Sunteți pe pagina 1din 6

Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana

1.Potrivit teoriei moniste:


c) forul legislativ al unui stat este unicameral.

2. Teoria monistă are :


a) o variantă;

3. Teoria monistă cuprinde:


b) teoria separaŃiei puterilor în stat si teoria unicităŃii puterii;

4. Potrivit art.20 din ConstituŃia României revizuite:


b) dispoziŃiile constituŃionale privind drepturile si libertăŃile cetăŃenilor vor fi interpretate si aplicate în

5. Potrivit art.11 din ConstituŃia României revizuite:


a) în cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziŃii contrare ConstituŃiei,
ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea ConstituŃiei;

6. Dreptul internaŃional public a fost numit în trecut:


b) jus inter gentes;

7. Tratatul sublim, cel mai vechi tratat internaŃional, a fost încheiat:


b) în China Antică;

8. Tratatul sublim era:


a) un tratat de prietenie si alianŃă;

9. Imperiul Roman:
a) a dezvoltat considerabil practica tratatelor cu naŃiunile terŃe;

10. Primele misiuni diplomatice permanente apar:


b) în Asia secolului al XVI-lea;

11. Părintele dreptului internaŃional modern este considerat:


b) Metternich;

12. În prezent, dreptul internaŃional public are un profund caracter:


c) comercial.

13. Art. 38 al Statutului CurŃii InternaŃionale de JustiŃie consideră mijloace auxiliare pentru determinarea
regulilor de drept:
b) principiile generale de drept recunoscute de naŃiunile civilizate;

14. InstituŃia tratatului internaŃional este reglementată prin:


a) ConvenŃia de la Viena din 1961;

15. Cutuma internaŃională:


b) nu este izvor de drept;

16. Cutuma internaŃională are:


c) trei elemente.

17. Elementul material al cutumei internaŃionale constă în:


a) recunoasterea de către state a obligativităŃii normei cutumiare;
1
Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana

18. Elementul subiectiv al cutumei internaŃionale constă în:


a) recunoasterea de către state a obligativităŃii normei cutumiare;

19. Principiile generale de drept:


a) sunt norme juridice de aplicaŃie universală, cu rol maxim de generalitate si cu un caracter imperativ, care dau
expresie si protejează o valoare fundamentală în raporturile dintre subiectele de drept internaŃional;

20. Principiile fundamentale ale dreptului internaŃional:


c) dau expresie si reglementează o valoare specifică si au acŃiune limitată la o ramură ori mai multe ale dreptului
internaŃional.

21. Principiile specifice ale dreptului internaŃional:


b) sunt prescripŃii normative cu caracter mare de generalitate care stau la baza funcŃionării sistemelor de drept
naŃionale, fiind transpuse apoi în dreptul internaŃional;

22. Majoritatea autorilor consideră actele organizaŃiilor internaŃionale ca reprezentând:


a) un izvor secundar, derivat al dreptului internaŃional public;

23. Echitatea:
c) se aplică, de regulă, în acele domenii ale dreptului internaŃional în care există reguli precise.

24. Potrivit concepŃiei împărtăsite de juristi din Ńările Europei occidentale, codificarea:
a) are rolul de a constatata normele de drept în vigoare, fără a se preocupa dacă ele formează un sistem coerent,
aplicabil în raporturile internaŃionale reale;

1. Indiferent care este denumirea lor:


a) tratetele au aceeasi forta juridical obligatorie

2. După posibilitatea de aderare, tratatele pot fi:


a) tratate deschise sau tratate închise;

2. În funcŃie de conŃinutul lor, tratatele pot fi:


b) tratate-contracte, tratate-legi.

3. Elementele esenŃiale ale tratatului sunt:


a) subiecŃii, voinŃa părŃilor, obiectul, intenŃia de a produce efecte juridice, reglementarea prin norme de drept
internaŃional;

5. Capacitatea deplină de a încheia tratate aparŃine:


a) statului;

6. Statutul de neutralitate împiedică statul respectiv să încheie:


b) tratate cu caracter militar;

7. În situaŃia statului federal, capacitatea de a încheia tratate revine:


a) în majoritatea cazurilor federaŃiei si numai rareori statelor componente;

8. OrganizaŃiile internaŃionale au capacitate de a încheia tratate internaŃionale:


b) potrivit actelor constitutive, în domeniile de competenŃă special determinate;

2
Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana
9. Deplinele puteri:
b) este documentul emis de autoritatea competentă a unui stat, prin care sunt desemnate una sau mai multe
persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea sau semnarea unui tratat;

10. În virtutea funcŃiilor lor si fără a fi obligaŃi să prezinte depline puteri, sunt consideraŃi ca
reprezentând statul lor:
a) sefii de stat, sefii guvernelor si ministrii de externe, pentru toate actele referitoare la încheierea unui tratat;

11. Structura unui tratat cuprinde:


c) preambulul, dispozitivul, clauzele finale, anexe, protocoale, note etc.

12. Tratatele multilaterale intră în vigoare:


b) la un anumit termen după depunerea unui anumit număr de instrumente de ratificare sau aderare;

13. Rezerva la tratat este o declaraŃie:


a) unilaterală;

14. Rezerva la tratat:


a) trebuie exprimată în scris;

15. Acceptarea rezervelor:


c) se poate face expres sau tacit.

16. În principiu, un tratat produce efecte:


a) numai faŃă de părŃi;

17. Potrivit principiului neretroactivităŃii:


a) dispoziŃiile unui tratat nu leagă un stat cu privire la un act sau fapt anterior datei intrării în vigoare a tratatului
respectiv;

18. Atunci când toate părŃile la tratatul anterior sunt părŃi si la tratatul ulterior, fără ca tratatul anterior
să fi expirat sau ca aplicarea sa să fi fost suspendată:
c) tratatul anterior nu se mai aplică decât în măsura în care dispoziŃiile sale sunt compatibile cu cele ale tratatului
anterior.

19. Îndeplinirea condiŃiei rezolutorii prevăzute expres în cuprinsul tratatului:


a) este cauză voluntară de încetare a unui tratat;

20. Sunt cauze voluntare de încetare a unui tratat:


a) exprimarea consimŃământului ulterior al tuturor părŃilor si expirarea termenului prevăzut de tratat;

21. Sunt cauze de încetare a unui tratat independente de voinŃa părŃilor:


b) dispariŃia părŃilor la tratat si dispariŃia obiectului tratatului;

22. Stabilirea sensului si conŃinutului clauzelor unui tratat se realizează prin intermediul operaŃiunii de:
c) interpretare.

23. În funcŃie de autorul interpretării , deosebim între:


b) interpretare autentică si interpretare neautentică;

3
Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana
24. În funcŃie de obiectul interpretării, deosebim între:
a) interpretare obiectivă si interpretare subiectivă;

25. Interpretarea autentica a unui tratat este realizata de catre :


a) părŃile la tratat;

1. Principiile fundamentale ale dreptului international se caracterizeaza prin :


c) universalitate, generalitate, obligativitate, caracter imperativ, caracter dinamic,importanta deosebita a
valorilor internationale pe care le protejeaza ;

2. Sunt principii fundamentale ale dreptului internaŃional public:


a) principiul solutionarii pasnice a diferendelor, principiul cooperarii internationale ;

3. Sunt principii fundamentale ale dreptului international public :


b)principiul egalitatii suverane a statelor , principiul inviolabilitatii frontierelor;

4. Sunt principii fundamentale ale dreptului international public :


b)principiul egalitatii suverane a statelor , principiul inviolabilitatii frontierelor;

5. Potrivit principiul egalităŃii suverane a statelor:


a) fiecare stat are dreptul de a-si stabili liber regimul său social, politic, sistemul său economic, cultural,
legislaŃia proprie;

6. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state:


b) dă nastere dreptului statelor de a-si exercita atributele suveranităŃii, fără nici un amestec din afară;

7. Principiul nerecurgerii la forŃă si la ameninŃarea cu forŃa împotriva integrităŃii teritoriale ori a


independenŃei politice a vreunui stat:
c) interzice statelor să recurgă, în relaŃiile lor internaŃionale, la ameninŃarea cu forŃa sau la folosirea ei, împotriva
integrităŃii teritoriale ori independenŃei politice a altor state.

8. Principiul rezolvării pe cale pasnică a diferendelor se aplică:


c) tuturor diferendelor care se pot ivi în relaŃiile internaŃionale si indiferent de gravitatea lor.

9. Principiul inviolabilităŃii frontierelor statului:


a) completează principiul integrităŃii teritoriale a statului;

10. Principiul pacta sunt servanda se aplică:


c) tuturor tratatelor internaŃionale legale

11. Principiul pacta sunt servanda se bazează pe:


a) ideea de buna-credinta , pe obligatia de a respecta cuvantul dat;

12. Cooperarea internationala este :


c) un drept si o obligatie ce revine statelor ;

1. Subiectul originar si cu competenŃe depline al dreptului international public il reprezinta :


a) statul suveran;

4
Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana
2. Sunt subiecte derivate si limitate ale dreptului internaŃional public:
b) organizatiile internationale

3. ConvenŃia de la Montevideo (1933) privind drepturile si obligatiile statelor prevede intrunirea


urmatoarelor elemente pt ca o entitate sa aiba personalitate juridical de tip statal:
a) populaŃie permanentă, teritoriu determinat, existenŃa unui guvern
independent, capacitatea de a intra în relaŃii cu alte state;

4. Uniunea personală:
b) reprezintă asocierea a două sau mai multe state, având aceeasi persoană ca sef de stat, fiecare stat membru
păstrându-si legislaŃia, administraŃia si justiŃia si rămânând subiect distinct de drept internaŃional, având
reprezentanŃe diplomatice proprii, încheind tratate în nume propriu;

5. Uniunea reală:
a) este asociaŃia a două sau mai multe state, având un sef comun, organe comune de reprezentare în relaŃiile cu
alte state, dar care din punct de vedere constituŃional, legislativ si administrativ continuă să exercite fiecare
anumite atribute ale suveranităŃii;

6. ConfederaŃia de state:
c) este o uniune creată de regulă prin tratate internaŃionale în cadrul căreia statele participante îsi păstrează
deplina independenŃă si calitatea de subiecte ale dreptului internaŃional; aceste state au organe legislative si
executive proprii si un organ comun denumit dietă sau
congres.

7. Uniunea creată prin unirea łării Românesti si a Moldovei, în ianuarie 1859 a fost:
a) uniune personală;

8. Principatele Române în perioada 1862-1864 constituiau:


b) o uniune reală;

9. Statele Unite ale Americii sunt:


b) stat federal;

10. Personalitatea internaŃională a organizaŃiilor rezultă din:


a) actul constitutiv al acesteia;

11. OrganizaŃiile internaŃionale:


a) au personalitate juridică proprie, distinctă de cea a statelor membre;

12. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite are vocaŃie:


a) universală;

13. Consiliul Europei are vocaŃie:


b) regională;

14. O.C.E.M.N. este o organizaŃie cu vocaŃie:


c) subregională.

15. Popoarele care luptă pentru independenŃă sunt subiecte de drept internaŃional public limitate si
tranzitorii:
a) până la constituirea lor într-un stat propriu;

5
Drept international public Anul 2 sem1 Solomon Giorgiana
16. CetăŃenia Vaticanului:
a) are caracter special si nu afectează cetăŃenia originară a persoanei respective;

17. Poporul care luptă pentru independenŃă:


a) are dreptul să primească ajutoare de la state sau organizaŃii internaŃionale;

18. Prima reglementare ce cuprinde reguli privind drepturile statelor neutre a fost:
c) Consolato del Mare, Barcelona, în jurul anului 1494.

19. Este stat neutru:


c) ElveŃia.

20. Este stat neutru:


c) Malta.

21. Reprezintă tipuri de neutralitate următoarele categorii:


a) neutralitate pozitivă, neutralitate permanentă, neutralitate temporară;

22. Neutralitatea diferenŃiată presupune:


b) neparticiparea statului neutru la conflictul armat, îndatorirea acestui stat de a acorda ajutor nemilitar statului
victimă a agresiunii si de a nu sprijini statul agresor;

23. Neutralitatea imparŃială presupune:


a) că statul neutru are obligaŃia să adopte o poziŃie egală faŃă de beligeranŃi, nefavorizând pe nici unul dintre ei;

24. Neutralitatea temporară presupune:


c) atitudinea unui stat de a nu participa la un anumit conflict militar.

25. Recunoasterea internaŃională este un act:


a) unilateral;

26. Referitor la valoarea actului de recunoastere internaŃională au fost formulate următoarele două teorii:
b) teoria constitutivă a recunoasterii si teoria declarativă a recunoasterii;

27. Recunoasterea de drept (de jure) este:


a) o recunoastere definitivă, care nu poate fi retrasă, deplină, relaŃiile dintre cele două state se stabilesc la nivel
diplomatic;

28. Recunoasterea de fapt (de facto) este:


b) recunoastere provizorie, care poate fi revocată si limitată la stabilirea de relaŃii oficiale între cele două state
numai la nivel consular;

29. Marea liberă constituie:


b) acea parte a mării care nu este supusă suveranităŃii vreunui stat;

30. Regimul navigaŃiei pe Dunăre este prevăzut de:


b) ConvenŃia de la Belgrad din 1948;