Sunteți pe pagina 1din 8

PARTEA I

Anul XII Ñ Nr. 12 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE Vineri, 14 ianuarie 2000

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


4. Ñ Hotãrâre privind trecerea unei pãrþi dintr-un ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
imobil, proprietate publicã a statului, din adminis- 337/1999. Ñ Ordin al ministrului industriei ºi comerþului
trarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER în privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru auto-
administrarea Regiei Autonome ”Registrul Auto rizarea laboratoarelor care executã examinãri
RomânÒ....................................................................... 2 distructive asupra materialelor utilizate la instalaþiile
5. Ñ Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui mecanice sub presiune ºi la instalaþiile de ridicat
imobil Ñ construcþii ºi terenul aferent Ñ, situat în CR 16Ñ99................................................................. 6
municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã
”IRISÑTAÒ Ñ S.A. Baia Mare în proprietatea 1. Ñ Ordin al ministrului industriei ºi comerþului pri-
publicã a statului ºi în administrarea Ministerului vind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru autori-
Educaþiei Naþionale, pentru Universitatea de Nord zarea agenþilor economici de a executa lucrãri la
din Baia Mare............................................................ 3 instalaþiile mecanice sub presiune, instalaþiile de
6. Ñ Hotãrâre privind aprobarea bugetelor de veni- ridicat ºi aparate consumatoare de combustibili
turi ºi cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale regi- CR 2Ñ99................................................................... 7
ilor autonome de interes naþional din subordinea 16. Ñ Decizie a directorului general al Direcþiei
Ministerului Apãrãrii Naþionale .................................. 4 Generale a Vãmilor privind Normele tehnice de
7. Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii interpretare a Sistemului armonizat de denumire
Guvernului nr. 788/1998 privind aprobarea ºi codificare a mãrfurilor, ediþia a II-a (1996),
Programului de dezvoltare a sectorului întreprinde- actualizate prin aducerile la zi nr. 1Ñ8.................. 7
rilor mici ºi mijlocii ”Stimularea înfiinþãrii de
întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
întreprinderiÒ ............................................................... 4
4. Ñ Circularã privind ratele dobânzilor plãtite la
8. Ñ Hotãrâre privind prelungirea aplicãrii prevederi-
rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie
lor Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999 pentru apro-
barea Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii 2000 (perioade de aplicare) ..................................... 8
asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pe anul 1999........................... 5 ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
9. Ñ Hotãrâre privind garantarea la extern de cãtre
Ministerul Finanþelor, în numele statului român, a 78/1999. Ñ Decizie privind aprobarea Metodologiei de
creditelor comerciale în produse tip GSM 102 ºi stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuþie a
103/2000 ................................................................... 5Ð6 energiei electrice ....................................................... 8
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unei pãrþi dintr-un imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER în administrarea
Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea unei pãrþi din imo- Art. 2. Ñ Patrimoniul Autoritãþii Feroviare Române Ñ
bilul, proprietate publicã a statului, situat în municipiul AFER se diminueazã cu valoarea imobilului trecut în admi-
Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391, sectorul 1, identificat potri- nistrare potrivit art. 1, iar patrimoniul Regiei Autonome
vit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ”Registrul Auto RomânÒ se majoreazã în mod
din administrarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER în corespunzãtor.
administrarea Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ. Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
(2) Trecerea pãrþii din imobilul prevãzut la alin. (1) se art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
face la valorile de intrare înregistrate în contabilitate, actua- interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
lizate. vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a pãrþii din imobil care se transmite
în administrarea Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ

Valoarea
de înregistrare
Persoana juridicã Persoana juridicã Caracteristicile tehnice
Locul unde este în contabilitate
de la care se transmite la care se transmite ale pãrþii din imobil
situat imobilul a pãrþii din
partea din imobil partea din imobil care se transmite
imobil la data
transmiterii

Municipiul Bucureºti, Autoritatea Feroviarã Regia Autonomã Suprafaþa construitã =


Calea Griviþei nr. 391, Românã Ñ AFER ”Registrul Auto 227,4 m2
sectorul 1 RomânÒ Numãrul de 14.244.103 lei
inventar: 6.017
Data dãrii în
folosinþã: 1939
Valoarea de
inventar: 14.244.103 lei
Valoarea rãmasã: 0 lei
Amortizare: 100%
Suprafaþa terenului
aferent = 227,4 m2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil Ñ construcþii ºi terenul aferent Ñ,
situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã ”IRISÑTAÒ Ñ S.A.
Baia Mare în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Educaþiei Naþionale,
pentru Universitatea de Nord din Baia Mare
În temeiul dispoziþiilor art. 8 alin. (3) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia,

Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilu- Art. 2. Ñ Plata, în sumã de 6,756 miliarde lei, se efec-
lui Ñ construcþii ºi terenul aferent Ñ, situat în municipiul Baia tueazã din venituri de la bugetul de stat, din surse proprii
Mare, str. Criºan nr. 10, judeþul Maramureº, identificat potri- ale Universitãþii de Nord din Baia Mare ºi din alte surse
vit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, legal constituite.
din patrimoniul Societãþii Comerciale ”IRISÑTAÒ Ñ S.A. Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a terenului
Baia Mare în proprietatea publicã a statului ºi în adminis- aferent, transmise potrivit art. 1, se face pe bazã de
trarea Ministerului Educaþiei Naþionale, pentru Universitatea protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
de Nord din Baia Mare. zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 5.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite în proprietatea publicã a statului
ºi în administrarea Ministerului Educaþiei Naþionale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

Persoana juridicã Persoana juridicã


Adresa imobilului
de la care se transmite la care se Caracteristicile tehnice ale imobilului
care se transmite
imobilul transmite imobilul

Municipiul Baia Mare, Societatea Comercialã Ministerul Clãdire P + 3E, 44 de încãperi


str. Criºan nr. 10, ”IRISÐTAÒ Ñ S.A. Educaþiei Ñ suprafaþa construitã = 594 m2
judeþul Maramureº Baia Mare Naþionale, Ñ suprafaþa desfãºuratã = 2.376 m2
pentru Anexe
Universitatea Ñ suprafaþa totalã = 184 m2
de Nord din Total suprafaþã teren = 2.049 m2
Baia Mare Valoarea imobilului la data de
26 octombrie 1999 = 6,756 miliarde lei,
la un curs al dolarului S.U.A. de
16.803 lei
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli
pe anul 1999, rectificate, ale regiilor autonome de interes
naþional din subordinea Ministerului Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 46 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,

Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli pe anul
1999, rectificate, ale regiilor autonome de interes naþional din subordinea
Ministerului Apãrãrii Naþionale, prevãzute în anexele nr. I/1, I/2 ºi I/3.
Anexele nr. I/1, I/2 ºi I/3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi
se transmit Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi Ministerului Finanþelor.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucureºti, 10 ianuarie 2000.


Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 788/1998
privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii
”Stimularea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor întreprinderiÒ

Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 788/1998 pri- nr. 434 din 17 noiembrie 1998, se modificã dupã cum
vind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului urmeazã:
Ñ La punctul 3.4 din anexã, ultimul alineat va avea
întreprinderilor mici ºi mijlocii ”Stimularea înfiinþãrii de
urmãtorul cuprins:
întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor întreprin- ”Ajutoarele financiare nerambursabile nu vor depãºi
deriÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, suma de 120 milioane lei pentru fiecare solicitant.Ò
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii,
Mirel Þariuc
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 7.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000 5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale
în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (2) din Constituþia României,

Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se prelungeºte pânã la data de 31 martie Art. 2. Ñ Pânã la data de 15 februarie 2000 Casa
2000 aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi Colegiul Medicilor din
România, cu avizul Ministerului Sãnãtãþii, vor supune
nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
Guvernului spre adoptare Contractul-cadru privind condiþiile
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999. sociale de sãnãtate pe anul 2000.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Preºedintele
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucureºti, 12 ianuarie 2000.


Nr. 8.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea la extern de cãtre Ministerul Finanþelor, în numele statului român,
a creditelor comerciale în produse tip GSM 102 ºi 103/2000
În temeiul prevederilor art. 2 lit. f), coroborate cu cele ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã la extern, în încheierea cu acestea a convenþiilor de garantare, prin care
numele statului român, creditele comerciale în produse tip
se vor stabili obligaþiile care le revin în ceea ce priveºte
GSM 102 ºi 103/2000, în valoare de 25 milioane dolari
S.U.A., acordate Guvernului României de Guvernul Statelor rambursarea creditului, achitarea dobânzii aferente, a comi-
Unite ale Americii.
sioanelor ºi spezelor bancare externe, inclusiv a comisionu-
Art. 2. Ñ Garanþia la extern prevãzutã la art. 1 se
emite în favoarea unor bãnci comerciale numai dupã lui de risc.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000

Art. 3. Ñ Ministerul Industriei ºi Comerþului ºi Ministerul prevãzute la art. 2 vor desemna agenþii economici importatori,
Agriculturii ºi Alimentaþiei, împreunã cu bãncile comerciale pe criterii de eficienþã economicã ºi solvabilitate financiarã.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

Bucureºti, 12 ianuarie 2000.


Nr. 9.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice
pentru autorizarea laboratoarelor care executã examinãri
distructive asupra materialelor utilizate la instalaþiile mecanice
sub presiune ºi la instalaþiile de ridicat CR 16Ñ99
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru autorizarea laboratoa-


relor care executã examinãri distructive asupra materialelor utilizate la
instalaþiile mecanice sub presiune ºi la instalaþiile de ridicat CR 16Ñ99*).
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,


Ion Roman,
secretar de stat

Bucureºti, 14 decembrie 1999.


Nr. 337.

*) Prescripþiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000 7

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru autorizarea
agenþilor economici de a executa lucrãri la instalaþiile
mecanice sub presiune, instalaþiile de ridicat
ºi aparate consumatoare de combustibili CR 2Ñ99
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru autorizarea agenþilor


economici de a executa lucrãri la instalaþiile mecanice sub presiune,
instalaþiile de ridicat ºi aparate consumatoare de combustibili CR 2Ñ99*).
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,


Ion Roman,
secretar de stat

Bucureºti, 7 ianuarie 2000.


Nr. 1.
*) Prescripþiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire
ºi codificare a mãrfurilor, ediþia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1Ñ8
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
þinând seama de prevederile art. 72 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
în temeiul art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 626/1997,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Pentru asigurarea clasificãrii corecte a mãrfu- integrantã din prezenta decizie, cuprinde aducerile la zi
rilor în Tariful vamal de import al României se utilizeazã nr. 1Ñ8, reprezentând toate modificãrile aduse Notelor
textul oficial al Notelor explicative ale Sistemului armonizat explicative ale Sistemului armonizat de denumire ºi codifi-
de denumire ºi codificare a mãrfurilor, ediþia a II-a (1996), care a mãrfurilor, elaborate de Comitetul Sistemului armoni-
elaborate de Comitetul Sistemului armonizat ºi aprobate de zat ºi aprobate de Consiliul de Cooperare Vamalã pânã la
Consiliul de Cooperare Vamalã în temeiul art. 7 alin. 1
data emiterii prezentei decizii.
lit. b) ºi al art. 8 din Convenþia internaþionalã privind
Art. 3. Ñ Aducerile la zi elaborate de Comitetul
Sistemul armonizat de denumire ºi codificare a mãrfurilor,
încheiatã la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificatã prin Legea Sistemului armonizat ºi aprobate de Consiliul de Cooperare
nr. 98/1996. Vamalã ulterior publicãrii prezentei decizii se vor utiliza în
Art. 2. Ñ Versiunea în limba românã a textului oficial al baza deciziilor directorului general al Direcþiei Generale a
Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire ºi Vãmilor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al
codificare a mãrfurilor, prevãzutã în anexa*) care face parte României, Partea I.

p. Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,


Gelu ªtefan Diaconu

Bucureºti, 5 ianuarie 2000.


Nr. 16.

*) Anexa se publicã ulterior.


8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/14.I.2000

ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI


BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000
(perioade de aplicare)
În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
în aplicarea prevederilor Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime
obligatorii, republicat,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e :
Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii Ñ 3,4% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare) sunt: dolari S.U.A.;
Ñ 31,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite Ñ 2,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
în lei; euro.
GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI
Bucureºti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE


REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
DECIZIE
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuþie a energiei electrice
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul art. 6 lit. c) ºi al art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, precum ºi al
art. 70 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de stabilire a tarifului de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura ºi va
pentru serviciul de distribuþie a energiei electrice, prevãzutã controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor pre-
în anexa*) la prezenta decizie. zentei decizii.
Art. 2. Ñ Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A. Art. 5. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul vigoare a prezentei decizii Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ
Oficial al României, Partea I. S.A. va prezenta Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Art. 4. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale Domeniul Energiei propunerile de tarife calculate pe baza
ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale metodologiei, în vederea aprobãrii.
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucureºti, 30 noiembrie 1999.
Nr. 78.
*) Departamentul tarife, reglementãri comerciale ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Energiei va pune la dispoziþie agenþilor economici interesaþi, la cererea acestora, metodologia prevãzutã la art. 1.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 64690427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12/14.I.2000 conþine 8 pagini. Preþul 2.000 lei ISSN 1453Ñ4495