Sunteți pe pagina 1din 12

REGULAMENTUL

de atestare a cadrelor didactice

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea


Învăţămîntului a Republicii Moldova, art. 50, art.53, art. 54, alin. 10 şi art.56, p.(e),
cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.06, cu Codul Muncii
al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, art.86, 206, cu actele normative,
ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
2. Conferirea şi confirmarea gradelor didactice se stabileşte în baza
evaluării şi atestării activităţii cadrului didactic. Atestarea cadrelor didactice este un
proces benevol ce reprezintă o formă de instruire continuă, de aspiraţie şi avansare în
cariera didactică.
3. Modul de realizare a procesului de atestare pune în evidenţă
profesionalismul cadrului didactic din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
(preşcolar, primar, secundar, special, comlementar), mediu de specialitate şi ale
metodiştilor din unităţile de învăţămînt, competenţa profesională, calitatea activităţii
didactice, pregătirea metodico-pedagogică şi psihologică, competenţele de evaluare a
rezultatelor educaţionale în contextul avansării ştiinţei psihopedagogice.
4. Obiectivele atestării cadrelor didactice:
• integrarea cadrului didactic în procesul de reformare şi modernizare a
educaţiei prin contribuţii investigaţionale şi aplicative;
• promovarea schimbărilor calitative în sistemul educaţional, prin fun-
damentare psihopedagogică în aspect curricular conceptual;
• motivarea cadrelor didactice pentru creşterea nivelului
profesional, asigurînd calitatea nivelului profesional, stimulînd
autoperfecţionarea profesională în procesul complex de formare
continuă şi de avansare în cariera didactică;
• creşterea nivelului profesional al cadrelor didactice, asigurînd
calitatea sistemului educaţional în ansamblu;
• desemnarea domeniului de referinţă pentru formarea continuă
complexă;
• asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea
concordanţei între calitatea muncii şi retribuirea acesteia.
5. Atestarea cadrelor didactice este realizată de Ministerul Educaţiei şi
Tneretului (în continuare – minister), Direcţiile generale raionale/municipale de
învăţămînt şi tineret (în continuare – direcţie) şi instituţiile de învăţămînt, în
colaborare cu sindicatul de ramură.
6. Atestarea se realizează, de regulă, pe parcursul a 5 ani prin conferirea şi
respectiv, confirmarea consecutivă a gradelor: doi, întîi şi superior.
La gradul didactic întîi şi superior pot pretinde cadrele didactice cu studii
superioare.
7. Atestarea cadrelor înainte de termen poate fi realizată la propria
solicitare a pedagogului sau la recomandarea consiliului profesoral, cererea fiind
coordonată cu ministerul.
8. Cadrele didactice pot pretinde la următorul grad, cu titlu de excepţie,
după doi ani de la conferirea/confirmarea gradului precedent, în condiţiile cînd
întruneşte trei din următoarele competenţe:
- demonstrează rezultate deosebite şi eficienţă în activitatea didactică şi de
cercetare pedagogică (este autor de manuale, de ghiduri metodice, de articole
ştiinţifico-metodice (nu mai puţin de 3) în reviste sau ziare de specialitate, de
materiale didactice publicate;
- are experienţă de formator certificată prin adeverinţa respectivă,

1
- este autor al unor idei inovatoare, implementate în practica educaţională,
- are elevi cu rezultate foarte bune, - locuri premiante la concursuri/olimpiade
raionale, republicane, internaţionale,
- este deţinător al distincţiilor de stat,
- este deţinător de titluri/grade ştiinţifico-didactice în pedagogie sau în domeniul
disciplinei predate,
- este deţinător de diplome de master.
9. Atestarea pentru gradul didactic este iniţiată la cererea cadrului didactic,
adresată preşedintelui Comisiei din unitatea de învăţămînt. Cererea va fi
examinată la şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt, la
care solicitantul prezintă un rezumat privind activitatea sa educaţională,
acesta fiind unul dintre actele din portofoliul de atestare.
10. În baza atestării, comisia de evaluare are competenţa să atribuiie
cadrelor didactice următoarele calificative:
a) Se conferă gradul didactic doi/întâi/superior nu se conferă gradul didactic
doi/întâi/superior;
b) Se confirmă gradul didactic doi/întâi/superior, nu se confirmă gradul didactic
doi, întâi, superior.
11. Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad şi li se
acordă un spor la salariu prevăzut de legislaţia în vigoare.
12. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei vor fi
atestaţi după o pregătire profesională conform unei programe speciale la
psihopedagogie, însă nu mai devreme de 2 ani de activitate
educaţională.
13. Cadrele didactice care se reîncadrează în activitate după concediul de
îngrijire a copilului sînt atestate conform Regulamentului, ţinîndu-se
cont de activitatea preconcedială. Gradul didactic obţinut până la
concediul de îngrijire a copilului este valabil la revenirea din concediu.
14. Pentru cadrele didactice alese într-o funcţie electivă gradele didactice se
menţin începînd cu data alegerii în funcţia respectivă.
15. Cadrele didactice tinere pot aspira la grad didactic după un an de
activitate educaţională.
16. Cadrele didactice care au o vechime de activitate educaţională peste 25
de ani, confirmă gradul didactic deţinut în temeiul:
- portofoliului de atestare;
- rezultatului activităţii didactice (3 lecţii);
- rezultatului activităţilor extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi
socială la nivel de unitate de învăţămînt (2);
- rezultatului susţinerii publice a interviului de performanţă (pentru gradul
didactic întîi şi superior).
17. În cazul cînd se constată neajunsuri în activitatea cadrului didactic care
are grad didactic, administraţia unităţii de învăţământ are dreptul de a
interveni cu un demers la instanţa superioară – direcţia (gradul doi),
ministerul (gradul întîi sau superior) în vederea atestării înainte de
termen.
18. În perioada preatestării, pe parcursul a 5 ani, pretendenţii la grade
didactice pot participa la diverse acţiuni de formare continuă în
instituţiile republicane şi raionale abilitate, care vizează pregătirea
psihopedagogică, de specialitate şi tehnologică (cursuri, stagii, training-
uri, activitate de formator). Actele respective sînt incluse în dosarul de
atestare, fiind un indiciu al pregătirii cadrului didactic pentru atestare.
II. Organizarea procesului de atestare
19. Atestarea ca proces începe prin depunerea cererilor de către candidaţi de
la 20 mai pînă la 15 septembrie, în baza cărora directorul adjunct pe
2
instruire şi responsabilul de atestare din raion/municipiu elaborează
planurile şi listele de atestare pentru anul următor. Listele nominale se
expediază ministerului pînă la 1 octombrie.
20. Atestarea cadrelor didactice este realizată de comisiile unităţilor de
învăţămînt, de comisiile raionale/municipale de atestare, de comusiile
republicane de evaluare pe disciplinele şcolare şi de profil şi de Comisia
Republicană de Atestare.
Activitatea comisiilor este monitorizată de minister.
21. Comisiile unităţilor de învăţămînt sînt instituite anual prin decizia
Consiliului profesoral şi sînt constituite din reprezentanţi ai
administraţiei şcolii, profesori la disciplină sau la aria curriculară,
membri ai sindicatului, un reprezentant al administraţiei locale, care
activează în domeniul pedagogic sau socio-cultural, doi părinţi din
comitetul părintesc al unităţii de învăţămînt, în funcţie de numărul şi
disciplina solicitanţilor la grad. Reprezentantul administraţiei publice
locale şi părinţii au drept de vot consultativ.
22. În cazul în care unitatea de învăţămînt nu are specialiştii necesari,
aceştia pot fi coaptaţi din alte unităţi de învăţămînt, cu acordul direcţiilor
raionale/municipale sau ministerele de resort pentru instituţiile de
subordine republicană.
23. Preşedinte al Comisiei este directorul unităţii de învăţământ. Secretar –
un membru al comisiei. Secretarul comisiei elaborează procesele verbale
ale evaluării activităţii didactice ( anexa nr.1).
Comisiile unităţilor de învăţămînt exercită evaluarea activităţii didactice
(evaluarea în teren) a candidaţilor prin acumularea şi analiza informaţiilor despre
calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia profesională a acestora. Informaţiile de
rigoare se selectează prin examinarea tuturor aspectelor ce ţin de activitatea cadrului
evaluat. Constatările Comisiei se înscriu în Fişa-sinteză de evaluare a activităţii
cadrului didactic (anexa nr.2).
24. Organul suprem cu drept de decizie în problemele evaluării activităţii
didactice este Comisia raională/municipală de atestare, constituită prin
ordinul Direcţiei raionale/municipale de învăţămînt.
Preşedinte al Comisiei este şeful direcţiei. Membri ai comisiei sînt şeful direcţiei
inspectare, evaluare, atestare, şeful centrului metodic, specialişti la disciplinele
şcolare, cadre didactice care au gradul didactic întîi şi superior, preşedintele
comitetului sindical raional/municipal.
25. Comisia raională /municipală de atestare, în şedinţe speciale, aprobă
rezultatele Comisiilor unităţilor de învăţămînt, sintetizate de
responsabilul de atestare din raion/municipiu. În rezultatul examinării
materialelor respective, Comisia raională ia decizii care servesc drept
temei pentru emiterea ordinului ministerului privind conferirea şi
confirmarea gradelor didactice.
26. Deciziile Comisiilor raionale/municipale vor fi prezentate Ministerului
pe parcursul lunii martie. Totodată vor fi prezentate şi dosarele
solicitanţilor care vor include: copia diplomei, copia certificatului de
grad didactic, copia certificatului de formare continuă, procesul verbal al
evaluării activităţii didactice.
27. Comisiile republicane de evaluare pe disciplinele şcolare şi de profil sînt
constituite din cadre didactice deţinători ai gradelor (întîi, superior),
lectori universitari, conferenţiari, profesori, membri ai sindicatului. În
calitate de preşedinţi ai comisiilor republicane de evaluare sînt
desemnaţi, de regulă, specialişti în domeniul psihopedagogiei sau la
profilul dat, cu titlu ştiinţific şi cadre didactice cu grad didactic superior.
28. Componenţa nominală a Comisiilor republicane de evaluare pe
disciplinele şcolare şi de profil este aprobată prin ordinul ministerului.
29. Comisiile republicane de evaluare pe disciplinele şcolare şi de profil au
următoarele atribuţii:
- determină nivelul pregătirii profesionale a candidaţilor (lecţii mediatizate);
3
- evaluează susţinerea publică a Raportului de autoevaluare a lucrării metodice
şi a interviului de performanţă.
30. Comisiile îşi organizează activitatea în trimestrul doi al anului
calendaristic.
31. Organul superior cu drept de decizie în problemele atestării cadrelor
didactice este Comisia Republicană de Atestare, constituită prin ordinul
ministerului.
32. Comisia Republicană de Atestare are următoarele atribuţii:
• aprobă standardele unificate de acte oficiale şi metodologia de
atestare a cadrelor didactice;
• aprobă componenţa nominală a comisiilor republicane de eva-
luare pe disciplinele şcolare şi de profil;
• studiază materialele referitoare la atestarea cadrelor didactice pre-
zentate de comisiile raionale/municipale de atestare, de comisiile
republicane de evaluare şi de ministerele care au în subordine
instituţii de învăţămînt, aprobă (sau respinge) deciziile acestora;
• în rezultatul examinării materialelor respective, ia decizii care
servesc drept temei pentru emiterea ordinului ministerului,
privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice;
• examinează, în şedinţe speciale, situaţiile de retrogradare a
gradelor didactice, de suspendare a atestării sau alte litigii
survenite în procesul atestării.
33. În scopul soluţionării unor probleme de conflict, Comisia Republicană
de Atestare constituie grupuri de experţi, dar decizia finală îi apar-
ţine.
34. Activitatea comisiilor este validă dacă sînt prezenţi nu mai puţin de două
treimi din membrii ei. În cazul în care unul dintre membri nu poate
participa la lucrările comisiei, el este înlocuit cu altul prin ordinul
respectiv.
35. În cazul încălcării Regulamentului, recenzenţii şi membrii tuturor
comisiilor vor fi sancţionaţi conform Codului Muncii al Republicii
Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, art.86 şi 206.
36. Remunerarea membrilor comisiilor se face în conformitate cu Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire
la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în
baza Reţelei tarifare unice ( anexa nr.6).
III. Conferirea şi confirmarea gradelor didactice
37. Conferirea şi confirmarea gradelor didactice se efectuează în baza
metodologiei elaborate de minister, axată pe următoarele criterii de
competitivitate:
• competenţa profesională a cadrelor didactice;
• formarea continuă complexă;
• abilităţile tehnologice în demersul educaţional;
• flexibilitatea la remanieri în procesul educaţional;
• onestitatea, angajamentul şi iniţiativa profesională, manifestarea
creativităţii şi a atitudinii pozitive faţă de funcţionalul său
profesional;
• capacităţile de comunicare interumană, cultura vorbirii şi a scrie-
rii.
38. Cadrele didactice care solicită conferirea şi confirmarea gradelor
didactice întîi şi superior vor anexa listele de publicaţii din experienţa
4
pedagogică, de comunicări la conferinţe de specialitate, la seminare
metodologice. Vor fi considerate şi rezultatele deosebite ale elevilor lor
la diferite concursuri, implementarea ideilor noi în practica educaţională
( toate acestea fiind confirmate prin actele respective).
39. Gradul didactic doi se conferă/confirmă în temeiul :
- portofoliului de atestare (anexa nr.3);
- rezultatului activităţii didactice (3 lecţii);
- rezultatului unei activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi
socială la nivel de unitate de învăţămînt.
- rezultatul susţinerii publice (la consiliul profesoral) a Raportului de autoevaluare
(anexa nr.4).
40. Gradul didactic întîi se conferă/confirmă în temeiul rezultatelor:
- portofoliului de atestare;
- rezultatului activităţii didactice (4 lecţii);
- rezultatului a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi
socială la nivel de unitate de învăţămînt şi comunitate.
- rezultatul susţinerii publice a Raportului de autoevaluare şi a interviului de
performanţă.
41. Gradul didactic întîi se conferă profesorilor antrenaţi în experimente
didactice organizate de minister, autorilor de manuale, programe,
ghiduri metodologice, deţinătorilor distincţiilor de stat “Om Emerit”,
“Meritul Civic”, “Gloria Muncii” şi “Eminent al Învăţămîntului Public”
în temeiul :
- portofoliului de atestare (anexa nr.3);
- rezultatului activităţii didactice (4 lecţii);
- rezultatului a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi
socială la nivel de unitate de învăţămînt şi comunitate;
- rezultatului susţinerii publice a interviului de performanţă.
42. Gradul didactic superior se conferă/confirmă în temeiul:
- portofoliului de atestare;
- rezultatului activităţii didactice (5 lecţii);
- rezultatului a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi
socială la nivel de comunitate şi raion/municipiu.
- prezentării unei lecţii în programul Power Point sau oricare alt program pentru
prezentări;
- rezultatului susţinerii publice a lucrării metodice (anexa nr.5)/raportului de
autoevaluare şi a interviului de performanţă.
43. Deţinătorilor de titluri/grade ştiinţifico-didactice în pedagogie sau în do-
meniul disciplinei predate li se conferă/confirmă gradul didactic superior
în temeiul:
- portofoliului de atestare;
- rezultatului activităţii didactice (5 lecţii);
- rezultatului a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare
profesională şi socială la nivel de comunitate şi raion/municipiu.
- actului ce confirmă titlurile nominalizate.
44. Deţinătorilor de diplome de magistru li se conferă/confirmă gradul
didactic doi în temeiul:
- portofoliului de atestare (anexa nr.3);
- rezultatului activităţii didactice (3 lecţii);
- rezultatului unei activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare
profesională şi socială la nivel de unitate de învăţămînt;
- actului ce confirmă titlul nominalizat.
5
45. Dacă candidatul nu susţine una din probele pentru gradul didactic întîi
sau superior, îşi confirmă gradul deţinut conform Regulamentului în
sesiunea dată şi poate pretinde la următorul grad peste un an.
46. În cazul în care candidatul nu susţine una din probele confirmării
gradului deţinut, acest candidat este retrogradat.
47. Lucrările metodice şi rapoartele de autoevaluare sînt recenzate de
specialişti de la catedrele de profil ale instituţiilor de învăţămînt superior
şi postuniversitar din republică. Recenziile sînt în variantă de calculator,
elaborate în baza Indicatorilor de evaluare (anexa nr.7), cu aplicarea
semnăturii şi ştampilei care certifică semnătura recenzentului. Formula
finală este „Se recomandă”, „Nu se recomandă” pentru susţinere.
48. În cazul cînd lucrarea/raportul are recenzie negativă, lucrarea/raportul se
dă pentru a doua recenzie. Dacă şi a doua recenzie este negativă,
lucrarea/raportul nu se recomandă pentru susţinere. Dacă a doua
recenzie este pozitivă, atunci decizia finală aparţine comisiei de evaluare
în cadrul susţinerii.
IV. Dispoziţii finale
49. Cadrele didactice din învăţămîntul particular acreditat şi cele care
activează în instituţiile de învăţămînt de subordine republicană
beneficiază de dreptul de a fi atestate în conformitate cu prezentul
Regulament. Cheltuielile pentru desfăşurarea evaluării cadrelor din
instituţiile nominalizate sînt suportate de aceste instituţii.
50. Ministerul emite ordine de conferire şi de confirmare a gradelor
didactice doi, întîi şi superior în luna iulie.
51. Litigiile apărute în rezultatul atestării sînt soluţionate de organele
ierarhic superioare.
52. Gradele didactice conferite în alte ţări vor fi recunoscute numai în cazul
în care acest fapt este stipulat în Protocolul de colaborare cu ţara
respectivă.
53. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de ministerul de resort.
54. Ministerul va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului
Regulament.

6
Anexa nr.1

Proces-verbal
al evaluării activităţii didactice
__________________________________________________________________
(conferirea/confirmarea)
Numele, prenumele cadrului didactic evaluat_______________________________
Funcţia, gradului didactic (anul conferirii)__________________________________
Unitatea de
învăţămînt___________________________________________________________
(denumirea, localitatea, raionul)

Nr. Calificativ
Înregistrarea rezultatelor evaluării
crt. (admis/respins)
1. Rezultatele evaluării activităţii didactic,
reflectate în Fişa-sinteză
2. Data şi forma ultimei perfecţionări

Concluziile şi recomandările comisiei:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Preşedintele comisiei __________________ _________________


Membrii comisiei __________________ _________________
__________________ __________________
___________________ __________________
__________________ __________________

Data___________________________

Anexa 2
FIŞA-SINTEZĂ
de evaluare a activităţii cadrului didactic

I. Asistări la orele /activităţile solicitantului şi analiza lor.


Asistă:
• Directorul unităţii de învăţămînt;
• Directorul adjunct al unităţii de învăţămînt;
• Colegi de lucru, cadre didactice la aria curriculară respectivă;
• Specialişti ai direcţiei raionale de învăţămînt
• Membrii comisiei unităţii de învăţămînt
Aspecte monitorizate:
• Aplicarea curriculum-ului disciplinar
• Corectitudinea formulării obiectivelor (obiective operaţionale ale lecţiei,
obiectivele activităţii la grupă )
• Nivelul ştiinţific al demersului educaţional (la nivel de proiectare şi de
realizare)
• Asigurarea tehnologică a activităţii educaţionale
• Relaţia de parteneriat în cadrul activităţii educaţionale
• Nivelul de includere a elevilor în activitate (interesul manifestat, dorinţa de a
cunoaşte şi de a realiza, impactul atitudinal)
• Utilizarea adecvată a resurselor educaţionale (manual, fişe, tabele, imagini etc.)
7
• Cultura şi responsabilitatea comportamentului profesional
• Modalităţile de evaluare şi rolul lor în contextul activităţii realizate
• Utilizarea raţională a timpului şi spaţiului
În total : 3/4/5 lecţii
II. Prezentarea unor activităţi educaţionale (lecţii, activităţi extracurs, activităţi
la grupă, activităţi ca diriginte) în cadrul:
• Controlului frontal;
• Seminarelor metodologice;
• Schimbului de experienţă;
• Parteneriatului profesional;
• Adunărilor de clasă;
• Adunărilor de părinţi.
Aspecte monitorizate la activităţile extraşcolare. Impactul afectiv şi cognitiv asupra
elevilor:
• Îmbinarea mijloacelor de influenţă efectivă
• Nivelul de includere a elevilor în activitate
• Nivelul de competenţe valorificate
• Climatul psihologic al activităţii
• Originalitatea prezentării, a utilizării spaţiului
• Conţinuturile valorificate şi rolul lor formativ
• Parteneriatul profesor – elevi
În total 1/2/2
III. Asistarea solicitantului la orele/activităţile educaţionale ale colegilor de
lucru (lecţii, activităţi extracurs/activităţi la grupă) şi analiza lor.
În total: 3 ore /activităţi

Notă:
• Se completează după depunerea cererii solicitantului pentru atestare pînă la
data examinării în vederea evaluării(pe parcursului unui an de studii);
• Fiecare activitate monitorizată este evaluată de către asistenţi, participanţi,
indicîndu-se impactul lor asupra elevilor/copiilor;
• Asistarea se face selectiv (nu asistă toţi la toate activităţile educaţionale), dar
la fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei, care
prestează activitatea educaţională în unitatea de învăţămînt dată.
• În baza acestei Fişe-sinteză se elaborează Procesul-verbal al evaluării
cadrului didactic.

Data Tipul activităţii Subiectul Clasa (grupa) Asistenţi Apreciere

Comentarii, sugestii ___________________________________________________

8
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Notă:
1. Aprecierea se face în baza aspectelor monitorizate (I, II, III) prin
calificativele foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
2. Dacă din numărul total de activităţi evaluate 3 sunt apreciate cu
nesatisfăcător şi 2 satisfăcător, atunci solicitantul nu se recomandă pentru
atestare.

Anexa nr.3

Portofoliu de atestare

1. Proiecte de lungă durată


2. Proiecte de lecţii, activităţi extracurs
3. Elaborări de diverse materiale didactice (ghiduri, teste, fişe, indicaţii etc.)
4. Publicaţii
5. Participări la diverse acţiuni ştiinţifico-metodice (seminarii, conferinţe,
concursuri, stagii, întruniri, zile de creaţie etc.).
6. Analize ale evaluării rezultatelor şcolare.

Notă:
Portofoliul, în baza examinării, se recomandă / nu se recomandă pentru
conferirea/confirmarea gradului didactic.

Anexa 4
Recomandări pentru elaborarea Raportului de autoevaluare
1. Succintă descriere a experienţei profesionale (vechimea în muncă, unităţile de
învăţămînt în care a fost prestată activitatea educaţională);
2. Prezentarea temei de cercetare profesională şi formularea unor constatări cu
referiri personale:
- documentare (se indică izvoarele bibliografice analizate, unele idei, concepte,
păreri);
- materiale elaborate în baza cercetărilor (fişe, materiale didactice, tabele, scheme,
diverse conţinuturi, tehnici etc.);
- descriere a implementării în practica educaţională.
3. Descrierea domeniilor de iniţiativă profesională
- noi modalităţi de proiectare, de realizare a demersului educaţional;
- abordări originale ale conţinuturilor curriculare, ale manualelor;
- elaborarea unor indicaţii, ghiduri, instrucţiuni metodice;
- realizarea parteneriatului profesional.
4. Rezultatele elevilor (copiilor):
9
- nivelul de implicare în activitate (se poate indica concret în baza unei
clase/grupe);
- nivelul de competenţe formate pe parcursul unei perioade;
- motivaţia, interesul şi atitudinile elevilor.
5. Dezvoltarea profesională prin cursuri, stagii, seminare cu elucidarea
următoarelor aspecte:
- domenii neclare în perioada pre/cursuri,
- valorificarea problemei în cadrul stagiului/cursurilor,
- trasarea unor noi direcţii în activitatea profesională.
6. Păreri, atitudini personale în raport cu noile orientări în educaţie.
La raport pot fi anexate şi unele materiale.
Raportul este în variantă de calculator. Volum: 8 –10 pagini.

Anexa 5

RECOMANDĂRI PENTRU ELABORAREA


LUCRĂRII METODICE

Lucrarea metodică reprezintă o descriere analitico-sintetică a activităţii


educaţionale a cadrului didactic, realizată la nivel de clasă (grupă), în contextul
orientărilor actuale din sistemul educaţional. În conţinutul lucrării se pun în evidenţă
ideile unor cercetători referitoare la domeniul abordat (în 5 pagini), punctul personal
de vedere, reflecţia critică asupra propriei practici şi modalităţile de implementare a
unor rezultate reale.
Cadrul didactic identifică o problemă de specialitate ce-1 tentează şi încearcă să o
valorifice din perspectiva importanţei în formarea competenţelor elevilor, a
atitudinilor lui pozitive, a poziţiei lui social-culturale prin implicarea unui set de
tehnologii educaţionale.
Metodologia aplicată în elaborarea lucrării trebuie să permită cadrelor didactice
să răspundă la diverse întrebări şi să dezvolte strategii aplicabile în practica lor de
predare, propunînd soluţii utile, valabile pentru toţi cei care abordează acelaşi
subiect.
STRUCTURA ŞI COMPONENTELE LUCRĂRII METODICE
Volum – 25-30pag.
I. Introducere:
- actualitatea temei abordate;
- obiectivele lucrării;
- subiectul cercetării aplicative (clasa, tema, problemele depistate, unele idei
preliminare);

II. Descrierea teoretică şi metodologică a fenomenului educaţional în


contextul temei
III. Argumentarea propriei opţiuni privind fenomenul educaţional,
conţinutul şi acţiunile de schimbare. Analiza şi sintetizarea datelor.
Bibliografie.
Anexe (includ diverse materiale ce reflectă conţinutul lucrării)

Anexa 6
NORMA DIDACTICĂ
a membrilor comisiilor republicane de evaluare a cadrelor didactice pentru
conferirea/confirmarea gradului didactic în procesul atestării

10
Nr. crt. Activităţi realizate Ore atribuite
2. Recenzarea lucrărilor metodice:
- pentru gradul întâi 6
Recenzarea rapoartelor de autoevaluare:
- pentru gradul întâi 2
- pentru gradul superior
3. Asistenţa la susţinerea publică a lucrărilor şi 1
rapoartelor şi a interviului de performanţă

Anexa 7
Indicatorii de evaluare a lucrărilor/rapoartelor
La aprecierea lucrării metodice şi ştiinţifico-metodice se va ţine cont:
1. cum a reuşit autorul să dezvăluie tema propusă în titlu;
2. cît de adecvat a selectat şi a sintetizat izvoarele bibliografice;
3. în ce măsură a reuşit să asigure lucrarea prin idei, opinii, presupoziţii,
argumente ale cercetătorilor în domeniu;
4. cum s-a axat autorul pe experienţa metodică personală şi la ce nivel
reuşeşte s-o reflecte în lucrare;
5. care este pregătirea autorului în domeniul noilor orientări în sistemul
educaţional moderm;
6. cum poate să accepte anumite idei şi să le valorifice, cum poate lua o
atitudine critică, dar constructivă, în raport cu alte idei;
7. de nivelul expunerii: corectitudinea, caracterul logic, convingător,
argumentat;
8. de faptul cum este structurată materia, cum sînt făcute unele concluzii;
9. de modalităţile de interpretare a valorilor educaţionale;
10. în ce constă originalitatea abordărilor în conţinutul lucrării;
11. care este valoarea practică a lucrării.

Anexa nr.8

Metodologia susţinerii
lucrărilor/raportului/interviului de performanţă

• Lucrarea/raportul se aprobă şi se înaintează pentru susţinere de către


Consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt.
• Susţinerea se realizează în faţa comisiei de evaluare şi este deschisă pentru
cadre didactice, părinţi.
• Înainte de susţinere, lucrarea/raportul este dată la recenzie (la nivel de doctori
în ştiinţe sau cadre didactice cu grade didactice întîi sau superior) de către
minister.
• Susţinerea începe cu prezentarea de către preşedinte a pretendentului la grad
didactic (curriculum vitae).
• Pretendentul prezintă rezumatul lucrării/raportului (5-10 min.) şi răspunde la
întrebările comisiei şi ale participanţilor.
• Preşedintele comisiei prezintă avizul.

11
• Pretendentul formulează răspunsuri în cadrul interviului de performanţă,
punînd accentul, în mod special, asupra modalităţilor de aplicare a unor idei,
concepte, păreri, la nivel de clasă (grupă, unitate educaţională). Interviul va
include 3-5 întrebări.
• Constatările comisiei se înscriu în Procesul-verbal pe care îl elaborează
secretarul comisiei.
Notă:
Lucrările/raportul de autoevaluare şi interviul de performanţă obţinut în baza
susţinerii calificativului admis/respins.

12