Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE HORTICULTURÃ

SPECIALIZAREA SILVICULTURÃ

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENÞÃ

la Specializarea SILVICULTURÃ
Anul universitar 2009-2010
Examenul de licenþã constã în:
a) Proba 1 - Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi de specialitate;
b) Proba 2 - Prezentarea ºi susþinerea proiectului de diplomã.
PROBA 1: EVALUAREA CUNOªTINÞELOR FUNDAMENTALE ªI DE SPECIALITATE:
BAZELE BIOECOLOGICE ªI TEHNICE ALE
GOSPODÃRIRII DURABILE A PÃDURII
Disciplinele de examen:
DENDROLOGIE
ÎMPÃDURIRI
SILVICULTURÃ
AMENAJAREA PÃDURILOR

Disciplina Dendrologie:
1. Aspecte morfologice, ecologice, sistematica ºi rãspândirea în þara noastrã a speciilor
aparþinând urmãtoarelor genuri: Abies, Picea, Pinus, Juniperus, Thuja, Carpinus, Betul
a,
Alnus, Fagus, Quercus, Populus, Salix, Ulmus, Platanus, Sorbus, Crataegus,Gledit
sia, Robinia,
Ailanthus, Acer, Tilia ºi Fraxinus
Bibliografie:
1. Stãnescu, V., 1979, Dendrologie, Editura Didacticãºi Pedagogicã, Bucureºti.
2. ªofletea, N., 2001, Dendrologie, volumele I ºi II, Editura Pentru Viaþã , Braºov.
3. Zaharia, D., Note de curs.
Disciplina Împãduriri:
1. Bazele seminologice: rezervaþii de seminþe, plantaje (înfiinþare, întreþinere);
2. Producerea puieþilor pe cale generativã în pepiniere:
-metode de semãnat
-epoca ºi adâncimea de semãnare
-desimea culturilor ºi norma de semãnat
3. Producerea puieþilor pe cale vegetativã în pepiniere (prin butãºire, altoire, marcotaj)
4. Alegerea ºi asocierea speciilor în culturi forestiere
5. Instalarea ºi îngrijirea culturilor forestiere
6. Evaluarea reuºitei culturilor forestiere
Bibliografie:
1. Abrudan, I. V., - 2006, Împãduriri, Editura Universitãþii Transilvania, Braºov.
2. Damian, I., - 1978, Împãduriri, Editura Didacticãºi Pedagogicã, Bucureºti.
3. Holonec, L., - 2007, Împãduriri seminþe forestiere, Editura AcademicPres, Cluj-Napo
ca.
Disciplina Silviculturã:
1. Rolul pãdurilor ºi zonarea lor funcþionalã
2. Structura pãdurii ca ecosistem
3. Tipologia forestierã
4. Lucrãrile de îngrijire ºi conducere aplicate în pãdurile României:
-degajãri
-curãþiri
-rãrituri
5. Tratamente aplicate în regimul codru
-tratamentul tãierilor succesive
-tratamentul tãierilor combinate
Bibliografie:
1. Florescu, I., N. V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. I Studiul pãdurii, Edit
ura Lux
Libris, Braºov.
2. Florescu, I., N.V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. II Silvotehnicã, Editura
Lux
Libris, Braºov.
3. xxx, 1988, Norme tehnice pentru îngrijirea ºi conducerea arboretelor, Ministerul
Silviculturii, Bucureºti.
4. xxx, 1988, Norme tehnice pentru alegerea ºi aplicarea tratamentelor, Ministerul
Silviculturii, Bucureºti.
5. xxx, 1996, Codul Silvic, M.O. al României.
Disciplina Amenajarea Pãdurilor:
1. Principii de amenajare ºi modalitãþi de aplicare în gospodãrirea pãdurilor
-principiul continuitãþii
-principiul productivitãþii, al eficacitãþii funcþionale
-principiul valorificãrii optimale ºi durabile a pãdurii
2. Bazele de amenajare, cu referire specialã la compoziþia þel, vârsta exploatabilitãþii,
tratament.
3. Ciclul de producþie ºi rolul lui în amenajament
4. Metode de stabilire ale posibilitãþii pãdurilor
-stabilirea posibilitãþii dupã metoda creºterii indicatoare
-stabilirea posibilitãþii dupã metoda de amenajare a claselor de vârstã
-stabilirea posibilitãþii dupã metoda controlului în codru grãdinãrit
Bibliografie:
1. Giurgiu, V., 1988, Amenajarea pãdurilor cu funcþii multiple, Ed. Ceres, Bucureºti.
2. Leahu, I., 2001, Amenajarea pãdurilor, Editura EDP, Bucureºti.
3. Rucãreanu, N., I. Leahu, 1982, Amenajarea pãdurilor, Editura Ceres, Bucureºti.
PROBA 2: PREZENTAREA ªI SUSÞINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMÃ

Examenul de Licenþã la Specializarea Silviculturã va avea loc în perioada 5-9 iulie 2010
ziua de 5
iulie, cu începere de la ora 900 ºi pânã la ora 1200, se va susþine Proba 1, iar în zilele
rmãtoare Proba
2, cu începere de la ora 830);
COMPONENÞA COMISIEI PENTRU EXAMENUL DE LICENÞÃ:
1. Conf. univ. dr. ing. Liviu HOLONEC preºedinte
2. Prof. univ. dr. Dumitru ZAHARIA membru
3. Conf. univ. dr. ing. Ioan TÃUT membru
4. ªef lucr. dr. ing. Ilie COVRIG membru
5. Prep. drd. ing. Vasile Ceuca secretar
Preºedinte comisie
Conf. univ. dr. Liviu Holonec