P. 1
Cursuri la Gimnastica de baza

Cursuri la Gimnastica de baza

4.0

|Views: 763|Likes:

More info:

Published by: Elena-Madalina Ganfaleanu on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Georgeta Niculescu

GIMNASTICĂ RITMICĂ

EDITURA FUNDA IEI ROMÂNIA DE MÂINE

CUPRINS Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Bibliografie

2

Capitolul 1
¨ © ) ) ( 7 @ ¥ @ 7 ) " @ % ' % ) " £ 9 1 $ " " 7 1 ' ' $ ) 2 # © 3 " ' 8 ¨ " & ' % D ' # ) 8 " 7 H 0 9 A 2 ) 8 7 ¥ 7 ¥ 1 ( 7 5 ' ) ¦ 3 ) ¥ @ 2 1 ' ¢ Q % 7 1 ¡ 7 D 7 © $ ) 3 G 2 7 & % & 2 " ¥ ' 6 2 % % 7 & 1 ¥ ¥ # A ¤ # ) S ' 6 " ¢ 7 ¨ 7 5 & @ £ " ' 4 ) " & & E @ " " B 7 ' ) 1 1 " B ( 3 ' ) % ¥ ) $ @ 2 # F " % ) ) ¥ & $ ) " 6 1 ¥ 1 C 3 3 " ¥ ) & " ¤ A ( " © ) D 1 7 8 0 3 ) ' @ © 7 1 " ) ) " " ¨ " 6 1 D ( & " § 7 8 3 & ¦ ' ' ¥ P 1 2 & # 7 ¤ ) S # ) # £ R @ ¢ % 7 ) 7 7 ¡ 1 @ $  

1.1.

Acumulând experien ă, omul a inventat, în toate treptele evolu iei sale, diferite exerci ii, jocuri, dansuri şi toate sporturile existente. Dar, până la acest pas evolutiv, exerci iile de gimnastică simple, naturale, aplicative au fost cele pe care le-a utilizat, la început ca mişcare spontană, apoi cu un scop bine determinat, sub formă de exerci ii fizice. Putem astfel afirma că gimnastica de bază, cu elementele ei cele mai simple, a fost forma de organizare cea mai veche a educa iei fizice. Exerci iul fizic sub formă de gimnastică este semnalat în documentele istorice din cele mai vechi timpuri. Egiptul antic. Egiptenii au creat o cultură şi o civiliza ie impunătoare încă din mileniul IV î.e.n. Picturile murale şi bazoreliefurile de la Ptah-Hotep atestă preocupările egiptenilor pentru educa ia fizică. Celebrele fresce de la Beni Hassan reprezintă o multitudine de mişcări cu caracter sportiv din gimnastică, atletism, sporturi de luptă. reprezintă a hinduşilor, în care se India antică. Poemul găsesc instruc iuni pentru via a de toate zilele şi preocupări pentru educa ia fizică. Exerci iile fizice s-au constituit într-un sistem na ional de educa ie fizică . Mai târziu, apare sistemul , bazat pe pozi ii prelungite, denumit suspendarea respira iei, medita ie. Yoga este unirea cu sine, reprezentând drumul spre autoeduca ie. China antică. Filozoful chinez Confucius (551-479 î.e.n.) a subliniat pentru prima dată importan a exerci iilor fizice, pe care le-a inclus în cele şase care stau la baza educa iei: muzica, ceremonialul, caligrafia, scrima, aritmetica şi arta de a conduce carul. Medicul Kong-Fu a creat un sistem de educa ie fizică medicală ce a fost introdus în ritualul religios şi se baza pe exerci ii de respira ie, întindere şi relaxare. Grecia antică. Grecii au acordat cea mai mare importan ă exerci iilor fizice ca parte integrantă a educa iei, sistemul educativ creat de ei având ca obiectiv dezvoltarea trupului şi a min ii. Grecii au creat cuvântul gimnastica, pentru a desemna cu un nume generic ” (Kiri escu, C.,1964). Concep ia greacă cu privire la exerci iile fizice a evoluat în trei direc ii: igienică, militară, armonioasă. Concep ia igienică. Reprezentan ii acestei concep ii au fost medicii, care au scos în eviden ă importan a exerci iilor fizice, în general, şi a gimnasticii, în special, pentru îngrijirea sănătă ii. Reprezentan ii au fost: Herodikos din Selimbria, Hipocrate, Galen, Filostrat din Lemnos, Antilus, Theon din Alexandria. Concep ia militară. Reprezentan ii acestei concep ii au fost spartanii, care practicau exerci iile fizice în vederea pregătirii pentru război.
4 " " D 8 ' 8 # 8 ) 7 ' ) 1 1 7 ) # " D ) 1 ' # S 7 I ) ' ) 7 @ ' 7 " @ 1 7 ) ' 9 3 " @ ' 2 " B ) 1 7 6 1 3 A ) 1 # " 7 ' @ ! 3 0 C ) (

3

El includea. Principiul educa iei sale era „întoarcerea la natură”. Sistemul francez. gimnastica avea un el multilateral: fizic. ¤  £ © ¦ £  Secolul al XVII-lea este considerat secolul realismului. Pedagogii umanişti fixează un el nou educa iei. filozof. considerând valoarea fizică a omului nu ca un scop final.n. bărbă ie. fiind un fenomen istoric complex. care are ca scop perfec ionarea acestuia. precum şi termenul de gimnastică. Evul Mediu este caracterizat prin doctrine reliorice preocupare pentru sănătatea şi frumuse ea trupească. dar societatea l-a stricat. Întemeietorii de şcoli cei mai reprezentativi au fost: Johann Cristoph Guts-Muths (1759-1839). un învă ământ popular. muzica şi desenul. putere. Jahn a adoptat o metodă proprie şi originală: ieşea cu elevii săi afară din oraş. pedagog elve ian. cel mai mare gânditor al antichită ii. gramatica. Atingerea ideal concretizat în formula perfec iunii era idealul de via ă al atenienilor. sus inând că natura l-a creat pe om bun.). 4 ' H & ) ( 7 ' 2 " R ) ) ' 7 3 $ % # 2 3 ' 8 # 8 2 ' " 1 " $ 2 # ¤ £ © 2 ¦ ¥ 3 ¢ ' ¡ 8 © # 8 2 ¥ $ ¢ 1. cel al formării omului complet.). Creatorii de sisteme pedagogice în educa ia fizică au apărut în acelaşi timp în mai multe ări: în Fran a – Amoros. Concep ia idealului armonic este sus inută şi de Aristotel (384-322 î.2. în Suedia – Ling. considerat părintele gimnasticii. pentru ele. gioase. la baza căruia să stea o educa ie morală caracterizată printr-o iubire activă fa ă de om. Grecii şi-au format o concep ie asupra exerci iilor fizice. Întemeietorul şcolii germane de educa ie fizică a fost Friedrich Ludwin Jahn (1778-1852). ce permite ca omul să fie util societă ii. Gimnastica în Evul Mediu. profesor de gimnastică – a experimentat 8 ani efectele exerci iilor fizice în şcoala în care profesa. creând o terminologie proprie. Apare ca un fenomen determinat de condi iile economice obiective ale epocii. Unul dintre exponen ii de seamă ai acestei concep ii a fost Platon (437-347 î. creând. gimnastica este un sistem de exerci ii ale corpului. Apar ine educa iei fizice din Atena. psihic. personalitatea umană.n. în Germania – Jahn. J. iar secolul al XVIIIlea cel al ra ionalismului. Rousseau (1712-1778) este omul cel mai reprezentativ al secolului al XVIII-lea în materie de educa ie. care consideră Renaşterea. a căutat prin concep iile sale să ajute masele populare sărace. dibăcie. 2 3 ' 7 5 7 " 7 ¡ 2 3 @ 7   ' 7 & 8 $ 1 3 & # % 1 ' # S .e. sănătate trupească. în educa ia tineretului. ci ca o condi ie a valorii lui sociale. J. După GutsMuths. deoarece pune în valoare omul. a adoptat ideea . pedagog.Concep ia idealului armonic. cetate a Greciei antice. El şi-a constituit întreg sistemul bazându-se pe legi biologice. dar şi inând cont de condi iile în care trăiau cei pentru care le-a elaborat. Amoros (pedagog teoretic) a creat o serie de institu ii în care se preda gimnastica după principiile sale. savant. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1826). Pentru atenieni. gimnastica. la câmp.e. În concep ia lui Amoros. (om frumos şi bun). fiin a umană perfectă reprezenta idealul de via ă. Con inutul epocii poartă numele de umanism. idealul armonic la care se putea ajunge printr-o dezvoltare armonioasă. Jan Amos Komenski (1592-1670) cel mai mare gânditor al secolului al XVII-lea (de origine cehă). social. Sistemul german. tipărind numeroase căr i în care şi-a fixat sistemul şi metoda sa pedagogică. în Anglia – Arnold.

la pădure. organizând primul teren de exerci ii gimnastice lângă Berlin. Prezenta i concep ia greacă cu privire la exerci iile fizice (Răspuns: 1. Care au fost întemeietorii de şcoli (Răspuns: 1.3. b) principiul selec iei exerci iilor. p. fiind considerat pe drept cuvânt „părintele educa iei fizice româneşti”. c) principiul gradării exerci iilor. Evolu ia gimnasticii în România Începuturile gimnasticii în şcolile româneşti datează din timpul domniei lui Alexandru Ipsilante Vodă. a pregătirii de profesori. p. Gimnastica lui Ling con ine mişcări care se bazează pe criteriul utilită ii. Sistemul suedez. Capitolul 2 2.113 8 0 7 1 # S ) 7 " " & & " ' E " ' 1 7 ' 8 # $ ) % C & ¤ ¥ ) 3 # 1 ¤ ¥ ) 6 $ 1 " ¥ ) © 1 $ 5 ¦ © ' § ) ¦ 7 %  ( § 1 @ @ 8 1 )  $ 3 & 7 ' ) H  % 1 $ 7 ¡ 8 ¦ ' ) 4 ' ¨ " 3 B © %  ) ¤ @ " % ¤ 2 % £ ' ¨ 7 & # § 3 ¢ $ H £ E @ # # # 6  S ) 8 ¤ @ D  S 6 8 E 1 © 0 ) ¤ ¨ 8 ) & ' # & § " S " " C © C " % " 7 ¢ 1 A A ¥ " 8 ) ¢ ) ) 1 & " © ¢ " D ) 7 ¥ D ¢ " 7 ¤ C ¡ ¥ 7 " & A ¡ & @ ¡ # % £ ¦ % % ¨ 7 ¨ ( © ' ( © £ ) 5 % § ) 1 ¨ ¤ # ¨ ) 3 " § 7 § ( ¨ D ¦ ) # £ ¨ " @ ¥ ¨ @ 2 ( ¢ 7 ¦ 3 % § " © 7 ¡ 3 & " # ¦ # & ¡ © # " ) % © £ H B @ B 6 6 " % £ 6 4 # 1 £ 2 S 8 5 3 ¥ © ) © ' ) ¦ ' ¦ ¦ ¨ & 7 7 ¥ ¥ 7 4 © 3 ( ¢ ) # ) ¥ 8 1 ¡ 1 " 3 § ' 1 ¦ ' ) © ( ¥ 7 $ 7 ¨ 3 & ¤ @ ( ' ( ) § % £ " % ) & 4 ( ¦ 7 " 1 B 2 ) ¥ ¢ 3 1 C ¥ 2 " 6 $ ¢ 1. © ¨ Reprezentan ii de seamă ai gimnasticii secolului XX au delimitat importan a şi valoarea sistemelor vechi. Întrebări pentru verificare: Enumera i izvoarele antichită ii (Răspuns: 1. axa de sprijin a tuturor pârghiilor corpului.28). prin introducerea acelei trăsături de caracter moral numită de englezi fair-play. ia naştere Federa ia Interna ională de Gimnastică. Alegerea exerci iilor de gimnastică avea la bază câteva principii: a) principiul dezvoltării armonioase. Sistemul englez. când aceasta se preda în şcoala domnească de la Sf. adică jocul loial în raporturile nu numai cu membrii aceleaşi echipe.27). De asemenea. care a realizat o educa ie prin sport prin practicarea jocurilor sportive. a apărut în 1816. iar coloana vertebrală o consideră organul cel mai de seamă al mişcărilor omului. Care sunt creatorii de sisteme (Răspuns: 1. ca să facă exerci ii în aer liber. p. specialiştii au explicat şi aşezat termenii de gimnastică şi educa ie fizică la locul cuvenit. numit Turnaplatz.27). mişcarea fiind eminamente analitică. Sava. d) principiul preciziei mişcărilor.28). a creării de societă i. în Belgia. Inventatorul spiritului sportiv în educa ia engleză a fost Thomas Arnold (1795-1842). p. 2 % ( 3 1 ' # " 7 ) 1 7 & 4 © § Ardeleanul Gh. formulând o concep ie nouă asupra gimnasticii. 5 7 perioada eroică ) ( 8 2 $ " @ # " ( 4 1 7 ( 4 % ) & ' " 2 @   3 # A S " "   " % 1 @ E 3 ) 7 ' 1 ) 7 7 5 6 3 " ' @ ) 8 1 9 @ 0 3 $ ) " 6 1 $ H % ' ) ' # ( 8 S D Legea instruc iei din 1864 art. care au dus la dezvoltarea spiritului de echipă. E 4 © 8 & ¦ " ¥ ' ¦ ¥ ¥ 2 7 În anul 1881. ) # 7 6 1 ) 5 " " & " ' 2 7 # 6 " 5 7 ' 1   1 © % " § ' A ¦ % 1 & 4 " ¦ ¤ # ¥ @ ( " ¢ ) £ $ 7 " # ¡ ¨ # £ D " % # % © @ 7 1 £ 3 1 " ' & ' 2 9 ¢ # # % 1 ¡ 7 ) ) ) ( ¥ ' £ ) I 2 $ $ ¤ .1. Creatorul gimnasticii suedeze a fost Per Henrik Ling (1776-1839). Cartea de bază a sistemului său. ci mai ales fa ă de adversar. în anul 1776. Moceanu (1831-1909) începe o nouă etapă a organizării învă ământului gimnasticii în şcoală şi armată. .

3. rezultatele şcolii româneşti au fost remarcabile. La noi în ară. Gimnasta Nadia Comăneci a deschis o eră nouă în gimnastica mondială. ¥ ¥ ¦ ¥ ¢ ¡ © ¥  ¨  ¥ ¢ ¦ ¥ § ¦ 2. competi ionale (campionatul şcolii. fiind prima gimnastă care a ob inut nota 10 în concurs. superior şi este cuprinsă în toate planurile de învă ământ. psihologia. încă de la primele apari ii în competi iile interna ionale de mare anvergură (J. iar în 1907 s-a afiliat la F. JO. având o teorie şi o metodică proprie de predare. regulamente. pe datele ştiin elor conexe (anatomia. şi Stroescu A. Şcoala românească de gimnastică s-a făcut remarcată. mijloace şi forme proprii de organizare. În anul 1922. s-a înfiin at . gimnastica de înviorare. La 14 ani. cupe tradi ionale). biochimia. preuniversitar. b) Activită i de masă – neincluse în planul de învă ământ: gimnastica zilnică. Ea se bazează. În planul performan ei. biomecanica.1974). profesional. care a creat o tradi ie şi care se bucură de recunoaşterea unanimă pe plan mondial. c) Activită i în timpul liber al elevilor – Sportul pentru to i: necompeti ionale (serbări şcolare. manuale. a fost campioana absolută a Europei (1975.1977. ¢ ¤ £ ¡ ¥  ¦ ¥ ¥ „Gimnastica constituie un sistem de exerci ii aplicat analitic sau global.O. a fost campioană olimpică absolută la Olimpiada de la Montreal. în cluburi şi asocia ii sportive. d) Activitatea sportivă de performan ă: în şcoli şi licee cu clase speciale. gimnastica compensatorie în ateliere. activită i turistice). se schimbă termenul de gimnastică cu cel de educa ie fizică. primar. instruc iuni metodice. totodată.I. De trei ori consecutiv.Adevăratul organizator al educa iei fizice şcolare a fost . tabere. pentru pregătirea cadrelor didactice de specialitate. s-au alcătuit programe. minutul de educa ie fizică. În cadrul sistemului de educa ie fizică din ara noastră. prin performan ele sale fără precedent..1979). Federa ia Română de Gimnastică s-a înfiin at în anul 1906. stabilind obligativitatea de fapt a gimnasticii în şcoală. 6 # " ( 8 & " C " ' ¤ ) 1 ) 7 " D ¡ 7 & % 1 % " ( $ £   ) ( 1 3 " 1 ) $ %   @ % ' % ' " ' 2 # ¢ " ' B ) 1 % & % ¥ . CE. despăr ind-o de instruc ia militară şi atribuindu-i o oră pe săptămână pentru fiecare clasă. a formării inutei corecte” (Podlaha R. de la Melbourne (1956) şi Roma (1960) – locul III pe echipe la fete. Gimnastica este disciplina de bază a educa iei fizice. gimnastica se regăseşte în: a) Învă ământul de toate gradele: preşcolar. care prin reforma învă ământului primar a introdus gimnastica în şcolile primare. devenind o figură legendară a secolului. fiziologia. special. prin Legea învă ământului din anul 1928. Rezultatele deosebite ob inute în marea performan ă demonstrează existen a unui sistem şi a unei şcoli de gimnastică românească.2. în vederea perfec ionării mişcărilor corpului omenesc. câştigând şi alte numeroase medalii de aur şi argint la CM. ¤ ¥ © ¦ §   ¨ §  ¢ ¡ ¥ ¡ £ ¥ ¥ ¦ ¥ ¢ ¡ © ¥ ¨ § ¦ £ ¨ ¥ © ¥ © ¥ © ¢ £ ¤ £  ¥    2. pedagogia). care influen ează selectiv şi cumulativ aparatul locomotor.G.

perseveren a. • formarea priceperilor şi deprinderilor specifice. rezisten ă). gimnastica de bază II. voin a. solicitări. orientarea generală a gimnasticii ca disciplină sportivă. psihice. pe scară largă. • formarea unei baze motrice şi a suportului fizic necesar practicării ramurilor sportive.5. grad de pregătire. • Exerci ii de sport aerobic. Aceste ramuri au un con inut propriu. • foloseşte. • Exerci ii la plasa elastică (trampoline). gimnastica de performan ă 2.6. precum şi sim ul răspunderii colective. viteză. • dezvoltă capacitatea de colaborare. compensator. © Îmbogă irea permanentă a con inutului gimnasticii prin apari ia unor noi exerci ii a dus la diversificarea unor ramuri independente în cadrul acestei discipline. stăpânirea de sine. 7 . • educarea esteticii corporale. • posibilitatea selectării exerci iilor în func ie de vârstă. suple ii articulare şi elasticită ii musculare. variat. în condi ii obişnuite şi neobişnuite. • Exerci ii aplicative. • dezvoltarea aptitudinilor condi ionale (for ă. ¡ ¥ Mijloacele gimnasticii au evoluat permanent. acompaniamentul muzical.4. • formarea atitudinii corporale corecte şi prevenirea deficien elor fizice. • Exerci ii acrobatice. mijloace comune şi proprii. capacitatea de combinare şi cuplare a mişcărilor). dezvoltând sim ul ritmului şi expresivitatea mişcării. curajul. fiind sistematizate în mai multe grupe de exerci ii: • Exerci ii de organizare şi ordine. sex. capacitatea de echilibru. stare de sănătate. păstrând. de întrajutorare. • formarea obişnuin ei de a practica independent şi sistematic exerci iile de gimnastică în scop sanogen.• dezvoltarea fizică armonioasă. • caracter analitic cu influen are precisă asupra diferitelor grupe musculare şi articula ii. • gimnastica dezvoltă calită i psihice volitive ca: dârzenia. 2. specific de mijloace. dezvoltând coordonarea şi sim ul de orientare în spa iu. coordinative (capacitatea de orientare spa io-temporală. însă. ce permite diferen ierea precisă a gradului de dificultate şi efortului solicitat. prin folosirea mişcărilor naturale şi artificiale special create de om. • Exerci ii de gimnastica artistică. recreativ la orice vârstă. ¥ ¥ ¦ ¥ ¢ ¡ ¥ © ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¦ ¢ ¥ ¡ ¢ ¥ ¡ © © ¨ ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¢  ¡ ¨ ¥ ¤ ¨ ¥ ¦ ¤ ¢ © ¦ § £ © ¨ ¤ © • con inut bogat. • Exerci ii de gimnastica ritmică. • executarea mişcărilor cu maximum de corectitudine.   2. amplitudine şi stabilirea riguroasă a formei de execu ie. recuperator. a corpului între inerea şi dezvoltarea marilor func ii ale organismului. care constituie baza sănătă ii organismului. • Exerci ii de dezvoltare fizică generală. a ritmului şi muzicalită ii. Gimnastica se împarte în: I. de autoapreciere. • stăpânirea elementară şi multilaterală a aparatului locomotor.

minutul de gimnastică. programe de pregătire fizică. grup masculin şi feminin). Cerin ele terminologiei a) privind termenii utiliza i folosind cuvintele din fondul lexicului principal şi să respecte particularită ile gramaticale ale limbii. Gimnastica de bază: organizatorică. aplicativă. care a elaborat prima terminologie de specialitate în limba română. pentru dezvoltare fizică.7. cu instrumente şi la aparate”. precum şi în procesul formării deprinderilor motrice.1. Podlaha. 2. adept al sistemului de gimnastică suedez. gimnastica sport complementar. .III. c) Gimnastica persoanelor cu nevoi speciale. cuplu. II. ameliorarea func iei segmentului sau segmentelor afectate şi cuprinde: a) Gimnastica posttraumatică. profesorul Dumitru Ionescu. necesară practicării ramurilor sportive şi se realizează prin: programe de încălzire. 2. gimnastică ritmică (individual. Gimnastica aplicată 1. ansamblu. care devine oficială. Gimnastica recuperatorie (medicală) are ca obiectiv ameliorarea capacită ii generale de mişcare a corpului şi a marilor func iuni. 3. sport aerobic (individual. trampoline (individual. Gimnastica profilactică – are ca obiectiv păstrarea şi îmbunătă irea stării de sănătate. echipe masculin şi feminin). feminin). Terminologie = totalitatea termenilor de specialitate folosi i într-o disciplină sau într-o ramură de activitate ( . Stroescu şi R. trio.1996) Descrierea terminologică a exerci iilor are o mare importan ă în formarea imaginii corecte şi clare despre mişcare. sistematizând exerci iile în grupe structurale. apare lucrarea de referin ă de A. elaborată În anul 1974. Gimnastica de performan ă: gimnastica artistică (individual. reputat profesor de gimnastică. Este bine sistematizată. gimnastica vârstelor şi sexelor. a eliminat gerunziul din descrierea pozi iilor fundamentale. care i-a adus îmbunătă iri în concordan ă cu procesul de înnoire şi perfec ionare a limbii române. Ion Bucovineanu. echipe masculin şi feminin). 2. III. b) Gimnastica compensatorie: pentru activită i profesionale şi activită i sportive cu solicitare unilaterală. a adus precizări privind regulile de descriere a exerci iilor de gimnastică.7. gimnastica aplicată. echipe. Gimnastica aplicată în alte sporturi – asigură o dezvoltare fizică armonioasă şi o pregătire specială. impunându-se ca un titlu de referin ă în rândul lucrărilor de specialitate. în în elegerea con inutului. echipe masculin şi feminin). 8 9 6 " @ ) ( ) @ " D 8 ' " 1 7 @ % & " ' 1 7 $ ) ' & ) $ 2 ) 1 8 2 " ) " & # " H ' 2 6 7 3 # 6 " " " 5 9 7 6 " " 5   3 @ @ 7 3 # 0 " " ' 6 7 1 & ) " @ ¡ $ R £ @ % 1 7 # 3 " ¥ D ¥ & ¦ " ¥ ¢ ¡ ! © ¥ © ¥ £ ¨ £ ¥ ¤ £ 8 . O contribu ie majoră la evolu ia terminologiei gimnasticii au avut Gheorghe Moceanu. loisir-ul. gimnastica acrobatică (individual. şi profesorul Virgil Roşală. intitulată „Terminologia exerci iilor de ordine. asigurând creşterea normală şi dezvoltarea fizică armonioasă a corpului şi cuprinde: a) Gimnastica de între inere: gimnastica de diminea ă. b) Gimnastica postoperatorie. I. libere.

în celelalte ramuri sportive. c) indiferent dacă este vorba de gimnastica de bază sau gimnastica de performan ă. având o largă aplicabilitate în învă ământul de toate gradele. dezvoltarea func iilor vitale ale organismului şi men inerea lor la indici superiori. • formarea atitudinii corporale corecte şi prevenirea deficien elor fizice. roata. e) . 3. O no iune dacă exprimă acelaşi con inut. Prezenta i caracteristicile gimnasticii (Răspuns: 1. ce stau la baza celorlalte ramuri ale gimnasticii.1. dar numai atunci când aceste denumiri sugerează structura mişcării.1. care foloseşte exerci ii naturale şi nou create.24). constituie prima ramură a gimnasticii. dar şi la persoanele cu nevoi speciale.b) .27). claritate şi concizie trebuie să existe un echilibru. coordinative şi psihice. iar toate elementele se regăsesc în codul de punctaj. Caracteristicile gimnasticii de bază §  © ¦ ¥ ¢ ¡ © ¥ ¢ 3. Limba oficială a FIG este franceza. Prezenta i locul gimnasticii în sistemul de educa ie fizică în România (Răspuns: 3. cea fundamentală. să aibă acelaşi în eles. p. Care sunt cerin ele terminologiei (Răspuns: 1. . să nu con ină elemente suplimentare. p. d) pentru a elimina interpretările.2.1. dar Clasificarea exerci iilor pe criterii morfologic. " 6 ' 8 $ & ) " 1 A " ( 4 D 8 # 8 8 8 " 2 2 " 1 " " & ' 8 7 & & 2 1 B ' ) 7 " # 7 1 @ ) # 3 ) & 0 % & $ " 1 ) A ) ) ) ) " " " " 2 A A 8 A A 8 8 8 2 8 8 2 2 2 2 2 9 .33). • asigurarea suportului motric pentru recuperarea şi refacerea după accidente. să creeze imaginea reală a elementului respectiv. la persoanele de vârsta a II-a şi a III-a. Pentru a evita lipsa de claritate sau precizie şi pentru a respecta cerin a conciziei.1. Capitolul 3  © 8 @ 7 # 3 " D 7 # 1 ) ' # " ) 1 7 & E " 8 # @ % " 9 6 " 3 2 ) & & ) & ( 7 & 3 @   Gimnastica de bază. sărituri ca mingea. . Această cerin ă se referă la gimnastica de performan ă. • formarea obişnuin ei de a practica independent programe de gimnastică în scop sanogen şi de plăcere. prin însăşi denumirea ei. 3. Enumera i obiectivele gimnasticii (Răspuns: 1. sfoara.28). se pot folosi şi termeni conven ionali: podul. p. g) . p. func ional. Obiectivele gimnasticii de bază • dezvoltarea fizică armonioasă. f) Între precizie. biomecanic nu trebuie să constituie o greutate în în elegerea corectă a efectului produs de un exerci iu. • asigurarea bazei de deprinderi motrice necesare practicării unor ramuri sportive. cu caracter formativ. • dezvoltarea aptitudinilor condi ionale. • formarea deprinderilor de organizare prin folosirea mijloacelor simple şi a exerci iilor de organizare şi ordine. Întrebări pentru verificare: Care au fost ini iatorii gimnasticii în România (Răspuns: 3. • formarea bazelor generale ale mişcărilor. p.39).

• poate fi practicată individual sau colectiv. nivel de pregătire fizică. Intensitatea sau tonalitatea comenzii trebuie să imprime ritmul corespunzător de execu ie în concordan ă cu caracterul mişcării. deoarece dispune de mişcări naturale.4. Termeni de bază Termenii de bază cu care operăm în gimnastică sunt: Comanda – reprezintă exprimarea verbală a ac iunilor ce urmează a fi executate.3. indiferent de vârstă. energică. • are caracter necompetitiv. • este accesibilă şi atractivă.• puternic caracter formativ ce se adresează tuturor oamenilor.1. adaptată condi iilor în care se desfăşoară activitatea. pentru demonstrarea sau explicarea exerci iilor în anumite momente ale lec iei şi poate fi: • linie pe un rând • linie pe două rânduri • linie pe mai multe rânduri • careu • unghi • semicerc • cerc 10 . dar şi special concepute. cu muzică sau fără. Este folosită de profesor pentru a organiza şi conduce colectivul. 3. sex. mobilizatoare. • se poate practica oriunde. • creează suportul fizic necesar practicării ramurilor sportive. Forma ia – reprezintă dispunerea colectivului în vederea realizării diferitelor ac iuni şi activită i în colectiv şi este de mai multe feluri: a. de adunare – forma de organizare a colectivului pentru începutul activită ilor (raport).1. respectând regulile de igienă individuală şi colectivă. • permite localizarea precisă şi prelucrarea analitică a articula iilor segmentelor. Mijloacele gimnasticii de bază • Exerci ii de organizare şi ordine • Exerci ii de dezvoltare fizică generală • Exerci ii aplicative 3. grupelor musculare. • asigură o bună pregătire a practican ilor pentru activită ile viitoare. Trebuie să fie precisă. Comanda are două păr i distincte: prevestitoare şi executivă.

în cocor. Intervalul – spa iul (depărtarea) dintre executan ii dispuşi pe linia frontului.• grup b.27). p. în şah. Care sunt termenii de bază (Răspuns: 1. Coada coloanei este reprezentată de ultimul executant din şir. • lă imea forma iei – depărtarea dintre flancul drept şi cel stâng. la un interval de o lungime de bra .83).82). Executan ii sunt aşeza i în ordine rărită. Coloana (şir) – dispunerea executan ilor unul înapoia celuilalt. De câte feluri sunt forma iile (Răspuns: 1. • adâncimea forma iei – depărtarea dintre primul şi ultimul rând al unei forma ii. Flancul – reprezintă extremitatea dreaptă sau stânga. p. şi poate fi: în linie. Distan a – spa iul (depărtarea) dintre executan ii dispuşi în coloană. în cerc. de deplasare – forma de organizare a colectivului pentru diferite ac iuni în deplasare (încălzire. p. în trepte. de lucru – forma de organizare a colectivului pentru executarea exerci iilor de dezvoltare fizică din veriga „influen area selectivă a aparatului locomotor”. în grup. Forma ia cea mai utilizată este: • coloană câte unul • coloană câte 2. • în ordine rărită – executan ii sunt dispuşi pe linia frontului. • schimbarea forma iei – ac iunea de trecere dintr-o forma ie în alta. Forma ia de lucru se alege în func ie de numărul executan ilor şi de spa iu. cu un interval şi o distan ă adecvate executării diferitelor mişcări. Întrebări pentru verificare: Prezenta i obiectivele gimnasticii de bază (Răspuns: 1. două lungimi de bra (un pas sau mai mul i paşi) sau distan a şi intervalul se iau în func ie de spa iul existent de lucru. Capul (baza) coloanei – este reprezentat de primul executant din şir.3 sau mai multe şiruri c. Capitolul 4 11 . precizată prin comandă. Rândul (linie) – dispunerea executan ilor umăr la umăr pe linia frontului. unul lângă altul. Particularită ile forma iei: • în ordine strânsă – executan ii sunt dispuşi pe linia frontului. Frontul – direc ia spre care sunt orienta i executan ii din forma ie. schimbarea aparatelor sau a atelierelor de lucru).

le-am sistematizat şi prezentat într-o succesiune logică. • Realizarea unei uşoare încălziri generale a organismului. Ac iuni pe şi de pe loc Aceste ac iuni sunt: Stând controlat. Deplasări în figuri Deplasările în figuri sunt ac iuni în deplasare. • Ac iuni pe şi de pe loc.1.1. câte unu. Astfel avem: • Pornire. • Pornire cu schimbarea frontului. folosite cu scopul captării aten iei executan ilor şi eliminării monotoniei din lec ie.1. din mers. săltări. alergare şi sărituri. • Alcătuiri şi schimbări de forma ii: a) de pe loc. În ceea ce priveşte ac iunile din deplasare. lateral. Numărătoarea.1. din linie. • Oprire cu schimbarea frontului.3.1. Ac iuni complexe. Aceste deplasări în figuri sunt: Bucla deschisă   Bucla închisă Zig-zag ( # " 1 $ % & ) # " ( 1 3 " B ) 1 7 C " # 7 5 1 3 ) ( ) @ " " D " & 1 ) R £ 12 . • Trecerea de la alergare la mers. şir. • Întoarceri din deplasare. sub comanda directă a profesorului şi vizează următoarele obiective: • Organizarea colectivului în vederea desfăşurării activită ii. Exerci ii de organizare şi ordine Exerci iile de organizare şi ordine (front şi forma ii) cuprind o diversitate de ac iuni şi exerci ii executate cu întreg colectivul. • Formarea capacită ii de autoconducere. 4. prin sărituri. • Oprirea.2. Ele se realizează din coloană. Alinierea. prin: mers. • Formarea sim ului de orientare în spa iu şi aprecierea distan ei şi utilizarea eficientă a spa iului de lucru. alergare. Întoarcerile pe loc. Raportul. • Captarea aten iei şi crearea unei emula ii optime. Ac iuni din deplasare Deplasarea reprezintă mişcarea executan ilor într-un anumit spa iu şi se poate realiza înainte. • Ac iuni din deplasare. Ruperi de rânduri. 4. b) din deplasare. • Trecerea de la mers la alergare. • Ocolire. Adunarea. 4. înapoi. simple sau variante acestora. Repausul. în mod unitar. • Disciplinarea colectivului.4. din alergare sau din diferite variante de mers.

ce pot fi realizate: de pe loc: din linie. din şir. ) " # " @ # " ( " " D 7 6 1 3 ¤ Din linie pe un rând. se folosesc schimbări şi alcătuiri de forma ii. Alcătuiri şi schimbări de forma ii Pentru buna organizare şi desfăşurare a lec iilor de educa ie fizică. în linie pe două rânduri 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 13 .4. din deplasare.Şerpuirea Cercul Arcul de cerc Arcul dublu Contraarcul Optul Spirala 4.1.

în cocor închis 1 1 2 2 3 4 5 4 3 2 2 1 1 3 4 5 5 4 3 2 2 3 4 1 1 2 2 4 3 3 4 5 Din linie pe un rând.Din linie pe un rând. în linie pe 3 rânduri 1 2 3 4 Din linie pe un rând. în cocor deschis Din linie pe un rând. în cerc 5 3 4 5 Din linie pe două rânduri. în linie pe şase rânduri 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 3 14 . în coloană câte 3. în forma ie câte 3. prin arc de cerc 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 Din linie pe un rând.5 în trepte 1 2 3 4 Din linie pe un rând.5.4.4. în linie pe 4 rânduri 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 Din linie pe două rânduri.

Dintr-un şir. în coloană câte doi Dintr-un şir. în trepte 1 Dintr-un şir. în forma ie câte patru. în trepte Dintr-un şir. în trepte 1 " B # " ( " " D 7 6 1 3 ¤ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 4 3 2 1 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 1 5 4 3 2 2 4 4 2 1 5 3 3 4 4 15 . în forma ie câte cinci. în forma ie câte trei.

în şah 3 3 1 ¤ 2 Trecerea din coloană câte unu în coloană câte doi 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 Desfacere 2 2 1 2 1 Apropiere 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 16 . în forma ie câte şase. în forma ie câte patru. în şah 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 ) 1 7 2 7 @ $ ) ( # " ( " " D 7 6 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 3 Din două şiruri.2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 Din două şiruri.

1. profesorul trebuie să ină seama de: • utilizarea denumirilor corecte. • pozi iile statice să nu fie folosite abuziv. în predarea exerci iilor de organizare şi ordine.86). Indica ii metodice privind utilizarea exerci iilor de organizare şi ordine în lec ie În cadrul lec iilor de educa ie fizică. • comenzile să fie adaptate particularită ilor de vârstă ale elevilor. Întrebări pentru verificare: Care sunt ac iunile pe şi de pe loc (Răspuns: 1. p. • schimbarea permanentă a capilor de coloană. pentru a stimula participarea activă şi conştientă a elevilor. precise şi unitare a tuturor ac iunilor. • folosirea acompaniamentului muzical.5.Contopire Încrucişare Întrepătrundere Trecere Trecerea din coloană câte unu în coloană câte „n” pe centru 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 4. • principiul gradării efortului. 17 .

c) în grup. sandouri.1. p. gantere. d) exerci ii din culcat. b) pe perechi. a grupelor musculare. 4. bancă cu cărucior rulant. c) exerci ii cu caracter de relaxare.93). Enumera i deplasările în figuri (Răspuns: 1. e) exerci ii din atârnat. de cauciuc. Prezenta i forma iile din şir (Răspuns: 1. După felul cum se execută. în vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase a organismului. realizând încălzirea generală a organismului. c) exerci ii pentru trunchi. ¤ ) & " ) @ 7 ) ' @ % 6 " 7 6 ) ( ) " D & # % A # S ) ' 7 C " ' 7 6 ) " A ) 1 7 ' @ 3 0 C ) ( ) ( ) @ " " D " & 1 ) R   18 ) ) 1 2 ' 7 # ¤ 3 " " £ " ( ¨ @ # © 7 3 8 ¤ # 2 6 3 7 1 " 3 D ¤ 7 C & 1 1 " ¤ ) # ) 3 A ) ' % & 1 6 " 0 7 A 3 " ¨ % " C 1 @ ' " " # B ) 7 A " D " $ " ¥ # & 2 # " ¢ " 7 " ) 1 ) ¦ ' ( " 1 6 8 7 1 & ' ¥ " " @ 3 7 6 § B 3 A 3 ) 3 ) £ 1 0 & & 2 ¤ ( 7 C " " ) @ 8 " " 7 ) 1 B " " % C & ( 1 " 7 1 7 & £ @ 8 ( 3 ) 2 7 ¤ @ % E # 7 1 C 5   " " 7 & 0 ) ' 8 0 $ 2 ' E ) 3 2 % C % " 7 1 F # ¢ " ¢ # ¤ B @ $ B " 7 7 1 C A " 3 7 " ) " " 3 5 3 1 ¤ ' " 7 D ) D A @ ) © ) & " & 1 8 # ) ) ¢ @ ' # ) 1 # 7 ¨ 1 7 3 ¤ " " 7 " 1 ) ' " £ 7 & @ " 1 6 ) ( ' 3 " 4 5 1 ' @ 3 1 8 1 & % " " # ' 1 0 ' 7 3 7 C & " 3 " # @ 3 0 C " & ' ' S ) @ 8 @ ) 8 C ' " ) & " $ ) 7 ( & " " $ % 7 C B ) ( & # C # 6 7 " " S 1 " ) " 7 7 ' " ¥ ) 9 A D ¥ ( ) ) D 4 7 2 ) ( " 1 1 8 7 7 7 ¥ ) 1 ' B 7 7 E ) ) 1 ) ) ¦ # 7 ' ' " @ @ 8 ' 1 1 ) ¤ 7 @ @ " " @ % 6 # " " & 7 7 C 3 3 @ " 3 " " D D % " " 0 0 @ ¡ % 0 6 6 C 5 9 " & & C C 7 C 1 1   6 1 1 5. p. c) exerci ii din aşezat. măciuci. 2. 3. cercuri. pot fi: a) individuale. corzi. 5. banca curbată). a diferitelor segmente corporale. Din punct de vedere al caracterului activită ii musculare: a) exerci ii pentru dezvoltarea for ei musculare. Prezenta i forma iile din linie (Răspuns: 1. cu ajutorul cărora prelucrăm majoritatea articula iilor. pregătindu-l mai bine pentru efort” (N. d) pe loc. h) exerci ii pentru articula ia mâinii şi gleznei. extensoare).105). f) exerci ii pentru coloana vertebrală. c) exerci ii cu şi la aparate speciale (bănci de gimnastică.1. b) exerci ii cu partener. b) exerci ii din pe genunchi.88). b) exerci ii pentru dezvoltarea elasticită ii musculare şi mobilită ii articulare. p. helcometru. e) din deplasare. mingi medicinale. p. 5. Din punct de vedere al formelor de practicare: a) exerci ii libere (fără obiecte). e) exerci ii pentru articula ia scapulo-humerală. • • • • • • • Folosirea sistematică a exerci iilor de dezvoltare fizică generală are următoarelor influen e: • asupra musculaturii şi a articula iilor. d) exerci ii pentru picioare. eşarfe. Capitolul V ¨ E 2 ' 7 8 ' & © ( " 6 7 @ # " 9 1 2 S " ) " 1 7 8 7 ' ¤ 7 @ " ) 2 1 ) ) 8 & C D & " 7 ( ) 1 7 ) & 8 ' " " # # ' 1 # " ) B # " " " " # % 3 3 ) @ " % & 6 & ) ( " 6 " 5 6 D % 1 2 0 " ' ' 1 A 8 3 ) ) ( 3 2 7 7 8 ¦ @ 8 1 C 1 A 7 ¥ 1 & ' 7 7 & 8 " # $ 3 " 7 8 ) ¥ " " & C ) & C " 2 " 6 # „Prin aceste exerci ii în elegem acele complexe de mişcări gândite şi alcătuite de om. d) exerci ii cu obiecte portative (bastoane. b) exerci ii pentru bra e. scară fixă.1.97). Băiaşu.Enumera i ac iunile din deplasare (Răspuns: 1. Sistematizarea exerci iilor de dezvoltare fizică generală 1. g) exerci ii pentru articula ia coxo-femurală.1984). După pozi iile de plecare: a) exerci ii din stând. Din punct de vedere segmentar şi articular: a) exerci ii pentru cap şi gât. ) @ ) ) ) ) A ) 6 3 3 " ) 2 ( ( ( 1 S " ) A A ) R R " # & " D " £ £ £ 7 7 7 1 3 5 & ) @ 1 ' % " 3   " ( 1 6 7 & ) .

fiind legat de intensitate.3. Ea presupune transmiterea influxului nervos fără întreruperi la grupele musculare solicitate în ac iunea respectivă. A. • modificarea tempoului de execu ie. • formarea inutei corecte. • orizontală (clinostatică). transversală şi sagitală. lateral sus).• formarea priceperii de a dirija mişcările segmentelor corpului. mişcărilor corpului determinând consumul de energie. iar tempoul reprezintă frecven a ac iunilor motrice pe unitatea de timp. expresivitate.2. cursivitate. rapide). Bota. viteză (mişcări lente. în conformitate cu cerin ele specifice de execu ie. • dezvoltarea calită ilor motrice.1. Pozi iile se împart în: 1) pozi ie ini ială – pozi ia din care începe orice mişcare.1. Planuri: sagital. 5. şi este asigurat de corelarea ra ională a for elor interne şi externe. sus. Bazele generale ale mişcărilor Bazele generale sunt însuşiri ale mişcărilor care asigură realizarea acestora la nivel optim.1999). • inută corectă – specifică gimnasticii. În gimnastică. Axe: longitudinală. în acelaşi timp. • asigurarea suportului fizic şi psihic pentru desfăşurarea diferitelor activită i. a celor active şi de iner ie şi reprezintă nivelul tonusului muscular în timpul pozi iilor. • grad de încordare şi relaxare necesare execu iei – este definit de intensitatea contrac iei musculare care realizează mişcarea. Reglarea efortului în executarea exerci iilor de dezvoltare fizică se realizează prin: • alegerea adecvată a exerci iilor. • repere temporale (ritm şi tempou) – ritmul de execu ie reprezintă succesiunea temporală repetată a păr ilor componente. • capacitatea de coordonare a sistemului neuromuscular – constă în colaborarea dintre sistemul nervos şi cel muscular care duce la executarea cu uşurin ă a mişcărilor. mişcării. Ne referim la: • direc ie precisă – este reprezentată de direc iile principale şi intermediare pe care se deplasează corpul sau segmentele lui (înainte. eficien ă (Dragnea A. Pozi ia corpului fa ă de sol poate fi: • verticală (ortostatică). adică de numărul de unită i neuro-musculare care participă la contrac ie. • înclinată.. 19 . • schimbarea pozi iilor ini iale. No iuni legate de „pozi ie” Pozi ia reprezintă situa ia statică a corpului sau a segmentelor acestuia în desfăşurarea mişcării şi este o stare de moment. lateral jos.. moderate. • amplitudine maximă – se realizează prin folosirea la maximum şi în mod treptat a gradului optim de mobilitate articulară şi elasticitate musculară a segmentului care participă la efectuarea exerci iului asigurând o execu ie corectă şi estetică (mişcările executate cu bra ele întinse măresc gradul de amplitudine). 5. • numărul de repetări şi pauzele între exerci ii. deoarece pot determina chiar gradul de dificultate al unui element tehnic. frontal şi orizontal. oferind. precizarea pozi iilor are o importan ă tehnico-metodică deosebită.

1.1. 3) pozi ie fundamentală – este o pozi ie a corpului stabilită în mod conven ional. Exemple: Pozi iile fundamentale Stând= St. fiind considerată element tehnic (stând pe mâini. situate în planuri şi direc ii diferite. Aplecare= Aplec. denumirea mişcării şi aparatele din gimnastică se scriu cu litere mari. păr ile corpului. Prescurtări terminologice Pentru a descrie rapid exerci iile la aparate. Înapoi = înap. Aplecat= apl. Arcuire= Arc. cu literă mică. cât şi exerci iile de dezvoltare fizică. direc ia mişcării şi al i termeni se scriu prescurtat. Ca structură. Bra = B. trebuie respectată următoarea ordine: 20 . cu caracter de for ă. Amândouă necesită un grad mare de stabilitate. Păr ile corpului Abdomen= Abd. Bârnă= Brn. complexe. pod. Reguli privind descrierea exerci iilor în gimnastică Pentru descrierea exerci iilor în gimnastică. 5. sprijinit. aşezat. cumpănă. după natura reazemului fa ă de sol sau aparate: stând. Apropiat= apr. Direc ia mişcării Înainte = înai. Denumirea mişcării Alergare= Alerg. ele pot fi: simple. sfoară). care se fac după anumite reguli.4. echilibru sau mobilitate cu un anumit grad de dificultate în execu ie. şi avem: • pozi ie derivată – rezultă dintr-o pozi ie fundamentală. prin modificarea pozi iei segmentelor unele fa ă de altele. compuse. Antebra = Ab.5. Al i termeni Alternativ= alt. pe genunchi. Aparate de gimnastică Bancă= Bnc. Bară= Br. culcat. se pune punct. 5. • pozi ie specifică – pozi ie cu structură complexă. Pozi iile fundamentale. se utilizează prescurtările de termeni. • pozi ie compusă – însumează mai multe pozi ii ale segmentelor corpului. Diagonal= diag. Pe genunchi = Pe G. După fiecare prescurtare. Aşezat = Aşez. Aceste pozi ii se pot diversifica prin combinarea între ele. atârnat.2) pozi ie finală – pozi ia corpului la terminarea mişcării.

„şi” sau „ . ridicare (Ridic. P.T. Reprezentarea grafică a exerci iilor de gimnastică Un rol important în gimnastică îl are crearea imaginii mişcării. iar la aparate se specifică şi pozi ia fa ă de aparat. 2.). 5. aplecare (Aplec. Rev. cu aplecarea trunchiului înainte şi răsucirea capului spre dreapta (Îndoi. Îndoi. 1-2.).T.dep. trunchi (T).” (virgulă). Îndoi. Îndoirea trunchiului spre stânga 6.drp. Exten. se foloseşte „cu”. " 4 ) Aplec.C. 4. aleasă în func ie de scopul. cu arcuire 3-4. între elementele componente. Îndoirea trunchiului spre dreapta.). Pozi ia finală poate fi una din pozi iile fundamentale sau derivate.înai.6.spre drp. sunt lega i cu linioară (–). : stând depărtat. : îndoirea bra elor la ceafă. • angrenează în efort simultan mai multe segmente.spre stg. ducere (Duc. Denumirea mişcării ce urmează a fi executată. iar când o mişcare durează mai mul i timpi. cu mâinile pe şolduri: St. Pentru realizarea desenului liniar.B.cu arc. Segmentul care execută mişcarea.1. Revenire 7. Îndoirea trunchiului spre dreapta 4. I. se pun două puncte „:”. Un rol important în folosirea eficientă a exerci iilor de dezvoltare fizică generală îl are pozi ia de plecare (ini ială). : înainte (înai. În legări.). • uşurarea execu iei. 3-4 cu arcuire " " 1 1 % % ( ( @ @ 3 3 B B ) ) $ $ ) ) @ @ " " # # " " H H 6 6 % % & & ' ' 7 7 ' ' 1 1 8 8 $ $ ) ) ( ( ( ( # # H H ' ' Prescurtat: 21 £ E C & ' 7 ) 1 " A 8 $ ( 6 " # ' % ¤ $ £ 2 ) 4 1 ¢ 3 4 & ¡ 8 4 2   ¢ ) " " 1 % 7 9 ) $ 1 " ' $ 7 6 ) " ' 1 7 # 3 S ' 7 8 1 # 8 % 7 6 ) % ( # ' 3 4 ' 8 & ) " ' " C D % 1 8 6 $ ) 6 $ S ' 8 C # 7 % ) 2 1 ) & @ " % " @ D " ) & 2 1   ) ( % % % % % R # @ @ @ @ @ ) H $ $ $ $ $   & )   ' 6 6 6 6 6 4 E 7 ) ) ) ) ) ) ) 3 R R R R R @ & 7 ) ¡ £ £ £ £ £ 1 & " 7 C 3 % ) 6 ( . Rev.T. După pozi ia ini ială. : bra (B).).1. St.T. pozi ia ini ială se descrie doar la început. Îndoi. ob inută cu ajutorul desenului liniar. 5.T. sus). : 1-2. vor fi respectate anumite reguli: • reprezentarea solului se face printr-o linie orizontală continuă E ¦ ) $ E ¥ E $ ) ( E '   Exemple: : P.cu Aplec. În descrierea exerci iilor.înai.şi Răsuc.T. 3. Rev. 1-2 Îndoi.). Direc ia pe care segmentul execută mişcarea. lateral (lat. pe Ş. Revenire 3. Extensia trunchiului 8. iar în cazul mişcărilor compuse.pe Ş. timpii sunt puşi înaintea mişcărilor. Rev.spre drp. cu M. înainte sus (înai. Pozi iile de plecare urmăresc: • asigurarea condi iilor optime de execu ie. Revenire în pozi ia ini ială. Dep. Aplecarea trunchiului înainte 2. 1. izolarea anumitor articula ii sau segmente în timpul execu iei.T. cu arc. Pozi ia ini ială (plecare) este pozi ia din care începe mişcarea şi poate fi fundamentală sau derivată.spre stg. Revenire 5. I. deoarece pozi ia finală a mişcării anterioare poate fi identică cu pozi ia ini ială a mişcării următoare.cu M. Îndoirea trunchiului spre stânga. structura şi con inutul exerci iului. Exemplu îndoire (Îndoi.). picior (P).la Cf. • îngreunarea execu iei.

• întoarcerile se realizează printr-o săgeată arcuită şi numărul de grade corespunzător întoarcerilor. cu o linie întreruptă. văzut din fa ă . lungimea picioarelor trebuie să fie jumătate din înăl ime. văzut din spate şi cu o linie în dreptul nasului. iar numărul de arcuiri este reprezentat de o cifră care se scrie deasupra liniei. lateral fa ă spate Capul este reprezentat de un cerc gol. se folosesc semne ajutătoare: • direc ia de deplasare a segmentului se realizează cu ajutorul săge ilor. Segmentul aflat în plan apropiat se desenează cu o linie continuă. Pentru în elegerea desenului (citirea). din profil . şi de sus . din fa ă sau din spate.• reprezentarea aparatelor se realizează din lateral scară fixă Corpul se desenează din lateral. iar cel aflat în plan îndepărtat. ¡   ¤ ¢ 4 • arcuirea se realizează printr-o linie frântă. şi reprezintă a 7-a parte din înăl ime. 2x ¡   ¢ £ 22 . cu un cerc plin .

5. laterală. Stând Pozi ie ortostatică bipedă şi plantigradă. palmele orientate spre coapse. pe un picior: • cu celălalt picior întins şi ridicat: înainte. cu piciorul drept peste • cu genunchii semiîndoi i • cu genunchii îndoi i (ghemuit) 3.2. lateral. dorsală. înapoi • cu celălalt picior întins sprijinit: înainte. asimetrică 4. Pozi ii derivate: 1. genunchii întinşi. că desenele reprezintă succesiunea mişcărilor întrun exerci iu. pe vârfuri: • depărtat – frontal – anteroposterior cu piciorul stâng înainte (sagital) – anteroposterior cu piciorul drept înainte • încrucişat: cu piciorul stâng peste.• mişcare cu revenire se realizează printr-o săgeată cu două capete. lateral. pe un picior îndoit: • cu celălalt picior întins ridicat: înainte. înapoi • cumpănă: facială. vârfurile uşor depărtate. cu degetele apropiate şi întinse. privirea înainte. Putem spune. Pozi iile fundamentale şi derivate ale corpului A. bra ele întinse pe lângă corp. înapoi • cu celălat picipor întins sprijinit: înainte. capul drept. pieptul uşor ridicat. înapoi • cu celălalt picior îndoit şi ridicat: înainte. înapoi B. lateral. lateral. cu călcâiele apropiate. în concluzie. • mişcarea executată simetric se marchează cu semnul plus (+) • cifra scrisă înaintea mişcării reprezintă numărul de repetări ( 3 X). Pe genunchi 23 . pe ambele picioare: • depărtat – frontal – anteroposterior cu piciorul stâng înainte (sagital) – anteroposterior cu piciorul drept înainte • încrucişat – cu piciorul stâng peste – cu piciorul drept peste • cu genunchii semiîndoi i • cu genunchii îndoi i (ghemuit) • fandat – înainte – lateral – înapoi 2. lateral.

călcâiele apropiate. 1. facial – depărtat 3.Baza de sus inere este pe gambe. pe o coapsă: stânga-dreapta. pe un genunchi • celălalt picior întins sprijinit: înainte. cu picioarele întinse pe sol. Fără sprijin 1. apucat cu mâinile. axa umerilor fiind sub punctele de sprijin. echer: cu picioarele apropiate. lateral • celălalt picior întins ridicat: înainte. 1. lateral. cu piciorul stâng peste dreptul 5. înapoi (cumpăna pe genunchi) • celălalt picior îndoit ridicat: înainte. Atârnat Corpul este întins şi se men ine suspendat de un aparat. simplu (de mâini) a) pe verticală – cu bra ele întinse – cu bra ele îndoite – echer – dorsal – cu genunchii îndoi i b) pe orizontală – planşa – înainte (facială) – înapoi (dorsală) c) răsturnat – cu picioarele întinse – îndoit – călare 2. înapoi C. lateral. înapoi • celălalt picior îndoit sprijinit: înainte. celălalt picior îndoit lateral D. ridicate 2. agă at de o altă parte a corpului – de genunchi – de un genunchi – de vârfuri 3. axa lui longitudinală fiind paralelă cu această suprafa ă. apropiat: cu picioarele îndoite 2. pe genunchi: • cu genunchii apropia i: cu călcâiele depărtate • cu genunchii depărta i: cu călcâiele apropiate. îndoite. cu vârfurile întinse. mixt – la un genunchi 24 . Aşezat Corpul se sprijină pe şezută. bra ele pe lângă corp. dorsal – picioarele: îndoite şi ridicate – cu picioarele depărtate: întinse. Pozi ii derivate: 1. cu genunchii depărta i 2. depărtat: cu picioarele întinse. costal – dreapta. încrucişat: cu piciorul drept peste stângul. Culcat Corpul se găseşte în totalitate cu partea dorsală în contact cu suprafa a de reazem. picioarele depărtate4. lateral. cu picioarele îndoite 3. bra ele întinse pe lângă corp. cu călcâiele depărtate • pe călcâie aşezat: cu călcâiele depărtate. stânga E.

simplu a) cu corpul pe verticală – cu bra ele întinse – pe antebra e (paralele) – pe bra e (paralele) – echer (închis. Pozi iile şi mişcările segmentelor corpului Capul 1. corpul venind în contact cu ambele bare. sus. pe coate.-stg.-stg.1. înapoi jos. depărtat) – lateral (cruce) – spre stânga. înainte sus. liberă c) cu corpul răsturnat – stând pe bra e (paralele) – stând pe cap – stând pe omopla i – stând pe mâini – stând pe o mână – stând pe antrebra e – sprijin lateral răsturnat (inele) 2. 1. mixt a) sprijin stând – apropiat – depărtat b) sprijin pe genunchi c) sprijin aşezat – apropiat – depărtat – pe o coapsă d) sprijin culcat – facial – dorsal – costal 5. lateral sus. spre dreapta – dorsal – călare b) cu corpul pe orizontală – cumpănă. combinat – atârnările combinate sunt specifice paralelelor inegale. lateral. rotare – spre dreapta – spre stânga " 1 8 & B " Bra ele Pozi iile bra elor întinse: • pe direc ii principale: înainte. răsucit – dreapta – stânga 1. Sprijinit Corpul este întins pe verticală şi se sprijină pe mâini. lateral jos. • pe ¥ " " D " C 3 I 25 . iar axa umerilor se află deasupra punctelor de reazem.) – înapoi (extesie) 2. • pe direc ii intermediare: înainte jos.) – înapoi (extensie) 2.– la genunchi – de vârfuri – cuib 4. aplecare – înainte – lateral (drp. jos.2. F. răsucire – dreapta – stânga 3. aplecat – înainte – lateral (drp. pe un cot.

sex şi vârstă ale executan ilor. b. Pozi iile bra elor îndoite la 90º: cu antebra ele sus. • ducere (se efectuează numai în plan paralel cu solul). f. simultan cu prelucrarea articula iilor scapulo-humerală. • cu mâinile la piept. coborâre.direc ii oblice: oblic înainte jos. cu numărătoare sau cu acompaniament muzical. laterală (dreapta-stânga). prin angrenarea segmentelor corpului. • răsucire. Mişcările bra elor: • ridicare. d. balansare. g. în func ie de complexitate. stânga. răsucire: dreapta. cu cele ale picioarelor. aplecare înainte c. Complex de exerci ii libere ) " @ 1 " " 8 D & " B C " 3 7 ' $ 7 ) 1 ( 4 7 5 # H ' 2 " 1 8 & B " ) ' # " 7 # S ' 7 # " @ & # S " " D " C 3 I ¥ ¥ I 26 . întindere. cu amplitudine moderată şi viteză redusă. în final. • rotare. înclinare înainte b. d. frontal). răsucire. • cu mâinile pe creştet. apoi se urmăreşte creşterea treptată a amplitudinii mişcărilor. aplecat: înainte (la orizontală). lateral (dreapta-stânga). ducere. • cu mâinile la ceafă. în continuare. înapoi (extensie). • continuitate în aplicarea complexelor de exerci ii prin exersarea lor pe parcursul a 6-8 lec ii. c. • obligativitatea lucrului simetric. cu antebra ele înainte. • întindere. rotare: spre dreapta. când se execută structuri de sărituri. începând cu prelucrarea grupelor musculare ale gâtului şi bra elor. îndoire. accesibile. îndoit: înainte. pe genunchi). complexe de exerci ii de dezvoltare fizică generală sistematizate după criteriul formelor de practicare. Vom prezenta. • forfecare. • îndoire. articula ia coxofemurală. îndoit răsucit a. Picioarele picioarelor decurg din pozi iile fundamentale ale corpului (stând. apoi ale trunchiului şi. rotare. • structurarea corespunzătoare a exerci iilor în cadrul complexelor. întindere: mişcarea opusă îndoirii. • cu mâinile pe umeri. îndoire: înainte. răsucit: dreapta. intensitatea execu iei ajungând la maximum spre finalul complexelor. oblic înainte sus. • coborâre. îndoire răsucită: spre dreapta. cu antebra ele în jos. • exerci iile se aleg în func ie de nivelul de pregătire. se execută la revenirea trunchiului după îndoire e. înapoi (extensie). • creşterea gradată a efortului prin folosirea la început a exerci iilor simple. : ridicare. Trunchiul a. diagonal (sagital. forfecare. Cerin e metodice privind structura şi predarea complexelor de dezvoltare fizică: • structurile să fie grupate în complexe de 8-12 exerci ii. într-o succesiune logică (de sus în jos). • exerci iile se execută în 4 sau 8 timpi. spre stânga. stânga. • balansare. spre stânga. oblic înapoi jos. coloana vertebrală. Pozi iile bra elor îndoite: • cu mâinile pe şolduri.

P. revenire 3. mâinile pe şold 1. partea stângă. înapoi 3. revenire 3. pas lateral cu piciorul drept. mâinile pe şold 1. II. revenire. fandare înainte. revenire VIII. ridicarea bra elor prin înainte sus. Stând 1. arcuire 3-4 răsucirea trunchiului spre stânga. idem. înapoi VII. 1 4.I. cu întinderea bra elor înainte 8.I. cu piciorul stâng. Stând. cu întinderea bra elor sus şi bătaie din palme 2. cu bra ele sus şi balansarea piciorului stâng. cu bătaia palmelor la spate 3. idem.I. revenire VI. arcuire 7-8. săritură în stând depărtat. balansarea pe piciorul stâng înainte. coborâre pe toată talpa. îndoirea trunchiului înainte la piciorul drept.I.P. revenire III. P. Stând depărtat. întinderea bra elor lateral 2. cu întinderea bra elor înainte 6.I. simultan cu întinderea bra elor lateral şi extensia capului. P.I.I. cu bătaia palmelor sub picior 4. Stând cu mâinile pe şold 1. revenire 5. cu piciorul drept. sprijin ghemuit 2. arcuire V. 5-8. P. 4. fandare laterală cu piciorul drept. sprijin ghemuit 4. revenire 3. 3.P. arcuire IV. ridicare în extensie. îndoirea trunchiului înainte la piciorul stâng. extensia trunchiului cu mâinile la ceafă 4. fandare laterală cu piciorul stâng.I. Stând depărtat. P. ridicarea trunchiului cu bra ele sus. bra ele lateral 1. P. revenire 7. Stând 1. aplecarea trunchiului înainte. cu întinderea bra elor sus 2. ridicare pe vârfuri. 2 5-8. mâini pe umeri. idem. săritură în stând. mâini pe umeri. Stând depărtat 1-2. ridicare în extensie.I. 2. fandare înainte. mâinile la ceafă 1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta. cu bra ele sus şi balansarea piciorului drept. balansare pe piciorul drept înainte. arcuire 3-4. 4 sărituri ca mingea Complex de exerci ii cu partener 27 . întinderea bra elor lateral 4. cu bătaia palmelor sub picior 2. arcuire 5-6. Stând.

cu opunere de rezisten ă 2. cu întoarcere în partea opusă IV. de mâini jos apucat 1. Stând depărtat. ridicând partenerul B în spate. bra ele înainte. bra ele sus.I. spre dreapta 1-8. Stând umăr la umăr. cel exterior sus de mâini apucat 1. Stând spate la spate. în sens opus. îndoirea bra ului stâng. 1 4. arcuire cu apăsare pe umeri 7-8.I. de mâini sus apucat 1. idem. cu îndoirea trunchiului spre interior) 2. îndoirea bra ului drept.I.I.I.I.I. spate la spate. P. sprijin pe palme 1. fandare înainte cu piciorul drept 2. revenire 3. fandare laterală (spre exterior. Stând fa ă-n fa ă. P. de mâini apucat 1. mâna liberă pe şold 1-4. bra ele dinspre interior jos. mâinile pe umerii partenerului 1-2. revenire lentă VII. sărituri ca mingea pe loc. revenire 5-8. revenire 5-8. bra ele sus. piciorul drept ridicat întins înainte. revenire III. prin rulare laterală (A) spre dreapta (B) spre stânga în culcat dorsal 3. partenerul A îndoaie uşor trunchiul înainte. Culcat dorsal. revenire 3. cap la cap.P. P. apucat la nivelul gleznelor. arcuire cu apăsare pe umeri 3-4. Stând fa ă-n fa ă. idem pe piciorul opus Complex de exerci ii cu bastoane 28 . răsucirea trunchiului spre reperul B V. prin rulare laterală în culcat facial cu corpul în extensie 4. revenire 3. arcuire 4. cu mâna stângă a partenerului. P. revenire II. de mâini apucat 1.P.I. cu partenerul B VI. revenire 5-8 idem. trunchiul aplecat. bra ele lateral. men inere 3-4. P. întoarcere 180º. spre partea opusă VIII. răsucirea trunchiului spre reperul A 5-6. fandare înainte cu piciorul stâng 4. întoarcere 180º. fa ă-n fa ă. idem. idem. sărituri cu întoarcere 180º. ridicarea picioarelor şi a trunchiului în extensie 2. Culcat facial. care are trunchiul în extensie 2-3. pe piciorul stâng 5-8. Stând depărtat.I. ridicare simultană în stând pe omopla i 2.P. cu fa a în aceeaşi direc ie. cu opunere de rezisten ă 4.

bra ele lateral sus. cu bastonul jos. ridicarea trunchiului simultan cu piciorul drept 2. mâini pe şolduri. revenire pe toată talpa 3. revenire 7. idem. răsucirea trunchiului spre dreapta 3.I.I.P. men inere 4. bra ele lateral sus. Culcat facial. îndoirea trunchiului spre stânga cu bastonul la omopla i 4. Stând depărtat. cu coborârea bra elor jos 5-8 idem. aplecarea trunchiului înainte 8. apropierea piciorului stâng. P.I. aplecarea trunchiului înainte 2. îndoirea trunchiului înainte 7. bastonul jos. ridicare pe vârfuri. idem. Stând.I. cu bastonul de ambele capete apucat 1. ridicarea simultană a trunchiului şi picioarelor 6. revenire III. revenire 5-8. bastonul aşezat vertical pe sol 1-8. revenire V. revenire 5. Stând depărtat. revenire VI. cu extensie mare de trunchi 4. bra ele lateral sus. Culcat dorsal. pe călcâi aşezat. bra ele lateral sus.I. Complex de exerci ii cu mingea medicinală 29 . revenire VIII. aplecarea trunchiului înainte 4. P. pct. simultan cu ridicarea bra elor sus 2. ridicarea trunchiului şi a picioarelor în extensie 2-3. cu ridicarea bra elor sus 3. P. ridicarea trunchiului simultan cu piciorul stâng 4. coborârea bastonului la ceafă. Pe genunchi. ridicare pe genunchi. îndoirea trunchiului spre dreapta cu bastonul la omopla i 2. de ambele capete apucat 1. întinderea bra elor sus. P. cu avansare şi revenire. cu bastonul de ambele capete apucat 1. spre stânga IV. P. P. revenire 3. cu ridicarea bra elor înainte 2.I. Stând depărtat.I.I. sărituri ca mingea de-o parte şi de alta a bastonului. cu coborârea bra elor înainte 4. cu ridicare pe vârfuri 4. cu bastonul de ambele capete apucat 1. revenire VII. apropierea piciorului drept. revenire 3.P. revenire 5. spre stânga II.I. de capete apucat 1-3.5 8. pas lateral cu piciorul stâng. pas lateral cu piciorul drept. de ambele capete apucat 1. cu bastonul de ambele capete apucat 1. Stând cu bastonul jos. aplecarea trunchiului înainte 6.

revenire VIII. îndoirea uşoară a picioarelor. ridicarea trunchiului şi îndoirea lui înainte. revenire V. mingea inută la ceafă. P.I. mingea inută jos cu ambele mâini 1-2.I. cu ambele mâini 1. Pe genunchi. P. mingea inută cu ambele mâini 1. întinderea bra elor cu îndoirea trunchiului înainte 4. Stând cu mingea inută între glezne 1-8. întinderea picioarelor cu ridicarea bra elor sus 3. P. revenire II.I. cu bra ele sus 4. P. 1-2 5-6. îndoirea bra elor cu mâinile la ceafă 4. în plan frontal 3-4. apucat de şipcă la nivelul bazinului 1. cu aşezarea mingii între glezne 4. Stând depărtat. îndoirea uşoară a picioarelor cu coborârea bra elor înainte 4. în plan frontal 7-8. cu ridicarea bra elor înainte 2. ridicare pe genunchi şi extensia mare a trunchiului. P.I. Stând pe prima şipcă a scării fixe. revenire VI. Sprijin culcat înainte pe minge 1. aplecarea trunchiului înainte 2.I. Stând cu mingea inută jos. mingea inută între glezne 1. P. ridicarea picioarelor peste cap şi aşezarea mingii în mâini 2. cu bra ele sus. pe călcâi aşezat. Culcat dorsal. Stând depărtat. cu bra ele sus. Stând depărtat.I. revenire în culcat dorsal 3. P.I. revenire II. rotarea bra elor spre dreapta. 5-6 III.I. sărituri pe loc Complex de exerci ii la scară fixă I. îndoirea bra elor 2.I. P. revenire IV. revenire 30 .I. fandare înainte cu piciorul stâng 4. revenire în culcat dorsal VII.I. revenire 3. idem. revenire 3. cu ambele mâini 1. revenire 3. Stând cu spatele la scara fixă. îndoirea trunchiului spre stânga 2. îndoirea trunchiului spre dreapta 4. rotarea bra elor spre stânga. idem. mingea inută cu ambele mâini 1-3. bra ele îndoite cu mâinile apucat la nivelul pieptului 1. întinderea bra elor sus 3. P. fandare înainte cu piciorul drept 2. întinderea bra elor 2. P.

mâini pe şolduri 1-3. la înăl imea bazinului. mâinile apucat la nivelul pieptului 1. revenire 5-8. la scară fixă.I. întinderea picioarelor înainte 3. Aşezat cu spatele la scara fixă. cu mâinile de şipcă apucat 1-3. cu celălalt picior. P.I. săritură pe şipca a doua 4. Stând cu fa a la scara fixă. bra ele sus 1-2. genunchii îndoi i şi depărta i. cu mâna dreaptă apucat de şipcă la nivelul coapsei. ridicarea trunchiului cu extensia bra elor şi arcuire 7-8. 31 . cu îndoirea trunchiului spre stânga 3-4.I. Stând cu umărul stâng la bancă 1. păşire înapoi cu piciorul stâng. piciorul drept întins sprijinit pe scară.I.I. Stând lateral cu umărul drept lipit de scara fixă. ridicare în stând pe bancă. IV. revenire Se pot executa sărituri din şipcă în şipcă şi apoi coborâre prin sărituri din şipcă-n şipcă. prin întinderea piciorului stâng şi apropierea piciorului drept. mâini pe umeri 2. P. cu arcuire 5-6. îndoirea trunchiului înainte.I. extensia bra elor. idem. cu piciorul drept II. bra ele întinse sus 3. îndoirea picioarelor cu genunchii la piept 2. Complex de exerci ii pe şi la banca de gimnastică I. Stând cu umărul stâng la bancă. pas cu piciorul stâng pe bancă. îndoirea trunchiului spre bancă. P. revenire 5-8. fandare laterală cu piciorul drept. îndoirea piciorului stâng cu arcuire 4. cu arcuire 3-4. revenire 3. cu arcuire 3-4. Stând cu fa a la scara fixă. P. V. P. VI. Stând cu piciorul drept sprijinit întins pe scara fixă.I. revenire VII. ridicare în stând cu trunchiul în extensie 4. piciorul stâng întins sprijinit pe bancă. săritură pe prima şipcă 2. mâini pe şolduri 1-2. revenire VIII. aceeaşi mişcare.III. P. spre exterior Se repetă şi cu piciorul drept pe bancă. mâini pe umeri 4. Atârnat dorsal 1. idem. revenire Acelaşi exerci iu se repetă şi cu umărul stâng. îndoirea trunchiului la piciorul de bază. cu mâna stângă apucat de şipcă la nivelul bărbiei 1-2. îndoirea picioarelor cu genunchii la piept 4.I. bra ele sus. cu arcuire Acelaşi exerci iu se execută şi cu piciorul stâng întins sprijinit pe scara fixă. P. P.

Care sunt cerin ele metodice privind structura şi predarea complexelor de dezvoltare fizică (Răspuns: 3. p.I. vârfurile picioarelor sprijinite pe sol. întinderea picioarelor în aşezat echer 3. Aşezat longitudinal. spre partea stângă 8. cu mâinile sprijinite de marginea apropiată a băncii 1. P.I. Culcat facial longitudinal pe bancă. întinderea bra elor în sprijin culcat facial şi apropierea piciorului 3.P. pe umerii partenerului. P. P. bra ele îndoite. rotarea bra ului drept pe jos în plan sagital 3-4. Aşezat transversal pe bancă. Prezenta i bazele generale ale mişcărilor (Răspuns: 4. bra ele întinse sus.III.I. 47). Care sunt obiectivele de dezvoltare fizică (Răspuns: 1. 74). cu piciorul stâng 4. îndoirea bra elor cu ridicarea piciorului drept înapoi 2. p. Enumera i regulile privind descrierea exerci iilor în gimnastică (Răspuns: 3.I. 12). Enumera i 6 pozi ii din stând (Răspuns: 1. 1-2.I. răsucirea trunchiului spre dreapta. rotarea bra ului stâng pe jos în plan sagital 5. 84). sprijinite pe sol 1.I. Stând depărtat transversal. idem. sărituri în stând pe bancă 2. 110).I. mâini pe şolduri 1. revenire în P. p. cu ducerea bra ului drept lateral 6. întinderea bra elor cu extensia trunchiului în sprijin culcat dorsal 2. VI. revenire VIII. P. 32 . P. picioarele îndoite. revenire în P. Enumera i mişcările trunchiului (Răspuns: 1. revenire VII. bra ele înainte. cu mâinile pe bancă 1. Aşezat sprijinit longitudinal pe marginea depărtată a băncii 1. p. men inere 4. idem.I. Capitolul 6  ¥ ¢ © ¦ ¥ ¨ © ¥ ¥ ¥ ¦ ¤ ¡   6. 86). p. 58). p. V. revenire 7. ridicarea trunchiului şi a picioarelor în extensie 2-3. revenire IV. idem. p. Sprijin culcat facial. 1 4. îndoirea picioarelor în aşezat ghemuit sprijinit 2.1. longitudinal. revenire în stând depărtat Întrebări pentru verificare: Prezenta i sistematizarea exerci iilor de dezvoltare fizică (Răspuns: 3. cu spatele la bancă.

având ca obiective: • dezvoltarea fizică generală a organismului şi formarea inutei corecte. • realizarea unei încălziri a organismului. aruncareprindere. Exerci ii aplicative specifice gimnasticii Este un mijloc de deplasare cu ajutorul bra elor şi picioarelor. 6. târâre din culcat dorsal. cu ajutorul picioarelor. capacitatea de decizie şi ac iune independentă). • însuşirea unor deprinderi specifice ramurilor de sport. cu trecere pe sub sau peste obstacole.1. b) exerci ii aplicative nespecifice gimnasticii: mers. • structurarea exerci iilor să fie logică. contribuind la formarea şi men inerea atitudinii posturale a corpului. • corectarea deficien elor fizice. b) târâre din culcat: târâre din culcat facial. atractive. ridicare şi transport de obiecte şi persoane. Procedee de târâre a) târâre pe bra e şi picioare: târâre pe genunchi şi mâini. • le întâlnim în via a cotidiană. că ărare. prindere.2.1. spiritul de întrecere. inferioare şi ale trunchiului. Exerci iile de târâre angrenează în mişcare grupele musculare ale membrelor superioare. variată. târâre pe genunchi. sărituri. morale şi intelectuale (dezvoltă curajul. 6. 6. aruncare. voin a. Exerci iile de târâre sunt folosite în scop corectiv.1. verificarea aparatelor). cu sprijin pe antebra e. • dezvoltarea aptitudinilor condi ionale şi coordinative. să alterneze momentele de încordare cu cele de relaxare. cu sprijin pe antebra e. târâre din culcat facial fără ajutorul bra elor şi picioarelor (şarpelui). • oferă posibilită i de gradare a efortului. târâre din culcat dorsal. alergare.3. c) parcursuri aplicative Cerin e metodice în utilizarea exerci iilor aplicative: • condi ii optime de lucru (spa iu. c) târâre laterală: © ¤ ¥ ¤ ¥ £ 33 . Sistematizarea exerci iilor aplicative Aceste exerci ii se împart în: a) exerci ii aplicative specifice gimnasticii: târâre. cu ajutorul bra elor şi picioarelor. Ele pot fi combinate cu exerci ii de transport de obiecte şi partener. • angrenarea treptată în efort. • după executarea unui număr de repetări să se introducă pauze. Caracteristicile exerci iilor aplicative • sunt mişcări naturale.Exerci iile aplicative sunt mişcări naturale şi utilitare care ajută la rezolvarea situa iilor concrete apărute în practicarea unor ramuri de sport sau în via ă şi angrenează în efort toate grupele musculare. în care centrul de greutate se află cât mai aproape de sol. favorizând o ac iune complexă asupra sistemelor circulator şi respirator. excaladare. • se execută în sală şi în aer liber. • dezvoltarea aptitudinilor psihice.1. • exerci iile alese în func ie de nivelul de pregătire al executan ilor. perseveren a. • organizarea colectivului adecvat.

oblică. bra ele se îndoaie. trebuie ca profesorul să adapteze înăl imea obstacolelor în func ie de nivelul de pregătire. Complexitatea exerci iilor poate creşte prin combinarea lor cu exerci ii de transport de obiecte. prin trac iune. îndoirea bra ului. cu trac iune simultană sau alternativă. • un bra şi un picior. • scară marinărească/de gimnastică. Escaladarea se realizează cu ajutorul: • bra elor şi picioarelor. întins şi mutarea bra ului de jos pe deasupra. perete artificial pentru pregătirea alpiniştilor. • că ărări cu trecere de pe un aparat pe altul. • că ărări cu opriri. contribuind la dezvoltarea capacită ii generale de efort. cu sprijin (cu ajutorul bra elor şi al picioarelor sau numai al bra elor). cu fixarea frânghiei între labele picioarelor: • întinderea picioarelor. • la frânghie: în doi timpi. gard. vârsta şi sexul executan ilor. mărind rezisten a organismului. • împingerea cu întinderea picioarelor. capră. • un bra şi ambele picioare. • scara orizontală. precum şi a coordonării. bârnă) şi obstacole naturale şi au rol important în dezvoltarea cu prioritate a for ei bra elor şi a picioarelor. Exerci iile de ridicare şi transport au o influen ă deosebită asupra sistemelor respirator şi circulator.d) târâre cu transport de obiecte şi partener. • bra elor şi un picior. • prăjină (verticală. pe sub şi cu ocolirea obstacolelor. executată în pozi ia de atârnat simplu sau combinat. în trei timpi. Că ărările pot fi executate la: • scară fixă. Ele permit o dozare judicioasă a efortului. solici © £ ¡ ¤  ¥  ¢ ¦ ¥ © ¤ © © ¨ © ¦ ¡ ©  ¤ ¤ © © ¤ ¦ ¥  ¥ § £  ¢ ¤ £ ¡ © ¤ ¢ ¥    34 . înapoi. Este modalitatea de trecere peste aparate (ladă. • mutarea bra elor alternativă până în atârnat cu bra ele întinse: trunchi de copac. Este modalitatea de deplasare a corpului în diferite direc ii. • că ărări în grup. e) târâre cu treceri peste. În predarea exerci iilor de escaladare. 3 timpi – din atârnat cu bra e întinse: • ridicarea genunchilor şi fixarea frânghiei între labele picioarelor. Sistematizare: • că ărări în atârnat mixt. lateral. Târârile se pot executa pe direc iile: înainte. • că ărări în atârnat simplu (numai cu bra e). 2 timpi – din atârnat cu un bra întins. f) târâre pe bancă. orizontală). celălalt îndoit: • ridicarea genunchilor. Exerci iile de că ărare ajută la dezvoltarea for ei bra elor şi centurii scapulo-humerale.

fac parte mersul. • mers cu transport de obiecte (greută i. • mers cu paşi adăuga i (înainte. greutatea corpului se află când pe un picior. • mers ghemuit. aruncarea şi prinderea. Sunt cele mai des utilizate în lec iile de educa ie fizică. • transportul unei persoane de către doi. • mers cu paşi încrucişa i. Sistematizare: Exerci iile de ridicare şi transport se împart în două grupe: Aceste exerci ii constituie mijloace importante de organizare în cadrul lec iei de educa ie fizică. contactul piciorului cu solul păstrându-se permanent. pe sol. elevii trebuie să posede deprinderi de transport al obiectelor şi aparatelor. lateral). • mers fandat. care pot fi efectuate de o singură persoană. o mişcare ciclică executată fără o solicitare fizică deosebită. mâinile pe genunchi. iar bra ele se mişcă liber pe lângă corp. de două. • mersul păianjenului (culcat dorsal. mai rapid decât mersul bazat pe mişcări ciclice. • mers cu ocoliri şi treceri peste obstacole. având ca scop realizarea unei încălziri generale. cu caracter de for ă şi sunt sistematizate. Alergarea constituie mijlocul cel mai © ¤ © ¤ ¨ 2 1 ) 6 ) ( ) ' ¨ # § 7 ¡ " ¤ 1 7 F E $ % 1 5 # S " B " " % @ % 1 ) # ) ' 1 7 $ @ % ' 1 3 $ 2 # 7 1 ' " B 7 ) 1 7 & " ( " 8 & " ' 2 7 # 6 " 5 ) ( 1 3 @ ) ' 7 1 7 $ 7 " B 1 3 @ ) ' & ) " 9 3 @ & ) 1 % ) ' 1 $ 3 # S $ 2 8 # ' 7 1 $ ' % @ " B ) ( 7 " ) " 1 D " 7 & & " 1 ( ) " R )  E E £     35 . • mers cu mâinile sprijinite de glezne.4. • mers cu genunchii uşor îndoi i. Încă din ciclul primar. iar transportul în deplasare. : • mers obişnuit. formele cele mai simple intrând în con inutul exerci iilor de dezvoltare fizică generală în perechi. Astfel: • transportul unei persoane de către alta. • mers pe călcâie.tând toate grupele musculare. • mers în ritm lent. . evitând oscila iile laterale şi verticale ale trunchiului. • mers cu genunchii sus. profesorul va acorda o aten ie deosebită însuşirii corecte a mersului. Ridicările se execută de pe loc. . • combina ii de mers pentru dezvoltarea ritmului. trei sau în grup. uşurin ei în mişcare şi a economiei de efort. • mers în echilibru cu mărirea înăl imii şi micşorarea suprafe ei de sprijin. Exerci ii aplicative nespecifice gimnasticii Din această grupă. Este un mijloc simplu de deplasare naturală. • mers în ritm rapid. • mers pe vârfuri. cu sprijin pe mâini şi tălpi). Constituie un mijloc simplu de deplasare naturală. În timpul mersului. • mers cu balansarea unui picior întins (înainte. atât sub aspectul inutei. • mers pe partea externă şi internă a labei piciorului. • mers cu trunchiul aplecat. au caracter de întrecere. • mers înapoi (cu spatele pe direc ia de înaintare). cu efecte deosebite asupra aparatului locomotor şi sistemului cardio-vascular şi respirator. angrenând în efort musculatura trenului inferior şi activitatea sistemului cardio-vascular şi respirator. mingi. • transportul unei persoane de către trei. • 6.1. când pe celălalt. lateral). săriturile. alergarea. partener). Variantele de mers se folosesc în partea de pregătire a organismului pentru efort în combina ie cu mişcările de bra e şi trunchi. În cadrul lec iilor de educa ie fizică. cât şi a esteticii corpului. • trac iuni şi împingeri – se păstrează permanent contactul picioarelor cu suprafa a de sprijin. • transportul în grup.

a curajului. în echer. cât şi cu mâna dreaptă.important pentru dezvoltarea vitezei şi rezisten ei. în perechi. • alergare laterală cu paşi încrucişa i. atât cu mâna stângă. sărituri simple: dreapta. Materiale folosite: mingi de oină. • alergare cu picioarele întinse înainte-înapoi. Sunt desprinderi singulare sau succesive efectuate rapid. cu elan. a echilibrului. exerci iile de aruncare a mingiilor mici (de oină sau a mingiilor medicinale) se va face sub comanda şi sub supravegherea directă a profesorului. • alergare obişnuită. sărituri cu sprijin. sărituri aplicative: în lungime: de pe loc. nivelul de pregătire. cu depărtarea picioarelor. ¤  ¥ ¤ ¥  ¨ ¤ ¥ © ¤ ¦ § ¢ ¥ § ¤ ¤   ) 1 7 5 1 ) @ 7 ) ( ) ' # 7 " 1 7 F   36 . fiind folosită pentru angrenarea treptată a organismului în efort. în adâncime: de pe diferite aparate. în grup. angrenând în activitate un număr mare de grupe musculare şi de articula ii. Exerci iile de aruncare şi prindere constituie mijloace adecvate pentru dezvoltarea coordonării generale a mişcărilor. trebuie avut în vedere spa iul unde se desfăşoară activitatea. mobilă. pentru dezvoltarea ambilateralită ii. din pe genunchi. a musculaturii centurii scapulare şi a bra elor. • cu două mâini (de deasupra capului. contribuind la dezvoltarea aptitudinilor condi ionale. a capacită ii de orientare spa io-temporală. . în combina ie cu exerci iile de mers. pe un picior sau pe ambele picioare. Săriturile reprezintă un mijloc aplicativ natural cu efecte în dezvoltarea fizică generală a celor care le practică. cercuri. forma şi greutatea obiectului aruncat. cu influen ă asupra aparatului circulator şi respirator. • alergare ritmată. alergare cu schimbarea tempoului. Săriturile fără sprijin – libere – se împart în: a. de tenis. înainte. Săriturile se împart în două grupe: sărituri fără sprijin – libere. de la şold. Procedee folosite la aruncare: • cu o mână. vârsta şi sexul executan ilor. • alergare peste obstacole. greutatea obiectelor. deoarece trebuie apreciată viteza de deplasare. a încrederii în for ele proprii. de la piept). aprecierea distan ei şi a preciziei în execu ie. • alergare cu joc de glezne. a vitezei de execu ie şi reac ie. b. • alergare cu genunchii sus. . • alergare laterală cu paşi adăuga i. din aşezat). volumul. medicinale. cu elan. Ele sunt atractive. în înăl ime: de pe loc. peste obstacole. Pozi iile de aruncare vor fi variate (din stând. Sistematizare • aruncări la distan ă • aruncări la intă: fixă. de cauciuc. • alergare cu pendularea gambelor înapoi. Prinderea este mai dificilă decât aruncarea din punct de vedere al coordonării. În cadrul lec iilor de educa ie fizică. ca mingea. Exerci iile de aruncare şi prindere se pot executa de pe loc. bastoane. din deplasare şi săritură. De asemenea. măciuci. • alergare cu spatele pe direc ie. • aruncări şi prinderi: individuale. • alergare cu schimbări de direc ie. de la umăr. cu îndoirea genunchilor.

aranjate într-o ordine logică. târâre pe sub un obstacol. lateral. Sunt combinări de exerci ii aplicative specifice. . • sărituri pentru dezvoltarea sim ului ritmului. alergare până la linia de sosire. 1998. p. bancă).360º). permi ând alegerea celui mai potrivit procedeu de rezolvare a sarcinii concrete impusă de parcurs. nespecifice şi acrobatice. sunt respectate particularită ile de vârstă şi nivelul de pregătire al executan ilor. lateral. capacul de ladă). • asigurarea aparatelor şi a spa iului de desfăşurare. Dungariu P. p.c. BIBLIOGRAFIE § ¦  ¥ ¢ © ¦ ¥ ¨ © ¥ ¤ § ¡ ¤ § ¦ ¤ © ¢ © £    ©  ¢ £ © ¨ § ¦ ¥ # ¢ ¢ ¤ " £ § ¢ ¦ ¡ ¢ ©  ¢ ¢ © £   © § ¥ ! ¢   1. G. • sărituri pe aparate (bancă. C. deplasare laterală cu ajutorul bra elor şi picioarelor pe 2 scări fixe. • sărituri cu genunchii sus. • sărituri peste obstacole (partener. Niculescu. p. Editura Printech. de pe ladă (simple. Exemplu: Stând în spatele liniei de start: alergare. Întrebări pentru verificare: Prezenta i obiectivele exerci iilor aplicative (Răspuns: 3. pentru a evita accidentele. Culda. iar elementele care-l alcătuiesc trebuie să fie cunoscute. • parcursuri sub formă de ştafetă (colectivul de elevi fiind împăr it în grupe). cu deplasare înainte.. contra cronometru. C. într-o anumită ordine (elevii parcurgând traseul unul după celălalt sau sub formă de torent). § £ © ¡ 37 . În alcătuirea parcursurilor aplicative. sărituri artistice – folosite în exerci iile de la bârnă şi sol şi în toate probele din gimnastica ritmică. rostogolire înainte. • pe acelaşi picior (pas săltat). Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport. Prezenta i sistematizarea exerci iilor aplicative (Răspuns: 3. săritură depărtat peste capra joasă. • câştigătorii să fie stabili i cu obiectivitate. 110). Variante de sărituri: • sărituri ca mingea. Care sunt procedeele de târâre (Răspuns: 1. • condi iile de concurs să fie identice pentru toate grupele de participan i. coborâre. că ărare pe scara fixă. Bucureşti. cu întoarcere 180º.. Pentru realizarea optimă a parcursurilor aplicative. alergare.. 1964 2. 360º). înapoi. Editura Funda iei . înapoi. • sărituri pe un picior. 2001. • sărituri cu obiecte. alergare. . • sărituri din ghemuit în ghemuit. trebuie respectate următoarele cerin e metodice: • parcurgerea traseului să se facă cursiv. 97). • sărituri de pe un picior pe celălalt (pas sărit).. cu întoarcere 180º. Bucureşti. Bucureşti. • sărituri în adâncime de pe bancă. 110). Parcursurile aplicative din punct de vedere al desfăşurării se împart în: • treceri peste obstacole. cu întoarcere 360º. alergare. pe loc şi deplasare (înainte. 3. Kiri escu.

2000. Tudusciuc. . Bucureşti. . I. Editura Funda iei .38 § £ © ¡ § ¦ ¢ © £   # ¢ " § ¦ ¢ ©  ¢ £ © ! 4..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->