clasificarea oc din romania

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Clasificare din 17/04/1995 Publicat in Broşură din 26/01/2000 a ocupaţiilor din România - C.O.R.

*)

___________ *) Această clasificare este actualizată conform completărilor aduse prin Ordinele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 559/1996, nr. 893/1997, nr. 634/1998 şi nr. 86/2000. PARTEA ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizare II. Descrierea grupelor majore I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ŞI MOD DE UTILIZARE I.1. Clasificarea ocupaţiilor - parte a sistemului integrat de clasificări şi nomenclatoare În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor. Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE, care funcţionează la nivel macroeconomic. Elaborarea noii clasificări a ocupaţiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaţionale elaborate de Uniunea Europeană (ISCO-88-COM) şi ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenţa informaţiei economico-sociale în domeniul resurselor şi utilizării forţei de muncă. Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupaţiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupa majoră, subgrupa majoră, grupa minoră şi de bază). Alinierea la standardele internaţionale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei româneşti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore şi de bază pentru categorii de ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaţionale. La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii şi criterii: - Principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică. - Principiul omogenităţii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărţire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu: - gradul de instruire (nivelul şcolii absolvite); - nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; - gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; - felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate. - Principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat.

- Principiul actualităţii, al luării în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării şi economicităţii folosirii codurilor. - Principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile condiţii de dezvoltare economico-socială. - Principiul multilateralităţii folosirii pe diverse structuri organizatorice şi activităţi (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparaţiile internaţionale. În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAŢIILOR este operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor) populaţiei active, în care o ocupaţie este clasificată o singură dată. OCUPAŢIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin: funcţia sau meseria exercitată de aceasta. FUNCŢIA este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie. În clasificarea de faţă, funcţiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5. MESERIA este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. Pentru definirea corectă a noţiunii de ocupaţie şi evitarea confuziei, este necesar să se definească şi noţiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupaţie, iar în altele nu. Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă. Aşa, de exemplu:
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ │SPECIFICAŢIE │ PROFESIE │ OCUPAŢIE │ ├─────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │ │ Profesia │2. Învăţător │2. Învăţător │ │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │ │ ocupaţia │4. Conducător auto │4. Conducător auto │ ├─────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │1. Jurist │1. Senator │ │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│ │ diferă de │3. Medic │3. Director │ │ ocupaţie │4. Inginer agronom │4. Şef fermă agricolă │ │ │5. Economist │5. Secretar de stat │ └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

Clasificarea ocupaţiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel: - nivelul I - Grupe majore; - nivelul II - Subgrupe majore; - nivelul III - Grupe minore; - nivelul IV - Grupe de bază. Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare. Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii. Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel: - 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore; - fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore; - fiecare grupă minoră se dezagregă în 9 grupe de bază.

CODUL UNEI OCUPAŢII va fi reprezentat de 6 cifre: - prima cifră va reprezenta grupa majoră; - a doua cifră va reprezenta subgrupa majoră; - a treia cifră va reprezenta grupa minoră; - a patra cifră va reprezenta grupa de bază; - ultimele două cifre identifică ocupaţia în cadrul grupei de bază. Aşa, de exemplu:
┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Grupa majoră - meseriaşi lucrători calificaţi│ │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare şi │ │Cod│7│ întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor │ ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│ Subgrupa majoră- meseriaşi şi muncitori │ │ │ │ │ calificaţi în industria extractivă şi │ │ │ │ │ construcţii │ ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│ │ Grupa minoră- mineri şi artificieri, tăietori│ │ │ │ │ │ │ şi cioplitori în piatră │ ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│ Grupa de bază - mineri şi lucrători în │ │ │ │ │ │ │ carieră │ ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupaţia - miner în subteran │ └───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘

Pentru necesităţi de cercetare mai analitică, ocupaţiile din grupa de bază pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obţinerii unor noi grupări. I.2. Necesitatea noii clasificări a ocupaţiilor din România Clasificări ale ocupaţiilor s-au mai făcut în ţara noastră, având la bază criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica: - gruparea ocupaţiilor după locul de muncă; - gruparea ocupaţiilor după unitatea economico-socială; - gruparea muncitorilor şi personalului operativ din comerţ şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale industriei. Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupaţiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsură, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activităţii persoanelor ocupate. În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt: - ocupaţiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii şi comerţ; - funcţii specifice personalului economic şi de evidenţă care cuprind funcţii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite; - funcţii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistenţei sociale, sportului, care cuprind funcţii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele. Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate ţările şi în primul rând pentru România, este determinată în principal de: a) apariţia de ocupaţii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetaredezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.); b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în ţările care trec la economia de piaţă, impun noi grupări de ocupaţii (conducători de întreprinderi mari şi mici, specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, manageri etc); c) alinierea întregului sistem de clasificări şi nomenclatoare la sistemele standard internaţionale,

mai ales la cele din ţările Uniunii Europene, devine necesară cel puţin din următoarele considerente: - creşterea posibilităţilor de cunoaştere, evaluare, comparare şi comunicare a indicatorilor de dezvoltare şi abordarea lor în mod unitar; - asigurarea unor informaţii corecte şi comparabile după aceleaşi criterii şi principii. I.3. Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România", Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naţională pentru Statistică, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Industriei şi Comerţului, Clasificarea Ocupaţiilor din România, precum şi de a a sigura întreţinerea la zi a acestui nomenclator. Pentru facilitarea comparaţiilor internaţionale, dar şi a reflectării restructurărilor ce ţin de trecerea la economia de piaţă, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupaţiilor din România cu cea a ţărilor din Uniunea Europeană. În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), care a cuprins şi reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Statistică. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanţă tehnică, din partea unei echipe de experţi britanici, în cadrul unui contract de asistenţă tehnică finanţat de Banca Mondială. Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internaţional şi recomandările corpului de experţi britanici ai Uniunii Europene şi O.N.U. Pentru realizarea clasificării şi descrierea ocupaţiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări: - Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM); - Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO (88); - Nomenclatorul ocupaţiilor utilizat pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 1977 şi 1992; - Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi"; - Dictionnaire des professions - Ofice National de l'emploi - Bruxelles; - Legislaţia în vigoare privind denumirea funcţiilor, meseriilor şi stabilirea salariilor; - Informaţiile culese de la diferiţi agenţi economici, privind lista ocupaţiilor specifice acestora. Comparativ cu clasificările internaţionale, varianta românească (COR) prezintă următoarele grupări:
ISCO 88 10 grupe majore; 28 subgrupe majore; 116 grupe minore; 390 grupe de bază; ISCO 88 (COM) 10 grupe majore; 27 subgrupe majore; 111 grupe minore; 372 grupe de bază; COR 10 grupe majore; 27 subgrupe majore; 125 grupe minore; 415 grupe de bază.

Încadrarea ocupaţiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcţie de criteriile de clasificare, astfel: 1. Nivelul de instruire (şcoala absolvită) Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ │ NIVEL │ │ GRUPA MAJORĂ │DE INSTRUIRE│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice)│ 4 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Ocupaţiile specifice acestor activităţi. cum ar fi decizia politică şi atribuţiile de conducere. În definiţiile a două grupe majore. 2. cu două grupe de bază: Ingineri în industria textilă şi pielărie. grupa majoră 9 "Muncitori necalificaţi". Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore. în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore şi grupe de bază ce se consideră necesare. Totuşi. 7 şi 8. pielărie şi industria alimentară. Nivelul de competenţă şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore. grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 2 şi 8.cod 215 Grupa de bază . Funcţionari │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │5. echipamente şi alte produse │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │9.Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice. specifice activităţilor ocupaţionale din ţara noastră şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM. Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de bază. ingineri şi asimilaţi". corespunde nivelului de instruire 1. ţinând de natura muncii. grupe noi constituite: Grupa minoră .cod 216 Grupa de bază . 5. Ingineri în industria alimentară. "Legislatori. Ingineri în industria materialelor de construcţii (materiale oxidice). 4. Muncitori şi meseriaşi │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │8. Grupele 4. Muncitori necalificaţi │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │0. 7 şi 8 sunt considerate la acelaşi nivel de instruire 2. Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) cu două grupe de bază: Ingineri în industria lemnului. iar grupele 2 şi 3 corespund unor niveluri de instruire diferenţiate 4 şi respectiv 3. Respectând criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare. materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore.La grupa majoră 2. considerate drept criterii de similaritate mai importante. . care cuprind funcţiile de . grupelor minore şi grupelor de bază din cadrul grupei majore 1. subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupaţii cu niveluri de pregătire similare. se clasifică la grupa de bază cod 2149 "Alţi arhitecţi. . astfel: A. 3.cod 2152 Grupa minoră .cod 2161 Grupa de bază . 6. grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 3. nu se face referire la nivelul de calificare.│3. maşini şi asamblori de │ │ │ maşini. respectiv obligaţiile militare. constituie motivul introducerii acestor grupe. Operatori pe instalaţii. Forţele armate │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ Ierarhizând nivelurile de pregătire de la 1 la 4. după ISCO 88 COM. Tehnicieni │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │4. Muncitori din agricultură şi pescuit │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │7. înalţi funcţionari şi conducători" (grupa majoră 1) şi la "Forţele armate" (grupa majoră 0). Faptul că numărul ocupaţiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare. Lucrători.cod 2162 Ingineri în industria textilă. întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente. Procesele tehnologice.cod 2151 Grupa de bază . operatori în comerţ şi asimilaţi │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │6.

ceea ce face necesară introducerea funcţiilor corespunzătoare.La grupa majoră 3 .Arboricultori şi floricultori.cod 316 Grupa de bază . şi agregarea pe 4 niveluri a datelor. cu două grupe de bază: Tehnicieni în industria lemnului. b) în CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) există diviziunea 73 "Cercetare dezvoltare" cu 6 clase de activităţi specifice. precum şi de comparare cu perioadele trecute. au determinat: a) creşterea numărului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de bază cu 43. clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate cu privire la populaţia ocupată.execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.cod 3172 Tehnicieni în industria textilă. . horticultori şi lucrători în pepiniere s-au constituit două grupe de bază: Grupa de bază .cod 317 Grupa de bază .cod 6123 .4.cod 6124 .cod 6112 . c) nevoia de cunoaştere a structurii ocupaţiilor la un moment dat. care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM).cod 6125 . pentru aceleaşi motive ca la ocupaţiile de ingineri din industriile textilă. I. lemnului şi materiale oxidice (materialelor de construcţii) s-au constituit grupe separate şi pentru tehnicienii şi maiştrii care lucrează în activităţile menţionate. faţă de ISCO 88 (COM).Grădinari. de execuţie din acest sector de activitate.Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură.La grupa majoră 6 . adresându-se tuturor celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii. locuri vacante etc. Grupa de bază . în principal. Grupa de bază . Din grupa de bază ISCO 88 (COM) .dezvoltare". pe măsura apariţiei (dispariţiei) unor ocupaţii. pielărie. Din grupa de bază ISCO 88 (COM) .cod 3162 Grupa minoră . Clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu uşurinţă conversia datelor despre ocupaţii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) şi ISCO 88. completarea şi întreţinerea "la zi" a ediţiei actuale. în care lucrează persoane cu funcţii de conducere şi de execuţie.Viticultori şi pomicultori. la grupele nou introduse. Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupaţiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins şi care sunt eterogene. Noile grupe de ocupaţii introduse în varianta românească a clasificării. B. la nivel macro.Tehnicieni şi asimilaţi. Modul de utilizare a clasificării ocupaţionale din România Lucrarea este concepută ca un instrument necesar.îngrijitori de cabaline. Tehnicieni în industria lemnului şi materialelor oxidice (materialelor de construcţii). silvicultură şi pescuit. şomeri. . Tehnicieni în industria alimentară. C. astfel: Grupa minoră . şi este destinată. alimentară. Tehnicieni în industria materialelor oxidice.Crescători de animale mici.Crescători . Grupa de bază . b) adoptarea unui sistem de codificare propriu. .cod 3161 Grupa de bază . pielărie şi industria alimentară.Crescători de animale şi alţi lucrători neclasificaţi s-au constituit trei grupe de bază: Grupa de bază . Motivaţia introducerii acestora constă în: a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcţii de conducere) există o grupă de bază (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare .sau microeconomic.cod 3171 Grupa de bază .cod 6115 . cu două grupe de bază: Tehnicieni în industria textilă şi pielărie.Apicultori şi sericicultori.

. alimentară. fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei. Prin suprapunerea informaţiilor privind ocupaţiile anterioare ale şomerilor cu locurile vacante. astfel sistematizată. asigură date referitoare la structura ocupaţiilor după nivelul de instruire. În cadrul subgrupei. Analog. precum şi codul numeric al acestora.Modul în care este concepută şi sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului şi codului fiecărei ocupaţii în cadrul clasificării. oferind un plus de cunoaştere în domeniile analizate.asociată clasificării instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii acestora. care delimitează grupele minore de grupele de bază. iar inginerii mecanici în grupa de bază 2145 "Ingineri mecanici". inginerii se regăsesc la grupa minoră 214 "Arhitecţi. lemn şi materiale de construcţii)". . Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupaţiilor. constau în titlul ocupaţiei însoţit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică. câteva cuvinte de caracterizare. subgrupa majoră şi grupa majoră în care se încadrează.dacă este cunoscută denumirea corectă a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic ocupaţia şi codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de bază şi celelalte diviziuni ale clasificării. cod 214509. II. principala parte a acestei lucrări.asociată clasificării activităţilor economiei naţionale (CAEN). matematicieni şi ingineri".dacă nu este cunoscută denumirea corectă a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic o ocupaţie înrudită a cărei denumire corectă este cunoscută şi prin intermediul acesteia se va identifica grupa de bază în care se regăseşte ocupaţia căutată. informaţiile cu privire la calificările persoanelor aflate în şomaj sunt codificate şi centralizate utilizând clasificarea ocupaţiilor din România (COR). se va proceda astfel: . precum şi o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare. Parcurgând lista ocupaţiilor din grupa de bază se găseşte şi ocupaţia de inginer mecanică fină. conţine clasificarea sistematică a ocupaţiilor. asigură date referitoare la structura ocupaţiilor pe activităţi în economia naţională. În exemplul de mai sus ocupaţiile inginereşti se găsesc în grupa majoră 2. Descrierile ocupaţiilor. ca de exemplu structura ocupaţională a şomerilor şi orientarea forţei de muncă. Pentru a identifica o anumită ocupaţie în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România şi a stabili grupa de bază. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE . a fenomenelor legate de piaţa muncii. grupa minoră. Titlul ocupaţiei poate fi considerat ca având un cuvânt cheie şi alături. Indexul alfabetic al ocupaţiilor cuprinde totalitatea ocupaţiilor din clasificarea sistematică. Clasificarea ocupaţiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice. împreună cu conceptul de tip de muncă. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore. În această grupă majoră inginerii sunt înscrişi la subgrupa 21 "Fizicieni. În plus. prezintă avantajele utilizării standardelor internaţionale pentru asemenea clasificări şi schiţează câteva din principalele utilizări ale acesteia. Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupaţiilor din România. cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării şi codului corespunzător. titlu în care inginer este cuvântul cheie. pielărie.asociată clasificării unităţilor administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupaţiilor în profil teritorial. ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă. este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. care descrie natura ocupaţiei şi mecanică fină cuvintele care descriu ocupaţia. astfel: . clasificarea ocupaţiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupaţii cu grade de integrare diferite. . în mod obişnuit. spre exemplu: inginer mecanică fină. Cuvântul cheie serveşte drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupaţia. Partea a II-a. O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităţilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante.

GRUPA MAJORĂ 3 Tehnicieni.. îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios. având un nivel de pregătire medie şi eventual cursuri de specializare. aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv. cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei. conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice. în raport cu statutele lor. asigură realizarea politicii interne şi externe. asigură serviciul în centrale telefonice. protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice. ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport. înalţi conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice Membrii corpului legislativ. crează şi interpretează opere de artă. aprobă programul de guvernare. din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia). exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. predau în învăţământ de diverse grade. sociale şi umane. întreprind analize şi cercetări. realizează lucrări de birou în biblioteci. prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă . exercitarea de activităţi artistice. reprezintă voinţa politică a cetăţenilor. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar. contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor. sportive şi de divertisment. comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor. înalţii conducători ai administraţiei publice. execută lucrări de birou şi secretariat. prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituţii. precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. oferă consultaţii în domeniul comercial. instruiesc şi educă persoane handicapate. maiştri şi asimilaţi Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal. administraţie şi activităţi sociale. înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor. elaborează concepte. înregistrarea şi distribuirea corespondenţei. realizează operaţiuni de casă. ai executivului. GRUPA MAJORĂ 5 Lucrători operativi în servicii. organice şi legi ordinare. comerţ şi asimilaţi Lucrătorii operativi din servicii. oferă servicii de igienă personală (coafură.GRUPA MAJORĂ 1 Membri ai corpului legislativ ai executivului. teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline. în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice. susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte. modifică şi abrogă legi constituţionale. pregătesc şi servesc gustări şi băuturi. manichiură.a. ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale). cosmetică. realizează trierea. pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi. biologice. pedichiură). GRUPA MAJORĂ 4 Funcţionari administrativi Funcţionarii administrativi. finanţe. furnizează informaţii clienţilor în legătură cu organizarea de călătorii. teorii şi metode. adoptă. GRUPA MAJORĂ 2 Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice. îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea. preşcolar şi învăţământul special. juridic şi social. postliceal şi de maiştri. prestarea de servicii tehnice legate de comerţ. ş. clasifică documente. organizează funeralii.

Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate. plantează pomi fructiferi. spălarea şi călcarea rufelor. GRUPA MAJORĂ 7 Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal. silvicultură şi pescuit Agricultorii şi lucrătorii calificaţi. recoltează culturi de grădină şi flori. depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curăţarea. arbori şi arbuşti. în principal. spălarea geamurilor şi vitrinelor. în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionării sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor Muncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule. îngrijesc. GRUPA MAJORĂ 8 Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini. GRUPA MAJORĂ 9 Muncitori necalificaţi Muncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi. valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători. cresc viermi de mătase şi albine.îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul. livrarea mărfurilor. citirea contoarelor. executarea lucrărilor de imprimerie. Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora. reglarea maşinilor-unelte. plantări. GRUPA MAJORĂ 6 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. construcţii. curăţarea străzilor şi altor locuri publice. în cele mai multe cazuri. turnarea. . precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn. sudarea şi modelarea metalelor. colectarea gunoaielor. ambalarea manuală. asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor. echipamente şi alte produse Operatorii (conducătorii) la instalaţii. pentru carne. silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului. textile. licee industriale sau cursuri de calificare. întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări. hotelurilor şi altor clădiri. fabricarea instrumentelor de precizie. în agricultură. culeg fructe de pădure. însămânţări. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială. ordinea operaţiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricaţie. întreţinerea şi repararea maşinilor industriale. tratamente fitosanitare. maşini şi asamblorii conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole. aparatelor electrice şi electronice. manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală. cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele. veselei şi altor obiecte din metale preţioase. părţi componente sau alte produse. Majoritatea ocupaţiilor din această grupă necesită cunoştinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale. întreţin şi exploatează păduri şi ape. transportarea bagajelor. păr. realizarea de lucrări simple în industria minieră. bijuteriilor. încasarea banilor. construirea şi montarea aparatelor. şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă. asamblează echipamente. executarea. blană şi piele. motoarelor şi accesoriilor. sticlărie şi produse similare. asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit. conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. valorifică animale. cresc. inclusiv a motoarelor vehiculelor. lucrări publice şi în industria prelucrătoare. piele şi altele. depozitează şi prelucrează produse apicole. cultivă şi recoltează diferite specii acvatice. lapte. construirea. fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp. desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie. utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.

membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice. cultură. Descrierea grupelor de ocupaţii . profesionale.) Alţi conducători de compartimente (secţie. marinei. sindicale şi alte organizaţii obşteşti Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale. spălătorii. persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucţie sau exerciţiu militar. cadrele militare în rezervă (rezervişti). directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi Directori generali.în structura arborescentă . care nu mai sunt în serviciul militar activ. Structura arborescentă a COR IV. piscicultură. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIA III. Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituţii publice cu atribuţiuni de apărare: vameşii şi membrii altor servicii civile înarmate. curăţătorii. laborator etc. directori şi asimilaţi Conducători de compartimente (secţie. vânătoare. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Legislatori. înalţi conducători ai administraţiei publice. sindicale şi alte organizaţii similare Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare (UNICEF. Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională. frizerii etc.) Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate. silvicultură. intermedieri şi alte servicii comerciale Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic. laborator etc. ecologice etc. fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civilă. prestează activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare. GRUPA MAJORĂ 1 Membri ai corpului legislativ ai executivului. 1. birou.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari Conducători în agricultură. conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice 11 111 1110 114 1141 1142 1143 12 121 1210 122 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 123 LEGISLATORI. patronale. învăţământ. În această grupă se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre. serviciu. MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Legislatori. în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislaţia în vigoare. sport. precum şi cele recrutate pentru o perioadă reglementară.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari . în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.) CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAŢII) Directori generali. afaceri externe etc. pescuit şi protecţia mediului Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare Conducători în construcţii Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul Conducători în activitatea hotelieră şi restaurante Conducători în transporturi poştă şi telecomunicaţii Conducători de firme de afaceri. PARTEA A DOUA III. aviaţiei sau ale altor arme sau servicii. patronale. serviciu. birou.sub raportul competenţelor profesionale III.GRUPA MAJORĂ 0 Forţele armate Forţele armate cuprind persoanele care.

vânătoare. ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă. spălătorii. piscicultură şi pescuit 1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare 1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii 1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul 1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante 1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi. 2. alimentară. ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară Ingineri în industria textilă şi pielărie Ingineri în industria alimentară Ingineri în industria lemnului. poştă şi telecomunicaţii Ingineri mecanici Ingineri petrochimişti şi în chimia industrială Ingineri mineri. proiectare 1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative 13 CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANŢI) 131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici 1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură. MATEMATICIENI ŞI INGINERI Fizicieni.) 1319 Conducători de alte întreprinderi mici III. pielărie. frizerii etc. cartografi şi topografi Arhitecţi. industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Ingineri în industria lemnului Ingineri în industria sticlei. industria sticlei şi ceramicii. silvicultură. intermedieri şi alte servicii comerciale 1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic.1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare 1232 Conducători în servicii de personal. petrolişti şi metalurgişti Ingineri geodezi. geofizicieni Matematicieni. curăţătorii. ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Ingineri în industria celulozei şi hârtiei . specialişti statisticieni şi asimilaţi Matematicieni şi asimilaţi Specialişti statisticieni Specialişti în informatică Analişti. informaticieni designeri Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare Arhitecţi. GRUPA MAJORĂ 2 Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 21 211 2111 2112 2113 2114 212 2121 2122 213 2131 2139 214 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 215 2151 2152 216 2161 2162 2163 FIZICIENI. programatori. chimişti şi asimilaţi Fizicieni şi astronomi Meteorologi Chimişti Geologi. pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă 1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing 1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice 1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere 1236 Conducători în informatică 1237 Conducători în cercetare-dezvoltare. poştă şi telecomunicaţii 1317 Conducători la firme mici de afaceri. lemn şi materiale de construcţii) Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului Ingineri constructori Ingineri energeticieni şi electricieni Ingineri electronişti în transporturi.

asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior Profesori universitari. documentarişti şi asimilaţi Specialişti în ştiinţe economice sociale şi umaniste Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar) Sociologi. documentarişti şi asimilaţi Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice Bibliotecari. zootehnişti şi silvici Ingineri clinici Medici şi asimilaţi Medici medicină generală Medici stomatologi Medici veterinari Farmacişti Medici şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. teatru şi alte spectacole Membri ai clerului Membri ai clerului Specialişti în administraţia publică Specialişti în administraţia publică Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizică şi astronomie . AGRONOMIE ŞI ŞTIINŢELE VIEŢII Specialişti în biologie şi agronomie Biologi. postliceal. conferenţiari. bibliotecari. SECUNDAR ŞI ASIMILAŢI Profesori universitari. istorici şi specialişti în ştiinţe politice Lingvişti. antropologi. traducători şi interpreţi Psihologi Specialişti în activitatea socială Specialişti în relaţii publice Scriitori şi artişti creatori. lectori. ziarişti şi asimilaţi Sculptori. zoologi. pictori şi asimilaţi Compozitori. procurori) Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare Arhivişti. conferenţiari. geografi şi asimilaţi Filozofi. farmacologi şi asimilaţi Ingineri agronomi. ecologi şi asimilaţi Bacteriologi. muzicieni şi cântăreţi Coregrafi şi dansatori Actori şi regizori de film. asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior Profesori în învăţământul secundar Profesori în învăţământul liceal. botanişti. profesional şi de maiştri Profesori în învăţământul gimnazial Profesori în învăţământul primar Profesori în învăţământul primar Profesori în învăţământul preşcolar Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor Alţi specialişti în învăţământ Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic Inspectori în învăţământ Specialişti în învăţământ. lectori.22 221 2211 2212 2213 2214 222 2221 2222 2223 2224 2229 23 231 2310 232 2321 2322 233 2331 2332 234 2340 235 2351 2352 2359 24 241 2411 2412 2419 242 2421 2422 2429 243 2431 2432 244 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 245 2451 2452 2453 2454 2455 246 2460 247 2470 248 2481 SPECIALIŞTI ÎN BIOLOGIE. interpreţi şi asimilaţi Scriitori. neclasificaţi în grupele de bază anterioare ALŢI SPECIALIŞTI CU OCUPAŢII INTELECTUALE ŞI ŞTIINŢIFICE Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale Specialişti în sistemul financiar-bancar Specialişti cu probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului Alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale Jurişti Avocaţi Magistraţi (judecători.

ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii Cercetători. microbiologie şi ecologie Cercetători. istorie şi politologie Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistică şi filologie Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie III. zoologie. GRUPA MAJORĂ 3 Tehnicieni. zootehnie şi silvicultură Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină stomatologică Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină veterinară Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie fizică şi sport Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice. transporturi şi telecomunicaţii Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului Cercetători. biochimie. maiştri şi asimilaţi . ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie Cercetători. botanică. arheologie şi geografie Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetică şi electrotehnică Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism Cercetători. petrol şi metalurgie Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie. pielărie. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile-pielărie Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică Cercetători. sociale şi umaniste Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor oxidice Cercetători. 3. biofizică. farmacologie şi fiziologie Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultură. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industrială Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentară Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronică. antropologie. industrie alimentară Cercetători.2482 2483 2484 249 2491 2492 250 2501 251 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 252 2521 2522 253 2531 2532 254 2541 2542 2543 255 2551 2552 2553 2559 256 2560 257 2570 258 2581 2582 2583 2584 2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică Cercetători.

pielărie şi alimentară Tehnicieni şi maiştri în industria textilă şi pielărie Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului. fluviale şi aeriene Ofiţeri mecanici de nave Ofiţeri de punte şi pilotaj nave Piloţi de avioane şi asimilaţi Controlori şi navigatori de trafic aerian Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere) Asistenţi. industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei. transporturi. petrochimişti şi în chimia industrială Tehnicieni mineri şi metalurgişti Desenatori tehnici Tehnicieni în domeniul fizicii.31 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 312 3121 3122 3123 313 3131 3132 3133 3139 314 3141 3142 3143 3144 3145 315 3151 3152 316 3161 3162 317 3171 3172 3173 32 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 323 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ŞI TEHNICII Tehnicieni în domeniul fizicii. chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industria textilă. poştă şi telecomunicaţii Tehnicieni şi maiştri mecanici Tehnicieni şi maiştri petrolişti. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ASIMILAŢI Tehnicieni în ştiinţele vieţii. alimentară. analişti-programatori şi asimilaţi Tehnicieni-operatori echipamente calcul Tehnicieni-operatori roboţi industriali Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere) Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie. zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale) Asistenţi medicali generalişti Igienişti Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie Optometricieni şi opticieni Tehnicieni dentari Fizioterapeuţi şi asimilaţi Asistenţi şi tehnicieni veterinari Asistenţi farmacişti şi laboranţi Tehnicieni în medicina modernă. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Surori medicale. tehnicii şi asimilaţi. ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII. industria sticlei şi ceramicii. moaşe şi laboranţi . ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii şi silviculturii Tehnicieni agronomi. pielărie. televiziune şi telecomunicaţii Tehnicieni de aparate electro-medicale Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice Tehnicieni de nave maritime. surori puericultoare. lemn şi materiale de construcţii) Tehnicieni în fizică şi chimie Tehnicieni constructori Tehnicieni energeticieni şi electricieni Tehnicieni în electronică. pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă. chimiei.

recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor Agenţi comerciali şi de afaceri. administrativă şi asimilaţi Inspectori şi agenţi financiari Inspectori de vamă şi frontieră (vameşi) Inspectori de taxe şi impozite Inspectori de pensii şi asigurări sociale Inspectori pentru acordarea de permise. antrenori şi asimilaţi Personal laic din culte Personal laic din culte III. acrobaţi şi asimilaţi Sportivi.3231 3232 33 331 3310 332 3320 333 3330 334 3340 34 341 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3419 342 3421 3422 3423 3429 343 3431 3432 3433 3434 344 3441 3442 3443 3444 3449 345 3450 346 3460 347 3471 3472 3473 3474 3475 348 3480 Surori medicale şi laborante Moaşe şi surori puericultoare ÎNVĂŢĂTORI ŞI ASIMILAŢI Învăţători Învăţători în învăţământul primar Educatoare Educatoare Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi Alt personal în învăţământ Personal în învăţământ. cântăreţi. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă Secretari administrativi şi asimilaţi Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică. spectacole şi sport Designeri. dansatori în localuri publice şi asimilaţi Clovni. decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei Prezentatori (crainici) la televiziune. 4. GRUPA MAJORĂ 4 Funcţionari administrativi 41 411 4111 4112 FUNCŢIONARI DE BIROU Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul Stenografe şi dactilografe Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi . comercială şi administrativă Contabili Statisticieni în gestiunea economică. neclasificat în grupele de bază anterioare ALTE OCUPAŢII ASIMILATE TEHNICIENILOR Agenţi în activitatea financiară şi comercială Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori) Agenţi de asigurări Agenţi imobiliari Agenţi de voiaj Reprezentanţi tehnici şi comerciali Agenţi contractări şi achiziţii Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie Agenţi în activitatea financiară şi comercială. repartizare. radio şi spectacole Muzicieni. licenţe sau autorizaţii Inspectori şi agenţi financiari. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Inspectori de poliţie şi detectivi Inspectori de poliţie şi detectivi Asistenţi sociali Asistenţi sociali Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri Agenţi comerciali Agenţi concesionari Agenţi de încadrare. magicieni.

comerţ şi asimilaţi 51 511 5111 5112 5113 512 5121 5122 5123 513 5131 5132 5133 5139 514 5141 5142 5143 5149 516 5161 5163 5169 52 521 5210 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ŞI DE PROTECŢIE Însoţitori de zbor şi ghizi Însoţitori de zbor şi stewardese Conductori şi controlori în transporturi publice Ghizi Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante cantine. cosmeticieni şi asimilaţi Valeţi. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Personal de pază şi ordine publică Pompieri Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare) Personal de pază şi ordine publică. producţiei şi în transporturi Magazineri Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei Funcţionari în transporturi Funcţionari în bibliotecă. validare şi prelucrare date Operatori la maşini de calcul Secretare Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare Registratori ai operaţiunilor de evidenţă contabilă Funcţionari în activităţi financiare Funcţionari în evidenţa materialelor. GRUPA MAJORĂ 5 Lucrători operativi în servicii. frizeri. numărători de bani şi vânzători de bilete Operatori la ghişee Crupieri şi asimilaţi Cămătari Colectori de note de plată. Administratori (Intendenţi) Bucătari Ospătari şi barmani Personal de îngrijire şi asimilat Îngrijitoare de copii Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară Personal specializat pentru îngrijire şi supraveghere la domiciliu Lucrători în serviciu pentru populaţie. 5. pensiuni etc.4113 4114 4115 412 4121 4122 413 4131 4132 4133 414 4141 4142 4143 419 4190 42 421 4211 4212 4213 4214 4215 422 4221 4222 4223 Operatori introducere. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Alţi lucrători în servicii pentru populaţie Coafori. neclasificat în grupele de bază anterioare MODELE. corectori de tipar şi asimilaţi Alţi funcţionari de birou Alţi funcţionari de birou FUNCŢIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL Casieri. arhivă. operatori la ghişeu şi asimilaţi Casieri. corespondenţă şi asimilaţi Bibliotecari şi arhivari Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali Codificatori. poliţe şi bani cash Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei Funcţionari la agenţiile de voiaj Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste) III. MANECHINE ŞI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE Manechine şi asimilaţi Manechine şi asimilaţi . cameriste şi însoţitori Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători Lucrători în servicii pentru populaţie.

îngrijitori de cabaline Crescători de animale mici Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale Lucrători forestieri şi asimilaţi Lucrători forestieri Preparatori mangal Pescari şi vânători Lucrători în culturi acvatice Pescari în ape interioare şi de coastă Pescari în mări şi oceane Vânători III. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor 71 711 7111 7112 7113 712 7121 7122 7123 7124 7129 713 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 714 7141 7143 72 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI CONTRUCŢII Mineri şi artificieri. GRUPA MAJORĂ 7 Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal. linolişti. mozaicari şi faianţari Ipsosari Montatori de izolaţii termice şi acustice Geamgii Instalatori şi montatori de ţevi Electricieni în construcţii Zugravi. lăcuitori şi vopsitori Curăţitori de faţade şi coşari MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN METALURGIE. tăietori şi cioplitori în piatră Mineri şi lucrători în carieră Artificieri Spărgători. tapetari. 7. 6. SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură Arboricultori şi floricultori Viticultori şi pomicultori Crescători de animale Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne Crescători de păsări şi fazanieri Apicultori şi sericicultori Crescători . vopsitori.522 Vânzători în magazine şi pieţe 5220 Vânzători în magazine şi pieţe III. GRUPA MAJORĂ 6 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. silvicultură şi pescuit 61 611 6111 6112 6115 612 6121 6122 6123 6124 6125 613 6130 614 6141 6142 615 6151 6152 6153 6154 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN AGRICULTURĂ. tăietori şi cioplitori în piatră Muncitori constructori şi asimilaţi Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale Zidari Constructori în beton armat şi asimilaţi Dulgheri Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare Muncitori constructori la lucrări de finisare Constructori de acoperişuri Parchetari. curăţitori de faţade şi asimilaţi Zugravi. CONSTRUCŢII METALICE ŞI ASIMILAŢI .

patiseri şi cofetari Lucrători în fabricarea produselor lactate Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor Degustători şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun Meseriaşi şi lucrători În tratarea şi prelucrarea lemnului Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului . montatori şi reparatori de motoare de avioane Mecanici. ştanţatori şi presatori Sculeri Reglori şi reglori conductori de maşini unelte Lucrători la maşini de polizat.721 7211 7212 7213 7214 7215 7216 722 7221 7222 7223 7224 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 7244 7245 73 731 7311 7312 7313 732 7321 7322 7323 7324 733 7331 7332 734 7341 7342 7343 7344 7345 7346 74 741 7411 7412 7413 7414 7415 7416 742 7421 Turnători. IMPRIMERIE ŞI ASIMILAŢI Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale Olari. rectificat şi ascuţit Mecanici. miezuitori Sudori şi debitatori autogeni Tinichigii-cazangii Constructori şi montatori de structuri metalice Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat Scafandri şi alţi lucrători subacvatici Forjori. montatori şi reparatori de autovehicule Mecanici. ARTIZANAT. lemn şi textile MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAţI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI ALTE MESERII ARTIZANALE Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui Brutari. tăietori de sticlă.) Gravori pe sticlă Pictori. sudori. decoratori pe sticlă şi ceramică Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn. formatori. reglori şi asimilaţi Forjori. matriţeri. tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice Turnători. montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice Electronişti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN MECANICĂ FINĂ. textile. montatori şi reparatori de maşini şi utilaje Mecanici. piele şi alte materiale Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile. piele şi materiale similare Lucrători poligrafi şi asimilaţi Zeţari şi linotipişti Stereotipari şi galvanotipişti Gravori de imprimerie şi fotogravori Personal de fotografiere şi asimilat Legători şi lucrători Înrudiţi Imprimatori pe mătase. sticlari şi lucrători asimilaţi Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive Sticlari (suflători. polizori de sticlă etc.

UTILAJE ŞI ASAMBLORI DE MAŞINI. instala(ii de tratare a apei şi asimila(i Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali OPERATORI LA MAŞINI. GRUPA MAJORĂ 8 Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini. abrazive din cărbune şi grafit Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticlă Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare. furnalişti şi oţelari Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei. pălărieri şi modiste Blănari şi asimilaţi Meşteri. neclasificaţi în grupele de bază anterioare Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei Operatori la instalaţiile de producere a energiei Fochişti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotivă Operatori la incineratoare. 8. ceramicii şi produselor refractare.7422 7423 7424 743 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 744 7441 7442 Tâmplari şi lucrători asimilaţi Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn Împletitori de coşuri. abrazive din cărbune şi grafit Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică Operatori la instalaţiile de fragmentare. de amestecare. confecţioneri de perii şi asimilaţi Lucrători în industria textilă şi confecţii Filatori Ţesători şi tricotori Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte. ECHIPAMENTE ŞI ALTE PRODUSE Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale Operatori prelucrători la maşini unelte Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale . echipamente şi alte produse 81 811 8111 8112 8113 812 8121 8122 8123 8124 813 8131 8139 814 8141 8142 8143 815 8151 8152 8153 8154 8155 8159 816 8161 8162 8163 817 8170 82 821 8211 8212 OPERATORI LA INSTALAŢIILE FIXE ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile Operatori la instalaţii şi utilaje miniere Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului Operatori la cuptoare pentru minereuri. măcinare şi malaxare chimică Operatori la aparatele de tratament termic în chimie Operatori la aparatele de filtrare şi separare chimică Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor) Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică. croitori în textile şi piele Lucrători în broderie şi asimilaţi Tapiţeri şi asimilaţi Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei Tăbăcari şi pielari Cismari şi meşteşugari III.

carton şi materiale similare Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile. acari şi agenţi de manevră Conducători auto Conducători de motociclete Şoferi de autoturisme şi camionete Conducători de autobuze. utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc Operatori la instalaţiile. blănuri şi piele Operatori la utilajele de filatură Operatori la maşini de ţesut şi tricotat Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor Operatori la maşini utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile. troleibuze şi tramvaie . legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii. textile şi materiale similare Montatori de subansamble Alţi operatori la maşini şi asamblori Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare CONDUCĂTORI DE VEHICULE ŞI OPERATORI LA INSTALAŢII MOBILE Mecanici de locomotivă şi asimilaţi Mecanici de locomotivă Frânari. utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat Operatori la maşinile şi utilajele de legat cărţi Operatori la maşinile de papetărie. a produselor de patiserie. echipamente şi alte produse Montatori în construcţii mecanice Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice Asamblori de echipamente electronice Asamblori de produse şi articole din metal. fabricarea diferitelor articole din hârtie.822 8221 8222 8223 8224 8229 823 8231 8232 824 8240 825 8251 8252 8253 826 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8269 827 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 828 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 829 8290 83 831 8311 8312 832 8321 8322 8323 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozibililor Operatori la instalaţiile de tratare chimică a metalelor Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice Operatori la instalaţiile. blănuri şi alte materiale similare Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cărnii şi peştelui Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii. vinurilor şi altor băuturi Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun Asamblori de maşini. cauciuc şi materiale plastice Asamblori de produse şi articole din lemn Asamblori de produse şi articole din carton. cofetărie şi zaharoase Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor. pastelor făinoase.

GRUPA 9 Muncitori necalificaţi 91 911 9111 9113 912 9120 913 9131 9132 9133 914 9141 9142 915 9151 9152 9153 916 9161 9162 92 921 9211 9212 9213 93 931 9311 9312 9313 932 9320 933 9330 MUNCITORI NECALIFICAŢI. hoteluri şi alte instituţii Spălătorese şi călcătorese Îngrijitori de clădiri. navigatori şi asimilaţi III. spălători de vehicule. SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Muncitori necalificaţi în agricultură. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ŞI TRANSPORTURI Muncitori necalificaţi în industria minieră. poduri. baraje etc. CONSTRUCŢII. ÎN SERVICII ŞI VÂNZĂRI Vănzători ambulanţi şi asimilaţi Vânzători ambulanţi Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie Personal casnic. 9. portari. 10. vitrine şi geamuri Personal de manipulare şi supraveghere bagaje. neclasificaţi în grupele de bază anterioare MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN AGRICULTURĂ. paznici şi asimilaţi Cititori de contoare şi încasatori Muncitori necalificaţi în servicii publice Gunoieri şi măturători Muncitori necalificaţi în servicii publice. spălătorese şi asimilaţi Menajere Femei de serviciu la birouri. GRUPA MAJORĂ 0 Forţele armate 01 FORŢELE ARMATE 011 Forţele armate 0111 Forţele armate . vitrine şi geamuri Îngrijitori de clădiri Spălători de vehicule. navigatori şi asimilaţi Marinari. silvicultură şi pescuit Muncitori necalificaţi în agricultură Muncitori necalificaţi în silvicultură Muncitori necalificaţi în pescuit şi vânătoare MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ. lifturi subterane şi asimilaţi Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate Marinari. construcţii şi lucrări publice Muncitori necalificaţi în mine şi cariere Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri. Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri III. LUCRĂRI PUBLICE. şosele.8324 833 8331 8332 8333 8334 834 8340 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere Conducători de maşini şi utilaje terasiere Conducători de macarale. mesageri. paznici şi asimilaţi Personal de manipulare şi supraveghere bagaje Portari. poduri mobile.

GRUPA MINORĂ 111 Legislatori. sindicale şi alte organizaţii obşteşti IV. în baza legii. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice 12 Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii) 13 Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi) IV. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Membrii corpului legislativ. aprobă programul de guvernare. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII .ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ . Subgrupe majore componente: 11 Legislatori. organice şi legi ordinare. exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. organice şi ordinare. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice 1110 LEGISLATORI. organice şi legi ordinare. înalţii conducători ai administraţiei publice. cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei. Grupe de bază componente: 1110 Legislatori. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice 114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice.1. contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor în raport cu statutele lor. ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice adoptă.IV. 1. GRUPA MAJORĂ 1 Membri ai corpului legislativ ai executivului. conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice adoptă. SUBGRUPA MAJORĂ 11 Legislatori. 1. modifică şi abrogă legi constituţionale. Grupe minore componente: 111 Legislatori. reprezintă voinţa politică a cetăţenilor. aprobă programul de guvernare.1. asigură realizarea politicii interne şi externe.SUB RAPORTUL COMPETENŢELOR PROFESIONALE IV. asigură realizarea politicii interne şi externe. patronale. aprobă programul de guvernare. exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. înalţi conducători ai administraţiei publice. membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Membrii corpului legislativ. ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice . profesionale.1. în baza legii. ai executivului. ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează. formulează. 1. conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice Membrii corpului legislativ. modifică şi abrogă legi constituţionale. adoptă. modifică şi abrogă legi constituţionale. MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Membrii corpului legislativ. asigură realizarea politicii interne şi externe.

organice şi legi ordinare. în baza legii. modifică şi abrogă legi constituţionale. adoptă. Curte de Apel. Ocupaţii componente: 111001 111002 111003 111004 111005 111006 111007 111008 111009 111010 111011 111012 111013 111014 111015 111016 111017 111018 111019 111020 111021 111022 111023 111024 111025 111026 111027 111028 111029 111030 111031 111032 111033 111034 111035 111036 111037 111038 111039 111040 111041 111042 111043 111044 111045 111046 111047 111048 111049 111050 111051 111052 111053 111054 111055 111056 111057 adjunct al procurorului general ambasador chestor Parlament comandant unic aviaţie comisar general comisar general adjunct consilier diplomatic consilier guvernamental consilier şi consultant juridic consilier instituţii publice consilier al ministrului consul general consultant prezidenţial şi guvernamental senator director instituţie publică şi asimilaţi director adjunct instituţie publică şi asimilaţi director de cabinet director general instituţie publică şi asimilaţi consilier economic grefier şef (judecătorie.formulează. asigură realizarea politicii interne şi externe. parchete) guvernator inspector de stat şef inspector şef în administraţia publică magistrat asistent şef ministru şi asimilaţi ministru consilier ministru de stat ministru plenipotenţiar notar şef notar şef adjunct prefect preşedinte Academie preşedinte Curtea Supremă de Justiţie preşedinte Curte de Apel preşedinte Curte de conturi preşedinte de judecătorie preşedinte Camera Deputaţilor preşedinte de secţie (la Curtea Supremă de Justiţie. parchet) grefier şef de secţie (Curte de Apel. exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. procuratură . tribunal. prefectură. aprobă programul de guvernare. tribunal) preşedinte tribunal preşedintele României prim grefier prim procuror prim procuror adjunct prim adjunct al procurorului general prim ministru primar procuror general procuror şef de secţie procuror şef de secţie adjunct secretar general secretar general al guvernului secretar Parlament secretar de stat şi asimilaţi secretar general Academie secretar şef notariat secretar primărie.

statutul şi regulamentul intern al organizaţiilor. statutul şi regulamentele de ordine interioară ale organizaţiilor pe care le conduc. patronale. sindicale şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica. formulează şi urmăresc aplicarea politicii organizaţiei pe care o reprezintă (partide politice. sindicale şi alte organizaţii obşteşti Preşedinţii şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice. sindicale şi alte organizaţii similare 1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare (UNICEF. judecătorie) 111070 consilier prezidenţial 111071 consilier parlamentar 111072 preşedinte Senat IV. sindicate. asociaţii profesionale. apără drepturile şi promovează interesele organizaţiilor pe care le conduc. definesc. reprezintă aceste organizaţii şi acţionează în numele lor. sindicale şi alte organizaţii obşteşti reprezintă voinţa politică a cetăţenilor. patronale. 1. patronale. Curtea de Apel. profesionale.2.111058 111059 111060 111061 111062 111063 111064 111065 111066 111067 111068 111069 şef laborator criminalistică şef birou instituţie publică şef cabinet şef birou senatorial şef departament şef protocol de stat şef serviciu instituţie publică subprefect viceguvernator viceprimar deputat vicepreşedinte (la Curtea Supremă de Justiţie. îndeplinesc funcţia de reprezentare a acestora şi de coordonare a activităţii respective. organizaţii patronale. patronale. reprezentându-le interesele în Parlament şi . cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democratice. Ocupaţii componente: 114101 114102 114103 114104 consilier organizaţie politică preşedinte organizaţie politică vicepreşedinte organizaţie politică secretar organizaţie politică 1142 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE PROFESIONALE. sportive sau umanitare). ecologice etc.) 1141 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE POLITICE Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice definesc politica. Grupe de bază componente: 1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice 1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale. SINDICALE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE Conducătorii şi înalţii funcţionari din organizaţiile profesionale.1. profesionale. GRUPA MINORĂ 114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice. în faţa administraţiei şi în relaţiile dintre ele. supraveghează aplicarea politicii organizaţiilor respective. PATRONALE. tribunal. pe baza statutelor proprii.

şi regulamentul intern al organizaţiilor respective. birou. îndeplinesc funcţii de coordonare a aplicării politicii proprii. precum şi de reprezentare a organizaţiilor în relaţiile cu alte organe şi organizaţii. directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi Directorii generali. Ocupaţii componente: 114301 conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi 114302 secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţi IV.în faţa puterii publice. îndeplinind şi funcţii de reprezentare a unităţilor respective. filiale şi organizaţii obşteşti 114202 locţiitor al conducătorului de asociaţii. serviciu. serviciu. DIRECTORI ŞI ASIMILAŢI . SUBGRUPA MAJORĂ 12 Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii) Conducătorii de întreprinderi mari . conduse de cel puţin trei cadre de conducere definesc şi formulează politica economicosocială a întreprinderii sau a mai multor secţii.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari IV. GRUPA MINORĂ 121 Directori generali. directori de unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi 122 Conducători de compartimente (secţie. laborator etc.1. Grupe minore componente: 121 Directori generali.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari 123 Alţi conducători de compartimente (secţie.întreprinderi. filiale organizaţii obşteşti 114203 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor. planifică şi coordonează activitatea acesteia. 1. cu consultarea organului director în faţa căruia răspund de deciziile luate şi de rezultatele obţinute. Ocupaţii componente: 114201 conducător de asociaţii. 1. directorii din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţii acestora definesc şi formulează politica economică a întreprinderii. laborator etc. directori şi asimilaţi 1210 DIRECTORI GENERALI. pentru care planifică şi coordonează desfăşurarea activităţii şi îndeplinesc funcţii de reprezentare a întreprinderilor respective. Grupe de bază componente: 1210 Directori generali.2. statutul. birou.2. ECOLOGICE) Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica. organisme sau secţiile componente ale acestora. filialelor şi organizaţiilor obşteşti 114204 preşedinte organizaţie sindicală 114205 vicepreşedinte organizaţie sindicală 114206 secretar organizaţie sindicală 114207 delegat sindical naţional 1143 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE UMANITARE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE (UNICEF.

silvicultură. Grupe de bază componente: 1221 Conducători în agricultură. prodecan director societate comercială director adjunct societate comercială inspector general şcolar director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi inspector sanitar şef medic (farmacist) director şi asimilaţi medic (farmacist) director adjunct director general societate comercială director general adjunct societate comercială director de program director general regie autonomă director general adjunct regie autonomă director control risc IV. financiare şi umane. stabilesc modalităţile de execuţie a lucrărilor de specialitate. avizează recrutarea şi formarea personalului. rector. piscicultură. avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului. învăţământ. în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare. reprezintă interesele unităţii pe care o conduc în relaţiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituţiei) proprii sau cu terţii. planifică şi conduc activitatea de producţie a bunurilor şi prestărilor de servicii. sport. raportează în faţa consiliului de administraţie sau a altui organ director şi reprezintă unitatea în tranzacţiile cu terţii. vânătoare piscicultură. curăţătorii.2. reprezintă unitatea pe care . intermedieri şi alte servicii comerciale 1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic. cultură. vânătoare. planifică şi coordonează activitatea. spălătorii. birou. frizerii etc. pescuit şi protecţia mediului 1222 Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare 1223 Conducători în construcţii 1224 Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 1225 Conducători în activitatea hotelieră şi restaurante 1226 Conducători în transporturi. laborator etc. poştă şi telecomunicaţii 1227 Conducători de firme de afaceri. VÂNĂTOARE Conducătorii din agricultură. silvicultură. Ocupaţii componente: 121001 121002 121003 121004 121005 121006 121007 121008 121009 121010 121011 121012 121013 121014 121015 121016 comandant şi comandant adjunct aviaţie comandant port.) 1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURĂ PISCICULTURĂ.Directorii generali. GRUPA MINORĂ 122 Conducători de compartimente (secţie. planifică şi coordonează activitatea de producţie a bunurilor agricole. directorii şi asimilaţii acestora definesc şi formulează politica economicosocială a unităţilor respective.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari Conducătorii de compartimente cu activităţi de producţie şi sociale din unităţile economicosociale mari răspund.2.) 1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate. serviciu. supraveghează utilizarea resurselor materiale. apreciază randamentul muncii acestuia. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alte cadre de conducere de direcţii şi servicii. prorector. pescuit şi protecţia mediului. apreciază rezultatele obţinute. PESCUIT ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SILVICULTURĂ. flotă decan. 1. afaceri externe etc.

supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii. precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului. întreţinere în agricultură şef staţie vinificaţie şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului inspector veterinar şef şef secţie mecanizare 1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI PRELUCRĂTOARE Conducătorii din industria extractivă şi prelucrătoare. centrală electrică. ocol silvic şef circumscripţie sanitar-veterinar şi control al alimentelor şef complex zootehnic şef fazanerie şef fermă agricolă (agrozootehnică) şef laborator analize pedologice şi asimilaţi şef oficiu cadastru şef parchet şef păstrăvărie şef pepinieră silvicolă. piscicultură. vânătoare. Ocupaţii componente: 122201 122202 122203 122204 122205 122206 122207 122208 122209 122210 122211 122212 122213 122214 122215 122216 122217 122218 122219 122220 inginer şef exploatare nucleară inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare inginer şef radioprotecţie inspector şef conservarea energiei şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare şef sector. gaze şi apă şef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare şef atelier reparaţii capitale 1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCŢII . gazului şi apei. în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de extracţie a cărbunelui şi minereurilor. pescuit inspector general vânătoare medic veterinar şef şef centru protecţia plantelor şi mediului şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şef district. viticolă şef staţie hidrologică. industria extractivă şi prelucrătoare şef centru prelucrare şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear şef unităţi miniere şi asimilate şef brigadă exploatare minieră şef serviciu tehnic şi componente nucleare şef serviciu termo-chimic şef uzină. pomicolă. meteorologică şi incubaţie şef staţie producţie. exploatare. apă şi asimilaţi şef laborator în industria prelucrătoare şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare şef centrală electrică. Ocupaţii componente: 122101 122102 122103 122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 hidrometeorolog şef inginer şef agricultură. centru. silvicultură. reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii. în subordinea directorilor responsabili. de producţie şi distribuţie a electricităţii.o conduc în relaţiile cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi sau cu terţii. gaze.

supraveghează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia. exploatare. planifică şi coordonează activitatea hotelieră şi de alimentaţie publică. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii. în construcţii inginer şef în construcţii conducător antrepriză construcţii montaj şef atelier în construcţii şef brigadă complexă sau specializată şef laborator în construcţii şef lot şef şantier şef sector (secţie) drumuri-poduri şef secţie producţie. Ocupaţii componente: 122401 122402 122403 122404 122405 preşedinte cooperativă de producţie. Ocupaţii componente: 122501 responsabil complex hotel-restaurant 122502 şef complex hotelier 1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI. reparaţii în construcţii şi lucrări publice şef serviciu în construcţii şef birou în construcţii şef sector exploatare. în subordinea directorilor responsabili. Ocupaţii componente: 122301 122302 122303 122304 122305 122306 122307 122308 122309 122310 122311 122312 122313 122314 ajutor şef brigadă. întreţinere. achiziţie şi desfacere 1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ŞI RESTAURANTE Conducătorii din activitatea hotelieră şi restaurante.Conducătorii din construcţii. supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare. planifică şi coordonează activitatea de producţie. îmbunătăţiri funciare şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare 1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL Conducătorii din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia. reprezintă organizaţia proprie în relaţiile cu alte sectoare interne sau cu terţii. reprezintă interesele organizaţiei proprii în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terţii. supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri şi cheltuielile specifice. POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII . reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii. exploatare şi întreţinere în construcţii şi lucrări publice. planifică şi coordonează activitatea comercială a întreprinderii. avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi urmăresc eficienţa muncii acestora. supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii. achiziţie şi desfacere a mărfurilor şef bază recepţie şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul vicepreşedinte cooperativă de producţie. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii.

sector) telecomunicaţii şi asimilaţi şef centru zonal intervenţii radiorelee şef centru zonal de intervenţii translatare TV şef coloană auto şef depou şef district căi ferate. drumuri şef divizie căi ferate şef formaţie comunicaţii şef formaţie operaţională telecomunicaţii şef laborator aeroport şef laborator măsurători telecomunicaţii şef laborator radio-televiziune şef laborator telecomunicaţii şef lot telecomunicaţii şef port şef regulator circulaţie căi ferate şef reţea telecomunicaţii şef revizie locomotive. poştă şi telecomunicaţii în subordinea directorilor responsabili. staţie. centru. poduri. supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi respectarea normativelor şi tarifelor. planifică şi coordonează activitatea specifică din transporturi. Ocupaţii componente: 122601 122602 122603 122604 122605 122606 122607 122608 122609 122610 122611 122612 122613 122614 122615 122616 122617 122618 122619 122620 122621 122622 122623 122624 122625 122626 122627 122628 122629 122630 122631 122632 122633 122634 122635 122636 122637 122638 122639 122640 122641 122642 122643 122644 122645 122646 122647 122648 122649 122650 122651 122652 122653 122654 căpitan şef port comandant navă comandant coordonator grup mare pescuit oceanic conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ) director zbor inginer şef transporturi picher şef district revizor general siguranţa circulaţiei şef agenţie navală şef atelier aeroport şef atelier telecomunicaţii şef atelier transporturi şef autobază şef birou aeroport şef birou exploatare poştală şef birou radiotelecomunicaţii şef birou. aeroport şi asimilaţi şef serviciu control zonal comunicaţii şef serviciu exploatare poştală şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos şef serviciu informare zbor şef serviciu staţie. avizează recrutarea. reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia şi cu terţii. sector) radiodifuziune şi asimilaţi şef centru (secţie. automotoare şef revizie vagoane şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi şef serviciu.Conducătorii din transporturi. poştă şi telecomunicaţii. serviciu transport maritim şi fluvial şef centrală telefonică şef centru control calitate emisie radiofonică şef centru control calitate emisie televiziune şef centru control local comunicaţii şef centru dirijare zbor şef centru poştal şi asimilaţi şef centru (secţie. formarea profesională şi eficienţa personalului în subordine. serviciu relaţii internaţionale şef birou. tură meteo şef serviciu navigaţie şef serviciu radiotelecomunicaţii şi asimilaţi şef staţie căi ferate .

SPĂLĂTORII. planifică şi coordonează prestările de servicii pentru populaţie: supraveghere persoane la domiciliu. curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie 122803 şef centru reparaţii . arhitectură. curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie 122802 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic. curăţare a clădirilor. inginerie. supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii. formarea profesională şi randamentul personalului în subordine. supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea. reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia şi cu terţii. INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALE Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor şi a altor servicii comerciale. FRIZERII ETC. în subordinea directorilor responsabili. Ocupaţii componente: 122701 122702 122703 122704 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale şef agenţie comercială şef expoziţii şi târguri şef vamă şi asimilaţi 1228 CONDUCĂTORI DE îNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC. Ocupaţii componente: 122801 inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic. prelucrări informatice. supraveghează utilizarea raţională a resurselor materiale şi financiare şi urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii. în subordinea directorilor responsabili. CURĂŢĂTORII. expertize şi analize tehnice. asigurare şi gestiune imobiliară. contabilitate. planifică şi coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparaţii sau altor prestaţii. publicitate şi condiţionare (ambalare) a mărfurilor. studii de piaţă. curăţenie şi alte prestaţii similare.) Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populaţie. avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi randamentul acestuia.122655 122656 122657 122658 122659 122660 122661 122662 122663 122664 122665 122666 122667 122668 122669 122670 122671 122672 122673 şef staţie comunicaţii prin satelit şef staţie radiorelee şef staţie teleferic şef staţie televiziune şef studio şef agenţie pilotaj şef cart telefonist şef telegrafist şef şef oficiu zonal poştă şef oficiu special poştă diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii şef turn telecomunicaţii şef garaj comandant instructor şef mecanic instructor şef mecanic nave maritime şef electrician nave maritime şef staţie radiotelegrafie (RTG) 1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI. reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii. planifică şi coordonează activitatea de prestare servicii bancare.

gimnazial. învăţământ public şi particular. precum şi a instituţiilor şi organismelor extrateritoriale. în subordinea directorilor responsabili. laborator biolog şef secţie. redacţie şi asimilaţi şef serviciu control tehnic presă şef unitate balneoclimaterică soră medicală şefă tehnician sanitar şef şef catedră şef agenţie concursuri hipice şef producţie film şef secţie producţie film şef atelier producţie film şef oficiu interjudeţean difuzare film librar şef şef atelier decorator . deratizare şi dezinsecţie 1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE. activitate recreativă. laborator comandant aeroclub conducător tabără şcolară consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură coordonator presă director în învăţământul preşcolar. planifică şi coordonează activitatea din domeniile de sănătate şi asistenţa socială. AFACERI EXTERNE ETC. ÎNVĂŢĂMÂNT. laborator redactor şef presă secretar general agenţie presă. edituri secretar general redacţie secretar general federaţie sport secretar ştiinţific învăţământ. culturală şi sportivă. club sportiv şi asimilaţi psiholog şef secţie.) Conducătorii din alte activităţi de producţie şi servicii sociale. CULTURĂ. liceal şi de maiştri farmacist şef secţie. serviciu. SPORT. oficiu turism şef atelier presă şef birou exploatare-coordonare presă şef birou redacţie şef birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi şef laborator conservare-restaurare opere de artă şef lectorat şef oficiu juridic şef oficiu. laborator farmacist diriginte laborant medical şef medic şef (policlinică. secţie. laborator moaşă şefă oficiant medical şef preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi preşedinte complex. cercetare şef agenţie. centru de recoltare sânge) medic şef secţie. Ocupaţii componente: 122901 122902 122903 122904 122905 122906 122907 122908 122909 122910 122911 122912 122913 122914 122915 122916 122917 122918 122919 122920 122921 122922 122923 122924 122925 122926 122927 122928 122929 122930 122931 122932 122933 122934 122935 122936 122937 122938 122939 122940 122941 122942 122943 122944 122945 122946 antrenor federaţie sportivă asistent medical şef biochimist şef secţie.122804 şef centru dezinfecţie. primar. staţie de salvare. laborator chimist şef secţie.

de consultare a lucrătorilor. supraveghează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor. pregătire a personalului şi alte relaţii de muncă. serviciu financiar-contabilitate 1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de recrutare. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători. laborator etc. reprezintă organizaţia în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii. GRUPA MINORĂ 123 Alţi conducători de compartimente (secţie. stabilesc bugetul şi supraveghează operaţiunile financiare ale întreprinderilor sau instituţiilor. pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă 1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing 1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice 1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere 1236 Conducători în informatică 1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare 1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative 1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAŢIE ŞI FINANCIARE Conducătorii din serviciile de administraţie şi financiare. planifică şi coordonează activitatea administrativă. avizează recrutarea şi formarea personalului din subordine. în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terţii. evaluează resursele financiare. avizează recrutarea. de negociere a salariilor. avizează programele de protecţie a muncii şi reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii. Ocupaţii componente: 123101 123102 123103 123104 123105 123106 123107 123108 123109 comisar şef divizie gardă financiară contabil şef controlor financiar controlor revizor financiar procuror şef birou/şef serviciu/secţie şef agenţie CEC şef birou. urmăreşte randamentul şi eficienţa acestuia. birou.IV. Ocupaţii componente: 123201 şef birou calificare şi recalificare 123202 şef birou pensii 123203 şef birou şomaj . serviciu administrativ şef birou. PREGĂTIREA PERSONALULUI ŞI ALTE RELAŢII DE MUNCĂ Conducătorii din servicii de personal.2. serviciu.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari Alţi conducători de compartimente cu activităţi nelucrative din unităţile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea compartimentului de specialitate. serviciu. formarea profesională şi randamentul personalului din subordine. circumscripţie financiară şef birou. 1.3. Grupe de bază componente: 1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare 1232 Conducători în servicii de personal. reprezintă organizaţia în relaţiile cu alţi conducători de organizaţii. secţie. formare şi promovare a personalului.

condiţiile de livrare şi metodele de vânzare. planifică şi coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituţii. urmăresc utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor. stabilesc baremuri pentru nivelul preţurilor şi rabatului comercial. supraveghează utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor. sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii. recrutarea şi formarea profesională a personalului. Ocupaţii componente: 123301 123302 123303 123304 123305 123306 şef serviciu marketing şef birou marketing şef licitaţie director operaţii-tranzacţii şef casă compensaţie şef agenţie bursieră 1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ŞI RELAŢII PUBLICE Conducătorii din serviciile de publicitate şi relaţii publice. avizează recrutarea. constituire a stocurilor. negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) şi agenţiile de publicitate. planifică şi stabilesc sistemul de inventariere. supraveghează utilizarea raţională a resurselor umane. negociază cu furnizorii asupra preţurilor de achiziţie şi calităţii materiilor prime şi materialelor care fac obiectul contractului. avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi supraveghează randamentul acestuia.123204 şef oficiu şomaj 123205 şef serviciu resurse umane 123206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă 1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ŞI MARKETING Conducătorii din activitatea de vânzare şi marketing. Ocupaţii componente: 123401 şef agenţie reclamă publicitară 123402 şef birou reclamă publicitară 123403 şef serviciu reclamă publicitară 1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ŞI DESFACERE Conducătorii din activitatea de aprovizionare şi desfacere. fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piaţă. reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii. planifică şi coordonează activitatea de achiziţionare. reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţii. materiale şi financiare. stabilesc programele de informare a autorităţilor şi publicului şi organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizaţiilor umanitare sau fără scop lucrativ. reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii. distribuire a materiilor prime şi materialelor. Ocupaţii componente: 123501 şef birou aprovizionare-desfacere 123502 şef depozit 123503 şef serviciu aprovizionare-desfacere . planifică şi coordonează activitatea de comerţ interior sau exterior şi marketing a întreprinderii sau instituţiei. pregătirea profesională şi randamentul personalului. sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii.

obştească. coordonează alegerea. laborator.PROIECTARE Conducătorii din cercetare-dezvoltare. precum şi achiziţionarea. reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei. în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii. umanitară .). comercială etc. din exteriorul unităţii. planifică şi coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi.123504 şef siloz 123505 şef staţie uscare-condiţionare cereale 1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂ Conducătorii din informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unităţi (întreprindere. supraveghează utilizarea eficientă şi raţională a resurselor materiale şi financiare.). atelier. În contextul diversităţii structurilor organizatorice actuale (divizie. Ocupaţii componente: 123601 123602 123603 123604 123605 123606 director centru de calcul şef oficiu de calcul şef atelier informatică şef laborator informatică director divizie informatică director departament informatică 1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE . formarea profesională a personalului şi randamentul acestuia. stabilesc modalităţile de prelucrare a datelor la nivelul unităţii. se preocupă de recrutarea şi pregătirea profesională şi urmăresc eficienţa personalului în subordine. ocupaţiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al fiecărei organizaţii. avizează recrutarea. tehnologice sau de producţie. centru de calcul. sau cu terţii. instituţie. reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţi. multiplicare. instalarea. stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare şi supraveghează utilizarea raţională a resurselor. expediţie şef proiect cercetare-proiectare şef secţie cercetare-proiectare şef atelier cercetare-proiectare responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare 1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII NELUCRATIVE În această grupă sunt incluşi conducătorii care nu pot fi clasificaţi în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alţi conducători. utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul. de programe de calculator. direcţie. Ocupaţii componente: 123701 123702 123703 123704 123705 123706 123707 123708 123709 123710 123711 123712 arhitect şef geolog şef secretar ştiinţific şi asimilaţi şef formaţie lucrări geologice şef formaţie cercetare-dezvoltare meteorolog şef director filială cercetare-proiectare şef atelier ediţii. oficiu de calcul etc. instituţii. departament. direcţie generală. societate. în domeniul proceselor tehnice. Ocupaţii componente: 123901 şef birou organizaţie politică.DEZVOLTARE .

intermedieri şi alte servicii comerciale 1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic. Grupe de bază componente: 1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură. urmăresc realizarea sarcinilor zilnice. GRUPA MINORĂ 131 Conducători (şefi de unităţi) unităţi economico-sociale mici Conducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor. definesc şi înfăptuiesc obiectivele economice. SILVICULTURĂ. vânătoare.) 1319 Conducători de alte întreprinderi mici Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt. frizerii etc. comune şi se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ŞEFI DE UNITĂŢI) DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI ÎNTREPRINDERI MICI". vânătoare. negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii. Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcţiile respective în cele 9 ramuri de activitate. 1. planifică şi centralizează utilizarea resurselor materiale. piscicultură şi pescuit 1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI .1. fiind particularizate numai de specificul activităţii. spălătorii. supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfăşurarea sarcinilor specifice. asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică. definesc cifra de afaceri şi profilul activităţii. Grupe minore componente: 131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici IV. negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii. 1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ. în general. SUBGRUPA MAJORĂ 13 Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi) Conducătorii de unităţi economico-sociale mici (giranţi) coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor (giranţilor). VÂNĂTOARE. piscicultură şi pescuit 1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare 1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii 1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul 1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante 1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi. curăţătorii.patron (girant) agricultură. 1.3. silvicultură. obştească. PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT Ocupaţii componente: 131101 conducător întreprindere mică . asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni.123902 şef serviciu organizaţie politică. umanitară 123903 şef stat major apărare civilă IV. financiare şi umane. silvicultură.3. poştă şi telecomunicaţii 1317 Conducători firme mici de afaceri.

CURĂŢĂTORII. INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALE Ocupaţii componente: 131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri. SPĂLĂTORII.PRELUCRĂTOARE Ocupaţii componente: 131201 conducător întreprindere mică . POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Ocupaţii componente: 131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaţii 1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI.patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare 1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCŢII Ocupaţii componente: 131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcţii 1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI AMĂNUNTUL Ocupaţii componente: 131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ 1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ŞI RESTAURANTE Ocupaţii componente: 131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante 131502 patron unitate agrement 131503 patron unitate alimentaţie publică 1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI. FRIZERII ETC) . intermedieri şi alte servicii comerciale 1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC.

matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor. chimiei. specialişti statisticieni şi asimilaţi Specialişti în informatică Arhitecţi. Grupe minore componente: 211 212 213 214 Fizicieni. SUBGRUPA MAJORĂ 21 Fizicieni. aplică în practică cunoştinţele din domeniul fizicii. efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc hărţi. biologice. metode de exploatare minieră. informatică etc.1. aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv. sănătate. informaticii. le ameliorează sau actualizează. agronomie şi ştiinţele vieţii Profesori în învăţământul superior secundar şi asimilaţi Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice IV. astronomiei. întreprind analize şi cercetări.Ocupaţii componente: 131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii 1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICI Ocupaţii componente: 131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ. arhitecturii. conceptelor şi procedeelor. ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă. alimentară. geofizicii. pielărie. maşini. 2. matematicieni şi ingineri Fizicienii. chimişti şi asimilaţi Matematicieni. produse şi procedee. turism. sociale şi umane. oferă consultaţii în domeniul comercial. lemn şi materiale de construcţii) 215 Ingineri în industria textilă. GRUPA MAJORĂ 2 Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice. elaborează concepte. sistematizare. chimişti şi asimilaţi . Subgrupe majore componente: 21 22 23 24 Fizicieni. teorii şi metode. studiază aspectele tehnologice ale unor materiale.1. instruiesc şi educă persoane handicapate. teoria şi practica uneia sau mai multor discipline. geologiei.1. matematicii. susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte. pielărie şi alimentară 216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţii IV. susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate. 2. creează şi interpretează opere de artă. 2. ingineriei şi tehnologiei. IV. avizează proiecte de construcţii. reţele de circulaţie rutieră. juridic şi social. statisticii. predau în învăţământul de diverse grade. matematicieni şi ingineri Specialişti în biologie. meteorologiei. sport. echipamente. GRUPA MINORĂ 211 Fizicieni.

geologiei şi geofizicii. presiunii temperaturii. agricultură şi alte domenii pentru informarea publicului. întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor. în telecomunicaţii şi alte servicii sau construcţii civile. teorii şi metode operaţionale care se referă la compoziţia. artificiale sau sintetice. umidităţii şi alte fenomene ca formarea ceţei şi precipitaţiilor. altor resurse minerale şi apei. Ocupaţii componente: 211301 211302 211303 211304 211305 chimist consilier chimist expert chimist inspector de specialitate chimist referent de specialitate chimist 2114 GEOLOGI. Ocupaţii componente: 211201 211202 211203 211204 meteorolog prognozator meteo climatolog meteorolog aeronautic 2113 CHIMIŞTI Chimiştii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziţiei chimice a diferitelor substanţe. Grupe de bază componente: 2111 2112 2113 2114 Fizicieni şi astronomi Meteorologi Chimişti Geologi. produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale. evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice. Ocupaţii componente: 211101 fizician 2112 METEOROLOGI Meteorologii conduc (dirijează) cercetarea. GEOFIZICIENI . medicinei.Fizicienii. structura şi dinamica atmosferei. chimiştii şi specialiştii asimilaţi aplică cunoştinţele ştiinţifice în domeniul fizicii. aplică cunoştinţele dobândite în domeniul prelucrării industriale. exploatării resurselor de petrol şi gaze. susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate. pregătesc detalierea pe termen lung a hărţilor meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviaţie. aplică cunoştinţele legate de fizică şi astronomie în industrie. observă şi analizează fenomenele cereşti. materii şi produse naturale. meteorologiei. teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în stare solidă şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatură şi presiune. explorării spaţiale. astronomiei. chimiei. investighează direcţia şi viteza deplasărilor aerului. medicină şi în domeniul militar. în marină. agriculturii. navigaţiei. îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte. geofizicieni 2111 FIZICIENI ŞI ASTRONOMI Fizicienii şi astronomii efectuează experimente.

agronomie. studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forţei gravitaţionale.2. medicină şi alte sectoare. elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora. geofizicienii şi geografii studiază compoziţia şi structura scoarţei terestre. Grupe de bază componente: 2121 Matematicieni şi asimilaţi 2122 Specialişti statisticieni 2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAŢI Matematicienii şi asimilaţii acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale. gaze naturale. specialişti statisticieni şi asimilaţi Matematicienii. avizează utilizarea acestora în ştiinţele tehnice. statisticienii şi asimilaţii acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice. pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice.1. pânza freatică etc. întocmind rapoarte şi comunicări ştiinţifice. Ocupaţii componente: 211401 211402 211403 211404 211405 211406 211407 211408 211409 211410 211411 211412 211413 211414 211415 211416 211417 211418 211419 211420 consilier geolog expert geolog inspector specialitate geolog referent de specialitate geolog consilier geofizician expert geofizician inspector specialitate geofizician referent de specialitate geofizician consilier hidrogeolog expert hidrogeolog inspector specialitate hidrogeolog referent de specialitate hidrogeolog consilier hidrolog expert hidrolog inspector specialitate hidrolog referent de specialitate hidrolog consilier pedolog expert pedolog inspector specialitate pedolog referent de specialitate pedolog IV. actuariale şi statistice. mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formaţiuni geologice. 2. studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă. identifică zăcăminte de petrol. analizează rocile. Ocupaţii componente: 212101 212102 212103 212104 212105 212106 212107 212108 consilier matematician expert matematician inspector specialitate matematician referent de specialitate matematician consilier actuar expert actuar inspector specialitate actuar referent de specialitate actuar . GRUPA MINORĂ 212 Matematicieni.Geologii. le organizează şi le interpretează. le evaluează. efectuează analize logice ale problemelor de gestiune.

Ocupaţii componente: 213901 inginer de sistem în informatică 213902 administrator de reţea de calculatoare 213903 administrator baze de date . programe şi documentaţia tehnică aferentă. consultanţi în informatică 2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2131 ANALIŞTI. PROGRAMATORI. testează. proiectanţi sisteme informatice. realizează şi aplică metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor. analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupă de publicarea lor. proiectează structura bazelor de date. evaluează. Grupe de bază componente: 2131 Analişti. oferă consultaţii de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul. întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul. Ocupaţii componente: 213101 213102 213103 213104 analist programator proiectant sisteme informatice consultant în informatică 2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICĂ. instalează. proiectează.3. implementează şi dezvoltă sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate. implementează şi dezvoltă sisteme informatice.1. programatorii. GRUPA MINORĂ 213 Specialişti în informatică Specialiştii în informatică concep. gestionează reţele de calculatoare. elaborează.2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENI Statisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice. prelucrează. în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare. 2. Ocupaţii componente: 212201 212202 212203 212204 consilier statistician expert statistician inspector specialitate statistician referent de specialitate statistician IV. programatori. CONSULTANŢI ÎN INFORMATICĂ PROIECTANŢI SISTEME INFORMATICE. Analiştii. elaborează. concep şi proiectează reţele de calculatoare. proiectanţii de sisteme informatice. proiectează. testează. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Specialiştii în informatică neclasificaţi în grupa de bază anterioară concep. consultanţii în informatică concep. concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice.

elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică. gazelor naturale şi altor substanţe minerale utile. Ocupaţii componente: 214201 inginer construcţii civile. identifică şi găsesc cele mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător. poştă şi telecomunicaţii Ingineri mecanici Ingineri petrochimişti şi în chimia industrială Ingineri minieri. Grupe de bază componente: 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului Ingineri constructori Ingineri energeticieni şi electricieni Ingineri electronişti în transporturi. petrolişti şi metalurgişti Ingineri geodezi. drumurilor. Ocupaţii componente: 214101 214102 214103 214104 214105 214106 214107 214108 214109 arhitect clădiri conductor arhitect arhitect urbanism. aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei. cartografi şi topografi Arhitecţi. GRUPA MINORĂ 214 Arhitecţi. comerciale. ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă. întocmesc reprezentări grafice sau fotografice. ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2141 ARHITECŢI ÎN URBANISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI Arhitecţii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit. reţele de circulaţie rutieră şi de amenajare peisagistică. docurilor. inginerii şi asimilaţii acestora proiectează şi avizează proiecte de construcţii. petrolului. de sistematizare urbană. întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor existente. lemn şi materiale de construcţii)nda.co Arhitecţii. sistemele electrice şi electronice. 2. supraveghează respectarea normelor tehnice. organizează şi conduc şantierele de construcţii. a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii. pielărie. sistemelor de îndiguire etc.IV. urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementări în vigoare. industriale şi căi rutiere. canalelor. elaborează schiţe şi planuri de detaliu pentru construcţii şi restaurări. supraveghează tehnologia specifică materialelor şi produselor. maşinile. alimentară. avizează şi supraveghează lucrările de construcţii civile şi industriale.1. peisagistică şi amenajarea teritoriului arhitect restaurări consilier arhitect expert arhitect inspector specialitate arhitect referent de specialitate arhitect proiectant arhitect 2142 INGINERI CONSTRUCTORI Inginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcţie a podurilor. echipamentul şi instalaţiile industriale. aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanţe.4. Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice. industriale şi agricole .

transmisie şi distribuţie a energiei. instalaţiile şi sistemele de telecomunicaţii. stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcţionării eficiente a motoarelor şi echipamentelor. hidrocentru. telecomunicaţii inginer electrotehnist inginer imagine inginer producţie inginer sunet instructor instalaţii instructor linii revizor siguranţa circulaţiei feroviare . dispecerate teritoriale dispecer reţea distribuţie dispecer reţele de înaltă tensiune inginer electroenergetică radiochimist subinginer electroenergetică inginer energetică industrială inginer termoenergetică proiectant inginer electrotehnic proiectant inginer energetician inginer reţele electrice subinginer reţele electrice inginer hidroenergetică inginer centrale nuclearo-electrice subinginer centrale termoelectrice 2144 INGINERI ELECTRONIŞTI ÎN TRANSPORTURI. avizează funcţionarea lor. a sistemelor de producere. motoarelor. urmărind securitatea sistemelor de distribuţie a energiei.214202 214203 214204 214205 214206 214207 214208 214209 214210 214211 214212 subinginer construcţii civile. drumuri şi poduri inginer construcţii hidrotehnice inginer constructor instalaţii proiectant inginer instalaţii proiectant inginer construcţii consilier inginer construcţii expert inginer construcţii inspector specialitate inginer construcţii referent de specialitate inginer construcţii 2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI Inginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice. Ocupaţii componente: 214301 214302 214303 214304 214305 214306 214307 214308 214309 214310 214311 214312 214313 214314 214315 214316 dispecer energetic feroviar dispecer centrală. POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Inginerii electronişti. poştă şi telecomunicaţii construiesc sisteme electronice. în transporturi. stabilesc controlul standardelor şi modalităţilor de funcţionare eficientă şi în siguranţă a dispozitivelor. Ocupaţii componente: 214401 214402 214403 214404 214405 214406 214407 214408 214409 214410 214411 214412 214413 inginer electromecanic SCB inginer automatist inginer emisie inginer montaj inginer navigaţie inginer electronist. industriale şi agricole inginer instalaţii pentru construcţii inginer căi ferate. nominalizează şi conduc producţia. cascadă. le asigură întreţinerea şi repararea. echipamentelor. transporturi.

telecomunicaţii subinginer reglaje subansamble inginer de recepţie şi control aeronave proiectant inginer electronist proiectant inginer de sisteme şi calculatoare proiectant inginer electromecanic inginer electromecanic subinginer electromecanic ofiţer punte ofiţer mecanic ofiţer electrician căpitan secund ofiţer aspirant căpitan de port 2145 INGINERI MECANICI Inginerii mecanici construiesc maşini. produse sau procedee tehnologice. asigură întreţinerea şi repararea lor. transporturi. Ocupaţii componente: 214501 214502 214503 214504 214505 214506 214507 214508 214509 214510 214511 214512 214513 214514 214515 214516 214517 214518 214519 214520 214521 214522 214523 214524 214525 214526 214527 214528 214529 214530 214531 214532 214533 214534 214535 214536 214537 214538 inginer mecanic subinginer mecanic inginer electromecanic miner inginer material rulant cale ferată inginer mecanică agricolă inginer aviaţie inginer nave inginer maşini unelte inginer mecanică fină inginer maşini termice inginer maşini hidraulice şi pneumatice inginer autovehicule rutiere inginer mecanic utilaj tehnologic chimic inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole inginer mecanic utilaj tehnologic textil inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald inginer mecanic maşini instalaţii miniere subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini subinginer mecanic utilajul şi tehnica sudurii subinginer mecanic mecanică fină subinginer mecanic material rulant de cale ferată subinginer mecanic mecanică agricolă subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie subinginer mecanic utilaje pentru construcţii subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie subinginer mecanic construcţii corp de navă subinginer mecanic instalaţii navale de bord subinginer mecanic automobile subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie consilier inginer mecanic expert inginer mecanic inspector specialitate inginer mecanic referent de specialitate inginer mecanic proiectant inginer aeronave proiectant inginer mecanic . avizează funcţionarea acestora. mecanisme şi instalaţii industriale. studiază anumite materiale.214414 214415 214416 214417 214418 214419 214420 214421 214422 214423 214424 214425 214426 214427 214428 subinginer automatist subinginer electronist.

pentru producţia diferitelor substanţe şi articole chimice (petrol brut. realizează aliaje noi. PETROLIŞTI ŞI METALURGIŞTI Inginerii minieri. derivate din petrol. produse ceramice şi alte materiale.214539 subinginer îmbunătăţiri funciare 214540 inginer pilot de încercare 214541 subinginer proiectant mecanic 2146 INGINERI PETROCHIMIŞTI ŞI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ Inginerii petrochimişti şi în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială. Ocupaţii componente: 214601 214602 214603 214604 214605 214606 214607 214608 214609 214610 214611 inginer petrochimist subinginer petrochimist proiectant inginer chimist consilier inginer chimist expert inginer chimist inspector de specialitate inginer chimist referent de specialitate inginer chimist consilier inginer petrochimist expert inginer petrochimist inspector de specialitate inginer petrochimist referent de specialitate petrochimist 2147 INGINERI MINIERI. soluţionează problemele tehnologice legate de diferite materiale. apei. medicamente etc.). produse sau procese specifice. gazelor naturale din sol. urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producţie. petrolului. colaborează cu inginerii mecanici şi automatiştii în asigurarea funcţionării instalaţiilor specifice. petrolişti şi metalurgişti avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor. Ocupaţii componente: 214701 214702 214703 214704 214705 214706 214707 214708 214709 214710 214711 214712 214713 214714 214715 214716 214717 214718 214719 214720 214721 214722 214723 214724 214725 inginer metalurgie extractivă inginer minier subinginer metalurgist subinginer minier inginer preparator minier consilier inginer metalurg expert inginer metalurg inspector de specialitate inginer metalurg referent de specialitate inginer metalurg consilier inginer minier expert inginer minier inspector de specialitate inginer minier referent de specialitate inginer minier inginer prelucrări metalurgice inginer metalurgie neferoasă inginer petrolist subinginer petrolist consilier inginer petrolist expert inginer petrolist referent inginer petrolist proiectant inginer petrolist inginer tehnolog metalurg proiectant inginer metalurg proiectant inginer în minerit inginer mineralurg . produse alimentare.

2148 INGINERI GEODEZI. Ocupaţii componente: 214901 alţi arhitecţi. contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice. fabricaţia de fire.5.1. confecţii (din textile. Ocupaţii componente: 215101 215102 215103 215104 215105 215106 inginer confecţii piele şi înlocuitori inginer textile. acordă consultaţii şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii. 2. cartografi şi topografi aplică metode şi tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situaţiei exacte a zonelor construite. blănuri. delimitarea suprafeţelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice. confecţii subinginer textile. ţesături. INGINERI ŞI ASIMILAŢI. grafice şi fotografice. ingineri şi asimilaţi IV. Grupe de bază componente: 2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie 2152 Ingineri în industria alimentară 2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE Inginerii din industria textilă şi pielărie elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii. inginerii şi asimilaţii acestora care nu sunt cuprinşi în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii. CARTOGRAFI ŞI TOPOGRAFI Inginerii geodezi. pentru fabricarea produselor textile. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Arhitecţii. piei) şi încălţăminte. colaborează cu inginerii mecanici şi alţi specialişti de profil la montarea şi funcţionarea instalaţiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse. studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricaţie. creşterea randamentului producţiei. pielărie inginer tricotaje. Ocupaţii componente: 214801 214802 214803 214804 214805 214806 cartograf inginer geodez subinginer geodez inginer topograf inginer topograf minier proiectant inginer geodez 2149 ARHITECŢI. de pielărie şi alimentare. GRUPA MINORĂ 215 Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară Inginerii din industria textilă-pielărie şi industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente. supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor. pielărie . pielărie proiectant inginer textile. efectuează măsurări şi verificări. tricotaje. pielărie consilier inginer textile.

stabilesc curbele de ardere a maselor de porţelan.215107 expert inginer textile. sticlei şi ceramicii. Ocupaţii componente: 215201 215202 215203 215204 215205 215206 215207 inginer în industria alimentară subinginer în industria alimentară proiectant inginer produse alimentare consilier inginer industria alimentară expert inginer industria alimentară inspector specialitate inginer industria alimentară referent de specialitate inginer industria alimentară IV. Ocupaţii componente: 216101 216102 216103 216104 216105 216106 inginer industrializarea lemnului subinginer industrializarea lemnului consilier inginer industrializarea lemnului expert inginer industrializarea lemnului inspector specialitate inginer industrializarea lemnului referent de specialitate inginer industrializarea lemnului 2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI. faianţă şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate.6. elaborează reţetele de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi controlează regimurile de ardere în cuptoare. decorate. industria sticlei şi ceramicii. CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE) . ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) 2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei 2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI Inginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătăţesc tehnologiile de fabricare a mobilei. Grupe de bază componente: 2161 Ingineri în industria lemnului 2162 Ingineri în industria sticlei. proiectează şi supraveghează executarea de produse finite. pielărie 2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Inginerii din industria alimentară elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare. stabilesc reţetele de fabricaţie a celulozei şi hârtiei. elaborează reţetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice. precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora. stratificatelor şi furnirelor. 2. pielărie 215108 inspector specialitate inginer textile. celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii de fabricaţie a mobilei.1. stratificatelor şi furnirelor. pielărie 215109 referent de specialitate inginer textile. industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii Inginerii din industriile lemnului. GRUPA MINORĂ 216 Ingineri în industria lemnului. întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticlă şi geamuri.

animale sau vegetale în toate manifestările sale. SUBGRUPA MAJORĂ 22 Specialişti în biologie. fiinţele umane sau animale. botanicii. aplică cunoştinţele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane. biochimiei. var. farmacologiei şi medicinei. zoologiei. ceramică) 2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI Inginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc reţetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei. microorganisme şi la . agronomie şi ştiinţele vieţii Specialiştii în biologie. microbiologiei. GRUPA MINORĂ 221 Specialişti în biologie şi agronomie Specialiştii din biologie şi agronomie aplică cunoştinţele dobândite la studiul vieţii umane. Grupe minore componente: 221 Specialişti în biologie şi agronomie 222 Medici şi asimilaţi IV. inclusiv studii de organe. întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate. studiază bolile care afectează plantele. stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză şi hârtie. Ocupaţii componente: 216201 216202 216203 216204 216205 216206 216207 216208 216209 216210 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inginer materiale de construcţii subinginer materiale de construcţii consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii proiectant inginer ceramică sticlă chimist în materiale oxidice (sticlă. aplicând cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei.1.Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează reţete de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi ceramică. elaborează tehnologii noi sau le îmbunătăţesc pe cele existente acestora (piatră. celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu. ciment. ţesuturi. în toate manifestările sale. ţesuturi celule.). ecologiei.2. prefabricate. controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite. medicamente sau alte substanţe. cherestea etc. animale şi vegetale. Ocupaţii componente: 216301 216302 216303 216304 216305 216306 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei proiectant inginer celuloză şi hârtie consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei IV.2. îşi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative. agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări asupra teoriilor. conceptelor şi procedeelor. 2. 2. le îmbunătăţesc şi le ameliorează. psihologiei. inclusiv organe.

ecologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele de specialitate în industrie şi medicină şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural. întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate. botaniştii. FARMACOLOGI ŞI ASIMILAŢI Bacteriologii. zootehnişti şi silvici Ingineri clinici 2211 BIOLOGI. zoologi. Grupe de bază componente: 2211 2212 2213 2214 Biologi. ecologi şi asimilaţi Bacteriologi. contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi. MICROBIOLOGI. farmacologi şi asimilaţi Ingineri agronomi. întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate. zoologii. farmacologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele tehnice în domeniul propriu de activitate. ZOOLOGI. ECOLOGI ŞI ASIMILAŢI Biologii. botanişti. BOTANIŞTI.studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu. îşi dau avizul în activităţile specifice agriculturii. microbiologi. industriei farmaceutice sau medicinei. Ocupaţii componente: 221201 221202 221203 221204 221205 221206 221207 221208 221209 221210 221211 221212 221213 221214 221215 consilier bacteriolog expert bacteriolog inspector specialitate bacteriolog referent de specialitate bacteriolog consilier biochimist expert biochimist inspector specialitate biochimist referent de specialitate biochimist consilier farmacolog expert farmacolog inspector specialitate farmacolog referent de specialitate farmacolog consilier microbiolog expert microbiolog inspector specialitate microbiolog . medicamentele sau alte substanţe. Ocupaţii componente: 221101 221102 221103 221104 221105 221106 221107 221108 221109 221110 221111 221112 221113 221114 221115 221116 221117 consilier biolog expert biolog inspector specialitate biolog referent de specialitate biolog consilier botanist expert botanist inspector specialitate botanist referent de specialitate botanist consilier zoolog expert zoolog inspector specialitate zoolog referent de specialitate zoolog consilier ecolog expert ecolog inspector specialitate ecolog referent de specialitate ecolog inginer ecolog 2212 BACTERIOLOGI.

sunt implicaţi în cercetare-dezvoltare referitoare la aplicaţiile ştiinţelor inginereşti (electronică. coordonează exploatarea fondului forestier. 2. Ocupaţii componente: 221401 inginer clinic IV. susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate. exploatarea şi întreţinerea optimală în condiţii de securitate a pacientului şi a medicului precum şi parteneriatul cu personalul medical în intervenţii diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie. întocmesc rapoarte şi susţin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiinţifice de specialitate. conservarea faunei. întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate. GRUPA MINORĂ 222 Medici şi asimilaţi Medicii şi asimilaţii acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane şi animalele.2. Grupe de bază componente: . ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI Inginerii agronomi. adaptarea la exigenţe clinice speciale. asigură creşterea suprafeţelor împădurite. avizează măsurile preventive şi curative. automatică) în biomedicină.221216 referent de specialitate microbiolog 2213 INGINERI AGRONOMI.2. zootehnişti şi silvici supraveghează şi îndrumă activitatea din zootehnie şi culturile horticole. Ocupaţii componente: 221301 221302 221303 221304 221305 221306 221307 221308 221309 221310 221311 221312 221313 221314 221315 221316 221317 221318 221319 221320 221321 221322 221323 221324 consilier inginer agronom expert inginer agronom inspector specialitate inginer agronom referent de specialitate inginer agronom consilier inginer horticol expert inginer horticol inspector specialitate inginer horticol referent de specialitate inginer horticol consilier inginer zootehnist expert inginer zootehnist inspector specialitate inginer zootehnist referent de specialitate inginer zootehnist subinginer agronom subinginer zootehnist inginer tehnolog în zootehnie proiectant inginer în agricultură proiectant inginer în zootehnie proiectant inginer în silvicultură consilier inginer silvic expert inginer silvic inspector specialitate inginer silvic referent specialitate inginer silvic inginer îmbunătăţiri funciare subinginer silvic 2214 INGINERI CLINICI Inginerii clinici organizează şi asigură managementul general al echipamentelor din spitale şi clinici . informatică.în particular interfaţa profesională cu furnizorii.

Ocupaţii componente: 222301 epizotolog 222302 medic veterinar 2224 FARMACIŞTI Farmaciştii aplică cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor. participă la supravegherea epidemiologică şi radiologică a sănătăţii animalelor şi a hranei acestora. prepară medicamentele după prescripţia medicilor. verifică dozele prescrise. Ocupaţii componente: 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 medic medicină generală medic rezident medic specialist consilier medic expert medic inspector de specialitate medic referent de specialitate medic medic primar medic medicina în familie 2222 MEDICI STOMATOLOGI Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice. stomatologilor sau practicienilor veterinari. examinează.2221 2222 2223 2224 2229 Medici medicină generală Medici stomatologi Medici veterinari Farmacişti Medici şi asimilaţi. Ocupaţii componente: 222201 medic stomatolog 222202 medic stomatolog rezident 222203 medic stomatolog de specialitate 2223 MEDICI VETERINARI Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice. prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor. examinează pacienţii. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ Medicii de medicină generală şi pediatrie acordă consultaţii şi tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane. stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ. avizează consumul produselor de origine animală. pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccinează animalele. fac recomandări pacienţilor referitoare la posologia şi riscul de . întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice la reuniunile ştiinţifice de specialitate. întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice. acordă consultaţii şi aplică tratamente profilactice şi curative în afecţiunile dentare şi ale cavităţii bucale.

ţin evidenţa medicamentelor toxice. Grupe minore componente: 231 Profesori universitari.3.3. pe care le îmbunătăţesc sau completează. îşi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate. teoria şi practica uneia sau mai multor discipline. eliberează medicamente în spitale. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Medicii specializaţi în alte domenii decât cele nominalizate şi asimilaţii acestora examinează pacienţii. preventivă şi de cercetare medicală. diagnostică. secundar şi asimilaţii acestora predau. conferenţiari. controlează natura. elaborează şi modifică programe de studii. curativă. coordonează studiul individual.incompatibilitate a unor medicamente. asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior 232 Profesori în învăţământul secundar 233 Profesori în învăţământul primar 234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor 235 Alţi specialişti în învăţământ IV. GRUPA MINORĂ 231 Profesori universitari. examinează cadavre şi stabilesc cauza şi împrejurările în care s-au produs decesele. lectori. întreţinerea şi manipularea echipamentului medical. lectorii. studiază conceptele. pregătesc şi educă handicapaţi. acuitatea vizuală şi auditivă a acestora. farmacodependente şi a stupefiantelor. la diferite niveluri. SUBGRUPA MAJORĂ 23 Profesori în învăţământul superior. verifică şi avizează metode şi mijloace pedagogice. 2. vând medicamente în farmacii. Ocupaţii componente: 222401 farmacist 222402 farmacist rezident 222403 farmacist de specialitate 2229 MEDICI ŞI ASIMILAŢI. participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învăţământului şi activităţilor şcolare şi universitare. puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau măsuri de control a acestora. secundar şi asimilaţi Profesorii din învăţământul superior. conferenţiarii. 2. capacitatea de muncă. asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică . asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior Profesorii universitari. teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline. Ocupaţii componente: 222901 222902 222903 222904 222905 222904 medic igienist medic expertiză a capacităţii de muncă medic legist profesor de cultură fizică medicală kinetoterapeut fiziokinetoterapeut IV. lectori. conferenţiari. stabilesc diagnosticul. avizează desfăşurarea unor activităţi în condiţii igienice. fac parte din echipele de asistenţă. fac analize şi teste de laborator. meditează elevi. coordonează şi îndrumă exerciţiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacităţii de muncă a pacienţilor. asigură siguranţă în exploatarea.1.

îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele. profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline. predau cursuri.3. participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe. predau cursuri. profesional şi de maiştri 2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL .2. cluburi etc. în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţământul secundar. asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii. PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRI Profesorii din învăţământul liceal. lectorii. profesional şi de maiştri. profesional şi de maiştri 2322 Profesori în învăţământul gimnazial 2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL. le corectează temele. participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului secundar şi desfăşoară alte activităţi conexe. participă la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităţilor în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline. Grupe de bază componente: 2321 Profesori în învăţământul liceal.programele de studii. supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri. întocmesc referate privind munca elevilor. postliceal. asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior 2310 PROFESORI UNIVERSITARI. postliceal. CONFERENŢIARI. Grupe de bază componente: 2310 Profesori universitari. Ocupaţii componente: 231001 231002 231003 231004 231005 231006 asistent universitar conferenţiar universitar expert (centre de perfecţionare) lector universitar preparator învăţământul universitar profesor universitar IV. testează cunoştinţele elevilor. organizează seminarii. participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe. postliceal. în scopul instruirii profesionale a elevilor din învăţământul liceal. GRUPA MINORĂ 232 Profesori în învăţământul secundar Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline. conferenţiari. lectori. pregătesc cursuri şi planuri de predare. POSTLICEAL. organizează seminarii. consultându-se în acest sens cu părinţii elevilor şi cu alte cadre didactice. postliceal. LECTORI. conferenţiarii. programe artistice. supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri.) Ocupaţii componente: 232101 profesor în învăţământul liceal. ASISTENŢI ŞI ASIMILAŢI OCUPAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Profesorii universitari. 2.

nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille.3. Ocupaţii componente: 233101 profesor în învăţământul primar 2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR Profesorii din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale. precum şi cu celelalte cadre didactice. predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică. organizează activităţi extraşcolare (programe artistice. adaptează programele şcolare diferitelor categorii de handicapaţi care le sunt încredinţaţi. 2. predau una sau mai multe discipline surdo-muţilor. le corectează temele. îi notează pentru a le urmări progresele.3. în cadrul programului de studii impus.3.Profesorii din învăţământul gimnazial predau una sau mai multe discipline. 2. fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinţii acestora. GRUPA MINORĂ 234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor supraveghează copii. adolescenţi sau adulţi handicapaţi fizic sau mintal. Ocupaţii componente: 232201 profesor în învăţământul gimnazial IV.). în scopul instruirii elevilor în învăţământul gimnazial. Grupe de bază componente: 2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor . Grupe de bază componente: 2331 Profesori în învăţământul primar 2332 Profesori în învăţământul preşcolar 2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Profesorii din învăţământul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţământ primar. GRUPA MINORĂ 233 Profesori în învăţământul primar Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins vârsta şcolii primare. a celor care îşi însuşesc cu dificultate cunoştinţele elementare.4. activităţi educative. cercuri pe discipline etc. testează şi examinează elevii. mentală şi socială a copiilor care nu au atins vârsta şcolii primare. Ocupaţii componente: 233201 profesor în învăţământul preşcolar IV. labiolectura sau alte mijloace speciale). pregătesc planuri de predare a cursurilor.

efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire şcolară. controlează activitatea personalului din învăţământ şi rezultatele obţinute în aplicarea programelor şcolare şi. Ocupaţii componente: 234001 defectolog 234002 logoped IV. conducerea şcolii.3. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ŞI PEDAGOGIC Cercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare. Ocupaţii componente: 235201 235202 235203 235204 consilier învăţământ expert învăţământ inspector învăţământ referent de specialitate în învăţământ 2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE . colaborează cu părinţii. Ocupaţii componente: 235101 cercetător în pedagogie 235102 asistent de cercetare în pedagogie 2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT Inspectorii din învăţământ controlează şi examinează munca personalului didactic.2340 PROFESORI HANDICAPAŢILOR SPECIALIZAŢI PENTRU RECUPERAREA ŞI EDUCAREA Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap.5. alţii decât cei încadraţi în grupele anterioare. îi notează şi le urmăresc progresele. dacă este cazul. le îmbunătăţesc şi avizează eventuale restructurări. propun unele reforme sau ameliorări de program. personalul de îngrijire şi asistenţii sociali în vederea recuperării elevilor handicapaţi. avizează conţinutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştinţelor. GRUPA MINORĂ 235 Alţi specialişti în învăţământ Specialiştii din învăţământ. propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educaţia. ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului. le actualizează şi le avizează. dacă este cazul. 2. rezultatele obţinute prin aplicarea programelor de studiu şi. Grupe de bază componente: 2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic 2352 Inspectori în învăţământ 2359 Specialişti în învăţământ. îi testează. redau încrederea în sine elevilor.

religioase şi altele. filozofiei. sociale şi umanistice IV. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice Cercetători. pielărie. organizează şi execută operaţii contabile sau operaţii legate de politica de personal şi orientare profesională. concep. politice. sistemelor şi organismelor filozofice. publicitar. practică dreptul. 2. altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare. Grupe minore componente: 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale Jurişti Arhivişti. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridice Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice. întocmesc rapoarte de specialitate. 2. facultate IV. se consacră activităţii organizatorice în domeniul comercial. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice Cercetători. Ocupaţii componente: 235901 secretar institut. creează sau execută opere de artă. GRUPA MINORĂ 241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale studiază.În această grupă de bază sunt cuprinşi specialiştii din învăţământ care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.4. sociale şi umaniste Scriitori şi artişti creatori.4. Grupe de bază componente: 2411 Specialişti în sistemul financiar-bancar 2412 Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului . filologiei. economice. juridice. îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor. aplicării legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi. SUBGRUPA MAJORĂ 24 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice. sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei. interpreţi şi asimilaţi Membri ai clerului Specialişti în administraţia publică Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică Cercetători.1. organizării şi conducerii afacerilor. conceptelor. efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei. industrie alimentară Cercetători. teoriilor. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile. bibliotecari. documentarişti şi asimilaţi Specialişti în ştiinţe economice. susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.

acordă consultaţii în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul. Ocupaţii componente: 241101 241102 241103 241104 241105 241106 241107 241108 241109 241110 241111 241112 241113 241114 241115 241116 241117 241118 241119 241120 241121 cenzor comisar garda financiară consilier financiar-bancar controlor tezaur expert contabil-verificator expert financiar-bancar inspector financiar-bancar inspector asigurări revizor contabil referent de specialitate financiar-contabilitate comisar principal consultant bugetar dealer evaluator analist investiţii manager de fond acţiuni/obligaţiuni consultant plasamente valori mobiliare agent capital de risc administrator credite specialist control risc specialist evaluare daune 2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI Specialiştii în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal. întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultaţii celor interesaţi în legătură cu perspectivele de ocupare. în special în ce priveşte recrutarea sau formarea profesională a personalului. analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională. alegerea unei cariere. stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaraţiilor. verifică lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiar-contabile. întocmesc şi vizează state financiare. efectuează operaţiuni financiare şi contabile.2419 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale. Ocupaţii componente: 241201 241202 241203 241204 241205 241206 241207 241208 241209 241210 consilier forţă de muncă şi şomaj expert forţă de muncă şi şomaj inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj inspector protecţia muncii instructor pregătire profesională referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj expert instructor pregătire profesională consilier orientare privind cariera consultant în domeniul forţei de muncă analist piaţa muncii 2419 SPECIALIŞTI CU FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI COMERCIALE. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiştii în domeniul financiar-bancar avizează operaţiuni financiar-bancare. instruire sau formare complementară. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE .

prin lege. Ocupaţii componente: 242101 avocat 242102 jurisconsult 242103 consilier juridic 2422 MAGISTRAŢI (JUDECĂTORI. Ocupaţii componente: 241901 241902 241903 241904 241905 241906 241907 241908 241909 241910 241911 241912 241913 241914 241915 241916 241917 241918 administrator editură administrator publicaţii agent consular organizator activitate turism ataşat diplomatic consul controlor vamal (studii superioare) curier diplomatic organizator protocol organizator relaţii organizator târguri şi expoziţii prezentator expoziţii referent relaţii externe secretar diplomatic viceconsul corespondent comercial secretar economic consilier de proprietate industrială autorizat IV. cu .Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităţilor de analiză şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluţiei în perspectivă a cererii. GRUPA MINORĂ 242 Jurişti Juriştii specialişti în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept.2. Grupe de bază componente: 2421 Avocaţi 2422 Magistraţi (judecători. pentru realizarea ordinii de drept şi a justiţiei. judecă şi pronunţă hotărâri judecătoreşti. examinează cererile. organizează şi coordonează campaniile publicitare. reprezintă Ministerul Public şi cer aplicarea legii. organizatoric şi comercial.4. inamovibili investiţi. 2. PROCURORI) Magistraţii pot fi judecători în cadrul instanţelor judecătoreşti. pledează sau susţin procese în faţa instanţelor judecătoreşti. redactează proiecte de acte normative. acordă consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor. Studiază şi avizează problemele pe care le ridică crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic. redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor. acordă consultaţii juridice. procurori) 2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare 2421 AVOCAŢI Avocaţii acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora.

organizează colecţiile şi expoziţiile din muzee. muzee. aparţinând Ministerului Public. galerii şi instituţii similare. bibliotecari. sau procurori. penale. cultural. sesizează instanţele de judecată şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de lege. alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază anterioare. însărcinaţi să sesizeze instanţele judecătoreşti pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societăţii. Ocupaţii componente: 242901 242902 242903 242904 242905 242906 242907 expert criminalist executor judecătoresc inspector justiţie expert jurist consilier de justiţie referent de specialitate în justiţie notar IV. opere de artă şi alte piese sau obiecte şi organizează expoziţii în muzee şi galerii. de contencios administrativ şi alte cauze. documentariştii şi specialiştii asimilaţi dezvoltă şi conservă colecţiile din arhive. cercetează colecţiile de arhivă. GRUPA MINORĂ 243 Arhivişti. cultural sau artistic. Ocupaţii componente: 242201 procuror 242202 judecător şi asimilaţi 242203 magistrat asistent 2429 JURIŞTI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Juriştii.4. exercită funcţii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte.atribuţii de judecare a proceselor civile. documentarişti şi asimilaţi Arhiviştii. efectuează sau supraveghează urmărirea penală. 2. le completează. le ţin evidenţa. galerii şi instituţii similare. Grupe de bază componente: 2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice 2432 Bibliotecari. obiectele de interes istoric. biblioteci. Ocupaţii componente: 243101 243102 243103 243104 243105 arhivist conservator opere de artă şi monumente istorice muzeograf restaurator opere de artă şi monumente istorice conservator arhivă .3. le clasifică şi le conservă. valoarea acestora. le completează şi le ordonează. bibliotecarii. evaluează obiectele de arhivă. comerciale. artistic. facilitarea transferurilor de proprietate. documentarişti şi asimilaţi 2431 ARHIVIŞTI ŞI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ŞI MONUMENTELOR ISTORICE Arhiviştii şi conservatorii operelor de artă şi monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecţiilor de artă şi a altor obiecte de interes istoric. anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.

istorie.243106 restaurator arhivă 2432 BIBLIOTECARI. DOCUMENTARIŞTI ŞI ASIMILAŢI Bibliotecarii. aplică cunoştinţele acumulate în filozofie. a limbilor. periodice şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale. activitatea umană şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie consultaţii în acest sens. economie. sociologie. politică. Ocupaţii componente: 244101 244102 244103 244104 244105 consilier/expert/inspector/referent/economist consilier/expert/inspector/referent/economist consilier/expert/inspector/referent/economist consilier/expert/inspector/referent/economist consilier/expert/inspector/referent/economist internaţionale 244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în în în în în management economie generală economia mediului comerţ şi marketing relaţii economice în gestiunea economică . documentariştii şi specialiştii asimilaţi colecţionează. Ocupaţii componente: 243201 243202 243203 243204 243205 bibliograf bibliotecar cu studii superioare documentarist referent difuzare carte lector carte IV. studiază originea şi evoluţia omului. geografi şi asimilaţi 2443 Filozofi. psihologie şi alte ştiinţe sociale. a comportamentelor individuale şi colective. servicii şi forţă de muncă şi rezolvă probleme economice vizând producţia. sociale şi umaniste efectuează cercetări teoretice şi aplicative. oferă şi aplică soluţii în domeniile enunţate. antropologie. GRUPA MINORĂ 244 Specialişti în ştiinţe economice.4. oferă informaţii din fondul documentar propriu sau obţinute prin reţeaua de schimb între bibliotecari. prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o colectivitate. cercetători specializaţi sau alţi utilizatori. costurile acesteia. istorici şi specialişti în ştiinţe politice 2444 Lingvişti. identifică. efectuează cercetări de biblioteconomie şi analizează sau modifică serviciile. Grupe de bază componente: 2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar) 2442 Sociologi. traducători şi interpreţi 2445 Psihologi 2446 Specialişti în activitatea socială 2447 Specialişti în relaţii publice 2441 ECONOMIŞTI (EXCLUSIV SPECIALŞTI STATISTICIENI ŞI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR) Economiştii activează pe pieţele naţionale de bunuri.4. sociale şi umaniste Specialiştii în ştiinţe economice. asigură traduceri şi interpretări din alte limbi. în funcţie de necesităţile formulate de utilizatori. 2. completează şi conservă în mod sistematic cărţi. selecţionează lucrări şi alte documente în vederea achiziţionării. filologie. antropologi.

dezbaterilor sau altor reuniuni. stabilesc sisteme de clasificare a limbilor. experienţei şi existenţei umane. originea şi evoluţia cuvintelor. cu respectarea sensului real din limba de origine. dicţionarelor şi lucrărilor analoge. aplicabile anumitor categorii de populaţie şi regiuni. principiile şi semnificaţia iniţiativelor. GEOGRAFI ŞI ASIMILAŢI Sociologii. Ocupaţii componente: 244201 sociolog 244202 geograf 2443 FILOZOFI.244107 consultant în management 244108 tehnician economist 244109 inginer economist 2442 SOCIOLOGI. partidelor politice. consultă şi compară surse primare. gramaticilor. originii şi evoluţiei umanităţii şi relaţiei dintre activitatea umană şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse. precum şi surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie. istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice studiază. ANTROPOLOGI. în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare. cu asigurarea transpunerii corecte a textelor şi terminologiei. efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice şi prezintă constatările şi concluziile sub formă de publicaţii sau rapoarte care servesc guvernelor. interpretează texte sau asigură translaţia directă cu ocazia conferinţelor. Ocupaţii componente: 244401 244402 244403 244404 244405 244406 244407 filolog interpret interpret relaţii diplomatice referent literar secretar literar traducător translator 2445 PSIHOLOGI . avizează aplicarea cunoştinţelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale. TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI Lingviştii. interpretează şi dezvoltă concepte şi teorii filozofice. ISTORICI ŞI SPECIALIŞTI ÎN ŞTIINŢE POLITICE Filozofii. evidenţiază cauzele. Ocupaţii componente: 244301 244302 244303 244304 filozof istoric istoriograf politolog 2444 LINGVIŞTI. altor organizaţii sau persoane interesate. traducătorii şi interpreţii studiază relaţiile existente între limbile materne. traduc texte scrise dintr-o limbă în alta. în vederea creşterii productivităţii şi ameliorării calităţii traducerilor. antropologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale. elaborează metode de utilizare a calculatoarelor şi altor instrumente. gramatica şi sintaxa.

expoziţii. sculptează. individuale şi colective şi aplică cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional. organizează evenimente mediatice (conferinţe de presă. societăţi comerciale. muzicale sau alte opere de artă. muzicieni şi cântăreţi Coregrafi şi dansatori Actori şi regizori de film. social. ziariştii şi asimilaţii acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole. partide şi organizaţii politice. organizaţii non-guvernamentale etc. mediază conflictele şi consiliază negocierile. în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăţilor personale sau sociale.Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale.. ZIARIŞTI ŞI ASIMILAŢI Scriitorii. analizează influenţa eredităţii şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalităţii şi comportamentului indivizilor. apreciază calitatea acestora şi a altor creaţii artistice. artiştii creatori şi interpreţii concep şi creează opere literare. redactează mesaje scrise şi audiovizuale. 2. pictori şi asimilaţi Compozitori. sau le regizează. redactează şi . apreciază operele realizate de autori. educativ. interpreţi şi asimilaţi Scriitorii. Ocupaţii componente: 244601 asistent social nivel superior 2447 SPECIALIŞTI ÎN RELAŢII PUBLICE Specialiştii în relaţii publice crează şi gestionează imaginea publică a unor instituţii. analizează situaţia persoanelor asistate şi a handicapaţilor şi propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora. studiază comportamente umane. culeg informaţii necesare acordării de consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor. testează şi determină caracteristicile mentale şi aptitudinile şi acordă consultaţii.4. teatru şi alte spectacole 2451 SCRIITORI. ziarişti şi asimilaţi Sculptori. dramatice. lansări de bunuri şi servicii etc. Ocupaţii componente: 244501 psiholog 244502 psihopedagog 2446 SPECIALIŞTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALĂ Specialiştii în activitatea socială oferă consultaţii în probleme sociale şi conexe. pictează gravează sau restaurează opere de artă. dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentaţii. gestionează relaţiile organizaţiei cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcţionar în cadrul biroului de presă. GRUPA MINORĂ 245 Scriitori şi artişti creatori.) Ocupaţii componente: 244701 specialist în relaţii publice IV. Grupe de bază componente: 2451 2452 2453 2454 2455 Scriitori. compun muzică.5.

desen. Ocupaţii componente: 245101 245102 245103 245104 245105 245106 245107 245108 245109 245110 245111 245112 245113 245114 245115 245116 245117 245118 245119 245120 245121 245122 245123 245124 245125 245126 245127 caricaturist comentator publicist corector corespondent special (ţară şi străinătate) corespondent radio corespondent presă critic de artă editorialist fotoreporter lector presă/editură poet publicist comentator redactor reporter reporter operator scriitor secretar de emisie secretar de redacţie secretar responsabil de agenţie şef agenţie publicitate tehnoredactor translator emisie ziarist critic literar critic muzical comentator politic desenator artistic 2452 SCULPTORI. intervievează personalităţi politice în timpul conferinţelor de presă şi cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio şi televiziune. broşuri şi publicaţii analoge. pictorii şi asimilaţii acestora creează şi execută opere de artă prin sculptură. comentarii. . articole. îndeplinesc activităţi conexe în domeniul propriu de activitate. muzicienii şi cântăreţii compun şi aranjează opere muzicale.corectează informaţii. PICTORI ŞI ASIMILAŢI Sculptorii. MUZICIENI ŞI CÂNTĂREŢI Compozitorii. restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau ameninţate cu degradarea. cântă ca solişti sau ca membri ai unor formaţii. dirijează execuţia sau participă la interpretarea lor. gravură sau alte tehnici asemănătoare. pictură. concep şi redactează manuale. Ocupaţii componente: 245201 245202 245203 245204 245205 245206 245207 245208 245209 245210 artist plastic desenator film animaţie grafician machetist pictor pictor scenograf sculptor sculptor păpuşi restaurator tablouri art director 2453 COMPOZITORI. interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solişti sau membri ai unei orchestre.

aleg actorii potriviţi pentru rolurile respective. coordonează aceste producţii. Ocupaţii componente: 245401 245402 245403 245404 245405 balerin coregraf maestru studii de balet maestru de balet solist balet 2455 ACTORI ŞI REGIZORI DE FILM. teatru şi alte spectacole interpretează roluri în producţiile teatrale. efectele sonore şi luminoase.Ocupaţii componente: 245301 245302 245303 245304 245305 245306 245307 245308 245309 245310 245311 245312 245313 245314 245315 245316 245317 acompaniator artist liric concert maestru corepetitor corist dirijor ilustrator muzical maestru studii canto instrumentist maestru cor referent muzical secretar muzical şef orchestră solist instrumentist solist vocal sufleur operă copiator note muzicale 2454 COREGRAFI ŞI DANSATORI Coregrafii şi dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspiraţie. decorurile. Ocupaţii componente: 245501 245502 245503 245504 245505 245506 245507 245508 245509 245510 245511 245512 245513 245514 245515 245516 245517 245518 245519 actor actor mânuitor de păpuşi artist circ consultant artistic corector transmisie instructor film instructor reţea cinematografică lector scenarii macheur peruchier producător delegat film realizator emisiuni RTV regizor artistic regizor emisie regizor studio regizor sunet regizor tehnic secretar şef producţie film sufleur teatru . cinematografice. radiofonice sau de televiziune. cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori. iau decizii privind costumele. execută dansuri ca solist. TEATRU ŞI ALTE SPECTACOLE Actorii şi regizorii de film.

2. oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere.stareţă treibar vestitor vicar . de reconstituire a evenimentelor legate de creaţie. în acest sens. GRUPA MINORĂ 246 Membri ai clerului Membrii clerului sunt angajaţi în practici de perpetuare a tradiţiilor şi convingerilor religioase. Ocupaţii componente: 246001 246002 246003 246004 246005 246006 246007 246008 246009 246010 246011 246012 246013 246014 246015 246016 246017 246018 246019 246020 246021 246022 246023 246024 246025 246026 246027 246028 246029 246030 246031 246032 246033 246034 246035 246036 arhiepiscop arhiereu vicar arhondar cantor capelan cardinal chevrasameş cântăreţ bisericesc consilier culte conducător arhiepiscopal diacon episcop exarh haham harmonist hatip imam inspector culte majghian melamed mitropolit muezin muftiu organist pastor patriarh preot preşedinte culte protopop provicar rabin secretar culte stareţ . rugăciune.IV. celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere.4. oficiază servicii religioase şi îşi asumă diverse funcţii administrative şi sociale în cadrul unor comunităţi religioase şi acordă consultaţii spirituale şi morale. Grupe de bază componente: 2460 Membri ai clerului 2460 MEMBRI AI CLERULUI Membrii clerului propagă tradiţiile. ofrande. potrivit religiei profesate. practicile şi credinţele religioase.6.

acordă audienţe. plasmei. 2.4. Ocupaţii componente: 248101 cercetător în fizică 248102 asistent de cercetare în fizică 248103 cercetător în fizică-chimie . Grupe de bază componente: 2481 2482 2483 2484 Cercetători Cercetători Cercetători Cercetători şi şi şi şi asistenţi asistenţi asistenţi asistenţi de de de de cercetare cercetare cercetare cercetare în în în în fizică şi astronomie meteorologie chimie geologie şi geofizică 2481 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ŞI ASTRONOMIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul fizicii şi astronomiei efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative asupra nucleului şi particulelor elementare. Elaborează cercetări asupra magnetismului. structurii materialelor. metode şi tehnici. aplică reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora. proprietăţilor fizice din focarele cutremurelor.7. le perfecţionează sau dezvoltă. structurii interne. GRUPA MINORĂ 248 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor fizice şi chimice efectuează cercetări fundamentale şi aplicative asupra conceptelor. elaborează noi teorii. dinamice şi proprietăţilor fizice ale pământului. opticii şi spectroscopiei. rezolvă cereri şi acordă audienţe solicitanţilor. teoriilor şi procedeelor cunoscute. GRUPA MINORĂ 247 Specialişti în administraţia publică Specialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative. centralizează. 2. organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine. prelucrează şi analizează informaţii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu.IV. a stării condensate a materiei.8. centralizează şi prelucrează date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu. Ocupaţii componente: 247001 247002 247003 247004 247005 consilier administraţia publică expert administraţia publică inspector de specialitate administraţia publică referent de specialitate administraţia publică consultant administraţie publică IV. Grupe de bază componente: 2470 Specialişti în administraţia publică 2470 SPECIALIŞTI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Specialiştii în administraţia publică elaborează proiecte de acte normative. laserului.4. elaborează metodologii. elaborează metodologii. aplică legislaţia în vigoare.

caracterizarea şi determinarea compoziţiilor substanţelor naturale şi sintetice utilizabile în industrie. ape geotermale şi ape minerale. agricultură. procedee şi tehnici pentru identificarea zonelor cu substanţe utile. formarea şi deplasarea norilor şi curenţilor de aer. punerea în evidenţă de noi resurse minerale. Elaborează procedee şi metode pentru identificarea compoziţiilor chimice şi a caracteristicilor acestora. radiaţiilor solare. prognoze pe termen scurt şi lung. Ocupaţii componente: 248301 248302 248303 248304 248305 248306 cercetător în chimie asistent de cercetare în chimie cercetător în biochimie tehnologică asistent de cercetare în biochimie tehnologică cercetător în chimie fizică asistent de cercetare în chimie fizică 2484 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din geologie şi geofizică efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru descifrarea alcătuirii şi evoluţiei geologice a teritoriului. petrol. Ocupaţii componente: 248401 248402 248403 248404 248405 248406 248407 248408 248409 248410 248411 248412 cercetător în geologie asistent de cercetare în geologie cercetător în geologie tehnică asistent de cercetare în geologie tehnică cercetător în geofizică asistent de cercetare în geofizică cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală cercetător în geochimie asistent de cercetare în geochimie cercetător în geologie petrolieră asistent de cercetare în geologie petrolieră . energetică.248104 248105 248106 248107 248108 asistent de cercetare în fizică-chimie cercetător în fizica tehnologică asistent de cercetare în fizica tehnologică cercetător în astronomie asistent de cercetare în astronomie 2482 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii şi cercetări asupra factorilor care influenţeză şi determină starea vremii. modificarea temperaturii şi umidităţii. Ocupaţii componente: 248201 cercetător în meteorologie 248202 asistent de cercetare în meteorologie 2483 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CHIMIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative privind mecanismele de reacţie. elaborează metode. protecţia mediului. pe baza cărora întocmesc hărţi. fac determinări şi studii asupra vitezei de deplasare a aerului. utilizând tehnici şi principii noi. întocmesc hărţi. medicină.

tehnici. ştiinţe sociale.4. referitoare la analiza matematică. ecuaţii diferenţiale.10.9. metode statistice robuste. referitoare la teorii şi aplicaţii ale matematicii şi statisticii matematice în diferite domenii tehnice. 2. Grupe de bază componente: . produse informatice şi metodologii. controlul statistic al calităţii. 2. mecanica fluidelor. stabilitate. GRUPA MINORĂ 250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative privind sistemele informatice. modelele matematice ale proceselor fizice. economice şi ştiinţifice.IV. fizică matematică. biologie. modele lineare. analiza multidimensională. geometrie algebrică. termodinamică. elaborează metode. GRUPA MINORĂ 249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul matematicii şi statisticii efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative. elaborează şi dezvoltă programe. teoria fiabilităţii. modele stohastice în medicină. Grupe de bază componente: 2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică 2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică 2491 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în matematică desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă. Ocupaţii componente: 249101 249102 249103 249104 249105 249106 249107 249108 249109 249110 cercetător în matematică asistent de cercetare în matematică cercetător în matematică mecanică asistent de cercetare în matematică-mecanică cercetător în matematică aplicată asistent de cercetare în matematică aplicată cercetător în matematică-fizică asistent de cercetare în matematică-fizică cercetător în matematică informatică asistent de cercetare în matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în statistică desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative. inferenţa statistică pentru procese stohastice. analiza conexă. teoria operatorilor. aerodinamică.4. referitoare la variabile aleatoare dependente. mecanica mediilor continue. Ocupaţii componente: 249201 249202 249203 249204 cercetător în statistică asistent de cercetare în statistică cercetător în demografie asistent de cercetare în demografie IV.

ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronică. instituţii publice şi de sănătate. identifică soluţii conceptuale tehnice şi organizaţionale de informatizare. utilajelor şi aparatelor.2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică 2501 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii. de investigare şi de prelucrare a substanţelor şi a materialelor. elaborează metode. Ocupaţii componente: 251101 251102 251103 251104 251105 cercetător în arhitectură asistent de cercetare în arhitectură cercetător în arte plastice-design industrial asistent de cercetare în arte plastice-design industrial cercetător în arte plastice-textile (tapiserie. creează design-ul produselor industriale şi a bunurilor de consum. imprimeuri) 251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie. Grupe de bază componente: 2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism 2512 Cercetători. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industrială 2517 Cercetători. tehnici de calcul.4. 2. cotexturi. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie 2511 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ŞI URBANISM Cercetătorii ştiinţifici şi asistenţii de cercetare în arhitectură şi urbanism efectuează cercetări şi elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit. aplicativă şi de dezvoltare prin care se obţin tehnologii. de manipulare şi servire a instalaţiilor. cotexturi. amenajări de localităţi. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii 2513 Cercetători. cult. modă. imprimeuri) . modă. petrol şi metalurgie 2518 Cercetători. întocmesc comunicări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare în domeniul informaticii. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală. transporturi şi telecomunicaţii 2515 Cercetători. Ocupaţii componente: 250101 cercetător în informatică 250102 asistent de cercetare în informatică IV. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice Cercetătorii. efectuează cercetări suport. sisteme utilizabile în diferite domenii. învăţământ. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică 2516 Cercetători. pentru instituţii de cultură. inovează tehnologiile şi mijloacele de prelucrare a informaţiei. produse. inclusiv privind metodologii.11. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetică şi electrotehnică 2514 Cercetători. GRUPA MINORĂ 251 Cercetători. norme şi standarde specifice.

servomotoare. drumuri şi poduri.251107 cercetător în arte plastice-sticlă. drumuri şi poduri cercetător în construcţii hidrotehnice inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului cercetător în construcţii miniere inginer de cercetare în construcţii miniere asistent de cercetare în construcţii miniere cercetător în instalaţii inginer de cercetare în instalaţii asistent de cercetare în instalaţii 2513 CERCETĂTORI. ceramică. industriale şi agricole inginer de cercetare în construcţii civile. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂ Cercetătorii. metal 2512 CERCETĂTORI. drumuri şi poduri asistent de cercetare în construcţii de căi ferate. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul energeticii şi electrotehnicii desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare. transformatoare. studii şi cercetări legate de fizica construcţiilor. aparate de joasă şi înaltă tensiune. metal 251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă. Ocupaţii componente: 251301 251302 251303 251304 251305 251306 251307 251308 251309 251310 251311 251312 251313 251314 251315 251316 251317 cercetător în electrotehnică inginer de cercetare în electrotehnică asistent de cercetare în electrotehnică cercetător în electrofizică inginer de cercetare în electrofizică asistent de cercetare în electrofizică cercetător în metrologie inginer de cercetare în metrologie asistent de cercetare în metrologie cercetător în electromecanică inginer de cercetare în electromecanică asistent de cercetare în electromecanică cercetător roboţi industriali inginer de cercetare roboţi industriali asistent de cercetare roboţi industriali cercetător în centrale termoelectrice inginer de cercetare în centrale termoelectrice . transportul şi distribuirea energiei electrice. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCŢII Cercetătorii. elaborează tehnologii pentru producerea. instrumente de control. metode şi tehnici de testare a elementelor de construcţii şi ale construcţiilor. industriale. drumuri şi poduri inginer de cercetare în construcţii de căi ferate. precum şi tehnologii de obţinere a acestora. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în construcţii efectuează studii şi lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcţiilor civile. industriale şi agricole asistent de cercetare în construcţii civile. sistemele de construcţii. Ocupaţii componente: 251201 251202 251203 251204 251205 251206 251207 251208 251209 251210 251211 251212 251213 251214 251215 251216 cercetător în construcţii civile. ceramică. precum şi sisteme pentru asigurarea funcţionării şi securităţii sistemului energetic. industriale şi agricole cercetător în construcţii de căi ferate.

protecţiei mediului. echipamente. componente electronice şi microelectronice. maşini şi sisteme de maşini. agriculturii.251318 251319 251320 251321 251322 251323 251324 251325 251326 251327 251328 251329 251330 asistent de cercetare în centrale termoelectrice cercetător în centrale nuclearo-electrice inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice cercetător în electroenergetică inginer de cercetare în electroenergetică asistent de cercetare în electroenergetică cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului cercetător în energetica industrială inginer de cercetare în energetica industrială asistent de cercetare în energetica industrială 2514 CERCETĂTORI. Ocupaţii componente: 251401 251402 251403 251404 251405 251406 251407 251408 251409 251410 251411 251412 251413 251414 251415 251416 251417 251418 cercetător în electronica aplicată inginer de cercetare în electronica aplicată asistent de cercetare în electronica aplicată cercetător în comunicaţii inginer de cercetare în comunicaţii asistent de cercetare în comunicaţii cercetător în microelectronică inginer de cercetare în microelectronică asistent de cercetare în microelectronică cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi cercetător în calculatoare inginer de cercetare în calculatoare asistent de cercetare în calculatoare cercetător în automatică inginer de cercetare în automatică asistent de cercetare în automatică 2515 CERCETĂTORI. sisteme de automatizare. destinate industriei. TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Cercetătorii. microelectronicii. pentru obţinerea de piese subansamble şi utilaje. Elaborează tehnologii şi proiectează nave. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MECANICĂ Cercetătorii. sisteme de conversie text-voce. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece şi la cald. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul electronicii. elaborează tehnologii din domeniul electronicii. Ocupaţii componente: 251501 251502 251503 251504 cercetător de aeronave inginer de cercetare de aeronave asistent de cercetare de aeronave cercetător în construcţii aerospaţiale . aeronave. imagine-voce. aparatură electronică şi de radiocomunicaţii. instalaţii. transportului şi ambalării produselor. dispozitive. transportului şi telecomunicaţiilor desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare. aparatură.

petrolului şi gazelor. utilizabile în industrie. apei. privind extracţia metalelor. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul petrochimiei şi chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza şi tehnologia de obţinere şi prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici şi performanţe noi. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ŞI CHIMIE INDUSTRIALĂ Cercetătorii. alimentaţiei. protecţia mediului. energetică. Ocupaţii componente: . medicină.251505 251506 251507 251508 251509 251510 251511 251512 251513 251514 251515 251516 251517 251518 251519 251520 251521 251522 251523 251524 251525 251526 251527 251528 251529 251530 251531 251532 251533 251534 251535 251536 251537 251538 251539 251540 251541 251542 251543 251544 251545 251546 251547 251548 251549 251550 251551 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale cercetător în sisteme de propulsie inginer de cercetare în sisteme de propulsie asistent de cercetare în sisteme de propulsie cercetător în echipamente şi instalaţii bord inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord cercetător în maşini şi echipamente termice inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice cercetător în echipamente de proces inginer de cercetare în echipamente de proces asistent de cercetare în echipamente de proces cercetător în mecanică fină inginer de cercetare în mecanică fină asistent de cercetare în mecanică fină cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini cercetător în construcţii de maşini agricole inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole cercetător în autovehicule rutiere inginer de cercetare în autovehicule rutiere asistent de cercetare în autovehicule rutiere cercetător în utilaje şi instalaţii portuare inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini cercetător în maşini şi instalaţii mecanice inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale 2516 CERCETĂTORI. minereurilor. agricultură.

cocs şi produse cărbunoase şi refractare. hârtiei. efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme şi procedee de extracţie şi preparare a cărbunilor. poligrafiei şi fibrelor inginer de cercetare în tehnologia celulozei. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul mineritului. poligrafiei şi fibrelor 2517 CERCETĂTORI. Ocupaţii componente: 251701 251702 251703 251704 251705 251706 251707 251708 251709 251710 251711 251712 251713 251714 251715 251716 251717 251718 251719 251720 251721 251722 251723 251724 251725 251726 251727 251728 251729 251730 cercetător în exploatări miniere inginer de cercetare în exploatări miniere asistent de cercetare în exploatări miniere cercetător în prepararea substanţelor minerale utile inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune) inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune) asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune) cercetător în topografie minieră inginer de cercetare în topografie minieră asistent de cercetare în topografie minieră cercetător în ingineria proceselor siderurgice inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice cercetător în metalurgia neferoasă inginer de cercetare în metalurgia neferoasă asistent de cercetare în metalurgia neferoasă cercetător în turnarea metalelor inginer de cercetare în turnarea metalelor asistent de cercetare în turnarea metalelor cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice cercetător în ştiinţa materialelor inginer de cercetare în ştiinţa materialelor asistent de cercetare în ştiinţa materialelor cercetător în tehnologii carbochimice inginer de cercetare în tehnologii carbochimice asistent de cercetare în tehnologii carbochimice . poligrafiei şi fibrelor 251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei. substanţelor utile .251601 251602 251603 251604 251605 251606 251607 251608 251609 251610 251611 251612 251613 251614 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice cercetător în tehnologia substanţelor organice inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice cercetător în petrochimie şi carbochimie inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari cercetător în tehnologia celulozei. conţinute în minereuri. petrolului şi metalurgiei. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MINERIT.metale şi nemetalifere. hârtiei. aliaje. oţeluri şi alte metale. PETROL ŞI METALURGIE Cercetătorii. obţinerea de fonte. hârtiei.

Grupe de bază componente: 2521 Cercetători. blănurilor şi înlocuitorilor cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori . întocmesc hărţi topografice. 2. a materiilor prime agroalimentare. blănurilor şi înlocuitorilor asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. pielărie şi industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor şi fibrelor textile. pielărie 2522 Cercetători. de confecţionare a produselor de uz personal. pielii. blănurilor şi înlocuitorilor inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN TEXTILE. pielărie. în scopul obţinerii de bunuri de consum de uz casnic. industrial şi alimentar.2518 CERCETĂTORI. pielii. de obţinere a pielii şi înlocuitorilor. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de măsurare a configuraţiei pământului. Ocupaţii componente: 252101 252102 252103 252104 252105 252106 252107 252108 252109 252110 252111 252112 cercetător în filatură-ţesătorie inginer de cercetare în filatură-ţesătorie asistent de cercetare în filatură-ţesătorie cercetător în tricotaje-confecţii textile inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile cercetător în tehnologia chimică a produselor textile. PIELĂRIE Cercetătorii. de obţinere de ţesături şi tricoturi. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile. precum şi de redare grafică a acestora.12. piele şi înlocuitori din piele. Ocupaţii componente: 251801 251802 251803 251804 251805 251806 cercetător în geodezie inginer de cercetare în geodezie asistent de cercetare în geodezie cercetător în cadastru inginer de cercetare în cadastru asistent de cercetare în cadastru IV. pielii. casnic şi industrial din ţesături. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentară 2521 CERCETĂTORI. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE Cercetătorii. industrie alimentară Cercetătorii. tricoturi.4. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în textile. GRUPA MINORĂ 252 Cercetători. a pieilor şi blănurilor. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniile textile.

ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice) 2531 CERCETĂTORI. prelucrarea silicaţilor şi a oxizilor metalici. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului 2532 Cercetători. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice. 2. Ocupaţii componente: 252201 252202 252203 252204 252205 252206 252207 252208 252209 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole cercetător în controlul calităţii produselor alimentare inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare cercetător în pescuit şi acvacultură inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură IV. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI Cercetătorii. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN . GRUPA MINORĂ 253 Cercetători. procedee şi metode de menţinere a fondului forestier. elaborează tehnologii şi procedee de exploatare şi prelucrare a lemnului. de combatere a dăunătorilor. creşterea intensivă a peştilor în captivitate. elaborează metode şi tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.13. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice. Grupe de bază componente: 2531 Cercetători.2522 CERCETĂTORI. exploatarea şi prelucrarea lemnului. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare şi băuturi. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Cercetătorii.4. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Cercetătorii. pentru obţinerea de mobilier. sisteme. Ocupaţii componente: 253101 253102 253103 253104 253105 253106 253107 cercetător în exploatări forestiere inginer de cercetare în exploatări forestiere asistent de cercetare în exploatări forestiere inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn cercetător în prelucrarea lemnului inginer de cercetare în prelucrarea lemnului asistent de cercetare în prelucrarea lemnului 2532 CERCETĂTORI.

Studiază geneza şi evoluţia solurilor. a impactului poluării asupra organismelor.4. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultură. BACTERIOLOGIE. a ţesuturilor conjunctive şi a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor. Grupe de bază componente: 2541 Cercetători. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE. biochimie. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie. fiziologia genetică şi patologia plantelor şi animalelor. funcţionarea şi protecţia ecosistemelor. referitoare la studierea şi cunoaşterea mecanismelor genetice ale organismelor. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN . inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaţilor şi oxizilor metalici pentru obţinerea de lianţi anorganici. 2. zootehnie şi silvicultură 2541 CERCETĂTORI. Ocupaţii componente: 253201 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice 253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice 253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice IV. macro. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţele vieţii efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro. produse din sticlă şi ceramică.şi microscopice.DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE) Cercetătorii. microbiologie şi ecologie 2542 Cercetători. botanică. procesele fundamentale ale viului la nivel celular. fauna de mamifere fosile din depozitele carstice şi stratificate. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii Cercetătorii. MICROBIOLOGIE ŞI ECOLOGIE Cercetătorii. BOTANICĂ. cunoaşterea activităţii enzimatice în procesele metabolice. zoologie. Ocupaţii componente: 254101 254102 254103 254104 254105 254106 254107 254108 254109 254110 254111 254112 cercetător în biologie asistent de cercetare în biologie cercetător în microbiologie-bacteriologie asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie cercetător în biologie chimie asistent de cercetare în biologie chimie cercetător în botanică asistent de cercetare în botanică cercetător în domeniul zoologic asistent de cercetare în domeniul zoologic cercetător în ecologie şi protecţia mediului asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 2542 CERCETĂTORI. ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie. ZOOLOGIE. biofizică. farmacologie şi fiziologie 2543 Cercetători. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative.14. GRUPA MINORĂ 254 Cercetători. structura şi funcţionarea sistemelor ecologice.şi microscopiei. molecular şi de organism. fauna şi flora terestră.

studiază efectele medicamentelor şi altor substanţe asupra ţesuturilor. zootehnie şi silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura şi compoziţia solului. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în agricultură. geneza şi evoluţia solului. structurii şi altor caracteristici ale organismelor vii. elaborează tehnologii de cultură şi tehnologii de control al animalelor. BIOFIZICĂ. contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor. de ameliorare şi eliminare a efectelor bolilor. Creează genotipuri de cereale şi plante. efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante şi stabilesc tehnologii de izolare şi extracţie a acestora şi de preparare a medicamentelor. BIOCHIMIE. de iradiere. . biochimie. inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în anatomie. ZOOTEHNIE ŞI SILVICULTURĂ Cercetătorii. microbiologie. Ocupaţii componente: 254301 254302 254303 254304 254305 254306 254307 254308 254309 254310 254311 254312 254313 254314 254315 254316 254317 254318 254319 254320 254321 cercetător în agricultură inginer de cercetare în agricultură asistent de cercetare în agricultură cercetător în pedologie-agrochimie inginer de cercetare în pedologie-agrochimie asistent de cercetare în pedologie-agrochimie cercetător în horticultură inginer de cercetare în horticultură asistent de cercetare în horticultură cercetător în agromontanologie inginer de cercetare în agromontanologie asistent de cercetare în agromontanologie cercetător în ingineria genetică asistent de cercetare în ingineria genetică cercetător în silvicultură inginer de cercetare în silvicultură asistent de cercetare în silvicultură cercetător în zootehnie asistent de cercetare în zootehnie cercetător în biotehnologie pentru agricultură asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură IV.ANATOMIE. ameliorează genetic rasele de animale. Elaborează tehnici şi procedee de substituire. 2. de tratament. a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice. GRUPA MINORĂ 255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale. combaterea poluării şi degradării solului. experimentându-le pe cele noi. INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ. elaborarea de tehnologii şi metode de fertilizare. biochimie. farmacologie 254202 asistent de cercetare în bacteriologie. farmacologie 2543 CERCETĂTORI.15. de laborator şi clinice referitoare la realizarea de tehnici. biofizică. microbiochimie. procedee şi metode de prevenire a bolilor. farmacologie şi fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale şi aplicative în domeniul morfologiei. elaborează metode şi tehnici de combatere a bolilor şi dăunătorilor. precum şi sistemelor proprii organismului uman. animal şi vegetal. prin grefe.4. în condiţii normale şi anormale. Ocupaţii componente: 254201 cercetător ştiinţific în bacteriologie. FARMACOLOGIE ŞI FIZIOLOGIE Cercetătorii. studiază cauzele şi evoluţia tulburărilor şi maladiilor specifice organismelor vii.

dermatologice). abdominale. tratament şi combatere. Elaborează cercetări de imunologie. Ocupaţii componente: 255101 255102 255103 255104 255105 255106 cercetător în medicina generală asistent de cercetare în medicina generală cercetător în medicină tradiţională asistent de cercetare în medicină tradiţională cercetător în fiziokinetoterapie asistent de cercetare în fiziokinetoterapie 2552 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice şi elaborează tehnici şi metode de prevenire. cardiovasculare. psihiatrie. anatomie patologică. Ocupaţii componente: 255301 cercetător în medicina veterinară 255302 asistent de cercetare în medicina veterinară 2559 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în educaţie fizică şi sport efectuează cercetări privind tehnicile şi metodele de formare-perfecţionare şi evaluare a sporturilor de performanţă. neurologie. canceroase. procedeele şi tehnicile de tratament şi combatere a bolilor (bronhopulmonare şi TBC. Ocupaţii componente: 255901 cercetător în educaţie fizică şi sport 255902 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport . glandulare. diabet. gastroenterologice. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode şi tehnici de diagnostic şi tratamente ale bolilor la animale. precum şi producerea şi administrarea de biopreparate.Grupe de bază componente: 2551 2552 2553 2559 Cercetători Cercetători Cercetători Cercetători şi şi şi şi asistenţi asistenţi asistenţi asistenţi de de de de cercetare cercetare cercetare cercetare în în în în medicină medicina stomatologică medicina veterinară educaţie-fizică şi sport 2551 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile şi elaborează metodele. fiziopatologie normală şi patologică. Ocupaţii componente: 255201 cercetător în medicina stomatologică 255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică 2553 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei şi igienei publice sanitar-veterinare.

a sistemului instituţional a relaţiilor dintre puterile din stat. a limitelor acestora de acţionare. GRUPA MINORĂ 256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului financiar. penal şi comercial-administrativ. interdependenţei ramurilor economiei. 2. Ocupaţii componente: 256001 256002 256003 256004 cercetător în finanţe-bănci asistent de cercetare în finanţe-bănci cercetător în gestiune. a relaţiilor dintre puterile din stat. gestionar şi control financiar. Ocupaţii componente: 257001 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice 257002 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice IV. GRUPA MINORĂ 257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ. sistemul bancar şi gestionar şi al controlului financiar.IV. elaborează studii şi .18. sistemului bancar. efectuează studii asupra dreptului civil. financiar IV. GRUPA MINORĂ 258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice. a limitelor de acţionare a fiecăreia dintre ele. control. cercetări asupra factorilor care asigură creşterea economică. sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice. 2. Grupe de bază componente: 2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar 2560 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIARBANCAR Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar.şi microeconomic. contabilitate. contabilitate. Grupe de bază componente: 2570 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice 2570 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului.16.17.4. promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro.4. control. sociale şi umaniste Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în ştiinţe economice. financiar asistent de cercetare în gestiune.4. a sistemului instituţional. 2.

antropologia social-demografică şi culturală. factorilor care asigură creşterea economică. studiilor economice. organizarea spaţiului geografic. Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul sociologiei. mutaţiile produse. elaborează studii şi cercetări privind antropologia. modalităţii de formare şi utilizare a capitalului.cercetări privind dezvoltarea şi evoluţia societăţii. arheologiei şi geografiei efectuează studii referitoare la evoluţia şi dezvoltarea societăţii. evoluţia alimentaţiei. dezvoltarea sociologiei. Ocupaţii componente: 258101 258102 258103 258104 258105 258106 258107 258108 258109 258110 258111 258112 258113 258114 cercetător economist în management asistent de cercetare economist în management cercetător economist în economia mediului asistent de cercetare economist în economia mediului cercetător economist în economia generală asistent de cercetare economist în economia generală cercetător economist în economie agro-alimentară asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară cercetător economist în marketing asistent de cercetare economist în marketing cercetător economist în relaţii economice internaţionale asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale cercetător economist în gestiunea economică asistent de cercetare economist în gestiunea economică 2582 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE ANTROPOLOGIE. Ocupaţii componente: 258201 258202 258203 258204 258205 258206 258207 258208 258209 cercetător în sociologie asistent de cercetare în sociologie cercetător în antropologie asistent de cercetare în antropologie cercetător în geografie asistent de cercetare în geografie cercetător în asistenţa socială asistent de cercetare în asistenţa socială cercetător în arheologie . de cercetare în filozofie. căilor de colaborare şi cooperare eficientă internaţională. identificarea surselor arheologice. antropologie. evoluţia locuirii umane. istorie şi politologie de cercetare în lingvistică şi filologie de cercetare în psihologie 2581 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări şi studii asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice. influenţa proceselor de restructurare a societăţii. analiza fenomenelor lumii contemporane. ARHEOLOGIE ŞI GEOGRAFIE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE. mecanismului economic de piaţă. Grupe de bază componente: 2581 Cercetători şi asistenţi 2582 Cercetători şi asistenţi arheologie şi geografie 2583 Cercetători şi asistenţi 2584 Cercetători şi asistenţi 2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic de cercetare în sociologie. rolului şi importanţei turismului şi serviciilor în economie. antropologiei. dinamica şi structura componentelor mediului geografic. realităţile societăţii contemporane. dezvoltarea urbanistică a localităţilor. civilizaţia geto-traco-daco-romană. conjuncturii pieţii.

din domeniile ştiinţelor fizice . Ocupaţii componente: 258301 258302 258303 258304 258305 258306 cercetător în filozofie asistent de cercetare în filozofie cercetător în istorie asistent de cercetare în istorie cercetător în ştiinţele politice asistent de cercetare în ştiinţele politice 2584 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în lingvistică şi filologie efectuează studii şi cercetări referitoare la limba română. îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea. în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice. esteticii şi logicii. fonetica experimentală şi acustică. 3. istorie şi politologie efectuează studii şi cercetări referitoare la teoria culturii. postliceal şi de maiştri. mentalităţile în relaţia limbaj-societate. cunoaşterea trecutului şi prezentului ariei europene în care trăieşte poporul român. folclor şi obiceiuri populare. eticii. studiul graiurilor şi dialectelor româneşti. cultural. psihologia dezvoltării umane. Ocupaţii componente: 258401 258402 258403 258404 cercetător în lingvistică asistent de cercetare în lingvistică cercetător în filologie asistent de cercetare în filologie 2585 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în psihologie efectuează studii şi cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalităţii şi creativităţii. maiştri şi asimilaţi Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal. GRUPA MAJORĂ 3 Tehnicieni. elaborează atlase lingvistice pe regiuni. dinamica comportamentului interpersonal. calitatea vieţii sub aspectul economic. lingvistica romanică legată de limba română. istoria românilor în context european. social. Ocupaţii componente: 258501 258502 258503 258504 cercetător în psihologie asistent de cercetare în psihologie cercetător în psihopedagogie specială asistent de cercetare în psihopedagogie specială IV. structura sonoră a limbii române. ISTORIE ŞI POLITOLOGIE Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din filozofie. rolul minorităţilor naţionale.258210 asistent de cercetare în arheologie 258211 cercetător în etnologie 258212 asistent de cercetare în etnologie 2583 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE. modalităţile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om.

poştă şi telecomunicaţii Tehnicieni şi maiştri mecanici Tehnicieni şi maiştri petrolişti. desenului tehnic şi evaluează eficienţa economică a proceselor de producţie. administraţie şi activităţi sociale. pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate 316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar. pielărie. ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi asimilaţi asimilate tehnicienilor IV. 3.1. pielărie. efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor.(inclusiv ingineria şi tehnologia). fizicii. alimentară. 3. pilotează avioane şi conduc nave. SUBGRUPA MAJORĂ 31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii Tehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei. ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale). GRUPA MINORĂ 311 Tehnicieni în domeniul fizicii. Subgrupe majore componente: 31 32 33 34 Tehnicieni în Tehnicieni în Învăţători şi Alte ocupaţii domeniul fizicii şi tehnicii ştiinţele vieţii. chimiei şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei. precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. tehnicii şi asimilaţi. petrochimişti şi în chimia industrială Tehnicieni minieri şi metalurgişti Desenatori tehnici Tehnicieni în domeniul fizicii. instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie. industria sticlei şi ceramicii. finanţe. îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios. Grupe minore componente: 311 Tehnicieni în domeniul fizicii. lemnului şi materialelor de construcţii) Tehnicienii din domeniul fizicii. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ŞI CHIMIE . industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) IV. geologiei. exercitarea de activităţi artistice. preşcolar şi învăţământul special. fluviale şi aeriene 315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor. chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă. chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industria textilă. sportive şi de divertisment.1. chimiei. acţionează şi verifică aparate şi sisteme optice. transporturi. alimentară. electronice sau înrudite.1. Grupe de bază componente: 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 Tehnicieni în fizică şi chimie Tehnicieni constructori Tehnicieni energeticieni şi electricieni Tehnicieni în electronică. prestarea de servicii tehnice legate de comerţ. lemn şi materiale de construcţii) 312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare-întreţinere) 313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare-întreţinere) 314 Tehnicieni de nave maritime. pielărie şi alimentară 317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului.

geofizice tehnician hidrolog tehnician hidrogeolog laborant operator centrale termice metrolog tehnician metrolog 3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI Tehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii. organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare. industriale şi agricole maistru normator tehnician constructor tehnician hidroamelioraţii tehnician hidrotehnic tehnician topometrist tehnician proiectant în construcţii maistru instalator în construcţii tehnician instalaţii în construcţii 3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI Tehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj. reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe.Tehnicienii din fizică şi chimie culeg eşantioane şi pregătesc instalaţiile şi aparatura necesară în vederea experimentelor. întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor. concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice. evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi. întreţinere şi reparare a aparatelor. Ocupaţii componente: 311201 311202 311203 311204 311205 311206 311207 311208 311209 maistru construcţii civile.prospecţii geologice. contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări. fac estimări de cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor. precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor. contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare. construcţie. asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor. testează prototipurile. încercărilor şi analizelor şi le asigură execuţia. instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice. contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor. organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor. asigură controlul tehnic al instalaţiilor. Ocupaţii componente: 311102 311101 311103 311104 311105 311106 311107 311108 311109 311110 311111 311112 311113 311114 311115 tehnician chimist laborant chimist laborant determinări fizico-mecanice tehnician determinări fizico-mecanice laborant determinări geologice şi geotehnice laborant tehnică nucleară tehnician meteorolog tehnician geolog tehnician hidrometru prospector . funcţionare. Ocupaţii componente: .

transporturi. utilizare. instalare.311301 311302 311303 311304 311305 311306 311307 311308 dispecer gestiune uraniu maistru electromecanic maistru energetician/electrician tehnician electro-energetician. identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii. coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea. poştă şi telecomunicaţii şef formaţie sisteme radiante (antene) tehnician aviaţie tehnician construcţii telefonice tehnician electronică. asigură funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearcă prototipuri. utilizare. service. asigură controlul tehnic al fabricării. Ocupaţii componente: 311501 maistru cazangerie 311502 maistru instalaţii navale 311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte. montare. prototipuri 311504 maistru lăcătuş. potrivit schemelor stabilite. construcţii metalice 311505 maistru lăcătuş mecanic 311506 tehnician proiectant mecanic 311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor 311508 maistru mecanic 311509 maistru mecanic auto . motoare şi instalaţii mecanice. întreţinere şi reparare de materiale electronice şi sisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii. asigură funcţionarea maşinilor. estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei. fabricaţie. al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor. concep şi realizează circuite electronice potrivit schemelor. transporturi. asigură controlul tehnic al fabricaţiei. întreţinere şi reparaţii maşini. motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor. utilizării. participă la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare fabricaţiei şi instalării de materiale electronice şi telecomunicaţii. utilităţi. concep şi asamblează maşini. TRANSPORTURI. montaj. Ocupaţii componente: 311401 311402 311403 311404 311405 311406 311407 311408 311409 311410 maistru aviaţie maistru electronică. termo-energetician tehnician electromecanic tehnician energetician/electrician tehnician proiectant energetician/electrician maistru electrician în construcţii 3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ. poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică şi telecomunicaţii legate de concepţie. întreţinerii şi reparării aparatelor electronice şi sistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare. transporturi. poştă şi telecomunicaţii tehnician radiolocaţii tehnician turn paraşutism tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicaţii inspector exploatare poştală 3115 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI MECANICI Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcţii maşini: concepţie. motoare şi instalaţii mecanice. construcţie. vopsirea şi repararea navelor maritime. motoarelor şi instalaţiilor. POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Tehnicienii din electronică.

sistemelor de transport. PETROCHIMIŞTI ŞI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂ Tehnicienii şi maiştrii petrolişti. reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimică. întreţinere. petrolului şi gazelor. gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective. Ocupaţii componente: 311601 311602 311603 311604 311605 311606 311607 decontaminator laborant apă şi apă grea laborant control dozimetrie laborant petrolist/industrie chimică maistru petrolist/industrie chimică laborant apă potabilă tehnician petrolist chimie industrială 3117 TEHNICIENI MINIERI ŞI METALURGIŞTI Tehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide. Ocupaţii componente: 311701 311702 311703 311704 311705 311706 311707 311708 311709 311710 311711 laborant structură macroscopică şi microscopică maistru metalurgie maistru minier maistru presator metale maistru termotehnist tehnician metalurgie tehnician minier tehnician proiectant minier tehnician proiectant metalurg tehnician mineralurg maistru mineralurg . estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor. utilizare. estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricării sau montării instalaţiilor. precum şi a celor de tratament. montaj. contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăţilor metalelor şi noilor aliaje şi participă la experimentarea prototipurilor.311510 311511 311512 311513 311514 311515 311516 311517 311518 311519 311520 311521 311522 311523 maistru mecanică agricolă maistru mecanică fină maistru montaj maistru prelucrări mecanice maistru sculer matriţer maistru sudură tehnician construcţii navale tehnician instalaţii bord (avion) tehnician maşini şi utilaje tehnician mecanic tehnician prelucrări mecanice tehnician sudură tehnician tehnolog mecanic maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii 3116 TEHNICIENI. contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice. rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor. identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii. petrochimişti şi din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepţie. depozitare a petrolului. MAIŞTRI PETROLIŞTI.

lansare. metodelor de muncă. planificarea şi producţia. operatori echipamente calcul 3123 Tehnicieni. materiilor prime. GRUPA MINORĂ 312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere) Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboţi industriali asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente. podurilor. alţii decât cei cuprinşi în grupele de bază anterioare asigură. în vederea fabricării. utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea. chimiei şi asimilaţii acestora. culeg date în vederea estimării costurilor şi stabilirii cantităţilor necesare realizării proiectelor arhitectonice şi de construcţii. 3. transformării. modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice. instalării şi montării maşinilor şi echipamentelor sau în vederea construcţiei. din punct de vedere tehnic. CHIMIEI. realizează şi revizuiesc ilustraţii. execută lucrări de instalare. rezolvă probleme de organizare a muncii. instalare. îi programează pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comandă funcţionarea. arterelor de circulaţie şi a altor lucrări. Grupe de bază componente: 3121 Programatori ajutori 3122 Tehnicieni. utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hărţilor topografice şi hidrografice. organizare tehnician preţ de cost tehnician programare. întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul. materialelor.2. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Tehnicienii din domeniul fizicii. întreţinerii şi reparării locuinţelor.1. sigură şi economică a personalului. Ocupaţii componente: 311901 311902 311903 311904 311905 maistru tipograf paginator tipograf tehnician normare. utilizarea eficace. urmărirea producţiei IV. salarizare. operatori roboţi industriali 3121 PROGRAMATORI AJUTORI . broşuri şi manuale tehnice care tratează probleme de montaj. supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic.3118 DESENATORI TEHNICI Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi. întreţinere şi reparare a maşinilor şi a altor instalaţii şi produse. Ocupaţii componente: 311801 311802 311803 311804 311805 311806 desenator tehnic trasator desenator topograf trasator naval-desenator trasator optic 3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII. barajelor. TEHNICII ŞI ASIMILAŢI. funcţionare. pun în funcţiune roboţi industriali. copiază desene şi tablouri pe plăci sensibile din piatră şi metal.

manipulează suporţi magnetici şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate. programează. 3.3. televiziune şi telecomunicaţii 3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale 3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice 3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ŞI SUNET Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet execută fotografii.Programatorii ajutori codifică. GRUPA MINORĂ 313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere) Tehnicienii de echipamente optice şi electronice execută fotografii. reprogramează. Ocupaţii componente: . testează şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi sisteme de operare. asigură funcţionarea. utilizează şi reglează camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării şi mixării imaginilor cu sunetul. manipulează şi reglează camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet. OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL Tehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea.1. supraveghează buna funcţionare a roboţilor industriali. emit şi recepţionează semnale radio. memorarea. transmiterea şi prelucrarea datelor. Ocupaţii componente: 312101 programator ajutor 312102 analist ajutor 3122 TEHNICIENI. întreţinerea şi repararea aparatelor emiţătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical. ştiinţifice. Ocupaţii componente: 312201 operator calculator electronic şi reţele 312202 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul 312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele 3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOŢI INDUSTRIALI Tehnicienii operatori la roboţii industriali pun în funcţiune. gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor. le asigură întreţinerea şi reglajele simple. execută fotografii în scopuri publicitare. Ocupaţii componente: 312301 maistru-operator la roboţi industriali 312302 tehnician-operator la roboţi industriali IV. Grupe de bază componente: 3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet 3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie. industriale sau comerciale. utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.

televiziune şi telecomunicaţii asigură funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor. asigură monitorizarea video a căilor de acces. radioscopii. asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţătoare şi a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune. asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor de radiocomunicaţie. Ocupaţii componente: 313201 313202 313203 313204 313205 313206 313207 313208 313209 313210 controlor emisii RTV maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii montator montaj emisie operator imagine operator radio-radioficare operator sunet tehnician radioelectronist tehnician CATV operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatura de control tehnician pentru sisteme de detecţie. diapozitive operator emisie-recepţie operator producţie RTV preparator filmare proiecţionist retuşor foto senzitometrist ştanţator de filme operator prelucrare peliculă operator truka 3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE.313101 313102 313103 313104 313105 313106 313107 313108 313109 313110 313111 313112 313113 313114 313115 313116 313117 313118 313119 313120 313121 313122 313123 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet acustician cinematografic controlor şi recondiţioner filme electrician iluminare filmare etaloner fotograf laborant foto maistru aparate video şi sunet maşinist mecanic traweling mecanic cameră filmare montor imagine montor negative şi de pregătire a peliculei montor pozitive operator cameră diafilm. TELEVIZIUNE ŞI TELECOMUNICAŢII Tehnicienii de echipamente radio-emisie. supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţii 3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE Tehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcţionarea şi reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor. pentru radiografii. Ocupaţii componente: 313301 maistru aparate electro-medicale 313302 tehnician aparate electro-medicale . servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate de proiecţie.

IV. a încărcării şi descărcării cargourilor. electrice şi electronice şi a maşinilor de bord. asigură supravegherea tehnică a întreţinerii şi reparării navelor. asigură şi supraveghează aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare sălii de maşini. fluviale şi aeriene Tehnicienii de nave maritime. Grupe de bază componente: 3141 3142 3143 3144 3145 Ofiţeri mecanici de nave Ofiţeri de punte şi pilotaj nave Piloţi de avioane şi asimilaţi Controlori şi navigatori de trafic aerian Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian 3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVE Ofiţerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice.3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞI ELECTRONICE Tehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice. 3. participă la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercită funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi.4. manevrează navele la intrare sau ieşire din port. care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139. la traversarea canalelor. fluviale şi aeriene asigură comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime. ţin registrul de operaţii. precum şi respectarea reglementărilor şi normelor specifice de securitate. electrice şi electronice. supraveghează securitatea pasagerilor.1. asigură aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii. Ocupaţii componente: 314201 314202 314203 314204 314205 314206 314207 314208 314209 căpitan navă maritimă şi fluvială căpitan port ofiţer intendent ofiţer port ofiţer punte pilot fluvial şef echipaj pilot maritim dragor . GRUPA MINORĂ 314 Tehnicieni de nave maritime. strâmtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de navigaţie. supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice. Ocupaţii componente: 314101 314102 314103 314104 ofiţer ofiţer ofiţer ajutor mecanic RTG electrician ofiţer mecanic fluvial 3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVE Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioară.

stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate.314210 aspirant 3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢI Piloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor. legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice. participă la estimarea costurilor. cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii. electrice şi electronice de bord. utilizate în sistemele de navigaţie aeriană şi încercarea de prototipuri. identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor. verifică şi asigură funcţionarea corectă a aparatelor mecanice. Ocupaţii componente: 314301 314302 314303 314304 314305 314306 314307 314308 314309 314310 314311 314312 comandant detaşament zbor comandant însoţitor de bord copilot inspector pilotaj mecanic navigant aviaţie pilot aeronave pilot comandant pilot încercare pilot recepţie şi control aeronave paraşutist recepţie şi control paraşutist încercător pilot paraşutism încercător 3144 CONTROLORI ŞI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN Controlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol. studiază şi stabilesc planul de zbor. contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legătură pentru navigaţia aeriană şi sistemele de detectare sau urmărire a navelor. contribuie la controlul tehnic al navei. aprobă şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor. radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasă. Ocupaţii componente: 314401 314402 314403 314404 314405 314406 314407 314408 314409 314410 314411 314412 controlor dirijare nonradar controlor sol controlor trafic aviaţia civilă dispecer sol navigator dirijare radar navigator aviaţia civilă navigator dirijare nonradar navigator dirijare zbor navigator instructor dirijare radar şi nonradar navigator sol operator radar operator radiotelecomunicaţii aeronautice 3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIAN Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic. la asigurarea stării de funcţionare a navelor situate la sol. la întreţinerea şi repararea acestora. Ocupaţii componente: . verificarea aplicării normelor şi recomandărilor tehnice specifice. informează echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.

1.314501 314502 314503 314504 314505 314506 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii maşinist agregate aerodrom operator instalaţii control antiterorist. utilizate sau puse în vânzare. se informează prin contacte directe. pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri. GRUPA MINORĂ 315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor. urbanism şi amenajarea teritoriului. cu privire la securitatea muncii şi mediului de muncă. Ocupaţii componente: 315101 tehnician PSI 315102 inspector protecţie civilă 3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ŞI CONTROLORI DE CALITATE Inspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementărilor legale în vigoare. securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse. inspectează sistemele de prevenire a incendiilor. depozitare şi vânzare a produselor. maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementărilor legale. informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igienă şi salubritate. întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor. utilizate sau puse în vânzare.5. anchetează şi stabilesc cauzele incendiilor. pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice. verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului. instalaţiile industriale. inspectează sistemele de prevenire a incendiilor şi acordă consultaţii în acest sens. protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurător. asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente. . 3. pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor. inspectează locurile de producţie. pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele şi reglementările referitoare la construcţii. în vederea reducerii riscurilor de incendii. sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe. Grupe de bază componente: 3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor 3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate 3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele. verifică respectarea normelor de securitate a muncii. inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă. proceselor de fabricaţie a bunurilor produse. securitatea muncii. observări sau alte mijloace. hotelurile şi alte construcţii noi sau existente. antideturnare operator radio-navigant aviaţie operator radio-navigant instructor aviaţie tehnician securitate aeriană IV. inspectează întreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii. acordă consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor. prelucrare.

pielărie şi alimentară Tehnicienii din industriile textilă. deşeuri şi reziduuri periculoase. tricotajelor şi încălţămintei. GRUPA MINORĂ 316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă. Ocupaţii componente: 316201 316202 316203 316204 316205 maistru frigotehnist tehnician frigotehnist tehnician în industria alimentară tehnician laborant analize produse alimentare tehnician în industria alimentară extractivă . execută sarcini privind tehnologia de fabricaţie. produselor cosmetice şi altor produse analoge. întreţin şi repară mijloace de transport. medicamentelor. Ocupaţii componente: 315201 315202 315203 315204 315205 315206 controlor calitate inspector ISCIR inspector protecţie socială operator control nedistructiv probator hidraulic piese turnate tehnician protecţia muncii IV. urmăresc respectarea calităţii materiilor prime. pielărie laborant în industriile textilă. despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective. pielărie tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor tehnician în industria încălţămintei tehnician în industria pielăriei tehnician în industria textilă tehnician proiectant textile. de pielărie şi a produselor alimentare. efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite. utilizează. semifabricatelor şi produselor finite. Grupe de bază componente: 3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie 3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară 3161 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE Tehnicienii din industriile textilă şi pielărie. în subordinea directă a inginerilor. Ocupaţii componente: 316101 316102 316103 316104 316105 316106 316107 316108 maistru în industriile textilă.1. se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile. precum şi la aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.puritatea produselor şi mărfurilor alimentare. supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor. inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare. pielărie 3162 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Tehnicienii din industria alimentară şi frigului.6. pielărie şi alimentară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor. în subordinea directă a inginerilor. ţesăturilor. aplicarea şi respectarea normelor de muncă. informează pe cei care produc. 3.

sticlei şi ceramicii. ceramicii. efectuează analize de laborator privind testarea rezistenţei şi proprietăţile materialelor respective. de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos. geamurilor. laptelui şi conservelor tehnician în morărit şi panificaţie tehnician proiectant în industria alimentară maistru industria alimentară IV.7. 3. cimentului şi prefabricatelor din beton. a materialelor de construcţii. în subordinea inginerilor de specialitate. întreţin şi repară instalaţiile aferente. GRUPA MINORĂ 317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului. industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) Tehnicienii şi maiştrii din industriile lemnului. celulozei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie. geamurilor. de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice.1. celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului. Ocupaţii componente: 317101 tehnician în industrializarea lemnului 317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului 317103 maistru în industrializarea lemnului 3172 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE) Tehnicienii şi maiştrii din industriile sticlei. ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice). ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) 3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei 3171 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI Tehnicienii şi maiştrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice. Grupe de bază componente: 3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului 3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei. urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei. ceramicii. industria sticlei şi ceramicii.316206 316207 316208 316209 316210 tehnician în industria alimentară fermentativă tehnician în industria cărnii. urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei. Ocupaţii componente: 317201 317202 317203 317204 317205 tehnician industria sticlei şi ceramicii maistru industria sticlei şi ceramicii tehnician industria materialelor de construcţii maistru industria materialelor de construcţii tehnician proiectant industria materialelor de construcţii 3173 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI . supraveghează procesul de fabricaţie a materialelor cu această destinaţie. execută analize de laborator.

surori puericultoare.Tehnicienii şi maiştrii din industria celulozei şi hârtiei. zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie 3211 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞI ECOLOGIEI Tehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregătesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe. ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi Tehnicienii din ştiinţele vieţii. farmacie şi alte discipline înrudite. ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi 322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale) 323 Surori medicale. SUBGRUPA MAJORĂ 32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii. ţesuturi. medicină veterinară. efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului. ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi Tehnicienii din ştiinţele vieţii. organe. Ocupaţii componente: 317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei 317302 maistru în industria celulozei şi hârtiei IV. apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor. Grupe de bază componente: 3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei 3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii 3213 Tehnicieni agronomi.2. inclusiv din agricultură. teoriilor. centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor. agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor. acordă îngrijiri medicale. fie în cercetarea aplicativă a ştiinţelor vieţii. utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.2. execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie. participă sau conduc experimente. încercări şi analize. fie pentru aplicarea conceptelor. în subordinea inginerilor de specialitate. organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetărilor. recoltează şi prepară probele supuse experimentării: celule. sănătate şi asimilaţii acestora execută lucrări cu caracter tehnic.1. 3. încercări sau analize. sănătate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării şi aplicării conceptelor. Ocupaţii componente: 321101 321102 321103 321104 321105 321106 tehnician tehnician tehnician tehnician tehnician tehnician în bacteriologie în biochimie în hematologie în serologie în biologie protecţia mediului (tehnician ecolog) . părţi de plante. silvicultură. Grupe minore componente: 321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii. principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii. cu deosebire în domeniul medicinei. moaşe şi laboranţi IV. GRUPA MINORĂ 321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii. medicină. 3. principiilor şi metodelor.

acordă consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului. acordă consultaţii privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubrităţii. recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule. veterinar. atât în scop preventiv. centralizează date sau estimează cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor. 3. segmente de plante. analizează calitatea. organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare. ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI ÎN UNITĂŢI DE PRODUCŢIE Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă şi silvică acordă asistenţă tehnică cu privire la metodele de exploatare. pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii. organe etc. pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor. Ocupaţii componente: 321201 321202 321203 321204 tehnician tehnician tehnician tehnician agronom-cercetare zootehnist-cercetare silvic-cercetare pedolog 3213 TEHNICIENI AGRONOMI. puritatea sau indicii de germinaţie a eşantioanelor de seminţe. ţesuturi. Participă la experimente sau chiar le conduc.321107 evaluator şi auditor de mediu 3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII Tehnicienii agronomi şi silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi silvicultură. examinează pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmităţile constatate. Grupe de bază componente: 3221 3222 3223 3224 3225 Asistenţi medicali generalişti Igienişti Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie Optometricieni şi opticieni Tehnicieni dentari . GRUPA MINORĂ 322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale) Tehnicienii şi alţi lucrători din medicină.2.2. utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate. centralizează date şi estimează costurile materiale şi de forţă de muncă necesare realizării lucrărilor. încercărilor şi analizelor. cât şi curativ. organizează demonstraţii. stomatologic. pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară. Ocupaţii componente: 321301 321302 321303 321304 321305 321306 agent agricol brigadier silvic pădurar tehnician agronom-exploatare tehnician zootehnist-exploatare tehnician silvic-exploatare IV. ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătăţite. îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţă în domeniul medical. stabilesc şi aplică metode nutritive şi regimuri alimentare. în subordinea medicilor şi în limitele pregătirii.

cu privire la igienă. în limitele pregătirii de nivel mediu. se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe.3226 3227 3228 3229 Fizioterapeuţi şi asimilaţi Asistenţi şi tehnicieni veterinari Asistenţi farmacişti şi laboranţi Tehnicieni în medicina modernă.în colectivităţi şi individual . acordă consultaţii de specialitate . acţionează în vederea ameliorării şi prevenirii poluării apei. la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivităţi. prescriu şi . participă la executarea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară. consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate). regim alimentar şi întreprind alte măsuri medicale preventive. pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi. organizează conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie. Ocupaţii componente: 322101 322102 322103 322104 322105 asistent medical generalist autopsier oficiant medical tehnician sanitar asistent medical consiliere HIV/SIDA 3222 IGIENIŞTI Igieniştii inspectează şi acordă consultaţii cu privire la problemele şi măsurile preventive şi curative legate de igiena mediului. acordă în subordinea medicilor. execută intervenţii chirurgicale simple. muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale. difuzează materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi măsurilor igienice. centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţa de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ. organizează şi supraveghează prepararea regimurilor alimentare. organizează conferinţe şi demonstraţii. bunurilor alimentare sau solului. Ocupaţii componente: 322301 asistent de nutriţie 322302 dietetician 3224 OPTOMETRICIENI ŞI OPTICIENI Optometricienii şi opticienii examinează pacienţii cu acuitate vizuală deficitară. terapeutice. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI Asistenţii medicali generalişti îndeplinesc sarcini. prin consultaţii dietetice. contribuie. Ocupaţii componente: 322201 igienist 322202 inspector sanitar 3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIE Asistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimentează reţete dietetice şi de regim alimentar. de curăţare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi. aerului. promovează măsuri preventive şi corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare.

efectuează operaţii de detartrare. circulatorii şi neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor. tratează animalele bolnave sau rănite. cu privire la tratamentul animalelor. Ocupaţii componente: 322501 tehnician dentar 3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢI Fizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii. Ocupaţii componente: 322701 322702 322703 322704 agent veterinar asistent veterinar autopsier la ecarisaj tehnician veterinar 3228 ASISTENŢI FARMACIŞTI ŞI LABORANŢI Asistenţii farmacişti şi laboranţii din farmacii.fizică 322602 maseur 322603 asistent medical fizioterapie 3227 ASISTENŢI ŞI TEHNICIENI VETERINARI Asistenţii şi tehnicienii veterinari acordă consultaţii individuale sau colective. loţiuni şi mixturi. se adresează medicului veterinar. le supraveghează şi asistă în timpul fătărilor. obturaţii. pregătesc animalele pentru examen sau tratament şi. execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine. alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentiţie. efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog). afecţiunile şi leziunile acestora. precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament. hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate. lucrări de protezare. sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor. helioterapiei.montează ochelari şi lentile de contact. acordă consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii. pregătesc instrumentele. prepară şi eliberează în farmacii. materialele necesare pentru tratamente dentare. dacă este cazul. Ocupaţii componente: 322401 optician medical 322402 optometrician 3225 TEHNICIENI DENTARI Tehnicienii dentari acordă consultaţii individuale sau colective. examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau. în unele situaţii. spitale şi dispensare. obişnuite. medicamente. fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici. asigură . redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice. musculare. Ocupaţii componente: 322601 instructor educaţie . cu privire la igiena dentară. fasciculelor laser. pregătesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor. în cazul afecţiunilor simple.

aplică pansamente şi alte forme de tratament. moaşele şi laborantele îi asistă pe medici. în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavilor. tratează defecte de pronunţie. în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului. ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaţilor mentali sau fizic. aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ. Ocupaţii componente: 322801 asistent farmacist 322802 laborant farmacie 3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ. în aplicarea măsurilor preventive şi curative şi fac faţă urgenţelor în absenţa acestora. ajută la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici. recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice. oferă îngrijiri şi sfaturi bolnavilor. răniţilor. handicapaţilor fizici şi mental. corectează tulburările vizuale oculo-motorii. tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor. administrează medicamente. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Tehnicienii de medicină modernă (alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale. efectuează analize medicale. efectuează analize medicale. precum şi altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură. surori puericultoare. Grupe de bază componente: 3231 Surori medicale şi laborante 3232 Moaşe şi surori puericultoare 3231 SURORI MEDICALE ŞI LABORANTE Surorile medicale şi laborantele acordă îngrijiri. oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi.curăţarea. sub îndrumarea medicului.2. Ocupaţii componente: 322901 322902 322903 322904 322905 322906 322907 instructor ergoterapie instructor logoped tehnician homeopat instructor de educaţie sanitară bioenergetician inforenergetician radiestezist terapeut în terapii complementare IV. ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali. sub îndrumarea medicului sau farmacistului. moaşe şi laboranţi Surorile medicale. 3. sub îndrumarea medicului sau farmacistului. răniţilor. participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă. handicapaţilor şi altor persoane care necesită îngrijiri. Ocupaţii componente: 323101 laborant în ocrotirea sănătăţii 323102 soră medicală .3. GRUPA MINORĂ 323 Surori medicale.

3. 3. adaptează programele şcolare pentru grupurile de handicapaţi fizic sau mental.3232 MOAŞE ŞI SURORI PUERICULTOARE Moaşele şi surorile puericultoare ajută la naşterea copiilor. Ocupaţii componente: 323201 moaşă 323202 asistentă puericultoare IV. mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub vârsta şcolară. îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille. scrisul şi aritmetica.2.cititul.3. Grupe minore componente: 331 332 333 334 Învăţători Educatoare Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi Alt personal în învăţământ IV. supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta şcolii. Grupe de bază componente: 3310 Învăţători în învăţământul primar 3310 ÎNVĂŢĂTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Învăţătorii din învăţământul primar pregătesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad şcolar . GRUPA MINORĂ 331 Învăţători Învăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline. Grupe de bază componente: . pregătesc programe de instruire. 3. SUBGRUPA MAJORĂ 33 Învăţători şi asimilaţi Învăţătorii şi asimilaţii acestora pregătesc programele de instruire şi organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi şcolar. instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-născuţilor. organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar.1. GRUPA MINORĂ 332 Educatoare Educatoarele din învăţământul preşcolar pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăţilor fizice. 3. organizează activităţi extraşcolare pentru recreerea elevilor. pregătesc şi organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor. corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii. Ocupaţii componente: 331001 învăţător 331002 institutor IV. oferă îngrijiri prenatale şi postnatale. pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăţilor fizice şi sociale ale copiilor.3.

3. Ocupaţii componente: 333001 educator în unităţi de handicapaţi 333002 instructor . labiolecturii sau a altor mijloace speciale. Ocupaţii componente: 332001 educatoare 332002 educator-puericultor IV. instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului. 3.3.4. a conducerii automobilelor. neclasificat în grupele de bază anterioare 3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂŢÂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Alt personal din învăţământ predă cunoştinţe legate de pilotajul avioanelor. GRUPA MINORĂ 334 Alt personal în învăţământ Alt personal din învăţământ se ocupă cu învăţarea pilotării avioanelor. pregătesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi. cântece şi conversaţie liberă.3.educator în unităţi de handicapaţi 332003 pedagog de recuperare IV. pentru dezvoltarea fizică. observă copiii pentru a le evalua progresele şi le supraveghează evoluţia.3320 Educatoare 3320 EDUCATOARE Educatoarele din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale şi activităţi educative. GRUPA MINORĂ 333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi predau şi adaptează programele de studii pentru diferitele categorii . conducerea . 3. locomotivelor etc. Grupe de bază componente: 3340 Personal în învăţământ.. instruiesc deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille. Grupe de bază componente: 3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi 3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂŢI DE HANDICAPAŢI Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi.grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care învaţă cu dificultate. mentală şi socială a copiilor. urmăresc progresele înregistrate. îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat. promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri.

4. turism. 3. efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor. Grupe de bază componente: 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3419 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori) Agenţi de asigurări Agenţi imobiliari Agenţi de voiaj Reprezentanţi tehnici şi comerciali Agenţi contractări şi achiziţii Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie Agenţi în activitatea financiară şi comercială. pilotarea avioanelor sau altor maşini. 3. bunurilor imobiliare sau altor proprietăţi şi coordonează vânzarea la licitaţie a acestora. estimează valoarea obiectelor. vamă. vând mărfuri. prin explicarea manipulării comenzilor.vehiculelor cu motor. spectacole. obligaţiuni şi devize . Ocupaţii componente: 334001 334002 334003 334004 334005 334006 334007 334008 334009 instructor şcolar-auto laborant în învăţământ maistru instructor pedagog şcolar secretar şcoală şef atelier şcoală pilot instructor aeronavă instructor paraşutism mecanic navigant instructor IV. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3411 AGENŢI DE VALORI ŞI CAMBIŞTI (BROKERI VALORI) Agenţii de valori şi cambiştii cumpără şi vând titluri de valoare. sport şi religie. poliţe. financiar. asistenţă socială. administraţie publică. fiscal. acţiuni.1. însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament. statistic. spectacole şi sport Personal laic din culte IV. plasarea forţei de muncă. ţinerii registrelor contabile. administrării întreprinderilor.4. GRUPA MINORĂ 341 Agenţi în activitatea financiară şi comercială Agenţii din activitatea financiară şi comercială cumpără şi vând titluri de valoare. Grupe minore componente: 341 342 343 344 345 346 347 348 Agenţi în activitatea financiară şi comercială Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă Inspectori şi agenţi financiari Inspectori de poliţie şi detectivi Asistenţi sociali Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice. locomotivelor sau altor maşini. SUBGRUPA MAJORĂ 34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare. materiale şi instalaţii tehnice în contul producătorilor. plasează poliţe de asigurare. eliberarea de autorizaţii. comercial. furnizează servicii de voiaj. juridic.

în contul unităţilor industriale. administraţiei publice şi al altor instituţii. furnizează informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionării instalaţiilor şi fac demonstraţii privind modul de utilizare a acestora. pe bază de comision. Ocupaţii componente: 341401 agent de voiaj 3415 REPREZENTANŢI TEHNICI ŞI COMERCIALI Reprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse. Ocupaţii componente: 341201 agent de asigurare 3413 AGENŢI IMOBILIARI Agenţii imobiliari se ocupă de vânzări. asigurare a automobilelor. asigurare maritimă şi alte forme de asigurare. locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor. instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzătoare acestora. asigurare mixtă. Ocupaţii componente: 341301 agent imobiliar (broker imobiliar) 3414 AGENŢI DE VOIAJ Agenţii de voiaj pregătesc itinerariile turistice. Ocupaţii componente: 341101 cambist (broker valori) 341102 agent de schimb 3412 AGENŢI DE ASIGURĂRI Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi plasează clienţilor poliţe de asigurare pe viaţă pentru caz de accidente. Ocupaţii componente: 341601 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) 341602 recepţioner contractări-achiziţii . cumpărări. rezervă camere la hotel pentru clienţi şi organizează excursii pentru turişti sau oameni de afaceri. Ocupaţii componente: 341501 reprezentant tehnic şi comercial 3416 AGENŢI CONTRACTĂRI ŞI ACHIZIŢII Agenţii de contractări şi achiziţii se ocupă cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale. sau în contul clienţilor. pe bază de comision.străine în contul propriei societăţi. comerciale. asigurare în caz de incendiu. materii prime şi produse. în special.

Ocupaţii componente: 341701 estimator licitaţii 341702 evaluator asigurări 3419 AGENŢI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI COMERCIALĂ. în general. cumpără şi vând mărfuri.3417 EXPERŢI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ŞI VÂNZĂTORI LA LICITAŢIE Experţii în evaluarea bunurilor şi vânzătorii la licitaţie evaluează bunuri imobiliare. coordonează vânzarea la licitaţie a bunurilor imobiliare. informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă. Ocupaţii componente: 341901 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 341902 referent comerţ exterior IV. furnizează diverse alte servicii întreprinderilor. prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare. se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător.2. bijuteriilor şi altor obiecte. mărfuri sau diverse obiecte. îndeplinesc formalităţile de declarare vamală.4. materiilor prime. estimează daunele ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare. automobilelor. se ocupă cu rezervarea spaţiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie. cumpără şi vând mărfuri. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Această grupă de bază cuprinde agenţi în activitatea financiară şi comercială care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 341. în vrac. 3. Ocupaţii componente: 342101 agent comercial 3422 AGENŢI CONCESIONARI . în vrac. operelor de artă. GRUPA MINORĂ 342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri Agenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii. Grupe de bază componente: 3421 Agenţi comerciali 3422 Agenţi concesionari 3423 Agenţi de încadrare. repartizare. în general. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3421 AGENŢI COMERCIALI Agenţii comerciali pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri. recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor 3429 Agenţi comerciali şi de afaceri.

ţin evidenţa completă a operaţiilor financiare.4. 3. înregistrarea discurilor muzicale şi vânzarea lor. Ocupaţii componente: 342201 declarant vamal 342202 agent tranzit 342203 agent maritim 3423 AGENŢI DE ÎNCADRARE. se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător. informaţii privind acordarea de credite şi alte informaţii comerciale. realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice. centralizează. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Această grupă cuprinde agenţii comerciali care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 342. publicarea cărţilor. Ocupaţii componente: 342901 342902 342903 342904 342905 agent reclamă publicitară agent literar impresar muzical impresar teatru manager sportiv IV. Ocupaţii componente: 342301 342302 342303 342304 342305 agent repartizare a forţei de muncă agent informare privind cariera agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj inspector (referent) resurse umane agent ocupare 3429 AGENŢI COMERCIALI ŞI DE AFACERI. statistice sau actuariale. RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI REINTEGRARE A ŞOMERILOR Agenţii de încadrare.3.Agenţii concesionari îndeplinesc formalităţile de declarare vamală şi vămuirea exporturilor şi importurilor. documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative. de exemplu spaţii publicitare în mass-media. Grupe de bază componente: . GRUPA MINORĂ 343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă Funcţionarii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare. Se clasifică aici agenţii care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi. spectacole. recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale. examinează şi fac rezumatul proceselor verbale şi documentelor juridice. mijloace de transport sau alte amplasamente. REPARTIZARE. manifestări sportive. semnează şi eliberează note de avizare. prelucrează şi prezintă datele matematice. repartizare. prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante. la cererea întreprinderilor şi altor instituţii. recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă.

COMERCIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ Membrii ocupaţiilor auxiliare din activitatea juridică. comercială şi administrativă Contabili Statisticieni în gestiunea economică. în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii. comercială şi administrativă îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorilor de societăţi. giranţilor. întocmesc state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioadă determinată de timp.3431 3432 3433 3434 Secretari administrativi şi asimilaţi Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică. judecătorie) 3433 CONTABILI Contabilii ţin evidenţa contabilă a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi. judecătorie) grefier-dactilograf (Curtea de Apel. ADMINISTRATIVĂ ŞI ASIMILAŢI Statisticienii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora centralizează şi . juriştilor şi altor specialişti cu funcţii administrative şi comerciale. judecătorie) arhivar notariat arhivar registrator (Curtea de Apel. administrativă şi asimilaţi 3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ŞI ASIMILAŢI Secretarii administrativi şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare. verifică calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor. documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative. tribunal. Ocupaţii componente: 343201 343202 343203 343204 343205 343206 343207 343208 343209 343210 agent procedural conducător carte funciară grefier secretar notariat tehnician criminalist funcţionar în activităţi comerciale. în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare. administrative şi preţuri executor judecătoresc (tribunal. exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare. acordare de credite şi alte operaţii financiare. Ocupaţii componente: 343301 343302 343303 343304 343305 343306 calculator devize contabil tehnician merceolog planificator revizor gestiune contabil bugetar 3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ. tribunal. Ocupaţii componente: 343101 secretar administrativ 3432 OCUPAŢII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ. redactează scrisori cu caracter comercial şi răspund la scrisorile primite.

4. controlează documentele de transport şi încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările naţionale privind tranzitul. licenţe sau autorizaţii. controlează documentele de călătorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele ţării. de înfiinţare a unei societăţi. percep impozite. 3. a drepturilor şi obligaţiilor pe care persoanele fizice sau societăţile le au de plătit. acordă permise. de export sau import de mărfuri.4. licenţe sau autorizaţii şi agenţi financiari. neclasificaţi în grupele de bază 3441 INSPECTORI DE VAMĂ ŞI FRONTIERĂ (VAMEŞI) Inspectorii de vamă şi frontieră patrulează de-a lungul frontierelor şi apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieşirea ilegală în/din ţară a persoanelor. GRUPA MINORĂ 344 Inspectori şi agenţi financiari Inspectorii şi agenţii financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naţionale. furnizează servicii sociale. de construire a imobilelor şi de exercitare a altor activităţi sau examinează cererile pentru acordare de permise. sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize. Ocupaţii componente: 344201 inspector taxe şi impozite 344202 operator rol 344203 perceptor 3443 INSPECTORI DE PENSII ŞI ASIGURĂRI SOCIALE .prezintă datele statistice sau actuariale. Grupe de bază componente: 3441 3442 3443 3444 3449 Inspectori Inspectori Inspectori Inspectori Inspectori anterioare de vamă şi frontieră (vameşi) de taxe şi impozite de pensii şi asigurări sociale pentru acordarea de permise. importul şi exportul de mărfuri. licenţe sau autorizaţii de călătorie. Ocupaţii componente: 343401 343402 343403 343404 343405 referent statistician statistician statistician medical registrator medical actuarist IV. Ocupaţii componente: 344101 controlor vamal 344102 revizor vamal 3442 INSPECTORI DE TAXE ŞI IMPOZITE Inspectorii de taxe şi impozite examinează declaraţiile de venituri şi alte documente pentru determinarea tipului şi nivelului de impozit.

Ocupaţii componente: 344401 inspector pentru acordarea de permise. magazine şi alte locuri publice. examinează cererile şi alte documente pentru determinarea tipului de pensii. asigurări sociale şi asistenţă socială la care au dreptul persoanele solicitante. asigurări sociale şi asistenţă socială 344302 referent de pensii. licenţe sau autorizaţii 3449 INSPECTORI ŞI AGENŢI FINANCIARI. procedează la arestări. LICENŢE SAU AUTORIZAŢII Inspectorii pentru acordarea de permise. anchetează . organizaţiile sau întreprinderile. 3. examinează cererile de permise sau licenţe pentru exportul sau importul de mărfuri. sau dacă este cazul. construirea de case sau alte clădiri. supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din administraţia publică. centralizează informaţiile referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte.5. Grupe de bază componente: 3450 Inspectori de poliţie şi detectivi 3450 INSPECTORI DE POLIŢIE ŞI DETECTIVI Inspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise. obţinerea de paşapoarte. înfiinţarea unei societăţi. calculul cotizaţiilor. pentru elucidare. asupra interpretării corecte a legilor. pentru a se asigura că greutăţile şi măsurile sunt corecte. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Alţi inspectori şi agenţi financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor şi amplasamentelor comerciale. licenţe sau autorizaţii. circumstanţele în care sau produs acestea în vederea identificării vinovaţilor. controlează aplicarea reglementărilor referitoare la preţuri şi salarii. din întreprinderi industriale sau comerciale. Ocupaţii componente: 344301 inspector de pensii. normelor şi reglementărilor naţionale referitoare la acordarea de pensii şi asigurări sociale. bani sau informaţii. GRUPA MINORĂ 345 Inspectori de poliţie şi detectivi Inspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise şi circumstanţele în care s-au produs acestea. asigurări sociale şi asistenţă socială 3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE. supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi. acţionează în judecată. în vederea identificării vinovaţilor.Inspectorii de pensii şi asigurări sociale informează persoanele. anchetează evenimentele şi circumstanţele presupuse a fi delictuale în vederea obţinerii probelor şi identificării vinovaţilor. drepturilor şi obligaţiilor solicitanţilor.4. Ocupaţii componente: 344901 344902 344903 344904 inspector metrolog inspector preţuri inspector salarii comisar IV. anchetează furturile de mărfuri.

comportamentele suspecte din întreprinderi şi locuri publice. acrobaţi şi asimilaţi Sportivi. sau dacă este cazul. pentru ameliorarea capacităţii de integrare socială a acestora. DECORATORI ŞI ALŢI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEI Designerii.6. participă la competiţii sportive.4. realizează decoraţiuni interioare. de iluzionism sau de acrobaţie. magicieni. pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor. iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor. antrenori şi asimilaţi 3471 DESIGNERI. decoratorii şi desenatorii artistici creează modele vestimentare şi accesorii pentru acestea. execută numere comice. Grupe de bază componente: 3460 Asistenţi sociali 3460 ASISTENŢI SOCIALI Asistenţii sociali acordă consultaţii asupra problematicii sociale. 3. iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor. Ocupaţii componente: 345001 345002 345003 345004 inspector de poliţie detectiv anchetator poliţie detectiv particular IV. acţionează în judecată. concep şi execută decoruri pentru scenele teatrelor.4. acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental.7. GRUPA MINORĂ 347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice. dansatori în localuri publice şi asimilaţi Clovni. GRUPA MINORĂ 346 Asistenţi sociali Asistenţii sociali acordă ajutor indivizilor şi familiilor cu probleme personale şi sociale. cântă sau dansează în localuri publice. prezintă programele la radio. Ocupaţii componente: . Ocupaţii componente: 346001 asistent social nivel mediu 346002 pedagog social 346003 lucrător social IV. cântăreţi. Grupe de bază componente: 3471 3472 3473 3474 3475 Designeri. spectacole şi sport Tehnicienii în domeniul creaţiei artistice. spectacolelor şi sportului desfăşoară activitate de concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizează decoraţiuni interioare. decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei Prezentatori (crainici) la televiziune. procedează la arestări. 3. televiziune şi spectacole. acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare socială a acestora. radio şi spectacole Muzicieni.

acrobaţii şi asimilaţii acestora execută numere comice. teatre. dresează animale şi execută cu ele diverse numere de circ. interpretează melodii ca solişti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice. cântăreţii. de iluzionism şi prestidigitaţie. Ocupaţii componente: 347201 prezentator (crainic) radio 347202 prezentator (crainic) televiziune 3473 MUZICIENI. CÂNTĂREŢI. şedinţe de hipnotism. magicienii. ca solişti sau ca membri ai unei orchestre. RADIO ŞI SPECTACOLE Prezentatorii (crainicii) la televiziune. realizează interviuri şi fac diverse anunţuri sau prezentări la radio. Ocupaţii componente: 347301 347302 347303 347304 cântăreţ dansator muzician diskjokey 3474 CLOVNI. dansatorii în localurile publice şi asimilaţii acestora cântă la unul sau mai multe instrumente muzicale. montator decor tehnician machetist tehnician reclame (decorator) pictor creator costume modelier confecţii maestru lumini maestru sunet decorator vitrine designer vestimentar documentarist traducător caricaturist corector tehnoredactor secretar redacţie 3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE. MAGICIENI.347101 347102 347103 347104 347105 347106 347107 347108 347109 347110 347111 347112 347113 347114 347115 347116 347117 341118 341119 341120 341121 341122 butafor decorator interioare desenator artistic designer industrial grafician industrial lucrător în ateliere de modele costumier mânuitor. Ocupaţii componente: 347401 acrobat 347402 clovn 347403 magician . execută numere de acrobaţie. circuri etc. televiziune. radio şi în spectacole prezintă buletinele de ştiri. execută dansuri ca solişti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice. gimnastică şi jonglerie. DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ŞI ASIMILAŢI Muzicienii. ACROBAŢI ŞI ASIMILAŢI Clovnii. etc.

GRUPA MAJORĂ 4 Funcţionari administrativi Funcţionarii administrativi. realizează lucrări de birou în biblioteci. îşi consacră viaţa rugăciunii sau meditaţiei. realizează operaţiuni de casă. 3. pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi. realizează trierea.a. îşi consacră viaţa rugăciunii sau meditaţiei. . antrenorii şi asimilaţii acestora participă la competiţii sportive. GRUPA MINORĂ 348 Personal laic din culte Personalul laic al cultelor participă la servicii religioase. furnizează informaţii clienţilor în legătură cu organizarea de călătorii ş. asigură serviciul în centrale telefonice. înregistrarea şi distribuirea corespondenţei.4. având un nivel de pregătire medie şi. clasifică documente. execută lucrări de birou şi secretariat. cursuri de specializare. supraveghează şi stabilesc reguli privitoare la desfăşurarea competiţiilor sportive. ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport. eventual. înregistrează şi realizează prelucrarea înformaţiilor. predică şi propagă învăţăturile specifice religiei practicate. 4. Grupe de bază componente: 3480 Personal laic din culte 3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE Personalul laic din culte îndeplineşte funcţii cu caracter religios: participă la servicii religioase.347404 347405 347406 347407 347408 hipnotizator trapezist cascador figurant dresor 3475 SPORTIVI. ANTRENORI ŞI ASIMILAŢI Sportivii. Ocupaţii componente: 348001 călugăr 348002 călugăriţă 348003 predicator IV. predică şi propagă învăţăturile specifice religiei practicate. Ocupaţii componente: 347501 347502 347503 347504 347505 347506 347507 347508 antrenor instructor sportiv secretar federaţie fotbalist profesionist sportiv profesionist alte discipline sportive antrenor de fotbal profesionist instructor arte marţiale monitor ski IV.8. se ocupă de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora.

înregistrează şi prelucrează date contabile. realizează trierea. Ocupaţii componente: . realizează punerea în pagină şi prezentarea de texte.Subgrupe majore componente: 41 Funcţionari de birou 42 Funcţionari în servicii cu publicul IV. introduc date în maşini electronice. formularelor comerciale sau altor documente pe maşini de prelucrare a textelor. respectând dispoziţiile interne. prin stenografie şi dactilografie. pregătesc şi transcriu corespondenţa şi documentele. cu ajutorul unei maşini de scris. producţiei şi în transporturi Funcţionari în bibliotecă. operează cu maşini contabile sau de calculat. statistice. înregistrarea şi distribuirea corespondenţei. execută lucrări de birou de importanţă limitată cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare. Grupe minore componente: 411 412 413 414 419 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare Funcţionari în evidenţa materialelor. dactilografiază pe hârtie. pregătesc. arhivă. Ocupaţii componente: 411101 dactilografă 411102 stenodactilografă 4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ŞI ASIMILAŢI Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondenţei. stochează şi realizează prelucrarea informaţiilor. SUBGRUPA MAJORĂ 41 Funcţionari de birou Funcţionarii de birou înregistrează. texte scrise sau orale şi. validare şi prelucrare date Operatori la maşini de calcul Secretare 4111 STENOGRAFE ŞI DACTILOGRAFE Stenografele şi dactilografele notează. pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi. GRUPA MINORĂ 411 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul Secretarii şi operatorii la maşini de scris şi de calcul notează prin stenografie texte dictate. 4. execută lucrări de birou şi secretariat. financiare şi clasifică documente. pe maşini de prelucrare a textelor sau teleimprimantă. corespondenţă şi asimilaţi Alţi funcţionari de birou IV.1. le transcriu pe hârtie.1. expediază şi recepţionează mesaje pe teleimprimantă.1. Grupe de bază componente: 4111 4112 4113 4114 4115 Stenografe şi dactilografe Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi Operatori introducere. 4. perforatoare de cartele sau benzi speciale. ordonează. modifică şi ordonează textele dactilografiate. telefax sau maşini similare.

imagini grafice). Grupe de bază componente: 4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenţă contabilă 4122 Funcţionari în activităţi financiare 4121 REGISTRATORI AI OPERAŢIUNILOR DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ Registratorii operaţiunilor de evidenţă contabilă efectuează operaţii de înscriere în registrele . alte medii. pe echipamente electronice de calcul. VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE Operatorii introducere date realizează introducerea şi prelucrarea datelor din documente (texte.411201 411202 411203 411204 referent transmitere telefaxist teletipist telexist 4113 OPERATORI INTRODUCERE. Ocupaţii componente: 411301 operator introducere.1. proceselor verbale şi rapoartelor. realizează operaţiuni financiare la bănci sau instituţii financiare. răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare. la maşina de scris sau la maşina de prelucrare a textelor. gestionează suporţii magnetici. video. culeg. calculează salariile. realizează operaţiuni de casă şi plăţi în numerar. selecţionează şi expediază corespondenţe şi alte documente. validare şi prelucrare date 4114 OPERATORI LA MAŞINI DE CALCUL Operatorii la maşini de calcul realizează operaţii financiare sau contabile cu ajutorul maşinilor de calcul electrice sau manuale. Ocupaţii componente: 411501 secretară 411502 secretară dactilografă 411503 secretară prelucrare texte IV. financiare şi alte date numerice. GRUPA MINORĂ 412 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară Funcţionarii din serviciile de evidenţă contabilă şi financiară realizează operaţii financiare şi contabile. colaţionează date contabile.2. 4. Ocupaţii componente: 411401 operator maşină contabilizat 411402 operator maşină de calculat 4115 SECRETARE Secretarele realizează colaţionarea şi transcrierea corespondenţei.

înregistrează recepţia. în numerar. recepţionează. calculează salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat. 4. producţiei şi în transporturi înregistrează mărfurile produse şi introduse în stoc. Ocupaţii componente: 413101 413102 413103 413104 413105 413106 413107 413108 413109 gestionar depozit magaziner operator siloz (silozar) primitor-distribuitor materiale şi scule recuziter sortator produse trezorier gestionar custode sală pivnicer . realizează inventare de mobilier şi alte articole depuse în stoc. cântăresc mărfurile primite în stoc.1. Ocupaţii componente: 412201 412202 412203 412204 412205 412206 calculator preţ cost funcţionar economic operator devize şef secţie inventar agent bursă contabil financiar bancar IV. verifică distribuirea mărfurilor şi evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor. producţiei şi în transporturi Funcţionarii în evidenţa materialelor. acţiuni şi alte valori cumpărate sau vândute în contul clienţilor sau patronului. precum şi mărfurile comandate şi expediate. introducerea în stoc şi distribuirea materiilor şi materialelor destinate producţiei.financiare şi contabile. a registrelor de stocuri. comisioanele etc. calculează cantităţile de materii şi materiale necesare la anumite date şi colaborează la stabilirea şi controlul necesităţilor de producţie.3. GRUPA MINORĂ 413 Funcţionari în evidenţa materialelor. înmagazinează şi eliberează utilajele. ţin registrul de evidenţă a transportului de pasageri şi de mărfuri şi coordonează orarele de circulaţie ale acestora. piesele de schimb şi alte articole. realizează ţinerea unei case şi consemnează manipulările curente. la zi. întrun registru. Grupe de bază componente: 4131 Magazineri 4132 Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei 4133 Funcţionari în transporturi 4131 MAGAZINERI Magazinerii organizează şi controlează recepţia şi expediţia de mărfuri şi ţin evidenţa. ţin un registru de obligaţii. Ocupaţii componente: 412101 pontator 4122 FUNCŢIONARI ÎN ACTIVITĂŢI FINANCIARE Funcţionarii în activităţi financiare pregătesc documentele financiare şi calculează dobânzile.

Ocupaţii componente: 413301 413302 413303 413304 413305 413306 413307 413308 413309 413310 413311 413312 413313 413314 413315 413316 413317 413318 413319 413320 413321 413322 413323 413324 413325 413326 413327 413328 413329 413330 agent transporturi funcţionar informaţii controlor trafic impiegat auto impiegat informaţii aviaţie impiegat registru mişcare însoţitor vagoane inspector RNR (Registrul Naval Român) inspector exploatare trafic instructor depou instructor revizie vagoane instructor staţie operator circulaţie mişcare operator comercial operator dană operator programare picher rediţionar revizor tehnic scriitor vagoane şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri şef autogară avizier căi ferate şef haltă şef staţie taxare şef tură la comanda personalului de tren şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit şef tură revizie vagoane veghetor încărcare-descărcare verificator documente expediţie . stabilesc necesităţile de producţie în funcţie de comenzile făcute de clienţi şi de capacitatea de producţie. Ocupaţii componente: 413201 413202 413203 413204 dispecer facturist lansator produse programator producţie 4133 FUNCŢIONARI ÎN TRANSPORTURI Funcţionarii din transporturi ţin registre de evidenţă şi coordonează orarele transportului de pasageri şi mărfuri. stabilesc orarele şi repartizarea şoferilor şi vehiculelor. încărcarea şi descărcarea vehiculelor şi stocarea mărfurilor în tranzit. dirijează mersul trenurilor pe un sector al reţelei feroviare şi ţin evidenţe corespunzătoare.4132 FUNCŢIONARI DE PROGRAMARE ŞI URMĂRIRE A PRODUCŢIEI Funcţionarii de programare şi urmărire a producţiei stabilesc cantitatea şi calitatea materiilor şi materialelor necesare pentru realizarea unui program de producţie. controlează stocurile şi organizează livrările. dirijează şi controlează manipularea mărfurilor într-o gară de triaj. coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport rutier. coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport aerian şi întocmesc listele de pasageri şi evidenţa mărfurilor şi a corespondenţei.

corectori de tipar şi asimilaţi 4141 BIBLIOTECARI ŞI ARHIVARI Bibliotecarii şi arhivarii ţin registrele şi fişierele unei biblioteci referitoare la achiziţionarea. preţul şi restituirea de cărţi şi alte publicaţii. GRUPA NIINORĂ 414 Funcţionari în bibliotecă. triază şi distribuie corespondenţă la birourile de poştă şi în cadrul întreprinderilor. arhivă. clasează şi arhivează documente. copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate. 4. corespondenţă şi asimilaţii acestora ţin registre de preţuri de achiziţie şi restituire a cărţilor.4. corespondenţă şi asimilaţi Funcţionarii din bibliotecă.1. înregistrează.IV. Ocupaţii componente: 414101 414102 414103 414104 414105 414106 414107 414108 414109 414110 414111 414112 414113 414114 414115 arhivar secretar platou bibliotecar studii medii discotecar filmotecar fonotecar fototecar funcţionar documentare mânuitor carte restaurator arhivă conservator arhivă restaurator opere de artă şi monumente istorice conservator opere de artă şi monumente istorice regizor culise regizor scenă 4142 FUNCŢIONARI EXPEDIŢIE ŞI ALŢI AGENŢI POŞTALI Curierii şi alţi agenţi poştali îndeplinesc activităţi specifice în birouri publice de poştă. Grupe de bază componente: 4141 Bibliotecari şi arhivari 4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali 4143 Codificatori. colaţionează şi corectează erorile de tipar. Ocupaţii componente: 414201 414202 414203 414204 414205 414206 414207 414208 414209 414210 414211 414212 agent poştal cartator poştal cartator presă cartator telegrame diriginte poştă factor poştal inspector telegrame oficiant poştă telegrame oficiant presă prelucrător presă scrisă responsabil tură expediţie şef vagon poştal . triază. arhivă. înregistrează şi distribuie corespondenţa la adrese particulare sau întreprinderi. triază şi clasează acte şi documente.

4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ŞI ASIMILAŢI Codificatorii, corectorii de tipar şi asimilaţii acestora realizează codificarea informaţiilor şi clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compară probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile şi scriu pe textul destinat tiparului semnele convenţionale codurilor tipografice; triază formulare şi aplică numere de ordine; triază documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate. Ocupaţii componente:
414301 codificator 414302 corector editură presă 414303 corector-revizor poligrafie

IV. 4.1.5. GRUPA MINORĂ 419 Alţi funcţionari de birou Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţă a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii etc. Grupe de bază componente:
4190 Alţi funcţionari de birou

4190 ALŢI FUNCŢIONARI DE BIROU Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţă a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii etc. Ocupaţii componente:
419001 419002 419003 419004 funcţionar administrativ inspector apărare civilă inspector documente secrete delegat sindical de întreprindere

IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORĂ 42 Funcţionari în servicii cu publicul Funcţionarii în serviciile cu publicul efectuează operaţii de casă, într-o bancă sau birou de poştă, agenţie de pariuri sau într-o casă de jocuri; tratează direct cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii; furnizează informaţii clienţilor; asigură serviciul unei centrale telefonice. Grupe minore componente:
421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi 422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

IV. 4.2.1. GRUPA MINORĂ 421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi Casierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora încasează sumele plătite de clienţi pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienţii băncilor sau birourilor de poştă în cadrul operaţiilor de casă

sau serviciilor poştale; încasează pariurile în timpul manifestaţiilor sportive şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela şi asigură împrumuturi băneşti pentru obiectele amanetate; încasează creanţe sau alte vărsăminte. Grupe de bază componente:
4211 4212 4213 4214 4215 Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete Operatori la ghişee Crupieri şi asimilaţi Cămătari Colectori de note de plată, poliţe şi bani cash

4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ŞI VĂNZĂTORI DE BILETE Casierii, numărătorii de bani şi vânzătorii de bilete încasează şi verifică plăţile în numerar, prin cecuri sau cărţi de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor ş.a; întocmesc monetarul şi eliberează chitanţe; vând bilete şi încasează sumele corespunzătoare; efectuează plăţi în numerar, în bănci, pe bază de cărţi de credit; ţin contabilitatea şi verifică concordanţa cu soldul de casă; încasează numerar în contul unei întreprinderi şi verifică concordanţa cu listele de vânzări şi alte documente şi pregătesc fondurile pentru depunerea în bancă; plătesc salariile personalului întreprinderii. Ocupaţii componente:
421101 421102 421103 421104 421105 421106 421107 421108 421109 421110 casier casier tezaur casier valută mânuitor valori (presă, poştă) numărător bani taxator verificator bani verificator valori vânzător bilete casier trezorier

4212 OPERATORI LA GHIŞEE Operatorii la ghişee încasează bani sau cecuri de la clienţi şi efectuează plăţi către clienţi; achită facturi şi efectuează viramente în contul clienţilor; realizează operaţii de schimb monetar, la cererea clienţilor; înregistrează toate operaţiile efectuate şi verifică concordanţa cu soldurile de casă; efectuează plata facturilor, primirea corespondenţei, vânzarea de timbre poştale şi alte servicii de ghişeu într-un birou de poştă. Ocupaţii componente:
421201 421202 421203 421204 operator ghişeu bancă operator ghişeu birouri de schimb administrator cont referent operaţii între sedii

4213 CRUPIERI ŞI ASIMILAŢI Crupierii şi asimilaţii acestora evaluează riscurile şi probabilităţile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiţii, încasează mizele pariurilor şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri. Ocupaţii componente:

421301 421302 421303 421304 421305

crupier schimbător fise - changeur (cazino) supraveghetor jocuri (cazino) şef de masă (cazino) cap de masă (cazino)

4214 CĂMĂTARI Cămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobânda şi plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupă cu vânzarea acestor obiecte. Ocupaţii componente:
421401 amanetar 421402 cămătar

4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATĂ, POLIŢE ŞI BANI CASH Colectorii de note de plată, poliţe şi bani cash realizează încasări de la adresele clienţilor, procedează la urmărire în cazul în care nu există alt mijloc de acoperire a sumelor, solicită şi încasează contribuţii pentru opere de binefacere etc. Ocupaţii componente:
421501 agent fiscal

IV. 4.2.2. GRUPA MINORĂ 422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei Funcţionarii la recepţie şi de informare a clientelei stabilesc itinerarii şi asigură rezervarea de locuri pentru transport şi cazare pentru clienţi; furnizează informaţii solicitate de clienţi; realizează programări în contul clienţilor cu diverse instituţii cum sunt: spitale, cabinete medicale şi dentare; asigură servicii telefonice. Grupe de bază componente:
4221 Funcţionari la agenţiile de voiaj 4222 Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri 4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

4221 FUNCŢIONARI LA AGENŢIILE DE VOIAJ Funcţionarii la agenţiile de voiaj furnizează informaţii clienţilor în legătură cu itinerarul şi modul de transport şi realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri şi alte documente şi, dacă este nevoie, obţin vize; realizează facturi şi încasează sumele datorate. Ocupaţii componente:
422101 422102 422103 422104 agent transporturi externe agent transporturi interne agent turism funcţionar agenţie voiaj

4222 FUNCŢIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ŞI RECEPŢIONERI

Funcţionarii la serviciile de informare şi recepţionerii furnizează informaţii şi realizează programări pentru spitale, cabinete medicale şi dentare; realizează rezervări şi înscrieri în contul clienţilor pentru hotel, ţin registrele de evidenţă şi prezintă note clienţilor în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broşuri şi formulare de informare a clienţilor. Ocupaţii componente:
422201 422202 422203 422204 422205 impiegat informaţii recepţioner şef recepţie hotel responsabil cazare concierge

4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE) Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătura telefonică între apelant şi apelat; realizează comunicaţii cu exteriorul şi transmiterea apelurilor la distanţă; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare şi înregistrează mesaje. Ocupaţii componente:
422301 422302 422303 422304 422305 422306 oficiant telefoane oficiant telegraf radiotelegrafist telefonist telefonist instructor telegrafist (teleimprimatorist)

IV. 5. GRUPA MAJORĂ 5 Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi Lucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul. Subgrupe majore componente:
51 Lucrători în servicii personale şi de protecţie 52 Modele, manechine şi vânzători în magazine şi piele

IV. 5.1. SUBGRUPA MAJORĂ 51 Lucrători în servicii personale şi de protecţie Lucrătorii din serviciile personale şi de protecţie organizează şi oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează şi vând bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activităţi menajere, supraveghează copii şi oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituţii specializate; oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură şi pedichiură), de îmbălsămare, organizează funeralii, protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice. Grupe minore componente:
511 Însoţitori de zbor şi ghizi

pensiuni etc. cantine. Grupe de bază componente: 5111 Însoţitori de zbor şi stewardese 5112 Conductori şi controlori în transporturi publice 5113 Ghizi 5111 ÎNSOŢITORI DE ZBOR ŞI STEWARDESE Însoţitorii de zbor şi stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor. GRUPA MINORĂ 511 Însoţitori de zbor şi ghizi Însoţitorii de zbor şi stewardesele asigură confortul şi securitatea pasagerilor cărora le furnizează informaţii legate de călătorie şi le servesc mici gustări şi băuturi răcoritoare. 5. supraveghează respectarea regulilor de securitate.1. Ocupaţii componente: 511101 însoţitor de bord 511102 stewardesă 5112 CONDUCTORI ŞI CONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICE Conductorii şi controlorii din transporturile publice controlează sau eliberează bilete. întreprind măsurile impuse în caz de urgenţă şi accident. Ocupaţii componente: . servesc gustări gata preparate şi băuturi. încasează banii pentru bilete.512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante. Ocupaţii componente: 511201 conductor tren 511202 revizor bilete 511203 controlor bilete 5113 GHIZI Ghizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite. asigură serviciile din vagoanele de dormit. asigură asistenţă medicală minoră şi întreprind măsurile impuse în caz de urgenţă şi accident. de la şi până la avion. supraveghează fixarea centurilor de siguranţă şi respectarea interdicţiilor legate de fumat. excursii sau excursii turistice şi oferă explicaţii pe traseu asupra punctelor de interes turistic. excursii sau plimbări. supraveghează copiii aflaţi în staţiune. 513 Personal de îngrijire şi asimilat 514 Alţi lucrători în servicii pentru populaţie 516 Personal de pază şi ordine publică IV. organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti în timpul sejurului. explică utilizarea dispozitivelor de securitate şi oferă informaţii utile. însoţesc pasagerii în aeroport. oferă informaţii utile călătorilor. însoţesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj. organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turişti români şi străini.1. le asigură confortul sau oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic.

depozitarea şi distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare. verifică cumpărarea. servesc gustări şi băuturi. servesc la . concediază. Grupe de bază componente: 5121 Administratori (Intendenţi) 5122 Bucătari 5123 Ospătari şi barmani 5121 ADMINISTRATORI (INTENDENŢI) Administratorii (intendenţii) recrutează. 5. Ocupaţii componente: 512201 bucătar 512202 maistru în arta culinară 512203 bucătar şef 5123 OSPĂTARI ŞI BARMANI Ospătarii şi barmanii servesc gustări şi băuturi. cluburi. supraveghează muncitorii din subordine.511301 511302 511303 511304 511305 511306 511307 511308 511307 conducător grup turistic ghid galerii artă ghid montan ghid turism intern ghid-interpret organizator activitate turism (studii medii) animator socio-educativ ghid sportiv ghid supraveghetor IV. întreprinderi şi instituţii. cantine. GRUPA MINORĂ 512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante. supraveghează curăţenia şi ordinea în hoteluri. pregătesc alimente. organizează şi distribuie materiale şi accesoriile necesare.1. pregătesc alimente. Administratorii şi lucrătorii operativi din restaurante organizează şi conduc activitatea personalului de serviciu. organizează şi coordonează munca în bucătărie. pensiuni etc. Ocupaţii componente: 512101 512102 512103 512104 512105 512106 512107 512108 512109 512110 512111 administrator administrator pieţe şi târguri cabanier gospodar intendent şef cantină îngrijitor vilă administrator hotel şef restaurant şef sală restaurant dispecer pentru servire în cameră (hotel) 5122 BUCĂTARI Bucătarii stabilesc meniuri. sfătuiesc clienţii în alegerea vinurilor.2. instruiesc. supraveghează ordinea în instituţii.

în principal. prestează servicii pe lângă cadrele medicale din spitale sau alte instituţii de profil. pregătirea şi aplicarea aparatului gipsat. Grupe de bază componente: 5131 5132 5133 5139 Îngrijitoare de copii Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară Îngrijitoare la domiciliu Lucrători în serviciu pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare 5131 ÎNGRIJITOARE DE COPII Îngrijitoarele de copii supraveghează toaleta.1. îngrijesc bolnavi la domiciliu. supraveghează copiii şcolari. transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor. asistenţilor medicali. îi însoţeşte la şcoală sau în activităţile recreative. Ocupaţii componente: 513101 îngrijitoare de copii 513102 guvernantă 513103 asistent maternal 5132 INFIRMIERE ŞI ÎNGRIJITOARE ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE SOCIALĂ ŞI SANITARĂ Infirmierele şi îngrijitoarele din instituţiile de ocrotire socială şi sanitară îşi desfăşoară activitatea în preajma medicilor.3. hrănirea şi joaca acestora. asistarea dentiştilor. sterilizarea instrumentelor chirurgicale. pregătirea buiotelor. ajută specialiştii veterinari. de pregătirea pacienţilor în vederea examinării sau tratamentului medical. moaşelor şi dentiştilor şi se ocupă. GRUPA MINORĂ 513 Personal de îngrijire şi asimilat Personalul de îngrijire şi asimilaţii acestuia oferă îngrijiri copiilor. Ocupaţii componente: 512301 barman 512302 ospătar (chelner) 512303 ajutor ospătar IV. supraveghează starea de igienă a spaţiilor balneare şi de tratament. schimbarea lenjeriei de pat. Ocupaţii componente: 513201 513202 513203 513204 513205 513206 513207 băieş brancardier gipsar infirmieră îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară lăcar nămolar 5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIRE ŞI SUPRAVEGHERE LA .bar băuturi alcoolice şi nealcoolice. farmaciştii şi alţi specialişti în exercitarea profesiei. hrănirea pacienţilor imobilizaţi la pat. 5.

4. manichiură. bătrâni). ondulaţii. CAMERISTE ŞI ÎNSOŢITORI Valeţii. masaj). cabinete veterinare IV. cameristele şi însoţitorii acompaniază şi fac diferite servicii patronilor lor. Ocupaţii componente: 514101 514102 514103 514104 514105 coafor cosmetician frizer manichiurist pedichiurist 5142 VALEŢI. COSMETICIENI ŞI ASIMILAŢI Coaforii. îngrijesc garderoba şi obiectele personale ale acestora. Grupe de bază componente: 5141 5142 5143 5149 Coafori. GRUPA MINORĂ 514 Alţi lucrători în servicii pentru populaţie Lucrătorii din serviciile directe către populaţie îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea şi îngrijirea garderobei. pedichiură. coafură. le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activităţi sportive. îmbălsămare şi funeralii. 5. tratamente cosmetice. cameriste şi însoţitori Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători Lucrători în servicii pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare 5141 COAFORI. FRIZERI. cosmeticienii şi asimilaţii acestora execută tunsori. care nu se pot autoservi (infirmi. Ocupaţii componente: 513301 îngrijitoare bătrâni la domiciliu 513302 baby sitter 513303 îngrijitoare bolnavi la domiciliu 5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICIU PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Personalul de îngrijire şi asimilat acestuia care nu se regăseşte în subgrupa 513. curăţat unghii la mâini şi la picioare şi alte servicii destinate clienţilor. machiaj.DOMICILIU Îngrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenţi.1. servicii de igienă personală (frizerie. frizerii. prestează activităţi de calificare simplă pe lângă specialişti de nivel intermediar. frizeri. cosmeticieni şi asimilaţi Valeţi. Ocupaţii componente: . Ocupaţii componente: 513901 îngrijitor farmacii. cosmetică.

neclasificat în grupele de bază anterioare 5161 POMPIERI Pompierii previn şi combat producerea şi extinderea incendiilor. aplică legea şi reglementările legale. întreprinderi. Ocupaţii componente: 514301 antreprenor servicii funerare 514302 decorator servicii funerare 514303 îmbălsămător 5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Lucrătorii din serviciile pentru populaţie care nu se regăsesc în grupele de bază anterioare. înhumare sau incinerare. se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acţionează cu substanţe dezinfectante. conduc şi rezolvă sarcini legate de funeralii. Ocupaţii componente: 514901 514902 514903 514904 514905 514906 agent dezinfecţie. deratizare. produse în locuinţe. GRUPA MINORĂ 516 Personal de pază şi ordine publică Personalul de pază şi ordine publică asigură protecţia persoanelor şi bunurilor contra riscurilor de incendii şi alte riscuri. salvează persoane. îmbălsămare.6. dezinsecţie astrolog gazdă club organizator prestări servicii salvator la ştrand salvator montan IV.514201 514202 514203 514204 514205 cameristă hotel însoţitor liftier valet guvernantă la hotel 5143 AGENŢI DE POMPE FUNEBRE ŞI ÎMBĂLSĂMĂTORI Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează. urmăresc respectarea legii şi menţinerea ordinii. bunuri şi mărfuri în timpul şi după stingerea incendiilor şi accidentelor grave. primesc clienţii în restaurante. avioane căzute sau defectate. 5. Grupele de bază componente: 5161 Pompieri 5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare) 5169 Personal de pază şi ordine publică. baruri şi cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului. Ocupaţii componente: .1. dezinsectante şi deratizante pentru eradicarea acestor focare.

plimbărilor şi inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadările. 5. magazine etc. SUBGRUPA MAJORĂ 52 Modele. fotografii. îndeplineşte sarcini care vizează. percheziţionează deţinuţii la sosire şi le depozitează obiectele de valoare. Grupe minore componente: 521 Manechine şi asimilaţi 522 Vânzători în magazine şi pieţe IV. acces. manechine şi vânzători în magazine şi pieţe Modelele. actele de violenţă şi. îi însoţesc la celulă.516101 516102 516103 516104 516105 516106 şef serviciu pompieri şef formaţie intervenţie.) gardian public gardian feroviar şef formaţie pază şi ordine IV. Ocupaţii componente: 516901 516902 516903 516904 516905 516906 agent de pază. ordine şi intervenţie agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori agent pază în incinte (hoteluri. vânzătorii şi prezentatorii îndeplinesc de regulă următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creaţii artistice sau publicitare şi pentru prezentarea de produse. GRUPA MINORĂ 521 Manechine şi asimilaţi Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii pentru a le prezenta clienţilor în saloane de creaţie. . magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate . în principal. 5. pozează ca modele pentru creaţii artistice. furturile.parada modei -. patrularea în clădiri şi incinte pentru a preveni intrarea ilegală în aceste locuri. control. Ocupaţii componente: 516301 gardian de închisoare 516302 educator în penitenciare 5169 PERSONAL DE PAZĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ. meselor. NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Personalul de pază şi ordine publică care nu se regăseşte în grupele de bază anterioare din grupa minoră 516.2.1. salvare şi prim ajutor şef tură pompieri servant pompier şef grupă pompieri cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE) Lucrătorii din penitenciare supraveghează deţinuţii în închisoare sau case de reeducare şi menţin disciplina. execută ronduri periodice în clădire şi supraveghează deţinuţii în timpul activităţii. sculpturi şi filme publicitare. la nevoie. vând mărfuri în comerţul cu ridicata şi amănuntul şi efectuează probe demonstrative cu privire la funcţionarea sau calitatea produselor. recurg la forţă pentru a preveni asemenea acte şi pentru a intimida pe eventualii agresori.2.

pentru carne. valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.2. blană şi piele.2. Grupe de bază componente: 5220 Vânzători în magazine şi pieţe 5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE Vânzătorii din magazine şi pieţe vând clienţilor mărfuri . Ocupaţii componente: 521001 manechin 521002 model-atelier artistic şi publicitate 521003 prezentator modă IV. silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului. recoltează culturi de grădină şi flori. lapte. în principal. GRUPA MAJORĂ 6 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. păr. depozitează şi prelucrează produse apicole. cresc.în comerţul cu ridicata şi amănuntul .şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre vânzare. GRUPA MINORĂ 522 Vânzători în magazine şi pieţe Vânzătorii din magazine şi pieţe vând mărfuri . tratamente fitosanitare. culeg fructe de pădure.cu ridicata şi amănuntul iar în cazul aparaturii.Grupe de bază componente: 5210 Manechine şi asimilaţi 5210 MANECHINE ŞI ASIMILAŢI Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creaţii artistice. SUBGRUPA MAJORĂ 61 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. silvicultură şi pescuit IV. valorifică animale. silvicultură şi pescuit Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură. arbori şi arbuşti. îngrijesc. cultivă şi recoltează diferite specii acvatice. 6. Subgrupe majore componente: 61 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp. Ocupaţii componente: 522001 522002 522003 522004 anticar bufetier librar vânzător IV. 6. silvicultură şi pescuit . prezintă şi probează calitatea şi modul de funcţionare. plantări. 5. plantează pomi fructiferi.1. cresc viermi de mătase şi albine. însămânţări. întreţin şi exploatează păduri şi ape.

lapte. orez. aplică tratamente fitosanitare prin pulverizare de substanţe insecticide şi pesticide. Grupe de bază componente: 6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură 6112 Arboricultori şi floricultori 6115 Viticultori şi pomicultori 6111 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI DE CÂMP ŞI LEGUMICULTURĂ Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură realizează lucrări agricole de pregătire a solului. cresc. sfeclă. însămânţare.1. îngrăşăminte ş. cultivă şi recoltează diferite specii acvatice. plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti.1. bulbi şi sămânţă. silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului.a. Ocupaţii componente: 611201 arboricultor 611202 ciupercar . Ocupaţii componente: 611101 611102 611103 611104 agricultor grădinar legumicultor lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură 6112 ARBORICULTORI ŞI FLORICULTORI Arboricultorii şi floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului. cultivă flori. cultivare a plantelor pentru flori şi recoltare a produselor din pepiniere. culeg fructe de pădure şi plante medicinale. recoltarea legumelor. plantează. plantare şi întreţinere de arbori şi arbuşti. trestie-de-zahăr etc. plantarea. plantează pomi fructiferi. îngrijesc sau vânează animale pentru carne. stabilesc suprafaţa culturilor şi asigură aprovizionarea cu seminţe. însămânţează. cultivarea plantelor medicinale şi viţei-de-vie. Grupe minore componente: 611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale 612 Crescători de animale 613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale 614 Lucrători forestieri şi asimilaţi 615 Pescari şi vânători IV.Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură. recoltează legume şi flori. fertilizează şi recoltează culturile de câmp. varză etc. piele. cultivarea şi recoltarea culturilor de câmp: grâu. arbori. însămânţarea. sau legumelor: cartofi. arbori şi arbuşti. GRUPA MINORĂ 611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale planifică şi execută lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp. depozitează şi prelucrează produse agricole şi le valorifică către organisme de comercializare sau la cumpărători. blană. arbuşti şi alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice şi plante medicinale. 6.

611203 611204 611205 611206 florar-decorator floricultor peisagist floricultor lucrător calificat în floricultură şi arboricultură 6115 VITICULTORI ŞI POMICULTORI Viticultorii şi pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului.. a păsărilor de curte. asigură seminţele şi îngrăşămintele necesare. precum şi cu creşterea şi îngrijirea fazanilor. le plantează. 6. cabalinelor şi altor specii. prelucrarea acestora şi comercializarea lor. Ocupaţii componente: 611501 pomicultor 611502 viticultor IV. ovinelor. blană. Grupe de bază componente: 6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne 6122 Crescători de păsări şi fazanieri 6123 Apicultori şi sericicultori 6124 Crescători-îngrijitori de cabaline 6125 Crescători de animale mici 6121 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI CARNE Crescătorii-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne se ocupă cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor.a. carne sau pene. viermilor de mătase etc. porcinelor. porcinelor. caprinelor. piele ş. obţinerea diferitelor tipuri de produse animaliere. GRUPA MINORĂ 612 Crescători de animale Crescătorii de animale se ocupă cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor. lapte. Ocupaţii componente: 612101 cioban (oier) 612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne 612103 tocător de furaje (paie) 612104 lucrător calificat în creşterea animalelor 6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ŞI FAZANIERI Crescătorii de păsări şi fazanierii se ocupă cu creşterea şi îngrijirea păsărilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulată de ouă. depozitarea. Ocupaţii componente: 612201 crescător de păsări 612202 fazanier . se ocupă cu depozitarea şi prelucrarea produselor pomicole şi viticole. stabilesc varietăţile pomicole şi viticole de cultivat. albinelor.2.1. întreţin şi recoltează. caprinelor şi altor animale pentru producţia de carne.

pregătirea solului. achiziţionarea seminţelor. precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor. depozitarea şi prelucrarea produselor.şi obţinerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piaţă. Ocupaţii componente: 612401 antrenor cabaline 612402 crescător-îngrijitor de cabaline 612403 herghelegiu 6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICI Crescătorii de animale mici se ocupă cu creşterea. creşterea şi întreţinerea animalelor şi obţinerea diverselor produse animaliere. îngrăşămintelor şi furajelor. Grupe de bază componente: 6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale 6130 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI VEGETALE ŞI CRESCĂTORI DE ANIMALE Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifică şi execută .3. livrarea en-gros şi vânzarea pe piaţă a acestora. maşinilor şi instalaţiilor agricole. întreţinerea construcţiilor. execută lucrările necesare unei exploatări agricole mixte policultură şi creşterea animalelor . însămânţarea şi recoltarea produselor agricole. prelucrarea produselor secundare şi valorificarea lor. GRUPA MINORĂ 613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifică şi execută lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi altor culturi. îngrijirea şi dresarea cailor. selecţionarea şi înmulţirea animalelor mici. 6.1.6123 APICULTORI ŞI SERICICULTORI Apicultorii şi sericicultorii se ocupă cu creşterea şi îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere şi polenizării culturilor precum şi cu creşterea şi îngrijirea viermilor de mătase în scopul obţinerii gogoşilor de mătase. Ocupaţii componente: 612301 apicultor 612302 sericicultor 6124 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE CABALINE Crescătorii-îngrijitori de cabaline se ocupă cu creşterea. speciilor şi numărului de animale de crescut. Ocupaţii componente: 612501 crescător de animale mici IV. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafeţelor destinate diferitelor culturi.

lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp. fasonarea şi depozitarea lemnelor. precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor. supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiunile de stingere a incendiilor. GRUPA MINORĂ 615 Pescari şi vânători . Grupe de bază componente: 6141 Lucrători forestieri 6142 Preparatori mangal 6141 LUCRĂTORI FORESTIERI Lucrătorii forestieri se ocupă cu întreţinerea şi conservarea fondului forestier.1. 6. GRUPA MINORĂ 614 Lucrători forestieri şi asimilaţi Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora se ocupă cu întreţinerea exploatărilor forestiere. Ocupaţii componente: 613001 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale IV. Ocupaţii componente: 614201 preparator mangal 614202 mangalizator IV. Ocupaţii componente: 614101 614102 614103 614104 614105 614106 614107 614108 614109 614110 614111 614112 614113 cioplitor în lemn carbonitor fasonator mecanic (cherestea) muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde drujbist pepinierist presator stuf protecţionist silvic recoltator stuf rezinator şef coloană exploatare stuf stivuitor şi recepţioner silvic tăietor silvic 6142 PREPARATORI MANGAL Preparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracţia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiţionale.1. supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiuni de stingere a incendiilor.4. estimarea volumului de lemn şi tăierea arborilor. 6. tăierea. transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalaţii simple. arborilor şi altor culturi.5. reperarea şi marcarea arborilor de tăiat şi estimarea volumului de lemn. stabilirea şi marcarea arborilor de tăiat.

Pescarii şi vânătorii cultivă şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice (peşti. piele. pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit. Ocupaţii componente: 615301 pescar mări şi oceane 6154 VÂNĂTORI Vânătorii se ocupă cu capturarea şi vânarea animalelor sălbatice şi păsărilor. instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit. supravegherea şi paza zonelor de vânătoare. moluşte). curăţarea. GRUPA MAJORĂ 7 Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal. congelarea sau sărarea cantităţilor de peşte. congelează sau sărează cantităţile de peşte. Ocupaţii componente: 615201 pescar în ape interioare şi de coastă 6153 PESCARI ÎN MĂRI ŞI OCEANE Pescarii în mări şi oceane se ocupă cu capturarea peştilor din mări şi oceane în echipajele navale de pescuit. congelarea sau sărarea cantităţilor de peşte. vânează şi capturează mamifere. instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit. curăţarea. Ocupaţii componente: 615101 lucrător în culturi acvatice 615102 piscicultor 6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ŞI DE COASTĂ Pescarii în ape interioare şi de coastă se ocupă cu capturarea peştilor şi altor specii acvatice în apele interioare sau de coastă. 7. pene şi alte produse. raci.a. pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit. Ocupaţii componente: 615401 vânător IV. în principal. le sacrifică şi pregătesc în vederea expedierii. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor . curăţă. conducerea navelor între port şi locurile de pescuit. individual sau cu nave de pescuit. Grupe de bază componente: 6151 6152 6153 6154 Lucrători în culturi acvatice Pescari în ape interioare şi de coastă Pescari în mări şi oceane Vânători 6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICE Lucrătorii în culturi acvatice cultivă şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice. păsări ş. pentru carne. conducerea navelor între port şi locurile de pescuit.

). sticlărie şi produse similare. construirea. 7. calcar. imprimerie muncitori calificaţi în industria alimentară şi alte meserii IV. sudarea şi modelarea metalelor. GRUPA MINORĂ 711 Mineri şi artificieri. Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora. minereului. Ocupaţii componente: 711101 miner în subteran . tăietorii şi cioplitorii în piatră extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafaţă. mineralelor solide şi rocilor din mine subterane şi de suprafaţă (granit. executarea. extrag şi prelucrează pietrele destinate construcţiilor şi execută lucrări specifice activităţilor de construcţii. şi asimilaţi IV. piele şi altele. silex etc. bijuteriilor. executarea lucrărilor de imprimerie. reglarea maşinilor-unelte. 7. motoarelor şi accesoriilor. taie şi fasonează pietre pentru construcţii. vopsitori. construirea şi montarea aparatelor. veselei şi altor obiecte din metale preţioase. tăietori şi cioplitori în piatră 7111 MINERI ŞI LUCRĂTORI ÎN CARIERĂ Minerii şi lucrătorii în carieră execută operaţii de extragere a cărbunelui. aparatelor electrice şi electronice. licee industriale sau cursuri de calificare. Grupe de bază componente: 7111 Mineri şi lucrători în carieră 7112 Artificieri 7113 Spărgători. Subgrupe majore componente: 71 Meseriaşi şi 72 Meseriaşi şi asimilaţi 73 Meseriaşi şi şi asimilaţi 74 Meseriaşi şi artizanale muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii muncitori calificaţi în metalurgie. încarcă şi amorsează explozibilul. textile. tăietori şi cioplitori în piatră Minerii.1. Grupe minore componente: 711 712 713 714 Mineri şi artificieri. fabricarea instrumentelor de precizie. curăţitori de faţade. artizanat. construcţii metalice şi muncitori calificaţi în mecanică fină.Muncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule.1. Majoritatea ocupaţiilor din această grupă necesită cunoştinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale.1. tăietori şi cioplitori în piatră Muncitori constructori şi asimilaţi Muncitori constructori la lucrări de finisare Zugravi. întreţinerea şi repararea maşinilor industriale. inclusiv a motoarelor şi vehiculelor. utilaje şi dispozitive parţial mecanizate. întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări. SUBGRUPA MAJORĂ 71 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii Meseriaşii şi muncitorii calificaţi din industria extractivă şi construcţii execută lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă (cărbune). artificierii. precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn. ardezie. turnarea.

minereurilor şi rocilor. temperatură şi radiaţii 711104 controlor de producţie la minele de aur nativ 7112 ARTIFICIERI Artificierii execută lucrări de amplasare şi detonare a explozivului pentru fragmentarea şi dislocarea cărbunelui. Ocupaţii componente: 711301 711302 711303 711304 711305 cioplitor în piatră şi marmură cioplitor montator piatră. Grupe de bază componente: 7121 7122 7123 7124 7129 Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale Zidari Constructori în beton armat şi asimilaţi Dulgheri Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare 7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ŞI MATERIALE TRADIŢIONALE Muncitorii constructori din această grupă de bază execută lucrări de construcţii şi reparaţii de locuinţe şi alte anexe gospodăreşti din chirpici. mortarul. fierul beton. TĂIETORI ŞI CIOPLITORI ÎN PIATRĂ Spărgătorii. bârne etc.1. tăiere şi gravare de inscripţii sau motive decorative pe plăcile finisate. şlefuitor. fasonare şi polizare a formelor necesare pentru construcţii. Ocupaţii componente: 711201 artificier de mină 711202 artificier la lucrări de suprafaţă 711203 pirotehnician cinematografie şi teatru 7113 SPĂRGĂTORI. debitare. nivelează terenul. cărămida. lemnul etc. Exercitarea operaţiilor specifice necesită cunoştinţe legate de duritatea şi rezistenţa materialelor folosite şi de tehnologia construcţiilor. 7. fie prin cursuri de calificare. marmură restaurator piatră IV. piatră . lemn. Ocupaţii componente: 712101 muncitor constructor bârne. GRUPA MINORĂ 712 Muncitori constructori şi asimilaţi Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora execută lucrări de zidărie şi tâmplărie folosind ca materii prime piatra. marmură gaterist la tăiat blocuri de piatră. precum şi normele de protecţie a muncii. marmură tăietor. chirpici. cantitatea acestuia. marmură etc).2. tăietorii şi cioplitorii în piatră execută lucrări de spargere a pietrelor extrase din carieră (granit. respectă planul de amplasare a explozivului. cunoştinţele se dobândesc fie prin şcoala profesională. lustruitor piatră. sapă fundaţia şi clădesc construcţia din materialele respective.711102 miner la suprafaţă 711103 măsurător de gaze.

). confecţionează podine din lemn pentru schele. prin îmbinarea cărămizilor. repară suprafeţe din beton şi similare. execută cofraje pentru turnarea betonului. execută construcţii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente. ferestre.. execută turnarea betonului în cofraje. Ocupaţii componente: 712201 712202 712203 712204 712205 712206 sobar zidar zidar zidar zidar zidar coşuri fabrică pietrar şamotor roşar-tencuitor restaurator 7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ŞI ASIMILAŢI Constructorii în beton armat execută. care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.712102 confecţioner plăci din diverse materiale 712103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf 7122 ZIDARI Zidarii execută lucrări de zidărie. finisează. magazii etc. cuptoare. operaţii privind construirea structurilor şi lucrărilor din beton armat. case de locuit. pavare etc. ajustează. căilor ferate şi liniilor de tramvai (asfaltare. clădiri etc. cimentează fântâni şi deschiderile din pereţi. Ocupaţii componente: 712901 712902 712903 712904 muncitor hidrometru pavator săpător fântâni asfaltator . asamblează. pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli. adică construiesc şi repară fundaţii. încadrează uşi. pereţi. folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora. îmbină. montarea fierului beton. pereţi despărţitori din lemn în interiorul construcţiilor. coşuri înalte. Ocupaţii componente: 712301 betonist 712302 fierar betonist 712303 montator elemente prefabricate din beton armat 7124 DULGHERI Dulgherii construiesc. în principal. montează şi instalează diferite structuri din lemn pe şantierele de construcţii.). Ocupaţii componente: 712401 dulgher (exclusiv restaurator) 712402 dulgher restaurator 7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Muncitorii încadraţi în această grupă practică meserii de construcţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor.

1. fixează şi lipesc foliile de linoleum. MOZAICARI ŞI FAIANŢARI Parchetarii execută lucrări de pregătire. montări de parchete. linoliştii croiesc. tablă 7132 PARCHETARI. azbociment. GRUPA MINORĂ 713 Muncitori constructori la lucrări de finisare Muncitorii constructori la lucrări de finisare execută acoperişuri. Grupe de bază componente: 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 Constructori de acoperişuri Parchetari. instalează şi montează ţevi şi izolaţii termice şi acustice. linolişti.712905 712906 712907 712908 712909 712910 712911 712912 712913 712914 712915 712916 712917 712918 712919 712920 cantonier chesonier constructor căi ferate constructor linii tramvai drenor canalist fascinar finisor terasamente muncitor hidrogeolog muncitor constructor şenal navigabil. aplică şi îmbină plăcile de faianţă. Ocupaţii componente: 713201 713202 713203 713204 713204 faianţar (exclusiv restaurator) montator placaje interioare şi exterioare mozaicar (exclusiv restaurator) parchetar-linolist mozaicar restaurator . asfalt. ardezie şi alte materiale. mozaicarii toarnă şi finisează mozaicuri. viaducte şi tuneluri agent hidrotehnic revizor cale sau puncte periculoase meseriaş întreţinere cale şef echipă întreţinere cale meseriaş întreţinere poduri metalice. mozaicari şi faianţari Ipsosari Montatori de izolaţii termice şi acustice Geamgii Instalatori şi montatori de ţevi Electricieni în construcţii 7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERIŞURI Constructorii de acoperişuri execută lucrări de acoperire a construcţiilor cu table metalice. lucrări hidrotehnice şi portuare şef echipă întreţinere poduri metalice.3. turnări şi finisări de mozaicuri. viaducte şi tuneluri alpinist utilitar IV. faianţarii pregătesc pereţii. execută reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru clădiri şi alte lucrări de finisare. montează şi finisează parchete în interiorul clădirilor. ţigle. LINOLIŞTI. Ocupaţii componente: 713101 acoperitor-învelitor ţiglă. materiale sintetice. 7.

). execută lucrări în vederea susţinerii . Ocupaţii componente: 713401 713402 713403 713404 713405 713406 izolator izolator izolator izolator izolator montator fonic frigorific hidrofug lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) termic pereţi din plafoane din gips carton 7135 GEAMGII Geamgiii aleg panourile de sticlă. cu ajutorul şabloanelor. gaze. ancadramente. vată minerală. izolarea cu diferite materiale (plăci din stufit.7133 IPSOSARI Ipsosarii execută tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos. profiluri interioare şi exterioare (scafe. teraselor. Ocupaţii componente: 713601 713602 713603 713604 713605 713606 713607 detector pierderi apă şi gaze instalator apă. reţele exterioare şi instalaţii frigorifice. montează profile. gletuiesc suprafeţele pereţilor cu un strat subţire de pastă de ipsos. măsoară şi montează sticla la ferestre. planşeelor. magazine. lucrări de marmură artificială sau stuco-marmură executate cu ipsos sau var. materiale plastice. canal instalator frigotehnist instalator încălzire centrală şi gaze instalator reţele exterioare apă instalator ventilare şi condiţionare apă verificator canale subterane 7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCŢII Electricienii în construcţii trasează instalaţiile electrice. cornişe etc. alimentare cu apă. încălzire centrală. tablouri. Ocupaţii componente: 713501 geamgiu 7136 INSTALATORI ŞI MONTATORI DE ŢEVI Instalatorii şi montatorii de ţevi execută lucrări de montaj de instalaţii sanitare. conductelor. lipirea. realizează vitralii şi panouri decorative. brâuri. taie.) a pereţilor. plăci fibrolemnoase etc. Ocupaţii componente: 713301 ipsosar (exclusiv restaurator) 713302 turnător ornamentalist 713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos 7134 MONTATORI DE IZOLAŢII TERMICE ŞI ACUSTICE Montatorii de izolaţii termice şi acustice execută lucrări pentru asigurarea izolării termice şi acustice în construcţii prin fixarea. beton celular. prefabricate. ventilare şi condiţionare. vitrine. pereţi despărţitori.

montează.2. întreţin şi repară structuri metalice. cabluri. matriţeri. vopsitor lăcuitor lemn vopsitor industrial finisor-lăcuitor lemn stucaturist 7143 CURĂŢITORI DE FAŢADE ŞI COŞARI Curăţitorii de faţade curăţă faţadele din pietre tăiate. 7. conductori. zugrăveli. întreţin şi repară motoare. tapetari. metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice.1. TAPETARI. curăţitori de faţade şi asimilaţi Muncitorii. vopsitori. lămpi. GRUPA MINORĂ 714 Zugravi.diverselor piese ale acestora. vopsitorie pe pereţii clădirilor. alţi lucrători în construcţii metalice 722 Forjori. lemn. Grupe de bază componente: 7141 Zugravi.nd. jetului de vapori sau nisip sub presiune. le prelucrează la cald sau prin alte procedee. metal. vehicule. sudori. instalaţii şi echipamente electrice. Ocupaţii componente: 714101 714102 714103 714104 714105 714106 tapetar zugrav. curăţă faţadele clădirilor şi coşurile industriale. SUBGRUPA MAJORĂ 72 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie. aplică tapete de hârtie sau material plastic pe pereţii tencuiţi sau din beton. structurile metalice ale clădirilor. meseriaşii din această grupă de bază zugrăvesc. le sudează. execută lucrări de vopsitorie pe carcase metalice. cărămizi. Grupe minore componente: 721 Turnători. montatori şi reparatori de maşini şi utilaje . Ocupaţii componente: 714301 coşar 714302 curăţitor de faţade IV. reglează maşini unelte.). lăcuitori şi vopsitori 7143 Curăţitori de faţade şi coşari 7141 ZUGRAVI. construcţii metalice şi asimilaţi Muncitorii din această subgrupă majoră toarnă metalele. montează elementele componente (tuburi. execută legăturile. conexiunile şi racordurile electrice. LĂCUITORI ŞI VOPSITORI Meseriaşii din această grupă de bază execută lucrări de văruire. repară şi întreţin aceste instalaţii. tablouri etc. 7. asamblează. tinichigii-cazangii. reglori şi asimilaţi 723 Mecanici. coşarii înlătură prin procedee specifice funinginea depusă în interiorul coşurilor industriale.4.aco Ocupaţii componente: 713701 electrician în construcţii IV.

724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

IV. 7.2.1. GRUPA MINORĂ 721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice Persoanele având aceste meserii confecţionează forme pentru turnarea metalelor; sudează şi taie piese metalice; confecţionează şi repară articole din tablă; montează, întreţin şi repară structuri metalice grele şi de ridicat, funiculare şi alte instalaţii. Grupe de bază componente:
7211 7212 7213 7214 7215 Turnători, formatori, miezuitori Sudori şi debitatori autogeni Tinichigii-cazangii Constructori şi montatori de structuri metalice Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat 7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici

7211 TURNĂTORI, FORMATORI, MIEZUITORI Meseriaşii specializaţi ca turnători, formatori, miezuitori, confecţionează manual sau mecanic formele pentru turnare şi miezurile, după care execută operaţiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite. Ocupaţii componente:
721101 721102 721103 721104 721105 721106 721107 721108 721109 721110 721111 721112 721113 721114 721115 721116 curăţitor sablator modelier lemn modelier metal modelator miezuitor modelier naval operator la maşini de brichetat şpan pregătitor metale vechi pentru retopire recuperator metale vechi topitor aliaje tipografie topitor fontă şi neferoase topitor, turnător metale şi aliaje neferoase turnător fontă pe bandă turnător formator turnător pregătitor oţelărie turnător modelier turnător metale şi neferoase

7212 SUDORI ŞI DEBITATORI AUTOGENI Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau decupează piese metalice cu ajutorul surselor de căldură (gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee) prin tăiere, topire; asamblează piese metalice prin fuziune. Ocupaţii componente:
721201 721202 721203 721204 721206 lipitor de plăcuţe la scule aşchietoare sudor autogen sudor electric sudor automatist tăietor cu flacără (autogen)

721207 sudor cu gaze 721208 sudor în mediu protector

7213 TINICHIGII-CAZANGII Tinichigiii trasează repere pe tablă în vederea decupării şi fasonării; realizează şi repară articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie primă tabla din oţel, aramă, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau tablă galvanizată. Montează şi repară piese din tablă pentru vehicule şi avioane. Cazangiii fabrică şi repară cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente şi similare). Ocupaţii componente:
721301 721302 721303 721304 721305 721306 721307 721308 721309 cazangiu recipiente probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente tinichigiu carosier tinichigiu industrial tinichigiu de şantier tinichigiu structurist de aviaţie cazangiu ţevar cazangiu formator tinichigiu restaurator

7214 CONSTRUCTORI ŞI MONTATORI DE STRUCTURI METALICE Constructorii şi montatorii de structuri metalice decupează, fasonează şi nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în clădiri, nave. Ocupaţii componente:
721401 721402 721403 721404 721405 721406 721407 721408 721409 721410 721411 721412 721413 721414 721415 721416 721417 721418 721419 721420 721421 721422 721423 721424 721425 721426 721427 721428 721429 721430 finisor cocleţi finisor ace şi accesorii confecţioner capace de carde confecţioner cocleţi confecţioner plase din sârmă formator ţevi prin sudare lăcătuş construcţii metalice şi navale lăcătuş de mină lăcătuş revizie vagoane lăcătuş mecanic lăcătuş montator presator metale la rece recondiţioner scule şi utilaje petroliere şanfrenator pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete reparator garnituri carde tubulator naval maşinist la litografiat şi vernisat tablă maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu constructor şi montator de structuri metalice maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor nituitor lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor montator ajustor spete lipitor şi protejator spete tăietor pentru garnituri de carde maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde lăcătuş-depanator utilaje calcul

7215 LUCRĂTORI LA MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DE INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT Lucrătorii la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat montează instalaţii de ridicat; instalează şi întreţin cabluri metalice şi fire pe şantiere (de construcţii, foraj puţuri petrol şi gaze), la bordul navelor şi avioanelor. Concret, leagă, repară şi ajustează legătura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcţiune a diferitelor tipuri de funiculare şi platforme mobile pentru transport persoane şi materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc. Ocupaţii componente:
721501 mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere

7216 SCAFANDRI ŞI ALŢI LUCRĂTORI SUB APĂ Scafandrii şi lucrătorii similari execută lucrări sub apă necesare instalării şi reparării podurilor, pilonilor şi fundaţiei pentru construcţii portuare; verifică starea navelor aflate la apă şi a instalaţiilor subacvatice, semnalează prin imersiune, situaţia navelor naufragiate. Ocupaţii componente:
721601 721602 721603 721604 721605 scafandru scafandru scafandru scafandru scafandru autonom şef grup şef utilaj greu

IV. 7.2.2. GRUPA MINORĂ 722 Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora realizează lucrări de prelucrare a fierului, oţelului şi altor metale prin procedee de ciocănire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricării şi reparării de utilaje şi echipamente; reglează maşini-unelte, profilează şi rectifică suprafeţe metalice. Grupe de bază componente:
7221 7222 7223 7224 Forjori, ştanţatori şi presatori Sculeri Reglori şi reglori conductori de maşini unelte Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

7221 FORJORI, ŞTANŢATORI ŞI PRESATORI Forjorii, ştanţatorii, presatorii şi matriţerii execută operaţii de schimbare a formei şi dimensiunilor pieselor prin deformare plastică, manual cu ajutorul maşinilor universale de forjat sau specializate, prin încălzire prealabilă. În procesul de execuţie, meseriaşii cu aceste calificări folosesc nicovale, plăci de oţel, ciocane manuale sau pneumatice, dălţi, dispozitive de îndoire, refulare etc., obţinând piese de diverse tipodimensiuni, complexităţi şi greutăţi. Ocupaţii componente:
722101 forjor matriţer 722102 prelucrător mecanic metale preţioase 722103 presator piese din pulberi metalice

722104 722105 722106 722107 722108 722109 722110 722111 722112 722113 722114

ştanţator presator, ambutisor la cald forjor manual forjor arcurar forjor mecanic confecţioner ferodouri preparator pulberi cuptorar termist pentru ferite fierar-potcovar formator-presator ferite finisor ferite

7222 SCULERI Sculerii SDV prelucrează dispozitive verificatoare şi matriţe pentru care execută operaţii de ajustare, găurire, filetare, tuşare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; în funcţie de specificul materialului folosesc diferite maşini unelte ca: freze, strunguri, raboteze şi altele, pentru a asigura funcţionarea cu precizie a acestora. Ocupaţii componente:
722201 722202 722203 722204 722205 lăcătuş SDV sculer matriţer lăcătuş AMC lăcătuş mecanică fină prelucrător prin electroeruziune

7223 REGLORI ŞI REGLORI CONDUCTORI DE MAŞINI - UNELTE Reglorii execută toate reglările mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalaţii, mecanisme, automate sau maşini şi agregate care funcţionează ca linie complexă. Principalele operaţii ce se execută în cadrul reglajului sunt montarea şi demontarea sculelor şi dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustări în vederea reglării, reglarea mecanismelor de pornireoprire şi siguranţa în funcţionare, asigurarea funcţionării în regimul optim de funcţionare. Ocupaţii componente:
722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice 722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice 722303 reglor benzi montaj 722304 maşinist la linii automate aşchietoare 722305 reglor maşini de bobinat şi platinat 722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice 722307 reglor maşini - unelte 722308 reglor montator 722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice 722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte

7224 LUCRĂTORI LA MAŞINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ŞI ASCUŢIT Lucrătorii la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit conduc maşini fixe sau portabile de polizat şi rectificat, de ascuţire a uneltelor de tăiat; repară, ajustează şi ascut lamele de tăiat şi dinţii metalici ai cilindrilor de la maşinile de cardat textile. Principalele operaţii de rectificare sunt: rectificarea universală, rectificare dantură caneluri, honuire, rodare, lepuirea şi ascuţirea de scule şi instrumente. Ocupaţii componente:

Grupe de bază componente: 7231 Mecanici. instalează. montatorii şi reparatorii de maşini şi utilaje ajustează. întreţin şi repară motoare de avion. vehicule.722401 722402 722403 722404 722405 722406 722407 722408 722409 722410 722411 722412 722413 722414 722415 722416 722417 722418 722419 722420 722421 722422 722423 722424 722425 722426 ascuţitor laminate la cald ascuţitor laminate la rece ascuţitor călitor garnituri de carde ascuţitor scule. încearcă. montatori şi reparatori de autovehicule 7232 Mecanici. montatori şi reparatori de maşini şi utilaje Mecanicii. maşini agricole şi industriale. Ocupaţii componente: . montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale 7231 MECANICI. oprire-pornire şi altele. Verifică mecanismele de siguranţă. mortezor roţi dinţate rectificator dantură caneluri strungar la strung paralel şi de detalonat strungar la strung revolver strungar la strung carusel strungar la maşini orizontale strungar la maşini de alezat strungar la maşini de prelucrat în coordonate strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate rectificator piese producătoare de ochiuri IV. instrumente medicale şi obiecte de uz casnic debitator-şlefuitor perii de maşini electrice polizator şlefuitor metale frezor universal găuritor filetator honuitor. examinează. întreţin şi repară motoare. GRUPA MINORĂ 723 Mecanici. întreţinere şi reparare a motoarelor de autovehicule. MONTATORI ŞI REPARATORI DE AUTOVEHICULE Mecanicii. frânare.2.3. instalare. rodator-lepuitor rabotor mortezor universal rectificator universal strungar universal broşator frezor la maşini roţi dinţate gravor mecanic rabotor. MONTATORI ŞI REPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANE Mecanicii. Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor. piesele uzate şi reglează mecanisme de direcţie. înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcţionări a motoarelor de avion. montatori şi reparatori de motoare de avioane 7233 Mecanici. montatorii şi reparatorii de motoare de avioane instalează. montatorii şi reparatorii de autovehicule execută operaţii de ajustare. 7. Ocupaţii componente: 723101 723102 723103 723104 electrician auto electromecanic auto mecanic auto lăcătuş montator agregate energetice şi de transport 7232 MECANICI.

întreţinere şi reparare a motoarelor agricole şi industriale. automatizare bobinator condensatori pentru instalaţii electrice electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice bobinator transformatoare montator reglor şi depanator de aparataj electric montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee . Ocupaţii componente: 723301 723302 723303 723304 frigoriferist (frigotehnist) mecanic agricol motorist ungător-gresor IV.). MONTATORI ŞI REPARATORI DE MAŞINI AGRICOLE ŞI INDUSTRIALE Muncitorii calificaţi din această grupă execută operaţii de instalare. 7.723201 mecanic aviaţie 7233 MECANICI. reglare şi reparare a aparatelor electrice şi electronice. instalare. instrumente sau componente electrice la maşini agricole şi industriale. GRUPA MINORĂ 724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice Montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electrotehnice şi electronice execută operaţii de montaj. precum şi partea electrică la obiectele de uz casnic etc.2.4. Ocupaţii componente: 724101 724102 724103 724104 724105 724106 724107 724108 724109 724110 724111 electrician echipamente electrice şi energetice bobinator aparataj electric electromecanic reparator obiecte de uz casnic bobinator maşini electrice rotative electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie. reglează şi repară aparate şi echipamente electrice şi energetice de toate tipurile (motoare electrice. autovehicule. aeronave. relee. dinamuri. montare. tablouri de comandă şi distribuţie. a echipamentelor mecanice. cu excepţia celor de autovehicule şi avioane. Grupe de bază componente: 7241 Electromecanici montatori electrice şi energetice 7242 Electronişti montatori şi electronice 7244 Electromecanici montatori telefonice 7245 Electricieni montatori şi subterane şi reparatori de aparate şi echipamente reparatori de aparate şi echipamente şi reparatori de instalaţii telegrafice şi reparatori de linii electrice aeriene şi 7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ENERGETICE Electromecanicii din această grupă de bază montează.

montatorii şi reparatorii de linii electrice instalează şi repară linii electrice aeriene şi subterane. MONTATORI ŞI REPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ŞI SUBTERANE Electricienii. echipamente de înregistrare şi transmisie sunet şi imagine şi alte componente electronice. Ocupaţii componente: 724401 724402 724403 724404 724405 724406 724407 724408 724409 724410 automatist electromecanic SCB (semnalizare. întreţin şi repară echipamente de calcul. racordează cabluri pentru transportul energiei electrice şi pentru tracţiune electrică. reglor. testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare. întreţin şi repară instalaţii telefonice şi telegrafice din centralele telefonice şi alte locuri unde se instalează asemenea echipamente. centralizare şi blocare 724411 electromecanic electroalimentare 724412 muncitor radioelectronist 7245 ELECTRICIENI. MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRONICE Electroniştii. telefonie electronist telecomunicaţii jonctor linior montator. montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electronice reglează. staţii şi posturi de transformare electrice electrician protecţie relee.724112 montator reglor şi depanator de ascensoare 724113 electrician nave 7242 ELECTRONIŞTI. Ocupaţii componente: 724201 electrician depanator utilaje calcul 724202 electronist depanator utilaje calcul 724203 plantator elemente electronice 7244 ELECTROMECANICI TELEGRAFICE ŞI TELEFONICE MONTATORI ŞI REPARATORI DE INSTALAŢII Electromecanicii montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice montează. Ocupaţii componente: 724501 724502 724503 724504 724505 724506 724507 724508 724509 724510 electrician exploatare centrale şi staţii electrice electrician exploatare reţele electrice electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale. centralizare. automatizări şi măsurători electrice electrician de întreţinere şi reparaţii electrician montator de instalaţii automatizate electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport electrician pentru protecţia catodică . blocare) electromecanic radio-radioficare electromecanic reţele cabluri electromecanic reţele linii electromecanic telegrafie.

artizanat. SUBGRUPA MAJORĂ 73 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în mecanică fină. instrumente muzicale. repară instrumente şi aparate de precizie. reglează şi repară aparate şi instrumente optice utilizate în aviaţie. bijuterii. textile. debordator piese optice centrator. meteorologie. textile. Grupe de bază componente: 7311 Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie 7312 Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale 7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale 7311 CONFECŢIONERI ŞI REPARATORI DE INSTRUMENTE ŞI APARATE DE PRECIZIE Confecţionerii şi reparatorii de instrumente şi aparate de precizie execută.3.724511 electrician rural 724512 electrician de mină 724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice IV. Lucrările se execută manual sau cu scule şi maşini mecanice. pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătăţirea calităţii produselor. medicină. marină. Ocupaţii componente: 731101 731102 731103 731104 731105 731106 731107 731108 731109 731110 731111 731112 731113 731114 731115 731116 AMC-ist armurier blocator. articole artizanate din lemn. deblocator ceasornicar centrator. curăţător piese şi aparate optice lipitor lentile şi prisme montator aparatură optică optician optician armament confecţioner seringi presator piese optice reparator aparate foto reparator stilouri. 7. artizanat. instrumente muzicale.1. piele şi alte materiale. brichete reparator umbrele . execută proteze medicale ortopedice şi dentare.3. sticlari şi lucrători asimilaţi 733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn. bijuterii şi efectuează operaţii de precizie în metal şi alte materiale. GRUPA MINORĂ 731 Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi Lucrătorii din mecanică fină şi asimilaţii acestora confecţionează. Grupe minore componente: 731 Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi 732 Olari. imprimerie şi asimilaţi Meseriaşii din mecanica fină. piele şi alte materiale 734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi IV. finisor aparate optice degresator. imprimerie şi asimilaţii acestora realizează şi repară instrumente şi aparate de mecanică fină şi precizie. 7. chituitor. lucrări de tipografie şi legătorie.

Ocupaţii componente: 731301 731302 731303 731304 731305 731306 731307 731308 731309 argintar bijutier metale preţioase cizelator cizelator clişee galvanice confecţioner ştampile de cauciuc. prelucrează şi confecţionează obiecte de uz casnic. GRUPA MINORĂ 732 Olari. pământ ars. Ocupaţii componente: 731201 731202 731203 731204 731205 731206 731207 731208 731209 731210 731211 731212 acordor acordeoane. acordarea şi repararea de instrumente muzicale cu coarde. percuţie) filator corzi pentru piane montator corp sonor la piane montator reglor piane montator ajustor de acordeoane lutier 7313 GIUVAERGII ŞI ALŢI LUCRĂTORI DE PRECIZIE ÎN METAL ŞI ALTE MATERIALE Giuvaergiii şi ceilalţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale confecţionează obiecte de artă şi podoabă prin prelucrarea metalului preţios. de suflat. obiecte din ceramică. tacâmuri şi obiecte de galanterie. percuţie. pianine. metal.3. aplică motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte şi firme (tăbliţe).2. sticlă. sintetice sau din sticlă. armonici acordor piane. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice şi materii prime care să corespundă din punct de vedere calitativ. fixează şi încrustează în metale preţioase sau comune pietre preţioase. cărămizi. porţelan. după modele. orgă. ţambal caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane ceruitor de piastrine pentru acordeoane constructor claviatură constructor-reparator de acordeoane şi armonici constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat. gravează motive ornamentale şi decorează articole de sticlă şi ceramică. sticlari şi lucrători asimilaţi Olarii. 7. sticlarii şi lucrătorii asimilaţi prelucrează şi produc materiale abrazive. Grupe de bază componente: 7321 Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive .731117 731118 731119 731120 731121 gravor piese optice debitator . facsimile gravor manual ţintuitor bijutier metale comune giuvaergiu IV.polizator tratamentist piese optice metrolog şi depanator mecanică fină. tehnică digitală şi analogică (MFTDA) 7312 CONFECŢIONERI ŞI ACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALE Confecţionerii şi acordorii de instrumente muzicale sunt meseriaşi specializaţi în confecţionarea.eboşator dusisator .

transferă modele cu ajutorul matriţelor. decoratorii pe sticlă şi ceramică pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale. polizarea marginilor sticlei şi a lentilelor. POLIZORI DE STICLĂ ETC. polizori de sticlă etc.7322 Sticlari (suflători. execută turnarea manuală în forme a cărămizilor şi ţiglelor.) 7323 Gravori pe sticlă 7324 Pictori. şlefuitor. îndoire. tăierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale. . realizează articole din materiale ceramice prin presare manuală.retuşor la produse din ceramică fină turnător produse ceramice fasonator produse ceramice glazurator produse din ceramică fină modelator ceramică olar ceramică (artizanat) preparator mase ceramice presator produse ceramice râşnitor smalţ şlefuitor produse din ceramică fină 7322 STICLARI (SUFLĂTORI. produc obiecte abrazive prin turnarea şi presarea amestecului abraziv. aplică cu ajutorul unor instrumente emailuri. decoratori pe sticlă şi ceramică 7321 OLARI ŞI FORMATORI ÎN CERAMICĂ ŞI MATERIALE ABRAZIVE Olarii şi formatorii în ceramică şi materiale abrazive confecţionează articole din pământ ars. turnare şi presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor. Ocupaţii componente: 732101 732102 732103 732104 732105 732106 732107 732108 732109 732110 732111 aplicator de detalii la produse din ceramică debavurator .) Sticlarii execută operaţii de fasonare a sticlei topite prin suflare. tăietori de sticlă. cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanţe erodante. TĂIETORI DE STICLĂ. acoperă sticla de oglindă cu soluţii de argint. gradator nivele prelucrător topitură sticlă la presă prelucrător topitură sticlă la ţeavă 7323 GRAVORI PE STICLĂ Gravorii pe sticlă execută manual sau mecanic operaţii de gravare de inscripţii sau motive ornamentale pe articole de sticlă. Ocupaţii componente: 732201 732202 732203 732204 732205 brigadier la fabricarea sticlei confecţioner geam dublu termoizolator trăgător. turnare manuală a sticlei încălzite. DECORATORI PE STICLĂ ŞI CERAMICĂ Pictorii. tiparelor de cauciuc sau alte procedee. glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat. faianţă şi porţelan. fasonează articole din argilă pe roata de olărit. forme în argilă sau ipsos. Ocupaţii componente: 732301 gradator vase şi aparate de laborator 732302 gravor produse de sticlă 732303 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică 7324 PICTORI.

coşuri. ciubere 733102 confecţioner jucării 733103 confecţioner obiecte artizanale din lemn 733104 confecţioner plute 733105 confecţioner garnituri pentru etanşare 733106 pirogravor 733107 rămar poleitor 733108 sculptor în lemn 733109 confecţioner cretă şcolară 733110 traforator manual lemn 733111 dogar manual 733112 rotar caretaş 733113 lumânărar 733114 confecţioner cuţite. brodează. Grupe de bază componente: 7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale 7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile. realizează dantele. curele şi alte accesorii. andrele. pregătesc lemnul.Ocupaţii componente: 732401 pictor pe sticlă şi ceramică 732402 oglindar IV. şindrilă. asamblează şi decorează obiecte. piele şi alte materiale produc. proteze dentare şi ortopedice etc. casnic şi obiecte decorative. articole de uz personal. pietrele. prin metode tradiţionale. inele 733115 confecţioner nasturi. brice. piepteni 733116 confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale 733117 confecţioner obiecte din ipsos 733118 confecţioner obiecte din os. confecţionează încălţăminte tradiţională. 7. pălării de paie. statuete. salatiere. doniţe. linguri. tricotează. albii. 733119 confecţioner manual în metaloplastie 733120 confecţioner corzi din intestine 733121 încadrator tablouri 733122 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii 733123 confecţioner proteze dentare 733124 confecţioner proteze ortopedice 733125 confecţioner jaluzele 7332 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN . căni. scoicile şi alte materiale. piele şi materiale similare 7331 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ŞI ALTE MATERIALE Lucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din lemn şi alte materiale prelucrează şi modelează materiile prime şi produc vase. piese pentru plajă. brăţări. mică etc. cozi de unelte. textile. paiele. poşete. Ocupaţii componente: 733101 confecţioner piese. piele şi alte materiale Lucrătorii meseriaşi executanţi de produse artizanale din lemn.3. textile.3. agrafe. scoică. GRUPA MINORĂ 733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn. spiţe. obiecte din os. împletesc.

GRUPA MINORĂ 734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi Lucrătorii poligrafi aleg şi aranjează caracterele de tipărit manual. PIELE ŞI MATERIALE SIMILARE Lucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din textile. formează şpaltul.TEXTILE. formează paginile.3. desfac şi împart elementele componente ale formei de zaţ după imprimare sau matriţare şi retopesc elementele formei de text.. poşete. Linotipiştii culeg textul prin claviere. iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipată maşina.4. articole de uz casnic. Ocupaţii componente: 733201 733202 733203 733204 733205 733206 733207 733208 733209 733210 733211 confecţioner plase pescăreşti confecţioner articole hârtie confecţioner bibelouri din Jenille decorator în piele velator-matisor confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii ghemuitor polierator frânghii cablator frânghii saluzitor frânghii confecţioner unelte pescuit din plase IV. manual mecanic sau cu maşini electronice cu tastatură. leagă şi finisează cărţi. . broderii. papuci. îmbrăcăminte tricotată. 7. corectează textul în şpalt. piele şi materiale similare produc ţesături. plăci şi cilindri de tipărire. curele etc. leagă forma de tipar pentru a fi dusă la imprimare sau matriţare. Ocupaţii componente: 734101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipişti) 734102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor) 734103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV) 734104 culegător manual (zeţar) 734105 tipograf turnător la maşinile de turnat text 7342 STEREOTIPARI ŞI GALVANOTIPIŞTI Stereotiparii şi galvanotipiştii confecţionează clişee de imprimerie tipografică. utilizând procedee de stereotipie şi galvanoplastie. gravează pietre litografice. lemn şi textile 7341 ZEŢARI ŞI LINOTIPIŞTI Zeţarii şi linotipiştii culeg textul manual sau manual-mecanic. Grupe de bază componente: 7341 7342 7343 7344 7345 7346 Zeţari şi linotipişti Stereotipari şi galvanotipişti Gravori de imprimerie şi fotogravori Personal de fotografiere şi asimilat Legători şi lucrători înrudiţi Imprimatori pe mătase. imprimă pe hârtie sau alţi suporţi. fac probe de tipar. pregătesc şi vopsesc pieile.

execută. lucrările necesare confecţionării cilindrilor prin procedee de fotogravare. parţial sau total. cu ajutorul cilindrilor de gravat. pe film sau plăci fotografice. matriţe metalice. imprimă prin serigrafie pe hârtie. tapet. confecţionare de ambalaje din hârtie şi carton (cutii. transferă desenele gravate pe pietre litografice şi plăci metalice. gravează manual sau mecanic plăci. Ocupaţii componente: 734401 734402 734403 734404 734405 734406 fotoceramist fotocopist fotopoligraf fotoreproducător montator filme retuşor clişee 7345 LEGĂTORI ŞI LUCRĂTORI ÎNRUDIŢI Legătorii şi lucrătorii înrudiţii execută lucrări complexe de broşare şi legătorie. retuşează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele. Ocupaţii componente: 734501 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 734502 confecţioner flori artificiale 734503 confecţioner. metal. suprafeţe de lemn. cilindri. . prelucrător ţevi pentru industria textilă 7346 IMPRIMATORI PE MĂTASE.Ocupaţii componente: 734201 734202 734203 734204 734205 frezor-montator clişee stereotipar galvanotipist corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco) zincograf 7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ŞI FOTOGRAVORI Gravorii şi fotogravorii trasează desene pe suprafaţa peliculei aplicată pe piatra litografică. cilindri şi altele. desene. Ocupaţii componente: 734301 734302 734303 734304 734305 734306 734307 copist formare tipar plan desenator cromo-litograf şlefuitor granulator gravor plăci metalice gravor plăci litografice fotogravor turnător valuri 7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ŞI ASIMILAT Fotografii şi personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcţie specială. LEMN ŞI TEXTILE Imprimatorii pe mătase. montează manual negative şi diapozitive în conformitate cu machetele. saci etc. lemn şi textile decupează matriţe pentru serigrafie. pungi. copiază manual-mecanic montajele pe plăci metalice sensibile. imagini.). cauciuc. linoleum. textile şi alte materiale.

textile. GRUPA MINORĂ 741 Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară Meseriaşii şi lucrătorii din industria alimentară sacrifică animale pentru carne. pregătesc şi ambalează carnea şi produsele derivate pentru vânzare. patiseri şi cofetari Lucrători în fabricarea produselor lactate Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor Degustători şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun 7411 MĂCELARI ŞI ALŢI LUCRĂTORI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI PEŞTELUI Măcelarii. tranşează. SUBGRUPA MAJORĂ 74 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria alimentară şi alte meserii artizanale Meseriaşii şi muncitorii calificaţi din industria alimentară şi alte meserii artizanale acţionează. piele şi alte materiale. conservă fructe şi legume.Ocupaţii componente: 734601 imprimeur textil 734602 imprimator serigraf 734603 tăietor matriţe serigrafie IV. uscare.4. blană şi subproduse. frig sau fum. blănuri. 7. Lucrătorii în prelucrarea peştelui tranşează peştele. uscare. Grupe minore componente: 741 742 743 744 Meseriaşi Meseriaşi Lucrători Lucrători şi şi în în lucrători în industria alimentară lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului industria textilă şi confecţii prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei IV. 7. manual sau mecanic.4. frig sau fum. produse lactate. prepară pâine şi produse de patiserie. prelucrează carnea şi peştele. dezosează şi sortează carnea pe calităţi. conservă carnea prin sărare. execută şi repară articole din lemn. Grupe de bază componente: 7411 7412 7413 7414 7415 7416 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui Brutari. PATISERI ŞI COFETARI . pentru prelucrarea şi prepararea materiilor prime din agricultură şi pescuit şi le transformă în bunuri alimentare şi în alte produse. îl curăţă de intestine. prelucrează tutunul şi produsele din tutun. Ocupaţii componente: 741101 741102 741103 741104 741105 741106 741107 carmangier ciontolitor tranşator carne măcelar sterilizator tăietor păsări lucrător la prelucrarea peştelui afumător carne 7412 BRUTARI.1. ciontolitorii şi tranşatorii de carne taie animalele pe linie. în bandă. îl pregătesc pentru vânzare sau îl conservă prin sărare.

diferite tipuri de brânzeturi. porumb 7415 DEGUSTĂTORI ŞI CONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI Degustătorii şi controlorii de calitate a mâncărurilor şi băuturilor testează şi gustă alimente şi băuturi în diferite etape ale procesului de realizare. sortarea şi prelucrarea acestora pentru obţinerea ţigaretelor şi a tutunului de pipă.Brutarii fabrică pâine şi produse de panificaţie prin transformarea făinii şi adausurilor respective. sărare sau prin extracţie de sucuri şi uleiuri. finisează şi glasează produsele. foetaje). Ocupaţii componente: 741501 degustător 7416 LUCRĂTORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN Lucrătorii la prelucrarea tutunului se ocupă de uscarea frunzelor de tutun. GRUPA MINORĂ 742 Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului . separă smântâna. alte produse lactate.2. Ocupaţii componente: 741301 pasteurizator produse lactate 741302 preparator produse lactate 741303 smântânitor 7414 LUCRĂTORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR Lucrătorii la conservarea fructelor şi legumelor conservă fructe şi legume prin fierbere. dovleac. Ocupaţii componente: 741601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor IV. pentru a le determina calitatea. Ocupaţii componente: 741201 741202 741203 741204 brutar cofetar patiser preparator de semifabricate şi preparate culinare 7413 LUCRĂTORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE Lucrătorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt. Patiserii şi cofetarii prepară aluaturile. încheagă laptele şi îl toarnă în forme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit. cremele şi compoziţiile necesare produselor respective (blaturi.4. fructe 741403 preparator castane. legume şi fructe 741402 uscător-deshidrator legume. umplu. Ocupaţii componente: 741401 preparator conserve. coc. fierb laptele. deshidratare. 7.

încleiază. schiuri. machete şi diverse articole: pipe. executarea mobilei. le presează.montator butoaie lemn tâmplar manual la presare şi încleiere corhănitor tâmplar manual ajustor montator tâmplar manual la îmbinarea furnirelor marangoz cală .tachelagiu şlefuitor. în scopul prelucrării. coşuri şi altele similare prin împletirea nuielelor. produc şi repară vehicule şi alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe. confecţioneri de perii şi asimilaţi 7421 LUCRĂTORI ÎN PREGĂTIREA ŞI TRATAREA LEMNULUI Lucrătorii din activitatea de pregătire şi tratare a lemnului execută operaţii de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurării umidităţii şi plasticităţii. îmbină furnirele. lustruitor pregătitor suprafeţe pentru lăcuit gardinator confecţioner-montator cercuri la butoaie decupator lamele din lemn pentru lăzi preparator-dozator adezive. Ocupaţii componente: 742101 742102 742103 742104 vopsitor lemn pregătitor paste chimice pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme uscător. lacuri şi emailuri în industria lemnului 742219 tâmplar restaurator 742220 restaurator şarpante şi structuri din lemn 7423 REGLORI-MONTATORI MAŞINI DE PRELUCRAT LEMN . aburitor material lemnos 7422 TÂMPLARI ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI Tâmplarii şi asimilaţii acestora produc. schiuri. ajustează şi finisează. saboţi şi alte articole de sport. răşini. execută vehicule din lemn. decorarea şi repararea pieselor componente. reglează şi coordonează maşini de sculptat în lemn şi execută obiecte de uz gospodăresc: perii. rachete) şi alte articole de sport. Ocupaţii componente: 742201 742202 742203 742204 742205 742206 742207 742208 742209 742210 742211 742212 742213 742214 742215 742216 742217 742218 tâmplar universal tâmplar carosier tâmplar manual marangoz călăfătuitor asamblator lăzi confecţioner montator produse lemn curbător . decorează şi repară mobilă şi alte produse din lemn. bidinele. Grupe de bază componente: 7421 7422 7423 7424 Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului Tâmplari şi lucrători asimilaţi Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn Împletitori de coşuri.Meseriaşii şi lucrătorii la tratarea şi prelucrarea lemnului asigură uscarea lemnului.

stuf şi alte materiale pe care le pregătesc în prealabil.Reglorii-montatori de maşini pentru prelucrat lemn montează şi reglează aceste maşini în vederea executării operaţiilor de tăiere. CONFECŢIONERI DE PERII ŞI ASIMILAŢI Împletitorii de coşuri. dărăcesc şi piaptănă în vederea obţinerii firelor de ţesut sau tricotat. pensule. trestie.4. perii confecţioner mături împletitor de nuiele împletitor obiecte din foi de porumb împletitor fibre plastice împletitor papură legător de păr prelucrător de fulgi şi pene sortator. manual sau cu ajutorul unor maşini. găurire. curăţă. operaţii de filatură. le spală. modelare.uscător de păr IV. Grupe de bază componente: 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 Filatori Ţesători şi tricotori Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte. ţesătorie şi tricotat. Ocupaţii componente: 742401 742402 742403 742404 742405 742406 742407 742408 742409 742410 742411 742412 742413 742414 confecţioner bidinele. GRUPA MINORĂ 743 Lucrători în industria textilă şi confecţii Lucrătorii în textile execută. Lucrătorii din confecţii textile şi blănuri confecţionează şi repară articole vestimentare şi pălării din textile şi blănuri. Ocupaţii componente: 743101 filator . de uz gospodăresc şi utilitate personală.3. confecţionerii de perii şi asimilaţii acestora execută diferite obiecte artizanale. răsucire şi sculptură. croitori în textile şi piele Lucrători în broderie şi asimilaţi Tapiţeri şi asimilaţi 7431 FILATORI Filatorii clasifică fibrele textile după criterii prestabilite. croiesc şi cos ţesături pentru mobilă şi saltele. pălărieri şi modiste Blănari şi asimilaţi Meşteri. Ocupaţii componente: 742301 strungar în lemn 742302 reglor maşini de prelucrat lemn 742303 tăietor de precizie în lemn 7424 ÎMPLETITORI DE COŞURI. 7. rafie. spălător păr prelucrător de păr la maşină prelucrător manual de păr împletitor din panglică împletită pieptănător de păr la maşină fierbător . din răchită. produc. manual sau mecanic.

Ocupaţii componente: 743201 743202 743203 743204 743205 743206 743207 743208 743209 743210 743211 743212 743213 ţesător tricotor manual ajutor maistru ţesător. rochii şi alte articole vestimentare din ţesături şi alte materiale (cu excepţia blănurilor). pălărierii şi modistele confecţionează. manual sau pe maşini cu comandă manuală. Ocupaţii componente: 743301 743302 743303 743304 743305 743306 743307 743308 743309 croitor lenjer confecţioner lenjerie după comandă confecţioner pălării ajutor maistru croitor plior confecţii modistă ceaprazar . după modele şi schiţe. PĂLĂRIERI ŞI MODISTE Croitorii. în serie sau pe bază de comandă. întinderea. confecţionează pălării sau participă la unele operaţii de confecţionare a acestor articole de îmbrăcăminte.confecţioner îmbrăcăminte din blană. după comandă. dantele şi alte articole. mostre confecţioner tricotaje după comandă finisor textile (vopsitor. tricoteur croşetor împletitor textile confecţioner preşuri ţesător restaurator manual covoare pregătitor şi confecţioner cataloage. covoare. Ocupaţii componente: 743401 blănar . la comandă.reparator pălării retuşier confecţii 7434 BLĂNARI ŞI ASIMILAŢI Blănarii confecţionează.743102 ajutor maistru filator 7432 ŢESĂTORI ŞI TRICOTORI Ţesătorii şi tricotorii filează (torc) şi bobinează firele.şepcar curăţitor . ţes stofe. repară şi recondiţionează haine din blană. Operaţiile pe care le execută constau în alegerea. după comandă 743403 cojocar 7435 MEŞTERI CROITORI ÎN TEXTILE ŞI PIELE Confecţionerii de articole vestimentare din textile şi pielărie confecţionează. tăierea şi îmbinarea părţilor croite pentru realizarea produsului finit. articole . şi retuşează articole de îmbrăcăminte. imprimeur) repasator aburitor textile reparator covoare 7433 CONFECŢIONERI DE ÎMBRĂCĂMINTE. după comandă 743402 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori.

cos. pentru obţinerea semifabricatelor necesare confecţionării încălţămintei din piele. confecţionează huse şi lucrări de tapiţerie pentru autovehicule. a articolelor de marochinărie etc. efectuează probe. dacă este cazul. mecanic sau pe gherghef operaţii de decorare pe diferite materiale.4. întindere. finisare prin vopsire cu coloranţi. cu excepţia hainelor. pălăriilor şi mănuşilor. după comandă multiplicator şabloane croitorie confecţioner corsete confecţioner reparator cravate planimetror şabloane 7436 LUCRĂTORI ÎN BRODERIE ŞI ASIMILAŢI Broderii şi asimilaţii acestora execută manual. Grupe de bază componente: 7441 Tăbăcari şi pielari 7442 Cizmari şi meşteşugari 7441 TĂBĂCARI ŞI PIELARI Tăbăcarii şi pielarii execută operaţii de transformare a pieilor crude (în piele gelatină prin cenuşerire cu diferite soluţii chimice.4. Ocupaţii componente: 743501 743502 743503 743504 743505 croitor . trenuri şi alte mijloace de transport..confecţioner îmbrăcăminte.mecanic broder la gherghef 7437 TAPIŢERI ŞI ASIMILAŢI Tapiţerii şi asimilaţii acestora execută operaţii de tapiţare a mobilei. confecţii sau lenjerie. concep şi confecţionează pălării la cererea clienţilor.vestimentare din materiale textile şi piele.) în piele cu calităţile necesare prelucrării în produse finite. croiesc. ungere. 7. Ocupaţii componente: 743601 743602 743603 743604 743605 broder manual stopeur remaieur ciorapi broder manual . şlefuire etc. confecţii şi alte articole similare. Ocupaţii componente: 743701 tapiţer 743702 salterar 743703 plăpumar IV. GRUPA MINORĂ 744 Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei Lucrătorii în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei execută operaţii de transformare prin tăbăcire a pieilor brute. Ocupaţii componente: . stopează sau remaiază ţesături. tratare cu soluţii tanante. supraveghează şi îndrumă meseriaşii din subordine. execută tipare după măsurile clientului. decoraţiuni interioare din textile şi piele. uscare.

conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Ocupaţii componente: 744201 744202 744203 744204 744205 744206 744207 cizmar . alte confecţii din piele şi înlocuitori. lemnului. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate.reparaţii încălţăminte) IV. părţi componente sau alte produse. după comandă. după comandă opincar tălpuitor (confecţioner .confecţioner încălţăminte. sticlei. utilaje şi asamblori de maşini.1.744101 744102 744103 744104 744105 meşteşugar meşteşugar meşteşugar meşteşugar meşteşugar argăsitor cenuşeritor finisor mineral finisor vegetal sortator în industria pielăriei 7442 CIZMARI ŞI MEŞTEŞUGARI Cizmarii şi meşteşugarii în lucrări de cizmărie confecţionează şi repară încălţăminte din piele şi înlocuitori. GRUPA MAJORĂ 8 Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini. ceramicii. ordinea operaţiilor de montaj. Grupe minore componente: 811 Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile 812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului 813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei. SUBGRUPA MAJORĂ 81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi Operatorii (conducătorii) la instalaţii şi accesorii fixe conduc şi supraveghează funcţionarea corectă a agregatelor şi instalaţiilor fixe.confecţioner marochinărie. 8. confecţioner harnaşamente marochiner . în vederea transformării metalelor. cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele. supraveghează instalaţiile de tratare a apei. a pieselor componente produselor în fabricaţie. hârtiei sau produselor chimice. şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă. în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionării sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor. desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie. articole de marochinărie şi voiaj. ceramicii şi produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit . echipamente şi alte produse 83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobile IV. echipamente şi alte produse Operatorii (conducătorii) şi asamblorii la instalaţii şi maşini conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole. prin acţionarea unor sisteme de comandă sau telecomandă. după comandă confecţioner articole din piele şi înlocuitori confecţioner încălţăminte ortopedică curelar. producţia de energie electrică sau alte instalaţii. conduc şi supraveghează liniile de montare automată sau semiautomată. asamblează echipamente. 8. precum şi roboţii industriali. Subgrupe majore componente: 81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi 82 Operatori pe maşini.

precum şi operaţiile de preparare în vederea concentrării substanţei utile. 8. Ocupaţii componente: 811101 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor 811102 semnalist-cuplător 8112 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PREPARARE A MINEREURILOR ŞI ROCILOR Operatorii la instalaţiile de preparare a minereurilor şi rocilor conduc şi supraveghează instalaţii de preparare a minereurilor de fier.814 815 816 817 Operatori Operatori Operatori Operatori la la la la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei instalaţiile de prelucrare chimică instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei liniile de montaj automat şi roboţi industriali IV. extragere a cărbunilor şi minereurilor din mină. de extracţie şi prepararea substanţelor minerale utile Operatorii la instalaţiile de exploatare minieră. clasare. prăjire. petrolieră şi de extracţie şi preparare a minereurilor conduc şi supraveghează funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor pentru săparea lucrărilor miniere. forării de puţuri în exploatarea petrolieră. mangan. Grupe de bază componente: 8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere 8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor 8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului 8111 OPERATORI LA INSTALAŢII ŞI UTILAJE MINIERE Operatorii la instalaţiile şi utilajele miniere conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale şi verticale. neferoase. conduc şi supraveghează combine de extracţie continuă în abataje. GRUPA MINORĂ 811 Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră.1.1. nemetalifere în vederea îmbogăţirii acestora în substanţe utile prin sfărâmare. flotare şi aplicarea diferiţilor reactivi pentru uşurarea proceselor tehnologice următoare. forări de găuri în mină sau cariere pentru împuşcări. Ocupaţii componente: 811201 811202 811203 811204 811205 811206 811207 811208 811209 811210 811211 811212 811213 brichetator cărbune distilator la prepararea cărbunelui operator la prepararea minereurilor operator la sfărâmarea minereurilor prăjitor minereu prelucrător mică spălător la prepararea cărbunilor flotator la prepararea cărbunilor separator la prepararea cărbunilor morar la maşini de mărunţit roci tocător la maşini de mărunţit roci concasorist operator mineralurg 8113 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FORAJ ŞI SONDE DE EXTRACŢIE A TIŢEIULUI .

Ocupaţii componente: 812101 812102 812103 812104 812105 812106 812107 812108 812109 812110 812111 812112 812113 812114 812115 812116 cocsar furnalist oţelar pregătitor materiale de şarje melanjorist operator oxizi de plumb dezbătător lingouri metalurgist pulberi din oxid de fier curăţitor lingouri preparator la concentratele miniere topitor la concentrate miniere rafinator metale neferoase electrometalurgist condiţioner finisor turnător fontă granulator zgură . FURNALIŞTI ŞI OŢELARI Operatorii la cuptoarele pentru minereuri. instalează şi conduc sondele pentru aducerea la suprafaţă a ţiţeiului şi gazelor naturale. instalaţiile de tratament termic a metalelor şi trefilarea acestora. în vederea obţinerii metalelor feroase şi neferoase.2. 8. furnalişti şi oţelari cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor instalaţiile de tratament termic al metalelor instalaţiile de trefilare a metalelor 8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI. conduc cuptoare Martin. Ocupaţii componente: 811301 811302 811303 811304 811305 811306 811307 811308 811309 811310 811311 811312 811313 811314 operator extracţie ţiţei sondor la foraj manual operator-prospector lucrări geologice şi geofizice operator transport pe conducte singulare gaze operator extracţie gaze operator extracţie ţiţei în subteran operator extracţie sare în salină operator măsurători speciale sonde operator lucrări speciale sonde sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde sondor la intervenţii de sonde sondor la punerea în producţie primitor . convertizoare şi alte instalaţii specifice pentru producerea oţelului şi fontei speciale.preparator produse fluide operator flotare produse fluide IV. GRUPA MINORĂ 812 Operatori în instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului Operatorii la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului conduc şi supraveghează cuptoare pentru topirea. Grupe de bază componente: 8121 8122 8123 8124 Operatori Operatori Operatori Operatori la la la la cuptoare pentru minereuri. furnaliştii şi oţelarii conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru prima topire a minereurilor.Operatorii la instalaţiile de foraj şi sondele de extracţie a ţiţeiului montează şi supraveghează instalaţii de foraj pentru executarea puţurilor. turnarea şi laminarea metalelor.1.

răcire şi tratament chimic. Ocupaţii componente: 812301 812302 812303 812304 812305 termist-tratamentist de produse brute. tablă şi platbandă laminator. forjate. turnate sau laminate termist-tratamentist de piese semifabricate. Ocupaţii componente: 812401 812402 812403 812404 finisor laminate şi trefilate decapator regulator ţevi trefilator. conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din oţel sau asigurarea durităţii necesare. turnător metale preţioase laminator sârmă laminator tablă subţire laminator de bandaje şi discuri laminator de ţevi laminator pe laminoare continue laminator de benzi la rece presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune alimentator-încălzitor de materiale 8123 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOR Operatorii la instalaţiile de tratament termic al metalelor conduc şi supraveghează instalaţiile care modifică proprietăţile fizice ale obiectelor din metal prin topire. finite călitor prin inducţie sau cu flacără călitor scule termist tratamentist 8124 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TREFILARE A METALELOR Operatorii la instalaţiile de trefilare a metalelor conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de trefilare şi întindere a metalelor pentru fabricarea sârmelor. pentru obţinerea prin turnare şi laminare a diferitelor profiluri. barelor şi ţevilor. Ocupaţii componente: 812201 812202 812203 812204 812205 812206 812207 812208 812209 812210 812211 laminator semifabricate. GRUPA MINORĂ 813 . profiluri.3. tuburilor şi produselor similare.812117 812118 812119 812120 812121 812122 812123 epurator gaze maşinist suflante pregătitor de şarje dozator la producerea aglomeratului aglomeratorist maşinist exhaustor operator separare magnetică 8122 OPERATORI LA CUPTOARE ŞI INSTALAŢII PENTRU TURNAREA ŞI LAMINAREA METALELOR Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile pentru turnarea şi laminarea metalelor conduc şi supraveghează cuptoare şi instalaţii în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri. 8. trăgător IV.1. presator ţevi plumb topitor.

Grupe de bază componente: 8131 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticlă 8139 Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare. abrazive din cărbune şi grafit. călire pentru creşterea durităţii. coacere şi recoacere şi finisează produse din ceramică. produse refractare. Ocupaţii componente: 813101 813102 813103 813104 813105 813106 813107 813108 813109 813110 813111 813112 813113 813114 813115 813116 813117 813118 813119 813120 813121 813122 813123 topitor sticlă prelucrător de topituri la semiautomate prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi prelucrător de tuburi şi baghete cuptorar recoacere sticlă confecţioner termose tăietor produse din sticlă şlefuitor produse din sticlă arzător produse din sticlă sablator produse din sticlă argintator produse din sticlă operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă operator la prelucrarea tuburilor din sticlă operator la maşini de inscripţionat prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă operator la instalaţii de tras şi laminat geam turnător geam preparator vată de sticlă tăietor geam şlefuitor şi sablator geam securizator geam pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei 8139 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE OBŢINERE A CERAMICII ŞI PRODUSELOR REFRACTARE. conduc instalaţiile de amestec. abrazive din cărbune şi grafit 8131 OPERATORI LA CUPTOARELE ŞI INSTALAŢIILE DE PRODUCERE A STICLEI ŞI PRODUSELOR DIN STICLĂ Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de sticlă şi ceramică conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru producerea sticlei. produselor din sticlă. ABRAZIVE DIN CĂRBUNE ŞI GRAFIT Operatorii la instalaţiile de obţinere a ceramicii. produselor refractare. pentru fabricarea produselor refractare şi abrazive. ceramicii şi produselor refractare. abrazive din cărbune şi grafit Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei şi ceramicii conduc şi supraveghează cuptoare şi alte instalaţii pentru fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă şi ceramică. abrazive din cărbune (grafit). prin folosirea procedeelor de recoacere. Ocupaţii componente: 813901 strungar produse ceramice 813902 cuptorar ceramică fină şi decor . produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru fabricarea ceramicii.Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei. laminare în folii a sticlei. suflarea simultană cu tragerea şi altele.

sortator. 8. Ocupaţii componente: 814101 814102 814103 814104 814105 814106 814107 814108 814109 814110 814111 814112 814113 814114 814115 814116 814117 814118 814119 814120 confecţioner rondele din plută confecţioner bastoane din plută confecţioner colaci şi centuri de salvare maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută confecţioner plăci izolatoare aburitor plută pregătitor lemn aşchietor pregătitor aşchii încleietor plăci aglomerate formator presator plăci brute formator finisor plăci tocatorist-defibratorist filtrator-deshidratorist presator PFL tratamentist PFL formator PFL impregnator la înnobilare PFL fasonator sortator filme presator la înnobilare PFL .4. a fabricării pastei de hârtie şi a hârtiei. Grupe de bază componente: 8141 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului 8142 Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie 8143 Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei 8141 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru tăierea lemnului. abrazive cuptorar produse abrazive preparator-presator abrazive cuptorar produse refractare formator produse refractare preparator-presator produse din cărbune cuptorar produse din cărbune finisor produse din cărbune prelucrător produse ceramice prin extrudare discuitor de produse ceramice la maşini prelucrător produse ceramice prin injectare armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice) IV.813903 813904 813905 813906 813907 813908 813909 813910 813911 813912 813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 arzător produse ceramice operator la fabricarea produselor refractare operator la fabricarea produselor abrazive operator la fabricarea produselor din cărbune operator abrazive pe suporţi finisor produse abrazive granulator.1. fabricarea cherestelei. a placajelor şi a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn. GRUPA MINORĂ 814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricării produselor din lemn.

distilare şi rafinare a petrolului şi gazelor naturale şi alte prelucrări chimice. albire şi amestecare. în vederea obţinerii pastei de hârtie. 8. măcinare şi tratament termic în chimie filtrare şi separare chimică de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia . de amestecare. mucava confecţioner produse igienico-sanitare IV. grosime şi culoare. GRUPA MINORĂ 815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimică conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru fragmentare. paielor. prin executarea operaţiilor de deshidratare a pastei de hârtie. sortează hârtia şi cartonul pe calităţi. hârtie albitor pastă hârtie 8143 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A HÂRTIEI Operatorii la instalaţiile de fabricare a hârtiei conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile pentru prelucrarea hârtiei. măcinare şi malaxare.814121 814122 814123 814124 814125 814126 814127 814128 814129 814130 814131 814132 814133 814134 814135 formator la înnobilare PFL finisor la înnobilare PFL pregătitor PFL şi hârtie pentru filme gaterist la tăiat buşteni tăietor la ferăstrău panglică fasonator cherestea desenator însemnator cherestea decupator furnire derulatorist fasonator-uscător furnire frezor îmbinator furnire tehnice presator produse stratificate formator şlefuitor produse stratificate preparator PPF miezuitor panele şi plăci celulare 8142 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIE Operatorii la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea pastei de hârtie. paie preparator pastă fierbător-spălător celuloză. tratare termică. de finisare a hârtiei.1. fierbere şi separare chimică. Grupe de bază componente: 8151 Operatori la instalaţiile malaxare chimică 8152 Operatori la aparatele de 8153 Operatori la aparatele de 8154 Operatori la instalaţiile de fragmentare. mucavalei şi cartonului şi de înnobilare a hârtiei. carton.5. pre cum şi de spălare. stuf. stufului şi altor materiale similare. Ocupaţii componente: 814301 814302 814303 814304 confecţioner tambur filigranare maşinist la deshidratare pastă hârtie finisor hârtie. Ocupaţii componente: 814201 814202 814203 814204 pregătitor lemn. care execută operaţii de mărunţire a lemnului.

rafinării petrolului şi gazelor) 8155 Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale 8159 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

8151 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MĂCINARE ŞI MALAXARE CHIMICĂ Operatorii la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile de măcinare, concasare şi de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice şi conexe. Ocupaţii componente:
815101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice) 815102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice) 815103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)

8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIE Operatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc şi supraveghează instalaţiile destinate arderii şi coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietăţi particulare sau pentru a le supune unor transformări chimice. Ocupaţii componente:
815201 815202 815203 815204 815205 815206 815207 815208 815209 operator la instalaţii de ardere uscător în industria chimică preparator în industria chimică sinterizator operator la fabricarea sticlei împâslitor pânza sticlă filator fibre sticlă preparator amestec şi topitor sticlă operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă

8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE ŞI SEPARARE CHIMICĂ Operatorii la aparatele de filtrare şi separare chimică conduc şi supraveghează aparate de filtrare şi separare a produselor chimice şi substanţelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare. Ocupaţii componente:
815301 815302 815303 815304 extractorist în chimie fermentator în chimie concentrator-purificator în chimie extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină

8154 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE DISTILARE ŞI TRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPŢIA RAFINĂRII PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE) Operatorii la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor naturale) conduc şi supraveghează aparate şi instalaţii destinate rafinării de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrării soluţiilor şi substanţelor în suspensie, precum şi a altor procedee chimice.

Ocupaţii componente:
815401 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice 815402 distilator în industria chimică 815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice 815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor 815405 operator chimist la fabricarea coloranţilor 815406 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex 815407 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase 815408 operator lacuri electroizolante 815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

8155 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE RAFINARE A PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE Operatorii la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale conduc şi supraveghează instalaţii destinate rafinării, distilării şi tratării petrolului, produselor şi subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obţinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.) Ocupaţii componente:
815501 815502 815503 815504 815505 operator chimist la chimizarea metanului operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie rafinor distilator la prelucrarea ţiţeiului operator cracare, deformare şi fabricare bitum

8159 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRELUCRARE CHIMICĂ NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimică, alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază anterioare, conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru tratarea soluţiilor chimice cu agenţi de spălare, pentru transformarea cărbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrăşăminte sau pentru extragerea şi tratarea substanţelor radioactive. Ocupaţii componente:
815901 815902 815903 815904 operator chimist la fabricarea altor produse organice operator chimist la chimizarea gazului de cocs producător de fire şi fibre sintetice operator la fabricarea pielii sintetice

IV. 8.1.6. GRUPA MINORĂ 816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalaţii pentru tratarea apei, incineratoare şi instalaţii similare; conduc şi întreţin cazanele la maşini de navigat şi alte tipuri de maşini cu vapori şi cazane de locomotive. Grupe de bază componente:
8161 Operatori la instalaţiile de producere a energiei 8162 Fochişti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotivă

8163 Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi

8161 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRODUCERE A ENERGIEI Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supraveghează instalaţiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum şi distribuţia energiei produse. Ocupaţii componente:
816101 816102 816103 816104 816105 816106 816107 816108 816109 816110 816111 816112 816113 816114 816115 operator la instalaţiile din centrale electrice maşinist la instalaţiile din centrale electrice fochist cazane industriale ajutor fochist fochist la căldări din centrale electrice fochist la căldări pentru abur industrial fochist la căldări pentru încălziri centrale operator la instalaţiile cazanelor din centrale electrice operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze operator la camera de comandă termică maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice maşinist la centrale Diesel operator punct termic operator centrală termică

8162 FOCHIŞTI LA MAŞINI MOBILE CU ABUR ŞI CAZANE DE LOCOMOTIVĂ Fochiştii la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotive conduc şi supraveghează maşinile care folosesc pentru mişcare forţa aburului, maşinile instalate pe vapoare, locomotive şi altele similare. Ocupaţii componente:
816201 fochist locomotivă cu abur 816202 fochist la maşini cu abur 816203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren

8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAŢII DE TRATARE A APEI ŞI ASIMILAŢI Operatorii la incineratoare, instalaţiile de tratare a apei şi asimilaţii acestora conduc şi supraveghează instalaţii speciale de incinerare (deşeuri, resturi menajere etc.), instalaţii de filtrare a apei potabile şi epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalaţii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalaţii de ventilare şi instalaţii pentru producerea frigului. Ocupaţii componente:
816301 816302 816303 816304 816305 816306 816307 816308 operator la instalaţii de incinerare pompagiu compresorist operator hidraulic în alimentările cu apă operator circuite reţea apă maşinist la condiţionarea aerului operator la tratarea apei tehnologice operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)

IV. 8.1.7. GRUPA MINORĂ 817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali Operatorii la liniile de montaj automat şi roboţi industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi roboţii industriali. Grupe de bază componente:
8170 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

8170 OPERATORI LA LINIILE DE MONTAJ AUTOMAT ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI Operatorii la liniile de montaj automate şi semiautomate şi roboţi industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi roboţii industriali. Ocupaţii componente:
817001 operator la roboţi industriali

IV. 8.2. SUBGRUPA MAJORĂ 82 Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse Operatorii la maşini, utilaje şi asamblorii conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hârtie, produse textile, articole din blană şi piele; prepară bunurile alimentare; conduc maşini de imprimare şi legătorie, maşini de ambalat şi etichetat, linii de montaj automatizate. Grupe minore componente:
821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale 822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice 823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice 824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn 825 Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii 826 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele 827 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare 828 Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse 829 Alţi operatori la maşini şi asamblori

IV. 8.2.1. GRUPA MINORĂ 821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale Operatorii la maşinile pentru prelucrarea metalelor conduc şi supraveghează maşini şi utilaje destinate prelucrării suprafeţelor exterioare a pieselor metalice prin aşchiere; operatorii pe maşinile pentru fabricarea produselor minerale conduc şi supraveghează maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos şi altele, precum şi fabricarea produselor de azbociment. Grupe de baza componente:
8211 Operatori prelucrători la maşini-unelte 8212 Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale

muniţiei chimice şi substanţelor explozive. în cadrul unor procese tehnologice specifice. 8. prin procedee de măcinare. rabotare. Ocupaţii componente: 821101 821102 821103 821104 821105 821106 821107 821108 821109 821110 821111 operator la maşini unelte semiautomate şi automate dozator la fabricarea electrozilor de sudură maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare degresator-imersioner uscător electrozi de sudură maşinist la maşini speciale fără aşchiere preparator amestec de învelit pregătitor sârmă finisator electrozi de sudură maşinist la maşini speciale de aşchiere maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie 8212 OPERATORI LA MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI ŞI A ALTOR PRODUSE MINERALE Operatorii la maşinile şi instalaţiile pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale conduc şi supraveghează instalaţii pentru fabricarea cimentului. calcinare în cuptoare. instalaţii de cicloane. găurire. amestecare.8211 OPERATORI PRELUCRĂTORI LA MAŞINI-UNELTE Operatorii prelucrători la maşini-unelte conduc şi supraveghează maşini şi utilaje destinate executării unui ansamblu de operaţii de prelucrare prin aşchiere-frezare. GRUPA MINORĂ 822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice Operatorii la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc şi supraveghează utilaje şi instalaţii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice. cosmeticelor. materialelor fotografice şi tratarea chimică a metalelor. Ocupaţii componente: 821201 821202 821203 821204 821205 821206 821207 821208 821209 821210 cuptorar lianţi fasonator produse azbociment finisor produse azbociment morar lianţi preparator pastă azbociment tratamentist produse azbociment operator la impregnarea produselor hidroizolatoare maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală confecţioner garnituri din azbest IV. produselor din azbociment şi a altor produse minerale. rectificare a suprafeţelor exterioare sau interioare a pieselor metalice. instalaţii de granulare. Grupele de bază componente: 8221 Operatori cosmetice 8222 Operatori 8223 Operatori 8224 Operatori 8229 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor la la la la instalaţiile instalaţiile instalaţiile instalaţiile de de de de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor tratare chimică a metalelor fabricare a produselor fotografice fabricare a altor produse chimice .2.2. filetare. cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor. ipsosului. varului.

minelor etc. bombelor. manevrează comenzi de reglare a temperaturii. măcinare. amestecare. Ocupaţii componente: 822101 822102 822103 822104 822105 822106 822107 822108 822109 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi operator la fabricarea săpunurilor operator la produse odorante sintetice operator la fabricarea detergenţilor operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre preparator prafuri de spălat şi curăţat preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie preparator ser vaccin 8222 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A MUNIŢIEI CHIMICE ŞI EXPLOZIVILOR Operatorii la maşinile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de amestecare. presiunii. metalizare în băi de călire la cald.8221 OPERATORI LA INSTALAŢIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice conduc şi supraveghează instalaţii de măcinat. detergenţi şi produse similare. deshidratare. conduc şi supraveghează maşini de încărcare a obuzelor. în vederea protejării împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitică. sfărâmare. încălzire. de umplere şi sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice. malaxare şi alte operaţii pentru producerea explozivilor. pulberilor. cosmetice. Ocupaţii componente: 822201 822202 822203 822204 822205 822206 822207 condiţioner finisor produse explozive confecţioner fitile confecţioner produse pirotehnice nitrator pregătitor la produse explozive preparator la produse explozive confecţioner cartuşe vânătoare 8223 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATARE CHIMICĂ A METALELOR Operatorii la instalaţiile de tratare chimică a metalelor conduc şi supraveghează instalaţii şi dispozitive de curăţire a obiectelor din metale şi tratarea acestora. debitului şi cadenţele operaţiilor. fitilelor detonante şi altor materiale pirotehnice. uscare. Ocupaţii componente: 822301 822302 822303 822304 822305 822306 822307 822308 822309 galvanizator metalizator prin pulverizare metalizator prin cufundare în metal topit confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive emailator operator la confecţionarea materialelor electroizolante matisor cabluri metalizator termist arzător email . galvanizare. cernere. căptuşire cu pelicule protectoare şi altele. rachetelor. emailare.

822310 822311 822312 822313 822314 822315 822316 822317 822318 822319 822320 822321 822322 822323 822324 822325 822326 822327

emailator insigne şi decoraţii emailator firme şi decoruri emailator prin pudrare emailator prin pulverizare preparator email emailator prin imersiune acoperitor metale poleitor filiere protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă confecţioner izolaţii la conductori electrici confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii preparator electrolit şi amestec depolarizator confecţioner şi legător depolarizator asamblator elemente şi baterii galvanice confecţioner de elemente galvanice confecţioner celule de electroliză

8224 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICE Operatorii la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice conduc şi supraveghează maşini şi agregate pentru fabricarea filmelor şi hârtiei fotografice, de acoperire şi argintare a plăcilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor şi plăcilor fotografice pentru obţinerea negativelor sau diapozitivelor, developare şi reducere a dimensiunilor fotografiilor. Ocupaţii componente:
822401 pregătitor hârtie fotosensibilă 822402 operator la fabricarea filmelor fotografice

8229 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICE Operatorii la maşinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea sodei şi produselor clorosodice, săruri, carbonaţi, esteri, solvenţi şi alte produse chimice. Ocupaţii componente:
822901 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice 822902 operator la fabricarea altor produse chimice

IV. 8.2.3. GRUPA MINORĂ 823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice Operatorii la instalaţiile şi utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc şi mase plastice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de malaxare şi amestecare a cauciucului şi materialelor din cauciuc, pentru obţinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum şi producerea de articole din mase plastice. Grupe de bază componente:
8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc 8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

8231 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MAŞINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC Operatorii la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de malaxat şi amestecare a cauciucului şi ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, pânzei gumate, dimensionarea acestora şi vulcanizarea lor pe maşini de vulcanizare; conduc şi supraveghează operaţiile de retapare a pneurilor uzate şi fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale. Ocupaţii componente:
823101 823102 823103 823104 823105 823106 823107 823108 823109 823110 823111 823112 823113 823114 823115 823116 823117 823118 823119 823120 823121 823122 823123 823124 823125 823126 823127 823128 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare confecţioner de produse industriale din cauciuc vulcanizator de produse industriale din cauciuc finisor-reparator de produse industriale din cauciuc operator la prelucrarea cauciucului confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc calandror la finisarea cauciucului pregătitor regenerare cauciuc devulcanizator regenerare cauciuc rafinator regenerare cauciuc dozator prelucrare cauciuc impregnator produse cauciuc profilator produse din cauciuc ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc cusător piese la încălţăminte din cauciuc vulcanizator piese din cauciuc la prese vulcanizator la autoclava preparator cauciuc electroizolant vălţar cauciuc electroizolant maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică) maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare condiţioner finisor produse din cauciuc croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

8232 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MAŞINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICE Operatorii la maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc şi supraveghează maşini şi utilaje de inducţie, extindere şi sudare, prese, maşini de vacuum, valţuri, calandre, granulatoare, malaxoare şi altele, pentru obţinerea materialelor plastice folosite în producerea de plăci, bare, ţevi şi alte articole similare. Ocupaţii componente:
823201 823202 823203 823204 823205 823206 823207 preparator mase plastice vălţar calandru mase plastice operator la prelucrarea maselor plastice presator mase plastice finisor asamblator obiecte din mase plastice creator, modelier mase plastice operator la confecţionarea discurilor fonografice

IV. 8.2.4. GRUPA MINORĂ 824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; execută operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele. Grupe de bază componente:
8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

8240 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; execută operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat şi strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, al binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele. Ocupaţii componente:
824001 824002 824003 824004 824005 824006 824007 824008 824009 824010 824011 824012 824013 824014 824015 824016 824017 824018 824019 824020 824021 824022 824023 824024 confecţioner articole speciale din lemn confecţioner parchete confecţioner cutii chibrituri din furnir impregnator-uscător chibrituri confecţioner gămălii chibrituri maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri pastator cutii chibrituri fasonator calapoade montator accesorii pentru calapoade finisor calapoade circularist la tăiat lemne de foc curbator lemn gradator rechizite şi articole tehnice din lemn tâmplar mecanic la croit şi dimensionat tâmplar mecanic la rindeluit tâmplar mecanic la frezat şi găurit tâmplar mecanic la strunjit tâmplar mecanic la şlefuit confecţioner mine pentru creioane înnobilator scândurele pentru creioane fasonator creioane şi tocuri finisor creioane şi tocuri preparator paste chimice pentru chibrituri confecţioner cutii chibrituri din carton

IV. 8.2.5. GRUPA MINORĂ 825 Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii Operatorii la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii conduc şi supraveghează diverse tipuri de maşini de imprimat, reproducere, legătorie şi gofrat cărţi; conduc maşini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare. Grupe de bază componente:

8251 Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat 8252 Operatori la maşinile şi utilajele de legat cărţi 8253 Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare

8251 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE IMPRIMAT Operatorii la maşinile şi utilajele de imprimat conduc şi supraveghează diferite tipuri de prese cu cilindru şi platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravură şi maşini de imprimare a desenelor pe hârtie. Ocupaţii componente:
825101 825102 825103 825104 825105 825106 825107 825108 tipograf-tipăritor dactilo-rotaprint operator la maşina electronică de gravat operator la maşinile de fotoculegere (monofoto) operator tipărituri Braille heliografist operator xerox operator maşini multiplicat

8252 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE LEGAT CĂRŢI Operatorii la maşinile şi utilajele de legat cărţi conduc şi supraveghează maşini de legat cărţi şi prese de gofrat desene, titluri sau alte inscripţionări pe coperţile de carton ale publicaţiilor. Ocupaţii componente:
825201 maşinist în legătorie mecanică 825202 strungar şlefuitor tipografie

8253 OPERATORI LA MAŞINILE DE PAPETĂRIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HÂRTIE, CARTON ŞI MATERIALE SIMILARE Operatorii la maşinile de papetărie conduc şi supraveghează maşini care taie şi pliază carton pentru confecţionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie şi pliază hârtie pentru confecţionarea de plicuri, saci, sacoşe şi alte articole similare. Ocupaţii componente:
825301 cartonagist

IV. 8.2.6. GRUPA MINORĂ 826 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele Operatorii la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele conduc şi supraveghează utilajele pentru pregătirea fibrelor pentru filatură, războaie de ţesătorie şi tricotaje, maşini pentru confecţionarea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile, piele, blănuri şi alte materiale. Grupe de bază componente:
8261 Operatori la utilajele de filatură

mătase şi altele. îmbrăcăminte. dantelă.8262 8263 8264 8265 8266 8269 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor Operatori la maşini. cânepă. utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile. Ocupaţii componente: 826101 826102 826103 826104 826105 826106 826107 826108 826109 826110 826111 826112 826113 826114 826115 826116 826117 826118 826119 826120 826121 826122 826123 826124 826125 826126 decapsulator decuscutor topitor în şi cânepă meliţator în şi cânepă înnobilator în şi cânepă scuturător în şi cânepă lucrător în bataje (bătător) destrămător carbonizator textile scuturător pregătitor amestecuri în filaturi cardator laminator benzi din fibre pieptănător zdrobitor şi uleiator textile operator maşini puitoare formator mănuşi fibre liberiene montator la lipit ace curăţitor şlefuitor garnituri carde cilindror în filaturi disponent în filaturi pregătitor gogoşi mătase (fierbător) prelucrător fire de mătase gogoşi (filator) înnodător fire mătase naturală finisor fire de mătase naturală prelucrător deşeuri gogoşi mătase naturală 8262 OPERATORI LA MAŞINILE DE ŢESUT ŞI TRICOTAT Operatorii la maşinile de ţesut şi tricotat conduc şi supraveghează maşini de ţesut şi tricotat simple sau cu model pentru tapiserie. scămoşează fibrele. lână. covoare. ciorapi şi altele. în. execută operaţii de filare până la obţinerea firelor finite din bumbac. Ocupaţii componente: 826201 826202 826203 826204 826205 826206 826207 826208 826209 826210 operator la maşini de tricotat rectiliniu operator la deservirea războaielor de ţesut şnuruitor Jaqard operator la maşini de tricotat circular operator sculuitor operator canelator operator la maşini de urzit operator încheietor fire operator năvăditor lipitor înnodător fire operator bobinator dublator . curăţă. blănuri şi alte materiale similare 8261 OPERATORI LA UTILAJELE DE FILATURĂ Operatorii la utilajele de filatură conduc şi supraveghează maşini care amestecă fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor. le transformă în scame.

tricotaje. conduc şi supraveghează maşini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale. materiale sintetice 826302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori 826303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană 826304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele 826305 încadrator confecţii 826306 rihtuitor confecţii 826307 pregătitor lansator confecţii 826308 şpănuitor confecţii 826309 tăietor confecţii 8264 OPERATORI LA UTILAJELE ŞI INSTALAŢIILE DE FINISARE TEXTILĂ Operatorii la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă conduc şi supraveghează maşini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare. pentru fabricarea sau repararea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile. curăţare uscată a textilelor sau a articolelor din blană sau piele. impregnare. piele sau blană. Ocupaţii componente: 826401 826402 826403 826404 826405 826406 826407 826408 826409 826410 826411 826412 826413 826414 826415 826416 826417 826418 826419 826420 826421 826422 826423 826424 826425 826426 operator gazator textile operator descleietor textile operator degamator textile operator spălător textile operator albitor textile operator fierbător textile operator mercerizator textile operator pregătitor chimicale în industria textilă operator vopsitor textile operator imprimeur textile confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat operator apretor textile operator calandor-govrator textile operator impregnator textile operator decator operator presator ţesături (storcător) textile operator fixator textile operator piuar operator scamotetor operator tunsător textile operator curăţitor chimic operator metrar-volator-dublator textile operator tăietor textile operator uscător textile operator îngreunator mătase naturală naphtolator la imprimerie .826211 826212 826213 826214 operator batirator fire operator răsucitor fire pâslitor confecţioner polizoare din pâslă 8263 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECŢIILOR Operatorii la maşini de cusut conduc şi supraveghează maşini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace. Ocupaţii componente: 826301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături. eliminarea impurităţilor sau excedentului de agenţi chimici şi cauciuc natural sau execută alte tratamente de finisare.

Ocupaţii componente: 826501 826502 826503 826504 826505 826506 826507 826508 operator operator operator operator operator operator operator vopsitor cenuşeritor tăbăcitor mineral argăsitor tăbăcitor vegetal finisor mineral finisor vegetal argăsitor sortator în industria pielăriei îmbrăcăminte din blană 8266 OPERATORI ÎNCĂLŢĂMINTEI LA MAŞINI. aplicarea vopselelor şi coloranţilor corespunzători. poşete. piele sau blană. Ocupaţii componente: . serviete.826427 vaporizator la imprimerie 826428 confecţioner şabloane la imprimerie 826429 presator axe la cilindrul de imprimat 8265 OPERATORI LA MAŞINI PENTRU TRATAREA BLĂNURILOR ŞI PIEILOR Operatorii la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor conduc şi supraveghează maşini pentru îndepărtarea grăsimilor şi altor reziduuri de pe piei înainte de apretare: tunderea blănurilor. blănuri şi alte materiale înlocuitoare conduc şi supraveghează maşini destinate fabricării pălăriilor din textile. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA Operatorii la utilajele şi instalaţiile din industria încălţămintei conduc şi supraveghează maşini ce realizează tipare şi decupează părţi componente pe care le îmbină prin coasere sau lipire şi finisează încălţămintea. articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori şi alte articole similare. articole de marochinărie şi alte obiecte similare. conduc şi supraveghează maşini pentru fabricat articole din piele. întinderea şi netezirea pieilor apretate. Ocupaţii componente: 826601 826602 826603 826604 826605 826606 826607 826608 826609 826610 826611 826612 826613 826614 826615 cusător mănuşi piele croitor mănuşi piele operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate croitor ştanţator piese încălţăminte pregătitor piese încălţăminte cusător piese din piele şi înlocuitori trăgător feţe pe calapod tălpuitor industrial finisor încălţăminte finisor mănuşi piele croitor ştanţator articole marochinărie cusător articole marochinărie pregătitor articole marochinărie asamblator montator articole marochinărie 8269 OPERATORI LA MAŞINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE. BLĂNURI ŞI ALTE MATERIALE SIMILARE Operatorii la maşini de prelucrare a altor articole din textile. confecţionării industriale a articolelor tehnice din piele şi înlocuitori. valize. centuri. vopsirea. tratarea pieilor în soluţii şi aplicarea de apret în vederea transformării acestora în piele tăbăcită.

cheag 827114 măţar . a produselor de patiserie. carne.7. 8. raci. prelucrarea tutunului şi produselor din tutun. peşte şi în amestec legume şi peşte 827102 operator la valorificarea subproduselor de abator 827103 tripier 827104 preparator peşte. Ocupaţii componente: 827101 operator la prepararea conservelor din carne. vinurilor şi altor băuturi Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun 8271 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE PRELUCRARE A CĂRNII ŞI PEŞTELUI Operatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea cărnii şi peştelui conduc şi supraveghează instalaţii pentru sacrificarea animalelor. cofetărie şi zaharoase Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor. tranşarea cărnii şi peştelui în vederea vânzării sau prelucrării. pastelor făinoase. cafelei şi pudrei de cacao. prelucrarea cărnii şi peştelui în produse conservate. fabricarea berii. Grupe de bază componente: 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrarea cărnii şi peştelui Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii. legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii. vinului şi băuturilor spirtoase.826901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor 826902 croitor confecţii industriale din blană 826903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori 826904 cusător confecţii industriale din blană 826905 pregătitor confecţii industriale din blană 826906 finisor confecţii industriale din blană IV. prelucrarea ceaiului. broaşte în cherhanale şi oficii 827105 preparator făină din peşte 827106 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial 827107 operator la fabricarea mezelurilor 827108 colector şi sortator păr 827109 preparator ulei de copite 827110 colector şi preparator făină. măcinarea şi prelucrarea mirodeniilor şi produselor similare. oase 827111 curăţitor piei 827112 valorificator glande 827113 preparator pepsină. fabricarea pâinii.2. mezeluri. GRUPA MINORĂ 827 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc maşini şi utilaje pentru sacrificarea animalelor. sânge. tranşarea cărnii şi peştelui. sucurilor şi altor băuturi răcoritoare. prelucrarea conservelor şi semiconservelor din legume şi fructe. afumături din carne şi peşte. produselor de panificaţie şi cofetărie. fabricării produselor conservate sau semiconservate din carne şi peşte. prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor lactate.

nuci. destinate consumului uman sau animalier. legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare conduc şi supraveghează maşini pentru: extragerea sucurilor din fructe şi legume. pisat. producerea smântânii. pastelor făinoase. fierberea şi conservarea fructelor şi legumelor sau congelarea lor. Ocupaţii componente: 827301 827302 827303 827304 827305 827306 morar operator la fabricarea nutreţurilor combinate preparator boia de ardei preparator muştar preparator extracte. deshidratarea. pastelor făinoase. Ocupaţii componente: 827201 827202 827203 827204 827205 operator la prepararea brânzeturilor operator la prepararea produselor lactate operator centru de răcire lapte operator la fabricarea untului preparator conserve lapte şi lactoză 8273 OPERATORI LA MAŞINILE DE MĂCINAT CEREALE ŞI MIRODENII Operatorii la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii conduc şi supraveghează maşini de măcinat. a ciocolatei şi altor produse zaharoase.8272 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru omogenizarea şi pasteurizarea laptelui. Ocupaţii componente: 827401 827402 827403 827404 827405 operator la prepararea produselor zaharoase operator la fabricarea produselor făinoase preparator îngheţată operator la fabricarea biscuiţilor preparator napolitane 8275 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR. cofetărie şi produselor zaharoase conduc maşini şi utilaje pentru producerea pâinii. A PRODUSELOR DE PATISERIE. prin stoarcere. Ocupaţii componente: . COFETĂRIE ŞI ZAHAROASE Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii. PASTELOR FĂINOASE. laptelui praf. LEGUMELOR ŞI FABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTARE Operatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor. untului. extragerea şi rafinarea uleiului din seminţe. fabricarea margarinei şi produselor similare. produselor de patiserie. orez. brânzeturilor şi altor produse lactate. migdale şi fructe oleaginoase. amestecat şi prelucrat cereale. mirodenii. a produselor de patiserie. arome şi esenţe decorticator crupe 8274 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PÂINII.

obţinerea de surogate prin măcinare şi amestecare. precum şi pentru prelucrarea mierii. Ocupaţii componente: 827701 preparator surogate cafea 827702 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale 8278 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI INSTALAŢIILE DE FABRICARE A BERII. distilarea pentru obţinerea băuturilor alcoolice şi a altor băuturi nealcoolice. Ocupaţii componente: 827801 827802 827803 827804 827805 827806 827807 827808 827809 827810 827811 827812 827813 827814 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare operator la fabricarea berii operator la fabricarea malţului operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie vinificator pivnicier fermentator oţet operator la fabricarea glucozei preparator băuturi răcoritoare preparator rachiuri industriale şi lichioruri distilator rachiuri naturale operator la fabricarea amidonului şi dextrinei preparator şampanie preparator coniac preparator vermut 8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN . obţinerea zahărului brut şi rafinarea acestuia. Ocupaţii componente: 827601 operator la fabricarea zahărului 827602 condiţioner miere 827603 preparator de produse apicole 8277 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE PRELUCRARE A CAFELEI ŞI CEAIULUI Operatorii la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi ceaiului conduc maşini şi utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate şi amestecarea diferitelor sorturi de ceai. VINURILOR ŞI ALTOR BĂUTURI Operatorii la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii. prelucrarea şi fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor. prăjirea boabelor de cafea şi amestecarea cu cacao. rădăcini de cicoare.827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale 827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe 8276 OPERATORI LA UTILAJELE DE PRODUCERE ŞI RAFINARE A ZAHĂRULUI Operatorii la utilajele de producere şi rafinare a zahărului conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea sfeclei de zahăr. cu excepţia sucurilor din fructe şi legume. vinurilor şi altor băuturi conduc şi supraveghează instalaţii pentru: fermentarea şi distilarea orzului şi altor cereale pentru fabricarea berii.

2.Operatorii la utilajele de producere a tutunului şi produselor din tutun conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea tutunului. maşină. Ocupaţii componente: 828101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale. echipamente şi alte produse Asamblorii execută operaţii de montaj-asamblare a pieselor şi reperelor maşinilor. reglare şi depanare . fabricarea ţigaretelor şi altor produse din tutun. aparat sau maşină-unealtă. GRUPA MINORĂ 828 Asamblori de maşini. 8. Ocupaţii componente: 827901 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun IV.8. Ocupaţii componente: 828201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative. cauciuc şi materiale plastice produse şi articole din lemn produse şi articole din carton. ansamblelor şi echipamentelor. Grupe de bază componente: 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 Montatori Montatori Asamblori Asamblori Asamblori Asamblori Montatori în de de de de de de construcţii mecanice maşini şi echipamente electrotehnice echipamente electronice produse şi articole din metal. potrivit documentaţiei tehnice şi tehnologice. textile şi materiale similare subansamble 8281 MONTATORI ÎN CONSTRUCŢII MECANICE Montatorii în construcţii mecanice asamblează într-o anumită ordine piesele prelucrate pentru a obţine un anumit produs. fiecare asamblor executând o anumită operaţie de montaj. potrivit documentaţiei tehnice stabilite. subansamblelor. transformatoare şi aparataj electric 828202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori 828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori 828204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori 828205 confecţioner plăci pentru acumulatori 828206 preparator leşie pentru acumulatori 828207 montator acumulatori 8283 ASAMBLORI DE ECHIPAMENTE ELECTRONICE Asamblorii de echipamente electronice execută lucrări de montare-asamblare. Operaţiile de montaj-asamblare se execută pe produs sau pe linie de montaj (bandă). de construcţii şi agricole 828102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice 8282 MONTATORI DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE Montatorii de maşini şi echipamente electrotehnice pregătesc şi asamblează reperele subansamblelor şi ansamblelor componente în conformitate cu documentaţia tehnică şi tehnologică.

piele etc. textile. piele. testor tehnică de calcul 828310 confecţioner lămpi fluorescente 828311 confecţioner lămpi cu vapori de mercur 828312 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu 828313 confecţioner becuri 8284 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN METAL. CAUCIUC ŞI MATERIALE PLASTICE Asamblorii de produse şi articole din metal. radio 828302 confecţioner tuburi cinescop 828303 montator-reglor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători 828304 montator-reglor şi depanator de aparate radio şi TV. articole de sport. cauciuc şi material plastic la diferite produse: jucării. de specializare redusă. sau materiale similare. reglor. cauciuc şi material plastic execută operaţii de asamblare. Ocupaţii componente: 828401 828402 828403 828404 asamblor asamblor asamblor operator biciclete jucării articole de sport la fabricarea fermoarelor 8285 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN LEMN Asamblorii de produse şi articole din lemn asamblează piese şi elemente din lemn şi materiale similare pentru confecţionarea diferitelor produse. mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit 828502 confecţioner-asamblor articole din lemn 8286 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN CARTON. depanator aparate electronice. biciclete şi altele. textile. a pieselor din metal. redresoare şi amplificatoare 828305 confecţioner piese radio şi semiconductori 828306 confecţioner circuite integrate 828307 confecţioner scală radio 828308 confecţioner circuite imprimate 828309 montator. Ocupaţii componente: 828601 confecţioner-asamblor articole din carton 828602 confecţioner-asamblor articole din textile 828603 montor articole din piele . calculatoare şi altele. Ocupaţii componente: 828301 montator-reglor.pentru aparatele şi instalaţiile electronice. Ocupaţii componente: 828501 confecţioner de beţe. textile şi materiale similare asamblează piese sau elemente din carton. TEXTILE ŞI MATERIALE SIMILARE Asamblorii de produse şi articole din carton. lansete. pentru realizarea diferitelor produse din carton. televizoare. după procedee specifice. telecomunicaţii. după procedee specifice.

Ocupaţii componente: 828701 montator subansamble IV. GRUPA MINORĂ 829 Alţi operatori la maşini şi asamblori Operatorii la maşini şi asamblorii clasificaţi în această grupă minoră conduc şi supraveghează maşini destinate ambalării.3. 8. SUBGRUPA MAJORĂ 83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobile Conducătorii de vehicule conduc locomotive şi autovehicule de tipuri şi capacităţi diferite. Operatorii pe instalaţiile mobile conduc tractoare şi maşini agricole. Grupe de bază componente: 8290 Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare 8290 OPERATORI LA MAŞINI ŞI ASAMBLORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Operatorii la maşini şi asamblorii clasificaţi în această grupă conduc şi supraveghează maşini destinate ambalării. etichetării. etichetării.9.8287 MONTATORI DE SUBANSAMBLE Montatorii de subansamble execută operaţii de montaj a subansamblelor după o tehnologie stabilită în raport cu complexitatea aparaturii sau instalaţiilor. Ocupaţii componente: 829001 maşinist la maşini de ambalat 829002 operator la maşina de etichetat IV. aplicării de diferite însemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le închid sau asamblează după procedee stabilite. GRUPA MINORĂ 831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi Mecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc locomotive care tractează trenuri. 8.3. produse dintr-o gamă foarte largă de materiale. poduri mobile. asigură operaţiile de manevră. Pentru exercitarea meseriei este necesar să cunoască modul de funcţionare a maşinilor şi regulile de circulaţie şi manevră.1. . Grupe minore componente: 831 832 833 834 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi Conducători auto Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat Marinari.2. maşini şi utilaje terasiere. navigatori şi asimilaţi IV. instalaţii de transport mărfuri paletizate: conduc navele maritime şi fluviale şi execută alte sarcini de supraveghere în timpul navigaţiei. de primire şi expediere a trenului şi acţionează semnalizatoarele şi dispozitivele care permit sau opresc circulaţia feroviară. macarale. aplicării de însemne şi închiderii ambalajelor. 8.

ACARI ŞI AGENŢI DE MANEVRĂ Frânarii acţionează frânele şi saboţii de mână pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie. GRUPA MINORĂ 832 Conducători auto Conducătorii auto conduc.2. 8. asigură revizia generală a locomotivei. reglează mişcarea trenurilor pe căile de rulare din mine şi cariere. troleibuze. conform graficului de încărcare. instalaţiilor.3. autovehicule de capacităţi diferite.Grupe de bază componente: 8311 Mecanici de locomotivă 8312 Frânari. autocamioane şi maşini de tonaj mare. Ocupaţii componente: 831101 831102 831103 831104 mecanic locomotivă şi automotor mecanic ajutor locomotivă şi automotor conducător autodrezină mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene 8312 FRÂNARI. potrivit regulilor de circulaţie. categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete. tramvaie. funcţionarea corectă a mecanismelor. acari şi agenţi de manevră 8311 MECANICI DE LOCOMOTIVĂ Mecanicii de locomotivă conduc şi supraveghează diferite tipuri de locomotive. descărcare şi formare a trenurilor. troleibuze şi tramvaie Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj 8321 CONDUCĂTORI DE MOTOCICLETE Conducătorii de motociclete conduc pe drumurile publice. în transportul de mărfuri şi persoane. asigură acroşarea materialului rulant în gări de triaj. motociclete cu ataş şi motoscutere cu care transportă diferite mărfuri sau materiale. aparatelor atât la plecare cât şi în timpul mersului. Ocupaţii componente: 831201 831202 831203 831204 831205 831206 831207 frânar manevrant vagoane şef manevră acar şef tren paznic barieră revizor ace IV. Grupe de bază componente: 8321 8322 8323 8324 Conducători de motociclete Şoferi de autoturisme şi camionete Conducători de autobuze. potrivit regulilor de circulaţie. autoturisme şi camionete. autobuze. Ocupaţii componente: 832101 conducător de motocicletă .

respectă regulile de deplasare pe drumurile publice şi transportă mărfuri pe distanţe diferite. lifturi subterane şi asimilaţi Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate 8331 TRACTORIŞTI ŞI ALŢI CONDUCĂTORI DE MAŞINI AGRICOLE ŞI FORESTIERE Tractoriştii şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere conduc. lifturi de materiale şi diferite instalaţii de transportat mărfuri paletizate. troleibuzului sau tramvaiului înainte de plecarea în cursă şi în timpul mersului. întreţin şi supraveghează maşini agricole şi forestiere. transportă persoane sau bunuri în interiorul localităţilor sau între localităţi şi respectă regulile de circulaţie. poduri mobile.3.832102 conducător de motoscuter 8322 ŞOFERI DE AUTOTURISME ŞI CAMIONETE Şoferii de autoturisme şi camionete asigură buna funcţionare a autoturismului sau camionetei. Ocupaţii componente: 832201 832202 832203 832204 şofer şofer şofer pilot de autoturisme şi camionete autosanitară autoambulanţă încercare auto 8323 CONDUCĂTORI DE AUTOBUZE. GRUPA MINORĂ 833 Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat Conducătorii de maşini agricole şi alte maşini de cărat şi ridicat conduc. Grupe de bază componente: 8331 8332 8333 8334 Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere Conducători de maşini şi utilaje terasiere Conducători de macarale. TROLEIBUZE ŞI TRAMVAIE Conducătorii de autobuze. Ocupaţii componente: 832301 şofer autobuz 832302 conducător troleibuz 832303 conducător tramvai (vatman) 8324 ŞOFERI DE AUTOCAMIOANE ŞI MAŞINI DE MARE TONAJ Şoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj asigură buna funcţionare a autovehiculului înainte de plecare în cursă şi în timpul cursei. în timpul deplasării.3. 8. le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie şi transportă persoane sau diferite materiale. troleibuze şi tramvaie asigură buna funcţionare a autobuzului. întreţin şi supraveghează . maşini şi utilaje forestiere. macarale. poduri mobile. Ocupaţii componente: 832401 şofer autocamion/maşină de mare tonaj IV.

elevatoare şi altele. în depozite şi gări.3. agregate şi utilaje destinate executării de terasamente. poduri mobile. execută operaţii de ancorare a navelor în port. stivuitoare. baloţi.4. screpere. 8. LIFTURI SUBTERANE ŞI ASIMILAŢI Conducătorii de macarale. întreţin şi supraveghează instalaţii. greifere. gredere. pentru transporturi interioare de conteinere. cutii în interiorul unităţii. destinate executării de lucrări agricole sau forestiere. nivelatoare. Ocupaţii componente: 833401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 833402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală IV. întreţin şi supraveghează maşini pentru transport pe orizontală şi verticală. malaxoare şi altele.tractoare şi diferite tipuri de maşini agricole şi forestiere. având cunoştinţe despre funcţionarea şi capacitatea de sarcină a acestora. Ocupaţii componente: 833301 833302 833303 833304 833305 833306 833307 833308 macaragiu maşinist pod rulant funicularist macaragiu macarale plutitoare şofer automacaragiu supraveghetor staţie şenal navigabil funicularist. funiculare pasagere docher. PODURI MOBILE. mecanizator (muncitor portuar) 8334 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRANSPORT MĂRFURI PALETIZATE Operatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate conduc electrocare. preparării şi turnării betonului şi mixturilor asfaltice: excavatoare. Ocupaţii componente: 833201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 833202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice 833203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea 8333 CONDUCĂTORI DE MACARALE. maiuri mecanice. tractoare. supraveghează şi . lifturi subterane conduc. navigatori şi asimilaţi Marinarii. GRUPA MINORĂ 834 Marinari. Ocupaţii componente: 833101 tractorist 833102 combainier agricol 833103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură 8332 CONDUCĂTORI DE MAŞINI ŞI UTILAJE TERASIERE Conducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc. navigatorii şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie. buldozere. betoniere.

execută serviciul de cart şi întreţinere a navelor. NAVIGATORI ŞI ASIMILAŢI Marinarii. spălarea. asigură curăţarea. depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice. citirea contoarelor. lucrări publice şi în industria prelucrătoare. spălarea geamurilor şi vitrinelor. silvicultură şi pescuit 93 Muncitori necalificaţi în industria minieră. 9.1. măturarea şi colectarea gunoaielor. 9. GRUPA MAJORĂ 9 Muncitori necalificaţi Muncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi. asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor şi bunurilor. hotelurilor şi altor clădiri. spălarea geamurilor şi vitrinelor. asigură servicii de pază şi supraveghere a imobilelor. curăţarea şi călcarea rufelor. în servicii şi vânzări Muncitorii necalificaţi. pilot naval. execută serviciul de cart şi întreţinere a navelor. livrarea mărfurilor. SUBGRUPA MAJORĂ 91 Muncitori necalificaţi. furnizarea de servicii pe stradă. curăţarea străzilor şi altor locuri publice. în cele mai multe cazuri. în servicii şi vânzări. Grupe de bază componente: 8340 Marinari. ambalarea manuală.manevrează echipamentele şi mecanismele de la bord. încasarea banilor. citirea contoarelor. asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit. navigatorii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie. colectarea gunoaielor. Grupe minore componente: . realizarea de lucrări simple în industria minieră. navigatori şi asimilaţi 8340 MARINARI. barjist observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă marinar legător conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare pontonier feribot servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă conducător şalupă timonier motopompist IV. Subgrupe majore componente: 91 Muncitori necalificaţi în servicii şi vânzări 92 Muncitori necalificaţi în agricultură. execută operaţii de ancorare a navelor în port. Ocupaţii componente: 834001 834002 834003 834004 834005 834006 834007 834008 834009 marinar. livrarea mărfurilor. realizează vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice sau la domiciliu. încasarea banilor şi transportarea bagajelor. industria prelucrătoare şi transporturi IV. lucrări publice. manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală. supraveghează şi manevrează echipamentele şi mecanismele de la bord. construcţii. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională. transportarea bagajelor. furnizează servicii diverse pe stradă. construcţii.

mesageri.2. îngheţată şi diverse băuturi. Ocupaţii componente: 911301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă IV.911 912 913 914 915 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie Personal casnic. spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane. cinematografe.1. spălătorese şi asimilaţi Îngrijitori de clădiri. 9. spălători de vehicule. Grupe de bază componente: 9111 Vânzători ambulanţi 9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon 9111 VÂNZĂTORI AMBULANŢI Vânzătorii ambulanţi prepară şi vând produse alimentare: preparate calde sau reci. vânzarea mărfurilor în contul terţilor.1. vând ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transportă la locul de vânzare. paznici şi asimilaţi 916 Muncitori necalificaţi în servicii publice IV. Ocupaţii componente: 911101 vânzător ambulant de produse alimentare 911102 vânzător ambulant de produse nealimentare 911103 vânzător de ziare 9113 VÂNZĂTORI LA DOMICILIUL CLIENTELEI SAU LA COMANDĂ PRIN TELEFON Vânzătorii la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon primesc comenzi telefonice în contul unei case de comenzi. fructe. GRUPA MINORĂ 911 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi Vânzătorii ambulanţi şi asimilaţii acestora se ocupă cu vânzarea produselor alimentare. Grupe de bază componente: 9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie 9120 LUSTRAGII ŞI ALŢI PRESTATORI DE MICI SERVICII PENTRU POPULAŢIE . vitrine şi geamuri Personal de manipulare şi supraveghere bagaje. notează adresele clienţilor şi livrează produse la domiciliul acestora. băuturilor şi altor produse. portari. GRUPA MINORĂ 912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie Lustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diverse servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor. 9. legume.1. la domiciliu. teatre şi încasează contravaloarea acestora. sau prin comandă telefonică. pe stradă sau în alte locuri publice: gări. pe stradă şi în alte locuri publice.

îmbrăcămintei. măturarea. curăţarea bucătăriilor. articolelor de blană şi articolelor similare.3. 9. autobuze. spălătoresele şi asimilaţii acestora execută diferite lucrări la domiciliul clienţilor. cumpărarea alimentelor şi a altor articole de menaj. servirea mesei şi spălarea veselei. Ocupaţii componente: 912001 lustragiu 912002 spălător geamuri şi parbrize IV. autocare. spălarea şi lustruirea podelelor. în hoteluri.1. Ocupaţii componente: 913201 femeie de serviciu 9133 SPĂLĂTORESE ŞI CĂLCĂTORESE Spălătoresele şi călcătoresele se ocupă cu spălarea şi călcarea lenjeriei. spălarea veselei etc. clădiri administrative. măturarea. săpunurilor şi altor articole. spitale şi alte instituţii. schimbarea lenjeriei de pat. curăţarea camerelor. în scopul menţinerii interioarelor şi mobilierului în stare de curăţenie sau realizează spălarea şi călcarea rufelor. a prosoapelor. spălătorese şi asimilaţi Personalul casnic. Ocupaţii componente: 913101 menajeră 9132 FEMEI DE SERVICIU LA BIROURI. precum şi la bordul avioanelor. în trenuri. GRUPA MINORĂ 913 Personal casnic. tramvaie. curăţarea. mobilei sau geamurilor în clădiri. HOTELURI ŞI ALTE INSTITUŢII Femeile de serviciu la birouri. mobilei sau geamurilor şi recondiţionarea lenjeriei şi a altor articole. prepararea. tramvaie şi alte vehicule similare. Grupe de bază componente: 9131 Menajere 9132 Femei de serviciu la birouri. Ocupaţii componente: 913301 913302 913303 913304 călcătoreasă lenjerie curăŢătoreasă lenjerie spălătoreasă lenjerie spălător covoare Înnodate . spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane. lustruirea şi spălarea podelelor. autocare. ţesăturilor. trenuri şi avioane.Lustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diferite servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor. hoteluri şi alte instituţii se ocupă cu aspirarea prafului. hoteluri şi alte instituţii 9133 Spălătorese şi călcătorese 9131 MENAJERE Menajerele se ocupă cu aspirarea prafului.

paznicii şi asimilaţii acestora se ocupă cu livrarea coletelor.5.IV. Ocupaţii componente: . VITRINE ŞI GEAMURI Spălătorii de vehicule. spălătorii de vehicule. bisericilor şi altor clădiri. spală vehicule şi geamurile imobilelor. Grupe de bază componente: 9151 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje 9152 Portari. încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrică. GRUPA MINORĂ 914 Îngrijitori de clădiri.4. mesageri. Ocupaţii componente: 914201 spălător vehicule 914202 spălător vitrine şi geamuri IV. clădiri administrative. clădirilor administrative. asigurând curăţenia acestora. hotelurilor. bisericile şi alte clădiri. vitrine şi geamuri 9141 ÎNGRIJITORI DE CLĂDIRI Îngrijitorii de clădiri menţin ordinea şi curăţenia imobilelor de locuit. Ocupaţii componente: 914101 îngrijitor clădiri 9142 SPĂLĂTORI DE VEHICULE. 9. la adrese particulare sau în alte locuri. vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi curăţarea vehiculelor. asigurarea pazei imobilelor sau proprietăţilor particulare.1. transportarea bagajelor în hoteluri. între instituţii. spălători de vehicule. mesagerii. la adrese particulare sau în alte locuri. paznici şi asimilaţi Personalul de manipulare şi supraveghere bagaje. mesajelor şi altor articole în cadrul instituţiilor. gări sau aeroporturi.1. vitrinelor şi geamurilor clădirilor. între instituţii. vitrine şi geamuri Îngrijitori de clădiri. gaze sau apă. paznici şi asimilaţi 9153 Cititori de contoare şi încasatori 9151 PERSONAL DE MANIPULARE ŞI SUPRAVEGHERE BAGAJE Personalul de manipulare şi supraveghere bagaje se ocupă cu transportarea şi distribuirea coletelor. 9. GRUPA MINORĂ 915 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje. Grupe de bază componente: 9141 Îngrijitori de clădiri 9142 Spălători de vehicule. transportarea bagajelor în hoteluri. gări sau aeroporturi. portarii. mesajelor şi altor articole în instituţii. portari. hoteluri. vitrine şi geamuri Întreţin imobile de locuit.

din curţile imobilelor. gaze. cinema..a. parcurilor şi altor locuri publice. PAZNICI ŞI ASIMILAŢI Portarii. din curţi. la intrarea şi ieşirea din magazie. stadioane ş. circ şi alte locuri similare. supraveghează zonele de parcare a autoturismelor sau proprietăţile particulare. depozit. unitate. se ocupă cu înlăturarea gunoaielor din faţa imobilelor. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 9161 GUNOIERI ŞI MĂTURĂTORI Gunoierii şi măturătorii colectează şi înlătură gunoaiele din clădiri. paznicii şi asimilaţii acestora asigură paza imobilelor de locuit sau altor clădiri. secţie. în servicii publice. controlează biletele de intrare la teatru. 9. în servicii publice.6. de pe străzi şi din alte locuri publice. în scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului şi incendiilor. săli de sport. se ocupă de garderobe şi toalete în locuri publice. Ocupaţii componente: 915201 915202 915203 915204 915205 915206 915207 915208 915209 915210 915211 aprod controlor poartă însoţitor transport valori paznic plasator portar supraveghetor muzeu supraveghetor noapte (învăţământ) supraveghetor săli spectacole supraveghetor hotel model (învăţământ) 9153 CITITORI DE CONTOARE ŞI ÎNCASATORI Cititorii de contoare şi încasatorii se ocupă cu încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrică şi gaze.915101 915102 915103 915104 curier garderobier hamal comisioner 9152 PORTARI. introduc persoanele în săli de tribunal. apă şi aparatelor de taxat din parcările autovehiculelor. Grupe de bază componente: 9161 Gunoieri şi măturători 9162 Muncitori necalificaţi.1. Ocupaţii componente: 915301 cantaragiu 915302 casier încasator 915303 încasator şi cititor contoare de energie electrică. de pe . GRUPA MINORĂ 916 Muncitori necalificaţi. materialelor. în servicii publice Muncitorii necalificaţi. măturarea străzilor. conservarea şi înhumarea rămăşiţelor pământeşti. apă IV. materiilor prime. efectuează cântărirea mărfurilor.

curăţarea grajdurilor şi curţilor fermei. încărcarea. Ocupaţii componente: 916101 gunoier 916102 măturător stradă 9162 MUNCITORI NECALIFICAŢI. ÎN SERVICII PUBLICE. descărcarea. vânătoare şi pescuit.2. hrănirea. în agricultură. udarea şi stropirea. în agricultură. montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple referitoare la vânătoare. în agricultură 9212 Muncitori necalificaţi. strângerea fânului în căpiţe. silvicultură şi pescuit cum sunt: săparea. în agricultură realizează lucrări simple cum sunt: săparea. folosind unelte manuale şi depunând un efort fizic considerabil. curăţarea şi popularea pădurilor. fertilizarea. ÎN AGRICULTURĂ Muncitorii necalificaţi. scoicilor ş. se ocupă cu conservarea. silvicultură şi pescuit Muncitorii necalificaţi. silvicultură şi pescuit IV. 9. aeroporturile. NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE Alţi muncitori necalificaţi.. în agricultură. în agricultură. greblarea. adăparea. culegerea fructelor. stropirea şi plivirea. lucrări de salubrizare a localităţii etc. Grupe minore componente: 921 Muncitori necalificaţi. 9. gările şi locurile similare. hrănirea animalelor. curăţarea apelor. în pescuit şi vânătoare 9211 MUNCITORII NECALIFICAŢI. GRUPA MINORĂ 921 Muncitori necalificaţi. în agricultură.1. stivuirea. SUBGRUPA MAJORĂ 92 Muncitori necalificaţi. greblarea. curăţirea şi desfundarea canalelor. silvicultură şi pescuit realizează lucrări simple în agricultură. silvicultură şi pescuit realizează lucrări simple în agricultură.străzi şi din alte locuri publice. Ocupaţii componente: 916201 916202 916203 916204 916205 916206 ecariseur (hingher) gropar incinerator vidanjor-curăţitor canale salubrizor absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional IV. săparea gropilor. ţesălarea animalelor. parcurile. în silvicultură 9213 Muncitorii necalificaţi. haznalelor. recoltarea legumelor şi altor produse.2. încărcarea şi descărcarea produselor. legumelor şi altor plante. curăţarea . pomparea lichidelor din puţuri colectoare.a. mătură şi curăţă străzile. Grupe de bază componente: 9211 Muncitori necalificaţi. recoltarea algelor marine. silvicultură şi pescuit Muncitorii necalificaţi. culegerea fructelor. incinerarea şi înhumarea rămăşiţelor pământeşti umane şi animale. în servicii publice. silvicultură.

construcţii. extragerea calcarului. în industria minieră. construcţii. curăţarea. curăţarea minelor. Ocupaţii componente: 921201 îngrijitor pomi 921202 muncitor necalificat în silvicultură 921203 tăietor manual lemn de foc 9213 MUNCITORI NECALIFICAŢI. conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animală pentru transportul pasagerilor sau mărfurilor. ÎN SILVICULTURĂ Muncitorii necalificaţi în silvicultură realizează lucrări simple de exploatare şi populare a pădurilor: săparea de gropi. executarea de lucrări în industria prelucrătoare cum sunt: sortarea produselor şi asamblarea manuală a pieselor. realizează lucrări simple cum sunt: curăţarea apelor şi hrănirea peştilor şi scoicilor de cultură. în pescuit şi vânătoare. . construcţii şi lucrări publice 932 Muncitori necalificaţi. cărarea cărămizilor şi pietrişului pe şantierele de lucrări publice. lucrări publice. GRUPA MINORĂ 931 Muncitori necalificaţi. descărcarea şi transportarea materialelor. în industria minieră. Ocupaţii componente: 921101 921102 921103 921104 îngrijitor animale muncitor manipulare şi pregătire furaje muncitor necalificat în agricultură văcar 9212 MUNCITORI NECALIFICAŢI. Ocupaţii componente: 921301 gonaci 921302 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare IV. construcţii şi lucrări publice realizează lucrări simple cum sunt: săparea. construcţii. Grupe minore componente: 931 Muncitori necalificaţi. baraje şi clădiri. construcţii şi lucrări publice Muncitorii necalificaţi. ridicarea. plantarea. ridicarea.3. pietrişului pe şantierele de lucrări publice. încărcarea. montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple legate de vânătoare. ÎN PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE Muncitorii necalificaţi.3. 9. tăierea şi stivuirea lemnului. construcţii baraje şi clădiri. în transporturi şi manipulanţi mărfuri IV. SUBGRUPA MAJORĂ 93 Muncitori necalificaţi. ambalarea manuală a mărfurilor şi manevrarea coletelor. în industria prelucrătoare 933 Muncitori necalificaţi.grajdurilor şi curţilor fermelor. carierelor şi şantierelor abandonate. descărcarea şi transportarea materialelor. recoltarea algelor marine. executarea de lucrări de demolare. în industria minieră. în industria minieră. industria prelucrătoare şi transporturi realizează lucrări simple cum sunt: săparea. argilei. în industria minieră. curăţarea minelor şi carierelor vechi. industria prelucrătoare şi transporturi Muncitorii necalificaţi. 9. lucrări publice. săparea gropilor.1. încărcarea.

în mine şi cariere. în industria prelucrătoare Muncitorii necalificaţi. podurilor etc. căptuşeli zidărie. execută lucrări simple cum sunt: înlăturarea structurilor din lemn şi metal din minele şi carierele abandonate. împrăştierea pietrişului. poduri. gresie. ŞOSELE. parchet 931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii IV. Grupe de bază componente: . 9. Ocupaţii componente: 931101 muncitor necalificat în mine şi cariere 931102 împingător vagoneţi 9312 MUNCITORI NECALIFICAŢI LA ÎNTREŢINEREA DE DRUMURI. 9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe 9311 MUNCITORI NECALIFICAŢI. PODURI. pietrişului şi nisipului din cariere la suprafaţă. Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri. faianţă. poduri şi baraje execută lucrări simple cum sunt: săparea şanţurilor. baraje săpător manual 9313 MUNCITORI NECALIFICAŢI. execută lucrări simple cum sunt: curăţarea cărămizilor recuperate din construcţii şi executarea altor lucrări simple pe şantierele de demolare. BARAJE ETC. ambalarea manuală a produselor. şosele. descărcarea sau spălarea materiilor prime sau produselor în întreprinderi.3.2. Ocupaţii componente: 931201 931202 931203 931204 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) îngrijitor spaţii verzi muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri. realizează lucrări simple cum sunt: asamblarea manuală a pieselor. şosele. argilei. înlăturarea diferitelor obstacole etc. transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţii de locuinţe. încărcarea. transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţie a barajelor. în industria prelucrătoare. baraje etc. ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE Muncitorii necalificaţi. transportarea.Grupe de bază componente: 9311 Muncitori necalificaţi în mine şi cariere 9312 Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri. Ocupaţii componente: 931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor. GRUPA MINORĂ 932 Muncitori necalificaţi. extragerea calcarului. poduri. nisipului şi altor materiale similare şi executarea altor lucrări de întreţinere a căilor ferate şi drumurilor. în construcţia de locuinţe. plăci mozaic. ÎN MINE ŞI CARIERE Muncitorii necalificaţi. ridicarea.

asamblarea simplă a pieselor.9320 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare 9320 MUNCITORI NECALIFICAŢI. ridicarea. utilizând conducte şi ţevi racordate la cisterne şi rezervoare. pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor. aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc în altul. utilizând benzi transportoare. transportarea. lăzi şi alte ambalaje sau recipiente. GRUPA MINORĂ 933 Muncitori necalificaţi. ambalarea manuală a materiilor prime sau produselor în cutii.. transportarea şi aranjarea mărfurilor în depozite. efectuarea de mici reparaţii în scopul menţinerii vehiculelor în stare de funcţionare. în întreprinderi. încărcarea şi descărcarea de cereale. încărcarea sau descărcarea mărfurilor. încasarea preţului de transport. ambalarea mobilelor. ÎN TRANSPORTURI ŞI MANIPULANŢI MĂRFURI Muncitorii necalificaţi în transporturi şi manipulanţii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: încărcarea sau descărcarea mărfurilor. magazine etc. gaze lichefiate şi alte lichide. Ocupaţii componente: 932001 932002 932003 932004 932005 ambalator manual îmbuteliator fluide sub presiune marcator piese muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide IV. ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Muncitorii necalificaţi din industria prelucrătoare realizează operaţii simple cum sunt: sortarea manuală a produselor şi pieselor. în vederea transportării sau stocării lor.a.3. conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animală. încărcarea. Grupe de bază componente: 9330 Muncitori necalificaţi. în transporturi şi manipulanţi mărfuri 9330 MUNCITORI NECALIFICAŢI.3. nisip. transportarea mărfurilor pentru încărcarea sau descărcarea în/din camioane. Ocupaţii componente: 933001 933002 933003 933004 933005 933006 camionagiu cărăuş încărcător-descărcător legător de sarcină manipulant de mărfuri distribuitor presă PARTEA A TREIA Index alfabetic al ocupaţiilor A . 9. saci. vapoare sau avioane. înhămarea animalelor. descărcarea şi spălarea materiilor prime sau produselor. cărbune. biciclete ş. încărcarea şi descărcarea de petrol. în transporturi şi manipulanţi mărfuri Muncitorii necalificaţi şi manipulanţii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tracţiune animală.

control acces. ţambal acrobat actor actor mânuitor de păpuşi actuarist acustician cinematografic adjunct al procurorului general administrator administrator baze de date administrator credite administrator cont administrator hotel administrator editură administrator pieţe şi târguri administrator publicaţii administrator de reţea de calculatoare afumător carne agent agricol agent de asigurare agent bursă agent capital de risc agent comercial agent consular agent contractări şi achiziţii (brokeri mărfuri) agent dezinfecţie. deratizare. magazine. orgă. ordine şi intervenţie agent pază în incinte (hoteluri. etc) agent poştal agent procedural agent reclamă publicitară agent repartizare a forţei de muncă agent salvare aero-portuară şi instalaţii de stins incendii agent de schimb agent transporturi agent transporturi interne agent transporturi externe agent tranzit agent turism agent veterinar agent de voiaj aglomeratorist agricultor agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale ajutor fochist ajutor maistru croitor .916206 814107 743212 831204 245301 822316 713101 731201 731202 347401 245501 245502 343405 313102 111001 512101 213903 241119 421203 512108 241901 512102 241902 213902 741107 321301 341201 412205 241118 342101 241903 341601 514901 342303 421501 712915 342302 516902 341301 342902 342203 342305 516901 516903 414201 343201 342901 342301 314501 341102 413301 422102 422101 342202 422103 322701 341401 812121 611101 613001 816104 743304 absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional aburitor plută aburitor textile acar acompaniator acoperitor metale acoperitor-învelitor ţiglă. dezinsecţie agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj agent fiscal agent hidrotehnic agent informare privind cariera agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori agent imobiliar (broker imobiliar) agent literar agent maritim agent ocupare agent pază. armonici acordor piane. pianine. tablă acordor acordeoane. azbociment.

instrumente medicale şi obiecte de uz casnic .743102 743203 314104 512303 122301 814204 812211 712920 421401 932001 111002 722105 731101 213101 241115 312102 241210 345003 511307 522001 347501 612401 122901 347506 514301 612301 732101 915201 611201 731301 813111 246001 246002 214101 214104 214103 123701 414101 343208 343209 243101 246003 813920 731102 245210 711201 711202 245503 245302 245201 822309 813903 813109 822325 742205 826615 828403 828401 828402 722403 722401 722402 722404 ajutor maistru filator ajutor maistru ţesător. presator la cald AMC-ist analist analist investiţii analist ajutor analist piaţa muncii anchetator poliţie animator socio-educativ anticar antrenor antrenor cabaline antrenor federaţie sportivă antrenor de fotbal profesionist antreprenor servicii funerare apicultor aplicator de detalii la produse din ceramică aprod arboricultor argintar argintator produse din sticlă arhiepiscop arhiereu vicar arhitect clădiri arhitect restaurări arhitect urbanism. peisagistică şi amenajarea teritoriului arhitect şef arhivar arhivar notariat arhivar registrator (Curtea de Apel. judecătorie) arhivist arhondar armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice) armurier art director artificier de mină artificier la lucrări de suprafaţă artist circ artist liric artist plastic arzător email arzător produse ceramice arzător produse din sticlă asamblator elemente şi baterii galvanice asamblator lăzi asamblator montator articole marochinărie asamblor articole de sport asamblor biciclete asamblor jucării ascuţitor-călitor garnituri de carde ascuţitor laminate la cald ascuţitor laminate la rece ascuţitor scule. tricoteur ajutor ofiţer mecanic fluvial ajutor ospătar ajutor şef brigadă în construcţii albitor pastă hârtie alimentator-încălzitor de materiale alpinist utilitar amanetar ambalator manual ambasador ambutisor. tribunal.

microbiologie. imprimeuri) asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare farmacologie asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare de în în în în în în în în în în în în în aeronave agricultură agromontanologie antropologie arheologie arhitectură arte plastice-design industrial arte plastice-sticlă. biochimie.712904 314210 251503 254303 254312 258204 258210 251102 251104 251108 251106 258208 248108 251418 251533 254202 248304 254102 254106 254321 254108 251806 251415 251327 251321 251318 248302 248306 251406 252112 251506 251206 251203 251209 251530 251213 252206 251542 249204 257002 254110 251521 251512 254112 258104 258106 258108 258114 258102 258110 258112 255402 251324 251306 251312 251403 251303 251330 258212 253103 251703 asfaltator aspirant asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare modă. asistenţa socială astronomie automatică autovehicule rutiere bacteriologie. industriale şi agricole în construcţii hidrotehnice în construcţii de maşini agricole în construcţii miniere în controlul calităţii produselor alimentare în creaţia tehnică în construcţia de maşini în demografie în domeniul ştiinţelor juridice în domeniul zoologic în echipamente de proces în echipamente şi instalaţii bord în ecologie şi protecţia mediului economist în economia mediului economist în economia generală economist în economie agro-alimentară economist în gestiunea economică economist în management economist în marketing economist în relaţii economice internaţionale în educaţie fizică şi sport în electroenergetică în electrofizică în electromecanică în electronică aplicată în electrotehnică în energetica industrială în etnologie în exploatări forestiere în exploatări miniere . cotexturi. metal arte plastice-textile (tapiserie. drumuri şi poduri în construcţii civile. ceramică. în biochimie tehnologică în biologie în biologie-chimie în biotehnologie pentru agricultură în botanică în cadastru în calculatoare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului în centrale nuclearo-electrice în centrale termoelectrice în chimie în chimie fizică în comunicaţii în confecţii din piele şi înlocuitori în construcţii aerospaţiale în construcţii de căi ferate.

poligrafiei şi . control financiar horticultură informatică ingineria genetică ingineria materialelor oxidice ingineria proceselor siderurgice instalaţii instalaţii şi utilaje pentru depozitarea istorie lingvistică maşini hidraulice şi pneumatice maşini şi echipamente termice maşini şi instalaţii mecanice matematică matematică aplicată matematică-fizică matematică informatică matematică mecanică mecanică fină medicină generală medicină stomatologică medicină veterinară medicină tradiţională metalurgia neferoasă meteorologie metrologie microbiologie-bacteriologie micro-electronică mineralogia tehnică şi experimentală pedagogie pedologie-agrochimie pescuit şi acvacultură petrochimie şi carbo-chimie petrol (extracţie-prospecţie) prelucrarea lemnului prelucrări plastice şi tratamente termice prepararea substanţelor minerale utile psihologie psihopedagogie specială silvicultură sisteme de propulsie sociologie statistică ştiinţa materialelor ştiinţele politice tehnologia celulozei. contabilitate. hârtiei.252103 258404 258302 256002 248106 248102 248104 255106 248410 251803 248406 258206 248401 248402 248412 256004 254309 250102 254314 253203 251715 251216 251548 258304 258402 251518 251515 251545 249102 249106 249108 249110 249104 251524 255102 255202 255302 255104 251718 248202 251309 254104 251409 248408 235102 254306 252209 251609 251709 253107 251724 251706 258502 258504 254317 251509 258202 249202 251727 258306 251615 asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare produselor petroliere asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare asistent de cercetare fibrelor în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în filatură-ţesătorie filologie filozofie finanţe-bănci fizică tehnologică fizică fizică-chimie fiziokinetoterapie geochimie geodezie geofizică geografie geologie tehnică geologie geologie petrolieră gestiune.

după comandă blocator. chituitor. pielii.252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. laborator bioenergetician biolog şef secţie. laborator blănar-confecţioner îmbrăcăminte din blană. deblocator bobinator aparataj electric bobinator condensatori pentru instalaţii electrice bobinator maşini electrice rotative bobinator transformatoare brancardier brichetator cărbune brigadier la fabricarea sticlei . blănurilor şi înlocuitorilor 251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari 251527 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini 252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 251603 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice 251606 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice 251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale 251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice 251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi 251712 asistent de cercetare în topografie minieră 252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile 251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor 251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare 251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării 254319 asistent de cercetare în zootehnie 251315 asistent de cercetare roboţi industriali 322801 asistent farmacist 513103 asistent maternal 322105 asistent medical consiliere HIV/ SIDA 322603 asistent medical fizioterapie 322101 asistent medical generalist 122902 asistent medical şef 322301 asistent de nutriţie 346001 asistent social nivel mediu 244601 asistent social nivel superior 231001 asistent universitar 322702 asistent veterinar 323202 asistentă puericultură 514902 astrolog 241905 ataşat diplomatic 724401 automatist 322102 autopsier 322703 autopsier la ecarisaj 413323 avizier căi ferate 242101 avocat B 245401 512301 513302 513201 826107 712301 243201 414103 243202 731308 731302 122903 322905 122904 743401 731103 724102 724107 724104 724109 513202 811201 732201 balerin barman baby sitter băieş bătător în filatură betonist bibliograf bibliotecar studii medii bibliotecar cu studii superioare bijutier metale comune bijutier metale preţioase biochimist şef secţie.

321302 743605 743601 743604 341901 341301 341601 341101 722414 741201 512201 512203 522002 347101 brigadier silvic broder la gherghef broder manual broder manual-mecanic broker broker imobiliar broker mărfuri broker valori (cambist) broşator brutar bucătar bucătar şef bufetier butafor C 512103 733209 516106 823109 343301 412201 341101 514201 933001 915301 712905 246004 421305 246005 614102 826109 826112 246006 245101 347119 741101 414202 414203 414204 214801 825301 347406 731203 421101 915302 421102 421110 421103 721308 721301 721307 913301 812303 812304 348001 348002 421402 314201 214428 314202 cabanier cablator frânghii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor calandror la finisarea cauciucului calculator devize calculator preţ cost cambist (broker valori) cameristă hotel camionagiu cantaragiu cantonier cantor cap de masă (cazinou) capelan carbonitor carbonizator textile cardator cardinal caricaturist (studii superioare) caricaturist carmangier cartator poştal cartator presă cartator telegrame cartograf cartonagist cascador caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane casier casier încasator casier tezaur casier trezorier casier valută cazangiu formator cazangiu recipiente cazangiu ţevar călcătoreasă lenjerie călitor prin inducţie sau cu flacără călitor scule călugăr călugăriţă cămătar căpitan navă maritimă şi fluvială căpitan port (studii superioare) căpitan port .

drumuri şi poduri cercetător în construcţii civile.design industrial cercetător în arte plastice-sticlă. debordator piese optice centrator. modă. industriale şi agricole cercetător în construcţii hidrotehnice cercetător în construcţii de maşini agricole cercetător în construcţii miniere cercetător în controlul calităţii produselor alimentare cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini cercetător în demografie cercetător în domeniul ştiinţelor juridice cercetător în domeniul zoologic cercetător în echipamente de proces cercetător în echipamente şi instalaţii bord cercetător în ecologie şi protecţia mediului cercetător în educaţie fizică şi sport cercetător în electro-energetică cercetător în electrofizică cercetător în electromecanică cercetător în electronică aplicată cercetător în electrotehnică cercetător în energetică industrială cercetător în etnologie cercetător în exploatări forestiere cercetător în exploatări miniere cercetător în filatură-ţesătorie cercetător în filologie cercetător în filozofie .214426 122601 933002 743307 731104 731105 731106 241101 251501 254301 254310 258203 258209 251101 251103 251107 251105 258207 248107 251416 251531 248303 254101 254105 254320 254107 251804 251413 251325 251319 251316 248301 248305 251404 252110 251504 251204 251201 251207 251528 251211 252204 251540 249203 257001 254109 251519 251510 254111 255401 251322 251304 251310 251401 251301 251328 258211 253101 251701 252101 258403 258301 căpitan secund căpitan şef port cărăuş ceaprazar-şepcar ceasornicar centrator. ceramică. metal cercetător în arte plastice textile (tapiserie. imprimeuri) cercetător în asistenţa socială cercetător în astronomie cercetător în automatică cercetător în autovehicule rutiere cercetător în biochimie tehnologică cercetător în biologie cercetător în biologie-chimie cercetător în biotehnologie pentru agricultură cercetător în botanică cercetător în cadastru cercetător în calculatoare cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului cercetător în centrale nuclearo-electrice cercetător în centrale termoelectrice cercetător în chimie cercetător în chimie-fizică cercetător în comunicaţii cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori cercetător în construcţii aerospaţiale cercetător în construcţii de căi ferate. cotexturi. finisor aparate optice cenzor cercetător de aeronave cercetător în agricultură cercetător în agromontanologie cercetător în antropologie cercetător în arheologie cercetător în arhitectură cercetător în arte plastice .

poligrafiei şi fibrelor cercetător în tehnologia chimică a produselor textile. blănurilor şi înlocuitorilor cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini . pielii. contabilitate. control financiar cercetător în horticultură cercetător în informatică cercetător în ingineria genetică cercetător în ingineria proceselor siderurgice cercetător în instalaţii cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere cercetător în istorie cercetător în lingvistică cercetător în maşini şi echipamente termice cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice cercetător în maşini şi instalaţii mecanice cercetător în matematică cercetător în matematică aplicată cercetător în matematică-fizică cercetător în matematică informatică cercetător în matematică mecanică cercetător în mecanică fină cercetător în medicină generală cercetător în medicină stomatologică cercetător în medicină veterinară cercetător în medicină tradiţională cercetător în metalurgia neferoasă cercetător în meteorologie cercetător în metrologie cercetător în microbiologie-bacteriologie cercetător în microelectronică cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală cercetător în pedagogie cercetător în pedologie-agrochimie cercetător în pescuit şi acvacultură cercetător în petrochimie şi carbo-chimie cercetător în petrol (extracţie-prospecţie) cercetător în prelucrarea lemnului cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice cercetător în prepararea substanţelor minerale utile cercetător în psihologie cercetător în psihopedagogie specială cercetător în silvicultură cercetător în sisteme de propulsie cercetător în sociologie cercetător în statistică cercetător în ştiinţa materialelor cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice cercetător în ştiinţele politice cercetător în tehnologia celulozei. hârtiei.256001 248101 248103 248105 255105 248409 251801 248405 258205 248403 248401 248411 256003 254307 250101 254313 251713 251214 251546 258303 258401 251513 251516 251543 249101 249105 249107 249109 249103 251522 255101 255201 255301 255103 251716 248201 251307 254103 251407 248407 235101 254304 252207 251607 251707 253105 251722 251704 258501 258503 254315 251507 258201 249201 251725 253201 258305 251613 252107 251610 251525 cercetător în finanţe-bănci cercetător în fizică cercetător în fizică-chimie cercetător în fizică tehnologică cercetător în fiziokinetoterapie cercetător în geochimie cercetător în geodezie cercetător în geofizică cercetător în geografie cercetător în geologie tehnică cercetător în geologie cercetător în geologie petrolieră cercetător în gestiune.

ceramică) chimist şef secţie. marmură circularist la tăiat lemne de foc ciupercar cizelator cizelator clişee galvanice cizmar-confecţioner încălţăminte.252201 251601 251604 251549 251728 251410 251710 252104 251719 251534 251537 254318 258103 258105 258107 258113 258101 258109 258111 251313 254201 731204 712906 111003 246007 211301 216210 122905 826120 612101 741102 614101 711301 711302 824011 611202 731303 731304 744201 347301 246008 211203 347402 514101 812101 414301 741202 743403 827110 827108 122906 111004 121001 122603 314301 314302 122669 122602 121002 833102 245102 245126 344904 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole cercetător în tehnologia substanţelor anorganice cercetător în tehnologia substanţelor organice cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale cercetător în tehnologii carbochimice cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi cercetător în topografie minieră cercetător în tricotaje .confecţii textile cercetător în turnarea metalelor cercetător în utilaje şi instalaţii portuare cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării cercetător în zootehnie cercetător economist în economia mediului cercetător economist în economia generală cercetător economist în economie agro-alimentară cercetător economist în gestiunea economică cercetător economist în management cercetător economist în marketing cercetător economist în relaţii economice internaţionale cercetător roboţi industriali cercetător ştiinţific în bacteriologie. carne. după comandă cântăreţ cântăreţ bisericesc climatolog clovn coafor cocsar codificator cofetar cojocar colector şi preparator făină. farmacologie ceruitor de piastrine pentru acordeoane chesonier chestor parlament chevrasameş chimist chimist în materiale oxidice (sticlă. sânge. microbiochimie. laborator cilindror în filaturi cioban ciontolitor tranşator carne cioplitor în lemn cioplitor în piatră şi marmură cioplitor montator piatră. oase colector şi sortator păr comandant aeroclub comandant unic aviaţie comandant şi comandant adjunct aviaţie comandant coordonator grup mare pescuit oceanic comandant detaşament zbor comandant însoţitor de bord comandant instructor comandant navă comandant port flotă combainier agricol comentator publicist comentator politic comisar .

mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit confecţioner bibelouri din Jenille confecţioner bidinele. informatică etc. sănătate. filiale şi organizaţii obşteşti conducător autodrezină conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ) conducător firmă mică patron (girant) în afaceri. lansete. pensule. perii confecţioner capace de carde confecţioner cartuşe vânătoare confecţioner celule de electroliză confecţioner circuite imprimate confecţioner circuite integrate confecţioner cocleţi confecţioner colace şi centuri de salvare . piscicultură şi pescuit conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ conducător întreprindere mică patron (girant) în construcţii conducător întreprindere mică patron (girant) industria extractivă şi prelucrătoare conducător întreprindere mică patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ. conducător întreprindere mică patron (girant) în prestări servicii conducător întreprindere mică patron (girant) în transporturi şi comunicaţii conducător de motocicletă conducător de motoscuter conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi conducător şalupă conducător tabără şcolară conducător tramvai conducător troleibuz conductor arhitect conductor tren confecţioner articole hârtie confecţioner articole din piele şi înlocuitori confecţioner articole speciale din lemn confecţioner bastoane din plută confecţioner becuri confecţioner de beţe. vânătoare.241102 111006 111005 241111 123101 915104 816303 811212 815303 245303 422205 812114 823126 822201 827602 741601 834004 122303 246010 114201 831103 122604 131701 511301 131101 131401 131301 131201 131501 131901 131801 131601 832101 832102 114301 834007 122907 832303 832302 214102 511201 733202 744202 824001 814102 828313 828501 733203 742401 721403 822207 822327 828308 828306 721404 814103 comisar garda financiară comisar general adjunct comisar general comisar principal comisar şef divizie garda financiară comisioner compresorist concasorist concentrator-purificator în chimie concert maestru concierge condiţioner finisor condiţioner finisor produse din cauciuc condiţioner finisor produse explozive condiţioner miere condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare conducător antrepriză construcţii montaj conducător arhiepiscopal conducător de asociaţii. patron (girant) agricultură. turism. intermedieri şi alte servicii comerciale conducător grup turistic conducător întreprindere mică. silvicultură. sport.

mică etc. piepteni confecţioner obiecte artizanale din lemn confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale confecţioner obiecte din ipsos confecţioner obiecte din os. cozi de unelte. inele confecţioner cutii chibrituri din carton confecţioner cutii chibrituri din furnir confecţioner de elemente galvanice confecţioner ferodouri confecţioner fitile confecţioner flori artificiale confecţioner gămălii chibrituri confecţioner garnituri pentru etanşare confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc confecţioner garnituri din azbest confecţioner geam dublu termoizolator confecţioner izolaţii la conductori electrici confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori după comandă confecţioner încălţăminte ortopedică confecţioner jaluzele confecţioner jucării confecţioner lămpi cu vapori de mercur confecţioner lămpi cu vapori de sodiu confecţioner lămpi fluorescente confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri confecţioner manual în metaloplastie confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii confecţioner mături confecţioner mine pentru creioane confecţioner montator cercuri la butoaie confecţioner montator produse lemn confecţioner nasturi. spiţe. agrafe.743503 733120 733109 733114 824024 824003 822326 722109 822202 734502 824005 733105 823107 821210 732202 822319 828204 743402 744203 733125 733102 828311 828312 828310 822320 733119 733206 733122 742402 824019 742216 742206 733115 733103 733116 733117 733118 824002 743303 733101 828305 814106 828205 721405 733201 712103 712102 733104 826214 734503 743206 823103 822203 828202 822304 733123 733124 743504 814101 828307 731112 826428 confecţioner corsete confecţioner corzi din intestine confecţioner cretă şcolară confecţioner cuţite. albii. doniţe. ciubere confecţioner piese radio şi semiconductori confecţioner plăci izolatoare confecţioner plăci pentru acumulatori confecţioner plase din sârmă confecţioner plase pescăreşti confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf confecţioner plăci din diverse materiale confecţioner plute confecţioner polizoare din pâslă confecţioner prelucrător ţevi pentru industria textilă confecţioner preşuri confecţioner de produse industriale din cauciuc confecţioner produse pirotehnice confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori confecţioner protecţii şi obiecte anti-corosive confecţioner proteze dentare confecţioner proteze ortopedice confecţioner reparator cravate confecţioner rondele din plută confecţioner scală radio confecţioner seringi confecţioner şabloane la imprimerie . andrele. scoică. brice. şindrilă. confecţioner parchete confecţioner pălării confecţioner piese. linguri. brăţări.

după comandă confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici confecţioner tuburi cinescop confecţioner unelte pescuit din plase confecţioner-asamblor articole din carton confecţioner-asamblor articole din lemn confecţioner-asamblor articole din textile confecţioner şi legător depolarizator confecţioner produse igienico-sanitare conferenţiar universitar conservator arhivă (studii superioare) conservator arhivă conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare) conservator opere de artă şi monumente istorice consilier actuar consilier administraţie publică consilier al ministrului consilier arhitect consilier bacteriolog consilier biochimist consilier biolog consilier botanist consilier chimist consilier şi consultant juridic consilier culte consilier diplomatic consilier ecolog consilier economic consilier economist în comerţ şi marketing consilier economist în economia mediului consilier economist în economie generală consilier economist în gestiunea economică consilier economist în management consilier economist în relaţii economice internaţionale consilier farmacolog consilier financiar-bancar consilier forţă de muncă şi şomaj consilier geofizician consilier geolog consilier guvernamental consilier hidrogeolog consilier hidrolog consilier îndrumare şi orientare profesională consilier inginer agronom consilier inginer chimist consilier inginer construcţii consilier inginer horticol consilier inginer industria alimentară consilier inginer industrializarea lemnului consilier inginer mecanic consilier inginer metalurg consilier inginer minier consilier inginer petrochimist consilier inginer petrolist consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei consilier inginer textile-pielărie consilier inginer zootehnist consilier instituţii publice .826411 731305 814301 813106 743209 822321 828302 733211 828601 828502 828602 822324 814304 231002 243105 414110 243102 414113 212105 247001 111011 214105 221201 221205 221101 221105 211302 111009 246009 111007 221113 111019 244104 244103 244102 244106 244101 244105 221209 241103 241201 211405 211401 111008 211409 211413 241208 221301 214604 214209 221305 215204 216103 214533 214706 214710 214608 214718 216205 216303 215106 221309 111010 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat confecţioner ştampile de cauciuc. facsimile confecţioner tambur filigranare confecţioner termose confecţioner tricotaje. metal.

235201 242103 242905 212101 222104 221213 241208 114101 111071 211417 111070 241918 221319 212201 122908 221109 243102 713102 712907 731205 712908 721421 731206 731207 241906 111012 247005 245504 241112 241209 213104 244107 241117 111013 343302 343306 412206 123102 511203 315201 314401 313201 123103 915202 711104 313103 123104 314402 241104 413303 314403 344101 241907 122909 245317 314303 734301 245103 347120 414302 414303 245505 245402 consilier învăţământ consilier juridic consilier de justiţie consilier matematician consilier medic consilier microbiolog consilier orientare privind cariera consilier organizaţie politică consilier parlamentar consilier pedolog consilier prezidenţial consilier de proprietate industrială autorizat consilier silvic consilier statistician consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură consilier zoolog conservator opere de artă şi monumente istorice constructor acoperişuri constructor căi ferate constructor claviatură constructor linii tramvai constructor-montator de structuri metalice constructor-reparator de acordeoane şi armonici constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat. percuţie) consul consul general consultant administraţie publică consultant artistic consultant bugetar consultant în domeniul forţei de muncă consultant în informatică consultant în management consultant plasamente valori mobiliare consultant prezidenţial şi guvernamental contabil contabil bugetar contabil financiar bancar contabil şef controlor bilete controlor calitate controlor dirijare nonradar controlor emisii RTV controlor financiar controlor poartă controlor de producţie la minele de aur nativ controlor şi recondiţioner filme controlor revizor financiar controlor sol controlor tezaur controlor trafic controlor trafic aviaţie civilă controlor vamal controlor vamal (studii superioare) coordonator presă copiator note muzicale copilot copist formare tipar plan corector (studii superioare) corector corector editură presă corector-revizor poligrafie corector transmisie coregraf .

245304 241916 245104 245106 245105 742209 245305 734204 714301 514102 347107 347201 347202 823206 612501 612201 612102 612402 245107 245124 245125 743301 826902 743501 826602 823127 826612 826605 743204 421301 734104 734101 734103 734102 813902 821201 813910 813915 813912 813105 722111 913302 714302 812109 827111 731107 743308 721101 826119 824012 742207 744204 915101 241908 826613 826904 826601 826607 823117 corepetitor corespondent comercial corespondent special (în ţară şi străinătate) corespondent presă corespondent radio corhănitor corist corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco) coşar cosmetician costumier crainic radio crainic televiziune creator-modelier mase plastice crescător de animale mici crescător de păsări crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne crescător-îngrijitor de cabaline critic de artă critic literar critic muzical croitor croitor confecţii industriale din blană croitor-confecţioner îmbrăcăminte. degresator piese şi aparate optice curăţitor-reparator pălării curăţitor sablator curăţitor şlefuitor garnituri carde curbător lemn curbător-montaior butoaie lemn curelar. confecţioner harnaşamente curier curier diplomatic cusător articole marochinărie cusător confecţii industriale din blană cusător mănuşi piele cusător piese din piele şi înlocuitori cusător piese la încălţăminte din cauciuc . după comandă croitor mănuşi piele croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc croitor ştanţator articole marochinărie croitor ştanţator piese încălţăminte croşetor crupier culegător manual (zeţar) culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist) culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV) culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor) cuptorar ceramică fină şi decor cuptorar lianţi cuptorar produse abrazive cuptorar produse din cărbune cuptorar produse refractare cuptorar recoacere sticlă cuptorar termist pentru ferite curăţătoreasă lenjerie curăţitor de faţade curăţitor lingouri curăţitor piei curăţitor.

radio depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee depanator de aparate radio şi TV. telecomunicaţii. redresoare şi amplificatoare depanator pentru ascensoare depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători deputat derulatorist desenator desenator artistic (studii superioare) desenator artistic desenator cromolitograf desenator film animaţie desenator însemnator cherestea desenator tehnic designer industrial designer vestimentar destrămător detectiv detectiv particular detector pierderi apă şi gaze devulcanizator regenerare cauciuc dezbătător lingouri diacon dietetician director adjunct societate comercială director adjunct instituţie publică şi asimilaţi director cabinet director centru de calcul director control risc director departament informatică director divizie informatică director filiată cercetare-proiectare director general adjunct regie autonomă director general adjunct societate comercială . curăţitor piese şi aparate optice degresator-imersioner degustător delegat sindical de întreprindere delegat sindical naţional depanator de aparataj electric depanator aparate electronice.D 411101 825102 347302 732102 241113 731118 722405 121003 812402 826101 342201 311601 347102 514302 733204 347115 827306 814127 742217 826102 234001 731107 821104 741501 419004 114207 724110 828301 724111 828304 724112 828303 111068 814129 311803 245127 347103 734302 245202 814127 311801 347104 347116 826108 345002 345004 713601 823111 812107 246011 322302 121005 111016 111017 123601 121016 123606 123605 123707 121015 121012 dactilografă dactilo-rotaprint dansator debavurator-retuşor la produse din ceramică fină dealer debitator-eboşator debitator-şlefuitor perii de maşini electrice decan decapator decapsulator declarant vamal decontaminator decorator interioare decorator servicii funerare decorator în piele decorator vitrine decorticator crupe decupator furnire decupator lamele din lemn pentru lăzi decuscutor defectolog degresator.

liceal şi de maiştri director operaţii tranzacţii director de program director societate comercială director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi director zbor diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii diriginte poştă dirijor discjokey discotecar discuitor de produse ceramice la maşini dispecer dispecer centrală.111018 121014 121011 111015 122910 123304 121013 121004 121007 122605 122666 414205 245306 347304 414104 813918 413201 214302 214301 311301 214303 214304 512111 314404 826121 815402 815504 811202 827810 933006 833308 243203 347117 733111 821102 812120 823113 314209 712909 347408 614105 712401 712402 731119 director general instituţie publică director general regie autonomă director general societate comercială director instituţie publică şi asimilaţi director în învăţământul preşcolar. primar. gimnazial. dispecerate teritoriale dispecer energetic feroviar dispecer gestiune uraniu dispecer reţea distribuţie dispecer reţele de înaltă tensiune dispecer pentru servire în cameră (hotel) dispecer sol disponent în filaturi distilator în industria chimică distilator la prelucrarea ţiţeiului distilator la prepararea cărbunelui distilator rachiuri naturale distribuitor presă docher (muncitor portuar) documentarist (studii superioare) documentarist dogar manual dozator la fabricarea electrozilor de sudură dozator la producerea aglomeratului dozator prelucrare cauciuc dragor drenor canalist dresor drujbist dulgher (exclusiv restaurator dulgher restaurator dusisator-polizator E 916201 221104 244102 244101 245108 332001 333001 516302 332002 724105 ecariseur ecolog economist în agricultură economist în industrie editorialist educatoare educator în unităţi de handicapaţi educator în penitenciare educator puericultor electrician aparate măsură. hidrocentru. cascadă. control şi automatizare în centrale termo-electrice şi nuclearo-electrice 723101 electrician auto 713701 electrician în construcţii 724201 electrician depanator utilaje calcul .

entralizare. telefonie electrometalurgist electronist electronist depanator utilaje calcul electronist telecomunicaţii emailator emailator firme şi decoruri emailator insigne şi decoraţii emailator prin imersiune emailator prin pudrare emailator prin pulverizare episcop epizotolog epurator gaze estimator licitaţii etaloner evaluator evaluator asigurări evaluator şi auditor de mediu exarh executor judecătoresc executor judecătoresc (tribunal. instalaţii şi posturi de transformare electrice electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport electrician montator de instalaţii automatizate electrician nave electrician pentru protecţia catodică electrician protecţie relee. automatizare electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale. automatizări şi măsurători electrice electrician rural electrician pentru utilizarea energiei electrice electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice electromecanic auto electromecanic electro-alimentare electromecanic radioficare electromecanic reţele cabluri electromecanic reţele linii electromecanic reparator obiecte de uz casnic electromecanic SCB (semnalizare.724101 724501 724502 313104 724507 724512 724106 724504 724503 724505 724509 724508 724113 724510 724506 724511 724513 724108 723102 724411 724403 724404 724405 724103 724402 724406 812113 828301 724202 724407 822305 822311 822310 822315 822312 822313 246012 222301 812117 341701 313105 241114 341702 321107 246013 242902 343207 212106 214105 247002 221202 221206 221102 221106 211303 241105 231003 242901 221114 244104 electrician echipamente electrice şi energetice electrician exploatare centrale şi staţii electrice electrician exploatare reţele electrice electrician iluminare filmare electrician de întreţinere şi reparaţii electrician de mină electrician montare şi reparaţii aparataje electrice de protecţie. blocare) electromecanic telegrafie. relee. judecătorie) expert actuar expert arhitect expert administraţia publică expert bacteriolog expert biochimist expert biolog expert botanist expert chimist expert contabil-verificator expert centre de perfecţionare expert criminalist expert ecolog expert economist în comerţ şi marketing .

244103 244102 244106 244101 244105 221210 241106 241202 211406 211402 211410 211414 221302 214605 214211 221306 215205 216104 214534 214707 214711 214609 214719 216206 216304 215107 221310 241207 235202 242904 212102 222105 221214 211418 221314 212202 221110 815301 815304 expert economist în economia mediului expert economist în economie generală expert economist în gestiunea economică expert economist în management expert economist în relaţii economice internaţionale expert farmacolog expert financiar-bancar expert forjă de muncă şi şomaj expert geofizician expert geolog expert hidrogeolog expert hidrolog expert inginer agronom expert inginer chimist expert inginer construcţii expert inginer horticol expert inginer industria alimentară expert inginer industrializarea lemnului expert inginer mecanic expert inginer metalurg expert inginer miner expert inginer petro-chimist expert inginer petrolist expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei expert inginer textile pielărie expert inginer zootehnist expert instructor pregătire profesională expert învăţământ expert jurist expert matematician expert medic expert microbiolog expert pedolog expert silvic expert statistician expert zoolog extractorist în chimie extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină F 414206 413202 713201 222403 122912 222402 122911 222401 221203 712910 824008 814126 824021 614103 821202 732104 814119 814130 612202 913201 factor poştal facturist (restaurator) faianţar (exclusiv) farmacist farmacist diriginte farmacist rezident farmacist şef secţie. laborator farmacist de specialitate farmacolog fascinar fasonator calapoade fasonator cherestea fasonator creioane şi tocuri fasonator mecanic (cherestea) fasonator produse azbociment fasonator produse ceramice fasonator sortator filme fasonator-uscător furnire fazanier femeie de serviciu .

carton. mucava finisor încălţăminte finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc finisor la înnobilare PFL finisor laminate şi trefilate finisor lăcuitor lemn finisor mănuşi piele finisor produse abrazive finisor produse azbociment finisor produse din cărbune finisor-reparator de produse industriale din cauciuc finisor terasamente finisor textile (vopsitor.815302 827806 712302 722112 814203 742414 347407 743101 731208 815207 414105 244401 244301 814114 821109 721402 823205 824010 721401 826906 824022 722114 826125 814303 826610 823108 814122 812401 714105 826611 813908 821203 813916 823105 712911 743210 211101 222906 611203 611204 811208 816103 816105 816106 816107 816201 816202 414106 722107 722106 722101 722108 814112 814121 826117 814117 722113 814111 813913 721406 814133 734401 734402 fermentator în chimie fermentator oţet fierar betonist fierar fierbător-spălător celuloză. hârtie fierbător-uscător de păr figurant filator filator corzi pentru piane filator fibre sticlă filmotecar filolog filozof filtrator-deshidratorist finisator electrozi de sudură finisor ace şi accesorii finisor asamblator obiecte din mase plastice finisor calapoade finisor cocleţi finisor confecţii industriale din blană finisor creioane şi tocuri finisor ferite finisor fire de mătase naturală finisor hârtie. imprimeur) fizician fiziochinetoterapeut florar-decorator floricultor flotator la prepararea cărbunilor fochist cazane industriale fochist la căldări din centrale electrice fochist la căldări pentru abur industrial fochist la căldări pentru încălziri centrale fochist locomotivă cu abur fochist la maşini cu abur fonotecar forjor arcurar forjor manual forjor matriţer forjor mecanic formator finisor plăci formator la înnobilare PFL formator mănuşi fibre liberiene formator PFL formator-presator ferite formator presator plăci brute formator produse refractare formator ţevi prin sudare formator şlefuitor produse stratificate fotoceramist fotocopist .

funiculare pasagere furnalist G 822301 734203 915102 516301 516905 516904 742215 711303 814124 514903 722409 713501 211402 244202 211401 123702 413108 413101 733207 511302 511305 511303 511308 511309 511304 513203 731309 732105 921301 824013 732301 245203 347105 813909 galvanizator galvanotipist garderobier gardian de închisoare gardian feroviar gardian public gardinator gaterist la tăiat blocuri de piatră. marmură gaterist la tăiat buşteni gazdă club găuritor filetator geamgiu geofizician geograf geolog geolog şef gestionar custode sală gestionar depozit ghemuitor ghid galerii artă ghid interpret ghid montan ghid sportiv ghid supraveghetor ghid turism intern gipsar giuvaergiu glazurator produse din ceramică fină gonaci gradator rechizite şi articole tehnice din lemn gradator vase şi aparate de laborator grafician grafician industrial granulator abrazive .313106 313101 734306 734403 245109 734404 414107 814131 722415 734201 722408 723301 723301 514103 831201 343206 419001 422104 414108 412202 343202 413302 833303 833307 812102 fotograf fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet fotogravor fotopoligraf fotoreporter fotoreproducător fototecar frezor îmbinator furnire tehnice frezor la maşini roţi dinţate frezor-montator clişee frezor universal frigoriferist frigotehnist frizer frânar funcţionar în activităţi comerciale. administrative şi preţuri funcţionar administrativ funcţionar agenţie voiaj funcţionar documentare funcţionar economic funcţionar evidenţă carte funciară funcţionar informaţii funicularist funicularist.

tribunal. judecătorie) grefier şef (judecătorie. drumuri şi poduri inginer centrale nuclearo-electrice inginer de cercetare de aeronave inginer de cercetare în agricultură .812116 731306 722416 731117 734305 734204 732302 611102 343203 343210 111020 111021 916202 916101 513102 514205 111022 granulator zgură gravor manual gravor mecanic gravor piese optice gravor plăci litografice gravor plăci metalice gravor produse de sticlă grădinar grefier grefier dactilograf (Curtea de Apel. parchet) grefier şef de secţie (Curtea de Apel. parchete) gropar gunoier guvernantă guvernantă la hotel guvernator H 246014 915103 246015 246016 825106 612403 211404 211403 122101 916201 347404 722410 haham hamal harmonist hatip heliografist herghelegiu hidrolog hidrogeolog hidrometeorolog şef hingher hipnotizator honuitor I 322201 245307 246017 413304 422201 413305 413306 814118 823114 824004 342903 342904 734602 734601 916203 513204 322906 214506 214402 214512 213506 214204 214315 251502 254302 igienist ilustrator muzical imam impiegat auto impiegat informaţii impiegat informaţii aviaţie impiegat registru mişcare impregnator la înnobilare PFL impregnator produse cauciuc impregnator-uscător chibrituri impresar muzical impresar teatru imprimator serigraf imprimeur textil incinerator infirmieră inforenergetician radiestezist inginer aeronave inginer automatist inginer autovehicule rutiere inginer aviaţie inginer căi ferate. tribunal.

254311 251417 251532 251805 251414 251326 251320 251317 251405 252111 251505 251205 251202 251208 251529 251212 252205 251541 251520 251511 251323 251305 251311 251402 251302 251329 253102 251702 252102 251802 254308 253202 251714 251210 251215 251547 251517 251514 251544 251523 251717 251308 251408 254305 252208 251608 251708 253106 251723 251705 253104 251314 254316 251508 251726 251614 252108 251611 251526 252202 inginer de cercetare în agromontanologie inginer de cercetare în automatică inginer de cercetare în autovehicule rutiere inginer de cercetare în cadastru inginer de cercetare în calculatoare inginer de cercetare în centrale hidro-electrice în ingineria mediului inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice inginer de cercetare în centrale termo-electrice inginer de cercetare în comunicaţii inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori inginer de cercetare în construcţii aero-spaţiale inginer de cercetare în construcţii de căi ferate. drumuri inginer de cercetare în construcţii civile. poligrafiei şi fibrelor inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. hârtiei. industriale şi agricole inginer de cercetare în construcţii hidro-tehnice inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole inginer de cercetare în construcţii miniere inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini inginer de cercetare în echipamente de proces inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord inginer de cercetare în electroenergetică inginer de cercetare în electrofizică inginer de cercetare în electro mecanică inginer de cercetare în electronică aplicată inginer de cercetare în electrotehnică inginer de cercetare în energetică industrială inginer de cercetare în exploatări forestiere inginer de cercetare în exploatări miniere inginer de cercetare în filatură-ţesătorie inginer de cercetare în geodezie inginer de cercetare în horticultură inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului inginer de cercetare în instalaţii inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul. depozitarea produselor petroliere inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice inginer de cercetare în mecanică fină inginer de cercetare în metalurgia neferoasă inginer de cercetare în metrologie inginer de cercetare în microelectronică inginer de cercetare în pedologie-agrochimie inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură inginer de cercetare în petrochimie şi carbo-chimie inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţie) inginer de cercetare în prelucrarea lemnului inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn inginer de cercetare roboţi industriali inginer de cercetare în silvicultură inginer de cercetare în sisteme de propulsie inginer de cercetare în ştiinţa materialelor inginer de cercetare în tehnologia celulozei. pielii. blănurilor şi înlocuitorilor inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole .

industriale şi agricole construcţii hidrotehnice constructor instalaţii ecolog economist electroenergetică electromecanic electromecanic minier electromecanic SCB electronist. telecomunicaţii electrotehnist emisie energetică industrială geodez hidroenergetică imagine îmbunătăţiri funciare de industrializarea lemnului în industria alimentară instalaţii pentru construcţii maşini termice maşini-unelte maşinii hidraulice şi pneumatice material rulant cale ferată materiale de construcţii mecanic mecanic maşini instalaţii miniere mecanic utilaj tehnologic chimic mecanic utilaj tehnologic maşini agricole mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald mecanic utilaj tehnologic petrolier mecanic utilaj tehnologic textil mecanică agricolă mecanică fină metalurgie extractivă metalurgie neferoasă mineralurg minier montaj nave navigaţie petrochimist petrolist pilot de încercare prelucrarea sticlei şi ceramicii prelucrări metalurgice preparator minier producţie de recepţie şi control aeronave reţele electrice .251602 251605 251550 251729 251411 251711 252105 251720 251535 251538 221401 215101 214201 214205 214206 221117 244109 214305 214421 214503 214401 214406 214407 214403 214308 214802 214314 214408 221323 216101 215201 214203 214510 214508 214511 214504 216203 214501 214519 214513 214515 214517 214518 214514 214516 214505 214509 214701 214715 214725 214702 214404 214507 214405 214601 214716 214540 216201 214714 214705 214409 214417 214312 inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice de cercetare în tehnologia substanţelor organice de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale de cercetare în tehnologii carbo-chimice de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi de cercetare în topografie minieră de cercetare în tricotaje-confecţii textile de cercetare în turnarea metalelor de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării clinic confecţii piele şi înlocuitori construcţii civile. transporturi.

vânătoare. pescuit inginer şef în construcţii inginer şef exploatare nucleară inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic. curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie inginer şef radioprotecţie inginer şef transporturi inginer zootehnist inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică inspector pentru acordarea de permise. pielărie inginer topograf inginer topograf minier inginer tricotaje. silvicultură. piscicultură. licenţe sau autorizaţii inspector apărare civilă inspector asigurări inspector culte inspector documente secrete inspector economist comerţ şi marketing inspector economist în economia mediului inspector economist în economie generală inspector economist în gestiunea economică inspector economist în management inspector economist în relaţii economice internaţionale inspector exploatare poştală inspector exploatare trafic inspector financiar-bancar inspector general şcolar inspector general vânătoare inspector învăţământ inspector ISCIR inspector justiţie inspector metrolog inspector pensii şi asigurări sociale şi asistenţă socială inspector pilotaj inspector poliţie inspector preţuri inspector protecţia muncii inspector protecţie civilă inspector protecţie socială inspector RNR (Registrul Naval Român) inspector resurse umane inspector salarii inspector sanitar inspector sanitar şef inspector de specialitate actuar inspector specialitate în administraţia publică inspector de specialitate arhitect inspector de specialitate bacteriolog inspector de specialitate biochimist inspector de specialitate biolog inspector de specialitate botanist inspector de specialitate chimist inspector de specialitate ecolog .221315 214722 214309 215102 214804 214805 215103 221304 213901 215201 214410 122102 122302 122201 122701 122202 122801 122203 122606 221303 732303 344401 419002 241108 246018 419003 244104 244103 244102 244106 244101 244105 311410 413309 241107 121006 122103 235203 315202 242903 344901 344301 314304 345001 344902 241204 315102 315203 413308 342304 344903 322202 121008 212107 247003 214107 221203 221207 221103 221107 211204 221115 inginer tehnolog în zootehnie inginer tehnolog metalurg inginer termoenergetică inginer textile. confecţii inginer silvic inginer de sistem în informatică inginer specialitatea industrie alimentară şi frig inginer sunet inginer şef agricultură.

pielărie inspector de specialitate inginer zootehnist inspector de specialitate matematician inspector de specialitate medic inspector de specialitate microbiolog inspector de specialitate pedolog inspector de specialitate silvic inspector de specialitate statistician inspector de specialitate zoolog inspector de stat şef inspector şef în administraţia publică inspector şef conservarea energiei inspector taxe şi impozite inspector telegrame inspector veterinar şef instalator apă.221211 241203 211407 211403 211411 211415 221303 214606 214210 221307 215206 216105 214708 214712 214610 216207 216305 215108 221311 212103 222106 221215 211419 221315 212203 221111 111023 111024 122204 344201 414207 122121 713602 713604 713603 713605 713606 331002 347507 333002 413310 243204 322601 322904 322901 245506 214411 214412 322902 334008 241205 245507 413311 334001 413312 347502 245309 512105 341901 244402 244403 713301 713303 inspector de specialitate farmacolog inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj inspector de specialitate geofizician inspector de specialitate geolog inspector de specialitate hidrogeolog inspector de specialitate hidrolog inspector de specialitate inginer agronom inspector de specialitate inginer chimist inspector de specialitate inginer construcţii inspector de specialitate inginer horticol inspector de specialitate inginer industria alimentară inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului inspector de specialitate inginer metalurg inspector de specialitate inginer minier inspector de specialitate inginer petrochimist inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei inspector de specialitate inginer textile. canal instalator încălzire centrală şi gaze instalator frigotehnist instalator reţele exterioare apă instalator ventilare şi condiţionare apă institutor instructor arte marţiale instructor educator în unităţi de handicapaţi instructor depou instructor difuzare carte instructor educaţie fizică instructor de educaţie sanitară instructor ergoterapie instructor film instructor instalaţii instructor linii instructor logoped instructor paraşutism instructor pregătire profesională instructor reţea cinematografică instructor revizie vagoane instructor şcolar auto instructor staţie instructor sportiv instrumentist intendent intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) interpret interpret relaţii diplomatice ipsosar (exclusiv restaurator) ipsosar restaurator ornamente din ipsos .

cabinete veterinare îngrijitor pomi îngrijitor spaţii verzi îngrijitor vilă înnobilator in şi cânepă înnobilator scândurele pentru creioane înnodător fire mătase naturală însoţitor însoţitor de bord însoţitor transport valori însoţitor vagoane învăţător J 724408 242202 242202 242102 jonctor judecător judecător şi asimilaţi jurisconsult K 222905 kinetoterapeut L 311602 311608 311101 311603 laborant laborant laborant laborant apă şi apă grea apă potabilă chimist control dozimetrie .244302 244303 713401 713402 713403 713404 713405 514303 932002 931102 815206 742405 742403 742404 742412 742406 743205 826305 733121 915303 933003 814110 513101 513301 513303 513205 921101 914101 513401 921201 931202 512107 826105 824020 826124 514202 511101 915203 413307 331001 istoric istoriograf izolator fonic izolator frigorific izolator hidrofug izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) izolator termic îmbălsămător îmbuteliator fluide sub presiune împingător vagoneţi împâslitor pânză sticlă împletitor fibre plastice împletitor de nuiele împletitor obiecte din foi de porumb împletitor din panglică împletită împletitor papură împletitor textile încadrator confecţii încadrator tablouri încasator şi cititor contoare de energie electrică. gaze. apă încărcător-descărcător încleietor plăci aglomerate îngrijitoare de copii îngrijitoare bătrâni la domiciliu îngrijitoare bolnavi la domiciliu îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară îngrijitor animale îngrijitor clădiri îngrijitor farmacii.

presator ţevi plumb laminator sârmă laminator semifabricate. profiluri tablă groasă şi platbandă laminator tablă subţire laminator de ţevi lansator produse lăcar lăcătuş AMC lăcătuş construcţii metalice şi navale lăcătuş-depanator utilaje calcul lăcătuş mecanic lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale lăcătuş mecanică fină lăcătuş de mină lăcătuş montator lăcătuş montator maşini electrice rotative.311103 311105 322802 313107 311604 316108 334002 122913 323101 311113 311604 311701 311106 812206 826113 812209 812208 812202 812204 812201 812205 812207 413203 513206 722203 721407 721430 721410 721424 722204 721408 721411 828201 723104 828101 721409 722201 714103 243205 245110 245508 231004 822324 734501 742407 933004 611103 743302 722410 522003 122945 514203 724409 731108 721201 721427 114202 234002 931201 347106 826107 615101 laborant determinări fizico-mecanice laborant determinări geologice şi geotehnice laborant farmacie laborant foto laborant industria chimică laborant în industria textilă-pielărie laborant în învăţământ laborant medical şef laborant în ocrotirea sănătăţii laborant operator centrale termice laborant petrolist laborant structură macroscopică şi microscopică laborant tehnică nucleară laminator de bandaje şi discuri laminator benzi din fibre laminator de benzi la rece laminator pe laminoare continue laminator. de construcţii şi agricole lăcătuş revizie vagoane lăcătuş SDV lăcuitor lemn lector carte lector presă/editură lector scenarii lector universitar legător şi confecţioner depolarizator legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) legător de păr legător de sarcină legumicultor lenger-confecţioner lenjerie după comandă lepuitor librar librar şef liftier linior lipitor lentile şi prisme lipitor de plăcuţe la scule aşchietoare lipitor şi protejator spete locţiitor al conducătorului de asociaţii. transformatoare şi aparataj electric lăcătuş montator agregate energetice şi de transport lăcătuş montator pentru utilaje industriale. filiale organizaţii obşteşti logoped lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) lucrător în ateliere de modele lucrător în bataje lucrător în culturi acvatice .

comunicaţii maistru energetician/electrician maistru frigotehnist maistru în industria alimentară maistru în industria celulozei şi hârtiei maistru în industria materialelor de construcţii maistru în industria sticlei şi ceramicii maistru în industria textilă-pielărie maistru în industrializarea lemnului maistru instalator în construcţii maistru instalaţii navale maistru instructor maistru întreţinere şi reparaţii maşini-unelte. service. transporturi. industriale şi agricole maistru electrician în construcţii maistru electromecanic maistru electronică.741106 612104 611104 611206 346003 733113 912001 731212 lucrător la prelucrarea peştelui lucrător calificat în creşterea animalelor lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură lucrător calificat în floricultură şi arboricultură lucrător social lumânărar lustragiu lutier M 833301 833304 245204 245509 245404 245310 347113 245403 245308 347114 413102 347403 242201 242203 111025 313301 313108 512202 311401 311501 311201 311308 311302 311402 311303 316201 316210 317302 317204 317202 316101 317103 311208 311502 334003 311503 311504 311505 313202 311508 311509 311523 311510 311511 311702 311703 311710 311512 311202 312301 macaragiu macaragiu macarale plutitoare machetist macheur maestru de balet maestru cor maestru lumini maestru studii de balet maestru studii canto maestru sunet magaziner magician magistrat magistrat asistent magistrat asistent şef maistru aparate electro-medicale maistru aparate video şi sunet maistru în arta culinară maistru aviaţie maistru cazangerie maistru construcţii civile. prototipuri maistru lăcătuş construcţii metalice maistru lăcătuş mecanic maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii maistru mecanic maistru mecanic auto maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii maistru mecanică agricolă maistru mecanică fină maistru metalurgie maistru miner maistru mineralurg maistru montaj maistru normator maistru-operator la roboţi industriali . utilităţi.

311605 311513 311704 311514 311515 311705 311901 246019 241116 342905 521001 831202 614202 514104 933005 742212 742204 932003 834003 834001 744205 322602 314502 816113 816306 721419 823124 823123 823122 721425 721420 821111 814302 812122 721422 833202 816102 816203 816112 816102 816111 821103 825201 722304 721418 814104 814105 829001 833201 833402 833302 811101 833203 833401 821110 821106 721429 313109 821208 833302 812118 maistru petrolist/industria chimică maistru prelucrări mecanice maistru presator metale maistru sculer matriţer maistru sudură maistru termotehnist maistru tipograf majghian manager de fond acţiuni/ obligaţiuni manager sportiv manechin manevrant vagoane mangalizator manichiurist manipulant mărfuri marangoz calătachelagiu marangoz călăfătuitor marcator piese marinar legător marinar. pilot naval. barjist marochiner-confecţioner marochinărie după comandă maseur maşinist agregate aerodrom maşinist la centrale Diesel maşinist la condiţionarea aerului maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică) maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie maşinist la deshidratare pastă hârtie maşinist exhaustor maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice maşinist la instalaţiile din centrale electrice maşinist la instalaţii pentru încălzit tren maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice maşinist la instalaţiile din centrale electrice maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare maşinist în legătorie mecanică maşinist la linii automate aşchietoare maşinist la litografiat şi vernisat tablă maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută maşinist la maşini de ambalat maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală maşinist pod rulant maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţie tunele maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare maşinist la maşini speciale de aşchiere maşinist la maşini speciale fără aşchiere maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde maşinist mecanic traweling maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat maşinist pod rulant maşinist suflante .

tehnică digitală şi analogică . viaducte şi tuneluri meşteşugar argăsitor meşteşugar cenuşeritor meşteşugar finisor mineral meşteşugar finisor vegetal meşteşugar sortator în industria pielăriei metalizator prin cufundare în metal topit metalizator prin pulverizare metalizator termist metalurgist pulberi din oxid de fier meteorolog meteorolog aeronautic meteorolog şef metrolog metrolog şi depanator mecanică fină. temperatură şi radiaţii măcelar măturător stradă măţar mânuitor carte mânuitor decor mânuitor valori (presă.824006 212101 822307 711103 741103 916102 827114 414109 347108 421104 723302 831102 723103 723201 313110 831104 831101 721501 314305 334009 311524 833308 121010 121009 222902 222901 222903 222109 222101 222108 222102 222103 122914 122915 122914 122915 122914 222201 222202 222203 222302 122104 246020 812105 826104 913101 712917 712919 744101 744102 744103 744104 744105 822303 822302 822308 812108 211201 211204 123706 311114 731121 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri matematician matisor cabluri măsurător de gaze. poştă) mecanic agricol mecanic ajutor locomotivă şi automotor mecanic auto mecanic aviaţie mecanic cameră filmare mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene mecanic locomotivă şi automotor mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere mecanic navigant aviaţie mecanic navigant instructor mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor mecanizator (muncitor portuar) medic (farmacist) director adjunct medic (farmacist) director şi asimilaţi medic expertiză a capacităţii de muncă medic igienist medic legist medic medicină în familie medic medicină generală medic primar medic rezident medic specialist medic şef centru de recoltare sânge medic şef laborator medic şef policlinică medic şef secţie medic şef staţie de salvare medic stomatolog medic stomatolog rezident medic stomatolog de specialitate medic veterinar medic veterinar şef melamed melanjorist meliţator in şi cânepă menajeră meseriaş întreţinere cale meseriaş întreţinere poduri metalice.

radio montator pentru aparate de măsură electrice şi relee montator-reglor şi depanator de aparate radio şi TV.814135 711101 711102 111027 111029 111028 111026 246021 323201 122916 915211 521002 721104 732106 721102 347112 721103 721105 743306 347508 824009 828207 731211 721426 724110 828301 724111 828304 724410 731109 724112 731209 347108 712303 734405 828303 721415 826118 313203 713406 713202 731210 828309 828701 828603 313111 313112 313113 827301 821204 811210 828203 723303 833103 834009 713203 713205 246022 246023 (MFTDA) miezuitor panele şi plăci celulare minier în subteran minier la suprafaţă ministru consilier ministru plenipotenţiar ministru de stat ministru şi asimilaţi mitropolit moaşă moaşă şefă model învăţământ model atelier artistic şi publicitate modelator miezuitor modelator ceramică modelier lemn modelier confecţii modelier metal modelier naval modistă monitor schi montator accesorii pentru calapoade montator acumulatori montator ajustor de acordeoane montator ajustor spete montator de aparataj electric montator-reglor. lamele. redresoare şi amplificatoare montator aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare. telecomunicaţii. spete montator la lipit ace montator montaj emisie montator pereţi şi plafoane din ghips carton montator placaje interioare şi exterioare montator reglor piane montator tehnică de calcul montator subansamble montor articole din piele montor imagine montor negative şi de pregătire a peliculei montor pozitive morar morar lianţi morar la maşini de mărunţit roci morar la prepararea materialelor pentru acumulatori motorist motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură motopompist mozaicar (exclusiv restaurator) mozaicar restaurator muezin muftiu . centralizare şi blocare (SCB) montator aparatură optică montator ascensoare montator corp sonor la piane montator decor montator elemente prefabricate din beton armat montator filme montator-relor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători montator iţe. cocleţi. depanator aparate electronice.

743502 932008 712101 712913 712912 712901 921102 921103 932004 932005 931301 931203 931101 921302 921202 614104 724412 243103 347303 multiplicator şabloane croitorie muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului muncitor constructor bârne. chirpici. căptuşeli zidărie. plăci mozaic. gresie. faianţă. lucrări hidrotehnice şi portuare muncitor hidrogeolog muncitor hidrometru muncitor manipulare şi pregătire furaje muncitor necalificat în agricultură muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide muncitor necalificat la demolarea clădirilor. parchet muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri. baraje muncitor necalificat în mine şi cariere muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare muncitor necalificat în silvicultură muncitor plantaţii şi amenajare zona verde muncitor radioelectronist muzeograf muzician N 826426 314406 314405 314408 314407 314409 314410 513207 822204 721423 242907 111030 111031 421105 naphtolator la imprimerie navigator aviaţie civilă navigator dirijare radar navigator dirijare zbor navigator dirijare nonradar navigator instructor dirijare radar şi nonradar navigator sol nămolar nitrator nituitor notar notar şef notar şef adjunct numărător bani O 834002 122917 322103 414208 414209 422302 422301 214427 214425 314103 314203 214424 314101 314204 214423 314205 314102 732402 612101 732107 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă oficiant medical şef oficiant medical oficiant poştă telegrame oficiant presă oficiant telegraf oficiant telefoane ofiţer aspirant ofiţer electrician (studii superioare) ofiţer electrician ofiţer intendent ofiţer mecanic (studii superioare) ofiţer mecanic ofiţer port ofiţer punte (studii superioare) ofiţer punte ofiţer RTG oglindar oier olar ceramică artizanat . poduri. piatră muncitor constructor şenal navigabil. şosele.

deformare şi fabricare bitum operator curăţitor chimic operator dană operator decator operator degamator textile operator descleietor textile operator la deservirea războaielor de ţesut operator devize operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatura de control operator emisie-recepţie operator extracţie gaze operator extracţie sare în salină operator extracţie ţiţei operator extracţie ţiţei în subteran operator la fabricarea altor produse chimice operator la fabricarea amidonului şi dextrinei operator la fabricarea berii operator la fabricarea biscuiţilor operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe operator la fabricarea detergenţilor .813907 826405 826412 826506 826211 826210 312201 826413 816110 313114 826206 816115 827203 826501 815502 815902 815501 815901 815405 815404 815401 815407 815403 822105 816305 413313 413314 827702 823207 826903 826901 826304 826303 826604 822306 826301 826302 315204 815505 826421 413315 826415 826403 826402 826202 412203 313209 313115 811305 811307 811301 811306 822902 827811 827802 827404 827502 822104 operator abrazive pe suporţi operator albitor textile operator apretor textile operator argăsitor operator batirator fire operator bobinator dublator operator calculator electronic şi reţele operator calandor-govrator textile operator la camera de comandă termică operator cameră diafilm. diapozitive operator canelator operator centrală termică operator centru de răcire lapte operator cenuşeritor operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie operator chimist la chimizarea gazului de cocs operator chimist la chimizarea metanului operator chimist la fabricarea altor produse organice operator chimist la fabricarea coloranţilor operator chimist la fabricarea lacurilor. materiale sintetice operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori operator control nedistructiv operator cracare. tricotaje. vopselelor şi uleiurilor operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase operator chimist la producerea diverselor produse anorganice operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure operator circuite reţea apă operator circulaţie mişcare operator comercial operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale operator la confecţionarea discurilor fonografice operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori operator la confecţionarea industrială a pălăriilor operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din pieţe operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate operator la confecţionarea materialelor electroizolante operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături.

antideturnare la instalaţii de incinerare la instalaţii de tras şi laminat geam la instalaţiile cazanelor din centrale electrice la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze la instalaţiile din centrale electrice introducere.828404 822402 822101 827807 827803 827107 827302 815904 813905 813906 827402 813904 822102 827804 815205 827501 827204 821209 827601 827901 826406 826504 826505 826417 811314 826401 421201 421202 816304 313204 821207 826414 826410 813112 813113 815201 314503 816301 813117 816108 816109 816101 411302 826208 826425 815408 811309 411402 411401 829002 825103 815103 721106 815102 813115 815101 825108 826116 816308 826204 826201 826207 821101 operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator operator la fabricarea fermoarelor la fabricarea filmelor fotografice la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi la fabricarea glucozei la fabricarea malţului la fabricarea mezelurilor la fabricarea nutreţurilor combinate la fabricarea pielii sintetice la fabricarea produselor abrazive la fabricarea produselor din cărbune la fabricarea produselor făinoase la fabricarea produselor refractare la fabricarea săpunurilor la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie la fabricarea sticlei la fabricarea uleiurilor vegetale la fabricarea untului la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală la fabricarea zahărului la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun fierbător textile finisor mineral finisor vegetal fixator textile flotare produse fluide gazator textile ghişeu bancă ghişeu birouri de schimb hidraulic în alimentările cu apă imagine la impregnarea produselor hidro-izolatoare impregnator textile imprimeur textile la instalaţii automate pentru prepararea amestecului la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă la instalaţii de ardere instalaţii control antiterorist. validare şi prelucrare date încheietor fire îngreunător mătase naturală lacuri electroizolante lucrări speciale sonde maşină de calculat maşină contabilizat la maşina de etichetat la maşina electronică de gravat la maşini de amestecare (produse chimice) la maşini de brichetat şpan la maşini de fragmentare (produse chimice) la maşini de inscripţionat la maşini de măcinare fină (produse chimice) maşini multiplicat maşini puitoare maşini refrigeratoare (conservare prin frig) la maşini de tricotat circular la maşini de tricotat rectiliniu la maşini de urzit la maşini-unelte semiautomate şi automate .

825104 811308 826407 826422 826209 815406 812106 826418 815209 826408 823106 823203 813114 827801 827201 827101 811203 827202 827401 826603 826416 822901 313116 811213 822103 313122 811303 413316 816114 314411 314504 314505 313205 314412 826212 817001 344202 826419 826205 812123 811204 413103 826507 826404 313206 826502 826503 826423 825105 811304 816307 313123 826420 826424 827102 826409 825107 744206 731110 731111 322401 322402 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto) operator măsurători speciale sonde operator mercerizator textile operator metrar-volator-dublator textile operator năvăditor lipitor înnodător fire operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex operator oxizi de plumb operator piuar operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă operator pregătitor chimicale în industria textilă operator la prelucrarea cauciucului operator la prelucrarea maselor plastice operator la prelucrarea tuburilor din sticlă operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare operator la prepararea brânzeturilor operator la prepararea conservelor din carne. peşte şi în amestec legume şi peşte operator la prepararea minereurilor operator la prepararea produselor lactate operator la prepararea produselor zaharoase operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre operator presator ţesături (storcător) textile operator la producerea sodei şi produselor clorosodice operator producţie RTV operator mineralurg operator la produse odorante sintetice operator prelucrare peliculă operator-prospectator lucrări geologice şi geofizice operator programare operator punct termic operator radar operator radio-navigant aviaţie operator radio-navigant instructor aviaţie operator radio-radioficare operator radiotelecomunicaţii aero-nautice operator răsucitor fire operator la roboţi industriali operator rol operator scămoşetor operator sculuitor operator separare magnetică operator la sfărâmarea minereurilor operator siloz (silozar) operator sortator în industria pielăriei operator spălător textile operator sunet operator tăbăcitor mineral argăsitor operator tăbăcitor vegetal operator tăietor textile operator tipărituri Braille operator transport pe conducte singulare gaze operator la tratarea apei tehnologice operator truka operator tunsător textile operator uscător textile operator la valorificarea subproduselor de abator operator vopsitor textile operator xerox opincar optician optician armament optician medical optometrician .

246024 241904 511306 241909 514904 241910 241911 512302 812103 organist organizator activitate turism organizator activitate turism (studii medii) organizator protocol organizator prestări servicii organizator relaţii organizator târguri şi expoziţii ospătar (chelner) oţelar P 311902 314311 314310 713204 824007 741301 246025 741203 246026 131502 131503 712902 824007 915204 831206 321303 826213 333003 346002 334004 514105 611205 614106 344203 245510 615201 615301 413317 122607 245205 347111 245206 732401 826114 742413 314306 314307 334007 314308 832204 314208 314206 314312 314309 733106 711203 615102 413109 343304 743505 paginator tipograf paraşutist încercător paraşutist recepţie şi control parchetar-linolist pastator cutii chibrituri pasteurizator produse lactate pastor patiser patriarh patron unitate agrement patron unitate alimentaţie publică pavator pastator cutii chibrituri paznic paznic barieră pădurar pâslitor pedagog de recuperare pedagog social pedagog şcolar pedichiurist peisagist floricultor pepinierist perceptor peruchier pescar în ape interioare şi de coastă pescar mări şi oceane picher picher şef district pictor pictor creator de costume pictor scenograf pictor pe sticlă şi ceramică pieptănător pieptănător de păr la maşină pilot aeronave pilot comandant pilot instructor aeronave pilot încercare pilot încercare auto pilot maritim pilot fluvial pilot paraşutism încercător pilot recepţie şi control aeronave pirogravor pirotehnician cinematografie şi teatru piscicultor pivnicer planificator planimetror şabloane .

cocleţi. stuf. lamele.724203 915205 743703 743305 245111 822317 733208 244304 722406 611501 816302 412101 834005 915206 722112 811205 348003 111032 826111 826614 814109 932009 826905 743208 823102 826122 822401 721415 823128 826307 814108 814201 812104 813123 721107 828102 742102 814123 826606 742103 822205 823110 821108 822322 742214 812119 823102 826126 826123 813116 742408 742411 722102 811206 742410 414210 813917 813919 722205 732204 732205 813103 813102 plantator elemente electronice plasator plăpumar plior confecţii poet poleitor filiere polierator frânghii politolog polizator pomicultor pompagiu pontator pontonier feribot portar potcovar prăjitor minereu predicator prefect pregătitor amestecuri în filaturi pregătitor articole marochinărie pregătitor aşchii pregătitor completator pregătitor confecţii industriale din blană pregătitor şi confecţioner cataloage mostre pregătitor la confecţionarea produselor industriale din cauciuc pregătitor gogoşi mătase (fierbător) pregătitor hârtie fotosensibilă pregătitor iţe. paie pregătitor materiale de şarje pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei pregătitor metale vechi pentru retopire pregătitor şi montator utilaje tehnologice pregătitor paste chimice pregătitor PFL şi hârtie pentru filme pregătitor piese încălţăminte pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme pregătitor la produse explozive pregătitor regenerare cauciuc pregătitor sârmă pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii pregătitor suprafeţe pentru lăcuit pregătitor de şarje pregnator la prize tehnice şi bandă izolatoare prelucrător deşeuri gogoşi mătase naturală prelucrător fire de mătase gogoşi (filator) prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă prelucrător de fulgi şi pene prelucrător manual de păr prelucrător mecanic metale preţioase prelucrător mică prelucrător de păr la maşină prelucrător presă scrisă prelucrător produse ceramice prin extrudare prelucrător produse ceramice prin injectare prelucrător prin electroeroziune prelucrător topitură sticlă la presă prelucrător topitură sticlă la ţeavă prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi prelucrător de topituri la semiautomate . spete pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din din cauciuc pregătitor lansator confecţii pregătitor lemn aşchietor pregătitor lemn.

vopsele. lacuri şi emailuri în industria lemnului preparator electrolit şi amestec depolarizator preparator email preparator extracte. ambutisor la cald presator axe la cilindrul de imprimat presator-formator materiale stratificate. cheag preparator peşte. arome şi esenţe preparator făină din peşte preparator filmare preparator în industria chimică preparator îngheţată preparator învăţământul universitar preparator lacuri. pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare presator la înnobilare PFL presator mase plastice presator metale la rece presator PFL presator piese optice presator piese din pulberi metalice .813104 246027 821107 815208 827808 822106 827303 823120 741403 812110 823101 827813 827205 741401 742218 822323 822314 827305 827105 313117 815203 827403 231005 815409 828206 614201 732108 823201 827304 827405 814202 821205 824023 827113 827104 814134 822107 822108 813911 813914 827603 822206 741302 722110 827809 822109 741204 827701 827812 827109 813119 827814 722105 826429 823125 814120 823204 721412 814115 731113 722103 prelucrător de tuburi şi baghete preot preparator amestec de înveliş preparator amestec şi topitor sticlă preparator băuturi răcoritoare preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre preparator boia de ardei preparator cauciuc electroizolant preparator castane. paste de fludor folosite la aparataj electric preparator leşie pentru acumulatori preparator mangal preparator mase ceramice preparator mase plastice preparator muştar preparator napolitane preparator pastă preparator pastă azbociment preparator paste chimice pentru chibrituri preparator pepsină. dovleac. broaşte în cherhanale şi oficii preparator PPF preparator prafuri de spălat şi curăţat preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie preparator-presator abrazive preparator-presator produse din cărbune preparator de produse apicole preparator la produse explozive preparator produse lactate preparator pulberi preparator rachiuri industriale şi lichioruri preparator ser vaccin preparator de semifabricate şi preparate culinare preparator surogate cafea preparator şampanie preparator ulei de copite preparator vată de sticlă preparator vermut presator. răşini. legume şi fructe preparator dozator adezive. raci. porumb preparator la concentratele miniere preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc preparator coniac preparator conserve lapte şi lactoză preparator conserve.

Curtea de Apel. profesional şi de maiştri profesor în învăţământul primar profesor în învăţământul preşcolar profesor universitar profilator produse din cauciuc prognozator meteo programator programator ajutor programator producţie proiectant arhitect proiectant inginer aeronave proiectant inginer celuloză şi hârtie proiectant inginer ceramică sticlă proiectant inginer chimist proiectant inginer construcţii proiectant inginer de sisteme şi calculatoare proiectant inginer electromecanic proiectant inginer electronist . parchet) prim ministru prim adjunct al procurorului general prim procuror prim procuror adjunct primar primitor-distribuitor materiale şi scule primitor-preparator produse fluide probator hidraulic piese turnate probator hidraulic cazane. club sportiv şi asimilaţi preşedinte cooperativă de producţie. achiziţie şi desfacere a mărfurilor preşedinte culte preşedinte Curtea de Apel preşedinte Curtea de Conturi preşedinte Curtea Supremă de Justiţie preşedinte judecătorie preşedinte organizaţie politică preşedinte organizaţie sindicală preşedinte Camera Deputaţilor preşedintele României preşedinte de secţie (la Curtea Supremă de Justiţie. recipiente procuror procuror şef secţie procuror şef secţie adjunct procuror general procuror şef serviciu/şef birou/ secţie prodecan producător delegat film producător de fire şi fibre sintetice profesor de cultură fizică medicală profesor în învăţământul gimnazial profesor în învăţământul liceal. tribunal.732109 814132 614107 812210 111033 122918 122919 122401 246028 111035 111036 111034 111037 114102 114204 111038 111041 111039 111072 111040 347201 347202 241912 521003 111042 111046 111045 111043 111044 111047 413104 811313 315205 721302 242201 111049 111050 111048 123105 121003 245511 815903 222904 232201 232101 233101 233201 231006 823115 211202 213102 312101 413204 214109 214537 216302 216209 214603 214208 214419 214420 214418 presator produse ceramice presator produse stratificate presator stuf presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune preşedinte Academie preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi preşedinte complex. ţevi. post-liceal. tribunal) preşedinte Senat preşedinte tribunal prezentator radio prezentator-televiziune prezentator expoziţii prezentator modă prim grefier (Curtea de Apel.

geofizice protecţionist silvic protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă protopop provicar psiholog psiholog şef secţie. laborator psihopedagog publicist comentator R 246031 722417 722411 214306 422303 812112 823112 815503 733107 245512 422202 341602 614109 721413 722418 722426 722412 121003 721108 413105 245113 122921 413318 341902 243204 244104 244103 244102 244106 244101 244105 244404 245311 421204 rabin rabotor mortezor roţi dinţate rabotor mortezor universal radiochimist radiotelegrafist rafinator metale neferoase rafinator regenerare cauciuc rafinor rămar poleitor realizator emisiuni RTV recepţioner recepţioner contractări-achiziţii recoltator stuf recondiţioner scule şi utilaje petroliere rectificator dantură caneluri rectificator piese producătoare de ochiuri rectificator universal rector recuperator metale vechi recuziter redactor redactor şef presă rediţionar referent comerţ exterior referent difuzare carte referent economist în comerţ şi marketing referent economist în economia mediului referent economist în economie generală referent economist în gestiunea economică referent economist în management referent economist în relaţii economice internaţionale referent literar referent muzical referent operaţii între sedii .214310 214311 214806 221316 214724 221318 221317 214207 214538 214723 214721 215203 215105 213103 313118 121003 311110 614108 822318 246029 246030 244501 122920 244502 245112 proiectant inginer electrotehnic proiectant inginer energetician proiectant inginer geodez proiectant inginer în agricultură proiectant inginer în minerit proiectant inginer în silvicultură proiectant inginer în zootehnie proiectant inginer instalaţii proiectant inginer mecanic proiectant inginer metalurg proiectant inginer petrolist proiectant inginer produse alimentare proiectant inginer textile. pielărie proiectant sisteme informatice proiecţionist prorector prospector-prospecţii geologice.

centralizare şi blocare (SCB) reglor pentru ascensoare reglor benzi montaj reglor de instalaţii de electronică şi curenţi purtători reglor maşini de bobinat şi platinat . pielărie referent de specialitate inginer zootehnist referent de specialitate în învăţământ referent de specialitate în justiţie referent de specialitate matematician referent de specialitate medic referent de specialitate microbiolog referent de specialitate pedolog referent de specialitate petrochimist referent de specialitate statistician referent de specialitate zoolog referent statistician referent transmitere registrator medical regizor artistic regizor culise regizor emisie regizor scenă regizor studio regizor sunet regizor tehnic reglor de aparataj electric reglor aparate electronice.344302 241913 342304 212108 247004 214108 221204 221208 221104 221108 211305 221116 221212 241110 241206 211408 211404 211412 211416 221308 221304 214212 214607 215207 216106 214536 214709 214713 214720 216208 221322 216306 215109 221312 235204 242906 212104 222107 221216 211420 214611 212204 221112 343401 411201 343404 245513 414114 245514 414115 245515 245516 245517 724110 828301 724111 828304 724410 724112 722303 828303 722305 referent de pensii şi asigurări sociale şi asistenţă socială referent relaţii externe referent resurse umane referent de specialitate actuar referent de specialitate administraţia publică referent de specialitate arhitect referent de specialitate bacteriolog referent de specialitate biochimist referent de specialitate biolog referent de specialitate botanist referent de specialitate chimist referent de specialitate ecolog referent de specialitate farmacolog referent de specialitate financiar-contabilitate referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj referent de specialitate geofizician referent de specialitate geolog referent de specialitate hidrogeolog referent de specialitate hidrolog referent de specialitate horticol referent de specialitate inginer agronom referent de specialitate inginer construcţii referent de specialitate inginer chimist referent de specialitate inginer industria alimentară referent de specialitate inginer industrializarea lemnului referent de specialitate inginer mecanic referent de specialitate inginer metalurg referent de specialitate inginer minier referent de specialitate inginer petrolist referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii referent de specialitate inginer silvic referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei referent de specialitate inginer textile. redresoare şi amplificatoare reglor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare. telecomunicaţii. radio reglor pentru aparate de măsură electrice şi relee reglor de aparate radio şi TV.

economic în cercetare proiectare) 414211 responsabil tură expediţie 414110 restaurator arhivă 243104 restaurator opere de artă şi monumente istorice 414112 restaurator opere de artă şi monumente istorice 711305 restaurator piatră 742220 restaurator şarpante şi structuri din lemn 245209 restaurator tablouri 743309 retuşier confecţii 734406 retuşor clişee 313119 retuşor foto 831207 revizor ace 511202 revizor bilete 712916 revizor cale sau puncte periculoase 241109 revizor contabil 122608 revizor general siguranţa circulaţiei 343305 revizor gestiune 214413 revizor siguranţa circulaţiei feroviare 413319 revizor tehnic 344102 revizor vamal 614110 rezinator 826306 rihtuitor confecţii 732110 râşnitor smalţ 722410 rodator 733112 rotar caretaş S 813121 813110 916205 733210 514906 514905 743702 712903 931204 721601 sablator. spete 743211 repasator 721416 repasator garnituri carde 743213 reparator covoare 731115 reparator stilouri. cocleţi. conductorilor electrici şi materialelor electrice 722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice 722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice 742302 reglor maşini de prelucrat lemn 722307 reglor maşini-unelte 722308 reglor montator 722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte 828309 reglor tehnică de calcul 812403 regulator ţevi 743603 remaieur ciorapi 731114 reparator aparate foto 721415 reparator iţe. lamele. şlefuitor geam sablator produse din sticlă salubrizor saluzitor frânghii salvator montan salvator la ştrand salterar săpător fântâni săpător manual scafandru . brichete 731116 reparator umbrele 245114 reporter 245115 reporter operator 341501 reprezentant tehnic comercial 422204 responsabil cazare 122501 responsabil complex hotel-restaurant 123712 responsabil CTE (control tehnic .722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice 722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor.

procuratură secretar redacţie (studii superioare) secretar redacţie secretar responsabil de agenţie secretar şcoală secretar şef producţie film secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor. prefectură. filialelor şi organizaţiilor obşteşti secretar de stat şi asimilaţi secretar ştiinţific învăţământ. cercetare secretar ştiinţific şi asimilaţi secretară secretară dactilografă secretar general secretar general al Guvernului secretară prelucrare texte secretar şef notariat securizator geam semnalist-cuplator senator senzitometrist separator la prepararea cărbunilor sericicultor servant pompier servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă sinterizator smântânitor sobar sociolog solist balet solist vocal .721602 721605 721603 721604 421302 245116 413320 722202 245207 245208 733108 826110 826106 343101 246032 241914 245117 241917 347503 111055 122922 122924 122923 235901 244405 245312 343204 114104 114206 114302 111053 414116 111057 245118 347122 245119 334005 245518 114203 111054 122925 123703 411501 411502 111051 111052 411503 111056 813122 811102 111014 313120 811209 612302 516104 834006 815204 741303 712201 244201 245405 245315 scafandru autonom scafandru greu scafandru şef grup scafandru şef utilaj schimbător fise changeur (cazinou) scriitor scriitor vagoane sculer-matriţer sculptor sculptor păpuşi sculptor în lemn scuturător scuturător in şi cânepă secretar administrativ secretar culte secretar diplomatic secretar de emisie secretar economic secretar federaţie secretar general Academie secretar general agenţie presă. facultate secretar literar secretar muzical secretar notariat secretar organizaţie politică secretar organizaţie sindicală secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţi secretar Parlament secretar platou secretar primărie. edituri secretar general federaţie sport secretar general redacţie secretar institut.

telecomunicaţii subinginer geodez subinginer în industrie alimentară subinginer îmbunătăţiri funciare subinginer materiale de construcţii subinginer mecanic subinginer mecanic automobile subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie subinginer mecanic construcţii corp de navă subinginer mecanic instalaţii navale de bord subinginer mecanic material rulant de cale ferată subinginer mecanic mecanică agricolă subinginer mecanic mecanică fină . transporturi. industriale şi agricole subinginer în industrializarea lemnului subinginer electroenergetică subinginer electromecanic subinginer electronist.245314 811302 811310 811311 811312 323102 122937 813909 744105 413106 742409 913304 912002 742409 811207 914201 914202 913303 241120 241121 244701 347505 246033 343402 343403 411102 734202 741104 511102 614112 743602 714106 742301 722423 722422 722424 722425 813901 722421 722419 722420 825202 722413 221313 214414 214316 214202 216102 214307 214422 214415 214803 215202 214539 216204 214502 214530 214527 214528 214529 214523 214524 214522 solist instrumentist sondor la foraj manual sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde sondor la intervenţii de sonde sondor la punerea în producţie soră medicală soră medicală şefă sortator abrazive sortator în industria pielăriei sortator produse sortator (spălător) păr spălător covoare înnodate spălător geamuri şi parbrize spălător (sortator) păr spălător la prepararea cărbunilor spălător vehicule spălător vitrine şi geamuri spălătoreasă lenjerie specialist control risc specialist evaluare daune specialist în relaţii publice sportiv profesionist alte discipline sportive stareţ-stareţă statistician statistician medical stenodactilografă stereotipar sterilizator stewardesă stivuitor şi recepţioner silvic stopeur stucaturist strungar în lemn strungar la maşini de alezat strungar la maşini orizontale strungar la maşini de prelucrat în coordonate strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate strungar produse ceramice strungar la strung carusel strungar la strung paralel şi de detalonat strungar la strung revolver strungar şlefuitor tipografie strungar universal subinginer agronom subinginer automatist subinginer centrale termoelectrice subinginer construcţii civile.

214520 214525 214526 214531 214532 214521 214703 214704 214602 214717 216202 214541 214416 214313 216301 215104 221314 111065 721202 721204 721203 721207 721208 245519 245316 915210 421303 915207 915208 915209 833306 721414 123306 413321 122702 122940 123106 122609 122926 122660 245120 123401 122610 123711 122946 123708 122304 122205 123603 122927 122943 122220 122802 334006 122611 122612 122613 413322 122402 122614 123501 123201 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie subinginer mecanic utilaje pentru construcţii subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie subinginer mecanic utilajul şi tehnica sudurii subinginer metalurgist subinginer minier subinginer petrochimist subinginer petrolist subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii subinginer proiectant mecanic subinginer reglaje subansamble subinginer reţele electrice subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei subinginer textile. pielărie subinginer zootehnist subprefect sudor autogen sudor automatist sudor electric sudor cu gaze sudor în mediu protector sufleur teatru sufleur operă supraveghetor hotel supraveghetor jocuri (cazinouri) supraveghetor muzeu supraveghetor noapte (învăţământ) supraveghetor săli spectacole supraveghetor staţie şenal navigabil şanfrenator şef agenţie bursieră şef agenţie colectare şi expediţie marfă şef agenţie comercială şef agenţie concursuri hipice şef agenţie CEC şef agenţie navală şef agenţie. expediţie şef atelier în construcţii şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare şef atelier informatică şef atelier presă şef atelier producţie film şef atelier reparaţii capitale şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic. curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie şef atelier şcoală şef atelier telecomunicaţii şef atelier transporturi şef autobază şef autogară şef bază recepţie şef birou aeroport şef birou aprovizionare-desfacere şef birou calificare şi recalificare . multiplicare. oficiu turism şef agenţie pilotaj şef agenţie publicitate şef agenţie reclamă publicitară şef atelier aeroport şef atelier cercetare-proiectare şef atelier decorator şef atelier ediţie.

centru. circumscripţie financiară birou. viaducte şi tuneluri electrician (nave maritime) expoziţii şi târguri fazanerie fermă agricolă (agrozootehnică) formaţie cercetare-dezvoltare formaţie comunicaţii . secţie. deratizare şi dezinsecţie centru dirijare zbor centru poştal şi asimilaţi centru prelucrare centru protecţia plantelor şi mediului centru reparaţii centru reproducţie şi selecţia animalelor centru (secţie.122404 122312 122928 122615 122219 111059 123302 123901 123202 122616 122929 123402 122930 111061 123107 123109 122617 123108 122618 123203 122305 122210 111060 512106 122661 123305 122939 122216 122619 122620 122621 122622 122804 122623 122624 122207 122105 122803 122106 122626 122625 122627 122628 122108 122629 614111 122502 122109 111062 122630 123502 122631 122107 122632 314207 712918 712914 122672 122703 122110 122111 123705 122633 şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul birou în construcţii birou exploatare-coordonare presă birou exploatare poştală birou industrie extractivă şi prelucrare birou instituţie publică birou marketing birou organizaţie politică. serviciu transport maritim şi fluvial birou şomaj brigadă complexă sau specializată brigadă exploatare minieră cabinet cantină cart casă compensaţie catedră centrală electrică. poduri. sector) telecomunicaţii şi asimilaţi centru (secţie. serviciu administrativ birou. obştească. serviciu financiar-contabilitate birou. serviciu. sector) radiodifuziune şi asimilaţi centru zonal intervenţii radiorelee centru zonal de intervenţii translatare TV circumscripţie sanitar-veterinar şi control al alimentelor coloană auto coloană exploatare stuf complex hotelier complex zootehnic departament depou depozit district căi ferate. ocol silvic divizie căi ferate echipaj echipă întreţinere cale echipă întreţinere poduri metalice. gaze şi apă centrală telefonică centru control calitate emisie radiofonică centru control calitate emisie televiziune centru control local comunicaţii centru dezinfecţie. umanitară birou pensii birou radiotelecomunicaţii birou redacţie birou reclamă publicitară birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi birou senatorial birou. serviciu relaţii internaţionale birou. drumuri district.

pomicolă. întreţinere.123704 122634 516906 516102 311403 122668 516105 413324 122635 122112 122306 122931 122208 111058 122214 123604 122636 122637 122638 122932 123303 122307 122639 831203 421304 122671 122670 122215 122113 123602 122947 122933 123204 122934 122665 122664 245313 122114 122115 122116 122640 122941 123709 111063 422203 122641 122642 512109 122643 122644 512110 122308 123710 123112 122217 412204 122122 122645 122310 şef formaţie lucrări geologice şef formaţie operaţională telecomunicaţii şef formaţie paza şi ordine şef formaţie intervenţie. secţie. redacţie şi asimilaţi şef oficiu special poştă şef oficiu zonal poştă şef orchestră şef parchet şef păstrăvărie şef pepinieră silvicolă. serviciu. salvare şi prim ajutor şef formaţie sisteme radiante (antene) şef garaj şef grupa pompieri şef haltă şef laborator aeroport şef laborator analize pedologice şi asimilaţi şef laborator în construcţii şef laborator conservare-restaurare opere de artă şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear şef laborator criminalistică şef laborator în industria prelucrătoare şef laborator informatică şef laborator măsurători telecomunicaţii şef laborator radioteleviziune şef laborator telecomunicaţii şef lectorat şef licitaţie şef lot şef lot telecomunicaţii şef manevră şef masă (cazinou) şef mecanic (nave maritime) şef mecanic instructor şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare şef oficiu cadastru şef oficiu calcul şef oficiu interjudeţean difuzare film şef oficiu juridic şef oficiu şomaj şef oficiu. exploatare. automotoare şef revizie vagoane şef sală restaurant şef şantier şef secţie cercetare-proiectare şef secţie financiară şef secţie industria extractivă şi prelucrătoare şef secţie inventar şef secţie mecanizare şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi şef secţie producţie. reparaţii în construcţii şi lucrări publice 122942 şef secţie producţie film 122313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare 122206 şef sector industria extractivă şi prelucrătoare . viticolă şef port şef producţie film şef proiect cercetare-proiectare şef protocol de stat şef recepţie hotel şef regulator circulaţie căi ferate şef reţea telecomunicaţii şef restaurant şef revizie locomotive.

staţie. centru. umanitară şef serviciu pompieri şef serviciu radio-telecomunicaţii şi asimilaţi şef serviciu reclamă publicitară şef serviciu resurse umane şef serviciu tehnic şi componente nucleare şef serviciu termo-chimic şef siloz şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare şef stat major apărare civilă şef staţie căi ferate şef staţie comunicaţii prin satelit şef staţie hidrologică. sablator geam şnuruitor Jaqard şofer autoambulanţă şofer autobuz şofer autocamion . centrală electrică.122309 123503 122646 123111 122403 122311 122935 122647 123206 122648 122649 123113 122650 122218 111064 123301 122651 122652 123902 516101 122653 123403 123205 122211 122212 123504 122314 123903 122654 122655 122117 122120 122118 122656 122673 413325 122657 122658 122119 123505 122659 831205 413326 312202 516103 413327 413328 122667 122936 122209 122213 414212 122704 734303 742213 722407 732111 813108 813121 826203 832203 832301 832401 şef sector (secţie) drumuri-poduri şef serviciu aprovizionare-desfacere şef serviciu. obştească. gaze. tură meteo şef serviciu navigaţie şef serviciu organizaţie politică. meteorologică şi incubaţie şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului şef staţie producţie. exploatare. aeroport şi asimilaţi şef serviciu circumscripţie financiară şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul şef serviciu în construcţii şef serviciu control tehnic presă şef serviciu control zonal comunicaţii şef serviciu evaluare a resurselor de muncă şef serviciu exploatare poştală şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos şef serviciu financiar-contabilitate şef serviciu informare zbor şef serviciu industria extractivă şi prelucrătoare şef serviciu instituţie publică şef serviciu marketing şef serviciu staţie. apă şi asimilaţi şef vagon poştal şef vamă şi asimilaţi şlefuitor granulator şlefuitor lustruitor şlefuitor metale şlefuitor produse din ceramică fină şlefuitor produse din sticlă şlefuitor. întreţinere în agricultură şef staţie radiorelee şef staţie radiotelegrafie (RTG) şef staţie taxare şef staţie teleferic şef staţie televiziune şef staţie vinificaţie şef staţie uscare-condiţionare cereale şef studio şef tren şef tură la comanda personalului de tren şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul şef tură pompieri şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit şef tură revizie vagoane şef turn telecomunicaţii şef unitate balneoclimaterică şef unităţi miniere şi asimilate şef uzină.

marmură tălpuitor (confecţioner.832401 833305 832202 832201 832401 826308 722104 313121 823116 şofer maşină de mare tonaj şofer automacaragiu şofer autosanitară şofer de autoturisme şi camionete şofer maşină de mare tonaj şpănuitor confecţii ştanţator ştanţator de filme ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc T 714101 743701 421106 826309 814125 721206 721428 813120 921203 734603 741105 742303 813107 614113 711304 744207 826609 742202 742203 742210 742211 742208 824014 824016 824015 824018 824017 742219 742201 321201 321304 313302 311404 321101 321102 321105 313208 311607 311102 311516 311405 311203 343205 322501 311104 312203 321106 244108 311304 311305 tapetar tapiţer taxator tăietor confecţii tăietor la ferăstrău panglică tăietor cu flacără (autogen) tăietor pentru garnituri carde tăietor geam tăietor manual lemn de foc tăietor matriţe serigrafie tăietor păsări tăietor de precizie în lemn tăietor produse din sticlă tăietor silvic tăietor. reparaţii încălţăminte) tălpuitor industrial tâmplar carosier tâmplar manual tâmplar manual ajustor montator tâmplar manual la îmbinarea furnirelor estetice tâmplar manual la presare şi încleiere tâmplar mecanic la croit şi dimensionat tâmplar mecanic la frezat şi găurit tâmplar mecanic la rindeluit tâmplar mecanic la şlefuit tâmplar mecanic la strunjit tâmplar restaurator tâmplar universal tehnician agronom-cercetare tehnician agronom-exploatare tehnician aparate electromedicale tehnician aviaţie tehnician în bacteriologie tehnician în biochimie tehnician în biologie tehnician CATV tehnician în chimie industrială tehnician chimist tehnician construcţii navale tehnician construcţii telefonice tehnician constructor tehnician criminalist tehnician dentar tehnician determinări fizico-mecanice tehnician echipamente de calcul reţele tehnician ecolog tehnician economist tehnician electro-energetician. termo-energetician tehnician electromecanic . lustruitor piatră. şlefuitor.

lansare. salarizare. poştă şi telecomunicaţii tehnician electrician tehnician energetician tehnician frigotehnist tehnician geolog tehnician în hematologie tehnician hidrolog tehnician hidrogeolog tehnician hidroamelioraţii tehnician hidrometru tehnician hidrotehnic tehnician homeopat tehnician în industria alimentară tehnician industria alimentară fermentativă tehnician industria alimentară extractivă tehnician industria cărnii. transporturi. urmărire a producţiei tehnician proiectant construcţii tehnician proiectant electrician tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicaţii tehnician proiectant energetician tehnician proiectant în industria alimentară tehnician proiectant în industrializarea lemnului tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii tehnician proiectant mecanic tehnician proiectant minier tehnician proiectant metalurg tehnician proiectant textile. pielărie tehnician proiectant telecomunicaţii tehnician proiectant transporturi tehnician în protecţia mediului tehnician protecţia muncii tehnician PSI tehnician radioelectronist tehnician radiolocaţii . laptelui şi conservelor tehnician industria celulozei şi hârtiei tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor tehnician în industria încălţămintei tehnician industria materialelor de construcţii tehnician în industria pielăriei tehnician industria sticlei şi ceramicii tehnician în industria textilă tehnician în industrializarea lemnului tehnician instalaţii bord (avion) tehnician instalaţii în construcţii tehnician laborant analize produse alimentare tehnician machetist tehnician maşini şi utilaje tehnician mecanic tehnician merceolog tehnician metalurgie tehnician meteorolog tehnician metrolog tehnician mineralurg tehnician minier tehnician morărit şi panificaţie tehnician normare. organizare tehnician-operator la roboţi industriali tehnician pedolog tehnician petrolist tehnician prelucrări mecanice tehnician preţ de cost tehnician programare.311406 311306 311306 316202 311108 321103 311111 311112 311204 311109 311205 322903 316203 316206 316205 316207 317301 316102 316103 316104 317203 316105 317201 316106 317101 311517 311209 316204 347109 311518 311519 343303 311706 311107 311115 311711 311707 316208 311903 312302 321204 311607 311520 311904 311905 311207 311307 311409 311307 316209 317102 317205 311506 311708 311709 316107 311410 311410 321106 315206 315101 313207 311407 tehnician electronică.

turnate sau laminate testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare. forjate. turnător metale preţioase topograf tractorist traducător (studii superioare) traducător traforator manual lemn translator translator emisie trapezist trasator . finite termist-tratamentist de produse brute. centralizare şi blocare (SCB) testor tehnică de calcul timonier tinichigiu carosier tinichigiu industrial tinichigiu restaurator tinichigiu de şantier tinichigiu structurist de aviaţie tipograf turnător la maşinile de turnat text tipograf-tipăritor tocător de furaje (paie) tocător la maşini de mărunţit roci tocatorist-defibratorist topitor aliaje tipografie topitor fontă şi neferoase topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial topitor in şi cânepă topitor la concentrate miniere topitor sticlă topitor. supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţii tehnician sudură tehnician tehnolog mecanic tehnician telecomunicaţii tehnician topometrist tehnician transporturi tehnician turn paraşutism tehnician veterinar tehnician zootehnist-cercetare tehnician zootehnist-exploatare tehnoredactor (studii superioare) tehnoredactor telefaxist telefonist telefonist instructor telefonist şef telegrafist (teleimprimatorist) telegrafist şef teletipist telexist terapeut în terapii complementare termist-tratamentist termist-tratamentist de piese semi-fabricate. turnător metale şi aliaje neferoase topitor.347110 322104 122938 314506 321104 321203 321306 313210 311521 311522 311407 311206 311407 311408 322704 321202 321305 245121 347121 411202 422304 422305 122662 423306 122663 411203 411204 322907 812305 812302 812301 724410 828309 834008 721303 721304 721309 721305 721306 734105 825101 612103 811211 814113 721109 721110 827106 826103 812111 813101 721111 812203 311804 833101 244406 347118 733110 244407 245122 347405 311802 tehnician reclame (decorator) tehnician sanitar tehnician sanitar şef tehnician securitate aeriană tehnician în serologie tehnician silvic-cercetare tehnician silvic-exploatare tehnician pentru sisteme de detecţie.

fructe V 832303 514204 827112 826427 921104 823202 615401 522004 911101 911102 421109 911301 911103 823121 413329 733205 421107 713607 413330 421108 246035 246036 vatman valet valorificator glande vaporizator la imprimerie văcar vălţar calandru mase plastice vânător vânzător vânzător ambulant de produse alimentare vânzător ambulant de produse nealimentare vânzător bilete vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă vânzător de ziare vălţar cauciuc electroizolant veghetor încărcare-descărcare velator-matisor verificator bani verificator canale subterane verificator documente expediţie verificator valori vestitor vicar . gradator nivele trefilator. aburitor material lemnos uscător electrozi de sudură uscător în industria chimică uscător-deshidrator legume.311805 311806 731120 821206 814116 826608 732203 812404 246034 413107 743202 827103 721417 812115 721112 721113 813118 721116 721117 713302 721114 732103 734307 743201 743207 731307 trasator naval-desenator trasator optic tratamentist piese optice tratamentist produse azbociment tratamentist PFL trăgător feţe pe calapod trăgător. trăgător treibar trezorier tricotor manual tripier tubulator naval turnător fontă turnător fontă pe bandă turnător formator turnător geam turnător metale şi neferoase turnător modelier turnător ornamentalist turnător pregătitor oţelărie turnător produse ceramice turnător valuri ţesător ţesător-restaurator manual de covoare ţintuitor U 932007 723304 742104 821105 815202 741402 umplutor sifoane ungător-gresor uscător. şlefuitor.

Curtea de Apel.241915 111066 122405 111069 114103 114205 111067 916204 827805 611502 714104 826508 742101 714102 823104 823119 823118 viceconsul viceguvernator vicepreşedinte cooperativă de producţie. achiziţie şi desfacere vicepreşedinte (Curtea Supremă de Justiţie. vopsitor . judecătorie) vicepreşedinte organizaţie politică vicepreşedinte organizaţie sindicală viceprimar vidanjor vinificator-pivnicer viticultor vopsitor industrial vopsitor îmbrăcăminte blană vopsitor lemn vopsitor zugrav vulcanizator de produse industriale din cauciuc vulcanizator la autoclavă vulcanizator piese din cauciuc la prese Z 826115 245123 712202 712203 712204 712205 712206 734205 714102 zdrobitor şi uleiator textile ziarist zidar coşuri fabrică zidar pietrar zidar şamotor zidar roşar-tencuitor zidar restaurator zincograf zugrav. tribunal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful