Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN

privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie


cardiacă
Având în vedere:

- art. 16, lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, lit. c) din Anexa 1A, Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiilor
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii din Ordinul nr. 326/2009 pentru înfiinţarea
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de
transparenţă cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor HG nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală
nr. .........................,

ministrul sănătăţii emite următorul

ORDIN

Art. 1 Se aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă


prevăzut în Anexa: “Ghid de diagnostic şi tratament în stenoza mitrală”.

Art. 2 Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro,


Rubrica Ghiduri clinice.

Art. 3 Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică


judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului
Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în
furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

CSEKE ATTILA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

APROB,
MINISTRU
CSEKE ATTILA

REFERAT DE APROBARE

Potrivit dispoziţiilor art. 7, lit. c) din Anexa 1A a Ordinului nr. 326/2009 privind
înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de
transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de specialitate are
atribuţii în elaborarea şi aplicarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor
diagnostice şi terapeutice pentru fiecare specialitate. În temeiul acestei prevederi legale
comisia de chirurgie cardiacă a elaborat ghidul de practică medicală pentru specialitatea
chirurgie cardiacă.
Practica medicală unitară în ţara noastră după standardele internaţionale şi
adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care
implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul
tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate.
Ghidurile de diagnostic şi tratament sunt recomandări dezvoltate în mod
sistematic, bazate pe dovezi ştiinţifice privind îngrijirile care trebuie acordate într-o
anumită circumstanţă clinică. Ele îndeplinesc atribuţiile generale ale unui ghid şi sunt
valide, reproductibile, cost-eficiente, reprezentative, aplicabile clinic, flexibile, clare,
revizuibile, supuse auditului clinic (capabile de transpus în criterii de audit explicite).
Ghidurile nu sunt: substitute ale experienţei clinice, aplicabile tuturor pacienţilor,
singura soluţie pentru o problemă, directive sau protocoale obligatorii si rigide.
Prin aprobarea acestui proiect de act normativ se realizează atât o practică
medicală unitară în ţara noastră care să se alinieze standardelor internaţionale cât şi
educaţia medicală continuă a personalului medical prin reactualizarea periodică a
ghidurilor de practică medicală.
Din acest considerent a fost întocmit proiectul de ordin privind aprobarea
Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă.

DIRECTOR

Dr. CĂLIN ALEXANDRU

Avizatori:

DIRECŢIA JURIDICĂ Director


ŞI CONTENCIOS Cons. Juridic Gabriela ANGHELOIU

Data ............................. Semnatura......................


Secretar de Stat: Prof. Dr. Adrian STREINU-CERCEL Semnătura .................

Data ……………………..

Secretar General: Gheorghe SÂRB Semnătura .................

Data ………………………