Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 10.IV.2006
Unitatea şcolară: Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Năsăud
Clasa: a IX-a
Propunător: Cîmpean Emese
Disciplina: Introducere în pedagogie
Unitatea de conţinut: Curriculum. Concept integrator
Tema: Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea:
O1 - să definească obiectivele operaţionale
O2 – să formuleze condiţiile pedagogice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele operaţionale
O3 – să precizeze trăsăturile procedurii de operaţionalizare (după Mager)
O4 – să identifice obiective corect operaţionalizate conform tehnicii lui R.F.Mager
Strategii didactice:
Metode şi procedee:
• conversaţia euristică, explicaţia. exerciţiul, demonstraţia
Resurse educaţionale:
• manualul, fişe de lucru, tabla, creta, activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală
Sistemul de evaluare:
Forme de evalare:
• formativă
Metode de evaluare:
• observare curentă, verificare orală, fişe de exerciţii
Bibliografie:
• Ionescu, M, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura P. U. C. , Cluj, 2000
• Cerghit,I, Radu,I.T, Popescu.E, Vlăsceanu, L, Didactica. Manual pentru clasa a X- a, şcoli normale, E.D.P., Bucureşti,
1999
• Pavelea, C, Pavelea. D.T, Gheorghe, Al, Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică, Ed. “Gheorghe
Alexandru”, Craiova, 2005
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Momentele Obiec-
/ tive Activitatea profesorului Activitatea elevilor Str. Eval Obs
Etapele opera- Did
lecţiei ţionale
Moment - prezentarea profesorului - se pregătesc pentru Conv. Obser-
Organizatoric - notarea absenţilor lecţie vare
(2 – 3 min) - asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării cu- În funcţie
activităţii rentă de
particula-
rităţile
clasei, se
În caiete veţi nota acum tot ceea ce vă trece va
prin cap despre cuvântul „finalitate”; nu vă modifica
gândiţi neapărat la finalităţile pedagogice! Puteţi demersul
Verificarea formula propoziţii despre acest cuvânt, puteţi didactic,
cunoştinţelor enumera alte cuvinte care au legătură cu el; aveţi - notează câteva lucruri în sensul
însuşite libertatea de a alege ce şi cum scrieţi! despre finalitate accesibili-
anterior Aveţi la dispoziţie pentru acest lucru exact 3 zării sau
(8 min) minute. (sistematizez pe tablă noţiunile oferite de invers
elevi).
Aţi primit o fişă de exerciţii cu ajutorul căreia
vom recapitula noţiunile cuprinse în planul de
recapitulare.
Uitaţi-vă la primul exerciţiu de pe fişă:
Care sunt din punct de vedere pedagogic - o elevă va distribui fişe Verifi-
finalităţile educaţiei? Ce categorii cuprind ele? de exerciţii care
Pe fişă, la exerciţiul 2, aveţi definiţiile curent
acestora. Vă rog să selectaţi cărei categorie îi ă
aparţine fiecare definiţie. - definesc şi prezintă
Ce este idealul educaţional? Care este idealul finalităţile educaţiei Exerci
educaţional specific societăţii româneşti în -ţiul Fişe
actualitate? Ce este scopul educaţional? Dar de
obiectivele? exerci-
Uitaţi-vă la exerciţiul 3 de pe fişă şi - enunţă definiţiile Fişe ţii
completaţi, vă rog individual spaţiile punctate. idealului, scopului şi de
Câte tipuri de obiective cunoaşteţi? Care sunt obiectivelor, pe care le lucru
domeniile cărora se subordonează obiectivele clasifică în funcţie de
O1 generale? Ce puteţi spune despre obiectivele gradul lor de generalitate
specifice? De ce credeţi că sunt utile obiectivele (cognitive, afective şi
operaţionale? psihomotorii)

Astăzi vom continua discuţia despre obiectivele


operaţionale, insistând asupra operaţionalizării
Anunţarea obiectivelor educaţionale; a condiţiilor
temei şi a pedagogice pe care trebuie să le îndeplinească
obiectivelor obiectivele operaţionale, precum şi asupra
(1 – 2 min) tehnicilor de operaţionalizare; altfel spus despre - ascultă cuvintele
Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale. profesorului
La sfârşitul orei, în urma prezentării acestor
conţinuturi, va trebui să le puteţi defini şi să
operaţi cu ele în diferite contexte.
Verifi-
care
Conceptul de “operaţionalizare” orală
Dirijarea Ce înţelegeţi voi prin cuvântul
învăţării operaţionalizare?
(32 min) Cadrul didactic defineşte şi caracterizează
O1 conceptul - răspund la întrebările
O2 Ce sunt obiectivele operaţionale? cadrului didactic
Ce înţelegem, deci, prin “a operaţionaliza”? A operaţionaliza
Cadrul didactic sintetizează răspunsurile elevilor înseamnă a specifica
demersul şi modalităţile Activit
Se împart elevilor fişe pe care sunt enumerate prin care obiectivele ate
condiţiile pedagogice pe care trebuie să le proiectate pot fi fronta-
îndeplinească obiectivele identificate în rezultatele lă
pentru a fi corecte şi se discută pe baza acestora, efective ale procesului
insistându-se asupra acestor criterii, precum şi a educaţional
tipului de verbe dezirabile. (Anexa 2) Expli-
- se familiarizează cu caţia
Tehnici de operaţionalizare criteriile enunţate,
precum şi cu verbele de
De regulă, sunt menţionate două criterii de acţiune care trebuie
elaborare şi apreciere a operaţionalităţii unui folosite
obiectiv:
• Performanţa – crit. comportamental
• Capacitatea intelectuală–criteriul
competenţei
Ce credeţi că este performanţa? - ascultă cuvintele
Dar competenţa? cadrului didactic Tablă
- răspund la cretă Obser
O3 Cel mai cunoscut model de operaţionalizare a întrebări vare
obiectivelor educaţionale este modelul lui Robert Activi- curent
F. Mager, care cuprinde trei paşi: tate ă
1. descrierea comportamentului final al fronta-
elevului lă
2. descrierea condiţiilor de realizare a
comportamentului
3. precizarea nivelului performanţei
acceptabile
O3 Cadrul didactic defineşte şi caracterizează Act.
O4 fiecare concept. - ascultă explicaţia Indivi-
Li se cere elevilor să dea şi ei exemple duală
- răspund la
întrebări Act.
Pe fişa pe care o primiţi în acest moment, Fronta
veţi avea de completat spaţiile punctate cu - dau exemple de -lă
Aprecierea noţiunile potrivite sau de ales prin încercuire obiective corect
activităţii anumite variante la exerciţiile de tip grilă, astfel operaţionalizate
elevilor şi încât să vedem împreună ce cunoştinţe aţi reţinut
încheierea astăzi la ora de pedagogie. După ce veţi completa Conv.
activităţii aceste fişe în maxim 5 min, le voi strânge pentru Euris-
(5 min) a vedea ce aţi reţinut - completează fişele de tică
evaluare Fişe
de
lucru
FIŞĂ DE LUCRU
1. Precizaţi categoriile finalităţilor educaţionale:

FINALITĂŢI
................ EDUCAŢIONALE

................................
2. Stabiliţi corespondenţele corecte între finalităţile pedagogice şi definiţiile corespunzătoare:

> concentrează în esenţa sa modelul sau tipul de personalitate


solicitat de condiţiile sociale ale unei etape istorice, pe care obiective ed
educaţia este chemată să-l formeze în procesul desfăsurării ei.

> detaliază conţinutul idealului educativ, desemnând evoluţii şi


schimbări ample ale personalităţii elevilor; vizând finalitatea unui ideal educ.
complex de acţiuni determinate şi detaliate pe niveluri de pregătire.

> enunţuri cu caracter finalist care dau expresie intenţiei de a


produce o modificare în personalitatea elevului, ca urmare a scop educ.
implicării acestuia într-o activitate de predare-învăţare.

3. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare:


În ordinea gradului de generalitate, obiectivele educaţionale pot fi ierarhizate pe trei niveluri:
• ........................................ desemnează finalităţi ce orientează întreaga activitate didactică, pe toată perioada şcolarităţii
şi care corespund idealurilor social – economice şi culturale. Au un caracter global, abstract şi se referă la anumite
laturi ale personalităţii
• .......................................desemnează performanţe ce urmează a fi obţinute prin realizarea unor sarcini concrete, în
timpul....................... şi altor activităţi instructiv- educative, cu ajutorul diverselor resurse şi mijloace pedagogice. Ele
sunt elaborate pe baza ....................... unei discipline şi a obiectivelor generale, prin tehnici adecvate de operaţionalizare
sau concretizare, aplicate de învăţător.
• .......................................... sunt finalităţi proprii diferitelor obiecte de studiu, stabilite pe trepte de şcolarizare, în funcţie
de particularităţile de vârstă ale elevilor. Sunt derivate din .................................... ale educaţiei, pe profile de pregătire.
VERBE DEZIRABILE Criteriile operaţionalizării
A ADUNA A CORELA A FORMA A PRESA Pentru a fi corecte, obiectivele trebuie să îndeplinească unele
A AJUNGE A DEFINI A FORMULA A PROBA condiţii pedagogice:
A ALCĂTUI DEMONSTRA A FUGI A REALIZA 1. De conţinut:
A ALERGA A DENUMI A GRUPA A REDACTA • Orice obiectiv operaţional trebuie să specifice atât conţinutul,
A AGLUTINA A DEPĂŞI IDENTIFICA REORGANIZA cât şi modul de abordare sau sarcina de învăţare a elevului
A ANALIZA DESCOMPUNE INTERPRETA A REUNI (accentul se pune pe alegerea adecvată a modului de
A APLICA A DESEMNA A ÎMPĂRŢI A REVENI abordare)
A APRECIA A DESENA A ÎNLOCUI A REZOLVA • Precizarea sarcinii de învăţare trebuie să fie cât mai variată,
ARGUMENTA A DESPRINDE A ÎNMULŢI A REZUMA evitându-se tendinţa de solicitare excesivă a memoriei
A ASOCIA A DETERMINA A ÎNSUMA A SĂRI elevilor
A ATAŞA A DEZLIPI A ÎNTOCMI A SCĂDEA • Alegerea acelor resurse şi procedee de instruire care conduc
A CÂNTA A DEZVĂLUI A LIPI A SCHIMBA la realizarea sarcinii de învăţare de către elevi
CARACTERIZA A DISOCIA A MANEVRA A SCHIŢA • Sarcinile de învăţare trebuie să fie accesibile elevilor, adică să
A CITI A DISTINGE A MODELA A SE ORIENTA se bazeze pe experienţele anterioare de învăţare şi să conducă
A CLASIFICA A DIVIZA A MODIFICA A SELECTA la rezolvare de noi probleme
A COMBINA A EFECTUA A NUMARA A SEPARA 2. De formă:
A COMPARA A ENUMERA A NUMI STRUCTURA • Obiectivul trebuie să vizeze activitatea elevilor, şi nu pe
A COMPLETA A EVALUA A ORDONA A SUBSTITUI aceea a profesorului
A COMPUNE A EXECUTA A PERCUTA A TRAFORA • Schimbările aşteptate trebuie să fie indicate în termeni cât
A CONSTRUI EXEMPLIFICA A PLIA A TRASA mai concreţi, pentru a putea fi înţelese de elevi ca sarcini de
învăţare şi pentru a fi observabile după ce s-a terminat situaţia
A CONTURA A EXTRAGE A POVESTI A TRIA
de predare – învăţare
A COPIA A EXTRAPOLA A PREZENTA A UTILIZA
• Fiecare obiectiv conţine o singură sarcină de învăţare
VERBE INDEZIRABILE • Formularea obiectivelor trebuie să se facă în mod
economicos, cu puţine cuvinte
A ADÂNCI A DESLUŞI A SE DEPRINDE • Obiectivele operaţionale trebuie grupate logic în jurul unităţii
A APROFUNDA A INTUI A SE EDIFICA tematice a unei lecţii
A ASIMILA A ÎNŢELEGE A SE EMOŢIONA • În enunţul obiectivului se va descrie situaţia în care are loc
A-ŞI DEZVOLTA A ÎNVĂŢA A SE FAMILIARIZA acţiunea, condiţiile de realizare a sarcinii şi de evaluare a ei
A-ŞI ÎMBOGĂŢI A-ŞI DA SILINŢA A SE ÎMPĂRTĂŞI • Se indică şi criteriile pe baza cărora se admite că elevul a
A-ŞI ÎNSUŞI A OBSERVA A SE LĂMURI atins performanţa aşteptată
A CLARIFICA A PERCEPE A SE OBIŞNUI • Proiectarea obiectivelor în raport cu mai multe niveluri de
A CONSTATA A PRICEPE A SIMŢI performanţă ( minimale, medii, maximale)
A CONŞTIENTIZA A SE CONCENTRA A-ŞI LĂRGI • Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va
A CUNOAŞTE A SE CONVINGE A ŞTI face prin apelul la verbe de acţiune
FIŞĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR

1.Încercuiţi variantele cărora le corespund obiectivele corect operaţionalizate conform tehnicii lui R.F. Mager:
a) Să ştie definiţia verbului.
b) Să rezolve exerciţii.
c) Să identifice într-o perioadă de 4 min. de muncă independentă, cel puţin 4 trăsături ale basmului, dintr-un text ce
conţine opt.
d) Să cunoască opera lui Eminescu.

2.Enumeraţi cel puţin patru condiţii pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele operaţionale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

3.Care sunt cei trei parametrii ai procedurii de operaţionalizare stabilite de R. F. Mager?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………...

4. Daţi exemple de obiective operaţionale corect formulate:


Schiţa lecţiei

A.Conceptul de “operaţionalizare”
1. A operaţionaliza înseamnă a specifica demersul şi modalităţile prin care obiectivele proiectate pot fi
identificate în rezultatele efective ale procesului educaţional

2. Obiectivele operaţionale sunt obiective educative, transpuse la nivelul concret al actului pedagogic şi al
activităţii de învăţare a elevilor, exprimate în termeni de comportamente şi performanţe observabile.
Ele au un caracter concret şi sunt realizabile în situaţii specifice de învăţare, în cadrul lecţiilor şi în afara lor,
cu ajutorul diverselor resurse şi mijloace pedagogice. Obiectivele operaţionale sunt elaborate pe baza
obiectivelor specifice unei discipline şi a obiectivelor generale, prin tehnici adecvate de operaţionalizare sau
concretizare, aplicate de învăţător.Totodată, ca şi obiectivele specifice, obiectivele operaţionale au două
dimensiuni: una de conţinut (informaţia, problema), care constituie obiect al învăţării şi alta de formă sau
propriu-zis operaţională, indicând sarcina de învăţare pentru elev. (Într-o sarcină de învăţare se indică modul
de abordare a unui conţinut de către elev, ce trebuie să facă elevul cu un conţinut dat – ex. “să memoreze o
definiţie, să analizeze o ortogramă, să aplice un algoritm)
Prin stabilirea obiectivelor operaţionale se precizează competenţele şi performanţele la care elevii
trebuie să ajungă în urma desfăşurării unei activităţi.

3. A operaţionaliza înseamnă a efectua două operaţii indispensabile:


• Derivarea din obiective generale a unor obiective concrete, specifice;
• Traducerea efectivă a acestora în planul acţiunii şi aplicaţiei directe, adică în comportamente
observabile.
Aceasta presupune a determina ceea ce vor învăţa elevii în cadrul îndeplinirii unor sarcini concrete, dar şi
condiţiile în care se va realiza învăţarea.

Condiţii pedagogice
Pentru a fi corecte, obiectivele trebuie să îndeplinească unele condiţii pedagogice:
1. De conţinut:
• Orice obiectiv operaţional trebuie să specifice atât conţinutul, cât şi modul de abordare sau sarcina de
învăţare a elevului (accentul se pune pe alegerea adecvată a modului de abordare)
• Precizarea sarcinii de învăţare trebuie să fie cât mai variată, evitându-se tendinţa de solicitare excesivă
a memoriei elevilor
• Alegerea acelor resurse şi procedee de instruire care conduc la realizarea sarcinii de învăţare de către
elevi
• Sarcinile de învăţare trebuie să fie accesibile elevilor, adică să se bazeze pe experienţele anterioare de
învăţare şi să conducă la rezolvare de noi probleme
2. De formă:
• Obiectivul trebuie să vizeze activitatea elevilor, şi nu pe aceea a profesorului
• Schimbările aşteptate trebuie să fie indicate în termeni cât mai concreţi, pentru a putea fi înţelese de
elevi ca sarcini de învăţare şi pentru a fi observabile după ce s-a terminat situaţia de predare – învăţare
• Fiecare obiectiv conţine o singură sarcină de învăţare
• Formularea obiectivelor trebuie să se facă în mod economicos, cu puţine cuvinte
• Obiectivele operaţionale trebuie grupate logic în jurul unităţii tematice a unei lecţii
• În enunţul obiectivului se va descrie situaţia în care are loc acţiunea, condiţiile de realizare a sarcinii
şi de evaluare a ei
• Se indică şi criteriile pe baza cărora se admite că elevul a atins performanţa aşteptată
• Proiectarea obiectivelor în raport cu mai multe niveluri de performanţă ( minimale, medii, maximale)
• Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la verbe de acţiune (vezi
anexa: Verbe dezirabile). A nu se folosi enunţuri de genul: a cunoaşte, a înţelege, a şti

C. Tehnici de operaţionalizare
De regulă, sunt menţionate două criterii de elaborare şi apreciere a operaţionalităţii unui obiectiv:
• Performanţa – crit. comportamental
• Capacitatea intelectuală–criteriul competenţei
Performanţa se referă la ceea ce elevul va fi apt să realizeze imediat după terminarea unei secvenţe de
instruire şi în raport cu un conţinut informaţional precis delimitat.
Competenţa se referă la capacitatea de conservare şi transfer superior, ceea ce facilitează atingerea unei
performanţe vizate de obiectivele operaţionale ulterioare

Cel mai cunoscut model de operaţionalizare a obiectivelor educaţionale este modelul lui Robert F. Mager,
care cuprinde trei paşi:
4. descrierea comportamentului final al elevului
5. descrierea condiţiilor de realizare a comportamentului
6. precizarea nivelului performanţei acceptabile
Descrierea comportamentului final trebuie să se facă printr-un verb concret (precizează rezultatul care se
aşteaptă de la elev în finalul realizării unei sarcini de învăţare
De exemplu: “ să identifice substantivele”, după ce şi-a însuşit definiţia şi a analizat diverse exemple, sub
controlul învăţătorului.
Folosindu-vă de lista verbelor de acţiune şi de explicaţia oferită, daţi şi voi exemple
Descrierea condiţiilor de realizare a comportamentului circumscrie cadrul de manifestare a
comportamentului final. Se disting două tipuri de condiţii:
a. prealabile, adică referitoare la comportamentele pe baza cărora este posibilă realizarea noului
comportament final (ce grad de pregătire are elevul, ce cunoştinţe posedă, ce deprinderi)
b. actuale, adică mijloacele şi contextul de realizare a performanţei (ce I se pune la îndemână elevului
– materiale illustrative sau documentare; laborator; cabinet de specialitate; ce cantitate de
informaţie I se comunică înainte de a I se cere rezolvarea
De exemplu: “elevul să identifice substantivele dintr-un text (se specifică textul) care conţine zece
substantive.
Li se cere elevilor să dea şi ei exemple
Precizarea nivelului performanţei acceptabile înseamnă precizarea unui aspect cantitativ al
performanţei.
Învăţătorul operează cu anumite standarde, adică invocă anumite etaloane pentru aprecierea reuşitei
elevilor în învăţare. Pentru a indica un nivel de reuşită sau standardele minimale, se specifică:
- numărul minim de răspunsuri corecte solicitate sau nr. maxim de greşeli tolerate
- intervalul de timp maxim oferit pentru rezolvarea sarcinii
De exemplu:
“Elevul să identifice substantivele dintr-un text care conţine zece substantive. Nivelul minim al performanţei
acceptate este de cinci substantive subliniate în text într-o perioadă de cinci minute de muncă independentă”.
Operaţionalizarea obiectivelor prin definirea performanţei aşteptate are avantajul preciziei, concreteţei şi
măsurabilităţii.

S-ar putea să vă placă și