Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Extensia Sibiu


Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Anul universitar 2009 – 2010
Semestrul 1

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE


PRACTICĂ SAU LABORATOR
TITLUL DISCIPLINEI: Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării
eficiente
CODUL:
NUMĂRUL DE CREDITE:
DISCIPLINĂ OBLIGATORIE
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Facultatea de Psihologie si Siinte ale Educatiei,
Extensia Sibiu
Sala 85 - curs
Sala 85 - seminar
PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR:
Curs: 2 h/săptămână
Seminar: 1 h/ săptămână

II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE


PRACTICĂ SAU LABORATOR
Titularul disciplinei:
Nume, titlu ştiinţific: lector Adina Diana Bucuţă
Informaţii de contact: e-mail: diana0308@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. DESCRIEREA DISCIPLINEI:


Disciplina îşi propune să fundamenteze teoretic, metodologic şi aplicativ
conceptele „managementul activităţii intelectuale”, „învăţare eficientă”, cu focalizare
expresă pe realitatea procesului de învăţământ, din perspectiva resursei umane.. Se are în
vedere formarea competenţelor cheie specifice muncii intelectuale eficiente la nivel
academic; acestea sunt definite ca pachete de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi atitudini
de care studenţii şi absolvenţii învăţământului superior au nevoie pentru a-şi asigura
reuşita academică, pentru evoluţia personală, pentru angajare şi inserţie ulterioară pe
piaţa muncii. Cursul vizează formarea şi dezvoltarea tehnicilor de învăţare eficientă
pentru studenţii - cadre didactice în devenire.

Obiectivele cursului şi lucrărilor :


Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate, la nivelul
studenţilor se va urmări:

1
• Operarea cu concepte din domeniul învăţării academice şi al managementului
propriei activităţi de studiu;
• Exersarea programării eficiente a ritmului de studiu prin raportare la : timpul
disponibil, experienţele de succes în domeniu, dispozitivele mintal energetice,
modelele psihoigienice şi ergonomice, factorii de mediu ş.a. ;
• Automotivarea pentru studiul constant, intensiv şi/sau distribuit, potrivit
situaţiei concrete ;
• Cultivarea preocupării pentru antrenamentul focalizat al proceselor,
activităţilor şi condiţiilor psihologice personale (percepţie, reprezentare,
memorie, gândire critică, imaginaţie, atenţie, motivaţie, voinţă, caracter,
creativitate ş.a.)
• Identificarea relaţiilor explicite sau implicite dintre diferitele componente
teoretice şi procedural–metodololgice ale studiului universitar, ale succesului
academic ;

IV. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:


Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Bocoş, M., Jucan, D. (2007), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia
evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti
Ciolan, L., (2008), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi
Creţu, D., Nicu, A., Mara, D., (2005) Pedagogie, formarea iniţială a profesorilor,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
Dumitru, I., A., (2000) Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de
Vest, Timişoara
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Nolte, L., D., Harris, R., (2007) Copiii învaţă ceea ce trăiesc – Educaţia care insuflă
valori, Editura Humanitas, Bucureşti
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi
Urlich. C., (2000) Managementul clasei, învăţare prin cooperare, Editura Corint,
Bucureşti

V. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL


SPECIFIC DISCIPLINEI:
- laptop

2
- videoproiector
- fişe de lucru
Notă: materialele sunt asigurate de către facultate.

VI. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR ŞI AL


VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE:

CURS 1. (săptămâna 1 şi 2) Concepte generale: psihologie, pedagogie, didactică,


învăţare umană, învăţare academică, activitate intelectuală, învăţare eficientă;
SEMINAR 1, 2: cunoaşterea grupului, fişa de reflecţie asupra propriei activităţi de
învăţare;
Bibliografie:
Bocoş, M., Jucan, D. (2007), Teoria şi metodologia instruirii. Repere şi instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti
Ionescu, M., Chiş, V. (coord.) (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea
profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Radu, I. (coord.), (2001), Didactica modernă, ediţia a II-a, revizuită, Editura
Dacia, Cluj-Napoca
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi

CURS 2. (săptămâna 3 şi 4) Teorii psihologice asupra învăţării şi aplicaţiile lor


pedagogice (behaviorism, cognitivism, constructivism)
Concepte cheie:
SEMINAR 3, 4: Aplicaţii pedagogice
Bibliografie:
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Creţu, D., Nicu, A., Mara, D., (2005) Pedagogie, formarea iniţială a profesorilor,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi

CURS 3. (săptămâna 5) Stiluri de învăţare


Concepte cheie: stil de învăţare, modelul Fleming şi Mills, modelul Kolb, modelul
Honey şi Munford
SEMINAR 5: Dezvoltarea abilităţilor de învăţare
Bibliografie:

3
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi

CURS 4. (săptămâna 6 şi 7) Predarea-antrenarea explicită şi implicită a abilităţilor


cognitive şi metacognitive. Implicit şi explicit în învăţare; Programe de exersare
explicită a comportamentelor cognitive şi metacognitive eficiente
Concepte cheie: cogniţie şi metacogniţie, cunoştinţe implicite şi explicite, strategii
cognitive şi metacognitive
SEMINAR 6 şi 7: Programe de instruire centrată pe autocontrol, pe dezvoltare cognitivă
şi metacognitivă
Bibliografie:
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi

CURS 5. (săptămâna 6 şi 7) Tehnici de învăţare academică eficientă


Concepte cheie: tehnici de scriere, conţinut, vocabular, utilizarea organizatorilor
cognitivi în prelucrarea informaţiei, tehnici de documentare
SEMINAR 6 şi 7: Aplicaţii – tehnici de studiu academic
Bibliografie:
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi

CURS 6. (săptămâna 8 şi 9) Demersuri tipice şi creative în predare-învăţare


Concepte cheie: Taxonomia formelor de organizare a activităţii didactice, strategie
didactică, proiectare didactică, lecţie

4
SEMINAR 8 şi 9: Aplicaţii – proiectarea didactică la nivel micro; elaborare de
planificări semestriale, proiecte de activitate didactică
Bibliografie:
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi
Creţu, D., Nicu, A., Mara, D., (2005) Pedagogie, formarea iniţială a profesorilor,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi

CURS 7. (săptămâna 10 şi 11) Învăţarea prin cooperare. Gândirea critică


Concepte cheie: învăţare prin cooperare, gândire critică, abilităţi cognitive specifice
gândirii critice, cadrul de predare ERR, metode de predare-învăţare specifice gândirii
critice
SEMINAR 10 şi 11: Aplicaţii - proiectare didactică pe modelul ERR
Bibliografie:
Creţu, D., Nicu, A., Mara, D., (2005) Pedagogie, formarea iniţială a profesorilor,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
Dumitru, I., A., (2000) Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de
Vest, Timişoara,
Urlich. C., (2000) Managementul clasei, învăţare prin cooperare, Editura Corint,
Bucureşti,

CURS 8. (săptămâna 12 şi 13) Managementul învăţării


Concepte cheie: managementul resurselor, motivare şi automotivare, învăţarea pe toată
durata vieţii
SEMINAR 12 şi 13: aplicaţii – metode de automotivare, elaborarea unui program
individual de pregătire pentru sesiunea de examene
Bibliografie:
Glava, A., (2009), Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente. Curs ID,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Editura
Polirom, Iaşi
Bernat, S., E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
Neacşu, I., (2006)., Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic, Universitatea
Bucureşti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf

5
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, (2004), Editura Polirom, Iaşi

CURS 9. (săptămâna 14) scheme recapitulative în vederea pregătirii pentru


examenul scris
SEMINAR 14: aplicaţii

VII. MODUL DE EVALUARE:


- Evaluarea continuă, pe parcurs, a activităţii, a participării active la discuţii, activităţi
practice şi dezbateri, studiu individual, teme scrise = pondere de 30 % în nota finală
- Evaluare finală prin examen scris, organizat la finele semestrului = pondere de 70%
în nota finală

Notă: Pentru fiecare curs, seminar, studenţii sunt invitaţi să citească notiţele de la curs şi
sursele bibliografice indicate de cadrul didactic.

VIII. DETALII ORGANIZATORICE:


- Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la cel puţin 80 % din cursuri şi seminarii,
condiţionând participarea la examenul scris.
- Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut, se va recupera
la o dată ulterioară, fixată în acord cu studenţii.

Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea, conversaţia,


problematizarea, SINELG, SVA, mozaicul, explicaţia, exerciţiul, cubul, linia valorilor

IX. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ:

Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Chiş, V. (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
Ionescu, M., Radu, I., Salade, D. (coord.) (2000), Studii de pedagogie aplicată, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Chiş, V. (coord.) (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea
profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Radu, I. (coord.) (2001), Didactica modernă, ediţia a II-a, revizuită, Editura
Dacia, Cluj-Napoca
Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Garamond, Cluj-Napoca

Sibiu, octombrie 2009