Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECTUL “Intarirea Capacitatii Autoritatilor Locale si Regionale de Implementare a Acquis- ului de Mediu

Strategia tematica pentru mediul urban COM (2005)718 final

Autor :

Luminita Stefanescu – ICIM Bucuresti

De ce o strategie europeana pentru mediul urban?

80% din populatia Europei traieste in mediul urban

Orasele au un rol important in atingerea obiectivelor unei dezvoltari durabile dezvoltarea pentru ca …. …orasele sunt zone in care se concentreaza cele mai multe forte economice (investitii, afaceri)

tot in orase se concentreaza si problemele de mediu

dar

Calitatea mediului urban influenteaza:

- sanatatea populatiei - performantele economice ale oraselor

Strategia Lisabona cere: “a face din Europa un loc mai atractiv de munca si de investitii “

Scurt istoric

“Al 6-lea Plan European de Actiune pt. Mediu” a impus dezvoltarea unei strategii pentru mediul urban:

pentru:

- imbunatatirea calitatii mediului urban si a bunastarii orasenilor

- a nu creste riscurile pentru sanatate si mediu realizabila prin:

- reducerea poluarii

- incurajarea dezvoltarii durabile

Ca urmare, Comunicarea COM (2004) 60 – “ Towards a Thematic Strategy for Urban Environment” a sugerat ca teme prioritare pentru mediul urban:

- Elaborarea unor planuri pentru mediul urban

- Transportul durabil

- Constructiile si planificarea dezvoltarii urbane

Dupa consultarea factorilor interesati – s-a elaborat si adopta actuala strategie - COM (2005)718 final

Problemele mediului urban

Calitate proasta a aerului

Nivel ridicat de trafic

Emisii cu efect de sera (incalzire, trafic, industrie)

Nivel ridicat de zgomot

Calitate slaba a constructiilor

Dezvoltare anarhica a noilor zone construite

Terenuri degradate si parasite

Generare de deseuri si ape uzate

Efectele problemelor din mediul urban

Problemele mentionate genereaza:

Schimbari in stilul de viata - locuinte noi spre periferii

- dependenta de masina proprie

- consum ridicat de resurse/loc.

Schimbari demografice, plecarea din orase

Problemele mentionate impun si considerarea altor aspecte:

• Anticiparea impactului schimbarilor climatice (ex. inundatii)

• Reducerea progresiva a dependentei de combustibili fosili

Complexitatea problemelor mediului urban

Problemele mediului urban au cauze complexe si interconectate

Rezolvarea unei probleme genereaza:

noi probleme in alte domenii

conflicte cu politicile sectoriale sau chiar nationale.

EX: Achizitia de autobuze ecologice – contravine constructiei de parcari moderne (investitii, locuri munca) Starea socio-economica a populatiei – calitatea slaba a constructiilor

De aceea este nevoie de:

- abordare integrata, corelarea politicilor pe plan vertical si orizontal, - Planuri strategice de lunga durata, ajustate periodic

Cea mai buna rezolvare – la nivel local dar integrata intr-un cadru strategic

Autoritatile Locale au rol decisiv deoarece:

- exista o mare diversitate de conditii:

geografice, climatice, istorice, administrative care impun solutii specifice

- principiul Subsidiaritatii cere sa se actioneze la

nivelul cel mai eficient, iar acesta este cel local.

UE : - disemineaza BAT prin schimburi de experienta - finanteaza investitii, instruiri, cercetari - elaboreaza ghiduri, spijina punctele nationale de consultanta

Legislatie UE comuna pentru mediul urban ?

S-a analizat cerinta si s-a decis ca nu este oportuna pt. ca:

- exista o mare diversitate urbana si legislativa

- sunt dificultati in stabilirea de standarde comune

Statele membre trebuie sa exploateze oportunitatile oferite:

- sa sustina localitatile sa indeplineasca obiectivele strategiei

- sa promoveze cooperarea si coordonarea autoritatilor administrative la toate nivelele, in special la cel local.

Obiectivul strategiei

O

mai buna implementare a politicii si legislatiei UE la nivel

 

local

 

A - printr-o abordare integrata a problemelor mediului urban,

B - folosind toate oportunitatile oferite de UE

C - pe baza unei consultari si participari largi a tuturor

factorilor interesati

Sinergia cu alte politici:

– Deoarece se adreseaza diferitilor factori de mediu strategia tematica pt. mediul urban creaza cadrul de dezvoltare concomitenta si integrata a politicilor sectoriale.

Plasand Planurile sectoriale in context integrat se obtin rezultate atat pentru mediu cat si pentru calitatea vietii urbane in general.

A - Abordarea integrata

Abordarea integrata in managementul de mediu, cu consultarea factorilor interesati=cheia succesului la nivel local:

- evita conflictele politice si practice (intre diferite initiative) - asigura o viziune de lunga durata pentru dezvoltarea unui oras

• In afara de initiativele voluntare (angajamentele Aalborg si Agenda 21), Statele membre au aplicat mecanisme care cer managementul integrat al mediului urban (EMAS sau ISO

14001)

• deoarece acestea conduc la o planificare mai buna si la rezultate mai semnificative in protectia mediului.

Management integrat

Management integrat

inseamna:

– Obiective, tinte, responsabilitati clare,

– Monitorizare,

– Revizuire,

– Audit

– Raportari periodice.

• CE va produce ghiduri pentru managementul integrat

• CE va disemina practicile de succes in implementarea Directivelor pe aer, apa, deseuri, zgomot, eficienta energetica.

B – Oportunitatile/Suportul UE

CE sustine schimbul de experienta intre orase si proiectele demonstrative prin:

– Programe de cercetare, pr. LIFE, Politica de coeziune, Pr.pilot “European Knowledge Platform”

CE ofera suport prin Al 7-lea Program Cadru de Cercetare pentru teme ca:

– Mostenirea culturala

– Eficienta energetica, combustibili alternativi,

– Vehicole ecologice,mobilitate,securitate si siguranta

B – Oportunitatile/Suportul UE

CE ofera oportunitati de training pt. cresterea capacitatii de implementare a legislatiei pe diferite prioritati urbane:

- Gestiunea deseurilor

- Tratare ape de alimentare si ape uzate

- Reabilitarea terenurilor contaminate

- Transport public

- Eficienta energetica

Pentru perioada 2007-2013 asistenta se ofera prin:

- Fondurile Structurale

- Fondurile de Coeziune – CES

C - Consultare si participare larga a tuturor factorilor interesati

Autoritatile locale trebuie sa invete unele de la altele; de aceea informatiile trebuie:

- sa fie bine structurate

- sa fie sustinute de expertii potriviti

- facute cat mai disponibile

Aici intervine Comisia Europeana prin proceduri si suport tehnic / financiar

Schimbari climatice

Zonele urbane sunt vulnerabile la:

- inundatii,

- valuri de caldura excesiva,

- reducerea surselor de alimentare cu apa.

• Aceste riscuri trebuie considerate in planurile urbane de management de mediu, prevazandu-se masuri de prevenire pe timp indelungat.

Reducerea emisiilor cu efect de sera

PUMM trebuie sa prevada masuri in 2 domenii:

constructiile si transportul

Domeniul Constructii - Masuri

- Promovarea de standarde / practici pentru constructii noi cu pierderi mici de energie

- Reabilitarea termica a constructiilor existente

- Eficientizarea consumului energetic in cladiri si industrie

- Cogenerarea de energie electrica si termica

- Producerea de biocombustibili

Politica energetica a UE

• Este exprimata in documente ca:

- Energy Performance of Building Directive (2002/91/EC)

- Green Paper on energy Efficiency

- Inteligent Energy – Europe Programme

Pentru a compara eficienta energetica a

cladirilor din diferite parti ale UE organizatia europeana de standardizare ( CEN) trebuie sa dezvolte metode de evaluare integrata a constructiilor din p.d.v. al performantelor de mediu

Recomandari privind transportul durabil

Transportul urban - necesitate fundamentala pentru oraseni si economie - are impact direct pe calitatea aerului, emisia de gaze de sera, zgomot

• “Common Transport Policy” - COM (2001)370 = documentul CE recomanda elaborarea Planurilor de management a transportului urban.

Planuri pentru transportul urban sunt :

- obligatorii in Belgia, Dk, Fr, Ungaria, Polonia, Slovenia - voluntare (dar partial reglementate) in Italia, Cehia, Cipru, UK

Planificarea transportului urban

• Este viziunea pe termen lung pentru:

- un transport public de calitate prin investitii in infrastructura si vehicole

- promovarea mersului pe bicicleta sau pe jos (stimulare)

- prin coordonare cu planurile de amenajarea teritoriului

Aceasta viziune ia in considerare:

– Reducerea poluarii aerului si a emisiei gazelor cu efect de sera

– Securitatea populatiei, transportul populatiei si marfurilor, accesul la bunuri si servicii

– Reducerea consumului energetic.

Planificarea transportului urban

Planurile pentru un transport urban durabil cuprind solutii care trebuie sa fie:

- adaptate situatiilor concrete

- discutate si acceptate de public

- tintele propuse sa reflecte posibilitatile reale

Ex. Promovarea vehicolelor cu:

- emisii reduse de Co2

- cu consum redus de combustibil

Natura si biodiversitatea

Planificarea durabila a dezvoltarii urbane inseamna si:

- combaterea dezvoltarii anarhice a localitatilor/ extinderii dezordonate a ariei locuibile

- limitarea pierderilor de habitate si forme de viata (ecosisteme si specii)

- promovarea biodiversitatii in mediul urban

- cresterea constiintei ecologice a cetatenilor privind natura

Strategia Tematica pentru Protectia Solului prevede:

- reabilitarea terenurilor parasite din orase (“brown fields”)

- economia de teren si reducerea gradului de afectare a solului

- folosirea rationala a solurilor chiar si in localitati

Folosirea resurselor naturale

Strategia Tematica privind Folosirea Rationala a Resurselor solicita reducerea impactului datorat consumuluo de resurse neregenerabile Managementul urban poate reduce acest immpact prin :

- reducerea consumului de apa si energie

- evitarea dezvoltarii anarhice a localitatilor

- modele mixte de locuire si productie industriala care sa

reduca consumul de terenuri si necesitatile de transport si incalzire

Strategia Tematica privind Prevenirea si Reciclarea Deseurilor cere elaborarea planurilore de prevenire a deseurilor la toate nivele si mai ales in mediul urban

Calitatea vietii

Imbunatatitrea calitatii vietii se realizeaza:

- actiuni in transportul urban

- aplicarea legislatiei privind protectia calitatii aerului

- tehnologii noi pentru constructii ecologice

- masuri de reducerea zgomotului ambiental

Pe toate aceste directii trebuie actionat integrat si coordonat, pentru ca fiecare directie interfereaza cu celelalte

Transportul urban versus calitatea vietii

Dezvoltarea durabila a transporturilor reduce:

- poluarea aerului, emisiile cu efect de sera

- zgomotul ambiental

Dezvoltarea durabila a transporturilor promoveaza

- ciclismul si mersul pe jos - si prin aceasta combate sedentarismul si obezitatea

Dezvoltarea durabila a transporturilor influenteaza

- dezvoltarea durabila a mediului urban – in general

- ritmul schimbarilor climatice

Protectia calitatii aerului versus calitatea vietii

• Legislatia cere elaborarea unor planuri de actiune pentru reducerea

depasirii valorilor limita a unor anumiti poluanti (cel mai des PM10 emise din trafic si procese de combustie)

Strategia UE privind poluarea aerului – COM(2005)446 contine tinte si masuri pt. controlul PM10 si al ozonului care se refera la transport, vehicole, instalatii mici de ardere. Pt. atingerea lor – abordare integrata a obiectivelor din:

- Planul privind incalzirea locuintelor - Planul de transport urban (standarde noi pt. vehicole – EURO 5, EURO 6, taxe diferentiate pt emisii in zonele sensibile, identificare azonelor cu restrictii pt transportul poluant)

Metode de construire ecologice versus calitatea vietii

- Asigura folosirea optima a terenului

- Nu afecteaza biodiversitatea

- Promoveaza confortul si igiena locuintei

- Reduc poluarea datorata sistemelor de incalzire

- Asigura o buna izolare fonica

Si prin aceasta – reduc impactul pe sanatate

Reducerea zgomotului ambiental versus calitatea vietii

Directiva 2002/49/EC cere intocmirea hartilor de zgomot si a planurilor pentru reducerea zgomotului ambiental

Masurile de reducere a zgomotului (in trafic, industrie)

- acolo unde acesta poate dauna sanatatii

sau

- pt. a proteja zonele linistite de cresterea intensitatii sonore

conduc la cresterea calitatii vietii

Concluzii

Coordonare si integrare a politicilor si initiativelor

Cooperare intre diferitele nivele administrative

Statele membre trebuie sa-si sprijine autoritatile locale in identificarea masurilor adecvate situatiilor locale si in folosirea oportunitatilor oferite de Comisia Europeana

Statele membre sunt invitate sa-si expuna opiniile privind masurile propuse in strategie – periodic si la o consultare generala – in 2009

Opiniile exprimate vor fi evaluate in cadrul revizuirii celui de al 6-lea PEAM – in 2010 – cand se vor evalua rezultatele si se vor propune si noi masuri