DANA BUD A U Manua de

II s tr a I de

VALERI MOlUOV

D\HR/"

dintr-un lrnsns sentiment de regret Cal1E nu are nim c in cornun cu pornirile ce m-au impfns catre prima incer re.

RegretLJls-a nascut din perrnanenta frustsare pe o slmt atune" cand merg pe strada ::oi nu observ ni i un g,entleman_ Nici m:ilcar un J. Ma rerer, bineintel Impre~ie creata doer de un prim contact vizual. B din ziua de astazi este at.§l de "modem" . ~~",-,.~-

vedere vestirnen er, inca· s-a transformat tn (eva aproape imposibil de privit. r afara de peisajul superb

din jurrul ficeelor unde, culmea, tineril dau un incredibil exemplu de inforrnatie stilis.tidi si deadaptare vestimentara,restul. strada, tipa de prost-gust.

/J9 'ir@a ~ rna pot Intoarce in timp, macar pentru 0 clipa. sa retraiesc vremurile 111 care 0 s1mpl~ privire esupra oetor din jur inspira RAHNAMENT.

A$ VTlea sa tr~Hesc acele vremul1i in care purtaree unei palarli nu era ,,0 (u~ine", asa cum esteastazl, fiind inlocuit:i OJ $epa colorate ~j impr;mate absolut dezgustator.

A'$ vrea:sa pot regasi pretutindeni mantoul de c2I$mir marc-oeschls al tatalui' rnsu. A~ vrea sa. vad numai barbafi, Tn cama~j soobite $i pantaloni impecabili,

~ vrea sa vad pantofilustruiti, unghii mgrijite. par tuns, batista in buzunar ~i bastonul domaulul Stolnici pocnind pe esfalt,

Visez. Nu rna olll$tept 18 nimic din toate estes. Ma astept doar la pu~na d-ecen~. M~ a~tept la rnai pu ine bluze mulate scabros pe bulli imense. Ma astept la pantofi fini ~i nu Iii' incaitari cu variuri C8 »impung" privirea permanent. Ma a~ept sa vad mar mu te sacourt simple decat ged p in@ de fermoare~i buwnare inutile. Ma astept sa vael in primuJ rand Qulorineutre alaturj doar d@ mid accente cclertstice. Ma astept sa nu ma" \fad b~wba~i in rnaiou mergal1d pe strada (dmd nu

12" •••••

•••• 1.

UIII patruz@cJ de grade,$i 71 dau ios de tot). Ma astept II umenie. Mil a~tept la un peisaj omogen.

Am lneercat sa scriu 0 certepe intelesu tuturor. dar fill n--am putut abftne sa nu ac refe-rire la arta ucrului I 1 uiual, a meterialului ~i c.rolului exdusivist ~~ ~a ceeaceluljmoar,ti insemnaca imagine un barbat. Nu rn-am I prlit aid ~i am continuat sa va dezvalui cele mal asnmse

~ toto data cunoscuts case vestimentare din lume.

NUlile de care nu ali auzit niciodata. dar care exista te tot. ceee ee'i'nseamna comeroal.

NLJ am cautat sa va lndepartez prin aossts cspitole user exdusilJiste, mal ales d'i rn-am revan~t cu in- 10 rnatli utile ~i bine s-!ru{turate in restul c.artii.

Respectato.-v.a! Fijii deschi~iin[ormatiei. Pie eat posihH. am adunar date f,olosito~re in aceasta carte. Sunt sigura d tot ceea ce vef acumula oitind-o va va schimba radical percepJ.ia desp:re pr,opria imagine.

Va invit:sa frp bine imbracatil

f:J •••

.......

Pe cat de ,Hpsit de mascclinieate" vi se pare, pe a at de important este sa. Intelegeti cA stilul mo hmnele ele:gan~. accesoriile nu apartin doar femeilor. Aceatea trebuie sa fa~ parte din via\a: veastra. Aceste cuvinte sunt eKtrem de impon:ante in eenseuirea propnei imagini1 singura car conteazA la prima vedere. Cu ochial Iiber vedem doar 0 infa.tisare fl~ culmea ea ne contureaza prima i eta mai importantl impresie.

In definitia cuvintului masculln nu se regasesc explicap.i precLlm I'I'dezinteresat de tot ceea ce in~ seamna stil haine, ingrijire corperala sau total nepreocupat de moda ,eslituri culori combina~ vestimentare,accesorii - .In copilarie ~i chiar in adolescenta inOuem.ta tatJlui ,i ces a diferi.uor amici le mnsuH:l b~ie: "lor urrnatoasea coaduita: "Daca. ~ti barba , arunei e$ti preccupat strict de cit de mUlI~i bani fad, de cat de putemic esti fizic ~i NICIODA TAde nimk ~e"gat de frumos ... '~

Domnilor, va rag ca inainee de a urma cu - fin~erde as,tfel de sfaturi sa. va gandlirti mac r pentru un mimrt 1.1 cum ararau sCJ1)enU vosrri acum poate optzeci sau chiar 0 sura de ani. Dac .. reusi' i sa c;alator'~ cu mintca [a eJegM'l!~ acelor vremuri inseamna. ca Yeti iubi aceasra carte. u Yeti mai putea NICIODAT A i 0 spun ell- tot rege tul, s

r~i~' acele vremuri irnpecabi] de elegance dar

educatie, On alegeri influen~te negativ de cercul pc care il &ecventaP-r on acbmponarea unor obiecte vestimentare ,,13 m.od~" penttu aJ\ii .

.Exact ca in cazul reprezentantelor se:xului frumos, marea majoritate a b_bapl.or cheltuiesc PROST banf pe haine, ~i cind spun fROST ma refer strict la inEormape.

Arunci d.nd vI. hOUlri~ sa. va ereati un stil ~i sa va. cempletati 0 garderoba,trebuie sa. 0 face';i urmand reguli stilistice stncte, Acestea SIl: .referA atat la detalii privind aspectul vostru Srie, dt ,1 Ia a·eumularea de infonna~ valoroase legate de obiectele vestimentare ce vi se potrivese,

Aeeasta carte vA aiuta sA va: descoperiti ~j rnai apoi sa. va. aJege~ stilul. Nu vI voi plittisi cu am.lnunte legate de istoria detaliilor stilistice, a costumului sau pan'bofului, dar voi lncerca. sA trasez nisee linii vestimsntare pe in~lesul tuturor.

Voi pomi de la aplreciel'ea cat mai multor con£onna~ siluete ~i, in general, a aspeceului fizic ;;.j voi eonsmri modele .stilistice pentru fiecau dinttB voi, VI voi llmuri (U prh,i(e la a1egerea costumului.c.lm!fii~ aceescdilor ,i panmBlox, voi nominafiza. piesele necesare intr-o garderoba., voi crea ~utepentru difedte ocazii, va: voi inveseli dezvaluind ce gindesc femeile despre abordlrile voastre stilistice ,i va. voi indruma calle atit de rivnite1e adrese ale magazindor din mai toate orasele Importante ale Iumii .

Prima mrrebare pe care trebuie sa V-OpUDe? este:

Oare ml eanosc?

Sti1l cine suneeti, ce vI place, ce impres~e vreti ,sa creati, ce vren s31 transm(te~ prin propria imaginej ce haine, ce culod, cemodele, ce sti vi se potrivese? 'tnainte de a va gandi La propriHe raspunsuri va dati eu cateva lam u riri-

NU PUTIn F DECAT PROPRIA PERSOAN

CEEA E PIUE . ULUI VQSTR 'I VINE

PER scr VOUA NU AR_E CUM SA VI S POTRIVEASCA DEcAT DAcA SUNTITI PRAll

MEN! (~i poate nici atunci pentru ca perso nalitaeea difera)i

lNALnM£A REUTA11!APJGMENTUL PIEUI

SAU CULOA.1\EA pARULUI SU . ERNITORll'

fA IDNI1E vA lNFlUENffEAZA, aruM. ABOR

oARlLE VES1Th1.ENT ARE;

JOBUL VAlNFlUEN'fEAZA OpnUNIlE vasrr. MENT ARE PENl"RU ZL

Cum :;otim ce se poarta sau nu: ce esee .Ennnos sau nu ee alegen trebuie a facem? tn primm rand trebuie sa.If)j~-lege~ eli ceea ce e poarta" nu este hotkit de vreo celebritaee care defileaz! CJ!J 0 anumiu, piesa vcs:timentara sail accesoriu. Se poarta ceea ee vi se potriveste perfect stilului de via~ ~i per onahtatii. De aceea TREBUIE sA liti diferil;i. Atat timp cat vI

•••••

I Il~ ti din punctul de vedereal ccnstructiei inte" vi 5 modlbca ~i alegerile vestimeneare.

1 nu esee nimic gresit in a alege un accesoriu piesa vestimentara P care ai vJlizut:~o a un pri-

l, au 0 vedets atat timp cat \i e pobive~,te. Este • I m~ 1 s ~ ne dorim lucruri pe care 1e vedem la al;i.i ~i , I normal sa. ni Ie cumpMam. Va. sf\1tuiesc irns~ s~ I i t'~ o selecue riguroasa ~ii poeriviea veaa.

u va ~teptap. sa va lLlil~elege'u sau slli va puceti I, • trui stilul p s e noapte. ceasta carte este un pur, este bazaestepcerta catre infcrmatia mujt \ . pedalizat3 la 'care v.e~i pueea a ea acces mal iu, atunci c.and veti dori mal mult,

Ch~ar dacli ve~gre~i, important este sa D'U va desu rap si sa va corectati din mers, Este incredibtl cum 11 rcderea 1Il propria imagine vestimentara va va hhnba 'total atitudinea, Suntep deodata mai siguri, m Ii Increzatori ~n propdil 0i\ecee ce conteaza te multl Atund ,and te sim " bine intr-un costurn t leou pantalon sau ~ort,ai altai energie ad tonus alta b rdare. ee fascinant cat de mult ee relaxeaza 0 inuta care t:i se potriveste pe ect. Paptul cA esti censrient ,ea ar:'iip bin t~ do\!! 0 putere de nelmaginat. Su l~ supemCJal? Ei bine nu Bunt de acord] Lucrurile r reusese s3J-~ creeze 0 stare inte ioara p04itiva

NU SU. SUPlERFICIAlE:,ii TREBUIE fA CUTE ..

••• 23

. ... ~

BARBATULCORPOLENT

Principalele g:re~eli de or din veseimenrarale bacrbatilor masivi su.nt: on aleg haine MutATE. coasiderand probabil di vorparea mat slabi, on aJeghaine PREA LA_RGI, coos~derand, de asemenea, d1 vor reusl s~ ascund;l!; excesul pond!eraL Ambele abordari sunt totalgre~ite ~i deloc recomandaee,

Aunci. diind va alege~ Elaine mici ~i care vi se rnuleaza pe fonne, de\l'erutti 0 aparitie djzgr3p'oaSe3, deloc 'stila.ta, a~eca.rei imperfectiun] fiziee setransformA. tn "p]'lobleme" reale de .imagine.

in acelasi mod, amaetcdnd optap p!l:tlitru hairtfol largi, incerca..nd Sa a5~undep kilogramele in plus, nu facetialt:0ev8 deear sa jnvjeapprivitorul sa se intrebe cat de corpolent suneeti,

Arunci cand acesta esee aspectul dumneevoastra fizic1 haindealese erebuie sa fie sufident de aproape de corp, DARNU MULA: .' ~i foarte pu~n Iejere, ca s~ nu par~ NI!?TE SACL

lata ,regl!lli~e de baza peneru vestimcnta~a BARBA TUtUI OORPOLEN'T:

• NU vA ARANJATI NICIODATA CUREAUA SUB BURTA - picioarele vor arata de doua on mai scurte ~i dispropoqia vA va aeeentaa ~i rnai muir imperrectiu ne a.

m ..... -.

•••••

r-.UJ PUR: All cA1v1A~I eu UMEBJ CAzUTI I A PULOVERE MN MARl - privirea celui din I If. dumneavoastra se va concentra asdel pc talie

I bueta,

NU fURTA.P NICIODATA. PANTALONI CU T AUE INAl T A!!!!!

~ l'VIT All TOT Alllv1PIUM.EURlLE CU llNll omL.ONTALE. Acestea nu vaavantajeaza silueea, impotriva, Alege~i de exernplu, c~m~;;i S(lU o umecu drungi ve:rtiicalt;:.

NU ASOltTA-P CAMA~A ALBA CU PANr ALON! NEGRJ $1 VICEVERSA. Partes ,carpului acoperita deculoarea aJba va <lir:tta dublu fat:. de

ea acoperita de euleerea trleagt~.

o nNUTA MONOCOLORA NEAGRA vA AVANT AJEAZA! l! Slluerava aparea subtiattr co nsiderabil.

EV1TATI COMPlET OruCE TIP' DE HELANCA.

. ,

Veti arAta COJ un balon cu josul in sus, gawl de\t(mind nodul balonului, incercati topuri ii tricouri cu tenninatie in V in zona gatului. Ac SMa va vor alungl dist.an~a dintre gat ~ii reseul toraeelui ~j astfel volt vor subtia silueta ..

NU PURTAl1 HAINE GROASE. Evitati gecile umflate in exces sau puloverele foarte groase. Alege~ haine din stofa mai subtire. Pulovetele pOI: fii ~i din lanA, dar cu 0 textura! sub~re.

EVITA ti IMPRlMfUIULEF ORAUj TRIBALE CU ~lMAlE ETC. Toste acestea nu faealeceva

••• • Zl iii iA ill., ' •

00

,",,"

o Q.

.so

('

o

~'

~ (')

-L«

p'"

decat sa. v~ ingroase :ri mal mulr silueta. Atund cand v~ dori~. 0 c~ma~a imprimatAt desenul aplicat ercbuie sl fie foarte fin iarelemeaeele distan~te mult pe suprafa~a mat.erialului.

NU PURTATI HAINE, SACOURI CARE AU CRA_p A TURJ. DUBlE LA SPATE. Acest tip de cOOL esee fearee prerentios daca nu sunteti slab.

NU vA CUMPARAll PANTALONI CU PENSE, PREA LARG] SAU PRE-A STRAMTI. AJegeti un pantalon drept. Burta trebuie sa fie in panta[o.ni ~i NlC,OOATA peste curca .. Putcp folosi bretele, ceca ce este chiar recomandat din punet de vedere stilistic. ~i indl 'eva: nu v~ burdiu,ilji buzunarele ,U: di'erite obiece. Ne ve~j race altceva dec:at 5(11 vA ingro::;:a~ ~i maio mule silueta,

BARBATU SCUND

",Complexul" barbandul nu foarre inal!:: este aproape Ia fel de aeut ca eel al b!U"batuluicorpolent. Sincer, eu nicicdata nu am in~ele'S DE CE. Mi se pare foarte frumos sau mal bine spus [3 fel de frumoasti imaginea unui b~rha.tmai scund decat superba Ee~ meie ina]ta de langa.el ,~ cea a unui baa-bat inalt si a unei femei user mai seunde. In ultimH ani, a devenlt .. modem" ca fe:meia sa nu mai fie: obljgatoriu mai scunda decar b~["batul ci dtmpotnva .. lEste mult mai

ueresane s ai lali1g~ tine 0 femeie inalta, cu picioare lungi, superba ... c!bJar daca ill esti mal scund,

Din punceul de v.edei" alalegerilor veseimentare pentru aces gen de barbap, problema este u~or mai I IMC decat complexul' ina,lpmii. Gre~eJile in aceasea ltuatie due cu sigura .~ Ia crearea vizuala a tIInei 11"Iagind total disprop()[~Qnate.

Si de aceasea data regulile sum: strieee:

NU orrvn NICIODATA PENTRU HAINE LARGl Ve{.i parea nu scund, ci aprcape pi:ticy L~rgimea panta[oni.ar sau acam~~i nu ascunde nimle, nlelnu a.ravea cum sl ascunda faptul c:t nu aveti un me:tru Illouazed .. ClUm'Pa.ra\1~Y~. haine pc m3SI.u3,. Intotdeauna bine croite,

rURTATI GUlOR! tNCIDSE. ... i:o. acest caz sunt recomendate .. Negrul ~i bJeum,ari.nlJl~mclUs sub,'aza ~i dcci ve~ parea ~ol' rnai ina' t .. Teslturile pc care le purta~ trebuie sa fie ~oare. Stofele grele, lana, blana va. incara ~ll'Jva mgramade-se' posnaa. Yeti pareaastfel ehiar mai seunzi decat sunretiPURTAll DUNGI VERTICALE .. C'\~~ir bluze, pantalomi, costume, tricOtlri, toate pot avea dungi verticale Ia djsereJ;ie. Vi vor 5ubpa.;;i lungi silueta garantat. S:iI nu va fe.ri~ nici de caEouri, ei doar de LLN1ILE ORIZONT AlE. CARE NU sum RECONlANDATE. Deja va intreba~ daca trebuie sl purtap tot ceca ee ba.rbatii Inalt~ ~i stahl nu au voie, ml? Nu esrechiar asa.

?J

lII: ••••

NU ALEGETI NlC]ODAT A IQgoud mad sau imprimeuri sup adimensionate, lncercati Iiteee irnpnmeuri Boraie patratemicl ... totul "p-e m:tsural.l voastra, Orice impdl11leu mare este m neconcordan~ custatnra voastra ~i deei va. va deza antaja.

• NU PURTATI SACOURI CARE SE INC lID FOARTI UL .lnchider:ea trebuie s~ fie ~a rna "mum doi nasturi, alrfel saeeul va seurteaza corpul si yep ar~ta ind sat. Nici crsvata nu este recomandata decat daca [obul sau situa' 'a o impune, pentru ca efecrul esee de a va. scurta toracele,

• TRICOURI1E S U FIE LA BAZA CATUlUI

CI DECOLT TE USOR V. Dad ave~i ttirouri eu gu er f trei nasturi Ia baza, purtati-Ie deschise 191 primul nasture, NlCIODAT A iNCI-nSE p ANA

NGAT.

CO .A APANTALOMC TAUE

T!

Sunt tctal Interzisi, ~ntul trebuie sa: fie scurr ali - Eel Yeti arata ali un i?'iti<: cu picioare foarte seurte, TaUa in.altA 0'1.!i a ce dI,uta in eroiul pantalonului vostru. Talia scurta va lunge!;, e pur f simple, vizual, picioarele.

NU fURTAP PANTOFI CU VAR,F ASC IT. A nci cand nu esti trial , pantoful ascuft aratl doar CARAGH[OS. Este recomandat paneoful eu terminatie user pltrata (NU TOTAL pATRATI) sau eu va.:f mai scurt, C~utalfl pantofi cu toe usor mai gros. juta. Nu trebuie sa cAd.e~ In extrema

,32 • • ... ••

r ntofilor ell toe", ,Exista oppuni 'fJdecente~ pentma purta indmtaminte mai inalta ~i rna. refar ,aid I diferitel tipu:ri de ghem sau cizme, 10 functie J sezon, Ghetele foarte fine pOI: fi purtate ~i la ostum. Nuuitati lnsa. ca pantamoillu sl fie scurtae

1 rnu t pina la jumatatea tocului. ICIODA A U G SAU MAl SCURT.

PURTA pALAru:r. Areopa va focru.izatAasupra ei, iar inAlp:mea va deveni mai greu de observat,

PURTAl1Pi ! Alegep. tunsori scurte, Pletel

V acopera garol ~j d ci vA scuneaz-Ji silueta.

NU vA INGru\.SATI. Un barbat inalt if PQa. e rmite ca eva kilograme in plus ina un barbat und ICIOD T . Daca sunteti ~i scund ~i corpolent, trueurile vestlmentare VOl fi din ce in

c mai putin apllcabil . Prcportia unei silucte t importantal

Recomandlu'i vestimentare exista pentru absoll,lt i c sllu ta, 10531 totul depinde de alegetilc pe care E ceti. Ace tea trebuse sa. ~nA in primul rand cene J aspecrul vostru fizic ~i apol pLlte~i opta pentru I n design sau altul, un srll anume, culori mmrhn uri ~i a a mai d parte. inaiIlte de a lncepe

lla1izaamt!Jnun~ltA a prindpajelor piese vestiIII atare din garderoba unui lba.rbat am sa vA dau va informatii pr tioase car sa vA ajute in

I I eraa MAsURTf PO altat de importante.

34

" ..... II.

BARBATUL SLAB

Atunci ,,-and lipsa unor kilograme devine 0 insuficienta din punct de vedere fizic, hainele pe care Ie alegeti trebuie ca ~i in cazul barbaeului corpolent, sl v~ avantajeze :?i s~ v3 mascheze imperfectiuniJ.e. Hainele largi NO VA VOR ARATA MAl GRAS, ci dirnpotriva, mal slab. A$3 cum un barbar corpolene pare dear MAl GRAS in haine Foarte largi, asa voi veti arata poate chiar mai slabi decat suateti, Sunt cateva rnici trucuri cu ajutoru] carora,

daca le urmati ~ntoc:mai, veti reusi sa t:ransformap ljpsa citorva kilograme intr-un .tw. Trebuie Sa v:'i ganditi doer ca sunteti niste norocosil Haiaele sunt create: pe barba~ l.lTa~~ prin inc(" :!ii deci rot ce esee modern va esee pe rnasu:ra-

• ALEGETI CAMA$[ SI BLUZE CAMERATE DIN CRO£. NU MULATE!!;!! Cambrare inseamnA, in (azul c~ma$inor. pense care aduc cZtma~a pe Ianga. corp. Atat! In caaul tricourilor san at bluzelor, acestea trebuie sa fie mai degraba marte plU~in le jere. NICIO[)A T A nu va. a(ege? li:opul'i fearte :stramte pe urneri ::;i piep:

SACOuruI.E sA DU aiba lArgime sub brat sau in zona umerilor, Ve~i 211:;I!!l1:I mult pl'ea slab. Dac:i. nu va gasiti masera potrivita, nu ezitati sa-l afustati acolo unde trebuie, Saeoul trebuie sa aiba olinie cat mai aproape de perferC~une. De asernenea, evitati TOTAL sacourile cu um.eriJ epoleti etc.

• Atuuci 'Cand va alegeti 0 JACHET A. op'ta\i pentru una care sa. ampere partea dorsals si sa se termine acelo. Aceasta hmgime: avantajeaza. barbatul 'ina1t ~i_ slab. 0 halna maiJunga. da ~mplesiaunei sihiete mai inalte ~i rnai slabe, jar una panti in talie va eviden~azlj taUa mule prea sub~e.

• NU va cumpilrap JEANSl PE I?JCIOlt Daca sunte~ Mick Jagger este al ceva .. 'l dar nu s.unte:~i, din p~caw, asa c;\i a[egetl JEAN~ eu CRAC DREPT.

"jj •••• II

~ .. ~ I!Ii ,0;

11 al ge~ camasi sau tapuri cu dungi verticale. l .srea 'va VOl' a~ungi ~i mai mulr siluera ~i veti I til "de~itat"'. Optap peneru tricouri eu dungi ~f

1Jl( dele orizontale, care dau impresia de velum.

ill cazul pan tal 0 nil or, puteti alege CAROUl~.J;i

I "NSE iN ZO BUZUNAR..ELOP.;" care dau

vulum croiului.

NJ IODATANU VA 1MBRACA 11 1N NEGRU din 41p pana in pkioare, Preferati cnlorile vii sau deshise. 'egrul subl;iaza sllueta lueru bina cunoscut.

Opeati eu ineredere pcntrualb bej grej-deschis, l~bastru-desdris galbcn~pai 1"OZ Ioarte deschis, PANTOFII trebuie s~ fie eu VARFOL U~OR. ASCUllT, _ ODATA ROTUND!!! Forma fOrunda a varfu~ujcreeazA 0 imagine dispmpo~onata..

ac~ esti inalt ~m slab, pantoful trebuie sirubl - ceeasi tend.in~a.

CUM TREBUJE sA vA STEA 0 HAINA?

Aceasta esre 0 inerebare foaree important! la df rnajoritatea barbatHor nu stiu sa raspunda,

OK. Sunteri dornid sa va cumpa.rati ha'ne, vreti sa. ltllltal;i bine, dar a~run~i Ia fata loculul descoperiti ci1:

NU STI ... cum arata 00 astfel de haina, Nu tot ceea ce "vA incape"' va. este pe masura. Haina trebuie sa

tea pe voi, adica pe forma ~i dimensiunea cotpului

••• ,." "Sl'

.~ _- ..

vostrusi nu altfel. Poarte rat :tnasurUe standard! v,~ se pcerivese, nu-i a~a? De ce?

f,ENTRU cA HAENUE SUN[ fAcUTE INrR~o FABRICA. DUP A NISTE TIP ARE1 IAR NOI, OA~ MF.Nn. AVEM PROPOR111 D~~fERITI. ... SUNTEM UNlCI IN COMPARATIE CU CEILALTI.

Astfel, exiSUi dteva reguli $i inc~ to at.ateatru~ curi care sa. .Ill€: airute sa ne cumpararn MASURA POTRIVlTA ~isa ne t.AASCAM eventualele imper£ecr;iuni flzlce.

C~A

Atunci cand alegefi 0 dm.a~!l, ,g1lJ(eru( acestela nu trebuie sa fie rnulat pc gat. lntre gat ~i guler trebuie s~ puteti Introduce propriul deget, pecare sA.-lput,ep. misca U~OI[. Aceasta este ma.s.ura buna, Culerul cam.a:~ii trebuie sa depA~easca Iinia gulerului saceuha doer cu uncentimetrc si jumacare, Butonll ata~a~.iJ mansetelor trebuie sa permitli miscarea Iibera <11 bra~lui. i.a.rceasw trebuie Sa stea iejecsub man,eta. Lunglmea ma.nedlor est€!:0 mare problema. MANECllLE SUNT MEREU PREA LUNGI. Acesrea nu trebuie sa iasa decat ua centimetre ~i jumltate din sacou atunci clad stafi crept. De asernenea, maneca

tat i cam ~i trebuie sa treacl doar ClJ un centimetre [umatate de Incheicrnra mainii spre palma. NIel . AI MUl T, NIC] MAl PUl1N.

I\( OU-

sta nu trebuie sa fie prealung, ci doar sa acopcre I nca dorsala. Atat ISj no; mai lung .. f'iciorul trsbuie - i pastreze Iungimea, Gulerui sacoului trebuie saJ in." pelt'fect lipitE de eel al e~rn~~ii ~i nu la distanta.

• tHe! haina v~ este mare, Sacoul trebuie s se incb:id~ {' t. adica sa nu fiedeloc larg, ei chiar sa fac~ 0 foarte In.'),cuta. DOAR UNA FOARTE FINA. semn c.8i I ;na vA cuprinde bine, nu fortar, Atund cand 0 ar,ati, cutele sunt duble ~i formeaza un X. Daea ilaa va: este mare sau mull: prea mic~ In acea zon.l~ j pectullntregului coseum este compremis. Umaru] neeului trebuie s!'I se termine exac pe linia urnarulu] vustru, f.lra nici un milimetru diferenta. Acest Iucru ste valabil si in cazul cam:'~ii.

IjANTALONUL

Atunci cand probati un pantalon elegant sau de

05 urn, acesta trebuie S.a arate impecabil. AstEli mseamne cA TURUL P ANTALONULUI NU TREBUIE sA FIE LASAT DEl.oC!!! '·n pansalonul ales trebuie doar sa vasLmfip lejer, nUl sa araee lejer,

nrotdeauna dud .alege~i 0 pereche de pantaloni, probati-il ~cza~i~va lmbracati !pC un scaun,

39

. •.. i.

] . doar trei cen . metri de la sol :sa nu He la vedere,

A

III I IIi J st1 ajufiga fix panli: La cataram curelei d la I I I loni. Nodul nu trebule si!!! ridice deloc gulerul ~j se Incadreze perfee ea m rime in triuneat de gulerele ,camaili.

pc care 0 purtati peste ccsruen trebuie sa 0 lUll ara~ cu un nurnar mai mare decal cosnsmul . • m-elle trebuie 5:1 ajung~ fix 131 incheietura mainii,

, MAl 0 iar umerii $i spacele uebute sa. cada

drepte, ca ce e ale unui sacou,

IH A A

j in acest caz ttebuie sa va cumplra~ 0 masura mai 1 rre decstcea a panealonului, Cureaea trebui sa se

I inta inchela la miilocul ~iru!ui de g:~uri. Nu vl§ \ rnparati curele prea lungL Capatul curelei nu tr uie sa depaseasca prima gaita. a panta]onulu·,

UM NIE MAScAM MICILE IMPERFEqIUNI?

U SHot de aeord ea acele .diferen\C"fizice dintre un corp ~ un alru sa se numeasea DEFECTE. A~a ca im hotlrat 5:' e numesc mici irnperfecthmi. u tofii v m si dorim intr-un fel sau aim} 5 le ascundem.

•••• 41 !!I1IIi.AliI!

Pizic SUNTEM SAL VATJ! Cumparam doua trei haine ;;i ne mascam perfect. Cu psihieul nu stam prea bine, dar asta este, ,U le putem avea pe toate!

l'ncepem cu impetfectiunile pentru care avem solu't=ii fiti?

Abdomen pr eminent

Aceasta este cu siguranta rnarea prob ema a JDa~ fontati' barbatilor. Care este solu.~a?

ALEGEll CULORI iNCHlSE.

INTo EA A PUR All 0 zA 5AU 0

AMA~ SUB UN PULOVER SUBTIRE; a tfel topllJl va ~e oarecum burta. iar jachcta va 3coper,i abdornenul,

NU PUR TAll rxrcouar LARGL

NU AUGETI MATEIUALE GROASE, GEel DE PUF' I, E DE BlANA.

Plclcare lungii - trlUnchi seurt

u este un mot~v de panic . Este rna' user decfir credetl sa reaelvati aceasta probleml.

PURTATI TRICOURI CEVA MAl LUNG)' ASORTATI CULOAREA cAMA$D SAU A TOPULUI cu eEA A CURELEI - astfe1 se

43

•••••

creeaza 0 prelungire atoraceiui pC baza ccntitn.li1ita~ii culoril. Este un true.

PURTAn JEAN~( CUTAUE IOASA.

PUR.,T An TOPUIULE PiE AFARAl NEBAGA TE IN PANTALONl.

A TUel cAND PURTATI COSTUM, CfiJ.M~A TRERum SA AIEA CUlOARE APROPIATA DE ACEASTA. Asttfeltalia nu va ,R atat de viztbila. PURTA n P ANl"ALONl CUMAN~ETE. Aeeseea dau Huzia unui pidor maL scurr,

p' I

5 U t

r n tll lu 9

Tori barbatii fa care am observat aceasta particuIaritate NU $TW sA ~I-O ASCUNOA.

NU AlEGEn TINUTE MONOCO ORE, intotdeauna c:omb~nat1 coloriedc panealonul cu topuJ, pel1'tru a da impresla I1nui trunchi mai scurt. PANT ALONII TREBUIE sA FIE CU AUt. NORMALA SAU U$OR INALTA ~[ NICIODATA JOMA.

PURTAn iNTOTDEAU A eAMA~A IN PANTALOM.

PURTAn BRETElE prezenta acestera ju:ng,e~te foaIte mull: sihleta ~i deci ~j picioarele,

44

•••••

••

Torac e

\ 0 tat

I I obieci, aeeasta ili'llperfec~iune este asoeiara ~i u l.~ umerilor mici sau ingu~ti.

IlIR All CULORIVlI, ALB S' PASTILURI.

I RTATI IMPRIMEURI CU DUNGl ORr· IONTALE ..

rNTnTDEAUNA ASORTA 11 CULORILE T AlU

AU ALEUl DIN PARTEA DE. SUS CU PANT AI.ON( MAl 1NCH]~] LA CU • OARE.

ALEG!ETI MATERIAlE GROASE BUMBAC IJOGAT, LANA, STOFE GRQASE.

IJURTAll MUTE STRAlURl: cama~a:. pelover i gcaca.

~OSTUMELE sA AlB . UMERJ ~] sA SE IN· CHrDA PETRE CUT LA DouA RANDURL

Gat lung 51 sub ire

CnruI lung nu avantsjeaza trunchiul. Se creeaza 0 dlspropostie care trebuie rernedlata,

ALEGETI CAb1A~I CU GULER fRONUNTAT ~J eRA VA rs CU NOD MAl GROS $I DUNGI ORIZONTALE.

fURTA 11 HElANcA ~I PUlOVER PE GAT. NICtODATANU ALEGfll roeusr ~I rU10VERE DECOLTA TE [N V.

Glqia este 0 mare problema, intr-,adev~r. Exist.1 mid trucuri care va pot ajuta ~i acestea sunt exact opusul celor recomandate in cazul barba~or cu gatul 1ung ~i subtire,

ALEGETI DECOl TEUL ~J T AIETmtA IN V PENTRUTOPURL

PURTA TI eRA VAn; eu DUNGI VERTICALE. NU PURTATI HE.lJ\NcA SAU PULOVERPE GAT.

Teate aceste trueuri au efectnl scontar dadl plrol este deosebie de lng:rijit. tenul Irnpecabil, unghiile bIDe curatate si accesoriile Iatretinure eu grtjA.

Diferentierea celor doua garderobe, de 2.1 ~i de seara este OB IGA TORlE. Aeeasta este una dmtre cele mal Impertante reguli m construirea stilului personal u poti puna cama~i lucioase, smoching sau papion in mijlocul zllei. in func\ie de ac.tivitA'tile zilnice, de jobul pc care-l ai de silueta ~i personalitate, i~ poti construi cu un pic de atentie un stil personal, ReguLilie nu sunt complicate, dar trebuie respectate.

tnainte de crice, trebuie sa tree in r isra piesele esen,~a]e ale unei garderobe de z( "i cum pot 6 acestea combinaee.

T-SIHIRT-UL

Este un obiec vestimentar iridispensabjl ill garderoba de zi a oricarui barba¢. Aeesta, m runc:p.e de design poate fi plu;tat in" fume multe Icombinatii vestimentare, de la cele sport la cele oaree elegant, Daca avet;i 0 pereche de pantofi pantaloni sau 0 geaca deosebire pe care nu ave\i curajul s~ Ie purtati, e pute~ face io combinatie cu un t-shirt simplu. ntotdeauna acesta transform 0 iinutl:!J sau 0 piesa vestirnentara lextlavaganta intr-una pUirtabiiA in mod obisnuit,

T-SHrRT-lJRJ08UGATOR I iNTR-O GA1illEROBA:

• eele simple u~or decohate i V, In culori neutre: alb grl, be], negro;

so • ' ••• •••••

I model polo cu guler f tre' nasturi, III eulod : r()~u, galbenl mov verde sau in culori neuere, i imprimate fin cu dllngi orlzonrale sau verticale.

I lilli-URI CF. U TlU.BUlE:

I ISTE .NTR-O CARDEROnA:

nu v3 curnparari tricouri MULA TE;

. itati tricouID in cop nonate eu mesaie obscene . au care sustin cauze despre care nu ~ti? rumic sau are n11 ati partidpat, dar a~ vrea s~ se intdeaga da (eel cu mesaj ecologice sau caritabile), :vitap imprime irile eu logouri vizibile ,din avion";

evitati rnatenalele slneetiee cele lucicase in culo ri metalice:

evirati maiourile decoleaee exeesiv sau tricourile ar:i maned n special cand conforma ia Ibra~lor nu a. avantaj aza.

Tinute fara grrt!:~eali

• lRT-ULOECOI.TAT NV:

• cu ieao~i simrp1:i, pantofi mocasin din piele sau piele intoarsa maro-inehi sau bleumario f sacou implu diner-uri material uni on cu dungi suh~ verticale sau ecosez:

• t-shlrt alb jeans] albastri, ~aC::QU blellimarin, pantofi tip mocasin farl siret be] sau maro-coniac:

• t-shirt gri, p'antaloni albi La dunga, fara pense sacou bleumarin pantofi rnaro-inchls din piele

II .. III". 51

• ••• 1 •

f I ca, e~arf~ intreo culoare tare, purtata ca In u ar;

il'r l['ltt-o eu oare neucra, geacA dim piele cam) , [a (cu lungimea pan in dreptul taliei panta[unului) neag:ra. fiean,f sau pantalon [a dunga, • r.'l pense, in culori deschise, tenii' Converse.

IIH. -UL 10Dlll''OLO:

I nate 6 purtat deasupra cure lei cu jeansi acou, L 'ni~i mocasini, ge.ac~ de piele, trend,

t-shirt ro*u, jean9~ a]ba~tri, sacou bleurnatin, mocasini maro-deschis sau eoniac,

t-shirt alb geaea de piele neagra (ca cea de mai sus), jCaJl$i negri tenisi gri, fular in dunguhte subtiri albe

i negre-

• hut ga.lben sau bleu-deschis, sacou bleumarin u mara ecosez iean~i albastri, mocasini coaiac sal! maro-deschis.

IIRANDURl RE OMANDJ TE:

Polo Ralph lauren • Giorgio Armani • James Perse • J hn SmedJey • [oseph Lacoste.

. ... ~ .....

CAMA~A

r . amasa este cu sigurant,a_ piesa esen~ial.a

garderob i unui barbat, Am sa va spun lin secret:

UN BARBAT NU ARE NICIODATA PRIA MUL,t; CAMAS. C~mA$He va salveaza orice ~in,Ulta pot f~ purta e in toate ccezille ~i pot £i "n diferiee culori, implimeuri ~i croiuri TREBUU S AVETI CAMA$J. osese de spor iv $3U rockera~i fi, ca.rna~a trebuie d fie prezenta in garderoba voestra.

cA.J\otA.$I OR GA TORlIl'Nnl·O CARD ROSA.:

• ,~ma~a alb.~ imaculata,

• ca.ma.~a bleu cu guler ~i mansete albe;

• cama~a din in 'in culoarea natulirala a materialulue " camasa pentru smoching;

• clma~<lI a.iba CU dungi sl!Jb~,ri vertkale bleumann.

CAMA,sl CE Nli TRE13Un: S .EXfSTIi. ft.rr:R-o GARDEROBA=

• cama~a din mare rial arglntiu sauauriu;

• camasa eu logoul \line" firme imprimat p tot

spatele sau poe piel't;

• cAma~a trans p area ta·

• cruna~a din material sinretiCj

• dma~a Cl!I guler ~i manseee supradimensionatc.

,in ute fara gre~ea a

A BA~

ostum bleumarin cu dungi verticale 6ne I , r m i deschise, batistA sau eravata ro~il! pann UI sirer beumarin sau mare foarte "nehis'

III cosrum gri cu un ecosez foarte £in pemaro, I l F mare foarte mchis cu ~Eret. bati ta sau eramov-imperial m t;

I l U j Ul~[ alha~tri, saceu bleumarin si lbOlitisu In euI a te tan panto,fi cu fret sau mocasini coniac; cu j ansi negri sacou negru pantofi lIlegri cu :;;iret b,ltista galbena.;

u [e n~i gri, geaca neagr~ [ea cea pomenit:t La ectiuaea t-shirt) tenisi Converse grej.

I AMASA BlliU CU GIlJLER sr MAN~E"rE ALOE:

U eostum gri-inchis, IPMltofi negri ~i eravata bleumarin sau batista eiciamen:

cu costum maro ecosez cu dunguli~.e foarte s:ub~r:i b) u cravata maro-intens CUI dungi oblice late bleu-intens pantofi marc-inchis cu. ~iret;

cu jeansi albafui sacou bleumann, rnocasini din pleie intoarsa maw sau be], batis.u im.primau' In culori purternice·

cu jCim$ alba~ui sacou bei-inchis mocasinl maro-inchis, batista Imprimata cu dlmgulile foarte subtiri multicolore·

.. CD Jean~. albi gecu;a. de piele neagra verse din pic] gri

~A DIN 1 t CULOARlA NATIJR.ALA A MATERIALUlUI;

• se poartj peste curea cu jeansi user uzati, a~bastru-deschis ~i moeasini eoniac sau maroc

• pe plaj~ cu sort de bale paull 1.8 genunc. . deschisa ta doi nasturi, mecasini maro-desehis foam ubtiri din piele intoarsa_ FE P]CIORUL 0 sau la plajA ICU ~lapi oarte subtiri diin cauciuc de calitaee sau dID S (lara, palarie din imita~e de paie cu boruri scurre,

CAw.$A PENTRIlJ SMOCf-IING:

cu un smocbing ullpecabil negro.

cAMASA co DU ,G] VERTICAlE S nTUU BUUMAR!N;

• ostum simplu I umarin, cravaes bleumarin cu puncte minuscnle albe batista: alba, pantofi mere foarte inchis cu ire·

costum maro ecosez cu nuante de albastru eravata bleumarin cu dung] oblk rna 0, pan- 06 ell ~irelt.; maro-inchis saUl pantofi bleumerin C11 ~k'et;'

• cu jeansi alb~tri sacou bleumarm, batis-tj alba. cu puncta ciclamen, panton cu slr t contac sau rnocasini maro-deschis din piele mtoars3:

cu jean~j aJ.ba~tri sacou bell mocasini mara bati5,~ bleumarin simpla.

ffJ ••• l1li" !Iii ••

60 "" "I

gule ~j man~ete albe, panto .I1aro-mchis CU batista 10 culori vii cu dunguJi~e foarte sub~d.

BRANDuru R£COMANl)ATE:

Brioni « Scaeal - CanaJi • Laovin • YSi.

uccr,

• 0 geaea de piele n agra pe tipuu vechii geci de motor, dar dintr-o piele mai subp:re ~i flra capse, pana. a ta1ia pan.ta1onlillui as'or:tata Ia [eansi albi negri sau alba tri, cama~l . ·shirt-uri, teni~i ~j pantofi simph d~n piele, Ceaca de pide va .. inti~ ne:re~te 0 ~jnUrA'" daca este aleasa in pirar,

BMNDURJ RECO,'WANDATE:

Cucci • Rick Owens • Alexander McQueen • Balenciaga.

Halna din stofa

o ham:. pana in drepeul ~oIduri[orJ cu taiettna

undorma. militalrAr.I, la dou randuri de naseud 3uni patinap bleumarin sau verde foarte: inchis, o pop purta in special cu jean,jrre·a~, panta(oni din doc cizme pana la genullcrul bocanci Tim-

erland be], pulovere pc gat.

U' arte elegant din stofa neagra, pan

II I nundliului, indUs Ia un singur rand

I i, u evere scurte ~j sub ir'.II puteti .. t peste costumul de haine, cit ~i La \..ii, de panraloni de stofa ~i cama~~ I :"tma:;;a.

I H IU !l.E.COlv\ANDATE:

rbeny YSL • Gucci " Number Nine •

r r CARE NU TRE8UI SA LE Al i CAI\DEROsA:

I I g c' foartc scurte i foarte umflate cu Imio de blana e-a lungul lugii,

I f inscriptionat CUI logouri uriase ~i mcarcare de r . {paiete catarame erc.,

I ~ntourilc lungi din. stofA pana in p~tnant· II j 1'1 ourile lungi de piele:

our-He grenasi verzi din eatifea.cu 11.1 mer' II p dimenslonad:

ourile cu paiete i rnesaje scrise pe spate.

PA TAlONUL

untef;i b.arbati, deci pantalonul esee uniforma" ~ 101 rtJ. Nu purtati pantalonj foarte uzati, mai ales I. J!I aceseia :)unt din stofi1, in sau doc. [eansii po

." .

II &

•••••

i u:~or neob erva~ atund dnd sum UfO' un oricare ah pantalon devine doar 0' plesa arl "de proastl ealitaee pc care trebuie s!

A I ON [] PF; CARE lJ'RBBUIE sA- A VETI tN GARDEROBiI.ehe de panmloni bleumarin Ja dunga. lara : celasi design pe alb ~i bej;

eehe de pantaloni din doc: kaki-inchis, C!(I I . groase, apropia~ de picior pinlla gleZlle.

A I.ONn I'E. CARIE U TREBUIE I AV (IN CARDEROsA:

I 1I taloni judo,i [a dunga, cu pense-

1.1n oni la dung~t cu turul foarte jos ~i ~Ii~ muh pr lung;

, ntaloni cu talie malta-

~ I ntaloni de trenmg din fa,;

I ntaloni en imprimeru 80311.

;; ntalonii enumerap se gasesc asereati m toate Ie de mai sus,

'UBI RlBCOMANDATh

.ucd • Dior Homme. Rriona. • Lanvin.

-

• •

JEAN, II

I t t·l· u ~ear'l~i se regasesc in enumerari e comI I ~ vestimentare de mai sus.

BAANDUru RECOMANOATI:

Ja Sander • Lanvjn • Bottega Veneta • Cucci • Smith· Ianni Barbato> Converse .' Addidas.

IJ I I RE OMANDA .

II 1'00 All Men Kind Acn

True Religion

o p~(I che de j an~' ne salveaza intotdeauna. abordarile ve timentare actuate iean~ii apar apeeape mice ccmbinatie, Sunt 0 piesa esrimenta

xtrem de "comunA'" care poa e insa ajunge ~i 1 finetea de a fi confectionata manual p ntro eei care doresc acest lucru. Ceea ce demonstreaza mea 0 da cat de iubit este acest material, De: la cele mai accesibUe exemplar p3.na rna cele roai exelusiviste jean iI se gAsesc aproape in toate garderobele,

Ace SOR ILE

till. Ec: i~ de acceeorii, dar nid nu exagerarl m r a or i[\ acelasi timp san 'in alegerea aces- 11 Iunctie de Informatii pc care Ie c:ulegeti fide la de la alnal", C'C:: soriile pot foarte user s6. cada • prostu~Ui-gu5t si a1 idicolulu~ atunci cimd 1 iaspirar alese.

,itA $J OBUGATOlUI lNTR·O ARDER013A:

• 0 pereeh de [ean i drepti alba~tri·

o pereche de iean~j drepti negri;

o pereche de jean~i drep . albi,

('I "iOJlJI r DJSPE SAl31LE INTR-O GMDEROB

ularel. din [ana, in sau bumbac, in culori diferite, cu dungi sub~ri bieolorc, sau In tonrud neutre:

plll ria: ClJ boru . SCUIrte neagra sau gri, din stoia., tweed sau doc' pentru vara alegelji o lmitatie de ie culoarea untului:

• cureaua: una subp_re (III doua fe~e marc cu negru,

una lata, cu 0 cat:ararnl still1zata

• bat" ta: CUMPARA Tl .. VA BATISTE in toa e culorile si impriO'lcurile. Sunt aclt de &umoase ~j de legan.te-

buronin 0 pereehe metalici ml;r-O culoare neutra,

~i mai multe perechi ,din alB. muiticolore-

J ANS CARE NU AU C CAUTA 1NTR-O GAlUJ AOBA: jeansi pir-amlda",]~ In partea de su ~i in~ri jos' jeansi cutalie inalta:

j'ean~i eu apllicat]i de pierre, 'tinteJ Eogouri e agerate:;;ii supradimensionare, mesaje scrise de-a lungu I unu' erae etc.;

jeansi din material cu irizati_i lucioase: [eansi decolorati, cu peee albe evidente.

t6 •••••

•• • 67

I!! II-

... 11.

I
• -
• •
:. • -
:. • -
i --- •
••
I Inc rcati Sa va delimttati total garderoba de de eea de seara. Bste ridicol s~ apare i in mijlocul zOic,. Imbracat in hame potrivite pentru 0 Iesire I teatru petrecere sau galA. Hainele unei garderob de s ara se deosebesc prin materalu! din care s n rconfect;ionate ~i prin design.

CAmfj~ile, costumele sacourile, pantoni, acec soriile au tcate particulariUi'ti ce le difell"en~iaza to I de obi ctele estimentare pentru zl. M tasea sa J amestecul CUI aceasta fibrE! Iacul, negrul ::;i albul

unt dear cate:vain e ementel ce stem la baza obieetelor vestimentare destinate celei rnai romanice pa.rp a zilei.

COSTU UL

Majoritatea ie~i HOI nocturne impun prezel!l~ eostumului. Sunt de- preferar eulonle I1Iegru sau gri foarte inchis ~i, prezenta m:ttAsll m texture rna-tenalu~uli. Aceasta ii va da un u or Iuciu, fin ~i deloc deranjamt. Smochlngul teste leu siguran'\A neeesar mtr-o garderoba, Noroculestre ca IOU se demedeaza, este dask si poate fi acce.so,rizat cu lneredere cu 0 cama~a specials, pantQ:Ei de lac, brau ~i papion,

N'ICIODATAu EXAG~RATI CU PlESE FOAATE UC[OASE.

12

• •••••

CAMA. A

peneru seara trebuie s61 fie alba sau r i usor cambrata ~l dintr-un material mai prea ce nu inseemna scHpici ~j [uciu], adica 0

tur superioara, Aveti nevoie ide 0 cam~:l p n- 10 hing pc care 0 pll!te~ purta ~i zece ani, daca 1 1'I·ti la aceeasi greetar corporal,a. Este ca ~l III I chingul, 0 pjesacJasidL

CIOAT A NU MEG!: I AMA~I CU fUII DE. CRISTALE IETRE. ETC. Dad. stralucesc I camna (.6. sunt frumoase sau .de seara ci doar Lint de prose-gust, 0 camasa alb::!J impecaibla va t I cu jguran~a, mai bine.

ANTOFII

l'xista, cu sigurant pantofi care nu pot Ei pura\i di ; t sears, Si asta numal din eauza materialului. ul sau catifeaua de fl'tl:ll'tase sunt doua din rnateri- 1 1 pre'~oase din care pot 6 conf ctiona~i pantofii ntru pnutele e egante.

N~CI0DATA EXAGERATI PlUN ACHI-

ITIONAREA NOR ",EXEM.PLARE" cARCA TE J ANA LA REFUZ de broderi! amestec de lac ~i cal a si calapoade caudate care dear-doar vor iesi In eviden ~L

•• 73

•••••

sacou negru, camas ne:agn usor cambraea i ansi nlbastri, pantofi din carifea de marase negri, batis~ rnulticolora din matase:

sacoualb din ~esatur.~ u~or lucioasa cAma~a alb~, j ansi a.lba~tti pan 06 negri din pi le lacuita, batista dID matase rosie,

PANTOFU

Qnd am lnceput sa senu aceesta carte mi dont sa. acord 0 mare ill entie, sA fae 0 amanuntlt descriere a cosrumuluj, cAm~ii ~i pantofilor ~i dedic fieearui obiect veslimentar din cele trei cate un c:apitoLM-am ra,zgandlit dupa completarea capito]u lui referitor la costume. De ce?' Pen ru ca acea t carte It buie sa fie pc. in~e esul tuturor asa cum am urrnarir s~ fie si MtUltiaJ tie til, iar 0 analiza atit d: elaborata a unui obiect vestimentar ar fi fost nepo~

ivita. Inti' adevar poate a~ Ii pl.llltu· Sene 0 carte do despre ce inseamna un costnrn, despre croi, despr cum a evoluat sau cum s·-a mtors in titnp reverul despre stof {li finetee aeesrora, despre Iinii ~i car i

Ilceee se petri esc si dire l mai cate. Dar cui oar Ii folosit? Unci nUno:dta:~i. Acelora pasiona~j, carora Ie promit c~ intr-o zi am a scri 1. 0 astfel de carte. Am renuntar astfel la ineladerea a doua dintre acele capi tole, dar pur ~~ simplu am constdera impedos n cesara pastrarea celui dedicat pantofilOI.

PantofuJ este cu sigutan~ PlESA C A MAl IM,PORT ANT A DIN GARDE.R.OBA UNUI BARBAT. aUtatea, designul i finetea unui pantof DEfI -SC

o A. 0 RIDTCA SAU 0 COBOARA. PAN-

TOFIl AU=$, TE DEFINESC PUR ~I SIMPLU.

I Cultul pantofului exista dintotdeauna. in vrernurile bune, de. d rmul , pantoHi ale i te pozitionau

a sociala. eea ee astazi nu mai este valabil, ,i I j nu din csuza pantofilor ~i a claselor scciale, ci a t re eu mandrie fac par e din ele,

I ducatia si 'Icre~terea" aLII .0 influenta imensa in I marea gustulu] si imp]icit in alegerea corecta si cu t .1 p ntofulu:i potrivit. Gre~eli1e pe care le faceti in ( l ns sunt in£l.uen t iremediabil de educ ~e

u II r j, buget vestimenw prost administrat, lipsa inI u matiei minime necesare.

[antofii unr plesa vestimentara 10 care mEr ~ sA STITI en MAl MlR TI BANJ. Daca I lt~ it sunt superbi, nu se observa ca. diferenta J trc ei si cama a esre de 80%,_ Pantoful da ver.l tu intr-o inuta.

S ia~i ca majoritatea femeilor t~i creeazo'i 0 prima

aprc i d spre voi, analizandUl-va. pantofii? Un nnrof ieftin I din piele proasta cu 0 talpa total nl teticA, cusatcrl prost realizate v); R_E.EAZA

r OWEAUNA 0 IJ\AAGINE uRA TA. Nu conteazA

• ai coafura impecabila eo rumul perfect carnasa prem a, dad pantofii sunt prost alesi, Reflectati la se i'!ispecd

Un pantof de calitate poate Ii tepa at de zed de ori, r ntru co! baza este una foarte bun:i. Ast6el, daca t -ai hotArat s~ investesti 'intr-o pereche de pantof buni, po\i fi sigur ca-i poti purn ~j zece ani ~i tot bine vor arata, o pereche de pantofi j,c&ini vei fi nevoit sa 0 SChHUbi an de an, ,aju:ngand astfella 0 cheltuiala rnult mai mare .

• , •••• 79 •••••

••• I@

Arunci eand ~ cumpara i 0 pereche de panofi trebuie sa..n i atetn~ la alegerea produsulu] 111 eel mal mic detaliu. De Ia ta1p,a~iretu[i~ cusaturi Iirnba, bra ~, captuseala cusaturi interioare etc., rorul trebuie snrdia in derahu pentru cA FA ETI 0 VEST IE. Este un paneof pc car - veti purta mult timp !i~ in diverse eombinarii vestimentare. Trebui sa nate bine din toate punctele de vedere trebuie 51 v:W simtiti foarte cQmod, ca ~i cum a~i. fi doar 11 er-un ciorap sau chiar ci pieiorul go1.

n prima jumlita:t a secolului XX panton nll1i erau coosidersti DOAR. II PRODU~,I iN IT ALIA. Ace~tia

• •

a mai subtue talpa fi toe. Pantoful era cusut

I iar talpa ,i tocul NU EMU LlPITE ca astazi, cu mici cui$oare.1n anii cincizeci, in Marea re au aparut pantoAi cu talpa. ,i toe mai gros, special pentru clima insulara umeda, ~i ace,tia

I inceput cusu1i manual. Rapid insa, ,i-au fAcut pantofii prod~i in serie, cu tAlpile ,i tocurile In ziua de astazi LIPICIUL face di£erenta. Cu te mai bun, eu alit pantoful este mai scump.

inteles ca exista multe alte aiterii care conttibuie dicarea pretului unui pantof, cum ar 6 pielea, ~i nu in ultirnul rind MARCA. Pantom cusuti ual sunt acum 0 raritate ~i costa eel mai multo

I upa ce va cumpArafi 0 pereche de panto6 de calitate, a carer talpa este din piele pentru a-i . este recomandat sa mergeti la un cizmar bun sa va acopere DOAR ZONA TOCULUI cu un foarte subtire din cauciuc. Pantoful vostru va 6 ne pmtejat ~i deci se va deteriora mult mai greu.

tnaintea alegerii unui model anume sau a unei cu. trebuie sa. ,titi cum sa cumplrati un pantof in mctie de picior. Pantom TREBUIE sA vA VINA lNE, sA FIE CROrp PE PIOORUL VOSTRU. In primul rind nu doriti sa. aruncati banii pe geam ,i in at doilea rand pantoful il cumparati ca sa n purta~ nu sa-l puneti in vitrina. Vedeti? Pretul, confortul, materialul, toate sunt legate strios atunci cind vine vorba despre alegerea unui pantof .

••

II· ••

PANTOFUL TREBUIE sA vA. "'INA PERFECT

alapodu pantofului trebuie sa vi se pocdveasca, Nu v,li p'lllte~i petrece 0 zi intreaga. iner-o pereche d panton C811;,e va bait sau va string deget-cle. Chiar cia v~ este greu a (rede~.il an caiapod prose va poat afecta mersul ~i mai apoi intreaga postura. Este to I gm~it sA va inca1tatri cu pantofi car dintr-un motiv sau alto! nu sunt f.acu~ pentru picicrul vostru,

l'ntotdeauna a probati un pantof Folosind ciorapal potrivi,t. Ny mce[c.a~ un pantof sport cu a :fl'{)seta 6n din. matase seu un pantof pentru coseum cu e :;;:0 sport din. burobac grO!5. ste bine, atunci cand merg ti la curoparatun, sa ave . La val ciorapul potri it pant - fului pe care-l yeti proha, Pantofii ttebuie WCERCATI. Mergeti suf den incaltat pnn magazin pentru: a ee sxace calapodel. Acesta este bun atunci cancl NU V STRANGE D lOe'iii putc" misca degetele in interior cu 0 oarecare u~urin~. Nu uirati, de asemen _ <!.I, ca piciorul se uml1l1 usor in timpu~ zilIei si deci aveti· evoi d acei 2-4 mm de spa~u in plus. Recomanda i nl!lJlt rnai sim:p~1U este sa va cU!mp~rat1 panrof [a s~itul unei zile, atunci cand piciorul este obosit,

NICIODATA UV GHIDA upA SF TUL

V ANZATORU1UI CERA CE Pru:V~$TE CALA-

PODUL. Voi veti purta aeei panrofi iar am come clant t!.u va poaee garanta ~i niei nu poate ti m general ca PANTOFUL SE VA LASA. Nu a,a se

I umpAr!i. 0 pereche de pantofi. lntt-adevaI, pantoful I II e deveni aproape 0 i doua piele pc pieiorul () 'tr\ll ,i asra lin timp. Dar ICIO - A A un pan to , r . v-a strans s u jena in magezin nu se va transh rma in eel mai corned mocasin,

MAsUR.A POTRIVI A

Maiodtal:ea dintre voi NU vA cu OA~Ell II a ura pan ofuluj, De ne umarate ori cumparati ntasura cam credeti ca va vine ,i aceea este inevitabil u or mai mare decat eea pe care 0 lIep .. Asta p ntru

Iaca aJegep un pantof U~OI rnai mare E POA TE II [ RAU? Un pantofcu 0 [umaeate de nusnarmai mic u rnai mare af cteaza la £ de au piciortrJJ, mersul otivele din a cAror cauz se ajunge m astfel de ituatii sunt pue . e: graba, neat npa i igncranta.

M~5ur.a corecta a 1!JJnui pantof depinde de designul "'. ruia. Nu puteti avea aceeasi mAsurl la un pantof

port i 13 unul clasic elm irer, el rnai bjne este sa proba~L Acorda~ aceea i atenl;ie c;umpararu unei p r chi de pantofi, ca atund eand va cumpara~ 0 I a 'in~" 0 masin ' buna este mal scump:' dar ~i mai

of' tic:a~. Atunei cafid 0 alegep_. 0 ,eer«:tati in eel HLU mic arnanunt, Nu v,~ scapa nici eel mai mic de• liu. U $tlU daea rea)jza~ dar pantoful va este mult loll apropiat: d cat masjna din tioate punceele de

••••• 63 •• •

vedere, In primul rand ,es:te lipit de voi, in al doilea rand va ajuta sa. vA deplasari, in al treilea rind va. reprezinta ~j in al patrulea rand lnvesti i 0 surna d bani eonsiderebila.

• Podul pidorului - este acea parte a pieiorului aflata intre deget ~i gle2:nA care difer ca form.i de la un ba.rbat la altu , In funcp,e de curbUiri. podul piciorului poate reprezenta 0 prob~em:i. Daca acesta esre Ioarte inalt, pantofi! trebuie sa. fie ori MOCASI 1 ECQ'1TAT[ On s~ aiba

~ ... - .. • 1 ••• .,

Alegerea gre~H.l .a ciorapilor po.ate anula pur simplu 0 pereche sup rba d pantofl. Ciorapi] trebui alesi In func~e de panmfii pc care-i puriCa~i. D ace tia sunt de seara, atunci ciorapii sunt de maea c, daca purtap adida,i sau leni~i aeesna sunt din bumbac mai gros etc,

Ciorapii din ma'tase (~i ma refer SIDe la Brul foloslt) sunt indicati in cazul pantofil!or elegan~ cu ~iret sa f~r-~ CUI talpa foarre subpre. Aee$tia :nmt in general i culori neutre: negri, bleumarin, maro sau be],

Ciorapii din bumbac sau lana subtiri se pot pu

~a pantofii obl~nU!iti ~i ghcte ~i pot f.l ale i intr-o multitudine de eolori, NU vA TE TI DE C]ORAP(( . N eU10W vu. Acestia sune un accesoriu foarte cool.

Ciorapll din bumbac foarre gros sunt destin . ltu:altammtei sport, adidasilor sau tenisilor, SI A A I Ac~tia sunt de ai mult.e fefuri. Pot ajunge panl in ZOna gleznei sau se pot opri ehiar la terminati pan,ofulul.

fntotdeauna sA va ClJMP AM 11 C10MPI[ CU 0

MAsUAAMAIMAREDECATC AP" OFUI .

Cum a. potrivi~ ciorapii:

• In cazul pan ofilor eleganti ciorapii se ASOR TEAZA CULORJI PANTALONULIJII. Nu v asorta~j crorapil cu pantofil ignorand culoarea panealonului, Astfel veti ajunge sA a.r~ta :i Cit motanul incaJ~t.

to cazul ti utdor obisnuite, culoarea ciorapilor poate Ei Jegata de cea a cam~ii, a cravate] sau a rachetei (roz rO~1IJ a bastru, galben gri, mov). sn n [egere foarte potriviU.

Atund cand purtati cravatasi costum, ('0 apii rreuie sa e mai lungi ea aeunci cand sta i p"dor see picior PI, LEA S NU SiC VAD -UB NlCI

o FoRMA, E :TE EXTREM DE INESTETI -

ANTOFB ESENTIALI iNTR-O G,AR,D ROBA

TE rSI SAU ADIDA,$I - din punctul mel! de v dere teni~i sunt mult mai eleganti decat adidasii, Daca insa t:ine~ s~ ave . ~i 0 per che de adidasi NU Al.EGETI ACE E 0 E DEZGUST A-

"

TOA_RE UTALPImALTEPLINE EP RNEDE

AER, Aegeti modele retro, replic] al prlmelor modele de adldasi. Marile branduri de acesr gen au in trod us in coleetiile din uLtimii ani modelele retro, cu talpa mult sub~ata. si linii si - pie.

2. OCASlNI1- sune acei superbi pantofi de zj fara siret, de p ef rat din piele foarte moate sau imoarsa, UneJ model au ealpa continuara pan~ in sus pc c,akai pentru ca mocasinu] slt nu se uzeze atunei cand conducen si va sprijini·· calcaiul pc jos, Daca ~lVe~i 0 sLngura pereche a~ege~ unii de cnioare mere-de chis.

• .. "" ... 87 ••••

3. P OFIl rENTRU COSTUM - aeesna trebuie

sA fie' obligatoriu ell ~if t i din nou dad. aveti 0 singura pereche aceasta trebuie a. e neagra. Varful aeestei perechi trebuie :sa fie ahungit, 1.\\ nu foarte tare ~i deloc ascutit, Terminatia trebuie sa. fie Frumos rotunjitA.

4. PANTOfUl MARO El GANT - este 0 piesa necesara m garde oba unui b!rbat. Acesta nu trebuie sA aib,!;i ob ·gatonu $iret, poate fi ~i fiR, dar calapedul rrebuie s~ fie al u· ui paneof elegant.

89 ...... ... ..

cest pantof poate fi asortat de Ia toate cosrumele bleemari» sau gri pafia 181 PnY!te orma e din jeansi cama;;a ~i saCQUI.

s. 0 PERECHE DE GRETE P ANA LA G Z Aeste obligaorie prezenta unei perechi de ghete clasice din piele in garderoba veta 'tel. Daca taietura este elastca purep. purta gheata ~i (a un coseum ~i la un pentalon,

Cel mal sirnplu p ntru voi ar fi ca undeva pe un per t au pe 0 oaie de bartie, sA: aveji enumera exact ocazia ~ii unutele aferen e necAreia. As ., [neat aflap in sah, Sa aruncati dOM 0 privire rapid pe [ist.\\ ~i sa ie~iti din impas fiU? A~a m-am gindlt :;;i eu ~Ii Iata cum s-a nascut acest seurt dar cuprin zator capitol.

• 1ntaln'rea u parin ii e - prima impr ie es de aceasta data nu importantA ci he ara,oar, . o pereche de pancaloni clasiel si ocamasa de zi Stint alegerea pe:rfcct:t. Panti:ofii sa nu fie negri poate 0 Iluantii ,ealda de maro va face mal ace sibill. Trebuie ~ aveti 0 atitudine ve tirnen: arA r - Iaxata, dar nu sportiva. C;\ma~a poate i tnJocui ~i de un tricou polo slmplu,

• JDterviu pentru un job ~ aceasta ecazie depinde foarte rnult de natura Iocului de munca pentru care uemeeza sa fii in_ rvievat, Daca jobul ste in avocaturA sao: dorneniul financiar atunci ~uta potrivita est un costum impecabil ~i carma~:I. cu cravata asortace din punct de vedere .co oristic. Nu este nevoie de batlsta esre pre-a mul . Deca iobul es e intr-o zona creadva sau car nu impune 0 aJnumita ~U1!:A, cornbinatia vestimentara poate H dintr~un pantalon casual 0 lC~ma.$a ~i 0 ge:ac~ sirnpla, de piele mtoarsa finolfl. De asernenea, putep opta pentru jeansi foarte inchi{ Ia culoare 0

9Z ••••• 111.'.111 ••

nma~a" nuao e de ibleu sau roz-pal ~i un sacou b eumarin. Pantofii trebuie sa e maro-tnehts. tnaiint.e de a participala un interviu esre bine sa. va interesati despre veseirnentatia acceptata in mediul respecriv de lueru. Daca nu reu~i~ :s:~ o.bl;ifle~ intormatii, mai bine mergel;i un pic mal el gan deci.t sa p:tIeti muir: pt a rclaxar in abordare,

La ala de sport - mtotdeaU[lA echipamentul pentru sala de sport Sf! poarta mtr-o g,eant;li, ~i se foloseste dear in interiorul incintei sportive. Nu P ecati pe strada ill hainele in care af transpirar ,cateva ore. Bchipamentul sportiv trebuie sa. fie: neutru NU M T AU DECOLTA 1N EXCES. Sportu! este 0 acrivitate care va priv te p cnal ~i deci vestirnentatia nu trebuie sa exprimc sau sa dovedeasca 'd unul din atributele voastre fizice dobandite prin sport.

,. Nunta - in aceasta oeazie exista 0 singur~ regulA de bazoi,~] anume SA NU MERG:EntMBRAcAT ecele mai mulre ori lbul este culoarea

teasA de miri. ~i este bine ca ei sa fie singurii imbrfical;i ill aeeasta culoare. Cravata ~i papionu nu sunt obl'ga orii daca acestea nu se cer de catre ocganizatori sau ericheta Iocatiei :f:L a " njmentului tn, sine. Daca nunta se de:sfa~oar~ in act tiber, un COStu be] sau gri ~i 0 dma~a desehisa pot 6 o so utie mal mult deca onorabila, u exagerati msA (cum am mill vazut) ~i merge . in jeart~i

p..CC£SORIJtE

Pentru bArb,apr accesoriile stint in genera~ neinrpo,rtaote.I3Arba'~ij sunr rnult mai arenti ia asortarea unui pulover 1<11 pantaloni ,i aproape niciodara nu ac:ord~ suficlenta ate:n(ie asortarii unci eravate, batiste. esarfe etc, Nu ~tiu daca ~ti~j dar aecesoriil des.tinate: baibatilor sunt CI'J mu[t rt'Iai ieftine dedi, cele destinate femeUor, chiar daca sunt produsaale unei case celebre.

Un accesoriu bine ales. s(:himba. radical in bine 0 pnuta. Degeaba ai 0 SUita de cravate, data nu Ie ai 'Pc eele cinci obligatorli. Degeaba ai cele mai ftumoasf: eravate, daca tu Ie aecesoriaezi cu ace sau agtaFc impopotonatesi demo date. Degeaba ai un cos tum impecabil, dac~ pe incheietura matnii sau la ga. iti atama masive eolane de aur, Degeaba te-ai tuns perfect, daca ochelani de soare tl i-aiales in func~e de cat de mare esteserisa 8rma pc ei. Degeaba ai cei mai nni pantajoni, daca pe curea ai 3piicatA 0 catarama supradimenslonara $i de cele rnai multe ori, cu un loge foarte vizibil. Exemplele pot continua, insa. ar fi mai practice daca a~ iacepe enumerarea reguliler de b.u.a. m alegerea aecesodllcr potrivit:e.

CRAVATA

Esee FOIane u~or sA gre~ip In ceca ce p:rive~te alegerea corectaa acestui accesoriu. De oe? Alegerea

.. ' ...

ell lorii, a formei si marimii nodului, precurn ~i potrivirea lungimli si a cravatei in functie de tinuta. sunt opera~iunj greu de realizat.

CRAVA A LATA CU NOD VOLUMlNOS ~I GROSNU SEMAJPOARTA. Din fericire! Aeel nod

supradimensionat nu avaneajeaza aproape Did 0 silueta, Nu va mal inspjrati din lookul unui fotomodel masculin de un metru nouazeci. Un nod voIurninos nu v~ avantajeaza nici daca ave~ 0 silueta hliforma ~ nici una plin~. In primul caz, va ;3'Ccentueaza gatu1 subdre ~i it lungeste dizgra~os. In at iIoilea CO'}Z-, vascurteaza gatur ~jcomprima. silueta ~i mal mult. De asemenea, un astfel de nod prezent, le exernplu, pea aavat3 cu dungl tt'a.nsform~ aeese

accesoriu Intr-unul potrivit unui clovn. ~i asta pentru cl toataaten~a esee atrasa earre eravata resrul nemaieentsnd.

ELE CINe) CAAVATE NE.C.ESAR.E~

• 0 c'1,"',{ivatl neagrA, subtire, lacioasa, pentru tinutele de seara:

,., 0 cravatarosie pentrueostume inchise combinate cueamasi albe:

• 0 cravatA cu dungi late, oblice, in co.mbina~e de maro ~ii bleu sters, sau maro-deschis ~i roa-sters, sau alb ~i bleumarin, saugalben :jii bleurnariu;

JIXIo ••••

••• •

• 0 cravat A cu Ilori minus ule in combinatie de gri-per A i ciclamen, sau rosu ~~ bleumarin sau maro :?i mov, sau alb ~i negro;

• un papinn neg;ru, simp u.

ulearea 0 alegeti in func~e de nuan Ie eama~ilorr, aie costumclor sau ale sacourilor p care le aveti.

BAT~STA

Este poate eel mail elegant acceso iu alawo d palari . Batista din buzuna.rul exterior esre on aCe snriu ce emana rafinament. Diferenta din'tre 0 haina sjm.plA ~j una accescnzata eu 0 batista de buzunar este mensa. Batistele sunt de foa t muJ.e .feluri t • tun, imprimeun . i nuante ~i vin s~ ccmplereze atat f1nuta foarte e!eganta, cat ~l una aparent obi~nuitl sau r taxata. Batista se poate imp turi in mai multe feLun i in funqie de forma obtinut ac as a poate 6 pureara in completarea unei Iflnu:te mai mult sau mai pu~ formare.

NICIOOAT FOLOSES E .

A STA I E BUZUNAR' U SE Ai TI SCOPURl DECA DE, ORA-

TINE!!. Cu elre cuvinte, nu 0 £oJQsi~ [a ~teJrgerea frunlii, nasu]uj, 0 helarilor etc.

NI ODA A e~arfa ~i cravata nu trebuie sa 3!b exact acelasi imprim. U 5<1.U culoare caci se vor anu]a una poe ee:alaIt:i. Puteti opta pentru 0 baiista in una din eulorilece se regasesc in imprimeul era atei, [0 rnajoritatea cazurilor esee biine sa purtaei batista1i atat. Fara. cravata, Ac:est accesoriu esee ca un inlecuitor al CTaivatei 9i nind fome elegant, devine SUI iciene,

Pute~i opta penttu 0 orma anume a batistei:

• T riunghi - ceca ce inseamna ca partea car ies din buzuuar are aceasta forma, De obicei 0

Il?: •• ••

asernenea alegere esre indicat.!l atunci cand 0 purtati impreuna eu <0 cravata.

.. Pa.trata simpl~ - eeea ce inseamna ea. expunerea este 0 lime de unce ntim tru, care iese pe toata lungimea buzunarului, fu general. aceasta forma este recomandata pentru contrastul batisrelor albe ~i poate fi puna. 13 cosrume si '3couri inchlse fa culoare ~i smoching.

• Batista dezordonata - aceasta iese dezordona din buzunar ~i mer-e proportie mal mare. Batistel purtare astfel se recomanda a fj colorate, ttl ImprilneUlJ'i puterniee ~i merg eel mai bine la sacouri, fie ace tea asortate ~i fa jeansi,

CURIEA A

Alegerea curelei potrivite esre mult mat simpla. decat credeti. Dec3t sa. vAl aventurati in culori, forme Iii cararame nepotriviee, rezumati-va la doua tipuri rnari ~i late: c:ureauaelegant~ "i cea normala. Cureaua eleganta este elar mai subrire (nu depa-

e;ae li1timea ~li~ului), iar cureaua obi~nu·ta (pentru orice ~uta ~i panralon) este mai Iaea ~i poate avea 0 catarama 161 alegere. Curelele eleganee sunt usor mai lucioase, iar cele obl~nui e soot din materiale mate.

..iII •• ~ .tII ....

Material : piele [~cui~, piele de ,arpe pi el . im.toarsa impletitllca din rafie, imp~etitura. dm foara tare catifea piele striat~ etc.

Culori: neutre (neagr", .maro bleumarin, albA gn) i nuan c vii (hleu rosie gamb na, portecalie, verde etc . .),

. URELENEC£SARE:

• 0 cures subtire, neagra. cu o catarama arginti pentru costume;

• 0 curea normala ca grosime, maro-inchis sau bleumarin, 0 catarama u.,or mat latA deca cureaua, pentru: pantaloni ob~~nuifi ~j jea~i.

Cerelele elegante TREBU S SF. ASOR COlJORIS:TIC ~I DIN PUN TUI DE VEDERE TIXTURIl CU P ANTOFII.

ureide obisnuite NU '-Rf.BUIE TEZE OBUGATORIU CU PANTOFl[ DlN NICl UN PUN T DE VEDERE.

o curea trebuie pas rata intinsA ~i Eerilt d 1 . mina soareh I alt el ri c3i sa. se decoloreze ~i _1I 9 strambe, De asemenea pot aparea striatii nedorire Atund cand va alegeti 0 curea FUGIn, DE CA A· KAME CU LOCOURI V1ZI8ILE.. Ny pura'ti NICI· OOATA CU le elegance la [eansl, Nu pu . ,~j camasi bAgat in pentaloni, FARA U ' ' . NU V GAURITJ SINCURI CUREAUA! Ris a i sa 0 stricati, iar nOIJ<I galllr:k a," urata, acul cataramet nepotrivindu-se perfect In ea.

BUTONII

Bu, onii au evoluat ca accesoriu ~i po _ fi pur ati astazi si in ~n stele obisnufte de z' atat timp 'cat sunt aceesortzati la cama~A binen'l eles, De a butomi exdustvi~l!:i" eu diamante sau din aur pan:t la .;;.e;[ dill a~ coloraea to~i sunil: destiaatiinfrurnusetarii sl ronobilaru unei c~a i.

Bu 000 sun de trei feluri~

IC6 ••••• IIljjj i!!!!!ij ~

ormap din doi nasturei IDJ;:talid I.egatfi cu un lan~ s urt ~i subtire si s petrivesc ~nutelor degant Ia smoching ~i. ~nute de seara.

• formaci dintr-un naseure metalic, ell aplicani de ~es.a.tura sticb., plastic pictap sau cu diferite irizatu ?i pietre. Ace tia se fix aza printr-o tija scurta care la capat se termii:na. intr-un unghi de nouazeci de grade. Acesti butoni pot fi purta~ atat

a Co 1ID~:;.i de zi, cat si Ia cele de seara, In tune ie de finisajul buronului ~i a cama$i1.

• cei din ata. in culeri simp1e sau combinate, caresun 0 H'Hli din doua bilu e d 3.! mai rnici sau rna' man legate de 0 .aea. tare i scurta. Ace~ti buroni sunt destinati exclusi cama,ilor de zi

Butonii pot B binein~ les, asortati la nuantele eravateisau ale batistei si nu in ultimul rand la cele ale cAmA~ii pe ale carei man ere stau expusi,

PALA IIlE

ESire iDcr-ewbil cum eel mai modem ~j rafinat accesoriu alacelor perfecte ,vremuri de demulr a d ~ venit a5~zi un obiec atit de demodat. Ma revolra. pur si simplu p I ceptia pe care 3tat Iemeile, cat ,i barba~ dID ziua de azi 0 au despre palari].

" ••• rJ7 • ill ••

Palaria rni se pare un accesoriu nobil, care ip d o pre:stan!ri incredlblla care parca .te ob ig!" elegant si rafinat s~ mergi dre:pt ~i sa a' parca 0 au tudine pUna. de sri •.

Poate de aceeaau ~l disparut plilarierii de odlnmoar:a. Nu ~tlitl dacA ,tip! dar undeva in c ntruJ vechi aJI ucurf~$tiului mai exisra un singur palarier W'I. sin gtIJr om care mai cunoaste "sec!l',etul eleganter m . culine de altadatA.

De ce fug bArba~i de acest accesoriu? u in ele De ce nu Eug de 0 perech de jeansi de un tricou i .

tripp-onar: C1,J un logo vizibil de oribmi pantofi CIU var(ullung de U11 mecru, de br:li~t~ ~i ghiuluri de: aur, a pletele pieptanate peste chelii (0 palarie poat salva Q as el de sima 'e) ~ de cite ~i rnai cite?

Ziua pute i perta f02lrte bine 0 pA!a.rie ell boruri scurte chiar daca a e . 0 geaea de pie e sau dear un saeou, Vara pll'lte~ aleg - pe plaj.a rIll ocde sepci dezustatoare) 0 pA].~rie superba din refie impletita nn, u credeti ca. a~ fi. mai eleganli:P

Bunicul meu a purtat Mereu palilru ~i bunica mea poarra :;;1 azi basca ... chiar ~i in mijlocul verii poarta o pttl~rie u~oara j eleganra.

OC ELARII

Yn IPcisajul autohron ochelarii trebuie ~ fie fJvizibiLill' din puncail de vedere a] firmet prodl(JCAtoa:re ~i deci sa ~b~ unlogo cir: rnai mare si obligatoriu sa fie marl ~l negri. Rat- am vAzut un barbat care sA poarte to pereche de ochelan clasici, superbi. UI am inteles niciodata cum s-a ajuns la aoeste modele oribile de ochelari . Nei cum de ciaeva (in Romania, majoritatea) ii cumprua. Este caraghios, B ba~ care poarta astfd de accescni au 0 imagine [enanta. Este un gest plin de prost-gust a kl ca alegerea unui ghiul. (rud nu ~tiu exact cum. se serie) sal] a unei bra.~ volurninoase din aur,

Barbarul trebuie sa. fie discret in privin~ accesoriilor, Ochelaciil sunt un accesoriu necesar dar care prost

• ••• OJ .I!f.

ales} discruge praeeic 0 aparitie, NUl conteaza cat <til I scumpi sunt, ccnteaz Iorma, rarna, entila si millime .

Ochelarii desoare au aparut strict ca ace oriu in ani; treizeci sl au devenit inclljspensabiH in anii cincizecl. Atune' au ineeput sa fic purta i tot timpul Ia [plaja sau in zHele cu soare.

nrulU DE OCH LARJ:

• Forma "aviator" - cu siguranl;a acest model c . eel mal fro os din mate punctel d vedere, Lentila este suficient de mare, mar forma esre 01, t de tacr.ima catre exterior. Sunr un model retro din anti saizeci care au revenrt in an~j optzeci sl in prezent, u forma. cea mal masculma. Ram rneralica esee foarte ,po ernica", iar forma lentil ii recornanda ca p~ 0 p iesa clasica. __ --_._

• Cfaskii RayBan, co rama neagrA din plastic" plItrA~oas:' lan.s'lrti de Dean Ma!ftm. ~i purtati de absolut roata lumea de aproape ~aizeci de ani. Sunt eel mai bine vfutduti ochelari din toate tirnpurile ~i nu-!;-iJ pot sta deca foatte bine.

• Ochelarii lara rame, clasici cu lentila dreptungbiulara fumurie. Mie mi se par l,l~Qi sport dar pot B purta~ jn multe combin.a.~i vestimentare.

• Ochelarii aJungiti spre coada ochiului UOI mai sublin decl.tcei obi nui~. SUJlt, co sigumnfa. un model sport $[ deci nu-l asoltap La un costun imp cabil.

IlZ ••• •

••• IIJij

Cine ~i ce poate pu rta?

Orieit v-ar plaeea un mode] sau a!ltu de oehe an nu toli vi SI! potrivesc, Fizionomia e foam lmpertanta in alegerea umzi model, iar gr.lnj~ intre c-a~ios i decen es e oarte subtire. Daca ochelarii nu vi se po trivesc, nu veti B decar dezavantajati esteti c.

;. darJl aveti 0 fa~ ro ,mol sau ovalA, rama ochelarilor trebuie sa fie ptlltrata. sau dreprunghiulara;

• daca aveti 0 fizionomie u~:r pll:l'a~oasa ochelarii al:e¢ trebuie s~ alba 0 fo;rrn,a ll?Of rotunjitll sau oval .

••••• 113 ••••

GEANTA

Un accesoriu indispensabil cu siguranta. ~i nc saJr in garderoba oricui, Gentile sunt i p ntr barbati! Ac:estea trebuie sa. fiealese ell grfjl " ,Un materiale de call tate. MA DERANJEAzA A II BlRBA 11 CARE UPSA UNEJ GENTI S U UNUI PORTOFEL DEFILEAZA FELURl

P J PESTRAD !

Geaata pentru birou - aceasta trebeie sa. fie din pi ·1 moale maw sau neagra. Modehd dasic cu cap u I care se petr ce pan' ma [umatatea gentii ,.

in hide cu .a arama es e eel potnvie, Acel

case tan ea ni te nU: fri,gorifice in miniaeara ,

S D ' LOC RE ,OMANDA TE. Dac ' geal l

este ,u tr-o p iele de caitatcJ aceasta va i eu t rnai frumoasa caud pielea se va UIa ~L va dl.p tIn patina, Cai speciat'iza' i in produeerea unor astf I de genp creeaza modele uzate deja • a carer te tura reproduce exact eu ele ~i patina u i hi uzat, 0 gean~ BUNA. purtata. DU trebuie arune

ci doar reconditionata,

Ceanta studeneului - celebre e genti postas purtnt astazi ,atat de liceeni cat ~j de studenti, sun SlJ PER.BE- De la doc, piele intoarsa piele llcuit I jeansi etc, at see gen~i suprad imensionat u utile si in acela . timp foarte moderne .

••• • • •••

eanta de we:e~ end - atunci cand plecati un weekend la mare sau intr-o calatorie scurta NU ALl GETl o GEANT SPORT DIN FA.$ SAU . T RIAL SlN1eTIC ClJ' C $TIE CE INSCRlrTlL Puteti opta pentru U!1 modetclasic {eel mar fin ar fi dintr-o piele 'irnr:oarsA si nu obligatoriu naturala) eu :maner u or mai lungi. Ceanra vi completeaza finuta m CI CONTJE,AzAL

u ~tiu daca a~ avur oeaaia, dar va doresc din SU~ flet s~ purtati un costurn, cama~a. sau un pantaJon Iucrate m.aI1lU31. Ninuc nu va poate sta ,i nu va poate face sa v3 simtiti mal bine decat,croiul perfectasezat pe [iniile eorpului vostru, Va vinesau nu sa cl"cdep, in "vremurile bune TOATE HAlNEIE EMU ASTs PEL FAcVTE. c- vremuril Ce hainel Ce barba!;i bine imbra.ca!;i! Ce brunt!: cu persona lieate !

Croitoeii buni sunt aproepe niste arhitecti capabili :5 iconstruiasca 0 hain:!L perfecta pe Iinia nu rocmai perfecta a corpului vostru, Perrect"lun a $i simetria sune care anmei cand vine yorba de conformatia fiecaruia, Mana de maestro. oil unui crcitor poate es .. tompa DEPIN[TrV aceste imperfecpuni.

Hatnele cusuee manual sunt perfecte din toate punctele de vedere. De la ma.tc"ria1ul de cea mai buna calirate pana la Cllsa.ror3 perfecta si durabilitatea in timp. Acesrea nu se pot compara sub ruci 0 fOnna CIJ;I o prod'Uie~ie de: serie, Asdel de obiecte vestimentare sunt realizare pe rnasuri considerate standard" ~j av5nd un standard at caIita¢ii mediu, ad", Cal" poate garenta 0 m-Sfina de cusut,

Precumceasurile, asa swnt ~i hainele realizaee manual. Precizia maeuala poa e .ajunge fQarteap:roapc de perfectiune, Un c:,ostum cusut manual poa:tc rezista perfect zece ani, iar o pereche de paillil:ofiJ pana. la douazeci de ani. Paceti un calcull Da, este a.devarat, hainele de serie va costa 'innmt mai mult1

lZO .111 ••

flU vi se potnvesc "mAnu~a iii nu se vor ridtca dccat la unstandard rnediu,

BM'ba~i potenti Einandar TREBUIE sA ADOPTE CU SIGURANT ACEASTA SOLUTfF. VEsru.AEN~ TARA. ~ste doar un principiu oe tine nll.lmai de respectul fa·ttt de propria persoana. Muncil;imult penial,']' banii pe care ii ave~? Anrnei nu-i aruncatil Va dorip doar eli: este mai bun? Atuod merge~ la un rnaestru crolror. Exist.'! ~i in Romania case de rename care: au acest servieiu.

Nu va ganditica. esee 0 pierdere de vreme ~m astfe] al£g&ti sl va aruncats in primul magazln C1I haine gatra sa fie eumparate. Gandi~-v,a COil 131 0 ora de relaxare, de ·e~i.re din cotidian ~i din birouL care $i a~a va acapareaza majoritatea timpului, Rela~ia cu un croieor personal este una. deosebiea, El este eel care nu Face alrceva dccat sa va ajute sa v,,," sim il;i blne in propria piel£, sa. vaasculee ~i impreun:. sa. va aprepiap de linia perfecta. Ce: poate: H mairelaxant ca, 0 data. pe sezen, sA aveti aceasea inlt£~niF£: cu propriul croiter, sa-l a.scul~a~i propunerile, sa optatl pentru materiale sa vb pecson'ficap garderoba ~i sa stap Iinistit lIInna.tOare.3 jumatare de an'?

Ganditi~v1 fa gendeman.ul de a.ltadatA. Lucrul manual se regasea in toeceea ce purt.a- De la palarle Iapantofl, totul iI re.prezclIlta. De ce :sa. Yi intilnif la aceeasi masa cu acelas! costum, doar pentru ca si amieul vostru are aceeasi putere Einaneiat.1? Chiaro

~ •• • 1!!J

,,~,~, ..

apropiere de: ceea ce se numeste "CUSUIi' manualta condus Ia aparitiaunor servicii noi adresaee cllentilor prin care a CiE Ijti a ~j pot modjfica un eosrum sau pot cere anumite Imbunatatirt. Important esre sa.~tt~ S !FACETl DIFERENT A.

Costumul realizat manua1 (asa 0I,IrT] scrie fa carte) t"cepe pria desenarea unui lipar personalizat ~i COIl1~ form cu masume Iuate, Adevara~ ma~tr( croitori ta"c mareriaJui ales pe lee, pentru ca. SI! spUlle ca secretul esteca r,ajewra,:sa se faa lmediat dupa plecarea dien,~ tului, cu mintea "proasp3.taii:i. Croitorulare astfd bine tnripikit in minte atStodelul, cat;;i masunle noului client. Pollifile croire secos, se feseo eaaa, se int:aresc IN OTAllTATE MANUAL. Nasturli $'i butomerele sunt realizate, de asemenea, prin (:Ys3.tura de mana.

Brandurile puterniceaudezlifoh:at un servieiu flumit .croit pe rnasura" care NV tNSf CUSUT SI REAlJZA .tvlANUAL Acest eermen derlne~te proeedu:ra prin care unum client i se poate ajusra ea lullgime ,i croi un costum pc masura, Procedura manuala ~e dear de hiarea mAsuril sitaierea materialuhri in exees, in nki un caz de cus:r.turA 1I-i ajustare. in dorinta de a satis,ace cat mal mulre din dorintele chennloe, acest scrvicilJl 50-.<:11 dezvoltae pc scara larga_ Problema eseeca acel croitori ~i ma~ini de: CU$1,lt ce partic~pa la ajustAri nu sunt maestri in Cl!Js~tu.ra manuals, sunr doar eroieori obi~nui~.

IExista '~I un alt serviciu numit~mSisuf,a la cerere ( !;ii care oferl1 cllentului, in func~e de cerintele siluete.i, optiunea ca pantalonul sa fie 0 n1~SIJ.I.a mai mid: san ma"i man: decat SiI.COU~ ~i jnvers,. mancrue :slti fie mai lungj sau sacoul mai scurt etc .. Nid aceasta prooeduta NU ARE DELOe LEGATURA. CU "lUCRUL .MAMUM . Reprezin~ 0 optiune ~j un serviclu ·ofcrit in special de aeele branduri care-si pro due singure colectiile sicareevident au aceasta poslbilitate de: a personaliaa ocomanda, Comanda este insa. produsa in fabrica.

CAMA~A

Majorit3'l:ea b:'l[ba~or nu se incadreaz.:t Intr-o mAsurlt stanclard de CAmaJi~. DacaguJerul este pomYit minedle suat pl!ea ~ullgi. Cae.;. taliaeste buna, urnerii sunl: U$or largij. Aproape c3 nu exista c!m~a: care sj, va villa perfect direct de pe .raft. AV3fita.jul eamssilor realizate menualesee in primul rand cmiul ce cade per~ feet de fa guler pana Ia ultima butoniera ~i pensa, Apo] urmeau libertatea alegerii maeerialulei, a m.odelului guleruJuE, a culo,rii guleru uisia rnansetelor, a IMgimii petalie ~i a pomvirii pe linia umarului,

C~.rnr.~~1e cusure manual trebuie sa. treac<'i printr-un intteg proces, atat de croire ~i coasereca :!fi de Ilezisten~,a. Cea din u:rrna pl"'ob.a sereallzeaza in apa. Maestrul croitor va face 0 c3.ma~31 .,de proba.

• •••• if5 •••••

dlUpi; masu.rntmi. pc care erebuie sA 0 purta~ $1 ~ ;0 spa[ati de mai rnulte ori. Dupa aceea, csmasa va ajunge inapoi la croitor ~ va fi EVAJ.UAT . Vor fi observate Sweat guleruhsi ~i a mansetelor prectlm ~i largimea taliet, In contact cu apa, gulerul suferlj modifican de masura, Astf(!:[ crottorul t~i poare da seama de masurile tale exactesi poa'te cease cama;;a petfecta. 0 camasa casutamamral se remerca prin "coas:ere" si fe1ul in care sceasta este realizat.li:. CAma~.a u'ebuie Cl!IslJItl peste to CU UN SINGUR AC. Aceasta metoda confer" 0 acuit'dite:le a cusaturii ap.roape de perfectiune. Cusanna mansctelor ~i a gulerului trebuie s~ fi,e dil1itr-un bumbac special (cel produs in Elvepa esre Ge~ mai bun), Omo'plapi trebuie acoperiti cu doua bucati care se unesc perfect pc miilocuI spatelui. Nasturii ii monograma se COS$,l, respecnv, brodeaza mamral, 0 alta facilitate ofenta de un maestru croitor este aceea a modificarii p.ro~ dusutui in fync~£ decre~rer.ea sau seaderea voastra in greutate, Secomanda de la incepult material in plus ,i acesea este pastrat pentru eventuale ajustari,

PANTOfl1

Cu s~guran~, eel mati longeviv obiect vestimerrtae produs exclasiv manual este panroful. Rezistel1-p1 I.ill.ul astfel de a<:;(:e:SQriu poate merge pa~ aproi!lpc

126 ••••• •••••

de cincisprezece-douazeci de i. AU citit bin, ! Daca

permiteti 0 astfe~ de in estitie, am timp va vetJi folos' de ea.lnctedibil, dar adevarar, Mae~m c:izmari NU EXIST IN ROMANIA. Ex:iSIA in rnarile c-ap~tale europene ~[ in America., dar nu in Roman~a. Cindva au foslt, ins-a nimenl nUl i-a mal dutal. Un astfel de artist i~ sculpteaza propriul tao ealapod sau 0 replica din lemn a picioruJuj tAu. Detalii precern lungimea degeteler eurbura lpii, m~~ea podului pieioru1ui sunt redate milimetric. Sculptarea acestui calapod perfect poate dura ~i douUeci de oe. Mae,trii eurcpeni in domenlu "cosy penl!rl\l clienrii lor exclusivi,ti un paj1to£ d proba i in runepe d ap,recierile clientu]ul definidveaza produsl!ll

ArunCl dnd cumpArati IUn predus de serie pidorul v,osttu TREBUJE SA SF. POTRIVEAScA. P ANOFULill Suna ciudat, DU? eel "cusu~ de mana. totul este realizac astfel ind.t pantoful sa se molez pe calapodul vostru. S'lIln;a: foaree bine~ fill?

Calitatea unui pantof produs integral manual est data d fine tea III greutat r c:usatuf'i., Iinisare jot - rioara corectare a calc~turli (ell totii aveti 0 calc3 aparte, mai m-ult au mai pu' coree 1I) ~i nu in ul-

timul rand de DES . Ma:estria unum a tfel de arti

nu esre atestata dear de finisaj, ei ~i de capabi ',tate,. de a crea 'Un design unic ~i superb. Pielea pan ofilor

usu i manual este prinsa Inr~Uln mod special r ~ vizuit de pana. la douasprezece on ~i cerac dupa fieclID prindere, Piele.a see d 0 eaIDirare superioara care in

IZS ••••• ' .....

"

\

I

1 I l,

1 !

_-

_--

'---I

J

DA ~I NU

rnbracat relaxae sau obi,nuit nu inseamna in C DE FJ\s U rNSC1UPTII ALE. UNOR. PIRJ\.1E PRODUCfi.: OARE DE. MA INI SAU ECHIPE DE: CLUB. Acelea sunt lucruri ce trebule aeuncate imediae la GUNOL

Alregep un sacou au 0 jachcta. simpla in loc:ul unui pulover gros.

NUcheltui~ mal mutr pe tunarea rna inii ded, pe haine. 0 rnasina tuna nu S.pllI'lillimic ] prima intalniIe

o {:,am~ s perbasi 0 cravatll asemenea eanr rese rna! mutt decat un cos tum scump.

Cand nu e~ti sigu . alegi mai bme un costurn simplu decat un smochlng. Te fad rnai rau de ras arunci cand esti prea Iega t peneru 0 ocazie. n costum - ste accepta in oriee si~lIa~e In afura de

erenul de sport.

Nu un bla- u un pumn de chei legate pe UJl brelec bine 11ascunsu Itt buzumrrul pantalonilor.

Negrul esre frumos!!!

NU ceasului lPentru scufundarl purta xi de zi. Adidasii SUNT nOAR PENTRU ORA DE SPORl1 Daca purtati bretele NU vA DATI SA OULJO ! Brerelele nu se pot cxpune ca 0 curea, In alee vr ~ muri erau pureate sub c3maf~L

N'U lNTRAfI NICIODATA CU SMCA PE CAP RESTAURANT,

NU PURTAT! NICIODATA tricourile insoiptionate primite Ia Ian area unui produs sau la un

132

......

evenlmen ~Ii mel tricouri al caro mesaj tine strict de .ceva" Ia c-are a~ partlcipae, Uita~ de ele la momentu r spectiv. rurt3~-le dad! va hoAri~ sA va s,pAl:a~ singur masina S8.u sa zugraviti etc.

U PURTATI TRICOURI MPRIMATE CU RECLAMA UNOR FIRMF. PE STRADA. N1CI~ OD T ! Fotba1i~ti~ 0 fac dar doar pe teren p,entru ca sun p atipl

n sacou s paeae purtat: ell 0 ceavata es Ie 0 inuta relaxaia. Un costum fAra. cravara, N!

Costumul CU cravata cere PANTOfI DIN PIELE

CU SIRETURI AS]! A.

o camasa alba. este InuIt mai eleganUi dedt una uni salt imprimata,

Palariile de teois din doc au limit'A de varsta!. ana. in treizeci de anill Dupa, incepi sa arap ca un gradinar cu ea pecap,

Butonii re £ae sa atap mult mai bogae decat esti, Nu merge i coccsati sau lasad pe un umae, oricat de stump ali fj imbraca.l:-

NU AI GUST sr STU ASTA? 1mbracA-te doar foarte elegant. Este mult mai grteu sa. gresesti alegind un costum bun.

RecunQ_a~te~ sau nu, bagaiul reprezinta una dintre problems majore ale unul barbat. Este intr-adevar normal ea so "a sau prier na sa :i ajur:e sJ:'iJ v.1 face~ baga~ ju~, ins" trebuie sa fjp pregati~ f pentru siwaPile "de crjza,u In care sufllte~ singuri. Punerea eorecta a lucrurilor ill bagaj este foarte importanta daca nu dmi~ sa ajuugeti cu ele eomplet ~i.folJate strilmbate sau chiar rupte la destinatie, Dupa ce ap cirit toata aceasra carte ~j v~ati cumpa.rat numai lucrurii fremoase in care ar~ta~ excelen , ar fi pleat. tn rutll ordine idei mai bi e lnv:"fati ca~va p~i simpH in obtinerea baf¥l.jului pe.r-ecit: dedit sa. va apucati de calcat rule la destina~e fl.u?

main e de toace es e important ~ fti . de ce bagaj aveti nevoie. ori de unul tare si usor mai greu dar CMe p.:istreazlli mai bin Iecrunle ill pozitia ~eza~, 0-0 de un.td din piele sau doc obi'r)uj~ care e ee mat user de rransportat ~i in care puteri introduce mal u~o:r extra-hscruri,

intotde:auna e te important sa lncep t:i .a.ranja11e.a 11.1- crurilorin bagaj intr-o ordine stabilita. ~i tin.ind cont de ruste eguli rninime. De e emplu prime e piese Introduse trebuie sa exeluda c;:osturnu) de .. aine ~i c~a,ile ~i sA se Iimiteze la jeansi, pulovere reia~ hame sport. Ac,estea pot suporta far-a a se mototoli greutate-a ce10I" d deasupra, Est important: ca Antte feluril diIerlte d

esanrri sa puneti coli marl de hartie sau plastic, pentru p.rotec~e.Hirtia trebu e sa 6e cu textnra normela, de {;ervet I, au de seris sau Iueicasa. Plasticul devine 0 optiune in eazul ill care va 1ipse~te Mirna co desavaJ"~.re.lLocuri]e rarnase I"bes:e din jurul rgramez.ii de

.,1 ••••

haine formate Stint pantonlor UNUl cA UN SACULET DE P

perfecre pentru introducerea U L ~] F.ffiCARE IN An ZA. leg~tutile saeulerelor ClI!

pantofi sa fi ori nta carre marginile valizei aSHe! incalE pedeolul at aeestia sa iasa peste haine s.:i re mdepMtat. De asemenea interioru_( panrofului er beie sustinut de un $ n usor din plastic. in. caa contrar panrofu] se va presa fu timpu transportulul si at putea :suferi defolmari irernediabile. tn eontinuare puteti trece Iaasezarea eamasilor unele peste altele ~i cu gulercl in p r . opuse. o'mafiie- trebuie calcate III fornl.a impaturita in prealabil, iar wtre rna ginile gulerul.ui puteti impaturi len jeri I intima pentru rnai mu~t_a sustinere. Peste cama,i puteti punc !Iini~~ panM talonii de costum impa.t.uri~ la jumatate si cu taJia m p~rt:ile opuse. Esre Ioaete u portan sa aveti griia ca plll1ile din jUful hainelor ~i midle spatii sa fie bine folosite ~i PLI E. Astfel hainele nu vor av a po "bilir tat a. sA se deplaseze si deci s se ~ifonez sau sa se agate, Ultimul lucre de introdus este SACOUL

CIODATA NU IMPACHETATI seOUL r I SEARA IDlNA1NTF.APLECJ\RIl Sacoul se lasa mereu afara ~] se in educe in baga] inainEe de pl care. Sacou s lIlupachetea:zA pc lung, ctI mane-dIe ad use Impreun.1 peste piep ~j se indoaie 0 singur3. data In zona r:allei. Este bine sa acop ri' sacoul aBa-I: ultimul in bagaj. S recornanda un prosop sau 0 folie de plastic.

Ajun~i la destinatie, P ETI OBUGATORIU

FE UMBRAS SA OURI1£ SI PA ALONII DE

COSTUM URMATE DE cAMA L Succesl

Acesr capitol se adreseaza exclusiv aeelora dimtre voi care c&llitorip mult:!t'i care. in loe sa va plimbati. va, pierdcti pc 5trh.i ca.utind .,acelei loculi pentru cumpa· r:llwrile dorite. Acele locuri sunt cunoscute de foarte pl.ltini, B:randurile extrarMpanaitle ~i apr,oape obligatoriu Ia mod3, sunt peste tot, de anul acesta ~i in Romania darcele mal fine !,Oi specia£iz.atebutic:uci, nu. Pan~ cititia.oeas~ carte! De aeum Ie veti cunoaste pe toatel

important sa ~ti,~ IUD tucru: pentru nee-Me object vestime tar exist:t. DOAR. ANUMITE locuri de unde i~ pol;i cump3ir8 area calitate", ",acea man~ de lucru", nacei material", !l'ac::cl design" sitoaee exclusiviste.

N u ma vOl .refuri Ia lomira dinsubiectivism, desi este o~ul meu prefera dio toate punctere de vedere, ~ este ~ior~w adeV3r:afilor gentelmeni ~i al adcvara~or adstocrap. Poaee cei maiimpoI'ta.t.it;i dnd.ani din via~ mea, ca formaf(~, i-am petrecut in aeest sill botanic pur pe care n ador si pe care n consider Ifru:a egal. Stilu1 "british III este ~i astlz:i acole undea fost intotdeauna:. EstE un stil conservator ~i totuS! atat de pennisi .Aminti~-v4 filmele cu britanicli piecalii in A&ica Hnbr1ca;i in acel impecabit in alb !li acoperi~ de pl11w superbe din r.ll!fie imp]etita si benti~ [a.Ui neagra_ Gioditi-v3. la ~nutde alese pentru sefari ~i 13 toara per:ioada celor doua r: zboaie lDonwa1e, cand ",british"' era cuvantul de ordine. Metgcp cu gandul caeee .rit:ualul vestimentar celor care praetica van.3ltoarea. ~i Ia cam tetul este aranjat pana. Ia eel rnai mic amanunrdin :punct de vedere vestimentsr, apro"-pe umbrind sportul in sine.

Clien~iaparn-"'J din toaU!.: lumea, yin slt Sf Im.brace la mae~triitondonezi Este ineredibil cum generatie dupa generape, reprezentantf fal11HiiQc bune din Ierne vin I Londra peeru a-sl deMvlicsi garderoba. Nimic. nici un nou brand, trend,ffta.. nu poaee )lipttt CI.i a:c~t:i mOTI~tIi sacri ai croielui ~i stih.dui.

~ata, In c£Je ce urmeaza, secrereleetar de bine aseunse ale garderobelor de.savaqite:

AI'I.11'ER5'0N & SHErrARD (30 Savlle: Row, London)

eel rnai cunoscut client permanenr al easei esee prlnr;ul Charles aI Mar:ii Britanii$i nu nu:mai. !n acese Joe Iucreaza urmasii eelui mati tenlUmit JTla,esl;nm croitor, Frederic Schohe, I'rereraruJ ducclul de Wmdsor. Acesta a creat celebrul eostum din postav, care intrc anii 1920 $1 199B a fo:st considerae un sirnbol al elegan ei britaniee ia toatallumea. ilye~ intal__ni pureat de Fred Astaire in mulee dintre filmele sale, pentru ca, se spune, se sif1l~a eel mai eomod in cl.Magazinu[ a fost deschis In 1906 ~j odata ,ajun~j acolo, veti t8 Druse tnto~i in: tirnp de parc.a totul a ramas neschanbae, Croit.orli SU1'lt spedaliza.t;i pe 6ec:are parte a costumnlui, Un croiitor"';i face sacoul, un alrul pantalonul, UIIl alrul camasa ~i un altul vesta. Cosunnele de Ia A&S nu te incorseteatiil. ci par a se fi nascut petltrutinf:.

AS rru:. Y (165-] 69 New Bond Street. London)

Este IProbabil una dintre cele mai cunoscutecase exelusiviste de aeeeserli din lume, De [a agende.,. portofele.

141

II •• ".

pafltll a. port\igarete, toate personahzate ~i confec~onaee din. cea ffi,aJi scumpA piele ~i eel mai bi.ne lu:crat metal la 00](:: mal speeeaeulnase cuw de ceasuri ~i bijUiteriL Asprey creeaza Ia comanda llnii personalizate d~ accesorll pentrucase regale din. toaU: lumea ~i £a:milii CUi ti~uri nohiliaf1e de: generatii.

BROWNS (23-27 SOll~h Molton Sf[t'd, l.Ul1dUl1) Brownseste un bunc avangardlsc, Oil selectii completate die :s'li~ti .reoumI;l, din coleetiile celor mai in voga designed de moda a ctu a li, Nu v:a g[Abl~ s.1J credeti d a.t;i auzir de el, ru sumt in yoga., dar nu pentru pubJi(u] larg, care de cele mai muh:£ ori este Ignoranz ~i este normal. Aiel veri gfisi rpoate eel mai omogen mix de designers, Este 0 IoC3"c reeomandata celor fuarte tineri. .. in interior!

BllDD (I,i. &:.3 ri~G,dm)' Arcade, London)

Fondata In 19101 casa Budd este smgu_ra rrunas~ lider inco testabil in Iabricerea cam~$iIQJ" perfecte. Un amanunt extraordlnar Coste acela ca., dupa bombardamentul agre.siv al pie~I PiccadUly (una. din eele ma~ ennoscute din. lume), singura constructie care a ramas in picioare <Ii fost cladirea Budd. Casa Budd esee lider pe pia~ de dtma~i pentru ocazii speciale ~i est!' poate una din foarte putinele care pilstreaz~ tradi1ia. coaserii uasnerilor DOAR MANUAL.

••••••

G.J CLEVERLEY & CO

(l2 J{!)yal Arcade, 28 Old Bor.d Street. london)

Winston Churchill, Spencer Tracy, Edward Robinson, Humphrey Bogart Lanrence Otivie.r, Ray Milland., Gary Cooper, Cary Grant au E05 dear caf,iva dintre celebrii c.lienp ai casei, AstUi Iiderul pantofilor confectienati manua detiJ e o Ji:s~ impresiona n:.1t3 de cLiell'\i ren.llmi~, de Iii actori, lorzi ~j oameni polidci, Numele Cleverley a devenit eelebru ,atunci dnd Churchill a. fost ~¢ de dlitre comandantnl fortdor aliate inl:r-o pere(;he de papuci din cati:fea,.confectionati manual. Ve:stea s-a ra.spandit ~l casa a de venit eel brs. NecUl'losout este faptu.Lca Cleve:de:y erau deja celebri in. GetClui1e: exdus,viste, dar nu deveniseta indt pUblici.

CONOLLY (32 Crosevenor Cresccra Me ... vs, london)

Rolls Royce I Aston Manin, 'errant Coacorde, toate sunt lueraee manual pc interior, din pie~e Conolly. E.st:e plelea folosit~ de casa reg ala , de peste eincisprezeee aule par amentare din rtoata lumea (scaunele co~li din Camera Lerziler). Compania a ales lnSa sa se apropie ~i de publicul lerg, promo,v5ndo eolectie de accesorii din piele extrem de fine fi exclusiviste.

eORDINGS (19 riccadilly. London]

Surrt CWlOSCUp inca din secolul al XIX-Jea pentru cele mai exclusivlste echtpamenre de vano1to8rC!, calarie, raantouri de ploaie retro ~i incl.l~mintcafcrenttJ. jaehete ~i halne seetlene, eelebeele m.antoud cadrilaee

•• =-43

'.'.'I!!Ii .•

..s

•••••

V-a . gandit vreodata ce birfesc femeile cind vorbesc despre £elul in care arata . va ,i va accesorizati \lnutele? V -ati gindit Ia place ti ce ar dori ca voi sa. schimbati? atunci wi incerca II vi Iamuresc in eele ee Vreau sA iocbei intr-o nod optimistl. aceastl VIeaU sa ramineti cu zimbetul pe buze.

FlIt buzunare DOWORA de chei, pixun fi mai cate.

Cravate foarte lungi. ce tree bine de corea. Nasturi lipslla cAmaf.I..

Acele de aavata.

Cind va indragostili de 0 pereche de J)8Iltdlb care 0 aveCi din liceu ti nu 0 mai dati jos. $osete inchise Ia cuIoare ti fOrt.

Brete1e colorate sau imprimate .vesel-. sa scuipati in public.

sa VI tot ac.operip caIvitia co diferite freze Panto6 e1eganp asortap 1a baine sport. Ciompi a1bi Ia costwn..

Suflatul nasului zgomotos.

Bijuterii in exces: meIe, brltlri, lanpui, ~-,',S!! Pirullung fi prins in coadA.

OcheJari de SOMe purta~ in interior. Sacou de stofa vam fi de in iama.

• SA vi 51! vada pidea piciorehii din ciorapi in anu-

mite pozi'tli. umpAra~ clorapl suflciene de lun.gi.

• Trenci strans pe talie <1;1.1 0 curea, .. penibil.

• Sacou plea mic si camasa larga. la gaL

• Cravara patata.

• Poreo el deformar mdesat cu div rse.

• usta~a e'" griii a.

• Parrto negrii pantaloni b j.

• Sacou la dous rand uri de naseuri pu tat deschls.

• Pantalonii purtati cu talia foarte inatU\.

• PM unsuros ~i nespalar,

• Miined}e cama~H prea lungi.

• Mustata {ii barba rare.

• Cama i tran parente.

• Piepten puetar in buzunarul d a piept,

(IJPRINS

Pilefata .... _ . . . . . . . . . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ 7

Cuvant inaililte _ _ 1 J

.... Stil .. este neutru , ..•••......••..•...... 15

SA faci (UII~tinM CO> tone. , ..•................... 21 Irurte pentru ZI , , .•.•.•...• _ . . . . . . . • • • • • . . • • •• 9

Tinule pentru seara __ 71

P(lntofni , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 77

muta }i ocazta _ .....................••....... 91

Accesorii1e . , ..•... , •.•.... , _ _ 97

Cusut de mana _ _ . _ ............•.•..... 119

DA::;i NU ..........•........... , ...••••..... "131

Bagajul pertect _ 135

Adrese e secre: e • • . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . .• 39

Ce NU vOr ferneile? ., ..•.•....•.•............. '147