P. 1
geografie

geografie

|Views: 6,109|Likes:
Published by iubitzicag

More info:

Published by: iubitzicag on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

CURS de GEOGRAFIE ŞI METODICA PREDĂRII GEOGRAFIEI în învăţământul primar LECT. UNIV. DR. ANDREI INDRIEŞ

ORADEA 2008

2

PARTEA A ÎNTÂIA PROBLEME DE GEOGRAFIA ROMÂNIEI, A EUROPEI ŞI A GLOBULUI CAP. I ORIZONTUL APROPIAT ŞI LOCAL 1.1. Orizontul apropiat

Orizont: parte a cerului şi a pământului până unde ajunge vederea noastră. Orizont apropiat: orizontul situat în apropierea noastră (casă, şcoală, localitate). 1.2. Cartierul. Localitatea

Cartier: parte a unui oraş, deosebită de celelalte prin însuşiri proprii (aşezare geografică, componenţa populaţiei, anumite instituţii). Oraşele sunt aşezări omeneşti mai mari, împărţite în cartiere. Comuna este o formă de organizare administrativă cuprinzând unul sau mai multe sate. Instituţiile principale din localităţi: primărie, şcoala, grădiniţa, dispensar (policlinica), spital, poliţia, biserica etc. 1.3. Puncte cardinale Linia orizontului: linia de jur-împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul atinge pământul se numeşte linia orizontului. Punctele cardinale: N (nord, miazănoapte), S (sud, miazăzi), V (vest, apus), E (est, răsărit). 1.3. Planul clasei, planul şcolii şi al locuinţei

Se fac aceste planuri ţinând seama de dimensiuni, de formă, de puncte cardinale. La fel se fac planuri ale cartierului şi al localităţii. Se trece apoi la hartă, realizând reducerea (micşorare la scară). CAP. 2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI 2.1. Relieful -

-

Carpaţii (Orientali, Meridionali, Occidentali); Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici); Podişurile (DCT, Mehedinţi, Moldovei, Getic, Dobrogei); Dealurile (de Vest sau Banato-Crişane); Câmpiile (de Vest sau Banato-Crişano-Someşene, Română); Delta Dunării, Platforma continentală a Mării Negre.

2.2. Clima - Vremea; - Clima (temperatura, precipitaţiile, vânturile). 2.3. Apele Dunărea; Apele interioare (Tisa, Someşul, Crişurile, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad, Prut);

3

-

Lacurile (de munte, de podişuri şi de dealuri, de câmpie, din Delta Dunării, de pe ţărmul Mării Negre, de acumulare); Marea Neagră.

2.4. Vegetaţia, animalele, solurile - vegetaţia şi animalele de la munte: păduri de fag şi de răşinoase (brad, molid); jnepeni şi ierburi (păşuni alpine); veveriţa, ursul, cerbul carpatin, lupul, jderul, râsul, mistreţul, vulturi, capre negre. - vegetaţia şi animalele din zonele deluroase: stejarul, fagul; lupul, vulpea, viezurele, căprioara, păsări cântătoare; soluri brune. vegetaţia naturală a fost înlocuită cu pomi fructiferi, viţa de vie, cereale. - vegetaţia şi animalele de câmpie: ierburi scunde, mici, păioase; şopârle, arici, bufniţe, şoareci; sol negru, fertil. - vegetaţia şi animalele din lunci şi Delta Dunării: sălcii, plopi, stuful, papura; păsări (egretă, lopătari, pelicani, cormoran), peşti. 2.5. Locuitorii şi aşezările omeneşti locuitorii: populaţia-21,7 mil. loc.; români, maghiari, rromi, germani, sârbi, ucraineni etc.; locuiesc în diferite părţi ale ţării, la sate şi la oraşe satul românesc: sat de munte (risipit), sat de deal şi de podiş (răsfirat), sat de câmpie (adunat); - în satele de câmpie, locuitorii se ocupă cu cultivarea cerealelor, a legumelor, creşterea animalelor; la deal cu pomicultura, viticultura, creşterea animalelor; la munte, creşterea animalelor (în primul rând ovine). oraşul: oraşe-cetăţi pe malul Mării Negre (Constanţa, Mangalia); daco-romane (Napoca: Cluj-Napoca; Apullum: Alba Iulia; Drobeta: Drobeta-Turnu Severin); - cele mai dezvoltate oraşe: Bucureşti, Galaţi, Brăila, Constanţa, Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj, Arad, Timişoara, Oradea etc.; - principalele oraşe: Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca 2.6. Principalele activităţi economice Activităţi agricole: - cultivarea plantelor: cereale (grâul, porumbul); plante industriale (plante uleioase: floarea-soarelui, soia; plante textile: inul, cânepa); legume, cartoful; pomi fructiferi, viţa-de-vie (podgorii: Cotnari, Panciu, Odobeşti, Valea Călugărească, Drăgăşani, pe Dealurile Târnavelor, Murfatlar, Niculiţel, etc. - creşterea animalelor: bovine, ovinele (oile), porcine, păsări, viermi de mătase, apicultura (albine). Activităţi industriale: Ramurile industriale (industria energetică, metalurgică, chimică, prelucrarea lemnului, materialelor de construcţie, industria uşoară - textilă, confecţii, pielărie şi încălţăminte -, alimentară) Industria energetică: petrolul (Subcarpaţi, Pod. Getic, Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dealurile de Vest, platforma Mării Negre), cu prelucrarea la: Ploieşti, Borzeşti, Piteşti, Năvodari; gazele naturale (gazul metan: Pod. Transilvaniei); Industria metalurgică: minereu de fier (Munţii Poiana Ruscă: Ghelari, Teliuc) cu centre siderurgice la Galaţi, Hunedoara, Reşiţa.

4

Industria construcţiilor de maşini: locomotive, autocamioane, autobuze, autoturisme, tractoare şi maşini agricole, avioane etc., cu centrele: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Arad, Piteşti, Iaşi ş.a. Serviciile: Învăţământul, Cultura, Ocrotirea sănătăţii; Transporturile: feroviare, rutiere, navale (fluviale: Tulcea, Galaţi, Brăila şi Giurgiu; şi maritime: Constanţa), aeriene Comerţul (interior şi exterior) şi turismul (ţărmul Mării Negre, Valea Prahovei, Valea Oltului, mănăstirile din nordul Moldovei, Delta Dunării şi capitala). MARILE UNITĂŢI GEOGRAFICE ALE ŢĂRII a) Munţii Carpaţi 1. Aşezare. Grupare Munţii Carpaţi alcătuiesc un lanţ muntos şi constituie partea cea mai înaltă a reliefului ţării noastre. Pornind de la hotarul de nord, observăm înşiruirea munţilor spre sud, apoi spre vest, până la Dunăre. Această cunună se închide cu munţii din partea de vest. Ea înconjoară Depresiunea Colinară a Transilvaniei. După felul cum sunt aşezaţi faţă de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Munţii Carpaţi se împart în trei ramuri: - Carpaţii Orientali (Răsăriteni) se întind de la hotarul de nord, către sud, până la Valea Prahovei. - Carpaţii Meridionali (de Miazăzi) se întind de la Valea Prahovei, către vest, până la văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra. - Carpaţii Occidentali (de Apus) se întind de la Dunăre, către nord, până la văile râurilor Barcău şi Someş. 1. Formarea munţilor În cea mai mare parte, munţii din ţara noastră s-au format prin încreţirea şi înălţarea scoarţei Pământului. Aceasta s-a întâmplat cu milioane de ani în urmă şi a durat o perioadă lungă de timp. O parte din Carpaţi s-au format prin erupţii vulcanice. Carpaţii Orientali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Orientali se întind în estul Depresiunii Colinare a Transilvaniei, de la hotarul de nord al ţării până la Valea Prahovei. Ei constituie cea mai întinsă zonă muntoasă a ţării. Înălţimea lor este mijlocie (1 300-1 900 m), vârfurile depăşind rar 2 000 m. Carpaţii Orientali s-au format prin încreţirea scoarţei Pământului. În partea de vest, ei cuprind un şir de culmi vulcanice. 2. Grupe de munţi Carpaţii Orientali se împart în trei grupe. a. Grupa nordică ţine de la hotarul de nord, cu Ucraina, până la depresiunile Dornelor şi Câmpulung (Moldovenesc). Din această grupă, amintim munţii: Gutâiului, Maramureşului şi Rodnei. Cei mai înalţi sunt Munţii Rodnei, cu vârful Pietrosu (2 303 m). În partea de est sunt munţi mai puţin înalţi, Obcinele Bucovinei, unde se află vestitele mănăstiri Voroneţ şi Putna. b. Grupa centrală se desfăşoară în continuare, spre sud, până la Valea Oituzului. Aici se află munţii: Călimani (2 100 m), Bistriţei, Gurghiului, Harghitei. Din Munţii Hăşmaşu Mare izvorăsc râurile Olt şi Mureş. În sudul Munţilor Bistriţei se întinde falnic Ceahlăul, „piatra nestemată a Moldovei”, cum îl denumeşte Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei”.

5

Grupa sudică (Carpaţii de Curburii) se întinde de la Valea Oituzului până la Valea Prahovei. Aici, Carpaţii îşi schimbă direcţia spre vest, se curbează. Dintre munţii acestei grupe, enumerăm Munţii Vrancei, Munţii Buzăului şi Munţii Ciucaş. În partea nordică a grupei se află Depresiunea Braşovului. 1. Trecători În Carpaţii Orientali se află numeroase pasuri de trecere a munţilor: Prislop, Bicaz, Oituz, Predeal ş.a. 2. Bogăţii Carpaţii Orientali sunt acoperiţi cu păduri dese care adăpostesc: ursul, cerbul, râsul şi alte animale. Ei au păşuni spre vârfuri, iar în adâncuri adăpostesc cărbuni, diferite metale, piatră de construcţii, ape minerale şi alte bogăţii. Multe locuri sunt renumite zone turistice: Munţii Rodnei, Munţii Ceahlău, Cheile Bicazului, Obcinele Bucovinei ş.a.
c.

Carpaţii Meridionali 1. Aşezare. Înălţime Carpaţii Meridionali sunt aşezaţi la sud de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, între Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Ei sunt cuprinşi între Valea Prahovei la est şi văile râurilor Timiş, Cerna şi Bistra la vest. Carpaţii Meridionali sunt formaţi din roci tari pe care apele şi vânturile le distrug mai greu. Sunt cei mai înalţi munţi din ţara noastră, unele vârfuri depăşind 2 500 m. 2. Grupe de munţi Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din patru grupe, despărţite de văile unor râuri. a. Grupa Munţilor Bucegi cuprinsă între Valea Prahovei şi Valea Dâmboviţei. b. Grupa Munţilor Făgăraşului cuprinsă între Valea Dâmboviţei şi Valea Oltului. c. Grupa Munţilor Parângului cuprinsă între Valea Oltului şi Valea Jiului. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu cuprinsă între Valea Jiului şi văile Timiş, Cerna, Bistra. 1. Caracteristici ale grupelor de munţi din Carpaţii Meridionali a. Grupa Munţilor Bucegi este formată din munţi cu pantele abrupte, stâncoase, la poale îmbrăcaţi în păduri, iar spre vârfuri sunt acoperiţi de ierburi mărunte şi pâlcuri de arbuşti pitici. Cel mai înalt vârf este Omu, având 2 505 m. Aici se găseşte o staţie meteorologică. Aspectul impunător, frumuseţile naturale, hotelurile şi cabanele din aceşti munţi atrag foarte mulţi turişti, făcând să fie printre cei mai vizitaţi munţi din ţară. b. Grupa Munţilor Făgăraşului este formată din munţi pe care apele n-au izbutit să-i străpungă în curmeziş. Cele mai înalte vârfuri sunt Moldoveanu (2 544 m) şi Negoiu, de 2 535 m. Acestea sunt şi cele mai înalte vârfuri din ţara noastră. Aici îşi au sălaşul caprele negre. Pe Argeş, la Vidraru, s-a construit o mare hidrocentrală. c. Grupa Munţilor Parângului este formată din mai mulţi munţi, dintre care cei mai înalţi sunt Munţii Parângului, care depăşesc 2 500 m. În Munţii Şureanu se află ruinele cetăţii dacice Sarmizegetusa. Pe râul Lotru este o altă hidrocentrală mare. d. Grupa Munţilor Retezat-Godeanu este înconjurată de regiuni joase. În Munţii Retezatului se află Parcul Naţional Retezat, în care sunt ocrotite plante şi animale rare. Înălţimile lor sunt presărate cu numeroase lacuri. Între Munţii Parângului şi ai Retezatului se află Depresiunea Petroşani, străbătută de râul Jiu. 1. Trecătorile din Carpaţii Meridionali sunt: Turnu Roşu (Valea Oltului), Lainici Valea Jiului), Bran. 2. Bogăţii În subsolul Depresiunii Petroşani se găsesc zăcăminte de cărbune. Pădurile şi păşunile sunt o altă bogăţie. În depresiuni întâlnim livezi şi păşuni. Aceşti munţi au şi o mare importanţă turistică. Carpaţii Occidentali

3. rareori trecând de 300 m. având înălţimi ce trec cu puţin 1 800 m. mărginită de Valea Mureşului. aşa cum s-au format şi munţii. Grupa Munţilor Apuseni are. livezi cu pomi fructiferi şi chiar păduri. 2. Culmile acestor munţi sunt uneori aproape netede. Caracteristici Munţii Banatului şi Poiana Ruscă au înălţimi mici şi sunt acoperiţi cu păduri de foioase. Podgoriile de pe Măgura Odobeştilor şi Valea Călugărească sunt renumite. Unele roci au fost roase de apele curgătoare care au săpat văi înguste şi adânci. Aici se întâlnesc podgorii. Dunărea a săpat în sudul Munţilor Banatului o vale adâncă şi îngustă. Aşezare. iar în subsol ascund: cărbuni. Înălţime Carpaţii Occidentali se află la vestul Depresiunii Colinare a Transilvaniei şi sunt cuprinşi între Dunăre. Bogăţii Carpaţii Occidentali au păduri întinse. Depresiunile subcarpatice sunt locuri întinse. Dealurile şi podişurile Dealurile sunt forme de relief cu înălţimi între 300 m şi 800-1 000 m. Subcarpaţii se împart în trei grupe: Subcarpaţii Moldovei. ca nişte platouri aproape netede sau larg ondulate. la sud. la nord. Subcarpaţii sunt zone deluroase. Grupele din care sunt alcătuiţi Carpaţii Occidentali Carpaţii Occidentali se împart în trei grupe: a. mai joase. Dealurile subcarpatice s-au format prin încreţirea scoarţei. cuprinsă între Valea Mureşului. întinse la poalele Carpaţilor Orientali şi Meridionali. Înfăţişare. Călimăneşti sunt ape minerale. şi râurile Barcău şi Someş. Ele s-au format prin depunerea argilei. pe culmile mai înalte. folosite în vindecarea unor boli. c. uneori depăşind aceste înălţimi. Ele ating înălţimi între 400 şi 800 m. în special de fag. de livezi şi vii. cuprinsă între Dunăre şi văile Timişului şi Cernei. Ele s-au format prin depunerea pietrişului şi a nisipurilor aduse de apele curgătoare. Ele sunt reprezentate de Subcarpaţi (Dealurile şi depresiunile subcarpatice) şi de Dealurile de Vest. şi văile Barcăului şi Someşului. de păduri. b. a nisipului şi a pietrişului. În subsolul dealurilor subcarpatice se găsesc zăcăminte de cărbuni. fiind acoperite păşuni. numită Defileul Dunării. Aceste dealuri au culmi domoale. Munţii Bihorului. După zona geografică în care se află. Bogăţiile Subcarpaţilor sunt reprezentate de păşunile situate pe culmile dealurilor. . 1. cum ar fi Cheile Turzii. din munţi. Grupa Munţilor Apuseni. Zonele deluroase se întind ca un brâu în jurul Munţilor Carpaţi. Grupa Munţilor Poiana Ruscă. la sud. Podişurile 4. şi de cea a Bistrei. Dealurile din partea de vest a Carpaţilor Occidentali se numesc Dealurile Vestice. la nord. Aceste dealuri sunt separate de depresiuni. care adăposteşte un gheţar subpământean. 2. petrol. Munţii Poiana Ruscă ascund în adânc cele mai importante zăcăminte de fier şi marmură din ţara noastră. Grupe Podişurile sunt forme de relief întinse. ape minerale şi sare. aur şi multe alte bogăţii. în partea centrală. mai înalte decât câmpiile şi separate de văi. Subcarpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Getici. 2. Grupa Munţilor Banatului.un frumos şirag de peşteri. gaze naturale. b. şi „Cetăţile Ponorului”. Aici s-au construit hidrocentrala Porţile de Fier I şi un mare lac de acumulare.6 1. Olăneşti. 1. având pantele şi culmile mai domoale decât munţii. La Slănic-Prahova. la sud. înconjurate de dealuri. care ating înălţimi de peste 1 800 m. Ei sunt mai puţin înalţi decât celelalte două ramuri ale Carpaţilor. Tot în aceşti munţi se află Peştera Scărişoara. la nord.

Partea estică a Câmpiei Române se numeşte Câmpia Bărăganului. În partea sa estică se întinde litoralul Mării Negre. cerealele. nisip. Grupe Câmpiile sunt suprafeţe de teren. pomi fructiferi. Masivul Dobrogei de Nord are aspectul unor dealuri cu văi largi prin care curg domol râuri firave. Câmpiile 1. Câmpia Română. Aici se întâlnesc lacuri cu apă dulce. netede şi întinse. De aici se scoate granitul. 6. Câmpiile României sunt: Câmpia Română şi Câmpia de Vest. Podişul Moldovei (în est). cu înălţimi între câţiva metri şi 200300 m.7 Principalele podişuri sunt: Podişul (Depresiunea) Transilvaniei în centrul ţării. Înfăţişare. În cuprinsul Podişul Transilvaniei. În Câmpia Română. Olt. . Câmpia Română este unitatea majoră de relief cu cele mai numeroase oraşe mari: Bucureşti. Podişul Getic este situat între Valea Dâmboviţei şi Dunăre. El este format din două părţi: Masivul Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei de Sud. Podişul Getic (în sud). Râurile Jiu. iarna este geroasă. Craiova. iar către sud se continuă până la graniţa cu Bulgaria. 5. Pentru a preveni degradarea acestor soluri. Este alcătuit din straturi de argilă. Galaţi. Argeş. Podişul Getic este străbătut de râurile: Jiu. Podişul Transilvaniei. în drumul lor spre Dunăre. locuitorii îşi asigură recolte bogate în aceste zone în care sunt puţine ploi. este renumită podgoria de la Drăgăşani. Podişul Moldovei. necesar pentru pavarea străzilor. Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. iar la nord cu Subcarpaţii Getici. iar vara este foarte călduroasă. formează o mare depresiune în centrul ţării – Depresiunea Colinară a Transilvaniei. situat între râurile Siret şi Prut. Suceava ş. Siret brăzdează. începând din partea de nord spre sud. În subsolul Câmpiei Române găsim petrol şi gaze naturale. Ei au fost măcinaţi de ape. de-a lungul căreia trece canalul Dunăre-Marea Neagră. Apele au săpat. Ploieşti. 8. 7. Zonele din partea vestică a Câmpiei Române au soluri nisipoase. Este cuprins între Dunăre şi Marea Neagră. La sud se mărgineşte cu Câmpia Română. Piteşti ş. Cele mai înalte culmi se întâlnesc în Munţii Măcinului (467 m). Argeş şi afluenţii lor. numinduse de aceea şi Câmpia Dunării. oamenii le cultivă cu viţă-de-vie. ne face să înţelegem că Munţii Măcinului sunt rămăşiţele unor munţi cu o vechime mult mai mare decât cea a Carpaţilor. pe coaste se cultivă viţa-de-vie iar în văi. Câmpia Română este numită şi „grânarul ţării”. Este mai înalt la nord (600 m) decât la sud (200-300 m). 2. viţa-de-vie. dându-i un aspect deluros.a. Locuitorii cultivă cereale. Are un aspect vălurit. Câmpia Română este situată în partea de sud a ţării. pe suprafaţa lui. vînturi. fiind străbătut de o vale largă. Podişul Dobrogei de Sud este mult mai neted.a. Olt. gaze naturale şi cărbuni. Brăila. Aceste forme joase de relief sunt foarte potrivite pentru agricultură. Folosind irigaţiile. de-a lungul Dunării. Ialomiţa. înconjurat de lanţul Munţilor Carpaţi. îngheţ şi dezgheţ. pietriş. sărată sau amară. a. a. Apele lor sunt folosite pentru irigarea suprafeţelor cultivate. văi largi şi adânci. este mai înalt în partea de nordvest şi mai jos spre sud. Datorită solurilor fertile şi recoltelor bogate. Aici se află oraşele Iaşi. Podişul Dobrogei (în sud-est). cu înfăţişare de dealuri. Pământul este bun pentru agricultură. Unele culmi sunt acoperite cu păduri de stejar şi de tei. b. aproape ca o câmpie. Bărăganul este partea de câmpie cea mai netedă şi mai întinsă din întreaga ţară. unde se află portul Constanţa şi o salbă de staţiuni de odihnă şi agrement. cu vânturi puternice. Buzău. Faptul că aceste culmi sunt formate din roci tari şi vechi. Podişul Dobrogei aduce un peisaj aparte în diversitatea podişurilor ţării. se deosebesc: Podişul Someşan. calcar. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol.

Fiecare judeţ se gospodăreşte singur. 2. cocorul. Păşunile pentru vite sunt bogate. de o parte şi de alta a acestora. este recunoscută pentru efectul benefic al apelor sale. Gheorghe. Câmpia de Vest este situată în vestul României. 4. . iarna este mai blândă în sud şi mai aspră în nord. precum şi izvoare termale (cu apă caldă). păianjeni de apă. Timiş ş. plopi şi stejari. În Câmpia de Vest. Câmpia este străbătută de râurile Someş. Terenurile agricole sunt deosebit de roditoare. deasupra apelor se văd ridicături de pământ înguste şi lungi. Sunt conduse de primari. este un spaţiu mirific. întinse de-a lungul râurilor. Alte animale: vidra. Bucureşti – capitala României 1. Din loc în loc. Cel mai important oraş din judeţ este declarat reşedinţă de judeţ. mistreţul. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol şi gaze naturale. Pentru împiedicarea revărsării apelor se construiesc diguri. Această imensă luncă. Judeţele sunt cele mai mari unităţi administrative. Oraşele sunt aşezări omeneşti mai dezvoltate din punct de vedere economic şi cu un număr mai mare de locuitori decât satele. Precipitaţiile sunt mai bogate decât în Câmpia Română. În luncă se află bălţi şi lacuri cu peşte. Ţara noastră este alcătuită din 41 judeţe şi municipiul Bucureşti – capitala României (cu rol de judeţ). vulpea. lebăda şi pelicanul. în special a păsărilor. Aşezare Oraşul Bucureşti este aşezat în partea de sud a ţării. Aici se obţin recolte bogate de zarzavaturi şi de cereale. Lemnul acestor păduri se foloseşte în producerea celulozei sau pentru foc. În zona de câmpie. raţa şi gâsca sălbatică. Municipiile sunt oraşele cele mai dezvoltate şi au număr mare de locuitori. Mureş. de lângă Oradea. folosite în tratarea unor boli. Delta Dunării a fost declarată rezervaţie naturală. Organizarea administrativă Localitatea natală. broaşte.8 3. Cele mai multe diguri se găsesc în Balta Ialomiţei şi în Insula Mare a Brăilei. Delta s-a format acolo unde Dunărea este aproape de vărsarea în mare şi se desparte în trei braţe: Chilia. Crişul Repede. vulpi şi lupi. iar pentru desecarea terenurilor s-au săpat canale de scurgere a apei. formate din depunerea aluviunilor. Ele sunt formate din mai multe comune şi oraşe. Dintre plante se remarcă stuful şi papura. în Câmpia Română şi este străbătut de răurile Dâmboviţa şi Colentina. scoici. judeţul şi reşedinţa de judeţ. Studiu de caz: Luncile şi Delta Dunării Luncile sunt fâşii de pământ netede şi joase. constituind una dintre cele mai importante zone agricole ale ţării. Pe grindurile mai întinse cresc pâlcuri de păduri de sălcii. Lunca Dunării este cea mai întinsă dintre lunci. Pădurile din lunci se numesc zăvoaie şi sunt alcătuite din sălcii şi plopi. 3. În Delta Dunării. aici sunt culivate mari suprafeţe de cereale. animalelor. melci. Cel mai mare este Bucureşti. Crişul Negru. alcătuite din unul sau mai multe sate care se gospodăresc împreună. Comunele sunt unităţi administrativ-teritoriale. dintre care unul este reşedinţă de comună. Datorită rodniciei pământului. Sulina şi Sf. pământul se clădeşte continuu datorită aluviunilor (nisip şi mâl) aduse de fluviu. În ape trăiesc peşti (60 specii). În Delta Dunării se găsesc păsări: lopătarul.a. luncile sunt mai largi decât în zona de deal sau de munte. apropiate ca aşezare. Staţiunea Băile Felix. Aici se adăpostesc mistreţi. 1. Ele se numesc grinduri. şerpi de apă. Crişul Alb. fiind verzi şi în timpul verilor cu arşiţă. aflată între cele trei braţe. nurca. o adevărată împărăţie a apelor. a plantelor. care este împărţit în 6 sectoare. Delta Dunării este pământul cel mai nou al ţării. ea desfăşurându-se de la Drobeta-Turnu Severin până la Delta Dunării.

porumbul. dintre care 64% sunt români. Drapelul naţional este tricolorul care are ca stemă capul de bour. Populaţia numără 4 400 000 loc. încălţăminte. Tot în Bucureşti se găsesc cele mai multe instituţii de învăţământ. industria chimică şi a materialelor de construcţie. a războiului şi a molimelor. Azi. Moldova este o ţară agrară. Limba vorbită este româna (moldovenească). Principalele culturi sunt grâul.S. vite. Se cresc oi. situată la vest (nord-vest) de România. germani şi rromi. Religia majorităţii locuitorilor este catolică. muzee. când României. Aşezarea României în Europa Continentul Europa este o mare întindere de uscat. care cuprinde multe ţări printre care se află şi ţara noastră. numit şi Basarabia. viile şi livezile. după Unirea Principatelor. al Parlamentului şi al Guvernului. Ţările vecine. rutier şi aerian. floarea-soarelui. Limba vorbită este bulgara.. Ţara noastră este situată aproape de mijlocul acestui continent. oraşul ajunge capitala Ţării Româneşti. cea mai înaltă instituţie ştiinţifică a ţării. sfeclă de zahăr. Se află în partea de est (nord-est) a României. adevărate opere de artă. Îndeletnicirile primilor locuitori au fost păstoritul şi agricultura. În Bucureşti există două aeroporturi: Otopeni (Henri Coandă) şi Băneasa. legume şi viţă-de-vie. Republica Moldova este teritoriul cuprins între Prut şi Nistru. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine Ungaria. Religia este ortodoxă. fiind cultivată cu cereale. monumente. legumele. Religia este ortodoxă. Fluviul Dunărea traversează Ungaria. Este o ţară central-europeană. posturi de radio şi televiziune. oraşul Bucureşti devine capitala României. cartof. în funcţie de evenimentele istorice internaţionale. în Ungaria mai trăiesc români. Oraşul Bucureşti este cel mai mare centru industrial al ţării şi cel mai însemnat nod de transport: feroviar. universităţi. porci.S. 3. Moldova a aparţinut când Rusiei. dunăreană şi pontică (are deschidere la Marea Neagră). legătura fiind asigurată de nouă poduri. Mai târziu s-au dezvoltat meşteşugurile şi comerţul şi aşezarea s-a mărit continuu. Capitala ţării este oraşul Budapesta. Republica Moldova este pământ românesc. sfecla de zahăr. Se întinde pe ambele maluri ale Dunării. Aici se aflau reşedinţa domnească.9 2.. produse chimice. floarea-soarelui. Din 1991. În secolul al XVII-lea. Academia Română. Alături de maghari (unguri). teatre. Aproape jumătate din teritoriul ţării este câmpie. soia. ateliere. Moldova exportă produse alimentare. Republica Moldova. Împreună cu Bucovina de Nord. păsări.R. grădini. în Bucureşti se află cele mai importante instituţii ale statului: sediul Preşedinţiei României. 2. când U. dar de fiecare dată s-a refăcut şi şi-a continuat viaţa. a devenit Republica Moldova. Capitala ţării este Chişinău. România este o ţară carpatică. cu regiunea din nordul braţului Chilia (aflate acum în Ucraina) şi cu Moldova din România au format din de-a lungul istoriei Principatul Moldovei. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB 1. hanuri. a incendiilor. oraşul a suferit distrugeri din cauza revărsărilor de apă. Bulgaria este străbătută de la est la vest de Munţii Balcani . municipiul Bucureşti este un oraş modern. Municipiul Bucureşti – capitala patriei Fiind capitala ţării. Oraşul Budapesta este o aşezare veche şi deosebit de frumoasă. Capitala are mai multe lacuri. Din anul 1812 până în 1991. De mai multe ori. parcuri şi păduri în împrejurimi. Este dezvoltată industria alimentară care prelucrează produsele agricole. textile. În anul 1862. După aşezare. Istoricul aşezării Pământul pe care se află astăzi marele oraş a fost locuit din timpuri străvechi. Bulgaria se află în partea de sud a României. România face parte din continentul Europa. prăvălii. Capitala este oraşul Sofia. Limba vorbită este maghiara.

. Bulgarii sunt un popor slav.10 care împart ţara în două. . după Asia. fier.4 milioane kmp. . aflându-se în centrul schimburilor comerciale cu toate continentele lumii. Populaţia numără aproape 800 mil. Imnul Uniunii Europene este Odă bucuriei din Simfonia a IX-a a compozitorului Ludvig van Bethoven. Religia este ortodoxă. Serbia se află în partea de sud-vest a ţării noastre. Ucraina se află în partea de nord şi de est (pe o porţiune).Europa ocupă locul al doilea. Europa – un continent al planetei Pe globul pământesc se găsesc continentele: Europa. loc. să colaboreze pentru un viitor comun. Africa. . În Ucraina lanţul carpatic poartă numele de Carpaţii Păduroşi. vom constata că Europa este aşezată în centrul jumătăţii nordice.E. aceasta cuprinde 27 de state şi constituie cea mai importantă organizaţie europeană. european. Agricultura Bulgariei este foarte dezvoltată.Europa este un continent cu o mare putere economică. dar este bine populat. Bulgaria este cunoscută în toată lumea pentru cultura trandafirilor. prin colaborare dintre România şi Serbia. În prezent. Populaţia este de aproape 10 milioane loc. Cuprinde 45 ţări (state). America de Sud. în ceea ce priveşte numărul de locuitori. Australia. Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de grâu din lume.Europa este un continent cu o întindere mică în comparaţie cu celelalte continente. să respecte libertatea şi identitatea tuturor popoarelor. majoritatea fiind ucraineni. În Europa se vorbesc 128 de limbi şi dialecte (graiuri locale). fier. Câmpia este principala regiune agricolă a ţării. un grup de şase ţări europene dezvoltate au înfiinţat Comunitatea Economică Europeană. Asia. Bogăţiile subsolului (cărbune. Litoralul Peninsulei Crimeea este o zonă turistică foarte apreciată. la care se adaugă ruşi. Ţara asigură cea mai mare parte din producţia mondială de ulei de trandafiri. Planeta Terra . Uniunea Europeană În anul 1957. o regiune muntoasă în centru şi sud. . Populaţia este de peste 52 mil. Antarctida. zinc. Terra – planeta oamenilor 1. Europa împreună cu continentul Asia formează o mare întindere de uscat numită şi Eurasia. Câmpia şi podişul ocupă cea mai mare parte a Ucrainei. Capitala este oraşul Kiev. petrol. folosit în industria cosmetică. Populaţia ţării este de circa 9 milioane de loc. la data de 1 ianuarie 2007. Europa – caracteristici geografice Europa are o suprafaţă de 10. 1. România şi Bulgaria au aderat la U. Formele de relief se împart în două categorii: de câmpie.În continentul Europa este cuprinsă o mare parte din Rusia şi o mică parte din Turcia. cupru. români şi evrei. Hidrocentralele Porţile de Fier I şi II sunt construite pe Dunăre. Privind harta Europei. gaze naturale) au contribuit la dezvoltarea industriei. Europa este unul dintre cele şapte continente ale planetei. loc. Limba vorbită este sârba. observăm că bătrânul continent este mărginit de Marea Mediterană. Munţii cuprind bogăţii de cărbune. care sunt prelucrate în industrie. Capitala este oraşul Belgrad. Religia este ortodoxă. În anul 1993 Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană. Dacă împărţim globul pământesc în două jumătăţi pe orizontală. America de Nord. Oceanul Atlantic. la nord. Limba vorbită este ucraineană. Oceanul Arctic (Îngheţat) şi continentul Asia. 1. Ţările europene vor să trăiască în pace.

Soarele. Suprafaţa apei este de 361 741 000 kmp (rotunjit 362 mil. În jurul planetelor se rotesc sateliţii acestora. Cristofor Columb. Terra – o planetă a Sistemului Solar Privind cerul în nopţile senine observăm o mulţime de stele. genovezul a cărui expediţie a fost finanţată de regii Spaniei. Amundsen a atins Polul Sud. America şi Australia. Soarele este însoţit de alte corpuri cereşti mai mici (planete) care se învârtesc în jurul său şi cărora le transmite lumină şi căldură. aflat în serviciul regelui Spaniei. Venus. a făcut timp de trei ani înconjurul lumii. sărăcia. Cercetătorul român Emil Racoviţă.11 Suprafaţa totală a uscatului este de 148 328 100 kmp (rotunjit 149 mil. se acordă asistenţă medicală şi ajutoare alimentare pentru populaţia săracă de către organizaţii internaţionale. au organizat marile expediţii care au dus la descoperirea Lumii Noi. Studiu de caz 2. Pământul are un singur . Cea mai mică planetă a Sistemului Solar este Mercur şi cea mai mare este Jupiter. El are o forţă de atracţie foarte puternică care face să se rotească în jurul său celelalte planete ale Sistemului Solar: Mercur. Populaţia planetei este de peste 6. loc. slaba asistenţă medicală. deşi sunt de rase diferite. Saturn. prin modificarea graniţelor. Portughezul Maggelan. Suprafaţa apelor este de trei ori mai mare decât cea a uscatului. Terra (Pământ). Jupiter. Sistemul Solar este o părticică din Calea Lactee (Calea Laptelui). Pe Terra locuiesc oameni care. navigatorii curajoşi. au dreptul să se bucure de tot ce le oferă planeta noastră. în funcţie de evenimentele istorice. Astfel. sprijiniţi de regii Spaniei şi ai Portugaliei. numită Calea Lactee. se fac împăduriri. kmp). Din Europa s-au avântat pe întinsul oceanelor. Monumente mai importante în descoperirea planetei Harta lumii s-a completat mult timp prin noi descoperiri geografice şi s-a modificat prin apariţia sau dispariţia unor state. mari navigatori temerari care au deschis epoca descoperirilor geografice şi a migrării europenilor pentru popularea noilor continente. La începutul mileniului III. sunt ocrotite plantele şi animalele pe cale de dispariţie. Soarele este de 1 300 000 de ori mai mare decât Pământul. kmp). de ajutare a populaţiei din zonele cu astfel de probleme. Soarele este o stea de mărime mijlocie. Stăpâniţi de dorinţa de a descoperi şi a cunoaşte planeta. cum ar fi F.O. poluarea.A. (Fondul Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură). dovedindu-se astfel că Pământul este rotund. În centrul Sistemului Solar se află Soarele. îmbarcat pe vasul Belgica şi-a adus o mare contribuţie la descoperirea vieţii plantelor şi animalelor din Antarctica. Uranus. dorind să ajungă în India a ajuns în America. Oamenii iau măsuri de protejare a mediului înconjurător. Spania şi Portugalia au devenit puteri maritime recunoscute. Miliarde de galaxii alcătuiesc Universul. Planeta Terra cuprinde mari suprafeţe de uscat care sunt continentele şi mari suprafeţe de apă care sunt mările şi oceanele. Neptun şi Pluto.5 mild. Stelele sunt corpuri cereşti care au propria lumină şi căldură. încălzirea globală etc. lipsa educaţiei. Soarele face parte din miliardele de stele care alcătuiesc galaxia noastră. Marte. Datorită bunei poziţii geografice. descoperind Lumea Nouă. Miliarde de stele formează o galaxie. începând din secolul al XV-lea. O importanţă deosebită în descoperirea zonelor cu gheţari veşnici au avut-o exploratorii Nansen şi Amundsen. Nansen a condus prima expediţie a navei Fram în Arctica. planeta noastră se confruntă cu multe probleme: lipsa apei în unele regiuni ale Asiei şi Africii. nouă planete şi sateliţii acestora alcătuiesc Sistemul Solar. s-au construit canale de irigaţii. portughezul Bartolemeo Diaz a atins Capul Bunei Speranţe (din sudul Africii). în anul 1487.

geologiei. NOTĂ: se fac recapitulări finale (vezi manualul). Pregătirea ştiinţifică a educatorului trebuie să fie la curent cu toate noutăţile ştiinţifice apărute pe plan mondial şi să fie corelate cu pregătirea psihopedagogică a elevilor din ciclul primar. Geografia trebuie să-i facă pe elevi să observe. gospodărirea. Până în prezent. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Motivaţia elaborării metodicii predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar Metoda cuprinde totalitatea metodelor şi procedeelor folosite în procesul de învăţământ. în cadrul obiectului geografie la această formă de învăţământ. este necesară cunoaşterea de către cadrele didactice a unei "anumite tehnologii didactice" cu care se ocupă metodica predării geografiei. sau de protejare şi ameliorare a mediului geografic în care trăiesc. legitatea proceselor care acţionează în natură şi interferenţa dintre cadrul geografic al ţării noastre. să contribuie la formarea unei gândiri cauzale a acestora. la însuşirea unui sistem de priceperi şi deprinderi active. axate pe conţinutul ştiinţific deja descoperit. voluţională a fiecăru elev. să dezvăluie sensul geografic al obiectelor şi fenomenelor şi să tragă concluzii pentru activitatea practică. rolul şcolii este acela de a acţiona în direcţia însuşirii de către elevi a unor cunoştinţe ştiinţifice şi ecologice despre natură (componente. PARTEA A DOUA METODICA PREDĂRII GEOGRAFIEI ROMÂNIEI CAP. Prin studiul celor două obiecte contopite se ajunge la educarea şi formarea unei conduite ecologice. pentru transmiterea cunoştinţelor şi pentru formarea la elevi a priceperilor şi deprinderilor practice. Metodica predării geografiei este de . se predau şi cunoştinţele legate de cunoaşterea mediului înconjurător. de a le forma priceperi şi deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor meteorologice. începând cu clasa a III-a. noul plan de învăţământ de la ciclul primar a suferit unele modificări în sensul că. care presupune acţiuni pentru conservarea. Elevii ciclului primar au posibilitatea ca prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice din noile manuale. Metodica predării geografiei cuprinde un sistem complex de metode şi procedee folosite de educator.2. geografiei.. de a şti că natura este un organism viu ale cărei componente sunt într-o strânsă unitate şi intercondiţionare. ocrotirea şi protecţia naturii. fenomene. istoriei etc. nu s-au descoperit forme de viaţă pe nici o altă planetă a Sistemului Solar în afară de Terra. Educatorul trebuie să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la însuşirea de către elevi a unor informaţii de bază din domeniul: ştiinţele naturii. Deci. 1. ajungând ca elevii nu numai să le cunoască. procese). să le aplice în practică. Scopul predării geografiei în şcoală este de a-i înarma pe elevi cu un sistem de cunoştinţe despre dinamica înfăţişării reliefului patriei. Aşadar. Noul obiect ştiinţele naturii oferă elevilor multiple posibilităţi de a cunoaşte lumea vie. Dar pentru realizarea acestor obiective. scop principal al predării învăţării disciplinelor naturii şi Geografia României în ciclul primar În actuala legislaţie şcolară. cauzele care le produc. sarcinile metodicii acestui obiect de studiu s-au dublat. precum şi la dezvoltarea afectivă.1. dar să şi opereze cu ele. schimbându-i-se denumirea în obiectul ştiinţele naturii. Rolul şcolii în educaţia ştiinţifică şi ecologică. care suferă în evoluţia sa în timp schimbări determinate de cauze naturale şi sociale. interdependenţa dintre componentele naturii. la dezvoltarea spiritului de observaţie. hidrologice.12 satelit: Luna. fenomenele naturale.

reprezintă un concept nou şi central al teoriei şi practicii educaţiei.dirijarea demersului metodic pentru înţelegerea elementelor şi fenomenelor geografice. glob. O strânsă legătură are metodica predării geografiei cu psihologia pedagogică care-i oferă informaţii asupra legilor psihologice în conformitate cu asigurarea însuşirii cunoştinţelor de către elevi pe diferite trepte de vârstă. cu harta. prin care se încearcă o "raţionalizare a procesului de predare-învăţare insituţionalizată prin optimizarea componentelor sale: programe. aceasta din urmă însuşându-şi anumite norme ale gândirii: analiza. confecţionare. 1. . . abstractizarea. Trebuie să facem distincţie între metodologia ştiinţei geografice şi între metodica specifică predării geografiei patriei în ciclul primar. succesiunilor interacţiunilor şi cauzalităţii stabilitate între componentele mediului geografic. principiile sale. Stabilirea scopului instructiv-educativ al învăţământului geografic preuniversitar în raport de noile cerinţe ale societăţii româneşti pe plan naţional şi internaţional putându-se realiza prin: . Sarcinile metodicii predării geografiei şi obiectivele educării şi instruirii prin geografie Reforma în învăţământul preuniversitar presupune racordarea direcţiilor de acţiune din conţinutul metodicii predării geografiei. a particularităţilor psihice ale elevilor).3. să explice unele probleme ce-şi află corelaţii în procesul de predare a geografiei. . a sistemelor spaţiale. formele de organizare ale procesului de învăţământ. În raportul dintre metodică şi logică. accesibilizarea şi transferul dintr-un sistem în altul pentru consolidarea elementelor de bază în învăţare. a cunoaşterii mediului înconjurător constituite global ca ştiinţe geografice. planuri reduse la scară etc. metodele şi procedeele de predare. metodelor. a structurilor. busolă.). metodica are ca sarcină aflarea corelaţiilor dintre procesele logice ale studiului şi exerciţiile şi aplicaţiile practice privite ca instrumente de lucru (hărţi. cu busola şi alte aparate ce dovedesc elevilor din ciclul primar temeinicia fenomenelor geografice. indicaţii metodologice privind transmiterea cunoştinţelor către elevi. prin metodica predării geografiei se pot urmări principalele sarcini sau obiective care contribuie la realizarea procesului instructiv-educativ al disciplinelor respective: 1. Metodica predării geografiei nu se poate însă constitui ca ştiinţă numai pe baza acestor legături. "Curriculum". şi procedeelor pedagogice generale şi specifice geografiei pentru dezvoltarea de capacităţi intelectuale şi competenţe (generale şi specifice) în vederea asimilării cunoştinţelor fundamentale dezvoltate prin geografie. Din practica pedagogică datele furnizate de psihologia pedagogică ajută clar metodica predării.13 fapt o ramură principală a didacticii aplicate care prezintă metodologia de predare a acestui obiect de învăţământ. întocmirea programelor. sinteza. Pedagogia generală (partea referitoare la didactică) pune la dispoziţia metodicii predării celor două obiecte de învăţământ.aplicarea principiilor. ci trebuie să-şi subordoneze existenţa coordonatelor de început a primelor elemente de orientare în natură. În acest sens. modul de utilizare precum şi a modului de colecţionare.selectarea informaţiei pertinente şi utile din volumul de cunoştinţe geografice (potrivit nivelului de înţelegere. . manuale. O strânsă legătură se stabileşte între metodica şi logica de predare a materiei. procurare etc. Metodica predării geografiei se foloseşte acum de aceste date numai după ce le-a adaptat cerinţelor locale legate de specificul geografiei ca ştiinţă şi ca obiect de învăţământ. a manualelor etc. generalizarea.integrarea mijloacelor de învăţământ necesare în accesibilizarea informaţiei din geografie. obiective. instrumente de evaluare etc.. ca de exemplu: formarea de reprezentări geografice a priceperilor şi deprinderilor de lucru cu manualul. potrivit noului curriculum şcolar în geografie.

metodica predării geografiei trebuie să-şi orienteze cercetările spre trei izvoare principale: . Se impune deci o permanentă documentare ştiinţifică care să conducă la cunoaşterea a tot ce a fost valoros în trecut şi a ceea ce este nou în domeniul predării geografiei şi al disciplinei de specialitate. Acest lucru se poate realiza dacă permanent în timpul predării se prezintă material didactic care localizează ceea ce se învaţă în spaţiu şi timp. Cultivarea de atitudini şi valori care se referă la: . document de referinţă.studierea trecutului nostru în domeniul predării geografiei. 1992. cultură. .ocrotirea mediului înconjurător. 3. în funcţie de logica ştiinţei pedagogice. Obiectivul fundamental al oricărei metodici şi prin urmare şi al metodicii predării geografiei poate fi formulat astfel: "să pornească de la problemele vieţii şi activităţii productive şi să se înscrie tot mai mult pe direcţia de dezvoltare actuală şi de perspectivă ale cercetării ştiinţifice ce vin în sprijinul diferitelor probleme practice şi educative privind pregătirea elevilor bine instruiţi". toleranţă. cuprinse şi în noile programe şcolare. să eşaloneze cunoştinţele în cadrul programelor şi capitolelor. 2. a volumului de cunoştinţe şi deprinderi geografice pe care să le posede elevii. de orientare şi localizare a componentelor geografice.atitudinea pozitivă faţă de educaţie. Predarea întregului sistem de ştiinţe geografice în şcoală.aplicarea strategiilor în dezvoltarea gândirii şi limbajului geografic ştiinţific (fondul de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice geografice) şi a comunicării în general prin explicarea conceptelor.studierea şi generalizarea experienţei înaintate a predării geografiei în ţara noastră. Obiectivele particulare pe care trebuie să la urmărească şi să le realizeze metodica predării geografiei sunt: a) să fixeze scopul instructiv-educativ al învăţării geografiei în şcoală. să . precum şi al fiecărei discipline geografice pe clase. Cele trei grupe mari de obiective. . precum şi a experienţei înaintate din alte ţări. cunoaştere. atlasul geografic.cercetarea şi găsirea noului prin experimentarea unor metodologii particulare care apar în procesul predării geografiei.14 . În concordanţă cu manualul au fost realizate şi alte materiale-suport de sprijin în desfăşurarea procesului didactic cum sunt: caietul elevului. Aceasta presupune precizarea conţinutului programelor şcolare. civilizaţie. izvorăsc din conţinutul "Cartei Internaţionale a educaţiei prin geografie" adoptată la Congresul Internaţional de Geografie de la Washington. metodele şi procedeele care asigură însuşirea conştientă a cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor practice ţinând seama de particularităţile de vârstă şi de puterea de înţelegere a elevilor. trebuie astfel organizate încât elevii să primească treptat cunoştinţe clare despre geografia fizică şi economică a ţării noastre.respectul pentru diversitate. ghidul învăţătorului. când se formează primele noţiuni geografice şi până la terminarea liceului. lecturi geografice. Acţiunea educativă a materialului geografic creşte dacă elevii percep nemijlocit ceea ce li se comunică. b) să stabilească şi să fundamenteze principiile.respectul şi aprecierea elevilor faţă de cadrul natural şi uman al României. Aceasta presupune căutarea şi indicarea regulilor după care se poate învăţa geografia. Prin studierea geografiei elevii acumulează o mare cantitate de cunoştinţe în legătură cu diversele fenomene care se petrec în natură şi societate. În spiritul noii reforme sau curriculumului şcolar au apărut manualele alternative şi în domeniul geografiei pentru ciclul primar. prin utilizarea corectă a limbii române. . . societate. În acest scop. de interpretare şi prelucrare a datelor (plecând de la orizontul local şi apoi prin extindere la nivelul ţării). Realizarea deprinderilor de raportare corectă în spaţiu şi timp. începând cu elevii ciclului primar. . De aceea este necesar să se creeze condiţii ca elevii să observe cât mai mult în mod direct şi să cunoască atât natura cât şi viaţa oamenilor mai întâi în orizontul local şi apoi pe cuprinsul patriei. Deosebit de important este ca în procesul dobândirii cunoştinţelor să se urmărească formarea gândirii geografice la elevi.

Cele mai frecvente metode folosite în studiul geografiei sunt: observaţia. formare de priceperi şi deprinderi practice etc. vegetaţia. efectuarea unor măsurători simple.). Pentru aceasta se impune organizarea de activităţi cu conţinut practic în clasă. dar separat. părinţi. În acest scop este necesar să se acţioneze pentru formarea la elevi a unor priceperi şi deprinderi utile în viaţă.15 arate deosebirile dintre un loc şi un altul (realizându-se deci descrierea cauzală şi comparativă) privind relieful. care trebuie respectat cu consecvenţă. sau toate. fiind de altfel. programe restructurate şi manuale noi). studiul documentelor şi experimentul pedagogic. desenarea. Metoda anchetei se bazează pe metoda observaţiei. În acest scop foloseşte aceleaşi metode de cercetare pe care le utilizează şi alte ştiinţe. cercetarea orizonului local etc. cum a fost însuşit capitolul Orientarea prin deplasarea pe teren? Câţi dintre elevi n-au înţeles şi de ce? Care ar fi cauzele neînţelegerii? Ce lecturi trebuie citite pentru a-i convinge pe elevi care sunt mijloacele de orientare şi cum trebuie să ne orientăm în natură? Se poate organiza o cercetare axată pe geografia judeţului în care se observă modul de îmbinare. Observarea selectivă descompune procesul predării pe părţi componente: predare. trebuie să se înscrie între obiectivele care permanentizează rolul educatorului atât în predarea cunoştinţelor şi la verificarea acestora cât şi în organizarea şi desfăşurarea altor activităţi în clasă sau în afara clasei. are ca sarcină principală studierea problemelor instructiv-educative ale predării geografiei în şcoală. Integral se face când se porneşte de la un studiu complet cu privire la predarea geografiei în ciclul primar. ancheta. clima. elevi. în experimentele întreprinse se foloseşte cu succes observaţia. . b) aplicarea în practica şcolară a noilor metode şi procedee de a transmite mai uşor cunoştinţele elevilor cu privire la geografia fizică şi economică a ţării noastre. particularităţile demografice şi economice. Se urmăreşte în procesul de învăţământ un singur aspect. Studiul geografiei trebuie să fie legat de practică.4. fiind folosită atât ca metodă independentă. a) Observaţia. b) Ancheta. Astfel. c) organizarea ştiinţifică a cercetării impune căutarea şi stabilirea unor metode care să permită desprinderea unor concluzii capabile să răspundă cerinţelor formulate mai sus. Metodele de cercetare folosite de metodica predării geografiei a) reorganizarea conţinutului geografiei la clasele I-IV (prin plan de învăţământ. în cabinetul de geografie. Planul se face pe o ramură de studiu integral sau selectiv. practicanţi din cadrul colegiilor pedagogice). realizată nu de cercetător. cât şi ca auxiliar al altor metode. citirea. Orice cercetător care utilizează această metodă trebuie să se desfăşoare după un plan în prealabil stabilit. poate fi urmărit: rolul comparaţiei în înţelegerea şi însuşirea conştientă a cunoştinţelor geografice. respectiv interpretarea hărţilor. la ansamblul lecţiei sau a activităţii care este studiată. asimilare de cunoştinţe. Această metodă ajută la depistarea experienţei pozitive obţinută de cadrele didactice. 1. ci de alţi factori (cadre didactice. iar selectiv se face asupra unui capitol. Observarea selectivă poate duce însă la concluzii practice eficiente numai în cazul în care problema cercetată este raportată la întreg. De ex. Gândirea geografică şi expunerea cunoştinţelor acestui obiect de studiu este legată nemijlocit de hartă. convorbirea. ceea ce înseamnă că formarea deprinderilor de a lucra cu harta. solul. Toate problemele puse sub observare trebuie analizate şi prelucrate pe linia scopului care trebuie să realizeze şi să răspundă la întrebările planului. Este cea mai răspândită metodă de cercetare. adaptând însă aceste metode specificului geografiei ca obiect de învăţământ.. pe terenul geografic sau în natură (observarea şi analiza fenomenelor. Metodica predării geografiei ca disciplină ce-şi află locul la contactul pedagogiei cu geografia. de corelare dintre noţiunile de geografie fizică şi geografie economică. De pildă. de pildă. o observaţie indirectă.

CAP. La fiecare lecţie. metodele şi procedeele de cercetare. . O cercetare experimentală în domeniul metodicii geografiei poate să propună rezolvarea unor sarcini practice. Precizarea scopului şi a ipotezei de lucru fixează cadrul general şi perspectiva cercetării. Planul cuprinde. cum reuşim la clasa a IV-a să formăm la elevi reprezentări şi noţiuni geografice din cadrul geografiei fizice?). c) Cercetarea documentelor şcolare. de asemenea. la care se pot stabili ipoteze de lucru. elaborată în prealabil. . obiective operaţionale. În planul de cercetare se vor include şi probleme de control care vor fi date pentru verificarea rezultatelor obţinute în urma aplicării unor anumite procedee. Experimentul introduce noul în practica şcolară. d) Metoda experimentală este cea mai importantă metodă de cercetare fiind considerată ca bază a ştiinţei moderne. util mai ales în faza iniţială a cercetării când pe baza datelor obţinute. modifică fenomenele. Pare a fi o anchetă. educatorul trebuie să formuleze corect obiectivele pentru fiecare temă şi subiect din programă: alegerea strategiei de predare a metodelor şi formelor de organizare în clasă şi în afara clasei. Experimentul se organizează după o anumită ipoteză de lucru. desfăşurarea cercetării poate avea o cale inversă: plecând de la elucidarea unor probleme teoretice. sau date care pot confirma concluziile la care ajunge o cercetare efectuată prin utilizarea altor metode de cercetare. subsol. Pentru verificarea ipotezei generale se stabilesc obiectivele cercetării care trebuie să fie înscrise în plan. animale) şi cea nevie (sol.înţelegerea. formarea şi asimilarea unor noţiuni ştiinţifice precise. metodica interpretării materialului adunat prin care se stabilesc modul în care vor fi analizate din punct de vedere cantitativ rezultatele obţinute prin cercetare în aşa fel încât să se stabilească în ce măsură rezultatele confirmă sau infirmă ipoteza stabilită iniţial. jurnalul de însemnări ale educatorului. relief. Alteori. registre de inspecţie şcolară etc. de asemenea. a) Obiectivele generale pot fi: cognitive. din 2001) Se ştie că pedagogia recomandă obiectivele unui obiect de învăţământ în: obiective generale. afective şi psihomotorii. să se rezolve în lumina unor probleme concrete ale învăţământului (de ex.16 Importanţa acestei metode constă în aceea că permite să se adune fapte. ape etc. obiective specifice. Se pot cerceta: catalogul clasei. date care pot duce la organizarea unor cercetări. interrelaţiile şi transformările din natură. observarea schimbărilor ce au loc în natură într-un timp îndelungat.perceperea fenomenelor şi a proceselor din realitatea înconjurătoare prin contactul elevilor cu lumea vie (plante. Planul de cercetare se prelucrează în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor la care va fi prezent şi profesorul de geografie şi se vor aduce îmbunătăţiri acestuia.. folosirea mijloacelor de învăţământ pentru fiecare lecţie. Această metodă poate fi îmbinată cu metoda convorbirii. dar este un interviu. . Educatorul trebuie să aibă în vedere realizarea acestor obiective care urmăresc: . II CONŢINUTUL PROGRAMEI ANALITICE A GEOGRAFIEI ROMÂNIEI PENTRU CICLUL PRIMAR (ANTERIOR NOII PROGRAME. Înseamnă toată documentarea în legătură cu o anumită problemă propusă spre cercetare.). În plan se precizează. Scopurile şi finalităţile învăţământului primar indică domeniile şi tipurile de schimbări educative care sunt concordante cu precizările noii programe şcolare şi urmăresc dezvoltarea intelectuală şi educativă a elevilor. pentru aplicarea căreia se cer organizate acţiuni şi pregătirea materialelor care să ajute la desfăşurarea experimentului. în raport cu importanţa lor. se pot stabili obiectivele care urmează să fie cercetate. de interes imediat al învăţământului geografic şi să ajungă în acelaşi timp la soluţionarea unor probleme teoretice. După această analiză sumară a problemei trebuie să se precizeze scopul şi ipoteza cercetării care vor fi formulate în raport cu poziţia metodologică. schimbă condiţiile de desfăşurare a procesului de predare.formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a surprinde realităţile.

Reforma învăţământului în ceea ce priveşte predarea ştiinţelor necesită o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte. convingerilor.17 . CURRICULUM LA CLASA A IV-A A.utilizarea unor obiecte de uz curent. Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii. cu accent pe formarea unei atitudini ecologice. valorificând terminologia ştiinţifică învăţată.utilizarea şi integrarea informaţiei noi în ceea ce elevul ştie deja din experienţa personală. . prin acţiune directă.să determine elevii să-şi asume responsabilităţi şi să fie cooperanţi.să identifice şi să folosească resurse din afara sălii de clasă. 3. 4.să dirijeze discuţiile dintre elevi în scopul descoperirii semnificaţiei unor fenomene ştiinţifice.predominanţa conţinuturilor de tip formativ. deprinderilor. În noua programă a MEN (MEC) apărută relativ recent. c) Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea cunoştinţelor.să dezvolte curiozitatea elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare. .menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate dezvoltării unor deprinderi cum ar fi: observarea. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate. deprinderile şi experienţele colegilor. măsurarea. a învăţătorului sau a profesorului. a rezultatelor aşteptate în urma unei instruiri asupra elevilor. cei care predau ştiinţele ar urma: .. Operaţionalizarea obiectivelor se realizează prin desfăşurarea fiecărei lecţii. utilizarea informaţiei etc. gândirea independentă a autorului de manuale.dirijarea proceselor de observaţie spre ceea ce este esenţial. Astfel. . ci drept o cale de cunoaştere activă. . 2. . atitudinilor la elevi etc. Dominantele curriculumului şcolar actual faţă de cel anterior sunt: . de fenomene şi de reguli care trebuie memorate. prin observaţii şi acţiuni sau alte manifestări observabile şi măsurabile. .să asigure elevilor materialul didactic necesar investiţiilor. . Obiective cadru: 1.să încurajeze elevii în a se autoevalua. derivate la rândul lor din obiectivele generale determinate de idealul educaţional. desemnează tipuri de performanţă. Cu alte cuvinte. aceasta înseamnă specificarea în mod concret a ceea ce trebuie să cunoască şi să facă prin muncă independentă elevilor la încheierea procesului de predare-învăţare.. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii. se precizează în introducere: "Curriculum-ul de Ştiinţe pentru clasa a III-a şi a IV-a" a fost realizat pornind de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi învăţării ştiinţelor naturii la acest nivel de şcolaritate: trezirea curiozităţii ştiinţifice a copiilor şi înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul imediat. .elaborarea unor obiective centrale pe formarea de capacităţi. Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească.să manifeste respect pentru ideile.abordarea ştiinţei ca învăţare prin experimentare. precum şi libertatea acestora de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse. în crearea înţelegerii factorilor perturbatori şi stabilizatori ai mediului înconjurător şi a adaptării comportamentului de ocrotire a mediului înconjurător. a lumii înconjurătoare. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. pentru anul şcolar 1998-1999. . prin concepţie sau mod de redactare. b) Obiectivele specifice se adresează diferitelor discipline de învăţământ şi sunt caracteristice scopurilor fundamentale de realizare a conţinutului ştiinţific al obiectivului respectiv. . . cunoscute de copii din viaţa de toate zilele. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . familiar acestora.

. gust. . să formuleze probleme simple în care sunt implicate date experimentale şi cunoştinţele anterioare. . 2. 2. transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre copruri. deformare.operaţii experimentale care să conducă la descoperirea însuşirilor fizice ale apei (formă.completarea rezultatelor obţinute. transparenţă). 1. necesare investigaţiei.măsurarea distanţei parcurse într-un timp dat de corpuri diferite.observarea unor desene şi experimente ilustrând interacţiuni în scopul diferenţierii tipurilor de forţe întâlnite (atracţie. 2. să clarifice amestecuri şi materiale. Exemple de activităţi de învăţare .formularea de întrebări care să genereze ipoteze verificabile experimental. volum). Exemple de activităţi de învăţare Pe pacursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi: . să efectueze măsurători ale distanţei şi duratei de deplasare pentru corpurile aflate în mişcare şi să le verifice prin repetare. . transformărilor fizice suferite de corpuri (deformare. materiale etc. 1. să efectueze operaţii experimentale simple şi observaţii pentru a descoperi însuşirile corpurilor.observarea în cadrul unor experimente a unor transformări suferite de corpuri (rupere. . să realizeze experimente pe teme date . să folosească adecvat pentru a descoperi însuşirile corpurilor.). transformările fizice suferite de corpuri şi interacţiunile dintre corpuri.) stării de mişcare şi de repaus a unor corpuri.completarea unor tabele sau a unor diagrame cu ajutorul cărora să se clasifice amestecuri.18 1. ardere. transformări fizice suferite de .alcătuirea unor tabele în care să înregistreze de fiecare dată observaţiile şi măsurătorile efectuate. greutate.1. evaporare.vizite. Dezvoltarea capacităţilor de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri adecvate Obiective de referinţă 2. rupere. să perceapă şi să diferenţieze existenţa unor interacţiuni. să identifice anumite transformări suferite de corpuri.investigaţii pe teme diferite folosind fişe de instrucţiuni sau desene: separarea unor amestecuri. interacţiunilor dintre corpuri.observarea unor materiale în scopul stabilirii caracteristicilor acestora. . . însuşirilor fizice ale aerului (formă. maşinuţe. 2. miros. . 1.).observarea unor desene care să evidenţieze rolul O2 în întreţinerea arderii.4. transparenţă.observarea rolului oxigenului în menţinerea arderii.demonstrarea modului de mânuire a instrumentelor (pahare. respingere.1. . Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1. după criterii simple.4.5. .3. rigle etc.2. tracţiune. excursii ca caracter didactic în scopul sesizării diferitelor tipuri de material. etc. .3. împingere). să observe şi să descrie în cuvinte simple materiale naturale şi prelucrate din mediul apropiat. 2. dintr-un set dat. pâlnii.2.selectarea materialelor şi a ustensilelor selectând materialele şi ustensilele adecvate. volum. după unul sau două criterii. bile. . ruginire etc.

rezervaţii naturale etc. . Apa. . lichid. apei şi aerului. gaze naturale.1. refolosire. cel care va raporta întregii clase concluziile grupului. miros. hârtie. circuitul apei în natură. fertilitate. volum: forme de existenţă în natură. Fenomene fizice-deformare. să participe activ în cadrul unui grup . Amestecuri.2.vizite la grădina zoologică. componenţă: oxigen şi dioxid de carbon. în fiecare grup se stabilesc pentru a investiga o situaţie de natură următoarele roluri: cel care conduce discuţia ştiinţifică din mediul înconjurător. radio-tv. . 3.organizarea datelor de tabele şi formularea de concluzii simple pe baza acestora. dizolvare. utilizări. învăţaţi. ruginire etc.jocuri de rol. . să prezinte rezultatele unui demers de . miros. filtrare. gust.. Fenomene fizice şi chimice. solubilitate.2.surse şi modalităţi de prevenire. gust. cărbune. formă.îngrijirea unor animale. apartament.3.însuşiri: gaz. pe teme de ştiinţe. Sol-însuşiri: permeabilitate.însuşiri: solid.prezentarea clară şi concisă folosind clasei anumite informaţii ştiinţifice aflate limbajul ştiinţific însuşit a unor emisiuni prin mass-media.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. gaz. evaporare etc. dicţionare etc. investigare folosind termenii ştiinţifici reviste.Poluarea solului. viteza de mişcare. transparenţă.. B. petrol. solidificare. magnetizare. interacţiuni între corpuri (acţiunea greutăţii asupra corpurilor). Dezvoltarea interesului faţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 4. cel care va cronometra timpul. folosirea ma-terialelor naturale. 4. 2. rolul solului. 4. Fenomene chimice-ardere. transformările fizice ale apei. valorificând terminologia ştiinţifică a învăţării Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare: 3. volum. însuşirile apei. gaz. însuşiri. Amestecuri-însuşiri: solid. dramatizări vizând ginaţia şi curiozitatea ştiinţifică. atlase. formă. separarea amestecurilor: decantare. să-şi manifeste şi să-şi dezvolte ima. parc. mişcarea corpurilor. Aerul. cel care înregistrează activitatea desfăşurată de grup.plantarea şi îngrijirea plantelor din spaţiul verde al şcolii. 3. povestiri. putrezire. sticlă. antrenând întregul grup.. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. interacţiuni. însuşirile aerului. să-şi exprime atenţia faţă de mediu. materiale de construcţie. acrire. norme de protecţie. Poluarea. . poluarea solului. Materiale naturale şi prelucrate-sare. lichid. să redea în limbaj propriu în cadrul . Solul. apei şi aerului. culoare. Apa.lucrul pe grupe.19 acelaşi corp.folosirea unor surse bibliografice. Aerul. fermentare. 3. . mişcarea corpurilor. căi de prevenire a efectelor negative ale fenomenelor chimice. mase plastice. minereuri. rol: suport şi sursă de hrană. transparenţă. Materiale naturale şi prelucrate. circuitul apei în natură. ziare.

considerate a fi cele mai adecvate atingeri ale obiectivelor propuse. prin folosirea unor instrumente. Compararea unor funcţii şi stări ale corpurilor în funcţie de condiţiile de mediu. la un nivel elementar.20 3. Astfel. atracţie. fiecare şcoală are libertatea de a repartiza orele alocate prin planul-cadru de învăţământ. Tipuri de forţe: împingere. celălalt semestru fiind integral dedicat studierii istoriei. pertinente pe baza informaţiilor extrase din datele experimentale. apoi. Altfel spus. Formularea de enunţuri ştiinţifice valorificând terminologia ştiinţifică învăţată. trezirea interesului acestuia de a cunoaşte direct. tracţiune. 2. Mişcarea corpurilor-repaus. Se urmăreşte. Cu alte cuvinte. deformare. respectând condiţia parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii ale curriculum-ului. de a investiga şi de a înţelege. Curriculum şcolar de faţă este astfel conceput încât să nu îngrădească prin concepţie sau mod de redactare stilul cadrului didactic. C. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiectiv cadru: 1. III GEOGRAFIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 3. Cap. Efectuarea de experimente dirijate. S6. după cum consideră necesar. dimpotrivă. ele pot fi grupate într-un anumit semestru. spaţiul îngust al sălii de clasă. Realizarea de experienţe folosind investigare a realităţii şi de experimentare instrumente familiare. Viteza de mişcare. mişcare. ori de câte ori este nevoie. Totodată. în alternanţă cu lecţiile de istorie sau. Descrirea însuşirilor şi caracteristicilor vieţuitoarelor şi fenomenelor naturale observate.1. studiul geografiei trebuie să depăşească. S2. Interacţiuni-efectele acestora asupra corpurilor: modificarea stării de mişcare şi deformarea acestora. cadrul didactic poate decide cu privire la succesiunea cea mai adecvată a temelor. Introducere Curriculum de clasa a IV-a îşi propune să-i familiarizeze pe elevi cu noţiuni elementare de geografie. viteza de mişcare. Pornind de la elementele de geografie a orizontului local. greutate. acordând o atenţie specială păstrării logicii interne a disciplinei. să ofere acestuia libertate de alegere şi de organizare a unor activităţi de învăţare. Mutaţia esenţială propusă de prezentul curriculum şcolar este trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a copilului. Prezentarea rezultatelor unei investigaţiiexperimentat în mod simplu şi clar. faptul geografic imediat. Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt următoarele: . Standarde S1. 3.S3. precum şi importanţa prezentării unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate. i se propune elevului descoperirea progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic românesc. relativ simple şi accesibile vârstei şcolare mici. cele aproximativ 17 ore alocate disciplinei pot fi desfăşurate de-a lungul întregului an. natura înconjurătoare fiind mediul cel mai potrivit de familiarizare a elevului cu faptul geografic. S4. Mişcarea corpurilor. frecare. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare. Interacţiuni. respingere. Dezvoltarea capacităţii de comunicare S5. Cunoaşterea şi utilizarea unor termeni şi noţiuni specifice ştiinţelor naturii.

activităţi de învăţare realizate exclusiv în . ceea ce este cunoscut sub numele de „treceri succesive de scară”. 2. . CURRICULUM-UL ACTUAL .4.3. 3. de la localitate la planetă.raportarea realităţilor teritoriale mai restrânse la cele cu o întindere mai mare. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic. . (cu accent mai ales pe formarea deprinderilor de investigare. capitol. . din 2005) Notă de Prezentare Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a îşi propune să contribuie la construirea orizontului de existenţă cotidiană a elevului (începând de la localitatea natală.raportarea elementelor observate la suporturi cartografice simple. CURRICULUM-UL ANTERIOR . Pentru dirijarea acestui demers de cunoaştere. CURRICULUM-UL CLASEI A IV-A (NOUA PROGRAMĂ. urmărite. de orientare etc. atât în orizontul local şi apropiat. un rol foarte important îi revine şcolii în a-l ghida pe elev în formarea unei imagini obiective asupra raporturilor spaţiale şi temporale care caracterizează realitatea observabilă în mod direct sau imediat.centrarea pe formarea capacităţilor de informaţia factuală.înţelegerea relevanţei geografiei pentru a cunoştinţelor de geografie.21 3. descrierea şi relaţionarea elementelor de mediu geografic pe baza diverselor surse geografice. învăţarea va fi axată pe o serie de activităţi ca: . prin contactul direct cu faptul studiat şi prin metoda "a învăţa prin experimentare".libertatea cadrului didactic de a alege numărul de ore. în mod direct sau mediat. Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător.utilizarea informaţiilor elementare din surse diferite de informare.). a mediului geografic. prin contactul direct cu detalii care supraîncărcau în mod fenomenul geografic. până la nivelul planetei). 3. de către elev. excesiv ştiinţific . asigurând trecerea gradată de la abordarea unor elemente. în funcţie de posibilităţile locale şi de interesele elevilor. Din această perspectivă.2. cât şi la nivelul ţării. mijlocul naturii. ale continentului şi ale planetei ca întreg. Acest spaţiu. al continentului natal şi al lumii contemporane.observarea (liberă sau dirijată) a realităţii înconjurătoare.număr de ore fix pentru fiecare temă. 3. Obiectivele cadru sunt: 1. .însuşirea de tip academic. În acest context. . 4. bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care au loc simultan. insuficient adaptată înţelegere a faptelor şi a fenomenelor cavârstei şi posibilităţilor de înţelegere ale racteristice mediului geografic înconjurător copiilor. Programa concretizează viziunea asupra existenţei individuale şi sociale în lumea contemporană. . fenomene şi procese specifice orizontului local.activităţi de învăţare generate de obiectivele conţinuturi. . la cele ale ţării. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei.activităţi de învăţare realizate inclusiv în spaţiul clasei. Observarea. prezentul curriculum oferă aparatul conceptual şi metodologic pentru descoperirea şi explorarea.activităţi de învăţare generate dinspre . cu accent pe viaţa de toate zilele. neproductiv materia. reprezintă orizontul-sursă al informaţiilor referitoare la viaţa cotidiană.centrarea pe conţinuturi teoretice şi pe . la comunitate şi la societatea zilelor noastre. .

ţară. judeţ.. cu elemente esenţiale care reprezintă realităţi ale spaţiului geografic. caracteristicile geografice generale ale României şi diferenţierile sale regionale (unde se pune din nou accent pe orizontul regional apropiat). .realizarea unei cortelaţii mai strânse cu obiectivele şi conţinuturile disciplinelor care fac parte din aceeaşi arie curriculară (Istorie. caiete de activitate independentă. elementele de geografie a orizontului local. pentru atingerea obiectivelor de referinţă asumate prin planificarea anuală şi prin proiectarea unităţilor de învăţare. filme documentare. este necesară utilizarea unor suporturi educaţionale variate: hărţi. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) 2. în relaţie cu obiectivele învăţării. regiune. servind strict la realizarea acestora. În vederea optimizării procesului didactic propriu-zis. ghiduri. exersarea trecerii de la o scară la alta. a grupării conţinuturilor în concordanţă cu reperele majore ale contextului educaţional. fotografii.utilizarea unor forme variate de evaluare care să permită identificarea corectă a performanţelor şcolare (texte scrise. sintetic. pe de o parte. identificarea şi selectarea unor informaţii specifice.realizarea unor exerciţii de raportare permanentă. prin treceri succesive de scară.utilizarea informaţiei (directe şi indirecte). Curriculumul permite o organizare flexibilă a instruirii. Relaţionarea elementelor geografice. Limba şi literatura română. prin hărţi succesive simple. dar şi cu alte discipline ca. prezenta formulă de construcţie a conţinuturilor. pot fi valorificate următoarele sugestii de aplicare: . atlase.dimensionarea conţinuturilor şi a informaţiei la elementele esenţiale. portofolii. strict necesare atingerii obiectivelor asumate. pe de altă parte. Pentru accesibilizarea învăţării. Noul curriculum de Geografie pentru clasa a IV-a prezintă selectiv. ordonate de la localitatea natală la planetă.utilizarea unor exerciţii şi activităţi de învăţare care să stimuleze perceperea realităţii înconjurătoare (de la localitatea natală la planetă). Matematică. lumea contemporană). jurnale de călătorie. pe baza unor surse diferite 3. Aceasta presupune şi valorificarea informaţiei specifice din mass-media (referitoare la orizontul apropiat. . pot fi valorificate în mod prioritar. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei . Europa. . Astfel. facilitează elevului un demers introductiv în geografie: de la localitatea natală la planetă. nu poate duce la creşterea performanţelor şcolare. Obiective cadru 1. care este complementară observării directe. Programa oferă premisele pentru construirea unei reprezentări asupra realităţii înconjurătoare de la nivelul localităţii natale. structurat pe niveluri şi în sisteme succesive. fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa cotidiană a elevului. Noul curriculum de geografie dezvoltă sensibil dimensiunea socială a acestei discipline şi apelează la elemente. Un element important îl constituie posibilitatea realizării unei legături mai strânse între activităţile de învăţare şi conţinuturile ofertate. Conţinuturile prevăzute în cadrul programei nu au semnificaţie în sine.22 - interpretarea unei informaţii cartografice minime şi intuitive. Ştiinţe ale naturii. de ex. esenţializat. şi experienţa proprie a elevilor (directă şi mediată de sursele de informare). sub raport educaţional. . utilizarea unor conţinuturi „în sine”. din sursele mass-media. materiale didactice etc. ci numai în relaţie cu obiectivele învăţării. ca un întreg. evaluare orală). de la parte (orizontul apropiat şi local) la întregul în care se înscrie. . Educaţie civică). fişe. până la dimensiunile planetei. situarea României în continentul european şi în lume. a unor termeni şi denumiri presupuse din perspectiva unei tradiţii.

observate sau deja prelucrate simple) . ţării. pe baza unor surse diferite Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 2. a ţării. să aprecieze în mod empiric distanţe accesibile direct 1.1.. al relief. tabele. grafice . pe teren şi pe hartă. în situaţii diferite de ex.2.1.întocmirea. la Glob (be baza utilizării semnelor local) convenţionale şi a scării de proporţie). Europei. forme de construcţii) şi al punctelor cardinale.a elementelor din orizontul local şi apropiat.exerciţii de localizare. 1. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. pe harta judeţului. . . orizontului local şi al ţării local şi apropiat.2.Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1.recunoaşterea şi localizarea.3.exerciţii de localizare empirică. din cel local şi ţară.4. . să localizeze corect elemente ale spaţiului . să se situeze corect în spaţiul imediat. context dat a Europei. . Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă activităţile: . să înregistreze date specifice geografiei. pe harta judeţului. reprezentare a spaţiului (imediat.exerciţii (pe teren) de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe accesibile. diapozitive) etc a unor obiecte aparţinând spaţiului imediat 1.exerciţii dc recunoaştere a unor elemente geografic (de la localitate la planetă). într-un geografic local. cu ajutorul unor repere (râuri. apropiat şi local imediat. mijloace elementare de la cartografice simple referitoare la ţară.realizarea unor reprezentări simple cartografice ale orizontului local şi apropiat 1.23 4. . fotografii. la nivelul ţării.5. . Europei a unor itinerare / trasee imaginare care reunesc aceleaşi elemente spaţiale 2. să utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale. să observe progresiv elemente din dirijată realitatea înconjurătoare 2. . să utilizeze.exerciţii de observare nedirijată şi . sub diferite forme (fişe. pe harta judeţului.exerciţii de notare (înregistrare).exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat. Relaţionarea elementelor geografice. al Europei. alte repere observabile) în spaţiul apropiat. în diferite surse de informare (ex. Europa.exerciţii de realizare a unor reprezentări al planetei. apropiat. a ţării.

folosind surse de informare diferite. să identifice în diferite surse de informare (texte.1.exerciţii de descriere succintă a caracteristicilor unor fenomene şi fapte observate în realitatea înconjurătoare. 3. . .exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente 4.3. . .jocuri de rol.explorarea mediului din orizontul local şi apropiat.compararea succesivă a unor hărţi realizate la scări diferite.realizarea unui plan individual de observare a unor fenomene de degradare a mediului din zona de reşedinţă. 3. hărţi. să colaboreze cu cei din jur. a unor elemente referitoare la realitatea înconjurătoare. .enumerarea. referitoare la fenomene observate direct referitoare la fenomene observate. cu ajutorul despre fenomene şi fapte observate în realitatea termenilor specifici. .2.completarea unor fişe de observare. . să descopere relaţii simple între diverse elemente din mediul înconjurător.24 2.descrierea dirijată după o hartă simplă. .exerciţii de descriere succintă.prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare.1. a unui element observat înconjurătoare direct sau mediat. . Utilizarea adecvată a unor termeni limbajului specific geografiei Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 3. să situeze anumite elemente grafice într-o ierarhie spaţială (de la localitate la planetă) a datelor observate. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul Pe parcursul clasei a IV-a se va fi capabil: recomandă activităţile: 4. să descrie în enunţuri simple elemente .6. .identificarea de corespondenţe între elemente observate direct şi mediat.2.3. inclusiv a consecinţelor intervenţiei omului (pozitive saun negative). direct sau percepute mediat (redate în diferite moduri) 2. identificând diferite modalităţi de conservare şi de ocrotire a mediului înconjurător 4. să îşi exprime interesul pentru cunoaşterea cunoaşterea mediului înconjurător. . să construiască enunţuri simple şi dezvoltate . imagini etc) caracteristici ale realităţii înconjurătoare 2. 3. în fotografii şi pe hărţi.exerciţii de completare a unor enunţuri reprezentate pe suporturi catografice lacunare pornind de la un suport carto. să elaboreze enunţuri explicative . de la orizontul la apropiat la planetă) 2.4.formularea unor răspunsuri la întrebări.5.realizarea unor proiecte de grup.exerciţii de grupare / de discriminare a unor elemente reprezentate la niveluri şi scări diferite. pe baza unor caracteristici date. pe baza unui vocabular de sprijin. . în texte. să compare elemente şi relaţii reprezentate la niveluri şi la scări diferite. în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viaţă . .

ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ORIZONTULUI APROPIAT ŞI LOCAL . Unităţi majore de relief Clima.2. Caracteristici geografice ale orizontului local Elemente generale despre relieful.1.1. Europa – un continent la nivelul planetei Caracteristici geografice generale. De la orizontul local la ţară Treceri succesive de scară ilustrate pe hărţi 1. Caracteristici geografice generale Limitele şi vecinii Relieful (caracteristici generale şi trepte de relief). anotimpul. anul) în explicarea unor Modificări ale realităţii observate 1. Orizontul local Linia orizontului.1. România în Europa Ţările vecine. al cartierului şi al localităţii . al şcolii. săptămâna.25 CONŢINUTURI (introducere în geografie: de la localitatea natală la planetă) 1. planul locuinţei. Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine . Punctele cardinale Harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta. Ele devin obligatorii atunci când se optează pentru curriculum extins. Uniunea Europeană . Orizontul apropiat Sala de calsă.4. Organizarea administrativă Prezentarea localităţii natale.1.3. Marile unităţi geografice ale ţării (prezentare generală): a) Carpaţii b) Dealurile şi podişurile c) Câmpiile d) Studiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi geografice . hidrografia.2. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ (pentru finele învăţământului primar) . vegetaţia. populaţia şi aşezările omeneşti ale ozizontului local Aplicaţii practice în orizontul local . a reşedinţei de judeţ şi a judeţului Harta administrativă Bucureşti – capitala României 1. ziua.3. Repere de timp (ora. „Hărţi diferite ale orizontului local” .2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI . Orientarea în orizontul apropiat Planul clasei. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI PE GLOB . cartierul. luna. Terra – planeta oamenilor Momente importante în descoperirea planetei Terra – o planetă a sistemului solar NOTĂ: temele marcate cu litere italice reprezintă curriculum la decizia şcolii. localitatea. vegetaţia. apele.5. animalele şi solurile – aspecte generale Locuitorii şi aşezările omeneşti Principalele activităţi economice .

Prin studiul lecţiilor cuprinse în manualele care se vor elabora în următorii ani. . . să identifice. Relaţionarea elementelor geografice pe S.comunicarea orală şi în scris. Identificarea unor relaţii elementare pe baza unor observaţii sau pe baza unor surse diferite 3. Utilizarea adecvată a limbajului specific S. să rezolve în raport cu conţinutul instruirii. Realizarea obiectivelor operaţionale. Realizarea obiectivelor generale (cognitive. se stabileşte acţiunea sau operaţia pe baza conţinutului de predat. Identificarea elementelor observabile ale localitate la planetă) spaţiului geografic apropiat S. . Identificarea raporturilor dintre elemente baza unor surse diferite observabile şi reprezentarea lor pe suporturi cartografice simple S. Pentru fiecare obiect de învăţământ noua programă prevede etapele progresive în derivarea obiectivelor operaţionale ce cuprind următoarele sarcini realizabile: 1.3. .26 Obiectiv cadru Standard 1. 6.legătura dintre ştiinţă şi viaţă. să demonstreze. Finalităţi (orientări strategice ale funcţionării sistemului de învăţământ).investigare-explorarea noutăţilor ştiinţifice de către elevi. cerut de obiectul acţiunii şi de condiţiile stabilite. În elaborarea obiectivelor.5.cunoaşterea şi înţelegerea mediului înconjurător şi a fenomenelor de către elevi. elevii vor fi capabili să observe şi să înţeleagă următoarele: . Uilizarea termenilor de bază în contexte geografiei date Noua programă şcolară prevede în procesul operaţionalizării obiectivelor să parcurgă în linii generale mai multe etape. mediu şi maxim de răspunsuri pentru a se obţine un anumit număr de puncte în vederea evaluării corecte a fiecărui elev acordându-i-se calificativul meritat. In cazul acesta elevul trebuie să definească. 4. afective.2. să identifice. Descrierea unei realităţi pe baza unor imagini S. Scopurile urmărite de noua programă de învăţământ este ca toate obiectivele să se realizeze în diferite niveluri şi tipuri de şcolarizare. Clasificarea elementelor observabile din realitatea înconjurătoare 2. . În elaborarea manualelor de Ştiinţe ale naturii şi a geografiei în ciclul primar. 2. Acestea urmăresc patru direcţii care vizează: .să precizeze obiectul acţiunii: ce anume să ştie elevul la sfârşitul lecţiei: să definească. de la uşor la greu.1. să rezolve. Realizarea obiectivelor specifice diferitelor obiecte de învăţământ. să interpreteze. Idealul educaţional. autorii trebuie să aibă în vedere atingerea tuturor obiectivelor prevăzute de actuala programă de învăţământ. învăţătorul trebuie să ţină seama de principiul accesibilităţii. . 3. formulându-se întrebări de evaluare pentru elevi în mod gradat. de la simplu la complex.4.6. psihomotorii).să precizeze criteriul de evaluare standardizat. Reprezentarea spaţiului geografic (de la S. Criteriile stabilesc un număr minim. Astfel.să poată să descrie condiţiile situaţiei didactice. 5.

. IV APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI GEOGRAFICE IN PREDAREINVĂŢARE 4. iar elevul este subiectul propriului proces de formare şi însuşire de noi cunoştinţe . animale. .să recunoască materialele.1. tabele. . masă. .să sesizeze procese fizice simple (mişcarea unor obiecte).să poată descrie oral materiale. . fenomene. îngijirea şi protejarea mediului. inclusiv calculatorul). . . obiecte. încălzire. stabilind relaţii de tip cauză-efect.să perceapă procese ale lumii vii. colecţii de casete audio şi video. Deci.27 . . elevii vor ajunge: . .să perceapă realitatea înconjurătoare ca pe un mediu de viaţă. schimbări în mediul înconjurător.să-şi dezvolte aptitudini de investigare a mediului înconjurător. animale după anumite caracteristici fizice.să exploreze obiecte. albume.să comunice informaţii folosind scheme.să stabilească relaţii între elementele mediului înconjurător. obiecte. . să dezvolte capacitatea creatoare şi imaginaţia acestora. Principiile didactice sunt norme care orientează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. animale. Principiul participării conştiente şi active a elevilor.să observe elementele componente ale mediului înconjurător. textură). . să reuşească în rândul elevilor următoarele: . . evenimente. . surprinzând varietatea formelor de viaţă. plante. acţionând pentru gestionarea.să-şi dezvolte capacitatea de conştientizare a rolului ştiinţei în viaţa cotidiană. . Cap.să clasifice elemente ale mediului înconjurător după criterii simple. simboluri. plante. flexibilitate. . constituind adevărate premise necesare în realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse de învăţător în activitatea sa cu elevii. Printre principiile didactice recomandate de Pedogogia şcolară se enumeră: 4. plante. .să folosească surse de informare variate (reviste.să descopere proprietăţi ale diverselor materiale în scopul stabilirii utilităţilor lor. între acestea şi factorii de mediu.să descrie în termeni familiari obiecte.să efectueze experienţe simple şi măsurători care să conducă la formarea unor observaţii şi aprecieri de verificare a ideilor. . mişcarea a două jucării.să compare perechi de obiecte.să sesizeze impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător. . Prin obiectivele care urmăresc legătura dintre ştiinţa elevilor va trebui: . ce s-ar întâmpla dacă) în legătură cu cele observate.2. . răcire). prin obiectivele de investigareexplorare. vieţuitoare din mediul înconjurător pe baza observaţiilor nemijlocite. fenomene (două surse de lumină. Educatorul trebuie să urmărească prin obiectivele care vizează comunicarea.să distingă stadiile de dezvoltare a organismelor vii.să distingă şi să descrie materiale.să fie încurajaţi să pună întrebări (de ce. Învăţătorul trebuie să urmărească prin predarea lecţiilor de ştiinţe ale naturii şi geografie.să fie capabil să-şi însuşească termenii şi proprietăţile unor materiale (înfăţişări. Principiile didactice. cărţi. folosind modalităţi potrivite şi multiple. Esenţa acestui principiu pleacă de la ideea că în învăţare trebuie să existe un proces activ de înţelegere şi asimilare a informaţiei. .să ştie să răspundă întrebărilor adresate de învăţător şi colegi.să exprime descoperirile şi ideile proprii utilizând un vocabular adecvat.să interpreteze date şi simboluri pentru extragerea informaţiei. . cum. procese la prima vedere.

. gradul de acoperire cu nori a cerului (nebulozitatea) etc. iar pe plan mintal. vor da în final imaginea de ansamblu a mersului vremii în localitatea respectivă care poate caracteriza şi specificul climatic al regiunii. abstractă. fenomene care se redau prin semne convenţionale consemnate zilnic. în clasă. Elevul participă la descoperirea datelor de informare. pe un anotimp sau pe un an. precipitaţiile atmosferice (modul de formare şi felul lor). afluenţii principali (de dreapta şi de stânga). învăţătorul trebuie să prezinte elevilor punctele cardinale. Acest principiu didactic exprimă cerinţa de a îmbina însuşirile cunoştinţelor teoretice cu posibilitatea aplicării lor în practică în rezolvarea sarcinilor ulterioare şi a integrării în societate a elevilor. schematică. care se referă la întocmirea calendarului naturii pe o lună. formarea vântului şi direcţia lui. Astfel. Exemple de legare a teoriei de practică pot continua şi la alte tipuri de lecţii desfăşurate sub forma vizitelor. Aceste exerciţii de lucru cu harta au menirea de a înţelege cu uşurinţă mesajul lecţiei. comparaţia dintre foioase şi conifere. elevii trebuie să aibă un suport perceptibil şi observabil după care să-şi formeze o reprezentare corectă. treptele mari de relief străbătute. sub îndrumarea învăţătorului.. prilej cu care vor fi antrenaţi mai mulţi elevi iar ulterior. 4. apoi cu busola în vederea stabilirii punctelor cardinale. Un alt exemplu. 4. la tema "Apele României" se pot realiza următoarele operaţii didactice cu caracter aplicativ şi activ prin care elevii pot dobândi noi informaţii prin propria lor experienţă şi analiză după cerinţele formulate de învăţător astfel: . se vor prezenta sub formă simbolică.cunoscând semnele convenţionale ale formelor de relief. Constituie un alt principiu de bază în învăţământul primar care tratează ideea că în învăţare. vor opera corect între ele. la ştiinţele naturii şi la geografie. îşi formează scheme intelectuale de conturare a noţiunilor. În lecţia următoare: "Hotarele şi vecinii României".. reţea hidrografică etc. cunoştinţele empirice ale elevilor se clarifică şi urmează o treaptă de înţelegere corectă a cunoştinţelor conducând la generalizări. Principiul legării teoriei cu practica. De ex. ale râurilor. durabilă a obiectelor şi fenomenelor din natură (ex. De ex. b) Realizarea unei activităţi practice cu materiale didactice care se bazează pe cunoştinţele teoretice sau operaţii intelectuale. dintre deal şi munte etc. în cazul nostru. puteţi descoperi pe harta patriei râurile din vestul ţării cu afluenţii lor principali ? Precizaţi: denumirea râului. Principiul intuiţiei. chiar la primele lecţii de geografie la clasa a IV-a.3. drumeţiilor şi excursiilor. conceptelor care îi vor servi ca bază pentru treapta următoare. elevii îşi vor consolida noţiunile de puncte cardinale. o reuşită simbioză între procesele de analiză şi sinteză ce contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor. ale oraşelor şi satelor. . de a-l forma pe elev să "citească" şi să interpreteze şi alte elemente de pe hartă. desfăşurată pe baza hărţii geografice.. locul de izvor. cele constatate de elevi sub dirijarea învăţătorului. desfăşurate mai întâi în orizontul local din preajma şcolii unde se fac observaţiile asupra mersului aparent al Soarelui. oraşele mari prin care trec şi locul de vărsare. se poate realiza terenul geografic cu forme de relief.28 cu o singură condiţie: să fie participant activ la desfăşurarea lecţiei. se aplică cunoştinţele învăţate la lecţiile despre temperatura aerului (cu observaţii după termometru). Se pot desprinde două direcţii principale prin care cunoştinţele teoretice se îmbină cu cele practice în procesul de învăţământ: a) Aplicarea cunoştinţelor asimilate în rezolvarea altor sarcini teoretice ca de ex. Prin realizarea alternanţei între concret şi abstract cu participarea directă a elevului se asigură procesul de asimilare logică a cunoştinţelor.).4. pe baza cunoaşterii factorilor de mediu care influenţează încolţirea seminţelor şi dezvoltarea plantelor se poate realiza "Colţul viu al naturii" la nivelul clasei sau laboratorului de biologie.: la Geografia României.

faună) se poate face o sistematizare a acestora în caracterizarea geografică a orizontului local: satul. Acest principiu pleacă de la ideea însuşirii operaţionale. Cerinţa de bază a acestui principiu constă în respectarea unor operaţii absolut necesare în învăţarea logică. a manualului după care se parcurge materia clasei respective şi nu în ultimul rând a structurii personalităţii elevului pe plan intelectual la fiecare vârstă şi nivel de învăţământ. iar educatorul trebuie să asigure dozarea acestuia venind în sprijinul accesibilizării cunoştinţelor cu metode variate. vegetaţia şi fauna. Cerinţa acestui principiu impune cadrului didactic o bună cunoaştere a conţinutului programei şcolare. Principiul sistematizării. şi strategii euristice. De aici reiese continuitatea ca o cerinţă firească în sensul că asigură o ierarhizare şi structurare logică a cunoştinţelor. este de preferat să se insiste asupra ideilor de bază formative şi nu numai pe încărcătura de denumiri şi date care au şi ele rostul cuvenit. măsurare. de la elementele simple de bază.. aplicarea formării a numeroase izvoare de râuri în zona de munte în strânsă legătură cu precipitaţiile bogate. orientare pe teren. deoarece nerealizarea sarcinilor învăţării despre unele informaţii. ocupaţiile locuitorilor. climă. pe baza însuşirii noţiunilor de bază (puncte cardinale. în afara unor deprinderi generale cum ar fi. oraşul şi chiar judeţul ţinând seama de: aşezarea geografică.: la predarea lecţiei "Industria de prelucrare a lemnului" se fac asocieri logice. desenare etc. priceperilor şi deprinderilor. cu mijloace de învăţământ intuitive. Astfel. Acest mod de algoritm va servi ca suport pentru caracterizarea geografică a altor regiuni. respectiv conţinutul acesteia.29 4. şi de aici insuccesul şcolar.7. state. . a celor de conifere.6. ci alegerea selectivă a elementelor de observare. mai ales. de interpretare. despre care s-a învăţat într-un alt capitol anterior al cadrului natural. conceptelor cu care operează un obiect de învăţământ în jurul cărora se aplică altele noi în mod gradat potrivit nivelului de gândire al elevilor. De ex. climă. Cerinţele învăţării amplifică treptat efortul din partea elevului. până la structuri complexe sintetice. ape. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor. 4. vegetaţie. acumulate. de a clădi o nouă grupare de elemente (ex. iar pe de altă parte. în clasele mai mari. structurării şi continuităţii.. permite o mare stabilitate în timp.. de observare. o importanţă deosebită în învăţarea geografiei o are formarea deprinderilor de citire şi interpretare a hărţii cu ajutorul semnelor convenţionale şi a fondului de cunoştinţe respectiv. cu panta muntelui sau.5. Însuşirea deprinderilor încă din ciclul primar presupune exersarea lor continuă. dar nu agasantă. Repartiţia geografică a acestora este legată de mediul montan. învăţate într-un mod temeinic deoarece ele constituie "primele cărămizi" ale alfabetului unei ştiinţe cu care se clădeşte în timp edificiul ei. relief. 4. pentru o însuşire activă şi profundă a cunoştinţelor. duce la apariţia golurilor în cunoştinţele elevilor care. sistematice între amplasarea cen-trelor de prelucrare în preajma pădurilor. Respectarea acestui principiu impune consecinţă şi rigurozitate la toate disciplinele de învăţământ. De ex. se face potrivit principiului cauzalităţii. precum şi încadrarea noilor cunoştinţe pe structuri anterioare. În acelaşi timp trebuie urmărite şi însuşite principiile şi legile geografiei ca ştiinţă potrivit cărora se asigură o învăţare logică şi eficientă. pentru ca însuşirea cunoştinţelor să poată fi adecvată şi să dea rezultatele aşteptate. de exerciţiu care să stârnească interes elevilor în timpul lecţiilor. eficiente şi ferme a primului fond de reprezentări şi noţiuni prevăzute în programa de Ştiinţe ale naturii şi Geografia României. Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Aici educatorul poate face legături intra. ape. repartiţia pădurilor de stejar în zona dealurilor joase până în câmpie favorizate de un climat mai blând cu temperaturi mai ridicate şi precipitaţii mai scăzute. relief. Structurarea înseamnă selectarea fondului de bază al noţiunilor. Sistematizarea cunoştinţelor înseamnă ordonarea lor plecându-se de la concret la abstract. Aşadar.şi interdisciplinare care au rolul pe de o parte de a consolida informaţia anterioară. determină rămâneri în urmă.

Principiul repartiţiei spaţiale precizează că orice element sau fenomen geografic are o anumită poziţie geografică în spaţiul care. în cadrul sistemului din care face parte elementul respectiv. urmărindu-se formarea lui în timp sau integrarea în timp a faptelor geografice. Munţii Dobrogei s-au format cu milioane de ani în urmă (orogeneza hercinică de la sfârşitul erei paleozoice). Munţii Parângului fac parte din Carpaţii Meridionali şi se înscriu în trăsăturile generale ale acestora.1.8.. Tratarea individuală a elevilor porneşte de la premisa că trebuie luat în considerare specificul individualităţii fiecărui elev. Principiul integrării geografice constă în faptul că fiecare component geografic poate şi trebuie privit în contextul unui ansamblu de componente legate între ele în sisteme de ordine diferite de complexitate pentru a se asigura caracterul sintetic al geografiei. 4. Principiul cauzalităţii. Principiul actualizării cunoştinţelor constituie principiul predominant în predarea geografiei pe care trebuie să-l respecte fiecare cadru didactic. repartiţia pădurilor de conifere în zona montană mai înaltă (la peste 1 000-1 200 m) este legată de condiţiile specifice impuse de altitudinea reliefului. el are anumite legături şi în context regional.. De ex. Acest principiu constă în căutarea constantă a legăturilor de cauzalitate dintre obiectele.. un factor esenţial în dispunerea şi caracteristicile peisajelor geografice.30 Didactica tradiţională recomandă o serie de reguli cum ar fi: trecerea de la uşor la greu. Principiile geografice 4. hidrocentrala Porţile de Fier I se integrează în sistemul energetic naţional etc. 4.. Se pot da şi alte numeroase exemple.8.. sunt profilate pe cultura preorăşenească (legume. Principiul repartiţiei în timp. 4. ouă) sub impulsul necesităţii capitalei. de la concret la abstract. constituie un suport informativ ştiinţific pe care se amplifică noile cerinţe de învăţare în caracterizarea acestora pe tot cuprinsul patriei. vaci de lapte. Dar cea mai nouă formă de relief este Delta Dunării care continuă să se formeze şi astăzi. sau de la abstract la concret.8.. învăţarea treptată a fondului de noţiuni despre formele de relief (câmpie.4. deoarece manualele şcolare şi . Legăturile cauzale demonstrează şi succesiunea în timp a elementelor şi fenomenelor ca decurgând din succesiunea cauză-efect. Chiar dacă un element geografic face parte dintr-un sistem mai vast. 4.8. sau Carpaţii sunt mai înalţi şi mai tineri decât Munţii Dobrogei pentru că s-au format într-o etapă mai recentă (orogeneza alpină).. Acest principiu cere ca orice element sau fenomen geografic actual să fie analizat şi explicat prin baza tratării evolutive. Sau.8. Întrebările permanente în baza acestui principiu sunt: "de ce?" sau "cum se explică faptul că". Cercetările contemporane arată că regulile de mai sus pot uneori să alterneze în procesul de învăţământ în sensul că se poate pleca şi de la general spre particular.5. Integrarea trebuie făcută în primul rând. De ex. de la apropiat la depărtat în scopul accesibilizării cunoştinţelor în învăţământul primar. Ilfov).2. are influenţă puternică asupra legăturilor cauzale ale faptului geografic respectiv. De ex.3. precizându-se locul şi funcţia lui în sistem. iar în prezent au înălţimea unor dealuri datorită eroziunii lor de către factorii externi. în timp ce alte sate din partea centrală a Bărăganului cultivă dominant cerealele deoarece nu se resimte în aceeaşi măsură influenţa directă a marelui centru urban. munte) regăsite de cele mai multe ori în orizontul local. satele din fostul sector agricol Ilfov (azi jud. deal.8. la rândul său. elementele şi fenomenele geografice pentru explicarea cauzală a producerii sau desfăşurării lor. 4. ca de exemplu: de ce pădurea de foioase îşi pierde frunzele toamna? De ce pleacă păsările călătoare din ţara noastră toamna şi sosesc primăvara? De ce au râurile aspectul razelor unui cerc? etc. etc. De ex.

Predarea interdisciplinară dezvoltă capacităţile intelectuale de memorare logică. . adică a unor rezultate (performanţe şcolare) ce urmează să fie supuse evaluării (în funcţie de obiectivele de la care s-a pornit). fiecare lecţie găseşte ca punct de plecare o motivaţie: de ce o desfăşurăm? Definită prin obiectivele şi sarcinile ce le are de îndeplinit.6. este călăuzită de ideea obţinerii eficacităţii şi eficienţei maxime. în raport cu dinamica unor elemente şi fenomene geografice. Cerghit.8.. chiar prin obiectul său de studiu-relaţiile de interacţiune dintre geosfere-privite în plan planetar sau regional are caracter interdisciplinar.31 programele au o anumită stabilitate în timp. poluarea râurilor etc. elementele fizico-geografice (relief. adeseori. În procesul de învăţământ. .. ţine seama de anumite norme (principii şi reguli). In procesul de învăţământ metoda se realizează cu ajutorul procedeelor metodice. actualizarea datelor de informare despre evoluţia numărului populaţiei într-o localitate sau judeţ etc. ca agenţi ai acţiunii (învăţător şi elevi). Cap. Principiul corelării cunoştinţelor şi al predării interdisciplinare subliniază necesitatea analizei relaţiilor dintre conţinutul geografiei şi a celorlalte obiecte de învăţământ în scopul reliefării unui element sau fenomen geografic şi de a sublinia sinteza componentelor mediului geografic. mai eficiente ce conduc spre un progres real în plan instructiv-educativ. toate elementele fizicogeografice determină repartiţia populaţiei şi aşezărilor etc. în echipe ori individual urmează un curs al desfăşurării prin o suită de secvenţe şi operaţii. În sensul larg al cuvântului "metodele de învăţământ". ca un mod general de a concepe şi realiza organizarea de ansamblu a activităţii de instrucţie şi de educaţie din şcoală. De ex. Funcţiile metodelor de învăţământ sunt: . se încadrează într-o formă de organizare didactică. modificarea vegetaţiei prin activitatea omului.funcţia formativă prin care metodele au implicaţii directe în exersarea capacităţilor intelectuale. Aşadar. recurge la anumite metode şi mijloace de realizare a acţiunii.funcţia cognitivă prin care metodele devin obiecte de cunoaştere şi achiziţii pentru elevi. De ex. . acest circuit praxiologic. V METODE ŞI MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT UTILIZATE IN ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ LA OBIECTUL GEOGRAFIE 5. de roci. Alte exemple: studiul echilibrelor naturale referitoare la fenomenul de eroziune a terenurilor provocat de agenţii externi. climă.funcţia instrumentală se referă la uilizarea metodelor ca instrumente de instruire. calea care conduce la găsirea adevărului" (I.. regimul hidrologic al râurilor şi inundaţiile..1. Vâlsan spunea că: "lumea nu se prezintă sub formă de felii de plante. 1976). conducând la creşterea eficienţei procesului de învăţământ. Exemplele pot fi numeroase. învăţătorul şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare şi respectiv de învăţare. ca o sinteză care este realitatea cu care vine în contact direct şi imediat copilul şi care are valoare practică în viaţă". Redat schematic. de ordin pedagogic (instructiv) de către I. Cerghit. sunt înţelese. pune în valoare pedagogică sau vehiculează un anumit conţinut. afective şi volitive. Geograful G. Astfel. poate fi prezentat în felul următor: Obiective → participanţi → conţinut → metode şi mijloace de învăţământ → forme de desfăşurare a acţiunii → mod de desfăşurare → rezultatele obţinute → evaluare. ape) influenţează repartiţia plantelor şi animalelor. raţionament. de animale. angajează anumiţi participanţi. Metode de învăţământ "Metoda este drumul. Ca teorie şi practică a metodelor aplicate în procesul de învăţământ. ci. a muncii colective. metodologia didactică îl învaţă pe educator să-şi aleagă căile cele mai bune. 4.

Metode expozitive: a) povestirea. calculatorului etc. Clasificarea metodelor de învăţământ O primă clasificare are în vedere un criteriu istoric. În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute în aşa fel încât să-l introducă pe elev cât mai mult în climatul activităţii de învăţare pe bază de descoperire ştiinţifică. grafice. a casetelor video. b) utilizarea proiecţiilor luminoase. 4. c) folosirea tablei. Metode de explorare şi descoperire: a) metode de explorare nemijlocită cum sunt: observarea sistematică şi independentă a obiectelor şi fenomenelor geografice. ci în funcţie de o serie de factori obiectivi cum sunt: logica internă a ştiinţei geografice. ca de ex. c) explicaţia.) atunci educatorul poate realiza un învăţământ modern care să răspundă cerinţelor tot mai mari pe care societatea noastră cu o economie de piaţă le ridică în faţa şcolii româneşti. d) metoda de lucru cu harta şi globul geografic. psihologia elevului sau psihologia clasei privită ca grup de lucru.: expunerea orală a materialului nou este însoţită de . Cerghit). planuri.). de raportare a metodelor la cerinţele de ieri şi de astăzi ale învăţământului departajându-le în două mari grupe: a) metode vechi (tradiţionale. şi: b) metode noi sau moderne. b) discuţia colectivă.) şi introducând imaginea vizuală sub diferitele ei forme (zone geografice-munţi. în curs de transformare şi ele. Numai îmbinând în predare cuvântul viu (de ex. cu care lucrează un adevărat laborator de încercare şi descoperire a eficienţei diferitelor sale metode şi procedee de predare" (I. Metode conversative sau dialogate: a) conversaţia. cât şi de factorii subiectivi: personalitatea învăţătorului. b) metoda algoritmizării. b) descrierea geografică. fiecare învăţător poate să facă din clasa de elevi. expresie a celor mai recente inovaţii pedagogice. demonstrarea şi realizarea materialului intuitiv: tablouri. calculatorului. Metode bazate pe utilizarea textului scris: a) folosirea manualului şi dicţionarului. Metode de explorare a realităţii geografice prin intermediul substitutelor acesteia: a) folosirea. ci să-i dezvoltăm propria gândire.: povestirea. Literatura de specialitate cunoaşte o diversitate a metodelor de învăţământ între care. materialul didactic etc. hărţi. depozitare).2. 6. albume tematice şi metodica utilizării lor (tehnica de colecţionare. Prin urmare. televiziunii. podişuri şi câmpii cu ajutorul diafilmului. Aceasta înseamnă că locul central în predarea noului material trebuie să-l ocupe metodele euristice. dealuri. lucrările experimentale cu caracter practic.. d) problematizarea. a instrui şi educa pe copil în şcoală nu presupune să-i dăm adevărul nostru. c) jocul didactic. diapozitivelor.32 "Sarcina perfecţionării metodelor nu poate fi lăsată doar pe seama cercetătorilor ştiinţifici propriu-zişi. b) utilizarea lecturilor geografice. sau clasice-dogmatice ori didacticiste) care fac apel la comunicarea directă. În predarea geografiei la clasele primare se folosesc metode şi procedee îmbinate armonios una cu alta. explicaţia. legile pedagogiei ale fenomenului învăţării etc. 3. 2. televiziunea. 5. fotografii. cu accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. filmul etc. realizarea unor machete. televiziunii şi filmului didactic. mijloacele moderne de învăţământ (audio-vizuale. dezvoltându-i imaginaţia până la gândirea noastră. redăm mai jos câteva dintre ele: 1. clasare. cu cel scris (lectura geografică. Educatorul trebuie să fie preocupat de rezolvarea următoarelor probleme prin studiul geografiei patriei: a) ce predau elevilor şi cum expun în faţa acestora? b) ce obiective urmăresc să realizez prin predarea subiectului respectiv? c) ce metode şi procedee voi folosi în vederea însuşirii cu uşurinţă a noului material? d) ce material didactic ajutător pot să prezint în vederea însuşirii cunoştinţelor de geografie şi a formării priceperilor şi deprinderilor la elevi? Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare. c) metoda modelării. Metode bazate pe acţiune: a) exerciţiul. c) comparaţia. demonstraţia). 5. b) metoda descoperirii pe hartă şi în natură.

presa. Material grafic: . molid. pluviometru. Naturalizări: . de conifere şi alpine).. colecţie de fructe specifice arborilor de mai sus. lupă. Mijloace şi echipamente tehnice audio. drumeţii).funcţia motivaţională. 6. bine conturate.busolă. Ecaterina Olănescu. Instrumente şi aparate Tipuri şi mijloace de învăţământ .funcţia culturală.folii pentru retroproiector. staţie meteorologică cu accesorii (termometru.să aibă un conţinut ştiinţific corect. ţării. . . Maria Enache. 5. a schiţelor etc. radio-casetofon. Clasificarea tipologică a mijloacelor de învăţământ este următoarea (după Onoriu Dăneţ. . media) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de învăţământ utilizate sunt: . postere tematice (grafice şi ilustrative aplicate pe panouri cu caracter permanent în clasă). 4. Mijloacele de învăţământ şi funcţiile lor A apărut necesitatea practică de folosire a mijloacelor de învăţământ demonstrative şi intuitive. reviste periodice. Se mai folosesc metode specifice ca: metoda lucrului cu harta şi cu globul. computer. APLICAREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE INVĂŢĂMÂNT ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI ÎN CICLUL PRIMAR 5.3. televizor. giruetă). . planşe.radio-televiziune. Europei şi harta Lumii).1.4. salcie) şi rămurele cu frunze puse în ierbar. machete.atlase geografice. hărţi (ale judeţului. 2.să fie actuale şi suficient de mari. cu conversaţia sau dialogul. munca cu manualul (formarea deprinderilor de a citi şi extrage ideile principale din lecţia de geografie). mape tematice ilustrative. . cu folosirea tablei.să fie clar şi concis executate reprezentând elementele principale ale obiectului sau fenomenului geografic (amănuntele inutile împiedică intuirea mai ales pentru şcolarul mic).filme didactice.4. cu redarea colorată pentru a fi bine observate şi de elevii care stau în spatele clasei. . diapozitive şi diafilme.ierbar cu specii de plante caracteristice (stepei.33 demonstraţia şi observaţia independentă a elevilor. a graficelor.globuri geografice. expresive. vegetaţie). pădurii de foioase. 1984): Grupa mijloacelor de învăţământ 1. microscop.funcţia informativă. aplicaţii practice pe teren (excursii. Modele: . Mijloace de comunicare în masă (mass. Metode de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe .fragmente de trunchiuri de copaci (stejar. planşe în relief pentru studiul geografiei fizice (relief. fag. Principalele funcţii ale mijloacelor de învăţământ.. ape. vizuale: . 5. 5. videocasetofon. utilizarea mulajelor. utilizate la lecţiile de geografie sunt: . 3. mulaje.colecţie de minerale şi roci.

selectarea peisajelor geografice. la lecţia "Dealurile subcarpatice şi Dealurile de Vest" se face o comparaţie între ele după schema: aşezare şi limite. elev-învăţător. În acest fel. paralel cu desfăşurarea lecţiei. lecturi geografice. adică să fie puse de acord cu unele cerinţe moderne de învăţământ: prin transformarea monologului în dialog. c) Explicaţia este metoda prin care se urmăreşte lămurirea şi clarificarea unor noţiuni. prelegere şcolară şi povestirea descriptivă. procedeul genetic. o grupă de râuri ale ţării. demonstraţia cu ajutorul materialului intuitiv etc. de a citi harta. locul de vărsare. cum s-au format şi între ce alte forme de relief se află). a podişurilor. elevii devin participanţi activi la însuşirea propriilor lor cunoştinţe. Dacă metodele orale nu pot şi nu este necesar să fie înlăturate. deltei etc. procedeul analizei cauzale. Când învăţătorul începe expunerea prin comunicarea datelor geografice şi pe urmă dă explicaţiile necesare şi trage concluzii (de ex. exerciţiile geografice. cum s-au format. Oricare ar fi metoda expozitivă. diferite aparate. a câmpiilor. Pentru a deveni instrument eficient în procesul învăţării. 2. locul de unde izvorăşte. principii. Expunerea orală a învăţătorului este îmbinată cu alte metode: lucrul cu harta. trezind în felul acesta interesul elevilor pentru studierea geografiei. Expunerea şi explicaţia apelează la diferite procedee cum ar fi cel inductiv. legi prin relevarea notelor esenţiale. lucrări de laborator etc. Ex.: când predăm la clasa a IV-a podişurile. rolul cuvântului viu al învăţătorului se diminuează cantitativ în folosul dirijării elevilor spre descoperire. De ex. fie prin deducţie. La fel se explică formarea dealurilor. Un exemplu de lucru pe grupe: fiecare din cele trei grupe va analiza. b) Expunerea sistematică constituie o metodă de bază în predarea geografiei pentru că ea asigură ordonarea logică a conţinutului ştiinţific al lecţiei. vecini. iar prin explicaţii arată cum trebuie folosit manualul. hartă inclusiv mijloace audiovizuale. înălţimea. iar apoi dă explicaţiile corespunzătoare. ea trebuie îmbinată cu utilizarea mijloacelor de învăţământ adecvate: ilustraţie. fie prin inducţie. Deci. Expunerea explicativă se poate prezenta sub două aspecte: 1. a exerciţiilor de muncă independentă de a desena harta. folosirea tablei. tablou. principalele grupe de dealuri şi depresiuni. de desenare şi localizarea munţilor pe conturul efectuat de elevi.. deductiv al comparaţiei şi analogiei. prin tragere la sorţi. povestirea şi lectura cu conţinut geografic. mai întâi se pleacă de la munţi şi apoi se explică originea podişurilor. sublinierea notelor esenţiale.expunerea să nu depăşească 20 de minute şi.34 a) Metode expozitive euristice Metodele expozitive euristice oferă informaţii. . În cadrul expunerii orale învăţătorul expune în mod cursiv şi sistematic materia. Expunerea sistematică îmbracă diferite forme: explicarea conţinutului prin lămurirea şi clasificarea unor noţiuni. expunerea sistematică şi explicaţia trebuie să respecte câteva cerinţe: . formele de relief pe care le străbate. de a analiza textele geografice. ele pot şi trebuie să fie optimizate. bogăţii. ca şi dobândirii de priceperi şi deprinderi de studiere independentă a materiei. convorbiri sau dialog învăţător-elev. planşe. harta. după parcurgerea fiecărui obiectiv este necesar să se realizeze schema celor expuse pe tablă. lucrul cu manualul. .: la tema "Munţii Carpaţi" s-a explicat modul de formare a munţilor prin încreţirea şi prin izbucnirea vulcanilor etc. a legăturilor cauzale dintre obiecte şi fenomene prin sublinierea genezei şi devenirii lor.selectarea volumului de informaţii şi sistematizarea lui în raport în primul rând. când învăţătorul prezintă la început noţiunile generale. determină urmărirea conţinutului logic şi sugerează căile pentru a ajunge la adevăr. ţinând seama de: denumirea râului principal şi a afluenţilor săi principali. Această metodă se desfăşoară sub diferite modalităţi: expunerea orală cursivă sau însoţită de explicaţii verbale. cu vârsta şi nivelul de înţelegere al elevilor. Alt mod de expunere orală este acela. prin permanent apel. prin introducerea în cuprinsul lecţiei. descrierea.

concludente şi să întregească povestirea la lecţie. Prin această formă. la timp şi complet. diapozitive. ilustrate. curiozitatea. de a recepta mesajul. dar să se respecte limbajul şi sensul ştiinţific. Aceste fragmente trebuie alese din timp. .să fie clare. deoarece prin sistemul de interacţiuni angajat între învăţător şi elevi. . învăţătorul constată volumul şi calitatea cunoştinţelor pe baza cărora poate trece la dobândirea altora din noua lecţie. inclusiv în predarea geografiei la toate tipurile de lecţie.să nu sugereze sau să favorizeze răspunsuri monosilabice (da. cu pauze psihologice în vorbire prin care să se înlăture monotonia şi să se trezească interesul elevilor. Captarea atenţiei elevilor pentru noua lecţie se poate face cu o povestire sau lectură. . precise şi corecte din punct de vedere gramatical şi stilistic. captivantă şi flexibilă. 5. hărţi etc.35 .să fie într-o succesiune logică. dezvoltă atât memoria şi imaginaţia cât mai ales gândirea.să fie date independent. Conversaţia reprezintă o convorbire sau un dialog între învăţător şi elev. diapozitive etc.să fie corecte ca fond şi să cuprindă răspunsul integral. nu). intuitive şi să stânească interesul pentru lecţie. fenomene economice. lăsând timp să gândească la răspunsurile cerute.să fie astfel formulate încât să stimuleze gândirea. se stimulează activitatea de cunoaştere făcând parte din categoria metodelor fundamentale ale învăţământului. . prin care se dirijează învăţarea. discuţia colectivă. cunoaşterea faptelor. fenomene ale naturii. De aceea. dorinţa de a învăţa.2. care au rolul să trezească imagini vii. fixarea acestora.. apelează la substitute ale realităţii: planşe. să fie cât mai sugestive. cu o anumită intonaţie. precizia acestora şi corelaţia logică trebuie să se bazeze pe exemple corespunzătoare nivelului de înţelegere al elevilor. . a cauzelor şi legăturilor dintre ele şi să fie motivate. prin comunicări verbale în scopul găsirii de noi adevăruri. fiind utilizată încă din antichitate (metoda socratică). Metoda conversaţiei are o mare valoare formativă.să fie cât mai variate şi eşalonate gradat. să vizeze un singur răspuns şi să-l ajute pe elev să înţeleagă problema în ansamblul ei. In timpul povestirii se pot folosi lecturile geografice în diferite secvenţe ale lecţiei. geografia care operează cu elemente şi fenomene geografice şi de la mari distanţe care nu pot fi percepute direct.expresivitatea limbajului este o condiţie foarte necesară în timpul expunerii explicative. fără digresiuni şi paranteze inutile. peisaje geografice. d) Povestirea este o altă formă a expunerii cu caracter de naraţiune sau descriere prin care sunt prezentate fapte. tensiunea necesară aflării răspunsului. didactica formulează o serie de cerinţe cu privire la întrebările formulate astfel: .4. comparaţia. prin reproducerea cunoştinţelor învăţate în lecţiile anterioare. să provoace starea de căutare. .să dovedească înţelegerea fenomenelor. pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. Când metoda conversaţiei este utilizată în orientarea gândirii elevilor prin întrebări bine formulate. călătorii geografice etc. în scopul dobândirii de noi cunoştinţe poartă denumirea de conversaţie euristică (sau "conversaţie socratică").să fie adresate clasei întregi. . . imagini ilustrative. O cerinţă pe care trebuie s-o respecte învăţătorul în introducerea unor asemenea fragmente este aceea de a limita în timp durata citirii la 3-5 minute. evenimente şi întâmplări îndepărtate în spaţiu şi timp. Pentru ca metoda conversaţiei să contribuie operaţional la realizarea obiectivelor urmărite. Metode conversative sau dialogate (conversaţia. curgătoare. problematizarea) a) Conversaţia este una dintre metodele active cea mai folosită în învăţământul primar. . . Se recomandă o vorbire clară. Povestirea este însoţită de material intuitiv: hărţi.succesiunea şi claritatea ideilor. A doua formă a conversaţiei este cea catehetică denumită şi conversaţie examinatoare (întrebare şi răspuns). folosită la verificarea cunoştinţelor.

Observaţi harta fizică a României şi precizaţi în ce parte a ţării se află câmpiile ţării? Conversaţia oferă posibilitatea învăţătorului de a antrena la lucru întreaga clasă şi de a cunoaşte mai bine pe fiecare elev. Ce sunt animalele sălbatice? 2. planşa cu conturul României pe care sunt trasate râurile principale de-a lungul cărora se desfăşoară magistratele feroviare. Ea are menirea de a sublinia aspectele cele mai importante ale lecţiei. comparaţii şi explicaţii asupra noilor cerinţe ale lecţiei. După specificul întrebărilor care solicită răspunsul se disting următoarele tipuri de conversaţie: a) Conversaţie ce se bazează pe întrebări închise şi care se caracterizează prin aceea că presupun un singur răspuns după întrebările: care?. a mobilizării atenţiei.36 . De pildă. Precizaţi animalele sălbatice care trăiesc la câmpie? 3. cum? Exemplu: care sunt formele de relief învăţate? Cum vă explicaţi formarea precipitaţiilor? etc. fie după mai multe lecţii care tratează aceeaşi temă. Privită sub aspecul locului pe care-l ocupă în cadrul lecţiei. tot legat de căile ferate ale României. se pot pune următoarele întrebări: . aici elevii au posibilitatea să aleagă răspunsurile din mai multe variante şi să-şi formuleze răspunsurile corecte.. De exemplu. 2.Ce importanţă economică au câmpiile? . d) Conversaţia în timpul predării noilor cunoştinţe.Cu ce culoare convenţională este reprezentată pe hartă câmpia? .ce factori geografici influenţează repartiţia căilor ferate în ţara noastră? . litoralul Mării Negre) şi. frontală care se face cu întreaga clasă.câte căi ferate principale străbat teritoriul României? .Definiţi câmpia! . De ex. de unde pleacă şi sosesc cele mai importante trenuri şi căi ferate? Se pun apoi şi întrebări asupra reţelei de căi ferate şi punctele cardinale spre care se îndreaptă etc. Are rolul de a dirija observarea şi atenţia elevilor pentru a descoperi singuri o serie de elemente şi fenomene geografice.care este cel mai mare oraş al ţării. Apelând mereu la cunoştinţele elevilor. iar pe fundalul colorat. e) Conversaţia de fixare şi consolidare se foloseşte în mod curent la sfârşitul lecţiei. treptele mari de relief ale patriei (munţii. Aceeaşi întrebare poate declanşa mai multe răspunsuri corecte din partea elevilor. de a fixa prin repetare anumite cunoştinţe. b) Conversaţia ce se bazează pe un lanţ de întrebări deschise. a stimulării interesului pentru lecţia nouă. delta. Întrebările se bazează pe o parte din cunoştinţele lor şi pe folosirea mijloacelor de învăţământ cu ajutorul cărora se fac analize. Pentru o bună reuşită este necesar ca în procesul predării să se utilizeze pe cât posibil problematizarea şi descoperirea. dealurile şi podişurile. la tema "Animalele sălbatice de câmpie": 1. Conversaţia în cadrul predării noului material. ce?. câmpiile. Se foloseşte la comunicarea noilor cunoştinţe. metoda conversaţiei ajută la continua repetare a materiei concomitent cu predarea unor probleme noi. Fiind toate materialele pregătite se pun întrebările: . prin semnele convenţionale corespunzătoare sunt desenate căile ferate principale şi localităţile principale prin care trece reţeaua de căi ferate. deoarece ajută la cunoaşterea de către acesta a gradului de însuşire de către elevi a materialului predat. pentru a reaminti principalele probleme ale lecţiei precedente sau lecţiilor precedente. cauzele şi relaţiile din cadrul lor. Această conversaţie de început face ca multe probleme în cadrul lecţiei. conversaţia poate fi de mai multe feluri: 1. să se poată clarifica prin discuţie cu elevii şi nu prin expunere. în predarea lecţiei "Câmpiile" la clasa a IV-a se pot utiliza următoarele întrebări: . care au o legătură strânsă cu lecţia nouă. la lecţia "Căile ferate din România" se foloseşte harta fizică a României. fie după o secvenţă a lecţiei.să fie formulate ţinând seama de gradul de pregătire şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. de a le realiza în vederea unei întipăriri mai trainice în memorie. Ce pagube produc ele? c) Conversaţia introductivă prin care se urmăreşte reîmprospătarea cunoştinţelor învăţate în scopul predării noilor cunoştinţe. Astfel. Conversaţia introductivă. Conversaţia constituie şi un bun mijloc de control la îndemâna învăţătorului.

elevii îşi formează reprezentări clare cu privire la acestea intuindu-le corect. după criteriile: aşezarea geografică. se fac generalizări. Prin ea se sistematizează cunoştinţe.care este cea mai mare apă curgătoare din România? . rocile alcătuitoare.după scurta caracterizare făcută.priviţi harta patriei şi identificaţi principalele forme de relief! . capacitatea de integrare a mijloacelor de învăţământ (în special a hărţii). comparaţia între caracteristicile generale ale celor trei grupe ale Carpaţilor Româneşti.de ce capitala este cel mai mare "nod" feroviar al ţării? etc. roci. ca de ex. de munte) şi vegetaţia din ţara noastră? . de deal şi podiş. De ex.precizaţi câteva trăsături ale României! . a graficului. ea contribuie la formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice constituind o operaţie de gândire.cum s-au format dealurile. de determinare şi intercondiţionare pentru a evidenţia elementele esenţiale despre cadrul natural al patriei noastre şi importanţa sa social-economică şi strategică. Metoda comparaţiei Comparaţia în predarea geografiei are o deosebită însemnătate deoarece cu ajutorul ei se stabilesc asemănări şi deosebiri care există între obiectele şi fenomenele geografice evidenţiindu-se trăsăturile specifice ale acestora. Sau la lecţia "Carpaţii Orientali" se pot utiliza întrebări conversative de fixare ca: .şi interdisciplinare.. se fac conexiuni intra.. Ea însoţeşte toate celelalte metode fiind considerată de cele mai multe ori un procedeu anexă al acestora prin care se rezolvă o serie de probleme instructiv-educative care se analizează în procesul învăţării geografiei. importanţa economică.cum influenţează treptele de relief clima ţării noastre? . 5. puteţi enumera principalele elemente geografice prin care România este o ţară privilegiată faţă de alte ţări ale lumii? Conversaţia de recapitulare urmăreşte puterea de analiză şi sinteză a gândirii elevilor. se scot în evidenţă elementele esenţiale. Conversaţia de tip recapitulare dă posibilitatea unui dialog activ. eşantioanelor de roci.cum este clima ţării noastre? . Astfel. Se face comparaţie şi între Europa şi România. Punând în discuţie obiecte şi fenomene geografice necunoscute în comparaţie cu cele cunoscute. formativ şi informativ. Se pot efectua şi alte comparaţii. geneza. De ex. întrebările trebuie să fie ordonate logic şi gradat.recunoaşteţi după ilustratele prezentate tipurile de lacuri din România? .ce importanţă au apele curgătoare? .care sunt vecinii României? . . Succesiunea de întrebări trebuie să cuprindă problemele esenţiale.ce legătură există între treptele de relief. iar prin comparaţie cu dealul se formează noţiunea de munte.care este importanţa Mării Negre pentru ţara noastră? . întrebările recapitulative la capitolul cadrul natural al ţării noastre.3. să evidenţieze legăturile dintre temele şi ideile între lecţii. pot fi: . cu ajutorul cărora se fac relaţii cauzale.enumeraţi şi localizaţi masivele muntoase importante! .37 . geneză. etajele climatice (de câmpie. Criteriile utilizate pentru comparaţia formelor de relief sunt: înălţimea.argumentaţi legăturile dintre varietatea formelor de relief şi resursele solului şi subsolului! . cu ajutorul ilustraţiilor.ce formează Dunărea la vărsare? .4.cum s-au format Munţii Carpaţi? . dar câmpiile? .care sunt bogăţiile solice şi subsolice? etc. prin comparaţie cu câmpia putem forma noţiunea de deal.. se clarifică anumite aspecte care interesează pe elevi şi să asigure consolidarea cunoştinţelor..unde sunt aşezaţi Carpaţii Orientali? . a hărţii etc.unde este aşezată România? . f) Conversaţia în timpul recapitulării se face la sfârşitul unui capitol cu scopul de a repeta şi aprofunda cunoştinţele.ce suprafaţă are ţara noastră? .

a) Probleme de identificare. a găsi soluţiile unor probleme.cum se explică mulţimea de unităţi acvatice în Deltă (braţe ale fluviului.de ce pelicanii preferă delta şi nu alte sectoare ale Dunării sau râurilor. Problematizarea Problematizarea este "metoda didactică" de activizare prin care se solicită elevilor un susţinut şi complet efort intelectual pentru a descoperi singuri noi adevăruri. solicită o identificare şi o clasificare a elementelor şi fenomenelor geografice din care se finalizează concluzii sub formă de generalizări (de pădurea de stejar se leagă domeniul de viaţă a unor anumite animale sălbatice). . a abilităţilor practice a elevilor. lacuri. bălţi. grad de populare. canale.probleme de construire. o ilustrată cu pădure de stejar în care se află animale sălbatice (mistreţul. 5. Gradul de dificultate al problemei trebuie să corespundă cunoştinţelor şi nivelului de dezvoltare a gândirii. În orice situaţie problematică se disting. iar Buzăul către nord-est. .probleme de identificare. 1973).priviţi cu atenţie şi observaţi elementele care alcătuiesc acest tablou! Ce anume reprezintă ele? Cum le grupăm? Întrebările noastre. întrebarea care provoacă dificultatea de rezolvare pentru găsirea diferitelor soluţii. să explice elevii de ce râurile Argeş şi Ialomiţa când ajung în câmpie îşi schimbă direcţia către est. . Unii autori grupează situaţiile-problemă în mai multe categorii: . pe baza unor lecturi geografice însoţite de imagini. mlaştini). raţe şi gâşte sălbatice. contribuind la sistematizarea. Rezolvarea euristică a problemelor de geografie presupune în primul rând. esenţializarea şi consolidarea informaţiilor unei regiuni geografice de referinţă a teritoriului ţării. Elevii trebuie să dispună de informaţiile necesare înţelegerii situaţiei-problemă şi rezolvării ei. căpriorul. se descrie acest ţinut în care unităţile de apă domină porţiunile de uscat. vegetaţia. b) Probleme de explicare şi demonstrare La lecţia: "Delta Dunării".argumentaţi de ce Delta Dunării este "rezervaţie-biosferă mondială"? Educatorul trebuie să solicite din partea elevilor comparaţie pentru identificarea reală şi exactă a elementelor puse în discuţie şi explicarea formării lor. veveriţa. inclusiv a le verifica şi explica" (T. lebede. sălcii şi răchite adăpostesc multe păsări de apă. o gândire intuitivă care se bazează pe fondul de cunoştinţe geografice la care se poate apela în formularea de concluzii analitice. ori altor lacuri din ţară? . Foarte frecvent sunt utilizate. primele două categorii. Căliman. precum şi preponderenţa lor în aceea zonă geografică. vegetaţia specifică este formată din "păduri" de stuf şi papură. Prin acest sistem de comparaţie şi identificare contribuim la formarea unor reprezentări şi noţiuni durabile. cormorani şi colonii de pelicani etc. resurse solice şi subsolice. deductive sau inductive. o scurtă informaţie de date constituind partea participativă a problemei prin care se pun elevii în temă. numărul depresiunilor şi trecătorilor. . în special în ciclul primar.probleme de explicare şi demonstrare. în general. Cu alte cuvinte. gârle. Sau. unele păsări) specific acestui etaj de vegetaţie. În această comparaţie complexă se realizează o sinteză amplă a cunoştinţelor despre cele trei regiuni geografice. în comparaţie cu Lunca Dunării? .38 altitudine. .4. Se prezintă un tablou.4. problematizarea constă în aplicarea unor procedee prin care se urmăreşte crearea situaţiilor-problemă care antrenează şi dirijează gândirea elevilor în activitatea de rezolvare a acestora. două elemente principale: primul. şi al doilea. harta patriei şi planşa cu harta deltei.

a elementelor observate şi explicate cu acel prilej.lucrări experimentale aplicative care se efectuează de elevi în vederea urmăririi în practică a cunoştinţelor teoretice. totodată îmbină elementele practice (mânuirea unui instrument. prin care elevii sunt puşi în situaţia de a provoca şi experimenta fenomenele. în care fiecare elev foloseşte instrumente adecvate şi îndeplineşte o sarcină diferită de a celorlalţi. Această metodă constă. iar descoperirea . a unor experienţe cu scopul acumulării de informaţii ştiinţifice şi al observării adevărurilor transmise. 5. Activitatea se desfăşoară cu ajutorul aparetelor. deci. în sala de clasă sau pe terenul geografic. inclusiv formarea deprinderii de lucru cu harta. învăţătorul face instructajul elevilor prin indicarea principalelor etape ce urmează a fi parcurse. 1996): . . c) Probleme de construire. prin care se găsesc o serie de rezolvări ale problemelor din mediul înconjurător. elevii observă ceea ce se produce şi notează rezultatele sub supravegherea învăţătorului.lucrări individuale. Paralel cu efectuarea operaţiilor indicate.lucrări pe grupe. care le orientează atenţia. De ex.. compararea datelor şi ordonarea lor potrivit cerinţelor din planul indicat. manual etc. În final. sate şi oraşe. lucrul cu harta până la găsirea soluţiei-problemă. . comparare.lucrări demonstrative care se desfăşoară de învăţător în faţa clasei cu scopul de a demonstra şi confirma adevărurile transmise în lecţie. râuri şi lacuri. realizaţi o compunere cu conţinut geografic. . Cerinţele problemei: Alegeţi un traseu parcurs de activităţile extraşcolare şi după un plan dat. În prealabil. Problematizarea pune accent pe declanşarea şi crearea unor situaţii-problemă de învăţare. cu ajutorul busolei se identifică pe teren punctele cardinale.lucrările frontale la care toţi elevii efectuează concomitent aceeaşi experienţă. apelează la mijloacele de învăţământ specifice geografiei. Toate activează gândirea elevilor de la observaţie. sinteza) realizându-se unitatea între cele două laturi ale instruirii. forme de relief. grupele având sarcini diferite. unde animalele sălbatice precum şi activitatea omului cu aşezările sale. iar învăţătorul poate interveni cu recomandări şi precizări la fiecare în parte.. se identifică în teren mai multe elemente componente ale mediului înconjurător. Metoda experimentului stimulează spiritul de observaţie al elevilor. cum este harta. În urma vizitelor şi excursiilor de scurtă durată realizate în judeţul fiecărui învăţător cu elevii săi. urmează redactarea compunerii potrivit impresiilor şi trăirilor emoţionale ale elevilor în acele acţiuni.).4. d) Lucrările experimentale. prin conversaţie se sintetizează sub formă de concluzii rezultatele experimentului. Metoda descoperirii Această metodă se află în strânsă corelaţie cu metoda problematizării. vegetaţie de pădure şi pajişti. Situaţia dată provoacă frământări în rememorarea traseului. Ele sunt posibile când fiecare elev posedă câte o trusă de experimente. cu cele teoretice (observaţia. ritmul de lucru este comun pentru toţi. hartă. După specificul şi finalitatea specifică se pot desfăşura în mai multe variante: .5. analiză. pentru a cunoaşte în mod concret diferite manifestări ale lor. Învăţătorul va face asocieri cu valorile temperaturilor la care se declanşează fiecare fenomen în parte. Lucrarea experimentală este o metodă de explorare directă a realităţii. le suscită interesul pentru descoperirea adevărului. instrumentelor şi a altor materiale dinainte pregătite de către învăţător în cadrul laboraturului.39 Întrebări-problemă pot fi numeroase. De ex. în efectuarea de către elevi sub supravegherea învăţătorului. mânuirea instrumentului de utilizare. Nicola. răspunzând la întrebările puse. Lucrările experimentale pot fi împărţite în trei categorii după modul de organizare (I. analiza. stările de agregare ale apei şi transformarea acestor stări. Problematizarea solicită gândirea elevilor care dispun de eforturi proprii în găsirea soluţiei. aparat.

se cer: .: izvor. iar învăţătorul supraveghează şi controlează acest proces.). un mulaj cu formele principale de relief.să descopere cele cinci vârfuri cu altitudinile marcate în subdiviziunile Carpaţilor şi să le noteze corespunzător.. mulajului. să compare aceste forme de relief. forme de relief diverse etc. intuind cu uşurinţă elementele analizate pas cu pas.. are un suport real. se dă ca fişă de lucru. În clasă. Noţiunea se consolidează şi prin alte operaţii executate de elevi: realizarea din plastilină colorată a diferitelor forme de relief sau modelarea acestora la lada cu nisip ori în terenul geografic amenajat. La vârsta şcolară mică. când elevul pleacă de la cazuri generale (definiţii. oraşele mari prin care trece râul şi gura sa de vărsare. afluenţii principali. caracteristicile fiecărui etaj în parte: de câmpie.40 impune o atitudine activă de căutare şi de găsire a diverselor alternative pentru găsirea soluţiei. pe rând. Se va cere elevilor să deseneze. în vederea găsirii răspunsurilor. harta fizică reprezentând prin culori formele de relief menţionate. c) Descoperirea pe hartă. toate urmărind canalizarea preocupărilor spre cerinţa finală. sub formă de hartă mută pe care sunt trecute apele care îi delimitează în grupele principale şi înălţimile de peste 2 500 m în cinci vârfuri. se desenează pe tablă cu cretă colorată. f) Descoperirea dirijată este cea în care învăţătorul conduce descoperirea elevilor prin sugestii. munte precizându-le trăsăturile specifice observate. la adevăruri noi. elevii trebuie să cunoască toate datele necesare. unităţile mari de relief străbătute. De ex. de prelucrare a acestora.). fondul de informaţie cu care să descopere apoi mai departe anumite noţiuni generale. La tema "Formele de relief" se pun la dispoziţia elevilor mijloace concrete de învăţământ: planşă-poster cu ilustraţii despre câmpie. de asociere. b) Descoperirea în natură a unor elemente şi fenomene geografice sub dirijarea învăţătorului pentru a se urmări conţinutul unor noţiuni concrete de către elevi. harta Carpaţilor. însuşite anterior pentru a ajunge.elevii să descopere după poziţia geografică în teritoriu. dealuri şi munte. de munte. reprezentând apele curgătoare. treptat. informaţii suplimentare. de observaţie şi de clarificare a noţiunii respective (ex. vegetaţia naturală sau cultivată şi să le descopere pe fiecare în parte: câmpie. se poate ajunge la generalizări şi definiţia noţiunii de forme de relief. planşei şi hărţii se reconstituie noţiunile descoperite în teren cu ajutorul simbolurilor sau semnelor convenţionale. unde dezvoltarea gândirii se află în stadiile de început bazate pe operaţii concrete. urmărindu-se o serie de caracteristici: înălţimea. În final. principii. În etapa finală ei descoperă pe hartă prin exemplificarea unui râu. legi etc. are loc o reactualizare a cunoştinţelor însuşite anterior. se foloseşte cu precădere descoperirea de tip inductiv (Stoica D. reguli. la judecăţi particulare. e) Descoperirea independentă predomină activitatea elevilor în mod independent. d) Descoperirea deductivă se realizează în procesul de învăţare. să analizeze. pe baza ilustraţiilor. 1985). deal. ulterior. concret. De exemplu. cele trei mari subdiviziuni ale Carpaţilor şi să le noteze pe hartă. de deal şi podiş. În lecţia bazată pe descoperire deductivă. la tema "Vegetaţia şi animalele din România". Această formă de descoperire ajută la întipărirea în minte pentru totdeauna a fenomenului sau elementului geografic respectiv. La tema "Apele curgătoare din România" se descoperă: locul de unde izvorăşte râul. iar elevii în caiete. influenţează temperatura şi precipitaţiile. la rândul lor. . care.. întrebări ajutătoare etc. pornind de la precizarea generală că acestea sunt răspândite sub formă de zone sau etaje după formele de relief argumentând. panta. Această metodă de învăţare se poate realiza prin mai multe forme în raport de cerinţele didactice: a) Descoperirea de tip inductiv implică analiza în detaliu a unor date particulare care conduc la generalizări în descoperirea unor noţiuni. râu. . observare etc. Liubova Buşe.

Nicola. după ce elevii au studiat un model grafic (harta căilor ferate. învăţătorul este acela care formează la elevi priceperea şi deprinderea de a observa.6. De aceea. dezvoltă interese şi aptitudini explorative şi experimentale etc. de investigare şi cercetare pentru a înarma elevii cu instrumente de cunoaştere. dacă cerul este acoperit cu nori. la lecţia "Energia electrică".). învăţarea devine activă. amplasarea termocentralelor aproape de bazinele carbonifere etc. De ex. Pe baza percepţiei directe. sub dirijarea învăţătorului.) cu prilejul drumeţiilor sau excursiilor. . Cele mai folosite modele în cadrul orelor de geografie sunt: . ce se bazează pe structuri logice. la Ştei. De ex.41 Oricare ar fi formele de descoperire. filme. Modelarea şi modelul în predarea geografiei Modelul şi modelarea este o direcţie metodologică de mare eficienţă în procesul de învăţământ pentru formarea la elevi a deprinderilor de autoinstruire. precipitaţii.şi termocentrale. însoţind celelalte metode de învăţământ.: un izvor. vulcani. nu ştiu să observe. sau poate fi indirectă. diapozitive etc. forme de relief etc. "Ceea ce se obţine prin efort propriu nu se reduce la o simplă întipărire în memorie.4.. cu ajutorul observaţiei elevii participă activ la procesul cunoaşterii. cât şi utilizarea pe scară largă a materialelor intuitive pe baza cărora se pot forma reprezentări corecte şi solide şi implicit noţiuni geografice. planul clasei. Observaţii geografice complexe şi distincte se pot face şi în timpul excursiilor. să sesizeze ceea ce au în comun şi ceea ce le deosebeşte. când elevii au ocazia să vadă mai multe elemente şi complexe geografice. Observarea poate fi organizată în grup sau individual. tablouri. Stâna de Vale. se compară raportul hidro. al şcolii. Modelul prezintă intuitiv şi simplificat un obiect sau un fenomen complex. Perioada de timp a observării poate fi mai lungă sau mai scurtă.modelul logic. Observarea poate fi directă. desenul schematic. dacă bate vântul sau nu etc. pe bază de substitute (ex.) va fi completat de către elevi. schema sau planul de studiu. Deoarece elevii ciclului primar au o gândire dominant intuitivă se impune cu acuitate atât observarea directă în natură a elementelor şi fenomenelor geografice. în funcţie de obiectul observării.7. roci. ape curgătoare şi stătătoare. Calendarul naturii (care cuprinde temperatura aerului. ei pot exprima cunoştinţele dobândite printr-o suită de propoziţii logice: direcţia principalelor căi ferate şi răspândirea lor în interiorul şi exteriorul lanţului carpatic. Copiii privesc lumea înconjurătoare. 1996). Metode de explorare şi descoperire a) Observarea geografică constituie metoda esenţială în procesul de formare a reprezentărilor şi noţiunilor geografice. mulajele şi machetele care reprezintă forme de relief. ci.modele fizice: globul geografic. 5. deoarece rezultatul descoperirii este întotdeauna o nouă achiziţie.modele grafice: semnele convenţionale. văd obiectele şi fenomenele dar. sinteze etc. cursul râului.. dacă sunt precipitaţii şi sub ce formă. . are caracter operaţional. al satului. tipuri de ţărm. Se poate vizita o staţie meteorologică din apropiere (în cazul zonei Beiuşului. Holod etc. Se pot face comparaţii cu alte regiuni privind clima. Observarea de comparare şi analiză este frecvent aplicată la foarte multe lecţii (ex. de aceea modelul este un valoros material intuitiv şi izvor de cunoştinţe." (I.). o confluenţă. la capitolul "Noţiuni de meteorologie". pe baza unui plan de studiu (tot model grafic). Aceleaşi observaţii se fac şi asupra celorlalte elemente ale atmosferei şi se fac corelaţii.4.: fotografii. când se percep elementele direct în natură (ex. adică exprimarea corectă a unui şir de propoziţii în ordine logică.).. nebulozitatea. . harta. 5. După observaţiile directe în natură se prezintă termometrul cu ajutorul căruia se observă sistematic temperatura aerului şi se notează în "Calendarul naturii". direcţia vântului etc. elevii observă starea fenomenelor atmosferice: strălucirea Soarelui.

elevii trec de la modelul grafic la cel logic şi astfel se educă flexibilitatea gândirii.macheta tunelului. Modelele au funcţii cognitive. de ridicare la un nivel superior de abstractizare. În acest caz. În aceste condiţii a apărut necesitatea practică de folosire a mijloacelor de învăţământ demonstrativ şi intuitiv care să asigure baza perceptivă şi sugestivă pentru realizarea unor lecţii mai atractive. "Demonstraţia. serveşte pentru ridicarea diferitelor forme de relief. 5. a peşterii.lada cu nisip. fotografiilor. Deci. mijloace audiovizuale etc. grafic. mai bogate în conţinut. Modelarea este un procedeu care presupune studierea. adică la serviciul diferitelor materiale ilustrative şi mijloace demonstrative care sunt în măsură se redea cu mai multă sau mai puţină fidelitate ansamblul de obiecte şi de fenomene despre care elevii urmează să ia cunoştinţă. mai mult sau mai puţin schematice ale acestora. Învăţătorul nu poate totdeauna să efectueze lecţia pe baza unor realităţi naturale cu care elevii să ia cunoştinţă în mod nemijlocit. Modelarea este strâns legată de alte metode folosite la lecţiile de geografie: problematizarea. învăţarea prin descoperire. un model intuitiv fie în stare naturală din mediul geografic înconjurător. d) Demonstraţia cu ajutorul tablourilor.8. pentru că numai astfel exersăm procesele de adâncire a cunoaşterii. Desenul geografic reprezintă imaginea grafică a cunoştinţelor geografice şi este utilizat pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor din conţinutul lecţiei şi poate fi executat în orice moment al lecţiei.42 legătura dintre căile ferate din interiorul şi exteriorul lanţului carpatic) etc. . procese sau reproduceri. precum şi executarea sau producerea în faţa elevilor a unor acţiuni.: la "Relieful României"). în special pentru elevii din învăţământul primar. De ex. Metoda demonstraţiei a) Demonstraţia cu ajutorul obiectelor. diagramele servesc investigării. va recurge la substituentele realităţii. ceea ce antrenează gândirea creatoare a elevului. filmele cu trucaj au funcţii demonstrative. Nicola. Ilustraţiile trebuie să fie reprezentative pentru fenomenenul studiat sau ilustrat de preferinţă în culori pentru a fi atractive şi să reflecte cât mai real elementele puse în discuţie. În geografie cercetarea pe bază de model este necesară pentru că elevul nu are întotdeauna posibilităţi să cerceteze obiecte şi fenomene direct în natură. a unei termocentrale. dobândirea de cunoştinţe pe baza unor modele. cercetării şi cunoaşterii realităţii. ilustraţiilor tematice. fenomene. mai vii. fie material ilustrativ. ilustrează obiectele originale. ilustrative şi demonstrative. Cea mai mare eficienţă în învăţare. c) Demonstraţia prin desenul pe tablă. cercetarea..4. 1996). El nu trebuie să înlocuiască desenul din manual sau alte materiale mai eficiente. . ca şi mulajele unor forme de relief. Colecţia de vederi şi ilustraţii tematice pot fi grupate în colaje tematice şi planşe-poster din carton cu ilustrarea conţinutului lecţiei sau în albume tematice. harta. Este necesar să se treacă de la modelele fizice şi grafice la cele logice. b) Demonstraţia conţinutului lecţiilor cu ajutorul materialului intuitiv. La baza demonstraţiei se află întotdeauna o sursă. simbolic. . în vederea acumulării de informaţii despre ele şi familiarizării cu executarea corectă a soluţiilor respective" (I. o are percepţia directă a obiectelor şi fenomenelor din mediul natural unde învăţătorul argumentează un adevăr sau altul dirijând observarea acestora. fenomenelor şi proceselor în starea lor naturală. La o lecţie cunoştinţele se pot dobândi după un singur tip de model sau după mai multe tipuri de modele (ex. Cu cât elevul vine în contact direct cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. experienţe etc. cu atât îşi va forma elevul reprezentări şi noţiuni mai clare şi mai precise cu semnificaţie ştiinţifică putând să opereze cu ele cu mai multă uşurinţă şi siguranţă. ca metodă de învăţământ constă în utilizarea unor obiecte.: planul.

elevii reiau imaginile vizionate.10. Exerciţiile geografice sunt prezentate elevilor sub formă de întrebări. inaccesibile lor. probleme etc. este posibilă numai prin efectuarea repetată în mod conştient a unor acţiuni motrice sau intelectuale. privind folosirea de către elevi a manualului. trebuie să fie de aşa natură concepute. precum şi înţelegerea utilităţii geografiei în ansamblul lor. cu orizontul local. în vederea găsirii răspunsului corespunzător la o serie de probleme ce se întâlnesc în practică. Demonstrarea cu ajutorul filmului didactic oferă elevilor posibilitatea observării fenomenelor şi elementelor îndepărtate. eliminarea situaţiilor de abordare fugitivă sau formală a discutării exerciţiilor. Metoda exerciţiilor Această metodă vizează accentuarea caracterului practic aplicativ al procesului de învăţământ. b) înţelegerea de către toţi învăţătorii a locului şi rolului exerciţiilor în ansamblul muncii didactice. a altor cărţi şi a hărţilor şi până la probleme de rezolvat cuprinse în manuale sau formulate de învăţător. pentru a se analiza calitatea. Filmul-lecţie prezintă fenomenele. Poate fi folosită la lecţiile din clasă în cabinetul sau sala specializată. Formarea deprinderilor motrice sau intelectuale. permiţând studierea amănunţită a detaliilor deoarece sunt vizibile prin proiecţie pe ecran de toţi elevii din clasă. erupţia unui vulcan. în mişcarea lor naturală: valurile mării. încât să solicite în mod complex gândirea elevilor. pe terenul geografic.9. cursul apelor de munte.4.11. Nu se poate forma o . Nicola. 5. există numeroase feluri de exerciţii. 5. După proiecţia filmului se vor face analize şi suprinderea ideilor esenţiale. cât şi în excursii (aplicaţiile practice). procesele şi evenimentele în ordinea impusă de lecţie. inundaţii. începând cu clasa a III-a. în mod gradat. b) asigură fixarea şi consolidarea cunoştinţelor predate elevilor. avalanşe etc. indicarea lor spre rezolvarea şi urmărirea exigentă de către învăţător la fiecare lecţie. ea trebuie folosită la toate clasele. Valorificarea eficientă a acestei metode depinde de: a) alcătuirea cu responsabilitate a exerciţiilor din manuale. 1996). stabilesc relaţii de cauzalitate între fenomenele vizionate.43 e) Demonstraţia cu ajutorul diapozitivelor şi a diafilmelor constituie fidel o realitate din teren. 5. test geografic. accesibilitatea pentru elevi. Aceste mijloace pot fi utilizate în foarte multe lecţii de geografie fizică. din practică. ca şi a celor elaborate de fiecare învăţător. Metoda utilizării filmului didactic Metoda utilizării filmului didactic impune vizionarea sa dinainte.4. Pe plan mintal. se vor scrie pe tablă ideile sistematizate paralel cu localizarea pe hartă a elementelor şi fenomenelor observate. ţinând seama de vârstă şi de capacitatea de înţelegere a elevilor. c) favorizează dezvoltarea gândirii independente a elevilor de mobilizare a eforturilor proprii. Astfel. Metoda exerciţiilor are o sferă largă de aplicabilitate. consultarea listei cu filme. Se va alege secvenţa de lecţie în care va fi proiectat filmul care nu trebuie să depăşească 15 minute. Exerciţiul şi algoritmizarea Exerciţiul constituie o metodă didactică fundamentală care se bazează pe acţiuni motrice sau intelectuale ce se repetă relativ identic cu scopul automatizării unor modalităţi sau tehnici de lucru de natură motrică (manuală) sau mintală (I. începând de la cele mai simple.4. Metode bazate pe acţiune. Apoi. Desfăşurarea exerciţiilor de geografie în ciclul primar au un rol însemnat şi constă în următoarele: a) contribuie la însuşirea de către elevi a cunoştinţelor în contact cu unele date şi probleme din realitate. chestionar. c) calitatea exerciţiilor din manual. casete video.

se predau informaţiile noi. Sau se pot exemplifica exerciţii de orientare cu ajutorul busolei. semidirijate (semi-algoritmizate) şi exerciţii libere sau autodirijate. 3. .de exprimare concretă (desen. 4. Ne deplasăm în alt loc unde linia orizontului are o altă perspectivă mai îndepărtată. de echipă şi frontale. se comunică elevilor obiectivele operaţionale cerute în efectuarea exerciţiilor. Exerciţiul este o metodă care face parte din grupajul metodelor algoritmice deoarece presupune respectarea riguroasă a unor prescripţii (reguli. cu precizie şi claritate. Aşadar.de iniţiere (introductive sau de acordare).corective.de observare şi analiză.recapitulative. 5. Elevii trebuie să rezolve exerciţiile pas cu pas.44 reprezentare sau o noţiune doar printr-o simplă explicare verbală (de ex. noţiunea de râu). operaţii). principii. ci. . b) după gradul de intervenţie al învăţătorului există exerciţii dirijate (de tip algoritmizat. se actualizează cunoştinţele necesare rezolvării.. . 1980). în funcţie de conţinutul lor. pentru a se evita o învăţare mecanică. observarea în natură. de orientare). exerciţii de observare a orizontului şi a liniei orizontului: 1. . . prin exerciţii repetate de observare a unor imagini. 2. Adăugând şi alte criterii de ordonare a exerciţiilor. c) după funcţiile îndeplinite există exerciţii: . Nicola. . după Maria Eliza Dulamă (1996). a efectua un exerciţiu înseamnă "a executa o acţiune în mod repetat şi conştient. sunt de două categorii: motrice şi operaţionale (I. să exerseze operaţiile conştient pentru a putea să utilizeze mai departe cunoştinţele şi deprinderile însuşite în situaţii noi. Enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului în direcţia. De exemplu. a face un lucru de mai multe ori în vederea dobândirii unei îndemânări. deci. iar reînvăţarea sau dezvăţarea este mai dificilă decât o învăţare corectă. modelul iniţial de rezolvare a unui exerciţiu este greşit. astfel: a) după forma de organizare a rezolvării există exerciţii individuale. Identificaţi forma liniei orizontului. 6. Exerciţiile operaţionale sunt acele exerciţii care contribuie la formarea operaţiilor intelectuale. Exerciţiile. instrumentelor. Dacă.de exprimare abstractă (lectură. Enumeraţi obiectele care au apărut şi obiectele care au dispărut de la orizont pe parcursul deplasării noastre. notiţe).de asociaţie.. Observaţi componenţa busolei.de evaluare şi verificare. conduce spre o finalitate prestabilită. Identificaţi şi enumeraţi obiectele situate pe linia orizontului. se explică şi se demonstrează concret modul de rezolvare a unui model în mod corect. uneltelor etc. . . apare o învăţare defectuoasă. a unei deprinderi" (I. . 1996). 1. confuză.aplicative.de creaţie (descrieri şi compuneri geografice). . Exerciţiile motrice sunt cele care conduc spre formarea de priceperi şi deprinderi în care predominantă este componenta motrică cum sunt: mărimea aparatelor. se stimulează atenţia. Elevii trebuie să-şi fixeze în plan mintal componentele şi succesiunea operaţiilor. acestea se mai pot grupa. Cerghit. Metodologia învăţării prin exerciţii semidirijate. respectiv cu determinarea riguroasă a operaţiilor de efectuat şi a succesiunilor specifice). . Observaţi în zare locul unde cerul ni se pare că se uneşte cu suprafaţa pământului (cu obiectele de pe pământ)..de bază (de fixare şi consolidare)..operatorii (de mânuire). . desenarea semnului convenţional şi apoi identificarea pe hartă. precizează că în timpul lecţiei.

Se va indica un itinerariu pe care se vor nominaliza câteva oraşe. la cercetarea geografică. Nicola. de la munte. prin al căror conţinut. Se disting în cadrul acestei metode două niveluri complementare. Prin exerciţii se asigură însuşirea cunoştinţelor. secţiuni transversale prin relief etc. 3. în spate sudul. elaborarea algoritmilor şi aplicarea lor pentru rezolvarea cerinţelor obiectivelor propuse în lecţie (I. Indicaţi punctele cardinale în raport de indicaţia busolei şi de poziţia corpului (în faţă este nordul. Fiecare exponat trebuie să fie însoţit şi de explicaţia necesară. dezvoltă dragostea pentru frumuseţile patriei. a interesului pentru lărgirea culturii geografice. "Pe cărările patriei noastre" etc. de la câmpie. în dreapta răsăritul. localităţi după tema aleasă. cunoaşterea din timp. Se pot folosi: harta mută a judeţului sau a patriei. jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ. să caracterizeze aceste obiective geografice citind şi interpretând harta. Elevii grupei câştigătoare vor prima nota (calificativ) maximă. Elevii trebuie să descrie. Jocurile se pot organiza individual sau pe grupe de elevi. tehnica jocului: se alege tema (munţi. În funcţie de cunoştinţele elevilor se vor acorda punctaje. din Delta Dunării. Expoziţia se organizează pe diferite teme: "Comuna noastră". Reuşita jocurilor geografice presupune. ape curgătoare.. bauxită din Munţii Pădurea Craiului. "Loto geografic" etc. a gândirii şi imaginaţiei. jocul "Lanţul geografic" este simplu şi uşor de realizat. .12. Expoziţiile geografice Cu elevii clasei a IV-a se pot organiza expoziţii geografice.: calcar din Padiş.). din depresiuni. Astfel de jocuri se folosesc mai cu seamă în cadrul activităţilor cercului de geografie şi în excursii. Rotiţi busola spre stânga sau spre dreapta până când nordul de pe cadran ajunge în dreapta acului negru. 5. constituite dintr-o succesiune de secvenţe sau operaţii. Aşezaţi-vă cu faţa în direcţia nordului. Jocul didactic folosit în predarea şi învăţarea geografiei Ca metodă activă de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor. De exemplu. în stânga apusul). dar şi dobândirea unor procedee cu caracter în forme noi. Se pot afişa şi alte materiale: scheme. Metoda algoritmizării constă în elaborarea şi aplicarea unor scheme.4. pe învăţător în cunoaşterea capacităţii elevilor. ape. completează pregătirea elevilor şi le sporesc interesul pentru geografie. forme de relief. "Din ce direcţie bate vântul?". în vederea rezolvării unor probleme tipice şi a asimilării pe această bază a cunoştinţelor. 4. "Scrierea denumirilor geografice". prin repetare şi transfer a tehnicilor de execuţie. granit (granodiorit) din Pietroasa etc. însoţit de cadrul festiv adecvat. precum şi a regulamentului jocului. jocurile geografice constituie una din activităţile instructiv-educative în afară de clasă şi chiar în timpul predării unor noţiuni geografice. de către elevi. totodată. concomitent cu formarea capacităţilor operaţionale corespunzătoare. 1996). Dintre jocurile ce se pot organiza cu elevii. desigur. harta în bucăţele etc. Jocul didactic asigură lărgirea orizontului geografic. Materialele colectate se pun în vitrină însoţite de notiţă explicativă (de ex.). Pe peretele din faţa vitrinei se pot afişa: fotomontaje cu vederi color din peisajul românesc. Elevii sunt obligaţi să denumească râuri. 6. 5. Prin latura lor instructivă. a temei şi bibliografiei corespunzătoare. Jocurile geografice pe hartă sunt reprezentate prin excursiile imaginare pe harta judeţului şi a ţării.4. etc. munţi. Întindeţi o mână lateral. localităţi etc.13. sub formă de concurs.45 2. 5. asigură o atmosferă plăcută etc. făcând-o mai uşoară. tabele. Urmăriţi modul de funcţionare a busolei. "Lanţul geografic". ajutând. menţionăm: "Harta de contur". de pe litoralul Mării Negre etc. "Oraşul nostru".

note de călătorie. părinţi. Activitatea dirijată presupune citirea textului pe secvenţe.). explicarea acestuia şi redactarea schiţei pe tablă cu ideile principale. studiul costumelor naţionale din zona respectivă. care se pot organiza şi cu elevii clasei a III-a. legende. învăţătorul trebuie să colaboreze cu profesorii de la alte discipline: istorie şi de limba română. elevii percep lecţia în întregime. "Rebus geografic". Folosirea tablei la lecţiile de geografie Tabla constituie unul din mijloacele indispensabile procesului de învăţământ la toate nivelele.. . Se dau sarcini elevilor pentru consultarea bibliografiei (învăţarea unor poezii.46 5. scris în partea stângă).15. 5.4.succesiunea logică a ideilor izvorâte din lecţia care alcătuiesc planul de idei. "Călătorii imaginare pe hartă". scriitori. La fel se dau indicaţii cum să se folosească dicţionarul.4. elevii continuă această metodă după modelul făcut în clasă. sau înrudite cu geografia (descrieri. "Loto geografic".).4. conducând la însuşirea celor predate în clasă într-un procent ridicat. elevi ai altor clase etc. dotat cu premii. a desenelor.spaţiul tablei să fie proporţionat în aşa fel încât paralel cu conţinutul scris (de ex. în special pentru elevii ciclului primar: . istorici. Pentru pregătirea acestor activităţi. recitatori. toate acestea. geografi etc. formaţii de dansuri populare. clară. selecţionarea soliştilor de muzică populară sau uşoară etc). Manifestarea trebuie să aibă un caracter cultural-artistic. Rolul acestei metode constă în acţiunea cadrului didactic de a-i introduce pe elevi în tehnica folosirii textului scris.2. lecturile geografice etc. locul de defăşurare şi programul de prezentare. Serata geografică se planifică de către învăţător încă de la începutul semestrului cu fixarea datei. "Filatelia". Deprinderea de scriere sistematică şi schematizată se formează la elevii mici odată cu activitatea învăţătorului care utilizează tabla oferindu-le în fiecare oră modalităţi diverse de întocmire a conţinuturilor schematice de lecţii cu utilizarea cretei colorate. a ilustraţiilor. Conţinutul de idei. nuanţată a titlului lecţiei. . graficilor şi a hărţilor cu semnele convenţionale corespunzătoare al căror conţinut completează textul scris. a dicţionarului geografic şi a altor cărţi Lucrul cu manualul. constituie un sistem de acţiuni prin care se urmăreşte formarea priceperilor şi deprinderilor necesare în vederea utilizării corecte şi eficiente a manualelor şi a altor cărţi ca surse de informare. Seratele geografice Seratele.15. în funcţie de particularităţile de vârstă şi de sursele de informare utilizate. Folosirea manualului. Utilizarea tablei impune mai multe cerinţe. pot face unele legături mai rapide între secvenţele lecţiei pentru realizarea obiectivelor operaţionale. colecţionarea unor legende.14. Este metoda care se foloseşte pe toate treptele învăţământului în forme diferite.15. definiţiile. reportaje etc. dicţionarul şi alte cărţi cu conţinut geografic. pot cuprinde concursuri (gen: "Cine ştie câştigă". a simbolurilor. curiozităţi geografice. . Prin schema conţinutului de idei de pe tablă. schiţele sau desenele care explică şi completează lecţia redactată pe tablă reprezintă un model de organizare a caietului de notiţe al elevului. să-i corespundă desenul explicativ (în partea dreaptă).1. în cea independentă.scrierea expresivă. "Concursuri de ghicitori". 5. pentru completarea planului de studiu. Metode bazate pe utilizarea textului scris 5. se realizează fixarea cunoştinţelor. Munca cu manualul este de două feluri: dirijată şi independentă. alte cărţi. Sunt invitaţi şi alţi factori: solişti vocali.4. întâlniri cu invitaţi: arheologi.

simboluri geometrice. pe când harta oferă dintr-o singură privire. a întinderii şi repartiţiei spaţiale. cunoaştere.desenul explicativ trebuie să fie clar.15. Harta constituie principalul mijloc de informare. ori în teren. Citirea şi interpretarea hărţii sunt laturi ale aceluiaşi proces şi numai luate împreună. cercetare. De ex. suprafaţă. descrierea şi explicarea elementelor şi fenomenelor geografice se face în mod succesiv conform evoluţiei lor. După identificarea pe hartă a elementelor solicitate. corectă şi fără prescurtări (care ar putea crea confuzii). cifre. diagrame. simplu. Trebuie să dirijăm atenţia elevilor spre observarea şi stabilirea legăturilor între diferite obiecte şi fenomene geografice care sunt de două feluri: de ordin topografic şi. tot harta. grafice. În prezent au apărut o serie de caiete didactice care însoţesc manualul. Metoda de lucru cu harta Harta reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de învăţământ legat de specificul geografiei.3. lungime. relaţia dintre formele de relief şi etajele de vegetaţie. noţiunile mai abstracte. cu harta. să descifreze legenda. să localizeze pe hartă elementele din conţinutul lecţiei. conduc la o cunoaştere a conţinutului hărţii.47 . densitate. .este recomandat (la clasa a III-a şi a IV-a) ca tabla să nu se şteargă în timpul predării lecţiei. semne convenţionale care uşurează munca învăţătorului şi elevului. . în orizontul local. iar cu ajutorul lor. cerute de o anumită lecţie. Paralel cu învăţătorul. A citi harta înseamnă a cunoaşte mai întâi semnele convenţionale. având o suită de desene. grad de fragmentare.. întregul conţinut să rămână până la sfârşitul lecţiei. izolinii etc.se mai scriu pe tablă. sugestiv. elevii îşi notează în caiete conţinutul scris pe tablă. când se face fixarea cunoştinţelor învăţate. ilustraţii etc. să exprime realitatea obiectului din natură.4. după planul scris pe tablă asociat cu desenul explicativ de pe tablă. Harta geografică este o reprezentare grafică. Utilizarea hărţii în activitatea didactică. . Harta constituie cel mai important material didactic utilizat în predarea-învăţarea geografiei. orientare în teren. îngrijită. denumirile proprii după ce au fost explicate în prealabil. de munte). Elevii trebuie învăţaţi să identifice tipul hărţii. îl completează. de deal şi podiş. să se identifice elementele şi fenomenele geografice reprezentate pe hartă. să citească şi să interpreteze harta. o imagine simultană şi sugestivă a conţinutului geografic. ca privite de la înălţime. hărţi mute. . litere. Harta redă elementele din natură în mod convenţional şi intuitiv cu ajutorul semnelor convenţionale care pot fi de mai multe tipuri: culori. de ordin logic. Aceste caiete se verifică periodic. Într-un text geografic. sau o activitate didactică desfăşurată în clasă. sau de pe planşă. respectiv. inclusiv de predarea ei ca obiect de învăţământ în şcoală. această etajare este dată şi de etajele climatice care sunt influenţate tot de dispunerea treptelor de relief (climat de câmpie. A interpreta harta înseamnă a înţelege relaţiile dintre obiectele şi fenomenele reprezentate pe hartă prin semnele convenţionale şi a le explica potrivit cerinţelor obiectivelor operaţionale din lecţia dată. Se crează mare economie de timp pentru învăţător şi pentru elevi. a evoluţiei în timp a elementelor şi fenomenelor geografice. expunere şi instruire geografică. Elevului i se cer sarcini de lucru pe materialul gata pregătit după care construieşte răspunsuri. haşuri. micşorată la scară convenţională şi generalizată a suprafeţei terestre pe un plan pe care este redată repartiţia spaţială a diferitelor elemente naturale şi social-economice de pe un anumit teritoriu sau de pe întreaga planetă. Obiectele şi fenomenele din natură sunt reprezentate pe hartă prin semne convenţionale în plan. 5. oferă posibilitatea de a le descrie după caracteristicile lor: altitudine. cursivă. sau în excursii şcolare.scrierea clară.

scheme şi chiar întrebări. Diapozitivele şi foliile geografice Retroproiectorul este un aparat care ne prezintă pe ecran: fotografii. .15. tablouri în culori sau alb-negru. etc.). călătorii imaginare (pe drumuri.4. mai jos. Cabinetul de geografie sau sala specializată Principala funcţie a cabinetului o constituie funcţia didactică. mai la dreapta etc. o mică bibliotecă de specialitate. plop. etc.. cursurile repezi şi cu cascade ale râurilor şi defileele acestora se formează în zona de munte. alte materiale ajutătoare. Retroproiectorul şi diascolul pot fi folosite la toate tipurile de lecţii şi în oricare din momentele lecţiei. retroproiector. diagrame şi grafice comparativ şi chiar schema lecţiei. Procedeele de lucru cu harta sunt numeroase şi diferite: utilizarea ilustraţiilor.6. 5. mai ales la lecţiile de fixare şi consolidare.aşezările (oraşe. cât şi pe acelea ale fotografiilor. sate) se vor indica după semnul convenţional şi nu unde este scrisă denumirea care ocupă o suprafaţă mai mare. se aşează în stânga hărţii iar localizările vor fi făcute cu ajutorul unui indicator. la est etc. de reciprocitate care există între diverse fenomene fizico-geografice sau economico-geografice.48 Legăturile de ordin topografic sunt cele mai simple şi se referă la reprezentarea pe hartă a elementelor geografice care sunt redate şi intuitiv. În cabinet se pot organiza numeroase activităţi atât în cadrul orelor propriu-zise. Alte cerinţe de lucru cu harta sunt: . legături simple între două obiecte: oraşul Arad este situat pe malul Mureşului în vestul ţării.15. activităţi independente. deoarece pot fi văzute de întreaga clasă. . harta în bucăţele. hărţi executate de elevi etc. pe Dunăre sau râuri etc.15. O condiţie esenţială pentru eficienţă este localizarea celor observate pe diapozitive. Terenul geografic Fiecare şcoală trebuie să aibă un teren geografic din care nu trebuie să lipsească platforma meteorologică. în loc de: mai sus.localizarea elementelor se face după punctele cardinale: mai la nord. pe căi ferate. ca de pildă: zăvoaiele formate din salcie. răchită se află de-a lungul apelor curgătoare. Folosirea terenului geografic în predarea geografiei are multiple aspecte metodicodidactice şi ştiinţifice pozitive în însuşirea activă şi temeinică de către elevi a cunoştinţelor geografice. unde elevii sunt mobilizaţi să răspundă la ele.indicarea corectă a râurilor. Legăturile de ordin logic indică relaţiile de interdependenţă. Pe folie învăţătorul poate desena din timp obiecte geografice. aparate de proiecţie (epidiascol. sau mai concret. datorită pantei mari şi rocilor dure. fiindcă pot fi arătate în număr mare. în sensul direcţiei de curgere a râului. scheme. respectând o poziţie favorabilă observării de elevi.4. Cabinetul sau sala specializată trebuie să conţină hărţi. amplasat la "poarta" Deltei Dunării etc. chiar calculator. Trebuie formată deprinderea la elevi de a localiza pe hartă. adică de la izvor către vărsare. Tulcea este port la Dunăre. cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. 5. aspectomat).5. ca loc de organizare a procesului de învăţământ. seratele se pot organiza aici etc. . Harta murală trebuie totdeauna raportată la hărţile din manual şi atlas.4. termocentralele de la Rovinari şi Turceni sunt amplasate în apropierea bazinului carbonifer Motru-Rovinari etc. La clasă se pot utiliza hărţile din manual şi din atlasul şcolar. Diapozitivele întrunesc atât avantajul tablourilor. planşe.4. apoi harta mută. mai la sud. 5.

excursia. sectorul orizontului local. roza vânturilor.să se axeze într-o măsură însemnată pe elementele şi fenomenele geografice din orizontul local şi apropiat. indicatorul meridianului şi paralelei locului etc. activitatea în cabinete şi laboratoare. efectuarea temelor. Sectorul de apreciere a mărimilor poate cuprinde următoarele: stâlpi pentru aprecierea diferitelor dimensiuni verticale.activităţi individuale (munca independentă. vizionări de spectacole etc. studiul individual. Sectorul orizontului local este format din planurile machetă ale şcolii.să contribuie la formarea unui sistem de priceperi şi deprinderi de cercetare ştiinţifică şi investigaţie independentă la elevi. . În acest ansamblu al formelor de lucru. Terenul se poate realiza în mai multe sectoare. lectura suplimentară. pluviometrul. excursii. . activitatea în cabinete sau sala specializată. termometrul de minimă cu alcool (gradat de la -45 la +45oC). lecţia are un rol important. observaţiile în natură.să se coreleze şi să se acopere un număr cât mai mare de lecţii pe parcursul claselor IIIVIII. eventual. . Sectorul de hidrologie marină cuprinde macheta bazinului Mării Negre şi macheta unui bazin oceanic. în principal. lecţia. cercurile pe materii. localităţii. studiul individual. 1992).). lucrări practice la colţul naturii şi la punctul geografic. gradate de la +55o la o -35 C. higrometrul cu fir de păr. Activitatea va fi dirijată în vederea formării priceperilor şi deprinderilor de lucru cu reprezentările la scară şi de aplicare a cunoştinţelor pe tot parcursul şcolarităţii. analiza şi experimentarea unei arii cât mai largi de fenomene şi procese din natură. studiul în bibliotecă etc. un teren pentru modelare naturală. vizita. Platforma meteorologică trebuie să cuprindă: termometre obişnuite.activităţi frontale (lecţia.). VI FORME DE ORGANIZARE ŞI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE LECŢIA Pentru realizarea integrală şi eficientă a procesului instructiv-educativ este necesar un sistem cât mai cuprinzător al formelor sale de desfăşurare. terenul geografic trebuie să îndeplinească următoarele sarcini metodico-didactice: . vizite. diferite fenomene. căi de comunicaţie. efectuarea unor desene şi scheme. termometru de maximă (gradat de la -30 la +50 oC). inclusiv cele ce sunt mai greu accesibile în realitatea înconjurătoare. obiective industriale etc. heliograf. cu un bazin hidrografic (care foloseşte şi studiilor de hidrologie) şi. astfel încât fenomenele însuşite la ora de clasă să-şi găsească o corespondenţă cât mai bună în realitatea din orizontul local sau în fenomenele studiate pe terenul geografic. psihrometrul şi higrometrul. După locul de desfăşurare. cum ar fi: platforma meteorologică. rezolvarea de probleme şi exerciţii. turism. educativă şi formativă. o ladă cu nisip.să permită observarea. concursuri etc. CAP. . munca în laborator. formele de lucru pot fi grupate astfel: . Platforma geomorfologică cuprinde. drumeţii. . dintre care menţionăm: indicatorul stelei polare. eclimetrul. detaliile reliefului. Ionescu. elaborarea compunerilor şi a altor lucrări scrise şi practice. termometre pentru măsurarea temperaturii solului. sectorul pentru măsurarea mărimilor. activităţi independente. teme pentru acasă. Punctul astronomic cuprinde: o serie de dotări şi aparatură. vizionarea de spectacole etc.) (M.49 Pentru a-şi îndeplini utilitatea ştiinţifică. Formele de lucru pot fi: . barometrul aneroid. unde se pot studia. reduse la scară. girueta şi anemometrul. gnomon. sectorul de geomorfologie. de cercuri. constituind principala formă de activitate a relaţiei învăţător-elev. ceas solar. la colţul viu.). .forme de organizare a ativităţii instructiv-educative în şcoală (în clasă şi în afara ei). sectorul de hidrologie marină. învăţarea independentă. meditaţiile şi consultaţiile. hidrografia.forme de organizare a activităţii instructiv-educative extraclasă (activităţi de club.

50 Există mai multe definiţii ale lecţiei în funcţie de anumite criterii (conţinut. vizite. modelul Gagné. educativ.2. I. 1992). I. 1990. (M. fiecare lecţie purtând numele acestui obiectiv (M.lecţia de dobândire cu variantele: clasică. Didactica generală precizează următoarele tipuri şi variante de lecţii (I. Robu. etape. Radu. varianta clasică. combinarea mai multor etape. formativ. . PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE Proiectarea-conţinut. V. prin lucrări practice. învăţarea prin recenzare. utilizarea manualului. mijloacele de învăţământ. 1986): . locul lecţiei în sistem etc. "fundamental". Dar operaţia de clasificare a lecţiilor impune luarea în considerare atât a factorului constant (obiectivul fundamental-cel care determină tipul lecţiei). strategiilor de predare-învăţare. teme practice. algoritm. . într-un timp determinat. prin excursii. în raport cu obiectivele operaţionale. timp. lecţie introductivă. învăţarea prin expunere. pe calea unei activităţi intenţionate. teste docimologice. conţinut.lecţia de recapitulare şi sistematizare cu variantele: clasică. în atelier. dar şi factorii variabili care determină variantele fiecărui tip de lecţie.3. 1992. obiective specifice diferitelor obiecte de . modelul Gagné. evaluare. lucrări scrise sau combinate. Ionescu. Obiectivele generale cuprind domenii şi tipuri de schimbări în concordanţă cu finalităţile învăţământului în general şi ale unui ciclu în special). Aceste tipuri de lecţii sunt considerate ca modele orientative care pot fi modificate şi nu ca tipare rigide în desfăşurarea lecţiei. varianta alternarea predării cu fixarea. îmbrăcând forma idealului educaţional. a modalităţilor de evaluare a rezultatelor obţinute. cu autoreglare. M. o formă a procesului de învăţământ prin intermediul căreia o cantitate de informaţii este percepută activ de elevi. utilizarea mijloacelor de învăţământ. organizare). Cerghit. În studii şi articole de multe ori scopul este adesea asimilat cu obiectivul "central". dezvoltarea temei acasă. pe lot. scopurile şi obiectivele educaţionale. prin muncă independentă. munca în grup. dobândirea inductivă. la ierarhizarea şi structurarea lor. utilizarea mijloacelor de învăţământ.lecţia de verificare şi evaluare cu variantele: clasică. utilizarea mijloacelor de învăţământ. un fel de "algoritm". TIPURI FUNDAMENTALE DE LECŢII Drept criteriu în stabilirea tipurilor de lecţii este considerat obiectivul fundamental urmărit. Ionescu. strategiile de lucru de care dispune învăţătorul. prin fişe sau exerciţii. complexitatea conţinutului. precum şi a relaţiilor dintre acestea. vizite. Neacşu. 6. Proiectarea activităţii didactice include un ansamblu de operaţii de elaborare anticipată a obiectivelor. verificare orală sau prin calculator. sistematice. el fiind informativ.lecţia combinată cu variantele: lecţie introductivă în capitol. provocând în sfera bio-psihică a acestora o modifică în sensul formării dorite (M. 6. Factorii variabili: obiectul de învăţământ. Chiş. nivelul de pregătire al elevilor. 1992). strategie. alteori corespunde celor trei dimensiuni ale procesului de învăţare. studiul manualului. 1995). V. Chiş. . . Aceste etape sintetizate sunt: a) Precizarea obiectivelor educaţionale Literatura de specialitate oferă mai multe orientări cu privire la finalităţile educaţiei. Ionescu. excursii.lecţia de formare de priceperi şi deprinderi cu variantele: clasică. în cabinet. I. Privită ca o sinteză a elementelor sistemului de instruire şi educare (obiective. lecţia sinteză sau schemă. mod de organizare). lecţia este definită ca unitate didactică fundamentală. Realizarea proiectării didactice conţine mai multe grupe de procese şi operaţii. Prin intermediul lecţiei se asigură predarea-învăţarea sistematică a conţinutului unei discipline şi realizarea obiectivelor acesteia. Ionescu.

Obiectivele afective. b) Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic presupune cunoaşterea condiţiilor didactico-materiale. menită pregătirii elevilor pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe. . înălţime. metodele şi formele de evaluare adecvate. obiective operaţionale au un caracter concret şi sunt realizabile în situaţii specifice de învăţare. noţiunile fundamentale (pentru proiectarea fiecărei lecţii). pentru consolidarea acestora. formativ (dezvoltarea capacităţilor de observare. strategiile didactice specifice. . să exemplifice. se observă clasele de obiective cognitive (cunoaştere. Achiziţionarea de noi cunoştinţe se realizează prin: a) Munca independentă pregătitoare pentru predarea de noi cunoştinţe. curiozitate pentru aflarea noutăţilor. În sensul celor precizate distingem patru activităţi independente: a) Activitate independentă. de generalizare. a căror funcţie principală este îmbogăţirea experienţei elevilor cu noi informaţii şi cu noi cunoştinţe. c) Organizarea şi pregătirea conţinutului instructiv-educativ presupune delimitarea şi ordonarea capitolelor. timpul de instruire. educativ (stimularea dorinţei de a cunoaşte şi de a aprecia frumuseţile naturale ale ţării noastre). Aceste activităţi sunt menite să furnizeze informaţii necesare "reglării" şi "ameliorării" activităţii didactice. temelor. analiză. de concretizare.lecţii de repetare şi sistematizare a cunoştinţelor. . să elaboreze o compunere etc. rezolvând corect toate sarcinile de învăţare. exerciţiile. să argumenteze. nivelul de pregătire al elevilor. grupe). în vederea antrenării elevilor la repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor. să participe pe tot parcursul lecţiei. pentru verificarea şi evaluarea rezultatelor şcolare. sinteză. se organizează conţinutul pe sisteme de lecţii.. b) Munca independentă pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi formarea priceperilor şi deprinderilor noi. subcapitolelor. e) Modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute prin care se stabilesc conţinuturile probelor de evaluare.lecţii de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor. prezentate în programele şcolare. Scopul lecţiilor poate fi: informativ (dobândirea unui sistem de cunoştinţe despre ce trebuie învăţat: ex. întregului proces de învăţare. se definesc patru tipuri de lecţii: . de analiză. în vederea cunoaşterii efectelor activităţilor desfăşurate pentru perfecţionarea procesului instructiveducativ. VII TIPURI ŞI FORME DE ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE În funcţie de sarcina didactică dominantă. potenţialul lor de dezvoltare. c) Activităţi independente. temele şi lucrările pratice. să localizeze.lecţii de achiziţionare de noi informaţii. aplicare. în această etapă se precizează tipurile de învăţare. b) Activitatea independentă. de scopul didactic fundamental. . Carpaţii Meridionali-aşezare. se selectează şi se ordonează ideile. de comparare.lecţii de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare. să explice. pentru activitatea independentă. Obiective psiho-motorii: să folosească corect instrumentele de lucru (şablon. de aplicare în practică a cunoştinţelor pentru formarea priceperilor şi deprinderilor. culori) pentru realizarea de hărţi. de citire şi interpetare a hărţii. centralizarea informaţiilor dobândite până în momentul respectiv şi de ridicare la niveluri mai înalte de abstractizare şi generalizare. d) Stabilirea activităţilor de predare-învăţare prin care se urmăreşte în mod deosebit activitatea de învăţare a elevilor. înţelegere. se stabilesc elementele esenţiale. atitudinale: să manifeste interes. cele de interacţiune didactică. structură. Obiectivele operaţionale sunt: să descrie. evaluare). CAP.51 învăţământ. timpul de parcurgere (pentru proiectarea anuală). etc. limite. d) Activităţi independente.

să fie controlată de învăţător. . vizita geografică.2. cât şi într-un loc mai înalt cu deschidere largă (deal. Se realizează stări afective. cu reducerea corespunzătoare a dimensiunilor.fixarea punctelor cardinale pe caiet sau pe maculator. de obiectivele urmărite. observaţiile vor urmări linia orizontului atât într-un loc jos cu vizibilitate limitată.52 c) Munca independentă pentru consolidarea cunoştinţelor. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre ale ţării". CAP. De ex. al satului sau oraşului. Geograful V. . munte. aşezările omeneşti. 8. excursia geografică etc. pentru formarea noţiunii de orizont. pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în timp. oraş sau împrejurimi. vizita. . linia orizontului. Vâlsan afirma despre orizontul local: "orizontul local este cea dintâi patrie a copilului. pentru a se convinge de exactitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevii.". Orizontul local constituie "laboratorul geografic" cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. elemente ale vremii şi climei. precum şi depistarea eventualelor "lipsuri" în cunoaştere sau învăţare a celor predate la clasă. Se vor face observaţii în mod comparativ pentru a se scoate în evidenţă trăsăturile comune. mijloace de orientare în spaţiu) impune deplasarea cu elevii în orizontul local din preajma şcolii pentru a se realiza imaginea. 8. respectiv omul şi activitatea sa. la intuiesc la "faţa locului" însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. VIII ACTIVITĂŢI DIDACTICE EXTRAŞCOLARE Aceste activităţi cuprind: orizontul local.citirea unor lecturi geografice în vederea povestirii lor. câmp deschis) pentru ca prin exerciţiu comparativ să definească noţiunea de orizont în mod corect şi convingător. drumeţia. constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare. ci şi de formele şi metodele folosite în cadrul acestei activităţi. ORIZONTUL LOCAL-LABORATOR NATURAL DE APLICAŢII PRACTICE Orizontul local cuprinde o suprafaţă sau unitatea teritorială din preajma unei localităţi rurale sau urbane unde elementele cadrului geografic natural se îmbină cu componentele social-economice. studiu ecologic al mediului înconjurător etc. corectitudinea însuşirii acestora. Mihăilescu a afirmat: "Orizontul local este unitatea de măsură a tuturor fenomenelor geografice.să răspundă în scris. cu privire la orizontul şi linia orizontului. cu prezentarea momentelor mai importante. Important este ca efectuarea acestor lucrări independente. la întrebările de pe tablă sau de pe fişele de lucru. concret şi durabil al noţiunilor respective.întocmirea planului clasei şi al şcolii. conţinutul corect. . punctele cardinale. dar şi cele diferite care definesc elementele geografice. date la elevi.. menţionăm: . excursia. Conţinutul activităţii independente poate fi variat şi depinde nu numai de scopul lecţiei. priceperilor şi deprinderilor. Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers. . DRUMEŢIA . al casei părinteşti.descrierea unor excursii făcute cu elevii în sat. ape. trăiri emoţionale şi sentiment de ataşament ale copiilor faţă de locurile natale. din Europa etc. Marele geograf G. Dintre multitudinea de teme (subiecte) ce pot fi date ca muncă independentă. desenarea pe caiet a planului unor obiecte..întocmirea de albume cu vederi din ţară şi din oraşul natal. Aceste reprezentări geografice se pot realiza şi în cadrul activităţilor didactice extraşcolare cum sunt: drumeţia..1. Odată cu primele reprezentări şi noţiuni geografice cuprinse în capitolul "Noţiuni de orientare" (orizontul. Aplicaţiile practice se pot realiza la fiecare temă: formele de relief. plante şi animale.

Drumeţiile ca şi vizitele şi excursiile se organizează cu răspundere după planificare tematică.proiectarea şi selectarea itinerariului de parcurs. în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse excursiile pot fi: a) excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic. Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţiile copiilor asupra comportamentelor mediului înconjurător. .documentarea asupra locului vizitei.53 Drumeţia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată pe distanţe mici. fie în localitatea natală. ce contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie a elevilor. precum şi alegerea perioadei de desfăşurare. de a aplica în practică cele învăţate în lecţii.încheierea prin evaluarea şi valorificarea cunoştinţelor acumulate. Anterior deplasării cu elevii la locul vizitei. Din punct de vedere didactic. Drumeţia este categorisită astfel: drumeţie introductivă (sau preliminară). pe jos care se desfăşoară în orizontul local. 8. numărul de elevi şi vârsta acestora şi a scopului urmărit. Prin lecţiile-excursie se asigură stimularea dorinţei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente. drumeţia finală ce se organizează după încheierea predării unei teme sau capitol. . VIZITA GEOGRAFICĂ Constituie o acţiune cu caracter instructiv-educativ de deplasare pentru a cunoaşte la faţa locului o localitate. . învăţătorul trebuie să parcurgă aceleaşi etape: . . se face legătura dintre teorie şi practică. monument istoric. precizându-se foarte clar şi concret scopul propus. Realizarea acestor activităţi didactice trebuie să respecte etapele următoare: . o rezervaţie naturală etc.3. făcându-i să urmărească cu interes poziţia. cu scopul de a consolida şi fixa cunoştinţele.documentarea prealabilă.vizitarea în prealabil de către învăţător în unitatea care va fi vizitată pentru a se comunica data şi ora sosirii grupului. Vizitele geografice folosite ca lecţii au o mare importanţă în instruirea şi educarea elevilor. . Vizita se organizează. legăturile cauzale dintre ele. pentru a observa cu atenţie exponatele unui muzeu.precizarea obiectivelor.stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite. . 8. trezirea interesului lor faţă de conţinutul sau fondul de probleme ce urmează a fi studiate. .colaborarea cu administraţia unităţii de vizitat pentru desemnarea unor persoane competente care să îndeplinească rolul de ghid.desfăşurarea activităţii. o instituţie. excursiile pot fi: preliminare şi finale.4. ce se organizează înainte sau la începutul unor teme sau capitole şi urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor. .desfăşurarea vizitei propuse. evoluţia şi diversitatea sau specificul acestora. . EXCURSIA GEOGRAFICĂ Este cunoscută importanţa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor geografice. a interesului pentru studiul geografiei ţării şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. dar şi în orientarea profesională a acestora pentru viitor. . priceperile şi deprinderile. fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei excursii.evaluarea rezultatelor vizitei. de a ilustra şi exemplifica în mod concret achiziţiile teoretice. drumeţia organizată în vederea comunicării sau dobândirii de noi cunoştinţe ce asigură condiţiile necesare efectuării unor lecţii cu acest scop.

1. . de motivare.funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. Jinga. Funcţiile specifice. CAP. .oferă un feed back operativ Evaluarea cuprinde următoarele forme: evaluarea iniţială (la începutul unui program de instruire. Radu. FUNCŢIILE VERIFICĂRII ŞI ALE EVALUĂRII Sinteza funcţiilor fundamentale ale verificării şi evaluării (I. evaluarea prin probe scrise. pedagogice: . . completarea tabelelor etc. ca de exemplu exerciţii de completare a textelor lacunare. forma des folosită este testul docimologic. . probe practice ca realizarea unor mulaje. Organizarea excursiei geografice necesită trei etape: Prima etapă constă în pregătirea teoretică a excursiei. de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele urmărite. toate clasele intră în simultaneitate. În special la clasa I-a. elevilor este mic.funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. care nu are formate deprinderile de muncă independentă. ciclu de învăţământ. X PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN Activitatea instructiv-educativă se organizează simultan cu două şi/sau mai multe clase. se face prin examinări orale. unde nu există altă situaţie. Ca metode de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare enumerăm: observaţia curentă. evaluarea sumativă sau cumulativă (de la sfârşitul unui capitol sau de perioadă şcolară-semestru. Tipurile de lecţii în condiţiile activităţii simultane: . evaluarea are efecte pozitive.clarifică şi consolidează cunoştinţele acumulate care sunt sistematizate.funcţia de predicţie (prognosticare). autoevaluare etc. IX EVALUAREA A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina în ce măsură au fost realizate obiectivele procesului instructiv-educativ şi eficienţa strategiilor didactice folosite.54 b) excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic. După indicaţia pedagogică. chestionarea orală. c) excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanţă şi timp). evaluarea continuă sau formativă (care cuprinde următoarele modalităţi: observarea. Evaluarea este definită ca un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate. realizarea de machete etc. dictări şi compuneri geografice.). recomandarea este să fie grupate clasele a I-a cu a III-a şi a IIa cu a IV-a. teste de cunoştinţe..pentru elevi. elevii au nevoie de mai mult sprijin. la şcoală. apreciat ca o probă complexă dar se utilizează şi probe scrise.gruparea unei clase mici cu o clasă mare dă posibilitatea învăţătorului să afecteze mai mult timp muncii directe cu clasa mică. probele scrise.). CAP. în şcolile unde nr. etapa a doua este desfăşurarea excursiei şcolare iar etapa a treia constă în evaluarea excursiei în clasă. În condiţiile grupării claselor I-a şi a III-a este ideală din următoarele motive: . chestionarea orală. cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare (I. a hărţilor mute. din partea învăţătorului pentru a se adapta în regimul şcolar. 1993). 9. de stimulare ("întăriri pozitive". . în primul semestru. probe practice etc. 1994): .un alt avantaj este continuitatea la aceleaşi clase a învăţătorului. evaluarea prin probe practice.T. probe scrise sau practice). an. modelarea din plastilină.

. iar la cealaltă se consolidează sau se recapitulează cunoştinţele învăţate anterior.55 - lecţii în care la o clasă are loc dobândire de cunoştinţe. iar la cealaltă alt tip de lecţie. lecţii de formare de priceperi şi deprinderi (consolidare) sau de recapitulare la ambele clase. lecţii în care la o clasă se învaţă cunoştinţe noi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->