Sunteți pe pagina 1din 26

PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CODUL DE LEGI
ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL

 Legea-cadru a învăţământului din Republica Moldova


 Legea învăţământului secundar general
 Legea învăţământului profesional non-universitar
 Legea învăţămîntului superior
2

CHIŞINĂU – 2005
3

Legea-cadru
a învăţământului din Republica Moldova

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezenta lege determină politica de stat în domeniul învăţământului şi
reglementează organizarea, funcţionarea şi monitorizarea sistemului naţional
de învăţământ.
Art.2. Legislaţia învăţământului
Legislaţia Republicii Moldova în domeniul învăţământului este bazată pe
Constituţia Republicii Moldova şi se constituie din prezentul Cod de Legi.
Art.3 Doctrina educaţională
(1) Învăţământul este fundamentul securităţii social-economice şi politice.
(2) Învăţământul este o prioritate naţională.
(3) Statul asigură şanse egale de acces la învăţămînt, fără deosebire de starea
socială, sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică. Statul asigură învăţămîntul /
educaţia pe parcursul întregii vieţi.
(4) Calitatea învăţământului este factorul determinant al calităţii vieţii.
(5) Învăţământul realizează idealul educaţional axat pe valorile naţionale şi general
umane.
(6) Idealul educaţional constă în formarea integrală a personalităţii din perspectiva

exigenţelor culturale, sociale, economice, politice ale societăţii libere şi


democratice.
(7) Integrarea în spaţiul educaţional european şi mondial este orientarea strategică a

politicii de stat.

Art.4. Principiile învăţământului


(1) Învăţămîntul este democratic şi umanist.
(2) Învăţămîntul este deschis şi flexibil.
(3) Învăţămîntul este formativ, orientat spre realizarea deplină a potenţialului
uman.
(4) Învăţămîntul este laic şi refractar la descriminarea ideologică, politică, rasială,
naţională.
4

(5) Învăţămîntul se întemeiază pe continuitate şi diversitate.

Art.5. Funcţiile sociale ale învăţământului:


(1) Reproducerea dinamică, prezervarea şi transmiterea valorilor ştiinţei,
culturii şi experienţei sociale;
(2) Satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului;
(3) Formarea conştiinţei şi identităţii naţionale;
(4) Educaţia cetăţeanului pentru o societate democratică;
(5) Dezvoltarea unei personalităţi creative;
(6) Formarea competenţelor şi atitudinilor necesare pentru socializare şi
realizare profesională;
(7) Dezvoltarea culturii naţionale şi promovarea dialogului intercultural;
(8) Formarea iniţială şi continuă a cadrelor pentru economia naţională.
Art.6. Finalităţile învăţământului naţional
(1) Dobîndirea cunoştinţelor, formarea competenţelor necesare pentru a face faţă
provocărilor societăţii în continuă schimbare;
(2) Cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului;
(3) Formarea personalităţii apte să-şi asume responsabilităţi într-o societate liberă şi

democratică;
(4) Formarea atitudinii pozitive faţă de muncă pentru binele propriu şi al societăţii;
(5) Educarea stimei faţă de părinţi, faţă de Patrie, limba şi valorile culturale ale

poporului, precum şi promovarea deschiderii faţă de valorile general-umane;


(6) Formarea conştiinţei ecologice şi a responsabilităţii pentru protecţia mediului;
(7) Educarea unui mod sănătos de viaţă şi pregătirea fizică multilaterală;
(8) Educarea spiritului îndatoririlor civice fundamentale, consfinţite în Constituţie;

(9) Formarea competenţelor de comunicare în diferite contexte socio-culturale şi a


atitudinii tolerante faţă de alte culturi.

Art.7 Organizarea generală a învăţămîntului


(1) Învăţământul din Republica Moldova este de stat şi particular;
(2) Învăţământul de stat este gratuit
(a) Învăţământul de stat este finanţat de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
(b) Învăţământul poate beneficia şi de surse alternative de finanţare (agenţi

economici, donaţii, sponsorizări, surse proprii, etc.);


5

(3) Învăţământul general obligatoriu.


(a) Învăţământului general obligatoriu are durata de 9 ani.

(b) Frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul anului de învăţământ în

care elevul atinge vârsta de 16 ani.


(4) Limba de instruire
(a) Învăţământul de toate nivelurile se desfăşoară în limba de stat;
(b) Dreptul persoanelor, ce aparţin minorităţilor naţionale, la educaţie în limba
maternă este reglementat prin Constituţie şi Legea cu privire la funcţionarea
limbilor pe teritoriul Republicii Moldova;
(c) Studiul limbii de stat al Republicii Moldova este obligatoriu în toate
instituţiile de învăţământ. Cerinţele faţă de predare-învăţare-evaluare a limbii
de stat sunt reglementate de standarde curriculare de stat.
(5) Standardele educaţionale şi profesionale de stat
(a) Standardele educaţionale de stat se stabilesc de către Ministerul Educaţiei,

Tineretului şi Sportului.
(b) Standardele de stat constituie baza evaluării calităţii sistemului de
învăţământ.

Art.8. Bazele ştiinţifice şi metodologice a învăţământului.


Fundamentarea ştiinţifică şi metodologică este asigurată de către instituţiile
de cercetare, instituţiile de învăţămînt superior şi alte instituţii abilitate.

Capitolul II
SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.9. Sistemul de învăţământ cuprinde reţeaua instituţiilor de învăţământ de


diferite tipuri şi forme de organizare şi organele manageriale.
Art.10. Sistemul de învăţământ este structurat pe niveluri:
0. Nivelul 0. Educaţia preşcolară.
I. Nivelul I. Învăţământul primar.
II. Nivelul II. Învăţământul secundar de treapta (învăţămîntul gimnazia).
III. Nivelul III.
a) Învăţământul secundar de treapta a II-a (învăţămîntul liceal).
b) Învăţămîntul secundar profesional.
6

IV. Nivelul IV. Învăţămîntul profesional non-universitar.


V. Nivelul V. Învăţămîntul superior..
 Ciclul I – licenţă (bachelor)

 Ciclul II - master
VI. Nivelul VI. Învăţământul superior postuniversitar.
 Ciclul III – doctorat.

Art. 11. Învăţămîntul continuu


(1) Învăţămîntul continuu asigură cetatenilor accesul la realizările stiintei si

culturii in vederea adaptării lor la schimbările din viata socială şi activitatea


profesională.
(2) Învăţămîntul continuu se realizeaza prin diverse forme: învăţămîntul de zi,

seral, cu frecventa redusă, la distantă.


(3) Învăţămîntul continuu se realizează în instituţii de învăţământ de stat şi private,

în baza programelor acreditate în modul stabilit de Lege.

Art. 12. Sistemul de învăţămînt include şi alte subsisteme cu funcţii derecuperare


(învăţămîntul special), complementare (învăţămîntul extracurricular), profesiona-
vocaţionale (învăţămîntul de artă şi sport), de formare continuă (învăţămîntul
continuu).

Art. 13. Organizarea învăţămîntului


(1) Instituţiile de învăţământ sunt persoane juridice.
(2) Reţeaua unităţilor şi instituţiilor de stat se organizează şi se aprobă de către
Guvernul Republicii Moldova.
(3) Învăţământul se poate desfăşura ca învăţământ de zi, învăţământ seral,
învăţământ la distanţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, instruire individuală,
autoinstruire.
(4) Structura şi durata anului de învăţământ se stabilesc prin Lege.

Art.14. Tipurile instituţiilor de învăţământ


(1) Educaţia preşcolară – creşe, grădiniţe.
(2) Învăţământul primar – şcoli primare.
(3) Învăţământul secundar general – gimnazii, licee.
7

(4) Învăţământul secundar profesional – şcoli tehnice şi profesionale, licee


profesionale.
(5) Învăţămînt profesional non-universitar – colegii.

(6) Învăţământ superior – universităţi, academii, institute.


(7) Învăţământul continuu – centre de formare continuă, universităţi, institute,
instituţii de cercetare.

Art. 15. Învăţămîntul privat.


(1) Instituţiile de învăţămînt privat se pot înfiinţa, reorganiza sau desfiinta la
initiativa persoanelor fizice si juridice, cu acordul Ministerului Educaţiei,
Tineretului şi Sportului în formele prevazute de legislatia civila
pentru organizaţiile necomerciale.
(2) Autoritatile publice, instituţiile publice, intreprinderile si alte organizaţii de
stat nu pot fi fondatori ai institutiei de învăţămînt privat.
(3) Învăţămîntul privat se organizeaza si functioneaza pe principiul nonprofit si
aplica cu strictete standardele educaţionale de stat.
(4) Inregistrarea de stat si obtinerea licentei constituie conditii obligatorii pentru
desfasurarea activitatii institutiei de învăţămînt privat. Denumirea institutiei de
învăţămînt privat va include tipul acesteia in conformitate cu legislatia in vigoare.
(5) Patrimoniul institutiei de învăţămînt privat trebuie sa asigure realizarea
scopurilor stabilite in prezenta lege si fixate in statutul ei si nu poate fi retras pe
parcursul activitatii institutiei de învăţămînt, cu exceptia cazurilor prevazute de
legislatie.
(6) Instituţiile de învăţămînt privat trebuie să dispună, cu titlu de proprietate, de
bază materială adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, conform
standardelor educaţionale de stat. Ele trebuie să dispună în mod obligatoriu de săli
de studii, de laboratoare cu dotare corespunzătoare, de bibliotecă dotată cu fond de
carte adecvat continutului disciplinelor si nivelului instituţiilor si constituita, in
cazul instituţiilor de învăţămînt superior universitar, mediu de specialitate si
secundar profesional, din cel putin 3 mii de titluri de carte corespunzătoare
profilului instituţiei sau programelor de studii oferite.
(7) Instituţiile de învăţămînt privat sunt obligate să constituie un fond de garanţie
în mărime de 5% din suma taxelor de studii stabilită pentru studenţii/elevii
înmatriculaţi.
(8) Admiterea in instituţiile de învăţămînt privat se efectueaza conform
reglementarilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului pentru
instituţiile de stat.
(9) Transferarea elevilor si studentilor din instituţiile de învăţămînt privat in
instituţiile de învăţămînt de stat se face in conditiile stabilite de Ministerul
Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(10) Absolventilor instituţiilor de învăţămînt privat care au sustinut
examenele de absolvire li se elibereaza acte de studii in conditiile prezentei legi.
8

In cazul in care institutia de învăţămînt nu a fost acreditata pe parcursul anului de


studii, absolventii anului de studii respectiv vor sustine, cu aprobarea
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, examenele de absolvire in cadrul
unei instituţii de învăţămînt acreditate. Diplomele sau certificatele eliberate de
instituţiile de învăţămînt privat neacreditate sint recunoscute ca echivalente ale
actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt de stat numai in cazul in
care examenele de absolvire au fost sustinute in conformitate cu standardele
educaţionale de stat, in fata comisiilor constituite de Ministerul Educaţiei,
Tineretului şi Sportului in instituţii de învăţămînt acreditate.
(11) Conducătorii instituţiilor de învăţămînt privat si fondatorii acestora poarta
raspundere de calitatea învăţămîntului, de conditiile de educatie si instruire, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
(12) Personalul de conducere din învăţămîntul privat este numit in functie de
catre fondatori in baza unui regulament, aprobat de Ministerul Educaţiei,
Tineretului şi Sportului si trebuie sa fie angajat cu norma de baza in institutia de
învăţămînt respectiva. Personalul de conducere nu are dreptul sa detină doua
functii concomitent sau sa cumuleze o alta muncă prin contract si sa practice alte
activitati, cu exceptia celor ştiiţifice, didactice sau de creatie.
(13) Instituţiile de învăţămînt privat aplică programe si planuri de studii, metode
de instruire similare sau alternative celor de stat dacă acestea sint avizate pozitiv
de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului si asigură realizarea standardelor
educaţionale de stat.
(14) In instituţiile de învăţămînt privat, posturile didactice se ocupa in aceleasi
conditii si in baza acelorasi criterii stabilite pentru ocuparea posturilor didactice
din învăţămîntul de stat. Retribuirea muncii in învăţămîntul privat se
efectueaza conform statutului propriu şi legislatiei muncii .
(15) Cadrele didactice din învăţămîntul privat preşcolar si primar trebuie să aibă
norma de bază in institutia de invătămint respectiva. În instituţiile de invătămint
privat de tip gimnazial, liceal, secundar profesional, profesional non-universitar si
superior, cel putin 60% din cadrele didactice trebuie să fie angajate cu norma de
bază in instituţia de invăţămînt respectivă.
(16) Cadrele didactice si auxiliare din învăţămîntul privat activează în baza
legislatiei si contractelor de muncă incheiate cu conducerea institutiei respective.
(17) In învăţămîntul privat, taxele de şcolarizare se stabilesc de fiecare
instituţie de invătămînt, in funcţie de cheltuielile necesare pentru realizarea
scopurilor statutare, cu avizul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(18) Finanţarea instituţiilor de învăţămînt privat se efectuează din sursele
fondatorilor, din taxele de şcolarizare, din sponsorizări, credite, donaţii.
Instituţiile de invătămînt preşcolar, primar si gimnazial pot beneficia, dupa
acreditarea acestora, şi de finanţare de la bugetul de stat, în modul stabilit de
Guvern.
(19) Instituţiile de invăţămînt privat nu pot fi înfiinţate prin privatizarea
instituţiilor de învăţămînt de stat.
9

(20) Autoritatile administraţiei publice locale pot transmite, contra plata, in


proprietatea instituţiilor de învăţămînt privat cladiri, terenuri pentru constructii,
materiale pentru organizarea procesului instructiv-educativ. Ele pot contribui,
de asemenea, la perfectionarea cadrelor didactice, la intreţinerea elevilor si
studentilor, precum si la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de
invătămînt privat.
(21) Instituţiile de invăţămînt privat sint obligate sa prezinte Ministerului
Educaţiei, Tineretului şi Sportului rapoarte de activitate anuale, precum si alte
informatii, în conformitate cu legislatia în vigoare.
(22) Persoanele fizice pot presta servicii educaţionale autorizate in conditiile
legii.

Art.16. Actele de studii


(1) Tipurile şi formularele actelor de studii se aprobă de Ministerul Educaţiei.
(2) Instituţiile de învăţămînt de stat si privat, acreditate in modul
stabilit de lege, elibereaza persoanelor care au promovat examenele de
absolvire acte de studii conform modelelor elaborate de către Ministerul
Educaţiei.
(3) Actele de studii eliberate de Ministerul Educaţiei confera titularului
dreptul de continuare a studiilor ori de incadrare in functia corespunzatoare
calificarii sale.
(4) Actele de studii se intocmesc in limba de stat şi în limba engleză.
(5) La finalizarea nivelurilor de învăţămînt se eliberează următoarele acte de studii:
a) Învăţămînt secundar treapta I, învăţămînt gimnazial – certificat de studii
gimnaziale.
b) Învăţămînt secundar treapta a II-a, învăţămînt liceal – diploma de
bacalaureat.
c) Învăţămînt secundar profesional:
- şcoli profesionale – certificat de calificare;
- licee profesionale – diploma de bacalaureat.
d) Învăţămînt profesional non-universitar (colegii) – diplomă de studii
profesionale non-universitare.
e) Învăţămînt superior:
- ciclul I – diplomă de licenţă;
- ciclul II - diplomă de master;
10

- ciclul III – diplomă de doctor.

Capitolul III
Curriculum-ul Naţional
Art.17.
(1) Curriculum-ul Naţional este realizat prin planurile de învăţământ, curriculum-ul
de bază, curricula pe discipline (programe analitice), manuale şcolare şi
academice, ghiduri metodologice şi alte materiale didactice şi de evaluare.
Curriculum-ul Naţional include:
- Sistemul disciplinelor de studiu,
- Sistemul obiectivelor educaţionale,
- Sistemul conţinuturilor educaţionale,
- Sistemul activităţilor de predare-învăţare-cercetare-evaluare şi de realizare a
conexiunii inverse.
(2) Curriculum-ul Naţional se elaborează în baza standardelor de stat şi se aprobă de
către Ministerul Educaţiei (pentru curricula învăţământului secundar general,
profesional non-universitar), de senatele universitare în coordonare cu
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (pentru curricula învăţământului
superior).
Capitolul IV
CONDUCEREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.18. Organele de stat de conducere a învăţământului în Republica Moldova


sunt reprezentate de:
(1) Parlamentul Republicii Moldova
(2) Guvernul Republicii Moldova
(3) Ministerul Educaţiei
(4) Ministere care au în subordine instituţiile de învăţământ
(5) Autorităţile publice locale
(6) Direcţii generale învăţămînt, tineret şi sport.

Art.19. Competenţa autoritatilor publice centrale


(1) Autorităţile publice centrale au următoarele competenţe:
11

(a) Determină politica de stat în domeniul educaţiei.


(b) Elaborează şi aprobă legislaţia în domeniul învăţămîntului.
(c) Garantează statutul prioritar a învăţămîntului.

(d) Asigură realizarea legislaţiei, a programelor de stat în domeniul educaţional.


(e) Asigură protecţia socială a elevilor, studenţilor şi personalului din
învăţămînt.
(f) Asigură finanţarea prioritară a învăţămîntului în limitele prevăzute de actuala
Lege şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului naţional de
învăţămînt.
(g) Realizează acreditarea şi certificarea instituţiilor de învăţămînt profesional

non-universitar şi superior de stat.


(h) Acordă licenţă şi realizează acreditarea instituţiilor de învăţămînt privat de
toate treptele şi formele de instruire.
(i) Decide asupra propunerilor Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului

privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de învăţămînt


profesional non-universitar, postsecundar profesional, superior, instituţiilor
de cercetare ştiinţifică şi de formare continuă.
(j) Încheie acorduri interstatale şi interguvernamentale de colaborare în
domeniul învăţămîntului.
(2) Ministerul Educaţiei are următoarele competenţe:
a) Ministerul Educaţiei ca organ central al administraţiei publice în domeniul
învăţămîntului realizează conducerea, monitorizarea şi evaluarea sistemului
naţional de învăţămînt.
b) Ministerul Educaţiei elaborează şi promovează politica de stat în domeniul
educaţional.
c) Exercită controlul asupra respectării legislaţiei învăţămîntului.
d) Elaborează şi exercită controlul asupra respectării documentelor reglatorii.
e) Elaborează standardele educaţionale de stat şi controlează realizarea lor.
f) Coordonează elaborarea curriculum-ului naţional.
g) Monitorizează, evaluează şi acreditează instituţiile de învăţămînt, instituţiile de
formare continuă şi de cercetare în domeniul educaţional.
h) Contribuie la formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice,
inclusiv şi recalificarea lor.
i) Evaluează cadrele didactice în vederea conferirii gradelor didactice.
12

j) Coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din instituţiile subordonate de


învăţământ superior şi de cercetare.
k) Elaborează, împreună cu Ministerul Finanţelor, normativele şi modul de
finanţare de către Stat a sistemului naţional de învăţământ.
l) Coordonează numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului din
învăţămînt.
m) Coordonează şi monitorizează activitatea financiară a instituţiilor de învăţământ
subordonate.
n) Încheie acorduri interministeriale de colaborare în domeniul educaţional şi
investigaţional cu ministerele şi instituţiile de resort din străinătate.
o) Coordonează activitatea de tutelă şi curatelă.
p) Echivalează actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din

străinătate.
q) Personalul ministerului este selectat pe bază de concurs. Decizia ciomisiei de

concurs se validează prin ordinul ministrului.


r) Deciziile Ministerului Educaţiei se aprobă de către Colegiul Ministerului şi se
pun în aplicare prin ordinul ministrului.
(3) Competenţele altor ministere şi departamente
(a) Coordonează funcţionarea instituţiilor de învăţămînt din subordine.
(b) Elaborează împreună cu Ministerul Educaţiei, standardele educaţionale de
stat şi curriculum-ul în domeniul respectiv.
(c) Organizează formarea continuă, inclusiv recalificarea specialiştilor în
domeniul respectiv.
(d) Asigură finanţarea şi dezvoltarea tehnico-financiară a instituţiilor de
învăţămînt din subordine.
Art.20. Competenţa autorităţilor publice locale
(1) Autoritatile administratiei publice locale au in domeniul învăţămîntului
urmatoarele competenţe:
a) fac propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat

de învăţămînt preşcolar si extrascolar, primar, gimnazial si liceal finantate


de la bugetul satelor (comunelor), oraselor, municipiilor.
b) supravegheaza respectarea legislatiei învăţămîntului in teritoriu;

c) ţin evidenţa copiilor de virstă scolară obligatorie si asigură şcolarizarea lor

pina la vîrsta de 16 ani;


13

d) asigură protecţia socială a cadrelor didactice din instituţiile de invăţămînt


(repartizarea de spatiu locativ, acordarea de facilitati, conform legislatiei in
vigoare, etc.);
e) stabilesc amplasarea si tin evidenta instituţiilor de învăţămînt privat din

teritoriu;
f) tin evidenta si organizeaza tutela minorilor orfani sau fara sustinatori

legali, precum si adoptia acestora sau repartizarea lor in case de copii, scoli
de tip internat sau in plasament familial;
g) asigura plasarea in cimpul muncii a absolventilor orfani, precum si a
persoanelor cu handicap psihic, fizic sau de alta natura;
h) acorda ajutor material si de alt fel familiilor cu copii preşcolari si copii

cuprinsi in învăţămîntul obligatoriu, in modul stabilit;


i) asigura transportul gratuit al elevilor la si de la instituţiile de învăţămînt in

localitatile rurale, la distante ce depasesc 3 km;


j) organizeaza asistenta medicala gratuita si alimentatia copiilor, odihna si

reconfortarea elevilor si studentilor in timpul vacantelor;


(2) Direcţiile de învăţămînt au următoarele competenţe:
(a) asigura, in raza lor teritoriala, respectarea legislatiei învăţămîntului si
promovarea politicii statului in domeniul învăţămîntului;
(b) decid asupra propunerilor privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea
instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar si extrascolar, primar si
gimnazial;
(c) confirmă propunerile autoriţătilor administraţiei publice locale privind
înfiintarea instituţiilor de stat de învăţămînt mediu de cultura generala,
liceal si le inainteaza spre examinare Ministerului Educaţiei, Tineretului şi
Sportului.
(d) asigura conlucrarea instituţiilor de învăţămînt din subordine cu autoritatea
administratiei publice locale si cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului;
(e) supravegheaza functionarea retelei de învăţămînt secundar general si
exercita inspecţia şcolară;
(f) asigură suport didactico-metodic instituţiilor de învăţămînt si acordă
cadrelor didactice asistenta metodica;
(g) contribuie la finantarea si dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de
învăţămînt din subordine;
14

(h) coordoneaza activitatea de tutela si curatela;


(i) asigura, in comun cu autoritatile administratiei publice locale, crearea unor
conditii adecvate de activitate cadrelor didactice si elevilor, protecţia sociala a
acestora;
(j) organizeaza activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
(k) coordoneaza organizarea examenelor de absolvire din instituţiile de
învăţămînt si a concursurilor (olimpiadelor) scolare;
(l) asigura, in comun cu autoritatile administratiei publice locale, şcolarizarea
obligatorie a elevilor in virsta de pina la 16 ani;
(m) numesc si concediaza directorii instituţiilor de învăţămînt de stat
preşcolar, primar, gimnazial, complementar (extrascolar), artistic si sportiv
din subordine, cu consultarea prealabila a autoritatilor publice locale de
nivelul corespunzator.
Art.21. Organele administrative si consultative.
(1) In sistemul de învătămînt functioneaza urmatoarele organe administrative si
consultative:
a) la nivel republican:
Colegiul Ministerului Educaţiei, prezidat de ministru. Membrii Colegiului sint
numiti prin hotărîre a Guvernului;
b) la nivel local:
- consiliul de administraţie al directiei raionale, municipale de învăţămînt,

prezidat de directorul general al directiei de învăţămînt si format din


directorul general al directiei, directorii generali adjuncti, seful inspectiei
scolare, contabilul sef si seful cabinetului metodic.
c) in instituţiile de învăţămînt secundar general şi profesional non-universoitar:
- Consiliul profesoral al institutiei de învăţămînt, format din cadrele didactice

si prezidat de director;
- Consiliul de administratie al institutiei de învăţămînt, format din director,
directorii adjuncti, contabilul-sef, cadrele didactice alese de consiliul
profesoral, reprezentantii părinţilor, ai autoritatii dministratiei publice locale
(pentru instituţiiile de învăţămînt secundar general), elevi. Directorul institutiei
de învăţămînt este presedintele consiliului de administratie;
d) in instituţiile de învăţămînt superior:
15

- Senatul universitar, prezidat de rector;


- biroul senatului universitar, alcatuit din rector, prorectorii si secretarul
ştiinţific;
- Consiliul de administratie al universitatii;
- Consiliul facultatii, prezidat de decan;
- Consiliul ştiinţific al departamentului, prezidat de directorul departamentului.
(2) Organe consultative
(a) la nivel republican
- congresul republican al personalului din sistemul de învăţămînt.
(c) la nivel local:
- adunarea generală a comunităţii educaţionale.

Art.22 Autonomia instituţiilor de învăţămînt.


Instituţiile de învăţămînt au dreptul la autonomie în cadrul prevederilor stipulate
în actualul Cod de legi.
Capitolul V
Servicii şi organizaţii în sistemul de învăţămînt
Art.23. Bibliotecile din învăţămînt.
(a) Bibliotecile din instituţiile de învăţământ sunt parte integrantă a sistemului de
învăţământ şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de Ministerul
Educaţiei.
(b) Activitatea bibliotecilor din învăţământ este coordonată de Ministerul Educaţiei.

Art.24. Serviciul de consiliere psiho-pedagogică.


În sistemul de învăţămînt de stat funcţionează servicii de consiliere psiho-
pedagogică şi orientare şcolară şi profesională care funcţionează în baza unui
regulament aprobat de către Ministerul Educaţiei
Art.25. Organizaţiile de copii şi tineret.
În instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova pot funcţiona organizaţii
non-politice de tineret şi de copii care, contribuie la realizarea idealului educaţional.
Activitatea acestor organizaţii se realizează în baza regulamentelor aprobate de
Ministerul Educaţiei.
16

Capitolul VI
Sistemul Naţional de evaluare
Art.26. Evaluarea în învăţămînt.
(1) Sistemul de evaluare este partea componentă a sistemului de învăţămînt.
(2) Obiectul evaluării constituie:
- evaluarea sistemului de învăţămînt;
- evaluarea unităţii de învăţămînt;
- evaluarea curriculum-ului educaţional;
- evaluarea cadrelor didactice şi de conducere;
- evaluarea rezultatelor şcolare/academice;
- evaluarea cercetărilor ştiinţifice.
(3) Funcţiile evaluării:
- informarea factorilor de decizii personalului didactic şi a continuităţii
despre calitatea învăţămîntului;
- diagnosticarea şi pronosticarea dezvoltării învăţămîntului;
- realizarea conexiunii inverse prin modificarea politicii educaţionale
Art.27. Strategiile în domeniul evaluării.
(1) Strategia evaluării se stabileşte de către Ministrul Educaţiei şi se realizează de
Agenţia Naţională de Evaluare care funcţionează în baza unui Statut aprobat
de Guvern.
(2) Evaluarea în învăţămînt se asigură şi se monitorizează de către Ministerul
Educaţiei, cu participarea Ministerelor, Departamentelor care au în subordine
instituţiile de învăţămînt, precum şi de organele locale de conducere a
învăţămîntului.
(3) Evaluarea unităţii de învăţămînt, evaluarea curriculum-ului educaţional,

evaluarea cadelor didactice şi de conducere se realizează în baza unor


regulamente, aprobate de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(4) Acreditarea instituţiilor de învăţămînt se realizează conform Legii.
(5) Evaluarea rezultatelor educaţionale este obligatorie la fiecare nivel de
învăţămînt şi se realizează în conformitate cu standarde educaţionale de stat şi
curriculum-ul.
(6) Notarea se face de la 10 la 1 în baza unui regulament aprobat de Ministrul

Educaţiei, Tineretului şi Sportului.


17

(7) Instituţia de învăţămînt este autonomă în alegerea modului şi a formelor de


evaluare iniţială şi continuă.
Art.28. Rapoartele de activitate.
(1) Direcţia raională (municipală) de învăţămînt elaborează, la sfîrşitul fiecărui

an şcolar, un raport de activitate privind starea învăţămîntului din teritoriu,


care se prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi autorităţii
administraţiei publice locale.
(2) Rectorii instituţiei de învăţămînt superior elaborează, la sfîrşitul fiecărui an

universitar, un raport de activitate a instituţiei de învăţămînt, pe care îl


prezintă Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(3) Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului prezintă annual Guvernului un

raport de activitate privind starea sistemului de învăţămînt şi direcţiile de


dezvoltare a învăţămîntului.
(4) Rapoartele de activitate anuale se dau publicităţii.

Capitolul VII
Resurse umane în sistemul de învăţământ
Art.29. Personalul didactic. Elevii şi studenţii.
(1) Personalul din invătămînt este format din: personal didactic, personal

didactico-ştiinţific, personal de cercetare, personal auxiliar si personal


administrativ.
(2) Personalul didactic şi funcţii didactice:
(a) educatori, metodişti lucrători muzicali – educaţie preşcolară;
(b) învăţători, educatori – învăţământul primar;
(c) profesori - învăţământul secundar;
(d) maiştri-instructori – învăţământul secundar profesional;
(e) instructori – învăţământul secundar profesional;
(f) pedagogi sociali – instituţiile de învăţământ, comunităţi, cămine de
elevi şi studenţi, penetenciare ;
(g) psihologi şcolari/sociali – instituţiile de învăţământ de toate treptele;
(h) logopezi – învăţământul preşcolar, primar şi special;
(i) antrenori – cluburi sportive.
(3) Personalul didactico-ştiinţific:
(a) asistent universitar;
18

(b) lector universitar;


(c) lector superior universitar;
(d) conferenţiar universitar;
(e) profesor universitar;
(f) profesor universitar consultant;
(4) Personalul de cercetare:

(a) cercetător ştiinţific inferior;


(b) cercetător ştiinţific superior;
(c) cercetător ştiinţific coordonator;
(d) cercetător ştiinţific principal.
(5) Personalul auxiliar:
(a) bibliotecar
(b) laborant
(c) tehnician
(6) Personalul didactic în unităţile conexe învăţămîntului preuniversitar:
(a) învăţător – educator, profesor-educator, profesor logoped,
psiholog/pedagog social – case de copii;
(b) psiholog/pedagog social – centrele de asistenţă psihopedagogică şi
orientare şcolară şi profesională;
(c) logoped – cabinete logopedice;
(d) antrenor – cluburi sportive;
(e) conducător de cerc, maeştru de cor, maeştru de balet, maestru de concert,
animator cultural, metodist – centre de creaţie pentru copii.
(7) Personal administrativ
Manager în învăţămînt.
Art.30. Formarea personalului didactic
(1) Formarea cadrelor didactice este prioritară şi constituie baza dezvoltării
învăţămîntului.
(2) Formarea iniţială a personalului didactic se realizează în instituţiile de
învăţământ superior, alte instituţii abilitate în baza programelor acreditate
care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniul
respectiv, precum şi discipline din modulul psiho-pedagogic.
19

(3)Formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul de învăţămînt este


obligatorie şi se realizează în instituţii de învăţămînt superior, în instituţii
abilitate în baza programelor acreditate.
Art.31. Normarea activităţii didactice.
Normarea activităţii didactice este stabilită de către Guvern.
Art.32. Ocuparea funcţiilor didactice.
Ocuparea funcţiilor didactice se realizează în dependenţă de calificarea
profesională şi se reglementează prin Lege şi Regulamente speciale.
Art.33. Drepturile cadrelor didactice.
Cadrele didactice au dreptul:
a) sa aleaga tehnologii didactice, manuale si alte materiale didactice aprobate de
Ministerul Educaţiei.
b) sa participe la alegerea democratica a reprezentantilor lor in organele
administrative si consultative ale institutiei de învăţămînt;
c) sa li se includa in vechimea in munca pedagogica activitatea didactica
desfasurata in învăţămîntul preuniversitar, in cazul trecerii lor in învăţămîntul
superior;
d) sa beneficieze de facilităţile stabilite de Guvern;
e) sa li se acorde, pe bază de contract, concediu cu durata de pina la 3 luni, cu
pastrarea salariului, pentru elaborarea de manuale şi alte materiale didactice şi
ştiinţifice cu aprobarea Ministerului Educaţiei.
Art.34. Obligatiile cadrelor didactice.
Cadrele didactice sint obligate:
(a) sa respecte deontologia profesională;
(b) sa asigure buna desfasurare a procesului instructiv-educativ;
(c) să asigure realizarea standardelor educaţionale de stat şi a curriculum-ului
naţional;
(d) să creeze condiţii optime de dezvoltare a potenţialului individual al elevului şi al
studentului;
(e) sa asigure securitatea vietii si ocrotirea sanatatii copiilor in procesul de
învăţămînt;
(f) sa desfasoare procesul educaţional in spiritul valorilor naţionale şi
general-umane şi atitudinii grijulii fata de mediul inconjurator;
(g) sa-si perfectioneze in permanenta calificarea profesionala;
20

(h) sa nu faca propaganda sovina, naţionalista, politica, religioasa, militarista,


aceasta fiind incompatibila cu activitatea pedagojica;
(i) sa nu implice elevii / studenţii in actiuni de strada (mitinguri,
demonstratii pichetari etc.).
Art.35. Drepturile elevilor si ale studentilor.
(1) În instituţiile de învăţămînt se respectă Declaraţia Universală a Drepturilor

Omului şi Convenţia ONU privind Drepturile Copilului.


(2) In instituţiile de învăţămînt de toate gradele sint interzise pedepsele

corporale şi aplicarea sub orice forma a metodelor de violenta fizica sau


psihica.
(3) Elevii si studentii au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa-si expuna liber opiniile, convingerile, ideile;
b) sa aleaga tipul institutiei de învăţămînt, programele de studii, aprobate de
Ministerul Educaţiei;
c) sa fie asigurati, in modul stabilit, cu bursa, camin, internat, manuale, asistenta
medicala, alimentatie, servicii de transport;
d) sa fie alesi in componenta organelor administrative si consultative ale
institutiei de învăţămînt;
e) in cazul cind urmeaza studiile cu frecventa redusă, sa beneficieze de concediu
suplimentar platit la locul de munca, de saptamina redusa de munca si de alte
facilitati, prevazute de legislatie.
(4) Elevii si studentii se bucura si de alte drepturi, consemnate in statutul institutiei
de învăţămînt.
(5) Statul suportă parţial sau integral cheltuielile de întreţinere în perioada de
şcolaritate a elevilor şi studenţilor care au nevoie de asistenţă socială, inclusiv a
celor din şcolile de tip sanatorial sau tip familie conform normativelor în
vigoare.
(6) Statul creeaza elevilor şi studenţilor dotaţi conditii favorabile pentru studii şi
sprijină participarea lor la concursuri internaţionale.
Art.36. Obligatiile elevilor şi studentilor.
(1) Elevii sint datori sa urmeze învăţămîntul obligatoriu, să respecte cerintele
statutului institutiei de învăţămînt.
(2) Pentru absolventii instituţiilor de învăţămînt de toate nivelele este obligatorie
cunoasterea limbii de stat in vederea integrării socio-profesionale.
21

(3) Elevii si studentii au si alte indatoriri, consemnate in regulamentul de


ordine interioara al institutiei de învăţămînt.
Art.37. Ocrotirea sanatatii in instituţiile de învăţămînt.
Instituţiile medicale ale Ministerului Sanatatii si instituţiile medicale
departamentale asigura efectuarea intregului complex de masuri in vederea ocrotirii
sanatatii preşcolarilor, elevilor si studentilor, precum si a personalului didactic din
sistemul de învăţămînt.
Art.38. Drepturile si obligatiile părinţilor şi ale tutorilor.
(1) Părinţii sau tutorii au dreptul:
(a) sa fie alesi in componenta unor organe administrative si consultative
ale institutiei de învăţămînt.
(b) să participe la elaborarea programului de activitate a instituţiei de învăţămînt;
(c) sa aleaga instituţiile de învăţămînt si limba de instruire pentru copii (elevi
minori);
(d) sa ceara respectarea drepturilor si libertatilor copilului în şcoală;
(e) sa ia cunostinta de desfăşurarea si continutul procesului de învăţămînt
precum si de rezultatele evaluarii elevilor;
(f) sa instruiasca in familie copilul, asigurindu-i posibilitatea de a obtine
studiile corespunzatoare unui anumit nivel de învăţămînt;
(2) Părinţii sau tutorii sint obligati:
a) sa asigure frecventarea instituţiei de învăţămînt de către copiii de vîrstă şcolară
obligatorie;
b) sa asigure educatia copilului si sa-i creeze în familie conditii adecvate pentru
studii.
(3) Părinţii sau tutorii care nu contribuie la educatia si instruirea copilului
sint pasibili de raspundere, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Capitolul VIII
FINANŢAREA ŞI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A SISTEMULUI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.39. Finantarea sistemului de învăţămînt


(1) Sursa principala de finantare a sistemului de învăţămînt de stat o constituie

mijloacele bugetare. Învăţămîntul se finanteaza in mod prioritar.


22

(2) Instituţiile din sistemul învăţămîntului de stat pot beneficia si de alte surse de
finantare:
(a) surse provenite din taxe pentru studii de la persoane juridice şi fizice;
(b) mijloace provenite din acordarea serviilor educaţionale, din lucrarile de

cercetare ştiinţifica realizate pe baza de contract;


(c) venituri provenite din comercializarea articolelor confectionate in

procesul de învăţămînt (in gospodarii didactice, ateliere experimentale


etc.), precum si din arendarea localurilor, constructiilor, echipamentelor;
(d) donatii si venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţionala.

(4) Finanţarea instituţiilor de învăţămînt se realizează în baza normativelor


calculate pe elev/student şi este supusă indexării în corespundere cu rata
inflaţiei.
(5) Veniturile obţinute din alte surse (donaţii, sponsorizări oferite de servicii) se
gestionează şi se utilizează integral la nivelul instituţiei, fără vărsăminte la
bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.
(6) Ministerul Educaţiei este in drept sa formeze si sa utilizeze fondul
extrabugetar. Modul de formare si utilizare a fondului mentionat este
stabilit de Regulamentul aprobat de Guvern. Fondul extrabugetar pentru
sustinerea financiara a învăţămîntului se aproba prin Legea bugetului pentru
anul corespunzator.
(7) Surse de formare a fondului extrabugetar pentru sustinerea financiara a
învăţămîntului sint:
(a) defalcarile in marime de 3% din mijloacele obtinute din locatiunea
(arenda) spatiilor si fondurilor fixe de catre instituţiile de învăţămînt de
toate nivelurile si treptele finantate de la bugetul de stat si cele private;
(b) defalcarile in marime de 2% din dobinzile obtinute de la depozitarea
mijloacelor in banci de catre instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile si
treptele finantate de la bugetul de stat si cele private.
(8) Învăţămîntul poate fi sprijinit de către părinţi, de societati si asociatii
profesionale si de patronat şi tutelare.
(9) Unitatile de învăţămînt profesional şi superior de stat pot beneficia de
finantare din contul mijloacelor alocate de agentii economici, precum si din
surse nebugetare si surse private. Alocatiile nebugetare, indiferent de
23

marimea acestora, nu pot conditiona reducerea mijloacelor bugetare alocate


pentru învăţămîntul profesional.
(10) Statul asigura finantarea cercetărilor ştiiţifice realizate in instituţiile de
învăţămînt.
(11) Mijloacele bugetare alocate pentru învăţămînt şi veniturile instituţiilor de
învăţămînt provenite din surse legale sint intangibile.
(12) Mijloacele valutare sint intangibile si se cheltuiesc pentru dezvoltarea
institutiei de învăţămînt.
(13) Institutia de învăţămînt gestionează in mod independent mijloacele
financiare alocate si disponibile, balanta independenta si dispune de conturi
bancare de decontare si alte conturi, inclusiv valutare.
(14) Mijloacele financiare neutilizate catre sfirsitul anului nu sint retrase si nu pot
fi incluse de catre fondator in cota de finantare pe anul urmator.
(15) Condiţii de salarizare a personalului didactic
a) Salarizarea personalului didactic se face în corespundere cu pregătirea,
calificarea şi experienţa profesională. Salariul personalului didactic se compune din
salariul de bază stabilit conform legii, şi o parte variabilă constînd din adaosuri,
sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare.
b) Drepturile salariale suplimentare şi alte drepturi materiale ale personalului
didactic se negociază în limitele stabilite de lege, în cadrul contractelor colective de
muncă dintre administraţie şi sindicatele din învăţămînt recunoscute la nivel
naţional.
Art.40. Baza tehnico-materiala a sistemului de învăţămînt
(1) Baza tehnico-materiala a sistemului de învăţămînt se constituie din cladiri,
instalatii ingineresti, biblioteci, laboratoare, ateliere, clinici, terenuri, gospodarii
didactice, scoli sau gradinite de
aplicatie, echipamente, mijloace de transport, utilaje si alte mijloace tehnico-
materiale prevazute de normative.
(2) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale este asigurată din contul mijloacelor
bugetare si al mijloacelor instituţiilor de învăţămînt.
(3) Statul asigura dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului de
învăţămînt, utilarea instituţiilor de învăţămînt la nivelul standardelor naţionale
elaborate de Ministerul Educaţiei, constructia de cladiri
24

pentru învăţămînt si educatie, de complexe sportive si de recreatie, de spatii


locative pentru cadrele didactice, de camine pentru elevi si studenti.
(4) Ministerele, departamentele, agentii economici si autoritatile administratiei
publice locale au dreptul sa transmita instituţiilor de învăţămînt utilaje, instalatii,
aparate, mijloace de transport, spatii
locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor
pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a specialistilor si pentru alte
servicii.
(5) Se interzice instrainarea si transmiterea edificiilor, constructiilor si
terenurilor aferente, care apartin instituţiilor de învăţămînt, in alte scopuri decit
cele pentru instruire şi educatie si luminare culturala.
(6) Instituţiile de învăţămînt sint scutite de obligatia de a repartiza
autoritatilor administratiei publice locale o parte din spatiul locativ construit din
mijloacele proprii.
(7) Instituţiile de învăţămînt nu pot da in arenda localurile care le apartin, decit
cu acordul organelor de conducere a învăţămîntului.
(8) Efectivele de copii/elevi/studenţi se planifică în corespundere cu numarul de
locuri disponibile in spatiile de studii si in camine.
Art.41. Garanţiile de stat de asigurare a priorităţii învăţământului
(1) Prioritatea învăţămîntului este garantată de către stat prin finanţarea prioritară a
sistemului de învăţămînt la nivelul din profitul intern brut prevăzut de prezenta
lege.
(2) Instituţiile de învăţământ, indiferent de forma organizaţional-juridică sunt scutite
de toate tipurile de impozite.
(3) În scopul atragerii de investiţii în sistemul de învăţământ, statul garantează
facilităţi de impozitare a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor indiferent
de forma organizaţional-juridică precum şi a persoanelor fizice, inclusiv şi din
străinătate, care investesc mijloacele sale proprii în dezvoltarea sistemului de
învăţământ din Republica Moldova.
(4) Statul va plăti părinţilor (persoanelor fizice care-i înlocuiesc) compensaţii de Stat
pentru îngrijirea copilului pînă la o anumită vârstă, determinate de legislaţia
Republicii Moldova; compensaţii pentru copiii din familiile vulnerabile, pentru
copiii din familiile cu un singur părinte, pentru mamele cu mulţi copii, invalizilor
25

din copilărie, de asemenea alte compensaţii sociale prevăzute de Legislaţia


Republicii Moldova.
(5) Statul garantează protecţia socială a copiilor din familiile defavorizate şi social-
vulnerabile, a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără tutela părinţilor, precum şi a
copiilor cu disabilităţi printr-un sistem de compensaţii sociale stabilite de
Guvern.
(6) Statul garantează protecţia socială a personalului didactic printr-un sistem de
facilităţi stabilite de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei.
Capitolul IX
RELATII EXTERNE IN DOMENIUL EDUCAŢIEI

Art.42. Cooperarea internaţionala.


(1) Cooperarea internaţionala in domeniul învăţămîntului se efectueaza in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova.


(2) Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului are dreptul de a stabili relatii si

de a incheia acorduri bilaterale de colaborare, de a participa la proiecte si


manifestari internaţionale in domeniul învăţămîntului si cercetarii ştiiţifice.
(3) Instituţiile de învăţămînt superior au dreptul de a stabili relaţii directe de
colaborare şi parteneriat cu instituţii de învăţămînt din străinătate.

Art.43. Studiile in strainatate.


(1) Statul asigură mobilitatea elevilor şi a studenţilor din instituţiile de învăţămînt

în conformitate cu actele normative internaţionale.


(2) Cetatenii Republicii Moldova au dreptul la studii in strainatate in baza unor

acorduri interstatale si interguvernamentale sau interministeriale de


colaborare, precum si in baza unor contracte individuale cu instituţii de
învăţămînt din strainatate.
(3) Persoanele trimise la studii in strainatate in baza acordurilor de colaborare
beneficiaza de facilitati şi drepturi prevazute de Guvern.
(4) Cetatenii Republicii Moldova, absolventi ai instituţiilor de învăţămînt din

strainatate, se bucura, la incadrarea in sectorul de stat al economiei, de


drepturi egale cu absolventii instituţiilor de învăţămînt de acelasi grad din
Moldova.
26

(5) Actele de studii obţinute în străinătate sînt recunoascute şi echivalate de către


Ministerul Educaţiei în modul stabilit.

Art.44. Drepturile si obligatiile elevilor si studentilor straini.


(1) Cetatenii straini si apatrizii pot fi admisi in instituţiile de învăţămînt din
Republica Moldova in baza:
a) conventiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) acordurilor interstatale, interguvernamentale si interministeriale precum si a
acordurilor dintre instituţiile de învăţămînt autorizate in modul stabilit;
c) contractelor individuale incheiate cu instituţii de învăţămînt.
(2) Instruirea cetatenilor straini si apatrizilor se efectueaza in limba de stat sau,
la solicitarea candidatilor, intr-o alta limba, in functie de posibilitatile sistemului de
ianvatamint.
(3) Cetatenii straini si apatrizii care studiaza in Republica Moldova cu
exceptia celor care beneficiaza de burse acordate de stat, platesc taxe de şcolarizare,
in modul stabilit de Guvern.
(4) Persoanele straine si apatrizii admisi la studii in Republica Moldova vor
respecta Constitutia şi Legislaţia în vigoare.

Capitolul X
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.45. Prezenta Lege intră în vigoare peste trei luni de la data publicării în
Monitorul Oficial.

Art.46. După intrare în vigoare a acestei Legi se abrogă actuala Lege a


Învăţămîntului, nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.

Art.47. Guvernul, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a


prezentei legi va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

S-ar putea să vă placă și