Sunteți pe pagina 1din 61

1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

STRATEGIA DE SUSŢINERE A
DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII
PENTRU ANII 2006-2008

MINISTERUL ECONOMIEIE ŞI COMERŢULUI


2

DIRECŢIA DEZVOLTAREA
BUISINESSULUI MIC ŞI MIJLOCIU
3
CUPRINS

INTRODUCERE........................................................................5

I. DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII


ŞI ROLUL ACESTORA ÎN ECONOMIA REPUBLICII
MOLDOVA................................................................................6
Barierele existente în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii....................9

II. OBIECTIVELE PREZENTEI STRATEGII...........................12

III. DIRECŢIILE STRATEGICE DE ACTIVITATE ALE


PREZENTEI STRATEGII........................................................13
Direcţia strategică de activitate 1: crearea cadrului legislativ, de reglementare,
instituţional şi fiscal stimulator dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii...13

Direcţia strategică de activitate 2: facilitarea accesului întreprinderilor mici şi


mijlocii la finanţe...................................................................................................16

Direcţia strategică de activitate 3: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi


serviciilor moderne de consultanţă în afaceri.....................................................18

Direcţia strategică de activitate 4: sporirea competitivităţii întreprinderilor


mici şi mijlocii........................................................................................................20

Direcţia strategică de activitate 5: intensificarea consultaţiilor şi dialogului


dintre Guvern şi sectorul privat...........................................................................22

IV. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI. 24

V. PLANUL DE ACŢIUNI .......................................................25

HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 521 DIN 15.05.2006 CU PRIVIRE


LA STRATEGIA DE SUSŢINERE A DEZVOLTĂRII
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII PENTRU ANII 2006-2008
4

INTRODUCERE

Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii


pentru anii 2006-2008 (în continuare - Strategia) reprezintă cadrul politic
de bază pe termen mediu privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor
mici şi mijlocii din Moldova. Acest document va servi drept bază pentru
elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor de acţiuni ale
ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi a proiectelor de asistenţă tehnică
ale donatorilor străini, destinate creării condiţiilor necesare dezvoltării
businessului mic şi mijlociu.

Elaborarea prezentei Strategii a fost condiţionată de necesitatea


coordonării acţiunilor întreprinse, destinate asigurării dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi asigurării continuităţii şi
durabilităţii rezultatelor obţinute în urma implementării acestora. În acelaşi
timp, Strategia este menită să condiţioneze sinergia şi abordarea sistemică a
procesului de implementare a strategiilor şi programelor de stat, tangente
subiectului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Prezenta Strategie determină direcţiile strategice de activitate şi


acţiunile din cadrul acestora, care vor fi implementate de către Guvern, în
scopul facilitării procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.
În procesul de elaborare a Strategiei au fost luate în considerare
următoarele:

 rezultatele şi impactul implementării Programului de stat


de susţinere a micului business pentru perioada 2002-2005,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 27 iunie
2002;

 priorităţile şi obiectivele Strategiei de Creştere Economică


şi Reducere a Sărăciei (2004 - 2006);

 principiile şi scopurile stipulate în Carta Europeană pentru


Întreprinderile Mici, precum şi experienţa internaţională
privind susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici;
5
 priorităţile definite în Acordul de Parteneriat şi
Cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană şi Planul de Acţiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană;

 analizele barierelor şi obstacolelor existente în dezvoltarea


micului business efectuate de către Guvern, comunitatea
donatorilor şi analiştilor independenţi;

 rezultatele consultaţiilor cu reprezentanţii sectorului privat.

I . D E Z VO LTA R E A Î N T R E P R I N D E R I LO R M I C I Ş I M I J LO C I I Ş I
R O LU L A C E S T O R A Î N E C O N O M I A R E P U B L I C I I
M O LD OVA

Guvernul percepe sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii drept


baza creării şi dezvoltării unei economii moderne şi dinamice, axate pe
cunoştinţe. Sectorul respectiv al economiei naţionale poate aduce o
contribuţie substanţială la Produsul Intern Brut, sporirea oportunităţilor de
ocupare a forţei de muncă şi stimularea creşterii exporturilor. În condiţiile
unei pieţe cu o concurenţă puternică întreprinderile mici şi mijlocii dispun
de abilitatea de a reacţiona flexibil şi de a se adapta rapid la schimbările
economice ciclice şi structurale. Din acest punct de vedere, un sector al
întreprinderilor mici şi mijlocii bine dezvoltat poate contribui la fortificarea
stabilităţii şi creşterii macroeconomice din ţară.

Începînd cu sfîrşitul anilor ‘90, Guvernul, cu asistenţa Uniunii


Europene, Băncii Mondiale şi a altor donatori cheie a realizat un şir de
măsuri destinate accelerării dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, prin crearea unui cadru legislativ, de reglementare şi fiscal
stimulator, acordării sprijinului financiar pentru dezvoltarea durabilă a
micilor întreprinderi, ridicării gradului de competitivitate şi stimulării
dezvoltării culturii antreprenoriale. Deşi aceste intervenţii au avut o
contribuţie semnificativă asupra creşterii sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, urmează să se întreprindă acţiuni suplimentare întru asigurarea
continuităţii acţiunilor iniţiate şi dezvoltării durabile a sectorului vizat.
6
Segmentul întreprinderilor micului business este definit prin
Legea nr. 112-XII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia
micului business, conform căreia întreprinderile cu un număr de angajaţi de
pînă la 9 persoane sînt calificate drept microîntreprinderi, iar de la 10 pînă
la 50 persoane – întreprinderi mici. Plafoanele sumelor anuale ale
veniturilor din vînzări pentru aceste două categorii constituie, respectiv, 3 şi
10 milioane lei. La moment, în legislaţia în vigoare nu există o definiţie a
întreprinderilor mijlocii. Întreprinderile cu un număr de angajaţi mai mare
de 50 persoane şi/sau suma anuală a veniturilor din vînzări care depăşeşte
10 milioane lei fiind clasificate drept întreprinderi mari.

În prezent, conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de


Stat, sînt înregistrate circa 122 mii întreprinderi cu statut de persoană fizică
şi juridică, care desfăşoară activitate în diverse domenii ale economiei
naţionale şi circa 272 mii gospodării ţărăneşti. În acelaşi timp, Biroul
Naţional de Statistică colectează rapoarte financiare trimestriale/anuale de
la circa 30 mii agenţi economici (obligaţi să prezinte dări de seamă la
Biroul Naţional de Statistică în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr. 1476 din 14 noiembrie 2002 „Cu privire la criteriile de
ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici”.
Totodată, persoanele fizice şi întreprinderile individuale ale căror mijloace
fixe depăşesc 350 mii lei sau cifra de afaceri este mai mare de 1 mil. lei
trebuie să prezinte dări de seamă la Biroul Naţional de Statistică.), din care
28 mii agenţi economici corespund criteriului de subiecţi ai micului
business.

Analiza în dinamică a întreprinderilor micului business, care în


prezent reprezintă circa 92% din totalul întreprinderilor din ţară, reflectă o
ameliorare şi creştere stabilă a sectorului, datorită îmbunătăţirii mediului de
afaceri şi perfecţionării cadrului regulatoriu ce ţine de activitatea
antreprenorială. Datele statistice existente confirmă progresul realizat de
întreprinderile micului business în ceea ce priveşte numărul de persoane
angajate în sector, numărul întreprinderilor rentabile, veniturile obţinute din
vînzări etc. În acest context, este necesar de menţionat că, în perioada
anilor 2002-2004, numărul agenţilor micului business s-a majorat cu peste
5,7 mii întreprinderi, creştere favorizată atît de majorarea numărului
întreprinderilor mici cu circa 873 unităţi cît şi a microîntreprinderilor cu
circa 4,8 mii unităţi.
7

Tabelul 1: Analiza rezultatelor activităţii întreprinderilor pe parcursul


anilor 2002-2004
Numărul Rezult Cota
Cota
întreprinderilor micului atul întrepr
întreprin- Cifra de
business Cifra de financi in-
derilor afaceri /
inclusiv afaceri a ar al derilor
micului numărul
Numărul sectorului între- miculu
business total al
total al întreprind prinde i
Anul în întreprind
întreprin- erilor rilor busines
Micro- Întrepr numărul e-rilor
derilor Total micului miculu s care
între- in-deri total al micului
business, i au
prinderi mici întreprin- business,
mil. lei busine obţinut
derilor, mii lei
ss, profit,
%
mil. lei %
2002 24 685 22 138 17 760 4 378 89.68 10 833 489 -242 35
2
2003 25 667 18 168 4 760 89.33 13 443 586 215 38
22 928
2004 30 335 27 831 22 580 5 251 91.68 19 930 716 356 39

Indicatorii pe tipuri de activităţi evidenţiază comerţul pe primul loc


în activitatea agenţilor micului business (45%), fiind urmat de industria
prelucrătoare şi extractivă (13%) şi tranzacţii imobiliare (12%). După
formele de proprietate, întreprinderile din sectorul micului business sînt
create cu capital privat în proporţie de 91%, capital public – 2%, capital
străin – 2% şi capital mixt – 5%.

În aspect teritorial, municipiile Chişinău şi Bălţi deţin prioritate


după numărul de întreprinderi, cifra de afaceri obţinută şi numărul de
salariaţi.

Din punct de vedere al aportului sectorului la asigurarea populaţiei


cu locuri de muncă, analiza în dinamică denotă că, pe parcursul anilor
2002-2004, numărul persoanelor care activează în sector a crescut cu circa
43 mii persoane, în prezent depăşind 170 mii persoane, ponderea în totalul
salariaţilor din republică constituind circa 30 la sută.

În perioada 2002-2004 sectorul micului business a continuat să


crească rapid, cifra de afaceri obţinută de întreprinderile vizate a înregistrat
o majorare de 9 mlrd. lei, în prezent cota ei pe republică constituie 26%.

Merită a fi subliniat faptul că, pe parcursul anilor 2003-2004,


rezultatele financiare obţinute de agenţii micului business s-au îmbunătăţit
considerabil în comparaţie cu anii precedenţi. Astfel, începînd cu anul
8
2003, sectorul devine rentabil şi înregistrează un sold pozitiv de 215
mil. lei, tendinţă menţinută şi pe parcursul anului 2004, rezultatul financiar
obţinut constituind cumulativ 356 mil. lei.

Pe parcursul anului 2004 11 mii întreprinderi au obţinut profit (faţă


de 8 mii întreprinderi în anul 2002), ceea ce reprezintă 87% din totalul
întreprinderilor rentabile din ţară.

Este necesar de evidenţiat faptul că în anul 2004 cele mai rentabile


activităţi au fost construcţiile (184 mii lei/întreprindere), tranzacţiile
imobiliare (151 mii lei/întreprindere) şi industria prelucrătoare (100 mii
lei/întreprindere). Pe de altă parte, cele mai mari pierderi, în medie pe
întreprindere, au fost înregistrate în industria prelucrătoare – 108 mii lei,
fiind urmate de agricultură – 54 mii lei.

Rezultatele menţionate pun în evidenţă necesitatea de modernizare


a întreprinderilor, ceea ce presupune investiţii majore, precum şi o abordare
specială din partea statului a sectorului vizat.

BARIERELE EXISTENTE ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR


MICI ŞI MIJLOCII

Începînd cu anul 1992 Moldova a înregistrat o creştere constantă a


numărului întreprinderilor mici şi mijlocii. În ciuda acestui fapt, ponderea
mică a numărului total de persoane angajate în sector şi a venitului
înregistrat este o dovadă a capacităţilor reduse de dezvoltare a
antreprenoriatului, precum şi a unui mediu de afaceri inadecvat.

Urmare unor studii asupra sectorului, efectuate de către Guvern şi


experţii străini, şi consultării organizaţiilor neguvernamentale, de
reprezentare a intereselor agenţilor micului business şi a antreprenorilor,
drept bariere cheie ce persistă în activitatea sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii, au fost identificate:
 cadrul regulator ineficient;
 accesul limitat la resurse financiare şi informaţionale;
 competitivitatea joasă a întreprinderilor naţionale pe plan
internaţional;
 nivelul scăzut al aptitudinilor antreprenoriale şi
infrastructura de suport în afaceri slab dezvoltată.
9
Întru soluţionarea problemelor de reglementare,
Guvernul a lansat procesul de reformare a cadrului regulatoriu respectiv, a
fost adoptată Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi
optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de
întreprinzător, implementarea căreia are drept scop revizuirea structurii
instituţiilor publice cu funcţii de reglementare şi a bazei legislativ-
normative de reglementare a activităţii antreprenoriale. Activităţile în cauză
se înscriu în prima etapă a reformei care va continua cu stabilirea unui
sistem nou, construit pe baza principiilor de bună guvernare, conform
cărora accentul va fi pus pe evaluarea impactului regulator al actelor
legislative şi normative.

Activităţile în cauză sînt necesare întru simplificarea structurii şi


numărului procedurilor administrative la care este supus antreprenorul la
diferite etape ale ciclului de viaţă a afacerii, efectul urmărit fiind reducerea
„costului desfăşurării afacerii”.

Prin operarea modificărilor şi completărilor la legislaţia în vigoare


au fost acordate facilităţi fiscale micului business, investitorilor locali şi
străini, create condiţii stimulatorii pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.
A fost optimizată procedura de înregistrare a întreprinderilor, în prezent
Guvernul intenţionînd să simplifice cerinţele de raportare pentru subiecţii
micului business. În continuare este necesară optimizarea procedurilor de
import şi export, în scopul facilitării transportului şi comerţului prin
reducerea costurilor administrative în comerţul intern şi extern.

În perioada anilor 2002-2005 s-a îmbunătăţit, de asemenea, accesul


la finanţe. În ultimii trei ani s-a înregistrat o creştere de 3 ori a volumului
creditelor acordate de către sectorul bancar, iar ratele dobînzii s-au redus cu
circa 10 puncte procentuale în termeni reali.

În acelaşi timp, Guvernul a întreprins acţiuni de reanimare a


Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului
Business, instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 659 din 21 octombrie
1993. Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Corporaţia de
Finanţare Internaţională au acordat băncilor comerciale locale linii de credit
destinate micului business, un şir de organizaţii, precum „ProCredit”,
„Corporaţia de Finanţare Rurală” şi „Microinvest”, oferă credite
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, în regiunile ţării activează
510 asociaţii de împrumut şi economii. În anul 2004 a fost adoptată Legea
10
nr. 280-XV din 22 iulie 2004 privind organizaţiile de
microfinanţare, menită să faciliteze dezvoltarea acestui segment al pieţei
financiare.

Totuşi, accesul la credite a întreprinderilor mici este scăzut, acestea


confruntîndu-se cu probleme comune de slabă capitalizare, lipsa gajului,
experienţa limitată în utilizarea creditelor, rate înalte ale dobînzii şi accesul
limitat la informaţia financiară de consultanţă.

Un alt aspect care urmează a fi menţionat este cultura


antreprenorială slab dezvoltată în pofida creşterii considerabile a numărului
întreprinderilor mici. Deşi, comunitatea donatorilor continuă să acorde
asistenţă pentru dezvoltarea serviciilor de consultanţă în afaceri pentru
microîntreprinderi şi întreprinderile mici, iar Guvernul a modificat
planurile de studii secundare ale şcolilor profesionale şi instituţiilor de
învăţămînt superior, introducînd discipline specializate în domeniul
antreprenoriatului, totuşi, sectorul rămîne subdezvoltat. Există foarte puţini
prestatori de servicii de consultanţă în afaceri de calitate, capabili să
desfăşoare o activitate durabilă fără sprijinul donatorilor, în acelaşi timp
întreprinderile duc lipsă de informaţie şi servicii profesionale de
consultanţă.

În majoritatea cazurilor antreprenorii, în deosebi cei mici, care au o


strictă necesitate de instruire, nu conştientizează această necesitate, urmare
cărui fapt centrele de instruire şi consultanţă nu pot supravieţui din cauza
cererii mici pentru produsele fabricate şi serviciile prestate. O creştere
eventuală a cererii pentru acestea fiind în stare să condiţioneze dezvoltarea
lor şi să scadă preţurile la serviciile prestate.

Totodată, în prezent rămîne a fi joasă competitivitatea


întreprinderilor mici din Moldova. Întru ameliorarea situaţiei Guvernul, cu
sprijinul comunităţii donatorilor, a susţinut eforturile întreprinderilor mici
de a pătrunde pe pieţele externe, în special ale Comunităţii Statelor
Independente, facilitînd participarea la tîrgurile internaţionale. S-au depus
eforturi întru consolidarea legăturilor dintre instituţiile de cercetare-
dezvoltare şi de învăţămînt superior şi sectorul privat. Au fost întreprinse
acţiuni de familiarizare a antreprenorilor cu procedurile de obţinere a
protecţiei proprietăţii intelectuale, transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, fiind simplificate procedurile de eliberare a patentelor.
11
Un alt aspect important în dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii este gradul de utilizare a tehnologiilor informaţionale de
comunicaţii. Actualmente, deşi există un număr de companii prestatoare de
servicii Internet de viteză mare, utilizarea informaţiei şi tehnologiilor de
comunicaţii în businessul mic rămîne la un nivel scăzut. Sînt puţine
evaluări ale implicării întreprinderilor din Moldova în e-business (comerţul
electronic), iar procesul de implementare a unui set mai larg de servicii de
e-Guvern (Guvernul electronic) se află la o etapă incipientă.

În contextul celor expuse prezenta Strategie are drept scop crearea


condiţiilor prielnice de dezvoltare a sectorului businessului mic şi mijlociu
prin abordarea şi soluţionarea problemelor nominalizate.

I I . O B I E C T I V E L E P R E Z E N T E I S T R AT E G I I

Prezenta Strategie reprezintă un instrument al Guvernului destinat


realizării obiectivelor Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a
Sărăciei şi asigurării realizării angajamentelor Republicii Moldova stipulate
în Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi în Planul de Acţiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană, prin stimularea dezvoltării durabile a
businessului mic şi mijlociu din Moldova. Implementarea consecventă a
Strategiei va permite sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii autohton să
concureze cu succes pe piaţa europeană şi mondială.

Obiectivul prezentei Strategii este crearea condiţiilor propice


dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul majorării
contribuţiei sale, pe termen lung, la dezvoltarea economică durabilă şi
reducerea sărăciei.
Sarcinile prezentei Strategii sînt:
 majorarea valorii adăugate brute produse în sector;
 sporirea aportului sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii la reducerea sărăciei prin intermediul dezvoltării
noilor oportunităţi de ocupare a forţei de muncă în scopul
asigurării populaţiei cu venituri;
 dezvoltarea mai multor întreprinderi micro - , mici şi
mijlocii durabile şi competitive.

La realizarea obiectivelor şi sarcinilor nominalizate vor contribui


procesele de implementare a strategiilor aferente şi tangenţiale subiectului
12
de dezvoltare a antreprenoriatului, cum ar fi Strategia pentru
promovarea exporturilor, Strategia naţională de edificare a societăţii
informaţionale – „Moldova electronică”, Strategia ocupării forţei de muncă
etc.

I I I . D I R E C Ţ I I L E S T R AT E G I C E D E A C T I V I TAT E A L E
P R E Z E N T E I S T R AT E G I I

Întru realizarea obiectivului şi atingerea sarcinilor strategice,


Guvernul a identificat următoarele direcţii strategice de activitate pentru
perioada 2006 – 2008:
1. promovarea unei politici favorabile dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii prin crearea unui cadru
legislativ, normativ de reglementare, instituţional şi
fiscal stimulator;

2. facilitarea accesului la finanţare;

3. dezvoltarea culturii antreprenoriale şi a serviciilor


moderne de consultanţă în afaceri;

4. sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi


mijlocii;

5. promovarea dialogului dintre Guvern şi sectorul privat.

Priorităţile respective vor fi realizate în urma implementării unui


set de acţiuni.

DIRECŢIA STRATEGICĂ DE ACTIVITATE 1: CREAREA CADRULUI


LEGISLATIV, DE REGLEMENTARE, INSTITUŢIONAL ŞI
FISCAL STIMULATOR DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII

Guvernul este conştient de faptul că pentru asigurarea dezvoltării


durabile a întreprinderilor, în special celor mici şi mijlocii, sînt necesare
legi şi reglementări clare şi transparente, administrate într-un mod eficient.
Legislaţia şi reglementările în domeniul activităţii antreprenoriale urmează
să ofere un cadru de reguli comune care ar asigura desfăşurarea deschisă şi
13
liberă a tranzacţiilor comerciale, cu respectarea intereselor
întreprinderilor, consumatorilor şi a societăţii în general şi concurenţei
loiale. Contrar schimbărilor semnificative care au fost realizate în ultimii
trei ani, Guvernul acceptă faptul că, cadrul regulator constituie în
continuare o povară pentru întreprinderile mici şi mijlocii, creînd bariere în
comerţ, investiţii, inovare, diminuînd eficienţa economică.

Conform principiilor de „bună guvernare”, definite de către


Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în cadrul
Recomandaţiei privind Îmbunătăţirea Calităţii Reglementării
Guvernamentale (1995), cadrul regulator urmează să servească unui scop
politic clar identificat, să fie corect, simplu, accesibil şi eficient. Guvernul,
în cadrul politicii sale, susţine şi acceptă aceste principii, urmărind
asigurarea coordonării legilor şi reglementărilor, atît între ele cît şi cu
standardele europene. Totodată, Guvernul va asigura compatibilitatea
cadrului legislativ şi regulator cu principiile de facilitare a concurenţei,
comerţului şi investiţiilor la nivel naţional şi internaţional, şi, cel mai
important, administrării acestora în mod transparent de către funcţionari
competenţi.

Pe parcursul ultimilor ani, legile şi reglementările statelor-membre


ale Uniunii Europene în domeniul activităţii antreprenoriale au fost
perfecţionate, luîndu-se în considerare principiile Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică. Guvernul s-a aliniat la acest proces,
iniţiind Reforma Cadrului Regulator. Procesul respectiv va continua în
perioada de implementare a Strategiei, accentul urmînd a fi pus pe
schimbarea culturii şi mentalităţii instituţiilor publice responsabile de
reglementarea activităţii antreprenoriale. Reducerea reglementării şi în
acelaşi timp calitatea reglementărilor vor fi privite drept factori cruciali în
procesul de stimulare a concurenţei şi creare a unei economii competitive.
În conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, Guvernul va
întreprinde următoarele acţiuni:

 aducerea în prim-plan a reformelor legislative pe agenda


Guvernului;
 consultarea sectorului privat în procesul de elaborare şi
promulgare a legislaţiei şi actelor normative;
 revizuirea sistematică a reglementărilor întru asigurarea
unei eficacităţi continue;
14
 reformarea serviciilor publice în scopul
asigurării eficienţei şi calităţii înalte a acestora, inclusiv
implementarea pretutindeni în activitatea acestor servicii a
principiului „ghişeului unic”;
 introducerea serviciului e-guvern pentru a permite
interacţiunea on-line cu organele oficiale, introducerea progresivă a
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în sistemul de
reglementare.

Adoptînd principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare


Economică de „bună guvernare” şi plasînd Reforma Cadrului Regulator în
topul politicii sale pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii,
Guvernul, în cadrul direcţiei strategice de activitate 1 va continua şi va
extinde acest proces: principiile de „bună guvernare” vor fi aplicate
sistematic tuturor legilor şi actelor normative aferente activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, cadrului normativ fiscal şi civil,
reglementărilor privind activitatea serviciilor de inspecţie şi control,
lansarea şi încetarea afacerii. După caz, vor fi operate amendamente la
legislaţia în vigoare întru armonizarea legilor şi actelor normative naţionale
cu standardele internaţionale.

Un alt factor important de influenţă asupra activităţii economice


este sistemul fiscal. În scopul îmbunătăţirii performanţelor antreprenorilor
din Moldova vor fi întreprinse acţiuni de eficientizare a sistemului de
administrare fiscală (de exemplu, optimizarea periodicităţii şi numărului
dărilor de seamă). Vor fi întreprinse acţiuni de creare a unui mediu fiscal
care va asigura condiţii egale de activitate pentru toţi agenţii economici, va
stimula achitarea impozitelor şi va facilita procesul de iniţiere şi dezvoltare
a afacerii, va condiţiona tranziţia de la businessul mic spre businessul
mijlociu şi chiar la cel de proporţii, prin crearea unor avantaje comparative
pe plan regional, stimulînd astfel investiţiile locale şi străine directe.

Totodată, Guvernul va consolida capacitatea instituţională a


principalelor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi a
autorităţilor administraţiei publice locale de definire, implementare şi
monitorizare a politicii pentru întreprinderile mici şi mijlocii, conform
principiilor stipulate în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici.
Varietatea şi calitatea informaţiei şi serviciilor acordate întreprinderilor
mici şi mijlocii de către autorităţile publice va fi extinsă şi perfecţionată
prin fortificarea şi dezvoltarea cadrului instituţional existent şi
15
implementarea componentei e- guvernare a Strategiei Naţionale de
edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”, cu scopul
oferirii serviciilor publice de bază în format electronic.

Implementarea completă a prevederilor din cadrul direcţiei


strategice de activitate 1 va contribui la crearea în Moldova a unui mediu
regulator al activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi instituţional
comparabil celor mai bune standarde internaţionale. Atingerea acestui
obiectiv va contribui la realizarea acţiunilor planificate în cadrul celorlalte
direcţii strategice de activitate ale prezentei Strategii.

DIRECŢIA STRATEGICĂ DE ACTIVITATE 2: FACILITAREA


ACCESULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII LA
FINANŢE

În scopul valorificării potenţialului întreprinderilor mici şi mijlocii


şi majorării contribuţiei sectorului respectiv la procesul de dezvoltare
economică durabilă necesită înfăptuirea unor acţiuni complexe, care ar
asigura creşterea acestui segment al economiei prin apariţia noilor
întreprinderi şi expansiunea continuă a celor existente. Realizarea
obiectivului în cauză poate fi asigurată doar prin investirea continuă în
modernizarea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii de producere şi
prestare a serviciilor – investire în echipament modern şi tehnologii
avansate, în elaborarea noilor produse şi implementarea noilor procese, în
îmbunătăţirea abilităţilor personalului angajat şi modernizarea capacităţilor
de marketing, în special în domeniul exportului. Astfel, pentru realizarea
investiţiilor propuse, drept condiţie imperativă vine necesitatea facilitării
accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la resurse financiare pe termen
mediu şi lung, la o rată a dobînzii accesibilă.

În acest context, Guvernul consideră prioritar facilitarea accesului


întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţe şi se angajează să încurajeze şi să
promoveze investiţiile private şi o implicare mai activă a instituţiilor
financiare la satisfacerea cerinţelor de finanţare a sectorului. De asemenea,
Guvernul va asigura îmbunătăţirea accesului la finanţare, prin asigurarea
unui cadru legislativ, de reglementare şi instituţional funcţional, precum şi
prin elaborarea şi implementarea mecanismelor menite să abordeze
neajunsurile întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa financiară (riscuri
înalte în procesul de creditare, în deosebi la etapa de lansare a afacerii, lipsa
gajului, nivelul înalt al ratelor dobînzii, perioada scurtă de creditare).
16

Deşi în ultimii ani a avut loc o îmbunătăţire semnificativă în


finanţarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, cea mai mare parte a
resurselor financiare rămîn a fi în continuare investiţiile personale. Astfel,
este necesar implementarea acţiunilor de dezvoltare a infrastructurii
financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova în
conformitate cu cele mai bune standarde internaţionale. În perioada de
acţiune a prezentei Strategii priorităţile Guvernului la acest capitol vor fi:

1. Dezvoltarea cadrului legislativ, normativ regulator şi


instituţional în scopul introducerii noilor instrumente financiare

Va fi promulgată legislaţia corespunzătoare în scopul stimulării


introducerii noilor tehnologii financiare, consolidării şi profesionalizării
asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor, precum şi dezvoltării
durabile a organizaţiilor de microfinanţare. Activităţi inovatoare vor fi
destinate încurajării forţei de muncă emigrate pentru a orienta remitenţele
în investiţii.

Va fi realizat un complex de activităţi suplimentare pentru crearea


birourilor de creditare şi asigurarea administrării bazei unice privind
istoriile de creditare a agenţilor economici, precum şi asigurarea utilizării
libere de către bănci şi instituţiile de creditare nebancare a acesteia.

2. Amplificarea resurselor financiare destinate întreprinderilor


mici şi mijlocii

În scopul facilitării accesului întreprinderilor micro -, mici şi


mijlocii la credite, Guvernul va depune eforturi de atragere a liniilor de
credit internaţionale pentru întreprinderile mici şi mijlocii naţionale şi va
încuraja crearea schemelor de economii în scopul acumulării resurselor
creditare pe termen mediu şi lung. În scopul susţinerii financiare a
procesului de stimulare a exportului produselor autohtone şi a acţiunilor de
dezvoltare a sectoarelor economice cu un potenţial de creştere, Guvernul va
redefini rolul Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea
micului business şi va lansa o Schemă de asigurare şi garantare a creditelor
pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

De asemenea, pentru sporirea capacităţilor de producere a


întreprinderilor mici şi mijlocii, vor fi explorate modalităţi de mărire
continuă a capitalului social al întreprinderilor micro -, mici şi mijlocii.
17

Înfăptuirea acţiunilor concrete pentru funcţionarea eficientă a


sistemului juridic, formarea unui mediu de afaceri bazat pe reguli
echitabile, garantarea drepturilor de proprietar şi politicilor fiscale
adecvate, va stimula întreprinderile mici şi mijlocii să investească şi să se
dezvolte. Cu certitudine, implementarea propunerilor nominalizate va
conduce la oportunităţi financiare semnificativ îmbunătăţite pentru sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii şi va crea un mediu stabil în care
întreprinzătorii şi instituţiile financiare vor putea să planifice şi să efectueze
investiţii pe termen lung.

DIRECŢIA STRATEGICĂ DE ACTIVITATE 3: DEZVOLTAREA


CULTURII ANTREPRENORIALE ŞI SERVICIILOR MODERNE
DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI

În prezent este recunoscut faptul că întreprinderile mici şi mijlocii


constituie un factor important în asigurarea unei creşteri economice şi
generarea noilor locuri de muncă, diversificarea şi lărgirea continuă a
sectorului fiind privită drept semn al unei economiei viabile. Datorită
acestui fapt, o componentă cheie a oricărei politici pentru întreprinderile
mici şi mijlocii trebuie să fie încurajarea creării noilor întreprinderi,
susţinerea spiritului managerial şi promovarea antreprenoriatului ca opţiune
de carieră.

Pornind de la această convingere, Guvernul a stabilit drept


prioritate, pentru perioada anilor 2006-2008, încurajarea şi promovarea
activă a antreprenoriatului prin intermediul dezvoltării culturii
antreprenoriale şi acordării sprijinului practic antreprenorilor debutanţi. În
tendinţa de satisfacere a necesităţilor stringente a întreprinderilor mici, cu
potenţial de creştere şi dinamice, bazate pe utilizarea tehnologiilor,
produselor şi serviciilor moderne, Guvernul va depune eforturi pentru
dezvoltarea unei pături de tineri antreprenori, talentaţi şi bine instruiţi, cu
studii economice.

Totodată, în scopul asigurării unei oferte constante de servicii


calitative de informare, tehnice, de instruire şi de consultanţă pentru
antreprenorii mici şi mijlocii va fi dezvoltată reţeaua prestatorilor
serviciilor de consultanţă în afaceri.

În conformitate cu principiile Cartei Europene pentru


Întreprinderile Mici, Guvernul va urma trei iniţiative:
18

1. Promovarea şi extinderea educaţiei antreprenoriale.

Guvernul va continua să promoveze dezvoltarea culturii


antreprenoriale prin sistemul general de instruire şi sistemul vocaţional
educaţional. Modificări ulterioare vor fi operate în programul de studiu al
instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi
superior pentru a oferi elevilor şi studenţilor oportunităţi mai mari de a
studia practicile contemporane de afaceri. Va fi lărgit sistemul de
reinstruire în antreprenoriat pentru şomeri, precum şi cursurile privind
lansarea propriei afaceri, iar sistemul de instruire profesională continuă va
fi dezvoltat în continuare.

2. Ridicarea calităţii serviciilor acordate întreprinderilor mici şi


mijlocii în afaceri şi dezvoltarea reţelei prestatorilor de servicii respective.

În pofida faptului că evoluţia serviciilor de consultanţă în afaceri se


află la etapa iniţială de dezvoltare, furnizarea eficientă şi calitativă a
acestora poate fi asigurată doar de către sectorul privat. În acest context,
Guvernul va sprijini dezvoltarea reţelei prestatorilor serviciilor de
consultanţă în afaceri şi va atrage asistenţa donatorilor pentru ridicarea
nivelului calităţii serviciilor şi produselor prestate de acestea şi asigurarea
accesului antreprenorilor la un volum mai mare de informaţii şi servicii de
consultanţă, inclusiv servicii specializate, cum ar fi: marketing,
management financiar, promovarea exporturilor, transferul de tehnologii,
asigurarea calităţii etc.

3. Facilitarea procesului de deschidere a afacerii.

Guvernul va introduce o serie de acţiuni pentru a facilita procesul


de deschidere a afacerilor. Vor fi aplicate scheme voucher, care acordă
sprijin noilor întreprinderi la etapa de iniţiere a afacerii, va fi implementată
schema „ghişeului unic” pentru lansarea şi desfăşurarea afacerilor, şi, cu
asistenţa donatorilor, va fi majorat numărul de incubatoare. Guvernul va
introduce scheme orientate spre acordarea sprijinului pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunile rurale şi va încuraja populaţia
tînără să-şi deschidă propria afacere.

În acelaşi timp, Guvernul va îmbunătăţi sistemul de patentă de


întreprinzător, prin excluderea genurilor de activitate care nu sînt apropiate
acestuia şi va crea instrumentele necesare pentru dezvoltarea activităţii de
19
întreprinzător sub alte forme organizatorico-juridice prevăzute de
legislaţia în vigoare. În acest context, se vor elabora modificări la actele
legislative în vigoare, în particular la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu
privire la patenta de întreprinzător şi Legea nr. 1265-XIV din 5 octombrie
2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor,
astfel încît Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Dezvoltării
Informaţionale să perfecteze documentele de constituire a noilor
întreprinderi, în regim prioritar, fără achitarea taxelor de stat, cu condiţia
prezentării şi retragerii patentei de întreprinzător.

Reformarea sistemului de patentare în Moldova va consolida şi


multiplica efectele pozitive de pe urma reformelor economice, fiscale şi
regulatorii lansate de Guvern în ultimii ani. Abordarea unui set de măsuri
complexe în domeniu va crea premise pentru asigurarea unei creşteri
durabile a încasărilor la buget şi limitarea eschivărilor de la plata
impozitelor. Luînd în considerare practica internaţională şi necesitatea
reformării sistemului de patentă din Moldova, Guvernul va limita
comercializarea mărfurilor, în bază de patentă, doar la produsele agricole
pe pieţele autorizate şi la produsele de meşteşugărit propriu.

DIRECŢIA STRATEGICĂ DE ACTIVITATE 4: SPORIREA


COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Ţările Uniunii Europene, în cadrul Sammitului de la Lisabona din


martie 2000, au declarat intenţia de a transforma către sfîrşitul anului 2008
economia Europei în cea mai competitivă, dinamică şi tehnologizată
economie din lume, cu un potenţial de creştere economică durabilă şi o mai
mare coeziune socială. Iar, în procesul adoptării Cartei Europene pentru
Întreprinderile Mici, şefii statelor Uniunii Europene au recunoscut rolul
crucial al întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de tranziţie spre o
economie competitivă.

Republica Moldova şi alte treizeci şi patru de ţări s-au angajat să


transpună în viaţă, în cadrul economiilor sale, principiile Cartei, iar
Comisia Europeană a acceptat aderarea la proces a Moldovei în noiembrie
2004.

Guvernul sprijină în întregime principiile Cartei Europene pentru


Întreprinderile Mici şi se angajează să sporească competitivitatea
produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone pe piaţa
20
mondială. În acest scop, Guvernul va întreprinde un set de acţiuni în
cadrul următoarelor direcţii:

1. Stimularea dezvoltării unei culturi inovaţionale îndreptate spre


eficientizarea procesului de producere, marketing, sporirea calităţii
produselor şi serviciilor, lansarea a noi produse şi servicii, însuşirea noilor
procese de producere.
Guvernul va promova activităţi de dezvoltare a inovaţiilor, va
realiza un studiu de fezabilitate pentru crearea centrelor de cercetare şi
parcurilor inovaţionale şi va introduce scheme de asigurare a cooperării
strînse între facultăţile universităţilor, instituţiile de cercetare şi dezvoltare
şi întreprinderi. Adiţional, va fi acordat sprijinul pentru dezvoltarea
grupărilor (clusterelor) în sectoarele strategice. Guvernul va consolida baza
legislativă, regulatorie şi instituţională pentru protecţia proprietăţii
intelectuale.

2. Consolidarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi de


comunicaţii.
Guvernul va analiza nivelul de penetrare a tehnologiilor
informaţionale de comunicaţie şi de utilizare a sistemelor de comerţ
electronic în Moldova. În scopul facilitării comerţului electronic vor fi
întreprinse acţiuni destinate sporirii nivelului de cunoaştere a tehnologiilor
informaţionale de comunicaţie şi facilitării accesului la acestea a populaţiei
din mediul rural, vor fi create centre informaţionale de marketing pentru
promovarea mărfurilor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe
pieţele interne şi externe.

3. Facilitarea accesului pe pieţele internaţionale.


Dezvoltarea durabilă a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii va
fi condiţionată, în mare parte, de abilitatea acestora de a pătrunde pe pieţele
externe. În acest context, Guvernul va depune, în continuare, eforturi în
direcţia facilitării exporturilor întreprinderilor mici şi mijlocii. Va fi
implementată politica comercială corespunzătoare prin negocierea
acordurilor adiţionale de comerţ liber, dezvoltarea Organizaţiei de
Promovare a Exporturilor din Moldova şi reducerea, în continuare, a
barierelor administrative în comerţul intern şi extern. Va fi dezvoltată
infrastructura de certificare a calităţii, întru corespunderea acesteia
normelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte calitatea, testarea şi
certificarea.
21
O metodă de sporire a competitivităţii întreprinderilor mici
şi mijlocii va fi identificarea şi implementarea metodelor şi schemelor de
stimulare a relaţiilor de contractare şi subcontractare a micilor întreprinderi,
din sectoarele strategice cu un potenţial de creştere, de către întreprinderile
mari.

DIRECŢIA STRATEGICĂ DE ACTIVITATE 5: INTENSIFICAREA


CONSULTAŢIILOR ŞI DIALOGULUI DINTRE GUVERN ŞI
SECTORUL PRIVAT

Conform principiilor de „bună guvernare”, înainte de operarea


modificărilor propuse la cadrul politic şi legislativ în vigoare, urmează a fi
consultaţi subiecţii vizaţi de acestea. În conformitate cu acest principiu,
pentru asigurarea adoptării şi implementării cu succes a activităţilor optime,
necesare dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Guvernul urmează să
asigure o abordare de parteneriat şi dialog continuu dintre sectorul public şi
privat.

În acest scop, o componentă cheie a Strategiei este stabilirea


mecanismelor eficiente de consultanţă, cooperare şi coordonare dintre
Guvern şi structurile de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi
mijlocii.

Guvernul sprijină principiile de dialog social, în prezent Consiliul


Economic pe lîngă Prim-ministru, reprezintă interesele patronilor şi
angajaţilor. Acesta are prerogativa de a discuta politica, legile şi actele
normative de dezvoltare, inclusiv a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.

Ministerul Economiei şi Comerţului organizează periodic întîlniri


cu antreprenorii şi organizaţiile care reprezintă interesele întreprinderilor
mici şi mijlocii. Însă, aceste căi de comunicare şi consultanţă încă nu au
fost formalizate. În mare parte, aceasta se datorează numărului mare de
structuri care reprezintă interesele micilor antreprenori.

Multe din aceste organizaţii nu corespund ghidului întocmit de


Asociaţia Europeană a Patronatului, Asociaţia Europeană a Firmelor de
22
Artizanat şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Euro-Camerelor privind
funcţiile, criteriul de membru şi gradul de reprezentanţă al Asociaţiilor
Naţionale, necesare creării precondiţiilor unui dialog eficient dintre Guvern
şi sectorul privat, fiind necesară raţionalizarea structurilor respective.

Astfel, pentru a crea un dialog stabil, transparent şi eficient cu


sectorul privat, Guvernul va urma un număr de iniţiative destinate
consolidării coordonării interguvernamentale, va susţine şi va încuraja
formarea unui număr de asociaţii naţionale reprezentative ale
antreprenorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, va promova adoptarea şi
aplicarea actelor legislative şi normative privind drepturile şi obligaţiile
asociaţiilor naţionale, va defini termenul de „reprezentanţă” şi va crea
mecanisme care vor garanta dialogul permanent dintre Guvern şi sectorul
privat privind problemele cu care se confruntă întreprinderile mici şi
mijlocii. Dialogul va viza elaborarea şi implementarea politicii naţionale
privind întreprinderile mici şi mijlocii şi elaborarea noilor legi şi acte
normative, va angaja sectorul privat la maximum posibil în procesul de
monitorizare a eficacităţii şi impactului politicii, legilor şi reglementărilor
asupra evoluţiei sectorului.

Guvernul va încuraja şi facilita reprezentanţa puternică,


independentă şi eficientă a întreprinderilor mici şi mijlocii. În acest context,
va sprijini asociaţiile naţionale ale antreprenorilor şi întreprinderilor mici şi
mijlocii, prin atragerea suportului donatorilor pentru consolidarea
capacităţilor instituţionale şi umane ale acestora şi lărgirea setului de
servicii de asistenţă pe care le acordă membrilor acestora, va facilita
participarea asociaţiilor naţionale ale antreprenorilor şi întreprinderilor mici
şi mijlocii, precum şi a camerelor de comerţ la reţelele europene de
asistenţă în afaceri şi programele de cercetare şi dezvoltare finanţate de
către Comisia Europeană.

Dezvoltarea structurilor şi proceselor eficiente pentru consultanţă şi


cooperare cu sectorul privat va servi Guvernului drept precondiţie pentru
implementarea cu succes a Strategiei şi drept instrument cheie pentru
Ministerul Economiei şi Comerţului în procesul de monitorizare a
implementării acesteia.
23

I V. I M P L E M E N TA R E A Ş I M O N I T O R I Z A R E A S T R AT E G I E I

Procesul de implementare a prezentei Strategii se va desfăşura la


nivel naţional şi local. La nivel naţional responsabilitatea pentru
implementarea componentelor Strategiei o vor avea ministerele, birourile şi
serviciile de resort, în timp ce la nivel local de implementare vor fi
responsabile autorităţile administraţiei publice locale. Coordonarea şi
monitorizarea procesului respectiv revine în sarcina Ministerului
Economiei şi Comerţului.

Acţiunile care ţin de funcţiile directe ale instituţiilor publice


centrale, inclusiv elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi de
reglementare vor fi realizate nemijlocit de către acestea şi nu vor condiţiona
costuri suplimentare celor curente la bugetul de stat. În ceea ce priveşte
acţiunile cu efect direct asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, sau care
implică costuri de implementare adiţionale celor existente, vor fi finanţate
din resursele donatoare străine. Implementarea acţiunilor respective va fi
realizată prin intermediul partenerilor Guvernului în procesul de
implementare a Strategiei:

 organizaţiile care reprezintă interesele întreprinderilor mici


şi mijlocii (asociaţiile de business);
 prestatorii de servicii în business;
 instituţiile financiare internaţionale şi organizaţiile
donatorilor.

Implementarea acţiunilor strategice prin intermediul organizaţiilor


neguvernamentale şi sectorului privat, cu utilizarea metodelor transparente
de selectare a instituţiilor respective va contribui la gestionarea eficientă a
24
resurselor financiare alocate în acest scop şi la maximizarea
efectelor scontate.

Organizaţia
pentru Autorităţil
Autorităţil Autorităţil
Autorităţil
ee ee
susţinerea Ministere
Ministere administra
administra administra
administra
întreprinderil le
le de
de tive
tive ţiei
ţiei publice
publice
or mici şi resort
resort centrale
centrale locale
locale
mijlocii

Asociaţii
Asociaţii de
de
business Bugetul
Bugetul de
de
business
stat
stat
Asistenţa
Asistenţa
Prestatori
Prestatori dede donatorilor
donatorilor
servicii
servicii în
în străini
străini
business
business

Organizaţii
Organizaţii de
de
finanţare
finanţare şi
şi
microfinanţare
microfinanţare Cadrul instituţional şi logistic de
implementare a Strategiei de susţinere
a dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii 2006-2008

Asigurarea financiară a prezentei Strategii se efectuează din contul


mijloacelor financiare bugetare, asistenţei tehnice şi financiare străine şi din
alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, autorităţile


administraţiei publice locale, infrastructura de suport în afaceri şi asistenţa
donatorilor străini constituie cadrul instituţional de implementare a politicii
de stat pentru susţinerea businessului mic şi mijlociu pentru anii 2006-
2008. Nucleul cadrului instituţional şi logistic de implementare a Strategiei
îl va constitui instituţia publică cu funcţii de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii, prin intermediul căreia vor fi canalizate resursele
financiare destinate implementării acţiunilor Strategiei şi va fi colectată
informaţia privind rezultatele şi efectele obţinute în urma implementării
acesteia.

Toate instituţiile şi organizaţiile implicate în realizarea obiectivelor


şi acţiunilor prezentei Strategii vor prezenta, în limitele competenţei,
25
Ministerului Economiei şi Comerţului, informaţia privind
procesul de implementare a Strategiei, care va sintetiza informaţiile
parvenite şi le va înainta Guvernului pentru examinare şi concluzii.

Adiţional, prezenta Strategie va fi coordonată cu strategiile de stat


sectoriale, pentru a asigura contribuţia sinergică a acestora la înlăturarea
dezechilibrelor socioeconomice pe întreg teritoriul Moldovei.
25

V. P L A N U L D E A C Ţ I U N I

privind realizarea Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006 – 2008

Denumirea acţiunii Instituţia Perio Costul Sursa de Indicatorii de Indicatori de


responsabilă ada acţiunii finanţar rezultat impact
de e
imple potenţial
men- ă
tare /actuală
1 2 3 4 5 6 7
Direcţia strategică 1. CREAREA CADRULUI LEGISLATIV, DE REGLEMENTARE, INSTITUŢIONAL ŞI FISCAL STIMULATOR
DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Activitatea 1.1. Consolidarea cadrului legislativ şi de reglementare, implementarea Reformei cadrului regulator
1.1.1. Revizuirea legislaţiei şi regulamentelor privind Ministerul 2006 - Nici un Bugetul Legea privind Numărul actelor
întreprinderile mici şi mijlocii Economiei şi 2007 cost de stat întreprinderile legislative şi
1.1.1.1. Adoptarea Legii privind întreprinderile mici Comerţului suplimentar mici şi mijlocii, normative supuse
şi mijlocii pentru analizei impactului
1.1.1.2. Operarea modificărilor la legislaţia în vigoare bugetul de actul normativ şi regulator,
pentru aducerea în concordanţă cu stat regulamentul
noua Lege privind întreprinderile mici privind definiţii clare ale
şi mijlocii revizuirea întreprinderilor
26
1 2 3 4 5 6 7
Comentarii: Continuarea ajustării legislaţiei legislaţiei micro, mici şi
Moldovei ce ţine de întreprinderile mijlocii, precum şi
mici şi mijlocii la legislaţia Uniunii conformarea
Europene. acestora cu
Redefinirea sectorului legislaţia Uniunii
întreprinderilor mici şi mijlocii întru Europene
diferenţierea mai profundă a diferitelor
tipuri de întreprinderi: micro -, mici,
mijlocii şi mari, precum şi a
drepturilor şi obligaţiilor respective ale
acestora
Revizuirea tuturor legilor şi
regulamentelor privind întreprinderile
mici şi mijlocii în scopul asigurării
transparenţei în procesul de
implementare a acestora şi excluderii
interpretărilor arbitrare
Implementarea principiilor
Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică de “bună
guvernare”
1.1.2. Implementarea şi aplicarea sistemului de Parlament, 2006 - 10 milioane Bugetul de Actul normativ Numărul actelor
Analiză a impactului regulator asupra Guvernul, 2007 lei stat, privind aplicarea legislative şi
întreprinderilor mici şi mijlocii Ministerul asistenţa analizei normative supuse
Comentarii: Economiei şi donatoril impactului analizei impac-
Guvernul va utiliza sistemul de Comerţului or regulator tului regulator
Analiză a impactului regulator pentru
estimarea impactului potenţial asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii a
proiectelor de acte legislative şi
27
1 2 3 4 5 6 7
normative propuse, precum şi ca
instrument de lucru în procesul de
revizuire a legislaţiei actuale
1.1.3. Optimizarea sistemului de inspecţii şi control, Ministerul 2007 Nici un Bugetul Concepţia Dinamica
determinarea gradului şi modalităţilor Economiei şi cost de stat, privind controlul numărului
de imixtiune a statului în activitatea Comerţului, suplimentar asistenţa asupra inspecţiilor,
întreprinderilor private ministerele de pentru donatoril respectării dinamica frecvenţei
Comentarii: ramură bugetul de or legislaţiei şi inspecţiilor,
Continuarea procesului de reducere a stat, costul actelor dinamica costurilor
numărului şi frecvenţei inspecţiilor şi acoperit din normative în administrative
controalelor de stat la agenţii contul activitatea pentru Guvern şi
economici. Punerea accentului pe: donatorilor întreprinderilor întreprinderi,
excluderea capacităţii organelor de urmează a private, dinamica
inspecţie şi control de a amenda la fi acte normative numărului
locul faptei; determinat şi regulamente încălcărilor
transferarea obligaţiei de demonstrare privind
a încălcării asupra inspectoratelor; controalele şi
urgentarea procedurilor de judecată; inspecţiile
estimarea oportunităţii unor inspecţii
ale întreprinderilor micro - şi mici
1.1.4. Optimizarea sistemului de raportare a Ministerul 2007 Nici un Bugetul Acte legislative Costul perfectării şi
întreprinderilor mici şi mijlocii, alinierea la Economiei şi cost de stat, şi normative prezentării
practicile Uniunii Europene Comerţului, suplimentar asistenţa privind numărul, rapoartelor (ca timp
Comentarii: Determinarea numărului de rapoarte şi a ministerele de pentru donatoril tipul şi formele şi finanţe),
formei optime a sistemului de ramură bugetul de or rapoartelor, numărul de instanţe
raportare pentru diferite categorii de stat, costul regulamentele la care se prezintă
subiecţi ai sectorului întreprinderilor acoperit din de per-fectare şi rapoarte,
mici şi mijlocii. Trecerea la contul prezentare a închiderea
prezentarea electronică a rapoartelor. donatorilor rapoartelor, acte companiilor
Implementarea principiului „ghişeului urmează a legisla-tive şi nefuncţionale,
28
1 2 3 4 5 6 7
unic” în cadrul sistemului de raportare fi normative pri- timpul şi costul
determinat vind procedurilor
reorganizarea şi respective,
lichidarea numărul de
întreprinderi-lor, documente
site-urile vehiculate,
ministerelor cu dinamica
toate formele şi numărului
documentele întreprinderilor
necesare afişate raportoare
şi posibilitatea
perfectării lor
electronice
1.1.5. Simplificarea structurii, numărului şi Ministerul 2007 Nici un Bugetul Acte legislative Dinamica
complexităţii procedurilor administrative la Economiei şi cost de stat, şi normative deschiderii şi
etapele de înregistrare, desfăşurare Comerţului, suplimentar asistenţa privind închiderii
(licenţiere, autorizare etc.) şi închiderea unei Camera pentru donatoril reorganizarea şi întreprinderilor,
afaceri Înregistrării bugetul de or lichidarea dinamica închiderii
1.1.5.1. Optimizarea procedurilor de înregistrare: de Stat, stat, întreprinderilor, companiilor
Camera de costul site-urile nefuncţionale,
 micşorarea termenelor procedurii de Licenţiere, acoperit din ministerelor şi timpul şi costul
reorganizare şi radiere a întreprinderilor şi Ministerul contul instituţiilor procedurilor
organizaţiilor; Justiţiei, donatorilor implicate în
ministerele de urmează a acţiunile
 reducerea de la două la unul a avizelor spre ramură fi optimizate,
publicare în Monitorul Oficial în legătură cu determinat actul legislativ
reorganizarea şi radierea din Registrul de stat; privind
 excluderea din legislaţie (art. 67 Codul civil) a instituirea
obligaţiei persoanei juridice de a publica în autorităţile “ghişeului unic”
Monitorul Oficial avizul despre schimbarea administraţiei pentru eliberarea
29
1 2 3 4 5 6 7
sediului. Informaţia respectivă urmînd a fi publice locale licenţelor,
plasată pe site-ul www.mdi.gov.md al regulamentul de
Ministerului Dezvoltării Informaţionale; activitate, site-ul
 reducerea la minimum, pînă la excluderea „ghişeului unic”,
completă, a prezentării de către antreprenori acte normative
autorităţilor publice a certificatelor şi altor privind
documente, înlocuindu-le prin afişarea şi organizarea
utilizarea informaţiei respective pe site-uri şi „ghişeelor
registre electronice ale autorităţilor publice (Camera unice” pentru
Înregistrării de Stat, Camera de Licenţiere, Biroul eliberarea
Naţional Migraţiune, Biroul Naţional de autorizaţiilor,
Statistică, Inspectoratul Fiscal Principal de regulamentele
Stat, Compania Naţională de Asigurări în de funcţionare a
Medicină, Casa Naţională de Asigurări acestor ghişee,
Sociale, Agenţia de Stat pentru Proprietatea numărul de
Intelectuală etc.) instituţii
1.1.5.2. Optimizarea procedurilor de licenţiere, 2006 contactate de
inclusiv prin elaborarea bazei normative şi întreprinzător la
implementarea „ghişeului unic” în perfectarea
licenţiere acţiunilor
1.1.5.3. Optimizarea procedurilor de autorizare 2006 respective,
1.1.5.4. Simplificarea procedurilor de lichidare a unei 2007 numărul de
întreprinderi documente
vehiculate la
perfectarea
procedurilor
1.1.6. Introducerea principiului „ghişeului unic” în Ministerul 2006 - 15 Bugetul Concepţia Timpul şi costul
activitatea instituţiilor publice prin Dezvoltării 2008 milioane lei de stat, prestării achiziţionării
interconectarea electronică a acestora pentru Informaţionale, asistenţa serviciilor serviciilor publice
efectuarea schimbului electronic de date (e- ministerele de donatoril publice prin
30
1 2 3 4 5 6 7
Guvern) ramură, alte or intermediul
autorităţi “ghişeului unic”,
administrative strategia şi
centrale, planul de acţiuni
autorităţile privind
administraţiei implementarea
publice locale “ghişeului unic”
în activitatea
instituţiilor
publice,
micşorarea
numărului de
documente pe
suport de hîrtie,
vehiculate între
instituţiile
publice şi
antreprenori,
numărul
instituţiilor
publice
participante la
„ghişeul unic”
Activitatea 1.2. Consolidarea cadrului instituţional de elaborare, implementare şi monitorizare a politicii de stat pentru întreprinderile mici şi
mijlocii
1.2.1. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi a Ministerul 2006 – Nici un Bugetul Planul de Calitatea politicilor
resurselor umane ale Ministerului Economiei Economiei şi 2008 cont de stat, şcolarizare elaborate,
şi Comerţului pentru elaborarea, Comerţului, suplimentar asistenţa pentru excluderea dublării
implementarea şi monitorizarea politicii de ministerele de pentru donatoril personalul şi / sau
stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în ramură bugetul de or Ministerului, contradicţiilor
31
1 2 3 4 5 6 7
contextul procesului de implementare a stat, costul numărul de dintre acţiunile,
Strategiei de Creştere Economică şi Reducere din contul persoane indicatorii şi
a Sărăciei (2006-2008) asistenţei şcolarizate sarcinile diferitelor
1.2.1.1. Elaborarea şi implementarea activităţilor de 2006 donatorilor (numărul de strategii şi
consolidare a capacităţilor personalului urmează a lecţii, seminare programe,
Ministerului de a elabora, implementa, fi etc.), eficacitatea
monitoriza şi evalua politica privind determinat lista utilizării resurselor
dezvoltarea întreprinderilor mici şi indicatorilor, financiare şi
mijlocii. Elaborarea şi implementarea valorile de umane,
matricei de monitorizare a procesului de control şi calitatea raportului
implementare a Strategiei – stabilirea termenele de anual al CEÎM
indicatorilor de progres şi de impact atingere a prezentat Uniunii
anuali şi multianuali acestora, Europene
1.2.1.2. Asigurarea sinergiei între acţiunile de 2006- gradul de
dezvoltare a întreprinderilor mici şi 2008 sinergie la nivel
mijlocii, dezvoltarea rurală, dezvoltarea de obiective,
regională, industrială, promovarea sarcini,
exportului etc., precum şi între activitatea indicatori,
Ministerului Economiei şi Comerţului şi acţiuni
alte ministere responsabile de realizarea
acestor politici
1.2.2. Consolidarea capacităţilor sistemului statistic Biroul 2007 - 7,5 Bugetul Acte legislative Gradul de
de monitorizare a performanţelor sectorului Naţional de 2008 milioane lei de stat, şi normative conformitate cu
întreprinderilor mici şi mijlocii în Statistică, asistenţa privind statistica standardele Uniunii
conformitate cu standardele Uniunii Ministerul donatoril sectorului Europene privind
Europene Economiei ţi or întreprinderilor statistica
1.2.2.1. Perfecţionarea sistemului de colectare a Comerţului, mici şi mijlocii, întreprinderilor
datelor întru generarea informaţiei ministerele de forme şi mici şi mijlocii,
multilaterale privind evoluţia sectorului ramură regulamente de rapoarte privind
întreprinderilor mici şi mijlocii colectare a diferite aspecte ale
32
1 2 3 4 5 6 7
(determinarea indicatorilor: contribuţia la datelor statistice, evoluţiei sectorului
ocuparea forţei de muncă, PIB, export, metode şi întreprinderilor
valoarea adăugată, prelevări la bugetul de programe pentru mici şi mijlocii,
stat etc.) efectuarea utile pentru
1.2.2.2. Perfecţionarea sistemului de cercetări cercetărilor elaborarea
statistice a întreprinderilor mici şi mijlocii, statistice politicilor
bazate pe cercetări prin sondaj,
dezvoltarea capacităţilor de procesare a
datelor şi revizuirea sistemului de rapoarte
statistice, în scopul micşorării sarcinii
informaţionale asupra agenţilor economici
1.2.3. Reorganizarea Fondului pentru susţinerea Ministerul 2006 - Urmează a Bugetul Statutul şi Dinamica
antreprenoriatului şi dezvoltarea micului Economiei şi 2008 fi de stat, regulamentele numărului
business în Organizaţia pentru dezvoltarea Comerţului determinat asistenţa Fondului proiectelor şi
întreprinderilor mici şi mijlocii. Orientarea donatoril revizuite progra-melor
Organizaţiei spre dezvoltarea capacităţilor de or implementate
producere a întreprinderilor mici şi mijlocii, de Fond
sporirea competitivităţii acestora, facilitarea
accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la
resurse financiare creditare pe termen mediu
şi lung ale instituţiilor de finanţare şi
microfinanţare şi gestionarea eficientă a
surselor destinate implementării prezentei
Strategii
1.2.4. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale, ale Autorităţile 2006 - 1,5 asistenţa Numărul de Indicatorii
secţiilor economie ale consiliilor raionale, de administraţiei 2008 milioane lei donatoril persoane sectorului raportaţi
elaborare şi implementare a acţiunilor publice or recalificate, la regiunea
destinate dezvoltării întreprinderilor mici şi locale, planurile de respectivă,
mijlocii Ministerul acţiuni gradul de
1.2.4.1. Instruirea şi consultarea colaboratorilor Economiei şi regionale, implementare a
33
1 2 3 4 5 6 7
secţiilor economie ale consiliilor raionale Comerţului numărul strategiilor,
1.2.4.2. Echiparea secţiilor economie cu tehnică de secţiilor calitatea
calcul şi echipament de comunicaţie. economie monitorizării
Conectarea acestora la reţeaua Internet şi raionale echipate procesului de
poşta electronică cu calculatoare, implementare,
1.2.4.3. Oferirea asistenţei secţiilor economie în aparate fax şi gradul de
elaborarea şi implementarea planurilor conectate la e- coordonare la nivel
regionale de acţiuni destinate realizării mail, local dintre
obiectivelor prezentei Strategii rapoartele acţiunile diferitelor
1.2.5.4. Monitorizarea şi coordonarea procesului de privind instituţii (ministere,
implementare a planurilor de acţiuni implementarea autorităţile
regionale destinate realizării obiectivelor strategiilor administraţiei
prezentei Strategii regionale publice locale,
donatori etc.), cu
impact asupra
situaţiei din sector,
rapoarte privind
situaţia sectorului
Activitatea 1.3. Optimizarea cadrului fiscal în scopul stimulării procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii
1.3.1. Perfecţionarea administraţiei fiscale în scopul Ministerul 2006 - Nici un Bugetul Reducerea Costul
reducerii costurilor administrative ale micilor Finanţelor, 2008 cost de stat cerinţelor şi administrării
antreprenori şi minimizării încălcărilor Ministerul suplimentar frecvenţei de impozitelor de
legislaţiei fiscale. Economiei şi raportare către întreprinzători
1.3.1.1. Oferirea posibilităţii contribuabililor de a Comerţului (în raport cu
completa dările de seamă în mod electronic, veniturile din
verificarea automată a corectitudinii vînzări - costul
completării formularelor. Crearea unui relativ),
mecanism nou de interacţiune dintre numărul şi volumul
Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili şi sancţiunilor
reducerea la minimum a circulaţiei
34
1 2 3 4 5 6 7
documentelor pe suport de hîrtie.
1.3.1.2. Elaborarea şi implementarea mecanismului de
deservire de sine stătător a contribuabililor
prin intermediul reţelei internet (www. fisc.
md)
1.3.1.3. Dezvoltarea mecanismului de planificare
automatizată a controalelor în baza
evaluării riscurilor
1.3.1.4. Crearea Institutului de Mediere Fiscală
1.3.1.5. Crearea Centrului telefonic unic de asistenţă
pentru contribuabili în cadrul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
1.3.2. Perfecţionarea procedurii de rambursare a TVA Ministerul 2006 Nici un Bugetul Actul normativ Creşterea
1.3.2.1. Perfecţionarea mecanismului de restituire a Finanţelor cost de stat de reglementare procentuală a
TVA prin excluderea verigilor inutile din suplimentar a noii proceduri numărului
procedura dată, fapt ce cauzează dificultăţi pentru de rambursare a tranzacţiilor de
în asigurarea respectării termenului de bugetul de TVA, export raportate,
restituire stabilit de legislaţie, optimizarea stat actul normativ creşterea
mecanismului de restituire a TVA privind procentuală a
introducerea numărului
conturilor TVA tranzacţiilor TVA
raportate,
creşterea
procentuală a
încasărilor din
TVA către
trezorerie
Direcţia strategică 2. FACILITAREA ACCESULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII LA FINANŢE
Activitatea 2.1. Dezvoltarea cadrului legislativ, normativ regulator şi instituţional în scopul introducerii noilor instrumente financiare
2.1.1. Ajustarea cadrului legal privind activitatea Ministerul 2007 Nici un Bugetul Actele Numărul
35
1 2 3 4 5 6 7
organizaţiilor de microfinanţare Economiei şi cost de stat normative organizaţiilor de
Comentarii: Introducerea reglementărilor aferente Comerţului suplimnetar privind microfinanţare,
implementării Legii cu privire la pentru adoptarea volumul de credite,
organizaţiile de microfinanţare: bugetul de regulamentelor numărul clienţilor
admiterea deducerii provizioanelor stat aferente organizaţiilor de
în cazul impozitului pe venit, implementării microfinanţare
acordarea de facilităţi pentru Legii cu privire
creditarea întreprinderilor mici şi la organizaţiile
mijlocii pe termen mediu şi lung de
microfinanţare
2.1.2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea Ministerul 2006 Nici un Bugetul Legea privind Volumul de
asociaţiilor de economii şi împrumut ale Finanţelor, cost de stat, asociaţiile de împrumuturi,
cetăţenilor prin revizuirea cadrului legislativ Ministerul suplimentar asistenţa economii şi numărul de
şi normativ în vigoare Economiei şi pentru donatoril împrumut ale asociaţii de
2.1.2.1. Adoptarea în redacţie nouă a Legii privind Comerţului bugetul de or cetăţenilor, economii şi
asociaţiile de economii şi împrumut ale stat, costul actul normativ împrumut ale
cetăţenilor acoperit din pentru cetăţenilor,
Comentarii: Recunoaşterea asociaţiilor de economii contul modificarea volumul de credite
şi împrumut ale cetăţenilor ca donatorilor Normelor de acordate de
organizaţii de microfinanţare, urmează a prudenţă asociaţiile de
permiterea fuziunii, eliminarea sau fi financiară pentru economii şi
reducerea restricţiilor geografice, determinat asociaţiile de împrumut ale
instituirea Fondului de lichidităţi economii şi cetăţenilor,
2.1.2.2. Operarea modificărilor la Normele de împrumut ale numărul
prudenţă financiară pentru asociaţiile de cetăţenilor, participanţilor,
economii şi împrumut ale cetăţenilor fondul creat şi volumul
Comentarii: Ajustarea Normele de prudenţă regulamentele depunerilor de
financiară la noua Lege privind de activitate a economii în
asociaţiile de economii şi împrumut acestuia sistemul
ale cetăţenilor şi la reglementările asociaţiilor de
36
1 2 3 4 5 6 7
privind Fondul de garantare a economii şi
depunerilor de economii în asociaţiile împrumut ale
de economii şi împrumut ale cetăţenilor
cetăţenilor
2.1.2.3. Instituţionalizarea garantării depunerilor de
economii în asociaţiile de economii şi
împrumut ale cetăţenilor
Comentarii: Constituirea Fondului de garantare a
depunerilor de economii, stabilirea
modului şi principiilor de participare
la Fond, mărimii garantate a
depunerilor de economii şi modul de
administrare a Fondului etc.
2.1.3. Elaborarea şi adoptarea cadrului legal pentru Asociaţia 2006 Nici un Bugetul Legea privind Numărul de
constituirea Biroului istoriei de credit comun băncilor din cost de stat, activitatea furnizori de
pentru toate organizaţiile care practică Moldova, suplimentar asistenţa birourilor informaţii
activitate de creditare şi microcreditare Banca pentru donatoril istoriei de credit, (membri),
Comentarii: Constituirea Biroului istoriei de credit, Naţională a bugetul de or birourile istoriei numărul de
determinarea modului de participare Moldovei, stat, costul de credit utilizatori de
la activitatea acestuia, de colectare şi Ministerul acoperit din informaţii,
furnizare a informaţiei acumulate, Economiei şi contul valoarea creditelor
modul de administrare etc. Comerţului donatorilor neperformante
urmează a
fi
determinat
2.1.4. Dezvoltarea sistemului capitalului de risc Ministerul 2008 Nici un Bugetul Legea şi actele Numărul de
2.1.4.1. Elaborarea şi adoptarea Legii şi Economiei şi cost de stat normative scheme de capital
regulamentelor privind capitalul de risc, Comerţului suplimentar privind capitalul de risc,
care vor crea condiţiile necesare pentru de risc volumul fondurilor
introducerii schemelor de capital de risc în bugetul de disponibile
37
1 2 3 4 5 6 7
Moldova. Asigurarea acestora cu legislaţia stat
financiară existentă şi cu cele mai bune
practicii
2.1.4.2. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii
capitalului de risc – introducerea măsurilor
de stimulare a creării capitalului de risc,
instruirea şi informarea întreprinderilor
mici şi mijlocii despre beneficiile
potenţiale ale acestor scheme, menţinerea
unui registru central al capitalului de risc
2.1.5. Revizuirea legislaţiei bancare în scopul Banca 2007 Nici un Bugetul Proiectele Costurile
simplificării procesului de acordare a Naţională a cost de stat actelor administrative
creditelor pentru sectorul întreprinderilor Moldovei, suplimentar legislative şi reduse ale băncilor
mici şi mijlocii Ministerul pentru normative pentru
Finanţelor, bugetul de destinate administrarea şi
Comentarii: Revizuirea legislaţiei bancare existente Ministerul stat simplificării acordarea creditelor
şi a procedurilor administrative întru Economiei şi procesului de mici,
reducerea costurilor aferente procesării Comerţului acordare a numărul şi volumul
cererilor pentru creditele mici şi creditelor pentru creditelor acordate
acordarea de credite întreprinderilor întreprinderile de către băncile
mici şi mijlocii la rate ale dobînzii mici şi mijlocii comerciale
accesibile sectorului
întreprinderilor
mici şi mijlocii
2.1.6. Introducerea măsurilor inovatoare de Ministerul 2006 Urmează a Asistenţ Regulamentul Numărul de
transformare a economiilor, provenite din Economiei şi – 2008 fi a privind operarea persoane emigrante
contul remitenţelor populaţiei emigrate, în Comerţului, determinat donatoril schemelor care s-au întors
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii Agenţia Na- or pentru a deschide o
autohtone ţională pentru întreprindere,
Comentarii: Elaborarea schemelor de stimulare a Ocuparea numărul de scheme
38
1 2 3 4 5 6 7
investiţiilor în întreprinderile mici şi For-ţei de implementate
mijlocii din Moldova de către Muncă
muncitorii emigranţi. Aceste scheme
vor fi orientate spre crearea locurilor
durabile de muncă şi încurajarea
întoarcerii forţei de muncă emigrante
2.1.7. Elaborarea şi adoptarea reglementărilor în Banca 2007 Nici un Banca Proiectele Numărul de noi
scopul implementării noilor produse şi Naţională a cost Naţional actelor produse şi
tehnologii de finanţare în băncile comerciale Moldovei suplimentar ăa legislative şi tehnologii de
pentru Moldove normative finanţare,
bugetul de i destinate numărul şi volumul
stat introducerii creditelor acordate
noilor produse şi de către băncile
tehnologii de comercia-le
finanţare sectorului
întreprin-derilor
mici şi mijlocii
Activitatea 2.2. Amplificarea resurselor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii
2.2.1. Întreprinderea acţiunilor de consolidare a Ministerul 2006 - Urmează a Bugetul Instrumentele Numărul de
capitalului întreprinderilor mici şi mijlocii Economiei şi 2008 fi de stat utilizate în întreprin-deri mici
Comentarii: Explorarea celor mai bune practici Comerţului, determinat scopul majorării şi mijlocii care
privind majorarea capitalului Ministerul capitalului primesc credite în
întreprinderilor mici şi mijlocii – Finanţelor întreprinderilor urma îmbunătăţirii
stimularea investirii profitului obţinut mici şi mijlocii bazei capitalului
în capitalul public etc.
2.2.2. Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor Ministerul 2006 - 15 Bugetul Actul normativ Numărul de
2.2.2.1. Explorarea celor mai bune practici privind Economiei şi 2007 milioane lei de stat, privind tranzacţii efectuate
instituirea fondurilor de garantare a Comerţului, asistenţa activitatea prin intermediul
creditelor. Scopurile sistemului de Ministerul donatoril sistemului de fondurilor de
garantare vor fi: Finanţelor or garantare, garantare
39
1 2 3 4 5 6 7
a) dezvoltarea companiilor /produselor cu o
înaltă valoare adăugată; regulamentul de
b) facilitarea exporturilor; funcţionare a
c) introducerea tehnologiilor noi / avansate Schemei de stat
2.2.2.2. Introducerea schemelor stimulatorii de pentru
garantare a creditelor, orientată spre: garantarea
a) compensarea dobînzii la iniţierea afacerii; creditelor
b) finanţarea operaţiunilor de leasing;
c) finanţarea operaţiunilor de export
2.2.3. Continuarea şi amplificarea procesului de Ministerul 2006 Urmează a Asistenţ Acorduri Numărul şi
atragere a liniilor de credit de la instituţiile Economiei şi – 2008 fi a internaţionale volumul liniilor de
financiare internaţionale şi a granturilor de la Comerţului, determinat donatoril privind credit străine
donatorii străini, în scopul satisfacerii cererii Ministerul or acordarea acordate,
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru Finanţelor mijloacelor numărul şi volumul
credite, acordate la condiţii acceptabile şi financiare granturilor străine
accesibile, şi consolidarea relaţiilor dintre creditare, acordate
aceste întreprinderi şi sectorul bancar contracte de
deschidere a
liniilor de
creditare
2.2.4. Încurajarea lansării schemelor de creditare a Banca 2006 - 75 Asistenţ Regulamentele Numărul şi
întreprinderilor mici şi mijlocii pe termen Naţională a 2008 milioane lei a de funcţionare a valoarea creditelor
lung Moldovei, donatoril schemelor pe termen lung
Comentarii: Explorarea noilor modalităţi de Ministerul or respective acordate
încurajare a sectorului bancar de a Finanţelor, întreprinderilor
introduce scheme de economii pe Ministerul mici şi mijlocii,
termen lung care ar genera fonduri Economiei şi majorarea
necesare creditării întreprinderilor Comerţului termenului de
mici şi mijlocii pe termen lung la o creditare,
rată a dobînzii accesibilă reducerea ratei
40
1 2 3 4 5 6 7
medii a dobînzii

Direcţia strategică 3. DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ŞI SERVICIILOR MODERNE DE CONSULTANŢĂ ÎN


AFACERI
Activitatea 3.1. Promovarea şi extinderea educaţiei antreprenoriale
3.1.1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ Ministerul 2007 Nici un Bugetul Legea, Dinamica
cu privire la educaţia antreprenorială Educaţiei, cost de stat conceptul şi numărului
3.1.1.1. Elaborarea Legii cu privire la educaţia Tineretului şi suplimentar programul prestatorilor de
antreprenorială sau includerea prevederilor Sportului, pentru respectiv servicii în afaceri
referitoare la educaţia antreprenorială în Consiliul bugetul de
Legea învăţămîntului Naţional de stat
3.1.1.2. Elaborarea şi realizarea Concepţiei şi Formare
Programului de formare profesională a Profesională
personalului întreprinderilor mici şi mijlocii Continuă,
şi a formatorilor respectivi Ministerul
3.1.1.3. Ajustarea Clasificatorului ocupaţiilor în Economiei şi
economia naţională Comerţului

3.1.2. Elaborarea, testarea şi implementarea curricului Ministerul 2006- Nici un Bugetul Numărul de Numărul
naţional privind formarea şi dezvoltarea Educaţiei, 2008 cost de stat formatori, participanţilor la
abilităţilor antreprenoriale în cadrul Tineretului şi suplimentar cursul respectiv, cursurile respective
învăţămîntului secundar profesional şi mediu Sportului pentru numărul de ore
de specialitate bugetul de
3.1.2.1. Analiza situaţiei existente şi evidenţierea stat
principalelor dificultăţi ale sistemului de
educaţie antreprenorială
3.1.2.2. Pregătirea formatorilor primari privind
instruirea cadrelor didactice pentru
realizarea educaţiei antreprenoriale
3.1.2.3. Elaborarea programei cursului şi a
41
1 2 3 4 5 6 7
materialelor didactice ajustate la realitatea
şi necesităţile Moldovei
3.1.2.4. Instruirea formatorilor secundari: învăţătorii
din şcoli şi reprezentanţii ONG-lor
3.1.2.5. Aplicarea cursului-pilot în domeniul
educaţiei antreprenoriale în cîteva şcoli, pe
parcursul unui an
3.1.2.6. Evaluarea cursului predat, estimarea
rezultatelor şi a gradului de corespundere
necesităţilor formării educaţiei
antreprenoriale
3.1.2.7. Elaborarea curriculumului unic pentru toată
republica şi a materialelor de suport,
publicarea acestora şi plasarea pe web-site
3.1.2.8. Introducerea cursului în toate şcolile
3.1.3. Perfecţionarea mecanismului de instruire Ministerul 2006- Nici un Bugetul Programele Dinamica nivelului
profesională continuă a specialiştilor şi Educaţiei, 2008 cost de stat, implementate, şomajului
adulţilor Tineretului şi suplimentar asistenţa materialele
3.1.3.1. Intensificarea procesului de orientare Sportului, pentru donatoril didactice
profesională a tineretului si a adulţilor. Consiliul bugetul de or editate,
Dezvoltarea noii generaţii de antreprenori cu Naţional de stat numărul
abilităţi caracteristice antreprenoriatului, prin Formare contractelor
cultivarea acestora în cadrul instituţiilor Profesională încheiate
preşcolare, şcolilor primare, gimnaziilor şi Continuă
dezvoltate la nivel superior în cadrul:
liceelor, şcolilor profesionale, colegiilor şi
universităţilor
3.1.3.2. Elaborarea manualelor, perfecţionarea
programelor de studii pentru modulele de
antreprenoriat cu orientare spre necesităţile
42
1 2 3 4 5 6 7
unităţilor economice şi spre experienţa
mondială avansată
3.1.3.3. Continuarea procesului de reformare şi
restructurare a sistemului de instruire
educaţională vocaţională şi introducerea
schemelor de “studii pe întreaga perioadă a
vieţii” pentru adulţi
3.1.4. Acordarea de instruire pentru potenţialii Ministerul 2006 - 38 Bugetul Planurile de Numărul de cursuri
antreprenori şi managerii întreprinderilor Educaţiei, 2008 milioane lei de stat, studii şi instruire de instruire,
mici şi mijlocii Tineretului şi asistenţa aprobate numărul de
3.1.4.1. Elaborarea şi implementarea programelor Sportului, donatoril studenţi,
generale de instruire pentru potenţialii Ministerul or numărul de
antreprenori prin intermediul prestatorilor Economiei şi studenţi care
locali de servicii în afaceri Comerţului, deschid propria
3.1.4.2. Elaborarea şi implementarea programelor de Agenţia afacere,
instruire în management, management Naţională majorarea
financiar etc. pentru managerii pentru productivităţii şi
întreprinderilor mici şi mijlocii prin Ocuparea Forţei profitabilităţii
intermediul prestatorilor locali de servicii de Muncă, companiilor
în business Camera de participante
3.1.4.3. Implementarea programelor de instruire Comerţ şi
pentru potenţialii antreprenori din Industrie
rîndul şomerilor prin intermediul
furnizorilor de formare profesională
Activitatea 3.2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii în afaceri şi dezvoltarea reţelei prestatorilor
serviciilor respective
43
1 2 3 4 5 6 7
3.2.1. Evaluarea calificării forţei de muncă pentru Ministerul 2006 - 8 milioane Bugetul Baza de date Propunerile de
determinarea acţiunilor necesare ridicării Educaţiei, 2008 lei de stat, privind cererea îmbunătăţire a
acesteia Tineretului şi asistenţa şi oferta pe piaţă situaţiei în domeniu
3.2.1.1. Sistematizarea informaţiei şi estimarea Sportului, donatoril
necesităţilor întreprinderilor mici şi Ministerul or
mijlocii în cadre pentru formarea Economiei şi
profesională a cadrelor şi pregătirea Comerţului
specialiştilor universali, cu experienţă în
domeniul finanţelor, marketingului,
managementului
3.2.1.2. Elaborarea şi implementarea metodologiilor
moderne de colectare şi prelucrare a
datelor statistice necesare pentru
monitorizarea progresului în domeniul
educaţiei antreprenoriale
3.2.1.3. Determinarea organului responsabil de
coordonarea şi intensificarea activităţii ce
ţine de formarea profesională a cadrelor,
asigurarea conlucrării eficiente dintre
structurile statale şi nestatale din acest
domeniu, a programelor internaţionale în
domeniul pregătirii cadrelor, inclusiv
destinate întreprinderilor mici şi mijlocii
3.2.2. Consolidarea serviciilor Ministerului Ministerul 2006 - 8 milioane Bugetul Informaţia Numărul
Economiei şi Comerţului de informare a Economiei şi 2008 lei de stat, disponibilă utilizatorilor
întreprinderilor mici şi mijlocii Comerţului asistenţa pentru accesare serviciilor
Comentarii: Îmbunătăţirea şi actualizarea serviciilor donatoril de către respective
de informare destinate întreprinderilor or întreprinderilor
mici şi mijlocii. În special, mici şi mijlocii
dezvoltarea serviciilor de informare şi
44
1 2 3 4 5 6 7
consultanţă în afaceri oferite on-line,
serviciilor şi bazelor de date
informaţionale, precum şi stabilirea
legăturilor cu site-urile aferente
naţionale – Camera de Comerţ şi
Industrie, asociaţiile naţionale,
Organizaţia de Promovare a
Exportului din Moldova etc. şi site-
urile internaţionale (CE, OMC etc.)
3.2.3. Consolidarea reţelei prestatorilor de servicii în Ministerul 2006 - Urmează a Asistenţ Proiectul legii Numărul
afaceri ce oferă consultanţă şi instruire Economiei şi 2008 fi a pentru prestatorilor de
antreprenorială Comerţului, determinată donatoril modificarea servicii în afaceri
3.2.3.1. Operarea modificărilor la legislaţia în vigoare prestatorii de or prevederilor nou create,
privind modul de acordare a licenţelor servicii în legislaţiei în disponibilitatea în
pentru organizaţiile care prestează servicii afaceri, vigoare regiune a serviciilor
de instruire de scurtă durată în domeniul Agenţia de asistenţă în
antreprenoriatului. Modificarea Legii cu pentru afaceri de calitate,
privire la învăţămînt Dezvoltare numărul total al
3.2.3.2. Consolidarea reţelei prestatorilor de servicii Regională, prestatorilor de
în afaceri, şi crearea acestora în fiecare Camera de servicii în afaceri,
regiune, cooperarea strînsă a prestatorilor Comerţ şi prestatorii de
de servicii în afaceri cu Agenţia pentru Industrie servicii în afaceri în
Dezvoltare Regională întru asigurarea fiecare regiune sînt
continuităţii acestora bine instruiţi
3.2.3.3. Consolidarea capacităţilor resurselor umane
ale prestatorilor de servicii în afaceri
pentru oferirea serviciilor de cea mai înaltă
calitate. Elaborarea şi implementarea
programelor de instruire a specialiştilor
prestatorilor de servicii în afaceri
45
1 2 3 4 5 6 7
3.2.4. Elaborarea programelor regionale de susţinere Ministerul 2006 Urmează a Asistenţ Programe
a întreprinderilor mici şi mijlocii Economiei şi – 2008 fi a regionale de
Comentarii: Ministerul Economiei şi Comerţului va Comerţului, determinate donatoril dezvoltare a
întocmi metodologia standard autorităţile or întreprinderilor
pentru elaborarea şi monitorizarea administraţiei mici şi mijlocii
planurilor de acţiuni regionale publice locale
privind dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, care vor fi elaborate
de fiecare regiune în conformitate
cu prezenta Strategia
Activitatea 3.3. Facilitarea procesului de deschidere a afacerii
3.3.1. Lansarea unui program naţional privind Ministerul 2006 Urmează a Asistenţ Regulamentul Numărul
lansarea propriei afaceri Economiei şi – 2008 fi a privind întreprinderilor
Comentarii: Programul va prevedea acţiuni de Comerţului, determinat donatoril desfăşurarea nou-deschise
promovare, instruire, informare şi prestatorii de or programului
consultanţă, planificarea afacerii şi servicii în
alte servicii specializate de afaceri
consultanţă
3.3.2. Introducerea schemelor de asistenţă a tinerilor Ministerul 2006 45 Asistenţ Regulamentul Numărul femeilor
şi femeilor pentru deschiderea afacerii Economiei şi – 2008 milioane lei a privind şi persoanelor
Comentarii: Introducerea schemelor de sprijin Comerţului, donatoril desfăşurarea tinere care şi-au
(ridicarea gradului de informare, Ministerul or programului deschis o afacere
instruire, consultanţă) pentru femei şi Educaţiei,
persoanele în vîrsta de pînă la 30 de Tineretului şi
ani pentru deschiderea propriei afaceri Sportului
3.3.3. Introducerea unei scheme pentru dezvoltarea Ministerul 2006 105 Asistenţa Baza legislativă Numărul
întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunile Economiei şi -2008 milioane lei donatorilor şi regulamentele întreprinderilor
rurale Comerţului schemei nou-deschise în
Comentarii: Introducerea schemelor de sprijin regiunile rurale,
pentru dezvoltarea întreprinderilor numărul noilor
46
1 2 3 4 5 6 7
mici şi mijlocii din regiunile rurale. O locuri durabile de
atenţie deosebită va fi acordată muncă create în
dezvoltării întreprinderilor de regiunile rurale
artizanat, întreprinderilor femeilor,
industriei alimentare, întreprinderilor
nonagricole
3.3.4. Crearea reţelei de incubatoare de afaceri în Ministerul 2006 - 53 Asistenţ Numărul Numărul
regiunile ţării Economiei şi 2008 milioane lei a incubatoarelor utilizatorilor de
Comentarii: Acordarea sprijinului autorităţilor Comerţului, donatoril de afaceri servicii prestate de
administraţiei publice locale pentru a autorităţile or incubatoarele de
obţine finanţare de la donatori, administraţiei afaceri
asistenţă tehnică şi instruire pentru publice
crearea incubatoarelor de afaceri în locale,
localităţile subordonate. Obiectivul Agenţia
final este crearea şi operarea în pentru
fiecare regiune a cîte un incubator Dezvoltare
Regională
3.3.5. Crearea Registrului terenurilor şi proprietăţii în Agenţia 2006 - Nici un Bugetul Actul normativ Majorarea
scopul dezvoltării afacerilor Relaţii 2007 cost de stat privind transferului de
3.3.5.1. Elaborarea îndrumărilor şi regulamentelor Funciare şi suplimentar Registrul terenuri, clădiri şi
care ar permite transferarea terenurilor, Cadastru, pentru terenurilor, echipamente
clădirilor, echipamentelor şi capacităţilor autorităţile bugetul de actul normativ neutilizate din
de producţie, proprietate de stat şi administraţiei sta privind proprietatea
municipală, neutilizate către întreprinderile publice locale Registrul statului /
mici în baza condiţiilor de arendă, activelor de stat autorităţilor
răscumpărare, leasing sau managementului şi municipale administraţiei
de trust neutilizate publice locale către
3.3.5.2. Elaborarea şi implementarea Registrului Regulamentul întreprin-derile
activelor de stat şi municipale neutilizate, de funcţionare a mici şi mijlocii
plasarea acestuia pe Internet schemelor
47
1 2 3 4 5 6 7
preferenţiale
3.3.6. Reformarea sistemului de patentă de Ministerul 2006- Nici un Bugetul Proiectul legii Numărul
întreprinzător şi stimularea dezvoltării Economiei şi 2008 cost de stat pentru acordarea întreprinderilor
comerţului prin alte forme organizatorico- Comerţului suplimentar facilităţilor create de foşti
juridice. Crearea noilor întreprinderi în urma pentru respective, deţinători de
anulării patentelor de întreprinzător, fără bugetul de proiectul legii patente,
perceperea taxelor de înregistrare stat pentru numărul
modificarea persoanelor care
Legii cu privire activează în baza
la patenta de patentei de
întreprinzător întreprinzător
Direcţia strategică 4. SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Activitatea 4.1. Îmbunătăţirea capacităţilor tehnice şi inovatoare ale întreprinderilor mici şi mijlocii
4.1.1. Dimensionarea competitivităţii internaţionale a Ministerul 2006- Urmează a Bugetul Regulamentul Gradare anuală a
Republicii Moldova Economiei şi 2008 fi de stat privind indicelui global de
Comentarii: Identificarea unei gradări preliminare în Comerţului determinat determinarea competitivitate
indicele global de competitivitate, gradului de
administrat de către Forumul competitivitate
Economic Mondial, ca normă pentru
dimensionarea competitivităţii
internaţionale a Republicii Moldova,
inclusiv a întreprinderilor mici şi
mijlocii şi înfăptuirea acţiunilor care
vor condiţiona atingerea unui grad
înalt al acestui indice
4.1.2. Elaborarea şi implementarea Strategiei Academia de 2006 3 milioane Asistenţ Strategia Indicatorii din
Naţionale privind inovaţiile, obiectivele Ştiinţe a lei a adoptată Strategie
căreia vor fi: Moldovei, donatoril
 definirea măsurilor pentru asigurarea Ministerul or
transferului rapid şi eficient al noilor Economiei şi
48
1 2 3 4 5 6 7
tehnologii, produse şi idei în sfera de Comerţului,
producere şi a serviciilor; Ministerul
Educaţiei,
 definirea schemelor pentru asigurarea Tineretului şi
cooperării între catedrele universităţilor, Sportului,
instituţiile de cercetare şi dezvoltare şi Agenţia de
întreprinderi Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
4.1.3. Efectuarea studiului de fezabilitate pentru Agenţia de 2006 0,55 Asistenţ Studiul de Concluziile
crearea centrelor de cercetări cooperative, Stat pentru milioane lei a fezabilitate studiului care pot fi
parcurilor ştiinţifice şi parcurilor inovaţionale Proprietatea donatoril efectuat transpuse în
Intelectuală, or practică
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei
4.1.4. Crearea Centrului de informare şi documentare Agenţia de 2007 4 milioane Asistenţ Centrul creat Numărul
în domeniul proprietăţii intelectuale Stat pentru lei a beneficiarilor
4.1.4.1. Dotarea cu echipamente şi încăpere Proprietatea donatoril serviciilor acordate
4.1.4.2. Selectarea şi şcolarizarea personalului Intelectuală or de Centru
4.1.4.3. Completarea colecţiei de literatură şi
documente informaţionale
4.1.4.4. Asigurarea accesului întreprinderilor mici şi
mijlocii la bazele de date naţionale şi
internaţionale ale proprietăţii intelectuale
4.1.5. Acordarea asistenţei financiare şi logistice Academia de 2006- 0,8 Bugetul Regulamentul Numărul
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea Ştiinţe a 2008 milioane lei de stat, programului întreprinderilor
promovării procesului inovaţional Moldovei, asistenţa pentru acordarea mici şi mijlocii
Agenţia de donatoril asistenţei care au
4.1.5.1. Acordarea asistenţei întreprinderilor mici şi Stat pentru or întreprinderilor implementat
49
1 2 3 4 5 6 7
mijlocii titulari ai obiectelor de proprietate Proprietatea mici şi mijlocii tehnologii
intelectuală în cadrul participării la saloanele Intelectuală în vederea inovaţionale în
şi expoziţiile de inventică din ţară şi promovării procesul de
străinătate procesului producere
inovaţional
4.1.6. Promovarea sistemului de instruire, propagare Agenţia de 2006- 0,45 Bugetul Sistemul de Numărul
şi cercetare a domeniului proprietăţii Stat pentru 2008 milioane lei de stat, servicii în beneficiarilor de
intelectuale Proprietatea asistenţa domeniul servicii prestate,
4.1.6.1. Organizarea cursurilor specializate şi Intelectuală, donatoril operabil, numărul
seminarelor tematice pentru managerii Academia de or numărul întreprinderilor
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea Ştiinţe a cursurilor, mici şi mijlocii
familiarizării lor cu procedurile legate de Moldovei conferinţelor şi care au
crearea, protecţia juridică şi utilizarea seminarelor implementat
obiectelor de proprietate intelectuală tematice tehnologii
4.1.6.2. Organizarea conferinţelor şi simpozioanelor organizate, inovaţionale în
ştiinţifice, meselor rotunde, altor măsuri numărul procesul de
tehnico-ştiinţifice consacrate problemelor lucrărilor producere
economice ale proprietăţii intelectuale, editorial-
rolului şi locului întreprinderilor mici şi poligrafice
mijlocii în procesul inovaţional elaborate şi
4.1.6.3. Elaborarea şi editarea materialelor editate
informaţionale, metodice şi practice
referitoare la protecţia juridică a obiectelor
de proprietate intelectuală, transmiterea şi
asigurarea drepturilor obţinute prin
înregistrare
4.1.7. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul Agenţia de 2006 3 milioane Asistenţ Proiectele Numărul de legi şi
proprietăţii intelectuale cu directivele Stat pentru lei a actelor regulamente
europene şi consolidarea oficiului naţional de Proprietatea donatoril legislative armonizate cu
proprietate intelectuală Intelectuală, or respective normele Uniunii
50
1 2 3 4 5 6 7
Comentarii: Continuarea activităţii de armonizare a Ministerul Europene şi
cadrului legislativ şi a actelor Economiei şi Organizaţiei
normative de punere în aplicare a Comerţului Mondiale a
legislaţiei, dezvoltarea continuă şi Comerţului
ajustarea sistemului naţional de
protecţie a proprietăţii intelectuale la
standardele europene, consolidarea
relaţiilor de colaborare cu Uniunea
Europeană şi cu organismele
internaţionale şi regionale în domeniu
4.1.8. Elaborarea programelor şi planului de acţiuni Ministerul 2007 3 milioane Asistenţ Planul de Numărul
privind dezvoltarea grupărilor industriale Economiei şi lei a dezvoltare este grupărilor şi
(clusters) şi lanţurilor valorice în economia Comerţului, donatoril adoptat lanţurilor valorice
naţională ministerele de or identificate în
Comentariu: Identificarea sectoarelor potenţiale ramură regiunile ţării,
pentru gruparea şi elaborarea dinamica
planurilor şi programelor naţionale şi numărului
regionale în vederea dezvoltării întreprinderilor
grupărilor şi lanţurilor valorice. mici şi mijlocii din
Accentul va fi pus pe promovarea cadrul acestora
creării reţelelor întreprinderilor mici
şi mijlocii de producere şi cooperare
în scopul dezvoltării produselor,
îmbunătăţirii tehnologiilor de
producere şi marketing
4.1.9. Introducerea unei scheme de premii pentru a Ministerul 2006 - 1,5 Bugetul Regulamentul Numărul de premii
încuraja competitivitatea printre Economiei şi 2008 milioane lei de stat, desfăşurării acordate
întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova Comerţului sponsori concursului
Comentarii: Iniţierea acordării companiilor din zare
Moldova a premiilor de stat care ar
51
1 2 3 4 5 6 7
prezenta cele mai bune exemple de
performanţă în inovare şi export
Instituirea unui juriu independent al
experţilor naţionali şi internaţionali
pentru aceste premii
4.1.10. Promovarea şi impulsionarea procesului de Ministerul 2006 - Urmează a Bugetul Numărul Numărul
certificare la întreprinderi a sistemelor de Economiei şi 2008 fi de stat, iniţiativelor întreprinderilor
management al calităţii, conform Comerţului, determinat asistenţa respective care au
standardelor internaţionale ISO, precum şi Ministerul donatoril implementat
a sistemelor de asigurare a inofensivităţii Industriei şi or standardele de
HACCP la întreprinderi Infrastructurii calitate
, internaţionale
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
4.1.11. Dezvoltarea infrastructurii calităţii. Ministerul 2006 - Urmează a Bugetul Infrastructura Numărul
Implementarea standardelor europene şi Economiei şi 2008 fi de stat, fizică dezvoltată beneficiarilor
internaţionale în domeniu, armonizate cu Comerţului, determinat asistenţa
directivele Comisiei Europene Serviciul donatoril
Standardizare or
şi Metrologie
4.1.12. Identificarea şi implementarea metodelor şi Ministerul 2006- Urmează a Bugetul Schemele Numărul
schemelor de stimulare a relaţiilor de Economiei şi 2008 fi de stat, respective întreprinderilor
contractare şi subcontractare a micilor Comerţului, determinat asistenţa operaţionale mari, mijlocii şi
întreprinderi din sectoarele strategice cu un Ministerul donatoril mici implicate în
potenţial de creştere de către Industriei şi or schemele
întreprinderile mari Infrastructurii respective
,
Ministerul
52
1 2 3 4 5 6 7
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
Activitatea 4.2. Consolidarea utilizării tehnologiilor informaţionale de comunicaţii de către întreprinderile mici şi mijlocii
4.2.1. Investigarea problemelor şi barierelor pentru Ministerul 2006 4 milioane Asistenţ Adoptarea Numărul barierelor
dezvoltarea sectorului tehnologiilor Dezvoltării lei a raportului şi existente
informaţionale de comunicaţii Informaţionale, donatoril recomandaţiilor
4.2.1.1. Revizuirea nivelului de penetrare a Ministerul or prezentate
tehnologiilor informaţionale de Economiei şi Guvernului
comunicaţii şi utilizarea sistemului Comerţului,
electronic în Moldova Agenţia
4.2.1.2. Analiza bazei de certificare, de licenţiere, Naţională pentru
normativă şi legislativă din sectorul Reglementare în
tehnologiilor informaţionale de Telecomunicaţii
comunicaţii şi Informatică,
4.2.1.3. Dezvoltarea pieţei tehnologiilor ministerele de
informaţionale de comunicaţii ramură
4.2.1.4. Evaluarea competitivităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii în sectorul tehnologiilor
informaţionale de comunicaţii
4.2.1.5. Elaborarea Planului de acţiuni pentru
dezvoltarea ulterioară a utilizării
tehnologiilor informaţionale de
comunicaţii printre întreprinderile mici şi
mijlocii
4.2.2. Crearea centrelor publice de acces la Internet Ministerul 2007 - 38 Asistenţ Statutul şi Numărul
pentru asigurarea accesului la tehnologiile Dezvoltării 2008 milioane lei a regulamentele comunităţilor
informaţionale de comunicaţii la un preţ Informaţionale, donatoril de funcţionare a rurale şi al micilor
redus pentru comunităţile cu nivel scăzut al Ministerul or centrelor oraşe apte să
veniturilor Economiei şi acorde asistenţă în
53
1 2 3 4 5 6 7
Comentarii: Sprijinirea comunităţilor rurale şi Comerţului, domeniul
micilor oraşe în crearea centrelor de Agenţia tehnologiilor
tehnologice informaţionale de Naţională pentru informaţionale de
comunicaţii care acordă un set de Reglementare în comunicaţii pentru
servicii tehnologiile informaţionale de Telecomunicaţii întreprinderile mici
comunicaţii, inclusiv Internet, fax, şi Informatică,
culegerea textului şi chiar servicii ministerele de
specializate de informare (adică ramură
învăţămîntul la distanţă), plasarea
gratis a unei web-pagini etc. Această
iniţiativă va fi implementată
concomitent cu implementarea
Strategiei Naţionale de edificare a
societăţii informaţionale – „Moldova
Electronică”, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005
4.2.3. Implementarea legislaţiei în domeniul Ministerul 2006 Nici un Bugetul Regulamentele Numărul
comerţului electronic Dezvoltării – 2008 cost de stat privind întreprinderilor
4.2.3.1. Introducerea şi implementarea Informaţio- suplimentar comerţul care activează în
regulamentelor şi crearea structurilor care nale, pentru electronic sectorul comerţului
vor spori eficacitatea prevederilor Legii cu Ministerul bugetul de electronic,
privire la semnăturile electronice (2004) Economiei şi stat numărul
4.2.3.2. Consolidarea legii şi practicilor existente Comerţului tranzacţiilor
privind protecţia consumătorului (protecţia încheiate prin
confidenţialităţii şi a datelor personale, intermediul
securitatea sistemului de informare şi comerţului
serviciilor de autentificare) electronic
4.2.4. Instruire în domeniul comerţului electronic şi Ministerul 2006 - 8 milioane Asistenţ Programele de Numărul
tehnologiilor informaţionale şi de Economiei şi 2008 lei a studiu în întreprinderilor
telecomunicaţii Comerţului, donatoril domeniu înregistrate pentru
54
1 2 3 4 5 6 7
Comentarii: Elaborarea şi implementarea Ministerul or comerţul electronic
programelor de instruire pentru Dezvoltării şi cele care
antreprenori, întreprinderile noi şi Informaţional folosesc tehnologii
întreprinderile existente în utilizarea e informaţionale
comerţului electronic şi tehnologiilor
informaţionale şi de telecomunicaţii
Activitatea 4.3. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţe
4.3.1. Dezvoltarea capacităţilor Organizaţiei de Ministerul 2006 - 15 Bugetul Programul de Majorarea
Promovare a Exporturilor din Moldova Economiei şi 2008 milioane lei de stat, dezvoltare a volumului şi valorii
4.3.1.1. Colectarea, gruparea pe categorii, Comerţului, asistenţa capacităţilor exporturilor,
diseminarea informaţiei cu privire la Organizaţia donatoril instituţionale ale contribuţia
condiţiile în care bunurile şi serviciile de Promovare or Organizaţiei de procentuală a
locale pot penetra pe pieţele internaţionale a Exportului promovare a întreprinderilor
4.3.1.2. Dezvoltarea sistemelor moderne de informare din Moldova, exportului din mici şi mijlocii la
pentru a îmbunătăţi vizibilitatea Camera de Moldova majorarea
oportunităţilor de comerţ exterior Comerţ şi exporturilor
4.3.1.3. Încurajarea întreprinderilor mici şi mijlocii să Industrie
dezvolte legături transfrontaliere prin
sprijinirea tîrgurilor comerciale, a vizitelor
comerciale, reţelelor etc.
4.3.1.4. Promovarea bunurilor şi serviciilor din
Moldova
4.3.2. Elaborarea şi implementarea cadrului legislativ Ministerul 2006 - 30 Bugetul Proiectele Numărul noilor
şi normativ privind conversiunea standardelor Economiei şi 2008 milioane lei de stat, actelor standarde
obligatorii în standarde voluntare şi Comerţului, asistenţa legislative şi introduse,
reglementări tehnice obligatorii Serviciul donatoril normative numărul
Comentarii: Consolidarea sistemului de Standardizare or respective întreprinderilor
standardizare şi procedurilor de şi Metrologie mici şi mijlocii
acreditare pentru asigurarea calităţii acreditate
produselor. Asigurarea conformităţii
55
1 2 3 4 5 6 7
cu normele Uniunii Europene şi
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
4.3.3. Perfecţionarea regulamentelor ce ţin de Ministerul 2007 Nici un Bugetul Regulamentul Majorarea
“coridorul verde” pentru produsele perisabile Agriculturii şi cost de stat modificat volumului şi valorii
şi majorarea gradului de înştiinţare a Industriei suplimentar exporturilor
întreprinderilor locale despre aceasta Alimentare, pentru bunurilor perisabile
4.3.3.1. Facilitarea exportului produselor agricole Ministerul bugetul de
perisabile în termen scurt Economiei şi stat
4.3.3.2. Semnarea acordurilor interguvernamentale Comerţului,
privind comerţul produselor alimentare Serviciul
4.3.3.3. Simplificarea procedurilor de export Vamal
4.3.4. Elaborarea şi implementarea unui sistem de Organizaţia 2006- 3 milioane Bugetul Programul de Numărul
instruire a managerilor întreprinderilor mici de Promovare 2008 lei de stat, instruire aprobat participanţilor la
şi mijlocii în operaţiuni de export a Exportului asistenţa program
din Moldova, donatoril
Ministerul or
Educaţiei,
Tineretului şi
Sportului
4.3.5. Crearea şi dezvoltarea bazei naţionale de etaloane Ministerul 2006- 75 Bugetul Baza naţională Numărul ţărilor
compatibile cu cerinţele Uniunii Europene Finanţelor, 2008 milioane lei de stat, de etaloane care recunosc
Comentarii: Republica Moldova deţinînd baza de Ministerul asistenţa completată testările locale
etaloane corespunzătoare va obţine Economiei şi donatoril
încrederea în măsurările efectuate şi, Comerţului, or
respectiv, va obţine recunoaşterea Serviciul
mutuală a certificatelor de conformitate, Standardizare
certificatelor de acreditare eliberate în şi Metrologie
ţară şi ca rezultat produsele fabricate
în Moldova vor fi supuse testărilor unice
recunoscute în alte ţări, astfel fiind
56
1 2 3 4 5 6 7
facilitat accesul antreprenorilor
locali pe pieţele externe

Direcţia strategică 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA DIALOGULUI DINTRE GUVERN ŞI SECTORUL PRIVAT


Activitatea 5.1. Consolidarea participării Sectorului Privat în procesele de elaborare a politicii şi luare a deciziilor
5.1.1. Stabilirea dialogului permanent dintre Guvern Ministerul 2006 Nici un Bugetul Actul normativ Numărul
şi asociaţiile naţionale ale antreprenorilor şi Economiei şi cost de stat privind crearea întrunirilor
întreprinderile mici şi mijlocii, prin crearea Comerţului suplimentar Consiliului Consiliului
Consiliului Naţional al întreprinderilor mici pentru Naţional al întreprinderilor
şi mijlocii bugetul de întreprinderilor mici şi mijlocii
5.1.1.1. Crearea unui Consiliului Naţional al stat mici şi mijlocii
întreprinderilor mici şi mijlocii care va
include Ministerul Economiei şi
Comerţului şi alte ministere implicate în
procesul de elaborare a politicii
întreprinderilor mici şi mijlocii şi
implicarea structurilor naţionale care
reprezintă interesele antreprenorilor şi a
acestor întreprinderi
5.1.1.2. Ministerul Economiei şi Comerţului va
facilita dezvoltarea grupului de lucru unit
al sectorului privat-Guvern pentru
revizuirea politicii, legislaţiei şi dezvoltării
instituţionale / a infrastructurii în
sectoarele cheie ale economiei
5.1.2. Revizuirea legislaţiei care vizează structurile Ministerul 2006 Nici un Bugetul Proiectele Numărul
reprezentative ale întreprinderilor mici şi Economiei şi cost de stat actelor structurilor
mijlocii Comerţului suplimentar legislative reprezentative ale
Comentarii: Optimizarea legislaţiei care vizează pentru respective întreprinderilor
structurile reprezentative ale bugetul de mici şi mijlocii şi
57
1 2 3 4 5 6 7
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu stat antreprenorilor
punerea accentului pe drepturile şi
obligaţiile asociaţiilor naţionale
5.1.3. Crearea comitetelor regionale consultative Ministerul 2006 Nici un Bugetul Actul normativ Numărul
Comentarii: Facilitarea creării comitetelor regionale Economiei şi cost de stat, privind crearea întrunirilor,
consultative în fiecare regiune, care Comerţului suplimentar asistenţa consiliilor dările de seamă ale
vor cuprinde reprezentanţi ai pentru donatoril regionale privind întrunirilor
sectorului public şi privat. Obiectivele bugetul de or întreprinderile
acestor comitete vor fi eliminarea stat, costul mici şi mijlocii
obstacolelor în dezvoltarea acoperit din
întreprinderilor mici şi mijlocii. contul
Ministerul Economiei şi Comerţului donatorilor
va asigura sinergia dintre Comitetul urmează a
regional consultativ şi structurile fi
stabilite în cadrul politicii regionale determinat
5.1.4. Organizarea Conferinţei anuale a Ministerul 2006 2,25 Bugetul Procesele- Numărul
întreprinderilor mici şi mijlocii, Expoziţiei Economiei şi – 2008 milioane lei de stat, verbale ale participanţilor
internaţionale „Micul business” şi a Comerţului sponsori conferinţelor
Concursului „Cel mai bun antreprenor din zarea
„Micul business” asociaţiil
Comentarii: Ministerul Economiei şi Comerţului va or
organiza Conferinţa anuală a întreprin
întreprinderilor mici şi mijlocii în deri-lor
cadrul căreia se va pune în discuţie mici şi
politica de stat în domeniu, mijlocii
obstacolele existente în calea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii şi căile de eliminare a
acestora
Activitatea 5.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi a resurselor umane ale structurilor care reprezintă interesele întreprinderilor mici
58
1 2 3 4 5 6 7
şi mijlocii
5.2.1. Lărgirea spectrului de servicii acordate de Camera de 2006 - 7,5 Asistenţ Setul serviciilor Camera de Comerţ
către Camera de Comerţ şi Industrie în Comerţ şi 2008 milioane lei a prestate de şi Industrie oferă o
conformitate cu cerinţele europene Industrie, donatoril Camera de varietate mai mare
Ministerul or Comerţ şi de servicii şi de o
Economiei şi Industrie mai bună calitate
Comerţului membrilor săi
5.2.2. Acordarea sprijinului în dezvoltarea asociaţiilor Ministerul 2006 - 15 Asistenţ Regulamentele Numărul
naţionale reprezentative şi competente ale Economiei şi 2008 milioane lei a organizaţiilor de organizaţiilor care
întreprinderilor mici şi mijlocii Comerţului, donatoril reprezentare a doresc să
Comentarii: Asistenţă în eficientizarea asociaţiilor structurile or intereselor reprezinte
existente, consolidarea acestora în reprezentative întreprinderilor întreprinderile mici
asociaţii naţionale durabile şi ale mici şi mijlocii şi mijlocii,
profesionale. Dezvoltarea abilităţilor întreprinderilor numărul şi
profesionale prin instruire/parteneriat.mici şi mijlocii calitatea serviciilor
Asistenţa structurilor reprezenta-tive acordate
ale întreprinderilor mici şi mijlocii în membrilor
obţinerea finanţării donatorilor
Activitatea 5.3. Sprijinirea structurilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la participarea în reţelele transeuropene
5.3.1. Crearea legăturilor cu reţelele şi bazele de date Asociaţiile 2006 Nici un Program Instituirea fizică Numărul
europene ce ţin de asistenţă în afaceri naţionale ale – 2008 cost direct e de a legăturilor organizaţiilor
Comentarii: Crearea legăturilor cu: EURO INFO întreprinderilor – finanţare parteneri implicate în
CORRESPO-NDENCE - CENTRES; mici şi mijlocii din proiect at reţelele
Asociaţia Europeană de Artizanat, transnaţionale
Reţeaua asociaţiilor întreprinderilor
mici şi mijlocii, Centrul de inovaţii
etc.
5.3.2. Participarea la programelor internaţionale din Asociaţiile 2006 Nici un Program Rapoartele cu Numărul
domeniul analizei şi dezvoltării naţionale ale – 2008 cost direct ul cadru privire la organizaţiilor
Comentarii: Asistenţa în participarea la programele întreprinderilor – finanţare al implementarea implicate în
59
1 2 3 4 5 6 7
internaţionale din domeniul analizei şi mici şi mijlocii din proiect Uniunii programelor programe-le din
dezvoltării, cum ar fi EUREKA şi al Europen domeniul analizei
cincilea Program Cadru al activităţilor e pentru şi dezvoltării
Comunităţii Europene din domeniul analiză şi
analizei, dezvoltării tehnologice şi dezvoltar
demonstrării e
5.3.3. Participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la Ministerul 2006 Nici un Bugetul Raportul anual Contribuţia
activităţile ce ţin de Carta Europeană Economiei şi – 2008 cost de stat privind Carta întreprinderilor
pentru întreprinderile mici Comerţului, suplimentar Europeană mici şi mijlocii la
Comentarii: Angajarea asociaţiilor naţionale ale asociaţiile pentru pentru Raportul anual
întreprinderilor mici şi mijlocii şi naţionale ale bugetul de întreprinderile privind Carta şi
antreprenorilor în procesul de întreprinderilor stat mici Chestionarul
pregătire a Raportului anual privind mici şi mijlocii
implementarea Cartei Europe-ne în
Moldova şi alte activităţi aferente
implementării acesteia
5.3.4. Crearea Centrelor „Euro Info” pe lîngă Camera Camera de 2006- Urmează a Asistenţ Centrele create Numărul
de Comerţ şi Industrie Comerţ şi 2008 fi a utilizatorilor
Industrie determinat donatoril serviciilor prestate
or,
Camera
de
Comerţ
şi
Industrie
HOTĂRÎRE
cu privire la Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008

nr. 521 din 15.05.2006

Monitorul Oficial nr. 83-86/600 din 02.06.2006


***
Pentru crearea unor condiţii favorabile dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, precum şi în scopul majorării contribuţiei acestora la
dezvoltarea economică durabilă şi reducerea sărăciei, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii pentru anii 2006-2008 (se anexează).
2. Suma alocărilor din bugetul de stat pentru finanţarea acţiunilor ce
ţin de realizarea Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii 2006-2008 se stabileşte la formarea bugetului de stat
pentru anii respectivi.
3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile
administraţiei publice locale vor prezenta, anual, pînă la data de 31
ianuarie, Ministerului Economiei şi Comerţului informaţia privind
implementarea Strategiei în anul precedent anului de raportare.
Ministerul Economiei şi Comerţului va totaliza această informaţie şi
va prezenta Guvernului spre examinare şi aprobare, pînă la data de 20 mai,
Raportul anual privind implementarea Strategiei de susţinere a dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008.
4. Biroul Naţional de Statistică, în comun cu Ministerul Economiei şi
Comerţului, va perfecţiona setul de indicatori statistici pentru monitorizarea
evoluţiei întreprinderilor mici şi mijlocii şi va asigura colectarea,
prelucrarea şi diseminarea datelor statistice privind dezvoltarea sectorului.
Biroul Naţional de Statistică va prezenta Ministerului Economiei şi
Comerţului, anual, pînă la data de 20 aprilie, informaţia privind evoluţia
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în anul anterior anului în curs.
5. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei
de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-
2008 se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.

PRIM-MINISTRU VASILE TARLEV