Sunteți pe pagina 1din 3

Cunoaşterea în detaliu de către firmele de stat, private şI mixte prin

organismele lor de management, a caracteristicilor şi mutaţiilor intervenite în


mediul ambiant este foarte necesară în actuala etapă dacă avem în vedere cel
puţin următoarele elemente:
- luarea în considerare a evoluţiilor mediului ambiant reprezintă o
condiţie fundamentală a satisfacerii, cantitative şi calitative, a
unei anumite categorii de trebuinţe de către întreprinderea
respectivă.
- elaborarea de strategii şi politici realiste cu un grad ridicat de
fundamentare ştiinţifică.
- asigurarea resurselor umane, materiale, financiare şi
informaţionale* de care organizaţia are nevoie pentru
funcţionarea şi dezvoltarea sa nu este posibilă, cantitativ şi
calitativ, fără luarea în considerare a factorilor de mediu. ori
servicii prin care organizaţia răspunde necesităţilor economiei
naţionale, societăţii în ansamblul său şi chiar mondosistemului.
- asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace,
cât şi pentru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să
reflecte necesităţile şi oportunităţile prezente şi de perspectivă ale mediului ambiant

Astfel, mediul ambiant include toate elementele exogene organizaţiei, de natură


economică, tehnică, politică, demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, juridică,
psiho-sociologică, educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor
acesteia,
obţinerea resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor

Factorii mediului ambient

Factorii economici reprezintă ansamblul elementelor de natură economică din mediul


ambiant cu acţiune directă asupra activităţilor microeconomice: piaţa internă, piaţa
externă, pârghiile economico-financiare, sistemul bancar, bursa de valori, regimul
investiţiilor

Factori de management
Din categoria factorilor managerialei fac parte, printre alţii, strategia
naţională economică, sistemul de organizare a economiei naţionale,
modalităţile de coordonare, mecanismele de control ale suprasistemelor
din care face parte organizaţia respectivă, mecanismele motivaţionale,
calitatea studiilor, metodelor şi tehnicilor manageriale furnizate de ştiinţă.

Factori tehnici şi tehnologici


Cuprinzând ansamblul elementelor cu caracter tehnic şi tehnologic din mediul ambiant,
cu impact asupra firmei principalii factorii tehnici şi tehnologici sunt nivelul tehnic al
utilajelor disponibile pentru cumpărare, calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziţionate,
calitatea cercetărilor tehnice la care întreprinderea are acces, numărul şi nivelul
licenţelor şi brevetelor înregistrate, capacitatea creativ-inovativă a sistemului de
cercetare-proiectare

Factori demografici
Totalitatea elementelor de natură socio-culturală din mediul ambiant - structura socială a
populaţiei, ocrotirea sănătăţii, învăţământul, cultura, ştiinţa, mentalitatea - cu influenţă
directă
sau indirectă asupra firmei reprezintă factorii socio-culturali
Un rol decisiv îl joacă învăţământul, care contribuie atât la
îmbunătăţirea (ameliorarea) structurii socio-profesionale a populaţiei, cât şi,
mai ales, la amplificarea nivelului cultural al acesteia, la formarea unei
mentalităţi specifice economiei de piaţă

Factori politici
Factorii politici din mediul exogen organizaţiei cuprind ansamblul elementelor de
natură ce influenţează direct sau indirect funcţionalitatea şi performanţele sale
Factorii politici acţionează direct sau indirect asupra întreprinderilor,
regăsindu-se, în principal, în politica economică, politica socială, politica
ştiinţei, politica învăţământului, politica externă, cu influenţă în ceea ce
priveşte sursele şi modalităţile de constituire, cât şi obiectivele şi mijloacele
de realizare a lor

Factori naturali
Totalitatea elementelor exogene organizaţiei, de natură ecologică, care influenţează
direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele constituie factorii naturali.
Din factorii naturali (ecologici), din care fac parte, printre alţii,
resursele naturale, apa, solul, clima, vegetaţia, fauna, esenţiale pentru
populaţie şi economie

Factori juridici
Factorii juridici, constituie din ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă directă
sau indirectă asupra firmei şi managementului său.
Cei mai semnificativi factori juridici sunt legile, decretele, hotărârile
guvernamentale, ordinele miniştrilor, deciziile prefecturilor şi primăriilor
care cuprind o serie de norme de drept de a căror respectare sunt responsabili
agenţii economici

Comportamentul organizaţiei faţă de mediul ambient


pot fi evidenţiate două tipuri de comportamente atitudinale
faţă de emdiul ambiant.
Primul este dat de o atitudine pasivă (reactivă) a organizaţiei vis-à-vis
de mediul ambiant, caracterizată în "aşteptarea" producerii modificărilor în
cadrul acestuia şi încercarea de adaptare prin schimbare la asemenea
provocări. Este din păcate, tipul de comportament predominant la majoritatea
organizaţiilor din toate ţările. Acest comportament, aparent mai comod din
punct de vedere managerial, determină multiple repercursiuni negative la
nivelul funcţionalităţii şi performanţelor organizaţiilor.
Cel de-al doilea este reprezentat de atitudinea "agresivă" (procativă)
faţă de mediul ambiant, în sensul anticipării schimbărilor produse în cadrul
acestuia şi preîntâmpinării apariţiei unor disfuncţionalităţi majore - generate de
astfel de schimbări - asupra funcţionalităţii, eficienţei şi eficacităţii
organizaţiei. Condiţia fundamentală a succesului acestui gen de comportament
o reprezintă existenţa unui management cu adevărat profesionist, anticipativ,
exercitat de manageri profesionişti.

De mare importanţă este studiul mediului extern, deoarece oricare ar fi profilul său de
activitate, rezultatele obţinute depind în mare măsură de cunoaşterea şi funcţionarea
elementelor acestuia.

Mediul extern poate avea numeroase efecte asupra întreprinderii, dintre care:

- Adoptarea de structuri organizatorice suple, adevcate frecvenţei, complexităţii şi


amplitudinii schimbărilor;

- Multiplicarea punctelor de contact între întreprindere şi mediul exterior, pentru


sesizarea operativă şi corectă a schimbărilor;

- Diferenţierea modului de definire a atribuţiilor în cadrul activităţilor, în funcţie


de gradul de afectare a acestora la schimbările mediului;

- Sporirea importanţei activităţilor de prognoză (de anticipare) a schimbărilo