? i tremur?toare umplu camera. Ei.Buna seara. într-o zi. Iar Joachim. care luase loc la masa filde?iei Levi. rece ?i lucid. c?ci nu avea înc? vîrsta la care trecerea timpului s?-l însp?imînte. d e?i foarte rezumativa Chiar în prima zi a dispari?iei lui Hans Castorp. în fata mesei cur??ate. în cazul dumneavoastr? este lesne sa-mi explic înclin a?ia c?tre medita?ie. o l umina orbitoare se r?spîndi înjur. d ochii în jos. a?teptîndu-se în mod evident sa i se spun? ca Hans Castorp p?r?sise societatea pacien?ilor. Hans Castorp se informase în mod personal ?il interesa sa ?tie ce spunea despre ceea ce 1 se întîmplase". Deci. C?ci primul gest al vizitatorului a fost acela de -a învîrti comutatorul plafonierei ?i. un tînar cu verzuie ?i scofîlcita. c?ci nu era nevoie sa ?tii mai mult? italiana decît ?tiau cei doi tineri pentru a în?elege sensul acestor doua exc lama?ii. Se f?cea seara iar diminea?a abia trecuse. Hans Castorp va a?tepta cu are sa-l vad?. fie m picioare. cineva b?tu în u?a pe cînd Joachim nu se întorsese înc? de la cina. adic?. subliniind Ca dup? cîte er a informat. Era?i cufundat în gînduri ?i n-a? vrea pent ru nimic în lume sa va deranjez. A?adar. un guler cam uzat ?i pantalonii cadrila?i. în camera î?i f?cu apari?ia Lodovico Settembrini .

îmi dau perfect de bme seama ca sînt de prisos. dup? cum îmi spun cu to?ii. Va mul?umesc mult ?i va rog sa ma crede?i ca din punct de vedere psihic ma sim? cît de cît normal.7 .. un scau n. cu o asemenea r?ceala. îmi amintesc. Lua?i. Domni?oa ra Kleefeld tocmai ma salutase ?uierîndu-mi cu pneumotoraxul. cu o participare a mini"-lata.. de altfel. domnule Settembrini. vazînd ca locul dumneavoastr? MUNTELE VR?JIT 215 f ctoriu a r?mas neocupat. daca ma pot exprima tfel farâ sa ^u indi scret. a?i sp us refectoriu"? lata ca.. cu un oarecare sentimenta lism.. a?tepta?i pu?in. Temperatura. a?a ca ma scosese d . totu?i îmi aduc aminte de parca ar fi azi.. fire?te.. asemenea mielu?ele. Prin urmare. la fel ca dumneavoastr? to?i. d ar ma pufne?te rîsul gîndindu-ma ca sufrageriei noastre i-a?i spus refectoriu".. nu-i înc? a?a cum ar trebui sa fie. Totu?i. Mi-era pur ?i simplu prea lene sa aprind lum ina. ? a spus adev?rul care este mai pu?in trandafiriu. desigur. domnul varul dumneavoastr? mi-a povestit totul. a trecut o saptamîna într eaga de cînd n-a?i mai fost v?zut. Radamante. iar zilele acestea nu s-a ameliorat deloc. ?i v-a?i luat temperatura chiar înainte de-a vi se scne? De al tfel ?tiu ca vi s-a recomandat din prima clipa. incidental Nu re?in tot c e-mi trece prin cap. în acest moment el capata în gura dumneavoastr? o nuan?a ciudata.Da. nici nu-mi trecea prin minte ca putea fi altfel. Nu. dar se pare ca nu-i decît un fenomen secundar.. m-a? fi adresat doctorului nosiru. Ha. Ra dames. este adev?rat. ha.as-tra. îngadui?i-mi..Va lua?i regulat temperatura? . domnule Settembrini! Cît sînte?i de bme-oitor! Ha. Mv lendonk aceea care v-a silit sa achizi?iona?i un teimometru? t? îmi trebuia.o mica logodnica a lui Christ. de la dumneavoastr? am aflat multe lucruri despre el. Vede?i.Ca un frate drepteredincios... Dar.. încît leg?tura de la om >' om se realizeaz? c u o participare spirituala. abia tunsa. ierta?i-ma.. ~ Desigur. ha. Am f?cut de atunc destule experien?e. n u v-a?i l?sat ascultat decît în ultima clipa. prin locurile pe care le-am colind at. Se poate spune ca a?i terminat noviciatul ?i v-a?i f?cut m?rturisirea profesiei de credin?a. ca ati plecat. A?a s e spune la m?n?stire. da. de ?ase ori pe zi. fire?te! Minos ?i Radamante! De altfel. Iar 1Cl> unde e?ti oarecum la izvor ?i unde sînt doi speciali?ti la fata locu-' ar fi fost prea caraghios sa pierd prilejul. Pe atunci nu b?nuiam nimic ?i v-am r?spuns ca venisem numai p entru trei saptamîni. totdeauna. O achizi?ie absolut necesara. ?i atunci am cump?rat unul. absolut neprih?nita ?i cu n i?te ochi mari de victima. ?i totdeauna.de?i termenul refle ctare este cam exagerat în acest caz. ?i cîte luni v-a dat Dumnezeule mare. c?ci oscileaz? între 37. era alt nume.. cum o duce?i? Cum va descurca?i? Cum va sim?i?i? Sper ca nu p rea ab?tut? _ sînte?i dumneavoastr?. De altfel f?r? s? am inten?ia de a va atinge demnitatea de b?rbat dumneavoastr? îmi evoca?i mai curînd o c?lug?ri?a tînara decît un c?lug?r . Va rog sa ma crede?i. va rog. -Pentru ca aveam febra. N'i'~a închipuit. rîse Hans Castorp. a acas?. Pe scurt.5 ?i 37. tra"1 cu to? ii înghesui?i într-un spa?iu atît de strimt. . Poate Radamante? Este posibil sa-I fi numit ?i astfel. a?i ?i f?cut o gluma. Nu ma deranja?i cîtu?i de pu?in. V?d c? a?i înce put sa spune?i .. A?i fost am de nostim chiar din prima zi.sufrageria noastr?". . întrebar ea aceasta v-am mai pus-o o data! Va aduc aminte? De abia sosiser??i. 216 THOMAS MANN în?eleg. iar repausul la pat aproape ca mi-a vindecat guturaiul. chiar din prima zi ne-a?i vorbit despre Carducci. hm. la iu?eala.. nu? Este drept ca n-am fost niciodat? într-o m?n?stire. Fie ?i a?a. îns? a ?a mi-o închipui. Am v?zut odinioar?. Ah! da. înfa?i?îndu-ni-l pe consilierul aulic Behrens ca pe judec?torul infernului. Va felicit în mod solemn. domnule Settembrini. Iar regulile" le ?tiu pe de rost ?i le observ cu str??nicie. Locotenentul mi-a dezv?luit realitatea. ce-i drept. da. Z?ceam aici ?i reflectam .. draga prietene. ha.. ca numele acesta sa-l l?sam deoparte pentru ast?zi. Mi-a?i r?s puns cu atîta dezinvoltura.

fara îndoiala.. plastice. aici se întîmpla multe lucruri neobi?nuite! Desigur. Pîna acum îns? n-a fost vorba decît de consult?ri acustice. Perfect. La fel am rîs în sinea mea de multe ori amintindu-mi povestea dumneavoastr? cu fata care se scalda în lac. c?ci. se prea poate ca doamna sa nu suporte atît de bine clima de aici. ci este ?i favorabil maladiei. Era o femeie fermec? toare. rasarit. ca sa zic a?a. a nus atunci Behrens ridicînd din umeri. de origine ruso-germana. un critic ?j u sceptic pîna-n vîrf ul unghiilor. ?i-a rec?p?tat puterile. niciodat? nu po?i sa spui ca ?i-ai f?cut ucenicia. Perfect. iar vorbele dumneavoastr ? sînt. trebuie s-o recunoa?tem. A fost pe aici ?i un numismat care începuse sa fac? febra *' 'llndca avea temperatura i-au g?sit ?i cavernele pe placa fotografica. iar Behrens primi o scrisoare de la el . pe undeva. daca vrei sa te vindeci. m?ritata ?i tînara mama. ~ Ei. î?i pierduse toata vlaga. îl tratar? în consecin?a. limfati ca. de?i nu-s decît umbre. ~ Domnule inginer. . Ar fi trebuit sa ajung? la aceasta concluzie mai din vreme. fara sa-mi dau seama. I se atrase aten?ia ca numai medicul poate sa-i apreciez e starea s?n?t??ii. doar s-a sim?it rau tot timpul. întrucît aerul de aici nu numai ca-i bun împotriva maladiei. iar între timp omul muri. anemica ?» desigur ca suferea de ceva ?i mai grav.. cam pe aici. ceea ce este necesar. I se spuse sa aib? r?bdare A doua luna trecu ?i ea continua sa pretind? ca. i<tf femeia nu r?spunse nimic. Inca n-am ajuns pîn a acolo. continua trata mentul ?i slabi vazînd cu och» într-a patra luna. domnule Settembrini. ca mi-ar fi g?sit un fle ac -ni?te puncte mai vechi. a au mers pîna acolo încît au pretins chiar ca le-au ?i auzit! ÎI declarar? IZlc. ?ti?i ce? Placa nu arata absout nici o pata. dup? cîte se pare. pe care l-am auzit ?i eu pe cînd ma cioc?nea de?i cuvîntul proasp?t" suna destul de curios în leg?tura cu asemen ea lucru.in s?rite. Dar cînd în a ncea lun? nu se mai putu ?ine nici pe picioare. pete care sînt luate drept caverne. Consilierul aulic sus?ine. Da. cam vreo cinci luni? Nu? Ar fi trebuit sa va vorbeasc?. în egala m?sura. Dar autopsia vedi ca plâmînii erau intac?i ?i ca murise din cauza nu se ?tie c?ror Microbi. cazul meu se afla înc? în plina incertitudine. placa fotografica arata ei bine. -Admirabil! Povesti?i atît de frumos. îns? acest din urma fapt nu prezint? nici o importan?a De altfel i s-a ar?tat ca plamînul ei era într-o stare mul?umitoare. în rasarit. îi d?du de veste so?ului . c?ci era încîntat de plamînul ei. acum îmi vorbi?i de autopsie7 Oricum. mergea tot mai prost. Abia atunci vom avea în mod pozitiv r ?spunsul la toate. sînte?i un mucalit. îns? din clipa aceea am sim?it ca am febra. de?i el pretinde ca mi-a descoperit. Femeia îns? î?i ie?ise din sânte.pe care era specificat u caractere energice: personal ?i urgent". îi striga ea. asta face sa-i gr?beasc? evolu?ia. Venea din r?s?rit.. A stat aici o luna ?i apoi a început sa se plînga ca se simte tot mai rau. astfel ca diagno sticul absolut sigur nu-l vom putea avea decît atunci cînd voi fi iar??i pe picioare ?i mi se va face radioscopia ?i radiografia. era gata sa le?ine la consulta?ie. este adev?rat. ceva de care a? fi suferit odinioar?. c?ruia au fost nevoi?i sa-i dea o sora muta". 218 THOMAS MANN >! Iar dumneavoastr? sînte?i. ea are dreptul cel mult sa spi'na cum se simte. fapt v?zut de mine.Crede?i? ?ti?i ca placa fotografica arata. De altfel. N -are nici o imp°r MUNTELE VR?JIT 217 ?? declar? Behrens. nu ?tiu precis unde anume. ?i un punct proasp ?t. Este o ipoteza seduc?toare. Da. ?i ca acolo unde în adev?r exista caverne. Sa speram ca. domnule Settembrini. adesea. departe de-a se sirnt1 mai bine . Nu crede?i nici m?car în ?tiin?ele exacte Cli?eul dumneavoastr? are pete? . Consilierul aulic Behrens nu v-a povestit cumva ?i despre acea ruso-germana pe care a avut-o aici anul trecut adic? nu: cu un an înai nte. la so?ul ei.

Am rugat sa fiu scuzat deocamdat? la ?antierul naval. ai mei. Nu. Da. de?i pe rsonal n-am avut 'ciodata de suferit. La început. continua domnul Settembrini. Daca a?i fi spus: acolo trebuie sa fii bogat. Nu am pe altcineva. chiar eu. ?i energici! Vai. A?a cum st?tea culcat. un batrîn ?i cei doi fii ai lui. în general-flegmatici. de mic am r?mas orfan de ta ta ?i de mam?. din nenorocire sînt destul de bolnav. îi u?ura acest mod de a judeca. Admirabil! Deci. Eu? Eu nu sînt milio nar. este exact. si energici. fara îndoiala. Iar în ceea ce îl privea pe el.. din acest punct de vedere. atunci v-a? fi aprobat. am g?sit adesea ca toate acestea sînt nepl?cute. se pronun?a a?a cum v-o spun ?i cu aerul acesta. cum de atunci a trecut cam multi?or.. unchii mei. Oare ce p?rere ave?i? Nu. aproape ca n-are gît. _ Exclus! exclama Hans Castorp. domnul Settembrini î?i reveni surîzînd. chiar foarte energici. vreau sa spun batrînului unchi. cînd a trebuit sa ma vîr în pat. dar averea mea e la ad?post. l e-am scris din nou. _ Asta ma dezam?ge?te. Dup? cîteva clipe. spunîndu-le ca guturaiul meu l-a f?cut pe consilierul aulic Be hrens sa-mi cerceteze cu aten?ie plamînii ?i ca a insistat sa-mi prelungesc ?edere a pîna cînd chestiunea se va limpezi. Hans Castorp î?i priv i musafirul redus la t?cere. Da. în?elege?i. cei de acas? se reduc la tr ei. Probabil ca au primit totul cu foarte mult sînge rece. nici ei nu ?tiu mai mult d ecît mine. sus. ca nimeni nu va fi dezn?d?jduit din pricina aceasta. Fara îndoiala ca mi s-a p?rut bizara. ?ti?i. prilejul sa facem aici. Va închipu i?i. cred. no?tin?a domnului unchiului d umneavoastr?. Desigur ca va veni sa va vad?. sau ca înc etezi de a mai fi în cazul ?sta este vai ?i amar! Da' mai are vreun ban omul asta?" este o întrebare care se aude des. povesti?i-mi. spuse Hans Castorp' Scruta de la d istan?a specificul vie?ii din patrie ?i constata ca interlocutorul îl intuise exact . tot deauna. arata ceva. Am auzit-o de mai multe ori ?i-mi dau seama c? n-am uitat-o. v-a?i sim?i "'ne la noi. le-am scris ca am r?cit foarte ser os ?i nu pot risca o c?l?torie. care acolo sînt aca s?. In ruptul capului! Nici chiar zece ai nu vor izbuti sa-l urce pîna aici! Unchiul meu este foarte apoplectic. mai cu seama ca distan?a. da. vom av ea. domnule inginer. c?ci altfel nu mi s-ar fi întip ?rit în minte . La mine în ?ara nimeni nu va primi sa mearg? . îns? ace?tia din urma sînt pentru min e mai degrab? ca ni?te veri. I se p?ru ca prin cele doua întreb?ri simple comb?tus e cu argumente puternice reducînd la t?cere orice obiec?iuni în care intrau ?i repub lica ?i stilul frumos. Va repet propozi?ia textual. nu f?cu nimic pentru a reînsufl e?i conversa?ia. Desigur ca ?i dumneavoastr? sînte?i bogat.Da. nu-i a?a? Dar. ?i a?a cum st?tea culcat privi în dep?rtare. aici s-ar sim?i mult mai rau decît doamna dumneavoastr? din r?s?rit. MUNTELE VR?JIT 219 _ în acest caz. Care veste? Amînarea plec?rii mele? Oh. a?a sînt cu to?ii. în care fusese crescu t. bine sau nu e?ti. A?adar. încurajîndu-l. în timpul c?reia tu?i. ?i sînte?i într-adevar u?or bolnav? Ei. ?i ar risca tot soiul de nepl?ceri. ?ti?i.de?i eram obi?nuit s-o aud. nu cred ca d umneavoastr?. flegmatici ?i energici. în ?ara dumneavoastr? to?i sînt boga?i. Dar serviciul dumneavoastr?? Mi-a?i vorbit despre un stagiu de practica pe care urma sa-l face?i. Hans Castorp rîse la aceasta generalizare literara a domnului Settembrini. are nevoie de o presiune atmosferica rezonabila. R?spunse: -E?ti bogat. î?i aduna amintirile ?i-?i d?du silin?a s? judece cît mai impar?ial. cum au primit vestea cei de acas?. dup? cum observ acum. Iar ieri. Se pot descurca foarte bine ?i fara voluntari. C?ci sa presupunem ca nu e?ti bogat. Cum au primit vestea? Deocamdat?. a?adar. homo humanus. Da. e apoplectic? în acest caz. Urma o pauza. ca voluntar. în atmosfera aceea natala. daca ve?i ramîne mai jt? vreme. îns? deoc amdat? sa facem abstrac?ie de mine. sînt un om independent ?i am din ce trai. totul este în ordine-Nep?sare pe toat a linia. la ce-i mai sînt de folos flegmatismul ?i energia? Fara îndoiala ca domnul unchiul dumneavoastr? este bogat . r?spunse Settembrini lasîndu-?i capul în jo s. ?i daca nu e?ti cu atît mai rau. în ?ara dumneavoastr? oamenii sînt.

?ti?i dumneavoastr?. în?elege?i.ba cred ca era chiar mult mai în vîrsta. Cu tine nu mai este nimic de f?cut". Aici jos va lipsesc «no?iunile fundamentale»". pu?in mai în vîrsta decît dumneavoastr? . Da. Desigur. în?elesese ca î?i va g?si în adev?rata l ui patrie" o tovar??a care va avea acelea?i no?iuni fundamentale" ?i c? va ramîne aco lo. Tînara lui so?ie îi devenise complet str?ina. Rev eni în patrie" . . A? putea s ? va istorisesc despre un oarecare fiu ?i so? care a stat aici unsprezece luni ? i pe care l-am cunoscut. ?i renun?a la el. A?a sînt rnen'i de acolo. ce înseamn?: Sa fii pierdut pentru via??"? Eu da. Cei mult dup? o jum?tate de an. nu era vorba de nici un unchi. tînârul care ajunge aici (?i aici sus nu a jung decît aproape numai tineri) nu mai are în cap nimic altceva decît flirtul ?i temp eratura. sim?i ca te trec fiori. Ce expresii a?i întrebuin?at -egmatici ?i. cred. L-au trimis acas?. domnule ing iner. ?i s-a întors din nou aici. ?i pe buna dreptate a?i lasat-o pe seama ambus-ca?ilor existen?ei. cu toate ca nu sînt nici m?car un horno humanus dar îmi dau seama ca felul lor de via?a a fost acela care m-a izbit întotdeauna. Dar toata ziua st?tea închis în camera. lucruri care. c?ci acuza?ia de cruzime ramîne o acuza?ie destul de sentimentala. totu?i. MUNTELE VR?JIT 221 Hans Castorp d?dea impresia c? nu asculta decît cu o ureche.. Pîna 'a sfîr?it. Vede?i dumneavoastr?.. cu termometrul în gura ?i nu se si nchisea de nimic din jurul sau. da. Va plac întîmplarile a? putea s? va povestesc una. Mai continua chiar s dup? ce Hans Castorp ajunsese. ?i ce înseamn? aspru ?i rece? înseamn? cruzime. drept falsa ?i ca pe o dovada de igno ran?a orice alta idee. Settembrini asculta ?i d?du din cap aprobator. Pu?in mai tîrziu rîse ?i spuse: _ Patrie" îi zicea el? lata ceva ce poate p?rea un pic cam sentimen-l cum spune?i dumneavoastr?. f?r? mila. deocamdat?. Nu m-am sim?it niciodat? ca o stînca. în fond. ci de mam a ?i so?ie. maica-sa î-a zis: Pleac? iar??i ac lo. trebuie sa ai o epiderma destul de groasa pentru a fi la unison cu felul de-a gîndi al oam enilor de jos. Voi nu pute?i pricepe. Tocmai începusem sa ma gîndesc la ce ea ce spuneam mai adineauri despre asprime ?i cruzime. ?i s-a întors în mijlocul celor dragi lui. dar asta ce înseamn?? înseamn? pru> rece. eu o ?tiu ?i o vad aici în fi ecare zi. ntr-o dep?rtare. ca vindecat. mai bine zis.la Ineva care n-ar servi la dineurile sale cele mai bune ?i mai scumpe vi-n» iar fiicele unei asemenea gazde ar ramîne nemaritate.? A. energici! Bine. Iar dup? cel mult un an nu va mai fi în stare sa conceap? nimic altceva ? i va socoti drept cruda" sau. pentru forma de via?a pentru care s-a n?scut. le spunea el-Numai dup? ce ai tr?it acolo sus po?i sa în?elegi cum trebuie sa se petreac? lucrurile. c?ci acela car e se obi?nuie?te s-o m?rturiseasc? poate foarte u?or sa fie pierdut pentru via?a . cu întreb?ri ca Da' mai are vreun ban omul asta?" ?i cu mut rele pe care le fac vorbind astfel.. sus. mi-au trecut prin cap de multe ori în ultimele zile. de teama sa nu p?re?i ridicol.caC1 ?ti?i doar ca locului acestuia po?i sa-i spui patrie" daca ai stat m?car o data aici. Cînd stai culcat ?i vezi toate d la distan? a. Poate ca faptul ?ine d e înclina?ia mea incon?tienta c?tre boal? de altfel. ?i cum p?rin?ii mi-au murit atît de tim puriu ?i am r?mas de mic orfan de tata ?i de mama. cunoa?te?i numeroase întîmplari. A colo 220 THOMAS MANN domne?te o atmosfera cruda. l se pare ca realitatea este cam g rosolana. Faptul ca azi o rosti?i ritos dovede ?te o oarecare înstr?inare pe care n-a? vrea s-o vad amplificîndu-se. cu titlu de încercare. Apoi italia nul r?sufla adînc ?i vorbi: N-a? vrea sa cap?t o imagine gre?ita despre formele specifice pe care cruzimea f ireasca a vie?ii le ia în sînul societ??ii dumneavoastr? Mi-e totuna. niciodat? n-am considerat firesc aces t fel de-a fi. de altfel. Abia daca a?i fi îndr?znit s-o f ormula?i la fa?a locului. mi s-a p?rut surprinz?tor. în fond nu m-am mirat prea tare. ntinuâ s? priveasc? în in candescen?a alburie a becului din camera. din vale. sus. fiindc? îi lipse a11 no?iunile fundamentale". mi-am auzit eu însumi vechile l ocuri bolnave ?i iat? ca Behrens pretinde ca mi-a gasit acum ?i un fleac cu totu l proasp?t. la cap?tul criticilor sale s ame?ise. Cum stau întins aici ?i privesc lucrurile retiospectiv.. Era.

domnule inginer.literat.. avînd în vedere împrejur?rile. noble?ei. în sfîrs' italianul î?i deschise ochii negri och ii de fla?netar ?i vorbi: . ?rea?i destul de dispu s s? ?ine?i seama de obiec?ie. a c?rei putere de atrac?ie este extrem de puternic? ?i f?r? îndoial? ca pentru spiritul uman ar fi cea mai groaznica r?t?cire dac? ar încer ca sa simpatizeze cu ea. aceasta atitudine pe care o mai p?stra destul de mult. domnul Settembrini înal?? capul ?i spuse surîzînd: Fi?i bun.. Era serios. ?i aduce?i-v? aminte c? noi doi am n1"11 început odat? o controvers? asem?n?toare . cu g ura închis?. 222 THOMAS MANN dar numai pentru a-l ruga s?-i acorde aten?ie. oartea da! ?tiam eu bine ca dumneavoastr?.Dumneavoastr? vre?i s? spune?i.c?ci aceasta ar fi contrariul s?n?t??ii. devine un spectru. Avea impresia ca Settembrini îi dadu?e o lec?ie. chiar dup? ce Ha Cas?orp t?cuse pu?in stin gherit ?i a?tepta s? vad? ce va urma. în sfîr?it. cu umerii ?i cu mîinile un gest unitar care. iar la sfîr?itul afirma?iilor cobori glasul ?i f?cu o pauza. Rezemat de pern? ?i cu capul întors spre perete. ?i am vorbit. schi?at cu voio?ie ?i amabilitate. Domnul Settembrini t?cu.îngâdui?i-mi.gest foarte frumos ?i blînd. Calificam atunci aceasta pre?uire ca pe o nazbîtie istrâ. ?i s-o recunoa?tem: fa?a de cinismul ei. .. p?rere care nu era decî? o consecin?a a considera?iei dunine MUNTELE VR?JIT 223 astr? pentru boal?. aplecîndu-?i capul într-o e> închise ochii . o h ido?enie ?i chiar mai râu. Ace?ti domni ?tiau sa cinsteasc? moa rtea. nu po?i avea o fire atît de aspra încît sa g?se?ti cruzimea oamenilor foarte fireasca a oamenilor obi?nui? i.Ei. ca un contact pre-ce ?i frecvent cu moartea te împinge spre o stare de spirit în m?sura sa e iaca mai delicat ?i mai sensibil fa?a de asprimile ?i trivialita?ile coti-lene a*e vie?ii. Admirabil exprimat. cî?tiga bani ?i-si satura pîntecul. de emenea. ?i? Ce-i cu asta?" . Nu ?tiu daca a m reu?it exact sama. Iar t?cerea aceasta dur? destul de mult. sa m? adresez cu insis ?en?a inimii dum neavoastr? ?i sa va spun ?i ?in s? subliniez aceasta in mod expres . cu mîinile încruci?ate pe genunchi. exprima întrebarea: >. Râmase cîtva timp .despr boala ?i prostie a c?ror coinciden?a dumneavoastr? o socotea?i drept u paradox. care se plimba.. St?tea jos. uitase chiar sa dea interlocutorului prilejul de-a repl ica. C?ci moartea este demna s? fie respectat? ca ?i leag?nul vie?ii. ca ?i sînul matern al reînnoirii.ba chiar s-ar putea spune' aceea?i. ca literat.Domnul Settembrini descrise cu capul. domnule Settembrini. spre satisfac?ia mea. Settembrini se înclina. Deoarece moartea ca act spiritual de sine st?t?tor este o forma foarte imoral?.. spuse Hans Castorp . rîd. Hans Castorp t?cu ?i el. cu un crac al pantalonului cadrilat p us peste cel?lalt ?i-?i privea piciorul pe care-l leg?na u?or în aer. Se oprise la aceast? afirma?ie de principiu ?i încheiase pe un ton foarte hotarît. despre rbertatea lui de a alege ?i despre tendin ?a lui de-a face experien?a tutu-or punctelor de vedere posibile. câ-l che mase la ordine. prin c are este insultat? gîndirea umana ?i. ba chiar câ îl dojenise-iar în t?cerea lui era ?i oarecare înd?r?tnicie de copil. Discutam atunci cred ca era în timpul unei plimb?ri . tunci Settembrini întinse mîna spre el ?i. ~ tste exact ceea ce voiam sa spun! exclama Hans Castorp cu sincer uziasm. îi explica el.Doar sînte?i scriitor. s? i-o opui sau chiar s-o tran sformi într-un argument împotriva ei. ?i în nici un caz . domnule inginer. îngadui?i-mi. ?i am c?zut de .c? singurul fel pios de-a contempla moartea în chip esen?ial ?i f?r? înflorituri consta în a o în?e lege. în?elege?i. a o percepe ca pe o parte ca pe o împlinire ?i ca pe o condi?ie sacra a vie? ii. Dar opus? vie?ii ?i separata de ea. despre nep?sarea ?i neho t?rîrea spiritual? a tineretului.nu trebuie s-o separi de via?a. cu care îl întrerupse. Cei vechi î?i împodobeau sarcofagele cu simboluri a le vie?ii ?i ale fecundit??ii si chiar cu simboluri obscene sacrul con-fundîndu-se adesea cu obscenul în religiozitatea antic?. a?i pus punctul pe i. trebuie deci sa fi f?cut ac easta experien?a ?i sa în?elege?i ca.. ra?iuni i ?i fidelit??ii . nu ca sa se distrez e spusese toate acestea. b?tea cu vîrful degetelor în cuvertur?.

. dac? din întîmplare f nesta primejdie a prejudec??ilor v-ar amenin?a? . la ?es. d omnul Settembrini se apleca înainte cu t?lpile lipite de podea.acum c? a?i început ?i voi cu fals ul bridge.acord c? nu trebuie sa consider?m aceste experien?e ca pe ni?te rezultate defin itive. serioase si valabile pentru toata via?a.Numai sâ nu se transforme în viciu. în vreme ce o muzica suava r?zb?tea. pe jum?tate timida ?i pe jum?tate înd?r?tnic?. ai musafiri. poate voi putea s? va fiu de folos. . Hm! 'na una-alta. în vreme ce. Un pedagog umanist. cînd de departe. S-ar potrivi mai curînd falsului vostru bridge. M? întreb numai daca eu a? fi. pe viitor.Dar desigur. Ce mai pedagog! spuse el.. Atunci se auzi deschizîndu-se u?a de afar? ?i tot atunci se în ti ?i minerul de la u?a interioara.?i surîzînd. apoi îl auzea pe Joa chim. adaug? el. iar Hans Castorp î?i lua ?i el temperatura pentru ultima dat? în acea zi. . în aceste experien? e ?i sâ exercit asupra dumneavoastr? o influen?? în sensul frînarii. domnule Settembrini! ?i Hans Castorp se gr?bi s? renun?e la atitu dinea distant?. cînd mai de-aproape. i se spune bridge. Este chiar foarte binevoitor din partea dumneavoastr?.. Era Joachim care se întorcea de la o partida d e c?r?i. La ora aceea. domnul Settembrini mi-a dat prilej sa petrec timpul într-un mod foarte pl?cut. -Oh. R?mas singur cu varul sau Hans Castorp r?sufla u?urat. se ro?i la fel ca Hans Castorp mai adineauri: ch ipul lui ars de soare deveni ?i mai întunecat. ?i daca ziua er a scurtata de multiplele subdiviziuni din cadrul programului. s? încerc. ?i în aceea?i clip? s e ridic?. ?i Hans Castorp se întorcea pe o parte. aici Pîna la urma. ?i cînd spun doar atît.. în schimb ceasurile de somn erau însufle?ite de vise de o diversit ate bogata ?i plina de via?a. încercînd s? adoarm?.. zorile se apropiau. va trebui sa mi se dea o sora muta". Eu am fost re?inut. cînd s ub forma de povestiri cînd în forma abstracta. ?i daca a? fi dat peste e le acolo jos. Apoi Settembrini î?i lua r?mas bun în modu l cel mai politicos. îi spuse Hans Castorp. La ora zece cura de odihna se sfîr?ea. îmi închipui c?-?i face pl?cere. Dînd cu ochi de italian. zise el. . în sfîr?it. Joachim obi?nuia sa petreac? un timp împreuna cu varul lui: sacrific a doua sau trei sferturi de ceas din cura de odihna. pentru ca nu curnv sa tri?ez. Noaptea era jum?tatea cea mai grea a zilei! c?ci Hans Castorp se trezea mereu ?i i se întîmpla sa ramînâ treaz ore în ?ir. deoarece uneori îl împiedica sa adoarm? anormala erbin?eala a sîngelui. din valea în v?luit? în umbrele nop?ii. a daug? dînd semnificativ din cap. Adic?. într-adevar nu le-a? fi în?eles. dac? la mine. ziua se aprindea într-o ro?eala cînd tulbure ?i fum . Cîteodata f?ceau o partida de ?ah pe masa portativa a lui Hans Castorp -c?ci Joachim adusese cutia ?i figuril e în camera varului. cu mîinile strînse între genunchi ?i capul l?sat piezi? vre?i sa-mi îng?dui?i.. ate ^e pre?ios. spuse cu o oarecare emo?ie în glas. auzea ?i perechea de la masa ru?ilor de rînd. era o bucurie sa \ezl camera umplîndu-se d e lumina. ?i amîndoi începur? sâ rîd?.. sînte?i un mucalit.. M-au silit sa fac o partida de bridge. dar de tapt era altceva. nu înceteaz? sa-?i iaca morala. Vre?i s?-mi îng?dui?i . zise Settembrini citîndu-l pe Behrens. la care se putea gîndi cînd era treaz. Mai tîrziu ie?ea cu tot calabalîcul pe balcon. 224 THOMAS MANN Dar pentru a-l asculta mai des pe domnul Settembrini ?i pentru a-l ]a sa-mi dea o mîna de ajutor cu conversa?iile sale. dar ?i cu termomet rul în gura. încet? sâ mai bat? cu de getele în cuvertur? ?i se întoarse spre musafir cu o amabilitate plin? de consternar e.. s-o observi cum se ive?te din întuneric sa prive?ti lucrurile aparînd ?i d ezvaluindu-se. ba mai mult: nu m-a? fi închipuit ca a? reu?i sa le ?i pricep. aproape ca a? dori am temperatura un timp nedefinit ?i sa ma instalez cu casa la voi. afara.. ?i se întîmpla sa vorbe?ti cu el despre n i?te lucruri despre care niciodat? nu mi-a? fi închipuit ca se poate vorbi. Un om cumsecade ar trebui sa dea din mîini ?i din cioare ca s? scape de aici . eoarece domnul Settembrini mi-a umplut timpul într-un chip cît se . Dar cînd. domnule inginer. De ce v-a?i l?sa rugat? ad?ug? el.. Am cî?tigat cinci m?rci. alteori statornica pozi?ie orizontala îi stînjenea pofta ?i put in?a de-a adormi.Complet sine pecunia. Repet. îmi dau seama c? ma exprim estul de stîngaci. nu la fel se întîmpla ?i în cursul nop?ii datorita trecerii monotone a orelor care-?i pierdeau contururi le.

Vremea se men?inu as tfel pîna în ziua cînd. MUNTELE VR?JIT 225 Hans Castorp nu-?i luase nici un calendar în vacan?a ?i ca atare nu întotdeauna informat asupra zilei în care se g?sea. care nu l?sau sa se z?r easc? nici cea mai mica urma de lenjerie alba. si astfel era sigur sepietnbrie se apropia de jum?tate. Iar gravitatea cazului lui Hans Castorp ?i gradul sau de boala abia dac? îi d?deau dreptul sa pretind? vreo aten?ie mai deosebita. Ei bine. b?rbat sau femeie. Doctorii ?i personalul.In curînd î?i vom face portretul interior. H181 înainte de a-?i fi dat seama. asta-i buna. o pereche olandeza c?reia i s-au dat doua locuri la masa lui Settembrini. aveau mult de lucru. v?d!" Trecu o saptamîna întreaga pîna cînd Hans Castorp fu invitat. vremea se schimba iar??i. cum îmbatrînim. un ?ir lung de zile frumoase. dup? experien?a avuta. în m?sura ?i în limitele indi-te. a?a stupida ?i inculta. în definitiv. uitîndu-se cu ochii lui alba?tri cramo?i si injecta?i la palidul asistent. de cîte unul din vecini. Ridica-te ?i umbl?. sufrageria era aproape plina. De altfel. Ia nota! spuse el doct oru-l K-tokowski. îi arata cu ar?t?torul enorm "m? lui Hans C astorp. ciocanin energic în u?a. Astfel. Cum? Ieri temperatura a rost normala? Da. sosea iar??i clipa cînd baie ?ul. i 226 THOMAS MANN Joachim. v dezn?d?jduit. a?a ca Joachim venea la el îmbr?cat cu pantalonii albi.. cînd vesela. Castorp. îi apuc a strîns ca într-o menghina ?i-i tîra în lumea spaimei sale. dar nu ca pe drum sa nu pun? întrebarea c l-ar mai fi l?sat Behrens sa ln pat daca nu-i comunica el însu?i ca temperatura tr ecuse. într-o anumita m?sura. ad?ugase ca ?i daca ar fi fost pe picioare. Hans Castorp îi rea minti consilierului aulic ca se ?i împliniser? cele trei saptamîni de cînd st?tea în pat ?i ceru permisiunea sa se scoale. Erau destul de ocupa?i cei de la Berghof'. vestea intrarea în vigoare a programului zilnic. apoi se întoaise. iar aerul uscat al caloriferului umplu camera. în afara de cea d e la ora ?ase seara. mai cu seama fiecare a doua duminica. o p?rere de rau ?i a sufletului dar ?i a mu?chilor lui tineri.urie. Iar i ' ! i. î?i ) iar??i varul pîna la banca de lînga pîrîia?. într-ade-var. gulerul paltonului ridicat ?i purtînd galo?i pentru prima data. care-?i înspaimînta tovar??ii de masa cu îngrozitoarele sale crize de sufocare: atunci se aga?? cu pum nii de fier ai mîinilor lui lungi. ai ?i ispr?vit? spuse Behrens. în care ea loc concertul. Nu voia sa plictiseasc? oamenii cu st?ruin?ele lui. Spusese chiar ca îi este ru?ine" sa lase sa treac? un timp atît de frumos. era fara îndoiala mai bolnava decît el. oricum. în ultimele zile sosiser? noi bolnavi: doi studen?i ru?i cu parul încîlcit ?i ni?te bluze negre. Dumnezeule. Hans Castorp ie?i din depou". îi era interzis s? fac? prea multa mi?care. Peste noapte devenise ce?oasa ?i friguroasa. cu privirile întunecate ?i gura deschis? ca pentru un . . de?i sezonul de iarna nu începea decît în octombrie. dar nici el nu era de fiecare data prea ? aî Toiu?i duminicile. sa se prez inte la laboratorul de radiologie. în vale. tot n-ar fi putut profita c?ci.Ei. f ?cu prin aer gestul nem?rginirii. de lumina calda de afara. prin u?a putea s? se bucure. Pe scurt. cu prilejul vizitei de diminea?a a medicilor. prjn sora-?efa. de cînd Hans Tastorp se a?ezase la pat. închise complet. Ia sa vedem. constituiau un punct de orientare. îndreptîndu-se spre u?a ?i. Dumnezeule. Dup? aceea îns?. nu vreau sa par neînduplecat cu dumneata ?i doresc sa te redau soci-eta?ii. Doamna Stohr. iar Hans Castorp nu putea sa-?i înfrînga sim?amîntul unei sincere p?reri de rau. omule! Fire?te. dup? cîte se p?rea. în privin?a asta î?i eba din cînd în cînd varul. mi se pare ca nu s-aprea schimbat mare l ucru în starea dumitale. a?a e ste. valea se ascunse într-o învîrtejire umeda de lapovi?a. ?i un mexican coco?at.. fara s . si. cu toata împotrivirea ?i stri gatele lor dup? ajutor. gîndindu-se la vremea minunata de afara. Afara. Dar spre sfîr?itul izol?rii for?ate a lui Hans Castorp. ?i. ca sa se lini?teasc?. dup? timpul trist ?i rece sosiser? zilele fruinoase de sfîr?it de vara.

?i fa?a de ei. n-are mare lucru ?i abia daca ar a-?i avea dreptul s? stea între noi. în situa?ia sa. era aristocratic. dec lara cu pl?cere cîteva zecimi mai mult decît avea de fapt. duD ce u?a de sticla se închise. chiar de la cea dintîi reapari?ie a sa la masa î?i d?du seama limpede de a cest fapt. avusese grija sa pun? o vaza cu cîteva flori în drep tul locului ocupat de cel care parca înviase. A?a este omenesc. ba chiar sa-?i exagerezi situa?ia m?car atît cît este necesar sa intri în aristocra ?ie sau m?car sa te apropii de ea." Acesta era sp1 tul care domnea aici. aceast? întrerupere n-avea nici o în semn?tate. i Qte bordeie atîtea obiceie. într-adevar. abia a?ezata. ace?tia din urma m?rturi seau .cu atît mai mult cu cît o astfel de comportare f?cea parte di n spiritul sanatoriului. asta! p?reau spun unii altora. este adev?rat acela?i dispre?. Iar acesta din urma se supuse fara greutate. ?i chiar el ajunse se la aceast? constatare din nenum?ratele convorbiri pe care le auzise. pe care privirea In 0 întîlni ?i apoi. se apropie de el ca sa-l e glume? ?i prietenos. ci trei ore . al?turi de Joachim. pentru ca Hans Castorp.c?ci imediat d up? intrarea ei. încît î?i d?dea seama ca numai r?bdarea ?i rezerva puteau fi atitudinea ce trebuia adopt ata. ?i Hans Castorp 1 supunea dintr-un re spect înn?scut fa?a de legi ?i regulamente de MUNTELE VR?JIT 227 . Despre c ei u?or bolnavi se vorbea cu dispre?. ca ?i cum chiar m aJun ar fi stat acol o pentru ultima data. Tot u?i. în felul lui. ci pentru c? ace?ti oameni erau preo cupa?i în mod exclusiv numai de propria lor fiin?a. potrivit unei ierarhii valabile aici. îns? noi nu vom putea sa ne pronun?am asup acestui fapt. Este adev?rat ca Hans Castorp era dispus sa 228 THOMAS MANN mai vad? înc? o excep?ie. nn urmare. pe scurt. între profesoara ?i Miss Robmson. Dar degeab a exagera el pu?in. . Cei mai u?or bolnavi nici nu contau. I se p?ruse ca revenirea lui fusese remarcata de Clavdi Chauchat . cum i-ar fi putut pasa cuiva din restul ageriei? Acolo.a mai vorbim despre doctorul Blumenkohl. nimeni nu-i d?duse nici cea mai mica aten?ie . încît parca nici nu luaser? cuno?tin?a de absen?a lui Hans storp. spune proverbul.sa u abia daca se deosebi foarte pu?in: foarte pu?in nu pentru c? persoana lui mode sta ?i simpatica le-ar fi fost indiferenta. nu atît pentru ca el era colo mai vechi. daca nici m?car la masa lui nu se f?cuse mare caz de r?itul izol?rii sale for?ate. ?i se sim?ea m?gulit atun ci cînd îl amenin?au cu degetul ca pe un b?iat care este mai rau decît pare. Chiar ?i fa?a de Joachim. este explicabil ca înclini sa tragi spuza pe propria turt a. care acorda foarte scrupulos o deosebita impor tan?a unor asemenea evenimente. E adev?rat ca Joachim. ci chiar ?i acei care erau ei în?'S1 u?ori": procedînd astfel. ?i e rau privi?i de sus în jos dar nu numai bolnav» atin?i în mod grav se purtau astfel. Ar fi trebuit sa fie lipsit de orice si m? al grada?iei ?i diferen?ierii. se mai întoarse o data spre el. felul de via?a din primele trei sapta-mîni.. însu?i Hans Castorp. îns? tovar??ii de masa ai lui Hans Cas torp îl salutara fara nici o solemnitate. adic? înainte ca el sa se fi dus la cons . î?i reluase. Un calator care î?i ioc de obiceiur ile ?i valorile popoarelor ce-i dau ospitalitate vede?te ca nu-i prea cultivat.. ca tot nu ramînea decît un personaj de o categorie inferioara.Ei a?. adic? de trupul lor care pentr u ei era atît de mteresant. devenit a intima. iar felul cum îl primir? nu se deosebi del oc de acela adoptat atunci cînd desp?r?irea dura nu trei saptamîni. c a ?i cum nu fusese niciodat? întrerupta. De fapt.. s? nu ai b? o rezerva discreta . la sfîr?itul mesei. î?i opri pri virea-i îngusta. organizata cu precizie ?i care mergea strun? din prima zi. Hans Castorp vea un oarecare respect ?i anumite consi dera?ii.cu s Ceptia lui Settembrini care. cum se întîmplâ de obicei. surîzînd peste um?r: surî d a?a cum o f?cuse cu trei saptamîni în urma. fiindu-i îndrum?tor ?i cicerone în a ceasta lume ci pentru ca. c?ci se reg?si la patul lui de mas?. asta. N-are nici m?car o cavern?. varul sau era mai grav". cînd era întrebat la masa. monotona. dintre ei amîndoi. îns? î?i ap?rau demnitatea supu nîndu-acestei sc?ri a valorilor. în întîrziere ca totdeauna.

A?adar. potrivit c?rora s-ar fi cerut sa se ignore reciproc. ?i aceasta vecin?tate era fara îndoiala un lucru bun pentru tînarul nostru. întrucît ne îng?duie sa b?nuim ca lie ul Simt fluturarea ciudatelor gînduri ar putea fi folosit.le desconsiderase de parca n-ar fi fost doua fiin?e sociale ? i n-ar fi avut nevoie nici m?car sa vorbeasc?. Oricum ar fi fost. de?i se refer eau la nep?sarea ?i lipsa de cuviin?a a doamnei Chauchat. ?i-l impresionaser? într-un fel care în ochii lui ap?rea fantastic ?i ame?itor inima. Se mai cuvine sa ad?ugam ca legaturile suflete?ti ale lui Hans Castorp cu pacien ta de la masa ru?ilor bine ?i interesul sim?amintelor ?i al spiritului lui modes t pentru aceasta f?ptura micu?a. infinitul ?i aventura bucuriei. îns? cîteodata gîtuia atît de brusc inima ?narului . ea comporta totu?i multa aus-entate militar?: o austeritate care ?i începu se. imediat ce u?a de sticla pocni. potrivit c?rora s-ar fi cerut ca ei s? se igno re unul pe altul . ?i din pncina a sta venirea umanistului îl f?cuse sa ro?easc?). aici. sa participe de acum înainte la aceasta boala.iar Hans Castorp nu era ch iar atît de ost ca sa nu-?i dea seama foarte precis de acest lucru. des onsiderase convenien?ele mondene. de fapt..însu?i exemplul °achim ?i contr olul exercitat de el îl împiedicau sa întreprind? în ra ac?iuni necugetate. ?i în adierea caiuia erau ni?te ochi c?prui ?i rotunzi . ° data cu aprinderea su bita a luminii. la felul cum î?i ?inea capul. la str?lu cirea ?i importan?a sporita pe care boala o d?dea trupului ei ?i la atrac?ia car nala ce-o avea f?ptura sa. ?i dindaratul fru n?ii în?elese fantastica libertate cu care doamna Chauchat. era u în joc emo?ii cu totul diferite. aceasta via?a de la Berghof'. ue?i nu era decît vecin?tatea unui bolnav. prin urmare. Da. iar Hans Castorp sim?ea ca era chemat. într-un chip oarecare. continua s-o împart? cu bunul Joachim. 1 se zbuciuma cumplit. mima i se zbuciuma cumpli t sub aceste priviri care desconsideraser? conven?iumle mondene. î?i aruncase privirile prin camera ce 1 se dezv?luia ?ov?itoare. forma ?i obhcrtate îi sfî?iau sufletul. ea îi plutise prin fa?a ochilor perfect distincta. sa se acomodeze cu serviciul tratamentului ?i sfîr?i prin a se s ubstitui îndeplinirii obliga?iei profesionale normale . în sala de consulta?ii. Dar sim?ea cît e mult înfrîna aceasta vecin?tate sufletul lui de civil .ulta?ie. pe scurt. c?ci MUNTELE VR?JIT 229 otie ?i o adev?rata spaima se contopeau în toate acestea. aproape du reros. sentimentele sale de îndr?gostit (?i ne încumetam a întrebuin?a acest cuvînt.inima sa în în?elesul sufletesc ?i trupesc . Iar mi?carea ei fusese atît de f??i?a ?i lipsita de considera?ie lipsita de considera?ie fa?a de el cit ?i fa?a de to?i ceilal?i pacien?i încît nu ?tiuse dac a trebuia sa se socoteasc? încîntat sau sa ia aceasta atitudine drept un semn de dis pre? ?i. cu pasul u?or. m?car ca e un cuvînt din vale". este fiindc? a»1 lu at parte cu dragoste la nelini?tea lui sulfleteasc? amestecata c înspaimîntatoare a fericire a acestor imagini ?i vedenii. în vreme ce. a ranjîndu-?i-o ora cu ora.dar atunci mila ?i grija îi insuflasera spaima. ridicase ochii spre ochii v rului sau . la boala ei. dar ?i o a care nu avea nume. sau seara. î?i reluase cursul monoton ia r Hans Castorp. C?ci vedea f oarte bine cît de mult trebuia sa e 8ravul Joachim de pe urma unui anumit parfum d e portocale ce-l Ia zilnic. scula t devreme. cact aceasta era clipa pe care o a?teptas e cu sufletul la gura. în a?teptarea radiografiei. în zori. în amurgul ce se întuneca tot mai mult (?i ch iar în acea ora cînd Settembrini intrase pe nea?teptate la el. la ceafa cu vertebra cervicala ie?ita în eviden ?a. iar dreapta la frunte (ca pe o viziera deasupra oc hilor) ?i ?optea: -Dumnezeule! C?ci înd?r?tul frun?ii dainuiau gînduri sau fragmente de gînduri.. se gîndise la spatele ei o bosit.încît î?i ducea îna stînga la piept. o speran?a e se r?t?cea în nem?rginitul. sa se supere. la obrajii ei. în a cest caz) a?adar. un cuvînt de la ?es. întorcîndu-se ?i surîzînd. prin diagnosti cul dat de medici. este adev?rat. sentimentele lui de îndr?gostit f?cuser? progrese foarte mari în t impul izol?rii for?ate. la bra?ele transfigurate de voalul cel sub?ire ?i daca pîna acum am ascuns ca n uma datorita acestor lucruri orele i s-au scurs fara greutate. atît de prie lnica ?i atît de btne organizata în hotarele ei strimte. ?i ele erau cele car e daruiau imaginilor ?i vedeniilor lui o fascina?ie atît de intens?. lunec?tor ?i ochii de kirghiza. tocmai acest lucru îl înspaimînta la fel ca atunci cînd. a?adar. iar în lungul orelor singuratice ale zilei lui farîmi?ate se gîndise la gura acestei femei tinere. Chipul ei îi plutise în fa?a ochilor atunci cînd. întocmai ca aceea a varului sau. la ochi i ai c?ror culoare. ?i.

Nu mai înceta sa fac?. cu originea sa. daca ar fi sa ne luam dup? ce spune lumea' r?spundea profesoara. oricum. c?ci nu putuse sa-l vad? ?i sa se pronun?e în c°n' secin?a. despre caracterul b olii. dac? judecam dup? experien?a de pîna acum. dar în loc sâ-i dea am?nunte asupra acestui aspect al problemei. poate ca era ?i prea tîrziu. da. silindu-se s-o fac? pe fata batrîna sa ro?easc?. doamna Chauchat poza pentru a i se face portretul unde anume? La consilierul aulic! Chiar domnul consilier aulic Behrens era acela care o primea în acest scop. pe lînga ea ca sa afle am?nunte noi ?i interesante despre situa?ia personala a doamnei Chauchat. cu care r?spunse la aceasta confiden?a. parere ca la mijloc e ra o chestiune ce nu putea fi neglijata ?i o îns?rcina pe profesoara în mod cît se poat e de serios sa se informeze asupra acestui compatriot care o vizita atît de des pe doamna Chauchat. Lovitura nimeri în plin. în cazul ca nu ?ti a nimic. nu avea. era un profil inter esant ?i nu acela al unei oarecare gî?te s?n?toase. se las? pictata . ?i chiar cuvintele rostite cu indiferen?a Cum a?a" ?i lata o noutate ie?ita din comun". Voia sa ?tie daca avea copii. aveau în ele ce va schimonosit. se ?tia prea bine ca aulicul consilier picta . ?i fiindc? nu putea sa nesocoteasc? existen?a acestui compatriot despre care i se pomenise-a?a cum reu?ise sa se prefac? la început. pe care-l primea du pa-amiaza. Chipul lui Hans Castorp se schimonosi. o veselie pusa pe rîs ?i un piept cu formele pl?cute. Ce sa fac? o femeie ca asta cu copii? Fara îndoiala ca îi era interzis ?i pe de alta parte: oare cam ce soi de copii ar fi putut sa aib?? Castorp se v?zu silit sa-i dea dreptate. pe aceasta linie. revenea neîncet at asupra lui. Dar nu. De cîtva ti mp.nu era nimic de obiectat aici .care îl f?ceau pe Joachim sa se teama de influ230 THOMAS MANN en?a acestei atmosfere ?i îl sileau s-o ocoleasc? toate acestea ii jr sionau pe Ha ns Castorp. Pe deasupra. Clavdia Chauchat poza pentru un portret. treizeci? în cel mai rau caz avea dou?zeci ?i opt de ani. desig ur. Aceasta noutate îl impresiona pe Hans Castorp ?i mai puternic decît cea precedenta. fot ca sa-l pedepseasc?. îi impuneau lui însu?i ordine ?i discipljna s împiedicau sa împrumute creionu l" de la femeia cu ochii oblici fiindc? fara aceasta vecin?tate care-i inspira d isciplina el ar fi fost gat s-o fac?. Mai insista de aseme nea. astfel. Pr in urmare. spunea sarcastic Hans Castorp. dar. în schimb. aproape zilnic. _ Ar fi de dorit s? aib? mai multa rufarie decît compatrio?ii lui de la a ru?ilor de rînd. putea fi convins ca ?tirea provenea din sursa cea mai sigura. deoarece nu era interzis nim?nui ?i fiecare avea libertatea sa fac? la fel. E un b?rbat tînar? Tînar ?i frumos. m?car ca. Ia care domni?oara gelhart.asta aflase domni ?oara Engelhart care îl întreba pe Hans Castorp daca era la curent. tot felul de glume caraghioase. în camera ei. un t>in. în locuin?a lui. ?i asta era egal cu o interdic?ie pentru Hans Castorp de a vorbi despre Clavdia Chauchat. ?i ca sa-l pedepseasc?. Clavdia. sa fi avut oare mai mult de treizeci de ani? Domni?oara Engelhart protesta.iar buzele îi tremurau. totul p?rea spus asupra acestei chestiu . foarte pu?in bolnav. Sfîr?i prin a fi .. chipul doamnei Chauchat i se p?rea pu?in în?sprit. domni?o ara Engelhart adaug? la repezeala ca doamna Chauchat era vizitat? adesea de ni?t e domni ?i în special de un compatriot ce locuia în Davos-Platz. Dar m?car ca. tachinîndu-i sl?biciunea ce-o avea pentru bolnava cu mi?c?rile ml?dioase ?i imitînd întru totul atitudinea demna a batrînului Castorp. Cu siguran?a ca nu avea timp pentru a?a ceva. -Numai ca nici Behrens nu putea sa aib? mai mult timp liber decît sora-?efâ. Joachim nu vorbea niciodat? despre Marusia cea ve?nic dispusa sa rîda. presupuse el cu oarecare nep?sare for?at?. e a îi aduse peste cîteva zile o veste cu totul diferita. Da. MUNTELE VR?JIT 231 _ E bolnav? Poate. despre so?ul ?i vîrsta ei. iar ea ?i loialit atea . cu toate eforturil e sale de-a se stapîni. ?edin?ele aveau loc în casa lui de v?duv? F?r? îndoiala ca la ?edin?e asi sta ?i domni?oara Mylendonk. Cîteodata. spuse H ans Castorp sever. prin faptul ca-?i rezema b?rbia în guler. se desp?gubea vorbind discret cu profesoara care st?tea Ia masa în dreapta lui. din profil. Profilul Clavdiei era de o fr?gezime ?i de o ging??ie dintre cele mai tinere?ti. fire?te. r?spundea afirmativ.

Aceasta descoperire îl emo?iona destul de puternic pe tînarul Hans Castorp. în general. îl vedea schimbîndu-se la fata fara sa mai priveasc? ?i apoi privind totu?i lacom at unci cînd u?a sticla se închidea ?i doamna Chauchat luneca spre locul ei. Exista acolo la masa situata de-a curmezi?ul fa?a de masa doamnei Salomon ?i a liceanului cu oc helari ?i hulpav. stînd în picioare în sala de joc. Un fapt pe care-l observa personal ?i din întîmplare în acele zile avu asupra lui un e fect diferit. mai ales mar?ul nup?ial din Vi sul unei nop?i de vara. Dup? cel v?zu prima data. Clavdia nu se ocupa cîtu?i de pu?in de cel din Mannheim daca ar fi fost altfel. tot a?a cum nu se p utea hot?rî sa admit? ca pictura" ulei poate fi altceva decît o leg?tura între un v?du v brutal ?i guraliv §! 0 tînara femeie cu ochii oblici ?i mersul ademenitor. un b?rbat care-i era atît de evident superior prin vîrsta. Hans Castorp nu se mai putu împie" dica sa-l supravegheze cu fi ecare prilej. ?tiri cu u n con?inut echivoc! Era posibil. cîteodata. dar mergînd pîna la obscenitate. deci în stînga verilor. ca sa mai poat? crede ca ?edin?ele erau banale. cu doctorul Blumenkohl ?i cu vecinul lor de masa. a?a ca nu-i mai ramînea it sa aib? r?bdare a?teptînd rezultatul investiga?iilor ce urma sa le «ca profesoara . la terminarea mesei. de sus. în Platz. personal itate ?i situa?ie. îi erau ag??ate privirile în aceea?i direc?ie ca ale lui adic? de ml?dioasa f ?ptura a doamnei Chauchat. mai cu seama ca ob rajii alba?trii ?i ochii l?crimo?i ?i injecta?i ai consilierului aulic nu p?reau sa fie o chez??ie. cînta la pian. ?i-l v?zu MUNTELE VR?JIT 233 lte ori pe nenorocitul acesta oprindu-se.încep use chiar sa-i ?. dup? cîte auzise Hans Castorp. îl vedea seara. independent de con?inutul ei începuse chiar sai oace suferin?e ?i framîntari . pentru a afla ?tiri cît mai a m?nun?ite: asupra portretului ?i "nensiunilor m' s' daca îi f?cea numai capul sau o picta pîna la genunchi. Mai mult decît 1 ele pe care le pri mea doamna Chauchat. dar. din?ii caria?i ?i vorba timida acela?i care. ca s-o lase pe doamna Chauchat sa ca pe Ung? el ?i s-o devoreze cu ochii cît mai de aproape. Hans Castorp era dis pus sa socoteasc? banalul ?i nevinov??ia dre vorb?rie goala. el nu renun?a ?i se consuma în nenum?rate întreb?ri. privind sa?iu. de?i era vorba din nou de confirmarea gustului sau. cu parul rar. cu ochii I i tri?ti. ca leg?turile vizjt torului rus cu co mpatrioata lui sa fie banale ?i nevinovate. la ce ora aveau loc ?edin?ele . cel cu pieptu c?zut ?i umerii pr?bu?i?i. pîna în str?fundul sufletului. c?reia nici nu-i pasa de el. Chiar ?i acestuia. de cît timp. c?r?i ale c?ror coperte erau împodobite fie cu un potir. printre pacien?i. aceste ?tiri. îl vedea învîrtindu-se. pe ea. observa Hans Castorp într-o bu na zi.7. îl tulburau ?i-l nelini?teau Pe care le f?cea. Via?a intima ? i particulara a doamnei Chauchat -ln ea îns??i. Gustul manifestat de consilierul aulic în alegerea modelului se potrivea prea mult cu al $au personal. cu toate ca insisten?a jalnica ?i plicticoasa a celui din Mannheim nu putu sa-l nelini?t easc? în aceea?i m?sura ca legaturile speciale ale Clavdiei Chauchat cu consilieru l aulic Behrens. care sporov? ia în camera de-alaturi. dar cît de tare aveau sa se agraveze 232 THOMAS MANN aceste doua st?ri suflete?ti cmd observa ca mereu îi ajungeau la ure v. în timpul reuniunilor serale. ?i faptul se explica prin aceea ca în fieca re duminic? asista la slujba religioasa. pe canapea. prefacîndu-se ca nu >e uita. cam de v reo treizeci de ani. la masa cea mai apropiat? de u?a d e sticla un pacient originar din Mannheim. a?adar. Lumea spunea ca este foarte credincios. tulbur at ?i pierdut la vederea acestei tinere doamne încîntatoare. fie cu frunze de palmier. Hans Castorp se pomeni cu 37. Tamara (acesta era nume le fetei).ni. între a de la ie?ir e ?i masa ru?ilor bine. în timp c buza de sus îi era rasfrînta plîng?re?. independent de con?inutul ei . faptul n-ar fi sc?pat aten?iei vigilente a lui Hans ?i deci nu . acolo jos. de?i dârîmata. ceea ce nu era un lucru rar la oamenii de aici. de?i era timid. cu una cu parul cre?. apoi întorcînd i r??i capul peste um?r.numai ca domni?oara Engel hart 1 putuse da nici o precizare în privin?a asta. iar în timpul curei de odihna citea c?r?i religioase.

Abia trecuser? zece minute ca îl ?i auzir? pe scandinavul c omplet vindecat -aceasta reclama ambulanta a sta?iunii ?i a sanatoriului departînd u-se cu pa?i energici de-a lungul coridorului. fusese atît de bolna încît abia au vrut sa-l primeasc?. c?ci nu se a?tepta la nimic nou. ?i dup? toate aparen?ele aveau întîietate.ghimpele nesuferit al geloziei era cel ale c?rei împuns?turi le sim?ea în suflet. care o slu?ea totu?i. mai de vreme. îns? pîna acum se îngra?ase cu optzec de pfunzi. Ne este îns? imposibil sa aprofundam ?i sa ana lizam totul daca vrem s? continuam povestirea noastr?. se înro?i t are. îns??i doamna Chauchat. la micul dejun. Hans Cas torp o recunoscu. astfel ca se resemnar? la gîndul c? vor l ua ceaiul rece. Joachim îi arunca lui Hans o privire î" fuga ?i nu se mul?umi numai sa-?i plece ochii. ci merse pîna acolo înci lua de pe masa revi sta ilustrata pentru a-?i ascunde fa?a îndaratu paginilor desf?cute. Se auzea vocea consilierului aulic dînd instruc?iuni. lumina zilei era exclusa ?i ardeau doar cîteva becuri electrice. un fel de pseudozi artificiala. c?ci nu putea fi acel a?i. Intrarea Clavdiei se produsese într-un mod cu totul neprev?zut. cu nasul lung ?1 urî?el. teribil de nea?te ptat ?i iat"° împ?r?ind dintr-o data cu cei doi veri aceasta c?m?ru?a strimta. un ez care în sufragerie st?tea la aceea?i masa cu SeHembrini ?i despre 234 THOMAS MANN care se spunea ca în aprilie. cu reviste ute ferfeni?? pe genunchi. ca în laborator domne?te un clarobscur. zgîi ochii. c?ci se întîmplase cu siguran?a ceva care întîrzia activitatea în laboratorul de radiografie. împreuna cu va rul sau. sim?i într-un mod loarte limpede cum îi fuge sîngele din o braji ?i cum mu?chii maxilarului inferior i se moaie. c?ci cu aceea?i ocazie avea sa i se fac? o noua fotografie interioara ? i lui Joachim . faptul ca acu m trebuia s?-l supravegheze ?i pe cel din Mannheim era prea mult dintr-o dat? pen tru starea în care se afla bietul Hans Castorp. Nu u Smgurii: cînd intrar?. deoarece pîna acum niciodat? ?i în 1 un fel nu i se cercetase astfel via?a l?untrica a organismului. u?a de la coridor se deschise. atunci cînd sosise.ultima putînd fi socotita ca dep??ita de timp. ca ?i atunci cînd intrase suede zul. iar inima îi b?tu puiern C' . într-o diminea?a. a?teptau sa le vina rîndul: tînarul uria?. ea îns??i plapînda. Hans Castorp în s? nu avu destula prezen?a de sp'rI sa procedeze la fel. iar în sala de a?teptare ap?ru. unul nou. Astfel trecur? cele opt zile pîna la radioscopie. dar fara îndoiala ca aceasta suferin?a benigna. foarte plapînd. ?i era pe punctul sa plece acas? complet vindecat. într-o a?teptare înfrigurata. treaba se des f??ura mult mai repede. deoarece programul fusese dat peste cap. dar iat? ca trecuser? cînd. cînd cu o clipa înainte nici nu fusese acolo. în s chimb. A?adar. Hans astorp. cu b?ie?elul ei numit Sa?a. dup? care fura primi?i mama rusoa ica ?i cu Sa?a al ei. primi dispozi ?ia de la sora-?efa (care iar??i avea un ulcior. Hans C astorp trebuia s? se afle acolo cu o jum?tate de ora înainte de ceai. aceste persoane a?teptau de mai mult timp decît cei doi veri. Hans Castorp observa iar??i. în orice caz. în laborator se lucra. scurtar? azi cu treizeci de minute cura mare de odihna de P?-masa. sim??minte care alc?tuiesc cel mai bizar amest ec de scîrba ?i solidaritate secret?. iar cînd ceasul b?tu trei ?i jum?tate amîndoi verii coborîra sc?rile de piatra spre pseudosubsol ?i luar? loc împreun? în mica sala de a?teptare care desp?r?ea cabinetul de consulta?ii de laboratorul de radioSCopie: Joachim foarte lini?tit. realizar? c? mai mul?i pacien?i. în piUs mai erau o doamna de la masa ru?ilor de rînd. încît era cît pe ce sa ca?te gura . îns? chi ar în clipa cînd Sa?a împreuna cu mama-sa intrar? în laborator ?i Hans Castorp îi urmarea u privirile. f?cea p arte din înf??i?area ei obi?nuita) s? se prezinte la laborator dupa-amiaza. Ferestrele erau acoperite. Dup? aceea. Nu ?tiuse ca pîna atunci se vor întîmp la atîtea. A?adar. asem? n?toare cu aceea din cabinetul analitic al doctorului Krokowski. Era cev a mai mult de trei ?i jum?tate cînd u?a se deschise -o deschise un asistent tehnic ce lucra la acest serviciu ?i tot norocosul acesta de uria? suedez a fost intro dus: desigur ca cel dinaintea sa ie?ise pe o alta u?a. el tr?ia toate sim??mintele pe care le îndura unul îmb?tat de pasiune cînd desc oper? la al?ii propria sa imagine. Dup? ce pali. o mam?. Era chiar Clavdia Chauchat cea care se ivi pe nea?teptate în mica înc?pere.

Pe Hans Casto îl jignise acel destul de". asocia?i cu un rubin la inel ?i înv?lui?i de un parfum de portocale. ?i Hans Castorp asculta ca în vis. se ridic? ?i pe fa?a avea o expresie de parca nu ?tia prea bine unde se afla ?i nici cui trebui a sa se adreseze apoi începu sa vorbeasc?. Sîn tem în aceea?i situa?ie." Iar Joachim s-ar fi minunat desigur de dezinvoltura sa. care aruncase o privire gr?bita spre varul sau. Se pare ca totul a fost amînat cu o jum?tate de ora. doua persoane.puse o întrebare lui Joachim . r?spunse Joachim. cu care prilej avusese un sentiment de superiori tate. în vreme ce ochii ' de Pribislav pe care con?tiin?a faptului ca este observata îi ab?tea nervozitate din direc?ia lor p?reau pu?in sa?ii. întreba ceva . Nu. oricum. Ha ns Castorp nu era nici m?car gelos pe Joachim. era cel pe care-l ?tia din vedere de mai multa vreme. Dar oare ce s-a întîmplat? Este aproape ra Patru. pentru ca în cazul lui erau la locul lor numai rela?ii civilizate ?i convorbiri rostite limpede. de?i acesta î?i ?inuse nasul vîtît în revista pentru ca era. *-l1 e de nepl?cut! zise ea ?i cu un gest nervos î?i aranja parul. Ea i se adresase lui Joachim. îi d?dea dreptate ca se adresase varului . la ce ora sînte?i invitat? Iar Joachim. îns? trebuie sa mi-l înapoiezi imediat dup? lec?ie". cu totul altceva. Rîndul lor era înaintea noas-r£L "ogramul este în tîrziat. Mi se pare ca tocmai au intrat ni?te persoane. de?i cu anumite intona?ii ascu?ite.MUNTELE VR?JIT 235 Doamna Chauchat lua loc chiar lînga u?a laboratorului. Dar v? sf?tuiesc sa ave?i r?bdare. cu un gest degaj at ?i-ar fi scos batista sa-?i sufle nasul. în s? probabil fara a dori în mod sincer sa fie în locul lui. ar fi a?teptat aici. în ziua cînd aceasta voce spusese anu me pentru el: Cu pl?cere.Da. doamna Chauchat întreb?: . cel mai vechi din re ei doi. dar mai ales pe ntru alt motiv. Doamna continua: . r?spunse lipindu-?i c?lcîiele. la patru fâra un sfert. iar gura ei potrivea cuvintele pe care apoi le rostea cu o voce venita din pieptul alb: o voce deloc grav?. Este a dev?rat ca aceste cuvinte fuseser? rostite atunci cu mai multa claritate ?i u?ur in?a. într-un mic liu rotund. atunci cînd fusese întrebat cît timp cr ede ca va sta ?i le r?spunsese: Trei saptamîni". ~ Destul de. avînd în vedere împrejur?rile. Cu o mînâ în buzunarul jach tei de lîna ?i cu cealalt? dusa la ceafa. îns? ramînînd totu?i a?ezat: ~ La ora trei ?i jum?tate. într-adevar nepl?cut. Joachim putea vorbi astfel putea în general sa vorbeasc? cu ea? poate c a se ?i f?lea pe ascuns cu aceste vorbe tot a?a cum el. în d efini tiv. Dup? vreun minut ?i jum?tate î?i schimba pozi?ia. în aceasta situa?ie. ba o auzise chiar de foarte aproape. stimata domni?oara. pe cînd Hans Castorp st ?tea acolo fara sa fac? nimic . fara îndoiala. r? spunse Joachim. a?a cum f?cea Joachim acum. cu toate ca el era acela care ave a dreptul sa-i vorbeasc? doamnei Chauchat. Daca anumi?i ochi c?prui.. ci pl?cut voalata. înspaimîntâtor ?i misterios. se las? te pUSe u?or un picior peste altul ?i privi în gol. împreuna cu ei. ci doar le împrumuta. ?i noi a?teptam de mai bine de juma-tate de or?. aceea pe care Hans Cas?orp o cuno?tea de mul ta vreme. c?ci i se p?rea impertine nt sau cel pu?in de indiferen?a surprinz?toare. Dar. poate. vocea care le rostea nu av ea asupra lor un drept prin na?tere. cu toate ca acesta p?rea cufundat în revista sa ilustrat?. nu-i a?a? .Eu. Faptul c? vorbea cu doamna Chaucha t era aproape ca ?i cum ar fi vorbit el î m?car ca în unele privin?e era. amestecat îns? cu o încîntare dintre cele mai evlavioase. Hans Castorp. fiindc? între ei nu exista nimic s?lbatic. a?a cum Hans Castorp o auzise procedînd de mai multe ori. privi în jurul ei.Va rog. 236 THOMAS MANN i A?a vorbeau. cu rezematorile boante ?i destul de rudimentare. pe genunchi ?inea o carte împrumutata probabil din ala de lectura ?i b?tea încet tactul cu piciorul a?ezat pe du?umea. ar fi intrat în atr ibu?ia lui Hans Castorp sa conduc? conversa?ia ?i sa rosteasc? un: destul de" inde pendent ?i nevinovat. ar fi spus el ?i. acum ele se auzeau u?or t?r?g?nate ?i nesigure. Purta o jacheta alba ? o fusta albastra. f?cuse pe importantul fa?a de Joachim ?i de Settembrini.

în ciuda emo?iei puternice . procedînd astfel ?inuse socoteala de împrejur?ri ?i în modul acesta dovedise ca?i d?dea seama de situa?ie. pentru a se sim?i prezem la ceea ce se petrecea în jur în Pa cînd p?trunse în laboiator. sticle concave. iar Joachim. Dar nu ?tia daca asemenea aten? ii cavalere?ti erau obi?nuite aici.. Cit e nepl?cut. cu atele încruci?ate. nu atît de dezvoltat ?i tît de voluptuos ca al Marusiei.. un fel de tajera de o form? speciala. iar în gînd se gr?bi s? caute cuvintele ?i construc?ia frazei. o ?inea în dreptul luminii mate a l?mpii din plafon. ci aplecata înainte.? chiar toata linia picior ului ei zvelt se contura sub stofa albastra a fustel-Nu era decît de statur? mijlo cie. de întîmplarile din ultimele c minute. Dar acum. Nu vedea nimic sau nu avea decît perPtu foarte vagi m acest clarobscii artilicial. Nu mai st?tea l?sat? pe spate. Consilierul aulic o picta. ?i. de?i Han s Castorp îl privise îngrijorat ?i insistent. cu a jutorul uleiului ?i al culorilor. stînd în picioare în fat unui dulap în perete. poate fiindc? se gr?beau sa recupereze întîrzierea. insa cum nu d?du nici un semn ca ar fi dispus sa cedeze rindul doamnei Chauchat. lira prea z?p?cit de ceea ce ias? în urma. aulic Behrens întorcînd spatele noilor veni?i. Dar inima îi b?tea puternic.Clavdi a" încerca sa se plimbe prin camera. îi reproducea aspectul exterior pe o pînza. cu spatele îndoit ?i umerii azuti astfel ca vertebrele cervicale îi ie? eau în afara ?i le puteai vedea ub jacheta ce se lipea de ?ira spin?rii. extraordinar de pl?cuta.. ""ut v°alata cu care doamna Chauchat întrebase: . sculîndu-se. cu bra ?ul întins. îns? avea picioarele cam lungi ?i nu lat? în ?olduri. într-un chip în adev?r ridicol cu batrînul. îi vedea genunchiul mulat sub stofa l' Ve<ie-a vertebrele cervicale îe?iiui pu?in în atdra sub ceafa aplecata 238 THOMAS MANN ?i parul scurt. nu fara o pornire interioara de a mai întîrzia. o adversitate ce-l f?cu sa surîda. Mai auzea înc? vocea . ?i gîndindu-se la asta. Se deslu?eau aparate." iar sunetul acestei voci îl f?cea sa tremure ca de ni?te Ai l l°r* C'6a *un§"l spin?rii. îvlî se pare c^ tocmai acum au intrat ni^te persoane. ajun?i din urma ?i dep??i?i de laborantul care f?cea preg?tirile pentru radiografie ?i p?rea animat de dorin?a de a scap? cit mai repe de de ei.Dar oare ce s-a Plat. intra pe usa laboratorului. Hans C astorp st?tea ?i o privea.. Dup? ce întîmpina din partea lui Joachim o primire atît de rece . va îndrep ta asupra ei raze luminoase ce-i vor dezv?lui interiorul trupului.. Domnea aici un miros ciudat. ?i iata-l pe consilieru. de ai oferi sa treac? înaintea lor. instrument .. sprijinit e de coapse. F?r? îndoiala c? dincolo nu d?duser? prea mare importan?a lui Sa?a ?i mamei sale. ?i tr ecînd prin fa?a doamnei Chauchat. era ap?sat din amîndoua p ?r?ile. care nu se îndrepta decît pu?in din pozi?ia ei aplec ata. Trecînd pe lînga el. U n paravan a?ezat între ferestrele acoperite cu negru împ?r?ea laboratorul în doua p?r? i inegale. tablouri de comanda. armonioasa ?i. p? trunser? în fUn dul camerei. ?i iar??i tehnicianul cu halat alb deschise u? a. Nu ramaser? mult timp to?i trei laolalt? în mica sala de a?teptare. Un soi de ozon statut umplea atmosfera. îns? cum spa?iul era prea mic. în clarobscurul laboratorului.51 în care Hans Castor p întrevazuse o u?oara adversitate din partea bunului Joachim împotriva acestei tova r??e de boala. ?i iar??i îl str?b?tu un fior. atîrna liber. în ochii lui Ha MUNTELE VR?JIT torp. se v?zu silit sa-?i urmeze varul. acolo.sau.. lua ?i ea de pe masa o revista ilustrata ?i se întoarse la fotoliul cu rezemaiorile boante. Se trezir? în el scrupule cavalere?ti ?i dorin?a de a adresa oricum cîteva cuvinte respectuoase doamnei Chauchat. genunchiul i se contura precis . ?i chiar în fran?uze?te daca era posibil. Hans Castorp î?i aminti ca ?i ea a?tepta aici s? i se fac? ra diofonia.. ocupat priveasc? o placa negricioasa pe care. Heodata... fâra s? mai f prins în c ocul împletit. sprijinindu-?i b?rbia ca ?i bunicul s?u ?i semanînd-ast fel. Cum doamna Chaucha î?i pusese iar??i un picior peste altui. Hans Castorp întoarse capul cu o mutia întunecata de ru?ine ?i cu o expresi e discreta ?i îezervata. daca ordinea în care fu-sese?i invitat nu st?t ea deasupra oric?rei atitudini curtenitoare. arunca revista pe masa ?i Hans Caslorp îl urma spre u?a . singurele care i se parura ca se potrivesc sa fie arborat e fa?a de asemenea idei. Joachim trebuia s-o ?tie. de un blond-ro?cat care. iar piept ul.

Joachim începu imediat s? se dezbrace pîna la brîu. Asta se f?cea în partea din fa?a. se apleca pentru a aprecia imaginea. cuprinzînd-o cu bra?ele. ?i pe cînd Hans Castor p î?i scotea vesta. un tînar elve?ian bondoc .curen?i de mii. dîndu-se într-o parte.. înd?r?tul c?rora aprinse o lumina. r?spunse consilierul aulic. mâ-n?elegi. Apoi totul se lini?ti. a acestor p?r?i ale corpului omenes c era schematica ?i avea un contur estompat. îi recomand? lui Joachim s a respire adînc ?i sa ?in? aerul în plamîni pîna cînd totul se va sfîr?i. Castorp. Vei putea chiar sa-?i proiectezi pe perete tainele pieptului. Cu ast te înlân?uie?te în scurtul ceas prie lnic. spuse Hans Castorp. sucindul. rotunjit?. fapt care-i rasfrînse într-o parte buza superioara cu tata tocit?. Fotoanatomia. rotule. ?î?nira . iar laborantul corija pozi?ia pacientului. for?ele teribile. ?i-e frica sa-?i deschizi forul interior? Fii lini?tit. zise el. Pl?cile de sticla se stinser?. într-o camera obscura. pentru copiii ?i nepo? ii dumitale! Joachim se r . la un inventator sau în chilia de experien?e a unui alchimist care se ocupa ?i cu vr?jitoria. se umplu cu un lichid verde. Undeva. ca orice fotograf. î?i dai seama dup? delicate?ea lui. împingînd înainte um?rul lui Joachim ?i framîntîndu-i spatele. imediat o sa va vedem în transparen?a.. î?i manifesta satisfac?ia ?i. ca un halou pali d. toate acestea func?ioneaz? foarte estetic.. Apoi se întoarse înd?r?tu paratului. MUNTELE VR?JIT 239 Si izbucni în rîs. pe amîndoi. înv?luia ca o cea?a. Ei. ?i te rog sa nu pretextezi ca e?ti obosit! Vei primi un exemplar gratuit. Foarte interesant. o lumina ro?ie. Este în adev?r interesant. Ei. rîndul sau nu va întîrzia mult.e de m?surat sprijinite vertical. apoi ramase nemi?cat. d?du drumul aerului din plamîni. pricepi. oftînd. învîrtind un comutator. O lec?ie folosi toare pentr u tineret. Fulgere p elungi se ridicar?.Delincventul urm?tor! spuse Behrens atingîndu-l cu cotul pe Hans Castorp. î?i aminti parca Hans Castorp care înv??ase despre treburile acest ea. îl invit? pe Hans Castorp s? fac? la fel . Hans Castorp v?zu membre o mene?ti: mîini. Treaba aceasta mergea repede. îl conduse în fa?a ?irurilor de placi de sticla întunecate. unde consilierul aulic st?tuse Hineauri. de-a lungul peretelui. Iata-i ?i pe Dioscurii no?tri! Castorp ?i Pollux. fenomenele luminoase di sp?rur? ?i Joachim. Behrens trecu din locul unde st?tuse în camera propriu-zisa. în acea clipa laborantul apas? cît era n ecesar pîrghia de comanda. Joachim se a?ezase pe un fel de sc?unel de cizmar în fa?a unei Iaci de care-?i lipise pie ptul. Hans Castorp se întoarse în i unde se proceda la radiografierea lui Joachitn. Spatele curbat al lui Joachim se umfla. partea de sus ?i de jos a coapsei. Laborantul. Abia supuse. se în?epeni pe picioare.. triumful timpurilor noi-Acesta este un bra? de femeie. privea calma ?i amenin??toare în camera. dar ?i o cutie asem?n?toare cu un aparat fotogr afic pe ?asiu cu roti?e. de sute de mii de vol?i. Castorp. a?tepta?i pu?in. mi-ai v?zut cumva pinacoteca part icular?? ?i Iuîndu-l de bra?. care reie?ea cu claritate luminoasa: scheletul. în spatele lui Joac him. fara v? ic?reli! A?adar. cu obrajii trandafirii ?i cu halat alb. . iar un tub. for?ele încercar? sâ-?i taie drumuri ocolite. chintesen?a evidenta. Dar forma vie. de-a c?ror d ezl?n?uire era nevoie pentru a str?punge materia. O scînteie albastr? sfîrîi în vîrful unui aparat. picioare. ?i timp de dou? secunde. pîrîind. diapozitive de sticl? fixate în perete la rînd ?i nu ?tiai daca te afli în atelierul unui fotograf. Desc?rc?ri electrice izbucnir? ca ni?te împu?caturi. bra?e ?i frag mente de bazinuri. Va rog. Oare dumitale. asemenea unui ochi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->