Sunteți pe pagina 1din 25

B A SI C F L O W O F F I N A N CI A L

Su p p l i e r
En tri e s g o G L
A P
Sh i p m e n t PO

W IP S O rd e r Cu s to m e r
Sto c k

A R

B A S IC F L O W O F F IN A N C IA L .

I n th i s w e re c e i v e o rd e r f ro m c u s to m e r. W I P ( w o rk i n p ro c e s s ) i f w e are n o ab l e to
m e e t s al e s o rd e r th e n re q u i s i ti o n i s rai s e d . PO i s ap p ro v e d . PO g o e s to s u p p l i e r. Su p p l i e r
s e n d s h i s s h i p m e n t. A T th e ti m e o f c re ati o n o f in v o ic e PO m atc h i n g tak e s p l ac e . I f
m atc h i n g i s ap p ro v e d th e n p ay m e n t i s m ad e to s u p p lie r. Th e n al l e n tri e s g o to G L .
En try f ro m A R i s al s o g o e s to G L .

Q 1 : D i f f e re n c e b e tw e e n c u s to m i z ati o n , e n h an c e m e n t an d i m p l e m e n tati o n ?

A n s : C u s t o m i z a t i o n : Cu s to m i z ati o n i s th e d e v e l o p i n g o f th e f o rm s , re p o rts an d SQ L
s c ri p t f ro m th e b e g i n n i n g o r c h an g i n g th e e x i s ti n g .

E n h a n c e m e n t : En h an c e m e n t i s th e m o d i f i c ati o n o f f o rm s ac c o rd i n g to c l i e n t
A n d u s e r re q u i re m e n t.

I m p l e m e n t a t i o n : I m p l e m e n tati o n i s th e te s ti n g o f A p p l i c a t i o n s .

Q 2: W h at are th e Ty p e s o f Cu s to m i z ati o n s .

A n s : Th e re are tw o ty p e s o f c u s to m i z ati o n s .
1) . Cu s to m i z ati o n b y e x te n s i o n s
2) . Cu s to m i z ati o n s b y M o d i f i c ati o n s .

C u s t o m i z a t i o n b y e x t e n s i o n s : Cu s to m i z ati o n b y e x te n s i o n m e an s d e v e l o p i n g n e w :
Co m p o n e n t f o r e x i s ti n g O rac l e ap p l i c ati o n s an d d e v e l o p n e w ap p l i c ati o n u s i n g th e
D e v e l o p m e n t f e atu re o f A O L ( A p p l i c ati o n o b j e c t L i b rary ) .
Cu s to m i z ati o n b y e x te n s i o n s m e an s Co p y i n g an

1
Ex i s ti n g O rac l e A p p l i c ati o n Co m p o n e n t ( F o rm s , Re p o rt, PL / SQ L e tc .) to a c u s to m
ap p l i c ati o n d i re c to ry an d m o d i f y i n g th e Co p y .

C u s t o m i z a t i o n s b y M o d i f i c a t i o n s : M o d i f y i n g e x i s ti n g o rac l e ap p l i c ati o n Co m p o n e n t
to m e e t y o u r s p e c i f i c Re q u i re m e n t.

Q 3: W h at are th e m o s t Co m m o n Ty p e s o f Cu s to m i z ati o n ?

A n s: T Y P E 1 : # C h a n g in g F o r m s :
1) . Ch an g i n g F o rm s
2) . V al i d ati o n l o g i c
3) . B e h av i o r
T Y P E 2 : # C h a n g in g R e p o r t o r P r o g r a m
1 ). A p p e aran c e
2 ). L o g i c
T Y P E 3 : # D a ta b a s e C u s to m iz a tio n s :
1 ). A d d i n g re ad o n l y Sc h e m a
2 ). A u g m e n t ( ad d ) l o g i c w i th d atab as e Tri g g e rs .
T Y P E 4 : # in te g r a tin g th ir d P a r ty S o ftw a r e

( N O TE: F o r m o re I n f o rm ati o n o n c u s to m i z ati o n g o e s 1 1 5 d e v g .p d f Ch ap te r Tw e n ty -


Se v e n )

Q 4 : W h at i s L e g ac y s y s te m . ?
A n s : Sy s te m o th e r th an O rac l e i s l e g ac y Sy s te m . L i k e F o x Pro , s p re ad s h e e t.

Q 5 : W h at i s ERP?
A n s : Re s o u rc e Pl an n i n g w i th i n En te rp ri s e . ERP i s a te rm th at c o v e rs w h o l e Pro d u c t l i n e .
ERP m e an s i n te g rati o n o f d i f f e re n t m o d u l e . A n y b u s i n e s s w i l l g re atl y b e n e f i ts b y
ad ap ti n g th i s f e atu re b e c au s e u c an c u s to m i z e i t o r i n te g rate i t w i th o th e r Pac k ag e s
to s ati s f y u n i q u e re q u i re m e n ts .

B E N E F I T S O F E R P : 1 ). F l o w o f I n f o rm ati o n Ef f e c ti v e l y .
2) . M ai n tai n i n g Stan d ard i z ati o n s .

Q 6 : W h at i s O rac l e A p p s.
A n s: O rac l e -ap p s are an ERP Pac k ag e . Th e K e y F e atu re o f al l th e o rac l e -A p p l i c ati o n
m o d u l e i s D ata I n te g rati o n .
M a ste r d a ta is I n te g r a t e d : A l l th e ap p l i c ati o n s h are c o m m o n f i l e s o f c u s to m e rs ,
s u p p lie rs , e m p l o y e e , i te m s an d o th e r e n ti ti e s th at are u s e d b y m u l ti p l e ap p l i c ati o n s .

T r a n s a c t i o n d a t a i s I n t e g r a t e d : O rac l e au to m ati c al l y b ri d g e tran s ac ti o n s f ro m o n e


s y s te m to an o th e r.

2
F i n a n c i a l d a t a i s i n t e g r a t e d : F i n an c i al d ata i s c arri e d i n a c o m m o n f o rm at, an d f i n an c i al
d ata i s tran s m i tte d f ro m o n e ap p l i c ati o n to an o th e r.

Q 7 : W h at i s ad -h o c Re p o rt?
A n s : A d -h o c Re p o rt i s m ad e to m e e t o n e -ti m e re p o rti n g n e e d s . Co n c e rn e d w i th o r f o rm e d
f o r a p arti c u l ar p u rp o s e . F o r e x am p l e , ad h o c tax c o d e s o r an ad h o c d atab as e q u e ry

Q 8 : W h at i s L o c al i z ati o n ?
A n s : L o c al i z ati o n i s d e s i g n e d to m e e t th e s p e c i f i c n e e d s o f c e rtai n te rri to ri e s o r c o u n tri e s .
M o s t l o c al i z ati o n i s n e c e s s ary b e c au s e th e l o c al l aw s o r ac c o u n ti n g s p rac ti c e d i f f e r f ro m
c o u n try to c o u n try .
R e g io n o f L o c a liz a tio n : Th re e Re g i o n o f L o c al i z ati o n .

1) . E M E A R E G I O N : Eu ro p e , M i d d l e Eas t, A s i a p ac i f i c an d A f ri c a.
2) . A m e r i c a R E G I O N : Can ad a p l u s L ati n A m e ri c a.
3) . G l o b a l R E G I O N : l o c al i z ati o n th at ap p l i e s te rri to ri e s th ro u g h th e w o rl d . F o r e x am p l e
L o c al i z ati o n u s e d i n b o th Eu ro p e an d L ati n A m e ri c a are
c l as s i f i e d i n th e G l o b al Re g i o n .

Q 9: L i b rary u s e d i n L o c al i z ati o n ?
A n s : # G l o b e : G l o b e l i b rary al l o w s O rac l e A p p l i c ati o n d e v e l o p e r to i n c o rp o rate g l o b al
O r re g i o n al f e atu re i n to o rac l e ap p l i c ati o n f o rm s w i th o u t m o d i f i c ati o n o f
Th e b as e O rac l e A p p l i c ati o n f o rm s .
# J A : J A l i b rary c o n tai n s c o d e s s p e c i f i c to A s i a\Pac i f i c Re g i o n . A n d i s c al l e d
G l o b e L i b rary .
# J E : J A l i b rary c o n tai n s c o d e s s p e c i f i c to EM EA Re g i o n . A n d i s c al l e d
B y G l o b e L i b rary .
# J L : Th e J L L i b rary c o n tai n s c o d e s p e c i f i c to L ati n A m e ri c a Re g io n .
A n d i s c al l e d b y G l o b e L i b rary .

Q 1 0 : H o w f o rm s are attac h e d .

A n s : S T E P - O N E : F i rs t p u t th e f o rm i n c o rre s p o n d i n g m o d u l e l i k e A P, A R, G L
I n ap p ro p ri ate s e rv e r d i re c to ry .

S T E P -T W O : Se c o n d s te p re g i s te r f o rm w i th A O L .

S T E P -T H R E E : A ttac h f o rm w i th F u n c ti o n .

S T E P -F O U R : A ttac h f u n c ti o n w i th m e n u .

S T E P -F I V E : A ttac h m e n u w i th re s p o n s i b i l i ty .

S T E P -S I X : A ttac h re s p o n s i b i l i ty to u s e r.

Q 1 1 : H o w R e p o r t i s attac h e d .

3
A n s 11: S T E P - O N E : Re g i s te r th e ap p l i c ati o n .

S T E P -T W O : Pu t Re p o rt i n ap p ro p ri ate s e rv e r d i re c to ry .

S T E P -T H R E E : D e f i n e Ex e c u tab l e s . ( N av i g ato rCo n c u rre n tPro g ram


Ex e c u tab l e s )

S T E P -F O U R : D e f i n e Pro g ram ( Co n c u rre n t  Pro g ram D e fin e )

S T E P _ F I V E : D e f i n e Re s p o n s i b i l i ty ( Sy s ad m i n re s p o n s i b i l i ty ) .
( Se c u ri ty Re s p o n s i b i l i ty  D e f i n e ) .

S T E P -S I X : D e f i n e Re q u e s t G ro u p . ( N av i g ato rs e c u ri ty
Re s p o n s i b i l i ty Re q u e s t)

S T E P -S E V E N : D e f i n e D ata G ro u p . ( N av i g ato r o rac l e D ata g ro u p ) .

S T E P -E I G H T : Ru n th e re q u e s t th ro u g h SRS. A re q u e s t I d i s c re ate d
Th ro u g h w h i c h u c an v i e w th e re q u e s t.

Q n s 12: W h at i s w o rk f l o w .
A n s : To au to m ate an d c o n ti n u o u s l y i n c re as e b u s i n e s s p ro c e s s w e u s e w o rk f l o w .
W o rk f l o w p ro c e s s e s re p re s e n t b u s i n e s s p ro c e s s f l o w s an d i n f o rm ati o n ro u ti n g s .
M a in F u n c tio n :
1) . Ro u ti n g I n f o rm ati o n ’ s ( s e n d i n g o r re c e i v i n g i n f o rm ati o n ) .
2) . D e f i n i n g & m o d i f y i n g B u s i n e s s Ru l e .
3) . D e l i v e ri n g e l e c tro n i c n o ti f i c ati o n . ( B y e m ai l s ) .
Q n s 13: W h at i s m ai n w o rk f l o w Co m p o n e n t.
A n s 13: 1) . W o r k f l o w B u i l d e r . W o rk f l o w i s th e c o m p o n e n t th at p ro v i d e s u s e r i n te rf ac e
F o r c re ati n g , re v i e w i n g an d m ai n tai n i n g w o rk f l o w
D e f i n i ti o n s .

2) . W o r k f l o w E n g i n e .: w o rk f l o w i s th e c o m p o n e n t th at e x e c u te s an d e n f o rc e s
Th e d e f i n e d w o rk f l o w Pro c e s s .

3) . W o r k f l o w M o n i t o r . W o rk f l o w i s th e c o m p o n e n t o f o rac l e w o rk f l o w th at
A l l o w y o u to re v i e w th e s tate o r s tatu s o f an i te m
Th ro u g h an y p arti c u l ar w o rk f l o w p ro c e s s .

4) .W o r k f l o w D e f i n i t i o n L o a d e r : al l o w s u to d o w n l o ad th e te x t f i l e .

5) . W o r k f l o w D i r e c t o r y S e r v i c e s . Te l l s w o rk f l o w h o w to f i n d u s e rs .
6). N o t i f i c a t i o n S y s t e m . Se n d e m ai l s an d re c e i v e s re s p o n s e s f ro m th e O rac l e
W o rk f l o w n o ti f i c ati o n s y s te m .

4
Q n s 1 4 : W h at are I n te rf ac e tab l e i n A P, A R, G L .
A n s : A P I N T E R F A C E T A B L E : 1) . A P_ I N TERF A CE_ CO N TRO L S.
2) . A P_ I N TERF A CE_ REJ ECTI O N S
3) . A P_ I N V O I CE_ I N TERF A CE
4) . A P_ I N V O I CE_ L I N ES_ I N TERF A CE.
A R IN T E R F A C E T A B L E :
1) . A R_ PA Y M EN TS_ I N TERF A CE_ A L L
2) . A R_ TA X _ I N TERF A CE
3) . H Z _ PA RTY _ I N TERF A CE
4) . H Z _ PA RTY _ I N TERF A CE_ ERRO RS
5) . RA _ CU STO M ERS_ I N TERF A CE_ A L L
6) . RA _ I N TERF A CE_ D I STRI B U TI O N S_ A L L
7) . RA _ I N TERF A CE_ ERRO RS_ A L L
8) . RA _ I N TERF A CE_ L I N ES_ A L L
9) . RA _ I N TERF A CE_ SA L ESCRED I TS_ A L L
G L IN T E R F A C E T A B L E :
1) . G L _ B U D G ET_ I N TERF A CE
2) . G L _ D A I L Y _ RA TES_ I N TERF A CE
3) . G L _ I EA _ I N TERF A CE
4) . G L _ i n te rf ac e
5) . G L _ I N TERF A CE_ CO N TRO L
6) . G L _ I N TERF A CE_ H I STO RY .
Q : 15 To tal n u m b e rs o f Tab l e s i n A P, A R, G L ?
A n s ; A P------ 173
A R----- 294
G L ---- 165
F A --- 160
PO -- 132.
O E-- 10 9

Q 1 6 : H o w w i l l u c u s to m i z e a f o rm ?
A n s : S T E P 1 : Co p y th e te m p l ate .f m b an d A p p s tan d .f m b f ro m A U _ TO P/ f o rm s / u s .
Th e n p u t i n c u s to m d i re c to ry . Th e l i b rari e s ( F N D SQ F , A PPCO RE,
A PPD A Y PK , G L O B E, CU STO M , J E, J A , J L , V ERT) are au to m ati c al l y attac h e d .

S T E P 2 : Cre ate o r o p e n n e w F o rm s . Th e n c u s to m i z e .

S T E P 3 : Sav e th i s F o rm i n Co rre s p o n d i n g M o d u l e s .

Q 1 7 : W h at are n o n -f i n an c i al m o d u l e s ?
A n s : 1 ). Pro j e c ts
2) . M an u f ac tu ri n g
3) . Su p p l y c h ai n m an ag e m e n t
4) . H R
5) . F ro n t O f f i c e
6) . Strate g i c En te rp ri s e m an ag e m e n t.

5
Q 1 8 : Ex p l ai n O rd e r- c y c l e i n O E.
A n s : S t e p 1 : En te r s al e s o rd e r.
Ste p 2: B o o k th e s al e s o rd e r.
Ste p 3: Pi c k re l e as e o rd e r.
Ste p 4: Sh i p o r c o n f i rm o rd e r.
Ste p 5: B ac k o rd e r Re l e as e
Ste p 6: Re c e i v ab l e I n te rf ac e
Ste p 7: Co m p l e te l i n e
Ste p 8: Co m p l e te o rd e r

Q 1 9 : W h at i s A U _ TO P.
A n s : Th i s i s th e A p p l i c ati o n u ti l i ty c o n tai n s PL / SQ L l i b rary u s e d b y o rac l e f o rm s ,
re p o rts , o rac l e f o rm s o u rc e f i l e s an d a c o p y o f al l J av a u s e d to g e n e rate th e d e s k to p
Cl i e n t.

Q 20 : W h at i s ad _ to p .
A n s : ad _ to p ( A p p l i c ati o n D B A ) . Co n tai n i n s tal l ati o n an d m ai n te n an c e u ti l i ty .
Su c h as A u to u p g rad e , A u to Patc h an d A d m i n U ti l i ty .

Q 21: Can w e m ak e tran s ac ti o n i n c l o s e Pe ri o d s ?


A n s : N o , w e c an m ak e o n l y re p o rts .

Q 22: I f Pe ri o d i s c l o s e d h o w w e c an e n te r tran s ac ti o n s ? ( D o u b t)
A n s : N o , w e c an n o t i n te r tran s ac ti o n .

Q 23: w h at i s SQ l * L o ad e r.
A n s : Th i s to o l i s u s e d to m o v e d ata f ro m a l e g ac y s y s te m to o rac l e d atab as e .
I n th i s tw o ty p e o f i n p u ts to b e p ro v i d e d to SQ L * L o ad e r.
F i rs t i s d ata f i l e , c o n tai n i n g th e ac tu al d ata.
Se c o n d i s th e c o n tro l f i l e c o n tai n i n g th e s p e c i f i c ati o n w h i c h d ri v e th e
SQ L * L o ad e r.

Q 24: H o w c an u re l ate o rd e r m an ag e m e n t w i th A R?
A n s : s al e s o rd e rs are d i s p l ay e d af te r c o n f i rm re l e as e o f s al e s i n o rd e r m an ag e m e n t.

Q 25: W h at i s th e F i e l d o f G L _ i n te rf ac e .
A n s : 1) . SET_ O F _ B O O K S_ I D
2) . A CCO U N TI N G _ D A TE
3) . CU RREN CY _ CO D E
4) . D A TE_ CREA TED
5) . CREA TED _ B Y
6) . CU RREN CY _ CO N V ERSI O N _ D A TE
7) . EN CU M B RA N CE_ TY PE_ I D
8) . B U D G ET_ V ERSI O N _ I D
9) . CU RREN CY _ CO N V ERSI O N _ RA TE

6
10 ) . A CCO U N TED _ D R
11) .A CCO U N TED _ CR
12) .TRA N SA CTI O N _ D A TE

Q 26: I n w h i c h d i re c to ry u s to re y o u r c u s to m f o rm .
A n s:
A PPL _ TO P
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
A d m . ad au f n d ( f o u n d ati o n ) c u s t-d e m
--------------------- Co re d i re c to ry -------------------------- ( c u s to m -d i re c to ry )
|
11.0 .28
|
F o rm s
|
---------------------
U S |D
|
W e Sto re th e
F o rm H e re .

A p p _ To p i s to p d i re c to ry . W e h av e Co re d i re c to ry A d m ., ad ( ap p l i c ati o n d b a) ,
A u ( ap p l i c ati o n u ti l i ty ) , f n d ( F o u n d ati o n ) , Cu s t-D e m i s Cu s to m d i re c to ry w h e re
H av e 11.0 .28 v e rs i o n th e n w e h av e f o rm s d i re c to ry . I n s i d e th e f o rm w e h av e U S
D i re c to ry . W h e re w e s tan d f o rm s .

Q 2 7 : W h o i s H o l d e r o f A l e rts ?
A n s : A L ERT M an ag e r.

Q 2 8 : Ste p s f o r u p g rad ati o n o f 11 to 11i .


A n s 28: S T E P 1 : Pe rf o rm c ate g o ry 1, 2, 3. ( Pre u p g rad e s te p s ) .

S T E P 2 : Ru n au to g rad e

S T E P 3 : A p p l y d atab as e p atc h to b ri n g y o u r d atab as e to th e


Cu rre n t o rac l e ap p s re l e as e l e v e l .

S T E P 4 : I n s tal l o n l i n e h e l p ( o p ti o n al ) .

S T E P 5 : Pe rf o rm Cate g o ry 4, 5, 6 Ste p s ( Po s t-u p g rad e s te p s ) .

S T E P 6 : Pe rf o rm p ro d u c t s p e c i f i c i m p l e m e n tati o n s te p s as l i s te d i n y o u r p ro d u c ts
U s e rs g u i d e .

7
S T E P 7 : p e rf o rm u p g rad e f i n i s h i n g s te p .

Q 2 8 : H o w i n te rf ac e p ro g ram i s w ri tte n an d f o r w h at p u rp o s e
A n s 28: I n te rf ac e Pro g ram i s w ri tte n th ro u g h SQ L , PL / SQ L .
P U R P O S E : 1) . B as i c I n te g rati o n
2) . I m p o rts v al i d d ata th at i s m e an i n g f u l to
O rg an i z ati o n
3) . V al i d ate th e i n te g ri ty o f an y d ata
B e f o re i n tro d u c i n g i n to o rac l e ap p s .
4) . I m p o rts d ata f ro m l e g ac y s y s te m .
5) . I m p o rt d ata f ro m o n e m o d u l e to an o th e r.

Q 29: W h at i s A O L .
A n s : A O L s tan d s f o r A p p l i c ati o n O b j e c t L i b rary u s e d f o r c u s to m i z ati o n
A n d i m p l e m e n tati o n o f f o rm s an d Re p o rts .

Q 30 : w h i c h Co l u m n s are tak i n g c are o f d e s c ri p ti v e f l e x f i e l d s ?


A n s : A ttri b u te Co l u m n s

Q 31: Can u attac h tw o s e ts o f b o o k s w i th s i n g l e p ro f i l e ?


A n s : y e s w e c an attac h .

Q 32: H o w U Can u attac h e s tw o s e ts o f b o o k s w i th s i n g l e p ro f i l e .


A n s : w e c an attac h d i f f e re n t s e t o f B o o k s w i th d i f f e re n t re s p o n s i b i l i ty
I n a s i n g l e p ro f i l e .

Q 33: c an w e ru n F SG re p o rt o th e r th an G L ?
A n s : N o , w e c an n o t ru n . B e c au s e F SG re p o rts c an o n l y ru n i n G L .

Q 34: W h at are th e c o m m o n l i b rari e s i n A O L .


A n s 34: l i b rari e s c o n tai n re u s ab l e c l i e n t-s i d e c o d e .
C o m m o n L ib r a r ie s in A O L .

F N D SQ F : Co n tai n p ac k ag e s f o r p ro c e d u re s f o r M e s s ag e D i c ti o n ary ,
F l e x f i e l d s , p ro f i l e s , an d c o n c u rre n t p ro c e s s i n g ’ s .
A PPCO RE: Co n tai n p ac k ag e s f o r p ro c e d u re s f o r M e n u s an d To o l b ar.
A PPD A Y PK : c o n tai n p ac k ag e s th at c o n tro l ap p l i c ati o n Cal e n d ar.
A PPF L D R: p ac k ag e s f o r F o l d e r.

Q n s 3 5 : W h at i s M u l ti l an g u ag e s u p p o rt.
A n s 35: O rac l e A p p l i c ati o n p ro v i d e s s o m e f e atu re to s u p p o rt m u l ti l an g u ag e s u p p o rt.

8
Q n s 3 6 : Can u d e l e te th e p o s te d J o u rn al s ? Can U m ak e Ch an g e s i n Po s te d J o u rn al s ?
A n s 36: N o , o n c e th e p o s ti n g p ro g ram i n o rac l e f i n an c i al h as u p d ate d ac c o u n ts b al an c e s,
y o u c an n o t al te r th e p o s te d j o u rn al s ; y o u c an o n l y p o s t ad d i ti o n al e n tri e s th at n e g ate th e
o ri g i n al v al u e s . Th e s e e n tri e s c o n tai n e i th e r th e n e g ati v e v al u e s o f th e o ri g i n al p o s te d
am o u n ts o r th e o ri g i n al v al u e s b u t w i th th e d e b i t am o u n ts an d c re d i t am o u n ts re v e rs e d .
Th e s e ap p ro ac h e s are k n o w n as re v e rs al m e th o d .

Q n s 3 7 : W h e n u r tak i n g b u l k o f re p o rts .
A n s 3 7 : A t m i d n i g h t b e c au s e traf f i c i s l e s s .

Q n s 3 8 : W h o i s H o l d e r o f A l e rts ?
A n s 38: A l e rt M an ag e r.

Q n s 39: W h at i s TO A D .
A n s 39: To o l f o r m an ag i n g d atab as e ac ti v i ty ,

Q n s 40 : W h at i s F l e x f i e l d ?
A n s 40 : O rac l e A p p l i c ati o n u s e s F l e x f i e l d to c ap tu re i n f o rm ati o n ab o u t
Y o u r o rg an i z ati o n . F l e x f i e l d h av e f l e x i b l e s tru c tu re f o r s to ri n g k e y i n f o rm ati o n .
L i k e Co m p an y , Co s t Ce n te r, an d A c c o u n t. Th e y al s o g i v e u h i g h l y ad ap tab l e
Stru c tu re f o r s to ri n g c u s to m i z e d i n f o rm ati o n i n o rac l e A p p l i c ati o n s .

Q n s 41: W h at are th e e l e m e n ts o f F l e x f i e l d ?
A n s 41: 1) . Stru c tu re 2) . Se g m e n t
3) . Se g m e n t v al u e 4) . V al u e s e t
Q n s 42: W h at d o u m e an s b y s tru c tu re ?
A n s 42: Stru c tu re as th e n am e i m p l i e s d e f i n e s h o w F le x fie ld is c o n s tru c te d . A F l e x f i e l d
s tru c tu re d e te rm i n e s h o w m an y Se g m e n ts i t h as , as w e l l as h o w th e s e g m e n ts are
s e q u e n c e d . Eac h s tru c tu re i s m ap p e d to a s tru c tu re I D Co l u m n i n th e d atab as e tab l e f o r
k e y F l e x f i e l d . Eac h Stru c tu re i s m ap p e d w i th c o n te x t s e n s i ti v e c o l u m n i n th e d atab as e
tab l e f o r d e s c ri p ti v e F l e x f i e l d .

Q n s 43: W h at d o u m e an s b y Se g m e n t?
A n s 43: Eac h Se g m e n t re p re s e n ts an e l e m e n t o f y o u r b u s i n e s s s tru c tu re
Su c h as Em p l o y e e , Co s t Ce n te r, A c c o u n t. A F l e x f i e l d c an h av e
M u l ti p l e F i e l d . A se g m e n t i s a s i n g l e f i e l d w i th i n a F l e x f i e l d .

Q n s 44: W h at d o u m e an s b y V al u e s e t?
A n s 44: V al u e s e t i d e n ti f i e s a l i s t o f v al i d v al u e f o r th e s e g m e n t.
V al u e s e t al s o g o v e rn s th e s e g m e n t v al u e ’ s l e n g th , i ts d ata ty p e .

Q n s 45: W h at d o u m e an s b y Se g m e n t v al u e ?
A n s 45: V al u e f o r e ac h s e g m e n t o f f l e x f i e l d .

Q n s 46: W h at i s K e y an d D e s c ri p ti v e F l e x f i e l d .
A n s 46: K e y F l e x f i e l d : # u n i q u e i d e n ti f i e r, s to ri n g k e y i n f o rm ati o n

9
# U s e d f o r e n te ri n g an d d i s p l ay i n g k e y i n f o rm ati o n .
F o r e x am p l e O rac l e G e n e ral u s e s a k e y F l e x f i e l d c al l e d A c c o u n ti n g
F l e x f i e l d to u n i q u e l y i d e n ti f i e s a g e n e ral ac c o u n t.

D e s c r i p t i v e F l e x f i e l d : # To Cap tu re ad d i ti o n al i n f o rm ati o n .
# To p ro v i d e e x p an s i o n s p ac e o n y o u r f o rm
W i th th e h e l p o f [ ] . [ ] Re p re s e n ts d e s c ri p ti v e
F le x fie ld .

Q n s 47: D i f f e re n c e b e tw e e n K e y an d D e s c ri p ti v e F l e x f i e l d ?
A n s 47:
K e y F le x fie ld D e sc ri p ti v e F l e f i e l d
1. U n i q u e I d e n ti f i e r 1.To c ap tu re e x tra i n f o rm ati o n
2. K e y F l e x f i e l d are s to re d i n s e g m e n t 2.Sto re d i n attri b u te s
3.F o r k e y f l e x f i e l d th e re are f l e x f i e l d 3. Co n te x t-s e n s i ti v e f l e x f i e l d i s a f e atu re
Q u al i f i e r an d s e g m e n t Q u al i f i e r o f D F F .( d e s c ri p ti v e f l e x f i e l d )

Q n s 48: D i f f e re n c e b e tw e e n F l e x f i e l d Q u al i f i e r an d Se g m e n t Q u al i f i e r.
A n s 48: F l e x f i e l d q u al i f i e r i s u s e d to i d e n ti f y a p arti c u l ar s e g m e n t w i th i n a
K e y f l e x f i e l d . W h i l e s e g m e n t q u al i f i e r i s u s e d to c ap tu re v al u e f o r an y p arti c u l ar
Se g m e n t.

Q n s 49: W h at i s Cro s s V al i d ati o n Ru l e ?


A n s 49: To p re v e n t u s e rs f ro m e n te ri n g i n v al i d c o m b i n ati o n s
O f s e g m e n ts O rac l e G e n e ral L e d g e r al l o w s u to s e t
U p c ro s s v al i d ati o n ru l e . Th e re are tw o ty p e s o f c ro s s -v al i d ati o n
Ru l e e l e m e n t: i n c l u d e an d e x c l u d e .
F o r e x am p l e , to s e c u re a b al an c e s h e e t ac c o u n t to b e as s o c i ate d
W i th th e b al an c e s h e e t c o s t c e n te r o r th e c o rp o rate c o s t c e n te r o n l y ,
U m u s t i n c l u d e e v e ry p o s s i b l e c o m b i n ati o n th e n e x c l u d e th e b al an c e
Sh e e t ac c o u n t ran g e f o r th e c o s t c e n te r.

Q n s 50 : Pu rp o s e o f Cro s s V al i d ati o n ru l e .
A n s 50 : u c an u s e Cro s s V al i d ati o n ru l e to p e rf o rm c e rtai n v al i d ati o n s i n y o u r
A c c o u n ti n g f l e x f i e l d . F o r e x am p l e , u c an u se Cro s s V al i d ati o n ru l e
To s e c u re al l b al an c e s h e e t ac c o u n t to b e as so c i ate d o n l y w i th th e b al an c e
Sh e e t c o s t c e n te r, c o rp o rate c o s t c e n te r an d p ro f i t an d l o s s ac c o u n t
To b e as s o c i ate d w i th th e s p e c i f i c c o s t c e n te r o th e r th an th e c o rp o rate
Ce n te r.

Q n s 51: W h at are ty p e s o f s e g m e n t f o r D e s c ri p ti v e F l e x f i e l d .
A n s 51: Tw o ty p e s
1) . G l o b al s e g m e n ts

10
2) . Co n te x t-s e n s i ti v e s e g m e n t.
G l o b a l S e g m e n t : g l o b al s e g m e n t m ap s o n e to o n e to a d atab as e c o l u m n .
D F F s e g m e n t s to re d i n A TTRI B U TE. G l o b al s e g m e n t al w ay s
D i s p l ay e d i n a d e s c ri p ti v e f l e x f i e l d .
C o n t e x t -S e n s i t i v e S e g m e n t : Co n te x t s e n s i ti v e s e g m e n t c an s h are a s i n g l e d atab as e
Co l u m n b e c au s e th e c o n te x t – s e n s i ti v e w i l l b e
M u tu al l y e x c l u s i v e an d w i l l n e v e r o v e rl ap .

Q n s 52: W h at i s K e y F l e x f i e l d i n A P, A R, G L .
A n s 52: K e y F l e x f i e l d i n G L : A c c o u n ti n g F l e x f i e l d .
A c c o u n ti n g F l e x f i e l d i s c h art o f ac c o u n t f l e x f i e l d .
I t i s u s e d f o r i d e n ti f y i n g an ac c o u n t c o m b i n ati o n .
I t m u s t h av e a b al an c i n g s e g m e n t, c o s t c e n te r s e g m e n t,
N atu ral ac c o u n t s e g m e n t.
Co m b i n ati o n tab l e i n A c c t. F F : G L _ CO D E_ CO M B I N A TI O N _ I D .
Stru c tu re c o l u m n : c h art_ o f _ ac c o u n ts _ i d .
M ax i m u m n u m b e r o f Se g m e n ts : 30 .

K e y f l e x f i e l d i n A R: 1) . Sal e s Tax L o c ati o n F l e x f i e l d .


2) . Te rri to ry F l e x f i e l d
Sal e s Tax L o c ati o n F l e x f i e l d : to c al c u l ate s al e s tax .
Co m b i n ati o n tab l e : A R_ L O CA TI O N _ CO M B I N A TI O N
M ax n u m b e r o f s e g m e n t: 10
Te rri to ry F l e x f i e l d : Th i s i s u s e d to g ro u p te rri to ri e s ac c o rd i n g to c o m p an y
N e e d s.
Co m b i n ati o n tab l e : RA _ TERRI TO RI ES.

Q n s 5 3 : W h at i s p u rp o s e o f To k e n F i e l d .
A n s 53: To d e f i n e p aram e te r n am e d e f i n e d i n o rac l e re p o rts .

Q n s 5 4 : W h at i s Te m p l ate f o rm ?
A n s 54: Te m p l ate f o rm i s th e s tarti n g p o i n t f o r al l d e v e l o p m e n t o f n e w f o rm .
Start d e v e l o p i n g n e w f o rm b y c o p y i n g te m p l ate .f m b f i l e l o c ate d i n
A U _ TO P/ f o rm s / u s to l o c al d i re c to ry an d re n am i n g i t as ap p ro p ri ate .
Te m p l ate F o rm Co n tai n s
• Se v e ral l i b rari e s l i k e F N D SQ F , A PPD A Y PK , an d
A PPCO RE.
• STA N D A RD _ TO O L B A R, STA N D A RD _ CA L EN D ER
• Se v e ral f o rm l e v e l tri g g e r w i th re q u i re d c o d e .

Q n s 55: W h at are H an d l e rs ?
A n s 55: O rac l e ap p l i c ati o n u s e s g ro u p o f p ac k ag e d p ro c e d u re c al l e d h an d l e rs ,
To o rg an i z e PL / SQ L c o d e i n th e f o rm s o th at i t i s e as i e r to d e v e l o p ,
M ai n tai n an d d e b u g .
Ty p e s O f h an d l e r: 1) . I te m h an d l e r

11
2) . Ev e n t h an d l e r
3) . Tab l e h an d l e r.
I te m h an d l e r: A n i te m h an d l e r i s a PL / SQ L Pro c e d u re .
Th at e n c ap s u l ate s al l o f th e c o d e th at ac ts u p o n an i te m .
Ev e n t h an d l e r: A n i te m h an d l e r i s a PL / SQ L Pro c e d u re .
Th at e n c ap s u l ate s al l o f th e c o d e th at ac ts u p o n an e v e n t.
Tab l e h an d l e r: A n i te m h an d l e r i s a PL / SQ L Pro c e d u re .
Th at m an ag e s i n te rac ti o n b e tw e e n b l o c k an d b as e tab l e .

Q n s 56: W h at i s A p p s tan d F o rm .
A n s 56: A p p s tan d f o rm c o n tai n s th e F o l l o w i n g .
1) . O b j e c t G ro u p STA N D A RD _ PC_ A N D _ V A .
W h i c h c o n tai n th e v i s u al attri b u te an d p ro p e rty c l as s .
2) . O b j e c t g ro u p STA N D A RD _ TO O L B A R w h i c h c o n tai n s th e w i n d o w s
Can v as s e s b l o c k s an d i te m o f ap p l i c ati o n to o l b ar.
3) . O b j e c t g ro u p STA N D A RD _ CA L EN D ER w h i c h c o n tai n s th e w i n d o w s
Can v as s e s b l o c k s an d i te m o f ap p l i c ati o n c al e n d ar.
4) . O b j e c t g ro u p s Q U ERY _ F I N D , w h i c h c o n tai n s a w i n d o w , b l o c k s an d i te m
U s e d as a s tarti n g p o i n t f o r c o d i n g a f i n d w i n d o w .

Q n s 56: W h at i s s e t o f b o o k s .
A n s 56: A f i n an c i al re p o rti n g e n ti ty th at u s e s a p arti c u l ar c h art o f ac c o u n ts , f u n c ti o n al
c u rre n c y an d ac c o u n ti n g c al e n d ar. Y o u m u s t d e f i n e at l e as t o n e s e t o f b o o k s f o r e ac h
b u s i n e s s l o c ati o n .

Q n s 57: w h at are f o u r o p ti o n s th at are ti e d to d e f i n e d s e t o f b o o k s .


A n s 57: 1. Stan d ard o p ti o n ( s u p e n s e p o s ti n g , au to m ati c p o s ti n g , A v e rag e
B al an c e p o s ti n g )
2) . A v e rag e B al an c e o p ti o n .
3) . B u d g e tary c o n tro l o p ti o n .
4) . Re p o rti n g Cu rre n c y o p ti o n .

Q n s 58: W h at i s F SG .
A n s 58: A p o w e rf u l an d f l e x i b l e to o l y o u c an u s e to b u i l d y o u r o w n c u s to m
Re p o rts w i th o u t p ro g ram m i n g .

Q n s 59: W h at are th e c o m p o n e n ts o f F SG ?
A n s 59: 1) . Ro w s e t
2) . Co l u m n s e t
3) . Ro w o rd e r
4) . D i s p l ay s e t
5) . Co n te n t s e t.

Q n s 60 : W h at i s M RC.
A n s 60 : Th e M u l ti Re p o rti n g Cu rre n c y F e atu re al l o w s u to re p o rt
A n d m ai n tai n re c o rd s at th e tran s ac ti o n l e v e l i n m o re th an o n e

12
F u n c ti o n al c u rre n c y . Y o u c an d o b y d e f i n i n g o n e o r m o re s e t o f b o o k s i n
A d d i ti o n to p ri m ary s e t o f b o o k s .

Q n s 61: W h at are A l e rts .


A n s 61: O rac l e al e rt i s an ap p l i c ati o n m o d u l e th at re p o rts e x c e p ti o n ac ti o n s
B as e d o n th e d e te c te d e x c e p ti o n s . U c an c re ate al e rt w h e n s p e c i f i c e v e n t
O c c u r o r th at ru n p e ri o d i c al l y .
O rac l e al e rt p ro v i d e s a re l i ab l e w ay to m o n i to r d atab as e
A c ti v i ty . A s w e l l as k e e p i n g u i n f o rm e d o f u n u s u al c o n d i ti o n .
U c a n m o n ito r y o u r b u s in e s s p e r fo r m a n c e th r o u g h a le r ts .

Q n s 62: Ty p e s o f al e rts ?
A n s 62: Tw o ty p e s o f al e rts .
1. Ev e n t al e rt
2. Pe ri o d i c A l e rt
Ev e n t al e rts : A n e v e n t al e rt i s a d atab as e tri g g e r th at n o ti f i e s u w h e n
A s p e c i f i e d d atab as e e v e n to c c u rs an d a p arti c u l ar c o n d i ti o n i s m e t.
Pe ri o d i c e v e n t: A p e ri o d i c al e rt o n th e o th e r h an d i s n o t i m m e d i ate .
Itis e x e c u te d ac c o rd i n g to a p re d e f i n e d f re q u e n c y

.
Q n s 63: W h at are th re e al e rt ac ti o n ty p e s ?
A n s 63: 1. D e tai l ( A n ac ti o n d e f i n e d at d e tai l l e v e l i s i n i ti ate d o n c e f o r
Eac h e x c e p ti o n f o u n d . – M e an i n g o n c e f o r e ac h ro w
Re tu rn e d b y th e s e l e c t s tate m e n t i n th e al e rt d e f i n i ti o n .
2) . Su m m ary ( A n e x c e p ti o n d e f i n e d at th e s u m m ary l e v e l i s i n i ti ate d
O n c e f o r al l e x c e p ti o n s f o u n d o r o n c e f o r e ac h u n i q u e
O u tp u t c o m b i n ati o n .)

3) . N o Ex c e p ti o n ( A n ac ti o n d e f i n e d at th e n o -e x c e p ti o n l e v e l i s i n i ti ate d
O n c e i f n o d ata i s re tu rn e d f ro m th e s e l e c t s tate m e n t) .

Q n s 64: W h at are th e ad v an tag e s o f al e rt.


A n s 64: 1) . I n te g rati o n w i th e m ai l .
2) . A u to m ati c p ro c e s s i n g
3) . Pe rf o rm i n g ro u ti n e tran s ac ti o n s
4) . M ai n tai n i n g i n f o rm ati o n f l o w w i th o u t a p ap e r trai l .

Q n s 65: W h at i s Cu rre n c y .
A n s 65: Tw o ty p e s o f Cu rre n c y .
1) . F o re i g n Cu rre n c y : A c u rre n c y th at y o u d e f i n e f o r y o u r s e t o f b o o k s f o r
Re c o rd i n g an d c o n d u c ti n g ac c o u n ti n g tran s ac ti o n s i n a
Cu rre n c y o th e r th an y o u r f u n c ti o n al c u rre n c y

2) . F u n c ti o n al Cu rre n c y : Th e p ri n c i p al c u rre n c y y o u u s e to re c o rd tran s ac ti o n s

13
A n d m ai n tai n ac c o u n ti n g d ata w i th i n G e n e ral
L e d g e r. Th e f u n c ti o n al c u rre n c y i s u s u al l y th e
Cu rre n c y i n w h i c h y o u p e rf o rm m o s t o f y o u r
B u s i n e s s tran s ac ti o n s . Y o u s p e c i f y th e f u n c ti o n al
Cu rre n c y f o r e ac h s e t o f b o o k s i n th e Se t o f
B o o k s w in d o w .

Q n s 66: Ty p e s o f m atc h i n g .
A n s 66: T w o w a y M a t c h i n g : Th e p ro c e s s o f v e ri f y i n g th at p u rc h as e o rd e r an d i n v o i c e
i n f o rm ati o n m atc h e s w i th i n ac c e p te d to l e ran c e l e v e l s . Pay ab l e s u s e s th e f o l l o w i n g
c ri te ri a to v e ri f y tw o -w ay m atc h i n g :
I n v o i c e p ri c e < = O rd e r p ri c e
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty o rd e re d

T h r e e w a y m a tc h in g : Th e p ro c e s s o f v e ri f y i n g th at p u rc h as e o rd e r, i n v o i c e , an d
re c e i v i n g i n f o rm ati o n m atc h e s w i th i n ac c e p te d to l e ran c e l e v e l s . Pay ab l e s u s e s th e
fo l l o w i n g c ri te ri a to v e ri f y th re e -w ay m atc h i n g :
In v o i c e p ri c e < = Pu rc h as e O rd e r p ri c e
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty o rd e re d
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty re c e i v e d

F o u r w a y M a t c h i n g : Th e p ro c e s s o f v e ri f y i n g th at p u rc h as e o rd e r, i n v o i c e , an d
re c e i v i n g i n f o rm ati o n m atc h e s w i th i n ac c e p te d to l e ran c e l e v e l s . Pay ab l e s u s e s th e
f o l l o w i n g c ri te ri a to v e ri f y f o u r-w ay m atc h i n g :
I n v o i c e p ri c e < = O rd e r p ri c e
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty o rd e re d
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty re c e i v e d
Q u an ti ty b i l l e d < = Q u an ti ty ac c e p te d

Q n s 67: W h at i s th e d i f f e re n c e b e tw e e n M as te r tab l e , s e tu p tab l e , an d tran s ac ti o n tab l e .


A n s 67: M as te r tab l e : Cre ate d i n an y m o d u l e an d ac c e s s i b l e ac ro s s th e ap p l i c ati o n .
L i k e G L _ CO D E_ CO M B I N A TI O N S, G L _ SET_ O F _ B O O K S.
Tran s ac ti o n –Tab l e : tran s ac ti o n tab l e s are tab l e s th at s to re d ay -to -d ay tran s ac ti o n
D ata. Su c h as p ay ab l e i n v o i c e , re c e i v ab l e i n v o i c e .

Se t-U p tab l e : Cre ate d o n c e w i th i n A p p l i c ati o n . L i k e F N D _ CU RREN CY .

Q n s 68: N am e F e w M as te r tab l e s , Se t u p tab l e I , tran s ac ti o n tab l e i n A P, A R, G L .


A n s 68:
M o d u le M as te r tab l e s e tu p tab l e Tran s ac ti o n tab l e
N am e

14
G L 1.G L _ SET_ O F _ B O O K S F N D _ CU RREN CY G L _ J E_ L I N ES
2.G L _ CO D E_ CO M B I N A TI O N S G L _ J E_ H EA D RES
G L _ J E_ B A TCH ES
G L _ i n te rf ac e
G L _ CO N SO L I D A TI O N
G L _ SU SPEN SE_ A CCO U N TS
G L _ I N TERCO M PA N Y _ A CCO U N TS
A P PO _ V EN D O RS F N D _ CU RREN CY A P_ B A TCH ES_ A L L
A P_ B A N K _ B RA N CH ES A P_ I N V O I CE_ A L L
PO _ V EN D O R_ SI TES A P_ D I STRI B U TI O N _ A L L
A P_ H O L D _ CO D ES A P_ CH ECK S_ A L L
A P_ PA Y M EN TS_ H I STO TRY _ A L L

A R H Z _ CU ST_ A CCO U N T F N D _ CU RREN CY A R_ A D J U STEM EN T_ A L L


A R_ PA Y M EN TS_ SCH ED U L E_ A L L
A R_ CA SH _ RECEI PT_ A L L
A R_ D I STRI D U TI O N _ A L L
A R_ RECEI V A B L E_ A PPL I CA TI O N _
A L L .

Q n s 69: W h at d o u m e an s b y F I F O p i c k an d F I F O s h i p .
A n s 69: F I F O p i c k : F i rs t i n f i rs t o u t. ( O rd e r c o m e s f ro m c u s to m e r) .
F I F O s h i p : o rd e r s h i p to c u s to m e r.

Q n s 70 : D i f f e re n c e b e tw e e n S C a n d N C A .
A n s 70 :
SC N CA
1. SM A RT CL I EN T 1. N e tw o rk c o m p u ti n g A rc h i te c tu re
2. N o f o rm s e rv e r i n SC. A l l f o rm i s i n 2. F o rm s are i n th e s e rv e r. Th u s m ak i n g
d i re c to ry , w h i c h i s o n th e c l i e n t. s e c u ri ty h i g h e r.

Q n s 71: W h at i s f i rs t s te p i n G L .
A n s 71: Cre ati n g c h art o f ac c o u n t.

Q n s 72: W h at are s tan d ard re p o rts i n G L ?


A n s 72: Tri al B al an c e Re p o rt
J o u rn al Re p o rt
F SG REPO RT
A c c o u n t A n al y s i s Re p o rt.

15
Q n s 73: W h at are s tan d ard re p o rts i n A P?
A n s 73: 1. Su p p l i e r Re p o rt
2) . Pay m e n t Re p o rt

Q n s 74: W h at are s tan d ard s re p o rts i n A R.


A n s 74: 1. Tax Re p o rt 2. Cu s to m e r Pro f i l e Re p o rt
3. A g i n g Re p o rt 4. D u n n i n g L e tte r Re p o rt

Q n s 75.W h at are c u s to m e r tab l e , tran s ac ti o n tab l e , an d Re c e i p t tab l e i n A R.


A n s 75:
M o d u le Cu s to m e r Tab l e Tran s ac ti o n Tab l e
A R H Z _ CU ST_ PRO F I L E_ CL A SS RA _ CU TO M ER_ TRX _ A L L
H Z _ CU ST_ PRO F _ CL A SS_ A M TS RA _ CU STO M ER_ TRX _ L I N ES_ A L L
H Z _ CU STO M ERS_ PRO F I L ES RA _ CU ST_ TRX _ TY PES_ A L L
H Z _ CU ST_ PRO F I L E_ A M TS RA _ CU ST_ TRX _ L I N E_ SA L ESREPS
H Z _ CU ST_ A CCO U N TS _ A L L
H Z _ CU ST_ A CCT_ SI TES_ A L L
H Z _ CU ST_ CO N TA CT_ PO I N TS
H Z _ CU ST_ A CCT_ REL A TES_ A L L
H Z _ CU ST_ SI TES_ U SES_ A L L

RECEI PT Tab l e
A R_ CA SH _ RECEI PTS_ A L L
A R_ RECEI PT_ M ETH O D
A R_ CA SH _ RECEI PT_ H I STO RY _ A L L
A R_ I N TERI M _ CA SH _ RECEI PT_ A L L

Q n s 76: W h at i s Cu s to m -L i b rary .
A n s 76: Th e c u s to m l i b rary al l o w s e x te n s i o n o f o rac l e ap p l i c ati o n w i th o u t m o d i f i c ati o n
O f o rac l e ap p l i c ati o n c o d e .U c an u s e th e c u s to m l i b rary f o r c u s to m i z ati o n
Su c h as z o o m ( m o v i n g to an o th e r f o rm ) , e n f o rc i n g b u s i n e s s ru l e ( f o r e x am p l e
V e n d o r n am e m u s t b e i n u p p e rc as e l e tte rs ) an d d i s ab l i n g f i e l d th at d o n o t ap p l y
F o r y o u r s i te .
Cu s to m l i b rary i s p l ac e d i n A U _ TO P / re s o u rc e d i re c to ry .

E v e n t P a s s e d t o C u s t o m -L i b r a r y :

16
1) .W H EN _ F O RM _ N A V I G A TE
2) .W H EN _ N EW _ F O RM _ I N STA N CE
3) .W H EN _ N EW _ B L O CK _ I N STA N CE
4) .W H EN _ N EW _ RECO RD _ I N STA N CE
5) .W H EN _ N EW _ I TEM _ I N STA N CE.

Q n s 78: W h at i s th e Co m p o n e n t o f al e rts .
A n s 78: 1. M e s s ag e
2.SQ L SCRI PT
3.O p e rati n g s y s te m s c ri p t
4. Co n c u rre n t re q u e s t.

Q n s 79: W h at i s d i f f e re n c e b e tw e e n c h arg e b ac k an d ad j u s tm e n t.
A n s 79:
CH A RG EB A CK A D J U STM EN T
A n e w d e b i t i te m th at u as s i g n to y o u r A re c e i v ab l e f e atu re th at al l o w s u to
c u s to m e r c l o s i n g an e x i s ti n g , o u ts tan d i n g i n c re as e o r d e c re as e th e am o u n t d u e o f
d e b i t i te m . y o u r i n v o i c e , d e b i t m e m o s , c h arg e b ac k .

Q n s 80 : W h at are ty p e s o f i n v o i c e .
A n s 80 :
TY PES O F I N V O I CES
N IN E T y p e :
Stan d ard
Cre d i t m e m o
D e b itm e m o
Ex p e n s e Re p o rt
PO d e f au l t
Pre p ay m e n t
Q u i c k m atc h
W i th h o l d i n g tax
M ix e d

Q n s 81: W h at are s u b m o d u l e s i n F i n an c i al s ?
A n s 81:
Su b m o d u l e i n F i n an c i al s
G L
A P
A R
F A
CM ( c as h m an ag e m e n t)
F i n an c i al A n al y z e r

Q n s 82: Co n c e p t o f M u l ti o rg an i s ati o n , Ex p l ai n .

17
A n s 82: M u l ti o rg an i z ati o n al l o w s u to s e tu p m u l ti p l e l e g al e n ti ti e s
W i th i n a s i n g l e i n s tal l ati o n o f o rac l e ap p l i c ati o n s .
SET o f B o o k s

L e g al En ti ty

O p e rati n g U n i t O p e rati n g U n i t

I n v e n to ry O rg an i z ati o n I n v e n to ry I n v e n to ry
O rg an i s ati o n O rg an i s ati o n

A R C H IT E C T U R E O F M U L T IP L E O R G A N I S A T IO N S

Se t o f b o o k s : W i th i n o n e s e t o f b o o k s u m ay d e f i n e o n e o r m o re l e g al e n ti ti e s .

L EG A L EN TI TY : e ac h l e g al e n ti ty h as i ts o w n e m p l o y e r tax i d e n ti f i c ati o n n u m b e r.
A n d p re p are i ts o w n tax f o rm s . Eac h l e g al e n ti ty h as i ts o w n
Tax f o rm s . Eac h l e g al e n ti ty h as i ts o w n s e t o f f e d e ral tax ru l e ,
State tax ru l e an d l o c al tax ru l e . L e g al e n ti ti e s c o n s i s t o f o n e o r
M o re o p e rati n g u n i ts .
O p e rati n g u n i t: o p e rati n g u n i ts ’ re p re s e n ts b u y i n g an d s e l l i n g u n i ts w i th i n y o u r
O rg an i z ati o n . O rac l e o rd e r En try , O rac l e re c e i v ab l e s , O rac l e Pu rc h as i n g ,
A n d O rac l e Pay ab l e s .

I n v e n to ry O rg an i z ati o n : an I n v e n to ry o rg an i z ati o n i s a u n i t th at h as i n v e n to ry
Tran s ac ti o n s . Po s s i b l y m an u f ac tu re s an d o r d i s tri b u te p ro d u c ts .

Q n s 83: H o w w i l l u attac h SO B ?
A n s 83: STEP1: Cre ate a n e w Re s p o n s i b i l i ty .
( N s e c u ri ty Re s p o n s i b i l i ty D e f i n e ) .
STEP2: A ttac h th e n e w re s p o n s i b i l i ty to an e x i s ti n g u s e r.
STEP3: D e f i n i n g a n e w Pe ri o d Ty p e .

18
STEP4: D e f i n i n g an ac c o u n ti n g c al e n d ar.
STEP5: D e f i n i n g as e to f b o o k s .
STEP6: A ttac h th e s e to f b o o k s to y o u r re s p o n s i b i l i ty .( N Pro f i l e Sy s te m )
STEP7: Si g n i n g o n as n e w re s p o n s i b i l i ty .

Q n s 84: W h at are k e y f u n c ti o n s p ro v i d e d b y O rac l e G e n e ral L e d g e r.


A n s 84:
F u n c ti o n Pro v i d e d b y G L
G e n e ral A c c o u n ti n g
B u d g e ti n g
M u l ti p l e Cu rre n c i e s
I n te rc o m p an y A c c o u n ti n g
Co s t A c c o u n ti n g
Co n s o l i d ati o n
F i n an c i al Re p o rti n g

Q n s 85: W h at d o u m e an s b y c o s t c e n te r?
A n s 85: CO ST c e n te r g i v e s th e i n f o rm ati o n ab o u t i n v e s tm e n t an d re tu rn s
O n d i f f e re n t p ro j e c ts .

Q n s 86: w h at i s F i s c al Y e ar.
A n s 86: A n y y e arl y ac c o u n ti n g Pe ri o d w i th o u t re l ati o n s h i p to a c al e n d ar y e ar.

Q n s 87: W h at i s Cre d i t-m e m o ?


A n s 87: A d o c u m e n t th at p arti al l y o r re v e rs e an o ri g i n al i n v o i c e .

Q n s 88: H o w d ata i s tran s f e rre d f ro m l e g ac y s y s te m to O rac l e ap p s tab l e .


A n s 88: A s y s te m o th e r th an o rac l e ap p s s y s te m i s c al l e d l e g ac y Sy s te m .

L e g ac y s y s te m PL / SQ L I n te rf ac e Tab l e i m p o rt/ e x p o rt O rac l e ap p s


o rac l e D / B tab l e

L e g ac y s y s te m SQ L * L o ad e r Te m p o rary tab l e PL / SQ L I n te rf ac e tab l e


N o n o rac l e
d atab as e

O rac l e ap p s tab l e .

19
Q n s 89: W h at i s Ch art o f A c c o u n ts ?
A n s 89: Th e ac c o u n t s tru c tu re y o u r o rg an i z ati o n u s e s to re c o rd tran s ac ti o n an d m ai n tai n
A c c o u n t b al an c e s .

Q n s 90 : W h at are d i f f e re n t ty p e s o f b u d g e ts .
A n s 90 :
Ty p e s o f B u d g e ts
O p e rati n g
Cap i tal
M as te r Pro d u c ti o n Sc h e d u l e
V ari ab l e
Ti m e -Ph as e d

Q n s 91: H o w o th e rs m o d u l e s are i n te g rate th ro u g h G L .


A n s 91: I n te g rati o n o f m o d u l e W i th G L

20
A SSET/ F A F e e d e r
Sy s te m

A d d i ti o n , d e p re c i ati o n
J o u rn al e n tri e s f ro m o th e r s y s te m

En c u m b ran c e G L
Pu rc h as i n g

In v o ic e I n v e n to ry I n v o i c e
Pay m e n t Sal e s / Re c e i p t U n b i l l e d Re c e i v ab l e
A P A R O E I n v e n to ry

21
Q n s 92: Ex p l ai n Pay ab l e Cy c l e s :
A n s 92: F o u r s te p s i n A P Cy c l e

Su p p l i e r

EN TER
I N V O I CE
M atc h e s w i th PO .

PO
Pu rc A PPRO V E J o u rn al e n tri e s g o e s to G L
I N V O I CE

G L

PA Y I N V O I CE

B A N K
STA TEM EN T
( Re c o n c i l e

P A Y A B L E C Y C L E

F o u r s te p s i n Pay ab l e Cy c l e s :
STEP1: En te r I n v o i c e ( th i s p ro c e s s m ay o r m ay n o t i n c l u d e m atc h i n g e ac h i n v o i c e w i th
PO ) .
STEP2: A p p ro v e i n v o i c e p ay m e n t.
STEP3: Se l e c t an d p ay ap p ro v al i n v o i c e s .
STEP4: Re c o n c i l e th e p ay m e n t w i th b an k s tate m e n t.

Q n s 93: Ex p l ai n A R Cy c l e .
A n s 93:

22
I N V O I CE I n v o i c e i s s e n t to c u s to m e r

Cu s to m e r
Tran s ac ti o n i s re c o rd e d i n G L se n d
p ay m e n t
G L
p ay m e n t i s re c o rd e d i n G L

Pay m e n
t
Is
O R
`
Th e n
te l e p h o n i c Cu s to m e
c al l i s r
i f i t f ai l s
m ad e Se n d n o

D u n n in g
l e tte r are s e n t

State m e n t i s
se n t
To c u s to m e r

F i n al l y
D e b t i s p as s e d
to c o l l e c ti o n
ag e n c y .

Q n s 94: Ex p l ai n re c e i p t, p ay m e n t?

23
A n s 94:
Re c e i p t Pay m e n t

O E PO
A R A P
G L G L

Qns95: A G I N G B U CK ETS?
A . Ti m e p e ri o d s y o u d e f i n e to ag e y o u r d e b i t i te m s . A g in g b u c k e ts are u s e d i n th e A g i n g
re p o rts to s e e b o th c u rre n t an d o u ts tan d i n g d e b i t i te m s .F o re x am p l e , y o u c an d e f i n e an
ag i n g b u c k e t th at i n c l u d e s al l d e b i t i te m s th at are 1 to 30 d ay s p as t d u e .
Pay ab l e s u s e s th e ag i n g b u c k e ts y o u d e f i n e f o r i ts I n v o ic e A g i n g Re p o rt

Q 96. CRED I T I N V O I CE?


A . A n i n v o i c e y o u re c e i v e f ro m a s u p p l i e r re p re s e n ti n g a c re d i t am o u n t th at th e s u p p l i e r
o w e s to y o u . A c re d i t i n v o i c e c an re p re s e n t a q u an ti ty c re d i t o r a p ri c e re d u c ti o n .

Q 97. CRED I T M EM O ?
A d o c u m e n t th at p arti al l y o r f u l l y re v e rs e s an o ri g i n al i n v o i c e .

Q 98.CU TO F F D A Y
Th e d ay o f th e m o n th th at d e te rm i n e s w h e n an i n v o i c e w i th p ro x i m ate p ay m e n t te rm s i s
d u e . F o r e x am p l e , i f i t i s J an u ary an d th e c u to f f d ay i s th e 10 th , i n v o i c e s d ate d b e f o re o r
o n J an u ary 10 are d u e i n th e n e x t b i l l i n g p e ri o d ; i n v o i c e s d ate d af te r th e 10 th are d u e i n
th e f o l l o w i n g p e ri o d .

Q 99. D EB I T I N V O I CE?
A . A n i n v o i c e y o u g e n e rate to s e n d to a s u p p l i e r re p re s e n ti n g a c re d i t am o u n t th at th e
s u p p l i e r o w e s to y o u . A d e b i t i n v o i c e c an re p re s e n t a q u an ti ty c re d i t o r a p ri c e re d u c ti o n .

Q 10 0 . J O U RN A L EN TRY H EA D ER/ S?
A . A m e th o d u s e d to g ro u p j o u rn al e n tri e s b y c u rre n c y an d j o u rn al e n try c ate g o ry w i th i n
a j o u rn al e n try b atc h . W h e n y o u i n i ti ate th e tran s f e r o f i n v o i c e s o r p ay m e n ts to y o u r
g e n e ral l e d g e r f o r p o s ti n g , Pay ab l e s tran s f e rs th e n e c e s s ary i n f o rm ati o n to c re ate j o u rn al
e n try h e ad e rs f o r th e i n f o rm ati o n y o u tran s f e r. J o u rn al I m p o rt i n G e n e ral L e d g e r u s e s th e
i n f o rm ati o n to c re ate a j o u rn al e n try h e ad e r f o r e ac h c u rre n c y an d j o u rn al e n try c ate g o ry
i n a j o u rn al e n try b atc h . A j o u rn al e n try b atc h c an h av e m u l ti p l e j o u rn al e n try h e ad e rs .

Q 10 1 W h at i s O rac l e F i n an c i al s ?
O rac l e F i n an c i al s p ro d u c ts p ro v i d e o rg an i z ati o n s w i th s o l u ti o n s to a w i d e ran g e o f l o n g -
an d s h o rt-te rm ac c o u n ti n g s y s te m i s s u e s . Re g ard l e s s o f th e s i z e o f th e b u s i n e s s , O rac l e
F i n an c i al s c an m e e t ac c o u n ti n g m an ag e m e n t d e m an d s w i th :

24
O rac l e A s s e ts : En s u re s th at an o rg an i z ati o n ' s p ro p e rty an d e q u i p m e n t i n v e s tm e n t i s
ac c u rate an d th at th e c o rre c t as s e t tax ac c o u n ti n g s trate g i e s are c h o s e n .

O rac l e G e n e ral L e d g e r: O f f e rs a c o m p l e te s o l u ti o n to j o u rn al e n try , b u d g e ti n g ,


al l o c ati o n s , c o n s o l i d ati o n , an d f i n an c i al re p o rti n g n e e d s .

O rac l e I n v e n to ry : H e l p s an o rg an i z ati o n m ak e b e tte r i n v e n to ry d e c i s i o n s b y m i n i m i z i n g


s to c k an d m ax i m i z i n g c as h f l o w .

O rac l e O rd e r En try : Pro v i d e s o rg an i z ati o n s w i th a s o p h i s ti c ate d o rd e r e n try s y s te m fo r


m an ag i n g c u s to m e r c o m m i tm e n ts .

O rac l e Pay ab l e s : L e ts an o rg an i z ati o n p ro c e s s m o re i n v o i c e s w i th f e w e r s taf f m e m b e rs


an d ti g h te r c o n tro l s . H e l p s s av e m o n e y th ro u g h m ax i m u m d i s c o u n ts , b an k f l o at, an d
p re v e n ti o n o f d u p l i c ate p ay m e n t.

O rac l e Pe rs o n n e l : I m p ro v e s th e m an ag e m e n t o f e m p l o y e e - re l ate d i s s u e s b y re tai n i n g an d


m ak i n g av ai l ab l e e v e ry f o rm o f p e rs o n n e l d ata.

O rac l e Pu rc h as i n g : I m p ro v e s b u y i n g p o w e r, h e l p s n e g o ti ate b i g g e r d i s c o u n ts , e l i m i n ate s


p ap e r f l o w , i n c re as e s f i n an c i al c o n tro l s , an d i n c re as e s p ro d u c ti v i ty .

O rac l e Re c e i v ab l e s :. I m p ro v e s c as h f l o w b y l e tti n g an o rg an i z ati o n p ro c e s s m o re


p ay m e n ts f as te r, w i th o u t o f f -l i n e re s e arc h . H e l p s c o rre c tl y ac c o u n t f o r c as h , re d u c e
o u ts tan d i n g re c e i v ab l e s , an d i m p ro v e c o l l e c ti o n e f f e c ti v e n e s s .

O rac l e Re v e n u e A c c o u n ti n g G i v e s an o rg an i z ati o n ti m e l y an d ac c u rate re v e n u e an d


f l e x i b l e c o m m i s s i o n s re p o rti n g .

O rac l e Sal e s A n al y s i s : A l l o w s f o r b e tte r f o re c as ti n g , p l an n i n g . an d re p o rti n g o f s al e s


i n f o rm ati o n .

Q 10 2 W h at i s th e m o s t i m p o rtan t m o d u l e i n O rac l e F i n an c i al s ?

Th e G e n e ral L e d g e r ( G L ) m o d u l e i s th e b as i s f o r al l o th e r O rac l e F i n an c i al m o d u le s .A ll
o th e r m o d u l e s p ro v i d e in f o rm ati o n to i t. I f y o u i m p l e m e n t O rac l e F i n an c i al s , y o u s h o u ld
s w i tc h y o u r c u rre n t G L s y s te m f i rs t. G L i s re l ati v e l y e as y to im p l e m e n t. Y o u s h o u ld g o
l i v e w i th i t f i rs t to g i v e y o u r i m p l e m e n tati o n te am a c h an c e to b e f am i l i ar w i th O rac l e
F i n an c i al s .

Q 10 3 W h at i s th e M u l ti O rg an d w h at i s i t u s e d f o r?

M u l ti O rg al l o w s m u l ti p l e o p e rati n g u n i ts an d th e i r re l ati o n s h i p s to b e d e f i n e d w i th i n a
s i n g l e i n s tal l ati o n o f O rac l e A p p l i c ati o n s . Th is k e e p s e ac h o p e rati n g u n i t' s tran s ac ti o n
d ata s e p arate an d s e c u re . U s e th e f o l l o w i n g q u e ry To d e te rm i n e i f M u l ti O rg i s i n tal l e d :
Se l e c t m u l ti _ o rg _ f l ag f ro m f n d _ p ro d u c t_ g ro u p s ;

25

S-ar putea să vă placă și