Sunteți pe pagina 1din 5

Ramtha

Gândul obisnuit
, ne
creeazã viata
, de zi cu zi

Fragment din:
Misterul nașterii și al morţii:
Redefinirea sinelui

„Sunt aici ca sã vã spun ce sunteþi ºi sã vã dau o


cunoaºtere excelentã, pe care puteþi sã începeþi sã
o integraþi; sã vã dau speranþã ºi sã vã amintesc
mereu cã vorbesc cu Dumnezeii de aici.“
— Ramtha

JZK Publishing, diviziune a JZK, Inc.


Copyright © 2000 JZ Knight

B
ine, conºtiinþa ºi energia din Planul Extazului funcþioneazã în planul
Pãmântului? Absolut cã da, pentru cã ce se întâmplã la lacul liniºtii? Ce
se întâmplã acolo? În contemplare, în timp ce contemplãm, în timp ce
vedem, în timp ce devenim – în mod remarcabil ºi cu îndrãznealã – sinele întreg în
orice situaþie, devenim asta ºi în fiecare dorinþã. Nu e pur ºi simplu un loc unde
contemplãm faptele rele din viaþa noastrã. Este un loc în care contemplãm visele din
viaþa noastrã; ºi acolo putem sã avem vise lungi – vise lungi. Adesea, acest lucru este
cel mai mare vindecãtor dintre toate, cãci visele pot sã devinã aºa de lipsite de pasiune
– lipsit de pasiune în Planul Extazului înseamnã analogic – încât ele devin atât de
analogice ºi au un impact atât de mare, încât întreaga fiinþã este acolo ºi este
transformatã în timpul visului; ºi acolo poate sã viseze.
ªi voi aþi fãcut acelaºi lucru, mai ales când ceva vã spune cã puteþi sã faceþi asta,
cã în virtutea visatului, ce se întâmplã? Ei bine, în Planul Extazului, când sinele întreg
capãtã putere ºi concepe în mod analogic o lume, o viaþã, o experienþã, nu e o
chestiune de concentrare, ca la o disciplinã. Acolo chiar sunteþi acel lucru. Indiferent
ce faceþi, sunteþi într-o stare de concentrare care este foarte profundã ºi atât de uºoarã,

1
Gândul obiºnuit

pentru cã aceea este starea naturalã în Extaz. Nu aveþi un corp fizic, care sã vã tragã
sã aveþi grijã de el, în afarã de cazul în care aþi fost atât de fizici, încât ideea de sine
nu poate fi înþeleasã, decât dacã e înþeleasã în interiorul unui corp. Dar pentru cei
mai mulþi, sunteþi prinºi în corpul vostru spiritual – un corp minunat, rafinat, ºtiþi –
ºi acesta nu trage de voi. Nu aveþi probleme corporale. Aºa cã, în mod natural, ce se
întâmplã într-o stare în care sinele se aflã în contemplare sau se aflã într-un vis. El se
aflã total în vis. Nu existã nicio atracþie, niciuna. Deci, asta este starea în Planul
Extazului.
Cât de puternicã este ea? Aici, când veniþi la ºcoalã ºi învãþaþi – ºi atunci, eu mã
strãduiesc pentru voi, vã implor sã transferaþi astea în viaþa voastrã – mã strãduiesc
sã vã fac sã acceptaþi o stare de concentrare ºi sã fiþi foarte protectori cu starea de
concentrare, pentru cã ceea ce se aflã acolo ca ºi gând obiºnuit este realitate. ªi
schimbarea intenþionatã a motivelor ulterioare în fiecare dintre voi ajutã la modificarea
considerabilã a anatomiei gândului obiºnuit, vedeþi voi, pentru cã, dacã în interior
sunteþi o persoanã nefericitã, atunci gândurile voastre obiºnuite nu fac decât sã reflecte
asta. Ele ies mereu la suprafaþã, în viaþa voastrã.
Acum vreau sã ascultaþi asta, pentru cã sãmânþa înfloririi lor este motivul ulterior.
Dacã sunteþi o persoanã rãzbunãtoare, aveþi urã în inimã, aceea e o sãmânþã ºi din
ea înfloreºte gândul obiºnuit. Atunci, un schimb zilnic are ocazia sã fie înflorirea unei
vieþi. În acest caz, avem de-a face cu o înflorire a otrãvii, literalmente. Asta e grãdina.
Asta e conºtiinþa care înfloreºte în unii dintre voi. Ei bine, gândul acela obiºnuit este
realitate. ªi ideea e cã, dacã putem sã ne deschidem inima, sã aruncãm afarã tot
gunoiul care e acolo, sã curãþãm rafturile ºi sã punem acolo un singur lucru frumos,
strãlucitor, atunci acela devine motivul ulterior ºi atunci înflorirea gândului obiºnuit
de acolo va fi asigurarea cã veþi avea o viaþã magicã ºi o viaþã dulce, o viaþã plinã de
putere, care e una cu natura, în loc sã se rãzboiascã cu ea, o viaþã care permite visului
sã se împlineascã repede. ªtiþi, e o uºurãtate: modul în care vã simþiþi uºori în corp,
nu grei în corp.
Iar în Planul Extazului, motivul nostru ulterior de acolo nu este îngropat – este
la suprafaþã – ºi din aceasta, existã o înflorire în vise lungi. Cei care au visele
remarcabile despre viitor, care sunt atât de analogici, ei se aflã în acea stare atât de
mult timp, încât atunci când se încarneazã, par sã aibã cu totul alt plan. Nu sunt
normali, în sensul în care alþi oameni sunt normali. Ceea ce îi intereseazã pe alþi oameni
poate sã-i intereseze puþin, pentru câteva clipe, dar veþi începe sã vedeþi cã impulsul
acestui individ este foarte diferit, diferit în mod marginal faþã de oamenii care nu se
întorc cu vise mãreþe. ªi asta devine motivul lor ulterior, chiar ca ºi copii – iar acest
motiv începe sã se construiascã în viaþa lor. ªi se poate ca ei sã adune ruginã ºi sã
facã crustã, de la experienþele chinuitoare ale societãþii ºi culturii, dar pentru cei mai

2
Gândul obiºnuit

mulþi, visul din Planul Extazului, dorinþa din Extaz este atât de integratã, încât rãmâne
chiar sub suprafaþã. ªi toate gândurile obiºnuite care provin din ea, deºi sunt pãtate
de coroziunea de la suprafaþã, sunt mult, mult mai puternice. Aceste vieþi vor fi vieþi
semnificative, pentru cã motivul ulterior din ele este semnificativ – este plin de sens.
Vedeþi-l ca pe un obiectiv înnãscut, care a fost stabilit.
Când nu visaþi aceste vise ºi când vã întoarceþi cu sacul vostru amestecat cu lucruri
de care trebuie sã vã ocupaþi, atunci acelea sunt motivele ulterioare care se aflã
înãuntrul vostru, iar voi vã întoarceþi. Dacã înainte aþi fost o entitate asprã, o sã reveniþi
încã o datã la fel, ca sã aveþi o ocazie, în asprimea voastrã, sã o depãºiþi ºi sã o
întoarceþi pe partea cealaltã. ªi o sã aveþi în viaþa voastrã exact genul de indivizi pe
care i-aþi avut ºi în ultima viaþã, pentru cã e nevoie de ei, care ºi ei se strãduiesc sã
înveþe, pentru a avea loc schimbul. Deci, tot ce este în viaþa cuiva este o ocazie de
elevare, o ocazie de a evolua, o oportunitate de schimbare.
Acum, sufletul: Sufletul îl simþim aici [piept]. ªi de ce vã trimite sufletul acele
mesaje? Pentru cã ceea ce aºternem în sufletul purtãtor atunci când revenim este
planul de viaþã pentru aceastã existenþã. ªi planul acela de viaþã spune, când ne
terminãm contemplarea, spune, o sã fac mai bine. ªi când apare ocazia ºi cãdem din
nou în tiparele trecute, reþineþi cã gunoiul poate sã fie mai greu decât ceva cu sens.
Avem foarte mult gunoi aici ºi dacã revenim ºi spunem, ei bine, aºa sunt eu – bun, e
onorabil, dar nu e onorabil sã spui cã asta e ocazia mea de a schimba acest lucru la
mine? Vreau sau nu vreau sã evoluez? Vreau sau nu sã cresc? Vreau sã iau parte la o
viaþã în care nu mai trebuie sã muncesc aºa de mult, în care am aºternut faptele bune
din aceastã viaþã, iar într-o zi – pentru cã nu am terminat aici, nu pot sã merg niciunde
altundeva, pentru cã treaba mea e aici, pentru cã sunt mult prea primitiv ca sã merg
altundeva ºi mult prea avansat ca sã merg în altã parte; sunt prins chiar aici, unde
am creat asta – ºi sã pot sã revin ºi sã am claritate ºi sã fiu aºa de lipsit de ataºamente,
dar puternic? Da, deci undeva, trebuie sã ne hotãrâm sã facem treaba.
Ei bine, când ne împotrivim, avem aceastã durere chiar aici [piept]. Câþi dintre
voi aþi simþit-o, mai spuneþi-mi? Ar trebui sã-i daþi ascultare. Ar trebui sã-i daþi
întotdeauna ascultare, pentru cã e un jurnal pe care l-aþi stabilit în Planul Extazului.
Dacã mergeþi împotriva lui, dupã aceea va trebui sã-l repetaþi. Când o sã obosiþi sã
mai faceþi asta? Uneori trebuie sã vã asumaþi o poziþie ºi sã vã rãzboiþi ºi sã cuceriþi.
Daþi-i drumul, ascuþiþi-vã sabia ºi mãrºãluiþi. ªi nu-mi pasã; e o experienþã umilitoare,
dar mãreþia vine din umilinþã. Cei umili sunt curajoºi ºi îndrãzneþi. Sunt ostentativi.
Atunci când trãim pe aceastã bazã, când simþim frica aici – reþineþi cã sentimentele
sunt toate la fel – cine spune ce e asta? Noi spunem ce e asta. De ce ne e fricã?
Întotdeauna trebuie sã ne punem aceastã întrebare: De ce îmi e fricã? Mi-e fricã de
aceastã confruntare? Mi-e fricã sã fiu sincer? Ce fricã simt eu aici? Sau poate cã

3
Gândul obiºnuit

interpretez greºit ceea ce simt aici? De cele mai multe ori aºa este, pentru cã celor
mai mulþi nu le place sã aibã de a face cu propria lor conºtiinþã. De aceea trebuie sã
aveþi sinele întreg la recapitularea în luminã, pentru cã e dureros ºi dificil sã o vedeþi
din sinele personalitãþii. Acesta este motivul pentru care Observatorul stã aici, Spiritul
Sfânt e aici, ca sã poatã fi schimbat cu iubire absolutã ºi cu sprijin, astfel încât ceea
ce poate fi vãzut sã nu fie înspãimântãtor. Cea mai mare teamã a noastrã este sã
intrãm în contact cu conºtiinþa noastrã – ºi evitãm asta. Asta se întâmplã aici.
Acum, aþi revenit ºi o sã reveniþi cu un sac plin de bunãtãþi. Multe dintre ele nu
sunt deloc frumoase, dar foarte multe sunt extraordinare. ªi sunteþi frumoºi ºi ºtiþi
asta – ºi existã pãrþi din voi care iubesc ceea ce sunteþi. Poate cã starea voastrã jalnicã
va cântãri mult mai mult, dar cãutaþi ceva, ceva mic. Þineþi-vã de el în fiecare zi. Asta
îmi place la mine. ªtiþi, asta e binele intenþionat. ªi trebuie sã afiºaþi ºi un zâmbet ºi
sã spuneþi: „Lucrul minunat despre toate astea, cu problemele astea pe care le am în
viaþã, cu personalitatea asta pe care o am ºi cu care e aºa de greu sã te înþelegi, lucrul
minunat e cã ºtiu asta despre mine. Dar lucrul pe care îl sãrbãtoresc este cã sunt atât
de puternic încât m-am fãcut aºa, iar asta este înviorãtor, pentru cã sunt cu adevãrat
pe cale sã schimb acest lucru. ªtiu cã am avut puterea sã pun acest lucru în mine.
ªtiu cã am puterea sã îl ºterg.“ Vedeþi? ªi poate cã e singurul lucruºor pe care îl puteþi
gãsi ºi care strãluceºte la voi, dar e destul.
Mai existã alþii dintre voi care o sã aibã doar o mare bunãtate. O întreagã, mare,
lungã marjã de bucurie, o mare marjã. Acea bucurie e o efervescenþã naturalã a cuiva
care a cucerit. ªtiþi, în viaþa lor e mai mult din bucuria asta decât e depresie. Oamenii
aceºtia au stãpânit ce aveau de stãpânit. ªi mãiestria aceasta nu are legãturã cu a îi
stãpâni pe alþii, ci are legãturã cu ei înºiºi. Au o stare naturalã de bucurie care e puþin
tulburãtoare, pentru cã aproape se pare cã, de fapt, pe ei nu îi intereseazã deloc
problemele tale. Dar îi intereseazã. Chiar îi intereseazã. ªi ºtiþi, asta vã frige. Vã frige,
pentru cã voi vreþi ca oamenilor sã le parã rãu pentru voi. Iar cei cãrora nu le pare
rãu, ºtiþi, pe aceia n-o sã-i acceptaþi. ªtiþi, voi vreþi grupul de „vai-de-mine“. Ei bine,
uitaþi-vã în jur. Dacã sunteþi o persoanã de genul vai-de-mine, uitaþi-vã în jurul vostru;
la fel sunt ºi ei.
Dar vedeþi, bucuria e o eliberare ºi în acelaºi timp e ºi înþelepciune – ºi asta
obþinem atunci când ne iubim pe noi suficient de mult, încât sã ne abordãm dificultãþile.
Sã aºteptãm sã o facã altcineva pentru noi e lipsit de sens. Eu, ca învãþãtorul vostru,
n-o sã vã fac fericiþi. Eu sunt aici ca sã vã spun ce sunteþi – iar voi alegeþi, în funcþie
de asta – ºi sã vã dau o cunoaºtere excelentã, pe care puteþi sã începeþi sã o integraþi;
ºi sã vã dau speranþã ºi sã vã amintesc mereu cã vorbesc cu Dumnezeii de aici. Vorbesc
cu nemuritori care sunt atât de puternici, încât pot sã se creadã ºi sã se transforme
în moarte eternã. Atât sunteþi de puternici. Vorbesc cu Dumnezei.

4
Gândul obiºnuit

Vedeþi, asta uitaþi voi mereu. Acesta e mesajul pur. Asta e ceea ce veþi ºti, în
luminã. ªtiþi, voi aþi meritat sã vinã cineva ºi sã se mai uite o datã la voi. Nu vedeþi
asta? Dacã n-aþi fi fost aºa? Dacã asta e tot ce este ºi apoi mergeþi în somnul cel mare
ºi nu vã mai treziþi niciodatã? Asta uitaþi voi mereu – cã sunteþi o fiinþã divinã. ªi
lucrul acesta e aºa de dulce, pentru cã asta înseamnã cã existaþi în sânul lui Dumnezeu
ºi cã acolo, singura condamnare pe care aþi avut-o vreodatã a venit de la voi. ªi singura
– singura graþiere pe care o veþi primi vreodatã vine de la voi. ªi nu aºa ar trebui sã
fie un suveran? Absolut.

„ªi ideea e cã, dacã putem sã ne deschidem inima,


sã smulgem ºi sã aruncãm tot gunoiul care e în
ea, sã lustruim rafturile ºi sã punem acolo un
singur lucr
lucruu fr umos ºi sstrãlucit
frumos trãlucit or
or,, ca acela sã de
trãlucitor vinã
devinã
mo tivul ult
motivul erior
erior,, atunci înf
ulterior lorir ea gândului obiºnuit
lorirea
înflorir
din aceasta vã va asigura cã veþi avea o viaþã
magicã ºi o viaþã dulce.“
— Ramtha

Pentru informaþii despre Ramtha ºi ªcoala de Iluminare a lui Ramtha, vã rugãm sã contactaþi ªcoala de
Iluminare a lui Ramtha, P. O. Box 1210, Yelm, WA 98597, sau sunaþi la 1.800.347.0439, 1.360.458.5201.
Vizitaþi-ne online la www.ramtha.com sau www.jzkpublishing.com.