Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Catedra: CONTABILITATE

INDICATII METODICE PRIVIND


ELABORAREA PROIECTULUI DE SPECIALITATE
LA CONTABILITATE

pentru studenţii specialităţii


"Contabilitate", anul II

Autori: Dolghi Cr., dr., conf. univ.


Macovei T., lector univ.
Paraschiv M., lector univ

Chişinău – 2009

1
Aprobat de Seminarul Metodico-Ştiinţific al catedrei „Contabilitate” (Proces-
verbal nr. 9 din 30.12.2007

Cuprinsul:

I. Scopul elaborării proiectului de specialitate

II. Conţinutul proiectului de specialitate

III. Indicaţii metodice privind întocmirea proiectului de specialitate

IV. Susţinerea proiectului de specialitate

V. Literatura recomandată

I. SCOPUL ELABORARII PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Proiectul de specialitate are scopul de a contribui la pregătirea calificată a


specialiştilor în domeniu, prin obţinerea deprinderilor respective în aspectul
cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la USM, precum şi însuşirea
practicii contabilităţii în una din unităţile economice.
Sarcinile principale in elaborarea proiectului de specialitate sunt:
- acumularea de către studenţi a deprinderii în practică şi а experienţei
privind organizarea evidenţei contabile la toate sectoarele ei;
- controlul intern al activităţii economice şi asigurării integrale a bunurilor
materiale şi financiare a unităţii economice.

2
II. CONŢINUTUL PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării


activităţii întreprinderii
1.1. Forma organizatorico-juridică
1.2. Istoria fondării întreprinderii
1.3. Structura organizatorică a întreprinderii
1.4. Sfera de producere a întreprinderii

Capitolul II. Documentarea operaţiunilor economice


2.1. Clasificarea documentelor
2.2. Circulaţia documentelor la întreprindere
Capitolul III. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate
3.1. Modul de efectuare a inventarierii
3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora

III. INDICATII METODICE PRIVIND ÎNTOCMIREA

PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Proiectul de specialitate se elaboreaza in baza informatiilor contabile ale unei


intreprinderi concrete. Culegerea si sistematizarea materialului practic al
intreprinderii investigate se incepe cu familiarizarea activitatii de baza a
intreprinderii, cu tehnologia de fabricare a produselor (de prestare a serviciilor), cu
organizarea procesului de productie si de gestiune.
In cadrul proiectului studentul studiază fiecare sector al contabilităţii, începând
cu perfectarea documentelor primare, actelor normative şi legislative.
Proiectul de specialitate prezintă o expunere scrisă a fiecărei teme din panul
prezentat, întocmit independent în baza materialelor acumulate. Proiectul de
specialitate conţine partea textuală şi anexele ce cuprind documente primare şi

3
centralizatoare completate, borderouri, registre, calcule, rapoarte financiare şi alte
materiale din contabilitatea întreprinderii. Datele totale ale acestor documente trebuie
să fie concordate între ele.
Studentul oglindeşte în proiectul său situaţia reală a contabililăţii la
întreprinderea analizata, întocmindu-l în baza acelei forme de contabilitate care se
foloseşte la întreprindere (jurnal-order, memorial-order, computerizată).
In cumularea si prelucrarea materialului practic atentie deosebita se acorda,
constatarii factorilor pozitivi si evidentierii neajunsurilor in sectoarele date ale
contabilitatii, modul in care evidenta asigura conducerea intreprinderii si
subdiviziunile structurale cu informatii depline si operative. In final, se formuleaza
propunerile concrete privind perfecţionarea contabilităţii la intreprinderea
investigata.
Proiectul trebuie să fie elaborat sub următoarele forme:
• manuscris;
• imprimată (format 14, intervalul - 1,5);
Proiectul se perfectează pe foi de format A4, cu sau fără chenar trasat. Limitele
chenarului sunt: din stânga – 2,5 cm, din dreapta – 1 cm, de sus şi jos – 2 cm.
Numerotarea paginilor se efectuează cu cifre arabe. Numărul se pune în colţul
drept de jos, formatul 10. Foaia de titlu se include în numerotare, nu se pune doar
numărul de pagină. Anexele, de asemenea, se includ în numerotarea generală.
Fiecare compartiment se recomandă să fie început pe pagină nouă.
Proiectul de specialitate trebuie să conţină 25-30 pagini.

1. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI


ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
1.1. Forma organizatorico-juridică
E necesar de studiat următoarele aspecte:
a) De descris forma organizatorico-juridică a întreprinderii (societate pe
acţiuni, societate cu răspundere limitată, cooperativă, întreprindere individuală sau de
stat, gospodărie ţărănească (de fermieri).
b) De descris locul unde se află întreprinderea şi adresa juridică.
4
1.2. Istoria fondării întreprinderii
Descrierea fondării întreprinderii, urmărirea evoluţiei pînă în prezent, subliniind
cele mai importante momente din istoria ei (momente de reorganizare, creare a
filialelor ş.a.m.d.).
1.3. Structura organizatorică a întreprinderii
Analiza structurii interne a întreprinderii, determinarea funcţionării
subdiviziunilor de producere (auxiliare şi de deservire). Să elaboreze schema
organizatorică a întreprinderii.
1.4. Sfera de producere a întreprinderii
Determinarea profilului de activitate a întreprinderii, dacă întreprinderea are
mai multe ramuri de activitate, să se determine nivelul de specializare în baza
analizei cheltuielilor, veniturilor.
Să se studieze sortimentul producţiei finite sau denumirea serviciilor propuse.
Să se analizeze în dinamică volumul producţiei în expresie naturală şi bănească.
Studierea managementului de calitate a producţiei, corespunderea standardelor
naţionale şi internaţionale. Nivelul însuşirii capacităţilor de producţie.

2. DOCUMENTAREA OPERAŢIUNILOR CONTABILE


2.1. Clasificarea documentelor
Fundamentarea informaţiei, clasificarea documentelor, dezvăluirea criteriilor de
clasificare şi de raportare a documentelor la un criteriu sau altul. Aici studentul
trebuie să ţină cont de trei momente: documente justificative interne, documente
justificative tipizate, documente pe suport de hîrtie.
2.2. Circulaţia documentelor la întreprindere.
Însuşirea noţiunii de „circulaţia documentelor” şi a etapelor de mişcare a
documentelor de la momentul întocmirii pînă la predarea în arhivă, modul,
periodicitatea prezentării şi responsabilitatea compartimentelor în completarea
documentelor. Caracteristica generală a formei de contabilitate folosită la
întreprindere (jurnal-order, memorial-order, automatizată).

5
3. INVENTARIEREA ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN CONTABILITATE
3.1. Modul de efectuare a inventarierii
Examinarea inventarierii ca element al metodei contabilităţii. Determinarea
rolului inventarierii în asigurarea integrităţii bunurilor agenţilor economici.
Expunerea tehnicii de efectuare a inventarierii pe diverse tipuri de bunuri, întocmirea
documentelor corespunzătoare.
3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora.
Metode de constatare a rezultatelor inventarierii bunurilor şi determinarea
metodelor de reglementare a diferenţelor apărute. Reflectarea în conturi a
operaţiunilor care conţin rezultatele inventarierii diverselor tipuri de bunuri.

IV. SUSTINEREA PROIECTULUI DE SPECIALITATE


După finisarea practicii studentul prezintă proiectul conducătorului de la
catedră. După verificarea conţinutului acestuia de către conducător studentul este
admis la susţinere.
Susţinerea proiectului se efectuiază de comisia numită de şeful catedrei în
termenele stabilite. La susţinere studentul trebuie să demonstreze însuşirea completă
şi calitativă a procesului de desfăşurare a practicii, deprinderile practice acumulate,
iscusinţa de a se călăuzi de actele normative şi legislative, precum şi să poată formula
concluzii privind perfecţionarea contabilităţii întreprinderii.
Studentul, care nu se prezintă la susţinerea proiectului din cauze nemotivate se
considera restanţier. Pentru rezolvarea sugestiilor referitoare la practică, studentul se
poate adresa la catedra “Contabilitate” blocul central, cab. 317, tel. 57-76-09 adresa:
Chişinău, str. A.Mateevici 60.

6
V. Lista literaturii recomandate
Acte legislative şi normative
1. Legea contabilităţii nr 476-XIII din 4 aprilie 1995 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.28 din 25 mai 1995.
2. Standardele Naţionale de Contabilitate // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.88 – 91 din 30 decembrie 1997.
3. Regulamentul privind inventarierea nr.30 din 5 martie 2001 // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 35 – 38 din 29 martie 2001.
4. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderii şi
Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 88 – 91 din 30 decembrie 1997.

Manuale, cărţi, broşuri:


1. Needless B.E., Anderson H.R., Caldwell J.C. Principiile de bază ale
contabilităţii. Ediţia a V-a // Chişinău, ARC, 2000.
2. Viorel Ţurcanu, Eudochia Bajerean Bazele contabilităţii // Chişinău, Tipografia
Centrală, 2004.
3. Bojian O. Bazele contabilităţii. Bucureşti, 1997
4. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România. Ediţia a IV. Editura
Intelcredo Deva, 2001.
5. Bojian O. Contabilitatea întreprinderilor. Bucureşti: Editura economică, 1999.
6. Chadwick L. Contabilitate de gestiune. Bucureşti: Teora. 1998.
7. Chirică L. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. Volumul I. – Bucureşti:
Editura economică, 1999 – 432 p.
8. Colasse B. Contabilitatea generală. – Iaşi: Ed. Moldova, 1995.
9. Contabilitate financiară: Manual / Colectiv de autori: coordonator Alexandru
Nederiţă. Chişinău: ACAP, 1999. – 440 p.