Sunteți pe pagina 1din 49

Inspectoratul Şcolar Grupul

Şcolar
al judeţului Arad
Industrial Sebiş

Prof. Pogan
Mihai

Caietul
dirigintelui

PROIECT

1
Doar o viaţă trăită
pentru alţii este o viaţă
care merită a fi trăită.
A. Einstein

Argument
Prezentul Caiet al dirigintelui, conceput pentru un ciclu de învăţământ şi în
conformitate cu reforma învăţământului românesc, cu o perspectivă largă asupra devenirii
personalităţii umane, se adresează în primul rând diriginţilor cu mai puţină experienţă
didactică, un adevărat ghid ce include modalităţile fundamentale de activitate educativă pe
care trebuie să o desfăşoare orice diriginte.
El răspunde în primul rând dificultăţilor de redactare a unui caiet al dirigintelui, care
presupune o serie de tabele şi rubrici referitoare la activităţile ce trebuie desfăşurate la
clasă. Aceasta nu înseamnă că el trebuie înţeles ca o expresie a unicităţii, ca formă închisă,
caracterul lui fiind, prin excelenţă, unul sugestiv şi experimental, lăsând dirigintelui
deplina libertate în privinţa dispunerii formelor de activitate educativă, a alegerii
rubricaţiei şi a stabilirii obiectivelor şi modalităţilor de realizare a unor forme diverse de
activitate instructiv-educativă la orele de dirigenţie. De aceea noi am avut în vedere doar
acele forme comune tuturor formelor de învăţământ şi care se pot adapta fiecărei clase,
după profilul sau ciclul de învăţământ, după specificul şcolii, după nivelul educativ al
colectivului de elevi şi în legătură strânsă cu experienţa dirigintelui.

2
Nutrind speranţa că distinşii noştri colegi vor veni cu sugestii pertinente, autorul acestui
proiect vă mulţumesc anticipat.

Autorul

Dirigintele şi dirigenţia
Dirigintele este managerul clasei de elevi, acţiunea sa educativă fiind direcţionată în dublu
sens:
- asupra colectivului de elevi;
- asupra echipei de profesori ai clasei;
dar munca profesorului diriginte este orientată, în special, asupra colectivului de elevi.
În desfăşurarea şi organizarea activităţilor de instruire şi consiliere dirigintele devine un
coordonator şi sfătuitor care oferă sugestii, stimulează şi îndrumă activitatea colectivului de
autoeducare şi autoinstruire.
Ce ar trebui să fie şi ce nu ar trebui să fie dirigintele (cf. Liliana Stan şi Adina Andrei,
Ghidul tânărului profesor, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1997, p. 212-213).

Dirigintele ar trebui să fie pentru grupul clasei:


a) pe plan educativ;
- un prieten la care elevul să apeleze când se află în dificultate;
- un observator capabil să negocieze, în caz de nevoie, conflictele relaţionale cu
profesorii sau conducerea instituţiei;
- o persoană care să-l ajute pe elev să se integreze în viaţa colectivului;
- o persoană dispusă să-i ajute pe membrii grupului în orice împrejurare cu un sfat;
b) pe plan pedagogic:
- o sursă de informaţii utile;
- un educator care-şi propune să contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual
al elevului;
- un consilier care să propună partenerilor săi metodele cele mai eficiente de lucru,
adaptate la personalitatea fiecărui elev şi care să-i ajute pe aceştia să-şi formeze propriul stil de
muncă;
- o persoană capabilă să-i facă pe elevi să înţeleagă legăturile dintre diverse
discipline şi să încurajeze abordarea interdisciplinară a problemelor;
- un ajutor calificat în vederea orientării şcolare şi profesionale.
Dirigintele nu trebuie să fie:
- o persoană atotştiutoare care face morală;
- o persoană responsabilă cu disciplina clasei;
- o persoană care să-i împiedice pe elevi să fie autonomi în deciziile pe care le iau;
- un supraveghetor care să controleze direct progresele sau disfuncţiile
colectivului de elevi.

3
În viziune contemporană un diriginte trebuie să fie un moderator care ştie să asculte, ştie să
întrebe şi să acţioneze adecvat la problemele ce se ivesc în activitatea colectivului de elevi.
„Orele de dirigenţie trebuie să fie ore de educaţie şi cultură, deschise spre viaţa socială şi
profesională a viitorilor cetăţeni. Se cer din partea dirigintelui cultură generală, imaginaţie, spirit
de organizare şi un stil integrat, profesorul fiind un participant al grupului pe care îl îndrumă în
mod discret, stimulând dezbaterea problemelor şi găsirea soluţiilor. În majoritatea lor, orele de
dirigenţie trebuie pregătite şi desfăşurate cu ajutorul elevilor şi, în acest scop, fiecare temă va fi
anunţată cu cel puţin o săptămână înainte” (Marin Stoica).

Prof. Mihăilescu Dumitru, inspector de specialitate al I.S.J.Arad

4
Organizarea
colectivului de elevi

Şcoala ………………………………. Clasa …………

Diriginte ……………………………

5
COLECTIVUL DE CONDUCERE AL CLASEI

Clasa, anul şcolar, numele şi prenumele elevilor


Nr. Numele şi funcţia
crt. Clasa a …………. Clasa a …………. Clasa a …………. Clasa a …………
îndeplinită
Anul ……………. Anul ……………. Anul ……………. Anul ……………

1.

2.

3.

4.

5.

DATE PRIVIND COLECTIVUL DE ELEVI

Adresa,
Nr. Numele şi prenumele Data naşterii, Numele părinţilor
crt.
buletin, telefon
elevului (cu iniţiala) local. şi judeţ şi ocupaţia lor
CNP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6
REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE
10
.
11
.
12
.
13
.
14
Latină
.
15
Logică
.
16
Filozofie
.
17
Istorie
.
Geografie
18
.
Biologie
19
.
Chimie
20
.
Fizică
21
.
Matematică 2
22
.
Matematică 1
23
Lb.
. engleză
24
Lb.
. franceză
25
Română
.
26
Numele elevului

.
27
.
28
.
29
.
30
.
31
.
32
.
33
crt.Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

.
34
.

7
REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE

8
Latină

Logică

Filozofie

Istorie

Geografie

Biologie

Chimie

Fizică

Matematică 2

Matematică 1

Lb. engleză

Lb. franceză

Română
Numele elevului
crt.Nr.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

9
PLANIFICAREA TEZELOR
Anul şcolar ………………

Nr. Disciplina Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ………
Crt. de învăţământ
Sem. I Sem. II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

PLANIFICAREA TEZELOR
Anul şcolar ………………

Nr. Disciplina Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ………
Crt. de învăţământ
Sem. I Sem. II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

10
Cunoaşterea
colectivului de elevi

11
FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI
(Se completează pe parcursul anului şcolar)

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..………


Născut la ………………….. localitatea ………………. Judeţul …………….

I. DATE ASUPRA FAMILIEI Foto


Tatăl: Numele ………………………………….. Studii ……………………..
Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………..
Mama: Numele ………………………………….. Studii …………………….
Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………..
În familie sunt …… copii. Tipul de familie ……………….Climatul educativ ……………………
Condişii materiale ……………………………………. Apartenenţă religioasă ……………………

II. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII


Antecedente ale sănătăţii …………………………………………………………………………….
Starea actuală a sănătăţii …………………………………………………………………………….

III. DATE COMPORTAMENTALE


Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii ………………….. b) disciplina la lecţii …...…………
Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….
Comportarea în familie ………………………………………………………………………………
Comportarea în societate …………………………………………………………………………….

IV. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI


Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi
Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi
Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi
Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi
Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune …………………………………………………
……………………….b) rezultate mai slabe ……………………………………………………….
Rezultate la concursuri şi olimpiade …………………………………………………………………
Performanţe extraşcolare …………………………………………………………………………….

V. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII
Gândirea ………………….. Memoria ……………………. Echilibrul emotiv ……………………
Interesele ………………….. Atenţia ……………………… Aptitudini …………………………...
Inteligenţa ………………… Voinţa ………………………... Temperamentul ……………………
Caracterul ………………….. Observaţii generale …………………………………………………

VI. APRECIERI DE ANSAMBLU


a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini, sănătate, condiţii ……………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….
b) Gradul de maturitate intelectuală, afectivă, temperamentală …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

VII. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ


Opţiunea elevului ……………………. Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ……….
…………………………. Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală …………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Diriginte: …………………………… Semnătura ………………….

12
ELEVULUI ……………………………………………………..

Forme de activitate: convorbire,


Anul Material faptic Interpretare şi măsuri
vizită la domiciliu, informaţii de
şcolar desprins luate
la părinţi ţi colegi, chestionare ...

13
TEST SOCIOMETRIC
(referitor la procesul de interacţiune ce se manifestă în colectiv)

Numele şi prenumele ……………………………………… Data ……….. Clasa ……..

Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică unul, două sau trei nume de colegi de
clasă, care corespund cel mai bine dorinţelor tale legate de întrebarea respectivă. Dacă nu ai nici
un coleg care să corespundă cerinţelor întrebării, nu completa nimic.

1. A. Gândeşte-te la faptul că în clasă eşti pus în situaţia de a munci cu alţi colegi la


un subiect dat. Cu cine ţi-ar plăcea să lucrezi?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


1. B. Cu cine nu ai vrea să lucrezi?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………

2. A . Gândeşte-te la activităţile tale preferate din timpul liber şi apoi indică pe colegii de
clasă cu care ţi-ar plăcea cel mai mult şă participi la asemenea activităţi.

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


2. B . Cu cine din clasă nu ţi-ar plăcea să participi la asemenea activităţi?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


3. A. Indică pe acei colegi din clasă după care ai regreta dacă, în cazul plecării familiei lor în
altă localitate, ar trebui să te desparţi de ei.

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


3. B. Indică pe acei colegi după care n-ai regreta dacă ar pleca din clasa ta.

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. …………………………


4. A. Plecaţi în excursie cu trenul. Cu cine din clasă ai vreac să călătoreşti în acelaşi
compartiment?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


4. B. Indică pe cei cu care nu ai vrea să călătoreşti împreună.

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


5. A. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi din clasă?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………


5. B. Care sunt colegii cu care nu doreşti să fii prieten?

1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………

Pe baza acestui test sociometric se poate realiza un centralizator pentru a se observa


sintalitatea colectivului de elevi: lider(i), grupuri de interese, relaţii între elevi, (ne)integrarea în
colectiv, etc.

(După Ioan Nicola, Dirigintele şi sintalitatea colectivului de elevi, Editura didactică şi


pedagogică, Bucureşti, 1978)

14
HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

1. Învăţătura
Elev bun Elev slab
Învaţă cu interes Nu se interesează de învăţătură
Citeşte mult Citeşte puţin
Are interese şcolare pentru …………… Nu are interese şcolare
2. Conduita
Docil Încăpăţânat
Disciplinat Indisciplinat
Absenţa conflictelor cu elevii Conflicte frecvente cu elevii
Conduită liniştită Conduită necorespunzătoare
Potolit în mişcări (astâmpărat) Activism exagerat, neastâmpărat
Se supune uşor educaţiei Nu se supune uşor educaţiei
3. Activismul social
Activism social ridicat Activism social scăzut
Bun organizator Slabe capacităţi de organizare
Spirit de iniţiativă înalt Spirit de iniţiativă scăzut
Ocupă o poziţie de lider E condus, îl urmează pe altul
Autoritate înaltă, simat de colegi Autoritate scăzută
Îndeplineşte cu plăcere sarcini sociale Se sustrage de la sarcini sociale
4. Comunicarea în şcoală
Are mulţi prieteni, popularitate Nepopular
E printre prieteni, caută prieteni Închis, în cerc restrâns de prieteni
Nu se teme de colectivitate Timid, sfios
Deschis Ascuns
Compătimitor Nesimţitor
Influenţează în bine pe colegi Influenţează negativ pe colegi
5. Unele particularităţi de personalitate specifică
Liniştit, încrezător în sine Alarmant, neliniştit, neîncrezător
Îşi supralicitează posibilităţile Îşi subestimează posibilităţile
Ambiţios Modest, trece neobservat
Este simpatizat Nu este simpatizat
6. Comunicarea în familie
Atmosferă caldă, prietenoasă acasă Atmosferă ostilă, conflictuală
Relaţii apropiate, de încredere Relaţii proaste, de suspiciune
Control sever asupra copilului Control slab
Limitarea independenţei copilului Libertate prost înţeleasă
Părinţii colaborează cu profesorii Părinţii nu colaborează cu profesorii

Notă. Se va realiza la sfârşitul unui ciclu şcolar

15
Planificarea activităţii
orei de dirigenţie

REPARTIZAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE


PE TIPURI DE ORE

16
Clasa

An şcolar

Anul şcolar:
Anul şcolar:
Anul şcolar:
Anul şcolar:

……………..
……………..
……………..
……………..

Clasa a …….
Clasa a …….
Clasa a …….
Clasa a …….
intelectualăEducaţie

cetăţeneascăEducaţie moral-

esteticăEducaţie

Lumea problemelor vârstei

17
şi sexualăEducaţie sanitară

rutierăEducaţie

şi profesionalăOrientare şcolară

educarea elevilorOrganizarea şi

Analiza rezultatelor
TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE
SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR ………………..

Clasa a ……….. Anul şcolar ………………


Nr.
Tipul orei Tema orei de Tema orei de
crt. Data Data
dirigenţie dirigenţie
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

18
1
4
.

1
5
.

1
6
.

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE


SEMESTRUL II, ANUL ŞCOLAR ………………..

Clasa a ……….. Anul şcolar ………………


Nr.
Tipul orei Tema orei de Tema orei de
crt. Data Data
dirigenţie dirigenţie
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
19
1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
.

1
6
.

PLANUL OREI DE DIRIGENŢIE

Data:…………………………
Tema:…………………………………….…………………………...…………
Scopul : ………………………………………………..…………………………
Tipul orei : …………………………………….………………………………...
Metode : ………………………………………………………………………...
Material didactic : ……………………………….……………………………...
Material bibliografic : ……………………………….…………………………

DESFĂŞURAREA OREI

20
Concluzii :

Tema pentru ora viitoare :

Sarcini concrete pentru elevi in vederea pregătirii orei viitoare :

Observaţii după desfăşurarea orei:

21
Colaborarea cu familia

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR
CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI …………..….

Nr. Anul şcolar / Data şi ora


Obiectivul şi scopul şedinţei Observaţii
crt. semestru desfăşurării
1
.

2
.
22
3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

PLANIFICAREA LECTORATELOR
CU PĂRINŢII LA NIVELUL ŞCOLII

Nr.
crt Tema lectoratului Data şi ora desfăurării Observaţii
.
1
.
2
.
3
.
4
.

COMITETUL DE PĂRINŢI
AL CLASEI …………., PENTRU ANUL ŞCOLAR …………

Nr. Numele şi Funcţia în cadrul


Adresa de la domiciliu Locul de muncă
crt. prenumele comitetului

NOTĂ : Din comitetul de părinţi de la nivelul şcolii fac parte un număr de………., din care :
1. ……………………………………..…….... 2. ………………………………………………
3. ……………………………………………… 4. ………………………………………………
23
PROGRAMAREA VIZITELOR LA DOMICILIU

24
Clasa a ……. Clasa a ……. Clasa a ……. Clasa a ……
Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar
……………. ……………. ……………. …………….
Nr. Numele şi prenumele
crt. elevului

Sem. II

Sem. II

Sem. II

Sem. II
Sem. I

Sem. I

Sem. I

Sem. I
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
. 25

1
VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI

Numele elevului ………………………….. Domiciliul …………………… Data ………….


………………………….
Obiectivele vizitei la domiciliu
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI

Numele elevului ………………………….. Domiciliul …………………… Data ………….


………………………….
Obiectivele vizitei la domiciliu
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

26
VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI

Numele elevului ………………………….. Domiciliul …………………… Data ………….


………………………….
Obiectivele vizitei la domiciliu
7. ………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………….
9. ………………………………………………………………………………….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI

Numele elevului ………………………….. Domiciliul …………………… Data ………….


………………………….
Obiectivele vizitei la domiciliu
10. ………………………………………………………………………………….
11. ………………………………………………………………………………….
12. ………………………………………………………………………………….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

27
Statistici
Succese, distincţii, eşecuri

28
SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

29
crt.
Nr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
0
2
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Numele şi prenumele elevului

Promovat

30
Corigent

Repetent

Neîncheiat

Transferat

Loc pe clasă

Medii între 5-7

Medii între 7-9

Medii între 9-10

Media generală

Media la purtare
SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

31
crt.
Nr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Numele şi prenumele elevului

Promovat

32
Corigent

Repetent

Neîncheiat

Transferat

Loc pe clasă

Medii între 5-7

Medii între 7-9

Medii între 9-10

Media generală

Media la purtare
SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

33
crt.
Nr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Numele şi prenumele elevului

Promovat

34
Corigent

Repetent

Neîncheiat

Transferat

Loc pe clasă

Medii între 5-7

Medii între 7-9

Medii între 9-10

Media generală

Media la purtare
SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

35
crt.
Nr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Numele şi prenumele elevului

Promovat

36
Corigent

Repetent

Neîncheiat

Transferat

Loc pe clasă

Medii între 5-7

Medii între 7-9

Medii între 9-10

Media generală

Media la purtare
SITUAŢIA ELEVILOR DISTINŞI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

Nr.
Numele elevului Clasa Disciplina Premiul Faza
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR

Nr.
Numele elevului Clasa Sancţiunea Măsuri educative
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

PREMIANŢII CLASEI ………… ANUL ŞCOLAR ………….….

37
Nr.
Numele elevului Clasa Premiul Media Menţiune Media
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

Orientarea
şcolară şi profesională

38
STATISTICA ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE

39
crt.
Nr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Numele
TEST
elevului
şi prenumele

Industria grea
Construcţii
Energetică

40
Ind. chimică
Ind. extractivă
Ind. uşoară
Agricultură
Transporturi
Administraţie
Cercetare
Sănătate
Învăţământ
PENTRU ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Opţiunea pe domenii profesionale

Artă şi cultură
Culte / religie
Armată
Alte domenii
Numele şi prenumele ……………………………………… Data ……….. Clasa ……..

Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică răspunsul care corespunde cel mai
bine dorinţelor tale legate de orientarea şcolară şi profesională. Vei marca alegerea cu X şi vei
motiva opţiunea unde este cazul.
1. Eşti pus în situaţia de a opta pentru o profesiune sau pentru orientarea şcolară.
Numeşte, în ordine prioritară, trei domenii profesionale preferate:
1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………
2. Consideri că obiectele de studiu preferate corespund orientării tale şcolare şi
profesionale? Numeşte, în ordine prioritară, cele trei obiecte de studiu îndrăgite:
1. …………………………….…….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………
3. Crezi că preocupările tale din timpul liber se leagă de profesiunea aleasă şi te-au
influenţat în mod deosebit în opţiunea ta şcolară şi profesională? Numeşte aceste preocupări şi
explică relaţia cu viitoarea profesiune.
Explicaţie ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
4. Consideri că ai posibilităţi psihice, intelectuale şi sociale pentru a urma cariera
aleasă. Menţionează-ţi posibilitatea sau imposibilitatea pentru fiecare caz în parte:
Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie …………………………………………..……………………………
Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………..…………………………
Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………..…………………………
4. Prin profesia aleasă consideri că te poţi realiza în viaţă ( intelectual, material,
spiritual, rang social, etc.) ? Explică fiecare caz în parte !
Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie …………………………………………..……………………………
Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………..…………………………
Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………..…………………………
5. Cunoşti importanţa pe care o acordă societatea profesiei alese de tine şi în ce
măsură ? De unde ? Satisfăcător: ‫ ٱ‬Bine: ‫ ٱ‬Foarte bine: ‫ٱ‬
Alte precizări ………………………………………………………………………………..
6. Cum te-ai documentat în legătură cu opţiunea şcolară şi profesională:
Ziare, reviste ‫ ٱ‬Vizite la instituţii, locuri de muncă ‫ ٱ‬Discuţii cu părinţii ‫ ٱ‬/ prieteni ‫ٱ‬
Vizionarea TV. ‫ ٱ‬Excursii organizate de şcoală ‫ ٱ‬Dezbateri la orele de dirigenţie ‫ٱ‬

1. Numerotează în ordinea prioritară factorii care te-au determinat să-ţi alegi profesia:

Nr. Factori
Factorii care te-au influenţat
crt. prioritari
1. Profesiunea intră în tradiţia familiei
2. Este preferată de părinţi pentru avantaje oarecare
3. Profesiunea este frumoasă, te pasionează, îţi place
4. Este avantajoasă sub aspect material, poziţie socială, etc.
5. Profesiunea este uşoară şi curată
6. Îţi asigură intrarea în producţie mai uşor
7. Nu necesită eforturi fizice şi intelectuale deosebite
8. Este profesiunea cea mai „căutată” la ora actuală
9. Profesiunea îţi asigură un viitor sigur ţie şi familiei

Pe baza acestui test se poate realiza un centralizator pentru a se observa care sunt
opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor, ca apoi să se realizeze dezbateri motivate în cadrul
orelor de dirigenţie.

41
Precizări ale
Regulamentului şcolar

42
Atribuţiile profesorului diriginte
Art.42. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează,
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării
influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este
diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările
naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea
competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului
obligatoriu;
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia
elevului, săptămânal;
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după
caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate
de director;
j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;
l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri
grave ;
n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la
învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea
organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen,
se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i
informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe,
de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi
asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a
acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor
prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale
şi anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

43
Drepturi şi îndatoriri ale elevilor
Secţiunea a 2-a Exercitarea calităţii de elev

Art.93. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3) Elevii din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă,
sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ.
Art.94. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor
cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de
medicul şcolar (dacă există);
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost
internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de
învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.
(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor
justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal,
dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul
anului şcolar.
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă,
declararea absenţelor ca nemotivate.
(8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a
structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la
cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei,
în vederea încheierii situaţiei şcolare.
Art.95. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice
grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ.
Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării
exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a
judeţului/municipiului Bucureşti.
Art.96. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane
existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.

Secţiunea a 3-a Drepturile elevilor

Art.97. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile
constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate
drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi
rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a
motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt
44
considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare,
care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa
respectivă.
Art.98. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin
performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu
situaţie materială precară.
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat.
Art.99. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia
elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite
prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.
(3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine şi internate.
Art.100. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală
gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări
cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art.101. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să
primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi
extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
Art.102. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de
aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe
membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.
Art.103. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în
limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea
învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.104. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care
le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor.
Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Art.105. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor,
format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii
de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a
sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ.
Art.106. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de
învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi
de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile
sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.107. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată,
conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau
civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de
învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a
proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea
pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind
asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
45
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat
şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau
interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art.108. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de
a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională,
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului
regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda
editarea şi difuzarea acestora.
Art.109. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare
excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.

Secţiunea a 4-a Îndatoririle elevilor

Art.110. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se


pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.111. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de
învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi regulamentul intern;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art.112. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri,
băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă
de personalul unităţii de învăţământ.
Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte
profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în
legătură cu situaţia şcolară.
Art.114. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare
primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului.

46
Bibliografie selectivă

1. Domşa I., Drăgan I., Iliescu M., Dirigenţia în sistemul muncii şcolare.
Îndrumător metodic, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;
2. Dumitrescu Ion, Nicolae Andrei, Activitatea educativă a dirigintelui,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975;
3. Drăgan Ion, Patroman Pavel, Mărgineanţu Dorina, Educaţia noastră cea
de toate zilele, Editura Eurobit, Timişoara, 1992;
4. Stan Liliana, Andrei Adina, Ghidul tânărului profesor, Editura „Spiru
Haret”, Iaşi, 1997;
5. Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru,
Craiova, 2001;
6. Nicolae Stan, Dirigenţia şi sintalitatea colectivului de elevi, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1978,
7. Vasile Ciobanu, Caietul dirigintelui, Imprimeria „Bacovia”, Bacău,
1994.

47
Cuprins
1. Argument …………………………...……
p.2
2. Organizarea colectivului de elevi…..

………p.4
3. Cunoaşterea colectivului de
elevi…….……p.10
4. Planificarea activităţii orei de
dirigenţie….p.15
Colaborarea
5. cu familia
…………………..p.19
Statistici.
6. Succese, distincţii,
eşecuri ……..p.24
Orientarea şcolară şi profesională
7.

…….….p.30
Precizări ale Regulamentului şcolar
8.

……...p.33

48
Bibliografie selectivă ………………….
9.

…p.38

49