Sunteți pe pagina 1din 3

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


ETAPA I – MATEMATICĂ
CLASA a VIII-a
Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

1. Rezultatul calculului 32  8  72 este egal cu:


a. 12 2 b. 2 c. 1 d. 0

2. Mulţimea A = x  N 3  x  7 are un număr de elemente egal cu:


a. 2 b. 39 c. 41 d. 5

2 3 9 1
3. Soluţia ecuaţiei x    x se află în intervalul:
3 4 4 3
a. (–3; –1) b. (–1; 2) c. (2; 4) d. (4; 7)

4. Ordinea crescătoare a numerelor x = 7, y = 3 6 , z = 5 2 , t = 4 3 este:


a. t < x < z < y b. t < z < x < y c. x < y < z < t d. y < z < x < t

5. Cel mai mare număr întreg mai mic decât 2 – 1 este:


a. –1 b. 0 c. 1 d. –2

6. Prin intersecţia intervalului (a; b) cu mulţimea numerelor naturale se obţine mulţimea {2; 3}. Dacă a şi b
sunt numere naturale, atunci a – b este egal cu:
a. 1 b. 3 c. –3 d. 1

2
7. Numărul  1  este egal cu:
 3
1 1
a. b. c. 3 d. 9
3 9

8. Cel mai mic element al mulţimii A = x  Z | |2x – 5| < 3} se află în intervalul:


a. (–3; –1) b. (2; 4) c. (–1; 1) d. (1; 3)

16
9. Dacă adunăm un sfert din numărul cu jumătate din el obţinem:
3
a. 4 b. 3 c. 6 d. 5

10. Numărul 1  3  5  ...  2011 este egal cu:


a. 2011  1006 b. 1006 c. 10052 d. 2010  1005

Varianta 1 1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Numărul maxim de drepte pe care le putem construi cu cinci puncte distincte, oricare trei necoliniare
este egal cu:
a. 10 b. 9 c. 12 d. 5

12. Dacă 9x2 + 12x + 4 = (ax + b)2, atunci a + b este egal cu:
a. 13 b. 1 c. 6 d. 5

13. Rezultatul calculului  3  2 3  2 2011


este egal cu:
a. 1 b. 7 c. 2011 d. –1

14. Rezultatul calculului  5 1 : 


10
8
5  1  20 este egal cu:
a. 0 b. 6 c. 5 1 d. 6 – 2 5

4 1 5
15. Rezultatul calculului   este egal cu:
7 3 3 2 7 2
a. – 7 b. 2 2 c. 0 d. 1

2
16. Numărul  7  2 6  7  2 6  este egal cu:
 
a. 24 b. 14 c. 19 d. 25

17. Media geometrică a numerelor a  5 2  4 3 şi b  5 2  4 3 este egală cu:


a. 2 b. 2 c. 5 2 d. 14

 1 
18. Rezultatul calculului 2( x 2  x  3)  4  x  x 2  1  2 x 2 , pentru orice x real, este egal cu:
 2 
a. 6x2 + 2 b. 2 c. –2x + 10
2
d. 10

19. Dacă numerele reale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile: a + b + c = 10 şi ab + ac + bc = 2, atunci


suma a2 + b2 + c2 este egală cu:
a. 100 b. 106 c. 104 d. 96

În figura 1 este reprezentată o prismă dreaptă cu bazele hexagoane regulate.

F E
A D
B C

F E
A D
B C
Figura 1

20. Numărul total al muchiilor prismei din figura 1 este:


a. 18 b. 6 c. 12 d. 15

Varianta 1 2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

21. În figura 1, numărul total al muchiilor paralele cu planul (ABB) este egal cu:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 8

22. În figura 1, dacă AB = 12, atunci raza cercului înscris hexagonului regulat ABCDEF are lungimea egală
cu:
a. 12 b. 6 3 c. 3 3 d. 6

23. În figura 1, măsura unghiului dintre dreptele AB şi AE este egală cu:
a. 90° b. 30° c. 60° d. 120°

24. În figura 1, măsura unghiului dintre planele (ABB) şi (CDC) este egală cu:
a. 90° b. 60° c. 30° d. 45°

25. Rezultatul calculului (x + 3)(2x – 1) – x(2x + 5), pentru orice x real, este egal cu:
a. 10x – 3 b. –5x – 3 c. –3 d. 3

 3 x 2 
26. Mulţimea A = x  Z |  Z are un număr de elemente egal cu:
 2 x1 
a. o infinitate b. 6 c. 8 d. 4

27. Dacă 6x2 – 13x + 5 = (ax + b)(3x – 5), atunci a – b este egal cu:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

28. Dacă x3 – 3x2 – 4x + 12 = (ax + b)(cx + d)(x + 2), atunci a  b  c  d este egal cu:
a. –6 b. 6 c. 12 d. 15

29. Triunghiul ABC are m(BAC) = 90°, AB = 30 şi AC = 40. Pe planul triunghiului ABC se ridică
perpendiculara MA. Dacă MA = 10, atunci distanţa de la M la BC este egală cu:
a. 26 b. 24 c. 10 2 d. 13 2

30. Valoarea minimă a expresiei 4 x 2  4 x  5  9 y 2  12 y  13 , pentru orice x, y  R, este egală cu:


a. 0 b. 5 c. 13 d. 6

Varianta 1 3