Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

INTRE:

1 identificat/a cu CI, seria , nr ,


eliberat la data de...........................de catre........................., CNP..........................
2........................................... identificat/a cu CI, seria.............., nr , eliberat la
data de...........................de catre........................., CNP ...............
3........................................... identificat/a cu CI, seria............., nr , eliberat la
data de...........................de catre........................., CNP..........................................
in calitate de comodanti.

SI

.........................; , identificat/a cu ......, seria ....... nr ........., eliberat la data de .................. de


catre ................, CNP ......................., reprezentant al ...................... PFA, in curs de
infiintare, in calitate de comodatar a intervenit urmatorul contract de comodat in
urmatoarele conditii:

Noi,........................................................................................................................................
dam cu titlu de imprumut de
............................................................................................................
folosinta comodatarului,................................................, imobilul proprietatea noastra
situate in...................................................................str.......................................nr................
....., bl...........et.....p....... jud. Ilfov pentru a stabili aici sediul profesional pentru
…………………………………..

Imprumutul se face cu titlu gratuit pe o perioada de ................ incepand cu data semnarii


prezentului contract in scopul folosirii ca sediu profesional.
Pe perioada comodatului comodatarul va suporta toate cheltuielile legate de intretinerea si buna
ftinctionare a spatiului imprumutat, precum si cheltuielile de amenajare pentru folosirea spatiului
precum si cheltuielile pentru utilitati (energie, salubritate, etc).
EU, comodatarul, declar pe proprie raspundere ca constructia ce face obiectul prezentului contract
nu a fost scoasa din circuitul civil in baza vreunui act normativ de trecere in proprietate de stat. nu
este grevata de sarcini sau servituti, garantandu-i pe comodatari impotriva oricaror defectiuni.
conform art. 1337-Cod Civil.
Noi. comodantii, ne obligam sa predam comodatarului in stare de folosinta. spatiul ce face
obiectul prezentului contract si sa asiguram libera folosinta. a acestuia in concordanta cu scopul stabilit
incepand de astazi, data redactarii prezentului act.

………………………………………………………… declara ca primeste cu titlu de folosinta gratuit de la


……………………….. spatial descris mai sus, in scopul aratat pe o perioada de ..........., incepand de
azi, data prezentului act.

Prezentul contract se poate rezilia in orice moment de catre fiecare dintre parti, cu
acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile.

Comodatarul se angajeaza ca la data incetarii prezentului contract sa restituie


comodantului spatiul in aceeasi stare in care a primit-o si se va ingriji de aceasta ca un bun
proprietar, fara a-i schimba destinatia on de a efectua modificari ce ar conduce la schimbarea
destinatiei spatiului.

Noi, partile contractante, declaram ca imprurnutul se face in conditiile art. 1560 din Codul
Civil.

Noi, partile contractante, declaram ca suntem de acord cu continutul prezentului contract.

Redactat astazi in patru exemplare origin ale.

COMODANTII.

COMODATARUL