Sunteți pe pagina 1din 7

Învăţător: Milea Viorica

Şcoala Glodeni
An şcolar 2007-2008 Plan de intervenţie individualizat

Numele elevului: ANM


Data naşterii: 29.09.1996
Starea de sănătate: bună
Psihodiagnostic: nediagnosticată la data întocmirii planului
Recomandarea comisiei: fără recomandare; părinţii refuză colaborarea cu şcoala; în lipsa actelor
şi a acordului acestora nu s-a putut obţine certificatul de expertiză .
Intervenţia: învăţătoarea Milea Viorica lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei I, fără
sprijinul părinţilor
Informaţii generale
Eleva urmează în prezent, anul şcolar 2007-2008, cursurile şcolii obişnuite, la clasa a III-a. Nu a
frecventat grădiniţa. Urmează cursurile claselor I şi a II-a, după care rămâne repetentă, fiind astfel preluată de
înv Milea Viorica. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, necăsătoriţi
legal, au în îngrijire doi copii: pe ANM şi un băiat care a renunţat la şcoală la clasa a VI-a, având vârsta de 14
ani. Acesta din urmă a avut certificat de expertiză, fiind diagnosticat ca elev cu CES. Tatăl şi mama se
angajează ca muncitori sezonieri, neavând un loc de muncă stabil, şi nici un fel de calificare. Beneficiază de
ajutor social. Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiicei lor este aproape nulă, acesteia i se asigură adăpost,
hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind
o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După un an de zile, acum la clasa a III-a, se poate spune că intră
în relaţie cu colegii, destul de timid însă. Lucrează singură ceea ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar din partea
învăţătoarei, ci şi a colegilor. În grup e dornică să deseneze, în rest activitatea de instruire e cu totul diferită de a
celorlalţi. Progresele nu au fost spectaculoase, dar sunt evidente, ceea ce o bucură şi o mobilizează.
Informaţii educaţionale
Comportament cognitiv
• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere,
transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în
scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j,
f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de familie.
Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar
teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a
mesajelor orale este foarte redusă.
• Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30.Sistemul poziţional de formare a
numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi descrescător. Nu
recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-10 doar cu
material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind calculul în scris ( cu material
concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”.
Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile
sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte
cercul, fără celelalte figuri geometrice.
• Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau derularea
pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.
• Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică, ci doar ce se
bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.
Relaţii sociale
Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retrasă, foarte rar intră în relaţie cu alţi copii.
Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este acceptată de
colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când i
se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, dovedind abilitate, nefiind prinsă
niciodată. Dacă este ameninţată, recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le ascunde părinţilor faptele rele, temându-
se de pedepsele corporale.
În general vine la şcoală curat îmbrăcată, spălată mai ales pe mâini şi pe faţă. Igiena corporală nu se
face consecvent.
Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă sprijin, acasă nu
sunt de găsit. Au însă grijă ca ea să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite,
ghiozdan.

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi


• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample
• Nu are abilităţi de natură tehnologică
• Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente
• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format
• Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-30, doar cu
material concret.
• Nu face calcule orale
• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute
• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent
• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
• Îi place să scrie- transcrie destul de corect
• După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic
• Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie)
• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic
• Permanent are nevoie de sprijin

Obiective pe termen lung


1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite,
cunoscute
2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
4. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii
cauză-efect)
Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva ANM
Domeniul cognitiv
Obiective pe Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de Metode şi
termen scurt timp evaluare instrumente de
evaluare
Să identifice • Exerciţii şi jocuri de dezvoltare 6 luni, cu Identifică şi Evaluarea
literele a auzului fonematic, de prelungire recunoaşte literele orală va
alfabetului conştientizare a legăturii între după caz Depistează alterna cu cea
( b, p, d, t, ş, ţ, fonem şi semnul grafic sunetele iniţiale scrisă, eleva
z, v, h, j, x, y, corespunzător Diferenţiază transcrie şi
g, f, ă, â, î) • Să „ citească” imagini şi să literele mari de copiază destul
depisteze sunetele iniţiale cele mici de corect.
• Să identifice litere într-o ordine
aleatorie Pentru fixare
se vor relua de
Să citescă • Să citescă silabele după o Recunoaşte mai multe ori
cuvinte din 2-3 analiză fonematică a acestora – sunetele într-o anumite litere.
silabe realizarea sensului silabă Se vor folosi
• Să stabilească nr de silabe Citeşte silabe din texte din
dintr-un cuvânt 2-3 litere abecedar, texte
Identifică literele/ cunoscute
• Să citească silabe din 3 litere
sunetele dintr-un deja, cu care
• Să citescă un cuvânt din 2 cuvânt eleva operează
silabe cu siguranţă.
• Să recunoască sunetele
( literele) dintr-un cuvânt şi să-l citescă Aprecieri
Formulează stimulative
Să formuleze • Să denumescă obiectele din propoziţii din 2-3
propoziţii imagini ( eleva nu cunoaşte cuvinte observând
simple foarte multe obiecte ce apar în imaginile
imagini Citeşte propoziţii
• Să formuleze propoziţii din 2-3 cuvinte
folosind cuvintele găsite, Recunoaşte în text
urmărind imaginea în care a propoziţiile
depistat cuvântul ( nr lor )
• Să citescă propoziţii simple Formulează, oral,
• Să recunoască o propoziţie într- propoziţii cu sens
un text dat Răspunde în
• Exerciţii de înţelegere a propoziţii
sensului propoziţiei ( prin Exprimă corect o
întrebări ajutătoare) părere
• Să răspundă corect în propoziţii
• Să exprime în cuvinte proprii
păreri despre lucruri, fapte
cunoscute

Să identifice • Exerciţii de depistare a Identifică în Evaluare cu


grupuri de grupurilor în cuvinte scrise cuvinte date mai multe
litere ( ce, ci, • Exerciţii orale de dezvoltare a grupurile reveniri şi cu
ge, gi, che, chi, Face legătura între reactualizarea
ghe, ghi) auzului fonematic şi de sunet şi grup legăturii între
recunoaştere a legăturii între Citeşte grupurile grup şi sunet
grupul scris şi sunetul respectiv Citeşte silabe în
• Exerciţii de citire a grupurilor care apar grupuri
• Exerciţii de citire a silabelor ce Citeşte cuvinte în
conţin grupuri care apar grupuri
• Exerciţii de citire a cuvintelor
ce conţin aceste grupuri
• Formulare de propoziţii ce
conţin grupuri
• Exerciţii de găsire a cuvintelor
ce conţin grupuri de litere
Să scrie corect Transcrie grupuri Evaluări scrise
după dictare şi litere cu spijin,
• Exerciţii de scriere ( transcriere,
literele Scrie după dictare individuale
copiere ) a literelor şi grupurilor
alfabetului şi Completează Exerciţii de
grupurile de • Exerciţii de scriere a acestora cuvinte cu litere, scriere după
litere după dictare silabe şi propoziţia dictare, copieri
• Exerciţii de scriere a unor cu un cuvânt şi transcrieri
silabe cu literele amintite şi a Transcrie selectiv Probe scrise
grupurilor de litere după indicii date
• Exerciţii de completare a unor Scrie propoziţii Aprecieri
silabe cu litere, grupuri simple cu spijin stimulative
• Exerciţii de scriere a unor Cunoaşte şi aplică
cuvinte din 2-3 silabe, utilizând regulile de scriere
în mod preponderent metoda a propoziţiei
analitico-fonetică Scrie nume de
• Exerciţii de transcriere a persoane
cuvintelor Scrie propriul
• Exerciţii de scriere a denumirii nume
unor obiecte familiare ( nume de familie,
• Exerciţii de scriere a cuvintelor prenume, clasa)
pe silabe
• Formularea unor propoziţii cu
cuvinte date şi scrierea acestora
cu sprijin
• Exerciţii de scriere a
propoziţiilor respectând
majuscula şi punctul Evaluări
• Exerciţii de scriere a orale,alternate
propoziţiilor formulate oral cu cele scrise
• Exerciţii de citire a cuvintelor/
propoziţiilor scrise de elevă
pentru formarea deprinderilor
de autocorectare
• Să scrie corect numele de
persoane şi propriul nume
• Să scrie corect, ordonat şi cât
mai îngrijit
• Să aşeze corect în pagina
caietului ( tip I )
Să scrie Citeşte numerele Evaluări
numere în • Să recunoască sistemul Numără crescător curente
concentrul poziţional de scriere a Compară şi formative
0-100 numerelor formate din ZU numeşte vecinii Probe scrise,
• Să numere în ordine crescătoare Scrie numerele fişe de lucru
• Să recunoască locul unui număr dictate
într-un şir( vecinii)
• Să compare numere vecine
• Să scrie numere dictate
• Să descompună numere în zeci
şi unităţi

Să efectueze Citeşte corect Evaluări


operaţii 0-100 exerciţiile, fără a curente
fără trecere • Exerciţii de recunoaştere a confunda + cu – formative
peste ordin şi semnelor +şi- Rezolvă operaţii Probe scrise,
cu trecere peste • Să efectueze calcule orale cu sprijin fişe de lucru
ordin • Să efectueze calcule în scris Aprecieri
• Exerciţii de citire a operaţiilor stimulative
cu numere
• Să verbalizeze calculele Probleme
• Să utilizeze corect materialul desenate
didactic ( concret şi intuitiv) Probe orale şi
• Exerciţii de învăţare a tehnicii scrise ,
de calcul, folosind materialul alternativ
didactic concret
• Exerciţii de calcul în scris,
scrierea rezultatelor parţiale
Să rezolve Rezolvă cu sprijin Evaluări orale
probleme cu o • Rezolvare de probleme cu o problemă Probe scrise
singură desen şi cu expunerea datelor practică formative
operaţie de către învăţător
• Recunoaşterea expresiilor ce Recunoaşte
induc operaţia operaţia
• Rezolvare individuală a unor Rezolvă individual
probleme desenate probleme desenate Evaluări orale
Exprimă enunţul şi şi
• Exerciţii de analiză a datelor
exerciţiul prin care practice
problemei
se rezolvă
• Exerciţii de verbalizare a problema
enunţiului unei probleme Scrie rezolvarea
• Exerciţii de citire a enunţiului
unei probleme
• Exerciţii de scriere a unei
probleme, a unui plan de
Să recunoască rezolvare Denumeşte Evaluări orale
unităţi de unităţile şi fişe de
măsură • Enumeră unităţile şi le Scrie simbolurile evaluare
recunoaşte utilitatea Enumeră zilele formativă
• Scrie unităţile săptămânii, lunile
• Exerciţii de învăţare a zilelor anului
săptămânii ( nu în ordine),
• Exerciţii de învăţare a anotimpuri, date
denumirii lunilor anului,
anotimpurilor, a datei
Să recunoască Denumeşte şi Evaluări orale
figurile • Exerciţii de recunoaştere a desenează figuri
geometrice pătratului, dreptunghiului, geometrice
cercului , triunghiului , a Foloseşte noţiuni
elementelor spaţio-temporale spaţio-temporale Evaluări orale
( stânga, dreapta,
faţă, etc)
Să denumească Denumeşte şi Evaluări orale
părţile • Exerciţii de denumire a părţilor recunoaşte. Le
componente ale propriului corp, pe mulaje, ale desenează după
corpului unei plante sau animal model şi din
omenesc, al • Exerciţii de rec a acestora în imaginaţie
unui animal, desene sau imagini
ale unei plante
• Exerciţii de desenare a acestora
• Exerciţii de exprimare a rolului
fiecărei părţi componente
• Să stabilească relaţii între
plante şi animale
Să diferenţieze Recunoaşte şi Evaluări orale
corpuri denumeşte corpuri
• Exerciţii de observare a
corpurilor
• Exerciţii de recunoaştere a
corpurilor solide, lichide şi
Să enunţe zilele gazoase
săptămânii, Enumeră Evaluări orale
lunile anului şi • Exerciţii de enumerare a anotimpurile,
anotimpurile anotimpurilor zilele săptămânii,
• Ex de identificare a cu sprijin din
anotimpurilor după partea
caracteristici învăţătorului
• Exerciţii de enumerare a zilelor
săptămânii, a lunilor anului
Să deruleze Evaluări orale
experimente • Să observe trans din mediu Act practică
simple • Să măsoare creşterea unei
plante, să estimeze creşterea
unui animal
• Să facă exp simple, în grup
• Să stabilească îmbrăcămintea
adecvată unui anotimp
• Să identifice condiţii de
Să identifice
menţinere a unui corp sănătos
efecte ale actv Act practică
omului asupra • Stabilirea unor reguli de
mediului conduită corectă asupra
mediului

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional

Obiectivele Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de evaluare Metode şi


timp instrumente
de evaluare
Să colaboreze • Încadrarea elevei într-un grup de Desenează Activitate
cu colegii în lucru ( periodic) şi încredinţarea practică
rezolvarea unor unor sarcini pe măsură Colaborează, Evaluări orale
sarcini de grup • Exprimarea unei opinii, păreri discută
asupra unor lucruri cunoscute
elevei Povesteşte
Să participe la • Povestirea unor fapte, întâmplări
jocuri de personale Se integrează în Activităţi
echipă ( la ora grupul de joacă practice
de educaţie • Să respecte voluntar regulile ( sportive)
fizică ) jocului

• Să-şi aducă contribuţia la


câştigarea unei întreceri,
îndeplinirea unor sarcini

S-ar putea să vă placă și