Sunteți pe pagina 1din 4

PAGINA/DIN

S. C. S.R.L. Târgu- PROCEDUR « CONTROL OPERATIONAL » 1/4


Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1

« CONTROL OPERATIONAL »

COD: PS-02-S

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCUDT RI 2
5 PROCEDURA 2
6 RESPONSABILIT I 3
7 ÎNREGISTR RI 4
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 4

Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- PROCEDUR « CONTROL OPERATIONAL » 2/4
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1

1. SCOP
Organiza ia a stabilit i men ine toate reglement rile pentru a asigura aplicarea
efectiv a m surilor de control i prevenire, oriunde este necesar, pentru controlul opera ional
al riscurilor, îndeplinirea politicii i obiectivelor de OH&S i respect rii prevederilor legale i
a altor cerin e.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic de c tre tot personalul implicat în toate activit ile care sunt
asociate aspectelor de OH&S eviden iate în urma evalu rii nivelului de risc.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate i s n tate în munc
– Specifica ie.
3.2. Legea nr. 319/2006 - Legea securit ii i s n t ii în munc .
3.3. Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional la
locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993 i publicat în 1998
3.4. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCUDT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
RCMS – Responsabil Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
EE – Echipa de evaluare
ER – Evaluare de risc
IP – Identificare pericole
IUE – Instala ii Utilaje Echipamente

5. PROCEDURA
Organiza ia a stabilit modalit ile de control a riscurilor identificate (inclusiv cele care
pot apare ca urmare a ac iunilor contractorilor sau vizitatorilor), documentându-le pentru
cazurile în care nerespectarea lor poate duce la incidente, accidente sau alte abateri de la
politica i obiectivele de CMS.
PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- PROCEDUR « CONTROL OPERATIONAL » 3/4
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1

Procedurile de control ale riscului se analizeaza de management, pentru a stabili dac


sunt corespunz toare i eficiente, iar în situa ia în care este necesar efectuarea de modific ri,
acestea se vor implementa f r întârziere.
În situa ia în care personalul desf oar activit i în afara organiza iei, se iau în
considerare i factorii de risc de OH&S de la respectivul loc de munc .
În cazul în care sunt constatate neconformit i cu privire la OH&S, responsabilul
OH&S întocme te RNC care, dup ce este avizat de RMCMS, se transmite spre rezolvare.
Succesiunea ac iunilor întreprinse în cazul apari iei unei neconformit i este descris
în procedurile AC IUNI CORECTIVE, cod PS-05-CMS i AC IUNI PREVENTIVE, cod PS-
06-CMS.
Modalitatea de ac iune în cazul apari iei unui accident sau incident de munc este
prezentat în procedura PREG TIRE PENTRU SITUA II DE URGEN I CAPACITATE
DE R SPUNS, cod PS-02-MS.

6. RESPONSABILIT I
6.1. Managerul General
a) aprob Programul de Management de CMS.

6.2. Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu


S n tate i Securitate Ocupa ional
a) asigur aplicarea procedurilor SIMCMS;
b) coordoneaz i îmbun t e te func ionarea SIMCMS;
c) aprob i asigur un sistem eficace de monitorizare a factorilor de risc pentru
OH&S;
d) urm re te modul de aplicare i eficacitatea ac iunilor corective/preventive.

6.3. Directorul Tehnic


a) asigur resursele tehnice i umane pentru func ionarea IUE i a proceselor
tehnologice la parametrii care s permit respectarea cerin elor cu privire la OH&S;
b) organizeaz cadrul de analiz corespunz tor pentru perfec ionarea instruc iunilor de
exploatare a IUE, în vederea îmbun t irii gradului de control al proceselor i diminuarea
factorilor de risc de OH&S;
c) asigur i verific men inerea i utilizarea, în conformitate cu cerin ele i
instruc iunile de func ionare, a IUE în scopul reducerii la minim a riscurilor privind OH&S;
d) instruie te i verific periodic personalul din subordine cu privire la modul de
aplicare al instruc iunilor de lucru i al normelor de OH&S.

6.4. Personalul operator


a) r spunde de aplicarea corect i conform a instruc iunilor de lucru i a normelor de
OH&S pentru a preveni accidentele i incidentele de munc .

6.5. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) înregistreaz eventualele accidente de munc i îmboln viri profesionale, în registre
i rapoarte conform cerin elor legale;
b) analizeaz i verific modul de respectare a prevederilor legale cu privire la OH&S,
precum i modul i gradul de utilizare a echipamentelor individuale de PM;
c) informeaz periodic RMCMS asupra respect rii cerin elor legale privitoare la
OH&S;
PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- PROCEDUR « CONTROL OPERATIONAL » 4/4
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1

d) întocme te RNC, pentru situa iile de încalcare a cerin ele legale în domeniu i
verific implementarea ac iunilor corective i preventive rezultate din acestea.

7. ÎNREGISTR RI

Înregis- Întoc- P streaz Arhiveaz


Distruge
trarea me te Respons. Durata Respons. Durata
Procese verbale de MG,
inspec ie/ DT, RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
verificare RCMS

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Prezenta procedur nu are anexe.