Sunteți pe pagina 1din 3

NR. /DEA/27.01.

2011

Doamnei/Domnului Director
al Penitenciar, PMT, CR, Penitenciar Spital

Stimată doamnă/ Stimate domnule director

În vederea aplicării prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul


2011 a personalului din sistemul administraţiei penitenciare plătit din fonduri publice,
vă transmitem următoarea metodologie de lucru:

A. Funcţionari publici cu statut special

În aplicarea prevederilor art.1 din Legea nr. 285/ 2010, cuantumul brut al
salariilor lunare pe anul 2011 va fi determinat, pornind de la elementele
componente ale salariului de bază la 31.12.2009, raportat la condiţiile de muncă
prezente, respectiv ianuarie 2011, astfel:

1. În prima fază se va calcula salariul aferent lunii ianuarie 2011 transpus în


elementele componente valabile la data de 31 decembrie 2009.
2. Elementele componente ale salariul brut la 31.12.2009 vor fi transpuse în
structura prevăzută de Legea nr.330/2009, obţinandu-se venitul brut aferent
lunii decembrie 2010, astfel:

 salariul funcţiei de bază, format din:


- salariul pentru funcţia îndeplinită,
- sporul pentru misiune permanentă,
- sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile
clasificate
- sporul de fidelitate
- suma compensatorie cu caracter tranzitoriu.
 Salariu bază încadrare format din:
- salariul funcţiei de bază
- salariul gradului profesional deţinut
- gradaţiile
- indemnizaţia de conducere
 spor de până la 30% din salariul funcţiei de bază (spor ANP), fără suma
compensatorie.
Venit brut la 31 decembrie 2010 va fi format din salariu bază încadrare şi
sporul de pană la 30%.
Menţionăm că, structura prezentată mai sus , se păstrează şi în anul 2011.

3. Se va aplica o diminuare de 25% pe fiecare element component al salariului,


obţinându-se astfel venitul brut diminuat cu 25% la 31 decembrie 2010.

4. Contribuţia individuală la bugetul de stat reglementate de dispoziţiile Legii nr.


164/2001 privind pensiile militare de stat, se va calcula la salariul de bază lunar
avut sau, după caz, calculat pentru funcţii similare la data de 31 decembrie 2009,
potrivit art.5 alin.6 din OMJ nr. 622/C din 25 februarie 2010 privind aprobarea
normelor metodologice pentru aplicarea în sistemul administraţiei penitenciare a
dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice.

5. La venitul brut diminuat cu 25% se va aplica procentul de 5,5% pentru contribuţia


la sănătate.

6. Din venitul brut diminuat cu 25%, calculat potrivit pct.3, se vor scădea elementele
prevăzute la pct. 4 şi 5, obţinându-se astfel venitul net la 31 decembrie 2010
diminuat cu 25%.

7. Venitul net la 31 decembrie 2010 diminuat cu 25% va fi majorat cu 115% şi va fi


obţinut venitul net la data de 31 ianuarie 2011, notat cu X, în formula de mai
jos.

8. Pentru calcularea venitului brut la data de 31 ianuarie 2011 (Y), se va aplica


următoarea formulă:

X X
Y = ---------- = ---------------
84% (100% - a- b)

Y – noul cuantum al venitului brut aferent lunii ianuarie 2011 ;

X - venitul net aferent lunii ianuarie 2011, rezultat din venitul net (venit brut –
contribuţii ) aferent anului 2011;

a - cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, reglementată de legislaţia


aplicabilă începând cu luna ianuarie 2011, în procent de 10,5%

b - cota de contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, reglementată


de legislaţia aplicabilă începând cu luna ianuarie 2011, în procent de 5,5%.

Venitul brut la data de 31 ianuarie 2011 va acoperi noua contribuţie de 10,5%.


9. Se va aplica o majorare de 115% pe fiecare element salarial determinat potrivit
pct.3. Se vor însuma aceste elemente şi se va obţine un venit brut aferent lunii
ianuarie 2011, denumit în programul de salarii SL, care va fi diferit de cel obţinut
potrivit pct.8, denumit Y.
Diferenţa dintre Y şi SL, o vom denumi compensare majorare cotă contribuţie
individuală de asigurări sociale de stat, prescurtată în programul de salarii
MAJCONTR.
MAJCONTR = Y - SL

La acordarea drepturilor salariale, începând cu 01 ianuarie 2011, se vor avea


în vedere modificările intervenite până la 31.12.2010 la funcţie, vechime, grad,
treaptă, precum şi alte sporuri în funcţie de modificarea condiţiilor de muncă,
transpuse la 31.12.2009.

B. Personalul civil

În aplicarea prevederilor art.1 din Legea nr. 285/ 2010, cuantumul brut al
salariilor lunare pe anul 2011 va fi determinat, pornind de la elemente componente
ale salariului de bază la 31.12.2009, raportat la condiţiile de muncă prezente,
respectiv ianuarie 2011, astfel:

Elementele componente ale salariul brut la 31.12.2009 vor fi transpuse în


structura prevăzută de Legea nr.330/2009:

 salariu de bază de încadrare , format din:


- salariu funcţie
- indemnizaţie de conducere,
- suma compensatorie (total cuantumuri sporuri acordate)
- spor de până la 30% din salariul de bază de încadrare (cuantum spor
ANP) fără suma compensatorie.

În vederea determinării venitului brut aferent lunii ianuarie 2011, vor fi


parcurşi aceeaşi paşi ca la punctul A.

Anexăm la prezenta machete cu procedura de calcul.

pentru chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA,


director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, semnează
comisar şef de penitenciare Dorin Gabriel MUREŞAN director general adjunct

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2


www.anp-just.ro