Sunteți pe pagina 1din 206

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 1

Stimate cclient, Vã mul]umim pentru cã a]i ales marca FIAT [i vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Doblo. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amãnun]itã [i o exploatare optimã a noului Fiat Doblo. Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã pute]i beneficia la maxim de calitã]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran]ã în trafic, între]inerea automobilului [i protejarea mediului înconjurãtor.

Carnetul de Garan]ie anexat prezintã lista serviciilor pe care FIAT le oferã clien]ilor sãi:

- Certificatul de Garan]ie cu termenii si condi]iile de pãstrarea a garan]iei;

- gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

Lecturã plãcutã [i sigurã la volanul ma[inii dvs. !

ÎÎnn aacceesstt MMaannuuaall ddee UUttiilliizzaarree ssuunntt ddeessccrriissee ttooaattee mmooddeelleellee FFiiaatt DDoobblloo ÎÎnn ccoonnsseecciinn]]qq vvqq rruuggaamm ssqq lluuaattii îînn ccoonnssiiddeerraarree nnuummaaii vvaarriiaannttaa aacchhiizziittiioonnaattqq ddee dduummnneeaavvooaassttrrqq

11

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 2

FFOOAARRTTEE IIMMPPOORRTTAANNTT!!

COMBUSTIBIL

T T E E I I M M P P O O R R T T

Motoare ppe bbenzinã: folosi]i doar benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã mai mare de 95. Motoare ddiesel: folosi]i doar combustibil Diesel care îndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

PORNIREA MMOTORULUI

Specifica]iei Europene EN590. PORNIREA M M OTORULUI Asigura]i-vã cã frâna de mânã este trasã. Pune]i

Asigura]i-vã cã frâna de mânã este trasã. Pune]i schimbãtorul de viteze în pozi]ie neutrã; apãsa]i pânã la capãt pedala de ambreiaj, fãrã sã atinge]i accelera]ia, din acest moment:

; roti]i cheia la AVV [i

Motoare ppe bbenzinã: roti]i cheia de contact la AVV [i elibera]i-o de îndatã ce porne[te motorul.

Motoare ddiesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i a[tepta]i stingerea martorilor lumino[i elibera]i-o de îndatã ce porne[te motorul.

[i

PARCAREA DDEASUPRA MMATERIALELOR IINFLAMABILE

[i PARCAREA D D EASUPRA M M ATERIALELOR I I NFLAMABILE În condi]ii normale de func]ionare,

În condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte înalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbã, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

PROTEC}IA MMEDIULUI ÎÎNCONJURÃTOR

risc de incendiu. PROTEC}IA M M EDIULUI Î Î NCONJURÃTOR Vehiculul este dotat cu un sistem

Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuã a componentelor sistemului de e[apament asi- gurând în acest fel o protec]ie mai eficientã a mediului înconjurãtor.

22

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 3

ACCESORII EELECTRICE

1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 3 ACCESORII E E LECTRICE Dacã dupã cumpãrarea vehiculului hotãrâ]i sã

Dacã dupã cumpãrarea vehiculului hotãrâ]i sã adãuga]i accesorii electrice (care implicã riscul descãrcãrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]ã FFiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i pentru a verifica dacã sistemul electric existent îl poate suporta.

CARDUL CCODE

Pãstra]i acest card într-un loc sigur, nu în interiorul vehiculului. Vã recomandãm sã ave]i întotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul ului. Vã recomandãm sã ave]i întotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile în care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]ã.

PLANUL DDE ÎÎNTRE}INERE

de pornirea de urgen]ã. PLANUL D D E Î Î NTRE}INERE Între]inerea corectã a vehiculului este

Între]inerea corectã a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stãri bune de func]ionare, pãstrarea efi- cacitã]ii mijloacelor de siguran]ã, protejarea mediului înconjurãtor [i reducerea cheltuielilor de între]inere de-a lungul tim- pului.

MANUALUL DDE UUTILIZARE CCON}INE

tim - pului. MANUALUL D D E U U TILIZARE C C ON}INE informa]ii, sfaturi [i

informa]ii, sfaturi [i avertismente importante în ceea ce prive[te conducerea sigurã [i corectã a ma[inii dvs. [i

(protec]ia mediului \nconjurqtor),

între]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitã simbolurilor (integritatea vehiculului).

(siguran]a pasagerilor),

33

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 4

BINE AA}I VVENIT LLA BBORDUL FFiat-uului DDoblo

FFiat Doblo este un vehicul compact, cu o caroserie originalã, conceput sã ofere satisfac]ie maximã în timpul condusului [i sã asi- gure siguran]a pasagerilor, fiind în acela[i timp extrem de prietenos cu mediul înconjurãtor. Totul, începând de la noile tipuri de motoare pânã la dispozitivele de siguran]ã, de la condi]iile ameliorate de confort ale [oferului [i pasagerilor [i pânã la solu]iile practice oferite, îi conferã vehiculului Fiat Doblo o personalitate extrem de agreabilã.

DDe aceasta vã ve]i da seama o datã cu descoperirea faptului cã stilul de condus, alãturi de noile procedee de fabrica]ie, contribuie major la reducerea costurilor de între]inere.

MMai mult, fiecare componentã a Fiat Doblo este complet reciclabilã. Dupã o duratã de via]ã lungã [i lipsitã de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]ã Fiat va face cu plãcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmãtoarele consecin]e benefice: lipsa poluãrii în urma aruncãrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primã.

44

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 5

SSEEMMNNEELLEE CCEE VVÃÃ AAJJUUTTÃÃ SSÃÃ CCOONNDDUUCCEE}}II CCOORREECCTT

SSemnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãr]i din manual care trebuie citite cu aten]ie sporitã.

Dupã cum vede]i, fiecare semn are un simbol [i o culoare diferitã, astfel încât acestea sã poatã fi rapid [i u[or identificate în cadrul diverselor sec]iuni.

Siguran]a ppasagerilor.

Important : ignorarea totalã sau par]ialã a acestor instruc]iuni poate pune [oferul, pasagerii sau alte per- soane în pericol.

Protec]ia mmediului îînconjurãtor.

Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã auto- turismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vvehiculului.

Important : ignorarea totalã sau par]ialã a acestor instruc]iuni poate duce la defec]iuni mari ale autoturis- mului [i poate conduce la anularea garan]iei.

55

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 6

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SIMBOLURI

Ve]i gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Doblo. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective.

Plãcu]a din fig. 11 reprezintã o legendã pentru simbolurile care pot fi gãsite sub capotã.

legendã pentru simbolurile care pot fi gãsite sub capotã. SISTEMUL F F IAT C C ODE

SISTEMUL FFIAT CCODE

Pentru a proteja vehiculul împotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sis- tem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazã automat, atunci când cheia este scoasã din contact.

În fiecare portcheie a cheii de contact se gãse[te un dispozitiv electronic. Când motorul este pornit, acesta transmite un semnal de frecven]ã radio unei antene speciale montatã în contact. Semnalul modulat, care se schimbã ori de câte ori este pornit motorul, constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului.

CHEI ffig. 22

Urmãtoarele chei sunt oferite împre- unã cu vehiculul:

- 2 chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã.

- o cheie A [i o cheie B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere portiere.

Cheia A este cea folositã în mod curent. Se va folosi la :

- contactul pentru pornire;

- închiderea/deschiderea portierelor anterioare;

la : - contactul pentru pornire; - închiderea/deschiderea portierelor anterioare; 6 6 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
la : - contactul pentru pornire; - închiderea/deschiderea portierelor anterioare; 6 6 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

66 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

b3000A0F

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 7

- deschiderea/închiderea u[ilor batan- te posterioare sau a hayonului; - deschiderea/închiderea u[ilor lat- erale (doar versiunea Cargo);

- dezactivare airbag pasager.

Cheia B, cu telecomandã încorporatã, are acelea[i func]ii ca [i cheia A la un autovehicul cu închidere/deschidere centralizatã a u[ilor. Cardul FIAT CODE fig. 33 este livrat o datã cu cheile [i con]ine urmãtoarele date :

A - codul electronic pentru pornirea de urgen]ã (vezi " Pornire de urgen]ã în sec]iunea " În caz de urgen]ã ").

de urgen]ã în sec]iunea " În caz de urgen]ã "). fig. 3 B - codul cheii
de urgen]ã în sec]iunea " În caz de urgen]ã "). fig. 3 B - codul cheii
de urgen]ã în sec]iunea " În caz de urgen]ã "). fig. 3 B - codul cheii

fig. 3

B - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei FFiat atunci când comanda]i un duplicat de cheie. Pãstra]i cardul CODE într-un loc sigur. Este bine sã ave]i numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectua]i o pornire de urgen]ã.

OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este în pozi]ia STOP sau PARK, sis- temul de protec]ie va imobiliza automat motorul.

Pentru a porni motorul când cheia este

în pozi]ia MAR:

1. dacã este recunoscut codul, mar-

torul de avertizare ( ) de pe

tabloul de bord va clipi scurt : înseam-

cã sistemul

de

protec]ie a recunoscut codul cheii [i

a

dezactivat imobilizarea motorului.

Rãsuci]i cheia în pozi]ia AVV pentru a porni.

2. dacã martorul de avertizare ( )

rãmâne aprins, codul nu a fost recunoscut. În acest caz, întoarce]i cheia la STOP [i apoi la MAR. Dacã

motorul rãmâne imobilizat, încerca]i [i

cu celelalte chei primite.

Dacã totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]ã (consulta]i "În caz de

urgen]ã") [i contacta]i urgent Reprezentan]ã FFiat.

Când vehiculul se deplaseazã [i cheia este în pozi]ia MAR:

1. dacã martorul ( ) se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã, aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. (ex. datoritã unei cãderi de tensiune).

2. dacã martorul ( ) clipe[te înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. Contacta]i imediat o Reprezentan]ã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie.

IMPORTANT Componetele electron- ice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice.

o

IMPORTANT Fiecare cheie are propri- ul ei cod care trebuie introdus în memoria unitã]ii de control a sistemu- lui.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

77

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 8

CHEI DDUPLICATE

Când este nevoie de chei adi]ionale merge]i la o Reprezentan]ã FFiat, având asupra dvs. toate cheile primite [i cardul CODE. Acolo vi se vor mem- ora vechile [i noile chei (pânã la 8) în sistem. Este posibil sã vi se cearã sã demonstra]i cã vehiculul vã apar]ine.

Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare, vor fi [terse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motoru- lui.

Toate cheile [i cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului.

TTEELLEECCOOMMAANNDDAA DDEE ÎÎNNCCHHIIDDEERREE CCEENNTTRRAALLIIZZAATTÃÃ AA UU{{IILLOORR

Telecomanda este încorporatã în cheia de contact. Apãsa]i butonul A - fig. 44 pentru a închide [i deschide u[ile.

Apãsa]i butonul A pentru a ac]iona sis- temul. Ledul BB va clipi în timp ce trans- mi]ãtorul trimite codul la receptor.

Lumina plafonierã [i cea de citire a hãr]ilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când u[ile sunt deschise cu telecomandã.

dinainte atunci când u[ile sunt deschise cu telecomandã. Pentru a solicita telecomenzi supli- mentare [i pentru

Pentru a solicita telecomenzi supli- mentare [i pentru înlocuirea bateriilor, consulta]i urmãtorul paragraf.

IMPORTANT Frecven]a telecomenzii poate fi perturbatã de unde radio externe vehiculului (ex: telefon mobil, etc.). În acest caz, func]ionarea tele- comenzii poate fi afectatã.

OMOLOGÃRI OOFICIALE

Potrivit legisla]iei în vigoare în fiecare ]arã referitor la echipamentele de radio frecven]ã, vã rugãm sã ]ine]i cont de faptul cã:

- numerele de omologare specifice pie]elor sunt listate în paragraful "Frecven]e radio pentru telecomandã " din capitolul " Specifica]ii tehnice ";

- numãrul de omologare este imprimat pe componente pentru pie]ele în care se cere acest lucru.

88 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006

12:50 PM

Page 9

CERERE PPENTRU TTELECOMENZI ADI}IONALE

Receptorul poate recunoa[te pânã la 8 telecomenzi.

Dacã ave]i nevoie de telecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]ã FFiat luând cu dvs. toate cheile primite [i cardul CODE.

ÎNLOCUIREA BBATERIILOR

Înlocui]i bateriile (cu alte baterii de acela[i tip) dupã cum urmeazã:

deschide]i capacul de plastic inserând o [urubelni]ã în AA - ffig. 55; introduce]i noile baterii B respectând polaritatea [i închide]i capacul de plastic.

Bateriile uuzate ppolueazã mmedi- ul îînconjurãtor. AArunca]i-lle îîn containere sspeciale ddupã ccum

specificã llegile îîn vvigoare ssau dduce]i-lle în aacest sscop lla ccea mmai aapropiatã Reprezentan]ã FFiat.

l a c c ea m m ai a a propiatã Reprezentan]ã F F iat. C
l a c c ea m m ai a a propiatã Reprezentan]ã F F iat. C

CCEENNTTUURRII DDEE SSIIGGUURRAANN}}ÃÃ

Folosirea ccenturilor dde ssiguran]ã

Centura ar trebui sã fie purtatã stând cu spatele sprijinit de spãtar [i pieptul drept.

Pentru a fixa centura, trage]i de închizãtorul A - ffig. 66 [i introduce]i-l în lãca[ul B pânã se aude sunetul (clic) de închidere.

Atunci când o scoate]i, dacã se blocheazã, lãsa]i-o sã se deruleze pu]in [i apoi trage]i-o din nou fãrã sã o smuci]i.

lãsa]i-o sã se deruleze pu]in [i apoi trage]i-o din nou fãrã sã o smuci]i. CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

99

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 10

Niciodatã nnu aapãsa]i bbutonul CC în ttimpul ddeplasãrii.

Pentru scoaterea centurilor de sigu- ran]ã, apãsa]i pe butonul C. Direc]iona]i centura cu mâna în timp ce se deruleazã pentru a împiedica rãsucirea ei.

Mecanismul centurii de siguran]ã asig- urã autoreglarea centurii în func]ie de dimensiunile purtãtorului, permi]ând libertatea de mi[care.

Când vehiculul este parcat în pantã este posibil ca mecanismul sã se blocheze, aceasta fiind normal. Mecanismul blocheazã centurile atun- ci când vehiculul frâneazã, circulã cu vitezã în viraje sau intrã într-o coliz- iune.

cu vitezã în viraje sau intrã într-o coliz- iune. Bancheta posterioarã este echipatã cu centuri de

Bancheta posterioarã este echipatã cu centuri de siguran]ã iner]iale cu prindere în 3 puncte, autorulante, pen- tru toate locurile.

IMPORTANT Înainte de a fixa cen- turile de siguran]ã, verifica]i ca scaunele sã fie pozi]ionate corect.

Versiune ccu 77 llocuri

Versiunea cu 7 locuri este echipatã cu centuri de siguran]ã autorulante cu prindere în 3 puncte pentru toate locurile (al doilea [i al treilea rând de scaune). Fig. 77

Re]ine]i ccã îîn ccazul uunei ccoliz- iuni pputernice, ppasagerii dde ppe locurile ddin sspate ccare nnu

poartã ccenturi dde ssiguran]ã rreprezintã un ppericol ssporit ppentru ccei dde ppe locurile ddin ffa]ã.

SISTEM SS.B.R. ((Seat BBelt RReminder)

Vehiculul, în cazul versiunilor Transport persoane [i Combi, este dotat cu sistem S.B.R. (Seat Belt Reminder), ce con]ine un semnalizator sonor care, împreunã cu martorul de pe tabloul de bord, avertizeazã [oferul cã nu sunt fixate centurile de sigu- ran]ã.

Pentru dezactivarea/activarea sis- temului, contacta]i o Reprezentan]ã Fiat.

1100 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 11

REGLAREA ÎÎN ÎÎNÃL}IME AA CENTURILOR AANTERIOARE

Reglarea ccenturii sse fface ddoar în ttimpul ssta]ionãrii aautomo- bilului

Regla]i întotdeauna înãl]imea centurii pentru persoana care o poartã. Aceastã precau]ie reduce substan]ial riscul de rãnire în cazul unei coliziuni.

Reglarea corectã se face astfel încât centura sã se plaseze la jumãtatea distan]ei dintre umãr [i gât. Sunt disponibile patru înãl]imi.

dintre umãr [i gât. Sunt disponibile patru înãl]imi. Pentru r r eglare : a p ã

Pentru rreglare: apãsa]i butonul A - ffig. 8 în pozi]ia doritã.

Pentru aa oo ccoborî: apãsa]i butonul B, trãgând în jos inelul A pânã în pozi]ia doritã.

Verifica]i ca centura sã fie bine fixatã prin apãsarea inelului A fãrã a ac]iona butonul B.

Dupã cce aa]i ffãcut rreglarea, asigura]i-vvã ccã iinelul eeste bbine fixat îîntr-uuna ddin ppozi]ii. PPentru

a fface aaceasta, ffãrã ssã aac]iona]i butonul, aapãsa]i ddin nnou iinelul dde ancorare ppentru aa-ii ppermite mmecanis- mului ssã sse ffixeze, îîn ccazul îîn ccare aceasta nnu ss-aa pprodus îîntr-uuna ddin pozi]iile ddisponibile.

SISTEM DDE PPRETENSIONARE

Pentru a cre[te eficien]a centurilor de siguran]ã anterioare, Fiat Doblo este echipat cu dispozitiv de pretensionare. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfã[urare [i ruleazã cen- tura înapoi în carcasã câ]iva cen- timetri. În acest caz se asigurã contac- tul perfect al centurii la cel care o poartã, înaintea începerii ac]iunii de re]inere.

Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a arãta interven]ia; centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual.

IMPORTANT Pentru a ob]ine cel mai înalt grad de protec]ie de la sistemul de pretensionare purta]i centura lipitã pe corp.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1111

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 12

O

cantitate micã de fum poate fi emisã

Pretensionarea sse ffolose[te

Limitator dde ssarcinã

o

datã cu declan[area lor. Acest fum

doar oo ddatã. DDupã oo ccoliziune

nu este toxic sau inflamabil.

care aa ddeterminat ffolosirea

Acest dispozitiv, încorporat în senzori,

Pretensionatoarele nu necesitã între]inere sau ungere. Orice modifi- care de la starea lor ini]ialã, le va afec- ta negativ eficien]ã. Dacã, în urma unor fenomene naturale (furtuni, inun- da]ii, etc.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi, este imperativã înlocuirea acestuia.

pretensionãrii, ssistemul ttrebuie îînlocuit într-uun sservice aautorizat FFiat. PPentru aa cunoa[te ttermenul dde vvalabilitate sse face ttrimitere lla ffig. 99 ppozi]ionatã îîn interiorul ttorpedoului: lla aapropierea acestei sscaden]e ccontacta]i oo Reprezentan]ã FFIAT ppentru îînlocuirea dispozitivului.

permite eliminarea micro[ocurilor (inevitabile [i în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor, deoarece ajutã la reducerea for]ei ce se mani- festã în zona umãrului [i a pieptului în timpul ac]iunii de pretensionare, îmbunãtã]ind astfel protec]ia.

de pretensionare, îmbunãtã]ind astfel protec]ia. Opera]iunile c c are i i mplicã [ocuri, v v ibra]ii

Opera]iunile ccare iimplicã [ocuri, vvibra]ii ssau îîncãlzire localã ((de ppeste 1100 0 C ttimp dde

maxim 66 oore) îîn zzona ddin jjurul ssenzo- rilor ppot aavea ddrept uurmare declan[area ssau ddeteriorarea mmeca- nismului. VVibra]iile ccauzate dde suprafe]ele nneregulate dde ddrum ssau dde obstacolele jjoase ccum aar ffi bbordurile, etc. nnu aau nnici uun eefect aasupra ssenzo- rilor. CContacta]i oo RReprezentan]ã FFIAT pentru iinterven]ie.

1122 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 13

INSTRUC}IUNI GGENERALE PENTRU FFOLOSIREA CCENTURILOR DE SSIGURAN}Ã

Conducãtorul auto cât [i ceilal]i pasageri trebuie sã se supunã regulilor [i legilor locale privind folosirea cen- turilor.

Pune]i-vã întotdeauna centurile înainte de a porni la drum.

întotdeauna centurile înainte de a porni la drum. Pentru m m aximã s s iguran]ã, ]ine]i

Pentru mmaximã ssiguran]ã, ]ine]i sspãtarul sscaunului ddrept, sprijini]i-vvã sspatele dde eel [[i

asigura]i-vvã ccã ccentura eeste bbine ffixatã peste uumãr [[i [[olduri. AAsigura]i-vvã ccã to]i ppasagerii, aatât dde ppe llocurile ddin fa]ã ccât [[i dde ppe ccele ddin sspate, ppoartã centurile dde ssiguran]ã. AAltfel ccre[te riscul uunor rrãniri ggrave îîn ccazul uunui accident.

Centura nnu ttrebuie ssã ffie rãsucitã. AAsigura]i-vvã ccã eeste întinsã [[i aaderã lla ccorpul

pasagerului. PPartea dde ssus ttrebuie ssã treacã ppeste uumãr [[i ppiept îîn ddiago- nalã. PPartea dde jjos ttrebuie ssã ttreacã peste [[olduri [[i nnu ppeste aabdomen ffig. 10. NNu ffolosi]i oobiecte ((apãrãtoare, clipsuri eetc.) ppentru aa îîndepãrta ccentu- ra dde ppe ccorp.

În nnici oo îîmprejurare, ccompo- nentele ccenturilor dde ssiguran]ã [i aale ssistemului dde ppreten-

sionare nnu ppot ffi sschimbate ssau mmodifi- cate. OOrice oopera]ie aasupra ssistemului trebuie eefectuatã dde ccãtre ppersonal specializat [[i aautorizat. ÎÎntotdeauna contacta]i uun sservice FFIAT.

Dacã ccentura aa ffost ssolicitatã intens, dde eexemplu îîn ccazul unui aaccident, vva ttrebui

înlocuitã ccomplet, iinclusiv zzãvoare, [uruburi, ppretensionatoare. CChiar [[i atunci ccând ccentura nnu pprezintã defec]iuni vvizibile, eeste pposibil ssã-[[i ffi pierdut rrezisten]a.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1133

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 14

Niciodatã nnu ccãlãtori]i ccu uun copil ccare ssîîn bbra]ele uunui pasager, aambii pproteja]i dde oo

singurã ccenturã dde pprotec]ie, ffig. 111. Nu llega]i aalte oobiecte dde ccorp.

1 1 1. Nu l l ega]i a a lte o o biecte d d e

Centurile trebuie purtate [i de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele [i copilul lor dacã nu au centurã. Bineîn]eles, ele trebuie sã-[i pozi]ioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã pe sub abdomen, fig. 112.

astfel încât sã treacã pe sub abdomen, fig. 1 1 2 . FOLOSIREA C C ENTURILOR

FOLOSIREA CCENTURILOR ÎÎN CONDI}II DDE EEFICIEN}Ã MMAXIMÃ

1) Când purta]i centuri de siguran]ã, asigura]i-vã cã nu sunt rãsucite [i cã sunt bine întinse. Trebuie sã se poatã rula fãrã nici un impediment.

2) Dupã un accident grav, înlocui]i centura care s-a purtat în timpul acci- dentului, chiar dacã nu pare stricatã. Întotdeauna înlocui]i centurile dacã dispozitivul de pretensionare a fost activat.

3) Pentru a curã]a centurile de sigu- ran]ã, spãla]i-le cu mâna cu apã [i sãpun neutru, clãti]i [i lãsa]i sã se usuce la umbrã. Nu folosi]i detergen]i, clor, coloran]i sau alte substan]e chim- ice care pot slãbi fibrele.

4) Evita]i ca apa sã pãtrundã în mecanism; func]ionarea corectã este garantatã doar atâta vreme cât apa nu a pãtruns înãuntru.

5) Înlocui]i centura dacã prezintã semne de uzurã sau tãieturi.

1144 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 15

TRANSPORTUL CCOPIILOR ÎÎN SSIGURAN}Ã

PERICOL MMARE: NNu pplasa]i nniciodatã sscaunul dde ccopil ppe llocul ddin fa]ã, îîntrucât ddeclan[area aairbag-uului aar pputea ccauza rrãni ggrave ssau chiar mmoartea. VVã rrecomandãm ssã ttransporta]i îîntotdeauna ccopiii

pe llocul ddin sspate, aaceasta ffiind ppozi]ia ccu ccea mmai mmare pprotec]ie îîn ccazul uunui aacci- dent. ÎÎn oorice ccaz, sscaunele sspeciale ppentru ccopii nnu ttrebuie nniciodatã ffixate ppe llocul din ffa]ã lla vvehiculele pprevãzute ccu aairbag ffiindcã, iindiferent dde ggradul dde ggravitate aal coliziunilor, ddeclan[area aairbag-uului ppoate ccauza rrãni ggrave ssau cchiar mmoartea. CCopiii pot ssta ppe llocul ddin ffa]ã îîn vvehiculele lla ccare aairbag-uurile ppot ffi ddezactivate. ÎÎn aacest caz, eeste aabsolut nnecesar ssã vverifica]i ddacã mmartorul lluminos eeste aaprins ppe tabloul bbord ppentru aa vvã aasigura ccã ddezactivarea aa aavut lloc ((consulta]i pparagraful "AIRBAG-UURI FFRONTALE [[i LLATERALE", aaliniatul ""AIRBAG FFRONTAL PASAGER". SScaunul ppasagerului ddin ffa]ã vva ffi îîmpins ccât mmai îîn sspate pposibil ppen- tru aa ppreveni ccontactul ddintre ccopil [[i bbord.

Pentru protec]ie optimã în caz de acci- dent to]i pasagerii trebuie sã fie a[eza]i pe scaune [i asigura]i de sis- temele de re]inere.

Aceastã prevedere este obligatorie, conform Directivei 2003/20/CE, în toate ]ãrile Uniunii Europene.

Acest lucru este [i mai important pen- tru copii pentru cã la ei capul este mai mare [i mai greu în compara]ie cu restul corpului, în timp ce mu[chii [i structura osoasã nu sunt complet dez- voltate. De aceea, sistemele de re]inere sunt necesare [i diferite de cele pentru adul]i.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1155

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 16

Rezultatele testelor efectuate asupra

GRUPA 00 [[i 00+

Figura

rreprezintã

ddoar

uun

sistemelor de re]inere pentru copii sunt

exemplu.

}}ine]i

ccont

dde

con]inute în Standardele Europene

Copiii care au pânã în 13 kg trebuie

instruc]iunile

dde

ffixare

aa

ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protec]ie clasificate pe 5 grupe :

transporta]i cu fa]a în direc]ia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei

leagãnului ccare ttrebuie ssã îînso]eascã sistemul dde rre]inere.

Grupa 0: pânã la 10 kg greutate

decelerãri bru[te.

GRUPA 11

Grupa 0+: pânã la 13 kg greutate

Leagãnul trebuie sã fie restrâns de centura de siguran]ã ca în fig. 14 [i, la

Copiii cu greutate între 9 [i 18 kg pot fi transporta]i pe locul din fa]ã în scaune

Grupa 1:

9 - 18 kg greutate

rândul sãu, trebuie sã re]inã copilul cu centurile lui.

prevãzute cu tãblie capitonatã protec- toare fig. 115, prin care sã poatã fi tre-

Grupa 2:

15 - 25 kg greutate

cutã centura de siguran]ã a vehiculu- lui, astfel încât sã re]inã atât scaunul

Grupa 3:

22 - 36 kg greutate

cât [i copilul.

Grupele se pot suprapune [i este posi- bil sã gãsi]i aparate care acoperã mai mult de o grupã. Toate sistemele de re]inere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autor- izarea lor, împreunã cu marca de con- trol, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m în înãl]ime sunt considera]i adul]i [i poartã centuri normale.

Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute [i experi- mentate special pentru vehiculele Fiat.

deoarece au fost concepute [i experi- mentate special pentru vehiculele Fiat. 1 1 6 6 CUNOA{TEREA
deoarece au fost concepute [i experi- mentate special pentru vehiculele Fiat. 1 1 6 6 CUNOA{TEREA

1166 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 17

Figura

rreprezintã

ddoar

uun

GRUPA 22

GRUPA 33

exemplu.

}}ine]i

ccont

dde

instruc]iunile

dde

ffixare

aa

Copiii care au între 15 [i 25 kg pot

Copiii cu greutate între 22 [i 36 kg nu

Fig. 117 aratã cum trebuie sã stea

leagãnului ccare ttrebuie ssã îînso]eascã sistemul dde rre]inere.

purta centurile de siguran]ã ale vehicu- lului. Scaunul are rolul de a pozi]iona

mai necesitã un sprijin pentru a li se pozi]iona spatele în func]ie de spãtarul

copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) [i partea orizontalã pe [olduri [i nu pe abdomen fig. 116.

scaunului.

copilul pe scaunul din spate.

 

Figura

rreprezintã

ddoar

uun

Existã sscaune ddestinate aatât

exemplu.

]]ine]i

ccont

dde

instruc]iunile

dde

ffixare

aa

grupei 00 ccât [[i 11 ccu aancorare îîn spate ppentru aa ffi ffixate dde ccen-

turile vvehiculului [[i ccu ppropriile llor ccen- turi dde ssiguran]ã ppentru ccopil. DDatoritã mãrimii, ppot ffi ppericuloase ddacã nnu sunt iinstalate ccorespunzãtor. Respecta]i iinstruc]iunile ppentru iinsta- lare.

leagãnului ccare ttrebuie ssã îînso]eascã sistemul dde rre]inere.

Copiii mai înal]i de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adul]ii.

e r r e]inere. Copiii mai înal]i de 1.50 m pot purta centuri la fel ca

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1177

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 18

RESPECTAREA SSTANDARDELOR PPRIVIND FFOLOSIREA SSCAUNELOR DDE CCOPII PPE SSCAUNUL PPASAGER

Fiat Doblo se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului.

     

BANCHETA PPOSTERIOARA

BANCHETA PPOSTERIOARA Al ttreilea rrând dde sscaune Pasageri llaterali

SCAUN AANTERIOR

Al ddoilea rrând dde sscaune Pasageri llaterali ssi ccentrali

GGrruuppaa

GGrreeuuttaattee

Pasager aanterior

Grupa 0, 0+

pana la 13 kg

U

U

X

Grupa 1

9-18 kg

U

U

X

Grupa 2

15-25 kg

U

U

X

Grupa 3

22-36 kg

U

U

X

Legendã:

U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de re]inere pentru copii conform standardelor europene ECE - R44 pentru grupurile specificate.

X = scaun nerecomandat copiilor ce se încadreazã în aceastã grupã de vârstã.

1188 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 19

Pentru aa îînsuma pprecau]iile dde ssigu- ran]ã ppentru ttransportul ccopiilor:

1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este în spate, aceasta fiind cea mai protejatã pozi]ie.

În vvehiculele ddotate ccu aairbag- uri, nnu pplasa]i nniciodatã scaunele sspeciale ppentru ccopii

pe llocul ddin ffa]ã.

2) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat verifica]i martorul luminos de pe bord pentru a vã asigura de acest lucru.

3) }ine]i cont de instruc]iunile pentru protec]ie care trebuie sã înso]eascã sistemul de protec]ie a copilului. Aceste instruc]iuni trebuie furnizate de fabricant. Nu folosi]i sistemul fãrã instruc]iuni.

4) Întotdeauna verifica]i dacã centura de scaun este bine întinsã, trãgând u[or de ea.

5) Fiecare sistem de siguran]ã este destinat unui singur pasager copil.

6) Întotdeauna verifica]i ca centurile sã nu strângã gâtul copilului.

7) Când cãlãtori]i, nu lãsa]i copilul sã stea incorect [i nu da]i drumul cen- turilor.

8) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în bra]e. Nimeni, oricât de puter- nic, nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceea[i eficien]ã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop.

9) Înlocui]i sistemul de protec]ie dacã s-a produs un accident.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1199

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 20

DISPOZITIVUL DDE PPORNIRE

Cheia poate fi rotitã în 4 pozi]ii diferite astfel fig. 226:

- STOP: oprire motor, cheia poate fi

scoasã, este posibilã blocarea volanu- lui. Unele dispozitive electronice pot fi activate încã (ex: sistemul audio, gea- murile electrice).

- MAR: pozi]ia de mers. Toate insta-

la]iile electrice sunt alimentate.

- AVV: pornirea motorului.

- PARK: oprire motor, luminile de par-

care aprinse, cheia poate fi scoasã, se blocheazã volanul. Pentru a roti cheia în pozi]ia PARK, apãsa]i pe A.

Pentru a roti cheia în pozi]ia PARK , apãsa]i pe A . Dacã d d ispozitivul

Dacã ddispozitivul dde ppornire este ddeteriorat ((ex. ttentativã de ffurt), vverifica]i-ll lla uun sserv-

ice aautorizat FFIAT, îînainte dde începerea uunei nnoi ccãlãtorii.

Când ccoborâ]i ddin mma[inã, scoate]i îîntotdeauna ccheia ddin contact ppentru aa ppreveni

pornirea aaccidentalã dde ccãtre cceilal]i pasageri. }}ine]i mminte ssã ttrage]i ffrâna de mmânã [[i, ddacã vvehiculul eeste îîn rampã, ccupla]i pprima ttreaptã dde vviteze. Niciodatã nnu llãsa]i ccopiii nnesupraveg- hea]i îîn vvehicul.

BLOCAREA CCOLOANEI VVOLANULUI

Blocarea: când cheia este în pozi]ia STOP sau PARK, scoate]i cheia [i rãsuci]i volanul pânã când se blocheazã.

Deblocarea: învârti]i volanul u[or în timp ce pozi]iona]i cheia în pozi]ia MAR.

Niciodatã nnu sscoate]i ccheia ddin contact îîn ttimp cce vvehiculul merge. VVolanul sse vva bbloca

automat. AAceasta sse aaplicã [[i ccând vehiculul eeste rremorcat.

Este iinterzisã oorice îîncercare de mmodificare aa ssistemului dde direc]ie ddupã aachizi]ionarea

autovehiculului, ddeoarece ppoate aafecta manevrabilitatea [[i ssiguran]a; aacest lucru dduce lla ppierderea ggaran]iei [[i lla non-cconformitate ccu llegea îîn vvigoare.

2200 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 21

PPLLAANN{{AA DDEE BBOORRDD

Prezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i a martorilor de avertizare pot fi diferite în func]ie de versiune.

de avertizare pot fi diferite în func]ie de versiune. 1. Aerator lateral fix; 2. Aerator lateral
de avertizare pot fi diferite în func]ie de versiune. 1. Aerator lateral fix; 2. Aerator lateral
de avertizare pot fi diferite în func]ie de versiune. 1. Aerator lateral fix; 2. Aerator lateral
de avertizare pot fi diferite în func]ie de versiune. 1. Aerator lateral fix; 2. Aerator lateral

1. Aerator lateral fix; 2. Aerator lateral reglabil; 3. Claxon; 4. Tabloul de bord; 5. Aerator central reglabil; 6. Spa]iu montare sistem

7. Aerator central reglabil; 8. Panou butoane centrale; 9. Spa]iu depozitare; 10. Aerator lateral reglabil; 11. Aerator lateral

fix; 12. Compartiment boxa dreapta fa]ã; 13. Torpedo; 14. Controlul încãlzirii, ventila]iei [i al climatizãrii; 15. Recirculare aer; 16. Prizã suplimentarã; 17. Spa]iu depozitare; 18. Scrumierã; 19. Bricheta; 20. Contact; 21. Levier pentru reglarea înãl]imii volanului; 22. Clapeta de deschidere a capotei motorului; 23. Compartiment boxa stânga fa]ã.

audio;

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

2211

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 22

TABLOUL DDE BBORD

Versiuni 1.4

8v

-

1.3

Multijet - 1.9

Multijet

A - Vitezometru

B - Indicator nivel combustibil cu mar- tor indicator rezervã

C - Indicator temperaturã lichid rãcire

motor cu martor temperaturã maximã

D - Turometru

E - Display multifunc]ional

sunt disponibile

doar pe versiunile diesel.

Martorii

[i

2222 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 23

Versiuni 1.4

8v

-

1.3

Multijet - 1.9

Multijet

A - Vitezometru

B - Indicator nivel combustibil cu mar- tor indicator rezervã

C - Indicator temperaturã lichid rãcire

motor cu martor temperaturã maximã

D - Turometru

E - Display digital

sunt disponibili doar

pe versiunile diesel.

Martorii

[i

Cu senzor temperaturq exterioarq [i/sau filtru polen pentru versiuni Multijet

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

2233

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 24

INSTRUMENTE DDE BBORD

VITEZOMETRU

Indicatorul A - FFig. 331 - 332 afi[eazã viteza de rulare.

A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.
A - F F ig. 3 3 1 - 3 3 2 afi[eazã viteza de rulare.

TUROMETRU

Indicatorul B - FFig. 333 - 334 afi[eazã tura]iile motorului.

B - F F ig. 3 3 3 - 3 3 4 afi[eazã tura]iile motorului. fig

fig 33

IMPORTANT Controlul electronic al injec]iei între- rupe gradat alimentarea cu com- bustibil atunci când motorul este supraturat. Acest lucru va duce la pierderea gradualã a puterii motorului. La ralanti, turometrul poate indica o cre[tere progresivã sau bruscã a tura]iilor. Acest lucru este normal; nu trebuie sã vã îngrijora]i deoarece acest fenomen apare la activarea climatiza- torului sau a ventilatorului. În aceste cazuri, o u[oarã varia]ie a tura]iilor protejeazã starea de încãrcare a bateriei.

o u[oarã varia]ie a tura]iilor protejeazã starea de încãrcare a bateriei. 2 2 4 4 CUNOA{TEREA

2244 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 25

INDICATOR NNIVEL CCOMBUSTIBIL

Acul indicã cantitatea de carburant prezentã în rezervor. Când semnaliza- torul rezervei de combustibil A - ffig. 335 - 336 (la unele versiuni împreunã cu mesajul afi[at pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil) se aprinde, înseamnã cã mai sunt aprox. 5-7 litri de combustibil rãma[i în rezer- vor.

E - rezervor gol.

F - rezervor plin.

Nu cãlãtori]i cu rezervorul aproape gol:

golurile în alimentarea cu combustibil pot distruge catalizatorul.

în alimentarea cu combustibil pot distruge catalizatorul. IMPORTANT Pentru a indica o eroare în sistem, ve]i

IMPORTANT Pentru a indica o eroare în sistem, ve]i fi avertizat cã rezervorul este gol (acul la E) [i martorul A va clipi. Contacta]i urgent o Reprezentan]ã FFiat pentru verificarea sistemului.

INDICATOR TTEMPERATURÃ LLICHID RACIRE

Acul indicã temperatura lichidului de rãcire motor [i începe sã furnizeze informa]ii atunci când temperatura lichidului depã[e[te 50 0 C.

În condi]ii normale de func]ionare, acul ar trebui sã se pozi]ioneze în diverse pozi]ii în func]ie de condi]iile de uti- lizare a ma[inii.

pozi]ii în func]ie de condi]iile de uti- lizare a ma[inii. C - temperaturã scãzutã a lichidului

C - temperaturã scãzutã a lichidului rãcire motor H - temperaturã ridicatã lichid rãcire motor

Aprinderea martorului B - ffig. 335 - 337 (la unele versiuni împreunã cu mesajul afi[at pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil) indicã temperaturi excesive ale lichidului rãcire motor. În acest caz, opri]i motorul [i contacta]i o Reprezentan]ã FFiat.

Dacã iindicatorul ttemperaturã lichid rrãcire sse ppozi]ioneazã îîn zona rro[ie, oopri]i iimediat

motorul [[i ccontacta]i oo RReprezentan]ã Fiat.

o o pri]i i i mediat motorul [ [ i c c ontacta]i o o R

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

2255

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 26

DDIISSPPLLAAYY DDIIGGIITTAALL

ECRAN ""STANDARD" ffig. 338

Ecranul

toarele informa]ii:

A - Pozi]ie faruri (doar cu luminile de

întâlnire aprinse).

B - Orã (vizualizatã permanent, chiar [i cu cheia scoasã din contact [i cu portierele anterioare deschise).

C - Kilometraj

urmã-

standard

afi[eazã

deschise). C - Kilometraj urmã- standard afi[eazã BUTOANE D D E C C ONTROL Fig. 3

BUTOANE DDE CCONTROL Fig. 339

A - Reglare ceas

REGLARE CCEAS

Fig. 339

Pentru a seta ora, apãsa]i butonul A. Ceasul va avansa cu o unitate la fiecare apãsare a butonului. Apãsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru câteva secunde pentru a avansa automat, mai rapid. Când ceasul se apropie de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual.

de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.
de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.
de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.
de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.
de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.
de ora corectã, da]i drumul butonului [i completa]i manual. MARTORI A A VERTIZARE f f ig.

MARTORI AAVERTIZARE ffig. 440

Diagnosticarea se efectueazã asupra urmãtorilor martori:

- frâna de mânã trasã/lichid frânq insu- ficient;

-

cazul):

este

sistem

ABS

[i

EBD

(unde

Diagnosticarea se efectueazã automat la rotirea cheii de contact în pozi]ia MAR [i în timpul func]ionãrii normale pentru a semnala o eventualã anom- alie. La terminarea testului, display-ul semnaleazã eventualele anomalii (unul sau mai mul]i martori) prin clipirea, timp de circa 10 secunde, a mesajului "Led Error".

prin clipirea, timp de circa 10 secunde, a mesajului "Led Error". 2 2 6 6 CUNOA{TEREA

2266 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

1.qxd

11/23/2006 12:50 PM Page 27

DDIISSPPLLAAYY

MMUULLTTIIFFUUNNCC}