Sunteți pe pagina 1din 6

Termenii INCOTERMS 2000

In 1936, C.I.C.-Paris (Camera Internationala de Comert de la Paris= organizatie


neguvernamentala, infiintata in 1919, care isi desfasoara activitatea prin Comitete
Nationale in 66 de tari, Comisii de lucru si Birouri de legatura – pe langa ONU si alte
organizatii internationale din Geneva, New-York, Hong Kong) publica primele “Reguli
INCOTERMS “ ( International Comercial Termes) cuprinzand patru clauze de livrare.
“Comisia de lucru pentru practici comerciale” din cadrul C.I.C.-Paris, a revizuit,
completat si sistematizat aceste conditii in mai multe randuri : 1953, 1967, 1976, 1980,
1990 si ultima editie INCOTERMS-2000 elaborata de un grup de lucru de 40 de membri
printe care si reprezentanti din SUA si Japonia ( SUA si Japonia isi au propriile uzante
comerciale ) ceea ce a contribuit foarte mult la “universalizarea” “Regulilor
INCOTERMS” .
Editia INCOTERMS 2000 este rodul activitãtii unui grup de 40 de membrii ai Comisiei
de lucru pentru practici comerciale din cadrul CIC Paris. Pentru prima datã, au participat
si reprezentanti ai SUA si Japoniei, fapt ce creste gradul de universalitate a regulilor.
Regulile INCOTERMS 2000 au fost validate de Comitetul Executiv al CIC . Paris si
editate în Publicasia 560, din 1 ianuarie 2000, apartinând aceleiasi organizatii
nonguvernamentale. Regulile .INCOTERMS . 2000. nu aduc modificãri semnificative
fatã de .INCOTERMS . 1990., dar acoperã unele lacune, au un continut mai concis, mai
precis si conferã mai multã sigurantã exportatorilor si importatorilor din orice colt al
planetei.
În cadrul setului de reguli .INCOTERMS . 2000., comerciantii pot negocia un numãr de
13 clauze, dintre care îsi aleg una singurã, pe care o înscriu în contract, pentru a o
respecta întocmai.

Regulile .INCOTERMS . 2000. sunt clasificate în patru grupe, ierarhizate în raport cu


cresterea progresivã a obligatiilor ce revin vânzãtorului, începând de la conditiile care
stabilesc conditii de risc si platã minime pentru vânzãtor si mergând pânã la cele care
stabilesc maximumul de cheltuieli si riscuri în sarcina acestuia.

Grupa E
Litera E provine de la cuvântul EX si priveste conditia de livrare cea mai simplã pentru
vânzãtor (EXW), în care vânzãtorul-producãtor are doar obligatia de a aduce marfa pânã
la rampa de încãrcare a propriilor fabrici sau depozite, la locul de domiciliu.

Grupa F
Litera F provine de la cuvintele .Free. sau .Franco., din limbile englezã si, respectiv,
francezã. Conditiile din aceastã grupã (FCA, FAS si FOB) indicã faptul cã vânzãtorul nu-
si asumã nici costul si nici riscul pentru transportul principal, dar este obligat sã predea
marfa cãtre cãrãusul numit de cumpãrãtor.
Grupa C
Litera C provine de la sintagmele cost of carriage (în englezã) sau cout ou port (în
francezã). În general, conditiile din aceastã grupã (CFR, CIF, CPT si CIP) indicã faptul
cã vânzãtorul plãteste transportul principal, fãrã sã-si asume riscul pierderii sau avarierii
mãrfurilor sau alte costuri survenite dupã încãrcare si expediþie.
Grupa D
Litera D provine de la cuvântul delivered din limba englezã, sinonim cu rendu din limba
francezã. În general, conditiile din aceastã grupã (DAF, DES, DEQ, DDU si DDP) indicã
faptul cã vânzãtorul suportã atât costurile, cât si riscurile aferente transportului principal,
pânã în tara de destinatie, la domiciliul cumpãrãtorului.

EXW... Franco uzinã (locul convenit)


Conform acestei clauze (Franco fabrica.../ex works.../à l.usine...)
rãspunderea vânzãtorului înceteazã în momentul în care a plasat marfa
la dispozitia cumpãrãtorului, în locul convenit (fabricã, depozit, minã) . nevãmuitã la
export si neîncãrcatã pe vreun mijloc de transport. Cumpãrãtorul suportã toate cheltuielile
de încãrcare, transport, descãrcare si îsi asumã toate riscurile. Plãteste asigurarea, taxele,
impozitele si îndeplineste formalitãtile de export. Atunci când cumpãrãtorul nu poate
îndeplini formalitãtile de export se recomandã utilizarea clauzei FCA...
Vânzãtorul poate fi obligat la încãrcarea mãrfii în mijlocul de transport comandat de
cumpãrãtor, numai dacã acest lucru este mentionat explicit în contract.

FCA... Franco cãrãus (locul convenit)


Conform acestei clauze, rãspunderea vânzãtorului înceteazã atunci când marfa vãmuitã
pentru export este predatã transportatorului (Free Carrier.../ Franco cãrãus) ales de
cumpãrãtor. Poate fi folositã în orice modalitate de transport. Locul ales pentru livrare are
efect asupra obligatiilor de încãrcare-descãrcare în acel loc. Numai dacã livrarea are loc
la sediul vânzãtorului, acesta este rãspunzãtor pentru încãrcare.

FAS... Franco de-a lungul navei (portul de încãrcare)


Conform acestei clauze, rãspunderea vânzãtorului înceteazã numai dupã ce încãrcãtura
este plasatã de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri (Free Alongside Ship.../Franco le
long du navire/Franco cãrãus), în portul de încãrcare convenit. Din acel moment, toate
costurile si riscurile sunt suportate de cumpãrãtor (încãrcare, transport, riscuri,
descãrcare, vãmuire). Cumpãrãtorul trebuie sã notifice vânzãtorului numele navei, portul,
dana de încãrcare si data livrãrii. Clauza FAS impune ca vânzãtorul sã vãmuiascã marfa
pentru export, cu excepþia cazului în care se prevede altceva, în contract, în mod explicit.
Clauza FAS... este utilizatã exclusiv pentru transportul maritim si fluvial.

FOB... Liber la bord (portul de încãrcare)


Aceastã clauzã semnificã faptul cã vânzãtorul si-a îndeplinit obligatia de livrare atunci
când marfa a trecut de balustrada navei (copastia), în portul de încãrcare mentionat în
contract, cu tot ceea ce implicã aceasta (Free On Board/Franco bord). Din acest moment,
toate costurile si riscurile de pierdere sau avariere cad în sarcina cumpãrãtorului. Clauza
FOB... obligã vânzãtorul sã îndeplineascã formalitãtile vamale de export. Poate fi
utilizatã numai în transportul maritim ºi pe ape navigabile interne.

CFR... Cost si navlu (portul de destinaþie)


Clauza CFR... Cost ºi navlu (port de destinaþie convenit) indicã faptul cã toate costurile
de transport sunt suportate de vânzãtor (Cost and freight/Cost ºi navlu) pânã în portul de
destinaþie. Cumpãrãtorul preia însã riscurile pierderii sau distrugerii mãrfii încã din
momentul trecerii mãrfii peste balustrada vasului, în portul de încãrcare, ales de vânzãtor.
Clauza CFR cere ca vânzãtorul sã fie responsabil de vãmuirea mãrfii pentru export. Este
aplicabilã numai în transportul pe apã.

CIF... Cost, asigurare ºi navlu (portul de destinaþie)


Potrivit acestei clauze (Cost, Insurance and Freight -CIF/Cost, asigurare ºi navlu),
vânzãtorul livreazã marfa navlositã de el ºi plãteºte cheltuielile de transport pânã în portul
de destinaþie, inclusiv costul asigurãrii mãrfurilor, pe durata transportului maritim.
Vânzãtorul contracteazã asigurarea ºi plãteºte o poliþã de asigurare cu acoperire minimã,
dar cumpãrãtorul poate încheia o asigurare cu protecþie mai extinsã. Riscul de pierdere
sau avariere a mãrfii trece de la vânzãtor la cumpãrãtor odatã cu trecerea balustradei
navei, în portul de expediþie cumpãrãtorul fiind partea care va recupera asigurarea. Din
aceastã cauzã, .poliþa de asigurare. Procuratã ºi plãtitã de vânzãtor trebuie cesionatã ºi
remisã cumpãrãtorului. Clauza CIF... este utilizatã exclusiv în transportul pe apã.

CPT... Transport plãtit p^nã la (destinaþia convenitã)


Semnificaþia acestei clauze (Carrige Paid to.../Transport plãtit p^nã la...) este aceea cã
vânzãtorul plãteºte costul transportului mãrfii
p^nã la o destinaþie convenitã în contract. Riscul de pierdere sau
avariere a mãrfii, ca ºi orice alte costuri suplimentare ivite dupã ce
marfa a fost livratã sunt transferate cãtre cumpãrãtor, din momentul
în care marfa a fost predatã în custodia primului transportator.
Termenul CPT... cere ca v^nzãtorul sã vãmuiascã marfa pentru
export. Cumpãrãtorul are obligaþia sã recepþioneze marfa la locul
convenit ca destinaþie, sã achite preþul acesteia, eventual ºi cheltuielile
de descãrcare, dacã nu s-a negociat altfel. Clauza CPT...
poate fi utilizatã pentru orice modalitate de transport, inclusiv pentru
transportul multimodal.

CIP... Transport, asigurare plãtite p^nã la (destinaþie)


Semnificaþia acestei clauze (Carriage, Insurance Paid to.../Transport
ºi asigurare plãtite pânã la...) este aceea cã vânzãtorul livreazã
marfa transportatorului angajat de el, achitând costul transportului
mãrfii pânã la locul de destinaþie convenit în contract, inclusiv
costul asigur\rii minimale a riscului de pierdere sau avariere a mãrfii
pe timpul transportului.
Contractul de asigurare se va încheia de cãtre vânzãtor. Tot el va
plãti ºi prima de asigurare minimalã. Dacã cumpãrãtorul va dori sã
încheie o asigurare mai extinsã decât cea minimalã, îºi va rezerva
aceastã libertate.
Riscul de pierdere sau avariere a mãrfii trece de la vânzãtor la
cumpãrãtor, dupã ce marfa a fost predatã primului transportator,
chiar dacã poliþa de asigurare este plãtitã de vânzãtor. Recuperarea
daunelor de la asigurator cade în sarcina cumpãrãtorului, motiv
pentru care poliþa de asigurare va fi cesionatã în favoarea sa sau îi va
fi remisã de vânzãtor.
Clauza CIP... cere ca vânzãtorul sã vãmuiascã marfa pentru
export ºi este utilizabilã pentru orice modalitate de transport. Simplific
ând puþin lucrurile, atunci când un dealer auto comunicã preþul
CIP, vom ºti cã mai avem de adãugat taxele vamale la import
(excepþie fac produsele fabricate în UE, indiferent de marcã), costul
formalitãþilor vamale la import, taxa pe valoare adãugatã (aplicatã la
CIP + vamã) ºi acciza.

DAF... Livrat la frontierã (locul convenit)


Semnificaþia acestei clauze (Delivered at Frontier.../ Franco frontiera...)
este aceea cã vânzãtorul ºi-a îndeplinit obligaþia de a livra,
atunci când marfa a fost pusã la dispoziþia cumpãrãtorului, la frontiera
geograficã a þãrii indicate, vãmuitã pentru export ºi nedescãrcat
ã de pe mijlocul de transport, înainte de frontiera vamalã, la locul
convenit. Dacã pãrþile convin ca vânzãtorul sã rãspundã de descãrcare,
acest lucru trebuie menþionat explicit în contract. Este important
ca .frontiera. în cauzã sã fie definitã precis, odatã cu locul convenit
(ex. livrat la frontiera moldavo-românã Sculeni).
Clauza DAF... se recomandã în cazurile în care marfa este
transportatã pe cale feratã sau cu mijloace rutiere. Clauza nu obligã
v^nzãtorul la încheierea unui contract de asigurare, motiv pentru
care se recomandã ca pãrþile sã se punã de acord asupra suportãrii
riscurilor. Cumpãrãtorul preia plata taxelor vamale la import ºi
cheltuielile de transport de la frontierã p^nã la depozitul de destinaþie.

DES... Livrat pe bordul navei (portul de destinaþie)


Aceastã clauzã (Delivered Ex Ship.../Franco navã nedescãrcatã...)
semnificã faptul cã v^nzãtorul ºi-a îndeplinit obligaþia de livrare a
mãrfii, în momentul în care o pune la dispoziþia cumpãrãtorului, la
bordul vasului, nevãmuitã pentru import, în portul de destinaþie
indicat în contract. El suportã toate costurile ºi riscurile legate de
marfã p^nã în portul de destinaþie, înainte de descãrcare. Aceastã
clauzã poate fi utilizatã numai pentru transportul pe apã, eventual,
cel multimodal, dacã livrarea (în final) se efectueazã pe bordul
vasului, în portul de destinaþie convenit.

DEQ... Livrat pe chei (portul de destinaþie)


Semnificaþia acestei clauze (Delivered Ex Quay.../ Franco la chei...)
este aceea cã vânzãtorul ºi-a îndeplinit obligaþia de livrare în momentul
în care a pus marfa la dispoziþia cumpãrãtorului, nevãmuitã la
import, pe chei, în portul de destinaþie convenit în contract. El
suportã toate costurile ºi riscurile legate de marfã pânã dupã descãrcarea
acesteia pe chei.
Termenul DEQ... obligã cumpãrãtorul la îndeplinirea formalit
ãþilor de import ale mãrfii ºi la achitarea tuturor taxelor corespunz
ãtoare, a taxelor vamale ºi a altor speze oficiale în legãturã cu
importul.
Totuºi, dacã pãrþile convin ca vãmuirea pentru import sã cadã în
sarcina vânzãtorului, acest lucru trebuie exprimat expres. Plata
taxelor vamale se negociazã distinct ºi se menþioneazã în contract,
ca atare: .inclusiv/exclusiv taxe vamale în sarcina vânzãtorului..
Clauza DEQ... poate fi utilizatã numai în transporturile pe apã
sau în transportul multimodal, atunci când livrarea se efectueazã pe
chei.

DDU... Livrat, nevãmuit (destinaþia convenitã)


Semnificaþia acestei clauze (Delivered Duty Unpaid.../Franco destina
þie nevãmuit...) este aceea cã vânzãtorul ºi-a îndeplinit obligaþia
de livrare în momentul în care marfa a fost pusã la dispoziþia
cumpãrãtorului, nedescãrcatã din mijlocul de transport ºi nevãmuitã
la import, la locul de destinaþie convenit, în þara de import. El
îndeplineºte formalitãþile vamale de export ºi suportã toate costurile
ºi riscurile legate de aducerea mãrfii pânã la destinaþie. Cumpãrãtorul
suportã formalitãþile vamale de import ºi costurile legate de preluarea
mãrfii.
Condiþia de livrare DDU... poate fi utilizatã în orice modalitate
de transport, dar atunci când livrarea se face în portul de destinaþie,
la bordul navei sau pe chei, se recomandã folosirea clauzelor DES...,
respectiv, DEQ..., specifice transportului pe apã.

DDP... Livrat, vama plãtitã (destinaþia convenitã)


Semnificaþia acestei clauze .de favoare. pentru cumpãrãtor (Delivered
Duty Payd.../Franco destinaþie vãmuit) este aceea cã vânzã-
torul ºi-a îndeplinit obligaþia de livrare a mãrfii în momentul în care
a pus-o la dispoziþia cumpãrãtorului, la locul de destinaþie convenit,
vãmuitã pentru import, dar nedescãrcatã de pe mijlocul de transport.
El suportã toate cheltuielile ºi riscurile legate de aducerea mãrfii
pânã la destinaþie, inclusiv îndeplinirea formalitãþilor vamale ºi plata
taxelor vamale, ca ºi a altor taxe ºi speze legate de import. Clauza
DDP... cere maximum de obligaþii din partea vânzãtorului ºi nu va
fi folositã decât în mãsura în care acesta poate obþine licenþele de
import.
Clauza DDP... poate fi utilizatã indiferent de modalitatea de
transport, dar atunci când livrarea se face în portul de destinaþie, la
bordul navei sau pe chei, se recomandã folosirea clauzelor DES...
sau, respectiv, DEQ..., mai potrivite pentru transportul pe apã.