Sunteți pe pagina 1din 4

Academia Tehnică Militară Concursul de admitere, sesiunea iulie-august 2007

C H E S T I O N A R

D E

C O N C U R S

Varianta C

Proba: ,,Matematică-Fizică

1.

Fie

funcţia

f

:

,

f

(

x

)

=

ax

2

x

+ 2007

,

cu

a

.

Mulţimea

valorilor parametrului real a, pentru care f ′(0) = 1 este: a) ; b) {2011}
valorilor parametrului real a, pentru care
f ′(0) = 1 este:
a)
;
b) {2011} ;
c) {1,101} ;
d) { 2007} ;
e) {−1, −2} .
2. Pe mulţimea polinoamelor de grad n,
n
2
, având coeficienţii reali, se
consideră operaţia de înmulţire a polinoamelor.
Care din următoarele afirmaţii este corectă?
a)
Operaţia este asociativă şi comutativă dar nu are element neutru.
b)
Operaţia este asociativă dar nu este comutativă.
c)
Operaţia este comutativă şi are element invers.
d)
Operaţia este comutativă, asociativă şi are element neutru.
e)
Operaţia este comutativă dar nu este asociativă.
3.
Forţa electromagnetică exercitată de un conductor rectiliniu parcurs de
curentul
I
asupra unei porţiuni de lungime l dintr-un alt conductor rectiliniu parcurs
1
de curentul
I
şi situate la distanţa r unul faţă de altul este:
2
μμ
I I l
μμ r I I l
μμ
r I I
r
0
r
12
0
12
0
12
a)
F
=
;
b)
F =
;
c)
F
=
;
2
2
π
r
2
π r
2
π
l
2
μμ
I I l
I I l
0
r
12
1
2
d)
F
=
;
e)
F
=
.
2
π
r
2
πμμ
r
0
r
4.
Fie
f
:
( 0, ∞→)
,
fx(
) = ln x . Primitiva F a funcţiei f, cu proprietatea
F
(1) =
0 , este:
a)
x
ln x − x ;
b)
c)
x ln x + x ;
d)
x ln x − x + 1;
2
e)
x ln xxx−
+
x ln x ;
.

5. Din vârful unui turn suficient de înalt cad, fără viteză iniţială, două corpuri.

Dacă al doilea corp începe căderea după 0,5 s din momentul căderii primului corp, distanţa dintre corpuri la o secundă de la plecarea celui de-al doilea este (se va

considera acceleraţia gravitaţională

este (se va considera accelera ţ ia gravita ţ ional ă m s g = 10

m s

g = 10

2 ):

a)

5,5 m; b) 3,75 m;

c) 10 m;

d) 6,25 m;

e) 2,5 m.

6.

Un ciclu Carnot este format din:

a)

două izoterme şi două izocore;

 

b)

două izocore şi două adiabate;

c)

două izobare şi două izoterme;

1 din 4

d) două izobare şi două izocore;

e) două izoterme şi două adiabate.

7. Aria cuprinsă între graficul funcţiei x = 2007 este:

ecuaţie

a) 2007;

b)

1

e

2007

;

c) 2006;

d)

f

(

x

)

= e x

, axa

Ox

, axa Oy şi dreapta de

e

2007 1; e)

2007 e

2006

.

8. Un gaz ideal se află în starea iniţială 1, caracterizată prin parametrii:

p

1 = 3 10

5

1, caracterizat ă prin parametrii: p 1 = 3 ⋅ 10 5 N m 2 ş

N

m

2

şi

V 1 = 1 m

3

.

3 Gazul este încălzit izobar până în starea 2, pentru care se cunoaşte apoi încălzit
3
Gazul este încălzit izobar până în starea 2, pentru care se cunoaşte
apoi încălzit izocor până într-o stare 3, conform figurii.
V
=
2 m
,
2
p
p
3
3
1
p
2
1
V
V
V
1
2
Lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1-2-3 este:
5
6
4
3
5
a)
10
J
; b)
2 ⋅ 10
J
; c)
1, 5 ⋅ 10
J
; d)
3 ⋅ 10
J ; e) 3 ⋅ 10
J .
9. Mulţimea tuturor valorilor parametrului α ∈ , pentru care există inversa
⎛α−
11
1
matricei
011
00
α+
1
⎟ ⎟ ⎠
, este:
a)
{−1}; b) {1}; c) \ {−1,1}; d) ; e) φ (mulţimea vidă).
2
10.
Mulţimea soluţiilor ecuaţiei
log
(
x +
2
)
+
log
(
x
+
2
x
)
=
4
este:
2
x
x

a) {0,1} ; b) { 1, 7} ; c) {3, 2007 } ; d) { 2} ; e) { 4} .

11. Valoarea expresiei

este:

a) 2007;

b) 1988;

2007CCC1988

2006

2006

1988

1987

19

c) 0;

d) 1;

e) 19.

18

2006

12. Pentru circuitul cu schema din figură se cunosc E = 4,4V ,

R 1 = 2Ω R = 3Ω R = 0,7Ω

,

2

,

3

.

2 din 4

r = 0,3Ω

,

Energia electrică consumată de rezistorul R pe durata a 30 de minute este: 3 a)
Energia electrică consumată de rezistorul R pe durata a 30 de minute este: 3 a)
Energia electrică consumată de rezistorul
R
pe durata a 30 de minute este:
3
a) 2020 J;
b) 5040 J;
c) 1000 J;
d) 8080 J;
e) 2000 J.
13.
Inversa funcţiei f : → , fx( ) = 3x − 1, este:
1
1
1
1
1
a)
fx
(
)
=
x
+
1
;
b)
fx
(
)
=
(
x
− 1 );
c)
fx
(
)
=
(
x
3 )
;
3
3
1
1
− 1
2
d)
fx
(
)
=
(
x
+
1 )
;
e)
fx
(
)
=
x
+
1
.
3
14.
Valoarea parametrului real a, pentru care
(
2
)
1
lim
x
+ ++
x
1
ax
=
,
x →∞
2
este:
a) –1;
b) 1;
c) 0;
d) 2;
e) 3.
15. Un corp este lansat de la baza unui plan înclinat, în sus pe plan, cu viteza
iniţială
v
0 . Cunoscând unghiul planului
μ , spaţiul parcurs pe planul înclinat până la revenirea în punctul de plecare este:
2
2
2
v
v
v 0
0
0
a)
;
b)
c);
;
2
g μ α−
(
sin
cos
α
)
2
g ;
2
g
(
sin
α−μ α
cos
)
2
2
2 v
v
0
0
d)
;
e)
.
g
(
sin
α+μ α
cos
)
g
(
sin
α+μ α
cos
)

α şi coeficientul de frecare dintre corp şi plan

16. Fie matricea

AM

3

diagonala principală a matricei

b)

a) 2

n

;

2 n+

1

;

c)

2 n

1

(

A

;

)

,

A

= ⎜ ⎜ ⎝

101


101 ⎟ ⎠

000

n

, n

d) 0;

e)

, este:

2

2

n+

1

.

. Suma elementelor de pe

17. Funcţia f :

a) [1, 2 ] ; b) [ 3, 5 ] ; c) [ 1, 0 ] ; d) [ 0,1] ; e) [ 3, 2 ] .

,

f

(

)

x = e x 3 are cel puţin o rădăcină în intervalul:

3 din 4

este:

18. Valoarea limitei

l =

lim

n →∞

1

+

2

+ + n

n

2

a)

l = −1; b) l = 0 ; c) l = 1; d) l = e ; e)

l =

1

2

.

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii. Fiecare problemă se cotează cu un punct. Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.

Timp de lucru efectiv – 3 ore. GGRRIILLĂĂ DDEE EEVVAALLUUAARREE VVaarriiaannttaa CC a b c
Timp de lucru efectiv – 3 ore.
GGRRIILLĂĂ DDEE EEVVAALLUUAARREE
VVaarriiaannttaa CC
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
1
7
13
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
2
8
14
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
3
9
15
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
4
10
16
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
5
11
17
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
6
12
18

4 din 4

Evaluare