Sunteți pe pagina 1din 15

Chimie generală

Subiecte pentru examen – 2011

Indicaţi răspunsul corect.

1.Razele α sun nuclee de:


a)atomi de heliu b)hidrogen c)electroni d)radiaţii electromagnetice e)
nuclee de heliu

2.Cea mai mare putere de ionizare o au razele:


a)β b)α c)γ d)σ e)δ

3.Comparativ cu razele X, razele γ au lungimea de undă de:


a)10 ori mai mare b)100 de ori mai mare c)10 ori mai mică d)au lungimi
de undă egale e)razele γ sunt caracterizate numai de vectorul energie

4.Masă relativă zero au:


a)electronii b)protonii c)neutronii d)atomii e)a şi c

5.Între protoni şi neutroni se manifestă:


a)forţe de repulsie b)forţe van der Waals c)forţe nucleare d)a şi b e)toate
raspunsurile sunt greşite

6.Nucleul atomic se roteşte în jurul axei sale generând un:


a)câmp electric b)dipol c)moment magnetic d)izotop e)câmp
electrostatic

7.Rotaţia nucleului în jurul axei sale se numeşte:


a)mişcare vibraţie b)mişcare de spin c)moment magnetic d)moment
electric e)toate răspunsurile sunt greşite

8.În prezenţa unui câmp magnetic, nucleele se orientează faţă de câmpul


magnetic cu momentul magnetic în sens:
a)paralel b)antiparalel d)haotic d)a şi b e)toate răspunsurile sunt corecte

9.Izotopii diferă între ei prin:


a)număr atomic b)număr de masă c)număr de neutroni d)b şi c e)a şi b

10.Izotopii instabili se mai numesc şi:


a)nuclizi b)radioizotopi c)radioatomi d)radionuclizi e)b şi d

11.Câţi neutroni are hidrogenul supragreu (tritiu):


a)1 b)2 c)3 d)4 e)0

12.Ce tip de dezintegrare este următoarea reacţie nucleară:


226 222 4
88Ra → 86Rn + 2He
a)α b)β c)γ d)δ e)σ

13.Pentru investigarea glandei tiroide se utilizează următorul radionuclid:


a) 45Ca b) 32P c) 60Co d) 89Sr e) 131I

14.Relaţia:
Element - ne‾ = Element n+

este caracteristică elementelor:


a)neutre b)electronegative c)electropozitive d)gazelor rare e) a şi b

15.Razele atomice cresc în grupă:


a)de jos în sus b)de sus în jos c)de la stânga la dreapta d)de la dreapata
la stânga e)razele atomice în grupă sunt identice

16. Masa atomică este o proprietate:


a)fizică periodică b)chimică periodică c)fizică neperiodică d)fizică
periodică e)a şi c

17.Legătura ionică se realizează prin:


a)cedare de electroni b)punere în comun de electroni c)acceptare de
electroni d)a şi c e) a şi b

18.Reţea ionică prezintă:


a)HCl b)H2O c)NaCl d)H2 e)Mg

19.Indicaţi răspunsul greşit referitor la substanţele cu legături ionice:


a)au puncte de topire mari b)sunt casante c)conduc curentul electric în
soluţie şi topitură d)sunt solubile în solvenţi nepolari e)nu conduc curentul
electric în stare solidă

20.Atomii de C, N şi O participanţi numai la legături covalente simple (σ) sunt


hibridizaţi:
a)sp b)sp2 c)sp3 d)sp4 e)a şi b

21.Între moleculele de HI se exercită:


a)forţe de dispersie London b)forţe dipol-dipol c)interacţiuni de hidrogen
d) interacţiuni metalice e)Interacţiuni ionice
22.Interacţiuni de hidrogen se întâlnesc în:
a)H2 b)HBr c)Na d)cristale de gheaţă e)sare de bucătărie

23.Indicaţi afirmaţia incorectă în următorul exerciţiu. Datorită interacţiunilor de


hidrogen apa se comportă astfel:
a)formează asociaţii moleculare b)densitatea apei lichide < desitatea apei
solide c)punctul de fierbere este scăzut d)a şib e)b şi c

24.Indicaţi răspunsul incorect referitor la metale:


a)bune conducătoare de căldură b)bune conducătoare de electricitate
c)maleabile d)lichide e)c şi d

25.Variaţia de entalpie în reacţiile exoterme este:


a)ΔH = 0 b) ΔH > 0 c) ΔH <0 d)variaţia de entalpie nu este un criteriu
de apreciere a efectului termic e)toate răspunsurile sunt greşite

26.Pentru un proces endoterm este valabilă următoarea relaţie:


a)Hreactanţi = Hproduşi de reacţie b) Hreactanţi > Hproduşi de reacţie c) Hreactanţi < Hproduşi de
reacţie d) a şi b e)c şi b

27. Variaţia de entalpie liberă se calculează după relaţia:


a)ΔG = ΔH - TΔS b) ΔG = ΔH + TΔS c) ΔG = TΔS
d) ΔG = TΔS e) ΔG = TΔS - ΔH

28.O ciocnire între două molecule reactante este eficace în următoarele condiţii:
a)orientare favorabilă b)E < Ea c) E > Ea d) a şi b e)a şi c

29.Care dintre următorii factori nu influenţeză viteza unei reacţii chimice:


a)concentraţia b)temperatura c)catalizatorii d)suprafaţa de contact
dintre reactanţi e)volumul camerei de reacţie

30.Marcaţi răspunsul incorect. Etapele unei reacţii înlănţuite sunt:


a)iniţierea b)propagarea c)inhibiţia d) întreruperea e)a, b şi d

31.Apa are caracter:


a)acid b)bazic c)oxidant d)reducător e)amfoter

32.Relaţia:
[H3O+] · [HO-] = 1x10-14(mol/l)2

reprezintă:
a)Ka pentru apă b)Kb pentru apă c)constanta de autoprotoliză a apei
d)a şi b e)produsul molecular al apei
33.Indicaţi răspunsul greşit:
Solubilitatea substanţelor este influenţată de:
a)natura dizolvantului b)catalizatori c)presiune d)temperatură e)natura
moleculelor de solvat

34.Soluţie izotonică cu conţinutul eritrocitar este:


a)NaCl 0,1% b)KCl 0,95% c)NaCl 1,95% d)HCl 0,85% e)NaCl 0,95%

35.Emulgatorii pot fi:


a)electroliţi b)substanţe tensioactive c)uleiuri d)a şi c e)a şi b

36.Izomerii de poziţie diferă între ei prin:


a)poziţia unei legături multiple b)poziţia unui substituent sau a mai
multor substituenţi c)dispoziţia substituenţilor faţă de dubla legătură d)a şi b
e)a şi c

37.Simetrie moleculară prezintă:


a)enantiomerii b)diastereoizomerii c)mezoformele d)izomerii cis
e)izomerii trans

38. Legături multiple se formează în urma unei reacţii de:


a)substituţie b)adiţie c)eliminare d)transpoziţie e)aldolizare

39.Aldehide şi cetone α,β – nesaturate rezultă în reacţiile de:


a)aldolizare b)crotonizare c)izomerizare d)eliminare e)aldolizare

40.2-cloro-3-hidroxi-pentanul (CH3 – CHCl – CH(OH) – CH2 – CH3) prezintă


următorul număr de izomeri optici:
a)2 b)3 c)4 d)1 e)6

La exerciţiile de mai los completaţi spaţiile goale cu termenul/termenii


corespunzători.

1.Atomul poate fi fragmentat prin procedee ................................ dar nu poate fi


fragmentat prin procedee .................................

2. Radioactivitatea reprezintă fenomenul de ..................................


a ..........................
3.Numărul atomic se notează cu ................. şi este egal
cu ............................................

4.Numărul de masă se notează cu ............ şi reprezintă


suma ................................ şi de .................... din .................................

5.Principiile imagisticii de rezonanaţă magnetică (IRM) sunt explicate


de .................................al nucleului.

6.Izotopii hidrogenului sunt............................................şi se notează


astfel....................................

7.Timpul de înjumătăţire reprezintă timpul în care nucleul unui


radionuclid a atins ..............................din masa sa iniţială.

8. Radioactivitatea este proprietatea radioizotopilor de a emite


spontan ......................... cu putere mare
de ................................ prin diferite materiale.

9.Straturile electronice se notează cu..........................................


sau cu...............................

10.substraturile electronice se notează


cu ........................................................

11. Numărul cuantic de spin (s) caracterizează mişcarea


de ....................................... a unui electron.

12.Configuraţia electronică a elementului cu Z = 57


este...............................................................................................
.................

13. Configuraţia electronică a elementului cu Z = 90


este...............................................................................................
.................

14.Sistemul periodic actual al elementelor


cuprinde ................................. şi 18 coloane verticale
numite .................................................

15.Covalenţa polară se stabileşte între două


specii ..........................de atomi.
16.În ionul amoniu (NH4+) atomul donor este....................... iar
atomul acceptor este .............................. Modelaţi formarea
ionului amoniu din amoniac.

17.Substanţele alcătuite numai din molecule formează


reţele ................................

18.Interacţiunile van der Waals se exercită între molecule ................................ şi


atomii ............................................

19. La baza realizării dublului strat fosfolipidic din membranele celulare stau
interacţiunile ............................................

20.O substanţă este cu atât mai stabilă cu cât entalpia sa de formare este
mai ..................................................
21. Căldura absorbită sau degajată într-o reacţie chimică este
constantă şi este determinată numai de starea ..........................
şi starea ................................ a sistemului, indiferent de calea
urmată de reacţie.

22. În reacţiile reversibile căldura reacţiei directe este .................. cu căldura


reacţiei inverse, dar de semn ..........................

23. Entropia este o mărime care reflectă gradul de .............................. a unui


sistem.

24.Viteza …………………………… la creşterea temperaturii.

25.Viteza creşte cu ………………………………… concentraţiei reactanţilor.

26. Catalizatorii sunt substanţe care ……………….. viteza reacţiilor posibile


din punct de vedere termodinamic

27.Catalizatării modifică ......................................... şi în acest mod ...................


energia de activare.

28.Când: viteza reacţiei directe = viteza reacţiei inverse se stabileşte starea de


..........................................

29.Reacții ireversibile (totale) sunt reacţiile în care


reactanţii .................................................................în produşi de reacţie.
30.Reacții reversibile sunt reacţiile în care
reactanţii .............................................................iar produşii
în .....................................

31.La ..................................., raportul dintre produsul concentraţiilor produşilor


de reacţie şi produsul concentraţiilor reactanţilor, la exponenţi egali cu
coeficienţii stoechiometrici, este o constantă.

32.Creşterea concentraţiei unui component deplasează


echilibrul în sensul ................................................. acelui
component.

33.Scăderea temperaturii deplasează echilibrul chimic în sensul


reacţiei .....................................

34. Soluţiile tampon de pH sunt soluţiile care


menţin ....................................... la adăugarea unor cantităţi
mici de acizi sau de baze tari.

35.Oxidarea este procesul care are loc


cu ................................................. iar reducerea procesul care
are loc cu ..................................................................

36. Numărul de coordinaţie reprezintă numărul de


......................................................... care intră în structura
ionului complex

37.Sub acţiunea electroliţilor sau prin scăderea temperaturii


solii liofili se transformă reversibil
în ...................................................................

38.Faza solidă a unui gel are o


structură ..............................................., alcătuind o
............................................

39.Trecerea unui gel în sol prin agitare se


numeşte............................................

40.Maturarea brânzeturilor este un proces


de ...................................................
41.Izomeria de conformaţie este
rezultanta ...................................................................... a
atomilor implicaţi la legături covalente simple.

42.Izomeria geometrică se datorează existenţei fenomenului de


blocare a rotirii libere a doi atomi de carbon uniţi
prin......................................................... sau care fac
parte ....................................................................................

43.sistemul dispers la care mediul de dispersie este un lichid iar


mediul dispers este reprezentat de celule se
numeşte .............................................................

44.Atomul de carbon cu toate valenţele satisfăcute de


substituenţi diferiţi se
numeşte .......................................................................................
.......

45.Numărul izomerilor optici prezentaţi de o substanţă se


calculează după relaţia .............................................................
(explicaţi relaţia).

46.Mezoformele sunt substanţe


optic ...............................................
datorită ........................................................................................
....................

47.Reacţiile de izomerizare sau de transpoziţie decurg cu


……………………………………………………………………………………
…………………………………………………. în molecula substratului.

48.După natura acizilor esterii se clasifică


astfel: ...........................................................................................
...................
şi ..................................................................................................
............
1.Completaţi tabelul următor:

Particul Simb Masa Sarcina


a ol relativă relativă

1
+1 p

1
0 n

2.În tabelul următor indicaţi relaţia de corespondenţă:

Tip de izotopi Neutroni/Protoni


Stabili 1/1
Instabili 1/1,5
1,5/5
1,5/1

3.În tabelul următor indicaţi cu săgeţi relaţia de corespondenţă:

Dezintegrare Reacţie nucleară


A A
α ZX*** → Z X**+ γ

241
β Pu → 24195Am + e‾
94 (n = p +e ‾ )
226
γ Ra → 22286Rn + 42He
88

4.În tabelul următor indicaţi cu săgeţi relaţia de corespondenţă:

Tip de substrat Număr de orbitali


s 0
p 5
d 1
f 7
3
2

5.Completaţi tabelul următor:

Grupa I II III IV V VI VII VII


principală
Valenţa faţă de
hidrogen
Valenţa faţă de
oxigen

6.Să se completeze următorul tabel:

Element chimic Na Mg Al
Formula
hidroxizilor
Bazicitatea
hidroxizilor

7.Să se completeze următorul tabel:

Element chimic P S Cl
Formula
oxiacizilor
Tăria acidului

8.Completaţi tabelul următor:

Element chimic Formula chimică a Variaţia acidităţii


hidracizilor
F
Cl
Br
I

9.În tabelul următor indicaţi cu săgeţi relaţia de corespondenţă:

Tip de legătură chimică Substanţa


HCl
Covalentă NH3
Ionică O2
CaO
KCl

10.Completaţi tabelul următor:

Substanţa Modelarea legăturilor chimice


Apă

Oxigen

Clorură de sodiu

Amoniac

11.Completaţi următorul tabel referitor la spontaneitatea reacţiilor chimice:

Tip de reacţie ΔG
ΔG < 0
ΔG > 0
ΔG = 0

12.Completaţi următorul tabel referitor la proprietăţile generale ale


catalizatorilor:

Proprietate Definiţie
Activitate catalitică
Proprietatea unui catalizator de a favoriza numai o
reacţie din mai multe reacţii posibile din punct de
vedere termodinamic.
Activatori
Otrăvuri
Substanţe care micşorează viteza reacţiilor catalitice;
acţionează asupra reactanţilor şi nu asupra
catalizatorilor.

13.Completaţi următorul tabel:

Disocierea în soluţie apoasă


Electroliţi puternici
Electroliţi slabi
Neelectroliţi

14.Să se completeze următorul tabel:

Natura mediului Relaţia dintre [H3O+] şi [HO-] pH

15.Completaţi următorul tabel:

Tip de soluţie Izotonică


Presiunea
osmotică a soluţiei Mai mică
comparativ cu cea
a soluţiei de
referinţă

16.Completaţi următorul tabel referitor la metodele de purificare a solilor.

Denumire metodă Definiţie


Electrodializă
Separarea unei substanţe dispersată coloidal de o
substanţă dispersată molecular sau ionic, prin
intermediul unei membrane semipermeabile.
Procesul de separare prin membrane sub influenţa unei
diferenţe de presiune
17.Completaţi următorul tabel referitor la proprietăţile sistemelor coloidale:

Proprietate Definiţie
Efectul
Faraday-Tyndall

Procesul în care o substanţă cu masă moleculară mare


absoarbe un lichid cu masă moleculară mai mică,
mărindu-şi foarte mult volumul.
Mişcarea Browniană
Transportul fazei dispersate spre anod sau spre catod
sub acţiunea curentului electric, în timp ce mediul de
dispersie rămâne imobil.
Precipitarea fazei dispersate dintr-un sistem coloidal

18.Indicaţi corespondenţa referitoare la activitatea optică a substanţelor:

Tip de substanţă Sensul de rotire a planului luminii


polarizate
Levogiră Dreapta
Amestec racemic Stânga
Dextrogiră Nu

1.Calculaţi variaţia de entalpie pentru reacţia de adiţie a apei la etenă. Se dă:


ΔfH0298 apă = -242, ΔfH0298 etenă = 52kj/mol şi ΔfH0298 etanol = - 278kj/mol.

2.Procesul de evaporare al apei este exoterm sau endoterm? Se dă: ΔfH0298 apă
0
(g)= -242 kj/mol şi ΔfH 298 apă (l)= -286 kj/mol

3. Se dă ecuaţia reacţiei:

N2 + 3 H2 2 NH3

Cum se deplasează echilibrul chimic la scăderea concentraţiei NH3? Dar


la creşterea presiunii ?

4.Să se aşeze în ordinea creşterii acidităţii următorii acizi:


Acid acetic (Ka = 2∙10-1);
Acid sulfuros (Ka = 1 ∙ 10-7);
Acid perclori (Ka = 109);
Acid cianhidric (Ka = 5 ∙ 10-10).

5.Să se aşeze în ordinea creşterii bazicităţii următoarele baze:


Anilină (Kb = 4∙10-10)
Amoniac (Kb = 1,8 ∙ 10-5)
Piridină (Kb = 2 ∙ 10-9)
6. 1.Să se calculeze pH-ul următoarelor soluţii:
HCl 5N, NaOH 0,1N, H2SO4 3M, CH3COOH 2N (Ka = 2∙10-1).
Scrieţi echilibrele de disociere pentru aceste substanţe.
7. Să se ordoneze în sensul creşterii bazicităţii următoarele soluţii:
a)[H3O+] = 10-3
b) [H3O+] = 10-13
c)[HO-] = 10-7
d)[HO-] = 10-12

7.Se dă ecuaţia reacţiei chimice:


FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl

Se cere:
a)scrierea proceselor redox
b)indicarea oxidantului şi reducătorului
d)egalarea ecuaţiei

8. Menţionaţi tipul de izomerie de structură existent între


următorii compuşi:

9. Menţionaţi tipul de izomerie de structură existent între


următorii compuşi:
10.Scrieţi izomerii optici ai 2,3-dibromobutanului (CH3 – CHBr –
CHBr – CH3).