Sunteți pe pagina 1din 157

Nokia N95-1

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
DECLARAÞIE DE CONFORMITATE be implied for any other use. Additional information, including that related to
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-159
See <http://www.mpegla.com>.
respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei1999/5/CE.
O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG- 4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate
cu standardul MPEG- 4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul
cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video
Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului
în format MPEG- 4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã
sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi
ºi nu se considerã acordatã implicit nicio licenþã pentru niciun fel de altã utilizare.
pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste
Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri
produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare,
promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea
consultaþi declaraþia ecologicã a produsului sau informaþiile specifice
<http://www.mpegla.com>.
þãrii Dvs. la www.nokia.com.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de
© 2007 Nokia. All rights reserved.
a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 ºi Visual Radio sunt mãrci notificare prealabilã.
comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcã
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA
de sunet a corporaþiei Nokia. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot
SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ΪI ASUMÃ
fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi.
RÃSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI
Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU
întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.
This product includes software licensed from Symbian CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA
Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICIUN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE
trademarks of Symbian Ltd. SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE
Java and all Java-based marks are trademarks or registered VANDABILITATE ªI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU
trademarks of Sun Microsystems, Inc. ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ΪI
REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE
ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.
Disponibilitatea anumitor produse, a aplicaþiilor ºi serviciilor acestora poate varia
în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii
asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Specificaþii pentru export
Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor
Portions of the Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã
reserved. încãlcarea legislaþiei respective.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for OBSERVAÞII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA
personal and noncommercial use in connection with information which has been Aparatul Dvs. poate provoca interferenþe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged unui telefon în apropierea echipamentului de recepþie). Este posibil ca FCC sau
Industry Canada sã vã solicite întreruperea utilizãrii aparatului dacã astfel de
interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, contactaþi unitatea
de service localã. Acest aparat este în conformitate cu secþiunea 15 a
regulamentului FCC. Funcþionarea depinde de urmãtoarele douã condiþii: (1) Acest
aparat nu trebuie sã provoace interferenþe dãunãtoare ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte toate interferenþele recepþionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca
o funcþionare defectuoasã. Orice schimbãri sau modificãri neacceptate în mod
expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.
Este posibil ca aplicaþiile oferite de terþe pãrþi ºi furnizate împreunã cu aparatul
Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau
care nu au nicio legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare,
Nokia nu îºi asumã nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile
prezentate în aceste aplicaþii sau materiale. Nokia nu oferã nicio garanþie pentru
aplicaþiile oferite de terþe pãrþi.
UTILIZÂND APLICAÞIILE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA
ATARE”, FÃRÃ NICIUN FEL DE GARANÞIE EXPLICITÃ SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL
MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILÃ. DE ASEMENEA, CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ,
NICI NOKIA ªI NICI AFILIAÞII SÃI NU OFERÃ NICIUN FEL DE DECLARAÞII SAU
GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞII
PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU
UN ANUMIT SCOP, SAU GARANÞII PRIVIND FAPTUL CÃ APLICAÞIILE NU VOR
ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MÃRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI
ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.
Model: Nokia N95-1

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland
Ediþia 1 RO, 9251985
Cuprins
Pentru siguranþa Dvs. ................................7 Browser Web ...........................................21
Siguranþa conexiunii .......................................................... 21
Asistenþã...................................................11
Ecran marcaje ...................................................................... 22
Ajutor .................................................................................... 11 Navigarea pe Web............................................................... 22
Informaþii de asistenþã ºi contact Nokia...................... 11 Terminarea conexiunii ....................................................... 26
Pregãtirea pentru utilizare ............................................... 11 Setãri ...................................................................................... 26
Aplicaþii suplimentare........................................................ 11
Conexiuni..................................................28
Telefonul Nokia N95 ...............................12
Reþea LAN fãrã fir ............................................................... 28
Actualizãri programe ......................................................... 12 Manager conexiuni ............................................................ 30
Setãri ...................................................................................... 12 Conexiunea Bluetooth ...................................................... 31
Bine aþi venit........................................................................ 12 Conexiune în infraroºu ..................................................... 34
Transferarea conþinutului dintr-un alt aparat............ 12 USB ........................................................................................ 35
Indicatori esenþiali.............................................................. 14 Conexiuni la calculator ..................................................... 35
Preluare rapidã..................................................................... 15 Sincronizare ......................................................................... 36
Reglarea volumului sonor ºi al difuzorului.................. 15 Manager aparate ................................................................ 36
Meniul multimedia ............................................................. 15 Modem .................................................................................. 36
Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii)...................... 16
Setul cu cascã ...................................................................... 16 Aplicaþii media.........................................37
Cartelã de memorie ............................................................ 17 Music player ........................................................................ 37
Manager fiºiere .................................................................. 19 Visual Radio .......................................................................... 41
Preluare ................................................................................ 20 Centru video ........................................................................ 43
RealPlayer ............................................................................ 46
Adobe Flash Player .............................................................47 Poziþionare................................................77
Nokia Lifeblog .....................................................................47 Receptorul GPS .................................................................... 77
Aparat foto-video................................... 50 Despre semnalele sateliþilor ............................................. 78
Cereri de poziþie .................................................................. 78
Fotografierea ........................................................................50
Hãrþi ....................................................................................... 78
Fotografierea secvenþialã..................................................56
Repere ................................................................................... 82
Apãreþi în fotografie - autodeclanºator........................56
Date GPS ............................................................................... 83
Înregistrarea videoclipurilor .............................................57
Galerie .................................................... 60 Personalizarea aparatului .......................85
Profiluri — setarea sunetelor .......................................... 85
Vizualizarea ºi parcurgerea fiºierelor.............................60
Sunete 3D ............................................................................. 86
Coºul de imprimare.............................................................63
Schimbaþi aspectul aparatului ....................................... 87
Albume ...................................................................................63
Mod aºteptare activã ......................................................... 88
Eliberarea memoriei............................................................63
Fiºiere de siguranþã.............................................................64 Administrarea timpului ...........................89
Editarea imaginilor..............................................................64 Ceas ....................................................................................... 89
Editarea videoclipurilor......................................................65 Agendã .................................................................................. 89
Serie de imagini ...................................................................67
Mod ieºire TV ........................................................................67 Mesaje .....................................................92
Prezentãri...............................................................................68 Scrierea textului .................................................................. 93
Imprimarea imaginilor .......................................................69 Scrierea ºi expedierea mesajelor..................................... 93
Regizor film...........................................................................70 Cãsuþã intrare — recepþionare mesaje ......................... 95
Poze online............................................................................72 Cãsuþã poºtalã .................................................................... 96
Partajare online....................................................................72 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM................. 98
Reþeaua de domiciliu ........................................................72 Setãri mesaje........................................................................ 98
Efectuarea apelurilor ........................... 103 Instrumente........................................... 122
Apeluri vocale ....................................................................103 Manager aplicaþii..............................................................122
Apeluri video ......................................................................106 Administrarea drepturilor digitale ..............................124
Partajarea video.................................................................107 Comenzi vocale ................................................................125
Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia........110
Jurnal ...................................................................................111
Setãri .................................................... 127
General ................................................................................127
Contacte (Agendã telefonicã) ............ 113 Telefon ................................................................................133
Memorarea ºi editarea numelor ºi numerelor ..........113 Conexiune ..........................................................................135
Copierea contactelor........................................................114 Aplicaþii ..............................................................................139
Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte .........115
Crearea grupurilor de contacte.....................................115
Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri ....... 140

Birou ...................................................... 117 Informaþii despre acumulator ............. 144


Quickoffice ........................................................................117 Încãrcarea ºi descãrcarea ...............................................144
Note .....................................................................................118 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii
Recorder .............................................................................118 acumulatorilor Nokia .......................................................145
Adobe Reader ....................................................................118 Îngrijire ºi întreþinere........................... 147
Calculator ...........................................................................119
Convertor ...........................................................................119 Informaþii suplimentare
Zip manager ......................................................................120 privind siguranþa .................................. 148
Tastatura fãrã fir ..............................................................120
Cititor de coduri de bare ................................................120 Index ...................................................... 152
Pentru siguranþa Dvs.
Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU
instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Pentru CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile
informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul de alimentare cu carburant. Nu-l folosiþi în
utilizatorului. apropierea carburanþilor sau a substanþelor
PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE chimice.
SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC
telefoanelor mobile este interzisã sau dacã EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile.
aceasta poate provoca interferenþe sau Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc
pericole. explozii.
SIGURANÞA CIRCULAÞIEI – ÎNAINTE DE FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai
TOATE Respectaþi toate legile locale. în poziþie normalã, conform instrucþiunilor din
Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp documentaþia produsului. Evitaþi contactul
ce conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. inutil cu antena.
în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea
fie siguranþa circulaþiei. acestui produs este permisã numai
INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot personalului calificat.
intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea afecta ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai
performanþele. accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi.
DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate Nu conectaþi între ele produse incompatibile.
restricþiile. Deconectaþi aparatul în apropierea
echipamentelor medicale. REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. nu rezistã
DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate la apã. Feriþi aparatul de umiditate.
restricþiile. Aparatele mobile pot produce
interferenþe în avion.

7
COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi La utilizarea funcþiilor acestui aparat, respectaþi toate
copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri legile, precum ºi obiceiurile locale, dreptul la viaþã privatã
scrise ale tuturor informaþiilor importante ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv
memorate în aparatul Dvs. drepturile de autor.
CONECTARE LA ALTE ECHIPAMENTE Protecþia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea,
Când conectaþi la orice alt echipament, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini,
citiþi manualul de utilizare al acestuia piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. conþinut.
Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Aparatul Dvs. acceptã conectarea la Internet ºi alte
APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ modalitãþi de conectivitate. Asemeni calculatoarelor,
aparatul Dvs. poate fi expus la viruºi, la mesaje ºi aplicaþii
Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului dãunãtoare, precum ºi la alte tipuri de conþinut dãunãtor.
este pornitã ºi în stare de funcþionare. Apãsaþi Fiþi precauþi ºi acceptaþi numai surse de încredere pentru
tasta de terminare de câte ori este necesar deschiderea mesajelor, solicitãri de conectare, descãrcãri
pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni în modul de de conþinut ºi instalãri de programe. Pentru a mãri
aºteptare. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi siguranþa aparatului Dvs., nu neglijaþi posibilitatea
apãsaþi tasta de apelare. Comunicaþi locul în instalãrii unui program antivirus cu un serviciu de
care vã aflaþi. Nu încheiaþi convorbirea pânã actualizare regulatã, precum ºi utilizarea unei aplicaþii
nu vi se permite acest lucru. firewall.
Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui
Despre aparatul Dvs. aparat, alta decât ceasul alarmã, aparatul trebuie sã fie
pornit. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor
Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru mobile poate provoca interferenþe sau pericole.
a fi utilizat în reþele (E)GSM 850, 900, 1800 ºi 1900 ºi
UMTS 2100. Pentru informaþii suplimentare despre reþele, Aplicaþiile de birou acceptã funcþii obiºnuite de
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. Microsoft Word, PowerPoint ºi Excel (Microsoft Office 97,
2000, XP ºi 2003). Existã formate de fiºiere ce nu pot fi
vizualizate sau modificate.

8
În timpul funcþionãrii, cum ar fi în timpul unei sesiuni aplica. Unele reþele ar putea avea limitãri care
active de partajare video sau al unei conexiuni de date de influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de
mare vitezã, este posibil ca aparatul sã se încãlzeascã. reþea. De exemplu, unele reþele ar putea sã nu accepte
În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacã toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi.
suspectaþi cã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii sã fi solicitat ca
duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat. anumite funcþii ale aparatului Dvs. sã fie dezactivate sau
Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje ºi sã nu fie activate. În acest caz, funcþiile respective nu vor
legãturi site-uri Internet ale unor terþe pãrþi. De asemenea, fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca
aveþi posibilitatea sã accesaþi site-urile altor terþe pãrþi cu aparatul Dvs. sã aibã o configuraþie specialã, cum ar fi
ajutorul aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate diferenþe de nume ale meniurilor, de ordine a afiºãrii
la Nokia ºi Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea meniurilor ºi de pictograme. Pentru informaþii
pentru acestea. Când accesaþi aceste site-uri, trebuie sã suplimentare, contactaþi furnizorul de servicii.
aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2.0 (HTTP ºi SSL)
conþinutul. care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. Unele funcþii ale
Imaginile prezentate în acest ghid pot fi diferite de cele acestui aparat, cum ar fi MMS, navigarea ºi mesajele
afiºate pe ecranul aparatului. e-mail, necesitã suport din partea reþelei pentru aceste
tehnologii.
Servicii de reþea
Accesorii, acumulatori ºi
Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile
unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. Existã încãrcãtoare
numeroase funcþii ce necesitã funcþii speciale de reþea.
Aceste funcþii nu sunt disponibile în toate reþelele; este Înainte de a scoate acumulatorul, opriþi întotdeauna
posibil ca anumite reþele sã necesite încheierea de acorduri aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor.
specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte
utiliza serviciile de reþea. Furnizorul Dvs. de servicii vã de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat
poate oferi informaþii ºi vã poate explica tarifele ce se vor pentru a fi alimentat de la încãrcãtor DC-4, AC-4 sau AC-5

9
ºi de la încãrcãtor AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 sau
LCH-12 când se utilizeazã un adaptor pentru încãrcãtor
CA-44.
Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu
acumulator BL-5F.
Atenþie: Folosiþi numai acumulatori, încãrcãtoare
ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu
acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice
aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.
Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaþi-vã
distribuitorului Dvs. Când deconectaþi cablul de
alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi nu
de cablu.

10
Asistenþã

Asistenþã
Numãr model: Nokia N95-1 Pe site-ul Web, puteþi obþine informaþii cu privire
Denumit în cele ce urmeazã Nokia N95. la utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia. Dacã
doriþi sã contactaþi serviciul de relaþii cu clienþii,
accesaþi lista centrelor de contact Nokia la
Ajutor www.nokia.com/customerservice.
Aparatul Dvs. oferã mesaje de ajutor dependente de Pentru servicii de întreþinere, verificaþi care este centrul
context. Când existã o aplicaþie deschisã, selectaþi Nokia cel mai apropiat la www.nokia.com/repair.
Opþiuni > Ajutor pentru a accesa aplicaþia de ajutor
pentru ecranul curent.
Pregãtirea pentru utilizare
În timp ce citiþi instrucþiunile, pentru a comuta între
funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal, apãsaþi ºi Consultaþi ghidul de pregãtire pentru utilizare pentru
menþineþi apãsatã tasta . informaþii privind tastele ºi componentele ºi instrucþiuni
privind pregãtirea aparatului pentru utilizare.
Pentru a deschide aplicaþia de ajutor din meniul principal,
selectaþi Aplicaþii > Ajutor. Selectaþi aplicaþia doritã
pentru a vizualiza lista de subiecte de ajutor. Aplicaþii suplimentare
Sunt disponibile mai multe aplicaþii furnizate de Nokia ºi
Informaþii de asistenþã ºi diferiþi dezvoltatori de software terþe-pãrþi pentru a vã
ajuta sã beneficiaþi la maxim de telefonul Nokia N95.
contact Nokia Aceste aplicaþii sunt explicate în broºura de aplicaþii
Cãutaþi la www.nokia.com/support sau pe site-ul local suplimentare care este disponibilã pe site-ul Web de
Nokia Web ultima versiune a acestui ghid, informaþii asistenþã pentru produsul Nokia95 la sau pe site-ul Web
suplimentare, materiale ce pot fi preluate din reþea ºi local Nokia.
servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia.

11
Telefonul Nokia N95
Telefonul Nokia N95

Actualizãri programe Bine aþi venit


Nokia produce actualizãri ale programelor prin care Când porniþi aparatul pentru prima datã, se deschide Bine
oferã caracteristici noi, funcþii îmbunãtãþite sau aþi venit. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni:
performanþã crescutã. Este posibil sã puteþi solicita • Asistent setãri— pentru a configura diferite setãri.
aceste actualizãri prin intermediul aplicaþiei pentru Consultaþi broºura de Aplicaþii suplimentare.
PC Nokia Software Updater. Pentru a actualiza • Transfer date— pentru a transfera conþinut, cum ar fi
software-ul aparatului, aveþi nevoie de aplicaþia Nokia contacte sau înregistrãri din agendã de pe un aparat
Software Updater ºi de un PC compatibil, cu sistemul de Nokia compatibil. Consultaþi „Transferarea conþinutului
operare Microsoft Windows 2000 sau XP, acces Internet dintr-un alt aparat”, la pag. 12.
cu bandã largã ºi un cablu de date compatbil pentru • Demonstraþie — pentru a vizualiza o demonstraþie
conexiunea între aparat ºi PC. despre aparat
Pentru a obþine informaþii suplimentare ºi a prelua
Pentru a deschide Bine aþi venit mai târziu, apãsaþi ºi
aplicaþia Nokia Software Updater, vizitaþi pagina
www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul Web selectaþi Aplicaþii > Bine aþi venit. De asemenea, puteþi
local Nokia. accesa aplicaþiile individuale din meniul propriu al fiecãrei
aplicaþii.

Setãri
Transferarea conþinutului
Aparatul are în mod normal setãrile pentru MMS, GPRS,
streaming ºi Internet mobil configurate automat, pe baza dintr-un alt aparat
informaþiilor oferite de furnizorul de servicii fãrã fir. Este Puteþi transfera conþinut, cum ar fi contacte, de pe un
posibil ca anumite setãri sã fie deja configurate pe aparat aparat Nokia compatibil pe Nokia N95 printr-o conexiune
de cãtre furnizorul de servicii sau le puteþi solicita sau Bluetooth sau în infraroºu. Aparatul vã notificã dacã
primi de la furnizorului de servicii, sub forma unui mesaj celãlalt aparat nu este compatibil.
special.

12
Tipul de conþinut ce poate fi transferat depinde de modelul În cazul anumitor modele de telefoane, aplicaþia

Telefonul Nokia N95


aparatului de pe care doriþi sã transferaþi conþinutul. Dacã Transfer date este transmisã celuilalt aparat sub
celãlalt aparat acceptã sincronizarea, aveþi, de asemenea, forma unui mesaj. Pentru a instala aplicaþia Transfer
posibilitatea de a sincroniza date între aparatul respectiv date pe celãlalt aparat, deschideþi mesajul ºi urmaþi
ºi aparatul Nokia N95. instrucþiunile afiºate pe ecran.
Dacã celãlalt aparat nu poate fi pornit fãrã o cartelã SIM, Dacã selectaþi conexiunea în infraroºu, conectaþi cele
puteþi introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. douã aparate. Consultaþi „Conexiune în infraroºu”,
Dacã Nokia N95 este pornit fãrã o cartelã SIM, profilul la pag. 34.
deconectat este activat în mod automat. 4 De pe aparatul Nokia N95, selectaþi conþinutul pe care
doriþi sã-l transferaþi de pe celãlalt aparat.
Transferarea conþinutului
1 Pentru a utiliza aplicaþia pentru prima datã, Conþinutul este transferat din memoria celuilalt aparat în
pe Nokia N95, selectaþi-o din aplicaþia Bine aþi venit amplasarea corespunzãtoare din aparatul Nokia N95.
sau apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Transfer. Durata transferului depinde de volumul de date ce trebuie
Dacã aþi mai folosit aplicaþia ºi doriþi sã iniþiaþi un nou transferat. Puteþi anula transferul ºi îl puteþi relua ulterior.
transfer, selectaþi Transfer date. Dacã aparatul celãlalt acceptã sincronizarea, puteþi
2 Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi o conexiune Bluetooth actualiza datele în ambele aparate. Pentru a iniþia
sau în infraroºu pentru a transfera date. Ambele o sincronizare cu un aparat Nokia compatibil, selectaþi
aparate trebuie sã accepte tipul de conexiune selectat. Telefoane, alegeþi aparatul respectiv ºi selectaþi Opþiuni >
3 Dacã selectaþi conexiunea Bluetooth: Sincronizare. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.
Pentru ca Nokia N95 sã caute aparate cu conectivitate
Bluetooth, selectaþi Continuare. Selectaþi din listã Sincronizarea este bidirecþionalã ºi datele din ambele
aparatul de pe care doriþi sã transferaþi conþinut. Vi se aparate sunt ajung sã fie identice. În cazul în care un
cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N95. articol este ºters de pe oricare dintre aparate, acesta este
Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. ºters ºi din celãlalt aparat atunci când se efectueazã
Introduceþi acelaºi cod în aparatul celãlalt ºi selectaþi sincronizarea. Prin sincronizare nu se pot restaura
OK. Aparatele sunt acum asociate. Consultaþi articolele ºterse.
„Asocierea aparatelor”, la pag. 33. Pentru a vizualiza jurnalul unui transfer anterior, selectaþi
Jurnal transfer.

13
Indicatori esenþiali Un Telefon pentru text compatibil este conectat la
Telefonul Nokia N95

aparat.
Aparatul este utilizat într-o reþea GSM.
Este activã o transmisie de date.
Aparatul este utilizat într-o reþea UMTS (serviciu de
Este activã o conexiune de pachete de date GPRS.
reþea).
indicã o conexiune în aºteptare ºi indicã o conexiune
Aveþi unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul disponibilã.
Cãsuþã intrare din Mesaje.
Este activã o conexiune de pachete de date pe
Aþi primit un nou mesaj e-mail în cãsuþa poºtalã de la o porþiune a reþelei care acceptã EGPRS. indicã
distanþã. o conexiune în aºteptare ºi indicã o conexiune
Existã mesaje de trimis în dosarul Cãsuþã ieºire. disponibilã. Pictogramele indicã faptul cã o conexiune
EGPRS este disponibilã în reþea, dar aparatul nu utilizeazã
Aveþi apeluri nepreluate. în mod necesar EGPRS pentru transferul de date.
Afiºat dacã Tip sunet de apel este setat pe Silenþios Este activã o conexiune de pachete de date UMTS.
ºi Ton alertã mesaj ºi Ton alertã e-mail sunt setate pe indicã o conexiune în aºteptare ºi indicã o conexiune
Oprit. disponibilã.
Tastatura aparatului este blocatã. Aþi setat aparatul sã caute reþele LAN fãrã fir ºi existã
Existã o alarmã activã. o reþea LAN fãrã fir disponibilã. Consultaþi „Reþea LAN fãrã
fir”, la pag. 28.
Este utilizatã cea de-a doua linie telefonicã (serviciu
de reþea). Existã o conexiune LAN fãrã fir activã într-o reþea
codificatã.
Toate apelurile cãtre aparat sunt redirecþionate
cãtre alt numãr. Dacã aveþi douã linii telefonice (serviciu Existã o conexiune LAN fãrã fir activã într-o reþea
de reþea), un numãr indicã linia activã. necodificatã.
Un set cu cascã compatibil este conectat la aparat. Este activatã conexiunea Bluetooth.
indicã întreruperea conexiunii. Se transmit date printr-o conexiune Bluetooth. Dacã
Un cablu de ieºire TV compatibil este conectat la indicatorul este afiºat cu intermitenþã, aparatul încearcã
aparat. sã se conecteze la alt aparat.

14
Este activã o conexiune USB. Reglarea volumului sonor ºi al

Telefonul Nokia N95


Este activã o conexiune în Infraroºu. Dacã
indicatorul clipeºte, aparatul Dvs. încearcã sã se conecteze
difuzorului
la celãlalt aparat sau conexiunea s-a întrerupt. Pentru a mãri, respectiv
a micºora nivelul volumului
când aveþi o convorbire
Preluare rapidã activã în curs sau ascultaþi un anumit sunet, apãsaþi tasta
Puteþi activa sau dezactiva accesul la pachete de date prin de volum.
legãturi de mare vitezã (HSDPA, denumit ºi 3.5G) în setãrile Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi la
aparatului. Consultaþi „Pachete de date”, la pag. 138. telefon de la micã distanþã, fãrã a trebui sã duceþi
HSDPA este un serviciu de reþea în reþelele UMTS care telefonul la ureche.
oferã vitezã mare de preluare a datelor. Când funcþia Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când
HSDPA este activatã pe aparat ºi acesta este conectat la utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi
o reþea UMTS care acceptã HSDPA, este posibil ca extrem de puternic.
preluarea datelor, cum ar fi mesajele e-mail ºi paginile
Web, prin reþeaua mobilã sã fie mai rapidã. Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri,
selectaþi Opþiuni > Activare difuzor.
Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de
conexiuni de date ºi modalitatea de abonare la acestea, Pentru a dezactiva difuzorul, selectaþi Opþiuni > Activ.
contactaþi furnizorul de servicii. microreceptor.

HSDPA afecteazã numai viteza de preluare, expedierea


datelor prin reþea, cum ar fi expedierea mesajelor e-mail, Meniul multimedia
nu este afectatã. Meniul multimedia oferã acces rapid la conþinutul
multimedia ºi la aplicaþiile predefinite.

15
Pentru a deschide Blocarea tastaturii
Telefonul Nokia N95

meniul multimedia,
apãsaþi sau când (protecþia tastaturii)
aparatul se aflã în Pentru a bloca tastele, apãsaþi ºi apoi .
modul de aºteptare,
deschideþi tastele Pentru a debloca tastele, deschideþi capacul glisant
media de sub bidirecþional sau apãsaþi ºi
capacul glisant Când tastele sunt blocate, dacã deschideþi capacul
bidirecþional. obiectivului aparatului foto-video, tastele se deblocheazã.
Pentru a merge la Puteþi activa funcþia de blocare automatã a tastaturii dupã
meniul multimedia, utilizaþi tasta de parcurgere. Pentru o anumitã perioadã de timp sau la închiderea capacului
a parcurge mai repede, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta. glisant bidirecþional. Consultaþi „Siguranþã”, la pag. 129.
Pentru a deschide o aplicaþie, apãsaþi .
Când este activatã blocarea tastaturii, efectuarea de
Pentru a modifica comenzile rapide afiºate, selectaþi apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în
Opþiuni > Articole meniu. Puteþi ºterge, adãuga sau aparatul Dvs. poate fi posibilã.
reordona comenzile rapide, marcajele browserului ºi
posturile de radio definite în Visual Radio.
Puteþi personaliza aspectul meniului multimedia. Pentru
Setul cu cascã
a schimba imaginile afiºate în fundal, selectaþi Opþiuni > Puteþi conecta un set cu
Imagini de fundal ºi opþiunea doritã. Pentru a activa sau cascã compatibil sau
dezactiva funcþia de apropiere/depãrtare ºi cea de o pereche de cãºti
panoramare, selectaþi Opþiuni > Efecte de imagine. compatibile la conectorul
Pentru a activa sau dezactiva sunetele, selectaþi Nokia AV (3,5 mm) al
Opþiuni > Sunete meniu. aparatului. Este posibil sã
fie nevoie sã selectaþi
modul cablului.

16
Nu conectaþi la aparat produse care creeazã un semnal Cartelã de memorie

Telefonul Nokia N95


de ieºire, deoarece este posibil sã deterioreze aparatul.
Nu conectaþi surse de tensiune la conectorul Nokia AV. Utilizaþi numai cartele microSD
compatibile omologate de Nokia
Atunci când conectaþi orice dispozitiv extern sau set cu
pentru a fi folosite cu acest aparat.
cascã, altele decât cele omologate de Nokia pentru a fi
Nokia utilizeazã standarde
utilizate cu conectorul Nokia AV, acordaþi atenþie sporitã
industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este
nivelului volumului.
posibil ca anumite mãrci sã nu fie perfect compatibile cu
Atenþie: Când utilizaþi setul cu cascã, abilitatea Dvs. acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca
de a auzi sunetele din exterior poate fi redusã. defecþiuni ale cartelei ºi aparatului, afectând ºi datele
Nu utilizaþi setul cu cascã dacã acest lucru vã poate stocate pe cartelã.
periclita siguranþa.
Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.
Pentru a utiliza un set cu cascã sau o pereche de cãºti cu o
telecomandã, de exemplu, Nokia Audio Controller AD-43, Introducerea cartelei de memorie
conectaþi telecomanda la conectorul aparatului ºi apoi
conectaþi setul cu cascã sau cãºtile la telecomandã. 1 Poziþionaþi
degetul în
Unele seturi cu cascã nu includ microfon. Pentru apeluri adâncitura din
telefonice, utilizaþi un astfel de set cu cascã cu partea inferioarã
o telecomandã sau microfonul aparatului. a capacului
Când utilizaþi anumite accesorii set cu cascã, de exemplu, locaºului
Nokia Audio Controller AD-43, pentru a regla volumul în cartelei de
timpul unei convorbiri, utilizaþi tasta de volum memorie ºi
a aparatului. Nokia Audio Controller AD-43 are controale deschideþi
pentru volumul multimedia care sunt utilizate la reglarea capacul. Trageþi
volumului numai pentru melodii sau redarea video. capacul spre dreapta pentru a expune balamaua ºi
rotiþi capacul într-o parte.

17
2 Introduceþi o cartelã 1 Înainte de a scoate cartela, apãsaþi ºi selectaþi
Telefonul Nokia N95

de memorie Scoatere cart. mem. Toate aplicaþiile vor fi închise.


compatibilã în locaº. 2 Când se afiºeazã Scoaterea cartelei de memorie va
Asiguraþi-vã cã zona închide toate aplicaþiile deschise. Scoateþi cartela?
cu contacte de pe selectaþi Da.
cartelã este 3 Când se afiºeazã Scoateþi cartela de memorie ºi
orientatã în sus ºi apãsaþi „OK", deschideþi capacul suportului cartelei de
spre locaº. memorie.
3 Împingeþi cartela 4 Apãsaþi pe cartela de memorie pentru a o elibera din
înãuntru. Când cartela se locaº.
blocheazã în locaºul sãu, veþi 5 Scoateþi cartela de memorie. Dacã aparatul este pornit,
auzi un clic. selectaþi OK.

Utilizarea cartelei de memorie


4 Împingeþi balamaua înãuntru ºi Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Memorie.
închideþi capacul. Verificaþi Pentru a crea copii de siguranþã ale informaþiilor din
capacul sã fie închis corect. memoria aparatului pe o cartelã de memorie (dacã este
disponibilã), selectaþi Opþiuni > Copie sig. mem. tel..
Aparatul vã avertizeazã în cazul în care cartela de memorie
nu are spaþiu de memorie suficient pentru crearea copiilor
de siguranþã.
Pentru a restaura informaþiile de pe cartela de memorie
Scoaterea cartelei de memorie compatibilã în memoria aparatului, selectaþi Opþiuni >
Important: Nu scoateþi cartela de memorie în Restaur. de pe cart..
timpul unei operaþii de accesare a acestei cartele. Când se reformateazã o cartelã de memorie, toate datele
Scoaterea unei cartele în timpul unei operaþii de accesare de pe cartelã se pierd definitiv. Unele cartele de memorie
a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau sunt livrate în stare preformatatã, iar altele necesitã
aparatul, cât ºi datele stocate pe cartela respectivã.

18
formatare. Consultaþi distribuitorul Dvs. pentru a afla dacã Memorie insuficientã — eliberarea

Telefonul Nokia N95


este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de
utilizare. memoriei
Pentru a formata o cartelã de memorie, selectaþi Opþiuni > Multe funcþii ale acestui aparat utilizeazã memoria pentru
Format. cart. mem.. Selectaþi Da pentru a confirma. a stoca date. Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memorie
sau de pe cartela de memorie este insuficient.

Manager fiºiere Pentru a elibera spaþiu în memorie, transferaþi datele pe


o cartelã de memorie compatibilã (dacã este disponibilã),
Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele stocate în sau pe un calculator compatibil.
memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în
compatibilã (dacã este introdusã), apãsaþi ºi selectaþi memorie, utilizaþi aplicaþia Mngr. fiºiere pentru a ºterge
Instrumente > Mngr. fiºiere. Se deschide ecranul fiºierele de care nu mai aveþi nevoie sau accesaþi aplicaþia
memoriei aparatului ( ). Apãsaþi pentru a deschide respectivã. De exemplu, puteþi ºterge urmãtoarele:
ecranul cartelei de memorie ( ), dacã este disponibilã.
• Mesajele din dosarele Mesaje ºi mesajele e-mail
Pentru a marca mai multe fiºiere, apãsaþi ºi menþineþi preluate din cãsuþa poºtalã
apãsatã tasta în timp ce apãsaþi , sau . Pentru • Pagini Web memorate
a muta sau copia fiºiere într-un dosar, selectaþi Opþiuni > • Informaþii de contact
Mutare în dosar sau Copiere în dosar. • Note de agendã
Pentru a gãsi un fiºier, selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi • Aplicaþiile afiºate în Mngr. aplic. de care nu mai aveþi
memoria în care doriþi sã cãutaþi. Introduceþi un text care nevoie
corespunde numelui fiºierului. • Fiºierele de instalare (.sis) a aplicaþiilor pe care le-aþi
instalat pe o cartelã de memorie compatibilã; mai întâi
Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria faceþi o copie de siguranþã a fiºierelor de instalare pe
aparatului ºi spaþiul de memorie ocupat de diferitele tipuri un calculator compatibil.
de date, selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Memoria
disponibilã este afiºatã în Memorie liberã.

19
Preluare
Telefonul Nokia N95

Cu Preluare puteþi parcurge, prelua ºi instala articole,


precum aplicaþii ºi fiºiere media, de pe Internet ºi le puteþi
instala pe aparat.
Apãsaþi ºi selectaþi Preluare. Articolele sunt
clasificate în cataloage ºi dosare oferite de diferiþi
furnizori de servicii. Este posibil ca unele articole sã fie
contra cost, dar de obicei le puteþi previzualiza gratuit.

20
Browser Web

Browser Web
Apãsaþi ºi selectaþi Internet (serviciu de reþea). Siguranþa conexiunii
Comandã rapidã: Pentru a porni Internet, în modul
Dacã, pe durata unei conexiuni, este afiºat indicatorul de
de aºteptare apãsaþi ºi þineþi apãsatã tasta .
siguranþã , aceasta înseamnã cã transmisia de date
Cu ajutorul aplicaþiei Internet, puteþi sã vizualizaþi pe între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este
Internet pagini Web HTML în forma originalã în care au codificatã.
fost proiectate. De asemenea, puteþi parcurge pagini Web
Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de
create special pentru aparate mobile ºi care utilizeazã
date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau
limbajele XHTML(extensible hypertext markup language)
locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã.
sau WML (wireless markup language).
Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi
Cu ajutorul aplicaþiei Internet, puteþi sã mãriþi sau sã serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de
micºoraþi o paginã, sã utilizaþi Vedere generalã paginã ºi servicii.
Prezentare paginã pentru a naviga pe pagini Web, sã citiþi
Certificatele de siguranþã pot fi necesare pentru unele
info RSS ºi jurnale Web (blog), sã marcaþi pagini Web ºi sã
servicii, cum ar fi serviciile bancare. Primiþi o notificare
preluaþi conþinut, de exemplu.
dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu
Luaþi legãtura cu furnizorul de servicii pentru informaþii aveþi certificatul de siguranþã corect pe aparat. Pentru
privind disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele. informaþii suplimentare, contactaþi furnizorul Dvs. de
Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, servicii. De asemenea, consultaþi „Administrarea
instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. certificatelor”, la pag. 131 pentru mai multe informaþii
Pentru a putea utiliza aplicaþia Internet, aveþi nevoie de un privind certificatele ºi detalii despre acestea.
punct de acces pentru a vã conecta la Internet. Consultaþi
„Puncte de acces”, la pag. 136.

21
Ecran marcaje În ecranul marcaje, puteþi introduce ºi alte dosare browser.
Browser Web

Aplicaþia Internet vã permite sã memoraþi pagini Web în


Ecranul marcaje vã permite sã selectaþi adrese Web timpul navigãrii. În dosarul Pagini memorate, puteþi
dintr-o listã sau dintr-o colecþie de marcaje din folderul vizualiza în mod deconectat conþinutul paginilor pe care
Marcaje autom.. De asemenea, puteþi introduce adresa le-aþi memorat.
URL a paginii Web pe care doriþi s-o vizitaþi în
De asememea, aplicaþia Internet þine evidenþa paginilor
câmpul ( ).
Web pe care le vizitaþi în timpul navigãrii. În dosarul
indicã pagina de pornire definitã pentru punctul de Marcaje autom., puteþi vizualiza lista paginilor Web
acces implicit. vizitate.
Puteþi memora adrese URL ca marcaje în timp ce navigaþi În Flux Internet, puteþi vizualiza legãturile la jurnalele
pagini pe Internet. De asemenea, puteþi sã memoraþi în Web ºi preluãrile Web memorate la care v-aþi abonat.
marcaje adresele recepþionate în mesaje ºi sã expediaþi Preluãrile Web se gãsesc în mod normal pe paginile Web
marcajele memorate. ale organizaþiilor majore de ºtiri, ale jurnalelor Web
Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje personale, ale comunitãþilor online ºi oferã cele mai
ºi legãturi site-uri Internet ale unor terþe pãrþi. recente titluri ºi rezumate ale articolelor. Preluãrile Web
De asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi site-urile utilizeazã tehnologiile RSS ºi ATOM.
altor terþe pãrþi cu ajutorul aparatului. Site-urile terþelor
pãrþi nu sunt afiliate la Nokia ºi Nokia nu sprijinã ºi nu îºi
asumã rãspunderea pentru acestea. Când accesaþi aceste
Navigarea pe Web
site-uri, trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi
privind siguranþa ºi conþinutul. încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie
adecvate împotriva programelor dãunãtoare.
Pentru a deschide ecranul de marcaje în timp ce navigaþi,
apãsaþi sau selectaþi Opþiuni > Marcaje. Cu Internet, puteþi vizualiza pagini Web aºa cum au fost
create iniþial. Pentru a rãsfoi o paginã Web, în ecranul
Pentru a edita detaliile unui marcaj, cum ar fi titlul,
marcaje, selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în
selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Editare.
câmpul ( ). Apoi apãsaþi .

22
Este posibil ca unele pagini Web sã conþinã material, cum Pentru a memora ca marcaj adresa Web a paginii curente,

Browser Web
ar fi imaginile ºi sunetele, a cãror vizualizare necesitã un selectaþi Opþiuni > Memorare ca marcaj.
volum mare de memorie. Dacã memoria aparatului se Pentru a utiliza istoricul vizual pentru vizualizarea de
umple în timpul încãrcãrii unor asemenea pagini, imaginile insantanee ale paginilor pe care le-aþi vizitat în timpul
din paginã nu se vor afiºa. Pentru a naviga prin paginile sesiunii curente de navigare, selectaþi Înapoi disponibil
Web fãrã imagini în vederea economisirii spaþiului de dacã opþiunea Listã istoric este activatã în setãrile
memorie, selectaþi Opþiuni > Setãri > Paginã > Afiº. browserului). Pentru a merge la o paginã vizitatã anterior,
imag. ºi obiecte > Nu. selectaþi pagina.
Indicaþie! Pentru a reveni în modul de aºteptare în Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii, selectaþi
timp ce browserul este deschis în fundal, apãsaþi de Opþiuni > Instrumente > Memorare paginã. Puteþi
douã ori sau . Pentru a reveni la browser, memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi
browserul din listã. parcurge în modul deconectat. De asemenea, puteþi grupa
Pentru a deschide legãturi ºi a face selecþii, apãsaþi . paginile în dosare. Pentru a accesa paginile mai târziu,
Pentru a deschide o legãturã într-o fereastrã nouã, în ecranul marcaje, selectaþi Pagini memorate.
selectaþi Opþiuni > Fereastrã > Leg.în fereastrã nouã. Pentru a deschide o sublistã cu comenzi sau acþiuni pentru
Pentru a introduce o nouã adresã a unei pagini Web pe pagina deschisã în mod curent, selectaþi Opþiuni >
care doriþi s-o vizitaþi, selectaþi Opþiuni > Salt la adr. Opþiuni serviciu (dacã sunt acceptate de pagina Web).
Internet. Pentru a permite sau împiedica deschiderea automatã
Indicaþie! Pentru a vizita o paginã Web memoratã ca a mai multor ferestre, selectaþi Opþiuni > Fereastrã >
marcaj în ecranul de marcaje, în timp ce navigaþi, Bloc.ferest.derulante sau Permit. ferestre derul..
apãsaþi ºi selectaþi un marcaj.
Comenzile rapide în timpul navigãrii sunt:
Pentru a prelua de pe server cel mai recent conþinut al • Apãsaþi pentru a deschide lista de marcaje.
paginii, selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > • Apãsaþi pentru a cãuta cuvinte cheie în pagina
Reîncãrcare. curentã.
• Apãsaþi pentru a reveni la pagina anterioarã.

23
• Apãsaþi pentru a vedea o listã a tuturor ferestrelor În bara de instrumente, selectaþi din urmãtoarele:
Browser Web

deschise. • Legãt. utilizate frecvent pentru a vizualiza o listã


• Apãsaþi pentru a afiºa vederea de ansamblu a adreselor Web pe care le vizitaþi frecvent
a paginii curente. Apãsaþi din nou pentru • Prezentare paginã pentru a vizualiza o vedere de
a apropia ºi a vizualiza secþiunea doritã a paginii. ansamblu a paginii Web curente
• Apãsaþi pentru a introduce o nouã adresã Web. • Cãutare pentru a cãuta cuvinte cheie în pagina curentã
• Apãsaþi pentru a reveni la pagina de pornire. • Reîncãrcare pentru a actualiza pagina
• Apãsaþi sau pentru a mãri sau micºora • Abonare (dacã este disponibilã) pentru a vizualiza
pagina. o listã a preluãrilor Web disponibile de pe pagina
curentã ºi a vã abona la o preluare Web
Cãutare text
Pentru a cãuta cuvinte cheie pe pagina Web curentã, Preluarea ºi achiziþionarea articolelor
selectaþi Opþiuni > Cãutare > Text ºi introduceþi un Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel, imagini,
cuvânt cheie. Pentru a merge la apariþia anterioarã embleme operator, teme ºi videoclipuri. Aceste articole pot
a cuvântului, apãsaþi tasta . Pentru a merge la fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. Articolele
urmãtoarea apariþie a cuvântului, apãsaþi tasta . descãrcate sunt preluate de aplicaþiile respective din
Indicaþie! Pentru a cãuta cuvinte cheie într-o aparat, de exemplu, o fotografie descãrcatã sau un fiºier în
paginã, apãsaþi . format .mp3 file pot fi memorate în Galerie.
Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte
Bara de instrumente din browser tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi
aplicaþii care sunt Symbian Signed sau au trecut testarea
Cu bara de instrumente, puteþi selecta funcþiile Java VerifiedTM.
browserului utilizate cel mai frecvent. Pentru a deschide
bara de instrumente, apãsaþi într-un loc gol de pe 1 Pentru a prelua articolul, selectaþi legãtura.
o paginã Web. Pentru a vã deplasa prin bara de 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a
instrumente, apãsaþi sau . Pentru a selecta achiziþiona articolul (de exemplu, „Buy” (Cumpãrare)).
o funcþie, apãsaþi . 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate.
Pentru a continua preluarea, selectaþi Accept..
Pentru a anula preluarea, selectaþi Anulare.

24
Atunci când începeþi preluarea, este afiºatã lista fiºierelor Apãsaþi pentru a afiºa prezentarea generalã a paginii

Browser Web
în curs de transfer ºi a fiºierelor al cãror transfer s-a curente. Pentru a gãsi locul dorit de pe paginã, apãsaþi ,
finalizat. Pentru a vizualiza lista, selectaþi Opþiuni > , sau . Apãsaþi din nou pentru a apropia ºi
Descãrcãri. În listã, selectaþi un articol, apoi selectaþi a vizualiza secþiunea doritã a paginii.
Opþiuni pentru a întrerupe preluãrile în curs sau pentru
a deschide, a memora sau a ºterge preluãrile finalizate. Preluãri Web ºi jurnale Web (blog)
Prelãrile Web sunt fiºiere xml în paginile Web, utilizate
Vedere generalã paginã extensiv de comunitatea de jurnale Web (weblog) ºi de
Vedere generalã paginã vã ajutã sã navigaþi pe paginile organizaþiile de ºtiri pentru a partaja sub forma de preluãri
Web care conþin volum mare de informaþii. Când Vedere a celor mai recente titluri de ºtiri sau textul întreg al celor
generalã paginã este activatã în setãrile browserului ºi mai recente informaþii, cum ar fi de exemplu, cele mai
parcurgeþi o paginã Web mare, se deschide Vedere recente ºtiri. Blogurile sau Weblogurile sunt jurnale Web.
generalã paginã ºi afiºeazã o vedere generalã a paginii pe Majoritatea preluãrilor Web utilizeazã tehnologiile RSS ºi
care navigaþi. Pentru a vã deplasa în Vedere generalã ATOM. Este un lucru obiºnuit sã se gãseascã preluãri Web
paginã, apãsaþi , , sau . Când gãsiþi locul dorit, pe paginile Web, în jurnalele Web (blog) ºi pe paginile
opriþi derularea ºi Vedere generalã paginã dispare, Wiki.
lãsându-vã în locul pe care l-aþi selectat. Internet detecteazã automat dacã o paginã Web conþine
Pentru a activa Vedere generalã paginã, selectaþi preluãri Web. Pentru a vã abona la o preluare Web,
Opþiuni > Setãri > Generale > Vedere generalã paginã > selectaþi Opþiuni > Abonare sau faceþi clic pe legãturã.
Activatã. Pentru a vizualiza preluãrile Web la care v-aþi abonat, în
ecranul de marcaje, selectaþi Flux Internet.
Prezentare generalã paginã Pentru a actualiza o preluare Web, selectaþi-o ºi
Când navigaþi pe o paginã Web care conþine un volum Opþiuni > Actualizare.
mare de informaþii, puteþi utiliza Prezentare paginã Pentru a defini modul de actualizare a preluãrilor Web,
pentru a vizualiza ce tip de informaþii conþine pagina selectaþi Opþiuni > Setãri > Flux Internet. Consultaþi
respectivã. „Setãri”, la pag. 26.

25
Terminarea conexiunii Setãri
Browser Web

Pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza pagina în mod Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni:
deconectat în browser, selectaþi Opþiuni > Instrumente > Setãri generale
Deconectare; sau pentru a întrerupe conexiunea ºi
a închide browserul, selectaþi Opþiuni > Ieºire. Punct de acces— Pentru a schimba punctul de acces
implicit. Consultaþi „Conexiune”, la pag. 135. Este posibil
Prin apãsarea tastei nu se întrerupe conexiunea, ci se ca unele sau toate puntele de acces sã fie presetate pe
trece browserul în fundal. aparat de cãtre furnizorul de servicii; acestea nu pot fi
Pentru a ºterge informaþiile pe care serverul de reþea le modificate, create, editate sau eliminate.
colecteazã despre vizitele pe care le-aþi efectuat pe Paginã iniþialã— Pentru a defini pagina de pornire.
diferite pagini Web, selectaþi Opþiuni > ªterg. date
personale > ªtergere cookies. Vedere generalã paginã— Pentru a activa sau dezactiva
Vedere generalã paginã. Consultaþi „Vedere generalã
Golirea arhivei paginã”, la pag. 25.
Listã istoric— În timp ce navigaþi, pentru a utiliza tastele
Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt
de selecþie Înapoi pentru a vizualiza o listã a paginilor pe
memorate în memoria de arhivã a aparatului.
care le-aþi vizitat în cursul sesiunii curente de navigare,
Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea activaþi Listã istoric.
temporarã a datelor. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi
Avertizãri siguranþã— Pentru a ascunde sau a afiºa
accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea
notificãrile de siguranþã.
unor parole, goliþi arhiva dupã fiecare utilizare.
Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt Script Java/ECMA— Pentru a activa sau dezactiva
stocate în arhivã. Pentru a goli arhiva, selectaþi Opþiuni > utilizarea scripturilor
ªterg. date personale > ªtergere arhivã. Setãri paginã
Afiº. imag. ºi obiecte— Selectaþi dacã doriþi sã afiºaþi
imagini ºi alte obiecte în timpul navigãrii. Dacã selectaþi

26
Nu, pentru a afiºa imagini ºi alte obiecte ulterior în timpul fie memorate ºi utilizate data urmãtoare când accesaþi

Browser Web
navigãrii, selectaþi Opþiuni > Instrumente > Încãrcare pagina, selecþai Dezactivatã.
imagini. Fiºiere Cookie— Pentru a activa sau a dezactiva primirea
Mãrime ecran— Selectaþi Ecran complet sau ecran ºi expedierea fiºierelor cookie.
normal cu ajutorul listei de opþiuni. Setãri preluãri Web
Codificare implicitã— În cazul în care caracterele textului Actualizãri automate— Pentru a defini dacã doriþi ca
nu sunt afiºate corect, puteþi selecta un alt mod de preluãrile Web sã fie actualizate automat ºi pentru a
codificare corespunzãtor limbii de pe pagina curentã. defini frecvenþa cu care sã se facã acest lucru. Setarea
Bloc.ferest.derulante— Pentru a permite sau a bloca aplicaþiei pentru preluarea automatã a preluãrilor Web
deschiderea automatã a ferestrelor pop-up în timpul poate implica transmiterea unui volum mare de date prin
navigãrii. reþea furnizorului de servicii. Contactaþi furnizorul de
Reîncãrc. automatã— Dacã doriþi ca paginile Web sã fie servicii pentru informaþii referitoare la tarifele aferente
actualizate automat în timp ce navigaþi, selectaþi transmisiei de date.
Activatã. Pct. acc. ptr. actual. auto (disponibil doar atunci când
Mãrime font— Pentru a defini dimensiunea fontului opþiunea Actualizãri automate este activatã)—Selectaþi
utilizat pe paginile Web. punctul de acces dorit pentru actualizare.

Setãri de confidenþialitate
Marcaje automate— Pentru a activa sau a dezactiva
colectarea automatã a marcajelor. În cazul în care doriþi sã
continuaþi memorarea adreselor paginilor Web vizitate în
dosarul Marcaje autom., dar sã ascundeþi dosarul din
ecranul marcaje, selectaþi Dosar neafiºat.
Memor. date formular— Dacã nu doriþi ca informaþiile pe
care le introduceþi în diverse formulare pe o paginã Web sã

27
Conexiuni
Conexiuni

Reþea LAN fãrã fir • Metode de criptare siguranþã echivalentã sisteme


cablate (WEP - Wired equivalent privacy ) cu coduri de
Aparatul acceptã reþeaua localã fãrã fir (reþea LAN fãrã pânã la 128 biþi, acces protejat Wi-Fi (WPA) ºi 802.1x.
fir). Cu reþeaua LAN fãrã fir, puteþi sã vã conectaþi prin Aceste funcþii pot fi utilizate numai dacã sunt
intermediul aparatului la Internet ºi la aparate acceptate de reþea.
compatibile ce acceptã reþeaua LAN fãrã fir. Pentru
informaþii privind utilizarea aparatului cu alte dispozitive Conexiuni LAN fãrã fir
UPnP (Universal Plug and Play) compatibile printr-o reþea
LAN fãrã fir, consultaþi „Reþeaua de domiciliu”, la pag. 72. Pentru a utiliza o reþea LAN fãrã fir, trebuie sã creaþi un
punct de acces la Internet (IAP, Internet access point)
Pentru a utiliza reþeaua LAN fãrã fir, o reþea LAN fãrã fir într-o reþea LAN fãrã fir. Utilizaþi punctul de acces pentru
trebuie sã fie disponibilã ºi aparatul trebuie sã fie aplicaþii care necesitã conexiune la Internet. Consultaþi
conectat la aceasta. „Puncte de acces la reþeaua LAN fãrã fir”, la pag. 30.
În anumite regiuni, cum ar fi Franþa, existã restricþii în Important: Activaþi întotdeauna una dintre
privinþa utilizãrii reþelelor WLAN. Pentru informaþii metodele de codificare disponibile pentru a mãri siguranþa
suplimentare, contactaþi autoritãþile locale. conexiunii prin reþeaua LAN fãrã fir. Utilizarea codificãrii
Funcþiile care utilizeazã reþeaua LAN fãrã fir sau folosirea reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.
acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii O conexiune LAN fãrã fir se iniþiazã atunci când creaþi
solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de o conexiune de date folosind un punct de acces Internet
viaþã a acestuia. LAN fãrã fir. Conexiunea LAN fãrã fir activã este închisã în
Aparatul Dvs. acceptã urmãtoarele funcþii ale reþelei LAN momentul în care finalizaþi conexiunea de date. Pentru
fãrã fir: a închide conexiunea, consultaþi „Manager conexiuni”,
• Standard IEEE 802.11b/g la pag. 30.
• Operarea pe o frecvenþã de 2,4 GHz

28
Puteþi utiliza o reþea LAN fãrã fir în timpul unui apel vocal punctul de acces la Internet, selectaþi starea, opþiunea

Conexiuni
sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este Încep. navig. Internet ºi reþeaua.
permisã conectarea la un singur aparat cu punct de acces Dacã selectaþi o reþea LAN fãrã fir securizatã, vi se solicitã
LAN fãrã fir, dar mai multe aplicaþii pot utiliza acelaºi sã introduceþi parolele numerice corespunzãtoare. Pentru
punct de acces la Internet. a vã conecta la o reþea ascunsã, trebuie sã introduceþi
Când aparatul utilizeazã profilul Deconectat, este încã numele corect al reþelei (SSID).
posibilã utilizarea reþelei LAN fãrã fir (dacã este Dacã sunteþi conectat la o reþea LAN fãrã fir, se afiºeazã
disponibilã). Respectaþi toate cerinþele de siguranþã în numele punctului de acces la Internet ºi ... conectat.
momentul în care stabiliþi sau utilizaþi o conexiune LAN Pentru a porni browserele Web utilizând acest punct de
fãrã fir. acces la Internet, selectaþi starea ºi opþiunea
Indicaþie! Pentru a verifica adresa unicã Control acces Contin.navig.Internet. Pentru a întrerupe conexiunea la
suport (MAC - Media Access Control) de identificare reþeaua LAN fãrã fir, selectaþi starea ºi opþiunea
a aparatului, introduceþi *#62209526# în modul de Deconectare WLAN.
aºteptare. Dacã funcþia de scanare a reþelelor LAN fãrã fir este
dezactivatã ºi nu sunteþi conectat la nicio reþea LAN fãrã
Expertul WLAN fir, se afiºeazã Cãutare WLAN dezactiv.. Pentru a activa
Expertul WLAN vã ajutã sã vã conectaþi la o reþea LAN fãrã funcþia de scanare ºi a cãuta reþele LAN fãrã fir
fir ºi sã administraþi conexiunile LAN fãrã fir. disponibile, selectaþi starea Cãutare WLAN dezactiv..
Expertul WLAN afiºeazã starea conexiunilor LAN fãrã fir în Pentru a iniþia o cãutare a reþelelor LAN fãrã fir
modul de aºteptare activã. Pentru a vizualiza opþiunile disponibile, selectaþi o stare ºi opþiunea Cãutare WLAN.
disponibile, mergeþi la rândul care afiºeazã starea ºi Pentru a dezactiva funcþia de scanare a reþelelor LAN fãrã
apãsaþi . fir, selectaþi o stare ºi opþiunea Dezact. cãutare WLAN.

Dacã sunt afiºate rezultatele reþelelor LAN fãrã fir gãsite, Pentru a accesa expertul WLAN din meniu, apãsaþi ºi
de exemplu, Reþea WLAN gãsitã, pentru a crea un punct selectaþi Instrumente > Asist. WLAN
de acces la Internet ºi a porni un browser Web utilizând

29
Puncte de acces la reþeaua LAN fãrã fir Manager conexiuni
Conexiuni

Pentru a cãuta reþele LAN fãrã fir disponibile în raza de


acoperire, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Asist. Conexiuni de date
WLAN. Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o
Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Mgr. con. >
reþea LAN fãrã fir, selectaþi Opþiuni > Definire punct
Conexiuni de date active. În ecranul conexiuni active,
acces. Pentru a vizualiza detalii despre o reþea afiºatã în
puteþi vedea conexiunile de date active: apeluri de date
listã, selectaþi Opþiuni > Detalii.
( ), conexiuni de pachete de date ( sau ) ºi conexiuni
Când o aplicaþie vã solicitã sã selectaþi un punct de acces, prin reþeaua LAN fãrã fir ( ).
selectaþi punctul de acces creat. De asemenea, puteþi crea
Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de
un punct de acces la Internet selectând Cãutare WLAN.
servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate
De asemenea, puteþi utiliza Mgr. con. pentru a crea diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, rotunjiri
puncte de acces la Internet. Consultaþi „Reþea LAN fãrã º.a.m.d.
fir”, la pag. 30.
Pentru a întrerupe o conexiune selectaþi Opþiuni >
Deconectare. Pentru a închide toate conexiunile deschise,
Moduri de operare selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã.
Existã douã moduri de operare în reþeaua LAN fãrã fir: Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectaþi Opþiuni >
infrastructurã ºi ad-hoc. Detalii. Detaliile afiºate depind de tipul conexiunii.
Modul de operare infrastructurã permite douã tipuri de
comunicaþii: aparatele mobile sunt conectate unul la Reþea LAN fãrã fir
celãlalt printr-un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir
Pentru a cãuta reþele LAN fãrã fir disponibile în raza de
sau aparatele mobile sunt conectate la o reþea LAN fãrã
acoperire, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Mgr.
fir printr-un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir.
con. > Reþele WLAN disponibile.
În modul de operare ad-hoc, aparatele pot expedia ºi primi
În ecranul reþelei LAN fãrã fir disponibile este afiºatã o listã
date reciproc, în mod direct. Pentru a crea un punct de
a reþelelor LAN fãrã fir aflate în zona de acoperire, modul
acces Internet pentru o reþea ad-hoc, consultaþi „Puncte
acestora de reþea (Infrastructurã sau Ad-hoc) ºi
de acces”, la pag. 136.

30
indicatorul pentru nivelul semnalului. este afiºat cauza ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate

Conexiuni
pentru reþele care utilizeazã sisteme de codificare ºi electronice.
dacã aparatul are o conexiune activã în reþea.
Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth
Pentru a vedea detaliile unei reþele, selectaþi Opþiuni > 2.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Advanced Audio
Detalii. Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile,
Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o reþea, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up
selectaþi Opþiuni > Definire pct. acces. Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free
Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile,
Object Push Profile, SIM Access profile ºi Synchronization
Conexiunea Bluetooth Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte
aparate care acceptã tehnologia Bluetooth, utilizaþi
Prin tehnologia fãrã fir Bluetooth, vã puteþi conecta prin
accesorii omologate de Nokia pentru acest model.
radio la alte aparate compatibile. Aparatele compatibile
Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru
pot include telefoane mobile, calculatoare ºi accesorii
a determina gradul de compatibilitate al acestora cu
precum seturi cu cascã ºi seturi auto. Puteþi utiliza
aparatul Dvs.
conexiunea Bluetooth pentru a expedia imagini,
videoclipuri, clipuri muzicale, audio ºi note; pentru În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la
a vã conecta fãrã fir la calculatorul personal compatibil utilizarea tehnologiei Bluetooth. Verificaþi acest lucru la
(de exemplu, pentru a transfera fiºiere); pentru a vã autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.
conecta la o imprimantã compatibilã în vederea imprimãrii Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau
imaginilor cu Tipãr. imagine. Consultaþi „Imprimarea folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor
imaginilor”, la pag. 69. funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata
Deoarece aparatele cu tehnologie Bluetooth fãrã fir de viaþã a acestuia.
comunicã folosind unde radio, nu este obligatoriu ca Când aparatul este blocat, nu puteþi utiliza conexiunea
aparatul propriu ºi celãlalt aparat sã aibã vizibilitate în Bluetooth. Consultaþi „Telefon ºi cartelã SIM”, la pag. 129
linie dreaptã. Cele douã aparate trebuie doar sã fie la pentru a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea
o distanþã de maximum 10 metri (33 de picioare) unul de aparatului.
altul, dar legãtura poate fi influenþatã de interferenþa din

31
Setãri Indicaþii privind siguranþa
Conexiuni

Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Bluetooth. Atunci Când nu utilizaþi conexiunea Bluetooth, selectaþi
când accesaþi aplicaþia pentru prima datã, vi se va cere sã Bluetooth > Oprit sau Vizib. telefon propriu > Ascuns. În
definiþi un nume pentru aparatul Dvs. acest fel puteþi controla mai bine cine vã poate detecta
aparatul prin tehnologia Bluetooth fãrã fir ºi se poate
Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: conecta la acesta.
Bluetooth— Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat Nu asociaþi aparatul ºi nu acceptaþi solicitãrile de
compatibil, setaþi întâi conexiunea Bluetooth pe Pornit, conectare din partea unor aparate necunoscute. Astfel
apoi stabiliþi o conexiune. Pentru a dezactiva conexiunea puteþi proteja mai bine aparatul împotriva conþinutului
Bluetooth, selectaþi Oprit. dãunãtor.
Vizib. telefon propriu—Pentru a permite aparatului sã fie
gãsit de alte aparate care utilizeazã tehnologia Bluetooth Expedierea datelor utilizând
fãrã fir, selectaþi Vãzut de toþi. Pentru a seta un interval o conexiune Bluetooth
de timp dupã care vizibilitatea este setatã din nou pe
ascuns, selectaþi Definire perioadã. Pentru a ascunde Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan.
aparatul faþã de alte aparate, selectaþi Ascuns. De exemplu, dacã sunteþi conectat la un set compatibil cu
cascã, puteþi transfera simultan fiºiere cãtre un alt aparat
Numele telefon. meu— Pentru a edita numele afiºat pe compatibil.
celelalte aparate care utilizeazã tehnologia Bluetooth
Pentru indicatoarele conexiunii Bluetooth, consultaþi
fãrã fir.
„Indicatori esenþiali”, la pag. 31.
Mod SIM la distanþã— Pentru a permite unui alt aparat, Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conexiunea
cum ar fi un accesoriu set auto compatibil, sã utilizeze Bluetooth, deschideþi Note, scrieþi textul ºi selectaþi
cartela SIM din aparat pentru a se conecta la reþea, Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth.
Pornit. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Modul
SIM la distanþã”, la pag. 34. 1 Deschideþi aplicaþia în care este memorat articolul pe
care doriþi sã-l expediaþi. De exemplu, pentru a trimite
o imagine la alt aparat compatibil, deschideþi dosarul
Galerie.

32
2 Selectaþi articolul ºi Opþiuni > Expediere > Prin 1 Pentru a vã asocia cu un aparat, selectaþi Opþiuni >

Conexiuni
Bluetooth. Aparatele cu tehnologie Bluetooth fãrã fir Aparat nou asociat. Aparatele cu tehnologie
care se aflã în raza de acoperire încep sã aparã pe Bluetooth fãrã fir care se aflã în raza de acoperire
ecran. încep sã aparã pe ecran.
Pictograme aparate: calculator, telefon, 2 Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola numericã.
aparat audio sau video ºi alt aparat. Aceeaºi parolã numericã trebuie introdusã ºi la celãlalt
Pentru a întrerupe cãutarea, selectaþi Stop. aparat.
3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi.
Unele accesorii audio se conecteazã automat la aparat
4 Dacã celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de
dupã asociere. În caz contrar, mergeþi la accesoriu ºi
transmiterea datelor, se aude un sunet ºi vi se cere sã
selectaþi Opþiuni > Conectare.
introduceþi o parolã. Consultaþi „Asocierea aparatelor”,
la pag. 33. Aparatele asociate sunt marcate cu în lista cu
5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea, se afiºeazã mesajul rezultatele cãutãrii aparatelor.
Expediere date în curs. Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat,
Indicaþie! Când cautã aparate, unele aparate pot afiºa alegeþi un aparat ºi selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni:
numai adresa unicã (adresa aparatului). Pentru a afla
adresa unicã a aparatului Dvs., tastaþi în modul de Setat ca autorizat— Conexiunile între aparatul propriu ºi
aºteptare codul *#2820#. acest aparat se pot stabili fãrã ºtirea Dvs. Nu este necesarã
o confirmare sau o autorizare separatã. Folosiþi aceastã
setare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu cascã
Asocierea aparatelor sau calculatorul compatibil sau pentru aparate aparþinând
Pentru a vã asocia cu aparate compatibile ºi a vizualiza unor persoane în care aveþi încredere. indicã aparatele
aparatele asociate, în ecranul principal al aplicaþiei autorizate din ecranul aparate asociate.
Bluetooth, apãsaþi . Setat ca neautoriz.— Cererile de conectare de la acest
Înainte de asociere, creaþi propria parolã numericã aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã.
(1-6 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã Pentru a anula o asociere, alegeþi aparatul ºi selectaþi
foloseascã aceeaºi parolã numericã. Aparatele care nu au Opþiuni > ªtergere. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile,
o interfaþã utilizator, au o parolã setatã în fabricã. Parola selectaþi Opþiuni > ªtergere toate.
numericã este utilizatã o singurã datã.

33
Recepionarea datelor utilizând Dacã aparatul mobil se aflã în modul SIM la distanþã,
Conexiuni

pentru a efectua sau a primi apeluri, puteþi utiliza numai


conexiunea Bluetooth un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.
Cât timp se aflã în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va
Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth, se aude
efectua niciun tip de apeluri, cu excepþia apelurilor cãtre
un ton ºi sunteþi întrebat dacã acceptaþi mesajul. Dacã
numerele de urgenþã programate în aparat. Pentru
acceptaþi, se afiºeazã , iar articolul este plasat în
a efectua apeluri de pe aparatul Dvs. trebuie, mai întâi,
dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. Mesajele primite
sã ieºiþi din modul SIM la distanþã. Dacã aparatul a fost
printr-o conexiune Bluetooth sunt semnalate prin .
blocat, introduceþi mai întâi codul de deblocare.
Consultaþi „Cãsuþã intrare — recepþionare mesaje”,
la pag. 95. Pentru a dezactiva modul SIM la distanþã, apãsaþi tasta de
pornire ºi selectaþi Ieºire din SIM dist..
Modul SIM la distanþã
Pentru a utiliza modul SIM la distanþã cu un accesoriu set Conexiune în infraroºu
auto compatibil, activaþi conexiunea Bluetooth ºi Prin conexiunile în infraroºu, puteþi transfera date, cum ar
permiteþi utilizarea modului SIM la distanþã cu aparatul fi cãrþi de vizitã, note de agendã ºi fiºiere media cãtre un
Dvs. Consultaþi „Setãri”, la pag. 32. Înainte de a activa aparat compatibil.
acest mod, cele douã aparate trebuie sã fie asociate, iar
asocierea trebuie sã fie iniþiatã de pe celãlalt aparat. Când Nu îndreptaþi fasciculul infraroºu (IR ) spre ochii cuiva ºi nu
realizaþi asocierea, utilizaþi un cod de 16 cifre ºi setaþi lãsaþi acest fascicul sã interfereze cu fasciculele altor
celãlalt aparat ca fiind autorizat. Consultaþi „Asocierea aparate cu IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.
aparatelor”, la pag. 33. Activaþi modul SIM la distanþã de Expedierea ºi primirea de date prin conexiunea în
pe celãlalt aparat. infraroºu
Când modul SIM la distanþã este activat în aparat, 1 Asiguraþi-vã cã porturile de infraroºu ale aparatelor
în modul de aºteptare, pe ecran este afiºat mesajul SIM la care expediazã ºi recepþioneazã date sunt îndreptate
dist.. Conexiunea la reþeaua radio este dezactivatã, dupã unul spre altul ºi cã transferul între cele douã aparate
cum indicã afiºat în cadrul indicatorului pentru nu este obstrucþionat în niciun mod. Distanþa
nivelul semnalului ºi nu puteþi utiliza serviciile SIM sau preferabilã dintre cele douã aparate este de pânã la
funcþiile care necesitã acoperirea reþelei mobile. 1 metru (3 picioare).

34
2 Utilizatorul aparatului pe care se recepþioneazã datele Dacã opþiunea Solicitare conectare este dezactivatã ºi

Conexiuni
trebuie sã activeze portul de infraroºu. doriþi sã schimbaþi modul în timpul unei conexiuni active,
Pentru a activa portul de infraroºu al aparatului pentru selectaþi Mod USB ºi din urmãtoarele:
a recepþiona date prin conexiuni în infraroºu, apãsaþi Player media— pentru a sincroniza muzicã utilizând
ºi selectaþi Instrumente > Infraroºu. Windows Media Player. Consultaþi „Transferul de muzicã
3 Utilizatorul aparatului de pe care se efectueazã prin Windows Media Player”, la pag. 41.
transferul de date trebuie sã selecteze funcþia de
infraroºu doritã pentru a iniþia transferul. PC Suite— pentru a utiliza aplicaþiile Nokia PC cum ar fi
Pentru a expedia date prin infraroºu, localizaþi fiºierul Nokia PC Suite, Nokia Lifeblog ºi Nokia Software Updater
dorit într-o aplicaþie sau în managerul de fiºiere ºi Transfer date— pentru a transfera date între aparat ºi un
selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin infraroºu. calculator compatibil
Dacã transferul de date nu este iniþiat în interval de Tipãrire imagine— pentru a imprima imagini pe
1 minut dupã activarea portului de infraroºu, conexiunea o imprimantã compatibilã. Consultaþi „Imprimarea
este anulatã ºi trebuie reiniþiatã. imaginilor”, la pag. 69.

Articolele recepþionate prin conexiunea în infraroºu sunt


stocate în dosarul Cãsuþã intrare în Mesaje. Mesajele noi Conexiuni la calculator
recepþionate prin infraroºu sunt indicate prin . Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru
Pentru indicatoarele conexiunii în infraroºu, consultaþi conectare la calculatoare compatibile ºi pentru transmisii
„Indicatori esenþiali”, la pag. 31. de date. Cu Nokia PC Suite puteþi, de exemplu, transfera
imagini între aparatul Dvs. ºi un calculator compatibil.

USB Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru


a realiza sincronizarea cu aparatul Dvs.
Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > USB.
Pentru a seta ca aparatul sã solicite scopul conexiunii prin
cablul USB la fiecare conectare a cablului, selectaþi
Solicitare conectare > Da.

35
Sincronizare informaþiilor. Aceste setãri de configurare pot include
Conexiuni

setãri de conexiune ºi alte setãri utilizate de diferite


Aplicaþia Sincroniz. vã permite sã vã sincronizaþi notele, aplicaþii de pe aparat.
agenda, mesajele text sau contactele cu diverse aplicaþii Mergeþi pânã la un profil de server ºi selectaþi Opþiuni ºi
compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe din urmãtoarele:
Internet.
Start configurare— pentru a vã conecta la server ºi a primi
Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj special. setãrile de configurare pentru aparat
Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 95.
Profil server nou— pentru a crea un profil de server
În ecranul principal al aplicaþiei Sincroniz. puteþi vedea
diferite profiluri de sincronizare. Un profil de sincronizare Pentru a ºterge un profil de server, mergeþi la acesta ºi
conþine setãrile necesare pentru a sincroniza datele de pe apãsaþi .
aparat cu o bazã de date la distanþã de pe un server sau
un aparat compatibil.
1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Sincroniz..
Modem
2 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Modem. Pentru
Sincronizare. Pentru a anula sincronizarea înainte de a conecta aparatul la un calculator compatibil prin
finalizarea acesteia, selectaþi Anulare. infraroºu ºi a-l utiliza ca modem, apãsaþi . Pentru modul
în care trebuie conectate aparatele, consultaþi „Conexiune
în infraroºu”, la pag. 34
Manager aparate
Pentru a vã conecta la un server ºi a primi setãrile de
configurare pentru aparat, pentru a crea noi profiluri de
server sau pentru a vizualiza ºi administra profilurile de
server existente, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente >
Mngr. apar..
Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de
configurare de la furnizorii de servicii sau de la
departamentul companiei pentru administrarea

36
Aplicaþii media

Aplicaþii media
Music player 1 Apãsaþi ºi selectaþi Muzicã.
2 Deschideþi tastele media de
Music player acceptã formate de fiºiere cum ar fi AAC, sub capacul glisant
AAC+, eAAC+, MP3, ºi WMA. Music player nu acceptã în bidirecþional.
mod obligatoriu toate caracteristicile sau toate variantele 3 Selectaþi o melodie, un
unui format de fiºier. interpret sau altã categorie.
Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor 4 Pentru a reda melodia
moderat. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat selectatã sau lista de
vã poate afecta auzul. Nu þineþi aparatul la ureche melodii, apãsaþi .
atunci când utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor Pentru a trece
poate fi extrem de puternic. redarea în pauzã,
Pentru instrucþiuni privind modul în care puteþi adãuga apãsaþi ºi
melodii, consultaþi „Transfer muzicã”, la pag. 40. pentru a relua
redarea, apãsaþi
Pentru mai multe informaþii privind protejarea drepturilor din nou.
de autor, consultaþi „Administrarea drepturilor digitale”, la Pentru a întrerupe
pag. 124. redarea, apãsaþi .
Pentru a derula
Redarea unei melodii rapid înainte sau
Indicaþie! Pentru a deschide music player, apãsaþi ºi înapoi, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau .
menþineþi apãsat . De asemenea, puteþi deschide Pentru a merge la melodia urmãtoare, apãsaþi tasta .
playerul din meniul multimedia. Consultaþi „Meniul Pentru a reveni la începutul melodiei, apãsaþi .
multimedia”, la pag. 15 Pentru a sãri la melodia anterioarã, apãsaþi din nou
în decurs de 2 secunde de la începerea unei melodii.

37
De asemenea, pentru a controla playerul puteþi utiliza ºi Pentru a vizualiza melodiile sortate, selectaþi Albume,
Aplicaþii media

tasta de parcurgere. Interpreþi, Genuri sau Compozitori. Pentru a vizualiza


Pentru a activa ºi dezactiva modul aleatoriu de redare listele de redare, selectaþi Liste de redare.
( ), selectaþi Opþiuni > Aleator. Pentru a actualiza biblioteca dupã ce aþi actualizat selecþia
Pentru a repeta melodia curentã ( ), toate melodiile de melodii de pe aparat, selectaþi Opþiuni > Reîmprosp.
( ) sau pentru a dezactiva funcþia de repetare, selectaþi bibl. muz..
Opþiuni > Repetare. Pentru a deschide ecranul în care este afiºatã melodia
Pentru a regla volumul, utilizaþi tasta de volum. redatã în mod curent, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã
tasta .
Pentru a modifica tonalitatea redãrii muzicii, selectaþi
Opþiuni > Egalizator. Liste de redare
Pentru a modifica balansul ºi efectul stereo sau pentru
a amplifica baºii, selectaþi Opþiuni > Setãri audio. Pentru a vizualiza ºi a administra listele de redare,
în meniul muzicã, selectaþi Liste de redare. Urmãtoarele
Pentru a urmãri o vizualizare în timpul redãrii, selectaþi liste de redare apar automat: Mel.red.cel mai des, Melodii
Opþiuni > Pornire vizualizare. recente ºi Completãri recente.
Pentru a reveni în modul de aºteptare ºi a lãsa playerul sã Pentru a vizualiza detalii ale listei de redare, selectaþi
ruleze în fundal, apãsaþi sau pentru a comuta pe altã Opþiuni > Detalii listã de redare.
aplicaþie deschisã, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Crearea unei liste de redare
1 Selectaþi Opþiuni > Creare listã de redare.
Meniu muzicã 2 Introduceþi un nume pentru lista de redare ºi
Pentru a selecta mai multe melodii în vederea redãrii în selectaþi OK.
ecranul Redare în curs, selectaþi Opþiuni > Salt la meniul 3 Selectaþi interpreþii pentru a gãsi melodiile pe care
Muzicã. doriþi sã le includeþi în lista de redare. Apãsaþi
pentru a adãuga articole. Pentru a afiºa lista de melodii
Meniul muzicã afiºeazã melodiile disponibile de pe aparat sub titlul unui interpret, apãsaþi . Pentru a ascunde
ºi cartela de memorie compatibilã (dacã este introdusã). lista de melodii, apãsaþi .
În Toate melodiile se afiºeazã o listã cu toate melodiile.

38
4 Dupã ce aþi realizat selecþiile, selectaþi Realizat. Pentru a utiliza acest serviciu trebuie sã aveþi setãrile

Aplicaþii media
În cazul în care este inseratã o cartelã de memorie pentru magazine de muzicã ºi o conexiune Internet
compatibilã, lista de redare este memoratã pe aceasta. valabilã. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Setãri
Magazin de muzicã”, la pag. 39 ºi „Puncte de acces”,
Pentru a adãuga ulterior mai multe melodii, în timp ce
la pag. 136.
vizualizaþi lista de redare, selectaþi Opþiuni > Adãugare
melodii. Accesarea Magazinului de muzicã
1 În Meniu muzicã, selectaþi Opþiuni > Salt la Magazin
Pentru a adãuga melodii, albume, interpreþi, genuri ºi muzicã.
compozitori la o listã de redare din diferite ecrane ale 2 Selectaþi dintre opþiunile afiºate pentru a cãuta,
meniului muzicã, selectaþi un articol ºi Opþiuni > Adãug. parcurge sau selecta sunete de apel.
în listã redare > Listã redare memoratã sau Listã de
redare nouã. Setãri Magazin de muzicã
Pentru a ºterge o melodie dintr-o listã de redare, selectaþi Disponibilitatea ºi aspectul setãrilor Magazin de muzicã
Opþiuni > ªterg. din listã redare. Aceastã ºtergere nu pot sã varieze. De asemenea, este posibil ca setãrile sã fie
duce la ºtergerea melodiei de pe aparat, ci doar la predefinite ºi sã nu poatã fi editate.
ºtergerea acesteia din lista de redare. În cazul în care setãrile nu sunt predefinite, vi se va
Pentru a rearanja melodiile dintr-o listã de redare, mergeþi solicita sã introduceþi urmãtoarele setãri:
la melodia pe care doriþi s-o mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Adresã— Trebuie sã definiþi adresa Web pentru serviciul
Reord. listã. Pentru a selecta o melodie ºi a o insera în magazin de muzicã.
noua poziþie, utilizaþi tasta de parcurgere.
Pct. acces impl.— Selectaþi punctul de acces ce va fi
utilizat când vã conectaþi la magazinul de muzicã.
Magazinul de muzicã
Nume utilizator— Introduceþi numele de utilizator pentru
La magazinul de muzicã (serviciu de reþea) puteþi cãuta, magazinul de muzicã.
parcurge ºi cumpãra muzicã de preluat pe aparat.
Varietatea, disponibilitatea ºi aspectul serviciilor Magazin Parola— Introduceþi parola pentru magazinul de muzicã.
de muzicã pot sã varieze.

39
În cazul în care câmpurile Nume utilizator ºi Parola sunt Transferul de muzicã de pe calculator
Aplicaþii media

lãsate necompletate, va trebui sã le completaþi la Puteþi utiliza trei metode diferite pentru a transfera
conectare. muzicã:
La magazinul de muzicã, este posibil sã puteþi edita • Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de
setãrile prin selectarea Opþiuni > Setãri. stocare externã pe care puteþi transfera orice fiºiere de
date, realizaþi conexiunea printr-un cablu USB
Transfer muzicã compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul în
care utilizaþi cablul USB, selectaþi Transfer date drept
Puteþi transfera muzicã de pe un calculator compatibil
mod de conectare. În aparat trebuie sã fie introdusã
sau de pe alte dispozitive compatibile utilizând un cablu
o cartelã de memorie compatibilã.
USB compatibil sau o conexiune Bluetooth. Pentru
• Pentru a sincroniza melodii cu aplicaþia Windows
informaþii detaliate, consultaþi „Conexiunea Bluetooth”,
Media Player, conectaþi cablul USB compatibil ºi
la pag. 31.
selectaþi Player media drept mod de conectare. În
Pentru a actualiza biblioteca dupã ce aþi actualizat aparat trebuie sã fie introdusã o cartelã de memorie
selecþia de melodii de pe aparat, în Meniu muzicã, compatibilã.
selectaþi Opþiuni > Reîmprosp. bibl. muz.. • Pentru a utiliza Nokia Music Manager din Nokia PC
Pentru a permite transferul de muzicã, PC-ul trebuie sã Suite, conectaþi cablul USB compatibil ºi selectaþi PC
satisfacã urmãtoarele cerinþe: Suite drept mod de conectare.
• Sistem de operare Microsoft Windows XP (sau mai Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, apãsaþi
recent) , selectaþi Instrumente > USB > Mod USB.
• O versiune compatibilã a aplicaþiei Windows Media Atât Windows Media Player, cât ºi Nokia Music Manager
Player. Pentru informaþii detaliate privind din Nokia PC Suite au fost optimizate pentru transferul
compatibilitatea cu Windows Media Player, accesaþi fiºierelor de muzicã. Pentru mai multe informaþii privind
secþiunea Nokia N95 de pe site-ul Web Nokia. transferul de muzicã cu Nokia Music Manager, consultaþi
• Nokia PC Suite 6.7 sau mai recent ghidul de utilizare al Nokia PC Suite.

40
Transferul de muzicã prin Windows Media Sincronizare automatã

Aplicaþii media
Player Pentru a modifica opþiunea implicitã de transfer de fiºiere
Funcþiile de sincronizare a melodiilor pot sã varieze între în Windows Media Player, faceþi clic pe sãgeata de sub
versiuni diferite ale aplicaþiei Windows Media Player. Sinc. selectaþi aparatul propriu ºi faceþi clic pe Setare
Pentru mai multe informaþii, consultaþi ghidul ºi ajutorul Sinc. Bifaþi sau debifaþi caseta de selectare Sinc. acest
Windows Media Player. dispozitiv automat.
Sincronizarea manualã În cazul în care caseta de selectare Sinc. acest dispozitiv
automat este bifatã ºi conectaþi aparatul, biblioteca
Dupã ce conectaþi aparatul la un calculator compatibil,
muzicalã a aparatului se actualizeazã automat în
Windows Media Player selecteazã sincronizarea manualã
concordanþã cu listele de redare selectate în Windows
în cazul în care nu existã spaþiu de memorie suficient pe
Media Player.
aparat. Cu sincronizarea manualã, puteþi selecta melodiile
ºi listele de redare pe care doriþi sã le mutaþi, copiaþi sau Dacã nu a fost selectatã nicio listã de redare, întreaga
ºtergeþi. bibliotecã muzicalã a calculatorului este selectatã pentru
sincronizare. Reþineþi faptul cã este posibil ca biblioteca
Prima datã când conectaþi aparatul, trebuie sã introduceþi
muzicalã a calculatorului sã cuprindã mai multe fiºiere
un nume care va fi utilizat drept nume al aparatului în
decât pot fi stocate în memoria aparatului ºi a cartelei de
aplicaþia Windows Media Player.
memorie compatibile a aparatului. Pentru mai multe
Pentru a transfera manual selecþii: informaþii, consultaþi ajutorul Windows Media Player.
1 Dupã ce aparatul s-a conectat la Windows Media Listele de redare de pe aparat nu se sincronizeazã cu
Player, selectaþi aparatul din panoul de navigare în
listele de redare din Windows Media Player.
cazul în care sunt conectate mai multe aparate.
2 Trageþi melodiile sau albumele în panoul listã pentru
sincronizare. Pentru a ºterge melodii sau albume, Visual Radio
selectaþi un articol din listã ºi faceþi clic pe ºtergere
din list Apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Radio. Puteþi utiliza
3 Verificaþi dacã panoul listã conþine toate fiºierele pe aplicaþia ca pe un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã
care doriþi sã le sincronizaþi ºi cã este spaþiu suficient ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj
în memoria aparatului. Faceþi clic pe Start Sinc. pentru privind programul de radio, dacã selectaþi posturi care
a începe sincronizarea. oferã servicii Visual Radio. Serviciul Visual Radio utilizeazã

41
pachete de date (serviciu de reþea). Puteþi asculta radioul Pentru a regla volumul, apãsaþi tastele de volum.
Aplicaþii media

FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii.


Pentru a asculta la radio prin difuzor, selectaþi Opþiuni >
Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio, este posibil Activare difuzor.
ca operatorii ºi posturile de radio din zona în care vã aflaþi
sã nu accepte Visual Radio. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor
moderat. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat
În timp ce ascultaþi un post de radio, puteþi efectua vã poate afecta auzul. Nu þineþi aparatul la ureche
un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod atunci când utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor
normal. Sonorul radioului este întrerupt în timpul
poate fi extrem de puternic.
unui apel.
Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de loc,
Ascultarea aparatului de radio selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea).

Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de Pentru a memora postul de radio ascultat actual în lista de
acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. posturi radio, selectaþi Opþiuni > Memorare post. Pentru
a deschide lista posturilor de radio memorate, selectaþi
Aparatul de radio FM lucreazã cu o altã antenã decât cea Opþiuni > Posturi.
a aparatului mobil. Pentru ca funcþia de radio FM sã
funcþioneze corespunzãtor, trebuie sã ataºaþi la aparat un Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa aplicaþia radio
set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. FM sã ruleze în fundal, selectaþi Opþiuni > Redare în
fundal.
Apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Radio. Pentru a iniþia
o cãutare de post radio, selectaþi sau sau
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã una din tastele media: Vizualizare conþinut vizual
sau . Pentru a schimba manual frecvenþa, selectaþi Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi
Opþiuni > Cãutare manualã. pentru a vã abona la acest serviciu, luaþi legãtura cu
Dacã anterior aþi memorat posturi de radio, pentru furnizorul de servicii.
a merge la urmãtorul post memorat sau la cel anterior, Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru
selectaþi sau sau apãsaþi una din tastele media postul de radio ascultat, selectaþi sau Opþiuni >
sau . Pornire serviciu vizual. Dacã identitatea serviciului vizual

42
nu a fost memoratã pentru postul de radio, introduceþi-o Punct de acces— Selectaþi punctul de acces utilizat

Aplicaþii media
sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor pentru conexiunea de date. Nu este nevoie de un punct de
(serviciu de reþea). acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.
Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual, afiºajul Zona curentã— Selectaþi zona în care vã aflaþi acum.
va prezenta conþinutul vizual curent. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat
o acoperire de reþea când a fost pornitã aplicaþia.
Posturi de radio memorate
Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, Centru video
selectaþi Opþiuni > Posturi.
Cu Centru video (serviciu de reþea), puteþi prelua ºi reda
Pentru a asculta un post de radio memorat, selectaþi prin streaming videoclipuri de la servicii video prin
Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul Internet compatibile utilizând pachete de date sau o reþea
vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual LAN fãrã fir. De asemenea, puteþi transfera videoclipuri de
Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serviciu vizual. pe un calculator compatibil pe aparat ºi le puteþi vizualiza
Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi în Centru video.
Opþiuni > Post > Editare. Centru video acceptã aceleaºi formate de fiºiere ca ºi
Indicaþie! Puteþi adãuga comenzi rapide pentru RealPlayer. Consultaþi „RealPlayer”, la pag. 46.
posturile de radio memorate în meniul multimedia. Este posibil ca aparatul sã aibã servicii predefinite. Pentru
Consultaþi „Meniul multimedia”, la pag. 15. a vã conecta la Internet ºi a rãsfoi serviciile disponibile pe
care le puteþi adãuga la Centru video, selectaþi Adãugare
Setãri servicii noi.
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni: Este posibil ca furnizorii de servicii sã ofere conþinut
Sunet de pornire— Pentru a selecta dacã doriþi ca la gratuit sau contra cost. Verificaþi tariful în cadrul
pornirea aplicaþiei sã fie redat un sunet. serviciului sau la furnizorul de servicii.
Autostart serviciu— Selectaþi Da pentru a porni automat
serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio
memorat care oferã serviciul Visual Radio.

43
Gãsire ºi vizualizare videoclipuri Videoclipuri Internet
Aplicaþii media

1 Apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Centru video. Videoclipurile Internet sunt videoclipuri distribuite prin
2 Pentru a vã conecta la un serviciu, selectaþi serviciul Internet, prin intermediul fluxurilor de informaþii RSS.
video dorit. Puteþi adãuga noi informaþii RSS la Video Internet în
3 Aparatul actualizeazã ºi afiºeazã conþinutul disponibil setãri. Consultaþi „Setãri”, la pag. 45.
în cadrul serviciului. Pentru a vizualiza videoclipurile 1 În Centru video, selectaþi dosarul Video Internet.
dupã categorii (dacã sunt disponibile), apãsaþi ºi Se afiºeazã fluxurile.
pentru a parcurge celelalte file. Pentru a adãuga sau a ºterge info RSS, selectaþi
4 Pentru a vizualiza informaþii despre un videoclip, Opþiuni > Abonamente info RSS.
selectaþi Opþiuni > Detalii videoclip. 2 Pentru a vizualiza videoclipurile disponibile într-un info
Unele videoclipuri pot fi redate prin streaming, dar RSS, mergeþi la acesta ºi apãsaþi tasta . Pentru
altele trebuie sã fie preluate întâi pe aparat. Pentru a vizualiza informaþii despre un videoclip, selectaþi
preluare, selectaþi Opþiuni > Preluare. Opþiuni > Detalii videoclip.
Pentru a reda prin streaming sau a vizualiza un clip 3 Pentru a prelua un videoclip, mergeþi la acesta ºi
preluat, selectaþi Opþiuni > Redare. selectaþi Opþiuni > Preluare. Pentru a reda videoclipul
5 În timpul redãrii clipului, utilizaþi tastele media pentru preluat, apãsaþi .
a controla playerul. Pentru a regla volumul, utilizaþi
tasta de volum. Pentru a vizualiza videoclipul pe ecran Redarea videoclipurilor preluate
complet, treceþi în pauzã sau opriþi videoclipul ºi
selectaþi Opþiuni > Cont. ecran complet sau Redare Videoclipurile preluate ºi în curs de preluare sunt
pe tot ecranul. memorate în Centru video > Videoclipurile mele. Pentru
a reda videoclipul preluat, apãsaþi .
Preluãrile continuã în fundal dacã ieºiþi din aplicaþie.
Videoclipurile preluate sunt memorate în Centru video > De asemenea, puteþi transfera videoclipuri de pe un
Videoclipurile mele. calculator compatibil pe aparat ºi le puteþi vizualiza în
Centru video > Videoclipurile mele. Pentru ca
Pentru a vã conecta la Internet ºi a rãsfoi serviciile
videoclipurile sã fie disponibile în Centru video, trebuie sã
disponibile pe care le puteþi adãuga la ecranul principal,
le memoraþi în C:\Data\My Videos în memoria aparatului
selectaþi Adãugare servicii noi.
(C:\) sau E:\My Videos pe o cartelã de memorie

44
compatibilã (E:\). Utilizaþi, de exemplu, File manager 3 Selectaþi serviciile care doriþi sã aparã în aplicaþie.

Aplicaþii media
disponibil în Nokia PC Suite pentru a transfera fiºierele în Pentru a adãuga un nou flux video Internet care nu
locaþia corectã. apare în listã, selectaþi Opþiuni > Adãugare info RSS.
În timpul redãrii clipului, utilizaþi tastele media pentru Introduceþi numele ºi adresa serviciului primite de la
a controla playerul. Pentru a regla volumul, utilizaþi tasta furnizorul de servicii.
de volum. Pentru a vizualiza videoclipul pe ecran complet, Unele servicii solicitã un nume de utilizator ºi o parolã
treceþi în pauzã sau opriþi videoclipul ºi selectaþi Opþiuni > pe care le primiþi de la furnizorul de servicii.
Cont. ecran complet sau Redare pe tot ecranul. Pentru a defini celelalte setãri, selectaþi Opþiuni > Setãri
În cazul în care nu existã spaþiu de memorie suficient în ºi din urmãtoarele:
memoria aparatului ºi pe cartela de memorie compatibilã, Puncte de acces implicite— Selectaþi punctele de acces
aplicaþia ºterge automat unele dintre cele mai vechi
utilizate pentru conexiunea de date. Este posibil ca
videoclipuri pe care le-aþi vizionat, atunci când se preiau
utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date sã
videoclipuri noi. indicã videoclipuri care este posibil sã
fie ºterse în curând. Pentru a împiedica un videoclip sã fie implice transferul unui volum mare de date prin
ºters automat ( ), selectaþi Opþiuni > Protejare. intermediul reþelei furnizorului de servicii. Contactaþi
furnizorul de servicii pentru informaþii referitoare la
Pentru a ºterge un videoclip, selectaþi Opþiuni > ªtergere. tarifele aferente transmisiei de date.
Pentru a opri o preluare în curs, selectaþi Opþiuni >
Anulare preluare. Pentru a schimba dosarul sau locul în Memorie preferatã— Selectaþi dacã videoclipurile
memorie al unui videoclip, selectaþi Opþiuni > Organizare preluate sunt memorate în memoria aparatului sau pe
ºi opþiunea doritã. o cartelã de memorie compatibilã. În cazul în care
memoria selectatã se umple, aparatul memoreazã
Setãri conþinutul în altã memorie, dacã aceasta este disponibilã.
Dacã nu existã spaþiu suficient în cealaltã memorie,
Definirea serviciilor
aplicaþia ºterge automat unele dintre cele mai vechi
1 În Centru video, selectaþi Opþiuni > Setãri > videoclipuri vizualizate.
Selectare serviciu video.
2 Pentru a alege serviciile video, selectaþi Video la Miniaturi— Selectaþi dacã doriþi sã vizualizaþi imagini
cerere. Pentru a adãuga sau a ºterge fluxuri video miniaturale în listele de videoclipuri ale serviciilor video.
Internet, selectaþi Video Internet.

45
RealPlayer de acces implicit. Alþi furnizori de servicii vã permit sã
Aplicaþii media

utilizaþi un punct de acces WAP.


Apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > RealPlayer. În RealPlayer, puteþi accesa numai adrese URL de tip
Cu RealPlayer, puteþi reda videoclipuri, reda fiºiere media rtsp://. Cu toate acestea, RealPlayer va recunoaºte
prin streaming fãrã a le memora mai întâi pe aparat. o legãturã http la un fiºier .ram.
RealPlayer acceptã fiºiere cu extensii cum sunt .3gp, .mp4 Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea,
sau .rm. Cu toate acestea, RealPlayer nu acceptã în mod selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie, într-o
obligatoriu toate formatele de fiºiere sau toate variantele paginã Web sau primitã printr-un mesaj text sau
formatelor de fiºiere. multimedia. Înainte de redarea prin streaming a unui
În vizualizarea peisaj, utilizaþi tastele media pentru conþinut în direct, aparatul se conecteazã la site ºi începe
a controla playerul. transferul conþinutului. Conþinutul nu este memorat în
aparat.
Redarea videoclipurilor
Setãri RealPlayer
1 Pentru a reda un fiºier media memorat, selectaþi
Opþiuni > Deschidere ºi din urmãtoarele: Puteþi primi setãrile RealPlayer sub forma unui mesaj, din
Clipuri recente— pentru a reda unul dintre ultimele partea furnizorului de servicii. Consultaþi „Date ºi setãri”, la
ºase fiºiere redate în RealPlayer pag. 95. Pentru informaþii suplimentare, contactaþi
Clip memorat— pentru a reda un fiºier memorat în furnizorul Dvs. de servicii.
Galerie. Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni:
2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda.
Video— pentru a regla contrastul videoclipurilor sau
Pentru a regla volumul, utilizaþi tasta de volum. pentru a seta RealPlayer repetarea automatã
a videoclipurilor dupã redarea acestora.
Redarea prin streaming a conþinutului Streaming— pentru a specifica dacã utilizaþi un server
preluat din reþea proxy, a schimba punctul de acces implicit ºi a seta
domeniul de porturi utilizate la conectare. Contactaþi
Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte.
de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct

46
Adobe Flash Player Instalarea pe calculator

Aplicaþii media
Pentru a vizualiza, reda ºi interacþiona cu fiºiere flash Înainte de a instala aplicaþia Nokia Lifeblog pe un
compatibile create pentru aparate mobile, apãsaþi ºi calculator compatibil, aveþi nevoie de urmãtoarele:
selectaþi Aplicaþii > Flash player. Mergeþi la un fiºier flash • Procesor Intel Pentium 1 GHz sau echivalent,
ºi apãsaþi . 128 MB RAM
• 400 MB spaþiu disponibil de disc (dacã trebuie
instalate Microsoft DirectX ºi Nokia PC Suite)
Nokia Lifeblog • Capacitate graficã de 1024 x 768 ºi adâncimea culorii
Pentru a iniþia un Lifeblog pe aparat, apãsaþi ºi de 24 biþi
selectaþi Aplicaþii > Lifeblog. • Placã video 32 MB
• Microsoft Windows 2000 sau Windows XP
Nokia Lifeblog este o combinaþie de pachete software
pentru telefoane mobile ºi calculator ce þine un jurnal Pentru a instala aplicaþia Nokia Lifeblog pe calculator:
multimedia pentru articolele colectate cu aparatul Dvs. 1 Introduceþi CD-ROM-ul sau DVD-ROM-ul livrat cu
Nokia Lifeblog urmãreºte în mod automat articolele aparatul.
multimedia ºi vã organizeazã fotografiile, videoclipurile, 2 Instalaþi programul Nokia PC Suite (include driverele
sunetele, mesajele text, mesajele multimedia ºi jurnalele Nokia Connectivity Cable pentru conexiune USB).
Web (weblog) în ordine cronologicã, în care puteþi rãsfoi, 3 Instalaþi Nokia Lifeblog pentru calculator.
cãuta, partaja, publica. De asemenea, puteþi face copii de
siguranþã. Dacã Microsoft DirectX 9.0 nu este deja instalat pe
calculator, va fi instalat odatã cu Nokia Lifeblog pentru
Pentru informaþii suplimentare privind serviciile de jurnale calculator.
Web (weblog) ºi compatibilitatea acestora cu aplicaþia
Nokia Lifeblog, vizitaþi sau apãsaþi F1din aplicaþia Nokia
Lifeblog pentru calculator, pentru a deschide ajutorul
Conectarea aparatului la calculator
Nokia Lifeblog. Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil
utilizând un cablu de date USB:
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia PC Suite.

47
2 Conectaþi cablul de date USB la aparat ºi la calculator. Articolele noi de pe aparat se copiazã pe calculator.
Aplicaþii media

Mod USB trebuie sã fie PC Suite, consultaþi „USB”, Articolele din ecranul În telefon de pe calculator se
la pag. 35. La prima conectare a aparatului la copiazã pe aparat.
calculator, dupã instalarea programului Nokia PC
Suite, calculatorul va instala driverul corespunzãtor Rãsfoire Timeline ºi Favorite
aparatului. Aceasta s-ar putea sã dureze puþin.
3 Porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog pentru calculator. Când porniþi Nokia Lifeblog pe aparat, se deschide ecranul
Timeline ºi se afiºeazã articolele multimedia. Pentru
Pentru a conecta aparatul Dvs. la un calculator compatibil a deschide articolele favorite memorate, selectaþi
utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth: Opþiuni > Vizualizare Favorite.
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia PC Suite pe Când porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog pe calculator, aveþi la
calculator. dispoziþie câteva moduri de a vã deplasa în ecranele
2 Asiguraþi-vã cã aþi asociat aparatul ºi calculatorul prin Timeline ºi Favorite. Cea mai rapidã metodã este de
tehnologia fãrã fir Bluetooth cu Get Connected din a trage mânerul cursorului ºi a-l muta înainte sau înapoi,
Nokia PC Suite. rapid sau încet. Alternativ, faceþi clic pe bara de timp
3 Activaþi conexiunea Bluetooth de pe aparat ºi pentru a selecta data, utilizaþi funcþia Mergeþi la datã sau
calculator. Pentru detalii, consultaþi „Conexiunea tastele sãgeþi.
Bluetooth”, la pag. 31 ºi documentaþia calculatorului.

Copiere a rticole Publicarea pe Web


Pentru a copia articole noi sau editate de pe aparat pe Pentru a partaja cele mai interesante articole Nokia
calculator ºi pentru a copia articolele selectate de pe Lifeblog, expediaþi-le pe jurnalele Web (weblog) pentru ca
calculator pe aparat: ºi alþii sã le poatã vedea.
1 Conectaþi aparatul la calculator. Creaþi întâi un cont pe serviciul de jurnale Web (weblog),
2 Porniþi aplicaþia Nokia Lifeblog de pe calculator. creaþi unul sau mai multe jurnale pe care le utilizaþi ca
3 În aplicaþia Nokia Lifeblog de pe calculator, selectaþi destinaþie pentru mesajele Dvs. ºi adãugaþi contul de jurnal
Dosar > Copiaþi din Telefon ºi în Telefon. Web (weblog) la aplicaþia Nokia Lifeblog. Serviciul de
jurnale Web (weblog) recomandat pentru Nokia Lifeblog
este TypePad de la Six Apart, www.typepad.com.

48
Pe aparat, pentru a adãuga contul pentru jurnalul Web 3 Introduceþi un titlu ºi o legendã pentru mesaj.

Aplicaþii media
în Nokia Lifeblog, selectaþi Opþiuni > Setãri > Blog. De asemenea, puteþi introduce o prezentare sau
Pe calculator, editaþi conturile în fereastra Manager descriere mai detaliatã în câmpul de corp al mesajului.
cont blog. 4 Selectaþi din lista Publicare pe: jurnalul Web pe care
Pentru a publica pe Web articole de pe aparat: doriþi sã-l utilizaþi .
5 Dupã ce aþi terminat, faceþi clic pe butonul
1 Din Timeline sau Favorite, selectaþi articolele pe care Transmitere.
doriþi sã le publicaþi pe Web.
2 Selectaþi Opþiuni > Publicare pe Internet.
3 Dacã utilizaþi aceastã funcþie pentru prima datã,
Importul articolelor din alte surse
aplicaþia Nokia Lifeblog preia o listã de jurnale Web Pe lângã imaginile în format .jpeg din aparat, puteþi,
(weblog) de pe serverul aferent. de asemenea, sã importaþi în Nokia Lifeblog imagini .jpeg
4 Se deschide fereastra de dialog de publicare. Selectaþi ºi videoclipuri .3gp ºi .mp4, fiºiere de sunet .arm ºi fiºiere
din lista Publicare în: jurnalul Web (weblog) pe care text în format .txt din alte surse (cum ar fi CD-uri, DVD-uri
doriþi sã-l utilizaþi. Dacã aþi creat noi jurnale Web, sau dosare aflate pe hard disc).
pentru a actualiza lista jurnalelor, selectaþi Opþiuni >
Pentru a importa imagini sau videoclipuri de pe un
Actualizare listã blog.
calculator compatibil în aplicaþia Nokia Lifeblog pentru
5 Introduceþi un titlu ºi o legendã pentru mesaj.
calculator, în lista cronologicã a articolelor favorite,
De asemenea, puteþi introduce o prezentare sau
selectaþi Dosar > Importare de pe PC....
descriere mai detaliatã în câmpul de corp al mesajului.
6 Dupã ce aþi terminat, selectaþi Opþiuni > Expediere.
Pentru a publica pe Web articole din calculator:
1 În lista cronologicã a articolelor favorite, selectaþi
articolele (maxim 50) pe care doriþi sã le publicaþi pe
Web.
2 Selectaþi Dosar > Publicare pe Internet....

49
Aparat foto-video
Aparat foto-video

Aparatul Nokia N95 are douã aparate foto-video,


un aparat de înaltã rezoluþie în partea din spate (aparatul
Fotografierea
principal în modul peisaj) ºi un aparat foto-video de Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele:
rezoluþie mai micã, în partea din faþã (aparatul secundar • Folosiþi-vã ambele mâini pentru a þine aparatul
în modul portret). Puteþi utiliza ambele aparate pentru nemiºcat.
fotografii ºi pentru înregistrãri video. • Calitatea unei fotografii fãcute cu zoom digital este
Aparatul acceptã o rezoluþie a imaginii de 2592x1944 de mai slabã decât cea a unei fotografii fãcute fãrã acesta.
pixeli în cazul utilizãrii aparatului principal. Rezoluþia • Aparatul foto-video trece în modul de economisire
imaginilor prezentate în acest ghid poate apãrea în mod acumulator dacã într-un interval de câteva secunde nu
diferit. s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua
Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în sã faceþi fotografii, apãsaþi .
dosarul Imagini ºi video în Galerie. Aparatele foto-video
realizeazã imagini în format .jpeg. Videoclipurile se Când faceþi o fotografie, procedaþi astfel:
înregistreazã în format de fiºier MPEG-4 cu extensia .mp4 1 Pentru a activa aparatul
sau în format 3GPP cu extensia .3gp, (calitate Partajare). foto-video principal,
Consultaþi „Setãri video”, la pag. 58. deschideþi capacul
Indicaþie! Pentru a accesa folderul Galerie ºi obiectivului utilizând
vizualiza fotografiile realizate, apãsaþi de douã ori comutatorul de activare al
tasta de vizualizare de pe partea lateralã aparatului foto-video. Dacã
a aparatului. aparatul foto-video este în
Puteþi expedia imagini ºi videoclipuri într-un mesaj Mod video, selectaþi Mod
multimedia, ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau foto din bara de
utilizând o conexiune Bluetooth, în infraroºu sau LAN instrumente activã.
fãrã fir. Puteþi, de asemenea, sã le încãrcaþi într-un album 2 Pentru a fixa focalizarea pe un obiect, apãsaþi tasta de
online compatibil. Consultaþi „Partajare online”, la captare pânã la jumãtatea cursei (doar aparatul
pag. 72. foto-video principal; opþiunea nu este disponibilã

50
pentru scenele prim plan sau peisaj). Pe afiºaj apare Pentru a lãsa aparatul foto-video deschis în fundal ºi

Aparat foto-video
indicatorul verde care confirmã faptul cã focalizarea a utiliza alte aplicaþii, apãsaþi . Pentru a reveni la
a fost fixatã. Dacã focalizarea nu a fost fixatã, se aparatul foto-video, apãsaþi tasta de captare.
afiºeazã indicatorul roºu de focalizare. Eliberaþi tasta Pentru a închide aparatul foto-video principal, închideþi
de captare ºi apãsaþi-o din nou pânã la jumãtatea capacul obiectivului.
cursei. Cu toate acestea, puteþi sã faceþi fotografia
ºi fãrã a fixa focalizarea.
3 Pentru a face o fotografie cu aparatul principal, apãsaþi
Indicatoarele aparatului de fotografiat
tasta de captare. Nu miºcaþi aparatul pânã când nu este În vizorul aparatului de fotografiat se afiºeazã
memoratã imaginea. urmãtoarele:
Pentru a apropia sau depãrta imaginea, utilizaþi tasta zoom 1 Indicatorul pentru modul actual de înregistrare.
a aparatului. 2 Bara de instrumente activã, pe care o puteþi parcurge
înainte de fotografiere pentru a selecta diferite
Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de articole ºi setãri (bara de instrumente activã nu este
fotografiere, utilizaþi tasta de parcurgere pentru afiºatã în timpul focalizãrii ºi a captãrii imaginii).
a parcurge bara de instrumente activã. Consultaþi „Setãri Consultaþi „Bara de instrumente activã”, la pag. 52.
de configurare — pentru reglarea culorii ºi luminozitãþii”, 3 Indicatorul
la pag. 54. Memorarea imaginii fotografiate de rezoluþie
poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de a imaginii aratã
apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. calitatea imaginii
Pentru a elibera spaþiu de memorie înainte de a realiza astfel: Imprim.
o fotografie, selectaþi Opþiuni > Salt la memoria liberã 5 M-Mare,
(opþiune disponibilã numai dacã aþi efectuat copii de Imprim.
siguranþã ale imaginilor sau videoclipurilor). Consultaþi 3 M-Medie,
„Eliberarea memoriei”, la pag. 63. Imprim. 2 M -
Pentru a activa aparatul foro-video din faþã, selectaþi Medie, E-mail
Opþiuni > Utilizare foto-video sec.. 0,8 M-Medie sau MMS 0,3 M - Redusã.

51
4 Contorul de imagini afiºeazã numãrul estimat de pentru a comuta între modul video ºi imagine
Aparat foto-video

fotografii pe care le puteþi face cu setarea de calitate pentru a selecta scena


actualã, în memoria aflatã în uz (contorul nu apare în
timpul focalizãrii ºi în timpul înregistrãrii imaginii). pentru a selecta modul bliþului (numai pentru imagini)
5 Indicatoarele pentru memoria aparatului ( ) ºi pentru a activa autodeclanºatorul (numai pentru
cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt imagini). Consultaþi „Apãreþi în fotografie -
memorate imaginile. autodeclanºator”, la pag. 56.
pentru a activa modul secvenþial (numai pentru
Bara de instrumente activã imagini). Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 56.
Bara de instrumente activã oferã comenzi rapide cãtre pentru a selecta efectul de culoare
diferite articole ºi setãri înainte ºi dupã fotografiere
sau înregistrarea unui videoclip. Mergeþi la articole pentru a regla balansul de alb
ºi selectaþi-le prin apãsarea tastei de parcurgere. pentru a activa compensarea de expunere (numai
De asemenea, puteþi defini când va fi vizibilã bara de pentru imagini).
instrumente activã pe ecran.
pentru a regla sensibilitatea (numai pentru imagini)
Dacã doriþi ca bara de instrumente activã sã fie vizibilã
Pictogramele se schimbã pentru a reflecta starea curentã
înainte ºi dupã fotografiere sau înregistrarea unui
a setãrii.
videoclip, selectaþi Opþiuni > Afiºare pictograme. Pentru
a vizualiza bara de instrumente activã numai atunci când Opþiunile disponibile pot varia în funcþie de modul de
aveþi nevoie de aceasta, selectaþi Opþiuni > Ascundere înregistrare ºi de ecranul în care vã aflaþi.
pictograme. Numai indicatorul de captare va fi afiºat pe Consultaþi ºi opþiunile pentru bara de instrumente activã
ecran. Pentru a activa bara de instrumente activã apãsaþi din „Dupã fotografiere”, pag. 53, „Dupã înregistrarea unui
tasta de parcurgere. Pentru a o ascunde din nou, apãsaþi videoclip”, pag. 58 ºi „Bara de instrumente activã”, pag. 62
tasta de captare pânã la jumãtatea cursei. în Galerie.
Înainte de a face o fotografie sau a înregistra un videoclip,
în bara de instrumente activã, selectaþi dintre urmãtoarele
opþiuni:

52
Dupã fotografiere Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un

Aparat foto-video
contact, selectaþi Set. ca imag. apel cont..
Dupã ce aþi fãcut o fotografie, selectaþi urmãtoarele din
bara de instrumente activã (opþiune disponibilã numai Setãrile aparatului de fotografiat
dacã Afiºare imagine captatã este Da în setãrile
aparatului de fotografiat): Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat:
• Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, selectaþi ªtergere. Conf. imagine ºi setãrile principale. Pentru a regla Conf.
• Pentru a expedia imaginea prin mesaj multimedia, imagine, consultaþi „Setãri de configurare — pentru
e-mail, Bluetooth sau infraroºu sau pentru a o încãrca reglarea culorii ºi luminozitãþii”, la pag. 54. Setãrile de
într-un album online compatibil, apãsaþi tasta de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi
apelare sau selectaþi Expediere. Pentru mai multe aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã
informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 92, „Conexiunea când le modificaþi din nou. Pentru a modifica setãrile
Bluetooth”, pag. 31 ºi „Partajare online”, pag. 72. principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele:
Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei Calitate imagine—Imprim. 5 M - Mare (rezoluþie
convorbiri active. De asemenea, puteþi expedia 2592x1944), Imprim. 3 M - Medie (rezoluþie
imaginea cãtre un interlocutor în timpul unei 2048x1536), Imprim. 2 M - Medie (1600 x 1200),
convorbiri active. Selectaþi Trimitere la apelant E-mail 0,8 M - Medie (rezoluþie 1024x768) sau MMS
(opþiune disponibilã numai în timpul unei convorbiri 0,3 M - Redusã (rezoluþie 640x480). Cu cât este mai bunã
active). calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în
• Pentru a marca imagini pentru Coºul de imprimare în memorie. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi
vederea unei imprimãri ulterioare, selectaþi Adãugare Imprim. 5 M - Mare, Imprim. 3 M - Medie sau Imprim.
la Coº imprimare. 2 M - Medie. Dacã doriþi sã o trimiteþi prin e-mail,
• Pentru a imprima fotografia, selectaþi Tipãrire. selectaþi E-mail 0,8 M - Medie. Pentru a trimite
Consultaþi „Imprimarea imaginilor”, la pag. 69. imaginea prin MMS, selectaþi MMS 0,3 M - Redusã.
• Pentru a reveni la vizor în vederea înregistrãrii unei noi
Aceste rezoluþii sunt disponibile doar în cazul utilizãrii
imagini, apãsaþi tasta de captare.
aparatului principal.
Pentru a utiliza imaginea ca fundal în modul de aºteptare
activã, selectaþi Opþiuni > Setare ca imag. fundal.

53
Adãugare la album— Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi Bliþ
Aparat foto-video

imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da,


se va deschide o listã de albume disponibile. Bliþul poate fi utilizat numai cu camera principalã.
Afiºare imagine captatã— Selectaþi Da dacã doriþi sã Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul.
vizualizaþi imaginea înregistratã dupã fotografiere sau Nu Nu utilizaþi bliþul îndreptat asupra unor persoane sau
dacã doriþi sã faceþi imediat urmãtoarea fotografie. animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiþi bliþul când
faceþi o fotografie.
Nume implicit imagine— Pentru a defini numele implicit
pentru imaginile înregistrate. Camera foto-video are un bliþ cu LED pentru condiþii
de iluminare slabã. Pentru aparatul de fotografiat
Zoom digital extins (doar pentru aparatul foto-video sunt disponibile urmãtoarele moduri ale bliþului:
principal)— Selectaþi Activat pentru a permite creºterea Automat ( ), R. ochi roºii ( ), Activat ( ) ºi
linã ºi continuã a factorului de apropiere de la zoom Dezactivat ( ).
digital la zoom digital extins. Dacã doriþi sã limitaþi
apropierea pentru a pãstra calitatea selectatã a imaginii, Pentru a schimba modul bliþului, selectaþi din bara de
selectaþi Dezactivat. instrumente activã modul dorit.
Sunet fotografiere— Pentru a selecta sunetul pe care
doriþi sã îl auziþi atunci când faceþi o fotografie.
Setãri de configurare — pentru
Memorie în uz— Selectaþi locul unde vor fi memorate reglarea culorii ºi luminozitãþii
imaginile. Pentru a permite reproducerea mai fidelã a culorilor ºi
Rotire imagine— Selectaþi dacã doriþi ca imaginea sã fie a luminozitãþii în aparat sau pentru a adãuga efecte
rotitã vertical atunci când o deschideþi în galerie. imaginilor ºi videoclipurilor, utilizaþi tasta de parcurgere
pentru a parcurge bara de instrumente activã ºi selectaþi
Restab. set. foto-video— Selectaþi Da pentru a reveni la din urmãtoarele opþiuni:
valorile implicite ale setãrilor aparatului foto-video.
Balans de alb— Selectaþi din listã situaþia curentã de
iluminare. Aceastã opþiune permite aparatului foto-video
sã reproducã mai fidel culorile.

54
Compensare expunere (numai pentru imagini) — Pentru Scene

Aparat foto-video
a regla timpul de expunere al aparatului foto-video.
O scenã vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte de culoare ºi
Bliþ— Pentru a selecta modul bliþului. Consultaþi „Bliþ”, luminozitate pentru mediul curent. Setãrile pentru fiecare
la pag. 54. scenã au fost configurate pentru un anumit stil sau mediu.
Ton culoare— Selectaþi un efect de culoare din listã. Scenele sunt disponibile doar în cazul utilizãrii aparatului
Sensibilitate (numai pentru imagini) — Pentru a selecta principal.
sensibilitatea aparatului foto-video. Cu cât este mai În bara de instrumente activã, selectaþi din urmãtoarele
întuneric, cu atât sensibilitatea trebuie sã fie mai mare . opþiuni:
Ecranul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate, Scene video
astfel încât puteþi vedea în ce mod vor afecta acestea
fotografiile sau videoclipurile. Automat ( ) (implicit) ºi Noapte ( )
Setãrile disponibile variazã în funcþie de aparatul Scene imagini
foto-video selectat. Automat ( ) (implicit), Def. de utiliz. ( ), Mod
Setãrile de configurare sunt specifice fiecãrui aparat macro ( ), Portret ( ), Peisaj ( ), Sport ( ),
foto-video; dacã modificaþi setãrile aparatului secundar, Noapte ( ) ºi Portret nocturn ( ).
nu se modificã ºi cele ale aparatului principal. Cu toate Când faceþi fotografii, scena implicitã este Automat.
acestea, setãrile de configurare pentru fotografii le Puteþi selecta scena Def. de utiliz. ca scenã implicitã.
afecteazã ºi pe cele ale modului video. Setãrile de
configurare revin la valorile implicite când închideþi Pentru ca scena proprie sã fie potrivitã pentru un anumit
aparatul foto-video. mediu, mergeþi la Def. de utiliz. ºi selectaþi Opþiuni >
Modificare. În scena definitã de utilizator puteþi
Dacã selectaþi o scenã nouã, setãrile de culoare ºi configura diferite setãri pentru luminozitate ºi culoare.
luminozitate vor fi înlocuite cu scena selectatã. Consultaþi Pentru a copia setãrile unei alte scene, selectaþi Pe baza
„Scene”, la pag. 55. Dacã este nevoie, puteþi schimba modului scenã ºi scena doritã.
setãrile din configurare dupã ce selectaþi o scenã.

55
Fotografierea secvenþialã fotografiere, ultima fotografie înregistratã este afiºatã pe
Aparat foto-video

ecran. Pentru a vizualiza alte fotografii, apãsaþi .


Fotografierea secvenþialã este disponibilã numai pentru
Modul secvenþial poate fi utilizat ºi cu autodeclanºatorul.
aparatul foto-video principal.
Când utilizaþi autodeclanºatorul, puteþi face maxim ºase
Pentru a seta aparatul foto-video sã înregistreze ºase sau fotografii.
mai multe fotografii în serie (dacã existã suficient spaþiu
Pentru a reveni la vizor în modul secvenþial, apãsaþi tasta
liber în memorie), din bara de instrumente activã, selectaþi
de captare.
Comutare în mod secvenþã > Rafalã pentru a înregistra
ºase fotografii sau perioada de timp în care se vor face
fotografii. Numãrul de fotografii înregistrate depinde de Apãreþi în fotografie -
memoria disponibilã.
autodeclanºator
Pentru a face ºase fotografii, apãsaþi tasta de captare.
Pentru a opri fotografierea, apãsaþi Anulare. Pentru a face Autodeclanºatorul poate fi utilizat numai cu aparatul
mai mult de ºase fotografii, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã principal.
tasta de captare. Pentru a întrerupe fotografierea, Folosiþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea
eliberaþi tasta de captare. Puteþi înregistra pânã la 100 de fotografiei, astfel încât sã puteþi apãrea în aceasta. Pentru
imagini, în funcþie de memoria disponibilã. a stabili întârzierea autodeclanºatorului, în bara de
Pentru a utiliza o perioadã de timp fotografierea, selectaþi instrumente activã, selectaþi Autodeclanºare >
Comutare în mod secvenþã ºi o perioadã de timp. Pentru 2 secunde, 10 secunde sau 20 secunde. Pentru a activa
a începe fotografierea, apãsaþi tasta de captare. Pentru autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul
a opri fotografierea înainte de expirarea perioadei de autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite
timp, apãsaþi din nou tasta de captare. bipuri pânã la declanºare. Aparatul foto-video
înregistreazã imaginea dupã expirarea duratei de
Dupã ce faceþi fotografiile, acestea se afiºeazã pe ecran temporizare selectate.
într-o grilã. Pentru a vedea o fotografie, apãsaþi pentru
a o deschide. Dacã aþi utilizat o perioadã de timp pentru Pentru a dezactiva Autodeclanºare, în bara de
instrumente activã, selectaþi Autodeclanºare >
Dezactivat.

56
Indicaþie! În bara de instrumente activã, selectaþi Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de

Aparat foto-video
Autodeclanºare > 2 secunde pentru a nu miºca mâna înregistrarea unui videoclip, utilizaþi tasta de parcurgere
când faceþi o fotografie. pentru a parcurge bara de instrumente activã. Consultaþi
„Setãri de configurare — pentru reglarea culorii ºi
luminozitãþii”, la pag. 54 ºi „Scene”, la pag. 55.
Înregistrarea videoclipurilor
Pentru a elibera spaþiu de memorie înainte de a înregistra
1 Pentru a activa aparatul foto-video principal, un videoclip, selectaþi Opþiuni > Salt la memoria liberã
deschideþi capacul obiectivului. Dacã aparatul (opþiune disponibilã numai dacã aþi efectuat copii de
foto-video este în Mod foto, selectaþi Mod video din siguranþã ale videoclipurilor). Consultaþi „Eliberarea
bara de instrumente activã. memoriei”, la pag. 63.
2 Apãsaþi tasta de captare pentru a începe înregistrarea.
În modul portret, utilizaþi tasta de parcurgere pentru Pentru a activa aparatul foro-video din faþã, selectaþi
înregistrare. Va fi afiºatã pictograma roºie de Opþiuni > Utilizare foto-video sec..
înregistrare ºi se va auzi un sunet care semnaleazã
cã a început înregistrarea. Indicatoarele de înregistrare video
3 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. Videoclipul Vizorul video afiºeazã urmãtoarele:
este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din
1 Indicatorul pentru modul actual de înregistrare.
Galerie. Consultaþi „Galerie”, la pag. 60. Durata
2 Indicatorul pentru dezactivarea sonorului.
maximã a videoclipului este de 60 de minute (dacã
3 Bara de instrumente activã, pe care o puteþi parcurge
memoria disponibilã permite acest lucru).
înaintea înregistrãrii pentru a selecta diferite articole
Pentru a face o pauzã în înregistrare, selectaþi Pauzã. ºi setãri (în timpul înregistrãrii bara de instrumente nu
Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. Înregistrarea este afiºatã). Consultaþi „Bara de instrumente activã”,
video se opreºte automat dacã este trecutã în pauzã ºi la pag. 52.
dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. 4 Timpul total disponibil pentru înregistrarea video.
Apãsaþi Continuare pentru a relua înregistrarea. În timpul înregistrãrii, indicatorul duratei actuale a
Pentru a apropia sau depãrta subiectul, utilizaþi tasta zoom videoclipului afiºeazã ºi timpul scurs ºi timpul rãmas.
de pe partea lateralã a aparatului.

57
5 Indicatoarele • Pentru a reda imediat videoclipul pe care tocmai l-aþi
Aparat foto-video

pentru memoria înregistrat, selectaþi Redare.


aparatului ( ) • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul, selectaþi
ºi cartela de ªtergere.
memorie ( ) • Pentru a expedia videoclipul prin mesaj multimedia,
specificã locul în e-mail, Bluetooth sau infraroºu sau pentru a-l încãrca
care se într-un album online compatibil, apãsaþi tasta de
memoreazã apelare sau selectaþi Expediere. Pentru mai multe
videoclipurile. informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 92, „Conexiunea
Bluetooth”, pag. 31 ºi „Partajare online”, pag. 72.
6 Indicatorul de
Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei
rezoluþie a videoclipurilor aratã calitatea imaginii: Cal.
convorbiri active. Este posibil sã nu puteþi expedia
TV superioarã, Calitate TV normalã, Cal. super. pt. printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în
e-mail, Cal. norm. ptr. e-mail sau Calitate partajare. formatul .mp4. De asemenea, puteþi expedia videoclipul
7 Tipul fiºierului videoclip. cãtre un interlocutor în timpul unei convorbiri active.
8 Stabilizarea video este activatã ( ). Consultaþi Selectaþi Trimitere la apelant.
„Setãri video”, la pag. 58. • Pentru a reveni la vizor în vederea înregistrãrii unui nou
Pentru a afiºa toate indicatoarele vizorului, selectaþi videoclip, apãsaþi tasta de captare.
Opþiuni > Afiºare pictograme. Selectaþi Ascundere
pictograme pentru a afiºa numai indicatoarele de stare Setãri video
video ºi, în timpul înregistrãrii, timpul de înregistrare Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Config.
disponibil, bara de apropiere/depãrtare în timpul video ºi setãrile principale. Pentru a regla setãrile de
apropierii sau depãrtãrii imaginii ºi tastele de selecþie. Config. video , consultaþi „Setãri de configurare — pentru
reglarea culorii ºi luminozitãþii”, la pag. 54. Setãrile de
Dupã înregistrarea unui videoclip configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi
aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã
Dupã ce înregistraþi un videoclip, selectaþi urmãtoarele când le modificaþi din nou. Pentru a modifica setãrile
din bara de instrumente activã (opþiune disponibilã numai principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele:
dacã Afiºare video captat este Da în Setãri video):

58
Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului pe Cal. TV terminarea înregistrãrii. Selectaþi Redare din bara de

Aparat foto-video
superioarã, Calitate TV normalã, Cal. super. pt. e-mail, instrumente activã (aparatul foro-video principal) sau
Cal. norm. ptr. e-mail (calitate standard pentru redarea Opþiuni > Redare (aparatul foto-video secundar) pentru
pe receptor) sau Calitate partajare. Dacã doriþi sã a vizualiza videoclipul.
vizionaþi videoclipul pe un televizor sau un calculator Nume implicit video— Pentru a defini numele implicit
compatibil, selectaþi calitatea Cal. TV superioarã sau pentru videoclipurile înregistrate.
Calitate TV normalã, care are rezoluþie VGA (640 x 480) ºi
fiºierul rezultat este în format .mp4. Este posibil sã nu Memorie în uz— Pentru a defini memoria implicitã de
puteþi expedia printr-un mesaj multimedia videoclipuri stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie
memorate în formatul .mp4. Pentru a expedia un videoclip (dacã este introdusã).
prin MMS, selectaþi Calitate partajare (rezoluþie QCIF, Restab. set. foto-video— Selectaþi Da pentru a reveni
format fiºier .3gp). Dimensiunea videoclipului înregistrat la la valorile implicite ale setãrilor aparatului foto-video.
calitatea Calitate partajare este limitatã la 300 KB
(o duratã de aproximativ 20 secunde) pentru a putea fi
transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un alt
aparat compatibil.
Stabilizare video— Selectaþi Activat pentru a reduce
vibraþiile camerei în timpul filmãrii.
Înregistrare audio— Selectaþi Dezactivat dacã nu doriþi sã
înregistraþi sunet.
Adãugare la album— Selectaþi dacã doriþi sã adãugaþi
videoclipul înregistrat la un anumit album din Galerie.
Selectaþi Da, pentru a deschide o listã de albume
disponibile.
Afiºare video captat—Specificaþi dacã doriþi ca primul
cadru al videoclipului sã fie afiºat pe ecran imediat dupã

59
Galerie
Galerie

Pentru a memora ºi organiza imagini, videoclipuri, clipuri


audio ºi legãturi de streaming sau pentru a partaja fiºiere
Vizualizarea ºi parcurgerea
cu alte aparate compatibile Universal Plug and Play fiºierelor
(UPnP), prin intermediul reþelei LAN fãrã fir, apãsaþi ºi Selectaþi Imagini ºi video
selectaþi Galerie. , Melodii , Clipuri
Indicaþie! Dacã sunteþi în altã aplicaþie, pentru audio , Leg. streaming
a vizualiza ultima fotografie memoratã în Galerie, , Prezentãri , Toate
apãsaþi tasta de vizualizare de pe partea fiºierele sau Reþea
lateralã a aparatului. Pentru a accesa ecranul principal domiciliu ºi apãsaþi
al dosarului Imagini ºi video, apãsaþi din nou tasta de pentru a-l deschide.
vizualizare. Conþinutul dosarului Imagini
ºi video este afiºat în modul
peisaj.
Aveþi posibilitatea sã
parcurgeþi ºi sã deschideþi
dosare ºi sã marcaþi, sã copiaþi ºi sã mutaþi elemente în
dosare. De asemenea, puteþi sã creaþi albume ºi sã marcaþi,
sã copiaþi ºi sã adãugaþi elemente în albume. Consultaþi
„Albume”, la pag. 63.
Fiºierele stocate pe cartela de memorie compatibilã (dacã
este introdusã) sunt indicate prin .
Pentru a deschide un fiºier, apãsaþi . Videoclipurile,
fiºierele .ram ºi legãturile de streaming sunt deschise ºi

60
redate în aplicaþia RealPlayer, iar melodiile ºi clipurile Selectaþi Galerie >

Galerie
audio în aplicaþia Muzicã. Consultaþi „RealPlayer”, Imagini ºi video.
la pagina. 46 ºi „Music player”, la pagina. 37. Imaginile ºi
videoclipurile sunt
Pentru a copia sau a muta fiºiere pe cartela de memorie aranjate într-o
(dacã este introdusã), selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > buclã, în ordinea
Mutare ºi copiere > Copiere pe cart. mem. sau Mutare datelor ºi orelor.
pe cart. mem. sau Copiere în mem. telef. sau Mutare în Se afiºeazã numãrul
mem. telef.. de fiºiere. Pentru
Pentru a prelua clipuri audio în Galerie utilizând a parcurge fiºierele
browserul, în dosarele Clipuri audio, selectaþi Descãrc. unul câte unul,
sunete. apãsaþi sau . Pentru a parcurge grupuri de fiºiere,
apãsaþi sau .
Imagini ºi videoclipuri Când se deschide imaginea, pentru a o apropia, apãsaþi
Fotografiile ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul tasta zoom de pe partea lateralã a aparatului. Factorul de
foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video în mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent.
Galerie. De asemenea, imaginile ºi videoclipurile vã pot fi Pentru a roti imaginea selectatã spre stânga sau spre
expediate printr-un mesaj multimedia, ca fiºiere ataºate la dreapta, selectaþi Opþiuni > Rotire > Stânga sau Dreapta.
mesaje e-mail, printr-o conexiune Bluetooth sau în Pentru a edita un videoclip sau o fotografie, selectaþi
infraroºu. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un Opþiuni > Editare. Se deschide un editor de imagini sau
videoclip primit în Galerie sau în media player, trebuie sã un editor de videoclipuri. Consultaþi „Editarea
le memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de videoclipurilor”, la pag. 65. Consultaþi „Editarea
memorie compatibilã (dacã este introdusã). imaginilor”, la pag. 64.
Videoclipurile memorate în Centru video nu se afiºeazã în Pentru a crea videoclipuri compuse, selectaþi unul sau mai
Imagini ºi video din Galerie. Pentru a vizualiza multe videoclipuri, apoi selectaþi Opþiuni > Editare.
videoclipuri în Centru video, consultaþi „Centru video”, Consultaþi „Editarea videoclipurilor”, la pag. 65.
la pag. 43.
Pentru a imprima imagini pe o imprimantã compatibilã
sau pentru a le stoca pe o cartelã de memorie compatibilã

61
(dacã este introdusã) pentru a le imprima, selectaþi de ecranul curent sau dacã aþi selectat o imagine sau un
Galerie

Opþiuni > Imprimare. Consultaþi „Imprimarea imaginilor”, videoclip. De asemenea, puteþi sã definiþi dacã bara de
la pag. 69. De asemenea, puteþi marca imagini pentru instrumente activã este vizibilã permanent pe ecran sau
o imprimare ulterioarã în Coºul de imprimare din Galerie. este activatã la o apãsare de tastã.
Consultaþi „Coºul de imprimare”, la pag. 63. Dacã doriþi ca bara de instrumente activã sã fie vizibilã pe
Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album ecran, selectaþi Opþiuni > Afiºare pictograme.
din galerie, selectaþi Opþiuni > Albume > Adãugare la Dacã doriþi ca bara de instrumente activã sã fie vizibilã
album. Consultaþi „Albume”, la pag. 63. numai când aveþi nevoie de ea, selectaþi Opþiuni >
Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, Ascundere pictograme. Pentru a activa bara de
selectaþi-o ºi Opþiuni > Utilizare imagine > Set. ca instrumente activã, apãsaþi .
imagine fundal. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni:
Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip, din bara de pentru a reda videoclipul selectat
instrumente activã, selectaþi ªtergere. Consultaþi „Bara
de instrumente activã”, la pag. 62. pentru a expedia imaginea sau videoclipul selectat
Pentru a comuta din Galerie pe aparatul foto-video, / pentru a adãuga sau a ºterge un articol din Coºul
apãsaþi tasta de captare ºi deschideþi capacul obiectivului de imprimare. Consultaþi „Coºul de imprimare”, la pag. 63.
din spate. pentru a vizualiza imaginile din Coºul de imprimare
pentru a începe o prezentare de imagini cu imaginile
Bara de instrumente activã proprii
În dosarul Imagini ºi video, puteþi utiliza bara de pentru a ºterge imaginea sau videoclipul selectat
instrumente activã drept comandã rapidã pentru a selecta pentru a imprima imaginea vizualizatã
diferite sarcini. Bara de instrumente activã este pentru a reduce rezoluþia imaginii selectate în vederea
disponibilã numai dupã ce aþi selectat o imagine sau un eliberãrii spaþiului de memorie pentru imagini noi.
videoclip. Consultaþi „Eliberarea memoriei”, la pag. 63.
În bara de instrumente activã, parcurgeþi în sus sau în jos Opþiunile disponibile pot varia în funcþie de ecranul în care
la diferite articole ºi selectaþi-le apãsând tasta de vã aflaþi.
parcurgere. Opþiunile disponibile pot sã varieze în funcþie

62
Coºul de imprimare Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album

Galerie
din galerie, mergeþi la imaginea sau videoclipul respectiv
Puteþi marca imagini în Coºul de imprimare ºi le puteþi ºi selectaþi Opþiuni > Albume > Adãugare la album.
imprima mai târziu pe o imprimantã compatibilã sau la un Se deschide o listã de albume. Selectaþi albumul în care
laborator de imprimare compatibil, dacã este disponibil. doriþi sã adãugaþi imaginea sau videoclipul. Fotografiile ºi
Consultaþi „Imprimarea imaginilor”, la pag. 69. Imaginile videoclipurile adãugate nu se ºterg din dosarul Imagini ºi
marcate sunt indicate prin în dosarul Imagini ºi video video.
ºi în albume.
Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album, apãsaþi .
Pentru a marca o imagine în vederea imprimãrii ulterioare, Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din
selectaþi imaginea ºi Adãug. la Coº imprim. din bara de Galerie.
instrumente activã.
Pentru a crea un nou album, în ecranul listã albume,
Pentru a vizualiza imaginile din coºul de imprimare, selectaþi Opþiuni > Album nou.
selectaþi Vizual. Coº imprimare din bara de instrumente
activã sau selectaþi din dosarul Imagini ºi video
(opþiune disponibilã numai dupã ce când aþi adãugat Eliberarea memoriei
imagini în coºul de imprimare). Pentru a reduce rezoluþia ºi dimensiunea fiºierelor
Pentru a ºterge o imagine din coºul de imprimare, selectaþi imagine memorate în Galerie ºi pentru a elibera memorie
o imagine din dosarul Imagini ºi video sau dintr-un album pentru noi fotografii, selectaþi Opþiuni > Micºorare.
ºi Eliminare din imprimare din bara de instrumente Pentru a face mai întâi copii de siguranþã ale imaginilor,
activã. copiaþi-le pe un calculator compatibil sau în alt loc. Dacã
selectaþi Micºorare, rezoluþia imaginii va fi redusã
la 640 x 480.
Albume Pentru a creºte spaþiul de memorie disponibil dupã ce aþi
Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi copiat articole în alte locuri sau pe alte aparate, selectaþi
videoclipurile. Pentru a vizualiza lista albumelor, selectaþi Opþiuni > Memorie liberã. Puteþi parcurge o listã
Imagini ºi video > Opþiuni > Albume > Vizualizare a fiºierelor pe care le-aþi copiat. Pentru a ºterge un fiºier
albume. copiat din Galerie, selectaþi Opþiuni > ªtergere.

63
Fiºiere de siguranþã Decuparea imaginii
Galerie

Pentru a transfera fiºierele media din aparat pe un Pentru a decupa o imagine, selectaþi Opþiuni > Aplicare
calculator compatibil, prin intermediul reþelei LAN fãrã fir efect > Decupare. Pentru a decupa manual imaginea,
ºi pentru a face copii de siguranþã ale acestora, selectaþi selectaþi Manual sau selectaþi un raport de aspect
Opþiuni > Transfer > Start. Consultaþi „Reþea LAN fãrã predefinit din listã. Dacã selectaþi Manual, în colþul din
fir”, la pag. 28. stânga sus al imaginii va apãrea o cruce. Utilizaþi tasta de
parcurgere pentru a selecta zona pe care doriþi sã
Aparatul Dvs. iniþiazã cãutarea de aparate. Selectaþi un
o decupaþi ºi selectaþi Fixare. În colþul din dreapta jos va
aparat ºi un dosar în care doriþi sã transferaþi fiºierele
apãrea o altã cruce. Selectaþi din nou zona pe care doriþi
media. Selectaþi OK.
sã o decupaþi. Pentru a regla prima zonã selectatã,
Pentru a schimba dispozitivul de stocare sau setãrile selectaþi Înapoi. Zonele selectate formeazã un dreptunghi
dosarului, selectaþi Opþiuni > Transfer > Setãri > care delimiteazã imaginea decupatã.
Dispozitiv de stocare sau Dosar de stocare.
Dacã aþi selectat un raport de aspect predefinit, selectaþi
colþul din stânga sus al zonei ce urmeazã sã fie decupatã.
Editarea imaginilor Pentru a redimensiona zona evidenþiatã, utilizaþi tasta de
parcurgere. Pentru a bloca zona selectatã, apãsaþi .
Pentru a edita imaginile dupã fotografiere sau pe cele deja Pentru a schimba poziþia zonei respective în cadrul
memorate în Galerie, selectaþi Opþiuni > Editare. fotografiei, utilizaþi tasta de parcurgere. Pentru a selecta
Selectaþi Opþiuni > Aplicare efect pentru a deschide zona pe care doriþi sã o decupaþi, apãsaþi .
o grilã de unde puteþi selecta diferite opþiuni de editare
indicate prin pictograme. Puteþi decupa ºi roti imaginea, Reducerea efectului de ochi roºii
puteþi a regla luminozitatea, culorile, contrastul ºi
Pentru a reduce efectul de ochi roºii dintr-o imagine,
rezoluþia ºi puteþi adãuga imaginii efecte, text, clip art sau
selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Red. efect ochi roºii.
un cadru.
Poziþionaþi crucea pe ochi ºi apãsaþi . Pe afiºaj apare
o buclã. Pentru a redimensiona bucla în funcþie de
dimensiunea ochiului, utilizaþi tasta de parcurgere. Pentru
a reduce efectul de ochi roºii, apãsaþi .

64
Comenzi rapide utile sã creaþi un muvee ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Creare

Galerie
muvee. Consultaþi „Regizor film”, la pag. 70.
Comenzi rapide în editorul de imagini:
În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpii
• Pentru a vizualiza o imagine în mod ecran complet, videoclipurilor ºi timpii clipurilor audio. Imaginile, textul ºi
apãsaþi . Pentru a reveni la modul de vizualizare tranziþiile adãugate unui videoclip sunt afiºate în timpii
normal, apãsaþi din nou pe . video. Pentru a comuta între timpi, derulaþi în sus ºi în jos.
• Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic
sau invers, apãsaþi sau .
• Pentru a apropia sau a depãrta, apãsaþi sau .
Editarea videoclipurilor, clipurilor
• Pentru a deplasa o imagine mãritã, parcurgeþi în sus, în audio, a imaginii, textului ºi tranziþiilor
jos, spre stânga sau spre dreapta.
Pentru a crea videoclipuri compuse, marcaþi ºi selectaþi
unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni >
Editarea videoclipurilor Editare > Editor video.
Pentru a edita videoclipuri în Galerie ºi a pentru crea Pentru a modifica videoclipul, selectaþi dintre urmãtoarele
videoclipuri compuse, alegeþi un videoclip ºi selectaþi opþiuni:
Opþiuni > Editare. Consultaþi „Galerie”, la pag. 60. Pentru Editare videoclip:
a crea videoclipuri compuse, pentru a combina ºi decupa
videoclipuri, precum ºi pentru a adãuga imagini, clipuri Decupare— decupeazã videoclipul în ecranul de decupare
audio, tranziþii ºi efecte. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe Adãugare efect culoare— introduce un efect de culoare
care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului în videoclip
sau între videoclipuri. Redare încetinitã— încetineºte viteza de redare a unui
Editorul de videoclipuri acceptã fiºiere video în formatele videoclip
.3gp ºi .mp4, precum ºi fiºiere audio în formatele .aac, .amr, Dezactivare sonor sau Reactivare sonor— activeazã sau
.mp3 ºi .wav. dezactiveazã sunetul videoclipului original
Puteþi utiliza Regizor film pentru a crea videoclipuri Mutare— mutã videoclipul în locaþia selectatã
compuse. Selectaþi videoclipurile ºi imaginile cu care doriþi

65
ªtergere— ºterge videoclipul din înregistrarea video Pentru a face un instantaneu din videoclip, în ecranul
Galerie

Copiere— face o copie a videoclipului selectat decupare videoclip, selectaþi Opþiuni > Înregistrare cadru
video. În ecranul cu miniaturi, apãsaþi ºi selectaþi
Editare text (se afiºeazã numai dacã aþi adãugat text) — Înregistrare cadru video.
pentru a muta, a ºterge sau a duplica text, pentru
a schimba culoarea ºi stilul textului, a defini durata Pentru a memora videoclipul, selectaþi Opþiuni > Film >
de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text Memorare. Pentru a defini Memorie în uz, selectaþi
Opþiuni > Setãri. Setarea implicitã este memoria
Editare imagine (se afiºeazã numai dacã s-a adãugat aparatului.
o imagine) — pentru a muta, a ºterge ºi a duplica
o imagine; pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi În ecranul Setãri, puteþi defini, de asemenea, Nume
pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii implicit video, Nume impl. imag. ecran, Rezoluþie ºi
Memorie în uz.
Editare clip audio (se afiºeazã numai dacã s-a adãugat
un clip audio) — pentru a decupa sau a muta clipul audio, Editarea videoclipurilor în vederea
pentru a-i regla durata, pentru a ºterge sau a face un
duplicat al clipului. expedierii
Editare tranziþie— existã trei tipuri de tranziþii: Pentru a expedia un videoclip, selectaþi Opþiuni >
la începutul videoclipului, la sfârºitul videoclipului ºi Expediere > Prin multimedia, Prin e-mail, Prin
tranziþii între videoclipuri. Puteþi selecta o tranziþie de Bluetooth sau Prin infraroºu. Contactaþi furnizorul de
început atunci când este activã prima tranziþie servicii fãrã fir pentru a obþine detalii referitoare la
a videoclipului. dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le
Inserare— selectaþi Videoclip, Imagine, Text, Clip audio puteþi expedia.
sau Clip audio nou. Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte
Film— pentru a previzualiza filmul în modul ecran mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de
complet sau în miniaturã, pentru a memora sau a decupa furnizorul de servicii, puteþi expedia videoclipul utilizând
filmul la dimensiunea corespunzãtoare în vederea tehnologia fãrã fir Bluetooth. Consultaþi „Expedierea
trimiterii într-un mesaj multimedia. datelor utilizând o conexiune Bluetooth”, la pag. 32.
De asemenea, puteþi transfera videoclipurile pe un

66
calculator compatibil prin conexiune Bluetooth, printr-un Pauzã— pentru a trece seria de imagini în pauzã

Galerie
cablu de date USB sau utilizând un cititor de cartele de Continuare— pentru a relua redarea seriei de imagini,
memorie compatibil. dacã a fost întreruptã
De asemenea, puteþi decupa videoclipul pentru a-l expedia Sfârºit— pentru a închide seria de imagini
într-un mesaj multimedia. În ecranul principal al editorului Pentru a parcurge imaginile, apãsaþi (anterior) sau
video, selectaþi Opþiuni > Film > Editare pentru MMS. (urmãtor) (opþiune disponibilã numai când Zoom ºi
Durata ºi dimensiunea videoclipului este afiºatã pe ecran. panoramare este dezactivat).
Pentru a edita dimensiunea videoclipului, parcurgeþi spre
dreapta sau spre stânga. Când clipul are dimensiunea Pentru a regla ritmul seriei de imagini, înainte de a începe
corespunzãtoare pentru a fi expediat, selectaþi Opþiuni > seria de imagini, selectaþi Opþiuni > Serie de imagini >
Expediere prin MMS. Setãri > Perioadã între imagini.
Dacã videoclipul este în format .mp4 , este posibil sã nu Pentru ca seria de imagini sã treacã lin de la o imagine la
puteþi sã-l expediaþi într-un mesaj multimedia. Pentru alta ºi pentru a permite galeriei sã apropie ºi sã depãrteze
a schimba formatul de fiºier al clipului, mergeþi la acesta imaginea în mod aleatoriu, selectaþi Zoom ºi panoramare.
în Galerie ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Pentru a adãuga sunet la seria de imagini, selectaþi
Setãri > Rezoluþie > Compatibil MMS. Reveniþi la Opþiuni > Serie de imagini > Setãri ºi dintre
ecranul principal al editorului video, selectaþi Opþiuni > urmãtoarele:
Film > Memorare ºi introduceþi un nume pentru clip. Muzicã— Selectaþi Activatã sau Dezactivatã.
Videoclipul este memorat în format .3gpp ºi poate fi
expediat într-un mesaj multimedia. Formatul de fiºier al Melodie— Selectaþi un fiºier de muzicã din listã.
videoclipului original nu se modificã. Pentru a mãri sau micºora volumul, utilizaþi tasta de
volum a aparatului.

Serie de imagini
În bara de instrumente activã, selectaþi Serie de imagini
Mod ieºire TV
( ) pentru a vizualiza o serie de imagini pe tot ecranul. Pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile înregistrate
Seria de imagini începe de la fiºierul selectat. Selectaþi una pe un televizor compatibil, utilizaþi Nokia Video
din urmãtoarele opþiuni: Connectivity Cable.

67
Înainte de a vizualiza imaginile ºi videoclipurile pe tastelor sunt redirecþionate cãtre televizor. Micorofonul
Galerie

televizor, trebuie sã configuraþi setãrile pentru ieºirea TV aparatului poate fi utilizat normal.
pentru sistemul TV respectiv ºi raportul de aspect pentru Pentru toate aplicaþiile, cu excepþia dosarului Imagini ºi
televizor. Consultaþi „Accesoriu”, la pag. 128. video din Galerie ºi RealPlayer, ecranul televizorului
Pentru a vizualiza imagini ºi videoclipuri pe televizor, afiºeazã ceea ce apare pe ecranul aparatului.
executaþi urmãtoarele operaþii: Imaginea deschisã este afiºatã pe întregul ecran al
1 Conectaþi Nokia Video Connectivity Cable la intrarea televizorului. Atunci când deschideþi o imagine în ecranul
video a unui televizor compatibil. de miniaturi în timpul vizionãrii pe ecranul TV, opþiunea
2 Conectaþi celãlalt capãt al cablului Nokia Video Apropiere nu este disponibilã.
Connectivity Cable la Nokia AV Connector de pe
aparat. Atunci când deschideþi un videoclip evidenþiat, aplicaþia
3 Este posibil sã RealPlayer începe sã redea videoclipul pe ecranele
fie necesar sã aparatului ºi al televizorului. Consultaþi „RealPlayer”,
selectaþi la pag. 46.
modul de Puteþi viziona imaginile ca pe o serie de imagini pe
cablu. televizor. Toate articolele dintr-un album sau imaginile
4 Apãsaþi ºi marcate se afiºeazã pe întregul ecran al televizorului.
selectaþi Simultan se redã sunetul selectat. Consultaþi „Serie de
Galerie > imagini”, la pag. 67.
Video ºi imagini ºi fiºierul pe care doriþi sã-l
vizualizaþi.
Prezentãri
Imaginile sunt afiºate în vizualizatorul de imagini ºi
videoclipurile sunt redate în RealPlayer. Cu opþiunea prezentãri, puteþi vizualiza fiºiere SVG
(scalable vector graphics, graficã vectorialã scalabilã), cum
În cazul în care Nokia Video Connectivity Cable este ar fi desenele animate ºi hãrþile. Imaginile SVG îºi menþin
conectat la aparat, toate sunetele, inclusiv coloanele aspectul atunci când sunt tipãrite sau vizionate pe ecrane
sonore stereo ale videoclipurilor, sunetele de apel ºi ale de dimensiuni ºi rezoluþii diferite. Pentru a vizualiza fiºiere

68
SVG, selectaþi Prezentãri, mergeþi la o imagine ºi selectaþi opþiunea de imprimare ºi verificaþi dacã modul cablului

Galerie
Opþiuni > Redare. Pentru a trece redarea în pauzã, este setat pe Tipãrire imagine sau Solicitare conectare.
selectaþi Opþiuni > Pauzã. Consultaþi „USB”, la pag. 35.
Pentru a apropia imaginea, apãsaþi . Pentru a depãrta
imaginea, apãsaþi . Selectarea imprimantei
Pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de Când folosiþi prima oarã Tipãr. imagine dupã selectarea
ceasornic sau în sens contrar, apãsaþi sau . Pentru imaginii se afiºeazã lista imprimantelor compatibile
a roti imaginea cu 45 de grade, apãsaþi sau . disponibile. Selectaþi o imprimantã. Imprimanta este
setatã ca fiind imprimanta implicitã.
Pentru a comuta între modurile ecran complet ºi ecran
normal, apãsaþi . Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge
utilizând un cablu de date USB compatibil, imprimanta
este afiºatã automat.
Imprimarea imaginilor Dacã imprimanta implicitã nu este disponibilã, este afiºatã
Pentru a imprima imagini cu Tipãr. imagine, selectaþi lista imprimantelor disponibile.
imaginea pe care doriþi sã o imprimaþi ºi opþiunea de Pentru a schimba imprimanta implicitã, selectaþi
imprimare din galerie, aparatul foto-video, editorul de Opþiuni > Setãri > Imprimantã implicitã.
imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor.
Utilizaþi Tipãr. imagine pentru a imprima imaginile Previzualizare imprimare
utilizând un cablu de date USB compatibil, o reþea LAN
fãrã fir, o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie Dupã ce selectaþi imprimanta, imaginile selectate se
compatibilã (dacã este disponibilã). afiºeazã utilizând aspectele predefinite. Pentru a schimba
aspectul, apãsaþi sau pentru a parcurge aspectele
Nu puteþi imprima decât imagini în format .jpeg. disponibile pentru imprimanta selectatã. Dacã imaginile
Fotografiile realizate cu camera foto-video sunt memorate nu încap pe o singurã paginã, apãsaþi sau pentru
automat în format .jpeg. a afiºa paginile suplimentare.
Pentru imprimarea pe o imprimantã compatibilã cu
PictBridge, conectaþi cablul de date înainte de a selecta

69
Setãri imprimare Crearea unui film muvee rapid
Galerie

Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile 1 În Galerie, selectaþi imaginile ºi videoclipurile pentru
echipamentului de imprimare selectat. muvee ºi Opþiuni > Editare > Creare muvee.
Pentru a seta o imprimantã implicitã, selectaþi Opþiuni > Se deschide ecranul de selecþie a stilului.
Imprimantã implicitã. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru muvee.
3 Selectaþi Opþiuni > Creare muvee.
Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectaþi Mãrime
hârtie, selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi Crearea unui muvee personalizat
selectaþi OK. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul
anterior. 1 În Galerie, selectaþi imaginile ºi videoclipurile pentru
muvee ºi Opþiuni > Editare > Creare muvee.
Se deschide ecranul de selecþie a stilului.
Regizor film 2 Mergeþi pânã la stilul dorit ºi selectaþi Opþiuni >
Pentru a crea un muvee, apãsaþi ºi selectaþi Galerie, Particularizare.
imaginile ºi videoclipurile ºi Opþiuni > Editare > Creare 3 Rearanjaþi ºi editaþi articolele selectate sau adãugaþi
muvee. sau ºtergeþi articole din muvee în Video ºi imagini sau
Muzicã.
Muvee-urile sunt videoclipuri scurte, editate, care pot În Video ºi imagini puteþi defini ordinea în care vor
conþine înregistrãri video, imagini, muzicã ºi text. muvee fi redate fiºierele în muvee. Pentru a selecta fiºierul
rapid este creat automat de Regizor film dupã ce selectaþi pe care doriþi sã-l mutaþi, apãsaþi . Apoi
stilul pentru muvee. Regizor film utilizeazã muzica ºi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul
textul implicite asociate cu stilul ales. Într-un muvee marcat ºi apãsaþi . Pentru a adãuga sau ºterge
compus puteþi selecta propriile videoclipuri ºi clipuri imagini ºi videoclipuri din muvee, selectaþi Opþiuni >
muzicale, imagini ºi propriul stil. De asemenea, puteþi Adãugare/Eliminare.
adãuga un mesaj de început ºi unul de sfârºit. Filmele Pentru a adãuga albume ºi conþinutul acestora la
muvee pot fi expediate prin MMS. muvee, în ecranul de vizualizare a listei de imagini sau
Un muvee se poate memora în Galerie într-un fiºier de videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Albume.
format .3gp.

70
Pentru a decupa videoclipurile, în Video ºi imagini, selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le

Galerie
selectaþi Opþiuni > Selectare conþinut. Consultaþi includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. Pe cadru,
„Selectare conþinut”, la pag. 71. verde reprezintã inclus, roºu exclus, iar gri reprezintã pãrþi
În Mesaj puteþi adãuga unui film muvee un text de neutre.
început ºi de sfârºit. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul
În Duratã, puteþi defini durata filmului muvee. muvee, alegeþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni >
Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Includere. Pentru a exclude o parte, selectaþi Opþiuni >
Mesaj multimedia— pentru a optimiza durata filmului Excludere. Pentru a exclude o secvenþã, selectaþi
muvee pentru expediere prin MMS Opþiuni > Excludere secvenþã.
Autoselectare— pentru a include toate imaginile ºi
videoclipurile selectate în muvee Pentru a permite Regizor film sã includã sau sã excludã în
La fel ca muzica— pentru a seta ca durata filmului mod aleatoriu o anumitã parte a videoclipului, mergeþi la
muvee sã nu o depãºeascã pe cea a clipului muzical partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca
ales neutru. Pentru includerea sau excluderea în mod aleatoriu
Definitã de utilizator— pentru a defini durata filmului a pãrþilor videoclipului, selectaþi Opþiuni > Marcare
muvee totalã ca neutru.
4 Selectaþi Opþiuni > Creare muvee. Se deschide ecranul Setãri
de previzualizare.
5 Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte În ecranul de selecþie a stilurilor, selectaþi Opþiuni >
de a-l memora, selectaþi Opþiuni > Redare. Particularizare > Setãri pentru a edita urmãtoarele
6 Pentru a memora filmul muvee, selectaþi Opþiuni > opþiuni:
Memorare. Memorie în uz— Selectaþi locul unde vor fi memorate
Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând filmele muvee.
aceleaºi setãri de stil, selectaþi Opþiuni > Creare din nou. Rezoluþie— Selectaþi rezoluþia pentru filmele muvee.
Selectaþi Automatã pentru a utiliza rezoluþia optimã în
Selectare conþinut funcþie de numãrul ºi durata videoclipurilor selectate.
Pentru a edita videoclipurile selectate, în dosarul Video ºi
Nume implicit muvee— Setaþi un nume implicit pentru
imagini, selectaþi Opþiuni > Selectare conþinut. Puteþi
filmele muvee.

71
Poze online Pentru a utiliza aplicaþia Partajare online, trebuie sã vã
Galerie

abonaþi la acest serviciu la un furnizor de servicii de


Cu aplicaþia Poze online puteþi comanda fotografii online, partajare a imaginilor online ºi sã vã creaþi un cont nou.
direct acasã sau la un magazin de unde le puteþi ridica De obicei vã puteþi abona la un serviciu prin intermediul
ulterior. De asemenea, puteþi comanda diverse produse cu paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii
imaginea selectatã, cum ar fi cãnile sau suporturile pentru privind abonamentul la serviciu, contactaþi furnizorul.
mouse. Produsele disponibile depind de furnizorul de Pentru mai multe informaþii referitoare la furnizorii de
servicii. servicii compatibili, consultaþi paginile de asistenþã pentru
Pentru a utiliza Poze online, trebuie sã aveþi instalat cel produs la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul
puþin un fiºier de configurare pentru serviciul de Web local al Nokia.
imprimare. Fiºierele se pot obþine de la furnizorii de Pentru mai multe informaþii privind aplicaþia, consultaþi
servicii de imprimare care acceptã Poze online. broºura de Aplicaþii suplimentare pentru aparatul Dvs.
Pentru mai multe informaþii privind aplicaþia, consultaþi la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul Web
broºura de Aplicaþii suplimentare pentru aparatul Dvs. local al Nokia.
la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul Web
local al Nokia. Reþeaua de domiciliu
Aparatul este compatibil cu arhitectura Universal Plug and
Partajare online Play (UPnP). Folosind un aparat cu punct de acces LAN fãrã
Cu aplicaþia Partajare online, puteþi partaja imagini ºi fir separat sau un router LAN fãrã fir, puteþi crea o reþea de
videoclipuri în albume online compatibile, jurnale Web domiciliu ºi puteþi conecta la aceasta aparate compatibile
compatibile sau prin alte servicii de partajare online pe UPnP care acceptã reþeaua LAN fãrã fir, cum ar fi aparatul
Web. Aveþi posibilitatea sã încãrcaþi conþinut, sã Nokia N95, un PC compatibil, o imprimantã compatibilã ºi
memoraþi mesaje neterminate ca schiþe pentru a le un sistem audio sau un televizor compatibil, un sistem
continua ulterior ºi sã vizualizaþi conþinutul albumelor. audio sau un televizor dotat cu un receptor multimedia
Tipurile de conþinut acceptate depind de furnizorul de fãrã fir compatibil.
servicii.

72
Reþineþi faptul cã utilizarea funcþiei LAN fãrã fir vizualizare, redare, imprimare sau copiere de fiºiere media

Galerie
a aparatului Nokia N95 într-o reþea de domiciliu necesitã pe aparatul Nokia N95 sau cãutaþi alte aparate în dosarul
configurarea corectã a unei conexiuni la o reþea LAN fãrã Reþea domiciliu.
fir de domiciliu, iar aparatele cu care se doreºte realizarea
acestei conexiuni trebuie sã fie compatibile UPnP ºi Informaþii importante privind
conectate la aceeaºi reþea de domiciliu.
siguranþa
Reþeaua de domiciliu utilizeazã setãrile de siguranþã ale
conexiunii LAN fãrã fir. Utilizaþi funcþia de reþea de Când configuraþi reþeaua de domiciliu LAN fãrã fir, activaþi
domiciliu într-o reþea LAN fãrã fir cu infrastructurã cu o metodã de codificare în aparatul cu punct de acces, apoi
un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir cu funcþia de pe celelalte aparate compatibile pe care doriþi sã le
codificare activatã. conectaþi la reþeaua de domiciliu. Consultaþi instrucþiunile
de utilizare ale aparatelor respective. Pãstraþi toate
Prin intermediul reþelei de domiciliu, puteþi partaja parolele secrete ºi într-un loc sigur, separat de aparate.
fiºierele media memorate în Galerie cu alte aparate
compatibile UpnP. Pentru administra setãrile Reþea dom., Pentru a vizualiza sau a modifica setãrile punctului de
apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Reþea dom.. Puteþi acces LAN fãrã fir pe aparat, consultaþi „Puncte de acces”,
utiliza reþeaua de domiciliu ºi pentru a vizualiza, a reda, la pag. 136.
a copia sau a imprima fiºiere media compatibile din Dacã utilizaþi modul de operare ad hoc pentru a crea
Galerie. Consultaþi „Vizualizarea ºi partajarea fiºierelor o reþea de domiciliu cu un aparat compatibil, activaþi una
media”, la pag. 75. dintre metodele de codificare din Mod siguranþã WLAN
Important: Activaþi întotdeauna una dintre când configuraþi punctul de acces Internet. Aceastã
metodele de codificare disponibile pentru a mãri siguranþa operaþie reduce riscul alãturãrii unor persoane nedorite
conexiunii prin reþeaua LAN fãrã fir. Utilizarea codificãrii la reþeaua ad hoc.
reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs. Aparatul Dvs. vã înºtiinþeazã dacã un alt aparat încearcã
Aparatul se conecteazã la reþeaua de domiciliu numai dacã sã se conecteze la acesta ºi la reþeaua de domiciliu.
acceptaþi o cerere de conexiune din partea unui alt aparat Nu acceptaþi solicitãrile de conectare din partea unor
compatibil sau dacã în Galerie, selectaþi opþiunea de aparate necunoscute.

73
Dacã utilizaþi o reþea LAN fãrã fir într-o reþea fãrã Configurarea setãrilor
Galerie

codificare, dezactivaþi partajarea fiºierelor din Nokia N95 Pentru a configura aplicaþia reþea de domiciliu, selectaþi
cu alte aparate sau nu partajaþi niciun fiºier media privat. Instrumente > Reþea dom. > Setãri ºi dintre urmãtoarele:
Pentru a modifica setãrile de partajare, consultaþi
„Setãrile reþelei de domiciliu”, la pag. 74. Punct acces domiciliu— Selectaþi Întreabã mereu dacã
doriþi ca aparatul sã solicite punctul de acces la reþeaua de
domiciliu de fiecare datã când vã conectaþi la reþeaua de
Setãrile reþelei de domiciliu domiciliu, Creare pentru a defini un nou punct de acces ce
Pentru a partaja fiºierele media memorate în Galerie cu va fi utilizat automat când utilizaþi Reþea dom. sau
alte aparate compatibile UpnP, prin intermediul reþelei Niciunul. Dacã nu sunt activate setãrile de siguranþã ale
LAN fãrã fir, trebuie mai întâi sã creaþi ºi sã configuraþi reþelei de domiciliu LAN fãrã fir, veþi primi avertismente de
punctul de acces Internet al reþelei LAN fãrã fir de siguranþã. Puteþi continua, dacã doriþi sã activaþi setãrile
domiciliu ºi apoi sã configuraþi aplicaþia Reþea dom.. de siguranþã ale reþelei LAN fãrã fir mai târziu; sau puteþi
anula definirea punctului de acces, activând mai întâi
Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”, la pag. 28 ºi setãrile
setãrile de siguranþã ale reþelei LAN fãrã fir. Consultaþi
reþelei LAN fãrã fir în „Puncte de acces”, la pag. 136.
Reþeaua LAN fãrã fir, în „Puncte de acces”, la pag. 136.
Opþiunile legate de Reþea dom. nu sunt disponibile Nume aparat— Pentru a introduce numele aparatului,
Galerie înainte de configurarea setãrilor Reþea dom.. nume care va putea fi vãzut de celelalte aparate
Când accesaþi aplicaþia reþea de domiciliu pentru prima compatibile din reþeaua de domiciliu.
datã, se deschide expertul de configurare ºi vã ajutã sã Activarea partajãrii ºi definirea conþinutului
definiþi setãrile pentru reþeaua de domiciliu pe aparat.
Pentru a utiliza expertul de configurare mai târziu, Selectaþi Instrumente > Reþea dom. > Part. conþinut.
în ecranul principal al reþelei de comiciliu, selectaþi Part. conþinut— Pentru a permite sau a interzice
Opþiuni > Executare expert ºi urmaþi instrucþiunile de pe partajarea fiºierelor media cu aparate compatibile.
afiºaj. Nu activaþi Part. conþinut înainte de configurarea tuturor
celorlalte setãri. În cazul în care activaþi Part. conþinut,
Pentru a conecta un calculator compatibil la reþeaua de celelalte aparate compatibile UPnP din reþeaua de
domiciliu, pe calculator trebuie sã instalaþi programul domiciliu vor putea vizualiza ºi copia fiºierele pe care le-aþi
corespunzãtor de pe discul CD-ROM furnizat cu aparatul. selectat în vederea partajãrii în dosarul Imagini ºi video.

74
Imagini ºi video—Selectaþi fiºierele media pentru aparat conectat la reþeaua de domiciliu, cât ºi pe

Galerie
partajarea cu alte aparate sau vizualizaþi starea partajãrii aparat, iar videoclipurile sunt redate numai pe celãlalt
Imagini ºi video. Pentru a actualiza conþinutul dosarelor, aparat.
selectaþi Opþiuni > Actualizare conþinut.
Afiºarea fiºierelor media memorate pe celãlalt
Vizualizarea ºi partajarea fiºierelor aparat
Pentru a selecta fiºierele media memorate pe un alt aparat
media conectat la reþeaua de domiciliu ºi a le reda pe propriul
Dacã opþiunea Part. conþinut este activatã pe aparatul, aparat (sau pe un televizor compatibil, de exemplu),
Dvs. celelalte aparate compatibile UPnP din reþeaua de procedaþi în modul urmãtor:
domiciliu pot vedea ºi copia fiºierele media selectate 1 Selectaþi Galerie > Reþea domiciliu. Aparatul Dvs.
pentru partajare în Part. conþinut. Dacã nu doriþi sã iniþiazã cãutarea altor aparate compatibile. Numele
permiteþi accesul celorlalte aparate la fiºierele Dvs., aparatelor sunt afiºate pe ecran.
dezactivaþi opþiunea Part. conþinut. Chiar dacã opþiunea 2 Selectaþi un aparat din listã.
Part. conþinut este dezactivatã pe aparat, puteþi totuºi 3 Selectaþi tipul de fiºier media pe care doriþi sã-l
vedea ºi copia fiºierele media într-un alt aparat conectat vizualizaþi de pe celãlalt aparat. Tipurile de fiºiere
la reþeaua de domiciliu, dacã celãlalt aparat permite acest disponibile depind de funcþiile celuilalt aparat.
lucru. 4 Selectaþi imaginea, videoclipul, clipul muzical sau
dosarul pe care doriþi sã-l vizualizaþi ºi selectaþi
Afiºarea fiºierelor media memorate pe aparat Opþiuni > Afiºare prin reþea dom. (imagini ºi
Pentru a selecta imagini, ºi videoclipuri memorate pe videoclipuri) sau Redare prin reþea dom. (muzicã).
aparat ºi a le reda pe un alt aparat conectat la reþeaua de 5 Selectaþi aparatul pe care este redat fiºierul. În reþeaua
domiciliu, cum ar fi un televizor compatibil, procedaþi în de domiciliu nu puteþi reda muzicã pe aparat, dar
modul urmãtor: o puteþi reda pe aparate externe compatibile ºi puteþi
1 În Galerie, selectaþi o imagine sau un videoclip. utiliza aparatul ca telecomandã.
2 Selectaþi Opþiuni > Afiºare prin reþea dom.. Pentru a opri partajarea unui fiºier media, selectaþi
3 Selectaþi un aparat compatibil pe care este redat Opþiuni > Oprire afiºare.
fiºierul media. Imaginile sunt redate atât pe celãlalt

75
Pentru a imprima imagini memorate în Galerie prin Reþea
Galerie

dom. cu o imprimantã compatibilã UPnP, selectaþi


opþiunea de imprimare din Galerie. Consultaþi
„Imprimarea imaginilor”, la pag. 69. Nu este necesar ca
opþiunea Part. conþinut sã fie activatã.
Pentru a cãuta fiºiere dupã criterii diferite, selectaþi
Opþiuni > Cãutare. Pentru a sorta fiºierele gãsite,
selectaþi Opþiuni > Sortare dupã.

Copierea fiºierelor media


Pentru a copia sau transfera fiºiere media de pe aparat pe
alte dispozitive compatibile, cum ar fi un computer
compatibil UPnP, selectaþi un fiºier în Galerie ºi Opþiuni >
Mutare ºi copiere > Copiere pe reþea dom. sau Mutare
pe reþea dom.. Nu este necesar ca opþiunea Part.
conþinut sã fie activatã.
Pentru a copia sau transfera fiºiere de pe alte dispozitive
pe aparat, selectaþi un fiºier de pe celãlalt dispozitiv ºi
Opþiuni > Copiere pe telefon sau Copiere pe cart. mem.
(numele cartelei de memorie, dacã aceasta este
disponibilã). Nu este necesar ca opþiunea Part. conþinut
sã fie activatã.

76
Poziþionare

Poziþionare
Sistemul global de identificare a poziþiei (GPS, Global Pentru a permite recepþia semnalelor GPS, receptorul GPS
Positioning System) este un sistem radio global de trebuie utilizat numai în exterior.
navigare ce include 24 de sateliþi ºi staþiile terestre ale GPS ar trebui sã fie utilizat numai ca un ajutor în
acestora care monitorizeazã funcþionarea sateliþilor. deplasãri. GPS nu trebuie utilizat pentru mãsurãtori
Aparatul dispune de un receptor GPS intern. precise de amplasamente ºi nu trebuie sã vã bazaþi
Un terminal GPS, cum este receptorul GPS din aparat, niciodatã numai pe datele de localizare primite de la un
recepþioneazã semnale radio de intensitate redusã de la receptor GPS pentru poziþionare ºi deplasare.
sateliþi ºi mãsoarã timpul parcurs de aceste semnale.
În funcþie de timpul parcurs, receptorul GPS poate sã
calculeze locul în care se aflã cu o precizie în metri. Receptorul GPS
Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade ºi Receptorul GPS se aflã în
zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de partea inferioarã
coordonate WGS-84. a aparatului. Atunci când
Sistemul global de identificare a poziþiei (GPS) este utilizaþi receptorul,
administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul deschideþi capacul
responsabil cu precizia ºi întreþinerea acestui sistem. glisant al tastaturii
Precizia datelor de localizare poate fi afectatã de corecþiile numerice ºi þineþi
efectuate asupra sateliþilor GPS de cãtre guvernul Statelor aparatul în mânã,
Unite ºi poate fi modificatã în conformitate cu politica în poziþie verticalã, la un
civilã referitoare la GPS a Departamentului de Stat al unghi de 45 de grade, cu
Apãrãrii al Statelor Unite ºi cu Planul Federal de acces neobstrucþionat la cer. Este posibil ca stabilirea unei
Radionavigaþie. Precizia poate fi afectatã ºi de o poziþie conexiuni GPS sã dureze câteva secunde sau câteva
nefavorabilã a sateliþilor. Disponibilitatea ºi calitatea minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în maºinã poate sã
semnalelor GPS poate fi afectatã de poziþia Dvs., de clãdiri, dureze mai mult.
obstacole naturale, precum ºi de condiþii meteorologice.

77
Receptorul GPS este alimentat cu energie de la posibil ca furnizorii de servicii sã ofere informaþii despre
Poziþionare

acumulatorul aparatului. Utilizarea unui receptor GPS subiecte locale, precum informaþii meteo sau condiþii de
poate duce la descãrcarea mai rapidã a acumulatorului. trafic, în funcþie de locul în care se aflã aparatul.
Atunci când primiþi o cerere de poziþie, se afiºeazã un
Despre semnalele sateliþilor mesaj care aratã serviciul care expediazã solicitarea.
Selectaþi Accept. pentru a permite informaþiilor de
În cazul în care aparatul nu poate gãsi semnalul de la identificare a poziþiei sã fie expediate sau Resping. pentru
satelit, þineþi cont de urmãtoarele: a respinge solicitarea.
• În cazul în care vã aflaþi într-o încãpere, mergeþi afarã
pentru a recepþiona un semnal mai bun.
• În cazul în care capacul tastaturii numerice este închis, Hãrþi
deschideþi-l. Apãsaþi ºi selectaþi Hãrþi. Cu aplicaþia Hãrþi puteþi
• Dacã vã aflaþi afarã, mergeþi într-un loc cu mai mult vizualiza poziþia curentã pe hartã, parcurge hãrþi ale
spaþiu liber. diferitelor oraºe sau þãri, cãuta adrese ºi diferite puncte de
• Aveþi grijã ca mâna sã nu acopere antena GPS interes ºi planifica trasee de la un loc la altul.
a aparatului. Pentru poziþia antenei, consultaþi De asemenea, puteþi memora locaþii ca repere ºi le puteþi
„Receptorul GPS”, la pag. 77. expedia cãtre aparate compatibile.
• În cazul în care condiþiile meteo sunt nefavorabile,
este posibil ca ºi puterea semnalului sã fie afectatã, De asemenea, puteþi achiziþiona servicii suplimentare, cum
de asemenea. ar fi ghidurile oraºelor ºi serviciile de navigaþie cu
• Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS sã dureze îndrumare vocalã.
câteva secunde sau câteva minute. Hãrþi utilizeazã GPS. Puteþi defini metodele de poziþionare
utilizate de aparat în setãrile aparatului. Consultaþi
„Poziþionare”, la pag. 132. Pentru informaþii de precizie
Cereri de poziþie maximã privind locul în care vã aflaþi, utilizaþi modulul
Este posibil sã primiþi o solicitare de la serviciul de reþea GPS intern sau receptorul GPS extern.
pentru a primi informaþiile de identificare a poziþiei. Este

78
Când utilizaþi Hãrþi pentru prima datã, este posibil sã fie aplicaþia Hãrþi începe identificarea poziþiei aparatului ºi

Poziþionare
nevoie sã definiþi un punct de acces la Internet pentru se apropie de locul în care vã aflaþi. În acelaºi timp,
a prelua informaþii cartografice privind locul în care vã aplicaþia Hãrþi preia harta locaþiei curente. Hãrþile sunt
aflaþi. Pentru a schimba ulterior punctul de acces implicit, memorate automat în memoria aparatului sau pe cartela
selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > Punct de acces de memorie compatibilã (dacã este introdusã).
implicit. Pentru a vizualiza informaþii privind sateliþii atunci când
Aproape toate operaþiile de cartografie digitalã au un utilizaþi Hãrþi, selectaþi Opþiuni > Vizualizare > Info.
anumit grad de imprecizie ºi de lipsuri. Nu vã bazaþi Satelit.
niciodatã numai pe cartografia pe care o preluaþi pentru Când parcurgeþi harta de pe ecran ºi mergeþi la altã þarã,
a fi utilizatã cu acest aparat. de exemplu, se va prelua automat nouã hartã. Toate
Preluarea hãrþilor poate presupune transmiterea unui hãrþile preluate de aplicaþia Hãrþi sunt gratuite, dar este
volum mare de date prin reþeaua furnizorului de servicii. posibil ca preluarea sã presupunã transmiterea unui volum
Contactaþi furnizorul de servicii pentru informaþii mare de date prin reþeaua furnizorului de servicii. Pentru
referitoare la tarifele aferente transmisiei de date. informaþii suplimentare privind tarifele pentru transmisiile
Indicaþie! De asemenea, puteþi prelua hãrþi prin de date, contactaþi furnizorul de servicii.
intermediul unei conexiuni LAN fãrã fir. Locul în care vã aflaþi este indicat pe hartã. Acul busolei
Pentru a recepþiona o notificare atunci când dispozitivul indicã orientarea hãrþii, care este implicit spre nord.
se înregistreazã într-o reþea din afara reþelei mobile de Pentru a vã deplasa pe hartã, derulaþi în sus, în jos, spre
domiciliu, selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > stânga sau spre dreapta. Pentru a vizualiza informaþii
Atenþionare roaming > Activ. detaliate referitoare la un loc de pe hartã, mergeþi la
acesta, apãsaþi ºi selectaþi Detalii. Pentru a reveni la
Parcurgere hãrþi locul în care vã aflaþi, selectaþi Înapoi sau Opþiuni >
Locaþie curentã.
Teritoriul cartografiat diferã în funcþie de þarã.
Pentru a apropia sau a depãrta, apãsaþi sau .
Când deschideþi Hãrþi, veþi vedea o imagine de ansamblu Pentru a comuta între vizualizarea bidimensionalã ºi cea
a globului. Când aparatul gãseºte semnalul de la satelit, tridimensionalã, apãsaþi .

79
Pentru a defini tipul de puncte de interes care sunt afiºate
Poziþionare
unor volume mari de date prin reþeaua furnizorului de
pe hartã, selectaþi Opþiuni > Vizualizare > Categorii ºi servicii. Contactaþi furnizorul de servicii pentru mai multe
categoriile dorite.
informaþii referitoare la tarifele pentru transmisiile de
Pentru a memora un loc drept reper, în locaþia doritã, date.
apãsaþi ºi selectaþi Salvare locaþie > Ca reper, Pentru a regla dimensiunea arhivei utilizate pentru
introduceþi un nume pentru reper ºi selectaþi categoriile în memorarea hãrþilor, selectaþi Opþiuni > Setãri > Utilizare
care doriþi sã-l introduceþi. Pentru a face o capturã de maximã a cardului de memorie.... Aceastã opþiune este
ecran a locului în care vã aflaþi, selectaþi Salvare disponibilã numai când este introdusã o cartelã de
locaþie > Ca imagine. Capturile de ecran sunt memorate memorie compatibilã. Când memoria se umple, cea mai
în Galerie. veche hartã se va ºterge. Arhiva nu poate fi golitã.
Pentru a vizualiza reperele memorate, selectaþi Opþiuni >
Favorite. Cãutarea locurilor
Pentru a vizualiza punctele de interes din apropierea
Pentru a expedia un reper cãtre un dispozitiv compatibil,
locului în care vã aflaþi sau în apropierea altor locaþii pe
în Favorite selectaþi Opþiuni > Locaþie reper > Trimitere
hartã, selectaþi Opþiuni > Cãutare > Dupã categ.
locaþie. În cazul în care expediaþi un reper într-un mesaj
text, informaþia este transformatã în text. Pentru a cãuta un punct de interes dupã nume, selectaþi
Opþiuni > Cãutare > Dupã nume sau începeþi sã
Pentru a regla setãrile reþelei, planificãrii traseelor ºi cele
introduceþi primele litere ale numelui ºi selectaþi Cãutare.
generale, selectaþi Opþiuni > Setãri.
Pentru a cãuta un loc, selectaþi Opþiuni > Cãutare > Dupã
Pentru a verifica dacã hãrþile preluate pe aparat au fost
adresã. Trebuie sã introduceþi oraºul ºi þara. Pentru
actualizate pe serverul de hãrþi, selectaþi Opþiuni >
a utiliza adresa pe care aþi memorat-o pentru un contact
Setãri > Reþea > Opþiuni > Verificare actualizãri hartã.
în Contacte, selectaþi Opþiuni > Cãutare > Dupã adresã >
Pentru a împiedica aparatul sã preia automat hãrþi de pe Opþiuni > Selectare din contacte
Internet, de exemplu, când sunteþi în afara reþelei mobile Pentru a vizualiza rezultatele cãutãrii pe o hartã, apãsaþi
de domiciliu, selectaþi Opþiuni > Setãri > Reþea > . Pentru a comuta între rezultatele cãutãrii, apãsaþi
Utilizare reþea > Inactiv. Setarea aparatului pentru sau . Pentru a vã deplasa pe hartã, selectaþi Opþiuni >
preluarea automatã a hãrþilor poate implica transmiterea Ecran complet ºi utilizaþi tasta de parcurgere.

80
Planificarea unui traseu Servicii suplimentare pentru Hãrþi

Poziþionare
Pentru a planifica un traseu de la un loc la altul Pentru a cumpãra ºi prelua pe aparat ghiduri pentru
(de exemplu de acasã la serviciu), selectaþi Opþiuni > diferite oraºe sau pentru a achiziþiona un serviciu de
Planificare traseu. Selectaþi un punct de pornire ºi un navigaþie cu îndrumare vocalã pentru a-l utiliza cu
punct final pentru traseu. aplicaþia Hãrþi, selectaþi Opþiuni > Servicii
Pentru a regla setãrile pentru planificarea traselor, cum ar suplimentare > Ghiduri ale oraºelor sau Adãugare
fi modul de transport, selectaþi Opþiuni > Setãri > Traseu. navigare.
Pentru a vizualiza itinerarul traseului, selectaþi Opþiuni > Ghidurile preluate sunt memorate automat în memoria
Afiºare traseu. Traseul se calculeazã cu utilizarea setãrilor aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã (dacã
selectate de planificare a traseelor. este introdusã).
Pentru a vizualiza pe hartã punctele de parcurs ale Navigare
itinerarului, selectaþi Opþiuni > Afiºeazã pe hartã.
Dupã achiziþionarea actualizãrii unui serviciu de navigare,
Pentru a executa o simulare a traseului creat, selectaþi serviciul va fi disponibil prin aplicaþia Hãrþi.
Opþiuni > Pornire simulare.
Dupã crearea unui traseu în Hãrþi, pentru a porni spre
Pentru a urmãri traseul ºi coordonatele curente GPS, destinaþia doritã, utilizând GPS cu funcþia de îndrumare
selectaþi Opþiuni > Pornire urmãrire. vocalã, selectaþi Opþiuni > Pornire navigare.
Indicaþie! De asemenea, cu Hãrþi puteþi utiliza un Când utilizaþi navigarea pentru prima datã, vi se solicitã sã
receptor GPS compatibil cu conexiune Bluetooth. selectaþi limba pentru îndrumarea vocalã ºi sã preluaþi
De exemplu, într-o maºinã, un receptor GPS extern fiºierele de îndrumare vocalã pentru limba selectatã.
poate fi poziþionat în aºa fel încât sã aibã acces Pentru a schimba mai târziu limba aleasã, în ecranul
neobstrucþionat la cer. Pentru a permite utilizarea unui principal Hãrþi, selectaþi Opþiuni > Setãri > General >
receptor GPS extern, consultaþi „Poziþionare”, Ghidare vocalã, o limbã ºi preluaþi fiºierele de îndrumare
la pag. 132. vocalã pentru limba selectatã.
Pentru a anula traseul creat ºi a utiliza un alt traseu
selectaþi Opþiuni > Traseu alternativ.

81
Pentru a vizualiza numai urmãtoarele schimbãri de Repere
Poziþionare

direcþie ºi a ascunde harta, selectaþi Opþiuni >


Vizualizare > Urmãtoarele schimbãri de direcþie. Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Repere. Utilizând
Repere, puteþi memora pe aparat informaþii de poziþionare
Pentru a întrerupe navigarea, selectaþi Opþiuni > Oprire
ale anumitor locuri. Puteþi organiza locurile memorate în
navigare.
diferite categorii, cum ar fi de afaceri, ºi le puteþi adãuga
Ghiduri ale oraºelor alte informaþii, cum ar fi adresele. Puteþi utiliza reperele
Ghiduri ale oraºelor oferã informaþii despre atracþiile memorate în aplicaþii compatibile, precum Date GPS ºi
turistice, restaurante, hoteluri ºi alte puncte de interes. Hãrþi.
Ghidurile trebuie sã fie preluate ºi cumpãrate înainte de Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade ºi
utilizare. zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de
Pentru a parcurge un ghid preluat, pe fila Ghidurile mele coordonate WGS-84.
din Ghiduri ale oraºelor, selectaþi un ghid ºi Pentru a crea un reper nou, selectaþi Opþiuni > Reper nou.
o subcategorie (dacã este disponibilã). Pentru a expedia o solicitare de identificare a poziþiei
Pentru a prelua un nou ghid pe aparat, în Ghiduri ale pentru a obþine coordonatele locului în care vã aflaþi,
oraºelor, parcurgeþi spre dreapta pânã la fila Cele mai selectaþi Poziþie curentã. Pentru a introduce manual
apropiate ghiduri sau Toate ghidurile, selectaþi ghidul informaþiile de poziþionare, selectaþi Introducere
dorit ºi apãsaþi OK. Pentru a cumpãra ghidul, parcurgeþi manualã.
spre stânga pânã la fila Ghidurile mele, selectaþi ghidul Pentru a edita sau adãuga informaþii la un reper memorat,
preluat ºi introduceþi detaliile de platã. Puteþi plãti pentru (de exemplu, adresa strãzii), mergeþi la un punct de reper
ghiduri cu carte de credit sau puteþi încãrca suma ºi apãsaþi . Mergeþi la câmpul dorit ºi introduceþi
respectivã pe factura de telefon. informaþiile.
Pentru a confirma achiziþia, selectaþi de douã ori OK. Pentru a vizualiza reperul pe hartã, selectaþi Opþiuni >
Pentru a primi confirmarea achiziþiei prin e-mail, Afiºare pe hartã. Pentru a crea un traseu pânã la locul
introduceþi numele ºi adresa e-mail ºi selectaþi OK. respectiv, selectaþi Opþiuni > Navigare folosind harta.

82
Puteþi ordona reperele în categorii presetate ºi puteþi crea Indicaþii privind traseul

Poziþionare
categorii noi. Pentru a edita ºi crea noi categorii de repere,
apãsaþi în Repere ºi selectaþi Opþiuni > Editare Pentru a utiliza indicaþiile privind traseul, selectaþi
categorii. Navigaþie. Porniþi indicaþiile privind traseul în aer liber.
Pentru a adãuga un reper la o categorie, mergeþi pânã la Dacã acestea sunt pornite în interiorul unei clãdiri, este
acesta în Repere ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. la posibil ca receptorul GPS sã nu primeascã informaþiile
categorie. Mergeþi la fiecare categorie la care doriþi sã necesare de la sateliþi.
adãugaþi un reper ºi selectaþi-o. Indicaþiile privind traseul utilizeazã o busolã rotativã pe
Pentru a expedia una sau mai multe categorii cãtre un ecranul aparatului. O bilã roºie indicã direcþia de
dispozitiv compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere. destinaþie, iar distanþa aproximativã pânã la destinaþie
Reperele recepþionate sunt memorate în dosarul Cãsuþã este afiºatã în interiorul cercului busolei.
intrare în Mesaje. Indicaþiile privind traseul sunt concepute pentru a arãta
traseul cel mai drept ºi distanþa cea mai scurtã pânã la
destinaþie, mãsurate în linie dreaptã. Orice obstacole ce
Date GPS apar pe traseu, cum ar fi clãdiri sau obstacole naturale
sunt ignorate. Diferenþele de altitudine nu sunt luate în
Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Date GPS. Date
considerare când se calculeazã distanþa. Indicaþiile privind
GPS este conceput pentru a oferi indicaþii privind traseul
traseul sunt active numai atunci când vã deplasaþi.
pânã la o anumitã destinaþie, informaþii privind locul în
care vã aflaþi ºi informaþii privind deplasarea, cum ar fi Pentru a stabili destinaþia deplasãrii, selectaþi Opþiuni >
distanþa aproximativã pânã la destinaþie ºi durata Setare destinaþie ºi un reper ca destinaþie sau introduceþi
aproximativã a cãlãtoriei. coordonatele de latitudine ºi longitudine. Selectaþi Oprire
navigare pentru a anula destinaþia setatã pentru
Coordonatele GPS sunt exprimate sub formã de grade ºi
deplasare.
zecimi de grad utilizând sistemul internaþional de
coordonate WGS-84.
Pentru a utiliza Date GPS, receptorul GPS al aparatului
Preluarea informaþiilor privind poziþia
trebuie sã primeascã informaþii privind poziþia de la cel Pentru a vizualiza informaþiile privind locul în care vã
puþin trei sateliþi pentru a calcula coordonatele locului în aflaþi, selectaþi Poziþie.. Pe ecran se afiºeazã o estimare
care vã aflaþi. a preciziei locului în care vã aflaþi.

83
Pentru a memora locul în care vã aflaþi ca reper, selectaþi
Poziþionare

Opþiuni > Memorare poziþie. Reperele sunt locuri


memorate cu mai multe informaþii ºi pot fi utilizate ºi în
alte aplicaþii compatibile ºi pot fi transferate între
dispozitive compatibile.

Kilometraj
Selectaþi Dist. efectivã > Opþiuni > Start pentru a activa
calculul distanþei deplasãrii ºi Stop pentru a-l dezactiva.
Valorile calculate rãmân pe ecran. Utilizaþi aceastã
funcþie în aer liber pentru a recepþiona un semnal GPS mai
bun.
Selectaþi Readucere la zero pentru a seta la zero distanþa
deplasãrii, timpul, viteza medie ºi maximã ºi a porni un
nou calcul. Selectaþi Repornire pentru a seta la zero ºi
contorul de parcurs ºi timpul total.
Kilometrajul are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de
rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectatã de
disponibilitatea ºi calitatea semnalelor GPS.

84
Personalizarea aparatului

Personalizarea aparatului
Pentru a vã personaliza aparatul, selectaþi dintre • Pentru a utiliza pictograme animate pe aparat,
urmãtoarele: selectaþi în meniul principal Opþiuni > Animaþie
• Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul pictogramã > Activatã.
accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate, • Pentru a rearanja meniul principal, în meniul principal,
consultaþi „Mod aºteptare activã”, la pag. 88. selectaþi Opþiuni > Mutare, Mutare în dosar sau
• Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã pe ecran Dosar nou. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în
în modul de aºteptare sau imaginea setatã drept dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în
protector de ecran, consultaþi „Schimbaþi aspectul meniul principal.
aparatului”, la pag. 87.
• Pentru a personaliza sunetele de apel, consultaþi Profiluri — setarea sunetelor
„Profiluri — setarea sunetelor”, la pag. 85 ºi „Adãugarea
sunetelor de apel pentru contacte”, la pag. 115. Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel, tonurile de
• Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor alertã pentru mesaje ºi alte sunete aferente diferitelor
apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de evenimente, situaþii sau grupuri de apelanþi, apãsaþi ºi
selecþie în modul de aºteptare, consultaþi „Mod de selectaþi Instrumente > Profiluri.
aºteptare”, la pag. 128.
Pentru a schimba profilul, selectaþi Instrumente >
• Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare,
Profiluri, un profil ºi Opþiuni > Activare. De asemenea,
apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Ceas > Opþiuni >
puteþi schimba profilul, apãsând în modul de
Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital.
aºteptare. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi
• Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o
selectaþi OK.
imagine sau animaþie, apãsaþi ºi selectaþi
Instrumente > Setãri > General > Personalizare > Indicaþie! Pentru a comuta între profilul general ºi
Afiºaj > Mesaj/embl. de start. cel silenþios, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .
• Pentru a schimba afiºajul meniului principal, în meniul Pentru a modifica un profil, apãsaþi ºi selectaþi
principal, selectaþi Opþiuni > Schimbare ecran Instrumente > Profiluri. Mergeþi la profil ºi selectaþi
meniu > Tabel sau Listã. Opþiuni > Personalizare. Alegeþi setarea pe care doriþi sã

85
o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Important: În profilul deconectat nu puteþi efectua
Personalizarea aparatului

opþiuni. Sunetele stocate pe cartela de memorie sau primi apeluri ºi nu puteþi folosi nicio funcþie care
compatibilã (dacã este introdusã) sunt indicate prin . necesitã acoperire în reþeaua mobilã. Este posibil sã puteþi,
În lista tonurilor, legãtura Descãrcare sunete (serviciu de totuºi, efectua apeluri cãtre numerele de urgenþã
reþea) deschide o listã de marcaje. Puteþi selecta un programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua
marcaj ºi începe o conectarea la o paginã Web pentru apeluri, trebuie sã activaþi, mai întâi, funcþiile telefonului
a prelua mai multe tonuri. schimbând profilurile. Dacã aparatul a fost blocat,
introduceþi codul de blocare.
Dacã doriþi ca numele apelantului sã fie rostit atunci când
sunã aparatul, selectaþi Opþiuni > Personalizare ºi setaþi Dupã activarea profilului Deconectat, aveþi în continuare
Pronun.nume apelant pe Activatã. Numele apelantului posibilitatea de a utiliza reþeaua LAN fãrã fir (dacã este
trebuie memorat în Contacte. disponibilã), de exemplu, pentru a vã citi mesajele e-mail
sau a naviga pe Internet. Respectaþi toate cerinþele de
Pentru a crea un profil nou, selectaþi Opþiuni > Creare siguranþã în momentul în care stabiliþi sau utilizaþi
profil. o conexiune LAN fãrã fir. Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”,
la pag. 28. De asemenea, puteþi utiliza conexiunea
Profilul deconectat Bluetooth în timp ce sunteþi în profilul Deconectat.
Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 31.
Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã
a vã conecta la reþeaua fãrã fir. Când activaþi profilul Pentru a pãrãsi profilul Deconectat, apãsaþi tasta de
Deconectat, conexiunea la reþeaua mobilã este pornire ºi selectaþi un alt profil. Aparatul reactiveazã
dezactivatã, aºa cum aratã simbolul din cadrul transmisiile în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un
indicatorului pentru nivelul semnalului. Transmiterea semnal suficient de puternic în zonã).
tuturor semnalelor RF cãtre sau de la aparat este opritã.
Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje, acestea sunt plasate în
dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior.
Sunete 3D
Când profilul Deconectat este activ, puteþi utiliza Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Sunete 3D.
aparatul fãrã o cartelã SIM sau USIM. Cu Sunete 3D puteþi activa efectele de sunet
tridimensional pentru sunetele de apel. Nu toate sunetele
de apel acceptã efecte 3-D.

86
Pentru a activa efectele tridimensionale, selectaþi Efecte Schimbaþi aspectul

Personalizarea aparatului
3D pt.sunete apel > Activate. Pentru a schimba sunetul
de apel, selectaþi Sunet de apel ºi tonul de apel dorit. aparatului
Pentru a schimba efectul tridimensional aplicat sunetului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului, cum ar fi
de apel, selectaþi Traiectorie sunet ºi efectul dorit. Pentru imaginea de fundal ºi pictogramele, apãsaþi ºi selectaþi
a modifica efectul, selectaþi dintre urmãtoarele setãri: Instrumente > Teme.
Vitezã pe traiectorie— Parcurgeþi spre stânga sau spre Pentru a schimba tema utilizatã pentru toate aplicaþiile de
dreapta pentru a regla viteza cu care sunetul se deplaseazã pe aparat, selectaþi Teme > General. Pentru a schimba
dintr-o parte în alta. Aceastã setare nu este disponibilã tema unei anumite aplicaþii, în ecranul principal, selectaþi
pentru toate sunetele de apel. o aplicaþie.
Reverberaþie— Selectaþi tipul de ecou. Pentru a previzualiza o temã înainte de a o activa,
Efect Doppler— Selectaþi Activat pentru ca sunetul de selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Pentru a activa tema,
apel sã fie mai înalt când sunteþi mai aproape de aparat ºi selectaþi Opþiuni > Activare. Tema activã este indicatã
mai jos când sunteþi mai departe de acesta. Când vã prin .
apropiaþi de aparat, sunetul de apel pare sã devinã mai Temele de pe cartela de memorie compatibilã (dacã este
înalt ºi din ce în ce mai jos cu cât vã îndepãrtaþi de acesta. introdusã) sunt indicate prin . Temele de pe cartela de
Aceastã setare nu este disponibilã pentru toate sunetele de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este
apel. introdusã în aparat. Dacã doriþi sã utilizaþi temele
Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul tridimensional, memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela de
selectaþi Opþiuni > Redare sunet. memorie introdusã în aparat, memoraþi mai întâi temele
în memoria aparatului.
Dacã activaþi sunetele 3-D, dar nu selectaþi niciun efect
3-D, amplificarea stereo se va aplica sunetului de apel. Pentru a schimba aspectul meniului principal, selectaþi
Teme > Ecran meniu.
Pentru a regla volumul sunetului de apel, selectaþi
Instrumente > Profiluri > Opþiuni > Personalizare > Pentru a deschide o conexiune prin browser ºi a prelua mai
Volum sonerie. multe teme, în General sau Ecran meniu, selectaþi
Descãrcare teme (serviciu de reþea).

87
Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi Alegeþi o aplicaþie sau un
Personalizarea aparatului

încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie eveniment ºi apãsaþi .


adecvate împotriva programelor dãunãtoare. Comenzile rapide ale tastei
Pentru a edita imaginea de fundal ºi protecþia ecranului de parcurgere disponibile în
pentru tema curentã, selectaþi Teme > Imagine fond modul de aºteptare nu pot fi
pentru a schimba imaginea de fundal a ecranului în modul utilizate când modul de
de aºteptare activã sau Econ. energie pentru a schimba aºteptare activã este
protecþia ecranului care apare pe ecran în modul de funcþional.
aºteptare activã. De asemenea, consultaþi „Afiºaj”, Pentru a schimba comenzile
la pag. 127 pentru setarea perioadei de timp dupã care se rapide la aplicaþiile implicite,
activeazã protecþia ecranului. apãsaþi ºi selectaþi
Instrumente > Setãri >
Mod aºteptare activã General > Personalizare > Mod de aºteptare > Apl.mod
aºtept. activ.
În modul de aºteptare activã se afiºeazã comenzile rapide
la aplicaþii ºi evenimente de la aplicaþii cum ar fi agenda Este posibil ca unele comenzi rapide sã fie fixe ºi sã nu le
sau playerul. puteþi modifica.

Pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã,


apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Setãri > General >
Personalizare > Mod de aºteptare > Mod aºt. activ.

88
Administrarea timpului

Administrarea timpului
Ceas Ceas universal
Apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Ceas. Pentru a vizualiza Pentru a deschide ecranul ceasului universal, selectaþi
alarmele active ºi inactive, apãsaþi Pentru a seta Ceas ºi apãsaþi de douã ori . În ecranul ceasului
o nouã alarmã, selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. Când universal puteþi vedea ora din diferite oraºe ale globului.
existã o alarmã activã, este afiºat . Pentru a adãuga oraºe în listã, selectaþi Opþiuni >
Adãugare oraº. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe.
Pentru a dezactiva alarma, selectaþi Stop. Pentru a opri
alarma pentru 5 minute, selectaþi Amânare. Pentru a seta oraºul în care vã aflaþi, mergeþi la un oraº ºi
selectaþi Opþiuni > Setare ca oraº actual. Oraºul este
Dacã se ajunge la ora de alarmã în timp ce aparatul este
afiºat în ecranul principal al ceasului, iar ora din aparatul
oprit, acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul
Dvs. este reglatã în funcþie de oraºul selectat. Verificaþi
de alarmã. Dacã selectaþi Stop, aparatul vã întreabã dacã
dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar
doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Selectaþi Nu
aferent.
pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi
a primi apeluri. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului
mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Agendã
Pentru a anula o alarmã, selectaþi Aplicaþii > Ceas > Apãsaþi ºi selectaþi Agendã. Pentru a adãuga o nouã
Opþiuni > ªtergere alarmã. înregistrare în agendã, mergeþi la data doritã, selectaþi
Pentru a modifica setãrile ceasului, selectaþi Aplicaþii > Opþiuni > Notã nouã ºi una din urmãtoarele:
Ceas > Opþiuni > Setãri > Ora sau Data, Tip ceas sau 1 Întâlnire— pentru a vã reaminti de o întâlnire
Sunet alarmã ceas. programatã la o anumitã datã ºi orã
Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora, data ºi Cerere întâlnire— pentru a crea ºi expedia o nouã
fusul orar în aparat (serviciu de reþea), selectaþi Orã solicitare de întâlnire. Cãsuþa poºtalã trebuie sã fie
operator reþea > Actualiz. automatã. configuratã corespunzãtor pentru a trimite solicitãri
de întâlnire. Consultaþi „Cãsuþã poºtalã”, la pag. 96.

89
Promemoria— pentru a scrie o însemnare generalã Când alarma agendei semnaleazã o anumitã notã, selectaþi
Administrarea timpului

pentru o anumitã zi Silenþios pentru a opri sunetul de alarmã al agendei. Textul


Aniversare— pentru a vã reaminti zilele de naºtere sau promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Pentru
datele speciale (aceste înregistrãri sunt repetate în a opri alarma agendei, selectaþi Stop. Pentru a amâna
fiecare an) alarma, selectaþi Amânare.
De rezolvat— pentru a vã reaminti o sarcinã care Puteþi sã vã sincronizaþi agenda cu un calculator
trebuie rezolvatã pânã la o anumitã datã compatibil, utilizând Nokia PC Suite. Când creaþi
2 Completaþi câmpurile. o înregistrare în agendã, setaþi opþiunea de Sincronizare
Pentru a seta o alarmã, doritã.
selectaþi Alarmã >
Activatã ºi introduceþi Ecrane agendã
Ora alarmei ºi Data
Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi
alarmei.
a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul afiºat la
Pentru a adãuga
deschiderea agendei.
o descriere unei
înregistrãri, selectaþi Pentru a merge la o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt
Opþiuni > Adãugare la data. Pentru a reveni la ziua curentã, apãsaþi .
descriere. Pentru a comuta între ecranul lunar, sãptãmânal, zilnic ºi
3 Pentru a memora cel cu sarcini de rezolvat, apãsaþi .
înregistrarea, selectaþi Pentru a expedia o notã de agendã cãtre un aparat
Realizat. compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere.
Comandã rapidã: În ecranul zilnic, sãptãmânal sau În cazul în care celãlalt aparat nu este compatibil cu UTC
lunar al agendei, apãsaþi orice tastã ( — ). (Coordinated Universal Time), este posibil ca informaþiile
Se deschide o nouã înregistrare pentru întâlnire, de orã din înregistrãrile recepþionate sã nu fie afiºate
iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate la corect.
Subiect. În ecranul cu probleme de rezolvat, se Pentru a modifica agenda, selectaþi Opþiuni > Setãri >
deschide o înregistrare pentru o notã de rezolvat. Sunet alarmã agendã, Ecran implicit, Sãptãmâna începe
cu ºi Titlu ecran sãptãmânal.

90
Organizarea notelor de agendã

Administrarea timpului
Pentru a ºterge mai mult de un eveniment odatã, mergeþi
la ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã >
Înainte de data sau Toate notele.
Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã, alegeþi sarcina
respectivã din lista de rezolvat ºi selectaþi Opþiuni >
Marcare ca rezolvat.

91
Mesaje
Mesaje

Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje (serviciu de reþea). Expediate— Sunt memorate aici ultimele 20 de
Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot mesaje expediate, în afara mesajelor expediate printr-o
recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. Aspectul unui conexiune Bluetooth sau în infraroºu. Pentru a modifica
mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl numãrul mesajelor de memorat, consultaþi „Alte setãri”, la
recepþioneazã. pag. 102.

Pentru a crea un mesaj nou, selectaþi Mesaj nou. Cãsuþã ieºire— Mesajele ce urmeazã a fi trimise sunt
stocate temporar în Cãsuþã ieºire, de exemplu când
Mesaje conþine urmãtoarele dosare: aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei.
Cãsuþã intrare— Sunt memorate aici mesajele Rapoarte— Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport
primite, cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care
din transmisia celularã. Mesajele e-mail sunt stocate în le-aþi expediat (serviciu de reþea).
Cãsuþã poºtalã.
Pentru a introduce ºi a expedia solicitãri de servicii
Dosarele mele— Pentru a organiza mesajele în dosare. (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD), cum ar fi
Indicaþie! Pentru a evita rescrierea mesajelor pe care comenzi de activare a serviciilor de reþea, cãtre furnizorul
le expediaþi frecvent, folosiþi textele din dosarul de de servicii, selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în
ºabloane. De asemenea, puteþi crea ºi memora ecranul principal al Mesaje.
ºabloane proprii. Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã
Cãsuþã poºtalã— Pentru a vã conecta la cãsuþa primiþi mesaje pe diverse teme, cum ar fi vremea sau
poºtalã de la distanþã în vederea preluãrii mesajelor condiþiile de trafic, de la furnizorul de servicii. Contactaþi
e-mail noi sau pentru a vizualiza mesajele e-mail preluate furnizorul Dvs. de servicii în legãturã cu subiectele
anterior, fãrã a vã conecta. Consultaþi „E-mail”, la disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. În ecranul
pag. 100. principal al Mesaje, selectaþi Opþiuni > Transmisie
celularã.
Ciorne— Sunt memorate aici mesajele ciornã care nu
au fost încã expediate.

92
Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în Indicaþie! Pentru a activa sau dezactiva modul de

Mesaje
reþelele UMTS. O conexiune de pachete de date poate introducere a textului cu funcþia de predicþie, apãsaþi
împiedica recepþia transmisiei celulare. rapid de douã ori tasta .
Editarea textului ºi a listelor
Scrierea textului • Pentru a marca un articol dintr-o listã, alegeþi-l ºi
apãsaþi ºi simultan.
ABC, abc ºi Abc indicã modul de scriere selectat. • Pentru a marca mai multe articole într-o listã, apãsaþi
123 indicã modul numeric. ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi
Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu timp tasta sau . Pentru a termina selectarea,
cifre, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru eliberaþi tasta ºi apoi tasta .
a comuta între diferitele moduri de reprezentare • Pentru a copia ºi lipi un text, în timp ce apãsaþi ºi
a caracterelor, apãsaþi . menþineþi apãsat , apãsaþi sau pentru
a evidenþia textul. Pentru a copia text în clipboard,
Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere în timp ce menþineþi încã apãsatã tasta , selectaþi
litere, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Copiere. Pentru a introduce textul într-un document,
este afiºat când scrieþi un text utilizând modul apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi
tradiþional de introducere a textului, iar atunci Inserare.
când utilizaþi modul de introducere a textului cu funcþia de
predicþie.
Scrierea ºi expedierea mesajelor
Cu modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie,
puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie
tastã. Modul de introducere a textului cu funcþia de un mesaj e-mail, trebuie sã aveþi setãrile de conectare
predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat la care corecte. Consultaþi „Setãri e-mail”, la pag. 96 ºi „E-mail”,
puteþi adãuga cuvinte noi. la pag. 100.
Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie, Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS.
apãsaþi ºi selectaþi Text predictiv activat. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã, s-ar
putea ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia
prin MMS.

93
1 Selectaþi Mesaj nou ºi din urmãtoarele opþiuni: 6 Pentru a face o nouã fotografie sau a înregistra clipuri
Mesaje

Mesaj text— pentru a expedia un mesaj text audio sau video pentru un mesaj multimedia, selectaþi
Mesaj multimedia— pentru a expedia un mesaj Inserare obiect nou > Imagine, Clip audio sau Video
multimedia (MMS) clip. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj,
Mesaj audio—pentru a expedia un mesaj audio selectaþi Cadru.
(un mesaj multimedia care conþine un clip audio) Pentru a vedea aspectul mesajului multimedia,
E-mail— pentru a expedia un e-mail selectaþi Opþiuni > Previzualizare.
2 În câmpul Cãtre apãsaþi pentru a selecta 7 Pentru a adãuga un fiºier ataºat la un e-mail, selectaþi
destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau Opþiuni > Inserare > Imagine, Clip audio, Video clip,
introduceþi numãrul de telefon sau adresa de e-mail Notã sau Altul pentru alte tipuri de fiºiere. Fiºierele
a destinatarului. Pentru a adãuga punct ºi virgulã (;) în ataºate la mesajele e-mail sunt marcate prin .
scopul separãrii destinatarilor, apãsaþi . 8 Pentru a expedia mesajul, selectaþi Opþiuni >
De asemenea, puteþi copia ºi insera numãrul sau Expediere sau apãsaþi .
adresa din clipboard. Observaþie: Este posibil ca aparatul Dvs. sã
3 În câmpul Subiect, introduceþi subiectul unui mesaj semnaleze faptul cã mesajul a fost expediat cãtre
multimedia sau e-mail. Pentru a schimba câmpurile numãrul centrului de mesaje programat în aparat. Este
vizibile, selectaþi Opþiuni > Câmpuri de adresã. posibil ca aparatul sã nu semnaleze dacã mesajul a fost
4 În câmpul mesajului, sau nu recepþionat la destinaþia doritã. Pentru mai
scrieþi mesajul. Pentru multe detalii privind serviciile de mesaje, consultaþi
a introduce un ºablon, furnizorul Dvs. de servicii.
selectaþi Opþiuni >
Inserare sau Inserare Aparatul acceptã expedierea mesajelor text având un
obiect > ªablon. numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã
5 Pentru a adãuga un pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate
obiect media la un mesaj sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. S-ar
multimedia, selectaþi putea ca furnizorul Dvs. de servicii sã vã taxeze în mod
Opþiuni > Inserare corespunzãtor. Caracterele ce folosesc accente sau alte
obiect > Imagine, Clip semne, precum ºi caracterele din unele limbi ocupã mai
audio sau Video clip. mult spaþiu, limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi
expediate printr-un singur mesaj.

94
Este posibil sã nu puteþi expedia într-un mesaj multimedia Mesaje multimedia

Mesaje
videoclipuri memorate în format .mp4 sau care depãºesc
limita de dimensiune acceptatã de reþeaua mobilã. Pentru Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi
a edita un asemenea videoclip în vederea expedierii, mesaje. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine
consultaþi „Editarea videoclipurilor în vederea expedierii”, programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod
la pag. 66. aparatului sau calculatorului Dvs.
Indicaþie! Puteþi combina imagini, videoclipuri, Este posibil sã primiþi un mesaj de notificare care vã
clipuri audio ºi într-o prezentare pe care o puteþi semnaleazã faptul cã existã un mesaj multimedia în
expedia sub forma unui mesaj multimedia. Începeþi aºteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru
crearea unui mesaj multimedia ºi selectaþi Opþiuni > iniþierea unei conexiuni de pachete de date, în vederea
Creare prezentare. Aceastã opþiune este afiºatã numai preluãrii mesajului pe aparat, selectaþi Opþiuni >
dacã Mod creare MMS este setat pe Asistat sau Liber. Preluare.
Consultaþi „Mesaje multimedia”, la pag. 99. Când deschideþi un mesaj multimedia ( ), este posibil ca
pe ecran sã aparã o imagine ºi un mesaj. Este afiºat
Cãsuþã intrare — recepþionare indicatorul dacã mesajul respectiv conþine sunete
sau dacã acesta conþine videoclipuri. Pentru a reda
mesaje clipul audio sau video, selectaþi indicatorul corespunzãtor.
În dosarul Cãsuþã intrare, indicã un mesaj text necitit, Pentru a vedea obiectele media incluse în mesajul
un mesaj multimedia necitit, un mesaj audio multimedia, selectaþi Opþiuni > Obiecte.
necitit, date recepþionate prin conexiune în infraroºu Dacã mesajul conþine o prezentare multimedia, este afiºat
ºi date recepþionate prin conexiune Bluetooth. indicatorul . Pentru a reda prezentarea, selectaþi
Când primiþi un mesaj, în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul.
ºi textul 1 mesaj nou. Pentru a deschide mesajul,
selectaþi Afiºare. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã Date ºi setãri
intrare, mergeþi la acesta ºi apãsaþi . Pentru a rãspunde
unui mesaj recepþionat, selectaþi Opþiuni > Rãspuns Aparatul poate sã recepþioneze multe tipuri de mesaje
care conþin date, cum ar fi cãrþile de vizitã, sunetele de
apel, sigle ale operatorului, înregistrãri din agendã ºi

95
notificãri e-mail. De asemenea, puteþi primi setãri din ajutorul ghidului pentru cãsuþa poºtalã, selectaþi Start.
Mesaje

partea furnizorului de servicii sau din partea Consultaþi ºi „E-mail”, la pag. 100.
departamentului companiei pentru administrarea Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. Urmaþi
informaþiilor, sub forma unui mesaj de configurare. instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi
Pentru a memora datele din mesaj, selectaþi Opþiuni ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP).
opþiunea corespunzãtoare. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã, numele pe care i-l daþi
înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje.
Mesaje de servicii Web Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale.
Mesajele de serviciu Web sunt notificãri (de exemplu,
titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. Accesarea cãsuþei poºtale
Pentru disponibilitate ºi abonament, luaþi legãtura cu Când accesaþi cãsuþa poºtalã, veþi fi întrebat dacã doriþi sã
furnizorul Dvs. de servicii. vã conectaþi la cãsuþa poºtalã (Vã conectaþi la cãsuþa
poºtalã?).
Cãsuþã poºtalã Pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua mesajele
e-mail noi sau antetele acestora, selectaþi Da. Când
Setãri e-mail vizualizaþi mesajele în modul conectat, sunteþi conectat în
Indicaþie! Utilizaþi Asistent de setãri pentru a defini permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o
setãrile pentru cãsuþa poºtalã. Apãsaþi ºi selectaþi conexiune de date.
Instrumente > Asist. setãri. Pentru a vizualiza în modul deconectat mesajele e-mail
Pentru a utiliza e-mail-ul trebuie sã aveþi un punct de preluate anterior, selectaþi Nu.
acces la Internet (IAP) valid pe aparat ºi sã definiþi corect Pentru a crea un mesaj e-mail nou, selectaþi Mesaj nou >
setãrile pentru e-mail. Consultaþi „Puncte de acces”, E-mailîn ecranul principal mesaje sau Opþiuni > Mesaj
la pag. 136. nou > E-mail în cãsuþa poºtalã. Consultaþi „Scrierea ºi
Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje expedierea mesajelor”, la pag. 93.
ºi nu aþi configurat contul de e-mail, vi se cere sã faceþi
acest lucru. Pentru a configura setãrile de e-mail cu

96
Preluarea mesajelor e-mail fiºierul ataºat are un indicator estompat, acesta nu a fost

Mesaje
preluat în aparat; selectaþi Opþiuni > Preluare.
Dacã sunteþi în modul deconectat, selectaþi Opþiuni >
Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de Preluarea automatã a mesajelor e-mail
la distanþã. Pentru a prelua mesajele în mod automat, selectaþi
Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi Opþiuni > Setãri e-mail> Preluare automatã. Pentru mai
mesaje. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare multe informaþii, consultaþi „Preluare
sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau automatã”, la pag. 101.
calculatorului Dvs. Setarea aparatului pentru preluarea automatã a mesajelor
1 Dacã aveþi o conexiune activã cu o cãsuþã poºtalã de la e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date
distanþã, selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail ºi dintre prin reþeaua furnizorului de servicii. Contactaþi furnizorul
opþiunile urmãtoare: de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele aferente
Noi— pentru a prelua toate mesajele noi transmisiei de date.
Selectate— pentru a prelua numai mesajele care au
fost marcate ªtergerea mesajelor e-mail
Toate— pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa
poºtalã Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail din aparat,
Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selectaþi mesajul rãmânând totuºi în cãsuþa poºtalã de la distanþã,
Anulare. selectaþi Opþiuni > ªtergere. În ªtergere mesaj din:,
2 Dacã doriþi sã închideþi conexiunea ºi sã vizualizaþi selectaþi Numai telefon.
mesajele e-mail în modul deconectat, selectaþi Aparatul realizeazã o copie a antetelor mesajelor e-mail
Opþiuni > Deconectare. din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Deºi ºtergeþi conþinutul
3 Pentru a deschide un mesaj e-mail, apãsaþi . Dacã mesajului, antetul mesajului e-mail rãmâne în aparatul
mesajul e-mail nu a fost preluat ºi dacã sunteþi în Dvs. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi antetul, trebuie mai întâi sã
modul deconectat, sunteþi întrebat dacã doriþi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi
preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. sã realizaþi o conexiune între aparatul Dvs. ºi cãsuþa
poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea.
Pentru a vizualiza un fiºier ataºat la e-mail , deschideþi
mesajul ºi selectaþi fiºierul ataºat indicat prin . Dacã

97
Pentru a ºterge un mesaj e-mail din aparat ºi din cãsuþa Setãri mesaje
Mesaje

poºtalã la distanþã, selectaþi Opþiuni > ªtergere. În


ªtergere mesaj din:, selectaþi Telefon ºi server. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit
Pentru a anula ºtergerea unui e-mail din aparat ºi din sau cu un asterisc roºu. Respectaþi instrucþiunile primite de
server, selectaþi mesajul e-mail marcat pentru a fi ºters la la furnizorul Dvs. de servicii. Puteþi obþine setãrile de la
urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > furnizorul de servicii ºi sub forma unui mesaj de
Anulare ºtergere. configurare.
Unele sau toate centrele de mesaje sau punctele de acces
Deconectarea de la cãsuþa poºtalã pot fi configurate pe aparat de cãtre furnizorul de servicii
ºi este posibil sã nu le puteþi schimba, crea, edita sau
Dacã sunteþi în modul conectat, pentru a întrerupe ºterge.
conexiunea de transmisie de date cãtre cãsuþa poºtalã de
la distanþã, selectaþi Opþiuni > Deconectare.
Mesaje text
Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri >
Vizualizarea mesajelor de pe Mesaj text ºi din urmãtoarele:
o cartelã SIM Centre de mesaje— Pentru a vizualiza o listã cu toate
Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie sã le copiaþi centrele de mesaje text definite.
într-un dosar din aparatul Dvs. Codificare caractere— Pentru a utiliza funcþia de
1 În ecranul principal al Mesaje, selectaþi Opþiuni > conversie a caracterelor în alt sistem de codificare atunci
Mesaje SIM. când aceastã opþiune este disponibilã, selectaþi Accept
2 Selectaþi Opþiuni > Marcaj/Anul. marcaj > Marcare parþial.
sau Marcare în totalitate pentru a marca mesajele. Centru mesaje în uz— Selectaþi centrul de mesaje care va
3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Se deschide o listã de fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.
dosare.
4 Pentru a începe copierea, selectaþi un dosar ºi OK. Primire raport— Selectaþi dacã doriþi ca reþeaua sã vã
Pentru a vizualiza mesajele, deschideþi dosarul. trimitã rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de reþea).

98
Valabilitate mesaj— Selectaþi intervalul de timp în care Punct de acces în uz — Selectaþi punctul de acces care va

Mesaje
centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care fi utilizat drept conexiune preferatã.
prima încercare eºueazã (serviciu de reþea). Dacã mesajul Preluare multimedia — Selectaþi modul în care doriþi sã
nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va primiþi mesaje. Pentru a primi mesaje automat în reþeaua
fi ºters din centrul de mesaje. mobilã de domiciliu, selectaþi Aut. în reþeaua orig..
Mesaj expediat ca— Luaþi legãtura cu furnizorul de În afara reþelei mobile de domiciliu, primiþi o notificare
servicii pentru a afla dacã centrul de mesaje poate sã care vã informeazã cã aþi primit un mesaj pe care îl puteþi
realizeze conversia mesajelor text în alte formate. prelua din centrul de mesaje multimedia.
Conexiune preferatã— Selectaþi conexiunea ce va fi În afara reþelei mobile de domiciliu, expedierea ºi
utilizatã. recepþionarea mesajelor multimedia ar putea costa mai
mult.
Rãsp. acelaºi centru— Selectaþi dacã doriþi ca mesajul de
rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr al centrului Dacã selectaþi Preluare multimedia > Întotdea. autom.,
de mesaje text (serviciu de reþea). aparatul realizeazã automat o conexiune activã de
pachete de date pentru a prelua mesajul, atât în reþeaua
mobilã de domiciliu, cât ºi în cea externã.
Mesaje multimedia
Prel. mesaje anonime — Selectaþi dacã doriþi sã respingeþi
Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > mesajele provenite de la un expeditor anonim.
Mesaj multimedia ºi din urmãtoarele:
Primire reclame — Specificaþi dacã doriþi sã primiþi
Mãrime imagine — Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaje multimedia de reclamã.
mesaj multimedia.
Primire raport — Selectaþi dacã doriþi ca starea mesajului
Mod creare MMS — Dacã selectaþi Asistat, aparatul vã expediat sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea).
informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care ar
Fãrã trimitere raport — Selectaþi doriþi ca aparatul sã nu
putea sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Dacã selectaþi expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele
Restricþionat; aparatul împiedicã expedierea mesajelor recepþionate.
care ar putea sã nu fie acceptate. Pentru a include conþinut
în mesaje fãrã notificãri, selectaþi Liber. Valabilitate mesaj — Selectaþi intervalul de timp în care
centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care

99
prima încercare eºueazã (serviciu de reþea). Dacã mesajul Server rec. mesaje — Introduceþi adresa IP sau numele de
Mesaje

nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va gazdã al serverului care recepþioneazã mesajele e-mail.
fi ºters din centrul de mesaje. Punct de acces în uz — Selectaþi un punct de acces la (IAP,
Internet access point). Consultaþi „Puncte de acces”,
E-mail la pag. 136.
Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Nume cãsuþã poºtalã — Introduceþi un nume pentru
E-mail. cãsuþa poºtalã.
Pentru a selecta cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi Tip cãsuþã poºtalã — Definiþi protocolul de e-mail
pentru expedierea mesajelor e-mail, selectaþi Cãsuþã recomandat de furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã.
poºtalã în uz ºi o cãsuþã poºtalã. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Aceastã setare nu poate fi
modificatã.
Selectaþi Cãsuþe poºtale ºi o cãsuþã poºtalã pentru
a modifica urmãtoarele setãri: Setãri conexiune, Setãri Siguranþã (porturi)— Selectaþi opþiunea de siguranþã
utilizator, Setãri de preluare ºi Preluare automatã. utilizatã pentru asigurarea securitãþii conexiunii la cãsuþa
poºtalã de la distanþã.
Pentru a ºterge de pe aparat o cãsuþã poºtalã ºi mesajele
din aceasta, mergeþi la cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . Port— Definiþi un port pentru conexiune.
Pentru a crea o cãsuþã poºtalã nouã, selectaþi Opþiuni > Conectare prin APOP (numai pentru POP3) — Utilizaþi cu
Cãsuþã poºt. nouã. protocolul POP3 pentru codificarea parolelor expediate
cãtre serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la
Setãri conexiune cãsuþa poºtalã.
Pentru a edita setãrile mesajelor e-mail recepþionate, Pentru a edita setãrile mesajelor e-mail expediate,
selectaþi Mesaje e-mail intrate ºi dintre opþiunile selectaþi Mes. e-mail de expediat ºi dintre opþiunile
urmãtoare: urmãtoare:
Nume utilizator— Introduceþi numele de utilizator pe Adresa mea e-mail— Introduceþi adresa e-mail oferitã de
care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. furnizorul de servicii.
Parolã— Introduceþi parola. Dacã lãsaþi necompletat acest Server exp. mesaje— Introduceþi adresa IP sau numele de
câmp, vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi gazdã al serverului care expediazã mesajele e-mail. Veþi
la cãsuþa poºtalã de la distanþã. putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail

100
al furnizorului de servicii. Pentru informaþii suplimentare, Setãri de preluare

Mesaje
contactaþi furnizorul de servicii.
Mesaje e-mail de preluat— Definiþi ce pãrþi ale mesajului
Setãrile pentru Nume utilizator, Parolã, Punct de acces în e-mail vor fi preluate: Numai titluri, Parþial (kB) (POP3)
uz, Siguranþã (porturi) ºi Port sunt asemãnãtoare cu cele sau Mes. ºi fiº. ataº. (POP3).
pentru Mesaje e-mail intrate.
Cantitate de preluat— Definiþi numãrul de mesaje e-mail
Setãri utilizator noi care se preiau în cãsuþa poºtalã.
Numele meu— Introduceþi numele propriu. Numele Dvs. Cale dosar IMAP4 (numai pentru IMAP4)— Definiþi calea
înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului, cãtre dosarele pentru care se face abonament.
în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã
Abonamente la dosare (numai pentru IMAP4)—
funcþie.
Abonaþi-vã la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã
Expediere mesaj— Definiþi modul în care mesajul e-mail ºi preluaþi conþinut din dosarele respective.
va fi expediat de pe aparatul Dvs. Selectaþi Imediat pentru
ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când Preluare automatã
selectaþi Expediere mesaj. Dacã selectaþi La urm. Notificãri e-mail— Pentru a prelua automat pe aparat
conectare, mesajul e-mail va fi expediat când conexiunea anteturile atunci când recepþionaþi mesaje e-mail noi în
cu cãsuþa poºtalã de la distanþã va fi disponibilã. cãsuþa poºtalã de la distanþã, selectaþi Actualizare
Exp. copie cãtre sine— Selectaþi dacã doriþi sã expediaþi autom. sau Numai reþea proprie.
o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã proprie. Preluare mesaje e-mail— Pentru a prelua automat
Introd. semnãturã— Selectaþi dacã doriþi sã adãugaþi anteturile mesajelor e-mail noi din cãsuþa poºtalã de la
o semnãturã la mesajele e-mail. distanþã la perioade de timp specificate, selectaþi Activatã
sau Numai reþea proprie. Definiþi când ºi cât de des sunt
Alerte e-mailuri noi— Selectaþi dacã doriþi sã primiþi preluate mesajele.
notificãri de e-mail nou (un sunet, o notã ºi un indicator
de e-mail nou) atunci când recepþionaþi un mesaj nou. Notificãri e-mail ºi Preluare mesaje e-mail nu pot fi
active simultan.

101
Setarea aparatului pentru preluarea automatã a mesajelor Alte setãri
Mesaje

e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date


prin reþeaua furnizorului de servicii. Contactaþi furnizorul Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri >
de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele aferente Altele ºi din urmãtoarele:
transmisiei de date. Memorare mes. exp.— Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi
o copie a mesajelor text, multimedia sau e-mail expediate,
Mesaje de serviciu Web în dosarul Expediate.
Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Nr. mesaje memorate— Definiþi câte mesaje expediate
Mesaj serviciu. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de sunt memorate simultan în dosarul Expediate. Când se
serviciu. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat atinge limita, cel mai vechi mesaj este ºters.
browserul ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru Memorie în uz— Selectaþi memoria în care doriþi sã stocaþi
a prelua conþinutul la primirea unui mesaj de serviciu, mesajele, dacã în aparat este introdusã o cartelã de
selectaþi Descãrcare mesaje > Automat. memorie compatibilã: Memorie telefon sau Cartelã
memorie.
Transmisia celularã
Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele
disponibile ºi cu numerele de acces corespunzãtoare.
Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri >
Transmisie celularã ºi din urmãtoarele:
Recepþie— Selectaþi dacã doriþi sã recepþionaþi mesaje de
transmisie celularã.
Limbã— Selectaþi limba în care doriþi sã primiþi mesajele:
Toate, Selectate, sau Altele.
Detectare subiect— Selectaþi dacã aparatul cautã
automat numerele subiectelor noi ºi le memoreazã fãrã
a le asocia un nume, în lista subiectelor.

102
Efectuarea apelurilor

Efectuarea apelurilor
Apeluri vocale Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în
Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel.
1 În modul de aºteptare, introduceþi numãrul de telefon, Consultaþi „Copierea contactelor”, la pag. 114.
inclusiv prefixul. Pentru a ºterge un numãr, apãsaþi .
Pentru apeluri internaþionale, apãsaþi de douã ori Pentru a apela un numãr format recent în modul
pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces aºteptare, apãsaþi . Alegeþi numãrul ºi apãsaþi .
internaþional) ºi introduceþi codul þãrii, prefixul zonal Pentru a expedia o imagine sau un videoclip într-un mesaj
(omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de multimedia celuilalt participant la convorbire, selectaþi
telefon. Opþiuni > Expediere MMS (numai în reþelele UMTS).
2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul
3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Apãsaþi
a anula o încercare de apelare în curs). Prin apãsarea pentru a expedia fiºierul cãtre un aparat compatibil
tastei se terminã întotdeauna convorbirea, chiar (serviciu de reþea).
dacã o altã aplicaþie este activã. Închiderea capacului
glisant nu întrerupe un apel vocal activ. Pentru a trece un apel activ în aºteptare în timp ce
rãspundeþi la un alt apel, selectaþi Opþiuni > Menþinere.
Pentru a regla volumul în timpul unei convorbiri, utilizaþi Pentru a comuta între apelul activ ºi apelul trecut în
tasta de volum de pe partea lateralã a aparatului. aºteptare, selectaþi Opþiuni > Comutare. Pentru a conecta
De asemenea, puteþi utiliza ºi tasta de parcurgere. În cazul apelul activ cu apelul trecut în aºteptare ºi a vã deconecta
în care aþi setat volumul pe Dezactiv. microfon, selectaþi de la convorbire, selectaþi Opþiuni > Transfer.
mai întâi Cu micr..
Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu,
Pentru a efectua un apel din Contacte, apãsaþi ºi o parolã), selectaþi Opþiuni > Expediere DTMF.
selectaþi Contacte. Alegeþi numele dorit sau introduceþi Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Pentru
primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Vor fi a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter
afiºate contactele identificate. Pentru a iniþia apelul, de pauzã (p), apãsaþi în mod repetat tasta . Selectaþi
apãsaþi .

103
OK pentru a expedia tonul. Puteþi adãuga tonuri DTMF în tasta în modul de aºteptare activã ºi selectaþi Cãsuþã
Efectuarea apelurilor

câmpurile Numãr telefon sau DTMF dintr-o fiºã de vocalã sau Cãsuþã poºtalã video. De asemenea, consultaþi
contact. „Redirecþionarea apelurilorl”, la pag. 134 ºi „Apeluri video”,
Indicaþie! Atunci când aveþi un singur apel vocal la pag. 106.
activ, pentru a-l trece în aºteptare, apãsaþi . Pentru Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei poºtale
a activa apelul, apãsaþi din nou . vocale sau video, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente >
În timpul unui apel activ, pentru a direcþiona sunetul de la Cãs.poºt.apel o cãsuþã poºtalã ºi Opþiuni > Modificare
receptor la difuzor, selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. numãr. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul de
În cazul în care aþi conectat un set cu cascã compatibil, cu servicii fãrã fir) ºi selectaþi OK.
conexiune Bluetooth, pentru a direcþiona sunetul la setul
cu cascã, selectaþi Opþiuni > Fãrã com. manuale. Pentru Realizarea unei teleconferinþe
a comuta înapoi la receptor, selectaþi Opþiuni > Activ. 1 Apelaþi-l pe primul participant.
microreceptor. 2 Pentru a efectua un apel cãtre un alt participant,
Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin selectaþi Opþiuni > Apel nou. Primul apel trece în
preluarea apelului aflat în aºteptare, selectaþi Opþiuni > aºteptare în mod automat.
Înlocuire. 3 Dupã preluarea unui nou apel, pentru a conecta primul
participant la teleconferinþã, selectaþi Opþiuni >
În cazul în care aveþi mai multe convorbiri active, pentru Conferinþã.
a le termina pe toate, selectaþi Opþiuni > Terminare Pentru a adãuga o nouã persoanã la convorbire,
apeluri. repetaþi pasul 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã >
Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei Alãturare la confer.. Aparatul acceptã teleconferinþe
convorbiri vocale sunt servicii de reþea. cu maxim ºase participanþi, inclusiv Dvs.
Pentru o convorbire particularã cu unul dintre
participanþi, selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat.
Cãsuþe poºtale: vocalã ºi video Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat.
Pentru a apela cãsuþa poºtalã vocalã sau video proprie Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul
(servicii de reþea, cãsuþele poºtale video sunt disponibile Dvs. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa.
numai în reþeaua UMTS), apãsaþi ºi menþineþi apãsatã Dupã ce terminaþi convorbirea particularã, selectaþi

104
Opþiuni > Alãturare la confer. pentru a reveni la indicative vocale. Aparatul creeazã indicative vocale

Efectuarea apelurilor
teleconferinþã. pentru înregistrãrile din Contacte ºi le comparã cu
Pentru a elimina un participant, selectaþi Opþiuni > indicativul rostit. Funcþia aparatului de recunoaºtere
Conferinþã > Decon. participant, mergeþi la acesta ºi a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal
selectaþi Deconec.. pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale.
4 Pentru a termina teleconferinþa activã, apãsaþi . Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de
numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat
Apelarea rapidã a unui numãr de în fiºa de contact. Pentru a asculta indicativul vocal
sintetizat, deschideþi o fiºã de contact ºi selectaþi
telefon Opþiuni > Redare indic. vocal.
Pentru a activa apelarea rapidã, apãsaþi ºi selectaþi Efectuarea unui apel cu ajutorul unui
Instrumente > Setãri > Telefon > Setãri apel > Apelare
indicativ vocal
rapidã > Activatã.
Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar
Pentru a aloca un numãr de telefon uneia dintre tastele de
apelare rapidã ( — ), apãsaþi ºi selectaþi putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul
Instrumente > Ap. rapidã. Selectaþi tasta cãreia doriþi sã unor apeluri de urgenþã, astfel cã nu trebuie sã vã
îi alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile.
Atribuire. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. Þineþi
sau video, iar pentru pornirea programului de aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi
navigare Web. indicativul vocal.
Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare, apãsaþi 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã, apãsaþi ºi menþineþi
tasta de apelare rapidã ºi . apãsatã în modul de aºteptare tasta de selecþie
dreapta. Dacã este conectat un set cu cascã
Apelarea vocalã compatibil, cu o tastã pentru setul de cascã, apãsaþi ºi
Aparatul acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. Comenzile menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia
vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de apelarea vocalã.
aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil

105
2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi UMTS. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor
Efectuarea apelurilor

acum. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe de apel video ºi modalitatea de abonare la
fiºa de contact. acestea,contactaþi furnizorul de servicii fãrã fir.
3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru Un apel video poate fi realizat numai între doi
contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului interlocutori. Apelul video poate fi efectuat cãtre un aparat
ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Dupã o pauzã de mobil compatibil sau un client ISDN. Apelurile video nu pot
2,5 secunde aparatul formeazã numãrul. fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal, video sau
În cazul în care contactul recunoscut nu este corect, de transmisie date.
selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte
corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea Pictograme:
vocalã. Nu recepþionaþi semnal
video (fie destinatarul nu
Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe emite semnale video, fie
numere, aparatul selecteazã numãrul implicit, dacã acesta reþeaua nu le transmite).
a fost setat. În caz contrar aparatul selecteazã primul Aþi refuzat transmiterea
numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil, Mobil imaginii video de pe aparatul
(acasã), Mobil (serviciu), Telefon, Telefon (acasã) ºi Dvs. Pentru a transmite în
Telefon (serviciu). schimb o imagine staticã,
consultaþi „Setãri apel”,
Apeluri video la pag. 133.
Chiar dacã aþi respins
Când efectuaþi un apel video (serviciu de reþea), puteþi
expedierea imaginii video în timpul unui apel video, apelul
vedea o transmisie video în timp real, bidirecþionalã, între
va fi totuºi taxat ca apel video. Verificaþi preþurile la
Dvs. ºi destinatarul apelului. Semnalul video în direct sau
furnizorul de servicii.
imaginea video preluatã de aparatul foto-video din
aparatul Dvs. va fi afiºatã destinatarului apelului video. 1 Pentru a iniþia un apel video, introduceþi numãrul de
telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul
Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi Contacte ºi selectaþi un contact.
o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele 2 Selectaþi Opþiuni > Apelare > Apel video.

106
Aparatul foto-video secundar, poziþionat în partea din faþã Pentru a utiliza aparatul foto-video principal pentru

Efectuarea apelurilor
este utilizat implicit când efectuaþi apeluri video Iniþierea expedierea semnalului video, selectaþi Opþiuni > Utilizare
unui apel video poate dura un timp. Se afiºeazã Aºteptare camerã princ. ºi deschideþi capacul obiectivului din spate.
imagine video în curs. Dacã apelul nu reuºeºte (de Pentru a comuta înapoi la aparatul foto-video secundar,
exemplu, dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea selectaþi Opþiuni > Utilizare camerã secun..
sau aparatul destinatarului nu este compatibil), sunteþi Pentru a termina apelul video, apãsaþi .
întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal
sau sã expediaþi un mesaj multimedia sau un mesaj text.
Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã Partajarea video
imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. Destinatarul Utilizaþi Partajare video (serviciu de reþea) pentru
apelului poate refuza transmisia video ( ), caz în care a trimite semnal video în direct sau un videoclip de pe
este posibil sã auziþi doar sunetul ºi sã vedeþi o imagine aparatul mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil, în
staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. timpul unui apel vocal.
Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet, selectaþi Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Partajare
Opþiuni > Activare sau Dezactivare > Exped. video în video. Dacã nu doriþi sã utilizaþi difuzorul pentru apelul
curs, Exped. audio în curs sau Exp. aud. & vid. în curs. vocal în timpul unei sesiuni de partajare video, puteþi
Pentru a apropia sau a depãrta propria imagine, apãsaþi utiliza un set cu cascã compatibil.
sau .
Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise, Cerinþe pentru partajarea video
selectaþi Opþiuni > Schimb.ordine imag.. Deoarece Partajare video necesitã o conexiune UMTS,
Pentru a direcþiona semnalul audio cãtre un set cu cascã puteþi utiliza Partajare video în funcþie de
compatibil, cu conexiune Bluetooth pe care l-aþi conectat disponibilitatea reþelei UMTS. Contactaþi furnizorul Dvs.
la aparat, selectaþi Opþiuni > Fãrã com. manuale. Pentru de servicii pentru informaþii suplimentare cu privire la
a direcþiona semnalul audio înapoi la difuzorul aparatului, disponibilitatea serviciului, a reþelei, precum ºi în privinþa
selectaþi Opþiuni > Activ. microreceptor. taxelor aferente.
Pentru regla volumul în timpul unei convorbiri video,
utilizaþi tasta de volum de pe partea lateralã a aparatului.

107
Pentru a utiliza Partajare video trebuie sã executaþi Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat
Efectuarea apelurilor

urmãtoarele operaþii: înainte de a utiliza Partajare video.


• Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru Solicitaþi setãrile de profil SIP de la furnizorul de servicii ºi
conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Consultaþi memoraþi-le pe aparat. Furnizorul de servicii vã poate
„Setãri”, la pag. 108. transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii
• Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã necesari.
aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Consultaþi Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului, o puteþi introduce în
„Setãri”, la pag. 108. Dacã începeþi sesiunea de fiºa de contact a persoanei respective. Deschideþi
partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi
UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre fiºa de contact (sau iniþiaþi o fiºã nouã pentru acea
sistemul GSM, sesiunea de partajare este opritã, dar persoanã). Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > SIP sau
apelul vocal continuã. Nu veþi putea porni Partajare Vizionare partajatã. Introduceþi adresa SIP în formatul:
video dacã nu vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP
UMTS. în locul unui nume de domeniu).
• Asiguraþi-vã cã atât destinatarul, cât ºi expeditorul
sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. Dacã invitaþi Dacã nu cunoaºteþi adresa SIP a contactului respectiv,
o persoanã la o sesiune de partajare ºi aparatul pentru a partaja un semnal video, puteþi folosi, de
persoanei respective nu se aflã în aria de acoperire asemenea, numãrul de telefon al destinatarului, incluzând
a reþelei UMTS sau nu are instalatã aplicaþia Partajare codul þãrii, de exemplu +358 (dacã este acceptat de
video sau nu are setatã conexiunea „de la persoanã la furnizorul de servicii fãrã fir).
persoanã”, persoana nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. Setãri pentru conexiunea UMTS
Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã Pentru a seta conexiunea UMTS executaþi urmãtoarele
destinatarul nu poate accepta invitaþia. operaþii:
Setãri • Contactaþi furnizorul de servicii pentru a stabili un
acord care sã vã permitã sã utilizaþi reþeaua UMTS.
Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ • Asiguraþi-vã cã setãrile din aparat pentru conectarea la
O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi punctul de acces UMTS sunt configurate
sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). corespunzãtor. Pentru ajutor, consultaþi „Conexiune”,
la pag. 135.

108
Partajarea semnalelor video în direct 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului

Efectuarea apelurilor
acceptã invitaþia.
sau a videoclipurilor 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de
1 Când este activã o convorbire vocalã, selectaþi partajare. Selectaþi Continuare pentru a continua
Opþiuni > Partajare video > În direct, deschideþi partajarea. Pentru a derula rapid videoclipul înainte
capacul obiectivului din spate. sau înapoi, apãsaþi sau . Pentru a relua redarea
Pentru a partaja un videoclip, selectaþi Opþiuni > videoclipului, apãsaþi Redare.
Partajare video > Video clip înregistrat. Se va 5 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectaþi Stop.
deschide o listã a videoclipurilor stocate în memoria Pentru a termina apelul vocal, apãsaþi .
aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. De asemenea, partajarea video se terminã dacã apelul
Selectaþi un videoclip pe care doriþi sã-l partajaþi. vocal activ este încheiat.
Pentru a previzualiza clipul, selectaþi Opþiuni > Redare. Pentru a memora transmisia video în direct partajatã,
2 Dacã partajaþi semnal video în direct, aparatul selectaþi Memor. pentru a accepta întrebarea Memoraþi
expediazã invitaþia cãtre adresa SIP pe care aþi video clipul partajat?. Transmisia video partajatã este
adãugat-o la fiºa de contact a destinatarului. memoratã în dosarul Imagini ºi video în Galerie.
Dacã partajaþi un clipvideo, selectaþi Opþiuni >
Invitare. Este posibil ca pentru partajarea videoclipului Dacã accesaþi alte aplicaþii în timp ce partajaþi un
sã fie necesarã conversia într-un format corespunzãtor. videoclip, partajarea va fi trecutã în pauzã. Pentru a reveni
Va apãrea mesajul Pentru partajare, trebuie fãcutã la ecranul de partajare video ºi a continua partajarea, în
conversia video clipului. Continuaþi? Selectaþi OK. modul de aºteptare activã, selectaþi Opþiuni >
Dacã informaþiile de contact ale destinatarului sunt Continuare. Consultaþi „Mod aºteptare activã”, la pag. 88.
memorate în Contacte ºi contactul are mai multe
adrese SIP sau numere de telefon cu codul de þarã Acceptarea unei invitaþii
inclus, selectaþi adresa sau numãrul dorit. În cazul în Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare, este afiºat
care adresa SIP sau numãrul de telefon al un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP
destinatarului nu este disponibil, introduceþi adresa SIP a expeditorului. Dacã aparatul nu este setat pe profilul
sau numãrul de telefon al destinatarului, inclusiv codul Silenþios va suna când primiþi o invitaþie.
de þarã ºi selectaþi OK pentru a trimite invitaþia.

109
Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi nu ocupat pentru a redirecþiona apeluri, respingerea unui apel
Efectuarea apelurilor

sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS, nu veþi ºti are ca efect ºi redirecþionarea lui. Consultaþi
cã aþi primit o invitaþie. „Redirecþionarea apelurilorl”, la pag. 134.
Când primiþi o invitaþie, selectaþi dintre opþiunile Dacã selectaþi Silenþios pentru a dezactiva tonul de apel al
urmãtoare: apelului primit, puteþi trimite un mesaj text fãrã a refuza
Accept.— pentru a activa sesiunea de partajare. apelul, pentru a-l informa pe apelant în legãturã cu
motivul pentru care nu puteþi rãspunde. Selectaþi
Respingere — pentru a refuza invitaþia. Expeditorul Opþiuni > Exped. mesaj text. Pentru a configura aceastã
primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins opþiune ºi a scrie un mesaj text standard, consultaþi „Setãri
invitaþia. Puteþi, de asemenea, apãsa tasta de terminare apel”, la pagina 133.
pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta
apelul vocal.
Rãspunsul la un apel video sau
Când recepþionaþi un videoclip, pentru a dezactiva sunetul
clipului, selectaþi Fãrã sunet. respingerea acestuia
Pentru a încheia sesiunea de partajare video, selectaþi Când primiþi un apel video, este afiºatã pictograma .
Stop. De asemenea, partajarea video se terminã dacã
Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. Se afiºeazã
apelul vocal activ este încheiat.
mesajul Acceptaþi ca imaginile video sã fie expediate
cãtre apelant?. Pentru a iniþia expedierea unui semnal
Rãspunsul la un apel sau video în direct, selectaþi Da.
Dacã nu activaþi apelarea video, transmisia video nu este
respingerea acestuia activatã ºi veþi auzi numai sunetul apelantului. Imaginea
Pentru a rãspunde la un apel, apãsaþi sau deschideþi video este înlocuitã de un ecran gri. Pentru a înlocui
capacul glisant. ecranul gri cu o imagine staticã realizatã cu ajutorul
aparatului foto-video, consultaþi „Setãri apel”, Imagine în
Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel,
apel video, la pag. 133.
selectaþi Silenþios.
Pentru a termina apelul video, apãsaþi .
Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel, apãsaþi . Dacã
aþi activat funcþia Redirecþionare apel > Dacã este

110
Apel în aºteptare selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Pentru a ºterge un

Efectuarea apelurilor
anumit eveniment, deschideþi registrul, selectaþi
Puteþi rãspunde la un apel în timp ce aveþi o altã evenimentul ºi apãsaþi .
convorbire în desfãºurare în cazul în care aþi activat Apel
în aºteptare în Instrumente > Setãri > Telefon > Setãri Duratã convorbirilor
apel > Apel în aºteptare (serviciu de reþea).
Pentru a monitoriza durata aproximativã a apelurilor
Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare, apãsaþi .
recepþionate ºi efectuate, apãsaþi ºi selectaþi
Prima convorbire trece în aºteptare.
Aplicaþii > Jurnal > Duratã conv..
Pentru a comuta între cele douã convorbiri, selectaþi
Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de
Comutare. Pentru a conecta un apel primit sau un apel în
servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate
aºteptare cu un apel activ ºi pentru a vã deconecta de la
diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, rotunjiri
apelurile respective, selectaþi Opþiuni > Transfer. Pentru a
º.a.m.d.
termina convorbirea activã, apãsaþi . Pentru a termina
ambele convorbiri, selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Pentru a reseta cronometrele de duratã a convorbirilor,
selectaþi Opþiuni > Reset. cronometre. Pentru aceasta,
aveþi nevoie de codul de blocare. Consultaþi „Telefon ºi
Jurnal cartelã SIM”, la pag. 129.
Pentru a monitoriza numerele de telefon ale apelurilor
vocale nepreluate, recepþionate ºi efectuate, apãsaþi ºi Pachete de date
selectaþi Aplicaþii > Jurnal > Apeluri recente. Aparatul Pentru a determina volumul de date expediate ºi
înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai recepþionate în timpul conexiunilor de pachete de date
dacã reþeaua acceptã aceste funcþii, dacã aparatul este apãsaþi ºi selectaþi Aplicaþii > Jurnal > Date ca
pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. pachet.. De exemplu, vi se pot factura conexiunile de
Pentru a goli toate listele de apeluri recente, selectaþi pachete de date în funcþie de volumul datelor expediate ºi
Opþiuni > ªterge ap. recente în ecranul principal al primite.
apelurilor recente. Pentru a ºterge unul dintre registrele de
apel, deschideþi registrul pe care doriþi sã îl ºtergeþi ºi

111
Monitorizarea tuturor evenimentelor a confirma. Pentru a ºterge un singur eveniment din jurnal,
Efectuarea apelurilor

apãsaþi .
de comunicaþie
Pentru a stabili durata jurnalului, selectaþi Opþiuni >
Pictogramele din Jurnal sunt: Setãri > Duratã jurnal. Dacã selectaþi Fãrã jurnal, va fi
Evenimente intrate ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului, respectiv
Evenimente ieºite registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere
Evenimente de comunicaþie nepreluate a mesajelor.
Pentru a monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text Indicaþie! În ecranul cu detalii puteþi sã copiaþi un
sau conexiunile de date ºi LAN fãrã fir înregistrate pe numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi, de exemplu,
aparat, apãsaþi , selectaþi Aplicaþii > Jurnal ºi apãsaþi într-un mesaj text. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr.
pentru a deschide jurnalul general.
Pentru a vedea din contorul de pachete de date volumul de
Articolele componente ale evenimentelor, cum ar fi date transferate ºi durata unei anumite conexiuni de
mesajele text expediate în mai multe locuri sau pachete de date, mergeþi la un eveniment recepþionat sau
conexiunile de pachete de date, sunt înregistrate ca un expediat indicat prin Pach. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare
singur eveniment de comunicaþie. Conexiunile la cãsuþa detalii.
poºtalã, la centrul de mesaje multimedia sau la pagini
Web sunt afiºate ca apeluri de pachete de date.
Pentru a adãuga un numãr de telefon necunoscut din
Jurnal la contacte selectaþi Opþiuni > Memorare la
Contacte.
Pentru a filtra jurnalul, selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un
filtru.
Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului, registrul
apelurilor recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor,
selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. Selectaþi Da pentru

112
Contacte (Agendã telefonicã)

Contacte (Agendã telefonicã)


Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. În Contacte puteþi Editare. De asemenea, puteþi sã cãutaþi contactul dorit
memora ºi actualiza informaþii de contact, precum introducând primele litere ale numelui în câmpul de
numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele de cãutare. Pe ecran se va afiºa o listã cu contactele ale cãror
e-mail ale contactelor din agendã. Puteþi sã adãugaþi un nume încep cu literele introduse.
sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã la Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact,
o fiºã de contact. De asemenea, puteþi crea grupuri de
puteþi utiliza ºi aplicaþia Nokia Contacts Editor
contact, care vã permit sã expediaþi mesaje text sau
disponibilã în Nokia PC Suite.
mesaje e-mail cãtre mai mulþi destinatari simultan. Puteþi
adãuga la contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) Pentru a adãuga o fotografie în miniaturã la o fiºã de
primite. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 95. Informaþiile contact, deschideþi fiºa de contact ºi selectaþi Opþiuni >
de contact pot fi expediate numai cãtre aparate Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini.. Fotografia în
compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. miniaturã este afiºatã atunci când primiþi un apel de la
Pentru a vizualiza spaþiul ocupat de contacte, grupuri ºi contactul respectiv.
memoria disponibilã din Contacte, selectaþi Opþiuni > Pentru a asculta indicativul vocal, selectaþi o fiºã de
Informaþii contacte. contact ºi Opþiuni > Redare indic. vocal. Consultaþi
„Apelarea vocalã”, la pag. 105.
Memorarea ºi editarea numelor ºi Pentru a expedia informaþii de contact, selectaþi fiºa de
numerelor contact pe care doriþi sã o expediaþi ºi Opþiuni >
Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia, Prin
1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Bluetooth sau Prin infraroºu. Consultaþi „Mesaje”,
2 Completaþi câmpurile pe care le doriþi ºi selectaþi la pag. 92 ºi „Expedierea datelor utilizând o conexiune
Realizat. Bluetooth”, la pag. 32.
Pentru a edita fiºele de contact din Contacte, alegeþi fiºa
de contact pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni >

113
Indicaþie! Pentru a imprima fiºele de contact pe 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un
Contacte (Agendã telefonicã)

o imprimantã compatibilã, echipatã Basic Print Profile numãr sau o adresã, apoi selectaþi Atribuire.
(BPP), prin conexiune Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 4 Selectaþi un numãr sau o adresã pe care doriþi sã
450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaþi o setaþi ca implicitã.
Opþiuni > Imprimare.
Numãrul sau adresa presetatã este subliniatã pe cartela de
Pentru a adãuga un contact la un grup, selectaþi contact.
Opþiuni > Adãugare la grup: (opþiunea apare doar dacã
aþi creat un grup). Consultaþi „Crearea grupurilor de
contacte”, la pag. 115. Copierea contactelor
Pentru a vedea cãrui grup îi aparþine un contact, selectaþi Pentru a copia nume ºi numere de pe o cartelã SIM pe
contactul ºi Opþiuni > Aparþine grupurilor. aparat, apãsaþi , ºi selectaþi Contacte > Opþiuni >
Contacte SIM > Dosar SIM, numele pe care doriþi sã le
Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte, selectaþi
copiaþi ºi Opþiuni > Copiere în Contacte.
o fiºã ºi apãsaþi . Pentru a ºterge simultan mai multe
fiºe de contact, apãsaþi ºi pentru a marca Pentru a copia contacte pe cartela SIM, în Contacte,
respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi ºi Opþiuni >
Copiere în dir. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul
Numere ºi adrese implicite SIM. Sunt copiate numai câmpurile fiºei de contact
acceptate de cartela Dvs. SIM.
Puteþi atribui unei fiºe de contact numere sau adrese
implicite. În acest mod, dacã un contact are mai multe Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele Dvs. cu un
numere sau adrese, puteþi apela sau expedia cu uºurinþã calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite.
un mesaj cãtre acel contact, la un anumit numãr de
telefon sau la o anumitã adresã. De asemenea, numãrul Director SIM ºi alte servicii SIM
implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea
1 În agenda telefonicã, selectaþi un contact. serviciilor cartelei SIM, contactaþi distribuitorul cartelei
2 Selectaþi Opþiuni > Implicite. SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt
distribuitor.

114
Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte Adãugarea sunetelor de apel

Contacte (Agendã telefonicã)


SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele
memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteþi adãuga, pentru contacte
edita sau copia numere în contacte ºi puteþi efectua
apeluri. Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un
grup de contacte, efectuaþi urmãtoarele:
Pentru a vizualiza o listã a numerelor fixe ce pot fi apelate, 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau
selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. nr. pentru a accesa lista de grupuri ºi a selecta un grup de
fixe. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este contacte.
acceptatã de cartela Dvs. SIM. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. Se deschide o listã
Pentru a restricþiona apelurile de pe aparat cãtre anumite cu sunete de apel.
numere de telefon, selectaþi Opþiuni > Activ. apel. nr. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi
fixe. Aveþi nevoie de codul PIN2 pentru a activa ºi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat.
dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita Puteþi, de asemenea, utiliza un videoclip drept sunet de
contactele care au numere fixe de apelare. Contactaþi apel.
furnizorul de servicii dacã nu aveþi acest cod. Pentru
Când vã apeleazã un contact sau un membru al grupului,
a adãuga numere noi la lista numerelor fixe ce pot fi
aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul
apelate, selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. Pentru
apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi dacã
a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2.
aparatul Dvs. îl recunoaºte).
Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe, conexiunile de
Pentru a ºterge sunetul de apel, selectaþi Sunet implicit
pachete de date nu sunt posibile, exceptând situaþia în
din lista cu sunete de apel.
care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de
date. În acest caz, numãrul centrului de mesaje ºi numãrul
de telefon al destinatarului trebuie incluse în lista de Crearea grupurilor de contacte
apelare a numerelor fixe.
1 În Contacte, apãsaþi pentru a deschide lista
Când este activatã apelarea numerelor fixe, pot fi posibile grupurilor.
apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou.
aparatul Dvs.

115
3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel
Contacte (Agendã telefonicã)

implicit Grup ºi selectaþi OK.


4 Selectaþi grupul ºi Opþiuni > Adãugare membri.
5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca.
Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan, repetaþi
aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi
sã le adãugaþi.
6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul
respectiv.
Pentru a redenumi un grup, selectaþi Opþiuni >
Redenumire, introduceþi noul nume ºi selectaþi OK.

Eliminarea membrilor dintr-un grup


1 În lista grupurilor, selectaþi grupul pe care doriþi sã-l
modificaþi.
2 Mergeþi la contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere
din grup.
3 Selectaþi Da pentru a elimina contactul din grup.

116
Birou

Birou
Quickoffice Pentru a deschide un document, apãsaþi , selectaþi
Organizat. > Quickoffice > Quickword ºi documentul.
Cu Quickoffice aveþi posibilitatea sã vizualizaþi document
Pentru a face upgrade la o versiune Quickword care
cu formatele.doc, .xls, .ppt ºi .txt. Nu sunt acceptate toate
permite editarea, selectaþi Opþiuni > Trecere pe mod
formatele sau caracteristicile de fiºiere. Nu sunt acceptate
editare. Upgrade-ul se face contra cost.
fiºierele Apple Macintosh.
Consultaþi ºi „Informaþii suplimentare”, la pag. 118.
Pentru a utiliza aplicaþiile Quickoffice, apãsaþi ºi
selectaþi Organizat. > Quickoffice. Se deschide lista
fiºierelor care au formate .doc, .xls, .ppt ºi .txt memorate pe Quicksheet
aparat sau pe cartela de memorie compatibilã (dacã este Cu ajutorul aplicaþiei Quicksheet, puteþi sã vizualizaþi pe
introdusã). aparat documente Microsoft Excel originale.
Pentru a deschide Quickword, Quicksheet, Quickpoint Quicksheet acceptã vizualizarea fiºierelor foaie de calcul
sau Quickmanager, apãsaþi pentru a accesa ecranul salvate în formatul .xls, create cu Microsoft Excel 97,
dorit. 2000, XP ºi 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau
caracteristicile formatelor de fiºiere menþionate.
Quickword Pentru a deschide o foaie de calcul, apãsaþi , selectaþi
Cu ajutorul aplicaþiei Quickword, puteþi sã vizualizaþi pe Organizat. > Quickoffice > Quicksheet ºi foaia de calcul.
aparat documente Microsoft Word originale. Pentru a face upgrade la o versiune Quicksheet care
Quickword acceptã vizualizarea documentelor salvate în permite editarea, selectaþi Opþiuni > Comut. pe mod
formatele .doc ºi .txt, create cu Microsoft Word 97, 2000, editare. Upgrade-ul se face contra cost.
XP ºi 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau Consultaþi ºi „Informaþii suplimentare”, la pag. 118.
caracteristicile formatelor de fiºiere menþionate.

117
Quickpoint Informaþii suplimentare
Birou

Cu ajutorul aplicaþiei Quickpoint, puteþi sã vizualizaþi pe Dacã întâmpinaþi probleme cu Quickword, Quicksheet,
aparat prezentãri Microsoft PowerPoint originale. Quickpoint sau Quickmanager, consultaþi pagina
Quickpoint acceptã vizualizarea prezentãrilor salvate în www.quickoffice.com pentru informaþii suplimentare.
formatul .ppt, create cu Microsoft PowerPoint 2000, XP ºi Asistenþa este disponibilã ºi prin trimiterea unui mesaj de
2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau e-mail la adresa supportS60@quickoffice.com.
caracteristicile formatelor de fiºiere menþionate.
Pentru a deschide o prezentare, apãsaþi , selectaþi Note
Organizat. > Quickoffice > Quickpoint ºi prezentarea. Pentru a scrie note în format .txt format, apãsaþi ºi
Pentru a face upgrade la o versiune Quickpoint care selectaþi Organizat. > Note.
permite editarea, selectaþi Opþiuni > Trecere pe mod
editare. Upgrade-ul se face contra cost.
Recorder
Consultaþi ºi „Informaþii suplimentare”, la pag. 118.
Pentru a înregistra note pro memoria vocale, apãsaþi ºi
Quickmanager selectaþi Organizat. > Recorder. Pentru a înregistra
o conversaþie telefonicã, deschideþi Recorder în timpul
Cu Quickmanager puteþi prelua software, inclusiv unui apel vocal. Ambii interlocutori vor auzi un semnal
actualizãri, componente upgrade ºi alte aplicaþii utile. sonor la fiecare 5 secunde, în timpul înregistrãrii.
Preluãrile se pot trece pe factura de telefon sau le puteþi
plãti cu cartea de credit.
Pentru a face upgrade la o versiune de Quickword,
Adobe Reader
Quicksheet sau Quickpoint care permite editarea, trebuie Cu Adobe Reader, puteþi citi documente .pdf pe afiºajul
sã cumpãraþi o licenþã. aparatului.
Pentru a deschide Quickmanager, apãsaþi ºi selectaþi Aceastã aplicaþie a fost optimizatã pentru conþinut de
Organizat. > Quickoffice > Quickmanager. document .pdf pe receptoare ºi alte aparate mobile. Oferã

118
doar un set limitat de caracteristici în comparaþie cu Convertor

Birou
versiunile pentru PC.
Pentru a face conversii dintr-o unitate de mãsurã în alta,
Pentru a deschide documente, apãsaþi ºi selectaþi
apãsaþi ºi selectaþi Organizat. > Convertor.
Organizat. > Adobe PDF. Fiºierele utilizate recent sunt
enumerate în ecranul de fiºiere. Pentru a deschide un Aplicaþia Convertor are o precizie limitatã ºi pot apãrea
document, mergeþi la acesta ºi apãsaþi . erori de rotunjire.
Utilizaþi Mngr. fiºiere pentru a naviga ºi a deschide 1 În câmpul Tip, selectaþi unitatea de mãsurã pe care
documente stocate în memoria aparatului ºi pe cartela de doriþi sã o utilizaþi.
memorie compatibilã (dacã este introdusã). 2 În primul câmp Unitate, selectaþi unitatea pe care
doriþi sã o transformaþi. În câmpul urmãtor Unitate
selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi
Informaþii suplimentare conversia.
Pentru informaþii suplimentare, vizitaþi www.adobe.com. 3 În primul câmp Cantit., introduceþi valoarea pe care
Pentru a transmite întrebãri, sugestii ºi informaþii legate de doriþi sã o convertiþi. Celãlalt câmp Cantit. se modificã
aplicaþie, vizitaþi forumul Adobe Reader pentru sistemul de automat ºi afiºeazã valoarea transformatã.
operare Symbian la adresa
http://adobe.com/support/forums/main.html. Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor
de schimb
Calculator Selectaþi Tip > Valutã > Opþiuni > Cursuri de schimb.
Apãsaþi ºi selectaþi Organizat. > Calculator. Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie sã
alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de
Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã schimb. Cursul valutar al valutei de bazã este
ºi este destinat calculelor simple. întotdeauna 1.
Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã,
trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece
toate cursurile definite anterior sunt ºterse.

119
Zip manager 4 Selectaþi Opþiuni > Cãutare tastaturã pentru a începe
Birou

cãutarea aparatelor cu conectivitate Bluetooth.


Utilizaþi aplicaþie Zip manager pentru a comprima fiºiere. 5 Selectaþi tastatura din listã ºi apãsaþi pentru a porni
Fiºierele comprimate ocupã mai puþinã memorie ºi se conexiunea.
transmit mai uºor cãtre aparatele compatibile. 6 Pentru a asocia tastatura cu aparatul, introduceþi o
Pentru a deschide aplicaþia, apãsaþi ºi selectaþi parolã la alegere (între 1 ºi 9 cifre) în aparat ºi aceeaºi
Organizat. > Zip. parolã pe tastaturã.
Pentru a introduce cifrele care compun parola, este
Pentru a crea sau a gestiona arhive sau pentru a schimba posibil sã fie necesar sã apãsaþi întâi tasta Fn.
setãrile, selectaþi Opþiuni ºi opþiunea doritã. 7 Dacã vi se solicitã configuraþia tastaturii, selectaþi-o
Fiºierele arhivã se pot stoca pe aparat sau pe o cartelã de din lista afiºatã pe aparat.
memorie compatibilã. 8 Atunci când apare denumirea tastaturii, starea acesteia
se modificã în Tastaturã conectatã iar indicatorul
verde de pe tastaturã clipeºte încet, tastatura este gata
Tastatura fãrã fir de utilizare.
Pentru a configura o tastaturã fãrã fir Nokia sau o altã Pentru detalii privind utilizarea ºi întreþinerea tastaturii,
tastaturã fãrã fir compatibilã care acceptã profilul consultaþi manualul de utilizare a acesteia.
Bluetooth Human Interface Devices (HID) în vederea
utilizãrii cu aparatul, utilizaþi aplicaþia Tastaturã f. fir.
Aceastã tastaturã vã permite sã introduceþi textul Cititor de coduri de bare
mesajelor SMS, e-mail, precum ºi înregistrãrile de agendã Pentru a decodifica diferite tipuri de coduri (cum ar fi
într-o manierã confortabilã, cu ajutorul unei tastaturi codurile de bare ºi cele din reviste), utilizaþi aplicaþia Cod
QWERTY. bare. Codurile pot conþine informaþii, cum ar fi legãturi
1 Activaþi conectivitatea Bluetooth a aparatului. URL, adrese de e-mail ºi numere de telefon.
2 Porniþi tastatura.
3 Apãsaþi ºi selectaþi Organizat. > Tastaturã f. fir. Pentru a scana ºi a decodifica un cod de bare, apãsaþi
ºi selectaþi Organizat. > Cod bare.

120
Pentru a activa aparatul foto-video principal în vederea

Birou
scanãrii unui cod, deschideþi capacul obiectivului prin
intermediul comutatorului de activare a aparatului. Pentru
a scana codul, selectaþi Scanare cod. Amplasaþi codul între
liniile roºii de pe afiºaj. Cod bare încearcã sã scaneze ºi sã
decodifice codul. Informaþiile decodificate se afiºeazã pe
ecran.
Pentru a memora datele scanate, selectaþi Opþiuni >
Memorare. Datele se memoreazã în format .bcr.
Pentru a vizualiza pe ecranul principal informaþii
decodificate ºi memorate anterior, selectaþi Date
memorate. Pentru a deschide un cod, apãsaþi .
La vizualizarea infromaþiilor decodificate, diferitele
legãturi, legãturi URL, numere de telefon ºi adrese de
e-mail sunt indicate prin pictograme afiºate în partea de
sus a ecranului, în direcþia în care acestea apar în
informaþiile decodificate.
În ecranul Date memorate, selectaþi Opþiuni ºi puteþi
scana noi coduri sau puteþi utiliza informaþiile
decodificate.
Aparatul revine în modul de aºteptare pentru a economisi
energia din acumulator dacã Cod bare nu se poate activa
sau nu a fost apãsatã nicio tastã timp de 1 minut. Pentru
a continua scanarea sau vizualizarea infromaþiilor
decodificate, apãsaþi .

121
Instrumente
Instrumente

Manager aplicaþii Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor


Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Mngr. aplic.. indicã o aplicaþie .sis, o aplicaþie Java, indicã
Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe faptul cã aplicaþia nu este instalatã complet, iar cã
aparat: aplicaþia este instalatã pe cartela de memorie.
• Aplicaþii J2METM bazate pe tehnologie JavaTM cu Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte
extensia .jad sau .jar ( ). tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi
• Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de aplicaþii care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java
operare Symbian ( ). Fiºierele de instalare au VerifiedTM.
extensia .sis. Instalaþi numai programe special
Înainte de instalare, reþineþi:
elaborate pentru aparatul Nokia N95. Furnizorii de
software vor face referire în mod frecvent la numãrul • Pentru a vedea tipul aplicaþiei, numãrul versiunii ºi
oficial de model al produsului: Nokia N95-1. furnizorul sau producãtorul aplicaþiei, selectaþi
Opþiuni > Afiºare detalii.
Fiºierele de instalare pot fi preluate pe aparat de pe un Pentru a afiºa detalii despre certificatele de siguranþã
calculator compatibil, din reþea în timpul navigãrii, vã pot ale aplicaþiei, în Certificate, selectaþi Afiºare detalii.
fi expediate într-un mesaj multimedia, ca fiºier ataºat la Consultaþi „Administrarea certificatelor”, la pag. 131.
un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth sau • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau
în infraroºu. De asemenea, puteþi utiliza aplicaþia Nokia o remediere a unei aplicaþii existente, puteþi restaura
Application Installer din Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de
aplicaþii pe aparat. Dacã utilizaþi Microsoft Windows instalare sau o copie integralã a pachetului de
Explorer pentru a transfera un fiºier, memoraþi fiºierul pe programe care a fost ºters. Pentru a restaura aplicaþia
o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). originalã, ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din
fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de
siguranþã.

122
• Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul Pentru a vizualiza ce pachete de programe sunt instalate

Instrumente
.jar. Dacã acesta lipseºte, este posibil ca aparatul sã vã sau ºterse ºi când, selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal.
cearã sã-l preluaþi din reþea. Dacã nu existã niciun Important: Aparatul Dvs. acceptã instalarea unei
punct de acces definit pentru aplicaþie, vi se cere sã singure aplicaþii antivirus. Instalarea mai multor aplicaþii
selectaþi unul. Când preluaþi fiºierul .jar din reþea, vi se cu funcþii antivirus ar putea afecta performanþele ºi
poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o funcþionarea aparatului sau ar putea chiar cauza
parolã pentru a accesa serverul. Puteþi obþine aceste scoaterea din funcþiune a acestuia.
date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei.
1 Pentru a localiza un fiºier de instalare, apãsaþi ºi Dupã instalarea aplicaþiilor pe o cartelã de memorie
selectaþi Instrumente > Mngr. aplic.. Ca alternativã, compatibilã, fiºierele de instalare (.sis) rãmân în memoria
cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de aparatului. Fiºierele ar putea ocupa un spaþiu extins în
memorie compatibilã (dacã este introdusã) în Mngr. memorie ºi ar putea sã vã împiedice sã stocaþi alte fiºiere.
fiºiere sau deschideþi un mesaj care conþine un fiºier de Pentru a menþine un spaþiu de memorie suficient, utilizaþi
instalare în Mesaje > Cãsuþã intrare. Nokia PC Suite pentru a efectua copii de siguranþã ale
2 În Mngr. aplic., selectaþi Opþiuni > Instalare. În alte fiºierelor de instalare pe un calculator compatibil, apoi
aplicaþii, selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi utilizaþi aplicaþia Manager fiºiere pentru a ºterge fiºierele
pentru a începe instalarea. de instalare din memoria aparatului. Consultaþi „Manager
În timpul instalãrii, aparatul afiºeazã informaþii fiºiere”, la pag. 19. Dacã fiºierul .sis este un fiºier ataºat la
referitoare la evoluþia operaþiei respective. Dacã un mesaj, ºtergeþi mesajul din cãsuþa de intrare pentru
instalaþi o aplicaþie care nu are semnãturã digitalã sau mesaje.
de certificare, aparatul va afiºa un mesaj de avertizare.
Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de ªtergerea aplicaþiilor ºi programelor
sursa ºi de conþinutul aplicaþiei.
Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni >
Pentru a porni o aplicaþie instalatã, localizaþi-o în meniu ºi ªtergere. Selectaþi Da pentru a confirma.
apãsaþi . Dacã aplicaþia nu are definit un dosar implicit, Dacã ºtergeþi un program, puteþi sã-l reinstalaþi numai
aceasta este instalatã în dosarul Aplicaþii. dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau
o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. Dacã

123
ºtergeþi un pachet de programe, nu veþi mai putea sã Administrarea drepturilor
Instrumente

deschideþi documentele create cu acele programe.


Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care
digitale
l-aþi ºters, este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai Posesorii de conþinut pot utiliza diferite tehnologii de
funcþioneze. Pentru detalii, consultaþi documentaþia administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-ºi
pachetului de programe instalat. proteja proprietatea intelectualã, inclusiv drepturile de
autor. Acest aparat utilizeazã diferite tipuri de programe
Setãri DRM pentru accesarea conþinutului protejat DRM.
Cu acest aparat puteþi accesa conþinut protejat prin
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ºi OMA DRM 2.0. Dacã un
Instalare programe— Selectaþi dacã poate fi instalat anumit program DRM nu reuºeºte sã protejeze conþinutul,
programul Symbian care nu are semnãturã digitalã posesorii de conþinut pot solicita anularea posibilitãþii unui
verificatã. astfel de program DRM de a accesa alte conþinuturi noi
protejate prin DRM. Anularea poate împiedica,
Ver.cert. mod conect.— Selectaþi pentru a verifica
de asemenea, reînnoirea unui astfel de conþinut protejat
certificatele online ale unei aplicaþii înainte de instalarea
prin DRM ºi care se aflã deja în aparat. Anularea unui astfel
acesteia.
de program DRM nu afecteazã utilizarea de conþinut
Adr. Internet implicitã— Setaþi adresa implicitã utilizatã protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conþinut
pentru verificarea certificatelor online. neprotejat prin DRM.
Unele aplicaþii Java pot necesita expedierea unui mesaj Conþinutul protejat prin administrarea drepturilor digitale
sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces (DRM) este însoþit de o cheie de activare ce defineºte
pentru a prelua date sau componente suplimentare. drepturile Dvs. de a utiliza acest conþinut.
În ecranul principal Mngr. aplic., mergeþi la o aplicaþie ºi
Dacã în aparatul Dvs. existã conþinut protejat OMA DRM,
selectaþi Opþiuni > Deschidere pentru a modifica setãrile
pentru a efectua copii de siguranþã atât ale cheilor de
legate de aplicaþia respectivã.
activare, cât ºi ale conþinutului, utilizaþi funcþia de
efectuare a copiilor de siguranþã din Nokia PC Suite. Este
posibil ca alte metode de transfer sã nu preia cheile de

124
activare ce trebuie restaurate împreunã cu conþinutul pe aparat existã un fiºier media protejat dar acestuia nu îi

Instrumente
pentru ca Dvs. sã puteþi utiliza în continuare conþinutul este asociatã nicio cheie de activare.
OMA protejat prin DRM dupã formatarea memoriei Chei nefolosite— Vizualizaþi cheile cãrora nu le este
aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar sã restauraþi asociat niciun fiºier media.
cheile de activare în cazul deteriorãrii fiºierelor din
aparatul Dvs. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru
a prelungi perioada de utilizare a unui fiºier media,
Dacã aparatul are conþinut protejat prin WMDRM, selectaþi o cheie de activare care nu este valabilã ºi
la formatarea memoriei se pierd atât cheile de activare, cât Opþiuni > Descãrcare cheie nouã. Cheile de activare nu
ºi conþinutul. De asemenea, puteþi pierde cheile de activare pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor
ºi conþinutul în cazul în care fiºierele de pe aparat se Web este dezactivatã. Consultaþi „Mesaje de servicii Web”,
deterioreazã. Este posibil ca pierderea cheilor de activare la pag. 96.
sau a conþinutului sã limiteze posibilitatea dvs. de a utiliza
din nou acelaºi conþinut pe aparat. Pentru informaþii Pentru a vedea informaþii detaliate, cum ar fi starea de
suplimentare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului,
selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi .
Unele chei de activare pot fi asociate cu o anumitã cartelã
SIM ºi conþinutul protejat poate fi accesat numai dacã
aceasta este introdusã în aparat. Comenzi vocale
Pentru a vedea cheile de activare ale drepturilor digitale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse
memorate pe aparat, apãsaþi ºi selectaþi funcþii ale aparatului. Pentru mai multe informaþii privind
Instrumente > Chei activ. ºi din opþiunile urmãtoare: comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat,
Chei valabile— Vizualizaþi cheile asociate unuia sau mai consultaþi „Apelarea vocalã”, la pag. 105.
multor fiºiere media ºi cheile a cãror perioadã de Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite pentru
valabilitate nu a început încã. lansarea aplicaþiilor ºi profilurilor, trebuie sã deschideþi
Chei nevalabile— Vizualizaþi cheile care nu sunt valabile; aplicaþia Comenzi voc. ºi dosarul Profiluri al acesteia.
perioada de utilizare a fiºierului media a fost depãºitã sau Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Comenzi voc. >
Profiluri; aparatul creeazã indicative vocale pentru

125
aplicaþii ºi profiluri. Pentru a utiliza comenzi vocale
Instrumente

îmbunãtãþite, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în


modul aºteptare ºi pronunþaþi comanda vocalã. Comanda
vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în
listã.
Pentru a adãuga mai multe aplicaþii în listã, selectaþi
Opþiuni > Aplicaþie nouã. Pentru a adãuga o a doua
comandã vocalã care poate fi utilizatã pentru a deschide
aplicaþia, selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi
introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text.
Evitaþi numele foarte scurte, prescurtãrile ºi acronimele.
Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectaþi
Opþiuni > Redare.
Pentru a modifica setãrile comenzii vocale, selectaþi
Opþiuni > Setãri. Pentru a opri sintetizatorul care redã
indicativele vocale recunoscute ºi comenzile în limba
selectatã pe aparat, selectaþi Sintetizator > Dezactivat.
Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de
recunoaºtere a vocii, de exemplu, atunci când s-a
modificat utilizatorul principal al aparatului, selectaþi
ªtergere adaptãri voce.

126
Setãri

Setãri
Pentru a modifica setãrile, apãsaþi ºi selectaþi Teme deschide aplicaþia Teme. Consultaþi „Schimbaþi
Instrumente > Setãri. Mergeþi la General, Telefon, aspectul aparatului”, la pag. 87.
Conexiune sau Aplicaþii ºi apãsaþi . Mergeþi la o setare Comenzi vocale deschide setãrile pentru aplicaþia
sau la un grup de setãri pe care doriþi sã le modificaþi ºi Comenzi voc.. Consultaþi „Comenzi vocale”, la pag. 125.
apãsaþi .
Este posibil ca unele setãri sã fie predefinite pe aparat de Afiºaj
cãtre furnizorul de servicii ºi sã nu puteþi sã le modificaþi. Senzor de luminã— Apãsaþi sau pentru a regla
senzorul de luminã care determinã condiþiile de iluminare
ºi regleazã luminozitatea afiºajului. Senzorul de luminã
General poate face afiºajul sã pâlpâie atunci când lumina
Pentru a edita setãrile generale ale aparatului sau pentru ambientalã este slabã.
a reveni la setãrile implicite orginale ale acestuia, apãsaþi Mãrime font— Pentru a regla dimensiunea textului ºi
ºi selectaþi Instrumente > Setãri > General > a pictogramelor de pe afiºaj.
Personalizare, Data ºi ora, Accesoriu, Siguranþã, Setãri
Duratã econ. energ.— Selectaþi durata perioadei dupã
orig. tel. sau Poziþionare.
care se activeazã economizorul de energie.
Pentru Data ºi ora, consultaþi „Ceas”, la pag. 89.
Mesaj/embl. de start— Mesajul de întâmpinare sau
emblema se afiºeazã pentru scurt timp la fiecare pornire
Personalizare a aparatului. Selectaþi Implicit pentru a utiliza imaginea
Pentru a edita setãrile pentru afiºaj, modul de aºteptare ºi implicitã, Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare sau
funcþionalitatea generalã a aparatului, apãsaþi , ºi Imagine pentru a selecta o imagine din Galerie.
selectaþi Instrumente > Setãri > Generale > Duratã iluminare— Selectaþi un interval de timp dupã
Personalizare. care se dezactiveazã iluminarea ecranului.
Tonuri vã permite sã modificaþi sunetele agendei, ceasul ºi
profilul activ.

127
Mod de aºteptare informaþiile de pe cartela SIM. Dupã ce aþi schimbat limba
Setãri

textelor afiºate, aparatul reporneºte.


Mod aºt. activ— Pentru a utiliza comenzi rapide la
aplicaþii, în modul de aºteptare. Consultaþi „Mod Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã
aºteptare activã”, la pag. 88. de scriere afecteazã toate aplicaþiile de pe aparat,
modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare
Apl.mod aºtept. activ— Selectaþi comenzile rapide
a setãrilor.
pentru aplicaþiile pentru care doriþi sã fie afiºate în modul
de aºteptare activã. Aceastã setare este disponibilã numai Limbã de scriere— Schimbarea limbii afecteazã
dacã modul Mod aºt. activ este activat. caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când
scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului
Comenzi rapide > Tastã selecþie stânga ºi Tastã selecþie
cu funcþia de predicþie.
dreapta— Pentru a aloca o comandã rapidã la tastele de
selecþie în modul de aºteptare activã. Text predictiv— Pentru setarea modului de introducere
a textului cu funcþia de predicþie la valoarea Activat sau
De asemenea, puteþi aloca unele comenzi rapide de pe
Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Dicþionarul
tastaturã diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere.
pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil
Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt
pentru toate limbile.
disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare
activã.
Accesoriu
Emblemã operator— Aceastã opþiune este disponibilã
numai dacã aþi primit ºi aþi memorat emblema Pentru indicatoarele de accesorii, consultaþi „Indicatori
operatorului. Selectaþi Dezactivatã dacã nu doriþi ca esenþiali”, la pag. 14. Unele conectoare de accesorii nu
emblema sã fie afiºatã. indicã tipul accesoriului conectat la aparat.
Limbã Setãrile disponibile depind de tipul de accesoriu. Selectaþi
un accesoriu ºi din urmãtoarele opþiuni:
Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor
pe aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã, Profil implicit— Setaþi profilul care doriþi sã fie activat la
precum ºi separatorii folosiþi, de exemplu, în calcule. fiecare conectare a unui anumit accesoriu compatibil la
Automatã selecteazã limba în conformitate cu aparat. Consultaþi „Profiluri — setarea sunetelor”,
la pag. 85.

128
Rãspuns automat— Stabiliþi dacã doriþi ca aparatul sã Telefon ºi cartelã SIM, Administrare certif. sau Modul

Setãri
rãspundã automat la un apel, dupã 5 secunde. În cazul în de siguranþã.
care tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios,
rãspunsul automat este dezactivat. Telefon ºi cartelã SIM
Solicitare cod PIN— Dacã este activatã, codul este
Lumini— Pentru a seta dacã doriþi ca iluminarea sã rãmânã
solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea
activã sau nu, dupã intervalul de timp stabilit. Unele
solicitãrii numãrului personal de identificare (PIN) nu este
accesorii nu dispun de aceastã setare.
permisã de unele cartele SIM.
Pentru a modifica setãrile pentru o conexiune de ieºire TV,
Cod PIN, Cod PIN2 ºi Cod de blocare— Puteþi schimba
selectaþi Ieºire TV ºi din urmãtoarele:
codul de blocare, codul PIN ºi codul PIN2. Aceste coduri
Profil implicit— Setaþi profilul care doriþi sã fie activat de pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Dacã aþi uitat
fiecare datã când conectaþi un Nokia Video Connectivity oricare din aceste coduri, contactaþi furnizorul de servicii.
Cable la aparat. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”,
Mãrime ecran TV— Selectaþi raportul de aspect pentru la pag. 130.
televizor: Normalã sau Ecran complet pentru televizoare Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de
cu ecran lat. urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora.
Sistem TV— Selectaþi sistemul semnalului video analog Per.autobloc.tastat.— Selectaþi dacã tastatura se va
care este compatibil cu televizorul. bloca atunci când aparatul a fost inactiv o anumitã
Filtru de scintilaþie— Pentru a îmbunãtãþi calitatea perioadã de timp.
imaginii de pe ecranul televizorului, selectaþi Activat. Este Duratã pânã la autobloc.— Pentru a evita utilizarea
posibil ca filtrul de eliminare a pâlpâirii sã nu diminueze neautorizatã puteþi stabili o perioadã de timp dupã care
pâlpâirea pe ecranul tuturor televizoarelor. aparatul se blocheazã automat. Un aparat blocat nu poate
fi utilizat pânã când nu se introduce codul corect de
Siguranþã deblocare. Pentru a dezactiva perioada de blocare
automatã, selectaþi Nu existã.
Pentru a edita setãri privind siguranþa, apãsaþi ºi
selectaþi Instrumente > Setãri > Generale > Siguranþã > Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”,
la pag. 130.

129
Dacã aparatul este blocat, efectuarea de apeluri cãtre Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare
Setãri

numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri, contactaþi
poate fi posibilã. furnizorul de servicii.
Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual, apãsaþi Numãr personal de identificare (cod PIN) — Acest cod
. Se deschide o listã de comenzi. Selectaþi Blocare protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate.
telefon. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei,
Înch. capac. bloc. tastele— Selectaþi dacã tastatura se la livrarea cartelei SIM. Dupã ce aþi introdus de trei ori
blocheazã când închideþi capacul glisant bidirecþional. consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blocheazã ºi
Indicaþie! Pentru a bloca ºi a debloca manual aveþi nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.
tastatura, apãsaþi ºi apoi Cod UPIN — Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM.
Bloc. la schim. cartelã SIM— Puteþi seta aparatul sã Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM
solicite codul de blocare atunci când în aparat se ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS.
introduce o cartelã SIM necunoscutã. Aparatul pãstreazã Codul PIN2 — Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu
o listã cu cartele SIM recunoscute ca fiind ale posesorului unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele
aparatului. funcþii ale aparatului.
Grup închis de utiliz.— Puteþi specifica un grup de Codul de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de
persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela siguranþã) — Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru
(serviciu de reþea). blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii
Când apelurile sunt limitate la un grup închis de neautorizate. Codul de blocare setat în fabricã este 12345.
utilizatori, pot fi posibile apeluri cãtre numãrul oficial de Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului,
urgenþã programat în aparatul Dvs. modificaþi codul de blocare. Pãstraþi noul cod secret ºi
într-un loc sigur, separat de aparat. Dacã aþi uitat codul,
Confirm. servicii SIM— Puteþi seta aparatul sã afiºeze contactaþi furnizorul de servicii.
mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM
(serviciu de reþea). Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste
coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod
PIN sau PIN2 blocat. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate

130
odatã cu cartela SIM, contactaþi operatorul a cãrui cartelã Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor

Setãri
SIM se aflã în aparat. reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la
Codul UPUK— Acest cod (8 cifre) este necesar pentru distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor, aceste certificate
schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacã acest cod nu este trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de
furnizat odatã cu cartela USIM, contactaþi operatorul siguranþã mãritã. Existenþa unui certificat nu oferã, în
a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. sine, niciun fel de protecþie; managerul de certificate
trebuie sã conþinã certificate corecte, autentice sau de
Administrarea certificatelor încredere, pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã.
Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa; ele sunt Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. Dacã
utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. este afiºat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu
este încã valabil”, chiar dacã certificatul ar trebui sã fie
În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, valabil, verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate pe
puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt aparat.
memorate pe aparat. Apãsaþi pentru a vedea o listã
a certificatelor personale, dacã este disponibilã. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului,
trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul
Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine
conectaþi la o bancã online sau la un alt site sau server într-adevãr proprietarului specificat.
la distanþã, pentru acþiuni care implicã transferul de
informaþii confidenþiale. Aceste certificate trebuie utilizate Vizualizare detalii certificate — verificare autenticitate
ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã
sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de ce au fost verificate semnãtura ºi perioada de valabilitate
autenticitatea programelor, atunci când le preluaþi ºi le ale certificatului serverului.
instalaþi.
Primiþi o notificare dacã identitatea serverului nu este
autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã
corect pe aparat.
Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeþi un
certificat ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. Când

131
deschideþi detaliile certificatului, se verificã valabilitatea • Instalare aplicaþii: Da— Certificatul poate certifica
Setãri

certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note provenienþa unei noi aplicaþii JavaTM.
informative:
Selectaþi Opþiuni > Edit. setare încred. pentru a modifica
• Certificat fãrã calificativ de încredere— Nu aþi setat valoarea.
nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. Consultaþi
„Modificarea setãrilor de încredere”, la pag. 132. Modulul de siguranþã
• Certificat expirat— Perioada de valabilitate Pentru a vizualiza sau edita un modul de siguranþã (dacã
a certificatului selectat a expirat. este disponibil) din Modul de siguranþã mergeþi la acesta
• Certificatul nu este încã valabil— Perioada de ºi apãsaþi tasta de parcurgere. Pentru a vedea informaþii
valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. detaliate privind un modul de siguranþã, alegeþi-l ºi
• Certificat inutilizabil— Certificatul nu poate fi selectaþi Opþiuni > Detalii siguranþã.
utilizat. Contactaþi emitentul certificatului.
Modificarea setãrilor de încredere Setãrile originale ale telefonului
Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului, Pentru a readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale,
trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul selectaþi Setãri orig. tel.. Pentru a face acest lucru, aveþi
certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine nevoie de codul de blocare. Consultaþi „Telefon ºi cartelã
într-adevãr proprietarului specificat. SIM”, la pag. 129. Este posibil ca dupã resetare aparatul sã
Mergeþi la un certificat de autorizare ºi selectaþi porneascã mai încet. Documentele ºi fiºierele nu sunt
Opþiuni > Setãri încredere. În funcþie de certificat, se afectate.
afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul
selectat. De exemplu: Poziþionare
• Instalare Symbian: Da— Certificatul poate certifica Metode de poziþionare— Selectaþi metodele de
originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare poziþionare utilizate pentru a detecta locul în care se aflã
Symbian. aparatul: pentru a utiliza receptorul GPS intern al
• Internet: Da— Certificatul poate certifica servere. aparatului, Bluetooth GPS pentru a utiliza un receptor
GPS extern compatibil prin conexiune Bluetooth ºi Din

132
reþea pentru a utiliza informaþii din reþeaua mobilã Text mesaj— Scrieþi un text care va fi expediat într-un

Setãri
(serviciue de reþea). Informaþiile de poziþionare pot fi mesaj text atunci când respingeþi un apel.
utilizate de aplicaþiile compatibile de pe aparat. Imagine în apel video— Dacã în timpul unui apel video nu
se expediazã un semnal video, puteþi selecta sã se afiºeze
Telefon o fotografie.
Reapelare automatã— Selectaþi Activatã ºi aparatul va
Pentru a edita setãrile privind efectuarea ºi primirea face maxim 10 încercãri de apelare a unui numãr, dupã
apelurilor, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Setãri > o primã încercare nereuºitã. Pentru a opri reapelarea
Telefon > Setãri apel, Redirecþ. apel, Restricþion. apel automatã, apãsaþi .
sau Reþea.
Afiºare duratã apel— Activaþi aceastã setare dacã doriþi
Setãri apel ca durata unui apel sã fie afiºatã în timpul convorbirii.
Apelare rapidã— Selectaþi Activatã ºi numerele alocate
Expediere nr. propriu— Puteþi seta ca numãrul propriu de
tastelor de apelare rapidã ( - ) pot fi apelate prin
telefon sã fie afiºat (Da) sau ascuns (Nu) pe ecranul
apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective.
telefonului persoanei pe care o apelaþi; este posibil ca
Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”,
furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei
la pag. 105.
opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu
de reþea). Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde
unui apel prin apãsarea scurtã a oricãrei taste, cu excepþia
Apel în aºteptare— Dacã aþi activat serviciul apel în
tastelor , , ºi .
aºteptare (serviciu de reþea), reþeaua vã anunþã atunci
când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. Activaþi Linie în uz— Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã
funcþia (Activare) sau dezactivaþi-o (Anulare) sau numai în cazul în care cartela SIM acceptã douã numere
verificaþi dacã funcþia este activatã (Verificare stare). de abonat, adicã douã linii telefonice. Selectaþi linia pe
care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi
Respingere apel cu SMS— Selectaþi Da pentru a expedia
expedierea mesajelor text. Puteþi rãspunde, însã, la
un mesaj text unui apelant pentru a-l informa de ce nu aþi
apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia
putut rãspunde la telefon. Consultaþi „Rãspunsul la un apel
selectatã. În cazul în care selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi
sau respingerea acestuia”, la pag. 110.

133
abonat la acest serviciu de reþea, nu veþi putea efectua Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu
Setãri

apeluri. Dacã este selectatã linia 2, indicatorul este pot fi active simultan.
afiºat în modul de aºteptare.
Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice, Restricþionarea apelurilor
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de Restricþion. apel (serviciu de reþea) vã permite sã
aºteptare. restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe
Schimbare linie— Pentru a împiedica selectarea liniei aparat. Pentru a modifica aceastã setare, aveþi nevoie de
(serviciu de reþea), selectaþi Dezactivare dacã aceastã parola de restricþionare de la furnizorul Dvs. de servicii.
opþiune este acceptatã de cartela SIM. Pentru a schimba Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o
aceastã setare, aveþi nevoie de codul PIN2. (Activare) sau dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã
opþiunea este activã (Verificare stare). Restricþion. apel
Redirecþionarea apelurilorl afecteazã toate apelurile, inclusiv apelurile de date.
Redirecþ. apel permite redirecþionarea apelurilor primite Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu
cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. Pentru pot fi active simultan.
detalii, contactaþi furnizorul de servicii. Când apelurile sunt restricþionate, pot fi posibile apeluri
Selectaþi apelurile pe care doriþi sã le redirecþionaþi ºi cãtre anumite numere de urgenþã oficiale.
opþiunea de redirecþionare doritã. Pentru a redirecþiona
apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. este ocupat sau Reþea
când respingeþi apelurile primite, selectaþi Dacã este
ocupat. Activaþi opþiunea (Activare) sau dezactivaþi-o Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi
(Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã UMTS. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de
(Verificare stare). aºteptare. Reþeaua UMTS este indicatã prin .
Mai multe opþiuni de redirecþionare pot fi active simultan. Mod reþea (setare afiºatã numai dacã este acceptatã de
Când toate apelurile sunt redirecþionate, în modul de furnizorul de servicii de comunicaþii mobile) — Selectaþi
aºteptare este afiºat indicatorul . reþeaua ce va fi utilizatã. Dacã selectaþi Mod dual,
aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în
funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de roaming

134
existente între furnizorii de servicii de comunicaþii mobile. Pentru setãrile de conectivitate Bluetooth, consultaþi

Setãri
Pentru detalii suplimentare, contactaþi furnizorul de „Setãri”, la pag. 32. Pentru setãrile cablului de date USB,
servicii. consultaþi „USB”, la pag. 35.
Selectare operator— Selectaþi Automatã pentru a seta
aparatul sã caute ºi sã selecteze una dintre reþelele Conexiuni de date ºi puncte de acces
disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua
Aparatul acceptã conexiuni de pachete de date (serviciu
dintr-o listã a reþelelor. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua
selectatã manual, aparatul emite un semnal sonor de de reþea), cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. Când utilizaþi
eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Reþeaua aparatul în reþelele GSM ºi UMTS, pot fi active simultan
selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua mai multe conexiuni de date ºi punctele de acces pot
mobilã de domiciliu. partaja o conexiune de date. În reþeaua UMTS, conexiunile
de date rãmân active în timpul apelurilor vocale.
Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi
sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru De asemenea, puteþi utiliza conexiunile de date LAN fãrã
a permite utilizatorilor unui furnizor sã utilizeze fir. Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”, la pag. 28. O singurã
serviciile celorlalþi furnizori de servicii. conexiune într-o reþea LAN fãrã fir poate fi activã la un
Afiºare info celulã— Selectaþi Activatã pentru a seta moment dat, dar mai multe aplicaþii pot utiliza acelaºi
aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã punct de acces la Internet.
bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN-Reþea Pentru a stabili o conexiune de date , este necesar un
cu microcelule) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de punct de acces. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de
la microcelule. acces, cum ar fi:
• Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea
Conexiune mesajelor multimedia
Pentru a edita punctele de acces ºi alte setãri de • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi
conexiune, apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Setãri > primirea mesajelor e-mail ºi conectarea la Internet
Conexiune > Bluetooth, USB, Puncte de acces, Pachete Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de
de date, WLAN, Setãri SIP, Config. sau Control nume punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi
punct de acces. sã îl accesaþi. Pentru informaþii privind disponibilitatea

135
serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea În funcþie de conexiunea de date selectatã, sunt
Setãri

de abonare la acestea, contactaþi furnizorul de servicii. disponibile numai anumite câmpuri pentru setãri.
Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit
Puncte de acces sau cu un asterisc roºu. Alte câmpuri pot fi lãsate
necompletate, dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte
Puteþi primi setãrile punctului de acces sub forma unui instrucþiuni.
mesaj, din partea furnizorului de servicii. Consultaþi „Date
ºi setãri”, la pag. 95. Este posibil ca unele puncte de acces Pentru a putea utiliza o conexiune de date, furnizorul de
(sau toate) sã fie predefinite pe aparat de cãtre furnizorul servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi, dacã
de servicii ºi sã nu le puteþi schimba, crea, edita sau este necesar, sã o activeze pe cartela SIM.
ºterge. indicã un punct de acces protejat. Puncte de acces pentru pachete de date
indicã un punct de acces pentru transmisii de pachete Respectaþi instrucþiunile furnizorului de servicii.
de date, iar indicã un punct de acces la o reþea LAN
Nume punct de acces— Numele punctului de acces îl
fãrã fir.
obþineþi de la furnizorul de servicii.
Indicaþie! Puteþi crea un punct de acces la Internet
Nume utilizator— Numele de utilizator poate fi necesar
într-o reþea LAN fãrã fir utilizând expertul WLAN.
pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat, de obicei, de
Consultaþi „Expertul WLAN”, la pag. 29.
furnizorul de servicii.
Pentru a crea un punct de acces nou, selectaþi Opþiuni >
Solicitare parolã— Dacã trebuie sã introduceþi parola la
Punct nou de acces.
fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã
Pentru a edita setãrile unui punct de acces, selectaþi memoraþi parola pe aparat, selectaþi Da.
Opþiuni > Editare. Respectaþi instrucþiunile furnizorului
Parolã— Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi
de servicii.
necesarã o parolã care este comunicatã, de obicei,
Nume conexiune— Introduceþi un nume descriptiv pentru de furnizorul de servicii.
conexiune.
Autentificare— Selectaþi Normalã sau Sigurã.
Purtãtor de date— Selectaþi tipul conexiunii de date.

136
Paginã iniþialã— În funcþie de punctul de acces pe care îl Mod reþea WLAN ºi Mod siguranþã WLAN sunt

Setãri
configuraþi, introduceþi adresa Web sau adresa centrului determinate de setãrile dispozitivului punct de acces.
de mesaje multimedia. Stare reþea— Stabileºte dacã numele reþelei este afiºat.
Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica Mod reþea WLAN— Selectaþi Ad-hoc pentru a crea
urmãtoarele setãri: o reþea ad-hoc ºi pentru a permite aparatelor sã expedieze
Tipul reþelei— Selectaþi tipul de protocol Internet pe care ºi sã recepþioneze date în mod direct; nu este nevoie de un
îl utilizaþi: IPv4 sau IPv6. Celelalte setãri depind de tipul punct de acces la reþeaua LAN fãrã fir. Într-o reþea ad-hoc,
reþelei selectate. toate aparatele trebuie sã utilizeze acelaºi Nume reþea
Adresã IP telefon (numai pentru IPv4) — Introduceþi WLAN.
adresa IP a aparatului. Mod siguranþã WLAN— Selectaþi codificare utilizatã:
Adresã DNS— În Adresã DNS primar, introduceþi adresa WEP, 802.1x (nu pentru reþele ad-hoc) sau WPA/WPA2.
IP a serverului DNS primar. Adresã DNS secundar, Dacã selectaþi Reþea deschisã, nu se utilizeazã nicio
introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. codificare. Funcþiile WEP, 802.1x ºi WPA pot fi utilizate
Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine numai dacã sunt acceptate de reþea.
aceste adrese. Setãri siguranþã WLAN— Introduceþi setãrile pentru
Adresã server proxy— Definiþi adresa serverului proxy. modul de siguranþã selectat:

Numãr port proxy— Introduceþi numãrul portului de Setãri de siguranþã pentru WEP:
server proxy. • Cheie WEP în uz— Selectaþi codul numeric WEP.
Puteþi crea maxim patru coduri WEP. Aceleaºi setãri
Puncte de acces la reþeaua LAN fãrã fir trebuie introduse în aparatul punct de acces la reþeaua
Respectaþi instrucþiunile furnizorului de servicii pentru LAN fãrã fir.
reþeaua LAN fãrã fir. • Tip de autentificare— Selectaþi Deschisã sau
Nume reþea WLAN— Selectaþi Introd. manualã sau Partajatã pentru tipul de autentificare utilizat între
Cãutare reþele. În cazul în care selectaþi o reþea existentã, aparatul propriu ºi dispozitivul punct de acces la
reþeaua LAN fãrã fir.

137
• Setãri cheie WEP— Introduceþi Codificare WEP secundar. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru
Setãri

(lungimea codului), Format cheie WEP (ASCII sau a obþine aceste adrese.
Hexazecimal) ºi Cheie WEP (datele codului WEP, în Setãri IPv6 > Adresã DNS— Selectaþi Automatã, Bine
formatul selectat). cunoscutã sau Def. de utilizator.
Setãri de siguranþã pentru 802.1x ºi WPA/WPA2: Canal ad-hoc (numai pentru Ad-hoc) — Pentru
• WPA/WPA2— Pentru a selecta metodele de a introduce manual numãrul canalului (1-11), selectaþi
autentificare: EAP pentru a utiliza un program auxiliar Definit de utilizator.
de protocol extensibil de autentificare (EAP), sau
Adresã server proxy— Introduceþi adresa serverului proxy.
Cheie prepartajatã pentru a utiliza o parolã.
Configuraþi setãrile corespunzãtoare: Numãr port proxy— Introduceþi numãrul portului de
• Setãri plug-in EAP (numai pentru EAP) — Introduceþi server proxy.
setãrile conform instrucþiunilor primite de la
furnizorul de servicii. Pachete de date
• Cheie prepartajatã (numai pentru Cheie
prepartajatã) — Introduceþi o parolã. Aceeaºi parolã Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele
trebuie sã fie introdusã în dispozitivul punct de acces de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date.
la reþeaua LAN fãrã fir. Conexiune pach. de date—Dacã selectaþi Dacã
• Criptare TKIP (numai pentru WPA/WPA2) — Selectaþi e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete
dacã va fi utilizat protocolul Temporal Key Integrity de date, aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de
(TKIP) (Protocol de integritate temporalã a codului). date. Iniþierea unei conexiuni active de pachete de date (de
Paginã iniþialã— Definiþi o paginã de pornire. exemplu, pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail) este
mai rapidã. Dacã nu existã acoperire pentru conexiuni
Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate ºi din urmãtoarele pachete de date, aparatul încearcã periodic sã stabileascã
opþiuni: o conexiune de pachete de date. Dacã selectaþi Dacã
Setãri IPv4: Adresã IP telefon (adresa IP a aparatului e necesar, aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de
propriu), Mascã subreþea (adresa IP pentru subreþea), date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care
Poartã acces implicitã (poarta de acces) ºi Adresã DNS. necesitã acest lucru.
Introduceþi adresele IP pentru serverele DNS primar ºi

138
Punct de acces— Numele punctului de acces este necesar Configurãri

Setãri
pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date
pentru calculator. Puteþi recepþiona setãrile serverului de încredere de la
furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Puteþi
High-speed packet acc.— Pentru a activa sau dezactiva memora, vizualiza sau ºterge aceste setãri în Config..
utilizarea HSDPA (serviciu de reþea) în reþelele UMTS.
Pentru mai multe informaþii despre HSDPA, consultaþi
„Preluare rapidã”, la pag. 15.
Control nume punct de acces
Cu serviciul Control nume punct de acces puteþi
WLAN restricþiona conexiunile de pachete de date ºi puteþi
permite aparatului sã utilizeze doar anumite puncte de
Afiºare disponib. WLAN— Stabiliþi dacã va fi afiºat acces pentru pachete de date.
când este disponibilã o reþea LAN fãrã fir.
Aceastã setare este disponibilã doar în cazul în care
Cãutare reþele— În cazul în care setaþi Afiºare disponib. cartela SIM acceptã serviciul de control al punctelor de
WLAN pe Da, selectaþi cât de des va cãuta aparatul reþele acces.
LAN fãrã fir ºi va actualiza indicatorul.
Pentru a activa sau a dezactiva serviciul de control sau
Pentru a vizualiza setãrile avansate, selectaþi Opþiuni > pentru a schimba punctele de acces permise, selectaþi
Setãri avansate. Nu este recomandat sã modificaþi setãrile Opþiuni ºi opþiunea corespunzãtoare. Pentru a modifica
avansate ale reþelei LAN fãrã fir. opþiunile, aveþi nevoie de codul PIN2. Luaþi legãtura cu
furnizorul de servicii pentru a obþine codul.
Setãri SIP
Setãrile SIP (Session Initiation Protocol) (Protocol de
iniþiere a sesiunii) sunt necesare pentru anumite servicii de
Aplicaþii
reþea care utilizeazã SIP, cum ar fi partajarea video. Puteþi Pentru a edita setãrile unor aplicaþii de pe aparat, apãsaþi
primi setãrile într-un mesaj text special, din partea ºi selectaþi Instrumente > Setãri > Aplicaþii. Aceste
furnizorului de servicii. Puteþi vizualiza, ºterge sau crea setãri sunt disponibile ºi în cadrul fiecãrei aplicaþii prin
aceste profiluri de setãri în Setãri SIP. selectarea opþiunii setãri.

139
Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri
Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri

Coduri de acces Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth?


Î: Care este parola mea pentru codurile PIN, PUK ºi de R: Dacã la aparatul Dvs. este conectat un alt aparat, puteþi
blocare? întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau
dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectaþi
R: Codul de blocare implicit este 12345. Dacã uitaþi sau Instrumente > Bluetooth > Bluetooth > Oprit.
pierdeþi codul de blocare, contactaþi furnizorul aparatului
Aparat foto-video
Dvs. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã
nu aþi primit un astfel de cod, contactaþi furnizorul de Î: De ce imaginile apar neclare?
servicii fãrã fir. Pentru informaþii privind parolele, R: Asiguraþi-vã cã obiectivul aparatului foto-video este curat.
contactaþi furnizorul de punct de acces, care poate fi,
Afiºaj
de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP)
sau un furnizor de servicii fãrã fir. Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte
lipsã, decolorate sau luminoase?
Aplicaþia nu rãspunde
R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Unele
Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active
R: Apãsaþi si menþineþi apãsatã tasta Selectaþi aplicaþia sau inactive. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un
ºi apãsaþi pentru a o închide. defect.
Conexiunea Bluetooth Reþeaua de domiciliu (UPnP)
Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? Î: De ce alte aparate nu pot sã vadã fiºierele stocate pe
aparatul meu?
R: Verificaþi cã ambele aparate sunt compatibile, au activatã
conexiunea Bluetooth ºi nu sunt în modul ascuns. R: Asiguraþi-vã cã aþi configurat setãrile reþelei de domiciliu,
De asemenea, verificaþi dacã distanþa dintre cele douã cã opþiunea Part. conþinut este activatã pe aparat ºi cã
aparate nu depãºeºte 10 metri (33 de picioare) ºi dacã nu celãlalt aparat este compatibil UPnP.
existã pereþi sau alte obstacole între aparate.

140
Î: Ce pot sã fac în cazul în care conexiunea la reþeaua mea de agendã, cronometre pentru convorbiri, contoare pentru

Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri


domiciliu nu mai funcþioneazã? cost convorbiri, scoruri ale jocurilor ºi alte date, intraþi în
R: Opriþi conexiunea la reþeaua LAN fãrã fir de pe calculatorul aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. Dacã
compatibil ºi de pe aparat ºi porniþi-o din nou. Dacã aceastã ºtergeþi mai multe articole ºi dacã se afiºeazã oricare
operaþie nu ajutã, reporniþi calculatorul compatibil ºi dintre mesajele urmãtoare: Memorie insuficientã pt.
aparatul. În cazul în care conexiunea tot nu funcþioneazã, efectuarea operaþiei. ªtergeþi mai întâi unele date. sau
reconfiguraþi setãrile reþelei WLAN atât pe calculatorul Memorie aproape plinã. ªtergeþi unele date din
compatibil, cât ºi pe aparat. Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”, memoria telefonului., încercaþi sã ºtergeþi articolele unul
la pagina. 28 ºi „Conexiune”, la pagina. 135. câte unul (începând cu cel mai mic articol). Pentru
a vizualiza tipul de date ºi cât de multã memorie ocupã
Î: De ce nu pot sã vad calculatorul meu compatibil în reþeaua diferite grupuri de date, apãsaþi , ºi selectaþi
de domiciliu? Instrumente > Manag. fiºiere > Opþiuni > Detalii
R: Dacã utilizaþi o aplicaþie firewall pe calculatorul compatibil, memorie.
verificaþi dacã aceasta permite serverului Home media sã Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge?
utilizeze conexiunea externã (puteþi adãuga serverul Home
media la lista de excepþii a aplicaþiilor firewall). Verificaþi în R: Memoraþi datele Dvs. utilizând una din urmãtoarele
setãrile aplicaþiei firewall cã aceasta permite trafic prin metode:
urmãtoarele porturi: 1900, 49152, 49153 ºi 49154. • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã
Unele dispozitive de punct de acces WLAN au o aplicaþie a tuturor datelor pe un calculator compatibil.
firewall încorporatã. În acest caz, verificaþi ca aplicaþia
• Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. de e-mail ºi apoi
firewall a dispozitivului punct de acces sã nu blocheze
traficul prin porturile urmãtoare: 1900, 49152, 49153 ºi memoraþi-le în calculatorul Dvs.
49154. Asiguraþi-vã cã setãrile WLAN sunt aceleaºi pe • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând
dispozitiv ºi pe calculatorul compatibil. o conexiune Bluetooth.
• Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã.
Spaþiu disponibil redus în memorie
Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este Mesaje
insuficientã? Î: De ce nu pot sã selectez un contact?
R: Puteþi ºterge la intervale regulate articolele neutilizate R: Fiºa de contact nu are un numãr de telefon sau o adresã
memorate pe aparat pentru a evita umplerea memoriei. e-mail. Adãugaþi informaþiile lipsã pe fiºa de contact în
Consultaþi „Memorie insuficientã — eliberarea memoriei”, Contacte.
la pag. 19. Pentru a ºterge informaþii de contact, note de

141
Mesaje multimedia informaþii suplimentare despre modul de utilizare
Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri
a aplicaþiei Nokia PC Suite, consultaþi funcþia de ajutor
Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. Ce se
întâmplã? din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la
www.nokia.com.
R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la
centrul de mesaje multimedia. Verificaþi dacã setãrile Î: Pot sã utilizez aparatul drept modem fax, cu un calculator
pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu compatibil?
existã erori în numere de telefon sau în adrese. Apãsaþi R: Nu puteþi utiliza acest aparat drept modem fax. Totuºi, cu
ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mes. multim.. opþiunea de redirecþionare a apelurilor (serviciu de reþea),
Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã puteþi redirecþiona apelurile de tip fax cãtre un alt numãr de
mereu, în mod repetat, o conexiune de date? telefon.
R: Pentru a nu permite aparatului sã iniþieze o conexiune de Reþea LAN fãrã fir
date, apãsaþi , ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Î: De ce nu pot vedea un punct de acces LAN fãrã fir (WLAN),
Mesaj multimedia > Preluare multimedia ºi una dintre deºi ºtiu cã mã aflu în raza de acoperire a reþelei?
opþiunile urmãtoare:
Manualã— pentru a memora mesajele în centrul de mesaje R: Este posibil ca punctul de acces WLAN sã utilizeze un
multimedia în vederea unei preluãri ulterioare. Primiþi identificator set serviciu (SSID) ascuns. Puteþi accesa reþele
o notificare atunci când în centrul de mesaje multimedia care utilizeazã un SSID ascuns numai în cazul în care
existã un nou mesaj multimedia pe care îl puteþi prelua. cunoaºteþi SSID-ul corect ºi dacã aþi creat un punct de
Dezactivatã— pentru a ignora toate mesajele multimedia acces Internet WLAN pentru reþea, pe aparatul Nokia.
primite. Dupã aceastã modificare, aparatul nu mai Î: Cum dezactivez reþeaua LAN fãrã fir (WLAN) pe aparatul
efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele meu Nokia?
multimedia.
R: Reþeaua WLAN de pe aparatul Nokia se va dezactiva atunci
Conectarea la calculator când nu încercaþi sã vã conectaþi sau când nu sunteþi
Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul conectat la alt punct de acces sau când nu scanaþi în
personal? cãutarea reþelelor disponibile. Pentru a reduce mai mult
consumul de energie al acumulatorului, puteþi seta aparatul
R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe Nokia sã nu caute sau sã caute mai rar reþele disponibile în
calculatorul personal. Consultaþi ghidul utilizatorului fundal. Reþeaua WLAN se va dezactiva în perioada dintre
pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru scanãrile din fundal.

142
Pentru a modifica setãrile scanãrii în fundal:

Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri


1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrumente > Setãri >
Conexiune > WLAN.
2 Modificaþi valoarea Afiºare disponib. WLAN pe Niciodatã
pentru a opri scanãrile din fundal sau pentru a mãri
intervalul de timp dintre scanãrile din fundal în Cãutare
reþele.
3 Pentru a memora modificãrile, apãsaþi Înapoi.
Când opþiunea Cãutare reþele este setatã pe Niciodatã,
pictograma de disponibilitate a reþelelor WLAN nu va fi afiºatã
în modul de aºteptare. Cu toate acestea, puteþi sã scanaþi
manual în cãutarea reþelelor WLAN disponibile ºi sã vã
conectaþi la acestea ca de obicei.

143
Informaþii despre acumulator
Informaþii despre acumulator

Încãrcarea ºi descãrcarea Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale.


Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator
Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. deteriorat.
Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori, dar Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentalã
în cele din urmã se va uza. Atunci când duratele de convorbire poate apãrea când un obiect metalic, cum ar fi o monedã,
ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi o agrafã sau un stilou, produce o legãturã directã între borna
normal, înlocuiþi acumulatorul. Utilizaþi numai acumulatori pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. (Aceste borne
omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. numai cu sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest
încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtaþi un
aparat. acumulator de schimb în buzunar sau în geantã.
Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora
sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul.
îndelungatã de timp, ar putea fi necesar sã conectaþi Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara
încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru sau iarna într-o maºinã închisã, va reduce capacitatea ºi
a începe încãrcarea acumulatorului. durata sa de funcþionare. Încercaþi întotdeauna sã depozitaþi
Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C ºi 25°C. Este
aparat atunci când nu îl utilizaþi. Nu lãsaþi un acumulator posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece
complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece sã nu funcþioneze pentru moment, chiar dacã acumulatorul
supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este încãrcat complet. Performanþele acumulatorilor sunt
este utilizat, un acumulator complet încãrcat se va descãrca afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de
în timp. îngheþ.
Dacã acumulatorul este complet descãrcat, ar putea fi Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda.
necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încãrcare Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Evacuarea
sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor
locale. Predaþi acumulatorii pentru reciclare, dacã este posibil.
Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere.

144
Nu demontaþi ºi nu rupeþi bateriile ºi acumulatorii. În cazul Verificarea autenticitãþii

Informaþii despre acumulator


apariþiei unei scurgeri de lichid din acumulator, evitaþi
contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel hologramei
de contact, spãlaþi imediat pielea sau ochii cu apã din
abundenþã sau contactaþi medicul. 1 Privind holograma de pe etichetã,
trebuie sã puteþi observa, atunci
când priviþi dintr-un anumit
Instrucþiuni pentru unghi, simbolul cu cele douã
mâini care se împreuneazã, iar
verificarea autenticitãþii când priviþi dintr-un alt unghi,
acumulatorilor Nokia emblema „Nokia Original
Enhancements” (Accesorii
Pentru siguranþa Dvs., utilizaþi întotdeauna acumulatori originale Nokia).
originali Nokia. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator 2 Când înclinaþi holograma spre
Nokia original, achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat stânga, spre dreapta, în jos sau în
Nokia, cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original sus, trebuie sã puteþi observa pe
Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi
fiecare lateralã câte 1, 2, 3 ºi
eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi:
respectiv 4 puncte.
Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã
o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Dacã aveþi
orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei
acumulatorului original Nokia, nu utilizaþi acel acumulator ci
pentru a descoperi un cod format
duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor
din 20 cifre, de exemplu
autorizat Nokia pentru asistenþã. Atelierul de service sau
distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea 12345678919876543210.
acumulatorului. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi Rotiþi acumulatorul astfel încât
verificatã, returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. numerele sã fie orientate în sus.
Codul de 20 cifre începe cu
numãrul de pe rândul superior ºi
se terminã cu numãrul de pe
rândul inferior.

145
4 Obþineþi confirmarea privind Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic?
Informaþii despre acumulator

valabilitatea codului de 20 de Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Nokia cu


cifre urmând instrucþiunile de la hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic,
www.nokia.com/batterycheck. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. Duceþi-l la cel mai
apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat
distribuitor pentru asistenþã. Utilizarea unui acumulator care
nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate
avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau
poate deteriora aparatul Dvs. ºi accesoriile sale. De asemenea,
Pentru a crea un mesaj text, tastaþi codul de 20 de cifre, poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.
de exemplu 12345678919876543210, ºi expediaþi-l la
Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia,
+44 7786 200276.
vizitaþi pagina www.nokia.com/battery.
Pentru a crea un mesaj text,
• Pentru þãrile din Asia - zona Pacific, exclusiv India: Tastaþi
codul de 20 cifre, de exemplu 12345678919876543210,
ºi expediaþi-l la +61 427151515.
• Numai pentru India: Tastaþi Battery urmat de codul de
20 de cifre al acumulatorului, de exemplu Battery
12345678919876543210, ºi expediaþi-l la 5555.
Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale
operatorului.
Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi
autentificat.

146
Îngrijire ºi întreþinere

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care • Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile
trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare.
respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. • Utilizaþi o lavetã moale, curatã ºi uscatã pentru a curãþa
• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila
ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
care corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. se • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau
udã, scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce o antenã de schimb aprobatã. Antenele neautorizate,
complet înainte de a pune acumulatorul la loc. modificãrile sau completãrile neautorizate, ar putea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile
sau murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele referitoare la aparatele de radioemisie.
electronice se pot deteriora. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior.
• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile • Efectuaþi întotdeauna copii de siguranþã ale datelor pe
ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot care doriþi sã le pãstraþi, cum ar fi contactele ºi notele de
defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite agendã.
componente din material plastic. • Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în
• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul vederea optimizãrii performanþelor, opriþi aparatul ºi
revine la temperaturã normalã, umezeala poate forma scoateþi acumulatorul.
condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat,
circuite electronice. cât ºi pentru acumulator, încãrcãtor ºi orice alt tip de
• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor,
descris în acest ghid. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru
• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. reparaþii.
Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice
interne ºi elementele de mecanicã finã.
• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse
chimice concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþi
puternici.

147
Informaþii suplimentare privind siguranþa
Informaþii suplimentare privind siguranþa

Copii mici Echipamente medicale


Aparatul Dvs. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio, inclusiv
dimensiuni. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna a telefoanelor mobile, poate influenþa funcþionarea unor
copiilor mici. echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Pentru
a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF
Mediul de utilizare sau dacã aveþi alte întrebãri, adresaþi-vã unui medic sau
producãtorului echipamentului respectiv. Opriþi aparatul Dvs.
Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest
frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare, lucru. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente
la ureche, sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin care ar putea fi sensibile la semnalele RF.
1,5 cm (5/8 þoli) faþã de corp. Dacã telefonul este purtat pe Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare
corp, într-un toc de purtare, într-o agãþãtoare la centurã sau cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de
în alt suport, aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi 15,3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac,
trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Aceste
specificatã mai sus. recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente
Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje, acest ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Recomandãri
aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. În unele pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace:
cazuri, transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi • Þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de
întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. 15,3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac.
Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la • Nu purtaþi aparatul în buzunarul de la piept.
distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la • Þineþi aparatul la urechea opusã stimulatorului, pentru
terminarea transmisiei. a reduce la minimum pericolul de interferenþã.
Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe, opriþi aparatul ºi
materialele metalice sã fie atrase de acest aparat. Nu plasaþi îndepãrtaþi-l de Dvs.
cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în
apropierea aparatului, deoarece informaþiile memorate pe
acestea ar putea fi ºterse.

148
Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu

Informaþii suplimentare privind siguranþa


cu anumite proteze auditive. Dacã apar interferenþe, avionul. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea
consultaþi furnizorul Dvs. de servicii. aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea
avionului, poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate
Autovehicule contraveni legii.

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate Zone cu pericol de explozie
sau protejate necorespunzãtor, cum ar fi sisteme de injecþie
electronicã, sisteme electronice de frânare antipatinaj Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi
(antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Zonele cu
airbag. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se
producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone,
sau reprezentantul acestuia. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la
vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Opriþi aparatul în
Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat
staþiile de alimentare cu carburant, precum ºi în apropierea
numai de personal specializat. Instalarea ºi depanarea
pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaþi-vã
necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce
restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de
la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Verificaþi în
carburanþi, zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor,
mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la
în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se
bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect ºi dacã
efectueazã lucrãri cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de
funcþioneazã corespunzãtor. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi
explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna.
lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi
Aceste zone includ cala vapoarelor, unitãþi de transfer ºi
compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale
stocare a substanþelor chimice, autovehicule alimentate cu
acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reþineþi
gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care
cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte,
aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de
inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra
cereale, praf obiºnuit sau pulberi metalice.
airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Dacã accesoriile
telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate
necorespunzãtor ºi airbagul se umflã, acestea pot cauza
vãtãmãri grave.

149
Apeluri telefonice în caz de urgenþã Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã, furnizaþi toate
Informaþii suplimentare privind siguranþa
informaþiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs.
Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul
funcþioneazã utilizând semnale radio, reþele radio, reþele fixe unui accident. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite
terestre ºi funcþii programate de utilizator. Din acest motiv, acest lucru.
nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate
împrejurãrile. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un Informaþii privind certificarea (SAR)
aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale
cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. ACEST APARAT MOBIL ÎNDEPLINEªTE RECOMANDÃRILE CU
PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO.
Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: Aparatul Dvs. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio.
1 Dacã aparatul nu este pornit, porniþi-l. Verificaþi dacã El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la
nivelul semnalului este adecvat. unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Aceste
Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã
independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite
introdusã corect în aparat.
a asigura protecþia tuturor persoanelor, indiferent de vârstã
2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru ºi stare de sãnãtate.
a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri.
3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile
Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de
în care vã aflaþi. Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR.
4 Apãsaþi tasta de apelare. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de
2,0 waþi/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe
Dacã sunt activate anumite funcþii, ar putea fi necesar sã 10 grame de þesut. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate
dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim
apel de urgenþã. Dacã aparatul are activat unul din profilurile de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate
deconectat sau avion, este posibil ca, înainte de a putea benzile de frecvenþã testate. Nivelul real SAR al unui aparat
efectua un apel de urgenþã, sã fie necesarã schimbarea pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul
profilului pentru a activa funcþia telefon. Pentru informaþii este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã
suplimentare, consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul pentru accesarea reþelei. Aceastã putere depinde de diferiþi
Dvs. de servicii. factori, de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu.
Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru
utilizarea aparatului la ureche este de 0,58 W/kg.

150
Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori

Informaþii suplimentare privind siguranþa


SAR diferite. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele
naþionale de raportare ºi testare, precum ºi de banda de reþea.
Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul
informaþiilor despre produs, la www.nokia.com.

151
Index
A scene 55 apeluri nepreluate 111
actualizare program 12 setãri configurare imagini 54 apeluri recente 111
acumulatori setãri înregistrare video 58 aplicaþie de ajutor 11
autentificare 145 setãrile aparatului de aplicaþii
încãrcare 144 fotografiat 53 instalare 122
apel video Java 122
proiectat pentru utilizare 10
efectuare 106 ºtergere 123
administrarea drepturilor digitale 124
rãspuns 110 aplicaþii de birou 117
Adobe reader 118
respingere 110 aplicaþii suplimentare 11
agendã arhivã, ºtergere 26
apelare numere fixe 115
creare înregistrãri 89
sincronizare cu Nokia PC Suite 90
apelare rapidã 105 B
apelare vocalã 105 blocarea tastaturii 16, 129
agendã telefonicã
apeluri Bluetooth 31
Consultaþi fiºe de contact deviere 134 adresa aparatului 33
amânare 89 duratã 111 asociere 33
aparat foto-video efectuare 103 dezactivare 32
autodeclanºator 56 internaþionale 103 expediere date 32
bara de instrumente activã 51 în aºteptare 111 siguranþã 32
bliþ 54 nepreluate 111 C
editarea videoclipurilor 65 partajarea video 107 cablu de date 35
fotografierea 50 primite 111 cablu de date USB 35
înregistrare videoclip 57 rãspuns 110 calculator 119
memorarea videoclipurilor 57 respingere 110 cartelã de memorie
mod secvenþial 56 restricþionare 134 introducere 17
reglarea luminozitãþii ºi setãri 133 scoatere 18
a culorilor 54 transferare 111 utilizarea cartelei de memorie 18

152
cartelã microSD 17 coduri 130 DRM
cartelã SIM coduri PIN 130 Consultaþi administrarea
copierea numelor ºi a numerelor pe coduri PUK 130 drepturilor digitale
aparat 114 comenzi de serviciu 92 E
mesaje 98 comenzi USSD 92 economizor de energie 127
nume ºi numere 115 comenzi vocale 125 ecran în aºteptare
utilizarea aparatului fãrã o cartelã conexiune în infraroºu 34 Consultaþi modul în aºteptare
SIM 86 conexiuni de date editarea imaginilor 64
cãsuþã poºtalã 96 detalii 30 editarea videoclipurilor 65
cãsuþã poºtalã de la distanþã 96, 97 indicatori 14 e-mail
cãsuþã vocalã 104 reþea 8, 134 cãsuþã poºtalã de la distanþã 96
redirecþionare apeluri la cãsuþa setãri deschidere 97
vocalã 134 stabilire 135 expediere 94
schimbarea numãrului de terminare 30 memorare 102
telefon 104 conexiuni la calculator 35 preluare automatã 97
ceas 89 conversie 119 preluare din cãsuþa poºtalã 97
ceas alarmã 89 copierea contactelor de pe cartela SIM scriere 93
certificate 131 în memoria aparatului ºi setãri 100
chei de activare invers 114 ºtergerea cãsuþei poºtale 100
Consultaþi administrarea crearea copiilor de siguranþã ale ºtergerea mesajelor 97
drepturilor digitale datelor 18 vizualizarea fiºierelor ataºate 97
cititor de coduri de bare 120 D expediere
clipuri audio 60 datã 89 fiºe de contact, cãrþi de vizitã 113
cod de blocare 130 depanare 140 mesaje 93
cod de siguranþã dicþionar 93 videoclipuri 66
Consultaþi cod de blocare difuzoare
cod UPIN 130 Consultaþi difuzor
cod UPUK 131 difuzor 15

153
F serie de imagini 67 indicative vocale 125
filme, muvee sortarea fiºierelor în albume 63, 72 efectuarea apelurilor 105
filme muvee personalizate 70 GPRS indicatori 14
muvee-uri rapide 70 Consultaþi conexiuni de date informaþii de asistenþã 11
fiºe de contact 113 GPS informaþii de contact 11
expediere 113 conexiune GPS 77 instalarea aplicaþiilor 122
introducerea fotografiilor 113 hãrþi 78 Internet
fiºier SIS 122 poziþionare 77 Consultaþi Web
fiºiere pdf 118
fiºiere svg 68
H Î
format de fiºier neacceptat 67 hãrþi încãrcãtoare 9
formate de fiºiere cãutarea locurilor 80 întreþinere 147
.jad 122 parcurgere hãrþi 79 J
.jar 122, 123 planificarea unui traseu 81 Java 122
.sis 122 HSDPA 15 jurnal
music player 37 I duratã 112
RealPlayer 46 ieºire TV filtrare 112
G setãri 129 ºtergerea conþinutului 112
galerie vizualizare fiºiere media jurnal apel
bara de instrumente activã 62 înregistrare pe TV 67 Consultaþi jurnal
coº de imprimare 63 imagini jurnale Web 47
editarea imaginilor 64 Consultaþi galerie L
eliberare memorie 63 imagini de fundal limba de afiºare 128
imagini ºi videoclipuri 61 schimbare 87 limba de scriere 128
imprimarea imaginilor 69 utilizarea fotografiilor 53, 62
mod ieºire TV 67 imprimare
M
prezentãri 68 manager aparate 36
fiºe de contact 114
realizare copii de siguranþã pentru manager aplicaþii 122
imagini 69
fiºiere 64 manager fiºiere 19

154
marcaje 22 memorare 102 P
melodii recepþionarea 95 personalizare 87
formate de fiºiere 37 scriere 94 poziþionare 77
transferare 40 setãri 98 Preluare 20
memorie mesaje vocale 104 profiluri 85
afiºarea spaþiului disponibil în MMS programe
memorie 19 Consultaþi mesaje multimedia instalarea aplicaþiilor 122
eliberarea memoriei 19, 63, 111 mod aºteptare activã 88 ºtergerea aplicaþiilor 123
meniu, reorganizare 85 mod de aºteptare 85 transferarea unui fiºier pe
meniul multimedia 15 mod SIM la distanþã 34 aparat 122
mesaje modem 36 protecþia tastaturii 16, 129
cãsuþã intrare 95 music player protejarea dreptului de autor
cãsuþã poºtalã 96 formate de fiºiere 37 Consultaþi administrarea
e-mail 94 liste de redare 38 drepturilor digitale
mesaje multimedia 94 magazin de muzicã 39 puncte de acces 135
mesaje text 93 preluare melodii 39 puncte de acces Internet (IAP)
setãri 98 redarea melodiilor 37 Consultaþi puncte de acces
transmisia celularã 102 transfer de muzicã 40 Q
mesaje multimedia muzicã Quickoffice 117
creare 93 Consultaþi music player
expediere 94
R
N radio 41
memorare 102 Nokia Lifeblog 47
preluare 95 Radio FM 41
note 118 rapoarte de remitere 99
recepþionarea 95
setãri 99
O realizare copii de siguranþã pentru
orã 89 fiºiere media 64
mesaje text
RealPlayer 46
cãsuþã intrare 92
recorder 118
expediere 93, 94

155
reglajul volumului conexiuni de date 135 dezactivarea unui sunet de
difuzor 15 definire 12 apel 110
în timpul unei convorbiri 103 economizer de energie 127 înregistrare sunete 118
reglarea volumului 15 e-mail 96, 100 reglarea volumului 15
reþea LAN fãrã fir 28 ieºire TV 129 sunete de apel
Consultaþi ºi Universal Plug and limbã 128 3-D 86
Play mesaje 98 Consultaþi ºi profiluri
creare IAP 30 mesaje multimedia 99 sunet personal de apel 115
expert 29 mesaje text 98 T
scanare 139 personalizarea telefonului 85 tastaturã fãrã fir Nokia 120
setãri 139 puncte de acces 136 teleconferinþã 104
setãrile punctului de acces 137 redirecþionare apeluri 134 teme 87
siguranþã 73 restricþionare apeluri 134 transfer de muzicã 40
S setãri originale 132 transferarea conþinutului dintr-un alt
scene SIP 139 aparat 12
scene imagini 55 setãri conexiune 135 transmisia celularã 102
scene video 55 setãri de limbã 128
setãri pentru pachete de date 138
U
set cu cascã 16 UMTS
setãri siguranþã
Consultaþi conexiuni de date
afiºaj 127 apeluri telefonice în caz de
Universal Plug and Play 73
aplicaþie 127 urgenþã 150
utilizare fãrã comenzi manuale
blocarea tastaturii 129 informaþii suplimentare 148
Consultaþi difuzor
certificate 131 recomandãri 7
cod de blocare 130 sincronizare 36 V
SMS video la cerere 43
cod PIN 130
Consultaþi mesaje text video player
cod UPIN 130
sunete Consultaþi RealPlayer
cod UPUK 131
conexiunea Bluetooth 32 Consultaþi sunete de apel

156
videoclipuri 60
Consultaþi galerie
videoclipuri Internet 44
Visual Radio 41
W
Web
blog 25
browser 21
mesaje de servicii 96
preluãri 25
puncte de acces; consultaþi puncte
de acces

157